Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde"

Transkript

1

2 Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Hovedtræk af kontrollen i Organiseringen af SKATs kontrolindsats Grundlaget for rapporten Lovgivningen bag SKATs kontrol 5 2 Kontrol af borgere Hjemmel til kontrol af borgere Oplysninger fra borgere Kontrol af automatiske indberetninger fra arbejdsgivere og pengeinstitutter mv Kontrol af biler Aktiviteter på borgerområdet med særligt fokus Personers fradrag på selvangivelsen Differencer mellem selvangivelsen og indberettede oplysninger Fremrykket ligning Compliance 2012 borgernes regelefterlevelse Indberetning til årsopgørelsen (ekapital) Money Transfer Skattely Værdipapirer Flytning af avance på biler Leasing af biler Biler på danske og udenlandske nummerplader 14 3 Kontrol af virksomheder Hjemler til kontrol af virksomheder Adgang til at bede virksomheder indsende regnskabsmateriale til skattekontrol Hjemmel til skattekontrol i virksomheden Hjemmel til momskontrol af virksomheder Hjemmel til kontrol af arbejdsgivere Hjemmel til kontrol af transfer pricing Aktiviteter på virksomhedsområdet med særligt fokus Opfølgning på analyse af efterrettelighed (compliance) Virksomheder som ikke har pligt til at angive regnskabstal Uberettiget fradrag for underskud (hobbyvirksomhed) Udbetalingskontrol negativ moms Hovedaktionærers regelefterlevelse Revisorforbehold Offentlige virksomheders regelefterlevelse Større offentlige anlægsarbejder i Danmark Samarbejdsaftaler Tax Governance Transfer Pricing 21 4 Kontrol af sort økonomi 22 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 1

3 4.1 Hjemmel til kontrol af byggearbejder på privat grund Anmeldelser og kontroloplysninger Aktiviteter vedrørende sort arbejde og sort økonomi med særligt fokus Fælles myndighedsindsats - mod social dumping Fælles myndighedsindsats mod sort arbejde/sort økonomi 25 5 Kontrol af told og afgifter Hjemmel til told- og afgiftskontrol Hjemmel til kontrol af import og eksport af varer fra og til lande uden for EU Hjemmel til kontrol af punktafgifter Aktiviteter vedrørende told og afgifter med særligt fokus Illegal import af punktafgiftspligtige varer Fysisk varekontrol 28 6 Samfundsbeskyttende aktiviteter og indsats over for økonomisk kriminalitet Hjemmel til samfundsbeskyttende kontroller Sager om overtrædelse af straffeloven Samfundsbeskyttende aktiviteter og indsatsen mod økonomisk kriminalitet med særligt fokus Doping, narkotika, våben og cigaretter Svig via momskarruseller mv Organiseret kædesvig Bandekriminalitet Menneskehandel 34 7 Tværgående regler og pligter Tvangsindgreb retssikkerhedsloven Mistanke om strafbare forhold Bøder og straffesager Kontroloplysninger fra andre virksomheder Adgang til at bede om oplysninger fra tredjemand om navngivne parter Hjemmel til at bede om oplysninger fra tredjemand om ikke-navngivne parter Fælles kontroller med andre myndigheder Politiets bistand til at rydde fysiske hindringer for kontrol 40 8 Klager Klage over afgørelse Klage over sagsbehandling 41 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 2

4 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde SKAT håndterer betalingen af skatter, afgifter, moms og told fra 4,6 mio. borgere og virksomheder. Af dem er langt de fleste indstillet på at afregne korrekt ifølge SKATs holdnings- og complianceundersøgelser gælder det 99,8 procent af borgerne og 90 procent af virksomhederne. Derfor har SKAT fokus på at gøre det så nemt som muligt at betale den rigtige skat. SKAT har også en vigtig opgave med at kontrollere for fejl i skattebetalingen, rette fejlene og forhindre, at de opstår fremover. Den indsats er væsentlig for at bevare tilliden til skattesystemet og en høj grad af regelefterlevelse fremover. Denne rapport skal bidrage til at skabe gennemsigtighed i kontrolarbejdet ved at vise, hvilke hjemler SKAT har til at kontrollere, hvor meget SKAT kontrollerer og med hvilke formål. På den måde understøtter rapporten den løbende dialog med omverdenen om, hvordan SKAT løser kontrolopgaven. 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 I 2014 har SKAT gennemført mere end kontroller af borgernes og virksomhedernes skattebetaling. Tabel 1 viser fordelingen af kontrollerne i 2014 på de fem områder, SKAT arbejder med i sin indsats. Tabel 1 SKATs anvendelse af kontrolhjemler i 2014 Område for kontrol Antal kontroller Borgere Virksomheder Sort økonomi Told og afgifter Samfundsbeskyttende aktiviteter og indsatsen mod økonomisk kriminalitet I alt Kontrollen på borgerområdet omfatter skatten for borgere og den private del af selvangivelsen for selvstændige erhvervsdrivende samt beskatningen af biler. Området er kendetegnet ved et meget lavt og faldende antal fejlangivelser på årsopgørelsen. Dette beror især på, at stadig flere beløb på årsopgørelsen bliver indberettet automatisk af en tredjepart, og at mange felter på årsopgørelsen er låste. SKAT har derfor fokus på at kontrollere kvaliteten af indberetningerne. I 2014 har SKAT kontrolleret finansielle virksomheder og fagforeninger, der har foretaget tilsammen 49,5 mio. indberetninger om borgere. I 2014 har SKAT gennemgået borgeres årsopgørelser med det formål at få et dækkende billede af borgernes regelefterlevelse. Resultatet af denne compliance-undersøgelse kommer i Andre fokuspunkter på borgerområdet har været kontrollen af ulovlig brug af skattely og af pengeoverførsler til og fra skattelylande. Virksomhederne laver ifølge SKATs compliance-undersøgelser generelt flere fejl i skatteangivelsen end borgerne, og virksomhedsområdet fylder derfor også mere i SKATs kontrolarbejde. De kontroller af virksomhedernes skatte- og momsforhold i 2014 omfatter blandt andet aktiviteter, der skal forebygge Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3

5 fejl i de helt små virksomheder og i SKATs udbetalinger af de meget store momsbeløb, som virksomhederne løbende har til gode. Desuden har SKAT i 2014 videreført et særligt fokus på kontrollen af transfer pricing, der handler om, hvordan en virksomhed sætter prisen ved en intern handel i en koncern. Sort økonomi omfatter organiseret og bevidst svig blandt både borgere og virksomheder. Der kan fx være tale om sort arbejde, uregistreret virksomhed eller social dumping, der involverer udenlandske arbejdstagere eller virksomheder. Danskernes tolerance over for den form for unddragelse er meget lav, og SKAT gennemfører en omfattende kontrol på området. Der er for det meste tale om aktioner med uanmeldte kontrolbesøg, der typisk gennemføres i samarbejde med andre myndigheder. Formålet med aktionerne er at indhente konkrete informationer, fx om hvem der arbejder på en byggeplads, og at synliggøre risikoen ved at deltage i sort økonomi. Told- og afgiftsområdet omfatter kontrol af punktafgiftspligtige varer, som fx slik og alkohol, samt af importerede og eksporterede varer. Som noget nyt medregner gennemsigtighedsrapporten i år kontrol af postpakker. Dette område får større fokus i takt med den stigende internethandel. I 2014 kontrollerede SKAT ca postpakker. Det sidste område i kontrollen er SKATs samfundsbeskyttende aktiviteter og indsatsen over for økonomisk kriminalitet. De samfundsbeskyttende aktiviteter er rettet mod narko, våben, doping og ulovlig medicin, der typisk opdages af SKATs toldere ved hjælp af scannere eller hunde. Indsatsen mod økonomisk kriminalitet har især fokus på at forhindre momskarruseller og kædesvig. 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats SKATs indsats er organiseret i kontrolaktiviteter, som enten er tidsmæssigt afgrænsede projekter eller permanente opgaveområder. Aktiviteterne omfatter ikke kun kontrol, men også analyser, vejledning og forebyggende arbejde, der kan bidrage til at forhindre fejl i skattebetalingen. En stor del af indsatsen kan gennemføres, uden at SKAT griber ind i hverdagen hos borgere og virksomheder. SKAT bruger aktivt de store mængder af data, der er til rådighed, både til at analysere fejlmønstre, forberede kontrollerne og følge op med forebyggende tiltag. Desuden prioriterer SKAT højt at samarbejde med erhvervs- og brancheorganisationer om at opbygge viden, rette fejl og finde langsigtede løsninger i fællesskab. SKAT er også i dialog med revisor- og advokatorganisationer. Dialogen skal medvirke til en bedre og smidigere skatteadministration og samtidig styrke retssikkerheden for borgere og virksomheder. Forud for en kontrol har SKAT typisk analyseret det pågældende område for at afdække fejlmønstret og finde indikationer på konkrete fejl. På den måde kan SKAT bruge ressourcerne målrettet de steder, hvor risikoen for fejl er størst. SKAT gennemfører dog også compliance-undersøgelser og andre stikprøvekontroller, der er tilrettelagt for at give et mere generelt billede af regelefterlevelsen. Selve kontrollen foregår ved, at SKAT indkalder supplerende materiale eller indsamler informationer under et varslet eller uvarslet kontrolbesøg. I begge tilfælde har SKAT fokus på, at borgeren eller virksomheden får en korrekt behandling. Det indebærer, at medarbejderen overholder de formelle regler, Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 4

6 viser respekt for den kontrolleredes situation og giver en tydelig forklaring på formålet, forløbet og resultatet af kontrollen. Medarbejderne har i 2014 i fællesskab gennemgået regler og vejledninger om retssikkerhed for borgere og virksomheder, og på seminarer blev der sat fokus på professionel adfærd, hvor udgangspunktet var virksomheders oplevelser i kontrollen. De regler, som SKAT skal overholde i forbindelse med en kontrol, er beskrevet i afsnit 7 i denne rapport. Når SKAT har indhentet de nødvendige informationer, følger en kortere eller længere sagsbehandling. Den kan resultere i, at SKAT foreslår ændringer i skatteansættelsen. I så fald laver SKAT en agterskrivelse med en beskrivelse af, hvad SKAT har set på, og begrundelser for de foreslåede ændringer. Agterskrivelsen og sagsfremstillingen sendes i høring hos skatteyderen, før SKAT træffer den endelige afgørelse. Skatteyderen kan klage over afgørelsen i det almindelige klagesystem, som beskrevet i afsnit 8. En skatteyder kan også klage over SKATs sagsbehandling, fx over sagsbehandlingstid. Det er sket i 54 tilfælde i kontrolsituationer i 2014, som beskrevet i afsnit Grundlaget for rapporten Gennemsigtighedsrapporten for 2014 bygger på en ny metode i forhold til 2013 til at opgøre antallet af kontroller. Metoden er ændret for at give et mere ensartet grundlag for at sammenligne antallet af kontroller på tværs af de enkelte kontrolaktiviteter. En kontrol er fra 2014 defineret som en sag, der vedrører én person/virksomhed/juridisk person, der kontrolleres for ét hovedområde (skat, moms, told mv.) for ét bestemt år. Når SKAT gennemgår materiale fra en virksomhed, kan det derfor resultere i en eller i flere kontroller. Kontrollen bliver registreret, når sagsbehandlingen er afsluttet, og der foreligger en afgørelse. Antallet af kontrolsager i denne gennemsigtighedsrapport er derfor antal sager, der er afsluttet i Opgørelsesmetoden for 2014 vil blive anvendt i kommende gennemsigtighedsrapporter. Den nye opgørelsesmetode i 2014 betyder, at tallene for antallet af kontroller i denne rapport ikke direkte kan sammenlignes med tallene fra Gennemsigtighedsrapporten for Dertil kommer, at rapporten for 2014 på enkelte områder medtager kontroller, som ikke indgik i rapporten for Det gælder fx kontrollen af postpakker i tolden. Som noget nyt er også antallet af afgjorte bøde- og straffesager medtaget i rapporten i afsnit 7. Gennemsigtighedsrapporten for 2014 er baseret på 129 kontrolaktiviteter. De fleste af dem er beskrevet i Aktivitetsplan 2014, som SKAT offentliggjorde i foråret Gennemsigtighedsrapporten indeholder dog enkelte andre aktiviteter, der først er startet efter, at aktivitetsplanen er offentliggjort. Gennemsigtighedsrapporten medtager ikke de aktiviteter fra Aktivitetsplanen 2014, som handler om analyser og processer, og hvor SKAT ikke tager kontakt til borgere og virksomheder. 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol SKATs kontrol bygger på en række hjemler i lovgivningen, blandt andet til at indhente oplysninger og møde op på anmeldte eller uanmeldte kontrolbesøg. SKAT er desuden underlagt de generelle regler for Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 5

7 offentlig myndighedsudøvelse, som er fastlagt i forvaltningsloven, persondataloven og retssikkerhedsloven. Skatteforvaltningslovens 1 fastsætter, at told- og skatteforvaltningen udøver forvaltningen af lovgivning om skatter og lov om vurdering af landets faste ejendomme. På skatteområdet findes SKATs kontrolhjemler i skattekontrollovens 1 : 1 der fastlægger, at alle, der er skattepligtige her i landet, årligt skal selvangive deres indkomst. SKAT kan kontrollere det selvangivne. 6 der fastlægger regler for skattekontrol af erhvervsdrivende. 6 A der fastlægger regler om kontrol af grundlaget for indberetninger til årsopgørelsen efter skattekontrolloven (tredjepartsdata). 6 B der fastlægger, at SKAT kan bede fysiske personer om formueoplysninger, og at hovedaktionærer kan blive bedt om at oplyse om aftaler med selskabet. 8 C der fastlægger, at SKAT kan bede virksomheder om at oplyse om den omsætning, de har haft med andre virksomheder. 8 D der fastlægger, at SKAT kan bede offentlige myndigheder og selskaber mv. om oplysninger af væsentlig betydning for skatteligningen. 8 G der fastlægger, at SKAT kan bede vekselerer, advokater mv., som forvalter midler eller låner penge ud, om oplysninger af væsentlig betydning for skatteligningen. På momsområdet findes SKATs kontrolhjemler i momslovens 2 : 74 der fastlægger regler for kontrol af momspligtige virksomheder. 75 der fastlægger, at SKAT kan bede virksomheder om oplysninger om samhandel og økonomiske mellemværender med momspligtige virksomheder. Der findes også kontrolhjemler i andre love, fx i toldloven, lønsumsafgiftsloven, kildeskatteloven, registreringsafgiftsloven og punktafgiftslovene. SKATs Juridiske Vejledning indeholder beskrivelser af de regler, der styrer SKATs forvaltning. Vejledningen gengiver den praksis, der er på de enkelte lovområder, og den er bindende for SKATs ansatte. Borgere og virksomheder kan støtte ret på den Juridiske Vejledning, som er tilgængelig på skat.dk. SKATs anvendelse af kontrolhjemlerne er i de følgende afsnit beskrevet med udgangspunkt i de fem områder, som SKAT arbejder med i kontrolarbejdet: borgere (afsnit 2), virksomheder (afsnit 3), sort økonomi (afsnit 4), told og afgifter (afsnit 5) og samfundsbeskyttende aktiviteter og økonomisk kriminalitet (afsnit 6). SKATs anvendelse af tværgående regler er beskrevet i afsnit 7, og antallet af klager over SKATs sagsbehandling fremgår af afsnit 8. For hvert område giver rapporten et overblik over relevante hjemler, hvor ofte SKAT har brugt dem, og hvad formålet og tilgangen har været i de væsentligste kontrolaktiviteter. 1 Skattekontrolloven, LBK nr af 31. oktober Momsloven, LBK nr. 106 af 23. januar 2013 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 6

8 2 Kontrol af borgere Borgernes årsopgørelser dannes på baggrund af oplysninger fra arbejdsgivere og pensionsudbetalere, oplysninger om offentlige ydelser samt oplysninger fra pengeinstitutter og kreditforeninger. Hertil kommer oplysninger om borgernes ejendomme samt de oplysninger, som borgerne selv indberetter. Ved borgere forstås lønmodtagere, pensionister, dagpengemodtagere, studerende mv. Den private del af årsopgørelsen for borgere, der driver en virksomhed, behandles også efter reglerne for borgere. Virksomhedsdelen er derimod uanset om virksomheden er lille eller stor, om den drives som fuldtidsbeskæftigelse eller som bibeskæftigelse omfattet af kontrolreglerne for virksomheder. 2.1 Hjemmel til kontrol af borgere Kontrollen af borgere sker især på områderne: Kontrol af de oplysninger, borgere giver på personselvangivelsen. Kontrol af de data, der indberettes af arbejdsgivere og pengeinstitutter (tredjepartsdata). Kontrol af registrering af biler. Tabel 2 viser en samlet oversigt over de kontrolhjemler, SKAT anvendte til forskellige borgerrettede aktiviteter i I de 24 indsatsprojekter og løbende opgaver afsluttede SKAT samlet set kontrolsager. Tabel 2. Borgere SKATs anvendelse af kontrolhjemler i 2014 Hjemmel Indsatsaktiviteter Antal kontroller Eksempler på aktiviteter Kontrol af oplysninger, borgere giver på personselvangivelsen. Kontrol af oplysninger, borgere og personligt erhvervsdrivende giver på personselvangivelsen. Kontrol af data, der indberettes af arbejdsgivere og pengeinstitutter mv. Kontrol af registrering af biler. Skattekontrollovens Personers fradrag på selvangivelsen. Compliance 2012 borgernes regelefterlevelse. Skattekontrollovens 1. Skattekontrollovens Money Transfer. Beskatning af værdipapirer. Skattekontrollovens 6 A Indberetninger til årsopgørelsen. Registreringsafgiftslovens 26 a. Samlet Flytning af avance på biler. Leasing af biler Oplysninger fra borgere Borgere har ifølge skattekontrollovens 1, se boks 1, pligt til at selvangive deres indkomst. Selvangivelsespligten betyder, at det er borgeren selv, der skal stå inde for, at de oplysninger, som han/hun har angivet til årsopgørelsen, er korrekte. SKAT kan kontrollere borgeres angivne oplysninger efter skatteforvaltningslovens 1 (se afsnit 1.4 om kontrolhjemler). SKAT kan bede borgeren om at gøre rede for grundlaget for de angivne oplysninger, eksempelvis dokumentation for renteudgifter eller andre fradrag. Kontrol af borgere 7

9 Boks 1. Skattekontrollovens 1 (uddrag) Skattekontrolloven 1. Enhver, der er skattepligtig her til landet, skal over for told- og skatteforvaltningen årligt selvangive sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ, og om sin ejerbolig. Hvis borgeren ejer en virksomhed, kan der blive tale om, at SKAT også beder om oplysninger, der fremgår af regnskabet. Der henvises her til afsnit 3 om kontrol af virksomheder Kontrol af automatiske indberetninger fra arbejdsgivere og pengeinstitutter mv. Borgernes årsopgørelser er i stort omfang baseret på indberetninger fra arbejdsgivere og pengeinstitutter mv. Det er derfor væsentligt, at disse tredjepartsdata er korrekte. SKAT kontrollerer dataene med hjemmel i skattekontrollovens 6 A, se boks 2. Boks 2. Skattekontrollovens 6 A Stk. 1. Den, der som led i sin virksomhed er indberetningspligtig efter denne lov, skal opbevare grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes, efter bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale m.v. Er den indberetningspligtige i øvrigt bogføringspligtig, og indgår de oplysninger, der skal indberettes, i den bogføringspligtiges regnskab, skal regnskabet tilrettelægges således, at de indberettede oplysninger kan afstemmes med regnskabsføringen. Stk. 2. Den indberetningspligtige skal efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsende det materiale, der udgør grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos de indberetningspligtige på stedet at gennemgå materialet. Ejeren og de hos denne ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen. Er oplysningerne registreret elektronisk, kan told- og skatteforvaltningen vælge at få adgang i elektronisk form til de således registrerede oplysninger frem for på papir. Ved gennemgangen kan told- og skatteforvaltningen sikre sig oplysninger, som fremgår af materialet. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal som arbejdsgivere indberette deres ansattes lønninger mv. til indkomstregistret (eindkomst). I 2014 var der indberetningspligtige arbejdsgivere, se tabel 3. Tabel 3. eindkomst Antal indberetningspligtige arbejdsgivere i 2014 Samlet indberettet A-indkomst arbejdsgivere 856 mia. kr. Pengeinstitutter, kreditforeninger, forsikringsselskaber, pensionskasser mv. skal indberette oplysninger om indeståender, lån, renter mv. til ekapital. I 2014 var der indberetningspligtige virksomheder, som tilsammen indberettede 88 mio. transaktioner, se tabel 4. Tabel 4. ekapital Antal indberetningspligtige virksomheder i 2014 Antal indberettede transaktioner Samlet indberettet beløb virksomheder 88 mio mia. kr. Note: Transaktioner består typisk af renter, udbytter, indestående, restgæld, kursværdi værdipapirer m.v. Én transaktion består ofte af flere beløb, fx en transaktion på restgæld består af nominel restgæld, kursværdi restgæld og renter. Der er internationalt indgået en række aftaler om automatiske udvekslinger af bestemte indkomsttyper. Det er blandt andet data fra ekapital, som udveksles. Udvekslingen sker efter: EU s direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (2011/16/EU), hvorefter der udveksles oplysninger om lønindkomst, bestyrelseshonorarer, pensioner og visse livsforsikringer samt ejerskab til og indtægter fra fast ejendom. Kontrol af borgere 8

10 Aftale mellem Danmark og USA om udveksling af oplysninger om pengeinstitutkonti, værdipapirdepoter m.v. (Bekendtgørelse nr. 8 af 4. marts 2013). Alle indgåede dobbeltbeskatningsaftaler giver mulighed for at udveksle oplysninger automatisk. I nordisk regi er der indgået en bistandsaftale (Bekendtgørelse nr. 42 af 30. april 1992), hvor der udveksles oplysninger om salg af alle typer værdipapirer Kontrol af biler SKAT kontrollerer, om der er betalt korrekt registreringsafgift af biler efter reglerne i registreringsafgiftslovens 25 og 26a, se boks 3. Boks 3. Registreringsafgiftslovens 25, 26 og 26a 25. Told- og skatteforvaltningen kan forlange ethvert køretøj fremstillet til eftersyn, for så vidt det skønnes nødvendigt af afgiftsmæssige grunde. Enhver køber, sælger eller leverandør af køretøjer eller dele til fremstilling af køretøjer skal efter anmodning give told- og skatteforvaltningen, skatteankeforvaltningen, et motorankenævn eller Landsskatteretten de fornødne oplysninger til brug ved beregning af afgiften. Enhver bruger af motorkøretøjer omfattet af 3 a, stk. 1, 3, 4 eller 9, 3 b, stk. 1, og 3 c, stk. 1, skal efter anmodning give told- og skatteforvaltningen de nødvendige oplysninger til brug ved beregningen af afgiften. Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos registrerede virksomheder samt hos andre virksomheder, der erhvervsmæssigt afsætter afgiftspligtige køretøjer. Told- og skatteforvaltningen har efter samme regler som nævnt i 1. pkt., adgang til at efterse køretøjer, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. hos disse virksomheder. I det omfang oplysninger som nævnt i 2. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil. Stk. 3. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1-2 omhandlede eftersyn. Stk. 4. Den, der har overtaget sælgerens rettigheder efter en kontrakt vedrørende salg af et nyt køretøj eller på anden måde helt eller delvis har finansieret dette, skal efter anmodning give told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for kontrollen med beregningen af afgiften af køretøjet. Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan hos forsikringsselskaber og automobilværksteder mm. indhente enhver oplysning, som er nødvendig for kontrollen med de regler, der er fastsat i 7 og 7 a. 26. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter 25 eller 26 a. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom. 26 a. Efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen skal føreren af et køretøj legitimere sig og oplyse, hvem der ejer køretøjet. Stk. 2. Føreren skal endvidere oplyse om forhold af betydning for myndighedernes afgørelse af, om køretøjet skal afgiftsberigtiges eller er afgiftsberigtiget korrekt. Oplysningerne skal dog kun gives, i det omfang føreren har kendskab hertil. 2.2 Aktiviteter på borgerområdet med særligt fokus Der blev i 2014 gennemført 24 kontrolaktiviteter på borgerområdet. En række af disse har haft et særligt fokus i offentligheden, og det drejer sig om: 1. Personers fradrag på selvangivelsen. 2. Differencer mellem selvangivelsen og indberettede oplysninger. 3. Fremrykket ligning. 4. Compliance 2012 borgernes regelefterlevelse. 5. Indberetning til årsopgørelsen (ekapital). 6. Money Transfer. 7. Skattely. 8. Værdipapirer. 9. Flytning af avance på biler. 10. Leasing af biler. 11. Biler på danske og udenlandske nummerplader. Kontrol af borgere 9

11 I det følgende beskrives aktiviteterne nærmere. Der er i beskrivelserne medtaget udvalgte nøgletal om kontrolarbejdet Personers fradrag på selvangivelsen SKAT kontrollerer fradrag på selvangivelsen (fx fradrag for befordring, underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag) og beder de udsøgte borgere om at indsende dokumentation for indberettede fradrag med hjemmel i skattekontrollovens 1. Formålet med kontrollerne er at forebygge og opklare uberettigede fradrag i selvangivelsens åbne felter, hvortil der ikke er indberettet tredjepartsoplysninger. I 2014 gennemførte SKAT i dette projekt blandt andet kontrol af rejseudgifter, øvrige lønmodtagerudgifter og befordring, se tabel 5. Tabel 5. Personers fradrag på selvangivelsen Eksempler på en række uberettigede eller fejlopgjorte fradrag: - Rejseudgifter - Øvrige lønmodtagerudgifter - Befordring mellem hjem og arbejde Forekomster af fejl: 160 gange 180 gange 509 gange Differencer mellem selvangivelsen og indberettede oplysninger SKAT kontrollerer differencer mellem indkomst og fradrag i selvangivelsen og indberettede oplysninger fra tredjemand, fx fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionsselskaber eller anpartsvirksomheder med flere end 10 personer som ejere (jf. ligningslovens 29). SKAT beder med hjemmel i skattekontrollovens 1 de udsøgte borgere om at indsende oplysninger. Formålet med kontrollerne er at opklare differencer i selvangivelsens felter, hvor der er indberettet tredjepartsoplysninger. I 2014 gennemførte SKAT i dette projekt blandt andet kontrol af befordringsfradrag, fradrag vedrørende renteudgifter, indkomst vedrørende anparter, lønindkomst og overskud af virksomhed, se tabel 6. Tabel 6. Differencer mellem selvangivelsen og indberettede oplysninger Eksempler på fejl i selvangivelsen: Tabel - Befordringsfradrag 6. Differencer mellem selvangivelsen og indberettede oplysninger - Fradrag vedrørende renteudgifter - Indkomst vedrørende anparter - Lønindkomst - Overskud af virksomhed (lejeindtægt af bolig er ikke selvangivet) Forekomster af fejl: 458 gange 279 gange 177 gange 201 gange 110 gange Fremrykket ligning Fremrykket ligning handler om at sikre, at indberetninger fra arbejdsgivere om lønmodtagernes forhold er korrekte, så de ansatte kan få en korrekt årsopgørelse. Kontrollen retter sig primært mod indeværende år. Formålet med kontrollen er at: Opnå viden om, hvor der oftest opstår fejl, og hvad årsagen er herunder hvilken adfærd der ligger bag. Undersøge om der kan identificeres områder, hvor der med fordel kan iværksættes en vejledningsindsats. For at få denne viden, er der tilfældigt udsøgt 385 virksomheder, der har mellem ansatte. I 2014 er der gennemført og afsluttet besøg i 170 virksomheder, og der er konstateret fejl/misforståelser i 156 Kontrol af borgere 10

12 virksomheder, hvor der enten er givet en fremadrettet vejledning eller der er opnået enighed om, at virksomheden retter i eindkomstsystemet. Hvis en ansat har fået et uretmæssigt befordringsfradrag, er den ansattes årsopgørelse ændret. De tre største fejlområder er: Automatisk beregning af befordringsfradrag fx at det ikke markeres, at medarbejderen har en varebil med hjem eller har skiftende arbejdssteder. Værdi af fri bil til rådighed fx at miljøafgift ikke tillægges værdien. Skattefri befordringsgodtgørelse fx at virksomheden ikke fører den nødvendige kontrol. De 3 hyppigste grunde til virksomhedernes adfærd: Manglende kendskab til reglerne. Sjuskefejl. Virksomheden troede, at revisor/bogholder havde styr på det Compliance 2012 borgernes regelefterlevelse SKAT foretager en undersøgelse af borgernes evne til at selvangive korrekt. SKATs kontroller udvælges ved en tilfældig stikprøve og gennemføres med hjemmel i skattekontrollovens 1. Der har ikke været kontakt til borgeren i alle de nævnte kontroller, da mange kontroller kan gennemføres og afsluttes uden. SKAT har i compliance-projektet i 2014 kontrolleret personer, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende, se tabel 7. Tabel 7. Compliance 2012 Borgernes regelefterlevelse Antal kontrollerede personer i personer Indberetning til årsopgørelsen (ekapital) SKAT kontrollerer grundlaget for indberetninger til årsopgørelsen, som finansielle virksomheder, faglige foreninger mv. årligt har pligt til at indgive efter skattekontrolloven. Kontrollerne af indberetningspligtige virksomheder sker med hjemmel i skattekontrollovens 6 A og foregår oftest ved besøg i virksomheden. I 2014 er der afsluttet kontrol af 31 indberetningspligtige virksomheder, se tabel 8. Tabel 8. Indberetning til årsopgørelsen (ekapital) Antal indberetningspligtige virksomheder med afsluttede kontroller i 2014 Antal transaktioner indberettet af de kontrollerede virksomheder 31 virksomheder Ca. 49,5 mio Money Transfer SKAT kontrollerer i projekt Money Transfer pengeoverførsler til skattely- eller skattelylignende lande. Hovedformålet med kontrollerne er at finde indtægter og formuer i udlandet, der ikke er korrekt beskattede. SKAT beder med hjemmel i skattekontrollovens 1 eller 6 afhængig af, om borgeren er erhvervsdrivende eller ej udsøgte borgere om at indsende oplysninger. Kontrollerne af borgere er sket med baggrund i oplysninger fra danske pengeinstitutter om pengeoverførsler i perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2013 til udvalgte lande, se tabel 9. Oplysningerne er indhentet med tilladelse fra Skatterådet efter skattekontrollovens 8 D. Kontrol af borgere 11

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 SKATs fokus i 2015 v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 2 Indledning En ikke særlig juridisk, men mere faktuel gennemgang af, hvad SKAT vil lave i 2015. Målrettet kontrol (122 navngivne og helt konkrete

Læs mere

Kontrolaktiviteter 2015. Styrket regelefterlevelse på skatteområdet

Kontrolaktiviteter 2015. Styrket regelefterlevelse på skatteområdet Kontrolaktiviteter 2015 Styrket regelefterlevelse på skatteområdet Forord I 2015 forventer Skatteministeriet, at borgere og virksomheder betaler omkring 920 mia. kr. i skatter, afgifter, moms og told.

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01)

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01) Vi sætter målrettet ind over for manglende skattebetaling I 2014 forventes borgere og virksomheder at skulle betale omkring 946 mia. kr. i skatter,

Læs mere

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skat har en plan Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat har nu offentliggjort sin såkaldte Indsats- og Inddrivelsesplan for 2012. Har man lidt dårlig samvittighed vedrørende skattebetalingerne

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Skat har en plan-2. del

Skat har en plan-2. del - 1 Skat har en plan-2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014 Når hovedaktionær kautionerer for selskabets gæld - muligheder og skat Side 1 Nye indberetningspligter i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Side 2 Låste selvangivelsesrubrikker i Tastselv, hvor personer

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0030 Udkast (4 af 20-03-2009) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK

MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK Indlæg ved SAS Institute seminar Claus Thustrup Kreiner Københavns Universitet & De Økonomiske Råd April 2013 Baggrund SKATs complianceprojekt Unikt samarbejde

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere