Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade Pandrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup"

Transkript

1 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i samme handel at repræsentere sælger og berigtige handlen for klager, der er køber, samt hjælpe klager med finansieringen af købet. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om finansieringsomkostningerne i forbindelse med handlen, og om indklagede derfor skal godtgøre klager differencen.

2 2 Endelig angår sagen spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af berigtigelseshonorar, når der ikke er indgået en skriftlig aftale herom. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. Den 2. september 2008 underskrev klager en købsaftale om køb af ejendommen for kr Det var i købsaftalen anført, at klager skulle erlægge en udbetaling på kr ,27, og købet skulle herudover finansieres med optagelse af et ejerskiftelån på kr og et sælgerpantebrev på kr Det fremgik videre af købsaftalen, at klager i forbindelse med optagelse af ejerskiftelånet skulle afholde udgifter således: - tinglysningsafgift, staten kr ,00 - stiftelsesprovision, realkreditinstitut kr. 0,00 - kurtage, penge/realkreditinstitut kr ,77 - omkostninger til lånehjemtagelse, penge-/realkreditinstitut kr ,00 - omkostninger til lånehjemtagelse, ejendomsmægler kr. 0,00 - lånesagsgebyr, realkreditinstitut kr ,00 Vedrørende udgifter til sælgerpantebrevet, var det i købsaftalen anført: Sælgerpantebrevet indgår i kontantværdi til kurs 96,00 med kr ,00 med fradrag af salgsprovision kr ,00 - tinglysningsafgift, staten kr ,00 Det var i købsaftalen aftalt, at tinglysningsafgiften vedrørende skøde skulle betales af klager og sælger med halvdelen hver, og at klager skulle betale for handlens berigtigelse. I den til købsaftalen hørende salgsopstilling af 2. september 2008 havde indklagede anført klagers andel af tinglysning af skøde til kr og anslåede omkostninger til berigtigelse til kr Indklagede berigtigede handlen for klager og udfærdigede i den forbindelse skøde og refusionsopgørelse. Indklagede indhentede endvidere lånetilbud og tilbud på sælgerpantebrevet. Den 14. januar 2009 fremsendte det pantebrevsfirma, der havde købt sælgerpantebrevet, provenu ved salg af pantebrevet til det pengeinstitut, hvor der var oprettet en deponeringskonto, og samtidig meddelte pantebrevsfirmaet til klager, at

3 3 provenuet var deponeret, og at provenuet var fratrukket en tinglysningsafgift på kr og et gebyr på kr Den 19. januar 2009 blev ejerskiftelånet udbetalt. Nykredit meddelte, at omkostninger ved afregning af lånet var kr i lånesagsgebyr, kr ,64 i kurtage og kr. 175 for tingbogsattest, i alt kr ,64. Den 21. januar 2009 fremsendte indklagede sin faktura og en handelsopgørelse til klager. Af fakturaen fremgik: [...] [...] Af handelsopgørelsen fremgik: [...] [...] Den 26. januar 2009 indbetalte indklagede kr til medvirkende pengeinstitut til dækning af pengeinstituttets gebyr. Den 7. september 2009 betalte indklagede kr til klager. Beløbet havde

4 4 indklagede modtaget fra pantebrevsfirmaet, idet firmaet ved en fejl havde fratrukket pantebrevsprovenuet en tinglysningsafgift på kr Klager har tillige indgivet klage over indklagede og den ansvarlige indehaver statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, der den 10. marts 2010 afsagde kendelse i sagen. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere fandt det ikke godtgjort, at indklagede havde handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation i forbindelse med handlens berigtigelse for klager eller ved sin bistand til klager i forbindelse med indhentelse af finansieringstilbud og dertil knyttede ekspeditioner. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere fandt ikke, at de i købsaftalen anførte omkostninger til finansiering afveg væsentligt fra de reelle finansieringsomkostninger, idet forskellen reelt udgør ca. kr Det fandtes godtgjort, at klager havde været eller burde have været bekendt med, at det var nødvendigt at inddrage en anden bank i lånehjemtagelsen, da klagers egen bank ikke ville medvirke, og gebyret til medvirkende bank fandtes rimeligt. Indklagede og den ansvarlige indehaver blev således frifundet for samtlige klagepunkter vedrørende klagers køb. Klager har bl.a. anført: Indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation i lov om omsætning af fast ejendom 15 ved i samme handel at repræsentere sælger og berigtige handlen for klager samt hjælpe klager med finansiering af købet. Klager og indklagede aftalte allerede før handlens indgåelse, at indklagede skulle repræsentere klager samt være behjælpelig med finansieringen. Klager havde derfor den klare opfattelse, at indklagede sørgede for hjemtagelse af nye lån som skitseret i købsaftalen. Imidlertid konstaterede klager til sin overraskelse primo 2009, at indklagede havde bedt et pengeinstitut om at formidle lånesagerne, hvilket tilsyneladende har betydet yderligere finansieringsomkostninger for klager. I forbindelse med handlens indgåelse havde klager meddelt, at hun havde et anstrengt forhold til sit eksisterende pengeinstitut, hvorefter indklagede foreslog, at klager henvendte sig til det pengeinstitut, som han selv brugte. Dette pengeinstitut ønskede imidlertid ikke at medvirke til et bankskifte. Derpå meddelte indklagede, at han nok skulle sørge for, at finansieringen kom på plads. Klager underskrev da også realkreditpantebrev og sælgerpantebrev på indklagedes kontor. Indklagede oplyste ikke, at der var et pengeinstitut involveret i lånesagen. Det er således ikke korrekt, som af indklagede anført, at klager var i hyppig kontakt med alternative pengeinstitutter m.fl. om garantistillelse. Klager husker ikke, om aftalen, om at indklagede skulle berigtige handlen for klager, blev indgået samtidig med købsaftalens underskrivelse eller kort derefter.

5 5 Klager blev ved købsaftalens indgåelse stillet i udsigt, at udgifterne vedrørende ejerskiftelån ville udgøre kr ,77. Herfra skal dog fratrækkes kr , idet tinglysning afgift udgør kr og ikke kr , som anført af indklagede. Endvidere er klager stillet i udsigt, at udgifterne ved salg af sælgerpantebrevet ville udgøre kr Dette giver et samlet udgift på kr De faktiske finansieringsomkostninger har i stedet udgjort kr ,64 til lånesagsgebyr, kurtage mv. til Nykredit, kr i tinglysningsafgift, jf. låneafregning fra pantebrevsfirmaet, yderligere omkostninger kr , kr og kr , jf. indklagedes faktura, samt gebyr til medvirkende pengeinstitut kr I forbindelse med klagesagen har klager modtaget kr retur fra pantebrevsfirmaet, hvorefter klager i alt har betalt kr ,87 mere end oplyst i købsaftalen, hvilket beløb indklagede skal godtgøre klager. Det er ikke rigtigt, som af indklagede anført, at klager eller klagers eksisterende pengeinstitut var klar over, at de oprindeligt oplyste finansieringsomkostninger ikke kunne holde. Det er ikke korrekt, som af indklagede anført, at klager kun er faktureret for kr af de kr , som medvirkende pengeinstitut har beregnet sig. Klager har både betalt kr , idet indklagede har modregnet kr i et aftalt godtgørelsesbeløb, som indklagede har betalt til klager som følge af fejl i provenuberegningen ved salg af klagers ejendom og kr til indklagede. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede har krav på berigtigelseshonorar, når der ikke mellem parterne er indgået en skriftlig aftale om betaling heraf. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede har på intet tidspunkt ydet klager rådgivning i forbindelse med handlen. Indklagede har alene sørget for at fremskaffe alternative finansieringstilbud, således at handlen på sælgers vegne kunne gennemføres. Klager oplyste, at hun ville forsøge at opnå finansieringstilbud i sit eget pengeinstitut, men grundet mindre uoverensstemmelser i kundeforholdet ville klager muligvis foretage bankskifte. Klager forsøgte således at flytte sit kundeforhold til det senere medvirkende pengeinstitut. Indklagedes berigtigelse af handlen er alene af ekspeditionsmæssig karakter. Det var først efter handlen, at klager besluttede, at indklagede skulle stå for berigtigelsen på

6 6 vegne klager. Aftalen om berigtigelse blev alene indgået mundtligt. Efter købsaftalens indgåelse har der været kontakt næsten hver dag mellem klager, klagers pengeinstitut og sælgers pengeinstitut samt alternative pengeinstitutter, som eventuelt ville stille garanti for hjemtagelse af klagers lån. Klager har således været informeret om og accepteret, at medvirkende pengeinstitut forestod hjemtagelsen af klagers lån mod betaling, idet alle andre muligheder var udtømte. Det er indklagede, der har sendt lånet i Nykredit til tinglysning, hvorfor det er indklagede der har udlagt kr i tinglysningsafgift. Dette beløb indgår derfor i indklagedes faktura og skal betales af klager. Låneafregning fra pantebrevsfirmaet er udstedt til klager, og indklagede har derfor ikke set, at der ved en fejl er fratrukket en tinglysningsafgift på kr Det er imidlertid indklagede, der har lagt dette beløb ud for klager. Indklagede har derfor nu fået beløbet udbetalt fra pantebrevsfirmaet og betalt beløbet til klager. Det fakturerede gebyr til medvirkende pengeinstitut er klagers omkostning for bankens arbejde i forbindelse med bankens hjemtagelse af klagers lån. På købsaftalens indgåelsestidspunkt var det ikke muligt at forudse, at klager var nødsaget til at modtage assistance fra fremmed pengeinstitut for at få lån udbetalt. Derfor fremgår udgiften ikke af købsaftalen. Både klager og klagers daværende pengeinstitut har i forløbet været i kontakt med medvirkende pengeinstitut og har dermed været bekendt med og accepteret udgiften. I øvrigt er klager alene blevet faktureret kr , selvom udgiften udgjorde kr Nævnet udtaler: Det fremgår af 15, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at ingen må være formidler for begge parter i samme handel. Af 15, stk. 4, fremgår, at formidleren efter indgåelse af bindende købsaftale, som ikke kan fortrydes i henhold til lovgivningen herom, kan indgå aftale med den anden part om bistand til opgaver af ekspeditionsmæssig karakter i forbindelse med handelens berigtigelse. Nævnet finder det ikke godtgjort, at aftalen om indklagedes berigtigelse er indgået, før handlen var endelig. Nævnet finder heller ikke, at indklagede har foretaget rådgivning af klager, hvorfor nævnet ikke kan lægge til grund, at indklagede har handlet i strid med 15 i lov om omsætning af fast ejendom. Nævnet skal bemærke, at det ikke er i strid med denne bestemmelse, at indklagede har søgt lånetilbud for klager. Indklagede har i købsaftalen angivet udgifter i forbindelse med optagelse af ejerskiftelån til kr ,77, og udgifter i forbindelse med oprettelse og salg af sælgerpantebrev til kr Disse beløb er således blevet finansieret via optagelse af de pågældende lån.

7 7 Nævnet finder ikke, at disse omkostninger er for lavt angivet. Nævnet finder således ikke, at indklagede burde have medregnet højere udgifter til pengeinstituts medvirken til omprioriteringssagen, idet det ikke ses godtgjort, at indklagede på handelstidspunktet var klar over, at det ville blive dyrere end sædvanligt at få et pengeinstitut til at medvirke ved omprioriteringen. Nævnet finder i øvrigt ikke, at klager var berettiget til at forvente, at der ikke skulle medvirke et pengeinstitut i forbindelse med omprioriteringssagen, og dermed til at forvente, at der ikke ville komme udgifter til et pengeinstitut men alene til indklagede. Af købsaftalen fremgår videre, at klager skal betale ½ af tinglysningsafgiften vedrørende skødet samt betale udgifter til berigtigelse. Disse er i salgsopstillingen oplyst til henholdsvis kr og anslået kr Nævnet finder ligeledes ikke, at disse er for lavt angivet. Nævnet kan herefter ikke pålægge indklagede at godtgøre klager beløb vedrørende finansieringsomkostningerne. Det fremgår af de Forbrugeretiske Regler 5, at ejendomsmægleren skal sørge for, at væsentlige aftaler indgås eller bekræftes skriftligt. Det fremgår af sagen, at der ikke mellem parterne er blevet indgået en skriftlig berigtigelsesaftale med angivelse af, hvilket arbejde indklagede skal udføre, og hvad klager skal betale herfor. Nævnet kan herefter ikke godkende indklagedes krav på honorar for udfærdigelse af skøde, kr Efter sagens udfald skal indklagede betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr på kr Konklusion: Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klager betale kr med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr fra 28. juli 2009, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen

8 formand 8

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Hanne Faaborg, Charlotte Lynggaard og Poul Erik Hansen Damhaven 5 B 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere