Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne"

Transkript

1 Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ringkøbing-Skjern Kommune 0

2 Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1 FÆLLES BESTEMMELSER: Ejer og administration side Generelle bestemmelser side Regler for opankring, sejlads, fortøjning mm. side Optagning, reparation, brændstof, el, vand mm. side Forskellige færdsels-, miljø- og ordensbestemmelser side Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser side BORK HAVN: Oplysninger om havnen side 5 Regler for opankring, sejlads, fortøjning mm. side 5 Optagning, reparation, brændstof el, vand mm. side 5 Forskellige færdsels-, miljø- og ordensbestemmelser side 6 Diverse side 6 Kort over Bork Havn side 7 Søkort over Bork Havn side 8 RINGKØBING HAVN: Oplysninger om havnen Side 9 Regler for opankring, sejlads, fortøjning mm. side 9 Optagning, reparation, brændstof, el, vand mm. side 10 Forskellige færdsels-, miljø- og ordensbestemmelser side 10 Kort over Ringkøbing Havn side 11 Søkort over Ringkøbing Havn side 1 STAUNING HAVN: Oplysninger om havnen side 1 Regler for opankring, sejlads, fortøjning mm. side 1 Optagning, reparation, brændstof, el, vand mm. side 1 Forskellige færdsels-, miljø- og ordensbestemmelser side 1 Kort over Stauning Havn side 15 Søkort over Stauning Havn side 16 IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER: Ikrafttrædelse og godkendelse af Trafikstyrelsen side 17 1

3 FÆLLES BESTEMMELSER EJER OG ADMINISTRATION Ringkøbing-Skjern Kommune, ejer og administrerer havnene i Bork, Ringkøbing og Stauning. Øverste myndighed er Byrådet i Ringkøbing Skjern Kommune. Den daglige ledelse forestås af Havnefogeden. GENERELLE BESTEMMELSER De individuelle regler i Ringkøbing-Skjern Kommunes havne er lavet som et tillæg til Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 919 af , som nævnt under lovgrundlag. Havnens brugere har pligt til at gøre sig bekendt med reglerne i nedenstående reglementer og regulativer. LOVGRUNDLAG m.v. Følgende regler m.v. gælder generelt på alle havnenes områder, dvs. fiskerihavne, lystbådehavne, husbådsområder, landområder mm.: Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 919 af , med de til enhver tid kommende ændringer: Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Ringkøbing-Skjern Kommunes regler i ordensreglementet for havnene, betalingsregulativet, takstbladet, gældende lokalplaner, bevaringsbestemmelser mm. Gældende reglementer, regulativer og takstblad kan: findes på hjemmesiden - søg havne For alle forhold vedrørende kontrakter, betaling mv. henvises der til det gældende betalingsregulativ. Bork, Ringkøbing og Stauning Havne er tilknyttet den danske Frihavnsordning. Årsmærket administreres og udleveres af havnefogeden. Bådejerne skal selv anskaffe ledig/optaget grøn/rød skilt. Da Frihavnsordningen stiller visse krav til brugerne, vil vi hermed opfordre til at læse siden: Regelsæt for Frihavnsordningen som kan findes på Skive Kommunes hjemmeside eller Havneguiden.dk. Båden skal være ansvarsforsikret. Hel eller delvis erhvervsmæssig udnyttelse af en fast bådplads (herunder f.eks. bådudlejning) er ikke tilladt uden kommunens forudgående godkendelse. REGLER FOR OPANKRING, SEJLADS, FORTØJNING MM. Havnefogeden har ret og pligt til altid at fordele bådene på den mest hensigtsmæssige måde. Det er kun tilladt at benytte den plads, som havnefogeden har anvist. Det er ikke tilladt at udlåne eller fremleje sin bådplads.

4 Piratjoller, optimistjoller og lignende lette både kan ikke få liggeplads i havnen, men skal hales i land efter brug og anbringes på ophalerpladsen efter havnefogedens anvisning. I tidsrum, hvor bådejerne ikke benytter de anviste pladser, skal der gives besked til havnefogeden, så denne kan disponere over de ledige pladser. Skiltet ved pladsen skal vende korrekt. Skader og mangler på fortøjningspæle, ringe, pullerter, broer og andre havneværker meddeles snarest havnefogeden. OPTAGNING, REPARATION, BRÆNDSTOF, EL, VAND MM. Vinteropbevaring af både kan ske på de i lokalplan/reglement/havnefogedens anviste pladser. Bådejeren skal selv sørge for transport af både/bådvogne. Transporten foregår fuldt ud på ejerens ansvar og risiko, dvs., at ejeren er erstatningspligtig for al opstået skade. For Bork Havns vedkommende vil det i en overgangsperiode være muligt, at benytte egne stativer, men disse skal udfases og der skal benyttes stativer indkøbt af kommunen. Stativer kan herefter kun flyttes med en af havnen indkøbt specialvogn. Vinteroplagte både må overdækkes med presenninger, der er understøttet af konstruktioner og er fastgjort til bådtraileren. Konstruktionen må dog ikke være bredere end bådens bredde + 0,50 m. Separate plastikhuse og lignende er ikke tilladt. Sommeropbevaring af bådvogne kan ske på de i lokalplan/reglement/havnefogedens anviste pladser. Hensatte bådvogne/bådtrailere/bukke skal være mærket med ejerens bådpladsnummer. Ikke mærkede bådvogne mm. vil blive behandlet som hittegods og fjernet fra havnen uden ansvar for havnen. Henstilling og opbevaring af både/vogne på de anviste pladser sker for ejerens egen regning og risiko. Der kan købes strøm i de på havnene opsatte elstandere. Der skal købes havnekort i den dertil opstillede automat. De på broerne anbragte ferskvandshaner er til brug for bådejerne, dog således, at forbruget indskrænkes mest muligt og så unødvendig spild undgås. Vandet er åbent i perioden 1. april 15. november, såfremt der ikke er risiko for nattefrost. FORSKELLIGE FÆRDSELS-, MILJØ- OG ORDENSBESTEMMELSER De på havnen opsatte affaldsposer/containere må kun benyttes til almindeligt dagrenovation. Andet affald som f.eks. olie og kemikalier, skal afleveres og sorteres i de dertil indrettede containere/beholdere. Ejer skal selv bortskaffe mindre skibsinventar, andre større emner mm., til genbrugsplads. Det er forbudt at kaste døde fisk, fiskeaffald m.v. i havnen. Oplodsning af ildelugtende og stærkt støvende gods må ikke foretages på havnens område. Der henvises i øvrigt til altid gældende godkendte modtageordning/affaldsplan for havnene vedrørende bl.a. drifts- og lastaffald fra skibe. Brug af bundmaling skal overholde gældende lovgivning. Al unødig støj, såvel om bord i fartøjet som på havnens pladser og moler, er ikke tilladt.

5 Enhver bruger af havnen er pligtig til at medvirke til, at der på alle måder hersker god orden på havnen. Fartøjer, der findes at være groft misligholdt, og derfor virker skæmmende på havnemiljøet, kan i henhold til afsnit.16 i standardreglementet forlanges fjernet fra havnen. Det er havnefogeden der, efter bemyndigelse fra havneudvalget, vurderer, om en båd ikke vedligeholdes og virker skæmmende. Motorkøretøjer af enhver art skal henstilles på havnens parkeringsplads. På havneområdet skal hunde føres i snor. HAVNEOPSYN, ANSVAR OG STRAFFEBESTEMMELSER Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område. Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer standardreglementet, betalingsregulativet og dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker, herunder eventuel bortvisning fra havnen. Evt. erlagt havneleje kan ikke forlanges tilbagebetalt. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført. Hvor bådejer nægter at efterkomme bortvisning eller henstilling om flytning af båd, vil båden blive fjernet, evt. placeret på land, for bådejerens regning og risiko. Alle udgifter i forbindelse hermed, også forberedelser hertil, pålægges fartøjsejeren. Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes. Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person- og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen. Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden. Havnen påtager sig intet ansvar for skader på fartøjer, som er forårsaget af unormal vandstand, isskruning, påsejling af fortøjningspæle, bøjer o.l.

6 BORK HAVN OPLYSNINGER OM HAVNEN Sejlads til Bork Havn foregår ad en 900 m. gravet rende med en dybde på 1,7 m., DVR90. Renden er afmærket med rød og grøn sidemarkering samt ledefyr på land med fast rødt lys. Sideafmærkningen er optaget om vinteren. Havnens Søområde er begrænset af havnens ydermoler samt en ret linie mellem molehovederne. Havnen er iflg. Havnelodsen beliggende 55 51,0 N 8 16,7 E. Søkort 99. Havneområdet er delt i områder: 1. Fiskerihavnen, samt østsiden af bro nr. 1, som fortrinsvis er forbeholdt både, der bruges til fjordfiskeri.. Lystbådehavnen, som omfatter vestsiden af bro nr. 1, bro nr.,,, 5 og 6, er forbeholdt lystbåde.. Husbådskajen, Molen, der er forbeholdt husbådene. På land er havneområderne pt. omfattet af en Byplanvedtægtsamt en lokalplan. Hele området ligger inden for Byzone og Strandbeskyttelseslinie. En del af området ligger inden for Ramsar område, EF-fuglebeskyttelsesområde, Eu-habitat område og Beskyttet Natur. Sø- og landområder omfattet af ordensreglerne er vist på vedhæftede kort, side 7. REGLER FOR OPANKRING, SEJLADS, FORTØJNING MM. Sejlads i indsejlingen og havnen må ikke ske med større fart end knob eller sikker styrefart. Ved passage af havnemundingen skal udgående fartøjer vente på indgående fartøjer. Motorbåde har altid vigepligt for sejlbåde. Havnen må ikke bruges som øvelsesplads for manøvrering. Fiskerihavnen er fortrinsvis forbeholdt erhvervsfiskere og bierhvervs-/fritidsfiskere. På ydersiden af lystbådehavnens sydvest mole, må der ikke fortøjes fartøjer af nogen art. Fortøjning ved havnekranen er kun tilladt iflg. aftale med havnefogeden. OPTAGNING, REPARATION, BRÆNDSTOF, EL, VAND MM. Bådejeren skal selv sørge for transport af både/bådvogne. Transporten foregår fuldt ud på ejerens ansvar og risiko, dvs. at ejeren er erstatningspligtig for al opstået skade. Dog vil det på sigt, kun være de både, der bliver fjernet fra havnen om vinteren, der selv skal sørge for transort, idet der på Bork Havn fremadrettet skal benyttes nyindkøbte stativer til vinteropbevaring. Samtlige bådejere med bådplads i Bork Havn, såvel fiskerihavnen som lystbådehavnen, må anvende havnens udstyr, såsom mastekran, vandforsyning, el-stik m.v. når de følger de anvisninger, der er angivet i de gældende regulativer, reglementer og anvisninger, som gives af havnefogeden. Rengøring af bunden skal som hovedregel foregå på vaskepladsen. Kranløft skal bestilles på Havnekontoret senest dagen før. Prisen på kranløft fremgår af takstbladet. For faste helårspladser er der pt. to kranløft indeholdt i pladslejen, dog indenfor havnefogedens normale arbejdstid. Havnen afsætter et antal lørdage forår og efterår, hvor havnekranen vil være bemandet med kranfører fra kl Datoer og antal lørdage aftales nærmere med brugerne 5

7 Havnen kan udføre optagning og isætning af både med en max. totalvægt på max. 8 ton. Mastekranen er primært til af- og påtagning af master. Mastekranen kan betjenes af den enkelte bådejer uden vederlag, dog med overholdelse af den til enhver tid gældende procedure for kranbetjening, som fremgår ved opslag på havnen. Den maximale belastning af kranen er 100 kg. Der kan ikke forventes hjælp fra havnefogeden til betjening af mastekranen, og såfremt havnefogeden f.eks. skal tage en mast af båden er prisen den samme som kranløft efter takstbladet. I tilfælde af driftsforstyrrelser kontaktes Havnekontoret. FORSKELLIGE FÆRDSELS, MILJØ- OG ORDENSBESTEMMELSER Det er forbudt at oplægge ikke havnerelaterede effekter på Havnen. Hyttefade, bundgarnspæle og andet fiskerelateret grej er tilladt på Stejlepladsen. Hundeejere skal opsamle hundens efterladenskaber. Havnens Miljøstation, ved P-pladsen ved Bryggen, skal benyttes til miljøaffald. Dagrenovation fra bådene afleveres i affaldsgården ved ophalerpladsen. DIVERSE I Bork havn gælder der følgende særlige aftaler: 1. Den daglige drift af fiskerihavnen, herunder tildeling af bådpladser, skal havnefogeden forestå i samråd med fiskeriforeningen (BF).. Der foreligger en særlig aftale som giver BF ret til at opføre og udleje redskabshytter på stejlepladsen.. Stejlepladsen kan benyttes til de formål, der er angivet i den til enhver tid gældende lokalplan.. BF administrerer stejlepladsen i forhold til en særskilt aftale med kommunen. 5. BF og Carl Lauridsens Åleeksport har ret til at benytte bassinet til hyttefade og de har ret til at benytte slæbestedet i det nordøstlige hjørne af fiskerihavnen. 6. Ved eventuelle fremtidige udvidelser af havneanlægget for lystbåde eller for fiskerihavnen skal Ringkøbing-Skjern Kommune sikre at nuværende anlæg og arealer til brug for fiskerne, ikke ændres eller nedlægges uden at BF høres. 6

8 Fiskerihavn Lystbådehavn Husbåde Vinteropbevaring ³ Molen 7 5 BRO NR. 5 BRO NR. 6 BRO NR. BRO NR Bryggen STEJLEPLADSEN BRO NR. BRO NR H 17 6A 11 E G F A Kirkehøjvej D C A B 0P 0N B 0M 0L 0J 0K 0H 0G 0F 8Z 0E 8Y 0D 8X 0C 8W 8V 0B A 0A Prammen 7 6 1B 1A Jollen Fjordvej 8 0 Vester Fælled BORK HAVN Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune

9 Koordinater for landingspunkter i Bork Havn: N, E / N, E Søkort over Bork Havn

10 Ringkøbing Havn OPLYSNINGER OM HAVNEN Sejlads til Ringkøbing Havn foregår ad en 100 m. gravet rende med en dybde på,5 m DVR90. Renden er afmærket med rød og grøn sidemarkering samt et vinkel/ledefyr på land der markerer sejlrenden om natten. Sideafmærkningen er optaget om vinteren. Havnens Søområde er begrænset af havnens ydre værker mod sydvest samt en ret linie mellem molehovederne. Havnen er iflg. Havnelodsen beliggende 56 05, N 8 1, E. Søkort 99. Havneområdet er delt i områder: 1. Gl. Havn, bro nr., er forbeholdt både, der bruges til erhvervs- og bierhvervsfiskeri. Gl. Havn, bro nr. og østsiden af Pir 1, er forbeholdt lystbåde.. Ny Havn, Gødningskajen, Bryggekajen og vestsiden af Pir 1, er fortrinsvis til større både med dybgang på indtil,5 m.. Marinaen, bro nr., 5, 6 og 7, er forbeholdt lystbåde.. Jollehavnen, bro nr. 8, 9 og 10, er til mindre både med en max. dybgang på 0,60 cm. På land er havneområderne omfattet af den til enhver tid gældende lokalplan. En lille del af området er omfattet af Strandbeskyttelseslinie. Sø- og landområder omfattet af ordensreglerne er vist på kortbilag side 11. REGLER FOR OPANKRING, SEJLADS, FORTØJNING MM. Sejlads i indsejlingen og havnen må ikke ske med større fart end knob eller sikker styrefart. Ved passage af havnemundingen skal udgående fartøjer vente på indgående fartøjer. Motorbåde har altid vigepligt for sejlbåde. Havnen må ikke bruges som øvelsesplads for manøvrering. I Gl. Havn ved bro nr. skal bådene som hovedregel have en fiskeritilladelse med tilhørende skibsnummer. De mest erhvervsaktive har ret til at ligge ved kaj. De mindre aktive både fortøjes uden på hinanden. Ved bro nr. og på østsiden af Pir 1 fordeles pladserne efter, hvor lang tid bådejeren har haft plads i havnen. Liggeplads ved Servicekajens østlige del er forbeholdt bådejere, der driver lidt fiskeri. Fortøjning ved havnekranen er kun tilladt iflg. aftale med havnefogeden. Fortøjning i Ny Havn, ved Gødningskajen, Bryggekajen og vestsiden af Pir 1, er kun tilladt med havnefogedens tilladelse. Den lave bro ved slæbestedet i Marinaen er forbeholdt optimistjoller, samt til af- og påmontering af master. Fortøjning af større både er ikke tilladt. Bro nr. 9 i Jollehavnen er fortrinsvis forbeholdt smakkelignende både, dvs. træbåde bygget efter gamle traditioner. 9

11 OPTAGNING, REPARATION, BRÆNDSTOF EL, VAND MM. Bådejeren skal selv sørge for transport af både/bådvogne. Transporten foregår fuldt ud på ejerens ansvar og risiko, dvs. at ejeren er erstatningspligtig for al opstået skade. Samtlige bådejere med bådplads i Ringkøbing Havn, såvel fiskerihavnen som lystbådehavnen, må anvende havnens udstyr, såsom mastekran, vandforsyning, el-stik m.v. når de følger de anvisninger, der er angivet i de gældende regulativer, reglementer og anvisninger, som gives af havnefogeden. Rengøring af bunden skal som hovedregel foregå på vaskepladsen. Kranløft skal bestilles på Havnekontoret senest dagen før. Prisen på kranløft fremgår af takstbladet. For faste helårspladser kan der bestilles to kranløft, der er indeholdt i pladslejen. Kranløftene skal dog udføres indenfor havnefogedens normale arbejdstid. Havnen afsætter et antal lørdage forår og efterår, hvor havnekranen vil være bemandet med kranfører fra kl Datoer og antal lørdage aftales nærmere med brugerne Havnen kan udføre optagning og isætning af både med en totalvægt på max. 10 ton. Mastekranen er primært til af- og påmontering af master. Mastekranen kan betjenes af den enkelte bådejer uden vederlag, dog med overholdelse af den til enhver tid gældende procedure for kranbetjening som fremgår ved opslag på havnen. I tilfælde af driftsforstyrrelser kontaktes Havnekontoret. Der kan ikke forventes hjælp fra havnefogeden til betjening af mastekranen, og såfremt havnefogeden f.eks. skal tage en mast af båden er prisen den samme som kranløft efter takstbladet. Vedr. Jollehavnen: Slæbestedet i Jollehavnen må benyttes til op- og nedtagning af både. Både hensat på land skal være tydelig mærket med bådpladsnummer. Både oplagt for vinteren skal ligge med bunden i vejret eller være tildækket med en ikke skræmmende grøn presenning. Det er ikke tilladt at køre med bil på stien ved jollehavnen, ud over transport af båd til og fra jollehavnen. Der må ikke parkeres biler på arealet ved jollehavnen. FORSKELLIGE MILJØ- OG ORDENSBESTEMMELSER Det er forbudt at oplægge ikke havnerelaterede effekter på Havnen. Hyttefade, bundgarnspæle og andet fiskerelateret grej er tilladt i Indianerlejren. Hundeejere skal opsamle hundens efterladenskaber. Havnens Miljøstation, Fiskerstræde 7, skal benyttes til dagrenovation og miljøaffald. 10

12 Søndergade Grønnegade Ved Fjorden BRO NR. 9 Torvet Ø Strandgade BRO NR. 8 Smedegade BRO NR. 10 Nygade M Erichsens Vej Mellemgade Algade Ø Alle ³ Østergade Toften # Torvegade Holmene 5 E F Jacobsens Vej Smed Sørensens Vej V Strandsbjerg Beddingen Dyekjærsvej V Strandgade Bryggen GØDNINGSKAJ BRYGGEKAJEN Havnepladsen SERVICEKAJ PIR 1 1 MASTEKAJ BRO NR. BRO NR. Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Gl. Havn Ny Havn BRO NR. BRO NR. 7 5 BRO NR. 5 BRO NR. 6 Fiskerstræde Marina 5 Vinteroplægning af lystbåde Jollehavn 5 RINGKØBING HAVN

13 Koordinater for landingspunkter i Ringkøbing Havn: N, E / N, E Koordinater for landingspunkter i Ringkøbing Jollehavn: N, E / N, E Søkort over Ringkøbing Havn

14 Stauning Havn OPLYSNINGER OM HAVNEN Sejlads til Stauning Havn foregår ad en ca..00 m. gravet rende med en dybde på 1, m., DVR90. Renden er afmærket med rød og grøn sidemarkering koste, og anduvningsbøje ved indsejlingen. Sideafmærkning er optaget om vinteren. Havnens Søområde, som er beliggende indenfor kystlinien, er vist på vedhæftede kort. Havnen er iflg. Havnelodsen beliggende 55 57, N 8, E. Søkort 99. Havneområdet er delt i 5 områder: 1. Fiskerihavnen er fortrinsvis forbeholdt fiskere. Kun for både til fiskeri, dog ingen speedbåde, kabinebåde eller lignende.. Lystbådehavn, Marina Vest, bro nr. 1,, og, er forbeholdt lystbåde.. Lystbådehavn, Marina Øst, er forbeholdt lystbåde.. Ydre Havn Nord er forbeholdt lystbåde. 5. Lille Havn er forbeholdt mindre joller og skydepramme. På land er havneområderne pt. omfattet af reglerne om Bevaring af hyttemiljøerne på Stauning Havn. Ejere af hytter ved Fiskerihavnen har bådplads i Fiskerihavnen til jolle eller pram til fiskeri. Havnens landområder er markeret på kortet og angivet med numrene En del af havneområdet er omfattet af Strandbeskyttelseslinie. Hele havneområdet ligger indenfor Ramsar område, EF-fuglebeskyttelsesomåråde, EF-habitatsområde, som fredet område og beskyttet naturområde. Sø- og landområder omfattet af ordensreglerne er vist på kortbilag side 1. REGLER FOR OPANKRING, SEJLADS, FORTØJNING MM. Sejlads i indsejlingen og havnen må ikke ske med større fart end knob eller sikker styrefart. Ved passage af havnemundingen skal udgående fartøjer vente på indgående fartøjer. Motorbåde har altid vigepligt for sejlbåde. Havnen må ikke bruges som øvelsesplads for manøvrering. Bådpladserne i Fiskerihavnen udlejes fortrinsvis til erhvervsfiskere og bierhvervs-/fritidsfiskere. Såfremt der ikke er interesserede lejere, der har fiskeri som hovederhverv, kan kommunen dog udleje pladserne til anden side til joller eller pramme til fiskeri. OPTAGNING, REPARATION, BRÆNDSTOF, EL, VAND MM. Bådejeren skal selv sørge for transport af både/bådvogne. Transporten foregår fuldt ud på ejerens ansvar og risiko, dvs., at ejeren er erstatningspligtig for al opstået skade. Samtlige bådejere med bådplads i Stauning Havn, såvel fiskerihavnen som lystbådehavnen, må anvende havnens udstyr, såsom ophalerplads, vandforsyning, el-stik m.v. når de følger de anvisninger, der er angivet i de gældende regulativer, reglementer og anvisninger, som gives af havnefogeden. Både og trailere/bukke på vinterliggeplads ud for bro nr. 1- skal være fjernet inden 1. maj. Bådtrailere/bukke skal være tydelig mærket med bådpladsnr. og tomme vogne skal henstilles på trailerparkering. 1

15 Kran og spil henhører under Stauning Bådklub og må kun benyttes efter klubbens reglement. FORSKELLIGE MILJØ- OG ORDENSBESTEMMELSER Det er forbudt at oplægge ikke havnerelaterede effekter på Havnen. Hyttefade, bundgarnspæle og andet fiskerelateret grej er tilladt i område 9. jf.kort. Hundeejere skal opsamle hundens efterladenskaber. Havnens Miljøstation på nordsiden af havnen, skal benyttes til dagrenovation og miljøaffald. 1

16 11 Strandvejen 8 11 BRO BRO BRO 7 10 BRO 7 SEJRENDE Fiskerihavn Marina Vest 6 Marina Øst 7 8 Ydre havn - nord Lille Havn Område for fiskere Område m/fritidshuse Ophalerplads Hyttefad område P-plads - vejareal Vinteropbevaring STAUNING HAVN Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

17 Koordinater for landingspunkter i Stauning Havn: N, E / N, E Søkort over Stauning Havn

18 IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER. Dette regulativ erstatter det reglement, der: for Bork Havn trådte i kraft den 1. juli 000 og. maj 001(aftalen med fiskeriforeningen) for Ringkøbing Havn trådte i kraft den 8. oktober 00 for Stauning Havn trådte i kraft den 7. oktober 1998 Ovenstående aftaler ophæves ved dette regulativs ikrafttræden. Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk., i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 57 af. maj 01 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af 1.oktober 015 i henhold til 7 i bekendtgørelse nr. 580 af 9. maj 01 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser m.v. Ordensreglementet træder i kraft 1 dage efter, der har været bragt meddelelse i Efterretninger for Søfarende. 17

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn.

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Bogø havn, Havnereglement Side 1 af 10 Havneområde Bogø Havn Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt rette linjer

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn 1 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Orden De enkelte klubbestyrelser skal være havnefogeden behjælpelige med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM.

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM. 1. Generelle Bestemmelser 1.1 Juelsminde Havn og Marina er en selvejende institution der ledes af en bestyrelse på 7 personer. 2 personer er valgt af Juelsminde Sejlklub, 3 personer er valgt af Juelsminde

Læs mere

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 30-6-2016 Kerteminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Beliggenhed Storebælt, Kerteminde Bugt 55 27,1'N 10 40,1'E - kort 141 Havnen set

Læs mere

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen Havneregulativ HAVNEREGULATIV Ændret 12.01.2014 I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Ophold på havnen Bådpladslejere i Fredericia Lystbådehavn er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i havneområdet

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne for Middelfart Lystbådehavne Forslag Forord Middelfart Lystbådehavne ejes af Middelfart Kommune og drives af Byrådet ved Teknisk Udvalg som fungerende Havneudvalg og omfatter havnene: 1. Middelfart Marina

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

Regulativ for Sæby Havn

Regulativ for Sæby Havn Regulativ for Sæby Havn Stikordsregister Affald 2.4-5.7 Affendring 3.9-5.3 Afrensning af fartøjer 2.4 Ankring 3.1-3.2-3.3-3.4 Ansvar 2.10-4.3-4.4-5.3 Ansvarsforsikring 5.3 Anviste pladser 3.7 Badning i

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps.

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. 1 ORDENSREGLEMENT for Strandby Lystbådehavn Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. Administration: Aktionskaj 5, 9970 Strandby Tlf. 98 48 22 59 E-mail: mail@strandbyhavn.dk Havnekontor: Rødspættevej 5, 9970

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E 1 Havnens vedligehold og pladsleje 2005/2006 Der er i vinterens løb udarbejdet en tilstandsrapport for havnen af Cowi a/s, med henblik på at kunne langtids-planlægge

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2

1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2 ORDENSREGLEMENT Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2 2. Generel beskrivelse af Horsens

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne I medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Udarbejdet af Skive kommune 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I

Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I STRUER 2016 Havneguiden 2016 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade 6, 7600 Struer, Telefon +45 97 85 02 28 E-mail: havn@struer.dk, www.struerhavn.dk

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2008

Rungsted Havn Efterår 2008 Rungsted Havn Efterår 2008 55 53,2N 12 33,2E Havnens Havnens faste faste stativer stativer Havnen udsendte information i marts, og en folder i juni/juli om det nye tiltag med havnens anskaffelse af faste

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Overtrædelse af nærværende reglement medfører erstatningspligt ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Åbningstider:

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Udarbejdet af Fur Havneforening 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur. www.furhavn.dk

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens

Læs mere

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Frederikshavn Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Beliggenhed Kattegat 57 26,1'N 10 32,9'E - kort 123 Indsejlingen og S-lige del

Læs mere

RUNGSTED HAVN Forår 2012

RUNGSTED HAVN Forår 2012 RUNGSTED HAVN Forår 2012 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2012/2013 På trods af den voldsomme stormflod der ramte havnen den 27. november 2011, med store skader til følge, vil priserne for den kommende sæson

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer. Reglement for Rødvig Lystbådehavn. Rødvig havn består af to dele: Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Ordensregler for Lynæs Havn

Ordensregler for Lynæs Havn Januar 2011 Ordensregler for Lynæs Havn Lynæs Havn A.m.b.A. er en andelsejet lystbåde- og fiskerihavn. Andelsselskabet er stiftet 25. marts 1990 ved overtagelse af havnen fra Hundested Kommune. Dette ordensreglement

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Juni 2015 RØDOVRE KOMMUNE - Teknisk Forvaltning Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Visualisering, Stadionparken Indhold Baggrund for forslaget 3 Forslaget 5 Rødovre Rådhus 6 Schweidalsparken

Læs mere

Ordensreglement for Søby lystbåde- og fiskerihavn. Havnemyndighed er Den Selvejende Institution Søby Havn.

Ordensreglement for Søby lystbåde- og fiskerihavn. Havnemyndighed er Den Selvejende Institution Søby Havn. Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af [12. marts 2014] i henhold til 7 i bekendtgørelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Reglement. For. Overholdelse af orden i Svaneke Havns landog søområde

Reglement. For. Overholdelse af orden i Svaneke Havns landog søområde Reglement For Overholdelse af orden i Svaneke Havns landog søområde september 2010 1 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad Gode råd og krav for både i Ry Marina Havnens Emma Gad Fortøjning til bro og pæle I Danmark blæser det en hel del. Det gør det også i Ry Marina. Derfor er det nødvendigt at vi fortøjer korrekt, naturligvis

Læs mere

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN For beboere i Vordingborg Boligselskab, Afdeling 424, Egelyparken, Præstø Under henvisning til husleje kontraktens

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Reglement. For. Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde

Reglement. For. Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde Reglement For Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde september 2010 1 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer

Læs mere

Bogense Havn og Marina

Bogense Havn og Marina Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2016 Bogense Havn og Marina Sidste opdateringer Tekst: 7-9-2016 - Plan 1: 21-12-2016 Beliggenhed Lillebælt 55 34,0'N 10 04,7'E - kort 114 eller 151 fotograferet

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 409-411 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Husorden for E/F Markskellet

Husorden for E/F Markskellet Husorden for E/F Markskellet Affald og renovation Ifølge gældende lovgivning og kommunale regulativer skal affald kildesorteres før det bortskaffes. Det betyder, at den enkelte beboer er forpligtet til

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække:

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» «Lejekontrakt_CO» «Lejekontrakt_Adresse» Generelt Dato DAB Ordensregler for Afdeling 19 Baunevej 8-54 Bække: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Brugerrådet for Rørvig havn

Brugerrådet for Rørvig havn Brugerrådet for Rørvig havn Mandag den 7. december 2015 kl. 16-20 Hos Sejlklubben Dagsorden: Referat: Deltagere Rørvig Sejlklub Otto Graham, formand Rørvig Fisk Henrik Nielsen, næstformand, afbud Bådebygger

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver pladshaver og bruger i øvrigt er pligtig til at følge de retningslinjer,

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift.

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. 2013 1. Formål Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. Aktiviteterne i havnen skal være et positivt bidrag

Læs mere

REGLEMENT FOR NYBORG

REGLEMENT FOR NYBORG REGLEMENT FOR NYBORG - Lystbådehavn, Fiskerihavn, Vester- og Østerhavn samt Kanalen og Tyrmolen. 2 1. Formål Nyborg Havn består af lystbådehavnen, fiskerihavnen, Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og Tyrmolen.

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. KIRKEGÅRDSVEDTÆGT for Kirkegård: Ørbæk Kommune: Nyborg Provsti: Nyborg Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 24-6-2016 Aalborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011 Beliggenhed Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Tunnelbassinet - fotograferet

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn Lystbådehavnen og arealerne omkring denne ejes af Sallingsund Kommune, og er stillet til rådighed for Sallingsund Sejlklub. Lystbådehavnens søområde, der omfatter et havnebassin, er mod nord og øst begrænset

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 401 PETERSBORGVÆNGET BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT REV. 30. AUGUST 2012 Enhver beboer anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-7-2016 Vejle Havn Sidste opdateringer Tekst: 4-5-2016 - Plan 1: 3-12-2014 Beliggenhed Lillebælt, Vejle Fjord 55 42,4'N 9 33,4'E - kort 157 Havnen og lystbådehavnen

Læs mere

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

Regler for bådpladsen

Regler for bådpladsen Regler for bådpladsen Motorbådsklubben 1 af 1943 Regler for bådpladsen 1) Et aktivt medlem har kun ret til en vand- og landplads. Sidst indmeldte medlemmer kan ikke gøre krav på plads til sin båd, såfremt

Læs mere

Nykøbing Falster Havn

Nykøbing Falster Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 26-1-2017 Nykøbing Falster Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-8-2016 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst 54 45,6'N 11

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Reglement for Holstebro-Struer lystbådehavn

Reglement for Holstebro-Struer lystbådehavn Reglement for Holstebro-Struer lystbådehavn Ordensregler for Holstebro-Struer Lystbådehavn Holstebro-Struer Lystbådehavn ejes af Holstebro og Struer Kommuner og administreres af Havnekontoret i Struer.

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Gældende fra 1. januar 2011 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Parkeringsbekendtgørelse og. Tomgangsregulativ. for Ringkøbing-Skjern Kommune

Parkeringsbekendtgørelse og. Tomgangsregulativ. for Ringkøbing-Skjern Kommune Parkeringsbekendtgørelse og Tomgangsregulativ for Ringkøbing-Skjern Kommune Parkeringsbekendtgørelse og tomgangsregulativ vedrørende parkering i byområder og sommerhusområder i Ringkøbing- Skjern Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere