CARLSBERG GROUP RAPPORT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CARLSBERG GROUP RAPPORT 2012"

Transkript

1 CARLSBERG GROUP RAPPORT 2012

2 Carlsberg Group Rapport RISIKOSTYRING I CARLSBERG BETRAGTER VI EFFEKTIV RISIKOSTYRING SOM EN INTEGRERET DEL AF VORES DRIFTSMÆSSIGE AKTIVITETER, DA DET REDUCERER USIKKERHED, BIDRAGER TIL AT OPFYLDE GRUPPENS STRATEGISKE MÅLSÆTNING OG MULIGGØR VÆRDI- SKABELSE FOR ALLE INTERESSENTER. Gruppens omfattende tilgang til risikostyring omfatter identifikation, vurdering, prioritering og økonomisk styring af risici, som kan forhindre Gruppen i at opnå sin strategiske målsætning. Risikostyringspolitikken fastlægger kravene til Gruppens risikostyringsproces. Risikostyringsstruktur Carlsbergs risikostyringsstruktur er en systematisk proces til risikoidentifikation, -analyse og -vurdering, hvilket giver et udførligt overblik over de strategiske risici og sætter Gruppen i stand til at reducere og overvåge de væsentligste risici. Vores risikostyringsstruktur er en topdown -proces, der dækker alle større enheder i Gruppen på tværs af regioner, markeder og funktioner. Den er placeret på det strategiske niveau med henblik på at sikre, at de risici, som er forbundet med gennemførelsen af Gruppens strategi både på kort og langt sigt identificeres, og at der tages de relevante forholdsregler. Risikostyring og ledelsesstruktur Bestyrelsen har det endelige ansvar for risikostyringen. Bestyrelsen har udpeget Revisionsudvalget til at handle på vegne af bestyrelsen. Revisionsudvalget overvåger den samlede strategiske risikoeksponering og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med Gruppens aktiviteter. Overvågningen finder primært sted i forbindelse med udarbejdelsen af kvartalsmeddelelser. Revisionsudvalget vedtager retningslinjer for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder kommercielle og finansielle risici. Executive Committee (ExCom) har ansvaret for at gennemgå de samlede risikoforhold i forbindelse med Gruppens aktiviteter. Strategiske risici vurderes i forhold til et todimensionalt heat map - vurderingssystem, som estimerer risikoens betydning for nettoomsætningen eller varemærke/image samt sandsynligheden for, at risikoen opstår. ExCom opdaterer på baggrund af denne vurdering det eksisterende heat map, så det afspejler ændringer i opfattelsen af forretningsrisici. Derefter identificeres en række højrisikofaktorer for det kommende år. Desuden identificeres risici i relation til Gruppens strategi for de næste tre år, og der træffes beslutning om relevante forholdsregler. ExCom identificerer i overensstemmelse med risikostyringspolitikken de personer, der har ansvaret for at mindske kortsigtede og langsigtede risici via en række risikobegrænsende aktiviteter. Lokale enheder og Gruppe-funktioner har ansvaret for at identificere, vurdere, kvalificere, registrere og rapportere, hvordan strategiske risici styres lokalt. Risikovurderingen på lokalt niveau følger de samme principper som på Gruppe-niveau og er baseret på det heat map-vurderings- system, som er beskrevet ovenfor. Den lokale risikovurdering foretages regelmæssigt. Herefter udpeges lokale risikoejere, som har ansvaret for at mindske risiciene gennem en række risikobegrænsende aktiviteter. DEN LØBENDE RISIKOSTYRING OVERVÅGNING REGISTRERING RISIKO- STYRING Finansielle risici såsom valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisici (beskrevet i noterne i koncernregnskabet). KORT- LÆGNING Risikokategorier omfattet af Carlsbergs risikostyring: Strategiske risici såsom markedsudvikling, konkurrence, interessenter og politik. Operationelle risici såsom teknologi, medarbejdere, processer, infrastruktur og information. Compliance-risici såsom corporate social responsibility, juridiske forhold samt skatter og afgifter. IDENTIFIKATION VURDERING

3 36 Ledelsens beretning Der er etableret en formel procedure til løbende identifikation, vurdering og rapportering i årets løb om eventuelle nye risici eller risici under udvikling, som menes at være af væsentlig betydning for virksomheden. Gruppens interne revision har ansvaret for at fremme og følge op på risikobegrænsende aktiviteter/handlingsplaner for de væsentligste risici i Carlsberg-gruppen. Finansielle risici, herunder valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisici, er beskrevet i noterne i koncernregnskabet. Risikovurdering for 2013 ExCom afholdt i oktober 2012 den årlige risikostyringsworkshop, hvor tilstrækkeligheden af det eksisterende heat map blev vurderet. På baggrund heraf blev de hidtidige højrisikofaktorer revideret, og der blev fastlagt et nyt sæt højrisikofaktorer for Der blev desuden gennemført lokale risikostyringsworkshops og heat map-vurderinger i 3. kvartal af Der var en betydelig korrelation mellem de identificerede højrisikofaktorer på Gruppeniveau og på lokalt niveau, hvilket indikerer, at strategien og de dermed forbundne risici på lokalt og regionalt niveau er afstemt med Gruppens overordnede strategi. Blandt de identificerede risikofaktorer blev forandringsagendaen som følge af supply chain-integrationen, lovmæssige begrænsninger i Østeuropa og det stigende kampagnepres fra detailkunder alle klassificeret som højrisikofaktorer for Disse tre risici beskrives nærmere på modsatte side. Blandt de øvrige identificerede strategiske højrisikofaktorer var vigende ølmarkeder og øls image i Europa, afgiftsstigninger, strammere regulering samt manglende vækst i omsætningen. Gruppen følger udviklingen nøje og igangsætter risikobegrænsende aktiviteter for at mindske sandsynligheden for og den potentielle effekt af strategiske højrisikofaktorer. HØJRISIKOFAKTORER FOR 2012 DER BLEV IDENTIFICERET TRE HØJRISIKOFAKTORER FOR DERES INDVIRKNING PÅ GRUPPEN OG DE PROAKTIVE FORANSTALTNINGER, DER BLEV TRUFFET, VAR: Makroøkonomisk tilbagegang De usikre globale forhold og en økonomisk tilbagegang, som ville påvirke forbrugertilliden, blev anset for en højrisikofaktor ultimo Der blev iværksat en række risikobegrænsende aktiviteter for at mindske effekten af en økonomisk tilbagegang. Blandt andet blev Gruppens regionale struktur revideret, så de nord- og vesteuropæiske enheder blev slået sammen til én region for at opnå en mere fokuseret ressourceallokering, udvikling og ibrugtagning af diverse værktøjer for at maksimere afkastet af investeringer samt fremrykning af driftskapitalinitiativer og løbende tiltag for at reducere omkostningerne. Disse risikobegrænsende tiltag har sammen med andre Gruppe-projekter såsom supply chain-integrationen og fokus på investeringsmuligheder på vækstmarkeder uden for Europa medført, at makroøkonomisk tilbagegang ikke længere regnes for en højrisikofaktor for Carlsberg-gruppen. Forbrugertilliden i Rusland og russisk afhængighed Rusland er Gruppens største marked og står for ca. 30% af ølvolumen og 40% af resultat af primær drift. Alle andre markeder udgør mindre end 10% af resultat af primær drift. Gruppens indtjening er derfor i særlig grad eksponeret over for resultaterne i den russiske forretning. Afhængigheden af Rusland og forbrugertilliden i Rusland blev anset for en højrisikofaktor for For at imødegå denne risiko blev der foretaget en række ændringer i løbet af 2011 og i begyndelsen af 2012, herunder implementering af en række Gruppe-værktøjer, skærpet fokus på public affairs, strukturelle ændringer og udnævnelse af en ny adm. direktør samt andre udskiftninger i ledelsen, navnlig i salgsorganisationen. Desuden var planlægningen for 2012 baseret på detaljerede analyser og modeller af den forventede udvikling i forbrugertilliden, inflation og andre makroøkonomiske indikatorer, prissætning, lovændringer mv. for at gøre det muligt at reagere hurtigt, hvis antagelserne ikke holdt. De mange ændringer i den russiske forretning har givet tilfredsstillende resultater, og selv om afhængigheden af Rusland fortsat er stor og dermed en strategisk risiko anses den ikke for en egentlig højrisikofaktor for Prisstigninger Manglende mulighed for at hæve priserne blev identificeret som en højrisikofaktor for 2012, da mange af vores inputomkostninger steg, og vi derfor var nødt til at hæve salgspriserne tilsvarende. Risikobegrænsende tiltag omfattede bl.a. avancerede Value Managementværktøjer for at øge nettoomsætningen pr. hl. Value Management omfatter pris, investeringer hos kunderne, kampagner, Value Engineering og produktmix. Der blev iværksat systemer, så ExCom regelmæssigt kunne overvåge nettoomsætningen pr. hl og afvigelser i forhold til budgetter og estimater. Desuden investerede Gruppen i Key Accountkompetenceudvikling. De tiltag og handlinger, som blev sat i værk for at mindske risikoen for ikke at kunne hæve priserne, betragtes som tilstrækkelige, og denne risiko anses ikke for at være en højrisikofaktor for 2013.

4 Carlsberg Group Rapport HØJRISIKOFAKTORER FOR 2013 CARLSBERG-GRUPPENS EXECUTIVE COMMITTEE HAR IDENTIFICERET TRE HØJRISIKOFAKTORER FOR GRUPPEN I DE FINANSIELLE RISICI ER BESKREVET I NOTERNE I KONCERNREGNSKABET. Forandringsagendaen som følge af supply chain-integrationen Beskrivelse I slutningen af 2011 blev det besluttet at integrere og centralisere Carlsbergs supply chain-organisation og samle indkøb, planlægning, produktion og logistik under én ledelse. Integrationen er afhængig af udrulningen af business standardisation-projektet. Som følge af projektets omfang og afhængigheden af, at initiativerne forløber uden problemer, anses forandringsagendaen som følge af supply chain-integrationen som en højrisikofaktor for Mulig effekt Den integrerede supply chain vil betyde markante forandringer for Carlsbergs driftsorganisation. Der er høje forventninger til den integrerede supply chain, som markant vil ændre Gruppens grundlæggende måde at arbejde på. Hvis vi ikke har succes med at gennemføre en gnidningsfri og effektiv overgang, kan de forventede betydelige gevinster i form af finansielle og driftsmæssige forbedringer blive sat over styr. Risikobegrænsning For at undgå lokale bekymringer, modstand og hindringer i forbindelse med gennemførelsen af supply chainintegrations- og business standardisation-projektet kommunikerer og interagerer vi løbende med markederne og de kommercielle team for at øge opmærksomheden og afklare eventuelle spørgsmål. Forandringsprocessen er et fast punkt på dagsordenen hos den øverste supply chain-ledelse. Der er etableret et meget tæt samarbejde mellem business standardisation-implementeringsteam og supply chain for at sikre, at de installerede systemer understøtter den integrerede supply chain. Lovmæssige begrænsninger i Østeuropa Beskrivelse Østeuropa står for ca. 35% af Gruppens ølvolumen og 45% af Gruppens resultat af primær drift. I de seneste år har især Rusland gennemført ny lovgivning, der påvirker industrien, bl.a. i form af begrænsninger på ølsalg og -reklamer samt krav til produktindhold. Mulig effekt Ændring af love og regler i Rusland og resten af Østeuropa kan have en negativ effekt på ølforbruget eller begrænse vores kommercielle og operationelle fleksibilitet. Dette kan få en væsentlig betydning for Gruppens finansielle resultat. Risikobegrænsning Den øverste ledelse i Carlsberg samt i vores russiske og andre østeuropæiske virksomheder vil i tæt samarbejde med Carlsbergs hovedkontor fortsat have skarpt og systematisk fokus på forholdet til myndighederne. Carlsberg har derudover proaktivt engageret sig i en række koordinerede initiativer med andre store bryggere i Rusland for at opnå en bedre industrirepræsentation over for den russiske regering og andre vigtige interessenter. Kampagnepres fra detailkunder Beskrivelse Den globale økonomi er fortsat udfordrende, og forbrugertilliden er presset, navnlig i Vesteuropa. Derfor er stigende pres fra kunder for flere Carlsberg-finansierede kampagner blevet klassificeret som en højrisikofaktor for Mulig effekt Stigende kampagnepres fra vores detailkunder kan have en negativ effekt på nettosalgspriserne. Lavere nettoomsætning pr. hl vil påvirke marginerne. Modsat kan det have en negativ effekt på markedsandelen, hvis vi ikke efterkommer kundernes ønsker. Risikobegrænsning I de seneste år har Carlsberg-gruppen implementeret en avanceret Value Management-værktøjskasse med henblik på at styrke vores position hos kunderne og øge nettosalgsværdien pr. hl i tæt samarbejde med kunderne. Desuden er vi i færd med at udvikle og implementere værktøjer til at måle afkastet af marketinginvesteringer (ROMI). Tilsammen vil disse værktøjer gøre det muligt at foretage detaljerede analyser af og få forståelse for lønsomheden af forskellige kampagneaktiviteter og -mekanismer og konkurrenters tiltag for derved at kunne fastlægge den bedste respons med henblik på at sikre den mest rentable løsning i forhold til salgskanal, kategori og varemærke.

5 Carlsberg Group Rapport NOTE 8 FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER Finansielle poster indregnet i resultatopgørelsen Finansielle indtægter: Renter Udbytter fra værdipapirer 4 10 Dagsværdireguleringer af finansielle instrumenter, netto, jf. note Valutakursgevinst, netto - 54 Realiserede avancer ved salg af associerede virksomheder og værdipapirer 16 - Kalkuleret forventet afkast på aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger Øvrige finansielle indtægter I alt Renter vedrører renter af likvide beholdninger målt til amortiseret kostpris. Finansielle omkostninger: Renter Dagsværdireguleringer af finansielle instrumenter, netto, jf. note Valutakurstab, netto Realiserede tab ved salg af værdipapirer Nedskrivning af finansielle aktiver -3-6 Kalkuleret rente på forpligtelser i ydelsesbaserede pensionsordninger Effekt af hyperinflation Øvrige finansielle omkostninger I alt Finansielle poster, netto, indregnet i resultatopgørelsen Renter omfatter primært renter på lån målt til amortiseret kostpris. Renter, tab og nedskrivning på udlån til restaurationsbranchen, der måles til amortiseret kostpris, indtægts- eller omkostningsføres under andre driftsindtægter og -omkostninger (jf. note 6), da sådanne lån anses for at være en forudbetalt rabat til kunden. Finansielle poster indregnet i anden totalindkomst Valutakursregulering af udenlandske virksomheder: Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Resultatførsel af akkumulerede valutakursforskelle vedrørende trinvist overtagne/solgte udenlandske virksomheder - -2 Effekt af hyperinflation I alt Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Dagsværdiregulering af effektiv del af instrumenter til sikring af dagsværdi, netto Dagsværdiregulering overført til resultatopgørelsen vedrørende sikring af pengestrømme, netto Dagsværdiregulering vedrørende sikring af nettoinvesteringer, netto I alt Finansielle poster, netto, indregnet i anden totalindkomst Finansielle poster, netto, indregnet i totalindkomstopgørelsen Af dagsværdiregulering overført til resultatopgørelsen vedrørende sikring af pengestrømme indgår 266 mio. kr. (2011: 99 mio. kr.) i produktionsomkostninger og 356 mio. kr. (2011: 405 mio. kr.) i finansielle poster.

6 Carlsberg Group Rapport NOTE 17 ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER FORTSAT Dagsværdi af kapitalandele i børsnoterede associerede virksomheder: Chongqing Brewery Co. Ltd., Chongqing, Kina The Lion Brewery Ceylon, Biyagama, Sri Lanka I alt I de associerede virksomheder, hvor Carlsberg-gruppens ejerandel er mindre end 20%, er Carlsberg aktivt involveret i ledelsen af de pågældende virksomheder og udøver derved betydelig indflydelse. Carlsberg-gruppen har mindre investeringer i virksomheder, hvor Gruppen ikke har mulighed for at udøve betydelig indflydelse, hvorfor disse investeringer er klassificeret som værdipapirer. NOTE 18 VÆRDIPAPIRER Værdipapirer indgår som følger i balancen: Langfristede aktiver Kortfristede aktiver I alt Typer af værdipapirer: Børsnoterede aktier 1 23 Unoterede aktier I alt Værdipapirer under kortfristede aktiver ventes realiseret inden for ét år fra balancedagen. Aktier i unoterede virksomheder består af en række mindre kapitalandele. De fleste af disse aktiver værdireguleres ikke til dagsværdi, da denne ikke kan opgøres på et objektivt grundlag. I stedet anvendes kostpris. NOTE 19 TILGODEHAVENDER Tilgodehavender indgår som følger i balancen: Tilgodehavender fra kunder Andre tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i alt Langfristede tilgodehavender I alt Tilgodehavender fra kunder består af fakturerede varer og ydelser samt af kortfristede udlån til kunder i restaurationsbranchen. Andre tilgodehavender omfatter tilgodehavende moms, udlån til samarbejdspartnere og associerede virksomheder, tilgodehavende renter og andre finansielle tilgodehavender. Langfristede tilgodehavender er hovedsagelig udlån til restaurationsbranchen. Langfristede tilgodehavender forfalder mere end ét år fra balancedagen, heraf forfalder 142 mio. kr. (2011: 145 mio. kr.) mere end fem år fra balancedagen.

7 92 Carlsberg-gruppen NOTE 19 TILGODEHAVENDER FORTSAT Tilgodehavender efter oprindelse: Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Udlån til restaurationsbranchen Udlån til associerede virksomheder Udlån til samarbejdspartnere Dagsværdi af sikringsinstrumenter Øvrige tilgodehavender I alt Sikringsinstrumenter måles til dagsværdi. Alle øvrige tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Udlån til restaurationsbranchen tilbagebetales sædvanligvis via rabatter til den enkelte kunde, hvilket er afspejlet i afdragsprofilen og diskonteringen af lånene. Der er derfor ingen væsentlige forfaldne lån til restaurationsbranchen. % Gennemsnitlige effektive renter: Udlån til associerede virksomheder 4,4 3,1 Udlån til restaurationsbranchen 4,9 5,8 NOTE 20 VAREBEHOLDNINGER Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Færdigvarer I alt Årets vareforbrug udgør mio. kr. (2011: mio. kr.). Råvarer, pakkematerialer, emballage og reservedele nedskrives til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere end kostpris. Årets omkostningsførte nedskrivninger af varebeholdninger til nettorealisationsværdi udgør 8 mio. kr. (2011: 47 mio. kr.) og er indeholdt i produktionsomkostninger. Ukurante øl- og læskedrikke samt råvarer hertil må normalt kasseres grundet den korte levetid og nedskrives derfor til 0 kr. Årets omkostning til kassationer er indeholdt i vareforbruget. NOTE 21 LIKVIDE BEHOLDNINGER Kontanter og indestående på bankkonti I alt I pengestrømsopgørelsen er træk på kassekreditter modregnet i likvider: Likvide beholdninger Træk på kassekreditter Likvider, netto Heraf likvide beholdninger deponeret som sikkerhed - - Kortfristede aftaleindskud i banker udgør mio. kr. (2011: mio. kr.). Den gennemsnitlige rente på disse aftaleindskud er 6,6% (2011: 6,3%). De pro rata-konsoliderede virksomheders andel af de likvide beholdninger fremgår af note 34.

8 Carlsberg Group Rapport NOTE 24 LÅN Langfristede lån: Udstedte obligationer Prioritetslån Lån fra pengeinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Andre langfristede lån I alt Kortfristede lån: Udstedte obligationer Kortfristet del af øvrige langfristede lån Lån fra pengeinstitutter Finansielle leasingforpligtelser 4 14 Andre kortfristede lån I alt Lang- og kortfristede lån i alt Dagsværdi I andre langfristede lån indgår medarbejderobligationer med 18 mio. kr. Der er ikke udstedt nye medarbejderobligationer i 2012 eller Alle lån er målt til amortiseret kostpris. Carlsberg sikrer dagsværdien af en fastforrentet 300 mio. GBP-obligationsudstedelse mod ændringer i en benchmarkrente (den variable rente). Den regnskabsmæssige værdi af lånet reguleres derfor for ændringer i dagsværdien som følge af ændringer i benchmarkrenten. Den regnskabsmæssige værdi heraf udgør mio. kr. i Resterende tid til forfald for langfristede lån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år I alt Udstedte obligationer Prioritetslån Lån fra pengeinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Andre langfristede lån I alt år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år I alt Udstedte obligationer Prioritetslån Lån fra pengeinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Andre langfristede lån I alt

9 96 Carlsberg-gruppen NOTE 24 LÅN FORTSAT Renterisiko pr. 31. december Rente Gns. effektiv rente Rentebinding Regnskabsmæssig værdi 2012 Renterisiko Udstedte obligationer: GBP 200 mio. med udløb 26. februar 2013 Fast 7,01% 0-1 år Dagsværdi EUR mio. med udløb 28. maj 2014 Fast 6,22% 1-2 år Dagsværdi GBP 300 mio. med udløb 28. november 2016 Fast 7,41% 3-4 år Dagsværdi EUR mio. med udløb 13. oktober 2017 Fast 3,55% 4-5 år Dagsværdi EUR 750 mio. med udløb 3. juli 2019 Fast 2,49% >5 år Dagsværdi EUR 750 mio. med udløb 15. november 2022 Fast 2,71% >5 år Dagsværdi Udstedte obligationer i alt 4,43% Prioritetslån: Variabelt forrentede Variabel 1,51% 0-1 år Pengestrøm Fastforrentede Fast 2,91% 3-4 år 209 Dagsværdi Prioritetslån i alt 1,71% Lån fra pengeinstitutter Fastforrentede Fast 0-3 år Dagsværdi Prioritetslån i alt Obligationsudstedelsen på 750 mio. EUR med udløb 3. juli 2019 består af to obligationer på henholdsvis 250 mio. EUR og 500 mio. EUR. Obligationen på 500 mio. EUR er udstedt i juli 2012, mens obligationen på 250 mio. EUR er udstedt i november Alle rentesatser indeholder en margin. Renten på en 300 mio. GBP-obligationsudstedelse er via en rente- og valutaswap omlagt fra fast til variabel baseret på 6-måneders EURIBOR +4,01%. Obligationen og swappen indgår i en sikring af dagsværdi, hvilket betyder, at obligationen indregnes til dagsværdi. For det variabelt forrentede prioritetslån er ny rente fastsat i december Renten er fastsat til 0,86% (ekskl. margin) med virkning fra januar Der fastsættes ny rente for lånet i juli Lånet har en løbetid på over fem år. For det variabelt forrentede prioritetslån fastsættes ny rente halvårligt baseret på 6-måneders CIBOR. Hovedparten af lån fra pengeinstitutter var oprindeligt variabelt forrentet, men er vha. swaps omlagt til en fast rente på 5,24%. Disse swaps har en løbetid på 0,5 til 2,5 år. Finansiel rentebærende nettogæld 1 Variabel Fast Variabel % Fast % EUR % 97% DKK % -49% PLN % - USD % - CHF % - RUB % - Andre % 2% I alt % 86% Rente 2 1 Efter swaps og valutakontrakter. 2 Før valutakontrakter.

10 Carlsberg Group Rapport NOTE 24 LÅN FORTSAT Renterisiko pr. 31. december Rente Gns. effektiv rente Rentebinding Regnskabsmæssig værdi 2011 Renterisiko Udstedte obligationer: GBP 200 mio. med udløb 26. februar 2013 Fast 7,01% 1-2 år Dagsværdi GBP mio. med udløb 28. maj 2014 Fast 6,22% 2-3 år Dagsværdi GBP 300 mio. med udløb 28. november 2016 Fast 7,41% 4-5 år Dagsværdi EUR mio. med udløb 13. oktober 2017 Fast 3,55% >5 år Dagsværdi Udstedte obligationer i alt 5,46% Prioritetslån: Variabelt forrentede Variabel 1,82% 0-1 år 724 Pengestrøm Fastforrentede Fast 4,10% 4-5 år 733 Dagsværdi Prioritetslån i alt 2,97% Lån fra pengeinstitutter: Variabelt forrentede Variabel 0-1 år Pengestrøm Fastforrentede Fast 1-2 år Dagsværdi Prioritetslån i alt Alle rentesatser indeholder en margin. Renten på en 300 mio. GBP-obligationsudstedelse blev via en rente- og valutaswap omlagt fra fast til variabel baseret på 6-måneders EURIBOR +4,01%. Obligationen og swappen indgik i en sikring af dagsværdi, hvilket betød, at obligationen blev indregnet til dagsværdi. Carlsberg indfriede i december 2011 obligationsudstedelsen på 250 mio. GBP ved forfald. For det variabelt forrentede prioritetslån blev en ny rente fastsat i december Renten blev fastsat til 1,28% (ekskl. margin) med virkning fra januar Der blev fastsat ny rente for lånet i juli Lånet havde en løbetid på over fem år. For det variabelt forrentede prioritetslån blev en ny rente fastsat halvårligt baseret på 6-måneders CIBOR. Carlsberg indfriede i 2011 to prioritetslån (525 mio. kr.) med en løbetid på over fem år. Prioritetslånene var oprindeligt variabelt forrentede, men var omlagt til en fast rente. Hovedparten af de fastforrentede lån fra pengeinstitutter var oprindeligt variabelt forrentet, men var vha. en swap omlagt til en fast rente på 5,36%. Finansiel rentebærende nettogæld 1 Variabel Fast Variabel % Fast % EUR % 84% DKK % -25% PLN % - USD % 1% CHF % - RUB % - Andre % 87% I alt % 85% Rente 2 1 Efter swaps og valutakontrakter. 2 Før valutakontrakter.

11 98 Carlsberg-gruppen NOTE 24 LÅN FORTSAT Valutafordeling af lån før og efter finansielle instrumenter 2012 Næste rentefastsættelse (af hovedstol før valutaswaps) Oprindelig hovedstol Effekt af swap Efter valutaswap CHF DKK EUR GBP NOK PLN RUB SEK SGD USD Andre I alt Der henvises i øvrigt til note 35, Finansielle risici. Valutafordeling af lån før og efter finansielle instrumenter 2011 Næste rentefastsættelse (af hovedstol før valutaswaps) Oprindelig hovedstol Effekt af swap Efter valutaswap CHF DKK EUR GBP NOK PLN RUB SEK SGD USD Andre I alt NOTE 25 PENSIONER OG LIGNENDE FORPLIGTELSER En del af Gruppens ansatte er omfattet af pensionsordninger. Arten af pensionsordningerne varierer efter arbejdsmarkedsforholdene, lov- og regelgrundlaget, de skattemæssige bestemmelser samt de økonomiske forhold i de lande, som de ansatte arbejder i. Ydelserne er normalt baseret på de ansattes løn og ansættelseslængde. Forpligtelsen vedrører både nuværende pensionister og fremtidige pensionisters ret til pension. Ca. 64% (2011: 73%) af Gruppens pensionsomkostninger vedrører bidragsbaserede ordninger, som ikke forpligter virksomheden ud over de indbetalte bidrag. Pensionsordningerne er afdækket gennem indbetalinger fra Gruppens selskaber og fra de ansatte til fonde eller selskaber, der er uafhængige af Gruppen. Pensionsordningerne i bl.a. Schweiz, Norge, Storbritannien og Hongkong har tilknyttet aktiver i selvstændige pensionsfonde. Tyskland, Sverige, Italien m.fl. har ikke tilknyttet aktiver til forpligtelsen. Pensionsforpligtelserne i disse ordninger udgør ca. 14% (2011: 14%) af den samlede bruttoforpligtelse. De ydelsesbaserede ordninger sikrer typisk de omfattede medarbejdere en pension baseret på deres slutløn før pensionering. De øvrige ordninger er ydelsesbaserede, og der indregnes en pensionsforpligtelse i balancen opgjort aktuarmæssigt til nutidsværdi på balancetidspunktet og med fradrag af de til ordningerne tilknyttede aktiver. I de ydelsesbaserede ordninger bærer Gruppen risikoen med hensyn til den fremtidige udvikling i rente, inflation, dødelighed, invaliditet mv.

12 Carlsberg Group Rapport NOTE 32 OPGØRELSE AF INVESTERET KAPITAL Investeret kapital fremkommer som følger: Aktiver i alt Fratrukket: Udskudte skatteaktiver Udlån til associerede virksomheder (kortfristede) Tilgodehavende renter, dagsværdi af sikringsinstrumenter samt finansielle tilgodehavender Værdipapirer (kort- og langfristede) Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Inkluderede aktiver Leverandørgæld Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende emballage Hensatte forpligtelser, ekskl. restrukturering Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Finansielle leasingforpligtelser, inkluderet i lån Andre forpligtelser, ekskl. periodeafgrænsningsposter, skyldige renter og dagsværdi af sikringsinstrumenter Modregnede forpligtelser Investeret kapital NOTE 33 OPGØRELSE AF RENTEBÆRENDE GÆLD, NETTO Rentebærende gæld, netto, fremkommer som følger: Langfristede lån Kortfristede lån Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Rentebærende gæld, brutto Likvide beholdninger Udlån til associerede virksomheder, rentebærende andel Udlån til samarbejdspartnere Udlån til restaurationsbranchen Heraf ikke-rentebærende Øvrige tilgodehavender Heraf ikke-rentebærende Rentebærende gæld, netto Udvikling i rentebærende gæld, netto: Rentebærende gæld, netto, pr. 1. januar Pengestrøm, drift Pengestrøm, investeringer, ekskl. køb af virksomheder, netto Køb af virksomheder, netto Tilbagekøb af aktier Udbytte til aktionærer og minoritetsinteresser Køb af minoritetsinteresser Køb/salg af egne aktier og udnyttelse af aktieoptioner Overtaget rentebærende gæld, netto, ved trinvis overtagelse/salg af virksomheder Ændring i rentebærende udlån Afvikling af finansielle instrumenter tilknyttet låneaftaler Effekt af valutaomregning Andet Ændring Rentebærende gæld, netto, pr. 31. december

13 108 Carlsberg-gruppen NOTE 34 KAPITALANDELE I PRO RATA-KONSOLIDEREDE VIRKSOMHEDER Nedenstående beløb repræsenterer Gruppens andel af aktiver og passiver, nettoomsætning og resultat i de pro rata-konsoliderede virksomheder, som fremgår af oversigten over Gruppens selskaber. Disse beløb er optaget i Gruppens balance, inklusive goodwill, og resultatopgørelse. Nettoomsætning Omkostninger i alt Resultat af primær drift før særlige poster Koncernresultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg, netto 9 10 Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Aktiver, netto Fri pengestrøm Årets pengestrøm Likvide beholdninger, ultimo Eventualforpligtelser i joint ventures NOTE 35 FINANSIELLE RISICI Carlsberg-gruppens aktiviteter medfører, at Gruppen eksponeres for en række finansielle risici. Disse risici omfatter markedsrisiko (ændringer i valutakurser, rentesatser og råvarepriser), kreditrisiko og likviditetsrisiko. Gruppens finansielle risici styres centralt af Group Treasury i henhold til den af bestyrelsen godkendte politik, og finansielle risici indgår i den overordnede risikostyring på Gruppe-niveau. Ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse af risikostyringsstrukturen. Gruppen har ikke identificeret yderligere finansielle risici i 2012, og styringen af risici er derfor uændret i forhold til Kapitalstruktur Ledelsen vurderer regelmæssigt, om Gruppens kapitalstruktur er i overensstemmelse med Gruppens og aktionærernes interesser. Det overordnede mål er at sikre en fortsat udvikling og styrkelse af Gruppens kapitalstruktur, der understøtter en langsigtet lønsom vækst og en sund udvikling i centrale indtjenings- og balancenøgletal. Som led i de strategiske overvejelser vedrørende Gruppens kapitalstruktur vurderer ledelsen risikoen for ændringer i Gruppens investment grade-rating. Gruppen blev i 2006 tildelt investment grade-rating af Moody s Investor Service og Fitch Ratings. Denne rating blev i februar 2011 hævet et trin af begge ratingbureauer. Gruppen er aktuelt rated Baa2 af Moody s og BBB af Fitch. Begge ratings er på stabilt outlook. En del af de driftsmæssige beslutninger i Gruppen medfører vurdering af behovet for udstedelse af obligationer og indgåelse eller ændring af låneaftaler. Som baggrund for sådanne beslutninger og med henblik på at kunne styre Gruppens driftsmæssige kapitalstruktur vurderer ledelsen bekræftede kreditfaciliteter, forventede fremtidige pengestrømme og nettogældsætningsgraden. Pr. 31. december 2012 udgør Carlsberg-gruppens rentebærende gæld, netto, i alt mio. kr. (2011: mio. kr.). Kapitalberedskabet og adgangen til bekræftede uudnyttede kreditfaciliteter anses som rimelige i forhold til det aktuelle behov for finansiel fleksibilitet. Med i vurderingen indgår langsigtede strategiske beslutninger vedrørende valg af finansiering mellem udstedelse af aktiekapital og låntagning eller begge dele i forbindelse med større virksomhedsovertagelser og lignende. Carlsberg A/S aktiekapital er opdelt i to klasser (A- og B-aktier). Det er ledelsens vurdering, at denne opdeling sammenholdt med Carlsberg fondets stilling som majoritetsaktionær (i forhold til bestemmende indflydelse) fortsat vil være fordelagtig for alle selskabets aktionærer, idet strukturen muliggør og understøtter en langsigtet udvikling af Gruppen.

14 Carlsberg Group Rapport NOTE 35 FINANSIELLE RISICI FORTSAT Bekræftede langfristede kreditfaciliteter pr. 31. december: 1-2 år år år år >5 år I alt Kortfristede lån Langfristede lån I alt Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for, at ændringer i markedspriser såsom valutakurser og rentesatser vil påvirke Gruppens resultat og/eller egenkapital. Gruppen anvender en række finansielle instrumenter til at styre eksponeringen over for disse markedsrisici. Gruppen anvender normalt sikringsinstrumenter til at afdække udsving i resultatet. Valutarisiko En væsentlig del af Gruppens aktiviteter og investeringer foretages uden for Danmark og i en anden valuta end danske kroner. Ændringer i valutakurser har derfor en betydelig indvirkning på resultat- og balanceposter, og valutakursrisikoen udgør derfor Gruppens væsentligste finansielle risiko. Carlsberg-gruppen er udsat for valutarisici vedrørende omsætning og indkøb, idet langt den overvejende del af omsætning og indkøb stammer fra udenlandske virksomheder, der omregnes til Gruppens funktionelle valuta, danske kroner. Gruppen har størst eksponering over for valutaen RUB og dernæst valutaerne i nedenstående tabel. Derudover er Carlsberg-gruppen eksponeret over for en række asiatiske valutaer, hvis andel totalt udgør ca. 15% af Gruppens resultat af primær drift. Eksponeringen over for ændringer i forholdet EUR/DKK betragtes som værende ubetydelig grundet Danmarks fastkurspolitik, hvor DKK er låst fast over for EUR. Der har på trods af gælds krisen i eurozonen de sidste 2-3 år kun været små udsving i forholdet EUR/DKK. Carlsberg-gruppen har fortsat fokus på risici forbundet med ændringer i kursforholdet. Carlsberg-gruppen er ligeledes eksponeret over for valutarisici på pengestrømme fra aktiviteter i lande, hvor der ikke er noget naturligt sikringsforhold mellem pengestrømme fra driften og låntagning. Omsætningens eksponering over for forskellige valutaer fremgår af nedenstående figur: Nettoomsætning som % af samlet nettoomsætning i 2012 fordelt på valuta Nettoomsætning som % af samlet nettoomsætning i 2011 fordelt på valuta EUR 26% RUB 21% DKK 10% GBP 7% CHF 5% NOK 4% SEK 4% PLN 4% CNY 3% UAH 3% Andre 13% EUR 26% RUB 23% DKK 11% GBP 7% CHF 5% NOK 4% SEK 4% PLN 3% CNY 3% UAH 3% Andre 11%

15 110 Carlsberg-gruppen NOTE 35 FINANSIELLE RISICI FORTSAT Carlsberg-gruppen har valgt ikke at sikre omsætning eller indtjening i fremmed valuta, men sikrer i visse tilfælde pengestrømme såsom udbytte, der modtages i fremmed valuta. Gruppens sikring af nettoinvesteringer (beskrevet i afsnittet Investerings- og finansieringsforhold vedrørende lokale enheder) udgør økonomisk sikring af dele af valutakurseksponeringen over for omsætning eller indtjening i fremmed valuta. Carlsberg-gruppen er udsat for transaktionsrisiko vedrørende indkøb og salg i andre valutaer end den lokale enheds funktionelle valuta. Det er Gruppens politik at sikre fremtidige pengestrømme i fremmed valuta på ét års sigt. Der foretages sikring af pengestrømme i Vesteuropa, dog ikke for visse af de baltiske lande og Balkan-landene. Når planer for det kommende år udarbejdes, foretages der effektiv sikring af udenlandske virksomheders resultat af primær drift i lokal valuta. Da størstedelen af udenlandske virksomheders indkøb foretages i EUR, er Gruppen ikke udsat for transaktionsrisiko. Sikringen behandles på Gruppe-niveau som en økonomisk sikring af (dele af) nettoomsætningen i den pågældende valuta og indregnes på Gruppe-niveau som sikring af pengestrømme. Påvirkning af aktiviteter i Østeuropa. Valutakurseksponeringen i virksomhederne i Østeuropa styres anderledes end i størsteparten af resten af Gruppen. Dette skyldes de høje omkostninger forbundet med afdækningen af disse valutaer over en længere periode. Vedrørende transaktionsrisiko har det længe været praksis i Baltika Breweries at reducere valutakursrisikoen målt i RUB ved at balancere indkøb i de frem mede valutaer USD og EUR. Transaktionsrisikoen reduceres dermed. Appreciering og depreciering af RUB har dog og vil fortsat påvirke resultat af primær drift målt i både DKK og RUB. Investerings- og finansieringsforhold vedrørende lokale enheder. Gruppen er eksponeret over for valutarisici på lån optaget i andre valutaer end den funktionelle valuta for den pågældende virksomhed i Gruppen. Hovedprincippet for optagelse af gæld i dattervirksomheder er, at gælden skal optages i lokal valuta, eller at gælden valutasikres mod lokal valuta for at undgå valutakursrisiko. I en række Gruppe-virksomheder er der imidlertid optaget gæld i anden valuta end den lokale enheds funktionelle valuta, uden at denne valutakursrisiko er afdækket. Dette gælder primært nogle få enheder i Østeuropa og er baseret på en vurdering af den alternative omkostning ved at optage lån i lokal valuta. For de pågældende lande er renteniveauet i lokal valuta, og dermed alternativomkostningen, høj nok til at retfærdiggøre en valutakursrisiko i nogle lande er der slet ikke adgang til at optage lån i lokal valuta. I tabellerne på næste side vises effekten for de enkelte valutaer af en ugunstig udvikling i valutakurser på 10% pr. 31. december. Af Gruppens samlede låntagning pr. 31. december 2012 udgør låntagning i EUR 87% (2011: 92%), jf. note 24. Carlsberg-gruppen har en række investeringer i udenlandske dattervirksomheder, hvor omregningen af egenkapital til danske kroner er eksponeret over for valutarisiko. Gruppen sikrer en del af denne valutarisiko ved at optage lån i den relevante valuta eller ved at indgå valutaterminskontrakter. Dette gælder for nettoinvesteringer i CHF, CNY, GBP, MYR, NOK, PLN, RUB og SEK. Sikringen sker på basis af en årlig vurdering af de to parametre: risikoreduktion og omkostninger. Effekten af sikringen på resultatposter og anden totalindkomst er beskrevet i note 36. Den væsentligste nettorisiko relaterer sig til valutakursreguleringen af nettoaktiver i RUB, som kun i et mindre omfang er sikret. Anvendte valutakurser. For Gruppens væsentligste valutaer anføres nedenfor de kurser i forhold til danske kroner, der er anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten. De gennemsnitlige kurser for året er beregnet ved anvendelse af de månedlige kurser vægtet i forhold til Gruppens nettoomsætning i løbet af året. Balancedagens kurs Gennemsnitlig kurs Kr Schweiziske Franc (CHF) 6,1758 6,1157 6,1777 6,0678 Kinesiske Yuan (CNY) 0,9079 0,9112 0,9204 0,8260 Euro (EUR) 7,4604 7,4342 7,4431 7,4514 Pund Sterling (GBP) 9,1320 8,9000 9,1931 8,6019 Malaysiske Ringgit (MYR) 1,8486 1,8108 1,8735 1,7545 Norske Krone (NOK) 1,0167 0,9588 0,9973 0,9562 Polske Zloty (PLN) 1,8281 1,6676 1,7791 1,8245 Russiske Rubel (RUB) 0,1855 0,1784 0,1863 0,1827 Svenske Krone (SEK) 0,8714 0,8342 0,8565 0,8248 Ukrainske Hryvnia (UAH) 0,7080 0,7219 0,7315 0,6679

16 Carlsberg Group Rapport NOTE 35 FINANSIELLE RISICI FORTSAT Valutakursers påvirkning af resultat og balance samt følsomhedsanalyse Påvirkning af resultat af primær drift. Ændringer i den funktionelle valuta i dattervirksomheder over for danske kroner har en positiv betydning for Carlsberg-gruppens resultat af primær drift målt i DKK sammenlignet med Resultat af primær drift er positivt påvirket af en stigning i den gennemsnitlige NOK/DKK-kurs (4%), GBP/DKK-kurs (7%), MYR/DKK-kurs (7%), SEK/DKK-kurs (4%), RUB/DKK-kurs (2%) og UAH/DKK-kurs (10%). Påvirkning af finansielle poster, netto. I 2012 realiserede Gruppen en nettogevinst på valuta og værdireguleringer af finansielle instrumenter til dagsværdi på 6 mio. kr. (2011: tab på 93 mio. kr.). Påvirkning af balance. Valutakursernes udvikling påvirker også gældens størrelse, da gælden er optaget i en række valutaer. I 2012 blev den rentebærende gæld, netto, forøget med 327 mio. kr. (2011: 289 mio. kr.) som følge af udviklingen i valutakurser. Påvirkningen kommer primært fra gæld optaget i GBP og EUR, da GBP-kursen i forhold til DKK steg fra 8,9 ultimo 2011 til 9,13 ultimo 2012, og EUR-kursen i forhold til DKK steg fra 7,4342 ultimo 2011 til 7,4604 ultimo Påvirkning af anden totalindkomst. Den samlede gevinst i 2012 fordelt på nettoinvesteringer, lån ydet til dattervirksomheder som et tillæg til nettoinvesteringen og sikring af nettoinvesteringer var mio. kr. (2011: mio. kr.). Gevinsten er primært realiseret i RUB, da RUB-kursen i forhold til DKK steg 4% ultimo 2012 i forhold til ultimo Følsomhedsanalyse. En ugunstig udvikling i valutakurser ville alt andet lige have følgende indvirkning på koncernresultatet for Effekten af tilsvarende ændringer på dattervirksomheders oprindeligt indregnede omsætning, omkostninger og gæld er ikke medtaget. Beregningerne er foretaget på baggrund af balanceposter pr. 31. december EUR tilgodehavender EUR forpligtelser EUR lån EUR likvide beholdninger Derivater Bruttoeksponering Nettoeksponering %-ændring Effekt på resultatopgørelsen EUR/RUB ,00% -9 EUR/LTL ,00% - EUR/RSD ,00% 5 EUR/KZT ,00% -1 EUR/UAH ,00% 3 EUR/UZS ,00% -23 EUR/CNY ,00% - I alt -25 USD tilgodehavender USD forpligtelser USD lån USD likvide beholdninger Derivater Bruttoeksponering Nettoeksponering %-ændring Effekt på resultatopgørelsen USD/UAH ,00% 28 I alt EUR tilgodehavender EUR forpligtelser EUR lån EUR likvide beholdninger Derivater Bruttoeksponering Nettoeksponering %-ændring Effekt på resultatopgørelsen EUR/RUB ,00% -4 EUR/LTL ,00% -1 EUR/RSD ,00% 1 EUR/KZT ,00% - EUR/UAH ,00% - EUR/UZS ,00% -25 EUR/CNY ,00% - I alt -29 USD tilgodehavender USD forpligtelser USD lån USD likvide beholdninger Derivater Bruttoeksponering Nettoeksponering %-ændring Effekt på resultatopgørelsen USD/UAH ,00% -12 I alt -12

17 112 Carlsberg-gruppen NOTE 35 FINANSIELLE RISICI FORTSAT Anden totalindkomst påvirkes af ændringer i dagsværdien af valutakontrakter, der er klassificeret som sikring af fremtidige indkøb og salg. En 5% stigning i valutakursen for de sikrede valutaer pr. 31. december ville have reduceret anden totalindkomst med 170 mio. kr. (2011: 139 mio. kr.). Renterisiko Den væsentligste renterisiko i Carlsberg-gruppen relaterer sig til gæld. Gruppens nettogæld er primært optaget i EUR og DKK. Renterisikoen vedrører derfor eksponeringen over for ændringer i renten i disse to valutaer. Til styring af renterisikoen anvendes primært renteswaps og fastforrentede obligationslån. Renterisikoen opgøres ud fra varigheden af nettogældsætningen. Det er målet, at varigheden skal ligge mellem ét og fem år. En specifikation af Carlsberg-gruppens finansielle gæld, inklusive eksponeringen over for renterisiko, samt de finansielle instrumenter, der er anvendt til at tilpasse valuta- og renterisiko, findes i note 24. Følsomhedsanalyse. Ved udgangen af året bestod 86% af nettolåneporteføljen af fastforrentede lån med rentebinding på mere end ét år (2011: 85%). En rentestigning på 1 procentpoint vurderes at føre til forøgede årlige renteomkostninger på 49 mio. kr. (2011: 50 mio. kr.). Beregningen er baseret på en forudsætning om et parallelt skift i de relevante rentekurver og 100% effektiv sikring af ændringer i disse kurver. Ved udgangen af 2012 var varigheden af nettolåneporteføljen 3,9 år (2011: 2,5 år) eller i beløb mio. kr. (2011: 812 mio. kr.). Varigheden er øget sammenlignet med 2011 som følge af udstedelsen af fastforrentede obligationer for EUR 1,5 mia. kr. i Forfaldstidspunkterne for obligationer udstedt i 2012 er fordelt ligeligt med EUR 750 mio. kr. til forfald i 2019 og EUR 750 mio. kr. til forfald i Dette betyder, at effekten af en stigning (et fald) på 1 procentpoint i renteniveauet på balancedagen ville medføre en gevinst (et tab) på mio. kr. (2011: 812 mio. kr.). Eftersom kun renteswaps og ikke fastforrentede lån reguleres til dagsværdi, vil kun den del af varigheden, der vedrører renteswaps, påvirke anden totalindkomst eller resultatopgørelsen. Det vurderes, at 72 mio. kr. (2011: 194 mio. kr.) af varigheden vedrører renteswaps, der er klassificeret som sikring af fremtidige pengestrømme, hvilket medfører, at påvirkningen fra renteudviklingen vil blive indregnet i anden totalindkomst, forudsat at sikringen er effektiv, og at der ikke er nogen ineffektiv del. Hvis markedsrenten den 31. december 2012 havde været 1 procentpoint højere (lavere), ville egenkapitalen have været 72 mio. kr. (2011: 194 mio. kr.) højere (lavere). Den resterende varighed vedrører fastforrentede lån primært obligationsudstedelser, der er indregnet til amortiseret kostpris. Lånene er beskrevet i note 24. Følsomhedsanalysen er baseret på de finansielle instrumenter, der var indregnet på balancedagen. Det forudsættes, at der sker et parallelt skift i renter, og at alle andre variabler, særligt valutakurser og forskellen mellem forskellige valutaer, ikke ændres. Følsomhedsanalysen er foretaget på samme grundlag som i De indregnede tab og gevinster fra renteswaps er opgjort i note 36. Råvarerisiko. Råvarerisiko er især knyttet til indkøb af dåser (aluminium), malt (byg) og energi. Afdækningen af såvel råvarerisiko som valutarisiko koordineres centralt. Formålet med risikostyringen er at sikre stabile og forudsigelige råvare priser på langt sigt og at undgå en unødvendig binding af kapital og likviditet. Da karakteren af de underliggende markeder for de nævnte råvarekategorier er forskellig, varierer den måde, der sikres mod prisstigninger. Den mest anvendte sikringsform er fastprisaftaler i lokal valuta med leverandørerne. Som sikring mod den implicitte risiko for stigende aluminiumspriser, der er forbundet med indkøbet af dåser, er Carlsbergs indkøbspris på hovedparten af aftalerne variabel, baseret på verdensmarkedsprisen på aluminium (London Metal Exchange, LME). Carlsberg er derved i stand til at afdække den underliggende prisrisiko på aluminium. For 2013 er den overvejende del af denne prisrisiko på aluminium afdækket for Vesteuropa og Østeuropa og delvis afdækket for Den totale volumen afdækket pr. 31. december 2012 via finansielle instrumenter udgjorde ca tons (2011: tons). Baseret på denne volumen og på en antagelse om 100% effektivitet vil en 10% stigning (fald) i aluminiumsprisen påvirke egen kapitalen positivt (negativt) med 106 mio. kr. (2011: 94 mio. kr.). Dagsværdier er specificeret i note 36. Det er Gruppens politik at sikre leverance af malt og humle for det følgende budgetår. Således blev eksponeringen vedrørende 2013 i al væsentlighed afdækket via fastprisaftaler for hovedparten af Gruppen i Procent mæssigt foretages i højere grad afdækning eller prisfastsætning for Vesteuropa end for Østeuropa. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at en modpart forsømmer at opfylde sine kontraktuelle forpligtelser og derved påfører Carlsberg-gruppen et tab. Gruppen er eksponeret over for kreditrisiko på finansielle instrumenter såsom tilgodehavender fra kunder og andre tilgodehavender, udlån til kunder, likvide beholdninger, inklusive aftaleindlån og likvider, investeringer og afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi. Tilgodehavender fra kunder, udlån til kunder og andre tilgodehavender. Kreditrisikoen på tilgodehavender fra kunder opstår, når Gruppen foretager salg til kunder uden at modtage kontant betaling ved levering. De enkelte Gruppe-virksomheder påser styring af sådanne tilgodehavender, og betalingsbetingelser fastsættes ud fra en vurdering af den aktuelle markedssituation. Det er normalt Gruppens politik ikke at genforhandle betalingsbetingelser med de enkelte kunder eller konvertere tilgodehavender til udlån. Hvis en sådan genforhandling foretages, medtages udestående beløb dog i følsomhedsanalysen på baggrund af de oprindelige betalingsbetingelser. Der er ikke foretaget genforhandlinger vedrørende væsentlige tilgodehavender eller udlån i hverken 2011 eller Carlsberg-gruppen yder under visse betingelser lån til restaurationsbranchen. Udlån til restaurationsbranchen er koncentreret i Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Schweiz og Sverige og spredt over et stort antal kunder. De enkelte Gruppe-virksomheder påser styring og kontrol af disse lån efter centrale retningslinjer. Udlån til restaurationsbranchen tilbagebetales sædvanligvis via rabatter til den enkelte kunde, hvilket er afspejlet i afdragsprofilen og diskonteringen af lånene. Der er derfor ingen væsentlige forfaldne lån til restaurationsbranchen. Det skønnes, at de foretagne hensættelser er tilstrækkelige til dækning af forventede tab. En særdeles ugunstig udvikling i markedsforholdene for restaurationsbranchen kan medføre, at kreditrisikoen for grupper af kunder i et land/marked under ét forværres. Sådanne markedsforhold omfatter eksempelvis ændringer i den lokale lovgivning, der kan have negativ påvirkning på branchens indtjening, hvilket tages i betragtning ved vurdering af nedskrivning af tab på tilgodehavender. Det er Gruppens politik at reducere kreditrisikoen ved at kræve forudbetaling eller kontant betaling ved levering, især i forbindelse med visse kategorier af kunder i det enkelte land. De lokale enheder vurderer ligeledes kreditrisikoen på den enkelte kunde, samt hvorvidt det er hensigtsmæssigt og omkostningsbesparende at sikre sig mod kreditrisikoen gennem betalingsgarantier, bankgarantier, kreditforsikring, betingede salg mv. Sikkerhedsstillelse indgår i vurderingen af nedskrivning til imødegåelse af tab, og sikkerhed stilles primært af kunder i restaurationsbranchen. Kreditrisikoen forbundet med udlån til restaurationsbranchen reduceres normalt ved sikkerhedsstillelse i form af modtaget pant eller løsøre (udstyr fra barer, cafeer mv.). Dagsværdien af pantsat løsøre kan ikke skønnes pålideligt, men vurderes at være ubetydelig, da de pantsatte aktiver er brugte. Pantsatte aktiver kræver således ofte større istandsættelse, før de kan anvendes igen. Øvrige finansielle aktiver. Kreditrisikoen på likvider, investeringer og finansielle instrumenter opstår ved usikkerhed om, hvorvidt en modpart kan opfylde sine kontraktuelle forpligtelser i takt med, at de forfalder. Ifølge Gruppens retningslinjer for finansielle transaktioner må der alene kontraheres med finansielle institutioner med høj kreditværdighed. Kreditrisikoen på finansielle institutioner styres af Group Treasury. Kreditrisikoen på andre udlån er sikret gennem pant i aktier, som låntager ejer i en af Gruppens dattervirksomheder.

18 Carlsberg Group Rapport NOTE 35 FINANSIELLE RISICI FORTSAT Gruppen kontraherer primært finansielle instrumenter og transaktioner med de finansielle institutioner, der udgør Gruppens faste bankforbindelser. Gruppen vil i de fleste tilfælde have en nettogæld til sådanne institutioner. Group Treasury overvåger desuden krediteksponeringen, brutto, mod banker. Styring af kreditrisiko omfatter fastlæggelse af grænser for transaktioner med den enkelte bank på baggrund af dennes rating, vurdering af omfanget af statsstøtte i det pågældende land samt muligheden for at nettoafregne aktiver og forpligtelser. Gruppen har i 2012 indregnet tab på mellemværender med banker grundet modpartens manglende betaling. Ledelsen forventer derfor, at modparten vil misligholde sine nuværende betalingsforpligtelser over for Gruppen. Indtil 2012 havde Gruppen ikke pådraget sig tab på mellemværender med banker eller afledte finansielle instrumenter. Eksponering over for kreditrisiko. Den maksimale kreditrisiko svarer til den regnskabsmæssige værdi af de finansielle aktiver. Den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver, mio. kr. (2011: mio. kr.), er specificeret i nedenstående tabel Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Ej forfalden eller nedskreven pr. 31. december Forfalden mindre end 30 dage Forfalden mellem 30 og 90 dage Forfalden efter mere end 90 dage Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Udlån til restaurationsbranchen Udlån til associerede virksomheder Udlån til samarbejdspartnere Dagsværdi af sikringsinstrumenter Øvrige tilgodehavender Likvide beholdninger Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Ej forfalden eller nedskreven pr. 31. december Forfalden mindre end 30 dage Forfalden mellem 30 og 90 dage Forfalden efter mere end 90 dage Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Udlån til restaurationsbranchen Udlån til associerede virksomheder Udlån til samarbejdspartnere Dagsværdi af sikringsinstrumenter Øvrige tilgodehavender Likvide beholdninger Nedskrivninger til tab foretages på baggrund af en individuel vurdering af fordringer i forbindelse med en kundes insolvens, forventede insolvens, forfaldne fordringer samt ud fra matematisk beregnede nedskrivninger baseret på grupperinger af debitorer, løbetid og historiske oplysninger. Gruppen har ikke realiseret væsentlige tab på individuelle tilgodehavender fra kunder eller udlån til restaurationsbranchen i 2012 og Nedskrivninger til tab indregnet på balancedagen vedrører flere mindre kunder, som på forskellig vis har indikeret en forventning om manglende tilbagebetalingsevne, primært som følge af ugunstige økonomiske forhold. På baggrund af historiske betalingsmønstre og en omfattende gennemgang af kundernes kreditværdighed er det ledelsens vurdering, at ikke-nedskrevne fordringer, der er mere end 30 dage i restance, stadig kan inddrives. Tab på øvrige tilgodehavender vedrører en udenlandsk bank, der ikke forventes at opfylde sine forpligtelser over for Gruppen, og tilgodehavender hos Nordic Getränke GmbH. Nedskrivninger til disse tab er indregnet under særlige poster. Ændringen i nedskrivninger på tilgodehavender kan specificeres således: 2012 Tilgodehavender fra kunder Udlån til restaurationsbranchen Øvrige tilgodehavender I alt Nedskrivninger pr. 1. januar Årets nedskrivninger Realiserede tab på tilgodehavender Tilbageførte nedskrivninger Afgang Nedskrivninger pr. 31. december Tilgodehavender fra kunder Udlån til restaurationsbranchen Øvrige tilgodehavender I alt Nedskrivninger pr. 1. januar Årets nedskrivninger Realiserede tab på tilgodehavender Tilbageførte nedskrivninger Afgang Nedskrivninger pr. 31. december

19 114 Carlsberg-gruppen NOTE 35 FINANSIELLE RISICI FORTSAT Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for, at Carlsberg-gruppen ikke kan opfylde sine finansielle forpligtelser såsom tilbagebetaling af gæld, betaling af leverandører eller finansielle leasinggivere. Carlsberg-gruppens likviditetspolitik varetages af Group Treasury. Målet er at sikre en effektiv likviditetsstyring, hvilket først og fremmest omfatter tilstrækkelige bekræftede kreditter, således at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt højt, samt at der sikres kapital fra forskellige kilder. Pr. 31. december 2012 havde Carlsberg uudnyttede bekræftede langfristede kreditter på mio. kr. (2011: mio. kr.). Likviditetsrisiko afdækkes gennem en effektiv driftskapital- og kreditstyring samt ved kreditfaciliteter med finansielle institutioner med høj kreditværdighed. Fordeling af finansiel bruttogæld i 2012, mio. kr. Fordeling af finansiel bruttogæld i 2011, mio. kr. Langfristede lån fra pengeinstitutter 14% Udstedte obligationer 72% Langfristede prioritetslån 4% Kortfristede lån fra pengeinstitutter 3% Andre lang- og kortfristede lån 7% Langfristede lån fra pengeinstitutter 36% Udstedte obligationer 54% Langfristede prioritetslån 4% Kortfristede lån fra pengeinstitutter 4% Andre lang- og kortfristede lån 2% I den daglige likviditetsstyring anvendes cash-pools, der dækker de fleste af enhederne i Nord- og Vesteuropa, eller interne lån mellem Group Treasury og dattervirksomheder. Som følge af beskatningsregler og lokal lovgivning har de majoritetsejede dattervirksomheder i Østeuropa deres egne kreditfaciliteter og lån fra banker. Dette er også tilfældet i joint venture-selskabet i Portugal (Unicer-Bebidas). Carlsberg bruger nedenstående opstilling til at overvåge likviditetsberedskabet: Bekræftede langfristede lån og kreditter i alt Kort- og langfristet gæld i alt Uudnyttede bekræftede langfristede kreditter Likvide beholdninger Likviditetsberedskab I opstillingen er uudnyttede bekræftede langfristede kreditfaciliteter på mio. kr. (2011: mio. kr.) efter fradrag af kort- og langfristet gæld og er derfor mio. kr. (2011: mio. kr.) svarende til den kortfristede gæld lavere end den faktiske uudnyttede del af bekræftede langfristede kreditfaciliteter på mio. kr. (2011: mio. kr.). En ubetydelig del af de bekræftede langfristede kreditfaciliteter indeholder finansielle covenants baseret på udviklingen i forholdet mellem nettogælden og EBITDA. Ledelsen vurderer løbende dette forhold. Pr. 31. december 2012 opfylder Carlsberg-gruppen de finansielle covenants. Tabellen på næste side viser den kontraktlige løbetid for finansielle forpligtelser, herunder skønnede rentebetalinger fratrukket effekten af nettingaftaler, og dermed Gruppens likviditetsrisiko. Likviditetsrisikoen, som den fremgår af tabellen, vedrører udelukkende pengestrømme fra Gruppen. Leverandørgæld og andre finansielle forpligtelser hidrører hovedsagelig fra finansieringen af driftsaktiver, eksempelvis materielle aktiver, og investeringer i driftskapital, eksempelvis varebeholdninger og tilgodehavender fra kunder.

20 Carlsberg Group Rapport NOTE 35 FINANSIELLE RISICI FORTSAT Finansielle forpligtelser 2012 Kontraktlige pengestrømme Forfald <1 år Forfald >1 år <5 år Forfald >5 år Regnskabsmæssig værdi Afledte finansielle instrumenter: Afledte finansielle instrumenter, skyldige Ikke-afledte finansielle instrumenter: Finansiel gæld, brutto Renteomkostning N/A Leverandørgæld og anden gæld mv Forpligtelser vedrørende køb af virksomheder Finansielle forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Ikke-afledte finansielle instrumenter Finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser 2011 Kontraktlige pengestrømme Forfald <1 år Forfald >1 år <5 år Forfald >5 år Regnskabsmæssig værdi Afledte finansielle instrumenter: Afledte finansielle instrumenter, skyldige Ikke-afledte finansielle instrumenter: Finansiel gæld, brutto Renteomkostning N/A Leverandørgæld og anden gæld mv Forpligtelser vedrørende køb af virksomheder Finansielle forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Ikke-afledte finansielle instrumenter Finansielle forpligtelser Alle poster er anført til deres nominelle værdier. Afledte finansielle instrumenter er præsenteret brutto. Afledte finansielle instrumenter indgås generelt med Gruppens faste bankforbindelser. Den nominelle værdi/kontraktlige pengestrømme vedrørende den finansielle gæld er 121 mio. kr. lavere (2011: 94 mio. kr. højere) end den regnskabsmæssige værdi. Forskellen på den nominelle værdi og den regnskabsmæssige værdi består af forskellen mellem disse værdier ved første indregning, der regnskabsmæssigt behandles som omkostninger, der aktiveres og amortiseres over løbetiden, og forskellen mellem den nominelle værdi og dagsværdien af udstedte obligationer. Renteomkostninger udgøres af de forventede kontraktlige pengestrømme vedrørende den finansielle bruttogæld pr. 31. december Renteomkostninger omfatter desuden den del af bankgæld og prioritetslån, der er omlagt (eksklusive swaps, men inklusive margin). De forventede nettopengestrømme fra omlægningen af lån er medtaget i de kontraktlige pengestrømme fra det afledte finansielle instrument. Pengestrømme vedrørende rentebetalinger er skønnet på baggrund af den nominelle værdi af ovennævnte lån og terminspriser ultimo 2012 og Renteomkostninger for gæld ultimo 2012 og 2011, der ikke er baseret på en kontraktlig forpligtelse (kortfristet gæld og træk på cash-pools), er medtaget for en toårig periode.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015 Gjorslevvej 20 4660 Store Heddinge CVR-nr. 34700478 Årsrapport for 2015 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09-06-2016 Wei Qing Wang Dirigent

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere