Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S"

Transkript

1 Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S Strategic financial analysis and valuation of Parken Sport & Entertainment A/S Forfatter: Jannik Raun Christensen Vejleder: Edward Vali, Institut for regnskab og revision Afleveret: Oktober 2010 Antal sider: 130 Satsenheder:

2 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY 4 1. INDLEDNING INDLEDNING OG MOTIVATION PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING OG FOKUSOMRÅDE MÅLGRUPPEVALG TIDSHORISONT TEORI- OG MODELVALG STRATEGISK ANALYSE REGNSKABSANALYSE VÆRDIANSÆTTELSE METODE STRUKTUR KILDEKRITIK DEFINITIONER VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE HISTORIE SEGMENTERING PEER GROUP STRATEGISK ANALYSE OMVERDENSANALYSE PEST POLITISKE FAKTORER ØKONOMISKE FAKTORER SOCIOKULTURELLE FAKTORER TEKNOLOGISKE FAKTORER BRANCHEANALYSE PORTERS 5 FORCES ADGANGSBARRIERER OG TRUSLEN FRA NYE KONKURRENTER LEVERANDØRERNES FORHANDLINGSSTYRKE KUNDERNES FORHANDLINGSSTYRKE SUBSTITUERENDE PRODUKTER KONKURRENCEINTENSITET INTERN ANALYSE MATERIELLE RESSOURCER IMMATERIELLE RESSOURCER HUMANE RESSOURCER INTERNE KOMPETENCER PRODUKTPORTEFØLJEN I PSE DELKONKLUSION - SWOT REGNSKABSANALYSE VURDERING AF REGNSKABSKVALITET ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS REFORMULERING AF REGNSKABET RENTABILITETSANALYSE AFKASTNINGSGRADEN (AG) OVERSKUDSGRAD (OG) OG AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED (AOH) RISIKO- OG LIKVIDITETSANALYSE DELKONKLUSION BUDGETTERING RESULTATBUDGET NETTOOMSÆTNING OMKOSTNINGER BALANCEN 68 2

3 5.3 PENGESTRØMSOPGØRELSE BUDGETKONTROL VÆRDIANSÆTTELSE VALG AF VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER KAPITALVÆRDIBASEREDE VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER ESTIMERING AF KAPITALOMKOSTNINGER BEREGNING AF WACC BEREGNING AF VÆRDIEN BASISSCENARIET (BUSINESS AS USUAL) ALTERNATIVSCENARIET VÆGTNING FØLSOMHEDSANALYSE DELKONKLUSION - SAMMENFATNING AF VÆRDIEN KONKLUSION STRATEGISK ANALYSE REGNSKABSANALYSE VÆRDIANSÆTTELSE PERSPEKTIVERING 87 LITTERATURLISTE 88 BILAGSOVERSIGT FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3

4 Executive summary This master s thesis concerns the valuation of Parken Sport & Entertainment (PSE), and whether the stock is traded at a realistic price. During the process mainly four business areas have been examined Entertainment (Parken and FCK), Fitness (Fitness DK) and Amusement (Lalandia Rødby and Billund). All together they represent 99% of PSE s turnover. The strategic analysis found that PSE is well positioned in each business area. The portfolio consists of well-known and unique brands. Although they hold a strong position the markets are characterized by being mature and extremely competitive. In the future this is a big challenge for PSE and the company s ability to make a profit. It is estimated that PSE still have organic growth potential if the company is determined to trim the business and adapt to the consumer needs. The financial analysis primarily found that the growth was financed by foreign capital and that it had not resulted in any improvement in profits. The cost level was too high compared to the defined peer group. The peer group consists of twelve similar Danish companies operating in the same business areas as PSE. Therefore potential future profits must come from optimizing the business through better use of assets and cutting the costs. The DCF and EVA models were chosen for valuation. Since it was impossible to find an exact comparison to PSE, multiples were dropped as a valid valuation method. It was estimated that PSE would reach a steady-state condition in five years time. Due to the terminal periods share of the total value of the company, it was very sensitive to changes in EBITDA-margin, interest rates, WACC and growth rates. A sensitivity analysis and two weighted scenarios resulted in a possible range in which the value of the share with high certainty would be found. The thesis concludes that the share is understated compared the market value. The current price of the stock does not reflect the true value according to the thesis analysis. 4

5 1. Indledning 1.1 Indledning og motivation Parken i gæld til halsen Flemming Østergaard understreger overfor P1 Business, at han fastholder løftet til børsmarkedet om, at der er plus på regnskabet når året er omme. Vi har et ekstremt dygtigt management. Døm os hvis ikke vi kan løse opgaverne. Vi kører ikke Tour De France på trehjulet cykel, forsikrer Flemming Østergaard. (Citat: P1 Business, 01/ ) For bare 2 ½ år siden, i maj 2007, havde Parken Sport & Entertainment (efterfølgende kaldet PSE) en markedsværdi på næsten 5 mia. kr. mens koncernen, den 27. januar 2010, nåede en foreløbig bund svarende til en markedsværdi på omkring 600 mio. kr. Kunne dette retfærdiggøres? Parkens bestyrelsesformand havde jo blot få måneder forinden forsikret alle om, at de ikke kørte på trehjulede cykler inde hos dem. To måneder efter udtalelsen syntes PSE dog, at deres juvel på fitnessmarkedet var knap så skinnende, og nedskrev værdien markant. Det lovede overskud var erstattet af et rekordstort underskud på en kvart mia. kr. Noget havde ændret sig. Kløften mellem de kritiske analytikeres rapporter og selskabets egen kommunikation med omverdenen, var blevet mere synlig. Hvem havde ret, og skyldtes underskuddet blot en ekstraordinær nedskrivning? Var PSE og det ekstremt dygtige management udsat for uretmæssig kritik, eller var forretningen mindre velsmurt end den fremstod? Afhandlingens indhold er dermed defineret, og vil foretage en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af netop PSE. Emnet er centralt for mange studerende der har læst cand.merc.fir. En stor del af studiet har været koncentreret omkring de forskellige aspekter af værdiansættelse, og det analysearbejde der ligger forud for dette. Ligeledes sker der hele tiden noget nyt som ændrer forudsætningerne, hvilket retfærdiggør at de samme virksomheder behandles igen og igen. Det er ligeledes en spændende tid, hvor der over hele linjen vil være grundlag for at lave nye analyser, der måske viser markant ændrede strategier og værdier i forhold til tidligere afhandlingers resultater. 1 5

6 1.2 Problemformulering Hovedspørgsmål: Hvilken kurs bør Parken Sport & Entertainments aktier handles til pr. 01/ , og kan der på den baggrund anbefales køb af aktien set i forhold til den officielle kurs? Dette vil blive besvaret med udgangspunkt i først en strategisk analyse som skal kortlægge følgende: Hvordan kan PSE s aktuelle strategiske position i markedet og branchen beskrives? Hvordan ser fremtidens strategiske position ud for PSE? Dernæst en regnskabsanalyse som skal undersøge og klarlægge følgende: Hvordan har udviklingen i rentabiliteten og indtjeningen været i analyseperioden? Hvordan ser PSE s fremtidige indtjeningspotentiale (value drivers) og risikoprofil ud? Til sidst vil jeg med udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen sammenfatte informationerne og foretage en værdiansættelse som skal forklare: Hvilke værdiansættelsesmodeller kan benyttes til værdiansættelse af PSE? Hvor følsom er værdien overfor ændringer i forudsætningerne? 1.3 Afgrænsning og fokusområde Afhandlingen vil tage udgangspunkt i de sidste 5 regnskabsår begyndende med 2004/2005 og sluttende med Dette har været en helt særlig periode i PSE s relativt korte historie, hvor der er søsat mange skibe og ligeså været enorme forventninger til resultaterne af investeringerne. Dette har kursudviklingen også afspejlet, hvorfor analyseperioden vil indeholde nogle anormale forhold. set i forhold til PSE s samlede levetid. PSE vil som udgangspunkt blive analyseret som samlet koncern, hvorfor det vil være nødvendigt at vurdere hvor værdiskabelsen stammer fra. Dette vil medføre udelukkelse af enkelte forretningsområder, hvorfor den strategiske analyse udelukkende vil have fokus på de i kapitel 2 nævnte segmenter. De øvrige antages ikke at have særlig relevans for det samlede billede. Modeller og beregningsmetoder vil kort blive introduceret, men forudsættes som værende allerede kendt af læseren. 6

7 I forbindelse med værdiansættelsen er der sat en skæringsdato der hedder 01/ Afhandlingen har altså ikke medtaget offentliggjorte informationer eller taget højde for begivenheder indtruffet efter denne dato. Der anvendes udelukkende danske virksomheder eller datterselskaber som peer group. Der er ikke foretaget en analyse af Midcap indeksets performance for samme periode, men i stedet er der valgt en bred peer group, som PSE holdes op i mod sammen med den risikofri rente. Jeg afgrænser mig fra en større diskussion af værdiansættelsesmodeller, dels da modellerne teoretisk skal give samme værdi, men også fordi afhandlingen ønsker at anlægge en praktisk vinkel. DCF samt multipler er blandt de hyppigst anvendte modeller. De kapitalværdibaserede modeller er desuden uafhængige af anvendt regnskabspraksis, hvorfor valget er faldet herpå. 1.4 Målgruppevalg Den primære målgruppe for denne afhandling vil være aktionærer i PSE, samt fremtidige investorer, der ønsker at investere i PSE. Analysen foretages derfor ud fra et investorsynspunkt, og bygger på offentlig tilgængelig information. Sekundært henvender afhandlingen sig til studerende med interesse i regnskabsanalyse og værdiansættelse. 1.5 Tidshorisont Informationsindsamlingen til afhandlingen er påbegyndt i februar 2010, hvor data for de sidste 5 år er indsamlet. For at få et samlet billede af virksomheden har det været nødvendigt at gå længere tilbage, ligesom regnskabstal for år 2003/2004 er inddraget med henblik på at genere gennemsnitlige tal fra balancen for egenkapital og investeret kapital. 7

8 1.6 Teori- og modelvalg Strategisk analyse PEST analyse Modellen beskriver eksterne faktorer som virksomheden ikke selv har indvirkning på. Dog har virksomhederne mulighed for at ændre deres beslutninger, i forhold til udviklingen i omverdenen. Formål: At få et indblik i de faktorer som har og kan påvirke PSE, og bruge modellen til at fremhæve hvilke eksterne forhold der har indvirkning på PSE. Kritik: Modellen kan være overfladisk, da den kan tilpasses alle brancher. Ligeså kan den være subjektiv, hvilket skyldes at de faktorer og forhold, som vil indgå i analysen, udelukkende bestemmes af den, der foretager analysen. Porters 5 forces Blev i 1980 erne udviklet til at vurdere en branches profitpotentiale, men kan ligeså bruges til at vurdere de kræfter, der påvirker konkurrencen og den interne rivalisering i branchen. Formål: At analysere branche og konkurrenceforholdene. Kritik: Kan kritiseres for at være for statisk, og således ikke tage højde for, at markeder og konkurrencen i princippet kan ændre sig dagligt, ligesom de er stærkt påvirket af omverdenen. Ligeså inddrages de interne forhold ikke, hvilke i lige så høj grad som de fem kræfter er medvirkende til at skabe konkurrencefordele. SWOT Udviklet og brugt i 1960 erne og 70 erne af Alfred Humphrey, som et strategisk værktøj til planlægning og evaluering af hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler der kunne identificeres ved et projekt eller forretningsområde. Formål: At skabe et samlet overblik over Parken Sport & Entertainments strategiske position, med udgangspunkt i den eksterne og interne analyse. Kritik: Omverdenen er endnu mere kompleks end antaget af SWOT modellen og bør ikke blot ses som noget man tilpasser sig til passivt. 8

9 1.6.2 Regnskabsanalyse Du-Pont pyramiden Sammenhængen mellem afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fremgår af Du-Pont pyramiden, der er opkaldt efter den amerikanske koncern, der introducerede metoden. I Du-Pont pyramiden kan man aflæse, hvilke regnskabsposter der påvirker overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, og dermed afkastningsgraden. Formål: At analysere den historiske performance og udvikling, med henblik på, sammenholdt med den strategiske analyse, at evaluere den fortidige strategi og resultaterne heraf, samt danne grundlag for den fremadrettede budgettering. Kritik: Det kan være svært at udvælge hvilke nøgletal, der bedst beskriver virksomheden. Som oftest er der ikke et overordnet nøgletal, der kan opsamle en virksomheds økonomiske situation, hvorfor nøgletal siges at bygge på et løst økonomisk-teoretisk grundlag. Ligeledes kan der sættes spørgsmålstegn ved tolkningen af de valgte nøgletal og resultater. Det er svært at sammenligne virksomheder fra forskellige brancher, analysen skal hellere benyttes til at sammenligne, indenfor samme branche eller til belysning på den tidsmæssige udvikling for virksomheden. Derudover kan man ved hjælp af regnskabsanalyse se på, hvad der kan være gået galt, men sjældent finde den endelige årsag, da der ikke er krav til virksomhederne om komplet specifikation af eksempelvis omkostninger Værdiansættelse I d rather be vaguely right than precisely wrong. (Keynes) DCF Discounted cash flow analysis is the most accurate and flexible method for valuing projects, divisions, and companies. Any analysis, however, is only as accurate as the forecasts it relies on. Errors in estimating the key ingredients of corporate value... can lead to mistakes in valuation. 2 Den tilbagediskonterede cash flow model er den teoretisk korrekte og blandt de hyppigst anvendte modeller til værdiansættelse. Den anses for at være uafhængig af anvendt regnskabspraksis, og måler værdien på selskabsniveau, det vil sige fra både långivers og ejers synsvinkel. Forudsætningerne bag modellen er, at al overskydende likviditet investeres i 2 Koller, Goedhart, and Wessels: Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies 9

10 projekter, som giver en nettonutidsværdi lig nul, det vil sige at investeringen er lig afkastkravet. Såfremt dette opfyldes kan det forudsættes, at den overskydende likviditet bliver udbetalt i den periode den opstår Formål: At estimere værdien af egenkapitalen på baggrund af det frie cash flow. Kritik: Modellen har af praktikere været kritiseret for at give det resultat man ønsker afhængig af hvilke parametre den fodres med 3. Som ovenstående citat pointerer, kræver modellens anvendelse bevidsthed om, at en del forudgående arbejde forudsættes, samt at der ligger et konsistent budget som grundlag. DCF modellen vil være følsom overfor eventuelle simplificerede antagelser og forudsætninger, og dermed ikke egne sig til quick and dirty brug. Modellens konstruktion gør at både normalindtjeningen samt den overnormale indtjening skal estimeres, i modsætning til eksempelvis EVA modellen, som blot fastlægger den overnormale indtjening. DCF modellen vil derfor have et større udfaldsrum. Dette giver terminalværdien en relativ stor vægt, hvilket kan medføre enten over- eller undervurdering. Brugervenligheden kan altså diskuteres, idet den data som modellen bygger på kan være meget svær og tidskrævende at estimere. Da kapitalmarkederne er effektive, burde markedskursen basalt set afspejle al information. Lidt firkantet kan man derfor sige at DCF modellen giver et forkert resultat, såfremt dette afviger fra markedskursen. EVA Modellen fastlægger merprisen i forhold til den bogførte værdi. Jo større forskellen mellem afkastet på den investerede kapital og afkastkravet, tillagt den investerede kapital primo perioden er, jo mere vil den estimerede værdi afvige fra den bogførte. Investor betaler også kun en merpris i forhold til den bogførte værdi, hvis der kan genereres et overnormalt afkast. Formål: At estimere værdien af egenkapitalen på baggrund af den overnormale indtjening 4. Kritik: Brug af modellen kræver at alle indtægter og omkostninger passerer resultatopgørelsen (clean surplus), og at der således ikke manipuleres med regnskaberne. Den vil ligeså være følsom overfor fejlagtige dataestimater, herunder WACC og forventede økonomiske overskud, mens terminalværdien, i forhold til ved brug af DCF modellen, vil udgøre en væsentlig mindre del af værdien EVA = NOPAT (Inv. kap * WACC) 10

11 I PSE regi er udfordringen særligt at værdiansættelsen baserer sig på et koncernbudget. Dette favner over fem forskellige forretningssegmenter, hvor særligt risikoelementet, men også vækstpotentialet, er forskelligt. Dette er forsøgt imødekommet ved at basere den strategiske analyse, samt regnskabsanalysen på de enkelte datterselskaber og deres individuelle regnskaber. Dette har gjort, at der har været et stærkere grundlag for at kunne estimere data til brug i modellerne, idet de individuelle risici og vækstpotentialer har været identificeret. Disse er efterfølgende indarbejdet i koncernbudgettet, men usikkerheden består fortsat i foreningen. 1.7 Metode Afhandlingens datagrundlag er baseret på både kvalitative og kvantitative data, samt lige dele primær som sekundær data. Primær data benyttet er bøger og artikler, som har til formål at understøtte og hjælpe med besvarelsen af problemstillingen. Det er indsamlet til formålet, mens sekundær data er information, der er udformet med andre formål for øje. Det vil i dette tilfælde være offentlig tilgængelig information, rapporter fra andre analytikere, samt artikler og internetsider. PSEs egen side er benyttet til indsamling af informationer, herunder årsrapporter. Derudover er portalen Euroinvestor.dk anvendt som værktøj til indsamling af andre analyser, da denne udover almindelige børsmeddelelser ligger inde med de fleste offentliggjorte data, som har relation til PSE. Den strategiske analyse er primært baseret på kvalitativ sekundær empiri, herunder fondsbørsmeddelelser, analytikerkommentarer, anbefalinger og almindelige mediebragte nyheder, samt PSE og datterselskabernes årsrapporter og årsregnskaber. Regnskabsanalysen baserer sig på kvantitativ sekundær empiri i form af koncernårsregnskaber. Derudover indgår en kvalitativ del ligeså, idet vurdering af anvendt regnskabspraksis afhænger af subjektive fortolkninger af lovgivningen på området. Værdiansættelsen integrerer kvalitative og kvantitative informationer, da de kvalitative analyser kvantificeres og dermed indgår som en vital del af selve grundlaget for ansættelsen. 11

12 1.8 Struktur Det overordnede spørgsmål i problemformuleringen vil forsøges besvaret gennem følgende kapitler, som alle er delkomponenter der understøtter det egentlige formål med afhandlingen. 12

13 Kapitel 1 har til formål at præsentere og præcisere afhandlingens egentlige formål og problemstilling, og hvordan denne vil søges besvaret. Ligeledes tages der stilling til anvendt metode og den overordnede struktur. Kapitel 2 vil præsentere virksomheden PSE, og give et historisk oprids fra etablering og frem til i dag. Formålet er at forstå virksomheden og forretningsmodellen. Derudover vil der blive foretaget en segmentering af de forskellige forretningsområder, samt en beskrivelse og fastlæggelse af peer group. Kapitel 3 er en strategisk analyse af PSE og koncernens forretningsområder. Analysen har til formål at afdække virksomhedens strategiske position, for på den måde at forstå dels hvordan den reagerer og er stillet i forhold til omverdenen, men også hvilke interne styrker og svagheder den besidder. Analysen vil samlet set bidrage med vigtig viden til den senere budgettering, da det her afgøres dels om virksomhedens strategi er velvalgt, men også hvordan den ville kunne tænkes at imødekomme fremtiden. Kapitel 4 er en regnskabsanalyse, som har til formål at analysere de historiske økonomiske resultater. Først vil der blive kigget på den anvendte regnskabspraksis og regnskabskvaliteten, hvorefter nøgletal vil blive analyseret, for at se på rentabiliteten og virksomhedens finansielle performance. Nøgletallene er genereret ud fra de reformulerede regnskaber. Analysen vil sammen med den strategiske, danne grundlag for budgetteringen. Kapitel 5 har til formål at spå om fremtiden. Her dannes budgettet og de tal som skal stoppes ind i værdiansættelsesmodellerne. De forudsætninger der fastlægges her er af afgørende betydning for virksomhedens værdi. Kapitel 6 har til formål at vælge de rigtige værdiansættelsesmodeller, samt estimere virksomhedens kapitalomkostninger. Herefter vil der blive foretaget værdiansættelsen og følsomhedsanalyse med henblik på at fastlægge kursintervallet for PSEs aktie Kapitel 7 vil konkludere på afhandlingens analyseafsnit, og dermed samle og give svar på de i problemformuleringen stillede spørgsmål. 13

14 Kapitel 8 vil være en perspektivering, der reflekterer over PSE s udvikling hvis ikke finanskrisen var kommet. 1.9 Kildekritik Virksomhedernes årsrapporter har været en væsentlig kilde til information. Årsrapporterne er underlagt årsregnskabslovens regulering om og neutralitet og relevans, men da rapporterne har mange formål er det nødvendigt at forholde sig kritisk til den information som stilles til rådighed. Således må det antages at selskabet vil være tilbøjeligt til at se sig selv i et mere farvet lys og dermed være mindre objektiv. Andre kilder samt kritikere er således opsøgt med henblik på netop at opnå netop neutralitet og relevans. Derudover er der anvendt anerkendt litteratur og teori, som anses for værende valid. Artikler, aviser, publikationer og internetsider kan være sværere at vurdere, men generelt er der stræbt efter at søge ekspertviden eller anden viden fra specialiserede kilder. Fælles er at alle kilder, deres validitet, agenda og relevans er vurderet før brug Definitioner Der anvendes i afhandlingen forkortelser, og nedenfor er angivet forkortelsen, og det den dækker over: PSE: Parken Sport & Entertainment A/S Parken: Parken Venues FCK: Football Club (F.C) København AG: Afkastningsgraden OG: Overskudsgraden AOH: Aktivernes omsætningshastighed 14

15 2. Virksomhedsbeskrivelse Dette kapitel har til formål at give en karakteristik af PSE, og give læseren dels et billede af den bagvedliggende historie, men også hvilken strategi der har ligget til grund for PSE s virke. Derudover foretages til sidst en segmentering af virksomhedens forretningsområder, samt en præsentation af den valgte peer group. Der henvises til bilag 2.2 som er en detaljeret gennemgang af væsentlige begivenheder indtruffet i analyseperioden, samt hvad der historisk set har påvirket og drevet aktiekursen. Kapitlet baserer sig på sekundær kvalitativ data, som årsrapporter, samt fondsbørsmeddelelser og analytikerudtalelser. 2.1 Historie Football Club København (efterfølgende kaldet FCK) blev stiftet den 1. juli 1992 som en overbygning af Europas ældste ikke-engelske klub KB af 1876 og B1903 og har hjemmebane i Danmarks nationalarena Parken på Østerbro i København 5. I 1997 var klubben på fallittens rand og søgte derfor investorer, hvorefter Flemming Østergaard tiltrådte som investor 6 sammen med blandt andre ejendomsmægleren Peter Norvig og erhvervsmanden Aldo Petersen. Flemming Østergaard blev indsat som direktør med uindskrænket magt. En ny forretningsplan blev udarbejdet og strategien var at gøre forretningen uafhængig af sportslige resultater, ved at diversificere porteføljen og udvide med andre forretningsområder inden for sport og underholdning. Fællesnævneren skulle være stor kundevolumen. Umiddelbart efter blev FCK børsnoteret i et forsøg på at tiltrække kapital, der kunne finansiere uafhængigheden. Næste skridt var at erhverve Parken og de tilhørende faciliteter som restaurant og konference. Parken blev tilkøbt for 138 mio. kr., og gjorde nu at kun hen ved halvdelen af omsætningen kom fra fodbolddelen. Det var nu muligt at udnytte faciliteterne og tjene penge på koncerter og forskellige firmaarrangementer. I 1999 skiftede navnet til det mere bredt klingende Parken Sport & Entertainment, hvilket skulle signalere, at virksomheden var på vej til at være en underholdningskoncern og ikke blot en fodboldklub. Dette skulle blive starten på det konglomerat som vi kender i dag. I 2001 investerede Parken i et skydetag, som nu gjorde det muligt også at afholde indendørs arrangementer, og dermed udnytte kapaciteten året rundt. Parken er i dag Nordeuropas største indendørs arena. I 2002 købte PSE halvdelen af aktierne i E-billetter A/S, Parkens kontortårne, med henblik på at drive udlejningsvirksomhed, samt 5 6 Prospekt til emission 2010 side 29 15

16 etablerede FCK Håndbold. Flemming Østergaard blev erstattet som direktør af Jørgen Glistrup, for i stedet at varetage posten som arbejdende bestyrelsesformand. I 2004 blev 75 % af aktierne i Lalandia købt. I 2006 erhvervede PSE Danmarks største fitnesskæde Fitness DK, af den tidligere mesterbokser Hans Henrik Palm for knap 300 mio. kr. Derudover erhvervede PSE 75 % af selskabet REKA Leisure, som ejede optionen på opførelse af det, der skulle blive til Lalandia Billund ved Legoland. I 2007 blev opførelsen af Lalandia Billund igangsat og de 761 feriehuse, der var planlagt opført i området blev solgt på få dage. Derefter fulgte et par turbulente år indirekte forårsaget af dels finanskrisens indtog, men også de massive investeringer, der var foretaget for lånte midler. I 2010 besluttede Flemming Østergaard at trække sig som bestyrelsesformand 3 år før tid efter massiv kritik af hans dispositioner. Bilag 2.1 er en gennemgang af PSE koncernens virksomheder, deres marked, primære indtægter/omkostninger samt risici. 2.3 Segmentering PSE s forretningsområder er inddelt i tre segmenter, henholdsvis underholdning, fitness og Lalandia. Samlingen sker under hensyntagen til forhold, der gør sig gældende i de forskellige brancher, hvorfor det forudsættes at den strategiske analyse dækker bredest muligt efter nedenstående inddeling. Denne favner ligeså over 99 % af PSE s omsætning. I regnskabsanalysen har det dog været nødvendigt at skille FCK og Parken ad for at kunne analysere på de økonomiske resultater. Parken Sport & Entertainment A/S Underholdning FCK Parken Venues Andel af oms: ca. 27% Andel af resultat: 25 % Fitness Fitness DK Andel af oms: ca. 27% Andel af resultat: 4 % Forlystelse Lalandia Rødby Lalandia Billund Andel af oms: ca. 45% Andel af resultat: 70 % 16

17 Figur 2.1 Omsætningsfordeling 2009 Sommerhussalg 33% Parken 10% Lalandia 12% FCK 17% Ftness DK 27% Investeringsejendo mme 1% Figur 2.1 viser omsætningen fordelt på de enkelte forretninger. Figuren tager udgangspunkt i regnskabstal fra seneste regnskabsår. Underholdning Herunder findes den oprindelige kerneforretning FCK, samt selve stadiondriften samlet under navnet Parken Venues. FCK s hjemmebane er Parken stadion, ligesom den væsentligste del af Parkens indtægter stammer fra FCK s fodboldarrangementer 7. Jeg ser derfor en stor sammenhæng mellem resultaterne i disse to forretningsområder, hvorfor de er sammenlagt i analyseøjemed. Fitness Området tæller datterselskabet Fitness DK, som alene tegner sig for ¼ af PSE s omsætning. Markedet er enestående og har ikke i sig selv nogen større sammenhæng med de øvrige forretningsområder. Forlystelse Lalandia der tegner sig for næsten halvdelen af omsætningen (sommerhussalg+lalandia) og 2/3 af indtjeningen. Området er ligeså enestående og har ikke nogen større sammenhæng med de øvrige enheder. De samme forhold gør sig mere eller mindre gældende for Rødby og Billund, men fokus ligger primært på Rødby, eftersom Billund netop har slået dørene op, og først fra 2011 står fuldt færdigt med alle huse. 7 Prospekt til emission 2010 side 38 17

18 2.4 Peer group Gruppen består af en større række virksomheder, som er valgt på baggrund af kriterierne: Bedst mulig sammenlignelighed og markedsposition. PSE er et konglomerat, der agerer indenfor forskellige forretningsområder, hvorfor peer group består af tolv virksomheder, der hver især er repræsenteret på samme marked som PSE. Der er lagt vægt på, at peer group såvidt muligt skal bestå af danske virksomheder, eftersom PSE udelukkende har ageret på dansk jord. I bilag 2.3 er der en kort beskrivelse af dem alle. Fitness Fitnessmarkedet i Danmark består af tre store aktører. Foreningsfitness er dog på vej frem, men er så nyt at der endnu ikke findes tilfredsstillende data. Derudover består markedet af mange små og lokale aktører, hvorfor der til sammenligning er valgt følgende to virksomheder, der også af PSE fremhæves som primære konkurrenter. Valgte virksomheder: Fitness World og SATS Fodbold For foldboldklubber er deres performance og placering næsten det eneste der tæller, og man kunne fristes til at tro, at økonomien kommer i anden række. Fodboldklubber er valgt ud fra dels deres performance i Superligaen, men også ud fra deres øvrige sammenlignelighed med FCK og PSE, herunder faciliteter og forretningsmodeller. Det har været nødvendigt at tage andre danske klubber frem for engelske eller skotske, da markederne har vist sig at være meget forskellige, hvilket ville sløre sammenligneligheden. Valgte virksomheder: Brøndby IF, OB, AGF og Aab Forlystelse Lalandia kombinerer forlystelse med ferie, hvorfor der er valgt nogle af de ypperste danske aktører indenfor forlystelse og sommerhusudlejning og det der populært kaldes leisure. Det er forsøgt at dække Lalandia ind med konkurrenter hvis forretningsmodel på mange måder minder om deres. Valgte virksomheder: Legoland, Dancenter, Fårup Sommerland og Tivoli 18

19 Underholdning Dette marked har været svært at afdække, og særligt finde data til, da langt de fleste stadions og spillesteder er offentligt støttede eller ejede. Data har derfor ikke været tilfredsstillende, hvorfor valget kun er faldet på to professionelle aktører, hvis karakteristika på hver sin måde er fundet sammenlignelige med Parken. Konferenceaktiviteterne udgør en så lille del af indtægterne, at der ikke er valgt at benchmarke herimod. Valgte virksomheder: Forum og Messecenter Herning 19

20 3. Strategisk analyse Den strategiske analyse dækker følgende områder: Samfunds-, branche- og markedsmæssige forhold som påvirker væsentlige value drivers Sammenligning af virksomhedens interne kompetencer i forhold til konkurrenternes. Benchmarking med konkurrenter for at identificere relative styrker og svagheder Endelig er formålet med analysen at give basis for at forudsige det fremtidige vækst- og indtjeningspotentiale, samt de driftsmæssige og finansielle risici. Kapitlet vil følge nedenstående struktur: 3.1 Omverdensanalyse PEST Analysen har til formål at vurdere hvilke faktorer i det omkringliggende samfund, der kan påvirke PSE, og som PSE ingen indflydelse har på. Det er vurderet, at nedenstående samfundsmæssige faktorer særligt vil have betydning for indtjeningen i PSE s forretningssegmenter, og således dækker de makroøkonomiske forhold, 20

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Forfatter: Mikkel Baunegaard Antonsen Vejleder: Henning Skov Jensen Copenhagen Business

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

R S M P L U S D A N M A R K

R S M P L U S D A N M A R K Værdigrundlag : DKL Hvorfor stille spørgsmålet? Er der begrundelse for en opdeling? Fylder den ene for meget kontra den anden? Er der en model? VÆRDI Hvad med publikum Hvad med publikum Hvad med publikum

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Værdiansættelse af PARKEN Sport & Entertainment A/S

Værdiansættelse af PARKEN Sport & Entertainment A/S Studie: HD (R) Afhandling: Studienr.: LN64195 Navn: Lars Nielsen Eksamens nr.: 270069 Opgavetitel: Værdiansættelse af PARKEN Sport & Entertainment A/S Indholdsfortegnelse 1. Executive Summary......................................

Læs mere

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr.

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Præcisering af beskrivelse af forventninger for 2010 for Lalandia Dette

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S. Forfatter: Martin Baltzer Copenhagen Business School 2013

VÆRDIANSÆTTELSE AF PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S. Forfatter: Martin Baltzer Copenhagen Business School 2013 VÆRDIANSÆTTELSE AF PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S Forfatter: Martin Baltzer Copenhagen Business School 2013 Vejleder: Henrik Kyhnauv HD (R) Afhandling Afleveret 6. august 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 ØKONOMI Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2 Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 3 Oms 3,9b Årsregnskabet 2012 balancens aktivside 5 Årsregnskabet 2012

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed

Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed - en real optionstilgang Sammenfatning De traditionelle værdiansættelsesmetoder kommer til kort, når potentialet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse.

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2011 Årsrapport for 2010/11 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2010/11 (01.07.10 30.06.11) viser en omsætning på 19.132

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere