Dagsorden Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Dagsorden Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden budget Bygningsfornyelse og afhjælpning af fugt og skimmelsvamp i boliger ESCO beslutning vedr. start af fase Scenarier om økonomiske forhold ved betalingsparkering Retningslinier for Torvehandel Stationsvej i Stenstrup, redegørelse og konklusion efter forsøg med midlertidige vejchikaner Fremtidig styreform for Entreprenørafdelingen ved konkurrenceudsættelse Overdragelse af sti - matr. nr. 7000s, Ollerup By, Ollerup Virksomheders adgang til genbrugsstationen Virksomhedsoverdragelse af Sydfyns Udviklingssamarbejde til Udvikling Fyn Vækststrategi Orientering Lukket - Godkendelse af lejemål...22

2 Økonomiudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden 2. - budget /32970 Beslutningstema: Orientering om - budget 2012, samt godkendelse af kvalitetskontrakter. Sagsfremstilling: Fra Økonomi og Indkøb foreligger udkast til 2012 inkl. udkast til Økonomiudvalgets eget bidrag. Publikationen indeholder generel information om mål og indhold i kommunens opgaver, samt en økonomisk redegørelse på politikområder. Publikationen udleveres til interesserede borgere og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Folketinget har vedtaget, at alle kommuner skal udarbejde kvalitetskontrakter. Som følge heraf har Økonomiudvalget besluttet, at kvalitetskontrakter indarbejdes i kommunens nuværende styringsmodeller, herunder at fokusområder i udgør kommunens kvalitetskontrakter. Kvalitetskontrakterne skal offentliggøres på brugerportalen senest 1 måned efter budgetvedtagelsen. For at gøre det mere overskueligt for kommunens borgere er der lavet en særskilt publikation med kommunens kvalitetskontrakter, som offentliggøres på kommunens hjemmeside. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Indstilling: Direktionen indstiller, at: tages til efterretning og offentliggøres på kommunens hjemmeside. fokusområderne i udgør kommunens kvalitetskontrakter og offentliggøres på kommunens hjemmeside 1

3 Økonomiudvalget s møde den Bilag: Åben - samlet service og økonomi 2012.pdf 3. Bygningsfornyelse og afhjælpning af fugt og skimmelsvamp i boliger 11/28546 Beslutningstema: Frigivelse af anlægsbevilling til projekter med bygningsfornyelse og afhjælpning af fugt og skimmelsvamp i boliger. Sagsfremstilling: Der er indgået 3 ansøgninger om tilskud efter lov om byfornyelse: Grønnegade 37A, Troense - SAVE reg. 3 - (udskiftning af enkelte døre, vinduer, udbedring af tag og kalkning af hus m.m.) Badstuen 20, Troense - SAVE reg. 4 - (udskiftning af stråtag) Rantzausmindevej 65, Svendborg - SAVE reg. 4 - (udskiftning af døre og vinduer) Der er 14 sager med skimmelsvamp og genhusning af borgere. Økonomiske konsekvenser: Der er afsat netto kr. på rådighedsrammen, hvoraf de kr. ønskes frigivet til bygningsfornyelse og kr. til skimmelsvamp og genhusning af borgere. Restrådighedsrammen på kr. ønskes frigivet til overførsel til Lovgrundlag: Lov nr af 27. dec om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. feb Kapitel 4 Bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: 2

4 Økonomiudvalget s møde den der bevilges og frigives netto kr. fra rådighedsrammen til bygningsfornyelse af indsendte projekter, der bevilges og frigives netto kr. fra rådighedsrammen til skimmelsvampsager, restrådighedsrammen på netto kr. ønskes frigivet til overførsel til Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. 4. ESCO beslutning vedr. start af fase 1 11/17094 Beslutningstema: På baggrund af budgetvedtagelsen i Byrådet den 11. oktober 2011 ønskes beslutning om, at Udvalget for Miljø og Teknik igangsætter 1. fase af ESCO-projektet. Sagsfremstilling: I forhold til undersøgelse af etablering af et ESCOprojekt har Miljø og Teknik lavet en forundersøgelse af Svendborg Kommunes bygninger. Forundersøgelsen har vist, at der er et potentiale i forhold til et ESCO-projekt. ESCO projektet omfatter faserne: 1. Analyse- og projektudviklingsfase Bygningsmassen analyseres, og der laves energimærker. I denne fase formes ESCO-projektet, idet ESCO-partneren her vil foreslå, hvilke tiltag der kan gøres ude i bygningerne. Varigheden af denne fase er 6 7 mdr. 2. Implementeringsfase I denne fase udføres de valgte tiltag i bygningerne. For at sikre servicepersonalets viden og ejerskab køres der sideløbende kurser i brug af den nyinstallerede teknik. Varigheden af denne fase er 2,5 år. 3. Garanti- og projektopfølgningsfase Når implementeringen er udført, starter garanti- og projektopfølgningsfasen. Det er i denne fase, at ESCOpartneren stiller garanti for besparelsen. Udgangspunktet for denne fase er 10 år, med option på forlængelse. 3

5 Økonomiudvalget s møde den Miljø og Teknik skal nu starte fase 1 op, i den forbindelse har Miljø og Teknik undersøgt markedet for udbudsrådgivere med erfaring i ESCO-udbud. Miljø og Teknik vil fokusere på en rådgiver med erfaring i at tilgodese rummeligheden i et ESCO-projekt. Dette er et yderst vigtigt element som skal sikre, at Svendborg Kommune får en totalentreprenør som ESCOsamarbejdspartner, hvor værdien skabes med henblik på, at det bedst mulige projekt opnås. Udbudsrådgiveren vil som det fremgår af tidsplanens bilag 1, udarbejde udbudsmaterialet - som inden udbuddet vil blive forelagt udvalget for Miljø og Teknik til endelig godkendelse. Økonomiske konsekvenser: I 2012 er der afsat 2,1 mio. kr. analyse, energimærkning og udbudsrådgiver. I overslagsårene forventes en investering på ca. 70 mio. kr. i bygningsmassen. Honorar for fase 1 og 2 forventes at udgøre ca. kr Lovgrundlag: Kommunens interne regelsæt: Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: administrationen igangsætter 1. fase af ESCOprojektet, der frigives de på budgettet afsatte 2,1 mill. kr. til gennemførelse af 1. fase af ESCO-projektet. Bilag: Åben - esco tidsplan bilag 1.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Administrationen igangsætter proces med valg af udbudsrådgiver. Der frigives de på budgettet afsatte 2,1 mill. kr. til gennemførelse af 1. fase af ESCO-projektet. Udbudsmateriale for ESCO-udbud forelægges udvalget til godkendelse. Jens Munk (DF) tager forbehold. 4

6 Økonomiudvalget s møde den Scenarier om økonomiske forhold ved betalingsparkering 11/24466 Beslutningstema: Udvalget for Miljø og Teknik skal træffe beslutning om økonomiske konsekvenser i forbindelse med at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning i Fortsættelse af udvalgsbehandlingen den 10. oktober Sagsfremstilling: Udvalget for Miljø og Teknik vedtog på sit møde den 10. oktober 2011 at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning. På baggrund af lov nr. 592 af 14. juni 2011 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter vil kommunen med virkning fra 2011 skulle tilpasse den kommunale parkeringsindtægt efter reglerne i Vejlovens 107. I 2011 var det ikke umiddelbart muligt at gennemføre en balanceordning, da administrationsgrundlaget til loven ikke var kendt, og da halvdelen af året var gået. Loftsordningen blev derfor valgt, idet bruttoindtægten til kommunen ville blive 3,5 mio. kr. i På den baggrund blev der indført gratis parkering frem til årets udgang (2011) for at undgå en nedskæring i bloktilskuddet. I forbindelse med tiltaget har det vist sig, at kommunens vedtagne parkeringsstrategi ikke umiddelbart kan overholdes, da søgningen på parkeringspladserne i bymidten har givet væsentlige trængselsproblemer i bymidten. Ved vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet, at der senest i forbindelse med budgetvedtagelsen skulle vælges eventuelt balanceordning for I den forbindelse skulle der ses på løsninger, som dels fastholder kommunens parkeringsstrategi og som dels giver den mest fordelagtige løsning til de økonomiske aspekter. 5

7 Økonomiudvalget s møde den Siden har Miljø og Teknik modtaget udkast til bekendtgørelse om opgørelse af bruttoindtægter, bruttoomkostninger m.v. På baggrund af udkastet til bekendtgørelsen vurderes der at være fordele ved valg af balanceordningen. Dels vil parkeringsstrategien kunne fastholdes, og dels er der mulighed for istandsættelser af de kommunale parkeringsanlæg, som der hidtil ikke har kunnet afses økonomiske resurser til. Valg af balanceordning vil imidlertid give en udfordring på ca. 1,5 mio. kr., som var forudsat som overskud i tilknytning til loftsordningen. Beløbet vil skulle dækkes fra andre budgetområder. Det foreslås, at besparelsen findes på et område, hvor besparelsen kan dækkes via omkostningerne i balanceordningen. For eksempel via midler afsat til vedligeholdelse og renovering af parkeringsarealer. Administrationen kan pege på to forslag til finansiering af budgetunderskuddet på 1,5 mio. kr.: 1. Via midler afsat til renovering af Torvet (Udvalget for Kultur og Planlægnings budgetområde). Der er i 2012 afsat 2,4 mio. kr. til den indledende planlægning. Via indtægterne fra betalt parkering vil der efterfølgende kunne afsættes midler til den del af projektet, der vil kunne defineres som renovering, reetablering og vedligeholdelse af parkeringspladser. Projektet vil således ikke miste noget. Dette forudsætter dog, at der i budgettet for torveomdannelse vil indgå driftsudgifter til parkeringsfaciliteter på 2,5 mio. kr., således at balanceordningen kan fastholdes både i 2012 og 2013 (1,5 mio. kr. henholdsvis 1,0 mio. kr., der vedrører manglende finansiering ift. loftsordningen). Løsningen vil kræve godkendelse i Økonomiudvalget, via Udvalget for Kultur og Plan, da beløbet skal frigøres til overførsel fra anlæg til drift - og mellem to udvalgsområder. Kommunens serviceramme bliver udvidet med 1,5 mio. kr. Modellen indeholder udfordringer, da det beløb, der er afsat til renovering af Torvet i 2012 er øremærket til planlægning og projektering - og umiddelbart lidt vanskelig at "bytte lige over" med vedligehold inden for rammerne for den betalte parkering vil derfor skulle inddrages. 6

8 Økonomiudvalget s møde den Via anlægsmidler til signalanlæg (ca kr.), overførte midler til infrastrukturpuljen (ca kr.), som hører under Økonomiudvalget, og driftsmidler overført fra 2010 til 2012 på udvalget for Miljø og Tekniks område. Der henvises til Notat af 7. november 2011 vedrørende Konsekvenser for betalingsparkering ved valg af administrationsordning. Økonomiske konsekvenser: 1,5 mio. kr. som skal finansieres. Lovgrundlag: Lov nr. 592 af 14. juni 2011 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der på betalingsparkeringsområdet vælges balanceordning i 2012, der udføres drifts-, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder på kommunens betalingsparkeringspladser for samlet ca. 6,0 mio kr. i 2012 der findes finansiering af 1,5 mio. kr. via en kombination af finansieringsmodel 1 og 2, og at Udvalget for Kultur og Planlægning inddrages med hensyn til finansieringsmodel 1. Bilag: Åben - Notat om konsekvenser for betalingsparkering ved valg af administrationsordning.pdf Åben - Udkast til bekendtgørelse om parkeringsindtægter og omkostninger.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstillingen tiltrådt, idet der finansieres som foreslået i model 2. Ved udførelse af drifts-, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder disponeres ud fra nettoindtægten. Der skal fortsat arbejdes på, at et evt. overskud kan anvendes til takstreduktion for kollektiv trafik. Birger Jensen (V), Jeppe Ottosen (V) og Jens Munk (DF) ønsker ikke, at der arbejdes på, at et evt. 7

9 Økonomiudvalget s møde den overskud kan anvendes til takstreduktion for kollektiv trafik. 6. Retningslinier for Torvehandel 10/17285 Beslutningstema: Godkendelse af udkast til "Retningslinier for torvehandel i Svendborg by" m.v. Sagsfremstilling: I fortsættelse af revisionen af Gadereglement, marts 2002, har administrationen udarbejdet et regelsæt til regulering af torvehandlen i Svendborg by. Regelsættet erstatter retningslinjerne i gadereglement af marts 2002, og skal ses på baggrund af en tilpasning til tidens udvikling, bl.a. træder der en ny næringslov i kraft pr. 1. januar Derudover har torveinspektøren valgt at fratræde sin stilling med udgangen af december 2011, hvilket gør, at administrationen har valgt at tilpasse reglerne for torvehandel således, at torvet kan regulere i sig selv på samme måde, som det nuværende sker i Ringe. Dette vil bevirke, at stadesøgende ikke kan få en stadeplads anvist samme dag, de møder op på Torvet. Til retningslinjerne er der udarbejdet en oversigt over stadepladser på Torvet og Ramsherred. For at have en vis fleksibilitet er det en forudsætning, at den daglige administration, anvisning af pladser, tilladelser og afregning foretages af Borgerservice. Der er ikke truffet aftale om dette endnu. Kontrol af stadepladserne skal foretages af ansatte i Miljø og Teknik. De nærmere rammer for dette er ikke endeligt på plads. Arealet, der for nuværende anvendes til torvehandel, udvides med Ramsherred, således at der sker en afspærring ved Skolegade. Det vil fortsat være muligt at køre til handicapbåsene foran Borgerforeningen, det vil også fortsat være muligt at køre brudepar fra Rådhusets trappe e.t.c. Der vil være forbud mod parkering på selve Torvet, hvorimod pladser på Ramsherred, som ikke anvendes til torvehandel, kan benyttes af torvehandlerne til parkering af køretøjer under 3500 kg. Større køretøjer og trailere skal parkeres på Dronningemaen overfor Naturama. 8

10 Økonomiudvalget s møde den Stillingen som torveinspektør nedlægges. Det vil bevirke, at afspærringen af Ramsherred ved Skolegade er nødt til at ske ved opsættelse af en variabel elektronisk færdselstavle. Tavlen er belyst og kan programmeres til flere funktioner, bl.a. parkering, indkørsel forbudt, gennemkørselsforbud o.s.v. Tavlen kan endvidere benyttes fremadrettet ved afspærringer af Torvet og Ramsherred i andre henseender. I disse tilfælde vil der være sparede udgifter til opsætning af materiel. Økonomiske konsekvenser: Udgift til en variabel elektronisk færdselstavle på i alt ca kr. Denne udgift foreslås finansieret over anlægsbudgettet til "små trafiksikkerhedsprojekter". Der vil være sparede udgifter til løn til torveinspektør, og der vil være løbende udgifter til entreprenør ved opsætning af færdselstavler ved fremtidig afspærringer af Torvet og Ramsherred. Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 893 af 09/09/2009, Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, 102. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: at regelsættet vedtages, at der etableres en variabel elektronisk færdselstavle ved Ramsherred, at færdselstavlen finansieres med kr. over anlægsbudgettet til "små trafiksikkerhedsprojekter". Bilag: Åben - Torvet-stadepladser.pdf Åben - Udkast til torvehandel 1.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. 9

11 Økonomiudvalget s møde den Stationsvej i Stenstrup, redegørelse og konklusion efter forsøg med midlertidige vejchikaner 09/35201 Beslutningstema: Der skal træffes beslutning om yderligere tiltag for at dæmpe hastigheden og støjen på Stationsvej ved Skolevej i Stenstrup. Sagsfremstilling: På et møde på Stenstrup skole den 15. december 2010 mellem en kreds af borgere og Svendborg Kommune blev der fra borgerne rejst kritik af hastigheds- og støjniveauet specielt omkring krydset Stationsvej/Skolevej. På dette stedet findes en lettere hævet flade udført i chaussésten. Vejbelægningen på Stationsvej øst for krydset er udført i asfaltbelægning, og fra vest ses der sten- og asfaltbelægning. Som oplæg til mødet havde Miljø og Teknik planlagt at opstille 5 midlertidige chikaner udført i betonklodser på udvalgte steder på Stationsvej. Opstillingen ville bevirke, at trafikanter ville blive tvunget ned i hastighed inden passage af Skolevej. Endvidere blev der etableret gennemkørselsforbud for køretøjer over 3500 kg på vejstrækningen mellem Ringvejen og Assensvej. Forsøgsordningen var planlagt til at løbe frem til udgangen af maj 2011, hvorefter der skulle foretages en evaluering. I forsøgsperioden blev betonklodserne flyttet rundt for at undersøge effekten. Der er foretaget hastighedsmålinger, som viser en klar nedsættelse af hastigheden, men desværre ikke en fjernelse af de store og tunge køretøjer. Administrationen blev klar over, at det største problem var motorkøretøjers hastighed under passage af den hævede flade ved Skolevej. Dertil kom, at specielt køretøjerne der kom fra øst, frembragte en del støj, når de fra asfalt kørte ind på chausséstenene. Forsøget endte med, at der blev opstillet 2 betonblokke forskudt ved Skolevej og en 50 m øst for dette sted for at nedsætte hastigheden inden Skolevej. Samlet set har de midlertidigt opsatte chikaner haft en indflydelse på hastigheden, hvilket viste sig, da administrationen fjernede dem i juli. Der indkom adskillige borgerhenvendelser med ønske om, at chikanerne omgående blev genopstillet. Hastigheden var øget, og det samme gjorde støjen. Der er udarbejdet en nærmere redegørelse om effekten af forsøget, som vedlægges. 10

12 Økonomiudvalget s møde den Konklusionen af redegørelsen synes at være, at hastighedsniveauet ved passage af den hævede flade ved Skolevej søges yderligere sænket. Dette kan ske ved at opstille 3 permanente chikaner i chaussésten med færdselstavler om indsnævret vejbane ved Skolevej. Derudover synes der at være et behov for opsætning af portaltavler både ved Assensvej og ved Ringvejen visende alternativ vej uden om Stationsvej, suppleret med ledestriber ved Ringvejen. For at mindske støjen bør der etableres et 3 m bredt kørespor i asfalt gennem chikanen på Stationsvej ved Skolevej. Økonomiske konsekvenser: Ændring og etablering er beregnet til kr. Beløbet kan evt. dækkes af beløb i 2012 til trafiksikkerhedsprojekter. Lovgrundlag: Ingen bemærkninger. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der opstilles tre permanente chikaner ved Skolevej, der etableres et tre meter bredt kørespor i asfalt gennem chikanen på Stationsvej ved Skolevej, der opsættes portaltavler ved Assensvej og ved Østre Ringvej, der bevilges og frigives kr. af anlægsbudgettet til "små trafiksikkerhedsprojekter". Bilag: Åben - Notat Stationsvej.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. 8. Fremtidig styreform for Entreprenørafdelingen ved konkurrenceudsættelse 11/

13 Økonomiudvalget s møde den Beslutningstema: Beslutning om fremtidig styreform for Entreprenørafdelingen. Sagsfremstilling: Byrådet har den 21. december 2010 besluttet at konkurrenceudsætte Entreprenørafdelingens (ENT) opgaver, og at der skal afgives kontrolbud. Kontrolbuddet afgives i forhold til EU-udbud med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud. Såfremt kontrolbuddet antages, er det vigtigt, at der rettidigt er taget beslutning om en fremtidig samarbejds-og styringsform mellem enheden "Bestiller" og enheden "Udfører". Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver samarbejdsformen (BUM) med tilhørende bilag, der beskriver fordele og ulemper ved de 3 modeller for en fremtidig styringsform: A - dialogbaseret aftalestyring (nuværende samarbejdsform), hvor der sættes rammer for samarbejdet, men ikke et kontraktgrundlag B - Intern kontraktstyring (evt. med mulighed for partneringslignende samarbejde) C - Selskabsgørelse af Entreprenørafdelingen Der er i beskrivelsen af modellerne i alle tilfælde taget udgangspunkt i, at der fortsat arbejdes efter Bestiller - Udfører modellen (BUM). Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Ingen bemærkninger. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: model B Intern kontraktstyring vælges for en 4- årig periode i partneringslignende samarbejde. Bilag: Åben - Bilag til fremtidig styreform - entreprenørafdeling.pdf 12

14 Økonomiudvalget s møde den Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. 9. Overdragelse af sti - matr. nr. 7000s, Ollerup By, Ollerup 11/19647 Beslutningstema: Overdragelse af sti, matr. nr. 7000s Ollerup By, Ollerup til Ollerup Friskole, Egensevej 1, 5762 Vester Skerninge. Sagsfremstilling: Ollerup Friskole har erhvervet matr. 11z, 11qog 11r Ollerup By, Ollerup. Den offentlige sti 7000s gennemskærer Ollerup Friskoles ejendom. Ollerup Friskole har ansøgt om at overtage stien, som går fra Egensevej til bagsiden af matr. 11cm. Ansøgers begrundelse for erhvervelsen af stiarealet er, at der er sikkerhedsmæssig fare ved, at biler kan køre igennem Egensevej til Bromarksvej. Ved skolens fremtidige indretning, vil området komme til at fremtræde som en helhed, hvor skolens legeplads vil være på begge sider af den nuværende sti. Stien er klassificeret som offentlig sti. Administrationen har vurderet på forholdene og har ikke noget at indvende mod araloverførslen, under forudsætning af at der udarbejdes en deklaration om offentlig adgangsret til stiarealet. Stien omklassificeres til privat fællessti. Den fremtidige drift og vedligeholdelse af hele stien fra Egensevej til Bromarksvej skal forestås af ejeren af Egensevej 1, Ollerup. Salgsprisen bliver 1 kr. Omkostninger i forbindelse med arealoverførslen og ændringer i vejregister afholdes af køber. Økonomiske konsekvenser: Salgsbeløbet på 1 kr. overføres til Jordforsyningskontoen. Lovgrundlag: Vejloven. Indstilling: 13

15 Økonomiudvalget s møde den Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: araloverførslen kan ske under forudsætning af, at der udarbejdes en deklaration om offentlig adgangsret til stiarealet, stien på matr. 7000s omklassificeres til privat fællessti, del af matr. 7000s arealoverføres og tilbydes ejeren af Egensevej 1, Ollerup til 1 kr., omkostninger i forbindelse med arealoverførslen og ændringer i vejregister afholdes af køber, administrationen får bemyndigelse på vegne af Svendborg Kommune at sælge arealet. Bilag: Åben - Oversigtskort - sti på matr. 7000s Ollerup By, Ollerup.pdf Åben - kort med matrikulære forhold over ejendom 11n Ollerup By, Ollerup Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. 10. Virksomheders adgang til genbrugsstationen 10/24171 Beslutningstema: Der skal vælges en model for virksomheders adgang til genbrugsstationen fra 2012 (abonnement, vægt eller klippekort), og der skal vælges, hvor mange genbrugsstationer virksomhederne skal have adgang til. Sagsfremstilling: Den 1. juli 2011 blev der indgået et bredt forlig i Folketinget vedrørende ændring af ordning for virksomheders adgang til de kommunale genbrugstationer. Ændringen består i, at ordningen fremover skal være en tilmeldeordning, der kun gælder de virksomheder, der ønsker at benytte genbrugsstationen. Eftersom det juridiske grundlag netop er kommet i høring og tidligst forventes vedtaget primo december 2011, er det forligsteksten, der hovedsagelig danner grundlaget for denne fremstilling. 14

16 Økonomiudvalget s møde den I forligsteksten (vedlagt som bilag) er listet de krav, der stilles til ordningen. 1. Tilmeldeordningen skal gælde pr. 1. januar Der kan vælges mellem abonnement, betaling efter vægt, klippekort eller kombinationer heraf. 3. Der skal gives adgang til mindst én genbrugsstation i kommunen eller i et evt. kommunalt fællesskab. 4. Der må (fortsat) kun komme køretøjer på op til 3500 kg. + evt. trailer. 5. Senest 1. januar 2013 skal virksomheder i andre kommuner kunne tilmelde sig (i høringsudkastet til den nye affaldsbekendtgørelse er dette ikke foreslået). 6. Der må fortsat kun afleveres op til 200 kg farligt affald. 7. Aflevering af farligt affald skal koste mere end aflevering af andet affald. 8. Den valgte ordning skal være kostægte. 9. Ordningen skal evalueres efter 2 år. 10. Der skal gennemføres brugerundersøgelser i 2012 og 2013, til eftervisning af kostægthed (i høringsudkastet til den nye affaldsbekendtgørelse lægges der op til, at der kun gennemføres brugerundersøgelser, hvis der vælges abonnementsordning). Renosam har udarbejdet en sammenligning (vedlagt som bilag), der i detaljer beskriver fordele, ulemper og udfordringer m.m. ved de tre mulige ordninger. Administrationens vurdering af de 3 ordninger Abonnementsordningen, som vi kender fra de sidste 2 år, er nem og billig at videreføre. Ordningen er svær at gøre kostægte, idet det vil kræve en høj grad af differentiering i abonnementspriser. Ordningen opleves uretfærdig af mange, idet betalingen ikke afspejler, hvor meget affald, der er afleveret. Kommuner, der vælger denne ordning i 2012, kan kun vælge den samme ordning i 2013, såfremt de nøje beviser kostægtheden. Ordningen er ikke egnet til at give adgang for virksomheder fra andre kommuner, der evt. kun ønsker at komme én gang på et år. Vægtordningen er den mest "retfærdige", idet den giver mulighed for at afregne direkte i forhold til art og mængde af det afleverede affald. Den er også velegnet til at give adgang for virksomheder fra andre kommuner. Etablering og drift af en vægtordning koster, ifølge oplysninger fra Renosam, et sted mellem kr. og kr. pr. plads det første år, og det vil betyde, at brugerne kan komme til at betale en startudgift på mellem 1000 kr og 2000 kr. pr. virksomhed (beregnet ved 500 tilmeldte 15

17 Økonomiudvalget s møde den virksomheder /500=2000), inden der er afleveret noget affald. I Kolding Kommune, hvor vægtordningen etableres, budgetteres med kr. til etablering samt en årlig udgift til drift og administration på kr. Da det er grundlæggende, at der ikke må krydssubsidieres, betyder det, at det kun er virksomhederne, som skal betale disse udgifter. Da kommunen ikke på forhånd ved, hvor mange virksomheder der tilmelder sig og benytter genbrugsstationerne, skal prisen enten sættes meget højt for at undgå underskud på budgettet, hvilket medfører, at ordningen bliver meget lidt attraktiv for virksomhederne, eller meget lavt for at tiltrække kunder, hvilket giver stor risiko for underskud på budgettet. Klippekortordningen giver også mulighed for prisdifferentiering i forhold til art og mængde af affald, der afleveres, samtidig er den billigere end vægtordningen i etablering og drift. Klippekortordningen er velegnet til at give adgang til virksomheder fra andre kommuner. Indførsel af klippekortordning kan allerede nu åbne for virksomheder fra andre kommuner. Pris for etablering anslås til kr. pr, kort, og de årlige driftsudgifter anslås til kr., hertil skal lægges betaling for et individuelt kort til virksomheden på ca. 100 kr. pr. kort (foreløbig aftale indgået af Vand og Affald). Ved beregning med 500 tilmeldte virksomheder svarer det således til en startpris på ca. 200 kr. (etableringsudgiften, årlige driftsudgifter, samt betaling for kortet - ( )/500 = 98 kr kr. pr. kort = 198 kr.), før der er afleveret affald. Klippekortordningen kan bringes til at fungere pr. 1. januar 2012, idet Vand og Affald har lavet noget forberedende arbejde. Konklusion Samlet set vurderes klippekortordningen til at være den mest fordelagtige, for brugere såvel som for Svendborg Kommune og Vand og Affald, når fordele, ulemper og pris tages i betragtning. For virksomhederne på Skarø, Drejø og Hjortø (12 på Skarø og 22 på Drejø) foreslås det, at der bliver oprettet en abonnementsordning, hvor virksomhederne fortsat vil kunne aflevere deres erhvervsaffald, på lige fod med de private husstande på øerne (stadig dog max 200 kg. farligt affald). I følge udkast til affaldsbekendtgørelsen vil dette som nævnt betyde, at abonnementsprisen nøje skal afspejle mængden af afleveret affald fra den enkelte virksomhed, og at der skal gennemføres 16

18 Økonomiudvalget s møde den brugerundersøgelse hvert år. Med det lille antal virksomheder, der er på øerne, vurderes udgiften til dette at være noget mindre end udgiften til ekstra etablering af udstyr til klippekort. Hvilke(n) genbrugsstation skal virksomhederne have adgang til Tilbagemeldinger fra flere virksomheder viser, at der er et stort ønske om at få adgang på genbrugspladsen allerede fra kl. 7 om morgenen. Udvidelse af åbningstiden på genbrugspladsen i Svendborg kan håndteres med den nuværende personalenormering, mens det i Hesselager vil betyde, at der skal ansættes mere personale. Samtidig er der en ekstra udgift til transport af affaldet fra Hesselager til bortskaffelse/håndtering i Svendborg. Det foreslås derfor for at minimere prisen for brugerne, at virksomheder kun kan få adgang til genbrugstationen i Svendborg. Takster Forslag til takster fremlægges sammen med budgettet. Vand og Affalds forslag til takster til klippekortordning (med forbehold for vedtagelse af budgettet) er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ordningen skal "hvile i sig selv". Lovgrundlag: Affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 samt forligsaftale. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der vælges en klippekortordning, og at der kun gives adgang for virksomheder på genbrugsstationen i Svendborg, og at der oprettes en abonnementsordning for virksomheder på Skarø, Drejø og Hjortø. Bilag: Åben - Aftale om genbrugspladser af 1 juli 2011.pdf Åben - Aftale om genbrugspladser af 1 juli bilag 1.pdf Åben - Renosam-oversigt - modeller - valgkriterier Åben - Vand og affalds forslag til klippekortordning_1_.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. 17

19 Økonomiudvalget s møde den Virksomhedsoverdragelse af Sydfyns Udviklingssamarbejde til Udvikling Fyn 11/37931 Beslutningstema: Sydfyns Udviklingsselskab anmoder dets ejerkreds om at tage stilling til selskabets virksomhedsoverdragelse til Udvikling FYN (SUS). Sagsfremstilling: Byrådet vedtog den 28. juni 2011, at Svendborg Kommune tilslutter sig det fælles fynske erhvervs- og turismeselskab Udvikling Fyn. En af forudsætningerne i det arbejdsgrundlag, byrådet foretog sin beslutning på baggrund af, er, at Sydfyns Udviklingssamarbejde, dets ansatte og dets aktiviteter virksomhedsoverdrages til Udvikling Fyn pr. 1. januar Målsætningen med det er at integrere de sydfynske udviklingsprojekter i et fælles fynsk udviklingsperspektiv og samtidig placerer de sydfynske projekter i en større organisation med flere ressourcer og muligheder. Formelt kræver det dog en egentlig beslutning blandt de fire ejere før, Sydfyns Udviklingssamarbejde og dets aktiviteter kan overdrages til Udvikling Fyn. Vælger Svendborg Kommune at vedtage en virksomhedsoverdragelse af Sydfyns Udviklingssamarbejde, betyder det samtidig, at kommunens bidrag til driften af SUS for fremtiden tilføres Udvikling Fyn. Beløbet forventes i 2012 at være kr. fordelt på kr. til finansiering af sekretariatsarbejdet og kr. til projekter. De nævnte beløb er en fremskrivning af tilskuddet for 2011, idet det endelige tilskud først kan beregnes når folketallet pr er kendt. Midlerne hentes fra udviklingspuljen afsat under Økonomiudvalget. Sekretariatsdriften har været finansieret af Faaborg-Midtfyn og Svendborg Kommuner i fællesskab, mens Langeland og Ærø Kommuner har bidraget til projektpuljen. Overdragelsen har været behandlet på et bestyrelsesmøde i Sydfyns Udviklingssamarbejde den 23. juni Bestyrelsen har valgt at indstille, at kommunerne godkender overdragelsen under følgende forudsætninger: 18

20 Økonomiudvalget s møde den SUS samlede personale og projektportefølje integreres i Udvikling Fyn - At der i Udvikling Fyn vil være en eksplicit og målrettet fokus på udkantsproblematikken og udkantskommunernes særlige muligheder især i forhold til udkantsmidler - At virksomhedsoverdragelsen varsles til såvel projektansatte som det faste personale i SUS med varslingsfrister svarende til opsigelsesvarslerne - At driftsmidlerne i SUS overføres til Udvikling Fyn - At projektmidlerne i SUS overføres til Udvikling Fyn i det omfang, de enkelte kommuner indgår i Udvikling Fyn - At virksomhedsoverdragelsen godkendes i de fire kommuner. I forhold til virksomhedsoverdragelsen af medarbejdere forudsættes det dog, at medarbejdere med meget direkte lokale opgaver som projekterne Fremtidsfabrikken og Kompetenceudvikling og Innovation i Yderområderne forbliver på Sydfyn. Det er som nævnt vurderingen, at det arbejde, der hidtidig er foregået i regi af Sydfyns Udviklingssamarbejde, vil blive styrket af at indgå i en større organisation og sammenhæng. Adgangen til ressourcerne bag og koordinationen med de projekter, der udvikles i Udvikling Fyn vil kunne sikre en bedre udnyttelse af det sydfynske potentiale og støtte op om indsatser i området. Der vil dog fortsat være områder, som det er vigtigt at drøfte i et sydfynsk regi, ligesom Sydfyns Udviklingssamarbejde ikke alene har beskæftiget sig med de erhvervsudviklingsprojekter, der efter forslaget lægges over i Udvikling Fyn. Også kulturområdet og bosætningsprojekter har været en del af Sydfyns Udviklingsselskabs portefølje. Det vil derfor også fremover være vigtigt, at kommunerne mødes og koordinere synspunkter og former fælles initiativer. Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet til SUS overføres til Udvikling Fyn fra Indstilling: Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at: godkende, at Sydfyns Udviklingssamarbejde virksomhedsoverdrages til Udvikling Fyn under følgende forudsætninger: - at SUS samlede personale og projektportefølje integreres i Udvikling Fyn - at der i Udvikling Fyn vil være en eksplicit og 19

21 Økonomiudvalget s møde den målrettet fokus på udkantsproblematikken og udkantskommunernes særlige muligheder især i forhold til udkantsmidler - at virksomhedsoverdragelsen varsles til såvel projektansatte som det faste personale i SUS med varslingsfrister svarende til opsigelsesvarslerne - at driftsmidlerne i SUS overføres til Udvikling Fyn - at projektmidlerne i SUS overføres til Udvikling Fyn i det omfang, de enkelte kommuner indgår i Udvikling Fyn - at virksomhedsoverdragelsen godkendes i de fire kommuner - at de fire sydfynske kommuner trods virksomhedsoverdragelsen af Sydfyns Udviklingsselskab opretholder et forum for at mødes og koordinere fælles synspunkter og indsatser. Bilag: Åben - Vedtægter for Udvikling Fyn Åben - SUS bestyrelsesdagsorden virksomhedsoverdragelse til Udvikling Fyn Beslutning i Erhvervsudvalget den : Indstilles. 12. Vækststrategi 11/19352 Beslutningstema: Svendborg Kommune står overfor en række konkrete udfordringer indenfor erhverv, uddannelse og bosætning. Med vækststrategien sættes der fokus på kommunens styrker og svagheder for at sikre væksten indenfor erhvervsudvikling, borgernes uddannelsesniveau og tiltrækning af ressourcestærke borgere. Vækststrategiens titel er: Svendborg Vækst - Kursen er sat! Vækststrategien fremlægges med henblik på erhvervsudvalgets godkendelse, samt drøftelse af de indsatsområder, der påtænkes i forbindelse med udmøntning af strategien. Sagsfremstilling: Vækststrategien udgør den overordnede ramme for en række af de erhvervsfremmende indsatser i Svendborg 20

22 Økonomiudvalget s møde den Kommune. Vækststrategien sammenfatter en vision, konkrete indsatsområder, en metode og en grundfortælling. Vækststrategiens vision er: Svendborg årets vækstkommune Visionen søges realiseret ved at fokusere på et forbedret erhvervsklima, ved at tiltrække ressourcestærke borgere, og ved at tiltrække flere virksomheder og ved at højne uddannelsesniveauet. Konkrete indsatsområder: Vækststrategiens 2 hovedindsatsområder er begge kendetegnet ved at rumme et stort vækstpotentiale netop i Svendborg. Temaerne er: 1. udvikling af byen og 2. uddannelse og kreativitet. Det indebærer, at havnen, Frederiksøen og bymidten ses som væsentlige katalysatorer for vækst. Det samme gør sig gældende i forhold til den maritime sektor, i forhold til sport, forskning og erhverv, samt i forhold til udvikling af kreative erhverv og innovation. Metode: Vækststrategien bygger på en "udefra- ind" metodik, hvor vækstfremmende initiativer og projekter skabes i fællesskab mellem borgere, virksomheder og kommune. Vækststrategien kommer konkret til at bygge på co-creation som metode til at dele viden mellem såvel kommunale som offentlige og private aktører. Grundfortælling: Grundfortællingen angiver vækststrategiens retning - hvad vil vi opnå med vækststrategien og hvordan. Grundfortællingen skal således kunne inspirere og motivere alle involverede interessenter. Indstilling: Direktionen indstiller, at: vækststrategien oversendes til endelig godkendelse i byrådet. Bilag: Åben - Flere og smartere kursen er sat Beslutning i Erhvervsudvalget den : Indstilles. 21

23 Økonomiudvalget s møde den Orientering Sagsfremstilling: Endelig tilmelding til konferencen Kommunaløkonomisk Forum januar Lukket - Godkendelse af lejemål 22

24 Økonomiudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: Curt Sørensen Hanne Klit Ove Engstrøm Bruno Hansen Arne Ebsen Lars Erik Hornemann Lise-Lotte Tilsted Jesper Ullemose Jesper Kiel 23

25 Bilag: 2.1. samlet service og økonomi 2012.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

26 2012 overslagsårene Service & Økonomi - og planredegørelse

27 November 2011 Redaktion og layout: Økonomi og Indkøb samt direktørområderne Tryk: Svendborg Kommunes grafiske afdeling Oplag: 150 stk. Redaktionel note: Denne publikation er en del af Svendborg Kommunes samlede information om service, planlægning og budget Publikationen indeholder generel information om mål og indhold i kommunens opgaver og om budgettet for Service og økonomi kan læses på kommunens hjemmeside og udleveres som hæfte i Rådhusbutikken og på Biblioteket. Det kan også oplyses, at der på hjemmesiderne og kan findes en lang række statistiske og økonomiske informationer for alle landets kommuner. Yderligere information om publikationerne kan ske ved henvendelse til: Svendborg Kommune Økonomi og Indkøb Ramsherred Svendborg Tlf.: Side 1

28 Forord I Svendborg kommune har vi det seneste år været i gang med en hestekur og en konsolidering af kommunens økonomi. Således er der i budgettet 2011 foretaget en markant opbremsning. Samlet set er der gennemført meget store besparelser. Mange borgere og medarbejdere oplever i dagligdagen virkningerne af strukturtilpasninger på skoler, dagtilbud og ældreområdet. Kommunens administration har gennemgået store tilpasninger i organisationen, og der gennemført besparelser på en række andre områder. Det har indimellem været en smertefuld proces for alle involverede parter, men arbejdet med de mange ændringer og tilpasninger bærer nu frugt. Jeg kan derfor glæde mig over, at vi ikke for 2012 igen skulle vedtage et budget med nye besparelser. Som følge af finanskrisen må vi fortsat indstille os på meget beskedne vækstmuligheder i de kommunale budgetter i de kommende år. Der er ikke noget råderum i den samlede offentlige husholdning, så aftalen med regeringen er, at kommunerne selv må løse problemerne ved nytænkning af opgaveløsningen og forbedret udnyttelse af ressourcerne. I Svendborg vil vi videreføre den økonomiske politik, som fastlægger rammerne for budgetlægningen i resten af byrådsperioden, med driftsoverskud på minimum 100 mio. kr. og en disponibel kassebeholdning i intervallet mio. kr. I 2012 kan vi fastholde det nuværende serviceniveau, og samtidig er der blevet råd til mindre udvidelser og forbedringer på driften. Et godt eksempel er Svendborgprojektet, som giver mulighed for at udbrede de positive erfaringer til alle skoler. På investeringssiden indeholder budgettet et stort og ambitiøst anlægsprogram på en halv mia. kr. over de næste 4 år. Det er investeringer som skal medvirke til øget bosætning og vækst både i Svendborg By og i lokalsamfundene, flere bæredygtige løsninger for klima og miljø, styrket erhvervsudvikling, bedre sundhed og forebyggelse og bedre rammer for frivillighed Det samlede resultat for 2012-budgettet, som er dette byråds andet, må betegnes som et budget i balance, uden en ny sparebuket og med plads til solide investeringer i fremtiden. Svendborg Kommune har i dag en økonomi, der hænger sammen på lang sigt. Betingelsen er dog, at vi holder godt fast i rattet og fortsætter med en meget stram styring af udgifter og indtægter. Curt Sørensen Borgmester

29 Indholdsfortegnelse forlig 2012 Side 5 Kommunen og lokalsamfundet Side 9 Økonomiudvalget Side 19 - Administration Side 22 - Økonomisk sikring Side 26 Udvalget for Miljø og Teknik Side 29 - Entreprenørafdelingen Side 33 - Beredskab Side 34 - Byg, Vej og Miljø Side 36 - Anlæg og Ejendom Side 38 - Natur og Vand Side 41 - Sekretariat og Udvikling Side 43 Arbejdsmarkedsudvalget Side 47 - Jobcenter Side 49 - Beskæftigelsesindsats Side 50 - Sociale ydelser Side 54 - Sygedagpenge Side 55 - Forsikrede ledige Side 57 Erhvervsudvalget Side 59 - Erhvev og turisme Side 62 - Borgerservice Side 64 - IT og telefoni Side 66 Udvalget for Kultur og Planlægning Side 67 - Bibliotek Side 70 - Musikskole Side 71 - Ungdomsskole Side 72 - Kultur og Fritid Side 74 - Plan og GIS Side 76 - Udvikling og Erhverv Side 78 - Trafik Side 79 Udvalget for Børn og Unge Side 81 - Skoleområdet Side 85 - Dagtilbudsområdet Side 89 - Familieafdelingen (børn og unge med særlige behov) Side 92 - PPR Side 97 - Specialundervisning for voksne Side 99 - Ungdommens uddannelsesvejledning Side 103 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Side Træning Side Tandplejen Side Sundhedsplejen Side Sundhedsfremme og forebyggelse Side 115

30 Indholdsfortegnelse Socialudvalget Side Ældreområdet Side Myndighedsafdelingen Side Hjemmeplejen Side Plejecentrene Side Socialområdet Side Sekretariatet Side 133 Nærdemokratiudvalget Side Nærdemokrati Side 137 Drift og anlæg Side 139 Resultatopgørelse med bemærkninger Side 141 Takstoversigt Side 145

31 forlig 2012 Velfærd og vækst Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Masoum Moradi har i dag indgået en aftale om Svendborg Kommunes økonomi i Bæredygtig økonomi I budget 2011 blev der gennemført store effektiviseringer samt en tilpasning af kommunens serviceniveau. Det var nødvendigt for at sikre en grundlæggende balance mellem kommunens udgifter og indtægter. Det betyder, at kommunen i dag har en økonomi, der er i balance på langt sigt. Svendborg Kommune kan derfor fastholde det nuværende serviceniveau og samtidig sikre plads til mindre udvidelser og forbedringer. Kassebeholdningen er dog begrænset og der er fortsat behov for en stram økonomisk styring. Forliget fastholder derfor de centrale økonomiske målsætninger, der skal sikre en bæredygtig, troværdig og robust økonomi i hele budgetperioden: Driftsoverskud skal udgøre ca. 100 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige likviditet skal være mio. kr. Dermed sikres grundlaget for en fastholdelse af kommunens serviceydelser i de kommende år. Disponeringen af overskuddet i forhold til disse målsætninger sker efter aftale mellem forligsparterne i overensstemmelse med budgetaftalen for Ændringer i skattesatserne forudsætter enighed i forligskredsen. Byudvikling og lokal bæredygtighed Vi har behov for øget bosætning og vækst, men konkurrencen om bosætning er hård og derfor skal vi investere i vores by og i vore lokalsamfund. forliget indebærer derfor: Havneudvikling. Indenfor det eksisterende budget i 2012 og 2013 på årligt 4,1 mio. kr. gennemføres en masterplan for Frederiksø og grundsalgskonkurrencer for områderne Jessens Mole og Nordre Kaj. Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum. Der afsættes 10,8 mio. kr. i Beløbet skal sikre, at der udvikles en robust helhedsplan, der skaber forudsætningerne for omdannelse og nyanlæg af et sammenhængende byrumsforløb, der kan spille en vital rolle for en positiv byudvikling. Trafikterminalen. Der afsættes yderligere 1,1 mio. kr. i 2013, der sikrer, at det skitserede projekt kan gennemføres. Det nye samlingspunkt for den kollektive trafik skal - sammen med en ny trafikplan - sikre et stærkt forbedret serviceniveau i bytrafikken og den åbne skolekørsel i landdistrikterne. Hertil kommer teletaxi i hele kommunen. Til byudviklingsområdet Tankefuld er der i budget 2012 afsat 8,7 mio. kr., mens øvrige nye initiativer budgetlægges fra Pulje til medfinansiering af lokale initiativer. Der afsættes 3 mio. kr. i 2012 og yderligere 6 mio. kr. i årene til området. Beløbet skal understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med henblik at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne. Udvalget for Kultur og Planlægning udarbejder efterfølgende principper for udmøntningen af puljen, der godkendes af forligspartierne. Herudover er der i 2012 afsat en ramme til lånegaranti vedrørende etablering af Skårup Idræts- og Kulturcenter. Side 5

32 forlig 2012 Grønne investeringer Kommunerne spiller en afgørende rolle i forhold til håndteringen af vores klimaudfordring. Svendborg Kommune har derfor vedtaget en klimapolitik og en CO 2 -handlingsplan. Målsætningen er en CO 2 - reduktion på 3% om året. Grønne investeringer kan samtidig være en afgørende vækstdriver. forliget indebærer derfor: Etablering af et ESCO-samarbejde. Det betyder, at der i afsættes i alt 72,1 mio. kr. til gennemførelse af energibesparelser i de kommunale bygninger, hvor projektet sikres gennemført af en privat totalentreprenør efter udbud. Besparelserne er garanterede og dækker ydelserne på lånefinansieringen. En styrkelse af det offentlig-private samarbejde om Go 2 Green samarbejdet, så der fremover er kr. til rådighed årligt. Grøn vækst, der skal sikre erhvervs- og vækstmuligheder i landdistrikterne. Til gennemførelse af statens vandplaner og Natura 2000-planer samt pleje af beskyttet natur afsættes der årligt 1,6 mio. kr. Styrket erhvervsudvikling Det er afgørende, at der skabes flere arbejdspladser og øget vækst. Vi skal derfor skabe gode rammebetingelser for vores erhvervsliv og et godt erhvervsklima. Svendborg har derfor været blandt initiativtagerne til etableringen af Udvikling Fyn, der skal professionalisere den fynske erhvervs- og turisme service. Der er ligeledes taget initiativ til etablering af fremtidsfabrikken, der skal sikre kompetenceudvikling og optimale rammevilkår for iværksættere. I øjeblikket er der taget initiativer, der skal forbedre det lokale erhvervsklima. forliget sikrer, at disse tiltag forstærkes: Et omfattende anlægsprogram, herunder ESCO, der skal sikre en gunstig effekt i forhold til den lokale beskæftigelse og understøtter kommunens vækststrategi. En styrket byggesagsbehandling skal sikre kortere sagsbehandlingstid. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. til opprioritering af sagsbehandlingen. Den øgede aktivitet betyder yderligere indtægter for kr. Gennem revideret og adfærdsregulerende takstniveau sikres en bedre udnyttelse af P- pladserne i midtbyen Der fastholdes et betalingsprincip for stadepladser/udeservering, men afgiften nedsættes med 1/3 del Sundhed og forebyggelse Med kommunalreformen fik kommunerne en helt central rolle på sundhedsområdet. Svendborg har derfor etableret idrætsskoler på flere af folkeskolerne. I tilknytning hertil gennemføres verdens største forskningsprojekt om sammenhængen mellem idræt, skader, sundhed og læring. De foreløbige forskningsresultater viser, at kommunens satsning er rigtig. Derfor skal indsatsen forstærkes. forliget indebærer derfor: Idrætsskoler og sportsklasser. Svendborgprojektet og forskerarbejdspladser Der afsættes ekstra 1,8 mio. kr. i 2012 stigende til 5,1 mio. kr. årligt til udrulning af idrætsskoleprojekt for 0-6 klasse med frivillighed for den enkelte skole. Over de kommende 3 år etableres samtidig 3 sportsklasser på Nymarksskolen for Klasse. Team Danmark-aftalen videreføres, så der sikres fortsat fokus på Svendborg som en idrætskommune. Side 6

33 forlig 2012 Trafiksikre skoleveje prioriteres højt med 8 mio. kr. i der allerede er frigivet i og 4 mio. kr. i hvert af de følgende år. Herudover afsættes særskilte, årlige puljer til små trafiksikkerhedsprojekter og medfinansiering af statspuljer til trafikprojekter. Til opførelse af SG-huset er der tidligere afsat 20,7 mio.kr. inkl. køb af SG-hallen samt 1,5 mio. kr. årligt i driftstilskud. Der stilles yderligere en lånegaranti på 14,7 mio. kr. således at projektet forventes opført i løbet af I forlængelse af forligsaftalen for 2011 er forligspartierne enige om at undersøge muligheden for at reducere kommunens driftsudgifter til MidtByhallen. LOMA. Der afsættes kr. i 2012 og kr. fra 2013 til LOMA-projektet på Nymarkskolen med henblik på at skabe et ungdomspædagogisk læringsmiljø omkring lokal madlavning og ernæringslære. Udsatte-TEAM. Der afsættes årligt kr. til udgående sagsbehandlingsfunktion for at øge fleksibiliteten og kvaliteten i sagsbehandlingen for de svageste borgere. Det tilføres Jobcentret kr. for at fremme tidlig indsats og hurtig afklaring. Frivillighed 2011 er internationalt frivillighedsår. Det markerer blandt andet, at frivillige ressourcer er nødvendige for at opretholde vores velfærd. Kommunerne kan og skal ikke løfte alle opgaver. Vi skal derfor understøtte initiativer, hvor frivillige bidrager til at løse samfundsopgaver. forliget indebærer derfor: Frivillighedspulje ( 18). Der sættes 0,3 mio. kr. årligt til udvidelse af tilskudspulje til frivillige organisationer Hallejen fastholdes på nuværende niveau for at tilgodese det frivillige arbejde i de lokale foreninger Andre emner Som følge af øget elevtilgang til Ungdomsskolen tilføres kr. årligt. Socialudvalget undersøger, om der kan skabes rammer for videreførsel af det frivillige initiativ i Sygekassens Hjem. Såfremt der vurderes behov for at tilføre ressourcer inden budgetlægningen for 2013 sker dette inden for udvalgets ramme, og sagen indgår efterfølgende i budgetlægningen for Forligspartierne ser positivt på mulighederne for at understøtte et konkret projekt fra Svendborg Museum/Maritimt oplevelsescenter. Side 7

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 13-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 13-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 13-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Mads Fredeløkke, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Pkt.nr. 7 Hvidovre Torv nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, 1. at skitseprojekt til nye fliser og ny belysning på Hvidovre

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen Afbud:, Pia Dam, Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 19 12. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 21 13. -

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Side 1 af 13 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Fysisk planlægning, erhvervs- og lystbådehavne, kultur og fritidsområdet inkl. institutionerne Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 HERNING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. september 2003 via Magistraten J.nr. 09.11.P20/02/00544 Ref.: Tlf.nr. Hans

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 MIDDELFART Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Page 1 of 1 Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Fra: "Madsen, Søren R. N."

Læs mere

Indstilling. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus

Indstilling. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 23. november 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Forligskredsen bag den politiske aftale om omorganisering af affaldssektoren

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetforliget for 2015 til 2018 fastholdes. Der er således fortsat enighed om at fastholde

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Budget 2012 Budgetoverslagsårene 2013 2015. Service & Økonomi Budget- og planredegørelse

Budget 2012 Budgetoverslagsårene 2013 2015. Service & Økonomi Budget- og planredegørelse 2012 overslagsårene 2013 2015 Service & Økonomi - og planredegørelse November 2011 Redaktion og layout: Økonomi og Indkøb samt direktørområderne Tryk: Svendborg Kommunes grafiske afdeling Oplag: 150 stk.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere