Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013."

Transkript

1 Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden udgave - november 2008

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen for LAG Billund er... 4 Overordnede mål, kriterier og temaer... 4 Samarbejdsrelationer... 6 Kvantificerede målsætninger... 6 Forventede aktiviteter... 9 Forholdet til projekter og projektholdere Budget Analyse af området Analyse af Billund Kommune Trekantområdet Befolkning Erhvervssammensætning Turismeudviklingen Landbrug Sundhed Udviklingsplan for Billund kommunes udvikling SWOT analyse af 6 landsbysamfund i Billund Kommune december Rolle-/opgavefordelingen mellem formanden/bestyrelsen/koordinatoren Forretningsorden for foreningen LAG Billund LAG Koordinator Billund Redegørelse for udarbejdelse af 2. Udgave af LAG Billunds udviklingsstrategi Underskrifter Bilag: 1: Skrivelse vedrørende høring om ny udgave af udviklingsstrategien (sendt til LAG Billunds medlemmer samt offentliggjort på 2: Godkendelse fra Billund Kommune 3: Godkendelse fra Region Syddanmark (og Vækstforum) Kildehenvisning i forbindelse med udarbejdelsen af analyseafsnittet: Udviklingsplan for Billund Kommune (udarbejdet af Billund Kommune) Kommunestrategi 2007 for Billund Kommune (udarbejdet af Billund Kommune) Nøgletal fra Indenrigsministeriet Sundhedspolitikken for Billund Kommune vedtaget marts 2007 (udarbejdet af Billund Kommune 2

3 Formalia Navn på lokal aktionsgruppe: LAG Billund c/o Landdistrikternes Hus Nørregade Vejen CVR nr.: NemKonto: Telefonnr www: Den lokal aktionsgruppe er hjemmehørende i Billund Kommune og er en aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet Kontaktperson Formand Elly Christensen Rosenvej 12, Krogager 7200 Grindsted Mobil: Hjem: Koordinator: LAG Billund og LAG Vejen har i fællesskab indgået en aftale med Landdistrikternes Hus om placering af koordinator. Helle Andersen er ansat som koordinator og fysisk er sekretariatet placeret hos Landdistrikternes Hus, hvor koordinatoren også har sin dagligdag. Administrativt er koordinatoren ansat i Landdistrikternes Hus. På den måde opnås der synergi og gode muligheder for vidensdeling. Koordinator Landdistrikternes Hus v/ Helle Andersen Nørregade Vejen Mobil: Arbejde:

4 Strategi Visionen for LAG Billund er at skabe udvikling i landdistrikterne Dette skal ske gennem projekter, som synliggør muligheder og værdier og tager udgangspunkt i lokalbefolkningens behov og ønsker Overordnede mål, kriterier og temaer I forlængelse af LAG Billunds vision om at skabe udvikling i landdistrikterne, arbejder bestyrelsen ud fra en strategi om at understøtte bevarelsen og skabelsen af attraktive levevilkår og arbejdspladser i landdistrikterne i Billund Kommune. Inden for denne strategi, har LAG Billund valgt at fokusere på tre områder Natur og Sundhed, Bevidstgørelse af Landdistrikterne og Erhvervsudvikling. Til hver af disse hører en række indsatsområder, som mere specifikt synliggør, hvilke typer af projekter, der vil have særlig fokus. Det skal understreges, at alle projekter, der falder inden for temaerne kan komme i betragtning, men projekter, der er indenfor de skitserede indsatsområder, har førsteprioritet. LAG Billund er opmærksom på, at turismen spiller en stor rolle for områdets udvikling og dette område vil således gå på tværs af de overordnede temaer. Dog er det ligeledes en vigtig målsætning for LAG Billund, at de projekter, som tildeles støtte, udspringer fra lokalbefolkningens behov og ønsker. LAG Billund vil derfor også have fokus på lokalbefolkningens muligheder for kompetenceudvikling, og bestyrelsen vil om nødvendigt selv evt. i samarbejde med Billund Kommune planlægge og gennemføre projekter, der kan være med at opkvalificere ansøgninger og projekter, som stiles til LAG en. Dette kan f.eks. ske i form af undersøgelser og analyser, der er med til at belyse udviklingspotentialerne i landdistrikterne inden for de valgte temaer og indsatsområder. Målet hermed er at sikre, at støttede projekter i størst muligt omfang er med til at opfylde LAG Billunds målsætninger. Det er LAG Billunds overbevisning, at de valgte fokusområder og de overordnede mål er i god tråd med Billund Kommunes visioner både på landdistriktsområdet og for kommunen som helhed. I kommunens udviklingsplan for nævnes bl.a. følgende visioner: Landsbyerne og landområderne er aktive medspillere i den samlede vækststrategi, især omkring bosætning, natur og oplevelser. Billund kommune skal fastholdes og udvikles som markant erhvervskommune, med gode vækstbetingelser og mange forskelligartede arbejdspladser. I forbindelse med prioriteringen af ansøgernes projekter vil LAG Billund, udover at vurdere projekterne i forhold til de målsætninger, som er opstillet under de enkelte temaer, også prioritere de projekter, som: tager udgangspunkt i lokalområdets traditionelle styrker og derved skaber fokus og stolthed. er veldokumenterede og velfinansierede, således at der er størst sandsynlighed for, at projektet gennemføres. når bredt ud 4

5 flytter mest dvs. forskellen mellem fra og til gør en forskel ved at ændre noget væsentligt/tilføre noget nyt fremmer netværksdannelsen både inden for Billund Kommunes grænser, men også over kommunegrænsen Tema 1 Natur og Sundhed LAG Billund ønsker at sætte fokus på natur og sundhed specielt for den lokale befolkning i landdistrikterne, men også for turister, der besøger området. LAG Billund ønsker at støtte projekter, der synliggør og skaber oplevelser i og med naturen, og som bidrager til at højne sundheden og livsglæden hos den lokale befolkning. Hertil kommer også projekter, der er med til at trække turister, der besøger de store turistattraktioner i Billund by, ud i landdistrikterne. Dette skaber og understøtter udviklingen af attraktive levevilkår. Indsatsområder: Sammenhænge mellem stisystemer primært i Billund Kommune og sekundært i forhold til sammenhængskraft i forhold til de omkringliggende kommuner. Her tænkes i særlig grad på naturstier med mulighed for både gående og cyklister, med en linjeføring, der giver den størst mulige naturoplevelse. Helhedsoplevelser omkring mad, sundhed, natur og kultur Aktiviteter, der er med til at sikre sund mad, motion og naturoplevelser for børn og unge. Aktiviteter, der er med til at sikre sund mad, motion og naturoplevelser for ældre. Fokus på bevarelse, genopretning, synliggørelse og formidling af natur- og kulturarven Tema 2 Bevidstgørelse af landdistrikterne LAG Billund ønsker at hvert enkelt lokalsamfund i Billund Kommunes landdistrikter, skal udvikle sig på baggrund af de værdier og normer som findes i det enkelte samfund. Ved at støtte projekter, der bevidstgør og synliggør de enkelte områder, er det muligt at skabe større forståelse og derved også en bedre sammenhæng mellem land og by. Der tænkes på projekter, der er udadvendte i forhold til det enkelte lokalsamfund, således at der naturligt skabes en forbindelse til det omkringliggende samfund, men også indadvendte projekter, der skaber udvikling og aktiviteter i det enkelte lokalsamfund. Herved understøttes og udvikles grundlaget for attraktive levevilkår og i forlængelse heraf også en øget bosætning. Indsatsområder Projekter der udviklingsmæssigt i forhold til landdistrikterne skaber sammenhænge og politisk forståelse. Der kan f.eks. være tale om etablering af adgang til ny informationsteknologi, der kobler kommune og landdistrikter sammen Gennemførelse af analyser og undersøgelser, der kan danne baggrund for en helhedsorienteret udvikling i området og som kan danne grundlag for kommuneplanen. (bemærk, at det kun er LAG Billund, som kan være projektholder på et sådant projekt). Formidling af områdets værdier, natur- og kulturarv. LAG Billund vil i den forbindelse lægge vægt på, at projekterne, med udgangspunkt i lokalområdets traditionelle styrker, skaber fokus og stolthed. Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. LAG Billund vil i den forbindelse lægge vægt på, at sådanne projekter er med til at skabe nye sociale netværk, på tværs af kendte grupperinger. Etablering og bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for levevilkårene i landdistrikterne Fornyelse i landsbyer Fokus på netværksdannelse, der skaber sammenhold, forståelse og muligheder for erfaringsudveksling (f.eks. netværk inden for kunst og kultur, netværk mellem unge og ældre, netværk mellem landsbyerne, 5

6 netværk mellem foreninger osv.) Tema 3 Erhverv på landet LAG Billund ønsker at landdistrikterne i Billund kommune også får del i den positive udvikling, som kommunen oplever på erhvervsområdet. LAG Billund vil i den forbindelse have fokus på erhvervsprojekter i landdistrikterne, som kommer i naturlig forlængelse af de store turistattraktioner i Billund by og som fordrer mulighederne for iværksættere og innovativ erhvervsudvikling. Det er vigtigt at de enkelte projekter tager udgangspunkt i lokalområdets ressourcer og ønsker, ligesom balancen mellem bosætning og erhverv skal sikres. Dette skaber de mest optimale rammer for fastholdelsen og etableringen af nye arbejdspladser. Indsatsområder Projekter der skaber rammer og muligheder for iværksættere og innovation i og på lokalsamfundets præmisser. Opstart og udvikling af mikrovirksomheder generelt og i særlig grad med udgangspunkt i lokalområdets ressourcer Etablering af nye eller bevarelse af eksisterende servicevirksomheder i lokalsamfundet. Her tænkes på detailhandel, gårdbutikker, apoteker og lokale servicetilbud m.m., gerne i samarbejde med offentlige myndigheder. Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi for virksomheder i landdistrikterne. Bespisnings- og overnatningsmuligheder for turister, gerne i forbindelse med natur, og sundhedsoplevelser i Billund Kommune. Produktion og markedsføring af egnsprodukter, der med udgangspunkt i lokalsamfundets ressourcer, skaber produktion og synliggørelse af Billund Kommune som et attraktivt sted for erhvervsinnovation og lokal udvikling. Udvikling af turismeaktiviteter Netværksdannelse inden for erhvervslivet, herunder også etablering af deciderede erhvervshuse/innovationshuse. Samarbejdsrelationer Landdistriktsrådet har den løbende kontakt til alle lokalsamfund og gennem flere personsammenfald i LAG Billund og Landdistriktsrådet, sker der løbende en effektiv videndeling og erfaringsudveksling. Områdets mange interesseorganisationer og foreninger er tillige en del af netværket. Som de væsentligste kunne nævntes følgende: Billund Kommune, Region Syddanmark, Landdistriktsrådet i Billund Kommune, Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Jægernes og lystfiskernes organisationer, DGI, Dyrenes beskyttelse, lokalhistorisk forening, Billund Erhvervsfremme, den lokale turistforening og museet. Via hjemmeside og til medlemmerne er det LAG Billunds intention at fastholde en tæt og løbende dialog med relevante interessenter i LAG ens arbejde. Kvantificerede målsætninger Det er bestyrelsens mål, at LAG Billund kan påtage sig en koordinerende, igangsættende og rådgivende rolle i forhold til projekter og udviklingsinitiativer generelt i hele Billund Kommune. I den udstrækning det er muligt, er det bestyrelsens hensigt, på kort sigt at godkende projekter over hele kommunen. På længere sigt er det hensigten, at skabe lidt større projekter uden nødvendigvis en hensyntagen til den geografiske spredning. Det er således ikke nødvendigvis et mål for LAG Billund at antallet af støttede projekter er stigende i perioden for landdistriktsprogrammets virke. I stedet vil fokus være på, at de støttede projekter skaber mest mulig udvikling for flest mulige borgere. 6

7 Billund Kommune har en vision om, at indbyggertallet i perioden skal stige med 4000 indbyggere fra til I forlængelse af dette er det LAG Billunds målsætning, at Indbyggertallet i Billund Kommunes landdistrikter stiger procentvis som indbyggertallet gør i byerne i Billund Kommune Det er således et vigtigt kriterium for LAG Billund at en stor del af de støttede projekter er med til at bidrage til opfyldelsen af dette kvantitative mål. Nedenfor er angivet kvantificerede målsætninger i forhold til de enkelte temaer. Natur og Sundhed Stisystemerne i Billund Kommune er ved periodens afslutning kortlagt og der er skabt et stisystem, som binder kommunens landdistrikter bedre sammen. I forbindelse med kortlægningen vil der mindst være iværksat 4 nye naturoplevelser, ligesom der også som minimum har været 1 samarbejdsprojekt med LAG Vejen på området. Der vil ved periodens afslutning som minimum være etableret eller gennemført 2 aktiviteter med fokus på helhedsoplevelser inden for mad, sundhed, natur og kultur Ved periodens afslutning vil andelen af fysisk aktive i Billund Kommune som minimum være på højde med de andre kommuner i Regionen. Der vil ved periodens afslutning som minimum være skabt 3 blivende aktiviteter særligt rettet mod børn og unges sundhed og oplevelser i og med naturen. Der vil ved periodens afslutning som minimum være skabt 3 blivende aktiviteter særligt rettet mod ældres sundhed og oplevelser i og med naturen. Der vil ved periodens afslutning være støttet minimum 7 projekter, der fokuserer på bevarelsen, genopretningen, synliggørelsen og formidling af natur- og kulturarven Bevidstgørelse af landdistrikterne Ved periodens afslutning er der etableret en sammenhæng og et formelt samarbejde omkring kommunens, landdistriktsrådets og lokalrådenes arbejde med udviklingen af landdistrikterne. Ved periodens afslutning har alle lokalområder i Billund Kommunes landdistrikter udarbejdet en udviklingsplan Støtte etableringen af minimum 6 nye fritidsaktiviteter eller faciliteter i landdistrikterne. Støtte etableringen og udviklingen af minimum 3 nye netværk Som minimum støtte et byfornyelsesprojekt om året Der er ved periodens afslutning skabt mindst 10 nye service- og/eller oplevelsestilbud for turister og fastboende. Erhverv på landet Der er som minimum skabt 30 nye arbejdspladser i Billund Kommunes landdistrikter ved periodens afslutning Der er etableret minimum 3 nye netværk med fokus på at understøtte, markedsføre og udvikle mulighederne for innovation og erhvervsudvikling i landdistrikterne. Der er ved periodens afslutning etableret minimum 1 erhvervshus/innovationshus i Billund Kommune. Der er ved periodens afslutning etableret minimum 3 nye bespisnings- eller overnatingsmuligheder i Billunds landdistrikter Der er ved periodens afslutning udviklet 5 nye turisttilbud/-pakker, der fokuserer på oplevelser i Billunds landdistrikter Der er ved periodens afslutning støttet minimum 2 virksomheder, som ønsker at markedsføre deres produkter som lokale eller regionale. 7

8 8

9 Forventede aktiviteter Perioden betragtede bestyrelsen som en læringsperiode. Det betød at aktiviteterne primært var tilrettelagt med udgangspunkt i orientering, inddragelse og formidling af borgerne, kommunen, regionen og alle de berørte organisationer. Målet var at skabe kommunikationsveje og netværk, der fra 2009 kunne danne grundlag for en forankring af landdistriktsprogrammets muligheder og midler. Dette er på mange områder opnået, men LAG Billund vil fortsat arbejde aktivt for at mulighederne for opnåelse af tilskud fra LAG Billund er kendt vidt og bredt i kommunens landdistrikter. I 2008 er indtil videre bl.a. blevet gennemført følgende aktiviteter: 5 bestyrelsesmøder er blevet afholdt. Møde med Billund Kommune er afholdt med det formål at sikre sammenhængen og samarbejdet mellem LAG Billund og de kommunale instanser Borgermøde omkring den lokale strategiske udviklingsplan den 16. januar Mødet blev gennemført som en Café, hvor der også var mulighed for at spørge inviterede ressourcepersoner i forhold til udarbejdelse af projektansøgninger. Orientering om landdistriktsprogrammet generelt og i særdeleshed tematiseringen og mulighederne for ansøgning til projekter. Dette er sket gennem lokale medier, trykte og luftbårne. Regelmæssig udsendelse af nyhedsbreve og pressemeddelelser, som har orienteret generelt om mulighederne inden for landdistriktsudvikling samt om, hvilke konkrete projekter, LAG Billund har valgt at støtte Der er udarbejdet en infofolder på tryk og på nettet til download. Folderen er udarbejdet som 3-spaltede ark i farver. Oprettelse af hjemmeside som regelmæssigt opdateres. Siden indeholder alle relevant oplysninger om landdistriktsprogrammet og bestyrelsens møder, aktiviteter m.m. Samarbejdsrelationerne til Billund Kommune har fra etableringens start været tætte og velfungerende. Der er skabt relationer, som vi er sikre på, danner grundlag for et forsat samarbejde omkring Landdistriktsprogrammet og ikke mindst en udvikling af projektgenerering generelt for området. Borgerkontakten har ligeledes været tæt og involverende fra første skridt. Dette primært fordi der gennem Landdistriktsrådet har været en velfungerende kommunikation til lokalsamfundene. Både Landdistriktsrådet og LAG Billund har oprettet hjemmesider gennem InfoLand systemet. Dette bevirker, at nyheder fra de to foreninger offentliggøres på begge hjemmesider. LAG Billunds hjemmesideadresse er: og Landdistriktsrådets hjemmesideadresse er: Samarbejdet med Region SydDanmark er etableret gennem regionens repræsentant i LAG bestyrelsen og det forventes udviklet løbende gennem perioden Ligesom i 2008, ønsker bestyrelsen også fremover at afholde 4 ansøgningsrunder om året. Herved sikres projektholderne en forholdsvis hurtig sagsbehandling. Relationerne til øvrige organisationer med adresse eller relationer til Billund Kommunens borgere er indtil nu begrænset til involveringen gennem opstartsprocessen, hvor et stort antal af disse har deltaget aktivt. Denne relation forventes udbygget gennem programperioden via et eller flere videndelings-møder hvor dagsorden vil indeholde emner som sammenhængskraft, synergi i finansieringen og koordinering af den overordnede strategi for perioden 2009 til

10 I perioden fremover ønsker LAG Billund sammen med de relevante parter, at udbygge koordineringen og sammenhængskraften mellem de mange lokale aktører og aktiviteter. Grundstenen i LAG Billunds arbejde er naturligvis at uddele tilskudsmidler til bæredygtige projekter, som falder inden for LAG Billunds udviklingsstrategi. Som nævnt før er det ikke nødvendigvis LAG Billunds målsætning at støtte flest mulige projekter, men i stedet at sikre, at projektmidlerne går til de projekter, som flytter mest. LAG Billund vil desuden i fremtiden arbejde på, at flere af de støttede projekter dækker flere kommuner, og således opnår støtte fra flere LAG er (dvs. tværgående projekter, der ikke tager hensyn til kommunegrænser). LAG Billund vil også, hvis det viser sig nødvendigt for at opfylde dele af udviklingsstrategien, selv igangsætte projekter. Dette ønskes naturligvis gjort i tæt samarbejde med både kommune, Landdistriktsråd og andre relevante parter. 10

11 Forholdet til projekter og projektholdere Bestyrelsen ønsker at holde bestyrelsesarbejdet og koordinatorens opgaver, synligt adskilt fra projektholdere og deres behov for rådgivning og hjælp til udfærdigelse. Bestyrelsen forholder sig til strategi, målsætningerne og ikke mindst en udlodning af midler i forhold til gode veldokumenterede og velfinansierede projekter i henhold til tematiseringen. Koordinatorens rolle bliver at vejlede projektholderne ved henvendelse til LAG Billund. En vejledning og rådgivning i meget faste rammer. Overordnet tages der udgangspunkt i en tredeling af henvendelserne. Den fuldstændige Projekter i denne gruppe er projekter, der ligger indenfor den fastlagte tematisering og i øvrigt er i overensstemmelse med kommunal og regional strategi. Med projektet fremsendes der forslag til hele finansieringen og projektet er fuld og helt beskrevet. Koordinatoren modtager ansøgningen, kvitterer for samme og sikrer klargøring til bestyrelsesfremlægning og evt. godkendelse. Den gode Projekter der fremsendes som på en eller anden måde er mangelfulde. Det kan være i forhold til at ramme indenfor tematiseringen, i beskrivelse, finansieringen eller andet. Derudover er der tale om et spændende projekt. Her kontakter koordinatoren personligt projektholderen og rådgiver i forhold til evt. projekttilpasning og tilpasninger. En sådan rådgivning kunne være i forhold til formulering, tid og ressourcer eller finansieringsmuligheder gennem andre programmer. Tidsforbruget hos koordinatoren må ikke overstige en varighed på en time og formålet med rådgivningen er alene at sikre flest mulige gode projekter gennemføres, indenfor landdistriktsprogrammet eller i andre programmer. Den mulige Den sidste gruppering af projekter er dem, hvor koordinatoren umiddelbart vurderer, at det er mangelfuldt og derfor ikke vil kunne godkendes indenfor landdistriktsprogrammet. Projektholderen kontaktes personligt og rådgives i forhold til at søge andre muligheder og andre programmer. Evt. henvises til muligheder for at købe rådgivning i forhold til projektansøgninger. En sådan rådgivning er for projektholderens regning og LAG Billund henviser her til samarbejdspartnere. Disse projekter fremlægges ikke for bestyrelsen, som dog modtager en liste med en kort beskrivelse af koordinatorens rådgivning. Rådgivning hos samarbejdspartnere Bestyrelsen sikrer, at der findes rådgivning for projektholderne. En rådgivning der kan tilbyde hjælp til udfærdigelse og ikke mindst se sammenhænge mellem mulige finansieringskilder. Denne eller disse rådgivere indgår som samarbejdspartnere for LAG Billund. Det forberedende arbejde og klargøring Bestyrelsen anser det for væsentligt, at der skabes en klar og enentydig kommunikation i forhold til hvilke projekter der kan søge tilskud. Ingen borgere må være i tvivl om, hvordan de søger, hvad de kan søge og hvilken rådgivning, der kan forventes fra LAG en og evt. samarbejdspartnere. Bestyrelsen er meget bevidst om, at der skal skabe en positiv stemning i forhold til alle projektholdere uanset om deres projekt godkendes eller ikke godkendes. Kommunikationen skal være klar og så vidt muligt personlig, eftersom der arbejdes i et nærområde. Det er af stor vigtighed at LAG Billund opleves som en positiv samarbejdspartner, også når projektet afslås eller henvises til andre programmer. Når projektholdere, inden de har fremsendt ansøgning til LAG en, kontakter koordinator for at fortælle om deres projekter og høre om muligheden for støtte gennem LAG en, tilbyder koordinator, at projektholder kan sende en kort beskrivelse af projektet. Herved har koordinator mulighed for at sætte sig ind i projektet og forberede sig på et evt. møde med projektholder. Hvis projektholder herefter ønsker det, og hvis det anses for hensigtsmæssigt, inviteres projektholderen til et møde hos koordinator, hvor der vil være mulighed for en yderligere drøftelse af 11

12 projektets muligheder for LAG støtte og/eller evt. andre støttemuligheder. Dette møde må ikke overstige en varighed på en time. 12

13 Budget Det nedenstående budget er givet med det forbehold, at de økonomiske rammer for landdistriktsprogrammet endnu kun er kendt for 2007 og I den periode har LAG Billund fået tildelt kr. pr. år som kan tildeles projekter. Hertil kommer kr. pr. år til løn- og administrationsomkostninger. Projektbudgettet tilstræbes en fordeling, som ser således ud: Tema Fordeling af midlerne Natur og sundhed 37,5 % Bevidstgørelse af landdistrikterne 37,5 % Erhvervsudvikling 25 % LAG Billund er dog i den forbindelse opmærksom på, at mange projekter falder inden for flere temaer, og det kan således være svært i praksis skarpt at opdele budgettet på temaerne. Administrationsbudget LAG Billunds administrative ramme for 2009 og årene fremefter er på tidspunktet for udarbejdelsen af denne udviklingsstrategi endnu ikke kendt. I hvert af årene 2007 og 2008 har rammen været på kr., med mulighed for at overføre evt. uforbrugte midler til året efter. Generalforsamlingen godkendte i 2008 følgende budget for 2009 (Dette budget er udarbejdet på baggrund af en forhåndsgodkendelse fra FødevareErhverv, hvori var nævnt, at LAG Billund kunne bruge op til kr. pr. år på drift og administration. I og med at dette er forkert, vil LAG Billund primo 2009 revidere budgettet): Udgiftspost Kroner Løn til koordinator Administrationsomk./porto m.m Rejser og mødeudgifter Information, annoncering, hjemmeside m.m Andre omkostninger til drift (herunder revision) I alt vil være LAG Billunds første helårlige regnskabsperiode, og når det endelige regnskab for dette år foreligger, vil bestyrelsen have bedre muligheder for at udarbejde et mere realistisk og ikke mindst retvisende budget for de kommende år. 13

14 Analyse af området Analyse af Billund Kommune Billund kommune er dannet den 1. januar 2007 som en sammenslutning af Grindsted og Billund kommuner. Arealmæssigt udgør kommunen 536,51 km2. Befolkningstallet pr var personer % af befolkningen bor i bymæssig bebyggelse. 59 % af befolkningen bor i byerne Grindsted og Billund. De resterende små indbyggere bor i landdistrikterne, heraf bor halvdelen i Sdr. Omme, Vorbasse, Hejnsvig, Stenderup/Krogager og Filskov. Disse 5 landsbyer betegnes lokalbyer. Billund kommune er beliggende i Region SydDanmark. Trekantområdet Billund kommune er en del af Trekantområdet og er befolkningsmæssigt den mindste af trekantområdets 6 kommuner. Som den eneste i Trekantområdet er Billund kommune ikke koblet op på hverken motorvejsnettet eller jernbanenettet (persontransport). Alligevel er kommunen central i forhold til både Trekantområdet, det øvrige Jylland og Fyn. Årsagen hertil er dels Lufthavnen, Legoland og den heraf afledte turisme og dels de mange arbejdspladser. Lufthavnen er bindeleddet til resten af verden. De store byer i Trekantområdet, Horsens, Herning, Esbjerg og Sønderjylland kan i bil nås inden for ca. 1 times kørsel. Dette afspejles også i pendlingstallene, hvor ca. dobbelt så mange pendler ind som ud. Denne korte afstand har også betydning for detailhandelen og indkøbsmønsteret, idet mange jævnligt vælger at køre til de større byer for at købe såvel daglig- som udvalgsvarer. Billund kommune er placeret ca. midt imellem øst- og vestkysten. Ud over det øvrige Trekantområde er der følgende nabokommuner: Varde, Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande. Overordnede veje og natur (plantager og å-systemerne Holme å, Ansager å, Grindsted å og Omme å) binder Billund kommune sammen med disse nabokommuner. 14

15 Befolkning Det er over de sidste 10 år sket en stigning på 370 personer eller 1.4 % i Billund Kommune. Stigningen dækker over store bevægelser i flyttemønstret. Således flyttede omkring 1400 personer ud af kommunen i 2006, hvilket er mere end 5 % om året. Hertil kommer den interne flytning i selve kommunen. Boligmassen er mangeartet. Pr boede 63,2 % i ejerbolig mens 17,9 % bor i almennyttige boliger. Resten bor f.eks. på en landejendom. Befolkningssammensætning Indbyggertal Andel 0-6 årige Andel 7-16 årige Andel årige Andel 65+ årige Andel 67+ årige Over de sidste 10 år har andelen af borgere i den erhvervsaktive alder været faldende og befolkningen ældes generelt. På baggrund af denne tendens, der ville blive forstærket yderligere i fremtiden, valgte Billund byråd i 2006 at fremsætte en vækstvision for kommunens udvikling, både på erhvervs-, bolig og turismeområdet. En del af visionen omfatter også landområderne og samspillet mellem byer og landsbyer. Vision 2012 med hovedmål A. BK er erhvervs- bolig- og turismekommune på vej mod de indbyggere B. BK er den attraktive udviklingsorienterede boligkommune på grund af: De mange varierede arbejdspladser Alternative bosætningssteder i større og mindre by/landsbysamfund på rimeligt prisniveau Den seriøse børnepolitik med gode servicetilbud Det rige foreningsliv/kraftcenter etc. Naturnærheden Den centrale placering med lufthavn, konferencefaciliteter og nærhed til de store bycentre C. De kommunale servicetilbud koncentreres i Billund, Grindsted, Sdr. Omme, Vorbasse, Hejnsvig, Stenderup-Krogager og Filskov D. Der sikres plads til jordbrugsparceller E. Der er et godt handelsliv suppleret af cafémiljøer i Grindsted og Billund F. Byer og landsbyer er knyttet sammen af gode veje suppleret af stiforbindelser G. Der er indgået aftaler med lokalområderne om landbyudviklingen med basis i en udviklingsplan for alle byer og landsbyer som et centralt element i kommuneplanen H. Den varierede boligkommune kommer bl.a. til udtryk via: Grindsted, der som hovedby er præget af boligmiljøer med nærhed til naturen, et hyggeligt og levende centrum bundet sammen af oplevelsesparken i engdraget gennem byen, hvor borgere og turister i alle aldre hygger sig Billund som den velfungerende centerby med attraktive boligmiljøer og udbygget service med kunst i bybilledet med udbyggede fritidsfaciliteter - tæt ved trekantområdet med et butiks- og aktivitetscentrum. Billunds profil er præget af nærheden til lufthavn og 15

16 turistattraktionerne De velfungerende pæne landsbyer med engagerede ildsjæle, der lægger kræfter i landsbyernes fortsatte udvikling Midler (hovedveje) for perioden I. Der etableres udviklingsplaner for hver by integreret i kommuneplanlægningen J. Der udvikles masterplan for bosætning K. Bosætnings-, turisme og erhvervskommunen markedsføres offensivt L. BK har en størrelse, hvor byråd/udvalg - som det repræsentative demokrati - går direkte i dialog med foreningsliv/lokale ildsjæle Erhvervssammensætning Billund kommune rummer ca. 1,25 arbejdspladser pr. indbygger i alderen år, hvilket er over landsgennemsnittet. Ledigheden har traditionelt altid været lav og ligger under landsgennemsnittet. Kommunen er kendetegnet af mange virksomheder i mange brancher, men med en overvægt i industrien. De mange industriarbejdspladser er baggrunden for, at Billund kommune ligger væsentligt under det landsgennemsnitlige uddannelsesniveau. Fremtidens samfund er hverken kendetegnet ved landbrug eller industri, men af viden. Derfor er det meget vigtigt at sætte fokus på uddannelse. En anden vigtig årsag er, at en højnelse af uddannelsesniveauet vil være med til at styrke iværksætteriet, som er udbredt i kommunen på denne måde udvikles ligeledes evnen til at skabe innovation og udvikle værdiskabende løsninger, der ikke er så lette at kopiere. At vidensamfundet er på vej kan konkret ses på, at industriarbejdspladserne er ved at blive udskiftet med administrative og servicearbejdspladser. Globaliseringen har holdt sit tydelige indtog i kommunen. Det skete dels i form af udflytning af arbejdspladser til bl.a. Østeuropa og Kina og dels via rationaliseringer og strukturtilpasninger. I foråret 2006 mistede kommunen således 1600 arbejdspladser, da Lego besluttede at outscource 900 arbejdspladser og slagteriet Danish Crown lukkede med ca. 700 arbejdspladser. Det gode er, at det i høj grad er lykkedes at skabe nye arbejdspladser til erstatning. Og for nærværende har Lego ikke gjort alvor af deres planer om udflytning, idet afsætningen stiger kraftigt. Fakta om erhvervsudviklingen i Billund kommune Nuværende antal arbejdspladser Ca På 10 år er antallet af arbejdspladser faldet med 425, svarende til 2,5%. Arbejdsstyrke Knap 11% af den samlede arbejdsstyrke i det tidligere Ribe Amt bor i Grindsted/Billundområdet, svarende til personer i alderen år. Arbejdsstyrken er faldet med 700 personer de sidste 10 år (årsag: fald i antallet under 40 år og et særligt stor fald i antallet under 30 år) Pendlere Udbuddet af arbejdskraft forventes fortsat at falde med 620 personer de kommende 10 år. I dag pendler ud af området, mens pendler ind. Pendlingen sker primært inden for Vejle Amt, Varde Kommune og 16

17 Ringkøbing Amt. Størstedelen af de beskæftigede bor og arbejder dog i området, nemlig ud af de beskæftigede, svarende til 63 %. Antal Ledige I november 2007 var der 271 ledige og en ledighedsprocent på 2.0. Udfordringer Globaliseringen udflytningen af arbejdspladser Den demografiske udvikling At øge uddannelsesniveauet blandt de bosatte i området. Udflytningen af 900 arbejdspladser fra LEGO over de næste 3 år. Lukning af Danish Crown med 700 arbejdspladser. Styrkelse af virksomhedernes evne til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft Muligheden for at trække på den nyeste forskning og udvikling Fortsat at fokusere bredt og ikke være afhængig af få brancher og virksomheder Fokusere på at øge tilbuddene inden for turist branchen Udbygning af infrastrukturen, som i dag er en af svaghederne Hvor har væksten været? Transportvirksomhed: arbejdspladser Sociale institutioner: arbejdspladser Forretningsservicem.v.: arbejdspladser Bygge/anlæg: arbejdspladser Sundhedsvæsen: arbejdspladser Forventninger til fremtiden: Inden for de næste 10 år forventes der at blive mellem flere arbejdspladser i området. Der er således en forventning om, at den negative udvikling i beskæftigelsen vil vende. Områder med potentiel vækst: Nærings- og nydelsesmiddelindustrien Træ/papir/grafisk Møbel-sten-ler Transportvirksomhed Sundhedsvæsen Offentlig administration Turismeudviklingen Generelt Samfundet er i færd med at omstille sig ikke bare til et vidensamfund, men i lige så høj grad et oplevelsessamfund. Og dette kan Billund kommune drage nytte af, idet kommunen har mange forudsætninger for at bygge videre på og videreudvikle de turistmæssige aktiviteter/funktioner af international karakter, som er her i dag. Turismen har igennem mange år spillet en vigtig rolle, økonomisk og beskæftigelsesmæssigt, og på verdensplan er turismen en af de brancher, der er i størst vækst. I takt med turisterhvervets stadigt større økonomiske betydning, er der kommet fokus på mange sider af turismen. Tiltag indenfor turisme retter sig mod flere målgrupper, eksempelvis: Privatturisme med kultur, oplevelser og aktivitet. Erhvervsturisme med møder, kongresser og udstillinger. Sportsturisme med sportsaktiviteter og events. 17

18 Byturisme med shopping, gallerier, caféliv, teater og lignende. Friluftsturisme med vandreture, primitiv overnatning, sejlads og fiskeri. Kulturturisme med kulturelle begivenheder eller kulturhistoriske seværdigheder. Beskæftigelsen i turistbranchen er sæsonbaseret, men vil med udviklingen af ressortturismen i langt højere grad blive helårs. Privatturismen Billund kommunen er kendetegnet ved en stor turisme, som først og fremmest baserer sig på Legoland med ca. 1,6 mio. besøgende om året. Antallet af gæster forventes dels at stige og dels at fordele sig over hele året i og med, at Lalandia Billund med vandland og 1500 ferieboliger er ved at blive etableret. Hertil kommer, at flere turistattraktioner er i støbeskeen, og ressortturismen skal udvikles. Byrådet har en vision om 5 mio. turister i løbet af få år og 10 mio. på længere sigt. At udvikle et ressort betyder, at der skal findes det rette miks af indkvartering, oplevelser, underholdning, sportslig udfoldelse, shopping m.v. på selve destinationen. Denne form for turisme, som hidtil ikke er kendt i Danmark, kan gøre Trekantområdet til det mest besøgte turistområde i landet. Billund Lufthavn har igennem en del år haft et årligt passagergrundlag på ca. 2 mio. De fleste passagerer flyver ud af Billund, men der er tegn på, at også turister flyver ind, og denne tendens ventes at fortsætte. F.eks. er golf utroligt populært, og Cimber Air er blevet hovedsponsor for Gyttegård Golfcenter med henblik på at flyve golfentusiaster til området. Et andet trækplaster er Vorbasse Marked, som hvert år tiltrækker besøgende. Hvert år afholder Legoland en sommerkoncert med op til deltagere. Travbanen er kendt i det ganske land og tiltrækker ligeledes mange besøgende. På den mere kulturelle front ligger Grindsted Museum med en aflægger i Vorbasse. Der er 4 campingpladser i kommunen. Erhvervsturisme Kommunen er begunstiget med mange hoteller, hvor af 1 ligger i Grindsted og resten i Billund. Bortset fra Zleep Hotel Billund har de alle faciliteter til at afholde store møder, seminarer og konferencer. Det er tanken, at IKC kan udnyttes til messer og andre udstillingsformål, ligesom der eventuelt indrettes hotel i tilknytning hertil: Et sådant tiltag vil sammen med udviklingen af resortturismen danne baggrund for en styrkelse af erhvervsturismen i kommunen. I takt med at Lufthavnen udvikles, vil der blive behov for flere lufthavnshoteller. Hotellernes belægning er en af de højeste i landet. Dette har sin baggrund i Legoland og Lufthavnen. tabel Friluftsturisme Billund kommune kan tilbyde turisme i form af forskellige naturoplevelser, såsom vandreture, cykelture, primitiv overnatning, kanosejlads og fiskeri. Her kan nævnes Holme Å stien, hvoraf der går en lille del igennem Billund kommune (ca. 5 km). Denne vandresti indgår i et stiforløb, som forbinder øst- og vestkysten med start i Blåvand og slut i Vejle. Her ud over er der Skov og Naturstyrelsens stier i de store indlandsklitter og hedeområder ved Grene Sande, Store Råbjerg og ved Randbøl Hede. Områderne er kommunens eneste internationale naturbeskyttelsesområder, d.v.s. de har international værdi og betydning på grund af deres karakter og sjældenhed. 18

19 Generelt er der gode cykelruter i kommunen. Ved Omme Å findes et meget markant og karakteristisk ådalslandskab. Kommunen rummer i alt 250 fortidsminder, primært gravhøje. F.eks. Klebæk Høje ved Vorbasse, som er et højdedrag med to bronzealderhøje, hvor der i vikingetiden blev tilføjet en 45 m lang skibssætning med en runesten. Der er rester af troldhedebanen, Vittrup Baun, Mangehøjene i Ågeslund Plantage med mere. Ansager å har fint fiskevand, med mulighed for at fiske bæk- og regnbueørreder samt havørreder. Grindsted Å og Omme Å er også fint fiskevand. 19

20 Landbrug Billund er en kommune, hvor landbrugserhvervet fylder meget i landdistrikterne. Ved udgangen af 2006 var der i kommunen i alt registreret ca landbrug, heraf var 348 med erhvervsmæssigt dyrehold. Antal Brug Kvægbrug 191 Svinebrug 43 Blandet brug 71 Pelsdyrfarme 41 I alt 348 På landsplan koncentreres husdyrproduktionen på stadigt færre men større og specialiserede brug, og den samme udvikling ses også i Billund Kommune. I løbet af en 10-årig periode er antallet af registrerede husdyrbrug faldet med ca. 30 %. Hvor der ved udgangen af 1996 var registreret ca. 450 erhvervsmæssige husdyrbrug, var der ved udgangen af 2006 registreret ca. 310 erhvervsmæssige husdyrbrug, mens antallet af pelsdyrbrug har ligget nogen lunde stabilt siden år 2000 (omkring 40). Antallet af miljøgodkendte landbrug er gået fra ingen miljøgodkendte landbrug i 2000 til 8 miljøgodkendte landbrug i Denne udvikling understreger tendensen med færre men større husdyrbrug, idet kravet om miljøgodkendelse først udløses ved en vis bedriftsstørrelse. Sundhed Der er fra Ribe Amt og Sønderjyllands Amts side blevet udarbejdet en Sundhedsprofil for Billund Kommune, som har dannet baggrund for indsatsområderne samt skal danne baggrund for de konkrete tiltag og aktiviteter, der skal udvikles. Sundhedsprofilen for Billund Kommune har vist, at: Befolkning Sundhedsprofil Andelen af borgere over 50 år stiger kan betyde en større belastning på sundhedssektoren. Lavere uddannelsesniveau i Billund Kommune i forhold til de andre kommuner i regionen - har betydning for belastningen af sundhedsydelser. Høj erhvervsfrekvens uklart, hvilken betydning det får for sundhedsudgifterne. Sundhedsadfærd Laver andel af befolkningen i Billund Kommune, der er fysisk aktive i forhold til de andre kommuner i regionen. Det er væsentligt at hæfte sig ved, at borgerne i undersøgelsen bliver spurgt, om de er fysisk aktive for at forbedre sundheden. Undersøgelsens resultat er derfor et udtryk for folks selvopfattelse. Ydelser i sundhedsvæsenet Lavt antal patienter hos speciallæger kan skyldes manglen på speciallæger i Ribe og Sønderjyllands amter. Højere antal ambulante kontakter kan skyldes, at læger i højere grad henviser til ambulatorier i stedet for speciallæger. Antallet af indlæggelser er 23 % højere i Billund Kommune end i Regionen specielt hos de ældre, hvilket kan skyldes nærheden til den medicinske afdeling 20

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Skabelon til årlig beretning

Skabelon til årlig beretning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30, DK-1780 København V, Tlf: 33 95 80 00 Skabelon til årlig beretning Årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under landdistriktseller

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere