KRAGEKÆRVEJ 12 (5700) - OPFØRELSE AF BIOGASANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAGEKÆRVEJ 12 (5700) - OPFØRELSE AF BIOGASANLÆG"

Transkript

1 Bettina Veje Andersen Glarmestervej 18B 8600 Silkeborg Byg og BBR Svendborgvej Vester Skerninge Tlf BYGGETILLADELSE Sagsnr.: Ejendommen: Kragekærvej 12 Ejendomsnr.: Matr. nr.: Ejer: 10-a, Søby By, Bjerreby Andekærgård ApS På grundlag af ansøgning, modtaget den , samt de oplysninger der er givet i forbindelse med sagen, kan følgende byggearbejde sættes i gang: KRAGEKÆRVEJ 12 (5700) - OPFØRELSE AF BIOGASANLÆG Byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato. Tilladelsen gives i henhold til BR 18 og på følgende vilkår: 1. april 2019 Sagsnr ESDH: 19/4524 Afdeling: Byg og BBR Ref. LAJ at byggeloven og de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser overholdes at byggeriet meldes påbegyndt og færdigt via Du kan finde din byggesag ved at gå til "mine projekter" i menulinjen og derefter vælge "vis projekt" for den oprindelige indsendelse. at standardvilkår og særlige vilkår på vedlagte bilag overholdes Afgørelsen kan påklages i henhold til vedlagte klagevejledninger. Gebyrer for byggetilladelser falder i to rater: 1. rate forfalder til betaling, når byggetilladelsen meddeles. 2. rate forfalder til betaling, når vi meddeler tilladelse til at tage bygningen i brug i henhold til BR18, 39 stk. 6 Regning på byggesagsgebyr for 1. rate, på kr ,00 vil blive fremsendt. Venlig hilsen Lars Jeppesen Byggesagsbehandler Tlf Åbningstider: mandag-tirsdag Kl onsdag LUKKET torsdag Kl fredag Kl Side 1 af 7

2 BILAG TIL BYGGESAG NR Vi har givet byggetilladelse til forhold, som er omfattet af bestemmelser i BR18, kapitel 5, 8, 15 og 20, dvs. brandforhold, bygningens placering på grunden m.v., ubebyggede arealer samt konstruktionerne. De øvrige bestemmelser skal overholdes, men behandles ikke af kommunen. Derimod skal ansøger indsende dokumentation for, at kravene i BR18, kapitel 2-22 (kapitel 5, 8, 15 og 20 undtaget) er overholdt senest ved færdigmelding. Inden du går i gang med byggearbejdet, skal du indberette påbegyndelse af byggearbejdet i dit projekt i Byg og Miljø. Når du er færdig med byggearbejdet, skal du indberette færdigmeldingen i dit projekt i Byg og Miljø. Der skal ved færdigmelding indsendes erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet. Erklæringen skal underskrives digitalt i Byg og Miljø og gemmes på sagen, jf. 40, stk. 2, nr. 2. Den dokumentation der skal indsendes ved færdigmelding, skal svare til de kapitler i BR 18, som ansøger har erklæret, at byggearbejdet var omfattet af ved ansøgningen om byggetilladelse. Der skal ved færdigmelding fremsendes funktionsafprøvningsrapporter. Det kan dreje sig om 384 belysningsanlæg, 391 varme- og køleanlæg og 452 ventilationssystemer. Før ibrugtagning skal der gennemføres en funktionsafprøvning og kontrol af de brandtekniske installationer, samt evt. systemintegrationstest, jfr Før ibrugtagning af bygningsafsnit i risikoklasse 2-4 skal der udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan for de brandtekniske installationer, jfr Dokumentationen skal fremsendes til kommunen til kontrol, jfr. 522 stk. 2. Der skal ved færdigmelding fremsendes drift- og vedligeholdelsesmanualer for bebyggelsens installationer, jfr. 80, 328, 392, 419 og 452 samt 40, stk. 2, nr. 4. Du skal være opmærksom på at din byggesag kan blive udtaget til en stikprøvekontrol, hvor vi skal påse om byggeriet overholder de relevante krav i bygningsreglementet, jfr. 46. Stikprøvekontrollen udføres først EFTER byggeriet har fået ibrugtagningstilladelse. Side 2 af 7

3 STANDARDVILKÅR: Dispensation fra gældende bestemmelser, herunder servitutter og deklarationer, er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet. Det er ejers/bygherres ansvar, at alle gældende love og regler vedrørende byggeriet/projektet er overholdt. Alle gas-, vand-, el- og afløbsinstallationer skal udføres af autoriserede mestre. Alle bygninger er omfattet af "Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme", Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni Bygge- og anlægsaffald skal bortskaffes i henhold til gældende regulativ. Hvis der er sket ændringer i projektet, fremsendes rettede tegninger. Ved væsentlige ændringer skal der fremsendes reviderede tegninger til godkendelse. Der gøres opmærksom på bygherrens rettigheder og forpligtelser jævnfør museumslovens Museumsloven Lov nr af 16. november der omhandler sikring af kulturværdier i Danmark, og kan findes på SÆRLIGE VILKÅR: 1. Der meddeles tilladelse til opførelse af nyt biogasanlæg med tilhørende bygninger og installationer, som ansøgt. Der er med byggetilladelsen kun givet tilladelse i henhold til bygningsreglementet (BR 18) og lokalplanen. 2. Følgende bygninger indgår i projektet: teknikbygning på 725 m 2, 2 mindre containere til separationsanlæg og hygiejniseringsanlæg, 300 m 3 betontank (fortank til rågylle), 5200 m 2 plansilo, 100 m 3 glasfibertank (substrattank), 300 m 3 betontank (opsamlingstank til urent overfladevand), 2 stk indfødningsenheder med låg til faste biomasser på hver 120 m 3, 2 stk reaktortanke af beton til primær afgasning på hver 6000 m 3, 1 efterafgasningstank i beton på 6000 m 3, 2 stk lagertanke til afgasset biomasse i beton på hver 6000 m 3, 1 stk opgraderingsanlæg bestående af to 40 fods containere på hver 5*13*3 m (gaslager på i alt 100 m 3 ), 1 stk delvist lukket gasfakkel til afbrænding af dårlig gas og i nødsituationer, 1 stk naturgasfyr/kedel på 0,5 MW placeret i varmerum i teknikbygningen. Alle bygninger i ansøgningen er nævnt, uanset om de kræver byggetilladelse eller ej. Side 3 af 7

4 3. Den viste brovægt i ansøgningen er ikke en bygning, og den vurderes heller ikke at være en konstruktion i henhold til byggelovens 2 som kræver byggetilladelse. Da brovægten også bruges i forbindelse med landbrugsejendommens drift, kan brovægten placeres udenfor lokalplangrænsen. Da den placeres indenfor 20 m fra eksisterende driftsbygninger, kræver den heller ikke landzonetilladelse. 4. Projektet er vurderet i forhold til brandkrav i BR 18 ud fra den fremsendte brandstrategi. Byggeriet henregnes til brandklasse 2, og konstruktionsklasse KK1. 5. Vær opmærksom på bygningsreglementets nye krav bl.a. til dokumentation inden færdigmelding, som er oplyst på side 2 i byggetilladelsen. 6. Der er ikke meddelt dispensation fra lokalplan 631, som derfor skal overholdes, herunder krav til højder og farver. 7. Der skal etableres jordvold og beplantning som nævnt i lokalplan Jævnfør redegørelsen for lokalplan 631, skal Svendborg Museum kontaktes i god tid forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder. 9. Beredskabfyn skal give tilladelse til anlægget. Arbejder må ikke påbegyndes før Beredskabfyn har givet de nødvendige tilladelser, eller før Beredskabfyn evt. har accepteret at arbejder må påbegyndes. 10. I forbindelse med lokalplanen er der foretaget en miljøvurdering, herunder en vurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen. Side 4 af 7

5 KLAGEVEJLEDNING, BYGGELOV BILAG TIL BYGGESAG NR.: Afgørelser efter Byggeloven samt de i medfør af loven fastsatte regler, herunder Bygningsreglementet BR 18, kan påklages efter følgende regler: Forhold der kan påklages: Kun retlige spørgsmål kan påklages. Det vil sige, at du eksempelvis kan klage, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Det er klagemyndigheden, der tager stilling til, om den konkrete afgørelse er undergivet klageadgang. Klagemyndighed: Klagen skal indsendes til Nævnenes Hus via e-boks eller Klagefrist: Klagen skal være indgivet inden 4 uger, fra den dag afgørelsen er meddelt. Opsættende virkning: Afgørelsen skal efterleves, selv om den påklages. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning. Domstolsprøvelse: Hvis kommunens eller klagemyndighedens afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Svendborg Kommune Byg og BBR Side 5 af 7

6 Klagevejledning: Lov om planlægning BILAG TIL BYGGESAG NR.: Klagemyndighed Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. På hjemmesiden er der en vejledning til hvordan du klager. Når du klager skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside på Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du kan klage over afgørelser, der er truffet ud fra lov om planlægning, jf. lovens 58. Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Hvad kan du klage over? Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. I afgørelser om landzonetilladelser er der dog fuld klageret. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om den konkrete afgørelse er undergivet klageadgang. Klagefrist Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Opsættende virkning af klage Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Følgende rettidige klager har dog opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet: Side 6 af 7

7 1. Klage efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1 og nr Klage efter sommerhuslovens 10 e, stk Klage efter kolonihavelovens Klage efter mastelovens 8, stk. 1. Planklagenævnet kan ved rettidig klage efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3 eller mastelovens 22 beslutte, at en meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, og at et påbud ikke skal efterkommes. Såfremt et bygge eller anlægsarbejde iværksat, kan Planklagenævnet påbyde dette standset. Domstolsprøvelse Hvis du ønsker afgørelser efter lov om planlægning prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag senest 6 måneder efter, at der er truffet en afgørelse eller afgørelsen er blevet offentliggjort. Maj 2017 Side 7 af 7

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Christian Bukkehave Flyvervej 11 Tåsinge 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. H Torben Hansen Egebjergvej 40 Rødme 5771 Stenstrup Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Tanja Nielsen og Christian Madsen Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Sagsnr.: 2018-1455

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. GN 2 ApS Landevejen 176 5883 Oure Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Sagsnr.: 2018-0478

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Jonas Cornelius Jespersen Drejø Brovej 1 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Niels Kristoffer Nielsen Rønne Allé 46 8600 Silkeborg Miljø, Erhverv og Teknik BYG og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Afgørelsen omfatter kun tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Afgørelsen omfatter kun tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Miljøstyrelsen Att.: Jakob Damgaard Povlsen Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE OG DISPENSATION

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Kurt Christensen fagsted 7 5600 Faaborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Sagsnr.: 2019-0338

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Steffen Søby Strandvej 5 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Sagsnr.: 2018-1584

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Peter Duerlund Callesen Egensevej 6 B,1. tv 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE Bendt Rasmussen Strandgade 67 Byg, Plan og Erhverv Tlf. 62 23 30 00 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 14/14487 Ejendomsnr.: 99200 Matr. nr.: 93-a, Troense By, Bregninge byg@svendborg.dk www.svendborg.dk 12.05.2014

Læs mere

I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Kirsten Flagstad Østerbrogade 80,4. th 2100 København Ø Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Karsten Lykke Skomagervej 1 7100 Vejle Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Opførelse af

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Claus Groth Hansen Hesselagergårdsvej 2 5874 Hesselager Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

- At der i forbindelse med byggeriet ikke terrænreguleres mere end +/- ½ m, medmindre andet er godkendt af Svendborg Kommune.

- At der i forbindelse med byggeriet ikke terrænreguleres mere end +/- ½ m, medmindre andet er godkendt af Svendborg Kommune. Hans Henrik Strarup Borreby Greve Græsmarken 38 5260 Odense S Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Geopartner Landinspektører A/S Egensevej Svendborg LANDZONETILLADELSE VEMMENÆSVEJ 44A (5700) - UDSTYKNING AF FREDSKOV

Geopartner Landinspektører A/S Egensevej Svendborg LANDZONETILLADELSE VEMMENÆSVEJ 44A (5700) - UDSTYKNING AF FREDSKOV Geopartner Landinspektører A/S Egensevej 15 5700 Svendborg Erhverv, Bolig og Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 33 33 LANDZONETILLADELSE byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Taasinge Museum Kirkebakken 1 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik BYG og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Opførelse

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Casper Sørensen Geopartner Torvegade 10 5600 Fåborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Ane Wingreen Thomsen Strandhuse 20 Strandhuse 5762 Vester Skerninge Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Mentor Kelani Munkeparken 33 V Åby 5600 Faaborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Til

Læs mere

- At byggearbejdet/projektet er gennemført i overensstemmelse med ansøgningsmateriale af d

- At byggearbejdet/projektet er gennemført i overensstemmelse med ansøgningsmateriale af d Lars Christian Nielsen Toftevænget 80 Egense 5700 Svendborg Erhverv, Bolig og Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 33 33 LANDZONETILLADELSE SKOVSBOVEJ 254 (5700) LOVLIGGØRELSE

Læs mere

Jan Nielsen Lundbyvej Svendborg LANDZONETILLADELSE LUNDBYVEJ 51 (5700) LOVLIGGØRELSE AF 60 M² UDVIDELSE AF CARPORT

Jan Nielsen Lundbyvej Svendborg LANDZONETILLADELSE LUNDBYVEJ 51 (5700) LOVLIGGØRELSE AF 60 M² UDVIDELSE AF CARPORT Jan Nielsen Lundbyvej 51 5700 Svendborg Erhverv, Bolig og Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 33 33 LANDZONETILLADELSE LUNDBYVEJ 51 (5700) LOVLIGGØRELSE AF 60 M² UDVIDELSE AF

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Jens Bjarne Tofthøj Fasanvej 12 Hesselbjerg 5932 Humble Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Dan Alstrup Olsen Skovballevej 94 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik BYG og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE 63

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. STS ESTATE A/S Att.: Steen Skovmand Grønnegade 18 Tåsinge 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Kurt Åløkke Kristensen Sundbrovej 21 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Link Huse Att.: Karin Andersen Klakring Stationsvej 5, hal Juelsminde LANDZONETILLADELSE RÅRUDVEJ 6 (5771) - LANDZONETILLADELSE

Link Huse Att.: Karin Andersen Klakring Stationsvej 5, hal Juelsminde LANDZONETILLADELSE RÅRUDVEJ 6 (5771) - LANDZONETILLADELSE Link Huse Att.: Karin Andersen Klakring Stationsvej 5, hal 3 7130 Juelsminde Erhverv, Bolig og Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 33 33 LANDZONETILLADELSE byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri

Læs mere

Morten Sunne Grønnedal Svendborg LANDZONETILLADELSE GRØNNEDAL 5 (5700) - LANDZONETILLADELSE TIL OPFØRELSE AF CARPORT

Morten Sunne Grønnedal Svendborg LANDZONETILLADELSE GRØNNEDAL 5 (5700) - LANDZONETILLADELSE TIL OPFØRELSE AF CARPORT Morten Sunne Grønnedal 5 5700 Svendborg Erhverv, Bolig og Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 33 33 LANDZONETILLADELSE GRØNNEDAL 5 (5700) - LANDZONETILLADELSE TIL OPFØRELSE AF

Læs mere

Rune Bonde Sørensen Krarupvej Stenstrup LANDZONETILLADELSE KRARUPVEJ 33 (5771) OPFØRELSE AF GARAGE PÅ 76 M²

Rune Bonde Sørensen Krarupvej Stenstrup LANDZONETILLADELSE KRARUPVEJ 33 (5771) OPFØRELSE AF GARAGE PÅ 76 M² Rune Bonde Sørensen Krarupvej 33 5771 Stenstrup Erhverv, Bolig og Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 33 33 LANDZONETILLADELSE KRARUPVEJ 33 (5771) OPFØRELSE AF GARAGE PÅ 76 M²

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Tommy Nylandsted Andersen Højbjergvej 16 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Susanne Linnet Aagaard Tankefuldvej 54 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Jakob Pilgaard Telcon Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Sagsnr.: 2018-0702 Ejendommen:

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Max Groth Hansen Bjerrebyvej 134 Tåsinge 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Svendborg Vand A/S Ryttermarken Svendborg LANDZONETILLADELSE HELDAGERVEJ 1A (5700) LANDZONETILLADELSE RENOVERING/OMBYGGE HØJDEBEHOLDER

Svendborg Vand A/S Ryttermarken Svendborg LANDZONETILLADELSE HELDAGERVEJ 1A (5700) LANDZONETILLADELSE RENOVERING/OMBYGGE HØJDEBEHOLDER Svendborg Vand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Erhverv, Bolig og Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE HELDAGERVEJ 1A (5700) LANDZONETILLADELSE RENOVERING/OMBYGGE HØJDEBEHOLDER

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Christina Kold Jørgensen Åbyskovvej 31 5881 Skårup Fyn Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Milton Huse Holkebjergvej Odense SV LANDZONETILLADELSE EGEBJERGVEJ 37A (5771) - LANDZONETILLADELSE TIL NYT ENFAMILIEHUS. Sagsnr.

Milton Huse Holkebjergvej Odense SV LANDZONETILLADELSE EGEBJERGVEJ 37A (5771) - LANDZONETILLADELSE TIL NYT ENFAMILIEHUS. Sagsnr. Milton Huse Holkebjergvej 76 5250 Odense SV Erhverv, Bolig og Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 33 33 LANDZONETIDELSE EGEBJERGVEJ 37A (5771) - LANDZONETIDELSE TIL NYT ENFAMILIEHUS

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Sandra Skovgaard Nielsen Sankt Jørgens Vej 10,st th 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Naturstyrelsen Førstballevej 2 7183 Randbøl Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Robert Pelle Hansen Brændeskov Møllevej 13 Brændeskov 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Susanne Linnet Aagaard Tankefuldvej 54 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Keld Frederiksen Skotte Åbyskovvej 22 A 5881 Skårup Fyn LANDZONETILLADELSE: BRÆNDESKOVVEJ 122 C INDRETNING AF EKSTRA BOLIG

Keld Frederiksen Skotte Åbyskovvej 22 A 5881 Skårup Fyn LANDZONETILLADELSE: BRÆNDESKOVVEJ 122 C INDRETNING AF EKSTRA BOLIG Keld Frederiksen Skotte Åbyskovvej 22 A 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 LANDZONETILLADELSE: BRÆNDESKOVVEJ 122 C INDRETNING AF EKSTRA BOLIG Sagsnr.: 2015-0407

Læs mere

Center for Maritim Arkitektur LANDZONETILLADELSE TROENSEVEJ 40 (5700) OPFØRELSE AF SPEJDERHYTTE

Center for Maritim Arkitektur LANDZONETILLADELSE TROENSEVEJ 40 (5700) OPFØRELSE AF SPEJDERHYTTE Center for Maritim Arkitektur Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 LANDZONETILLADELSE byg@svendborg.dk www.svendborg.dk TROENSEVEJ 40 (5700) OPFØRELSE AF SPEJDERHYTTE Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Lone Bondo Jespersen Klingstrupvej 1 5881 Skårup Fyn Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Søen placeres som angivet på figur 1 med en afstand på mindst 2 meter til skel og med et areal på op til ca. 650 m 2.

Søen placeres som angivet på figur 1 med en afstand på mindst 2 meter til skel og med et areal på op til ca. 650 m 2. Til Jens Jørgen Abildskov, Fredskovvej 10, 5883 Oure Sendt med email: abildskov@vetnet.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 arne.bruun@svendborg.dk

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Kristian Grummesgaard Balticagade 10,1. Indgang G 8000 Århus C By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Thomas Brixvold Hviid Strandtoften 5 8250 Egå By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse,

Læs mere

Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø (sendt pr. mail til lnlk@us.dk)

Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø (sendt pr. mail til lnlk@us.dk) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø (sendt pr. mail til lnlk@us.dk) Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk ESKEBJERGVEJ 7 (5762)

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge. Thomas Wiingaard Valbyvej 29 3200 Helsinge Sag: 2017/04787 011 Id: 031154 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 09. maj 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

- At ridebane og lygtepæle fjernes, hvis aktiviteten nedlægges. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

- At ridebane og lygtepæle fjernes, hvis aktiviteten nedlægges. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Tina og Martin Rasmussen Sendt pr. mail til: murermestermartin@hotmail.com Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 LANDZONETILLADELSE byg@svendborg.dk www.svendborg.dk STRAMMELSE

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 18. december 2018 Sagsnr.: 18/43342 Ejendomsnr.: 5259 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Baks Arkitekter ApS Gyvelmarksvej 4 8240 Risskov Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 LANDZONETILLADELSE Opførelse af 184 m², 75 m² kælderareal og 30

Læs mere

Birgit Riisager Hansen Møllergade Svendborg LANDZONETILLADELSE ÆBLEVADSVEJ 5 (5883) - LANDZONESAG

Birgit Riisager Hansen Møllergade Svendborg LANDZONETILLADELSE ÆBLEVADSVEJ 5 (5883) - LANDZONESAG Birgit Riisager Hansen Møllergade 67 5700 Svendborg Erhverv, Bolig og Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 33 33 LANDZONETILLADELSE ÆBLEVADSVEJ 5 (5883) - LANDZONESAG Sagsnr.:

Læs mere

Charlotte Kjær Bakkevej Svendborg LANDZONETILLADELSE BØLLEMOSEN 8 (5771) ANSØGNING OM LANDZONETILLADELSE

Charlotte Kjær Bakkevej Svendborg LANDZONETILLADELSE BØLLEMOSEN 8 (5771) ANSØGNING OM LANDZONETILLADELSE Charlotte Kjær Bakkevej 4 5700 Svendborg Erhverv, Bolig og Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 33 33 LANDZONETILLADELSE BØLLEMOSEN 8 (5771) ANSØGNING OM LANDZONETILLADELSE Sagsnr.:

Læs mere

Af hensyn til plante- og dyreliv skal arbejdet foretages indenfor perioden 1. juli 15. marts

Af hensyn til plante- og dyreliv skal arbejdet foretages indenfor perioden 1. juli 15. marts Torben Feld Kristensen Stenbankevej 9, 5771 Stenstrup Sendt med email: torbenfeld@jubii.dk Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge arne.bruun@svendborg.dk LANDZONETILLADELSE

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 5. september 2018 Sagsnr.: 18/26774 Ejendomsnr.: 15694 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Morten Ørtenblad Frederiksborgvej Roskilde. Sendt til e-boks

Morten Ørtenblad Frederiksborgvej Roskilde. Sendt til e-boks Morten Ørtenblad Frederiksborgvej 232 4000 Roskilde Sendt til e-boks Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 13. maj 2019 Sagsnr.: 19/36277 Ejendomsnr.: 3036 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Lovgrundlag 1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer). 2. Kommuneplan for Gribskov Kommune

Lovgrundlag 1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer). 2. Kommuneplan for Gribskov Kommune Center for Teknik og Miljø Team Natur og Vand Rådhusvej 3 3200 Helsinge Sag: 2017/06584 004 Id: 026241 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 15. marts 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 16. januar 2019 Sagsnr.: 18/39656 Ejendomsnr.: 17366 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Der er ikke foretaget nabohøring i sagen. Morsø Kommune vurderer, at der ikke er naboer, der er umiddelbart påvirket af det ansøgte.

Der er ikke foretaget nabohøring i sagen. Morsø Kommune vurderer, at der ikke er naboer, der er umiddelbart påvirket af det ansøgte. Teknik og Miljø Dato: 01.02.2019 Sagsnr.: 20180229 Ejendoms nr. 45542 Navn: Anja Klit Direkte tlf.nr.: 99707056 E-mail akl@morsoe.dk Landzonetilladelse På ejendommen: Matr. Nr.: 17 h, Flade By, Flade Beliggende:

Læs mere

Tilladelsen bortfalder automatisk hvis tilladelsen ikke er udnyttet senest 3 år fra d.d., jfr. Planlovens 56.

Tilladelsen bortfalder automatisk hvis tilladelsen ikke er udnyttet senest 3 år fra d.d., jfr. Planlovens 56. TEKNIK OG MILJØ Ole Balle Ejstrupmark 6 7970 Redsted M 7970 Redsted M Landzonetilladelse Tilladelsesdato 10-05-2017 Sags nr. 20170055 Ejendoms nr. 65187 Sagsbehandler Ketty Overgaard Direkte tlf. 9970

Læs mere

Hermann Sillesen Ørstedsvej Ribe. Sendt digitalt. Den 9. maj Landzonetilladelse byggesagsnr F/3

Hermann Sillesen Ørstedsvej Ribe. Sendt digitalt. Den 9. maj Landzonetilladelse byggesagsnr F/3 Hermann Sillesen Ørstedsvej 55 6760 Ribe Sendt digitalt Den 9. maj 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr 260-14 F/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 03.03.2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Der er ikke foretaget nabohøring i sagen. Morsø Kommune vurderer, at der ikke er naboer, der er umiddelbart påvirket af det ansøgte.

Der er ikke foretaget nabohøring i sagen. Morsø Kommune vurderer, at der ikke er naboer, der er umiddelbart påvirket af det ansøgte. Teknik og Miljø Dato: 19.12.2018 Sagsnr.: 20180202 Ejendoms nr. 74569 Navn: Anja Klit Direkte tlf.nr.: 99707056 E-mail akl@morsoe.dk Landzonetilladelse På ejendommen: Matr. Nr.: 2 p, Skarum By, Alsted

Læs mere

Landzonetilladelse til enfamilieshus

Landzonetilladelse til enfamilieshus JB TEGN & DESIGN V/JANE TONIE BECH Kirkegade 26 3200 Helsinge Sag: 01.03.03-G01-25-18 4. april 2018 Landzonetilladelse til enfamilieshus Ejendommen matr. 3m Sletelte By, Valby, Stæremosevej 3, 3200 Helsinge

Læs mere

Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail:

Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail: Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail: info@rk3aps.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Lars Nielsen Stokkerupvej Græsted. Lovliggørende landzonetilladelse til opført udhus og pavillon

Lars Nielsen Stokkerupvej Græsted. Lovliggørende landzonetilladelse til opført udhus og pavillon Lars Nielsen Stokkerupvej 2 3230 Græsted Sag: 2016/09538 007 Id: 010476 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 18. juli 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Morsø Kommune, Teknik & Miljø, meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Tilladelsen er meddelt i henhold til Planlovens 35 stk.

Morsø Kommune, Teknik & Miljø, meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Tilladelsen er meddelt i henhold til Planlovens 35 stk. Teknik og Miljø Dato: 17-09-2018 Sagsnr.: 20180088 Ejendoms nr. 77134 Navn: Ketty Overgaard Direkte tlf.nr.: 99 70 70 55 E-mail kdo@morsoe.dk Landzonetilladelse På ejendommen: Matr. Nr.: Beliggende: 4

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 7. maj 2019 Sagsnr.: 19/30025 Ejendomsnr.: 1032 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Morsø Kommune, Teknik & Miljø, meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Tilladelsen er meddelt i henhold til Planlovens 35 stk.

Morsø Kommune, Teknik & Miljø, meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Tilladelsen er meddelt i henhold til Planlovens 35 stk. Teknik og Miljø Dato: 18-09-2018 Sagsnr.: 20180006 Ejendoms nr. 63958 Navn: Ketty Overgaard Direkte tlf.nr.: 99 70 70 55 E-mail kdo@morsoe.dk På ejendommen: Matr. Nr.: 20 r, Ovtrup By, Ovtrup Beliggende:

Læs mere

Houvej 92, 9370 Hals Om- og udbygning af biogasanlæg

Houvej 92, 9370 Hals Om- og udbygning af biogasanlæg #BREVFLE Bettina Veje Andersen Glarmestervej 18B 8600 Silkeborg bva@danskbiogasraadgivning.dk 29. august 2016 Houvej 92, 9370 Hals Om- og udbygning af biogasanlæg Landzonetilladelse Aalborg Kommune meddeler

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 29. november 2018 Sagsnr.: 18/38805 Ejendomsnr.: 6372 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til mandskabsbygning med overdækning. Afgørelse. ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Storegade Outrup

Landzonetilladelse til mandskabsbygning med overdækning. Afgørelse. ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Storegade Outrup ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Storegade 32 6855 Outrup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til mandskabsbygning med overdækning Adresse: Kastkærvej 130A, 6830 Nørre Nebel Matr.nr.

Læs mere

Caroline Mathiassen og Jonatan Mathiassen, Skolevænget 4,Torup, 7950 Erslev

Caroline Mathiassen og Jonatan Mathiassen, Skolevænget 4,Torup, 7950 Erslev TEKNIK OG MILJØ Jonatan Kaltoft Mathiassen Skolevænget 4 7950 Erslev Landzonetilladelse Tilladelsesdato 27-11-2017 Sags nr. 20170286 Ejendoms nr. 88411 Sagsbehandler Ketty Overgaard Direkte tlf. 9970 7055

Læs mere

Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den med efterfølgende supplerende oplysninger og bilag modtaget den

Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den med efterfølgende supplerende oplysninger og bilag modtaget den Jesper Hollitsch Poulsen Helle Bursø Kristensen Kongsholmvej 1 3210 Vejby Sag: 2017/06223 009 Id: 005954 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 30. marts 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven OK ByggeDesign ApS ole@okbyggedesign.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Rita Lene Pedersen Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig. FRØSTRUPHAVE EFTERSKOLE Frøstrupvej 140 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig. Adresse: Frøstrupvej 142, 6830

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af 20 x 60 meter ridebane på ejendommen 2 b Højelt By, Blistrup.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af 20 x 60 meter ridebane på ejendommen 2 b Højelt By, Blistrup. Ole Jensen-Tilsbæk Ebholmvej 4 Højelt 3230 Græsted Sag: 2017/13511 008 Id: 006718 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 02. juni 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen SØREN YDE ApS Østerbro 2 7800 Skive yde@arkitektyde.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m²

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Dorthe Søeberg Hovmand Ulrik Alfred Hovmand Sønderskovvej 4 3460 Birkerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 8m Høvelte By, Blovstrød, Sønderskovvej 4 Landzonetilladelse til 55 m 2 bygning bestående

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune John Antony Samuelsen Hyltebjerg Allé 14, st, 1 2720 Vanløse Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 planogbyg@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider: Mandag

Læs mere

At det ansøgte udføres i samme overordnede farve og materialeholdning som ejendommens øvrige erhvervsbyggeri.

At det ansøgte udføres i samme overordnede farve og materialeholdning som ejendommens øvrige erhvervsbyggeri. TEKNIK OG MILJØ Tage Nygaard Poulsen Dalsvej 19 7950 Erslev Landzonetilladelse Tilladelsesdato 27-11-2017 Sags nr. 20170296 Ejendoms nr. 53111 Sagsbehandler Ketty Overgaard Direkte tlf. 9970 7055 E.mail

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse til Opførelse af ny grillhytte. Afgørelse. ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade Ansager

Landzonetilladelse til Opførelse af ny grillhytte. Afgørelse. ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade Ansager ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade 3 6823 Ansager Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til Opførelse af ny grillhytte Adresse: Bejsnapvej 39, 6870 Ølgod Matr.nr. 15K, Bejsnap

Læs mere

Morslands Historiske museum, Dueholmsgade 7, 7900 Nykøbing Mors:

Morslands Historiske museum, Dueholmsgade 7, 7900 Nykøbing Mors: Teknik og Miljø Landzonetilladelse - Udstykning af eksisterende vindmølle - Gyldagervej 24C Dato: 06-11-2017 Sagsnr.: 773-2017-15548 Navn: Anette Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970 7081 E-mail teas28@morsoe.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder automatisk hvis tilladelsen ikke er udnyttet senest 3 år fra d.d., jfr. Planlovens 56.

Tilladelsen bortfalder automatisk hvis tilladelsen ikke er udnyttet senest 3 år fra d.d., jfr. Planlovens 56. TEKNIK OG MILJØ Lisbeth Overgaard Blåborgvej 46 7960 Karby Landzonetilladelse Tilladelsesdato 14-11-2017 Sags nr. 20170265 Ejendoms nr. 65047 Sagsbehandler Ketty Overgaard Direkte tlf. 9970 7055 E.mail

Læs mere

Morsø Kommune, Teknik & Miljø, meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Tilladelsen er meddelt i henhold til Planlovens 35 stk.

Morsø Kommune, Teknik & Miljø, meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Tilladelsen er meddelt i henhold til Planlovens 35 stk. Teknik og Miljø Søren Romby Poulsgade 20 7400 Herning Dato: 01-03-2019 Sagsnr.: 20190013 Ejendoms nr. 49416 Navn: Thomas Lund Direkte tlf.nr.: 99707055 Rørstrøm E-mail tlr@morsoe.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Der er ikke foretaget nabohøring i sagen. Morsø Kommune vurderer at der ikke er naboer, der er umiddelbart påvirket af det ansøgte.

Der er ikke foretaget nabohøring i sagen. Morsø Kommune vurderer at der ikke er naboer, der er umiddelbart påvirket af det ansøgte. Teknik og Miljø Dato: 24-05-2018 Sagsnr.: 20180090 Ejendoms nr. 39852 Navn: Ketty Overgaard Direkte tlf.nr.: 9970 7055 E-mail kdo@morsoe.dk Landzonetilladelse På ejendommen: Matr. Nr.: 13 b, Elsø By, Elsø

Læs mere

Byggearbejdets art og omfang: Opførelse af 18m² tilbygning til bolig, legalisering af inddragelse af 38 m² tagetage med kvist til bolig.

Byggearbejdets art og omfang: Opførelse af 18m² tilbygning til bolig, legalisering af inddragelse af 38 m² tagetage med kvist til bolig. TEKNIK OG MILJØ Allan Dalgaard - AH BYG Nautrupvej 13 7870 Roslev Landzonetilladelse Tilladelsesdato 10-05-2017 Sags nr. 20160239 Ejendoms nr. 71985 Sagsbehandler Ketty Overgaard Direkte tlf. 9970 7055

Læs mere

Naturstyrelsen Sollerupvej 24 Sollerup 5600 Faaborg Att.: Annita Svendsen. (Sendt pr. til LANDZONETILLADELSE

Naturstyrelsen Sollerupvej 24 Sollerup 5600 Faaborg Att.: Annita Svendsen. (Sendt pr.  til LANDZONETILLADELSE Naturstyrelsen Sollerupvej 24 Sollerup 5600 Faaborg Att.: Annita Svendsen (Sendt pr. E-mail til ansve@nst.dk) Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Det er dermed kun tilbygningen til carporten, som kræver en landzonetilladelse.

Det er dermed kun tilbygningen til carporten, som kræver en landzonetilladelse. Svend Thordsen Alpevej 30A 5771 Stenstrup Erhverv, Bolig og Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 33 33 LANDZONETILLADELSE ALPEVEJ 30C (5771) LOVLIGGØRELSE AF 31 M² TILBYGNING

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation

Landzonetilladelse og dispensation Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 17-10-2018 / 01.03.03-P19-61-18 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J DANSK OFFSHORE TRANSPORT ApS Studstrupvej 7 8541 Skødstrup Side 1 af 8 Ejendommens matr.nr.: 1 a, Åstrup By, Skødstrup Adresse: Studstrupvej

Læs mere

Der er foretaget nabohøring af naboer, der er ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Der er foretaget nabohøring af naboer, der er ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte. Teknik og Miljø Laila Sølager Sørensen Frans Birger Mattesen Barkærvej 2 7900 Nykøbing Mors lailasoelager@mail.dk Dato: 13-12-2017 Sagsnr.: 20170290 Ejendoms nr. 38171 Navn: Ketty Overgaard Direkte tlf.nr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på 175 m².

Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på 175 m². Huscompagniet Sønderjylland A/S Sverigesvej 1B 6100 Haderslev jni@huscompagniet.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på 175 m². Adresse: Overby

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Rens Skolevej 2, 4 og 6, 6372 Bylderup-Bov

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Rens Skolevej 2, 4 og 6, 6372 Bylderup-Bov Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 3. januar 2019 Sagsnr.: 18/41174 Ejendomsnr.: 15779 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 10. april 2019 Sagsnr.: 18/33236 Ejendomsnr.: 3925 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den og efterfølgende telefonisk opfølgning med ansøger den

Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den og efterfølgende telefonisk opfølgning med ansøger den Martin Carl Jensen Fredgårdsvej 2 3200 Helsinge Sag: 2016/32737 007 Id: 019121 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 08. marts 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Søren Møller Landzonetilladelse til maskinhal. Ejendommen 15 a Ramløse By, Ramløse, Ellemosevej 95, Sandholmgård

Søren Møller Landzonetilladelse til maskinhal. Ejendommen 15 a Ramløse By, Ramløse, Ellemosevej 95, Sandholmgård Søren Møller sm@sandholmgaard.dk Sag: 2016/13346 013 Id: 018462 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 18. juli 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 4. september 2018 Sagsnr.: 18/24802 Ejendomsnr.: 4628 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere