Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger"

Transkript

1 Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat blev på 319 mio. kroner og forrenter primo egenkapitalen med 21% p.a., hvilket anses for meget tilfredsstillende. Basisresultatet blev på 304 mio. kroner og realiseres over budgettet for halvåret. (mio. kroner) 1. halvår halvår Basisindtjening i alt Samlede udgifter og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån m.v Basisresultat Beholdningsresultat Udgifter bankpakker Resultat før skat Halvåret i overskrifter: Opjustering af forventningerne til basisresultatet til intervallet mio. kroner Resultatet før skat blev på 319 mio. kroner, hvilket forrenter primo egenkapitalen med 21% p.a. Stigning i bankens udlån på 5% og i indlån på 18% Moody s Investors Service har opgraderet bankens long-term deposit rating til A1 Overtegnet udstedelse af supplerende kapital styrker kapitalgrundlaget og skal anvendes til yderligere vækst Rekordstor kundetilgang og etablering af en ny Private Banking afdeling i Trekantområdet Udnævnelse af vicedirektør Jørn Nielsen til bankdirektør pr. 1. september 2015 Skulle De have spørgsmål, er De naturligvis velkommen til at kontakte bankens direktion. Med venlig hilsen Ringkjøbing Landbobank John Fisker

2 Side 2 af 24 Ledelsesberetning Basisindtjening Netto renteindtægter udgør i 1. halvår mio. kroner mod 317 mio. kroner i, og er dermed på et marginalt lavere niveau. Udviklingen i posten skal sammenholdes med en stigning i udlånsmængderne på 5%. Nettorenteindtægterne er således påvirket af en faldende rentemarginal, hvilket understreger konkurrence i sektoren. Desuden er nettorenteindtægterne påvirket af det lave renteniveau, som i særdeleshed er slået igennem i 2. kvartal. Gebyrer, provisioner og valutaindtjening udgør netto 144 mio. kroner i 1. halvår 2015 mod netto 122 mio. kroner i svarende til en stigning på 18%. Stigningen skyldes, at konverteringsaktiviteten af realkreditlån i halvåret har været rekordhøj, ligesom indtjeningen er styrket af de stigende mængder under formueforvaltning og større handelsaktivitet. Den samlede basisindtjening i årets første halvår er steget fra 459 mio. kroner i til 482 mio. kroner i Forøgelsen skal ses i sammenhæng med, at den samlede basisindtjening i 1. halvår var positivt påvirket af en ekstraordinær engangsindtægt i størrelsesordenen 10 mio. kroner i forbindelse med afhændelsen af bankens aktier i Nets. Omkostninger og afskrivninger De samlede omkostninger inklusiv afskrivninger på materielle aktiver udgør i 1. halvår mio. kroner mod 142 mio. kroner sidste år, hvilket er 5% højere og på linje med budgettet for årets to første kvartaler. Omkostningsprocenten er opgjort til 30,8%, hvilket fortsat er landets laveste og uændret i forhold til 1. halvår. Den lave omkostningsprocent giver en stor stabilitet i bankens resultater. Nedskrivninger på udlån Halvårets nedskrivninger på udlån er på 29 mio. kroner mod 40 mio. kroner i, hvilket svarer til 0,3% p.a. af de samlede gennemsnitlige udlån, nedskrivninger, garantier og hensættelser mod 0,5% p.a. i 1. halvår. Bankens samlede nedskrivnings- og hensættelseskonto udgør ultimo halvåret 967 mio. kroner svarende til 5,2% af de samlede udlån og garantier. De faktisk konstaterede tab og afskrivninger på udlån m.v. ligger fortsat på et meget lavt niveau, og i halvåret overstiges de af posterne Renter vedrørende den nedskrevne del af udlån og Indgået på tidligere afskrevne fordringer, således at nedskrivnings- og hensættelseskontoen netto er forøget med 35 mio. kroner i løbet af årets første halvår. Porteføljen af udlån med standset renteberegning udgør 57 mio. kroner svarende til 0,3% af bankens samlede udlån og garantier ultimo halvåret. De samlede nedskrivninger for 2015 forventes at udvise en faldende tendens i forhold til.

3 Side 3 af 24 Basisresultat (mio. kroner) 1. halvår halvår Basisindtjening i alt Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån m.v Basisresultat Basisresultatet blev på 304 mio. kroner mod sidste års 277 mio. kroner. Det realiserede resultat ligger over budgettet for årets to første kvartaler. Beholdningsresultat og markedsrisiko Beholdningsresultatet for 1. halvår 2015 er positivt med 15 mio. kroner inklusiv fundingomkostninger af beholdningen. På grund af renteuroen i 2. kvartal 2015 har beholdningsresultatet i dette kvartal isoleret set været negativt med 8 mio. kroner. Posten af aktier m.v. udgør ultimo halvåret 304 mio. kroner fordelt med 57 mio. kroner i børsnoterede aktier m.v. og 247 mio. kroner i sektoraktier m.v. Obligationsbeholdningen udgør mio. kroner, og størstedelen af beholdningen består af AAA-ratede danske realkreditobligationer. Den samlede renterisiko - opgjort som resultatpåvirkningen ved 1%-point ændring i renteniveauet - udgør 1,5% af bankens kernekapital (efter fradrag) ultimo halvåret. Bankens samlede markedsrisiko inden for renterisikoeksponering, eksponering i børsnoterede aktier samt valutaeksponering holdes fortsat på et moderat niveau. Bankens tabsrisiko beregnet ud fra en Value-at-Risk model (opgjort med en 10 dages horisont og 99% sandsynlighed) har i 1. halvår 2015 været følgende: Risiko i % i f.t. egenkapitalen Risiko i mio. kroner ultimo 1. halvår 2015 Højeste tabsrisiko: 25,8 0,82% Mindste tabsrisiko: 5,2 0,16% Gennemsnitlig tabsrisiko: 16,8 0,53% Det er bankens politik fortsat at holde markedsrisikoen på et moderat niveau. Resultat efter skat Resultatet efter skat udgør 249 mio. kroner for 1. halvår 2015 mod 245 mio. kroner sidste år. Resultatet efter skat forrenter primo egenkapitalen efter udbetalt udbytte med 17% p.a. Balance Bankens balance udgør ultimo halvåret mio. kroner mod sidste års mio. kroner. Indlån er steget med 18% fra mio. kroner ultimo juni til mio. kroner ultimo juni Bankens indlån pr. 30. juni 2015 er midlertidig påvirket af større indlån fra bankens kernekunder.

4 Side 4 af 24 Bankens udlån er steget med 5% fra mio. kroner ultimo juni til mio. kroner ultimo juni I udlånstallet for 2015 er indeholdt indgåede reverseforretninger på i alt 288 mio. kroner, og eksklusiv disse forretninger udgør stigningen i bankens udlån 3% i forhold til ultimo juni. Væksten i bankens udlån er bredt funderet branchemæssigt med en underliggende vækst i nye kundeforhold fra såvel afdelingsnettet samt bankens nichekoncepter. Bankens portefølje af garantier var ved udgangen af halvåret på mio. kroner mod mio. kroner ultimo juni og mio. kroner ultimo. Garantiporteføljen er således stadig ekstraordinær høj som følge af stor konverteringsaktivitet. Likviditet Bankens likviditet er god, og overdækningen i forhold til lovkravet om likviditet er på 204%. Bankens korte funding med en restløbetid under 12 måneder beløber sig til 0,8 mia. kroner, som modsvares af 6,2 mia. kroner korte pengemarkedsplaceringer primært i danske banker og likvide værdipapirer. Banken er således ikke afhængig af det korte pengemarked. Bankens indlån er 1,9 mia. kroner større end udlån eksklusiv reverseforretninger ultimo juni, og bankens udlånsportefølje er således mere end fuldt finansieret af indlån og bankens egenkapital. Hertil kommer, at en del af udlånsporteføljen til vindmøller i Tyskland er back to back refinansieret hos KfW Bankengruppe, hvorfor der likviditetsmæssigt kan ses bort fra mio. kroner. Banken har intet finansieringsbehov i det kommende år for at overholde minimumskravet om altid at kunne klare sig i op til 12 måneder uden adgang til de finansielle markeder. Med virkning fra 1. oktober 2015 træder nye likviditetsbestemmelser i kraft. Det drejer sig om det såkaldte LCR nøgletal (Liquidity Coverage Ratio). Nøgletallet skal vise, hvorledes pengeinstitutter er i stand til at honorere sine betalingsforpligtelser for en kommende 30 dages periode uden adgang til markedsfunding, og nøgletallet skal senere afløse det nuværende 152 likviditetsnøgletal. Nøgletallet beregnes ved at sætte pengeinstitutters likviditetsbeholdning / let realisable aktiver i forhold til pengeinstituttets betalingsforpligtelser de kommende 30 dage opgjort efter nærmere regler. Ikke-SIFI pengeinstitutter skal pr. 1. oktober 2015 have en dækning på minimum 60% gradvist stigende med 10% pr. 1. januar 2016 og pr. 1. januar 2017 samt 20% pr. 1. januar 2018, således at nøgletallet skal være mindst 100% pr. 1. januar SIFI pengeinstitutter skal allerede pr. 1. oktober 2015 have en dækning på 100%. Ringkjøbing Landbobank ønsker at følge de samme regler, som gælder for SIFI pengeinstitutter, og det er således bankens målsætning, at LCR nøgletallet pr. 1. oktober 2015 bør være 100%. Banken har pr. 30. juni 2015 et LCR nøgletal på 229%, og banken opfylder dermed allerede ultimo juni den opstillede målsætning.

5 Side 5 af 24 Aktieopkøbsprogram På den ordinære generalforsamling i februar 2015 fik banken bemyndigelse til at opkøbe aktier for op til 145 mio. kroner med det formål at annullere disse på en senere generalforsamling. Under aktieopkøbsprogrammet er der pr. 4. august 2015 reserveret følgende: Antal aktier - i stk. Gennemsnitlig købskurs - i kroner Transaktionsværdi - i kroner Reserveret pr. 11. marts , Reserveret pr. 3. juni , I alt pr. 4. august Den samlede beholdning af egne aktier udgør ultimo juni 2015 i alt stk. aktier. Kapitalforhold Ved begyndelsen af 2015 var egenkapitalen på mio. kroner. Hertil skal lægges halvårets overskud og fratrækkes det udbetalte udbytte og værdien af opkøbte egne aktier, hvorefter egenkapitalen ultimo halvåret udgør mio. kroner. Bankens samlede kapitalprocent er opgjort til 19,3% ved udgangen af 1. halvår 2015, og kernekapitalprocenten er opgjort til 17,4%. Kapitalprocenter 1. halvår halvår Egentlig kernekapitalprocent (%) 17,4 18,1 17,5 18,7 19,6 18,3 Kernekapitalprocent (%) 17,4 18,2 17,5 19,2 20,9 19,8 Samlet kapitalprocent (%) 19,3 18,2 17,5 20,0 22,4 21,4 Individuelt solvensbehov (%) 8,9 8,8 8,9 8,9 8,0 8,0 Banken har i 1. halvår 2015 foretaget indfrielse af tidligere udstedt hybrid kernekapital og supplerende kapital, idet disse ikke længere kunne medregnes fuldt ud i bankens kapitalgrundlag på grund af aftrapningsreglerne i CRD IV bestemmelserne. I marts 2015 blev den i 2005 udstedte hybride kernekapital på nom. 200 mio. kroner således indfriet og i juni 2015 skete der en førtidsindfrielse af den i 2008 udstedte supplerende kapital på nom. 27 mio. euro. Til erstatning for den indfriede kapital udstedte banken i maj 2015 supplerende kapital for 50 mio. euro. Udstedelsen, som blev overtegnet, har en løbetid på 10 år med første kald efter 5 år, og renten på udstedelsen blev aftalt til en 3 måneders Euribor rente med et tillæg på 180 basispunkter og med rentefastsættelse hver tredje måned. Udstedelsen fandt sted under bankens EMTN program, og den er noteret på London Stock Exchange. Udstedelsen skal anvendes til yderligere vækst i banken. Udover ovennævnte forhold er kapitalopgørelsen endvidere påvirket af, at aktieopkøbsprogrammet på 145 mio. kroner er fradraget fuldt ud i kapitalen, hvor det pr. ultimo juni 2015 var udnyttet med 68 mio. kroner.

6 Side 6 af 24 Banken opgør det individuelle solvensbehov med udgangspunkt i den såkaldte 8+ model. Opgørelsesmetoden ved denne model tager udgangspunkt i 8% og hertil kommer eventuelle tillæg, der blandt andet beregnes for kunder med finansielle problemer. Ved 8+ modellen tages der således ikke hensyn til bankens indtjenings- og omkostningsbase samt bankens robuste forretningsmodel. På trods heraf er bankens individuelle solvensbehov ultimo halvåret opgjort til 8,9% - uændret i forhold til ultimo. Ratings Ratingbureauet Moody s Investors Service afsluttede den 17. juni 2015 deres review af ratede danske pengeinstitutter og dermed også af bankens ratings. Bankens ratings er blevet opgraderet, og banken er tilfreds med resultatet af det gennemførte review. Moody s ratings m.v. Tidligere ratings Nye ratings Baseline Credit Assessment (BCA) Baa1 A3 Long-term Deposit Rating Baa1 A1 Short-term Deposit Rating P-2 P-1 Counterparty Risk Assessment N/A Aaa3 / P-1 Outlook Stabil Stabil Rekordstor kundetilgang Banken gennemførte i en lang række opsøgende initiativer over for både nuværende og nye kunder, herunder blev der åbnet en Private Banking afdeling i Aarhus pr. 1. april og gennemført en opnormering af bankens Private Banking afdeling i Holte, ligesom der blev gennemført andre opsøgende aktiviteter inden for de andre nicheprodukter samt i afdelingsnettet i Midt- og Vestjylland. De opsøgende aktiviteter er fastholdt i 2015, hvilket har været medvirkende til, at der i perioden 1. januar juni 2015 har været registeret den største netto kundetilgang nogensinde for et første halvår målt på dækningsbidrag. Kundetilgangen er bredt funderet og relaterer sig til nye kundeforhold både i afdelingsnettet og inden for nichekoncepterne, ligesom kundeafgangen har været på et lavt niveau. Etablering af ny Private Banking afdeling i Trekantområdet Med baggrund i den succes som bankens Private Banking afdelinger i Holte, Aarhus, Herning og Ringkøbing alle har oplevet, har banken besluttet at påbegynde etableringsprocessen omkring en ny Private Banking afdeling i Trekantområdet med åbning i løbet af Afdelingen vil have fokus på finansiel rådgivning og sparring til velhavende privat- og erhvervskunder i Trekantområdet, ligesom afdelingen også vil beskæftige sig med større ind- og udlånsforretninger til såvel privat- som erhvervskunder. Endelig vil banken tilbyde individuel investeringsrådgivning og handel med værdipapirer.

7 Side 7 af 24 Overtagelse af Ulfborg Sparekasse Banken har ultimo juni 2015 overtaget aktiviteterne fra Ulfborg Sparekasse. Overtagelsen af aktiviteterne har kun en meget begrænset effekt på bankens balance og resultatopgørelse. I forbindelse med Ringkjøbing Landbobanks overtagelse af aktiviteterne fra Ulfborg Sparekasse vil den opsparede kapital i sparekassen blive overført til en almennyttig fond. Fonden vil få til formål at støtte aktiviteter til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Ulfborg Sparekasses hidtidige virkeområde. Fonden forventes at få en egenkapital på 6-7 mio. kroner. Ledelsesændring Bestyrelsen har udnævnt vicedirektør Jørn Nielsen til bankdirektør og medlem af direktionen pr. 1. september Bankens samlede direktion vil fremover udgøres af adm. direktør John Fisker og bankdirektør Jørn Nielsen. Jørn Nielsen er 42 år, og han har været ansat i banken siden Jørn Nielsen blev udnævnt til kreditchef i 1998, til kreditdirektør i 2009 og til vicedirektør i Regnskabspraksis og nøgletal Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte og reviderede årsrapport for. Opjustering af resultatforventninger for 2015 Basisresultatet for første halvår 2015 blev på 304 mio. kroner, hvilket ligger over budgettet for årets to første kvartaler. Med baggrund i denne udvikling opjusteres forventningerne til basisresultatet for hele 2015 fra intervallet udmeldt ved årets begyndelse på mio. kroner til intervallet mio. kroner.

8 Side 8 af 24 Hoved- og nøgletal Hovedtal for banken (i mio. kr.) 1. halvår halvår Hele Basisindtjening i alt Samlede udgifter og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Resultat efter skat Egenkapital Indlån Udlån Balancesum Garantier Nøgletal for banken (i procent) Primo egenkapitalens forrentning før skat p.a. 21,4 23,1 21,1 Primo egenkapitalens forrentning efter skat p.a. 16,7 17,6 16,0 Omkostningsprocent 30,8 30,8 32,8 Egentlig kernekapitalprocent 17,4 18,1 17,5 Kernekapitalprocent 17,4 18,2 17,5 Samlet kapitalprocent 19,3 18,2 17,5 Solvensbehov 8,9 8,8 8,9 Nøgletal pr. 5 kroners aktie (i kr.) Basisresultat Resultat før skat Resultat efter skat Indre værdi kurs Udbytte

9 Resultatopgørelse Side 9 af 24 1/1-30/ /1-30/6 1/1-31/12 Note 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter ,7 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivn. på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Diverse andre driftsudgifter Udgifter Indskydergarantifonden Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Basisresultat 1/1-30/ /1-30/6 1/1-31/12 Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. kurtage Indtjening fra sektoraktier Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivn. på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Udgifter bankpakker Resultat før skat Skat Årets resultat

10 Side 10 af 24 Balance Note Aktiver juni 2015 juni dec. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Pengemarkedsforretninger og bilaterale udlån - restløbetid under 1 år Bilaterale udlån - restløbetid over 1 år ,12,13 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Vindmølleudlån med direkte funding Reverseforretninger Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

11 Side 11 af 24 Balance Note juni 2015 juni dec. Passiver 16 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Pengemarkedsforretninger og bilaterale lån - restløbetid under 1 år Bilaterale lån - restløbetid over 1 år Bilaterale lån hos KfW Bankengruppe Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Supplerende kapital Hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud i alt Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte m.v Egenkapital i alt Passiver i alt Egne kapitalandele 22 Eventualforpligtelser m.v. 23 Aktiver stillet som sikkerhed 24 Kapitalopgørelse 25 Tilsynsdiamanten 26 Diverse bemærkninger

12 Side 12 af 24 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte m.v. Egenkapital i alt Pr. 30. juni 2015: Egenkapital ved foregående regnskabsårs afslutning Nedsættelse af aktiekapital Udbetalt udbytte m.v Modtaget udbytte af egne aktier Egenkapital efter udlodning af udbytte m.v Køb og salg af egne aktier Periodens totalindkomst Egenkapital på balancetidspunktet Pr. 30. juni : Egenkapital ved foregående regnskabsårs afslutning Nedsættelse af aktiekapital Udbetalt udbytte m.v Modtaget udbytte af egne aktier Egenkapital efter udlodning af udbytte m.v Køb og salg af egne aktier Periodens totalindkomst Egenkapital på balancetidspunktet Pr. 31. december : Egenkapital ved foregående regnskabsårs afslutning Nedsættelse af aktiekapital Udbetalt udbytte m.v Modtaget udbytte af egne aktier Egenkapital efter udlodning af udbytte m.v Køb og salg af egne aktier Årets totalindkomst Egenkapital på balancetidspunktet

13 Noter Note 1/1-30/ /1-30/6 Side 13 af 24 1/1-31/12 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Udlån - renter vedrørende den nedskrevne del af udlån Reverse udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt, heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Repo indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Udbytte af aktier m.v. Aktier Udbytte af aktier m.v. i alt Brutto gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Formuepleje Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Brutto gebyrer og provisionsindtægter i alt Netto gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Formuepleje Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Netto gebyrer og provisionsindtægter i alt Valutaindtjening Netto gebyrer, provisioner og valutaindtjening i alt

14 Noter Note 1/1-30/ /1-30/6 Side 14 af 24 1/1-31/12 5 Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender, dagsværdiregulering Obligationer Aktier m.v Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt, heraf Rentekontrakter Aktiekontrakter Udstedte obligationer Øvrige forpligtelser Kursreguleringer i alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til direktion, bestyrelse og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Personaleantalsafhængige omkostninger I alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Antal fuldtidsbeskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden omregnet til fuldtidsbeskæftigede har andraget Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. Nettoændringer i nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. samt hensættelser til tab på garantier Faktisk realiserede nettotab Renter vedrørende den nedskrevne del af udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. i alt

15 Noter Note 1/1-30/ /1-31/6 Side 15 af 24 1/1-31/12 9 Skat Beregnet skat af periodens indkomst Regulering af udskudt skat Regulering af udskudt skat i forbindelse med ændring af skatteprocent Regulering af skat vedrørende tidligere år Skat i alt Note Effektiv skatteprocent (pct.): Bankens aktuelle skatteprocent 23,5 24,5 24,5 Permanente afvigelser -1,4-0,7-0,4 Regulering af udskudt skat i forbindelse med ændring af skatteprocent 0,0 0,0-0,1 Regulering af skat vedrørende tidligere år 0,0 0,0 0,0 Effektiv skatteprocent i alt 22,1 23,8 24,0 juni 2015 juni dec. 10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i alt Heraf reverseforretninger

16 Side 16 af 24 Noter Note 12 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier juni 2015 juni dec. Individuelle nedskrivninger Akkumulerede individuelle nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning Nedskrivninger hhv. værdiregulering i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivn. foretaget i tidl. regnskabsår Tabsbogført dækket af nedskrivninger Akkumulerede individuelle nedskrivninger på balancetidspunktet Gruppevise nedskrivninger Akkumulerede gruppevise nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning Nedskrivninger hhv. værdiregulering i periodens løb Akkumulerede gruppevise nedskrivninger på balancetidspunktet Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender på balancetidspunktet Hensættelser til tab på garantier Akkumulerede individuelle hensættelser ved forudgående regnskabsårs afslutning Hensættelser hhv. værdiregulering i periodens løb Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidl. regnskabsår Tabsbogført dækket af hensættelser Akkumulerede individuelle hensættelser på balancetidspunktet Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier på balancetidspunktet Standset renteberegning Udlån og andre tilgodehavender med standset renteberegning udgør på balancetidspunktet

17 Noter Note juni 2015 juni Side 17 af 24 dec. 14 Obligationer til dagsværdi Børsnoterede Obligationer til dagsværdi i alt Aktier m.v. Børsnoterede på NASDAQ Copenhagen Unoterede aktier optaget til dagsværdi Sektoraktier optaget til dagsværdi Aktier m.v. i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt Indlån og anden gæld Anfordring Indlån og anden gæld med opsigelse: Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Indlån og anden gæld i alt Der fordeles således: Anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Lange indlånsaftaler Særlige indlånsformer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2013 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Resumé... 1 Introduktion til temasider: Plan 218.... 2 Hoved- og nøgletal 2009-2013... 3 Ledelsesberetning... 4-24 Plan 218 nye mål for vækst

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere