Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S"

Transkript

1 Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S Strategic financial analysis and valuation of Parken Sport & Entertainment A/S Forfatter: Jannik Raun Christensen Vejleder: Edward Vali, Institut for regnskab og revision Afleveret: Oktober 2010 Antal sider: 130 Satsenheder:

2 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY 4 1. INDLEDNING INDLEDNING OG MOTIVATION PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING OG FOKUSOMRÅDE MÅLGRUPPEVALG TIDSHORISONT TEORI- OG MODELVALG STRATEGISK ANALYSE REGNSKABSANALYSE VÆRDIANSÆTTELSE METODE STRUKTUR KILDEKRITIK DEFINITIONER VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE HISTORIE SEGMENTERING PEER GROUP STRATEGISK ANALYSE OMVERDENSANALYSE PEST POLITISKE FAKTORER ØKONOMISKE FAKTORER SOCIOKULTURELLE FAKTORER TEKNOLOGISKE FAKTORER BRANCHEANALYSE PORTERS 5 FORCES ADGANGSBARRIERER OG TRUSLEN FRA NYE KONKURRENTER LEVERANDØRERNES FORHANDLINGSSTYRKE KUNDERNES FORHANDLINGSSTYRKE SUBSTITUERENDE PRODUKTER KONKURRENCEINTENSITET INTERN ANALYSE MATERIELLE RESSOURCER IMMATERIELLE RESSOURCER HUMANE RESSOURCER INTERNE KOMPETENCER PRODUKTPORTEFØLJEN I PSE DELKONKLUSION - SWOT REGNSKABSANALYSE VURDERING AF REGNSKABSKVALITET ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS REFORMULERING AF REGNSKABET RENTABILITETSANALYSE AFKASTNINGSGRADEN (AG) OVERSKUDSGRAD (OG) OG AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED (AOH) RISIKO- OG LIKVIDITETSANALYSE DELKONKLUSION BUDGETTERING RESULTATBUDGET NETTOOMSÆTNING OMKOSTNINGER BALANCEN 68 2

3 5.3 PENGESTRØMSOPGØRELSE BUDGETKONTROL VÆRDIANSÆTTELSE VALG AF VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER KAPITALVÆRDIBASEREDE VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER ESTIMERING AF KAPITALOMKOSTNINGER BEREGNING AF WACC BEREGNING AF VÆRDIEN BASISSCENARIET (BUSINESS AS USUAL) ALTERNATIVSCENARIET VÆGTNING FØLSOMHEDSANALYSE DELKONKLUSION - SAMMENFATNING AF VÆRDIEN KONKLUSION STRATEGISK ANALYSE REGNSKABSANALYSE VÆRDIANSÆTTELSE PERSPEKTIVERING 87 LITTERATURLISTE 88 BILAGSOVERSIGT FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3

4 Executive summary This master s thesis concerns the valuation of Parken Sport & Entertainment (PSE), and whether the stock is traded at a realistic price. During the process mainly four business areas have been examined Entertainment (Parken and FCK), Fitness (Fitness DK) and Amusement (Lalandia Rødby and Billund). All together they represent 99% of PSE s turnover. The strategic analysis found that PSE is well positioned in each business area. The portfolio consists of well-known and unique brands. Although they hold a strong position the markets are characterized by being mature and extremely competitive. In the future this is a big challenge for PSE and the company s ability to make a profit. It is estimated that PSE still have organic growth potential if the company is determined to trim the business and adapt to the consumer needs. The financial analysis primarily found that the growth was financed by foreign capital and that it had not resulted in any improvement in profits. The cost level was too high compared to the defined peer group. The peer group consists of twelve similar Danish companies operating in the same business areas as PSE. Therefore potential future profits must come from optimizing the business through better use of assets and cutting the costs. The DCF and EVA models were chosen for valuation. Since it was impossible to find an exact comparison to PSE, multiples were dropped as a valid valuation method. It was estimated that PSE would reach a steady-state condition in five years time. Due to the terminal periods share of the total value of the company, it was very sensitive to changes in EBITDA-margin, interest rates, WACC and growth rates. A sensitivity analysis and two weighted scenarios resulted in a possible range in which the value of the share with high certainty would be found. The thesis concludes that the share is understated compared the market value. The current price of the stock does not reflect the true value according to the thesis analysis. 4

5 1. Indledning 1.1 Indledning og motivation Parken i gæld til halsen Flemming Østergaard understreger overfor P1 Business, at han fastholder løftet til børsmarkedet om, at der er plus på regnskabet når året er omme. Vi har et ekstremt dygtigt management. Døm os hvis ikke vi kan løse opgaverne. Vi kører ikke Tour De France på trehjulet cykel, forsikrer Flemming Østergaard. (Citat: P1 Business, 01/ ) For bare 2 ½ år siden, i maj 2007, havde Parken Sport & Entertainment (efterfølgende kaldet PSE) en markedsværdi på næsten 5 mia. kr. mens koncernen, den 27. januar 2010, nåede en foreløbig bund svarende til en markedsværdi på omkring 600 mio. kr. Kunne dette retfærdiggøres? Parkens bestyrelsesformand havde jo blot få måneder forinden forsikret alle om, at de ikke kørte på trehjulede cykler inde hos dem. To måneder efter udtalelsen syntes PSE dog, at deres juvel på fitnessmarkedet var knap så skinnende, og nedskrev værdien markant. Det lovede overskud var erstattet af et rekordstort underskud på en kvart mia. kr. Noget havde ændret sig. Kløften mellem de kritiske analytikeres rapporter og selskabets egen kommunikation med omverdenen, var blevet mere synlig. Hvem havde ret, og skyldtes underskuddet blot en ekstraordinær nedskrivning? Var PSE og det ekstremt dygtige management udsat for uretmæssig kritik, eller var forretningen mindre velsmurt end den fremstod? Afhandlingens indhold er dermed defineret, og vil foretage en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af netop PSE. Emnet er centralt for mange studerende der har læst cand.merc.fir. En stor del af studiet har været koncentreret omkring de forskellige aspekter af værdiansættelse, og det analysearbejde der ligger forud for dette. Ligeledes sker der hele tiden noget nyt som ændrer forudsætningerne, hvilket retfærdiggør at de samme virksomheder behandles igen og igen. Det er ligeledes en spændende tid, hvor der over hele linjen vil være grundlag for at lave nye analyser, der måske viser markant ændrede strategier og værdier i forhold til tidligere afhandlingers resultater. 1 5

6 1.2 Problemformulering Hovedspørgsmål: Hvilken kurs bør Parken Sport & Entertainments aktier handles til pr. 01/ , og kan der på den baggrund anbefales køb af aktien set i forhold til den officielle kurs? Dette vil blive besvaret med udgangspunkt i først en strategisk analyse som skal kortlægge følgende: Hvordan kan PSE s aktuelle strategiske position i markedet og branchen beskrives? Hvordan ser fremtidens strategiske position ud for PSE? Dernæst en regnskabsanalyse som skal undersøge og klarlægge følgende: Hvordan har udviklingen i rentabiliteten og indtjeningen været i analyseperioden? Hvordan ser PSE s fremtidige indtjeningspotentiale (value drivers) og risikoprofil ud? Til sidst vil jeg med udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen sammenfatte informationerne og foretage en værdiansættelse som skal forklare: Hvilke værdiansættelsesmodeller kan benyttes til værdiansættelse af PSE? Hvor følsom er værdien overfor ændringer i forudsætningerne? 1.3 Afgrænsning og fokusområde Afhandlingen vil tage udgangspunkt i de sidste 5 regnskabsår begyndende med 2004/2005 og sluttende med Dette har været en helt særlig periode i PSE s relativt korte historie, hvor der er søsat mange skibe og ligeså været enorme forventninger til resultaterne af investeringerne. Dette har kursudviklingen også afspejlet, hvorfor analyseperioden vil indeholde nogle anormale forhold. set i forhold til PSE s samlede levetid. PSE vil som udgangspunkt blive analyseret som samlet koncern, hvorfor det vil være nødvendigt at vurdere hvor værdiskabelsen stammer fra. Dette vil medføre udelukkelse af enkelte forretningsområder, hvorfor den strategiske analyse udelukkende vil have fokus på de i kapitel 2 nævnte segmenter. De øvrige antages ikke at have særlig relevans for det samlede billede. Modeller og beregningsmetoder vil kort blive introduceret, men forudsættes som værende allerede kendt af læseren. 6

7 I forbindelse med værdiansættelsen er der sat en skæringsdato der hedder 01/ Afhandlingen har altså ikke medtaget offentliggjorte informationer eller taget højde for begivenheder indtruffet efter denne dato. Der anvendes udelukkende danske virksomheder eller datterselskaber som peer group. Der er ikke foretaget en analyse af Midcap indeksets performance for samme periode, men i stedet er der valgt en bred peer group, som PSE holdes op i mod sammen med den risikofri rente. Jeg afgrænser mig fra en større diskussion af værdiansættelsesmodeller, dels da modellerne teoretisk skal give samme værdi, men også fordi afhandlingen ønsker at anlægge en praktisk vinkel. DCF samt multipler er blandt de hyppigst anvendte modeller. De kapitalværdibaserede modeller er desuden uafhængige af anvendt regnskabspraksis, hvorfor valget er faldet herpå. 1.4 Målgruppevalg Den primære målgruppe for denne afhandling vil være aktionærer i PSE, samt fremtidige investorer, der ønsker at investere i PSE. Analysen foretages derfor ud fra et investorsynspunkt, og bygger på offentlig tilgængelig information. Sekundært henvender afhandlingen sig til studerende med interesse i regnskabsanalyse og værdiansættelse. 1.5 Tidshorisont Informationsindsamlingen til afhandlingen er påbegyndt i februar 2010, hvor data for de sidste 5 år er indsamlet. For at få et samlet billede af virksomheden har det været nødvendigt at gå længere tilbage, ligesom regnskabstal for år 2003/2004 er inddraget med henblik på at genere gennemsnitlige tal fra balancen for egenkapital og investeret kapital. 7

8 1.6 Teori- og modelvalg Strategisk analyse PEST analyse Modellen beskriver eksterne faktorer som virksomheden ikke selv har indvirkning på. Dog har virksomhederne mulighed for at ændre deres beslutninger, i forhold til udviklingen i omverdenen. Formål: At få et indblik i de faktorer som har og kan påvirke PSE, og bruge modellen til at fremhæve hvilke eksterne forhold der har indvirkning på PSE. Kritik: Modellen kan være overfladisk, da den kan tilpasses alle brancher. Ligeså kan den være subjektiv, hvilket skyldes at de faktorer og forhold, som vil indgå i analysen, udelukkende bestemmes af den, der foretager analysen. Porters 5 forces Blev i 1980 erne udviklet til at vurdere en branches profitpotentiale, men kan ligeså bruges til at vurdere de kræfter, der påvirker konkurrencen og den interne rivalisering i branchen. Formål: At analysere branche og konkurrenceforholdene. Kritik: Kan kritiseres for at være for statisk, og således ikke tage højde for, at markeder og konkurrencen i princippet kan ændre sig dagligt, ligesom de er stærkt påvirket af omverdenen. Ligeså inddrages de interne forhold ikke, hvilke i lige så høj grad som de fem kræfter er medvirkende til at skabe konkurrencefordele. SWOT Udviklet og brugt i 1960 erne og 70 erne af Alfred Humphrey, som et strategisk værktøj til planlægning og evaluering af hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler der kunne identificeres ved et projekt eller forretningsområde. Formål: At skabe et samlet overblik over Parken Sport & Entertainments strategiske position, med udgangspunkt i den eksterne og interne analyse. Kritik: Omverdenen er endnu mere kompleks end antaget af SWOT modellen og bør ikke blot ses som noget man tilpasser sig til passivt. 8

9 1.6.2 Regnskabsanalyse Du-Pont pyramiden Sammenhængen mellem afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fremgår af Du-Pont pyramiden, der er opkaldt efter den amerikanske koncern, der introducerede metoden. I Du-Pont pyramiden kan man aflæse, hvilke regnskabsposter der påvirker overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, og dermed afkastningsgraden. Formål: At analysere den historiske performance og udvikling, med henblik på, sammenholdt med den strategiske analyse, at evaluere den fortidige strategi og resultaterne heraf, samt danne grundlag for den fremadrettede budgettering. Kritik: Det kan være svært at udvælge hvilke nøgletal, der bedst beskriver virksomheden. Som oftest er der ikke et overordnet nøgletal, der kan opsamle en virksomheds økonomiske situation, hvorfor nøgletal siges at bygge på et løst økonomisk-teoretisk grundlag. Ligeledes kan der sættes spørgsmålstegn ved tolkningen af de valgte nøgletal og resultater. Det er svært at sammenligne virksomheder fra forskellige brancher, analysen skal hellere benyttes til at sammenligne, indenfor samme branche eller til belysning på den tidsmæssige udvikling for virksomheden. Derudover kan man ved hjælp af regnskabsanalyse se på, hvad der kan være gået galt, men sjældent finde den endelige årsag, da der ikke er krav til virksomhederne om komplet specifikation af eksempelvis omkostninger Værdiansættelse I d rather be vaguely right than precisely wrong. (Keynes) DCF Discounted cash flow analysis is the most accurate and flexible method for valuing projects, divisions, and companies. Any analysis, however, is only as accurate as the forecasts it relies on. Errors in estimating the key ingredients of corporate value... can lead to mistakes in valuation. 2 Den tilbagediskonterede cash flow model er den teoretisk korrekte og blandt de hyppigst anvendte modeller til værdiansættelse. Den anses for at være uafhængig af anvendt regnskabspraksis, og måler værdien på selskabsniveau, det vil sige fra både långivers og ejers synsvinkel. Forudsætningerne bag modellen er, at al overskydende likviditet investeres i 2 Koller, Goedhart, and Wessels: Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies 9

10 projekter, som giver en nettonutidsværdi lig nul, det vil sige at investeringen er lig afkastkravet. Såfremt dette opfyldes kan det forudsættes, at den overskydende likviditet bliver udbetalt i den periode den opstår Formål: At estimere værdien af egenkapitalen på baggrund af det frie cash flow. Kritik: Modellen har af praktikere været kritiseret for at give det resultat man ønsker afhængig af hvilke parametre den fodres med 3. Som ovenstående citat pointerer, kræver modellens anvendelse bevidsthed om, at en del forudgående arbejde forudsættes, samt at der ligger et konsistent budget som grundlag. DCF modellen vil være følsom overfor eventuelle simplificerede antagelser og forudsætninger, og dermed ikke egne sig til quick and dirty brug. Modellens konstruktion gør at både normalindtjeningen samt den overnormale indtjening skal estimeres, i modsætning til eksempelvis EVA modellen, som blot fastlægger den overnormale indtjening. DCF modellen vil derfor have et større udfaldsrum. Dette giver terminalværdien en relativ stor vægt, hvilket kan medføre enten over- eller undervurdering. Brugervenligheden kan altså diskuteres, idet den data som modellen bygger på kan være meget svær og tidskrævende at estimere. Da kapitalmarkederne er effektive, burde markedskursen basalt set afspejle al information. Lidt firkantet kan man derfor sige at DCF modellen giver et forkert resultat, såfremt dette afviger fra markedskursen. EVA Modellen fastlægger merprisen i forhold til den bogførte værdi. Jo større forskellen mellem afkastet på den investerede kapital og afkastkravet, tillagt den investerede kapital primo perioden er, jo mere vil den estimerede værdi afvige fra den bogførte. Investor betaler også kun en merpris i forhold til den bogførte værdi, hvis der kan genereres et overnormalt afkast. Formål: At estimere værdien af egenkapitalen på baggrund af den overnormale indtjening 4. Kritik: Brug af modellen kræver at alle indtægter og omkostninger passerer resultatopgørelsen (clean surplus), og at der således ikke manipuleres med regnskaberne. Den vil ligeså være følsom overfor fejlagtige dataestimater, herunder WACC og forventede økonomiske overskud, mens terminalværdien, i forhold til ved brug af DCF modellen, vil udgøre en væsentlig mindre del af værdien EVA = NOPAT (Inv. kap * WACC) 10

11 I PSE regi er udfordringen særligt at værdiansættelsen baserer sig på et koncernbudget. Dette favner over fem forskellige forretningssegmenter, hvor særligt risikoelementet, men også vækstpotentialet, er forskelligt. Dette er forsøgt imødekommet ved at basere den strategiske analyse, samt regnskabsanalysen på de enkelte datterselskaber og deres individuelle regnskaber. Dette har gjort, at der har været et stærkere grundlag for at kunne estimere data til brug i modellerne, idet de individuelle risici og vækstpotentialer har været identificeret. Disse er efterfølgende indarbejdet i koncernbudgettet, men usikkerheden består fortsat i foreningen. 1.7 Metode Afhandlingens datagrundlag er baseret på både kvalitative og kvantitative data, samt lige dele primær som sekundær data. Primær data benyttet er bøger og artikler, som har til formål at understøtte og hjælpe med besvarelsen af problemstillingen. Det er indsamlet til formålet, mens sekundær data er information, der er udformet med andre formål for øje. Det vil i dette tilfælde være offentlig tilgængelig information, rapporter fra andre analytikere, samt artikler og internetsider. PSEs egen side er benyttet til indsamling af informationer, herunder årsrapporter. Derudover er portalen Euroinvestor.dk anvendt som værktøj til indsamling af andre analyser, da denne udover almindelige børsmeddelelser ligger inde med de fleste offentliggjorte data, som har relation til PSE. Den strategiske analyse er primært baseret på kvalitativ sekundær empiri, herunder fondsbørsmeddelelser, analytikerkommentarer, anbefalinger og almindelige mediebragte nyheder, samt PSE og datterselskabernes årsrapporter og årsregnskaber. Regnskabsanalysen baserer sig på kvantitativ sekundær empiri i form af koncernårsregnskaber. Derudover indgår en kvalitativ del ligeså, idet vurdering af anvendt regnskabspraksis afhænger af subjektive fortolkninger af lovgivningen på området. Værdiansættelsen integrerer kvalitative og kvantitative informationer, da de kvalitative analyser kvantificeres og dermed indgår som en vital del af selve grundlaget for ansættelsen. 11

12 1.8 Struktur Det overordnede spørgsmål i problemformuleringen vil forsøges besvaret gennem følgende kapitler, som alle er delkomponenter der understøtter det egentlige formål med afhandlingen. 12

13 Kapitel 1 har til formål at præsentere og præcisere afhandlingens egentlige formål og problemstilling, og hvordan denne vil søges besvaret. Ligeledes tages der stilling til anvendt metode og den overordnede struktur. Kapitel 2 vil præsentere virksomheden PSE, og give et historisk oprids fra etablering og frem til i dag. Formålet er at forstå virksomheden og forretningsmodellen. Derudover vil der blive foretaget en segmentering af de forskellige forretningsområder, samt en beskrivelse og fastlæggelse af peer group. Kapitel 3 er en strategisk analyse af PSE og koncernens forretningsområder. Analysen har til formål at afdække virksomhedens strategiske position, for på den måde at forstå dels hvordan den reagerer og er stillet i forhold til omverdenen, men også hvilke interne styrker og svagheder den besidder. Analysen vil samlet set bidrage med vigtig viden til den senere budgettering, da det her afgøres dels om virksomhedens strategi er velvalgt, men også hvordan den ville kunne tænkes at imødekomme fremtiden. Kapitel 4 er en regnskabsanalyse, som har til formål at analysere de historiske økonomiske resultater. Først vil der blive kigget på den anvendte regnskabspraksis og regnskabskvaliteten, hvorefter nøgletal vil blive analyseret, for at se på rentabiliteten og virksomhedens finansielle performance. Nøgletallene er genereret ud fra de reformulerede regnskaber. Analysen vil sammen med den strategiske, danne grundlag for budgetteringen. Kapitel 5 har til formål at spå om fremtiden. Her dannes budgettet og de tal som skal stoppes ind i værdiansættelsesmodellerne. De forudsætninger der fastlægges her er af afgørende betydning for virksomhedens værdi. Kapitel 6 har til formål at vælge de rigtige værdiansættelsesmodeller, samt estimere virksomhedens kapitalomkostninger. Herefter vil der blive foretaget værdiansættelsen og følsomhedsanalyse med henblik på at fastlægge kursintervallet for PSEs aktie Kapitel 7 vil konkludere på afhandlingens analyseafsnit, og dermed samle og give svar på de i problemformuleringen stillede spørgsmål. 13

14 Kapitel 8 vil være en perspektivering, der reflekterer over PSE s udvikling hvis ikke finanskrisen var kommet. 1.9 Kildekritik Virksomhedernes årsrapporter har været en væsentlig kilde til information. Årsrapporterne er underlagt årsregnskabslovens regulering om og neutralitet og relevans, men da rapporterne har mange formål er det nødvendigt at forholde sig kritisk til den information som stilles til rådighed. Således må det antages at selskabet vil være tilbøjeligt til at se sig selv i et mere farvet lys og dermed være mindre objektiv. Andre kilder samt kritikere er således opsøgt med henblik på netop at opnå netop neutralitet og relevans. Derudover er der anvendt anerkendt litteratur og teori, som anses for værende valid. Artikler, aviser, publikationer og internetsider kan være sværere at vurdere, men generelt er der stræbt efter at søge ekspertviden eller anden viden fra specialiserede kilder. Fælles er at alle kilder, deres validitet, agenda og relevans er vurderet før brug Definitioner Der anvendes i afhandlingen forkortelser, og nedenfor er angivet forkortelsen, og det den dækker over: PSE: Parken Sport & Entertainment A/S Parken: Parken Venues FCK: Football Club (F.C) København AG: Afkastningsgraden OG: Overskudsgraden AOH: Aktivernes omsætningshastighed 14

15 2. Virksomhedsbeskrivelse Dette kapitel har til formål at give en karakteristik af PSE, og give læseren dels et billede af den bagvedliggende historie, men også hvilken strategi der har ligget til grund for PSE s virke. Derudover foretages til sidst en segmentering af virksomhedens forretningsområder, samt en præsentation af den valgte peer group. Der henvises til bilag 2.2 som er en detaljeret gennemgang af væsentlige begivenheder indtruffet i analyseperioden, samt hvad der historisk set har påvirket og drevet aktiekursen. Kapitlet baserer sig på sekundær kvalitativ data, som årsrapporter, samt fondsbørsmeddelelser og analytikerudtalelser. 2.1 Historie Football Club København (efterfølgende kaldet FCK) blev stiftet den 1. juli 1992 som en overbygning af Europas ældste ikke-engelske klub KB af 1876 og B1903 og har hjemmebane i Danmarks nationalarena Parken på Østerbro i København 5. I 1997 var klubben på fallittens rand og søgte derfor investorer, hvorefter Flemming Østergaard tiltrådte som investor 6 sammen med blandt andre ejendomsmægleren Peter Norvig og erhvervsmanden Aldo Petersen. Flemming Østergaard blev indsat som direktør med uindskrænket magt. En ny forretningsplan blev udarbejdet og strategien var at gøre forretningen uafhængig af sportslige resultater, ved at diversificere porteføljen og udvide med andre forretningsområder inden for sport og underholdning. Fællesnævneren skulle være stor kundevolumen. Umiddelbart efter blev FCK børsnoteret i et forsøg på at tiltrække kapital, der kunne finansiere uafhængigheden. Næste skridt var at erhverve Parken og de tilhørende faciliteter som restaurant og konference. Parken blev tilkøbt for 138 mio. kr., og gjorde nu at kun hen ved halvdelen af omsætningen kom fra fodbolddelen. Det var nu muligt at udnytte faciliteterne og tjene penge på koncerter og forskellige firmaarrangementer. I 1999 skiftede navnet til det mere bredt klingende Parken Sport & Entertainment, hvilket skulle signalere, at virksomheden var på vej til at være en underholdningskoncern og ikke blot en fodboldklub. Dette skulle blive starten på det konglomerat som vi kender i dag. I 2001 investerede Parken i et skydetag, som nu gjorde det muligt også at afholde indendørs arrangementer, og dermed udnytte kapaciteten året rundt. Parken er i dag Nordeuropas største indendørs arena. I 2002 købte PSE halvdelen af aktierne i E-billetter A/S, Parkens kontortårne, med henblik på at drive udlejningsvirksomhed, samt 5 6 Prospekt til emission 2010 side 29 15

16 etablerede FCK Håndbold. Flemming Østergaard blev erstattet som direktør af Jørgen Glistrup, for i stedet at varetage posten som arbejdende bestyrelsesformand. I 2004 blev 75 % af aktierne i Lalandia købt. I 2006 erhvervede PSE Danmarks største fitnesskæde Fitness DK, af den tidligere mesterbokser Hans Henrik Palm for knap 300 mio. kr. Derudover erhvervede PSE 75 % af selskabet REKA Leisure, som ejede optionen på opførelse af det, der skulle blive til Lalandia Billund ved Legoland. I 2007 blev opførelsen af Lalandia Billund igangsat og de 761 feriehuse, der var planlagt opført i området blev solgt på få dage. Derefter fulgte et par turbulente år indirekte forårsaget af dels finanskrisens indtog, men også de massive investeringer, der var foretaget for lånte midler. I 2010 besluttede Flemming Østergaard at trække sig som bestyrelsesformand 3 år før tid efter massiv kritik af hans dispositioner. Bilag 2.1 er en gennemgang af PSE koncernens virksomheder, deres marked, primære indtægter/omkostninger samt risici. 2.3 Segmentering PSE s forretningsområder er inddelt i tre segmenter, henholdsvis underholdning, fitness og Lalandia. Samlingen sker under hensyntagen til forhold, der gør sig gældende i de forskellige brancher, hvorfor det forudsættes at den strategiske analyse dækker bredest muligt efter nedenstående inddeling. Denne favner ligeså over 99 % af PSE s omsætning. I regnskabsanalysen har det dog været nødvendigt at skille FCK og Parken ad for at kunne analysere på de økonomiske resultater. Parken Sport & Entertainment A/S Underholdning FCK Parken Venues Andel af oms: ca. 27% Andel af resultat: 25 % Fitness Fitness DK Andel af oms: ca. 27% Andel af resultat: 4 % Forlystelse Lalandia Rødby Lalandia Billund Andel af oms: ca. 45% Andel af resultat: 70 % 16

17 Figur 2.1 Omsætningsfordeling 2009 Sommerhussalg 33% Parken 10% Lalandia 12% FCK 17% Ftness DK 27% Investeringsejendo mme 1% Figur 2.1 viser omsætningen fordelt på de enkelte forretninger. Figuren tager udgangspunkt i regnskabstal fra seneste regnskabsår. Underholdning Herunder findes den oprindelige kerneforretning FCK, samt selve stadiondriften samlet under navnet Parken Venues. FCK s hjemmebane er Parken stadion, ligesom den væsentligste del af Parkens indtægter stammer fra FCK s fodboldarrangementer 7. Jeg ser derfor en stor sammenhæng mellem resultaterne i disse to forretningsområder, hvorfor de er sammenlagt i analyseøjemed. Fitness Området tæller datterselskabet Fitness DK, som alene tegner sig for ¼ af PSE s omsætning. Markedet er enestående og har ikke i sig selv nogen større sammenhæng med de øvrige forretningsområder. Forlystelse Lalandia der tegner sig for næsten halvdelen af omsætningen (sommerhussalg+lalandia) og 2/3 af indtjeningen. Området er ligeså enestående og har ikke nogen større sammenhæng med de øvrige enheder. De samme forhold gør sig mere eller mindre gældende for Rødby og Billund, men fokus ligger primært på Rødby, eftersom Billund netop har slået dørene op, og først fra 2011 står fuldt færdigt med alle huse. 7 Prospekt til emission 2010 side 38 17

18 2.4 Peer group Gruppen består af en større række virksomheder, som er valgt på baggrund af kriterierne: Bedst mulig sammenlignelighed og markedsposition. PSE er et konglomerat, der agerer indenfor forskellige forretningsområder, hvorfor peer group består af tolv virksomheder, der hver især er repræsenteret på samme marked som PSE. Der er lagt vægt på, at peer group såvidt muligt skal bestå af danske virksomheder, eftersom PSE udelukkende har ageret på dansk jord. I bilag 2.3 er der en kort beskrivelse af dem alle. Fitness Fitnessmarkedet i Danmark består af tre store aktører. Foreningsfitness er dog på vej frem, men er så nyt at der endnu ikke findes tilfredsstillende data. Derudover består markedet af mange små og lokale aktører, hvorfor der til sammenligning er valgt følgende to virksomheder, der også af PSE fremhæves som primære konkurrenter. Valgte virksomheder: Fitness World og SATS Fodbold For foldboldklubber er deres performance og placering næsten det eneste der tæller, og man kunne fristes til at tro, at økonomien kommer i anden række. Fodboldklubber er valgt ud fra dels deres performance i Superligaen, men også ud fra deres øvrige sammenlignelighed med FCK og PSE, herunder faciliteter og forretningsmodeller. Det har været nødvendigt at tage andre danske klubber frem for engelske eller skotske, da markederne har vist sig at være meget forskellige, hvilket ville sløre sammenligneligheden. Valgte virksomheder: Brøndby IF, OB, AGF og Aab Forlystelse Lalandia kombinerer forlystelse med ferie, hvorfor der er valgt nogle af de ypperste danske aktører indenfor forlystelse og sommerhusudlejning og det der populært kaldes leisure. Det er forsøgt at dække Lalandia ind med konkurrenter hvis forretningsmodel på mange måder minder om deres. Valgte virksomheder: Legoland, Dancenter, Fårup Sommerland og Tivoli 18

19 Underholdning Dette marked har været svært at afdække, og særligt finde data til, da langt de fleste stadions og spillesteder er offentligt støttede eller ejede. Data har derfor ikke været tilfredsstillende, hvorfor valget kun er faldet på to professionelle aktører, hvis karakteristika på hver sin måde er fundet sammenlignelige med Parken. Konferenceaktiviteterne udgør en så lille del af indtægterne, at der ikke er valgt at benchmarke herimod. Valgte virksomheder: Forum og Messecenter Herning 19

20 3. Strategisk analyse Den strategiske analyse dækker følgende områder: Samfunds-, branche- og markedsmæssige forhold som påvirker væsentlige value drivers Sammenligning af virksomhedens interne kompetencer i forhold til konkurrenternes. Benchmarking med konkurrenter for at identificere relative styrker og svagheder Endelig er formålet med analysen at give basis for at forudsige det fremtidige vækst- og indtjeningspotentiale, samt de driftsmæssige og finansielle risici. Kapitlet vil følge nedenstående struktur: 3.1 Omverdensanalyse PEST Analysen har til formål at vurdere hvilke faktorer i det omkringliggende samfund, der kan påvirke PSE, og som PSE ingen indflydelse har på. Det er vurderet, at nedenstående samfundsmæssige faktorer særligt vil have betydning for indtjeningen i PSE s forretningssegmenter, og således dækker de makroøkonomiske forhold, 20

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport for perioden 1. juli 2006 30. september 2007. Hoved- og nøgletal for koncernen 2

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport for perioden 1. juli 2006 30. september 2007. Hoved- og nøgletal for koncernen 2 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport for perioden 1. juli 2006 30. september 2007 Indhold Side Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Specifikationer 6 Kontaktpersoner 6 Delårsrapport

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Side 11: (Sidetal henviser til årsregnskabet) Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab 2015. Resultatet

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere

Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk fodbold

Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk fodbold Fremtidens stadion i Helsingør Marienlyst d. 25. november 2015. Analyse- og Forskningsleder, Ph.d. Rasmus K. Storm @rasmuskstorm Foto: Pathfinder77 Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat.

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 28. september 2012 Årsresultat for 2011/12 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2011/12 viser en omsætning på 15,6 mio. kr. Årets resultat

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S. Delårsrapport 1. kvartal 2003/2004. Indhold Side. Resumé 2. Hoved- og nøgletal for koncernen 3

PARKEN Sport & Entertainment A/S. Delårsrapport 1. kvartal 2003/2004. Indhold Side. Resumé 2. Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Delårsrapport 1. kvartal 2003/2004 Indhold Side Resumé 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Kommentarer til den økonomiske udvikling 4 Kommentarer til den sportslige udvikling 4 Forventningerne til regnskabsåret

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 ØKONOMI Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2 Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 3 Oms 3,9b Årsregnskabet 2012 balancens aktivside 5 Årsregnskabet 2012

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

Kandidatafhandling. Dato & underskrift. Mikkel Lundtang Andersen Kandidatafhandling Side 1 af 91

Kandidatafhandling. Dato & underskrift. Mikkel Lundtang Andersen Kandidatafhandling Side 1 af 91 Kandidatafhandling Analyse af hvad Parken Sport & Entertainment's strategi, vedrørende at gøre sig uafhængig af de sportslige resultater har kostet aktionærerne Dato & underskrift Mikkel Lundtang Andersen

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Topsportens oversete potentialer

Topsportens oversete potentialer Topsportens oversete potentialer Kompetencer & Koncepter på et vanskeligt (sponsor)marked Aalborg, 18. september 2012 Jagten på THE NEXT BIG THING Post AG København Rammevilkårene er barske og bliver værre

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014 Værdiansættelse Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen 9 September 2014 Vejledning i værdiansættelse Vejledning i værdiansættelse med fokus på SMV-segmentet Forventes klar i efteråret 2014 Indeholder en

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 Side 1 af 13 Resume PARKEN Sport & Entertainment A/S fortsatte væksten i 1. halvår af 2008. Primært resultat

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer Grovboller og Generationsskifte Værdiansættelse ved generationsskifte - SKATs nye retningslinjer 11. december 2009 Jan Østergaard Dir. tlf. 38404229ogmobil42134229 42 29 42 42 29 joe@hulgaardadvokater.dk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Analyse af Superligaklubberne i Danmark

Analyse af Superligaklubberne i Danmark Januar 2014 Analyse af Superligaklubberne i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Ved emissionen forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på DKK 31 mio. Tidsplanen for emissionen i AaB vil i hovedtræk være følgende:

Ved emissionen forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på DKK 31 mio. Tidsplanen for emissionen i AaB vil i hovedtræk være følgende: Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/20 Aalborg den 29. august 2003 Aalborg Boldspilklub A/S udvider aktiekapitalen Bestyrelsen for AaB A/S ( AaB ) har på sit møde den 21. august 2003 besluttet

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere