Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering."

Transkript

1 PTO s Hovedbestyrelses skriftlige årsberetning PTO s Hovedbestyrelse fremlægger hermed en kommenteret gennemgang af de områder og de initiativer, der har dannet baggrund for PTO s arbejde i foreningsåret. Beretningen er i sagens natur ikke udtømmende, og skal ses i sammenhæng med den under den ordinære generalforsamling lørdag den 2. november 2013 aflagte mundtlige beretning. Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering. PTO s Hovedbestyrelse har afholdt 9 møder i foreningsåret. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Arbejdet i hovedbestyrelsen har været meget konstruktivt og alt er foregået i en positiv og engageret atmosfære. Suppleant i PTO s bestyrelse Hanne Jørgensen, Neksø udtrådte ultimo 2012 af bestyrelsen, da hun i stedet blev valgt som medlem af TF s Hovedbestyrelse. --- Tilskud til tandrensninger, KRDU, social tandpleje I en tale med nogle år på bagen beskrev Dronning Elizabeth et specifikt år som Anno Horrorbilis. Baggrunden var alle de ulykker, der var væltet ned over det britiske kongehus det pågældende år. Uden sammenligning kan praktiserende tandlæger i Danmark tage de royale ord til sig for det foreningsår i PTO, der nu er er ved at rinde ud. Set med standens øjne er ulykkerne væltet ned over tandplejen efter valget i Regeringen gik godt nok til valg på uændret eller måske mindre brugerbetaling indenfor tandplejen og en bekæmpelse af uligheden. Brugerbetalingens størrelse havde nået sin maksimale grænse, blev det blandt andet sagt. Men stemmeurnerne var knapt nok sat væk, før den nye regering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og De Radikale afskaffede det frie valg af tandlæge for de 0-15 årige. Dernæst fjernede man 180 mio. kr. fra patienttilskuddet til tandrensninger. Og til sidst fjernede man tilskud til Kontrol-RDU svarende til yderligere 100 mio. kr. Som Enhedslistens pris for at stemme for alle disse forringelser blev der afsat en pulje på 180 mio. kr., der var øremærket til tandbehandling af kontanthjælpsmodtagere og andre patienter, der oppebar sociale ydelser på samme niveau. 3

2 En klar forringelse af tilskuddet til tandpleje og samtidig større brugerbetaling, som landets borgere før valget ellers fik at vide ikke ville finde sted. Og som samtidig vil medføre næsten vished for flere huller i tænderne og dermed dårligere tandsundhed. En udvikling der forstærkes af en nedsættelse af afgiften på sodavand med de risici for tandsygdomme, det fører med sig. Regeringen mener ikke, at den forringer tandsundheden. De 180 mio. kr. i tilskud til kontanthjælpsmodtagere bruges som figenblad. Men sagen er, at der før dette initiativ var mulighed for tilskud til tandbehandling for samme personkreds efter serviceloven og uden at borgerne skulle skaffe nogen egenbetaling. Samtidig har erfaringen indtil dato vist, at størstedelen af de 180 mio. kr. antagelig bliver i Finansministerens dybe lomme. Betingelserne for at få del i pengene er så restriktive, at de fleste opgiver, inden de er begyndt. Ikke nødvendigvis noget Regeringen kan bebrejdes. Snarere/også kommunale budgetbisser, da kommunerne er pålagt at erholde halvdelen af beløbet, som de med burokratisk snilde og kassetænkning har let ved at få den svage gruppe, som kontanthjælpsmodtagere er, til at opgive at få del i. Keine Hexerei. Nur o.s.v. PTO protesterede kraftigt imod disse forringelser. Dels ved konstruktiv kritik i medierne, på Altinget og ved at trække på vore kontakter på Christiansborg. Og sagen er langt fra opgivet endnu. Et par politiske partier har fx genindførelsen af det frie valg af tandlæge for de 0-15 årige på deres to-do-liste efter næste valg. Og det agter vi at holde dem fast på. Nationale kliniske retningslinjer Desværre er der ikke noget der tyder på, at tandplejen er fredet i det nye år. Mens dette skrives er der kommet et forslag om nationale kliniske retningslinier indenfor tandplejen i høring. Forslaget indfører indkaldeintervaller på måneder afhængig af patientens risikoprofil. PTO kan sådan set støtte rammer for indkald. Herunder at patienter med et sundt tandsæt indkaldes til eftersyn med længere interval end risikopatienter. Men vi stiller spørgsmålstegn ved mere eller mindre statiske retningslinier herfor, der ikke er funderet i evidensbaseret forskning. Det har vi savnet i forbindelse med indgrebet mod tilskud til tandrensninger. Og det savner vi vedr. Sundhedsstyrelsens forslag til nationale kliniske retningslinjer. Antagelser, formodninger og sandsynligheder for denne eller hin udvikling er efter vor opfattelse ikke tilstrækkelig. Indsatsen er patienternes tandsundhed. Herunder risikoen for, at man går fra behandling, kontrol og forebyggelse til behandling. Fra tandbørste til tandlægebor. 4

3 Mens dette skrives er intet endnu afgjort. Også på dette områder arbejder PTO bl.a. på Christiansborg for at påvirke den endelige udformning. Den kommende tid vil vise, om vi har held hermed. Uanset hvad så kan PTO forudse en forøget arbejdsbyrde i privat praksis med implementeringen af retningslinjerne. Derfor har vi i vort høringssvar givet udtryk for, at vi forudsætter at privat praksis kompenseres herfor eller at ændringen sker på et for privat praksis omkostningsneutralt grundlag. Konkurrence indenfor tandplejen Skal andre end tandlæger kunne eje en tandlægeklinik? Det mener en regeringsnedsat arbejdsgruppe. Det vil skærpe konkurrencen, føre til lavere priser og højne kvaliteten. Hævdes det. PTO tror ikke på nogle af delene. Efter vor opfattelse vil ingen ikke-tandlægelige investorer binde an med en sådan opgave, medmindre det giver et kontant og antagelig betydeligt afkast. Som autoriseret sundhedsperson med det ansvar, det fører med sig, mener PTO, at alle genererede midler fra tandplejen bør blive der som afkast og garant for adækvat tandbehandlingstilbud til vore patienter. Jagten på profit er og bør ikke være eneste parameter for et godt tandplejetilbud. Og patienternes rimelige forventninger om faglighed og sikkerhed må aldrig glide i baggrunden til fordel for fremmede investorers krav om profit. Og tandlæger og det øvrige odontologiske team skal ikke udsættes for risiko for oversalg og fejl, fordi det udelukkende er pengene, der driver værket. Der er i dag en velfungerende konkurrence i privat praksis. Bl.a. med en variation af priser på behandlinger, der får Forbrugerrådet til at fundere over prisspændet og de forskellige priser! Det fælles medicinkort (FMK) I en del år er der blevet stillet stadig flere krav til tandlægen som autoriseret sundhedsperson. Kravene til journalisering er en af slagsen. Et forhold bl.a. Sundhedsstyrelsen har fokus på som påtalemyndighed og som de gerne håndhæver. Som en del af den gruppe, der indberetter til det fælles medicinkort (FMK) skærpes kravene til en tandlæge. Udover at være pligtig at orientere sig om medicinforbrug i forbindelse med behandling, så skal medicin ordineret efter behandling nu også indberettes på borgernes FMK. Og det er ikke kun receptpligtig medicin. Også ikke-receptpligtig medicin skal på FMK, hvis der er tale om en egentlig ordination. Herom har PTO tilkendegivet vor undren i et høringssvar i forbindelse med en præsentation af de regler, som Regeringen forestiller sig skal træde i kraft i Hvad denne sag ender med, vides på nuværende tidspunkt ikke. 5

4 Myndighedskrav til tandlægen Kontrol og check af tandlægepraksis fortsætter. I året er der således trådt regler om virksomhedsansvarlig tandlæge i kraft, krav om klinikkens skattekonto og en digital postkasse. En uddannelse som cand. odont er nødvendig for at blive tandlæge. Men det er lige før, at den bør suppleres med enten en juridisk og/eller en merkantil uddannelse. Men det er næppe et forslag, der vinder gehør hos Regeringen. Man ser ej heller nogen grund til øget optag eller ændret uddannelsesindhold. Ganske vist bliver der ca færre tandlæger op mod Og flere patienter. Men det ønsker Regeringen løst ved uddelegering af såkaldte lowtechnology opgaver til tandplejere og klinikassistenter. Fremtidens scenarie er, måske før end man aner det, at tandlægen kun findes frem fra gemmerne ved særlige lejligheder? Langt det meste på klinikken klares af andre? Krav til vask af klinikbeklædning PTO sidder stadig med ved bordet i forbindelse med udviklingen af vaskemidler, der kan udvaske evt. kontamineret materiale af klinikbeklædning ved 40 grader eller derunder. Det sker bl.a. sammen med Novyzymes, Teknologisk Institut, Statens Seruminstitut og mange andre gode virksomheder og institutioner. I dag er der krav om vask ved mindst 60 grader. Det kan de fleste tekstiler, der bruges som beklædning i privat praksis, ikke klare. Samtidig er det dyrt, CO2-uvenligt og energikrævende. Et anvendeligt vaskemiddel forventes medio Finanskrisen Mange klinikker kan mærke finanskrisen eller dens efterveer. Der er huller i aftalebogen og der må nogle gange tyes til personale- eller lønreduktioner. Dette foregår i nogenlunde god ro og orden. De fleste, også de involverede fagforeninger, har en vis forståelse for, at der er andre tider. På lønsiden kan det aflæses af de årlige statistikker. Og HK stiller næppe med urealistiske krav under næste års forhandlinger om en ny overenskomst? Ansatte tandlæger flyver også lavt. Provisioner på 32% ses nu stadig oftere. For nogle ansatte er det et nødvendigt skub for at blive klinikejer. Dentalmæglerne kan berette om rimeligt salg med flere afsluttede handler nu end ved samme tidspunkt sidste år. Men dog ikke til væsentligt ændrede priser. 6

5 En del klinikejere med klinikken til salg tager i stedet et år eller to ekstra som aktiv og genererer derved det beløb, de havde regnet med som klinikkens salgssum. Det gør dem mere uafhængig af pris og vilkår ved et muligt salg. Kommunal ctr. privat Som tidligere anført mærkes finanskrisen flere steder i privat praksis. Riget fattes penge og det gør kommunerne også. Kun få besparelsesområder går de kommunale budgetbissers næse forbi. Og det mærkes også hos kollegerne i den kommunale tandpleje. Et skålpund flæsk fik de dog foræret af Regeringen sidste år, da fritvalgsordningen for de 0-15 årige blev afskaffet. Men budgetbisserne vil have mere og det har inspireret to kommuner til at give bud på tandbehandling af indsatte i landets fængsler. Isoleret set et frisk initiativ taget i betragtning, at den kommunale tandplejes arbejdsområde er defineret i sundhedslovens kapitel 37 og her står intet om kommunal tandbehandling af andre end børn og unge, omsorgs- og specialtandplejesegmentet. På råd fra PTO afstod den ene kommune da også fra eksperimentet. Men ikke Silkeborg Kommune. De holder ved, idet konsekvensen ifølge klinikchefen ellers er besparelser på den kommunale klinik. Besparelser der så væltes over på privat praksis, der tidligere har behandlet de indsatte. PTO har skrevet til Sundhedsministeren i sagens anledning, men endnu ikke fået noget svar. Erhvervsudygtighedsforsikringen Igennem et par år har PTO vedholdende kritiseret Tryghedsordningerne/PFA for ikke ubetinget at levere optimale forsikringsprodukter til privat tandlægepraksis. Det var derfor med glæde PTO i 2012 modtog underretning om, at et kritiseret økonomiske kriterium for erstatning blev afskaffet, således at klinikejere med ansatte tandlæger og en vis indkomst som følge heraf også fik erstatning fra erhvervsudygtighedsforsikringen. Glæden var ligeså stor, da vi senere fik at vide, at aldersgrænsen for forsikringens udløb blev hævet fra 65 til 67 år samtidig med, at præmien blev nedsat med 15%. I øjeblikket presser PTO på for at få ophævet eller justeret helbredskravet, da 10% ikke kan tegne forsikringen. Primært p.g.a. sygdom, herunder diabetes og overvægt. Tandlægers reklamering En ny lov om markedsføring af sundhedsydelser er trådt i kraft i Loven imødekom PTO på flere områder. Især på vor kritik af, at tandlæger gerne måtte bringe mangelfulde reklamer, bare de ikke var urimeligt mangelfulde. I dag er loven mere restriktiv end forbrugerlovgivningen. Reklamering skal således være saglig og baseret på faglig og relevant information om sundhedsydelsen. Anprisninger uden fagligt belæg er således ikke tilladt. Annoncer med store rabatter eller stærkt nedsatte priser, og her-og-nu-priser heller ikke, hvis oplysningerne herom er 7

6 sparsomme og mangelfulde. Levende billeder er som udgangspunkt ikke tilladte i markedsføringsmæssig øjemed, men accepteres på klinikkens hjemmeside forudsat de er saglige og uden mangler. PTO & vore allierede Der har som tidligere nævnt været en del udfordringer i året, og der været kæmpet på mange fronter for at varetage privat praksis interesser. Alliancer og fællesskaber er blevet afprøvet og de har for størstedelens vedkommende bestået. Der er i vidt omfang løftet i flok, om end noget konkret resultat af de mange anstrengelser og de forbrugte ressourcer ikke umiddelbart lader sig måle og veje. Men ingen kan med rimelighed sige om PTO, at kampen(e) ikke er blevet kæmpet på de platforme, der nu engang har været tilgængelige. Selvom det også måtte erkendes, at ikke alle vurderede privat praksis problemer og udfordringer som lige relevante eller vigtige. De fleste stod last og brast med PTO i en fælles interesse i at levere et stykke arbejde uanset hvor meget modstand, der blev os til del fra Regeringen generelt og Sundhedsministeren specielt. I den forbindelse har PTO også haft et konstruktivt samarbejde med Tandlægeforeningen og dens formand. PTO s økonomi og regnskab Der henvises til ekstrakt af årsregnskab/-rapport på de følgende sider og til samme in extenso på PTO s hjemmeside Organisationens økonomi er sund om end også vi mærker, at flere tandlæger forlader faget end nye kommer til. Også i næste års planer indgår tiltag og aktivitetskoncepter, der skal imødegå de udfordringer PTO stilles overfor. Og meget, meget mere Der er ikke plads til alle de områder PTO og organisationens bestyrelse har ageret indenfor i foreningsåret. Herom henvises bl.a. til referater fra bestyrelsens møder, der er tilgængelige for alle PTO s medlemmer på organisationens hjemmeside Afslutning Denne beretning er udarbejdet 1. oktober 2013 af PTO s hovedbestyrelse, og der indgår ikke forhold herefter heri. Den skriftlige beretning skal ses som en helhed, men er ikke udtømmende for årets aktiviteter. Den skal derudover ses i sammenhæng med den mundtlige beretning, der aflægges under PTO s generalforsamling lørdag den 2. november kl på Hotel Bella Sky, København. 8

7 Beretninger fra udvalg og evt. arbejdsgrupper: --- Børnetandplejeudvalget : Den januar 2013 blev der igen på Hotel Legoland i Billund afholdt kursus for tandlæger, der behandler børn i privat praksis. 71 personer deltog. Kursusprogrammet havde følgende indhold : - Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen v/ Afdelingstandlæge Lene Vilstrup. - Omsorgssvigtede børn v/ Læge, Ph.d. og forfatter Vibeke Manniche. - Ordet er frit, erfaringsudveksling blandt kursusdeltagerne. - Pletter på tænderne v/ Overtandlæge Ulla Pallesen. - Tandbehandling af børn og unge v/ Tandlæge Dorthe Berenth Madsen. Udvalget er tæt på at have næste års kursusprogram på plads, og invitationerne vil som sædvanligt blive udsendt i løbet af efteråret. Kurset finder sted : januar 2014 på Hotel Legoland i Billund. OBS! OBS! Kurset i 2014 er også for tandplejere!! Flere kursusdeltagere har både under selve kurset og på evalueringsskemaerne ytret ønske om, at klinikkernes tandplejere også kunne deltage i dette kursus. Vi har drøftet det i vores udvalg. Stemningen var positiv, og da vi også har fået grønt lys fra politisk side, ser vi i Børnetandplejeudvalget frem til at kunne byde tandplejerne velkommen til dette populære kursus. Vi håber selvfølgelig, at mange tidligere deltagere igen vil tage turen til Billund i starten af det nye år og forhåbentlig også vil fortælle kollegaer om Billundkurset, hvor der ud over det faglige er mulighed for at udveksle erfaringer med de mange kolleger, der stadig behandler børn og unge i privat praksis. Tandlæge Mai Ankerstjerne er blevet medlem af Børnetandplejeudvalget. Mai er TF repræsentant i udvalget, og hun deltog i maj måned i vores planlægningsmøde af kurset Jeg vil her endnu engang byde Mai velkommen i udvalget. Udvalget består nu af : Lars Israelsen (formand), Inge Kjær Andersen, Lene Rudfeld, Mai Ankerstjerne, Henning Nyholm Jensen, Torben Andersen og Søren T. Poulsen. 9

8 Redaktions- informations- og kontraktudvalget. Udvalget monitorerer udgivelse af PTOrientering og Praktiserende Tandlæger. To af PTO s mest eftertragtede aktiver. Derudover forestår udvalget udarbejdelse af de kontrakter, foldere og andet informationsmateriale, som PTO tilbyder praktiserende tandlæger, jf. Enten gratis eller til kostpris. I året der er gået er der udarbejdet en foldere om tilskud til tandpleje i medfør af sociallovgivningen, der omfatter patientgrupper på kontanthjælp eller lign. social ydelse. Se herom i Hovedbestyrelsens skriftlige beretning. I øjeblikket er der flere nye aktiviteter på vej. Bl.a. en revideret udgave af folderen om vederlagsfri tandpleje for de årige. Den tidligere udgave indeholdt også omtale af det frie valg af tandlæge for de 0-15 årige, der nu er afskaffet, jf. ligeledes ovenfor. Også i 2013 stod udvalget bag udgivelsen af årsmagasinet op til Scandefa/Årskursus 2013 i BellaCenter. Et projekt der hviler i sig selv som udelukkende annoncefinansieret. PTO s hjemmeside, arbejder udvalget også med løbende, således at hjemmesiden hele tiden fremstår opdateret og med en markant profil som privat tandlægepraksis talerør overfor omverdenen. Primært vore medlemmer. I 2013 blev tandfakta.dk lanceret. Det er en forbrugerrelateret sundhedsportal, hvor patienter kan søge oplysninger og tandpleje, privat praksis og medlemmer af PTO, som de kan henvende sig til ved i behandlingsmæssig øjemed. Fx hvis de flytter fra en by til en anden. Udvalget arbejder videre fremover med andre aktiviteter og tilbud til privat tandlægepraksis og er meget modtagelig for medlemshenvendelser om emner udvalget med fordel kan tage op og som har interesse for den samlede tandlægestand. Kontakt PTO s sekretariat herom. Udvalget består af: Allan Bo Svendsen, formand, Peter Kaihøj, ansvarshavende redaktør, Jens Olav Holm Christensen, og Karsten P. Larsen. Kursus- og markedsføringsudvalget: Udviklingen af attraktive kurser, gå-hjem-møder og konferencer er det ene af udvalgets primære fokusområder. Tilbud og aktivitetskoncepter der markedsfører og/eller orienterer om privat praksis, tandpleje og tandlæger er det andet. Kurserne er udviklet for såvel tandlæger som klinikkens personale. Efterspørgslen viser, at teamkurser, hvor alle personalekategorier deltager har vist sig at være betydelig. Derfor bliver der i væsentligt omfang lagt vægt på sådanne. 10

9 Det er ikke meningen, at PTO skal tjene på det herefter fremkomne, men flere kursuskoncepter har fået en profil og indhold, der har været så stor en succes, at et vist dækningsbidrag er blevet oparbejdet. Beløb der efterstående er blevet anvendt til udvikling af nye kurser. Blandt årets kurser har været: Den kompromitterede patient Førstehjælp på klinikken Teknisk vedligeholdelse af klinikkens udstyr Ansættelses af afsked i privat praksis Sygdom og fravær Periimplantitis Farmakologi i privat praksis I den kommende tid arbejdes der på flere emner og nærmere oplysninger herom vil blive bragt i PTOrientering, Praktiserende Tandlæger, og ved direkte medlemshenvendelser. Udvalget består af: Per Rædkjær (formand), Birgitte Pram Poulsen, Henning Nyholm og Marianne Aamann. Web- og tandoplysningsudvalget: Udvalget har til opgave at påse, at udvikling og vedligeholdelse af PTO s hjemmeside og tandfakta.dk foregår løbende og i overensstemmelse med de udfordringer tandplejen, og behov for oplysning herom, giver. Dels på eget initiativ dels på baggrund af medlemshenvendelser. Udvalget består af: Peter Østergaard, Tina Winkel-Svendsen, Arno Poulsen & Allan Bo Svendsen. Arbejdsgruppen vedr. PTO s Partnerprogram: Arbejdsgruppen arbejder løbende med tilpasninger og justeringer af de fordele, som PTO har forhandlet sig frem til hos fremtrædende udbydere af varer og tjenesteydelser til privat tandlægepraksis. Komplet fortegnelse over Partnerprogrammets deltagere findes på Arbejdsgruppen består af: Peter Kaihøj, Jens Krogsgaard og Karsten P. Larsen. 11

10 12

11 13

12 14

13 15

14 16

15 17

16 Budget PTO Indtægter dkr.: Kontingenter Udgifter dkr.: Gager, pensioner Personaleudgifter Lønsumsafgift Kontorhold- og sekretariat Nyanskaffelser Leje af EDB, kopi m.m Porto Bankgebyrer Telefon Husleje m.m Vedligeholdelse af lokaler Årsmøde og generalforsamling Bestyrelses-, repr.- og udvalgsmøder Bladdrift Diverse publikationer Eksterne aktiviteter Repræsentation Revision Udgifter PTO-kredse Vederlag formanden Vederlag bestyrelsen Forsikringer, kontingenter m.m Uforudsete udgifter Omkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Indtægt/udgift datterselskab Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster netto Resultat før skat ====== 18

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Tandplejetilskud uden kvalitetsstempling Tandklinik skal i cambodjansk fængsel Kliniknøgletal 2011/12 Fra generalforsamling til politik

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 1 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Kliniksalg under forandring 4 En formand træder til 8 Årsmøde i PTO 14 PUS - Partner Udviklings Samtaler 20 Tandplejeprognosen og

Læs mere

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION Interview Fakta Fagligt Rådgivning Bundsolid Professionel Personlig Mød os på SCANDEFA 11.-13. april Dine patienter er i trygge hænder hos dig Behandles din økonomi

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Foreningen for alle tandlæger

Foreningen for alle tandlæger Foreningen for alle tandlæger indhold forord 07 17 08 03 Forord Hvorfor er en foreningen for alle tandlæger? 04 Rådgivning Få indblik i vores rådgivningsydelser. 12 Efteruddannelse Læs om nogle af de efteruddannelsestilbud,

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere