Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015"

Transkript

1 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter primo egenkapitalen med 24% p.a., hvilket anses for meget tilfredsstillende. Basisresultatet blev på 153 mio. kroner og realiseres over budgettet for kvartalet. (mio. kroner) 1. kvt kvt Basisindtjening i alt Samlede udgifter og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån m.v Basisresultat Beholdningsresultat Udgifter bankpakker Resultat før skat Kvartalet i overskrifter: Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner, hvilket forrenter primo egenkapitalen med 24% p.a. Basisresultatet blev på 153 mio. kroner og realiseres over budgettet for kvartalet Stigning i bankens udlån på 10% og i indlån på 12% Hård konkurrence i sektoren Fortsat god kundetilgang i såvel afdelingsnettet som nichekoncepterne Meget tilfredsstillende udvikling og tilgang af kunder i Private Banking afdelingerne i Holte, Aarhus, Herning og Ringkøbing Skulle De have spørgsmål, er De naturligvis velkommen til at kontakte bankens direktion. Med venlig hilsen Ringkjøbing Landbobank John Fisker

2 Side 2 af 23 Ledelsesberetning Basisindtjening Netto renteindtægter udgør i 1. kvartal mio. kroner mod 158 mio. kroner i, svarende til en stigning på 2%. Dette skal sammenholdes med en stigning i udlånsmængderne på 10%, hvilket understreger konkurrencen i sektoren. Renteindtægterne er samtidig påvirket af det faldende renteniveau, som yderligere vil slå igennem i 2. kvartal Gebyrer, provisioner og valutaindtjening udgør netto 66 mio. kroner i 1. kvartal 2015 mod netto 59 mio. kroner i svarende til en stigning på 11%. Stigningen skyldes, at konverteringsaktiviteten af realkreditlån er fortsat ind i 2015 og har været rekord høj. Den samlede basisindtjening i årets første kvartal er steget fra 234 mio. kroner i til 238 mio. kroner i Forøgelsen skal ses i sammenhæng med, at den samlede basisindtjening i 1. kvartal var positivt påvirket af en ekstraordinær engangsindtægt i størrelsesordenen 10 mio. kroner i forbindelse med afhændelsen af bankens aktier i Nets. Omkostninger og afskrivninger De samlede omkostninger inklusiv afskrivninger på materielle aktiver udgør i 1. kvartal mio. kroner mod 67 mio. kroner sidste år, hvilket dermed er 4% højere og i tråd med budgettet for kvartalet. Omkostningsprocenten er opgjort til 29,5%, og er fortsat landets laveste. En lav omkostningsprocent er specielt vigtigt i perioder med hård konkurrence og usikre konjunkturer, da dette giver stor robusthed i bankens resultater. Nedskrivninger på udlån Kvartalets nedskrivninger på udlån er uændret på 15 mio. kroner i forhold til og svarer nu til 0,3% p.a. af de samlede gennemsnitlige udlån, nedskrivninger, garantier og hensættelser mod 0,4% p.a. i 1. kvartal. Bankens samlede nedskrivnings- og hensættelseskonto udgør ultimo kvartalet 947 mio. kroner svarende til 5,0% af de samlede udlån og garantier. De faktisk konstaterede tab og afskrivninger på udlån m.v. ligger fortsat på et meget lavt niveau, og i kvartalet overstiges de af posterne Renter vedrørende den nedskrevne del af udlån og Indgået på tidligere afskrevne fordringer, således at nedskrivningsog hensættelseskontoen netto er forøget med 16 mio. kroner i løbet af årets første kvartal. Porteføljen af udlån med standset renteberegning udgør 58 mio. kroner svarende til 0,3% af bankens samlede udlån og garantier ultimo kvartalet. Som en følge af forventningerne om en svag forbedring i samfundsøkonomien forventes årets samlede nedskrivninger i 2015 at udvise en faldende tendens i forhold til.

3 Side 3 af 23 Basisresultat (mio. kroner) 1. kvt kvt Basisindtjening i alt Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån m.v Basisresultat Basisresultatet blev på 153 mio. kroner mod sidste års 152 mio. kroner. Det realiserede resultat ligger over budgettet for kvartalet. Beholdningsresultat og markedsrisiko Beholdningsresultatet for 1. kvartal 2015 er positivt med 23 mio. kroner inklusiv fundingomkostninger af beholdningen. Posten af aktier m.v. udgør ultimo kvartalet 301 mio. kroner fordelt med 52 mio. kroner i børsnoterede aktier m.v. og 249 mio. kroner i sektoraktier m.v. Obligationsbeholdningen udgør mio. kroner, og den største del af beholdningen består af AAA-ratede danske realkreditobligationer og korte bankobligationer udstedt af ratede modparter. Den samlede renterisiko - opgjort som resultatpåvirkningen ved 1%-point ændring i renteniveauet - udgør 2,4% af bankens kernekapital efter fradrag ultimo kvartalet. Bankens samlede markedsrisiko inden for renterisikoeksponering, eksponering i børsnoterede aktier samt valutaeksponering holdes fortsat på et lavt niveau. Bankens tabsrisiko beregnet ud fra en Value-at-Risk model (opgjort med en 10 dages horisont og 99% sandsynlighed) har i 1. kvartal 2015 været følgende: Risiko i % i f.t. egenkapitalen Risiko i mio. kroner ultimo 1. kvartal 2015 Højeste tabsrisiko: 23,3 0,76% Mindste tabsrisiko: 5,2 0,17% Gennemsnitlig tabsrisiko: 14,6 0,47% Det er bankens politik fortsat at holde markedsrisikoen på et lavt niveau. Resultat efter skat Resultatet efter skat udgør 137 mio. kroner for 1. kvartal 2015 mod 136 mio. kroner sidste år. Resultatet efter skat forrenter primo egenkapitalen efter udbetalt udbytte med 18% p.a. Balance Bankens balance udgør ultimo kvartalet mio. kroner mod sidste års mio. kroner. Indlån er steget med 12% fra mio. kroner ultimo marts til mio. kroner ultimo marts 2015.

4 Side 4 af 23 Bankens udlån er steget med 10% fra mio. kroner ultimo marts til mio. kroner ultimo marts I udlånstallet for 2015 er indeholdt indgåede reverseforretninger på i alt 629 mio. kroner, og eksklusiv disse forretninger udgør stigningen i bankens udlån 6% i forhold til ultimo marts. Væksten i bankens udlån er bredt funderet branchemæssigt med en god underliggende vækst i nye kundeforhold fra såvel afdelingsnettet samt bankens nichekoncepter. Bankens portefølje af garantier var ved udgangen af kvartalet på mio. kroner mod mio. kroner ultimo marts og mio. kroner ultimo. Garantiporteføljen er således stadig ekstraordinær høj som følge af stor konverteringsaktivitet. Likviditet Bankens likviditet er god, og overdækningen i forhold til lovkravet om likviditet er på 147%. Bankens korte funding med en restløbetid under 12 måneder beløber sig til 1,1 mia. kroner, som modsvares af 4,7 mia. kroner korte pengemarkedsplaceringer primært i danske banker og likvide værdipapirer. Banken er således ikke afhængig af det korte pengemarked. Bankens indlån eksklusiv repoforretninger er 536 mio. kroner større end udlån eksklusiv reverseforretninger ultimo kvartalet, og bankens udlånsportefølje er mere end fuld finansieret af indlån og bankens egenkapital. Hertil kommer, at en del af udlånsporteføljen til vindmøller i Tyskland er back to back refinansieret hos KfW Bankengruppe, hvorfor der likviditetsmæssigt kan ses bort fra disse mio. kroner. Banken har intet finansieringsbehov i det kommende år for at overholde minimumskravet om altid at kunne klare sig i op til 12 måneder uden adgang til de finansielle markeder. Med virkning fra 1. oktober 2015 træder nye likviditetsbestemmelser i kraft. Det drejer sig om det såkaldte LCR nøgletal (Liquidity Coverage Ratio). Nøgletallet skal vise, hvorledes pengeinstitutter er i stand til at honorere sine betalingsforpligtelser for en kommende 30 dages periode uden adgang til markedsfunding, og nøgletallet skal senere afløse det nuværende 152 likviditetsnøgletal. Nøgletallet beregnes ved at sætte pengeinstitutters likviditetsbeholdning / let realisable aktiver i forhold til pengeinstituttets betalingsforpligtelser de kommende 30 dage opgjort efter nærmere regler. Ikke-SIFI pengeinstitutter skal pr. 1. oktober 2015 have en dækning på minimum 60% gradvist stigende med 10% pr. 1. januar 2016 og pr. 1. januar 2017 samt 20% pr. 1. januar 2018, således at nøgletallet skal være mindst 100% pr. 1. januar SIFI pengeinstitutter skal allerede pr. 1. oktober 2015 have en dækning på 100%. Ringkjøbing Landbobank ønsker at følge de samme regler, som gælder for SIFI pengeinstitutter, og det er således bankens målsætning, at LCR nøgletallet pr. 1. oktober 2015 bør være 100%. Banken havde pr. 31. marts 2015 et LCR nøgletal på 159%, og banken opfyldte dermed allerede ultimo kvartalet den opstillede målsætning.

5 Side 5 af 23 Aktieopkøbsprogram På den ordinære generalforsamling i februar 2015 blev det besluttet at annullere stk. egne aktier, og kapitalnedsættelsen forventes endeligt gennemført inden for den kommende måned. På generalforsamlingen fik banken endvidere bemyndigelse til at opkøbe aktier for op til 145 mio. kroner med det formål at annullere disse på en senere generalforsamling. Der var pr. 21. april 2015 opkøbt aktier under det nye opkøbsprogram med en samlet anskaffelsessum på 37,9 mio. kroner svarende til i alt stk. egne aktier. Den samlede beholdning af egne aktier udgjorde ultimo marts 2015 i alt stk. aktier, hvoraf stk. er reserveret til den vedtagne kapitalnedsættelse og stk. er reserveret under det nye aktieopkøbsprogram til senere annullering. Kapitalforhold Ved begyndelsen af 2015 var egenkapitalen på mio. kroner. Hertil skal lægges periodens overskud og fratrækkes det udbetalte udbytte og værdien af opkøbte egne aktier, hvorefter egenkapitalen ultimo kvartalet udgør mio. kroner. Bankens solvensprocent - Tier 2 er opgjort til 16,4% ved udgangen af 1. kvartal 2015, og kernekapitalprocenten - Tier 1 er opgjort til 16,4%. 1. kvt kvt Kapitalprocenter Egentlig kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) (%) 16,4 18,1 17,5 18,7 19,6 18,3 Kernekapitalprocent - Tier 1 (%) 16,4 18,1 17,5 19,2 20,9 19,8 Solvensprocent - Tier 2 (%) 16,4 18,1 17,5 20,0 22,4 21,4 Individuelt solvensbehov (%) 8,9 8,8 8,9 8,9 8,0 8,0 Banken har i 1. kvartal 2015 indfriet den i 2005 udstedte hybride kernekapital på nom. 200 mio. kroner, og samtidig er kapitalopgørelsen påvirket af, at det nye aktieopkøbsprogram på 145 mio. kroner er fragået i kapitalen. Banken opgør det individuelle solvensbehov med udgangspunkt i den såkaldte 8+ model. Opgørelsesmetoden ved denne model tager udgangspunkt i 8% og hertil kommer eventuelle tillæg, der blandt andet beregnes for kunder med finansielle problemer. Ved 8+modellen tages der således ikke hensyn til bankens indtjenings- og omkostningsbase samt bankens robuste forretningsmodel. På trods heraf er bankens individuelle solvensbehov ultimo kvartalet opgjort til 8,9% - uændret i forhold til ultimo. God kundetilgang Banken gennemførte i en lang række opsøgende initiativer over for både nuværende og nye kunder, herunder blev der åbnet en Private Banking afdeling i Aarhus pr. 1. april og gennemført en opnormering af bankens Private Banking afdeling i Holte, ligesom der blev gennemført andre opsøgende aktiviteter vedrørende såvel de andre nicheprodukter som i afdelingsnettet i Midt- og Vestjylland.

6 Side 6 af 23 De opsøgende aktiviteter er fastholdt i 2015, og der registreres stadig en positiv tilgang af nye kundeforhold i afdelingsnettet og inden for nichekoncepterne. Herudover har bankens Private Banking afdelinger i Holte, Aarhus, Herning og Ringkøbing alle oplevet en meget positiv udvikling og tilgang af nye kunder i Idet banken fortsat ser store muligheder i dette segment, vil banken fortsætte fokuseringen på Private Banking segmentet, og betjene dette med en medarbejderstab, som har et højt kompetenceniveau og som er dedikeret hertil. Banken ønsker at fokusere på serviceringen af den nuværende kundeportefølje men også på at tiltrække nye Private Banking kunder. Regnskabspraksis og nøgletal Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte og reviderede årsrapport for. Resultatforventninger for 2015 Bankens basisresultat for 1. kvartal 2015 blev på 153 mio. kroner, hvilket ligger over budgettet for kvartalet. Forventningerne til basisresultatet for 2015 fastholdes til intervallet mio. kroner.

7 Side 7 af 23 Hoved- og nøgletal Hovedtal for banken (i mio. kr.) 1. kvt kvt. Hele Basisindtjening i alt Samlede udgifter og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån m.v Basisresultat Beholdningsresultat Udgifter bankpakker Resultat før skat Resultat efter skat Egenkapital Indlån Udlån Balancesum Garantier Nøgletal for banken (i procent) Primo egenkapitalens forrentning før skat p.a. 23,7 25,3 21,1 Primo egenkapitalens forrentning efter skat p.a. 18,4 19,6 16,0 Omkostningsprocent 29,5 28,7 32,8 Egentlig kernekapitalprocent 16,4 18,1 17,5 Kernekapitalprocent - Tier 1 16,4 18,1 17,5 Solvensprocent - Tier 2 16,4 18,1 17,5 Solvensbehov 8,9 8,8 8,9 Nøgletal pr. 5 kroners aktie (i kr.) Basisresultat Resultat før skat Resultat efter skat Indre værdi kurs Udbytte

8 Side 8 af 23 Resultatopgørelse 1/1-31/ /1-31/3 1/1-31/12 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter ,7 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivn. på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Diverse andre driftsudgifter Udgifter Indskydergarantifonden Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Basisresultat 1/1-31/ /1-31/3 1/1-31/12 Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. kurtage Indtjening fra sektoraktier Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivn. på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Udgifter bankpakker Resultat før skat Skat Årets resultat

9 Side 9 af 23 Balance Aktiver marts 2015 marts dec. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Pengemarkedsforretninger og bilaterale udlån - restløbetid under 1 år Bilaterale udlån - restløbetid over 1 år ,12,13 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Vindmølleudlån med direkte funding Reverseforretninger Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

10 Side 10 af 23 Balance marts 2015 marts dec. Passiver 16 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Pengemarkedsforretninger og bilaterale lån - restløbetid under 1 år Bilaterale lån - restløbetid over 1 år Bilaterale lån hos KfW Bankengruppe Indlån og anden gæld Indlån og anden gæld Repoforretninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Ansvarlig lånekapital Hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud i alt Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte m.v Egenkapital i alt Passiver i alt Egne kapitalandele 22 Eventualforpligtelser m.v. 23 Aktiver stillet som sikkerhed 24 Kapitaldækningsopgørelse 25 Tilsynsdiamanten 26 Diverse bemærkninger

11 Side 11 af 23 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte m.v. Egenkapital i alt Pr. 31. marts 2015: Egenkapital ved foregående regnskabsårs afslutning Udbetalt udbytte m.v Modtaget udbytte af egne aktier Egenkapital efter udlodning af udbytte m.v Køb og salg af egne aktier Periodens totalindkomst Egenkapital på balancetidspunktet Pr. 31. marts : Egenkapital ved foregående regnskabsårs afslutning Udbetalt udbytte m.v Modtaget udbytte af egne aktier Egenkapital efter udlodning af udbytte m.v Køb og salg af egne aktier Periodens totalindkomst Egenkapital på balancetidspunktet Pr. 31. december : Egenkapital ved foregående regnskabsårs afslutning Nedsættelse af aktiekapital Udbetalt udbytte m.v Modtaget udbytte af egne aktier Egenkapital efter udlodning af udbytte m.v Køb og salg af egne aktier Årets totalindkomst Egenkapital på balancetidspunktet

12 Side 12 af 23 r 1/1-31/ /1-31/3 1/1-31/12 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Udlån - renter vedrørende den nedskrevne del af udlån Reverse udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt, heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Repo indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Udbytte af aktier m.v. Aktier Udbytte af aktier m.v. i alt Brutto gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Formuepleje Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Brutto gebyrer og provisionsindtægter i alt Netto gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Formuepleje Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Netto gebyrer og provisionsindtægter i alt Valutaindtjening Netto gebyrer, provisioner og valutaindtjening i alt

13 Side 13 af 23 r 1/1-31/ /1-31/3 1/1-31/12 5 Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender, dagsværdiregulering Obligationer Aktier m.v Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt, heraf Rentekontrakter Aktiekontrakter Udstedte obligationer Øvrige forpligtelser Kursreguleringer i alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til direktion, bestyrelse og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Personaleantalsafhængige omkostninger I alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Antal fuldtidsbeskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden omregnet til fuldtidsbeskæftigede har andraget Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. Nettoændringer i nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. samt hensættelser til tab på garantier Faktisk realiserede nettotab Renter vedrørende den nedskrevne del af udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. i alt

14 Side 14 af 23 r 1/1-31/ /1-31/3 1/1-31/12 9 Skat Beregnet skat af periodens indkomst Regulering af udskudt skat Regulering af udskudt skat i forbindelse med ændring af skatteprocent Regulering af skat vedrørende tidligere år Skat i alt Effektiv skatteprocent (pct.): Bankens aktuelle skatteprocent 23,5 24,5 24,5 Permanente afvigelser -1,2-1,9-0,4 Regulering af udskudt skat i forbindelse med ændring af skatteprocent 0,0 0,0-0,1 Regulering af skat vedrørende tidligere år 0,0 0,0 0,0 Effektiv skatteprocent i alt 22,3 22,6 24,0 marts 2015 marts dec. 10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i alt Heraf reverseforretninger

15 Side 15 af 23 r 12 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier marts 2015 marts dec. Individuelle nedskrivninger Akkumulerede individuelle nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning Nedskrivninger hhv. værdiregulering i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivn. foretaget i tidl. regnskabsår Tabsbogført dækket af nedskrivninger Akkumulerede individuelle nedskrivninger på balancetidspunktet Gruppevise nedskrivninger Akkumulerede gruppevise nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning Nedskrivninger hhv. værdiregulering i periodens løb Akkumulerede gruppevise nedskrivninger på balancetidspunktet Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender på balancetidspunktet Hensættelser til tab på garantier Akkumulerede individuelle hensættelser ved forudgående regnskabsårs afslutning Hensættelser hhv. værdiregulering i periodens løb Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidl. regnskabsår Tabsbogført dækket af hensættelser Akkumulerede individuelle hensættelser på balancetidspunktet Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier på balancetidspunktet Standset renteberegning Udlån og andre tilgodehavender med standset renteberegning udgør på balancetidspunktet

16 Side 16 af 23 r marts 2015 marts dec. 14 Obligationer til dagsværdi Børsnoterede Obligationer til dagsværdi i alt Aktier m.v. Børsnoterede på NASDAQ Copenhagen Unoterede aktier optaget til dagsværdi Sektoraktier optaget til dagsværdi Aktier m.v. i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt Indlån og anden gæld Anfordring Indlån og anden gæld med opsigelse: Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Indlån og anden gæld i alt Heraf repoforretninger Der fordeles således: Anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Lange indlånsaftaler Særlige indlånsformer

17 Side 17 af 23 r marts 2015 marts dec. 18 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Udstedte obligationer til amortiseret kostpris i alt Der fordeles således: Udstedelser i norske kroner: Nom. 100 mio. norske kroner Regulering til amortiseret kostpris og dagsværdiregulering af udstedelser Udstedelser i euro: Nom. 20 mio. euro Andre udstedelser Efterstillede kapitalindskud Ansvarlig lånekapital: Variabel forrentet lån, hovedstol 27. mio. euro, udløb 30. juni Hybrid kernekapital: 4,795% obligationslån, nom. 200 mio. kr., uendelig løbetid Egenbeholdning Regulering til amortiseret kostpris og dagsværdiregulering af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud i alt Aktiekapital Antal aktier á kr. 5 (stk.) Primo perioden Annullering i periodens løb perioden Heraf reserveret til vedtaget kapitalnedsættelse Heraf reserveret til senere annullering Aktiekapital i alt

18 Side 18 af 23 r marts 2015 marts dec. 21 Egne kapitalandele Egne kapitalandele optaget i balancen til Markedsværdi udgør Antal egne aktier (stk.): Primo Køb i periodens løb Salg i periodens løb Annullering i periodens løb Heraf reserveret til vedtaget kapitalnedsættelse Heraf reserveret til senere annullering Pålydende værdi af beholdningen af egne aktier ultimo Egne aktiers andel af aktiekapitalen ultimo (%) 3,0 1,8 2,4 22 Eventualforpligtelser m.v. Eventualforpligtelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tabsgaranti Totalkredit Tinglysnings- og konverteringsgarantier Sektorgarantier Øvrige eventualforpligtelser Eventualforpligtelser i alt Aktiver stillet som sikkerhed Der er ydet første prioritetslån til tyske vindmølleprojekter. Lånene er direkte fundet af KfW Bankengruppe, hvortil der er ydet sikkerhed i de tilhørende lån. Enhver nedbringelse af første prioritetslånene fragår direkte på fundingen hos KfW Bankengruppe Ud af beholdningen af værdipapirer har banken til sikkerhed for clearing m.v. overfor Danmarks Nationalbank pantsat værdipapirer med en samlet kursværdi på Sikkerhedsstillelse i henhold til CSA aftaler

19 Side 19 af 23 r 24 Kapitaldækningsopgørelse Opgjort i henhold til gældende kapitaldækningsregler (CRR og CRD IV). marts 2015 marts dec. Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Vægtet risikoeksponering i alt Egenkapital Foreslået udbytte m.v Andre fradrag Opskrivningshenlæggelser Fradrag for summen af kapitalandele m.v. over 10% Fradrag for ramme til aktieopkøbsprogram, netto Fradrag for handelsramme til egne aktier Aktuel udnyttelse af handelsramme til egne aktier Egentlig kernekapital (ekskl. hybrid kernekapital) Hybrid kernekapital Fradrag for summen af kapitalandele m.v. over 10% Kernekapital Opskrivningshenlæggelser Ansvarlig lånekapital Fradrag for summen af kapitalandele m.v. over 10% Kapitalgrundlag Egentlig kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) (%) 16,4 18,1 17,5 Kernekapitalprocent - Tier 1 (%) 16,4 18,1 17,5 Solvensprocent - Tier 2 (%) 16,4 18,1 17,5 Kapitalgrundlag krav ifølge LFV 124, stk Tilsynsdiamanten (Finanstilsynets grænseværdier) Stabil funding (funding ratio) (< 1) 0,8 0,7 0,8 Likviditetsoverdækning (> 50%) 146,7% 169,6% 140,7% Summen af store engagementer (< 125%) 27,8% 39,1% 47,8% Udlånsvækst (< 20%) 5,6% 0,8% 7,8% Ejendomseksponering (< 25%) 11,5% 12,7% 11,6% 26 Diverse bemærkninger til: Hoved- og nøgletal for banken Primo egenkapitalens forrentning før og efter skat er beregnet pro anno og efter fradrag af udloddet udbytte m.v., netto. Nøgletal pr. 5 kroners aktie er beregnet ud fra henholdsvis 1. kvartal 2015: stk. aktier, 1. kvartal : stk. aktier og : stk. aktier.

20 Side 20 af 23 Hovedtal Resultatopgørelsen i sammendrag (mio. kr.) 1. kvt kvt. Hele Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Netto gebyr- og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat Hovedtal fra balancen (mio. kr.) Udlån og andre tilgodehavender Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balancesum

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere