Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering."

Transkript

1 PTO s Hovedbestyrelses skriftlige årsberetning PTO s Hovedbestyrelse fremlægger hermed en kommenteret gennemgang af de områder og de initiativer, der har dannet baggrund for PTO s arbejde i foreningsåret. Beretningen er i sagens natur ikke udtømmende, og skal ses i sammenhæng med den under den ordinære generalforsamling lørdag den 2. november 2013 aflagte mundtlige beretning. Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering. PTO s Hovedbestyrelse har afholdt 9 møder i foreningsåret. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Arbejdet i hovedbestyrelsen har været meget konstruktivt og alt er foregået i en positiv og engageret atmosfære. Suppleant i PTO s bestyrelse Hanne Jørgensen, Neksø udtrådte ultimo 2012 af bestyrelsen, da hun i stedet blev valgt som medlem af TF s Hovedbestyrelse. --- Tilskud til tandrensninger, KRDU, social tandpleje I en tale med nogle år på bagen beskrev Dronning Elizabeth et specifikt år som Anno Horrorbilis. Baggrunden var alle de ulykker, der var væltet ned over det britiske kongehus det pågældende år. Uden sammenligning kan praktiserende tandlæger i Danmark tage de royale ord til sig for det foreningsår i PTO, der nu er er ved at rinde ud. Set med standens øjne er ulykkerne væltet ned over tandplejen efter valget i Regeringen gik godt nok til valg på uændret eller måske mindre brugerbetaling indenfor tandplejen og en bekæmpelse af uligheden. Brugerbetalingens størrelse havde nået sin maksimale grænse, blev det blandt andet sagt. Men stemmeurnerne var knapt nok sat væk, før den nye regering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og De Radikale afskaffede det frie valg af tandlæge for de 0-15 årige. Dernæst fjernede man 180 mio. kr. fra patienttilskuddet til tandrensninger. Og til sidst fjernede man tilskud til Kontrol-RDU svarende til yderligere 100 mio. kr. Som Enhedslistens pris for at stemme for alle disse forringelser blev der afsat en pulje på 180 mio. kr., der var øremærket til tandbehandling af kontanthjælpsmodtagere og andre patienter, der oppebar sociale ydelser på samme niveau. 3

2 En klar forringelse af tilskuddet til tandpleje og samtidig større brugerbetaling, som landets borgere før valget ellers fik at vide ikke ville finde sted. Og som samtidig vil medføre næsten vished for flere huller i tænderne og dermed dårligere tandsundhed. En udvikling der forstærkes af en nedsættelse af afgiften på sodavand med de risici for tandsygdomme, det fører med sig. Regeringen mener ikke, at den forringer tandsundheden. De 180 mio. kr. i tilskud til kontanthjælpsmodtagere bruges som figenblad. Men sagen er, at der før dette initiativ var mulighed for tilskud til tandbehandling for samme personkreds efter serviceloven og uden at borgerne skulle skaffe nogen egenbetaling. Samtidig har erfaringen indtil dato vist, at størstedelen af de 180 mio. kr. antagelig bliver i Finansministerens dybe lomme. Betingelserne for at få del i pengene er så restriktive, at de fleste opgiver, inden de er begyndt. Ikke nødvendigvis noget Regeringen kan bebrejdes. Snarere/også kommunale budgetbisser, da kommunerne er pålagt at erholde halvdelen af beløbet, som de med burokratisk snilde og kassetænkning har let ved at få den svage gruppe, som kontanthjælpsmodtagere er, til at opgive at få del i. Keine Hexerei. Nur o.s.v. PTO protesterede kraftigt imod disse forringelser. Dels ved konstruktiv kritik i medierne, på Altinget og ved at trække på vore kontakter på Christiansborg. Og sagen er langt fra opgivet endnu. Et par politiske partier har fx genindførelsen af det frie valg af tandlæge for de 0-15 årige på deres to-do-liste efter næste valg. Og det agter vi at holde dem fast på. Nationale kliniske retningslinjer Desværre er der ikke noget der tyder på, at tandplejen er fredet i det nye år. Mens dette skrives er der kommet et forslag om nationale kliniske retningslinier indenfor tandplejen i høring. Forslaget indfører indkaldeintervaller på måneder afhængig af patientens risikoprofil. PTO kan sådan set støtte rammer for indkald. Herunder at patienter med et sundt tandsæt indkaldes til eftersyn med længere interval end risikopatienter. Men vi stiller spørgsmålstegn ved mere eller mindre statiske retningslinier herfor, der ikke er funderet i evidensbaseret forskning. Det har vi savnet i forbindelse med indgrebet mod tilskud til tandrensninger. Og det savner vi vedr. Sundhedsstyrelsens forslag til nationale kliniske retningslinjer. Antagelser, formodninger og sandsynligheder for denne eller hin udvikling er efter vor opfattelse ikke tilstrækkelig. Indsatsen er patienternes tandsundhed. Herunder risikoen for, at man går fra behandling, kontrol og forebyggelse til behandling. Fra tandbørste til tandlægebor. 4

3 Mens dette skrives er intet endnu afgjort. Også på dette områder arbejder PTO bl.a. på Christiansborg for at påvirke den endelige udformning. Den kommende tid vil vise, om vi har held hermed. Uanset hvad så kan PTO forudse en forøget arbejdsbyrde i privat praksis med implementeringen af retningslinjerne. Derfor har vi i vort høringssvar givet udtryk for, at vi forudsætter at privat praksis kompenseres herfor eller at ændringen sker på et for privat praksis omkostningsneutralt grundlag. Konkurrence indenfor tandplejen Skal andre end tandlæger kunne eje en tandlægeklinik? Det mener en regeringsnedsat arbejdsgruppe. Det vil skærpe konkurrencen, føre til lavere priser og højne kvaliteten. Hævdes det. PTO tror ikke på nogle af delene. Efter vor opfattelse vil ingen ikke-tandlægelige investorer binde an med en sådan opgave, medmindre det giver et kontant og antagelig betydeligt afkast. Som autoriseret sundhedsperson med det ansvar, det fører med sig, mener PTO, at alle genererede midler fra tandplejen bør blive der som afkast og garant for adækvat tandbehandlingstilbud til vore patienter. Jagten på profit er og bør ikke være eneste parameter for et godt tandplejetilbud. Og patienternes rimelige forventninger om faglighed og sikkerhed må aldrig glide i baggrunden til fordel for fremmede investorers krav om profit. Og tandlæger og det øvrige odontologiske team skal ikke udsættes for risiko for oversalg og fejl, fordi det udelukkende er pengene, der driver værket. Der er i dag en velfungerende konkurrence i privat praksis. Bl.a. med en variation af priser på behandlinger, der får Forbrugerrådet til at fundere over prisspændet og de forskellige priser! Det fælles medicinkort (FMK) I en del år er der blevet stillet stadig flere krav til tandlægen som autoriseret sundhedsperson. Kravene til journalisering er en af slagsen. Et forhold bl.a. Sundhedsstyrelsen har fokus på som påtalemyndighed og som de gerne håndhæver. Som en del af den gruppe, der indberetter til det fælles medicinkort (FMK) skærpes kravene til en tandlæge. Udover at være pligtig at orientere sig om medicinforbrug i forbindelse med behandling, så skal medicin ordineret efter behandling nu også indberettes på borgernes FMK. Og det er ikke kun receptpligtig medicin. Også ikke-receptpligtig medicin skal på FMK, hvis der er tale om en egentlig ordination. Herom har PTO tilkendegivet vor undren i et høringssvar i forbindelse med en præsentation af de regler, som Regeringen forestiller sig skal træde i kraft i Hvad denne sag ender med, vides på nuværende tidspunkt ikke. 5

4 Myndighedskrav til tandlægen Kontrol og check af tandlægepraksis fortsætter. I året er der således trådt regler om virksomhedsansvarlig tandlæge i kraft, krav om klinikkens skattekonto og en digital postkasse. En uddannelse som cand. odont er nødvendig for at blive tandlæge. Men det er lige før, at den bør suppleres med enten en juridisk og/eller en merkantil uddannelse. Men det er næppe et forslag, der vinder gehør hos Regeringen. Man ser ej heller nogen grund til øget optag eller ændret uddannelsesindhold. Ganske vist bliver der ca færre tandlæger op mod Og flere patienter. Men det ønsker Regeringen løst ved uddelegering af såkaldte lowtechnology opgaver til tandplejere og klinikassistenter. Fremtidens scenarie er, måske før end man aner det, at tandlægen kun findes frem fra gemmerne ved særlige lejligheder? Langt det meste på klinikken klares af andre? Krav til vask af klinikbeklædning PTO sidder stadig med ved bordet i forbindelse med udviklingen af vaskemidler, der kan udvaske evt. kontamineret materiale af klinikbeklædning ved 40 grader eller derunder. Det sker bl.a. sammen med Novyzymes, Teknologisk Institut, Statens Seruminstitut og mange andre gode virksomheder og institutioner. I dag er der krav om vask ved mindst 60 grader. Det kan de fleste tekstiler, der bruges som beklædning i privat praksis, ikke klare. Samtidig er det dyrt, CO2-uvenligt og energikrævende. Et anvendeligt vaskemiddel forventes medio Finanskrisen Mange klinikker kan mærke finanskrisen eller dens efterveer. Der er huller i aftalebogen og der må nogle gange tyes til personale- eller lønreduktioner. Dette foregår i nogenlunde god ro og orden. De fleste, også de involverede fagforeninger, har en vis forståelse for, at der er andre tider. På lønsiden kan det aflæses af de årlige statistikker. Og HK stiller næppe med urealistiske krav under næste års forhandlinger om en ny overenskomst? Ansatte tandlæger flyver også lavt. Provisioner på 32% ses nu stadig oftere. For nogle ansatte er det et nødvendigt skub for at blive klinikejer. Dentalmæglerne kan berette om rimeligt salg med flere afsluttede handler nu end ved samme tidspunkt sidste år. Men dog ikke til væsentligt ændrede priser. 6

5 En del klinikejere med klinikken til salg tager i stedet et år eller to ekstra som aktiv og genererer derved det beløb, de havde regnet med som klinikkens salgssum. Det gør dem mere uafhængig af pris og vilkår ved et muligt salg. Kommunal ctr. privat Som tidligere anført mærkes finanskrisen flere steder i privat praksis. Riget fattes penge og det gør kommunerne også. Kun få besparelsesområder går de kommunale budgetbissers næse forbi. Og det mærkes også hos kollegerne i den kommunale tandpleje. Et skålpund flæsk fik de dog foræret af Regeringen sidste år, da fritvalgsordningen for de 0-15 årige blev afskaffet. Men budgetbisserne vil have mere og det har inspireret to kommuner til at give bud på tandbehandling af indsatte i landets fængsler. Isoleret set et frisk initiativ taget i betragtning, at den kommunale tandplejes arbejdsområde er defineret i sundhedslovens kapitel 37 og her står intet om kommunal tandbehandling af andre end børn og unge, omsorgs- og specialtandplejesegmentet. På råd fra PTO afstod den ene kommune da også fra eksperimentet. Men ikke Silkeborg Kommune. De holder ved, idet konsekvensen ifølge klinikchefen ellers er besparelser på den kommunale klinik. Besparelser der så væltes over på privat praksis, der tidligere har behandlet de indsatte. PTO har skrevet til Sundhedsministeren i sagens anledning, men endnu ikke fået noget svar. Erhvervsudygtighedsforsikringen Igennem et par år har PTO vedholdende kritiseret Tryghedsordningerne/PFA for ikke ubetinget at levere optimale forsikringsprodukter til privat tandlægepraksis. Det var derfor med glæde PTO i 2012 modtog underretning om, at et kritiseret økonomiske kriterium for erstatning blev afskaffet, således at klinikejere med ansatte tandlæger og en vis indkomst som følge heraf også fik erstatning fra erhvervsudygtighedsforsikringen. Glæden var ligeså stor, da vi senere fik at vide, at aldersgrænsen for forsikringens udløb blev hævet fra 65 til 67 år samtidig med, at præmien blev nedsat med 15%. I øjeblikket presser PTO på for at få ophævet eller justeret helbredskravet, da 10% ikke kan tegne forsikringen. Primært p.g.a. sygdom, herunder diabetes og overvægt. Tandlægers reklamering En ny lov om markedsføring af sundhedsydelser er trådt i kraft i Loven imødekom PTO på flere områder. Især på vor kritik af, at tandlæger gerne måtte bringe mangelfulde reklamer, bare de ikke var urimeligt mangelfulde. I dag er loven mere restriktiv end forbrugerlovgivningen. Reklamering skal således være saglig og baseret på faglig og relevant information om sundhedsydelsen. Anprisninger uden fagligt belæg er således ikke tilladt. Annoncer med store rabatter eller stærkt nedsatte priser, og her-og-nu-priser heller ikke, hvis oplysningerne herom er 7

6 sparsomme og mangelfulde. Levende billeder er som udgangspunkt ikke tilladte i markedsføringsmæssig øjemed, men accepteres på klinikkens hjemmeside forudsat de er saglige og uden mangler. PTO & vore allierede Der har som tidligere nævnt været en del udfordringer i året, og der været kæmpet på mange fronter for at varetage privat praksis interesser. Alliancer og fællesskaber er blevet afprøvet og de har for størstedelens vedkommende bestået. Der er i vidt omfang løftet i flok, om end noget konkret resultat af de mange anstrengelser og de forbrugte ressourcer ikke umiddelbart lader sig måle og veje. Men ingen kan med rimelighed sige om PTO, at kampen(e) ikke er blevet kæmpet på de platforme, der nu engang har været tilgængelige. Selvom det også måtte erkendes, at ikke alle vurderede privat praksis problemer og udfordringer som lige relevante eller vigtige. De fleste stod last og brast med PTO i en fælles interesse i at levere et stykke arbejde uanset hvor meget modstand, der blev os til del fra Regeringen generelt og Sundhedsministeren specielt. I den forbindelse har PTO også haft et konstruktivt samarbejde med Tandlægeforeningen og dens formand. PTO s økonomi og regnskab Der henvises til ekstrakt af årsregnskab/-rapport på de følgende sider og til samme in extenso på PTO s hjemmeside Organisationens økonomi er sund om end også vi mærker, at flere tandlæger forlader faget end nye kommer til. Også i næste års planer indgår tiltag og aktivitetskoncepter, der skal imødegå de udfordringer PTO stilles overfor. Og meget, meget mere Der er ikke plads til alle de områder PTO og organisationens bestyrelse har ageret indenfor i foreningsåret. Herom henvises bl.a. til referater fra bestyrelsens møder, der er tilgængelige for alle PTO s medlemmer på organisationens hjemmeside Afslutning Denne beretning er udarbejdet 1. oktober 2013 af PTO s hovedbestyrelse, og der indgår ikke forhold herefter heri. Den skriftlige beretning skal ses som en helhed, men er ikke udtømmende for årets aktiviteter. Den skal derudover ses i sammenhæng med den mundtlige beretning, der aflægges under PTO s generalforsamling lørdag den 2. november kl på Hotel Bella Sky, København. 8

7 Beretninger fra udvalg og evt. arbejdsgrupper: --- Børnetandplejeudvalget : Den januar 2013 blev der igen på Hotel Legoland i Billund afholdt kursus for tandlæger, der behandler børn i privat praksis. 71 personer deltog. Kursusprogrammet havde følgende indhold : - Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen v/ Afdelingstandlæge Lene Vilstrup. - Omsorgssvigtede børn v/ Læge, Ph.d. og forfatter Vibeke Manniche. - Ordet er frit, erfaringsudveksling blandt kursusdeltagerne. - Pletter på tænderne v/ Overtandlæge Ulla Pallesen. - Tandbehandling af børn og unge v/ Tandlæge Dorthe Berenth Madsen. Udvalget er tæt på at have næste års kursusprogram på plads, og invitationerne vil som sædvanligt blive udsendt i løbet af efteråret. Kurset finder sted : januar 2014 på Hotel Legoland i Billund. OBS! OBS! Kurset i 2014 er også for tandplejere!! Flere kursusdeltagere har både under selve kurset og på evalueringsskemaerne ytret ønske om, at klinikkernes tandplejere også kunne deltage i dette kursus. Vi har drøftet det i vores udvalg. Stemningen var positiv, og da vi også har fået grønt lys fra politisk side, ser vi i Børnetandplejeudvalget frem til at kunne byde tandplejerne velkommen til dette populære kursus. Vi håber selvfølgelig, at mange tidligere deltagere igen vil tage turen til Billund i starten af det nye år og forhåbentlig også vil fortælle kollegaer om Billundkurset, hvor der ud over det faglige er mulighed for at udveksle erfaringer med de mange kolleger, der stadig behandler børn og unge i privat praksis. Tandlæge Mai Ankerstjerne er blevet medlem af Børnetandplejeudvalget. Mai er TF repræsentant i udvalget, og hun deltog i maj måned i vores planlægningsmøde af kurset Jeg vil her endnu engang byde Mai velkommen i udvalget. Udvalget består nu af : Lars Israelsen (formand), Inge Kjær Andersen, Lene Rudfeld, Mai Ankerstjerne, Henning Nyholm Jensen, Torben Andersen og Søren T. Poulsen. 9

8 Redaktions- informations- og kontraktudvalget. Udvalget monitorerer udgivelse af PTOrientering og Praktiserende Tandlæger. To af PTO s mest eftertragtede aktiver. Derudover forestår udvalget udarbejdelse af de kontrakter, foldere og andet informationsmateriale, som PTO tilbyder praktiserende tandlæger, jf. Enten gratis eller til kostpris. I året der er gået er der udarbejdet en foldere om tilskud til tandpleje i medfør af sociallovgivningen, der omfatter patientgrupper på kontanthjælp eller lign. social ydelse. Se herom i Hovedbestyrelsens skriftlige beretning. I øjeblikket er der flere nye aktiviteter på vej. Bl.a. en revideret udgave af folderen om vederlagsfri tandpleje for de årige. Den tidligere udgave indeholdt også omtale af det frie valg af tandlæge for de 0-15 årige, der nu er afskaffet, jf. ligeledes ovenfor. Også i 2013 stod udvalget bag udgivelsen af årsmagasinet op til Scandefa/Årskursus 2013 i BellaCenter. Et projekt der hviler i sig selv som udelukkende annoncefinansieret. PTO s hjemmeside, arbejder udvalget også med løbende, således at hjemmesiden hele tiden fremstår opdateret og med en markant profil som privat tandlægepraksis talerør overfor omverdenen. Primært vore medlemmer. I 2013 blev tandfakta.dk lanceret. Det er en forbrugerrelateret sundhedsportal, hvor patienter kan søge oplysninger og tandpleje, privat praksis og medlemmer af PTO, som de kan henvende sig til ved i behandlingsmæssig øjemed. Fx hvis de flytter fra en by til en anden. Udvalget arbejder videre fremover med andre aktiviteter og tilbud til privat tandlægepraksis og er meget modtagelig for medlemshenvendelser om emner udvalget med fordel kan tage op og som har interesse for den samlede tandlægestand. Kontakt PTO s sekretariat herom. Udvalget består af: Allan Bo Svendsen, formand, Peter Kaihøj, ansvarshavende redaktør, Jens Olav Holm Christensen, og Karsten P. Larsen. Kursus- og markedsføringsudvalget: Udviklingen af attraktive kurser, gå-hjem-møder og konferencer er det ene af udvalgets primære fokusområder. Tilbud og aktivitetskoncepter der markedsfører og/eller orienterer om privat praksis, tandpleje og tandlæger er det andet. Kurserne er udviklet for såvel tandlæger som klinikkens personale. Efterspørgslen viser, at teamkurser, hvor alle personalekategorier deltager har vist sig at være betydelig. Derfor bliver der i væsentligt omfang lagt vægt på sådanne. 10

9 Det er ikke meningen, at PTO skal tjene på det herefter fremkomne, men flere kursuskoncepter har fået en profil og indhold, der har været så stor en succes, at et vist dækningsbidrag er blevet oparbejdet. Beløb der efterstående er blevet anvendt til udvikling af nye kurser. Blandt årets kurser har været: Den kompromitterede patient Førstehjælp på klinikken Teknisk vedligeholdelse af klinikkens udstyr Ansættelses af afsked i privat praksis Sygdom og fravær Periimplantitis Farmakologi i privat praksis I den kommende tid arbejdes der på flere emner og nærmere oplysninger herom vil blive bragt i PTOrientering, Praktiserende Tandlæger, og ved direkte medlemshenvendelser. Udvalget består af: Per Rædkjær (formand), Birgitte Pram Poulsen, Henning Nyholm og Marianne Aamann. Web- og tandoplysningsudvalget: Udvalget har til opgave at påse, at udvikling og vedligeholdelse af PTO s hjemmeside og tandfakta.dk foregår løbende og i overensstemmelse med de udfordringer tandplejen, og behov for oplysning herom, giver. Dels på eget initiativ dels på baggrund af medlemshenvendelser. Udvalget består af: Peter Østergaard, Tina Winkel-Svendsen, Arno Poulsen & Allan Bo Svendsen. Arbejdsgruppen vedr. PTO s Partnerprogram: Arbejdsgruppen arbejder løbende med tilpasninger og justeringer af de fordele, som PTO har forhandlet sig frem til hos fremtrædende udbydere af varer og tjenesteydelser til privat tandlægepraksis. Komplet fortegnelse over Partnerprogrammets deltagere findes på Arbejdsgruppen består af: Peter Kaihøj, Jens Krogsgaard og Karsten P. Larsen. 11

10 12

11 13

12 14

13 15

14 16

15 17

16 Budget PTO Indtægter dkr.: Kontingenter Udgifter dkr.: Gager, pensioner Personaleudgifter Lønsumsafgift Kontorhold- og sekretariat Nyanskaffelser Leje af EDB, kopi m.m Porto Bankgebyrer Telefon Husleje m.m Vedligeholdelse af lokaler Årsmøde og generalforsamling Bestyrelses-, repr.- og udvalgsmøder Bladdrift Diverse publikationer Eksterne aktiviteter Repræsentation Revision Udgifter PTO-kredse Vederlag formanden Vederlag bestyrelsen Forsikringer, kontingenter m.m Uforudsete udgifter Omkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Indtægt/udgift datterselskab Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster netto Resultat før skat ====== 18

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

PTO P Onl O in nl e in n e y n h y e h d e e d r e

PTO P Onl O in nl e in n e y n h y e h d e e d r e PTO Online nyheder JANUAR 2011 Indkaldeintervaller Der har jævnligt været diskussion om indkaldeintervaller. Både ved voksenbehandling, men især indenfor børne- og ungdomstandplejen. I takt med stadigt

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau.

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau. Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 362 Offentligt Om aktivloven 82 a, der vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau,

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

PTO Faglig rådgivning

PTO Faglig rådgivning PTO Faglig rådgivning Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på klinikken og som forstår dine faglige interesser... Kontrakter Brochurer

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring INDHOLD Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 3 Prissammenligning egen førpris 4 Referenceperioden

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger side 3 Beretning side 4 Bestyrelsens påtegning side 6

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Odense Roklub - Årsregnskab 2013. ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C

Odense Roklub - Årsregnskab 2013. ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C Årsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning... 1 Revisionspåtegning... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse for 2013... 4 Balance pr. 31.

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere