Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger"

Transkript

1 Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat blev på 319 mio. kroner og forrenter primo egenkapitalen med 21% p.a., hvilket anses for meget tilfredsstillende. Basisresultatet blev på 304 mio. kroner og realiseres over budgettet for halvåret. (mio. kroner) 1. halvår halvår Basisindtjening i alt Samlede udgifter og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån m.v Basisresultat Beholdningsresultat Udgifter bankpakker Resultat før skat Halvåret i overskrifter: Opjustering af forventningerne til basisresultatet til intervallet mio. kroner Resultatet før skat blev på 319 mio. kroner, hvilket forrenter primo egenkapitalen med 21% p.a. Stigning i bankens udlån på 5% og i indlån på 18% Moody s Investors Service har opgraderet bankens long-term deposit rating til A1 Overtegnet udstedelse af supplerende kapital styrker kapitalgrundlaget og skal anvendes til yderligere vækst Rekordstor kundetilgang og etablering af en ny Private Banking afdeling i Trekantområdet Udnævnelse af vicedirektør Jørn Nielsen til bankdirektør pr. 1. september 2015 Skulle De have spørgsmål, er De naturligvis velkommen til at kontakte bankens direktion. Med venlig hilsen Ringkjøbing Landbobank John Fisker

2 Side 2 af 24 Ledelsesberetning Basisindtjening Netto renteindtægter udgør i 1. halvår mio. kroner mod 317 mio. kroner i, og er dermed på et marginalt lavere niveau. Udviklingen i posten skal sammenholdes med en stigning i udlånsmængderne på 5%. Nettorenteindtægterne er således påvirket af en faldende rentemarginal, hvilket understreger konkurrence i sektoren. Desuden er nettorenteindtægterne påvirket af det lave renteniveau, som i særdeleshed er slået igennem i 2. kvartal. Gebyrer, provisioner og valutaindtjening udgør netto 144 mio. kroner i 1. halvår 2015 mod netto 122 mio. kroner i svarende til en stigning på 18%. Stigningen skyldes, at konverteringsaktiviteten af realkreditlån i halvåret har været rekordhøj, ligesom indtjeningen er styrket af de stigende mængder under formueforvaltning og større handelsaktivitet. Den samlede basisindtjening i årets første halvår er steget fra 459 mio. kroner i til 482 mio. kroner i Forøgelsen skal ses i sammenhæng med, at den samlede basisindtjening i 1. halvår var positivt påvirket af en ekstraordinær engangsindtægt i størrelsesordenen 10 mio. kroner i forbindelse med afhændelsen af bankens aktier i Nets. Omkostninger og afskrivninger De samlede omkostninger inklusiv afskrivninger på materielle aktiver udgør i 1. halvår mio. kroner mod 142 mio. kroner sidste år, hvilket er 5% højere og på linje med budgettet for årets to første kvartaler. Omkostningsprocenten er opgjort til 30,8%, hvilket fortsat er landets laveste og uændret i forhold til 1. halvår. Den lave omkostningsprocent giver en stor stabilitet i bankens resultater. Nedskrivninger på udlån Halvårets nedskrivninger på udlån er på 29 mio. kroner mod 40 mio. kroner i, hvilket svarer til 0,3% p.a. af de samlede gennemsnitlige udlån, nedskrivninger, garantier og hensættelser mod 0,5% p.a. i 1. halvår. Bankens samlede nedskrivnings- og hensættelseskonto udgør ultimo halvåret 967 mio. kroner svarende til 5,2% af de samlede udlån og garantier. De faktisk konstaterede tab og afskrivninger på udlån m.v. ligger fortsat på et meget lavt niveau, og i halvåret overstiges de af posterne Renter vedrørende den nedskrevne del af udlån og Indgået på tidligere afskrevne fordringer, således at nedskrivnings- og hensættelseskontoen netto er forøget med 35 mio. kroner i løbet af årets første halvår. Porteføljen af udlån med standset renteberegning udgør 57 mio. kroner svarende til 0,3% af bankens samlede udlån og garantier ultimo halvåret. De samlede nedskrivninger for 2015 forventes at udvise en faldende tendens i forhold til.

3 Side 3 af 24 Basisresultat (mio. kroner) 1. halvår halvår Basisindtjening i alt Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån m.v Basisresultat Basisresultatet blev på 304 mio. kroner mod sidste års 277 mio. kroner. Det realiserede resultat ligger over budgettet for årets to første kvartaler. Beholdningsresultat og markedsrisiko Beholdningsresultatet for 1. halvår 2015 er positivt med 15 mio. kroner inklusiv fundingomkostninger af beholdningen. På grund af renteuroen i 2. kvartal 2015 har beholdningsresultatet i dette kvartal isoleret set været negativt med 8 mio. kroner. Posten af aktier m.v. udgør ultimo halvåret 304 mio. kroner fordelt med 57 mio. kroner i børsnoterede aktier m.v. og 247 mio. kroner i sektoraktier m.v. Obligationsbeholdningen udgør mio. kroner, og størstedelen af beholdningen består af AAA-ratede danske realkreditobligationer. Den samlede renterisiko - opgjort som resultatpåvirkningen ved 1%-point ændring i renteniveauet - udgør 1,5% af bankens kernekapital (efter fradrag) ultimo halvåret. Bankens samlede markedsrisiko inden for renterisikoeksponering, eksponering i børsnoterede aktier samt valutaeksponering holdes fortsat på et moderat niveau. Bankens tabsrisiko beregnet ud fra en Value-at-Risk model (opgjort med en 10 dages horisont og 99% sandsynlighed) har i 1. halvår 2015 været følgende: Risiko i % i f.t. egenkapitalen Risiko i mio. kroner ultimo 1. halvår 2015 Højeste tabsrisiko: 25,8 0,82% Mindste tabsrisiko: 5,2 0,16% Gennemsnitlig tabsrisiko: 16,8 0,53% Det er bankens politik fortsat at holde markedsrisikoen på et moderat niveau. Resultat efter skat Resultatet efter skat udgør 249 mio. kroner for 1. halvår 2015 mod 245 mio. kroner sidste år. Resultatet efter skat forrenter primo egenkapitalen efter udbetalt udbytte med 17% p.a. Balance Bankens balance udgør ultimo halvåret mio. kroner mod sidste års mio. kroner. Indlån er steget med 18% fra mio. kroner ultimo juni til mio. kroner ultimo juni Bankens indlån pr. 30. juni 2015 er midlertidig påvirket af større indlån fra bankens kernekunder.

4 Side 4 af 24 Bankens udlån er steget med 5% fra mio. kroner ultimo juni til mio. kroner ultimo juni I udlånstallet for 2015 er indeholdt indgåede reverseforretninger på i alt 288 mio. kroner, og eksklusiv disse forretninger udgør stigningen i bankens udlån 3% i forhold til ultimo juni. Væksten i bankens udlån er bredt funderet branchemæssigt med en underliggende vækst i nye kundeforhold fra såvel afdelingsnettet samt bankens nichekoncepter. Bankens portefølje af garantier var ved udgangen af halvåret på mio. kroner mod mio. kroner ultimo juni og mio. kroner ultimo. Garantiporteføljen er således stadig ekstraordinær høj som følge af stor konverteringsaktivitet. Likviditet Bankens likviditet er god, og overdækningen i forhold til lovkravet om likviditet er på 204%. Bankens korte funding med en restløbetid under 12 måneder beløber sig til 0,8 mia. kroner, som modsvares af 6,2 mia. kroner korte pengemarkedsplaceringer primært i danske banker og likvide værdipapirer. Banken er således ikke afhængig af det korte pengemarked. Bankens indlån er 1,9 mia. kroner større end udlån eksklusiv reverseforretninger ultimo juni, og bankens udlånsportefølje er således mere end fuldt finansieret af indlån og bankens egenkapital. Hertil kommer, at en del af udlånsporteføljen til vindmøller i Tyskland er back to back refinansieret hos KfW Bankengruppe, hvorfor der likviditetsmæssigt kan ses bort fra mio. kroner. Banken har intet finansieringsbehov i det kommende år for at overholde minimumskravet om altid at kunne klare sig i op til 12 måneder uden adgang til de finansielle markeder. Med virkning fra 1. oktober 2015 træder nye likviditetsbestemmelser i kraft. Det drejer sig om det såkaldte LCR nøgletal (Liquidity Coverage Ratio). Nøgletallet skal vise, hvorledes pengeinstitutter er i stand til at honorere sine betalingsforpligtelser for en kommende 30 dages periode uden adgang til markedsfunding, og nøgletallet skal senere afløse det nuværende 152 likviditetsnøgletal. Nøgletallet beregnes ved at sætte pengeinstitutters likviditetsbeholdning / let realisable aktiver i forhold til pengeinstituttets betalingsforpligtelser de kommende 30 dage opgjort efter nærmere regler. Ikke-SIFI pengeinstitutter skal pr. 1. oktober 2015 have en dækning på minimum 60% gradvist stigende med 10% pr. 1. januar 2016 og pr. 1. januar 2017 samt 20% pr. 1. januar 2018, således at nøgletallet skal være mindst 100% pr. 1. januar SIFI pengeinstitutter skal allerede pr. 1. oktober 2015 have en dækning på 100%. Ringkjøbing Landbobank ønsker at følge de samme regler, som gælder for SIFI pengeinstitutter, og det er således bankens målsætning, at LCR nøgletallet pr. 1. oktober 2015 bør være 100%. Banken har pr. 30. juni 2015 et LCR nøgletal på 229%, og banken opfylder dermed allerede ultimo juni den opstillede målsætning.

5 Side 5 af 24 Aktieopkøbsprogram På den ordinære generalforsamling i februar 2015 fik banken bemyndigelse til at opkøbe aktier for op til 145 mio. kroner med det formål at annullere disse på en senere generalforsamling. Under aktieopkøbsprogrammet er der pr. 4. august 2015 reserveret følgende: Antal aktier - i stk. Gennemsnitlig købskurs - i kroner Transaktionsværdi - i kroner Reserveret pr. 11. marts , Reserveret pr. 3. juni , I alt pr. 4. august Den samlede beholdning af egne aktier udgør ultimo juni 2015 i alt stk. aktier. Kapitalforhold Ved begyndelsen af 2015 var egenkapitalen på mio. kroner. Hertil skal lægges halvårets overskud og fratrækkes det udbetalte udbytte og værdien af opkøbte egne aktier, hvorefter egenkapitalen ultimo halvåret udgør mio. kroner. Bankens samlede kapitalprocent er opgjort til 19,3% ved udgangen af 1. halvår 2015, og kernekapitalprocenten er opgjort til 17,4%. Kapitalprocenter 1. halvår halvår Egentlig kernekapitalprocent (%) 17,4 18,1 17,5 18,7 19,6 18,3 Kernekapitalprocent (%) 17,4 18,2 17,5 19,2 20,9 19,8 Samlet kapitalprocent (%) 19,3 18,2 17,5 20,0 22,4 21,4 Individuelt solvensbehov (%) 8,9 8,8 8,9 8,9 8,0 8,0 Banken har i 1. halvår 2015 foretaget indfrielse af tidligere udstedt hybrid kernekapital og supplerende kapital, idet disse ikke længere kunne medregnes fuldt ud i bankens kapitalgrundlag på grund af aftrapningsreglerne i CRD IV bestemmelserne. I marts 2015 blev den i 2005 udstedte hybride kernekapital på nom. 200 mio. kroner således indfriet og i juni 2015 skete der en førtidsindfrielse af den i 2008 udstedte supplerende kapital på nom. 27 mio. euro. Til erstatning for den indfriede kapital udstedte banken i maj 2015 supplerende kapital for 50 mio. euro. Udstedelsen, som blev overtegnet, har en løbetid på 10 år med første kald efter 5 år, og renten på udstedelsen blev aftalt til en 3 måneders Euribor rente med et tillæg på 180 basispunkter og med rentefastsættelse hver tredje måned. Udstedelsen fandt sted under bankens EMTN program, og den er noteret på London Stock Exchange. Udstedelsen skal anvendes til yderligere vækst i banken. Udover ovennævnte forhold er kapitalopgørelsen endvidere påvirket af, at aktieopkøbsprogrammet på 145 mio. kroner er fradraget fuldt ud i kapitalen, hvor det pr. ultimo juni 2015 var udnyttet med 68 mio. kroner.

6 Side 6 af 24 Banken opgør det individuelle solvensbehov med udgangspunkt i den såkaldte 8+ model. Opgørelsesmetoden ved denne model tager udgangspunkt i 8% og hertil kommer eventuelle tillæg, der blandt andet beregnes for kunder med finansielle problemer. Ved 8+ modellen tages der således ikke hensyn til bankens indtjenings- og omkostningsbase samt bankens robuste forretningsmodel. På trods heraf er bankens individuelle solvensbehov ultimo halvåret opgjort til 8,9% - uændret i forhold til ultimo. Ratings Ratingbureauet Moody s Investors Service afsluttede den 17. juni 2015 deres review af ratede danske pengeinstitutter og dermed også af bankens ratings. Bankens ratings er blevet opgraderet, og banken er tilfreds med resultatet af det gennemførte review. Moody s ratings m.v. Tidligere ratings Nye ratings Baseline Credit Assessment (BCA) Baa1 A3 Long-term Deposit Rating Baa1 A1 Short-term Deposit Rating P-2 P-1 Counterparty Risk Assessment N/A Aaa3 / P-1 Outlook Stabil Stabil Rekordstor kundetilgang Banken gennemførte i en lang række opsøgende initiativer over for både nuværende og nye kunder, herunder blev der åbnet en Private Banking afdeling i Aarhus pr. 1. april og gennemført en opnormering af bankens Private Banking afdeling i Holte, ligesom der blev gennemført andre opsøgende aktiviteter inden for de andre nicheprodukter samt i afdelingsnettet i Midt- og Vestjylland. De opsøgende aktiviteter er fastholdt i 2015, hvilket har været medvirkende til, at der i perioden 1. januar juni 2015 har været registeret den største netto kundetilgang nogensinde for et første halvår målt på dækningsbidrag. Kundetilgangen er bredt funderet og relaterer sig til nye kundeforhold både i afdelingsnettet og inden for nichekoncepterne, ligesom kundeafgangen har været på et lavt niveau. Etablering af ny Private Banking afdeling i Trekantområdet Med baggrund i den succes som bankens Private Banking afdelinger i Holte, Aarhus, Herning og Ringkøbing alle har oplevet, har banken besluttet at påbegynde etableringsprocessen omkring en ny Private Banking afdeling i Trekantområdet med åbning i løbet af Afdelingen vil have fokus på finansiel rådgivning og sparring til velhavende privat- og erhvervskunder i Trekantområdet, ligesom afdelingen også vil beskæftige sig med større ind- og udlånsforretninger til såvel privat- som erhvervskunder. Endelig vil banken tilbyde individuel investeringsrådgivning og handel med værdipapirer.

7 Side 7 af 24 Overtagelse af Ulfborg Sparekasse Banken har ultimo juni 2015 overtaget aktiviteterne fra Ulfborg Sparekasse. Overtagelsen af aktiviteterne har kun en meget begrænset effekt på bankens balance og resultatopgørelse. I forbindelse med Ringkjøbing Landbobanks overtagelse af aktiviteterne fra Ulfborg Sparekasse vil den opsparede kapital i sparekassen blive overført til en almennyttig fond. Fonden vil få til formål at støtte aktiviteter til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Ulfborg Sparekasses hidtidige virkeområde. Fonden forventes at få en egenkapital på 6-7 mio. kroner. Ledelsesændring Bestyrelsen har udnævnt vicedirektør Jørn Nielsen til bankdirektør og medlem af direktionen pr. 1. september Bankens samlede direktion vil fremover udgøres af adm. direktør John Fisker og bankdirektør Jørn Nielsen. Jørn Nielsen er 42 år, og han har været ansat i banken siden Jørn Nielsen blev udnævnt til kreditchef i 1998, til kreditdirektør i 2009 og til vicedirektør i Regnskabspraksis og nøgletal Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte og reviderede årsrapport for. Opjustering af resultatforventninger for 2015 Basisresultatet for første halvår 2015 blev på 304 mio. kroner, hvilket ligger over budgettet for årets to første kvartaler. Med baggrund i denne udvikling opjusteres forventningerne til basisresultatet for hele 2015 fra intervallet udmeldt ved årets begyndelse på mio. kroner til intervallet mio. kroner.

8 Side 8 af 24 Hoved- og nøgletal Hovedtal for banken (i mio. kr.) 1. halvår halvår Hele Basisindtjening i alt Samlede udgifter og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Resultat efter skat Egenkapital Indlån Udlån Balancesum Garantier Nøgletal for banken (i procent) Primo egenkapitalens forrentning før skat p.a. 21,4 23,1 21,1 Primo egenkapitalens forrentning efter skat p.a. 16,7 17,6 16,0 Omkostningsprocent 30,8 30,8 32,8 Egentlig kernekapitalprocent 17,4 18,1 17,5 Kernekapitalprocent 17,4 18,2 17,5 Samlet kapitalprocent 19,3 18,2 17,5 Solvensbehov 8,9 8,8 8,9 Nøgletal pr. 5 kroners aktie (i kr.) Basisresultat Resultat før skat Resultat efter skat Indre værdi kurs Udbytte

9 Resultatopgørelse Side 9 af 24 1/1-30/ /1-30/6 1/1-31/12 Note 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter ,7 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivn. på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Diverse andre driftsudgifter Udgifter Indskydergarantifonden Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Basisresultat 1/1-30/ /1-30/6 1/1-31/12 Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. kurtage Indtjening fra sektoraktier Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivn. på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Udgifter bankpakker Resultat før skat Skat Årets resultat

10 Side 10 af 24 Balance Note Aktiver juni 2015 juni dec. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Pengemarkedsforretninger og bilaterale udlån - restløbetid under 1 år Bilaterale udlån - restløbetid over 1 år ,12,13 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Vindmølleudlån med direkte funding Reverseforretninger Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

11 Side 11 af 24 Balance Note juni 2015 juni dec. Passiver 16 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Pengemarkedsforretninger og bilaterale lån - restløbetid under 1 år Bilaterale lån - restløbetid over 1 år Bilaterale lån hos KfW Bankengruppe Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Supplerende kapital Hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud i alt Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte m.v Egenkapital i alt Passiver i alt Egne kapitalandele 22 Eventualforpligtelser m.v. 23 Aktiver stillet som sikkerhed 24 Kapitalopgørelse 25 Tilsynsdiamanten 26 Diverse bemærkninger

12 Side 12 af 24 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte m.v. Egenkapital i alt Pr. 30. juni 2015: Egenkapital ved foregående regnskabsårs afslutning Nedsættelse af aktiekapital Udbetalt udbytte m.v Modtaget udbytte af egne aktier Egenkapital efter udlodning af udbytte m.v Køb og salg af egne aktier Periodens totalindkomst Egenkapital på balancetidspunktet Pr. 30. juni : Egenkapital ved foregående regnskabsårs afslutning Nedsættelse af aktiekapital Udbetalt udbytte m.v Modtaget udbytte af egne aktier Egenkapital efter udlodning af udbytte m.v Køb og salg af egne aktier Periodens totalindkomst Egenkapital på balancetidspunktet Pr. 31. december : Egenkapital ved foregående regnskabsårs afslutning Nedsættelse af aktiekapital Udbetalt udbytte m.v Modtaget udbytte af egne aktier Egenkapital efter udlodning af udbytte m.v Køb og salg af egne aktier Årets totalindkomst Egenkapital på balancetidspunktet

13 Noter Note 1/1-30/ /1-30/6 Side 13 af 24 1/1-31/12 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Udlån - renter vedrørende den nedskrevne del af udlån Reverse udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt, heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Repo indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Udbytte af aktier m.v. Aktier Udbytte af aktier m.v. i alt Brutto gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Formuepleje Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Brutto gebyrer og provisionsindtægter i alt Netto gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Formuepleje Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Netto gebyrer og provisionsindtægter i alt Valutaindtjening Netto gebyrer, provisioner og valutaindtjening i alt

14 Noter Note 1/1-30/ /1-30/6 Side 14 af 24 1/1-31/12 5 Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender, dagsværdiregulering Obligationer Aktier m.v Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt, heraf Rentekontrakter Aktiekontrakter Udstedte obligationer Øvrige forpligtelser Kursreguleringer i alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til direktion, bestyrelse og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Personaleantalsafhængige omkostninger I alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Antal fuldtidsbeskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden omregnet til fuldtidsbeskæftigede har andraget Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. Nettoændringer i nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. samt hensættelser til tab på garantier Faktisk realiserede nettotab Renter vedrørende den nedskrevne del af udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. i alt

15 Noter Note 1/1-30/ /1-31/6 Side 15 af 24 1/1-31/12 9 Skat Beregnet skat af periodens indkomst Regulering af udskudt skat Regulering af udskudt skat i forbindelse med ændring af skatteprocent Regulering af skat vedrørende tidligere år Skat i alt Note Effektiv skatteprocent (pct.): Bankens aktuelle skatteprocent 23,5 24,5 24,5 Permanente afvigelser -1,4-0,7-0,4 Regulering af udskudt skat i forbindelse med ændring af skatteprocent 0,0 0,0-0,1 Regulering af skat vedrørende tidligere år 0,0 0,0 0,0 Effektiv skatteprocent i alt 22,1 23,8 24,0 juni 2015 juni dec. 10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i alt Heraf reverseforretninger

16 Side 16 af 24 Noter Note 12 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier juni 2015 juni dec. Individuelle nedskrivninger Akkumulerede individuelle nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning Nedskrivninger hhv. værdiregulering i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivn. foretaget i tidl. regnskabsår Tabsbogført dækket af nedskrivninger Akkumulerede individuelle nedskrivninger på balancetidspunktet Gruppevise nedskrivninger Akkumulerede gruppevise nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning Nedskrivninger hhv. værdiregulering i periodens løb Akkumulerede gruppevise nedskrivninger på balancetidspunktet Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender på balancetidspunktet Hensættelser til tab på garantier Akkumulerede individuelle hensættelser ved forudgående regnskabsårs afslutning Hensættelser hhv. værdiregulering i periodens løb Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidl. regnskabsår Tabsbogført dækket af hensættelser Akkumulerede individuelle hensættelser på balancetidspunktet Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier på balancetidspunktet Standset renteberegning Udlån og andre tilgodehavender med standset renteberegning udgør på balancetidspunktet

17 Noter Note juni 2015 juni Side 17 af 24 dec. 14 Obligationer til dagsværdi Børsnoterede Obligationer til dagsværdi i alt Aktier m.v. Børsnoterede på NASDAQ Copenhagen Unoterede aktier optaget til dagsværdi Sektoraktier optaget til dagsværdi Aktier m.v. i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt Indlån og anden gæld Anfordring Indlån og anden gæld med opsigelse: Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Indlån og anden gæld i alt Der fordeles således: Anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Lange indlånsaftaler Særlige indlånsformer

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2015 - Stor kundetilgang og præcisering af forventningerne

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2015 - Stor kundetilgang og præcisering af forventningerne Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 21. oktober Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - Stor kundetilgang og præcisering af forventningerne Basisresultatet

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport Opjustering af forventningerne for hele året

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport Opjustering af forventningerne for hele året Side 1 af 23 Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 3. august 2016 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2016 - Opjustering af forventningerne for hele året Resultatet før skat blev

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2016

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 Side 1 af 23 Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 20. april 2016 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 Resultatet før skat blev på 159 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport kvartal Præcisering af forventningerne for hele året

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport kvartal Præcisering af forventningerne for hele året Side 1 af 23 Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 26. oktober 2016 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2016 - Præcisering af forventningerne for hele året Resultatet

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal Stor kundetilgang, vækst og præcisering af forventningerne

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal Stor kundetilgang, vækst og præcisering af forventningerne Side 1 af 22 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. oktober Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - Stor kundetilgang, vækst og præcisering af forventningerne

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal Bedste kvartalsresultat nogensinde

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal Bedste kvartalsresultat nogensinde Side 1 af 24 Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 26. april Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal - Bedste kvartalsresultat nogensinde Resultatet før skat stiger

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 Side 1 af 22 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 23. april 2014 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 Basisresultatet i årets første kvartal blev på 152

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2006

Kvartalsrapport for kvartal 2006 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 25. oktober 2006 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. 3. kvt. 2006 1. 3. kvt. Hele Netto rente- og

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2014

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2014 Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 28. januar 2015 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2014 Resultatet før skat udviser en fremgang på 24% til 587

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport Opjustering af forventningerne for hele året

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport Opjustering af forventningerne for hele året Side 1 af 24 Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 2. august Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport - Opjustering af forventningerne for hele året Resultatet før skat blev på 391

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal 2013

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal 2013 Side 1 af 22 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 23. oktober 2013 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2013 Basisresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2013

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2013 Side 1 af 22 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 29. januar 2014 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2013 Basisresultatet udviser en fremgang på 12% til 451

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2010

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2010 Side 1 af 21 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Oslo Børs Øvrige interessenter 11. august 2010 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2010 Bankens resultat for 1. halvår 2010 blev på 190 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Side 1 af 14 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 18. april 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Hovedtal for banken (i mio. kr.) 1. kvartal 1. kvartal Hele 2007 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2009

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen Bourse de Luxembourg Oslo Børs Øvrige interessenter 22. april 2009 s kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Bankens resultat for 1. kvartal 2009 blev på 58 mio. kroner før

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal 2010

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal 2010 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Oslo Børs Øvrige interessenter 27. oktober 2010 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Bankens resultat for årets første

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2010

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 Side 1 af 21 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Oslo Børs Øvrige interessenter 21. april 2010 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 Bankens resultat for 1. kvartal 2010 blev

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006

Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Side 1 af 14 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 9. august 2006 Halvårsrapport for 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 2006 Hele Netto rente- og gebyrindtægter 289 239 487 Kursreguleringer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport kvartal Præcisering af forventningerne omkring toppen af det udmeldte interval

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport kvartal Præcisering af forventningerne omkring toppen af det udmeldte interval Side 1 af 24 Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. oktober Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport 1.-3. kvartal - Præcisering af forventningerne omkring toppen af det udmeldte

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2012

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. april 2012 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 Bankens resultat for 1. kvartal 2012 blev på 141

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2012

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2012 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 30. januar 2013 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2012 Bankens resultat før skat udviser en fremgang på 18%

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2009

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2009 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen Bourse de Luxembourg Oslo Børs Øvrige interessenter 5. august 2009 s halvårsrapport 2009 Bankens resultat for 1. halvår 2009 blev på 155 mio. kroner før skat, svarende

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 20 OMX Den Nordiske Børs København Oslo Børs Øvrige interessenter 16. april 2008 s kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Bankens resultat før skat for 1. kvartal 2008 blev på 145 mio. kroner mod

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal 2009

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal 2009 Side 1 af 21 NASDAQ OMX Copenhagen Bourse de Luxembourg Oslo Børs Øvrige interessenter 21. oktober 2009 s kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2009 Bankens resultat efter 3. kvartal 2009 blev på 249 mio.

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere