Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA"

Transkript

1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA

2 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse

3 1 Metode og omfang 2 Indhold 1 Metode og omfang Udsendelse og svarprocent Statistisk usikkerhed Anonymitet Tabelberegninger og forklaringer Omregning til fuldtidsløn Forklaring af tabel med personalegoder Tabelforklaringer Løntabeller Privatansatte fordelt på dimittendår Ansatte i landøkonomiske foreninger og Videnscentret for Landbrug fordelt på dimittendår Uddannelser fordelt på dimittendår Ansættelsesområde Ansatte i landbrugets hovedorganisationer fordelt på dimittendår Ansatte i Videnscentret for Landbrug fordelt på dimittendår Privatansatte i forhold til ledelse Ansatte i landøkonomiske foreninger og Vidernscentret for Landbrug i forhold til ledelse Ansatte i landbrugets hovedorganisationer i forhold til ledelse Stillingsbetegnelse Privatansatte, lønfremskrivning med 2,5 % p.a. fordelt på dimittendår Frekvenstabeller Alder og køn Uddannelse Dimittendår... 25

4 1 Metode og omfang Ansættelsesområde Stilling Anciennitet og antal jobskift Omfang af ledelse Ugentlig arbejdstid og overarbejde Hjemmearbejde Personalegoder Barsel Klausuler Betalt efteruddannelse... 38

5 1 Metode og omfang 4 1 Metode og omfang 1.1 Udsendelse og svarprocent Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem JA, Akademikernes Centralorganisation og Huge Consulting ApS. Undersøgelsen er tilrettelagt som en totaltælling, hvor samtlige privatansatte JA indgår. Den 25. september 2014 udsendte Huge Consulting ApS invitationer til med en adresse. Via et link i invitationen fik ne mulighed for at besvare det elektroniske lønskema direkte. 68 havde en ukendt mailadresse, og disse modtog i stedet en postal invitation. Primo og medio oktober blev, der ikke havde besvaret lønskemaet, rykket pr. og afslutningsvis blev der medio oktober udsendt en postal rykker. Dataindsamlingen blev endelig afsluttet den 23. oktober I nedenstående oversigt er nøgletallene omkring undersøgelsens svarprocent præsenteret. Oversigt. Undersøgelsens svarprocent invitationer udsendt (bruttopopulation) Uden for målgruppen (pensioneret, selvstændig, offentlig ansat, ledig m.v.) 42 Nettopopulation svar 778 Svarprocent 53 % Svarprocenten er i år 53 %, hvilket er lidt højere end sidste år, hvor den var 51 %. Det er andet år i træk at svarprocent øges, hvilket er meget positivt. Der er udgået 3 pga. enten ukorrekte lønoplysninger, slet ingen lønoplysninger eller deltidsansatte, der arbejder under 10 timer. Det vil sige løntabellerne i kapitel 3 er baseret på svar fra Statistisk usikkerhed Da ikke alle privatansatte af JA har valgt at indsende lønoplysninger, er der en statistisk usikkerhed på undersøgelsens resultater. Det betyder, at der skal være en vis forskel i to undergruppers gennemsnitsløn (f.eks. to forskellige ansættelsesområder), før man kan konkludere, at de to undergrupper har forskellig

6 1 Metode og omfang 5 løn. Den statistiske usikkerhed er dog relativ lille i undersøgelsen, da der er kommet lønoplysninger fra 775 af de i alt Herudover kan der være et bortfaldsproblem i undersøgelsen, hvis de 775, der udgør datagrundlaget, ikke er repræsentative i forhold til hele populationen (1.463). Selve bortfaldet er på 47 %, hvilket er normalt, hvis man sammenligner med andre lønundersøgelser. Det er ikke muligt at lave en egentlig bortfaldsanalyse, hvor det undersøges, om der rent faktisk er "skævheder" i det indsamlede datamateriale. Bortfaldsproblemet betyder, at man skal være varsom med ikke at overfortolke undersøgelsens resultater, hvad angår det generelle lønniveau. F.eks. ved vi ikke, om der mangler flest svar fra de relativt højtlønnede, eller om der mangler flest svar fra de relativt lavtlønnede. Det er dog rimeligt at antage, at eventuelle skævheder er ens fra år til år. Det betyder, at lønstatistikken har stor troværdighed, når det gælder om at beskrive lønudviklingen over tid. 1.3 Anonymitet Lønundersøgelsen var ikke anonym, men derimod fortrolig i den forstand at kun Huge Consulting ApS har haft mulighed for, via nes mailadresser og medlemsnumre, at identificere de indkomne besvarelser. Oplysningerne er dog kun blevet anvendt til at rykke de, der efter svarfristens udløb endnu ikke havde besvaret lønskemaet. Alle løntabeller er opstillet, så det ikke er muligt at genkende enkeltpersoner. I de tilfælde, hvor der er under tre i en undergruppe, beregnes der ikke lønoplysninger. Undergruppen fjernes ikke fra tabellerne, men alle løntal erstattes af -. I de tilfælde, hvor der er under seks i en undergruppe, beregnes der kun gennemsnit og ikke fraktiler. Hvis der i løntabellerne med dimittendår generelt ikke er besvarelser nok til, at lønoplysningerne kan præsenteres for hver enkelt dimittendår, er materialet samlet i større intervaller.

7 2 Tabelberegninger og forklaringer 6 2 Tabelberegninger og forklaringer 2.1 Omregning til fuldtidsløn Deltidsansatte s løn er i løntabellerne omregnet til teknisk fuldtidsløn (37 timer/uge). 30 timer om ugen eller mindre er defineret som deltid. Deltidsansatte, der arbejder under 10 timer om ugen er ikke medtaget i løntabellerne, da det vurderes, at der er for stor usikkerhed på deres tekniske fuldtidsløn. 2.2 Forklaring af tabel med personalegoder I spørgsmålet om personalegoder har ne haft mulighed for at markere flere goder. I tabellen over dette spørgsmål skal man derfor være opmærksom på, at hvis man lægger antal svar sammen, giver dette mere end det samlede antal, som indgår i statistikken. Det ses endvidere, at procentsøjlen sammenlagt giver mere end 100 % - nemlig 420 %. Dette betyder, at de, der har deltaget i undersøgelsen, i gennemsnit har 4,2 personalegoder. Det fremgår af overskriften til tabellen, at ne kunne markere flere goder. 2.3 Tabelforklaringer Undersøgelsens resultater præsenteres i kapitel 3 og 4. Kapitel 3 indeholder løntabeller, mens kapitel 4 indeholder frekvenstabeller over alle spørgsmål i lønskemaet. Nedenfor er indholdet af løntabellerne forklaret: : let af der befinder sig i den pågældende række (undergruppe). Som tidligere omtalt beregnes der ikke lønoplysninger, hvis der ikke er mindst tre i en undergruppe. Nettoløn: Nettolønnen beregnes på baggrund af de lønoplysninger, som ne har angivet i lønskemaet. Nettolønnen beregnes som bruttoløn minus pensionsbidrag i alt. Pension i alt: Pension i alt er summen af medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag som oplyst i skemaet. De, der ikke har udfyldt dette felt, har fået

8 2 Tabelberegninger og forklaringer 7 sat deres pensionsbidrag til 0 kr. Pension i alt er et gennemsnit for ne i den enkelte undergruppe. Bruttoløn: Bruttolønnen som ne har oplyst i lønskemaet. Bruttolønnen er inkl. medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Har et medlem ikke udfyldt dette felt, anses lønskemaet for at være blankt og indgår ikke i statistikken. 25 % fraktil: 25 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler ne i følgende to grupper; (1) de 25 % af ne, der har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen og (2) de 75 % af ne, der har en bruttoløn, der er større. 50 % fraktil: 50 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler ne i to lige store grupper. Halvdelen har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen, og halvdelen har en bruttoløn, der er større. 75 % fraktil: 75 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler ne i følgende to grupper; (1) de 75 % af ne, der har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen og (2) de 25 % af ne, der har en bruttoløn, der er større. Der findes ikke et entydigt svar på, om det er gennemsnittet eller 50 % fraktilen, der er det bedste nøgletal at anvende, hvis man vil vurdere lønniveauet. Studerer man en løntabel, vil man i de fleste tilfælde se, at gennemsnittet er højere end 50 % fraktilen. Dette skyldes, at de fleste undergrupper typisk indeholder nogle (få), der tjener markant mere end de øvrige. Disse (få) trækker gennemsnittet op, men de har ingen indflydelse på 50 % fraktilen. Set i dette lys er 50 % fraktilen et mere "ærligt" tal for lønniveauet i en undergruppe end gennemsnittet.

9 3 Løntabeller 8 3 Løntabeller 3.1 Privatansatte fordelt på dimittendår Septemberløn 2014 for privatansatte nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1974 eller før eller senere Total

10 3 Løntabeller Ansatte i landøkonomiske foreninger og Videnscentret for Landbrug fordelt på dimittendår Septemberløn 2014 for ansatte i landøkonomiske foreninger og Videnscentret for Landbrug nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1974 eller før eller senere Total

11 3 Løntabeller Uddannelser fordelt på dimittendår Septemberløn 2014 for agronomer nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1974 eller før eller senere Total

12 3 Løntabeller 11 Septemberløn 2014 for forstkandidater nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total Septemberløn 2014 for hortonomer nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total Septemberløn 2014 for jordbrugsøkonomer nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total

13 3 Løntabeller 12 Septemberløn 2014 for landskabsarkitekter nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total Septemberløn 2014 for Cand.scient. nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 2004 eller før eller senere Total Septemberløn 2014 for bachelorer nedbrudt på dimittendår. Dimittendår Total Septemberløn 2014 for "Anden uddannelse" nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total

14 3 Løntabeller 13 Septemberløn 2014 for PhD eksamen nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1984 eller før eller senere Total

15 3 Løntabeller Ansættelsesområde Septemberløn 2014 nedbrudt på ansættelsesområde. Ansættelsesområde Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Landbrugets hovedorganisationer Skovbrugets brancheorganisationer Landsdækkende interesseforeninger Grovvarebranchen Kemikalie- og medicinalbranchen Maskin- og byggebranchen Planteforædling/frøfirmaer Penge, kredit- og forsikringsvirksomheder Presse-, publikations- og informationsvirksomhed ITK, informationsteknologi og telekommunikation Private tegnestuer HedeDanmark Skovdyrkerforeningerne Rådgivningsvirksomhed i øvrigt Planteskoler og gartnervirksomhed Træindustri og andre industrier Teknologiske institutter eller ATVinstitution GTS-institutioner, Teknologisk Institut, Agrotek m.v Land- og skovbrugsejendomme Videncentret for Landbrug Anden privat virksomhed (ud over landøkonomiske foreninger og Videnscentret for Landbrug) Landboforeninger Familielandbrugsforeninger Fællesudvalg under landbo- og familielandbrugsforeninger Total Haveselskaberne lagt under Rådgivningsvirksomhed i øvrigt

16 3 Løntabeller Ansatte i landbrugets hovedorganisationer fordelt på dimittendår Septemberløn 2014 for ansatte i landbrugets hovedorganisationer nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total Ansatte i Videnscentret for Landbrug fordelt på dimittendår Septemberløn 2014 for ansatte i Videnscentret for Landbrug nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1984 eller før eller senere Total Privatansatte i forhold til ledelse Septemberløn 2014 for privatansatte nedbrudt på omfang af ledelse. Omfang af ledelse Har ikke ledelsesopgaver Har ledelse over for 1-9 ansatte Har ledelse over for ansatte Har ledelse over for 25 eller flere ansatte Total

17 3 Løntabeller 16 Septemberløn 2014 for privatansatte mænd uden ledelsesansvar nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1979 eller før eller senere Total Septemberløn 2014 for privatansatte mænd med ledelsesansvar nedbrudt på omfang af ledelse. Omfang af ledelse Har ledelse over for 1-9 ansatte Har ledelse over for ansatte Har ledelse over for 25 eller flere ansatte Total Septemberløn 2014 for privatansatte kvinder uden ledelsesansvar nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1984 eller før eller senere Total

18 3 Løntabeller 17 Septemberløn 2014 for privatansatte kvinder med ledelsesansvar nedbrudt på omfang af ledelse. Omfang af ledelse Har ledelse over for 1-9 ansatte Har ledelse over for ansatte Har ledelse over for 25 eller flere ansatte Total Ansatte i landøkonomiske foreninger og Vidernscentret for Landbrug i forhold til ledelse Septemberløn 2014 for samtlige ansatte i landøkonomiske foreninger og Videnscentret for Landbrug nedbrudt på omfang af ledelse. Omfang af ledelse Har ikke ledelsesopgaver Har ledelse over for 1-9 ansatte Har ledelse over for ansatte Har ledelse over for 25 eller flere ansatte Total Septemberløn 2014 for mænd uden ledelsesansvar i landøkonomiske foreninger og Videnscentret for Landbrug nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1979 eller før eller senere Total

19 3 Løntabeller 18 Septemberløn 2014 for mænd med ledelsesansvar i landøkonomiske foreninger og Videnscentret for Landbrug nedbrudt på omfang af ledelse. Omfang af ledelse Har ledelse over for 1-9 ansatte Har ledelse over for ansatte Har ledelse over for 25 eller flere ansatte Total Septemberløn 2014 for kvinder uden ledelsesansvar i landøkonomiske foreninger og Videnscentret for Landbrug nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1984 eller før eller senere Total Septemberløn 2014 for kvinder med ledelsesansvar i landøkonomiske foreninger og Videnscentret for Landbrug nedbrudt på omfang af ledelse. Omfang af ledelse Har ledelse over 1-9 ansatte Har ledelse over 10 eller flere ansatte Total

20 3 Løntabeller Ansatte i landbrugets hovedorganisationer i forhold til ledelse Septemberløn 2014 for ansatte i landbrugets hovedorganisationer nedbrudt på ledelse. Omfang af ledelse Har ikke ledelsesopgaver Har ledelse over for 1-9 ansatte Har ledelse over 10 eller flere ansatte Total Stillingsbetegnelse Septemberløn 2014 for stilling inden for Administration. Stilling Administrator Afdelingschef Direktør Fuldmægtig Kontorchef Sekretariatschef/ -leder Sekretær Skovrider Konsulent Andet Total Septemberløn 2014 for stilling inden for Forskning, forsøg og kontrol. Stilling Forsker Seniorforsker Afdelingsleder Direktør Andet Total

21 3 Løntabeller 20 Septemberløn 2014 for stilling inden for Rådgivning, information, undervisning og uddannelse. Stilling Underviser/ uddannelseskonsulent Informationsmedarbejder/ redaktør Landskonsulent Specialkonsulent Chefkonsulent Centerleder/direktør Økonomikonsulent Planteavlskonsulent Kvægkonsulent Svinekonsulent Maskin-/bygningskonsulent Havebrugskonsulent Fjerkrækonsulent Konsulent, andet fagområde Andet Total Septemberløn 2014 for stilling inden for Produktion og handel. Stilling Konsulent Chefkonsulent Produktchef Afdelingschef/ Business Manager Salgschef/Country Manager Eksportchef/Area Manager Salgsdirektør Direktør Andet Total

22 3 Løntabeller 21 Septemberløn 2014 for stilling inden for Planlægning og landskabsforvaltning. Stilling Landskabsarkitekt Andet Total Septemberløn 2014 for stilling inden for Udlandet. Stilling Konsulent Andet Total

23 3 Løntabeller Privatansatte, lønfremskrivning med 2,5 % p.a. fordelt på dimittendår Privatansatte, fremskrivning af septemberløn 2014 med 2,5 % p.a. fordelt på dimittendår. Dimittendår Sept bruttoløn Marts ,25 % Juni ,875 % Sept ,5 % Dec ,125 % 1974 eller før eller senere Total

24 4 Frekvenstabeller 23 4 Frekvenstabeller 4.1 Alder og køn Medlemmernes alder: Procent 29 år eller yngre 26 3% år 53 7% år % år % år % år % år % år 34 4% 65 eller ældre 12 2% Total % Medlemmernes køn: Procent Kvinde % Mand % Total %

25 4 Frekvenstabeller Uddannelse Medlemmernes uddannelse: Procent Agronom % Forstkandidat 50 6% Hortonom 54 7% Jordbrugsøkonom 33 4% Landskabsarkitekt 47 6% Cand.scient. 31 4% Bachelor 5 1% Andet 22 3% Total % Supplerende uddannelse: (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) svar Procent PhD eksamen 75 9,7% Doktorgrad 1 0,1% MBA 14 1,8% Anden supplerende mastergrad 44 5,7% Ubesvaret ,8% + procenter summeret ,1%

26 4 Frekvenstabeller Dimittendår Medlemmernes dimittendår for kandidateksamen: Procent 1974 eller før 12 2% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2013 eller senere 10 1% Total %

27 4 Frekvenstabeller Ansættelsesområde Medlemmernes ansættelsesområde: Procent Landbrugets hovedorganisationer 30 4% Skovbrugets brancheorganisationer 4 1% Landsdækkende interesseforeninger 29 4% Grovvarebranchen 25 3% Kemikalie- og medicinalbranchen 74 10% Maskin- og byggebranchen 7 1% Planteforædling/frøfirmaer 36 5% Penge, kredit- og forsikringsvirksomheder 12 2% Presse-, publikations- og informationsvirksomhed 4 1% ITK, informationsteknologi og telekommunikation 13 2% Private tegnestuer 22 3% HedeDanmark 3 0% Skovdyrkerforeningerne 5 1% Rådgivningsvirksomhed i øvrigt 52 7% Planteskoler og gartnervirksomhed 4 1% Træindustri og andre industrier 4 1% Teknologiske institutter eller ATV-institution 1 0% GTS-institutioner, Teknologisk Institut, Agrotek m.v. 16 2% Land- og skovbrugsejendomme 3 0% Videncentret for Landbrug 67 9% Anden privat virksomhed (ud over landøkonomiske foreninger og Videnscentret for Landbrug) % Landboforeninger % Familielandbrugsforeninger 8 1% Fællesudvalg under landbo- og familielandbrugsforeninger 16 2% Total %

28 4 Frekvenstabeller 27 Ansatte på private tegnestuer. Ansat i henhold til overenskomst mellem PLR og JA: Procent Ja 18 82% Nej 4 18% Total % Medlemmernes ansættelse fordelt på hovedområde: Procent Administration 88 11% Forskning, forsøg og kontrol 77 10% Rådgivning, information, IT, undervisning og uddannelse % Produktion og handel % Planlægning og landskabsforvaltning 39 5% Udlandet 4 1% Total %

29 4 Frekvenstabeller Stilling Medlemmernes stilling: Administration Procent Administrator 2 2% Afdelingschef 14 16% Direktør 17 19% Fuldmægtig 3 3% Kontorchef 3 3% Sekretariatschef/-leder 4 5% Sekretær 3 3% Skovrider 2 2% Konsulent 16 18% Andet 24 27% Forsker 8 10% Seniorforsker 14 18% Forskning, forsøg og kontrol Afdelingsleder 12 16% Direktør 3 4% Andet 40 52% Underviser/uddannelseskonsulent 7 2% Informationsmedarbejder/redaktør 4 1% Landskonsulent 12 3% Specialkonsulent 36 8% Chefkonsulent 40 9% Centerleder/direktør 3 1% Økonomikonsulent 59 13% Rådgivning, information, IT, Planteavlskonsulent % undervisning og uddannelse Kvægkonsulent 33 7% Svinekonsulent 16 3% Maskin-/bygningskonsulent 8 2% Havebrugskonsulent 3 1% Fjerkrækonsulent 1 0% Konsulent, andet fagområde 60 13% Andet 74 16% Konsulent 6 6% Chefkonsulent 2 2% Produktchef 24 22% Afdelingschef/Business Manager 13 12% Produktion og handel Salgschef/Country Manager 12 11% Eksportchef/Area Manager 1 1% Salgsdirektør 1 1% Direktør 5 5% Andet 44 41% Planlægning og Landskabsarkitekt 28 72% landskabsforvaltning Andet 11 28% Udlandet Konsulent 1 25% Andet 3 75% Total %

30 4 Frekvenstabeller Anciennitet og antal jobskift Anciennitet i nuværende stilling: Procent -2 år % 2,1-4 år % 4,1-6 år 89 11% 6,1-8 år 94 12% 8,1 år-10 år 62 8% 10,1-15 år 87 11% 15,1-20 år 69 9% >20 år % Total % Hvor mange gange har du skiftet job (arbejdsplads) siden dit kandidatår? Procent % % % % % % % % 8 5 1% % % Total %

31 4 Frekvenstabeller Omfang af ledelse Omfang af ledelse: Procent Har ikke ledelsesopgaver % Har ledelse over for 1-9 ansatte % Har ledelse over for ansatte 54 7% Har ledelse over for 25 eller flere ansatte 27 3% Total % 4.8 Ugentlig arbejdstid og overarbejde Ugentlig arbejdstid ifølge ansættelseskontrakt: Procent Under 20 timer 4 1% 20-24,9 timer 9 1% 25-29,9 timer 8 1% 30-34,9 timer 53 7% 35-36,9 timer 10 1% 37-38,9 timer % 39 timer eller flere 56 7% Total %

32 4 Frekvenstabeller 31 overarbejdstimer i gennemsnit pr. uge inden for det seneste år: Procent 0 timer % 0,1-1,9 timer 67 9% 2-3,9 timer % 4-5,9 timer % 6-7,9 timer 28 4% 8-9,9 timer 32 4% 10-14,9 timer 67 9% 15 timer eller flere 19 2% Fejludfyldt 27 3% Total % Median = 3 timer. Hvordan honoreres overarbejde? (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) Procent Overarbejde afspadseres ,6% Overarbejde honoreres 71 9,2% Overarbejde honoreres ikke ,3% Uoplyst 1 0,1% + procenter summeret ,3%

33 4 Frekvenstabeller Hjemmearbejde Hjemmearbejde. Hvor mange dage om måneden arbejder du hjemme (i gennemsnit)? Procent 0 dage ,9% 1 dag ,9% 2 dage 84 10,8% 3 dage 42 5,4% 4 dage 55 7,1% 5 dage 25 3,2% 6-9 dage 25 3,2% dage 20 2,6% 15 dage eller flere 21 2,7% Ubesvaret 1 0,1% Total ,0% Median = 1 dag.

34 4 Frekvenstabeller Personalegoder Personalegoder: (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) Procent Fri bil, helt eller delvist 85 11,0% Fri (mobil)telefon helt eller delvist ,6% Fri tog og buskort helt eller delvist 6 0,8% Abonnement på aviser/tidsskrifter ,4% Faglige kontingenter betalt 52 6,7% Hjemme-pc/bærbar/tablet ,5% Internetforbindelse ,9% Sundhedsordning/ -forsikring ,7% Fri parkering ,2% Frokostordning hel eller delvis ,5% Kontant ferietillæg mere end lovpligtige 1 % ,1% Bonusordning, gratiale og engangsvederlag ,6% Andre personalegoder 89 11,5% Ingen 32 4,1% + procenter summeret ,6% Personalegoder, tekst ved andre goder: ½ times pause daglig 10 feriefridage 2 ekstra ugers ferie, Fri mellem jul nytår 2 omsorgsdage 37 incl. et kvarters kaffepause og halv times frokostpause 5 omsorgsdage/år Alle udgifter betalt ved rejse Arbejdstøj Betalt frokost 15 min/d Betalt frokostpause Betalt frokostpause Bil og telefon indgår i den opgivne løn 4846 DKK/md Brobizz Brændsel, hund, ammunition Brød til formiddagskaffe, kaffe mv. ad libitum

35 4 Frekvenstabeller 34 Delvis betalt Fysioterapi Div. personalearrangementer Ekstra feriedage Ekstra ferieuge Ekstra ferieuge Feriehuse Feriehuse Feriehusordning Fik for overarbejde delvist 2013 Fitness, fysoterapi Foredrag med spisning Formiddagskaffe og frugt Forsikring ved uarbejdsdygtighed Forsikring, bank mv. Fri frugt, massageordning Fri færge Fritvalgskonto 1 % af løn til udbetaling eller pension Frugt Frugt Frugt Frugt Frugt + massage delvist betalt Frugt og kaffe Frugt og massage Frugt, arrangementer, kaffe, middage med folkevalgte, t-shirts Frugt, kaffe + betalte pauser Frugt, kaffe, the Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning på arbejde Fysioterapi Interne seminarer Julegave, sommerfest, fri kaffe, julefrokost, feriehusordning Kaffe og frugt Kaffe og the Kan købe ekstra ferie Kantineordning Massage Massage / marathon

36 4 Frekvenstabeller 35 Massage til meget nedsat pris, massøren kommer på arbejdsstedet (der er et massagerum), så det er nemt at passe ind Massage-tilskud Medarbejder aktier Medejerskab Motionsrum /yoga Nødvendig beklædning Overskudsdeling Overskudsvarer Rabat på egne varer Rabatter Rejseforsikrong Råvarer/indkøb Selvbetalt kantineordning Rommerhus Sommerhusordning Rports bidrag Te/kaffe Tjenestevogn Træningscenter Træningscenter rabat Tvunget frokostordning, man selv betaler Tøj Uddannelsespulje, delvis betalt af arbejdsgiveren Vand og kaffe er gratis Vareprøver, tøj yoga Årlig hjemrejse Angiv dit samlede ferietillæg i %: (Kun der har oplyst det samlede ferietillæg) Gennemsnit (pct.) Mindste (pct.) Største (pct.) 101 1,7% 1,5% 3,3% Bonusordning, gratiale og engangsvederlag indenfor det seneste år: (Kun der har oplyst et beløb) Gennemsnit (kr.) Mindste (kr.) Største (kr.)

37 4 Frekvenstabeller 36 Hvor mange feriefridage har du om året (ud over 5 ugers ferie efter ferieloven)? Procent % 1 2 0% % % 4 8 1% % % 7 8 1% 8 3 0% 9 2 0% % % % % Fejludfyldt 34 4% Total % Hvilke af følgende dage har du fri med løn? (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) Procent Juleaftensdag ,2% Nytårsaftensdag ,2% Hele Grundlovsdag ,1% Halv Grundlovsdag ,1% Fredag efter Kr. Himmelfartsdag ,1% 1. maj 57 7,4% Ingen 57 7,4% + procenter summeret ,4%

38 4 Frekvenstabeller 37 Frihed ved barn sygt: Procent 1. sygedag % sygedag % Ingen frihed % Total % 4.11 Barsel Har det inden for de seneste 2 år været aktuelt for dig at holde barsel? Procent Ja 73 9% Nej % Total % Hvor mange uger har du ret til med til fuld løn? Gennemsnit Mindste (uger) Største (uger) (uger) Klausuler Er du i dit nuværende job omfattet af en klausul? (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) Procent Konkurrenceklausul ,7% Kundeklausul ,8% Jobklausul 9 1,2% Andre begrænsninger 6 0,8% Ingen klausul ,2% + procenter summeret ,6%

39 4 Frekvenstabeller Betalt efteruddannelse Hvor mange dages betalt efteruddannelse har du haft i det seneste år? Procent 0 dage ,0% 1 dag 36 4,6% 2 dage 84 10,8% 3 dage 59 7,6% 4 dage 48 6,2% 5 dage ,7% 6-9 dage 71 9,2% dage 64 8,3% 15 dage eller flere 20 2,6% Total ,0% Median = 3 dage.

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse 1 Metode og omfang

Læs mere

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønudvalget for privatansatte medlemmer af JA har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2012. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2013. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2013. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2013 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2013 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Foreningen af mejeriledere og funktionærer LØNSTATISTIK 2017 1 FMFs Hovedbestyrelse Fra venstre er det Leo Morten Lund, Jørgen H. Petersen, René Byrgesen, Michael Jensen, René Fredgaard, Palle Jellesmark,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2012. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2012. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2012 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2012 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening LØNSTATISTIK 2015 Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Mejeriingeniør Forening Redaktion: Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28 5220 Odense SØ e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2015 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2015 Udarbejdet

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44.

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44. 010 lederløn 50.408 kr %36 36.499 kr 10 44.000 kr særtillæg 8% alt om lederløn 2010 Lønspredning LØnstigning Arbejdstid branche bonus pension personalegoder aktier Klausuler 02 særtillæg december 2010

Læs mere

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 2-3 LØN- OG HONORARSTATISTIK 2005 Forord og begreber. SIDE 3-7 SIDE 8 SIDE 9-10 SIDE 11 ÅRSINDKOMST Indtægt i 2004 fordelt på årgang,

Læs mere

Lønmagasin 2014. for privatansatte

Lønmagasin 2014. for privatansatte Lønmagasin 2014 for privatansatte Inkl. Lønstatistik 2013 Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 01 ] Indhold Forord...3 1. Sådan bruger du Bibliotekarforbundet...4 2. Sådan fastsætter

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening LØNSTATISTIK 2016 Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Mejeriingeniør Forening Redaktion: Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28 5220 Odense SØ e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Lønstatistik 2014. Privatansatte

Lønstatistik 2014. Privatansatte Lønstatistik 2014 Privatansatte 2 // Djøfs lønstatistik 2014 Privatansatte Hvad er du værd? Udfyld skemaet før din næste lønforhandling Hvordan er jobbet/din indsats på disse områder? Særlige specialer/

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger ADO har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet bemærkninger om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller

Læs mere

Lønstatistik 2013. for ansatte i stat, kommuner og regioner. Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner. Bibliotekarforbundet [ 1 ]

Lønstatistik 2013. for ansatte i stat, kommuner og regioner. Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner. Bibliotekarforbundet [ 1 ] Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner Bibliotekarforbundet [ 1 ] Indhold 1. Lønundersøgelsens metode og svarprocent... 3 2. Forklaring til undersøgelsens tabeller... 4 3. Løntabeller

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, april 2010 Hvad er ligeløn Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

2010 / 11 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN. Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med 4,3%

2010 / 11 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN. Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med 4,3% L Ø NmAGASINET 2010 / 11 Forbundet Kommunikation og Sprog / december / 2010 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2015

Indhold Lønstatistik 2015 Lønstatistik 2015 Indhold Lønstatistik 2015 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2015 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2015 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere