II fl II IIIIIIIIII1IUIIIj Ansøgning orn og bekraeftelse at ret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "II fl II IIIIIIIIII1IUIIIj Ansøgning orn og bekraeftelse at ret"

Transkript

1 Adresse Navn Personnummer Rubrik 1: Navn my. (dfyldes at ansøgeren) side, før du udfylder blanketten Husk at isse vefledningen pa sidste for ledige dagpengemodtagere AR 245 til optagelse pa selvvalgt uddannelse Mail adresse Hvis Ja, hvllken uddannelse Hvilken A-kasse/A-kasses lokalafdeling Dato ljnderskrift I tivilken periode skal kursetluddaanelsen falges? Fra: Dag Mâned Ar ill: Dag Mined Ar ECTS-point Arbejdsmarkedsstyrelsen Side 1 af 5 ECTS-point, hvis tier er tale om videregâende uddannelse (dfyldes af uddannelsesstedet) Samlet normeret timetal ved kursetluddannelsen (tidfyldes af uddannelseastedet) Er tier tale am helttdsuddannelse? (lidfyldes af udclannetsessteclet) Q Nej Q Ja (Hvis der ses om (lere uddanneiser/kurser udfyldes Bilag 1, 1-Ivilken uddannelseikürsus ønskes som selvvalgt uddannese? ddannelsens titel/fagtitel (dfyldes af ansøgeren og uddannelsesstedet) Rubrik 2: Kursusluddannelse, der ønskes som selvvalgt uddannelse 4eg çrllrer pa Ira og love, at oplysnlngerne er rlgt9 A-kassens eller lokalafdelingens adresse G. A-kassens eller lokalafdelln9ons adrese F. Jeg er medm at følgende A-kasse/A-kasses lokaiafc4ellng E Jeg far udbetalt anden ydetse end dagpenge under den selvvalgte uddannelse Q Nej Q J Jeg ensker at deltage i del kursuslden uddannelse, sam er nvnt I rubrlk 2, sam selvyalgt uddannelse for ledige dagpengernodtagere 0. Jeg arbejder p deltid eller driver seivstndig virksornhed () Na Q Ja C Je bar vret beskftlget inden for dette omrade idenfor de seneste 5 áí Q Nej Q Ja B. Data for uddanne!seris afslutning A. Jeg bar en uddannelse Q Nej Q Ja Dag Máned Ar Postnummer By Teefonnurnmer II fl II IIIIIIIIII1IIIIj Ansøgning orn og bekraeftelse at ret

2 Mail adresse Postnummer By Telefonnummer Adresse Skolekode Navn P-nummer CVR-nummer Rubrik 4: ddannelsesstedets navn my. (dfyldes at uddannelsesstedet) Arbejdsmarkedsstyrelsen Side 2 af 5 Kurser I taxikørsel godkendt at Frdselsstyrelsen after bekendtgereise em taxikarsel. fastsat I henhold tib 1ev om administrationeri at Den Europiske Socialfand, Enkeitfag pa erhvervsuddanneiseme (ED) efter 1ev cm áben Enkeitfag pa fodterapeutuddannelsen after by om âben uddannelse, ddannebsesforbab, der udbydes med tilskucb Ira danske myndigheder I overensstemmelse med bestemmeiser grunduddanneise og videregaende uddannebse (vldereuddanneisessystemet) for voksne. Indbviduel kompetencevurdering after 1ev om arbeidsmarkedsuddarineiser mv. og 1ev cm erhvervsrettet Doltldsuddannelser efter 1ev em ãben uddannelse pè nivesu med erhvervsuddannebse (ED) 09 enkebtfag herfra. TrningsakoIens arbejdsmarkodsuddannebser (TAM). Arbejcbsmarkedsuddannelser (AM) otter born arbejdsmarkedsuddannoiser mv., dog undtaget ft punkt if bilag liii bekendtgarelse am 6 ugers selvva!gt uddannelse I fors)krede ledige Erhvervsrettet voksen- ag afteruddannelse, Adgangseksamen I ingeniaruddannebserne after by em teknika og 1ev em universiteter mfl. Hhx og htx efter by om uddanneiseme III hajere handelseksamen (hhx) 09 ha)ere teknlsk eicsamen (htx). fl Danskuddannebse I voksne udlndinge ni.fl. after by em danskuddaririeise hi voksne udindinge m ft. Hf-uddannelsen og hf-enkeitfag offer by em uddanneisen I højere forbçredeiseseksameti (hfiovon). Specialundervisning for voksne efter 1ev em speolalundervisning for voksne Li Enkeitfagaundervisnbng pa folkeskoieniveau after by em foikeskoben, Almen voksenuddannelse (avu) efter by om almen voksenuddanneise 09 om voksenuddannelsesoentre. voksenunclervisning 09 ordbhndeuridervisnlng for voksne Forberedende voksenundervisning (FV) 09 ordbiindeundrvlsning for vokene otter by cm forberedende Studentereksamen otter 1ev om uddannelsen I studentereksamen (stx) (gymnasieloven), if punkt 21 bilag I til bekendtgørelse am 6 ugers se!vvaigt iiddannelse fit It*te lediqe ddannelse pa det almene niveau (folkeskole- oiler gymnasiatt niveau), SrligttIiretteiagte uddannebsestoriøb, der omiatter dole af flora at de uddannelser, der or nvnt under nr Rubrik 5: ddannelsens art (dfyldes at uddannelsesstedet) ddannelsesstedets stempel Dato 09 underskrtft ddannelsesforlabets nr. (uddarinelseskode), jf ndervisningaministeriets takstkatalog ddannelseskode Pris for kurset p videregàende niveau pr. fuidtidsi.ge (ekslcft4siv moms) Antal kursustimer, scm_pág&dende_skal have_pr._uge Kroner opfylder betmgetserne for ret til solwalgt uddarinelse, sum or nvnt I rubrik 2, under forudstriing af, at a-kassen her bekrftet, at págidende ddannelsessiedet bekrfter hormed, at ansageren or optaget pa den uddannetse/det Icursus, Jeg søger om indkvarterlng under kursevuddannelsen (3 Nej () Ja Rubrik 3: Indkvartering (dfyldes af ansøgeren) IIi

3 Suppberende uddanneisesaktiviteter med henbilk pa at opfybde adgangskrav pa kandidatuddannebse, der udbydes adgangskrav, 09 som er udbudt after 2, stk. 2, I by am ãben uddannebse (erhvevsrettet voksenuddanneise) my. sam er omfattet at en uddannebsesbekendtgøreise. Anden after- og videreuddannelse, der udbydes after 5, stk I nr. 2, I by am universiteter (universitetslpven), Masteruddannelse, der udbydes efter 5, stk I nr i I by am universiteter (universitetsboven), som er omfattet at en uddanneisesbekendtgareise. Det vlderegâende niveau (ddannelsesministerbets omràde) ljddanneiser pa videregãencie niveau, sam udbydes efter by am âben uddanneise (ertwervsrettet voksenuddanneise) my 09 som er omfattet at en uddanneisesbekendtgøreise. Suppierende uddanneisesaktiviteter med henbflk pa at opfylde adgangskrav p uddarmeiser, hvor der er fastsat Dat vweregãende nirnau (MnIsteriet for bern og undervisnings omrade) Jr punkt 341 bllag 1 tel bekendtgør&se am 6 ugers seiwalyt uddaanel3e tel forslkiede ledlge. Arbejdsmarlcedsstyrelsen Side 3 at 5 Dato A-kassens stempel og underskrift Antal timer, som medlemmet p ansegningstidspunktet bar forbrugt at retten tib 6 ugers selvvaigt ddannebse uddannebsen er omfattet at bilag I Iii bekendtgerebse om 6 ugers seivvabgt uddannebse tli forsikrede bedige. HvornAr bar ansogeren vret bedig I sammenlagt Q 10 mdr. Q bedige fib dat kursus/den uddannelse, sam er nvnt I rubrik 2 ag Bibag 1, herunder at A-kassen bekrfter hemed, at ansøgeren er berettlget lii sébvvabgt l.iddahnêbse Iii forsbbqede at rattan tib 6 ugers sebvvabgt uddannelse Antal timer, sam medbemmet pa ansøgnitgstidspunktet hat segt am, men andnu Ikke arbrugt 13 mdr. Dag Mâned Ar Hvomâr her ansegeren vret bedig I sammenlagt 4 mâneder Dag Mâned Ar Rubrik 6: dfyldes af a-kassenlafdelingen kvg Kvginseminøruddannebsen I henhobd til 14, stk 2, 1 bekendtgorebse am tyresd og Icunstlg sdoverfering pa Slclbsmasklnistuddanneisen after bekendtgerelse am uddannebse I skibsmaskinist for voksne fagirte skibsassistenter. skibsassistenter. Biblioteksassistentuddannelsen efter bekendtgerelse am biblioteksassistentuddanqeisen ved Danmarics Styrrnandsuddannalsen after bekeridtgerebse am uddannebse tib styrmand tar voksne erhvervsflskere og Andre mlnlsteromrâder Bibbioteksskole. stk. 2, I universitetsboven Fagspeciflkke kurser p nlveau sam anført Gvenfor, dat udbydes after by am aben uddanneise, Fagspeciflkke kurser pa de deltidsuddannebser, sam universiteteme er gadkendt hi at udbyde pa hebtid, jf. 5, Oar kan delteges I føbgende fagspeqiflkke kurser, sam ikke udbydes sam Indtgtsdkket virksamhed: Fagspecbfikke kurser LI Selvvabgt uddannebse ken foretages sam en kombinatian at de uddannebser, der at aficrydset ovenfor Kombinatbon at uddannelser D Enkeitfag pa de debtidsuddannebser, sam universiteteme er godkendt I at udbyde pa heitid, jt. 5, stk. 2, by am universiteter (universitetsioven). after 5, stk. 1 nr. 3, I boy am universiteter (universltetsioven). ddannelse pa videregáende nveau. lii

4 datoer og timer Data og timer Data og timer Data og timer Ved splitkurser angives Data og timer Data og timer Dato og timer I hvilken periode skal kurset/uddannelsen følges? Ira: Dag Màned Ar Ti): Dag Màned Ar AM my type QJa Q Nej Afholdelsesform ddannelsens art Q Almene niveau Q Erhvervsrettet niveau Q Videregaende niveau ddannelse/kursus 2 ddannelserts titellfagtitel ddannelseskode AR Arbejdsmarkedsstyrelsen Side 4 af 5 ddannelsesstedets stempel Dato og underskrift sam er nsvnt ovenfor under fordstntng af at a kassen har bekrsftet at pag1donde opfylder betlngelseme for ret ti Samletnormerettimetal ved kursetluddannelsen (dfyldes af uddannetsesstedet) selwalgt uddannelse ECTS-pornt,hvisder er tale cm vlderegende uddannelse (dfyldes al I4ddanrtelsesstedet) ddannelsesstedet bekrfter herrned at ansøgeren er optaget pa den uddannelselde uddannelser!det kursuside kurser, Pris for kurset pa videregàende rriveau pr fuidlidsuge (eksklusiv moms) --zji ECTS-point Kroner Antal kursustimer pr uge Er der tale om heltidsuddannelse? (dlyldes af uddannelsesstedet) Q Ja Q Nej (Se vefledning cm udfyldelse I rubrik 2, 4 og 5) Bitag 1: Ansøgers og uddannelsesstedets oplysninger om flere kurser

5 àr dog inden for de første 10 maneders sammenlagt opsigelsesperiode, kan det forsttes som selvvalgt sàfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt. Hvis du er pâbegyndt en uddannelse i en máneders sammenlagt ledighed. Hvis du er under 25 Du skal afslutte uddannelsen inden for de første 13 uddannelse dagpengeperioden. Du kan tidligst starte uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag, Som forsikret ledig her du ret til indtil 6 ugers selwalgt pa uddannelse efter 4 máneders sammenlagt ledighed. ledighed. For at deltage i selwalgt uddannelse pa folkeskole- og A-kassen skal i rubrik 6 afgive oplysninger om, hvor uddannelse som selvvalgt uddannelse er opfyldt, skal Hvis betingelserne for at deltage i den ønskede forbrugt ener søgt cm af din ret til 6 ugers selwalgt lang tid du her vret ledig, og hvor mange timer du har videre til a-kassen. Hvad skal a-kassen gøre? I skal aftale, hvem der sørger for, at attesten bringes Arbejdsmarkedsstyrelsen Side 5 af 5 og bekrfte, at du er optaget pa uddanrielsen(erne), bilag 1 - give en rkke oplysninger om uddannelsen ddannelsesstedet skal I rubrik 4 og 5 - og evt. Hvad skal uddannelsesstedet gøre? i forbindelse med uddannelsen. Du skal i rubrik 3 oplyse, om du søger om indkvartering indkvarteres uden for deres bopl i forbindelse med Personer, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser stedet. beskrivelse, kan søge om indkvartering, hvis de skal en Der skal som hovedregel vre mere end 120 kilometer mellem bopl og uddannelses og enkeitfag, der er optaget i en flles kompetence angives, hvorvidt der er tale om heltidsuddannelse uddannelse du ønsker at tage, og I hvilken periode du samt det samlede antal timer for uddannelsen. ønsker at mocitage undervisningen. Endvidere skal det rubrik 2 og bilag 1, hvoraf det skal fremgá, hvilken Du skal ogsá sammen med uddannelsesstedet udfylde afgivet er rigtige. du pa tro og love erklrer, at de oplysninger du har Herefter skal du datere og underskrive i rubnk 1, hvor attesten skal sendes hen. bkalafdelingen, sà uddannelsesstedet ved, hvor Det er vigtigt, at du oplyser adressen pa a-kassen eller afdeling), du er medlem af. oplysninger, herunder hvilken a-kasse (og lokal Du skal udfylde rubrik 1 med dine personlige Hvad skal du gøre? bekrftelse over for jobcenteret pa, at du har ret til selvvalgt Attesten er samtidig en selvvalgt uddannelse, og at du er optaget pa en Du skal anvende denne attest til at ansøge om undervisning, ordblindeundervisning for voksne eller du er fyldt 20 âr, deltage 1 forberedende voksen det en betingelse, at du er fyldt 25 àr. Dog kan du, hvis gymnasialt niveau samt videregaende uddannelse er specialundervisning for voksne. Er du i tvivl - Spørg a-kassen HI søge om befordringsgodtgørelse. Du skal henvende dig til din a-kasse, hvis du ønsker at beskrivelse, kan søge om befordringsgodtgørelse. Der Personer, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser transport mellem kursusstedet og din bopi. eller enkeitfag, der er optaget i en fiies kompetence skal som hovedregel vre mere end 24 kilometer i Befordringsgodtgørelse dagpenge. Pa dit dagpengekort skal du oplyse cm uddannelsen. nder deltagelse i selwalgt uddannelse ken du f Dagpenge - a-kassen - du - du og pligter, har ret til at fá at vide, hvilke oplysninger ken krve forkerte oplysninger rettet, arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder - a-kassen kan indhente oplysninger fra din registrerer modtagne oplysninger a-kassen registrerer om dig, og I henhold til persondataloven skal det oplyses, at blive kontrolleret. De oplysninger, som du giver pa denne blanket, kan Kontrol og anden information nødvendige oplysninger og underskrifter, skal jobcenteret sørge for tilmelding og betaling for uddannelsen, jf. ndervisningsministeriets betalingsbekendtgørelse. Nár jobcenteret modtager denne attest med de Hvad skal jobcenteret gøre? inden uddannelsen begyndes. Dokumentationen skal vre jobcenteret i hnde, ret til 6 uger selwalgt uddannelsesstedet som dokumentation for, at du har skal a-kassen sende den til jobcenteret og en kopi til Nâr a-kassen har godkendt og underskrevet attesten, godkendt til selwalgt uddannelse for forsikrede ledige. uddannelsen er blandt de uddannelser, der er a-kassen attestere dette. A-kassen skal sikre sig, at Vejied fling III hvis a-kassen bekrfter, at du har ret til selvvalgt

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Otto Mønsteds Kollegium

Otto Mønsteds Kollegium Otto Mønsteds Kollegium Før du søger ind på Otto Mønsteds Kollegium, skal du vide, hvad kollegiet står for. Et kollegium er mere end blot en bolig - det er et fællesskab. Både på den enkelte gang med køkkentjans,

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere