International Markedsføring på World Wide Web

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Markedsføring på World Wide Web"

Transkript

1

2

3

4 1 International Markedsføring på World Wide Web Begreber til forståelse og handling Denne artikel tager udgangspunkt i en gruppe af danske virksomheders anvendelse af World Wide Web (almindeligvis kaldet Web) til international markedsføring i en periode fra 1996 til Der identificeres tre interaktionstyper for virksomhedernes profil på Web, nemlig Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen. Dette forståelsesbillede og de dertil hørende begreber håber vi kan sætte virksomheden i stand til at finde den interaktionstype for international markedsføring på Web, der bedst passer til virksomheden. Der reflekteres over de krav de enkelte interaktionstyper i forhold til automatisering, formalisering, integration og evaluering kunne kræve. Konklusionen bliver, at de tre interaktionstyper afspejler de udfordringer og muligheder, der er i anvendelsen af Web til markedsføring primært i et internationalt perspektiv, men kan også bruges som input til nationale Web markedsføringsaktiviteter. Introduktion Mange virksomheder har indtil videre set det som et mål i sig selv at komme på Web, da dette anses for at være imageskabende. Derimod er der ikke mange virksomheder, der har indset, og dermed udnyttet de interaktive muligheder, der ligger i Web. De fleste bruger blot Web til etablering af en elektronisk brochure eller som et alternativ til de gule sider i telefonbogen. Det er relativt dyrt at etablere sig på Web, og ikke mindst dyrt at opdatere og vedligeholde hjemmesiden. Omvendt er det også dyrt at udnytte Web fuldt ud, og tendensen blandt danske virksomheder er også (indtil videre), at de begrænser investeringerne i Web (Rask & Skræm, 1 Morten Rask er Cand. merc., Ph.D. stipendiat, International Virksomhedsøkonomi ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, Ph.D. projekt: Internetbaseret integration af international markedsføring og -analyse.. 2 Niels Jakob Buch er Dataingeniør, Ph.D. stipendiat, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet, Niels Jakob Buch's Ph.D. projekt er fokuseret på anvendelse og design af informationsteknologi til markedsanalyse, specielt med henblik på at revurdere den eksisterende begrebslige model for Marketing Informations Systemer (MkIS) i lyset af elektroniske markeder og relationsmarkedsføring.

5 2 1997b, kap. 6). Ofte har Web været betragtet som et kommunikationsmedie, men udviklingen indenfor sikre betalingsformer, kommunikationshastighed og udbredelse har medført en øget forståelse af Web som en markedsplads. Virksomhedernes begrænsende opfattelse af Web som et medie kan skyldes, at de der formidler ideer og holdninger i samfundet hovedsageligt er journalister. Lidt firkantet sagt ser journalister Web som et medie, ingeniører ser det som en teknisk standard, og erhvervsøkonomer ser Web som en markedsplads. Set i forhold til en traditionel markedsplads (stedet hvor køber og sælger mødes) har Web mange anderledes karakteristika, og stiller derfor anderledes krav til virksomheden. Vores umiddelbare indtryk af situationen er, at aktørerne ikke opfatter Web som en markedsplads, eller at de udfordringer som der kræves ikke kendes i tilstrækkeligt omfang. Vi vil i det følgende forsøge at redegøre for disse ændrede karakteristika, og tegne et billede af, hvordan aktørerne på nuværende tidspunkt anvender mulighederne på Web. Markedsføring af virksomheden, skabelse og vedligeholdelse af relationer mellem nuværende/potentielle kunder og virksomheden, kan nemlig blive stærkt påvirket af Web. Traditionelt set har en stor del af kommunikationen mellem virksomheden og markedspladsen været een-til-mange. Med Web opstod muligheden for mindre ressourcekrævende interaktion med de enkelte kunder og kommunikationsmodellen vil blive præget af mange-til-mange (Hoffman & Novak, 1997). Som kommunikationsfænomen tilbyder Web to forskellige former for interaktivitet: Interaktivitet med mediet (som en avis), og interaktivitet gennem mediet (som en telefon) (Hoffman & Novak, 1996). Interaktionen, både med og igennem mediet, har en række karakteristika der vanskeliggør anvendelsen af begreber som interpersonel og massekommunikation, eller en-vejs og to-vejs kommunikation (Mandelli, 1997). Dette skift i kommunikationsmodel og tilhørende begreber er helt fundamentalt for at kunne forstå de forandringer markedsføringsfunktionen vil blive udsat for, men rækker langt ud over målet med denne artikel. Vi kan kort karakterisere markedsføringen ved brug af Web som: 1), da alle har adgang til virksomhedens hjemmeside; 2), da den interaktive natur får kommunikationen via Web til at virke som en dialog; 3), da mediets muligheder åbner for multimedieoplevelser og oplevelser af en markedsplads med mulighed for køb og salg via hjemmesiden. Vi vil i denne artikel redegøre for en undersøgelse af en gruppe danske virksomheders anvendelse af Web til international markedsføring. Vi vil med andre ord forsøge at redegøre for, hvordan denne gruppe virksomheder griber de nævnte forandringer an i et internationalt perspektiv. Dette er interessant, da de særlige problemer, en virksomhed møder, når den internationaliseres, opstår i forbindelse med de fysiske, politisk-økonomiske, ledelsesmæssige og psykiske afstande, virksomheden oplever i forbindelse med dens internationalisering. Det er også heri ændringen af marketingfunktionen består, da den traditionelle opfattelse af internationaliseringsprocessen udfordres af en ny forståelse af Web som en markedsplads. (Rask 1998, p. 5) Virksomhedernes hjemmeside er et udtryk for en internationaliseringsproces. En international hjemmeside ligger op til en i form af for eksempel de(t) sprog, der er valgt til at præsentere virksomheden, samt at virksomheden angiver landekoder på adresser, telefon og fax numre. Hjemmesiden angiver virksomhedens forståelse af bl.a. ift. international markedsføring af deres hjemmeside såsom tilmelding til søgeværktøjer som HotBot. er de handlinger orienteret mod at opbygge en organisation, der kan agere internationalt via Web, hvilket vil sige lokale

6 3 salgsafdelinger, muligheder for at handle direkte med virksomheden på Web, samt muligheden for service via Web. er de tidligere handlinger som virksomheden har foretaget, rettet mod at opbygge internationale markeder. Vi ser virksomhedens hjemmeside som udgangspunktet for kundernes forståelse af virksomheden, der er dannet på baggrund af de informationer og handlingsmuligheder, der er tilgængelige for kunderne via virksomhedens hjemmeside. Med andre ord, når vi senere nævner LEGO tilhørende en bestemt interaktionstype, er denne forståelse dannet udfra et kundeperspektiv på baggrund af LEGOs hjemmeside og på baggrund af et besøg i hovedkvarteret i Billund. Artiklen består derfor af en empirisk del, hvor vi analyserer virksomhedernes hjemmesider udfra kundens synspunkt (som kunde) og en reflekterende del, hvor vi diskuterer mulige betydninger af hjemmesiden og de deraf følgende krav til organisationen. Tre interaktionstyper i International Markedsføring på Web På baggrund af ovenstående definitioner udarbejdedes i 1996 en kvalitativ analyse af virksomheders anvendelse af Web til international markedsføring (Rask & Skræm, 1997b, kap. 6). Denne undersøgelse er blevet opdateret i 1997 og 1998, så det er muligt at se udviklingen i virksomhedernes internationale markedsføring på Web. Den specifikke kvalitative metode, der anvendtes, var Eneroth's "Begrebslige-Induktive Kundskabsmodel", der er en kvalitativ metode med fokus på, at man kvalitativt adskiller det undersøgte fænomen fra andre fænomener. Denne kvalitative metode tager udgangspunkt i et reelt virkeligt fænomen, som den vil skabe sig et begreb om: den står foran noget man vil vide - hvad det er (kvalitativt) (Eneroth, 1984 p. 47). Denne metode sigter på at finde de fælles aktiviteter for fænomenets væsen, essens og det som adskiller dem fra de andre væsenstyper. Metoden indebærer, at man gennemgår datamængden på jagt efter kvaliteter, som er fælles og adskillende i forhold til fænomenet. Derefter søger man efter grupper af tilfælde, som virkelig har disse kvaliteter til fælles. Resultatet bliver at datamaterialet sammenfattes i væsenstyper. En væsenstype består dermed af en for alle tilfælde af fænomenets fælles, og i forhold til andre væsenstyper adskillende, kombination af kvaliteter - fænomenets unikke karakteristika. Denne kvalitative metode svarer på mange måder til den kvantitative faktoranalyse, der danner baggrund for en klyngedannelse, som resulterer i nogle klare, afgrænsede og karakteristiske grupper. Se bl.a. (Strandskov, 1988) for et eksempel på anvendelsen af en sådan analyse. Disse grupper svarer til vores kvalitativt dannede væsenstyper. Den kvalitative undersøgelse tager udgangspunkt i 43 danske virksomheder som anvender Web som en del af deres internationale aktiviteter, fundet gennem omtale i nyhedsmedier i 1996 (Rask & Skræm, 1997b, Bilag 4). Beskrivelserne (Rask & Skræm, 1997b, Bilag 6) af de 43 virksomheder blev foretaget på baggrund af deres hjemmesider. Undersøgelsesprocessen fulgte en hermeneutisk spiral, hvor virksomhederne beskrives og fortolkes udfra det den enkelte virksomhed havde valgt at præsentere på hjemmesiden, suppleret med meget få direkte forespørgsler til virksomhederne for at få belyst uklarheder (Rask & Skræm, 1997b, Bilag 3). Efter flere gennemlæsninger og gennemskrivninger af virksomhedsbeskrivelserne, dannedes et billede af væsenstyperne i anvendelsen af Web til

7 4 styrkelse af de 43 virksomheders internationalisering (Rask & Skræm, 1997b, Bilag 5). Disse væsenstyper kan beskrives således: 1., hvor den karakteristiske handling for virksomhedens vedkommende er informering, og hvor virksomheden forventer, at kunden tilegner sig denne information og derefter eventuelt kontakter virksomheden. Virksomhedens internationaliseringsproces søges styrket ved at øge kendskabet til virksomheden ud over landets grænser. 2., hvor den karakteristiske handling for virksomhedens vedkommende er vejledning på et problems mulige løsninger i relation til virksomhedens ydelse, og at virksomheden forventer, at kunden får en øget tilfredshed med virksomheden. Virksomhedens internationaliseringsproces søges styrket ved en aflastning af virksomheden, således at en øget internationalisering er mulig uden at kunden føler, at virksomheden er "langt væk". 3., hvor den karakteristiske handling for virksomhedens vedkommende er opfordring. Virksomheden gør det muligt for kunden at få adgang til virksomhedens produkter og serviceydelser, og virksomheden forventer, at kunden anvender denne mulighed. Virksomhedens internationaliseringsproces søges styrket ved, at hjemmesiden skaber en international handelsplads. Således er virksomhedens markedsmuligheder ikke bundet til virksomhedens geografiske placering (Rask & Skræm, 1997b, kap. 6). Navnene, og er valgt udfra analogier fra den "fysiske" verden, da disse analogier for kommunikation beskriver de forskellige muligheder for interaktion vældig godt. Det skal dog her nævnes, at dette ikke må misforstås således, at virksomhederne blot er sorteret i "gammelkendte" kasser. Dette ville være en fejltolkning, da Web jo netop giver nogle nye muligheder for interaktion mellem sælger og køber. Grunden til at Brochuren har fået denne betegnelse, er, at det er karakteristisk for virksomheder, der er placeret i denne væsenstype er envejs "Informering" om virksomhedens ydelse. M.h.t. Håndbogen er det karakteristiske fællestræk "Vejledning" i nuværende eller fremtidig brug af virksomhedens ydelse og m.h.t. Handelspladsen er det karakteristiske fællestræk "Opfordring" til at bruge virksomhedens ydelse. Således er der forskel i den intensitet af interaktionen mellem køber og sælger, man kan opnå. Derfor kaldes disse tre typer af international markedsføring på Web for, da informering, som der er tale om ved Brochuren, ikke er så kompleks en form for interaktion som vejledning eller opfordring til brug af virksomhedens ydelser. Når virksomheden har lagt informationen på deres hjemmeside, er virksomhedens personlige deltagelse i interaktionen afsluttet, med mindre nuværende eller potentielle kunder kontakter virksomheden for yderligere information. Vejledning, som der er tale om ved Håndbogen, kan være et udtryk for en mindre kompleks form for interaktion end der er tale om ved direkte at opfordre og tilbyde kunden at bruge virksomhedens ydelser. Resultatet af vejledningen skulle jo gerne være mere tilfredse nuværende kunder, eller at potentielle kunder bliver overbevist om, at de vil blive tilfredse. Denne interaktion kan være mere kompleks, men ikke i samme grad som den form for interaktion det kræver, at få en kunde til at bruge virksomhedens ydelser, som der er tale om ved Handelspladsen. Denne opdeling af virksomhedernes hjemmesider er dannet uden fundament i allerede andre typer, men det er interessant at bemærke sammenfaldet med (Quelch & Klein, 1996) som betegner de tre typer: "Information", "Support", "Service and transactions", samt (Hoffman & Novak, 1995) og (Peters, 1998) der bruger betegnelserne: "Internet presence", "Content" og "Online storefront". Således må opdelingen i de tre interaktionstyper anses som være fornuftig,

8 5 da andre forskere har fundet lignende opdelinger. Det er dog karakteristisk, at de her præsenterede interaktionstyper: Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen ikke fokuserer på den bagvedliggende teknologi eller organisation, som de nævnte forskere har gjort, men udelukkende vurderer hvordan virksomhederne har valgt at profilere sig. Yderligere mener vi, at begrebet "Online storefront" (i modsætning til Handelspladsen) ikke fanger de nye muligheder, der ligger i den nye kommunikationsmodel, men læner sig for meget op af en forståelse for salg, der er baseret på gennemførelsen af en række foruddefinerede skridt hentet fra traditionel værdikædeteori. Virksomheder, der er profileret som en Brochure vil ofte have en relativt simpel form for interaktion, mens Handelspladsen og Håndbogen fordrer mere komplekse interaktionsscenarier. Virksomhedens interaktion set i et longitudinalt perspektiv I nogle sammenhænge siger man, at et års udvikling på Internettet svarer til 7 års udvikling i traditionel forstand. Dette kunne signalere, at virksomhederne er mere ambitiøse og aggressive mht. til deres internationale markedsføring på Web sammenlignet med traditionelle markeder. Eftersom vi har undersøgt de 43 danske virksomheder tre gange i alt, er der basis for at diskutere virksomhedernes udvikling i forhold til de tre interaktionstyper over en længere periode. Tabellen herunder beskriver vores syn på virksomhedernes placering i interaktionstyperne Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen i november 1996, samt hvilke ændringer der var foretaget i Oktober 1997 og Juli Man kan læse i tabellen, hvilken interaktionstype hver enkelt virksomhed tilhørte i 1996, og hvilken interaktionstype de tilhørte i de efterfølgende to undersøgelser. Hvis der ikke er angivet noget bogstav er der ikke sket nogle nævneværdige ændringer. Ændringssymbolerne skal læses således: B = virksomheden er på det undersøgte tidspunkt en Å = virksomheden er på det undersøgte tidspunkt en H = virksomheden er på det undersøgte tidspunkt en I = at virksomheden længere har internationale O = at virksomhedens eksistens på Web er K = at virksomheden er blevet Den anden undersøgelse i oktober 1997 viste, at to virksomheder ophørte med at have internationale aktiviteter, en enkelt virksomhed intensiverede interaktionsmulighederne på hjemmesiden og to virksomheder mindskede intensiteten af interaktionsmulighederne. Den ene af disse to virksomheder gik endda fra at have Handelspladsen som interaktionstype til at foretrække Brochuren i stedet. Den anden undersøgelse fra juli 1998 viser en anderledes forandringsproces, idet en del flere virksomheder har intensiveret deres interaktionsmuligheder. Således har tre virksomheder øget deres intensitet af interaktionsmulighederne fra værende Brochuren til at være Håndbogen. En enkel virksomhed har endda taget et større spring idet den har ændret interaktionstypen fra at være en Brochure til nu at være en Handelsplads. Samtidig har yderligere to virksomheder nu

9 6 Handelspladsen som interaktionstype. Bortset fra de to virksomheder, som er ophørt, har kun en enkelt mindsket intensiteten af interaktionen. Tabel 1: De 43 virksomheder sammenfattet i de tre interaktionstyper 3D-Video Produ. Belle Systems B Copenhagen Airport Agora I Beologic K Copenhagen this Week ALCO Company I CapaCity Soft. DataCompagniet Araneum GRUNDFOS DMI Berendsen COM Jyske Bank Hugin Expert Cabinplant Å Lasat Kraks Forlag Carlsberg LEGO H TELEBUD O Danske Kredit Maersk Line H Tele Danmark Den Danske Bank Nordisk Wavin B Tycho Brahe Planetarium EuroCenter O Olicom Voices Of Wonder B Ingeniøren/Engineering Weekly Port of Aarhus ISS Kampsax LEC NESA Novo Nordisk Å Oticon Å PBS Port of Aalborg Ramboll Å TofKo Aalborg Commercial Council H Der tegner sig et billede af, at virksomheder øger deres intensitet i interaktionen med små skridt. Dette er en naturlig konsekvens af, at disse interaktionstyper opererer med to former for læreprocesser. Dels kundens læring om virksomheden og dens produkter, dels virksomhedens læring om, hvad det er kunden lærer, når de bruger virksomhedens hjemmeside. Virksomheden skaber et handlingsfelt på virksomhedens hjemmeside. Kundens læring sker gennem learning-bydoing, hvor kunder anvender virksomhedens hjemmeside og gennem interaktion med virksomhedens medarbejdere og produkter. Virksomhedens medarbejderes læring sker gennem observation af kundens learning-by-doing og gennem feedback fra kunden. Betydningen af learning-by-doing og learning-by-interacting varierer i intensitet og interaktionsmønster fra interaktionstype til interaktionstype. Kompleksiteten af disse læreprocesser varierer meget fra virksomhed til virksomhed, men det kan være afgørende at forstå disse og tilnærme sig en interaktionstype som resulterer i en sammenhæng mellem intensiteten på hjemmesiden og virksomhedens såvel som kundens læring. 3 3 Disse tanker er udviklet sammen med adjunkt Allan Næs Gjerding, Aalborg Universitet.

10 7 Vi vil derfor i det følgende forsøge at kommentere og reflektere over betydningen af at have én interaktionstype frem for en anden, således det tydeliggøres, hvad interaktionstyperne kræver af virksomheden. Interaktionstyperne stiller krav De tre interaktionstyper adskiller sig fra hinanden ved, at virksomhedens såvel som kundens handlinger er forskellige, og derfor opnås der forskellige resultater af den internationale markedsføring på Web. Dette indebærer forskellige krav til automatisering og formalisering af virksomhedens processer, hvilket har betydning for virksomhedens behov for integration og endelig dens muligheder for evaluering af indsatsen.. Når Web anvendes til international markedsføring sker der en større eller mindre grad af automatisering og formalisering af de processer, som involverer personer uden for organisationen, dvs. processer der er fokuseret på interaktionen med markedspladsen. Der sker en, da Web teknologien varetager opgaver tidligere udført af virksomhedens medarbejdere, da kunden selv kan rekvirere information og ydelser fra virksomheden. For at dette kan ske er det nødvendigt med en, der resulterer i veldefinerede processer, da interaktionen med markedspladsen skal kunne varetages af en "dum" maskine, som hjælper en person, der ikke er en formel del af virksomheden.. For at denne automatisering kan finde sted, ændres virksomhedens behov for integration. Overvejelser omkring virksomhedens hjemmeside, når der skal udføres opgaver som opdatering, forbedring, vedligeholdelse og markedsføring af hjemmesiden kan nu komme til at involvere flere parter, hvilket fordrer integration. Med integration menes således graden af samarbejde og forståelse mellem de enkelte funktioner der bidrager til indhold af, og svarer på respons fra virksomhedens hjemmeside.. Når virksomheden igangsætter en anvendelse af Web til international markedsføring, er det væsentligt løbende at evaluere ifm. virksomhedens hjemmeside. Her tænkes på målgruppens anvendelse og forståelse af virksomhedens Web aktiviteter. Dette sammenholdes, således en kvalificeret opfølgning bliver mulig, når af virksomhedens internationale markedsføring på Web fortolkes. På denne baggrund kan det overvejes om automatiseringen, formaliseringen og integrationen skal ændres. Ovenstående ræsonnement danner altså udgangspunkt for refleksion over interaktionstypernes krav til virksomheden i forhold til automatisering, formalisering, integration og evaluering. Brochuren Brochurens karakteristiske er for virksomhedens vedkommende primært informering, hvor virksomheden så forventer, at kunden tilegner sig denne information og derefter eventuelt kontakter virksomheden. er et større internationalt kendskab til virksomheden. Denne interaktionstype fordrer følgende krav: Brochuren er baseret på en een-til-mange

11 8 kommunikationsmodel, og der er derfor primært basis for af processer, som kan relateres til rutinemæssig formidling af information, såsom pressemeddelelser, produktbeskrivelser, virksomhedsprofil og årsregnskab til nuværende og potentielle kunder, såvel som potentielle medarbejdere, finansielle investorer og andre interessenter, der før blev serviceret af virksomhedens medarbejdere. fokuserer primært på, at informationen bliver tilgængelig i elektronisk form, hvor Webs interaktivitetsmuligheder bliver udnyttet, da der er forskel på lineær tekst og hypertekst. Hypertekst er en ikke-lineær metode til at se og læse tekstbaseret information. I et hypertekst baseret dokument vælger læseren sin egen vej gennem dokumentet ved at klikke på nogle fremhævede links. Denne måde at tilegne sig information på, svarer bedre til menneskets måde at lære på, da læseren af en hypertekst, i modsætning til et almindeligt dokument, ikke er tvunget til at følge forfatterens tænkte struktur. I stedet bruger læseren intuition og associationer til at bevæge sig igennem informationsmængden (Rask & Skræm, 1997a, p.10-11). Derfor må virksomheden overveje, hvorledes den bedst får sit budskab igennem ved anvendelse af denne tekstform, således at virksomheden redefinerer de processer, der er gældende ved den normale rutinemæssige formidling af information. Brochurens automatiserede processer forvaltedes før primært af medarbejderne i marketing/salg funktionen i virksomheden. Derfor er yderligere med resten af virksomheden sjældent nødvendigt. Dog kan selve formaliseringen ligge uden for denne funktion, hvis de pågældende medarbejdere ikke har kompetence til Web-side udformning. Edb-funktionen eller en ekstern partner som reklame eller Web design bureau kan varetage dette. Risikoen er dog, at integrationen mht. bidrag af indhold og respons på hjemmesiden bliver svagere. Dette kan være farligt, da det ikke kan forventes, at personer uden for marketing/salgsfunktionen har det nødvendige kendskab til kunderne og deres karakteristika, som for eksempel de kulturelle forskelle på de internationale markeder. Kunder der tager kontakt til virksomheden gennem reference til virksomhedens præsentation på nettet kan journaliseres sammen med information om, hvordan den videre kontakt og det eventuelle salg forløber. Statistikværktøjer kan anvendes til kontinuerlig indsamling af data omkring antal besøgende og deres hjemland. Denne mulighed for at måle trafik på hjemmesiden, kan ligeledes anvendes til at få indblik i hvilke veje besøgerne bevæger sig igennem informationen. Disse metoder kan samlet være med til at give et billede af hjemmesidens evne til at øge kendskabet til virksomheden. Samlet set vil international markedsføring på Web med interaktionstypen Brochuren skabe forandringer i virksomheden, men ikke større end den kan behandle dem som en ekstra udfordring for salg/marketingfunktionen. Salg/marketing kan formidle information til en større kreds, da en del af denne proces er automatiseret og dermed opnås et større kendskab til virksomheden end det havde været muligt med denne sammen mængde af ressourcer. Håndbogen Håndbogens karakteristiske er for virksomhedens vedkommende vejledning på et problems mulige løsninger i relation til virksomhedens ydelse, hvor det forventes, at kunden oplever en øget tilfredshed med virksomheden. er en aflastning af virksomheden, således at en øget internationalisering er mulig uden at kunden føler, at virksomheden er "langt væk". Denne interaktionstype fordrer følgende krav: I gruppen af virksomheder ved interaktionstypen

12 9 Håndbogen anvendes Web til at store dele af virksomhedens kundekontakt i forbindelse med support, lokalisering af forhandlere og medarbejdere og produktkonfigurationer. Kundens problemer, der før søgtes løst ved at kontakte virksomhedens medarbejdere pr. telefon eller brev søges nu løst ved at disse processer ved anvendelse af databaser, da håndbogen ofte indeholder informationer, der tit skal opdateres. Samtidig er vedligeholdelse central. Når kunden kommer med et problem som søges løst og vedkommende oplever, at informationerne er forældede, og/eller de slet ikke er tilgængelige pga. at hjemmesiden er ustabil, vil den pågældende kunde opleve en endnu større utilfredshed med virksomheden. Formaliseringen af disse processer aflaster virksomheden, da kunden selv foretager store dele af det arbejde medarbejderne tidligere udførte. For virksomheder med Håndbogen som interaktionstype kan der være tale om store krav til integrationen, da interaktionen, der lægges op til, er langt mere forpligtende. Håndbogen stiller også større krav til i virksomheden, da et eller flere af virksomhedens kompetencecentre skal inddrages i arbejdet med virksomhedens hjemmeside. Dette kan betyde en spredt bemanding omkring Web-aktiviteterne, så medarbejdere, der er involveret i disse aktiviteter må besidde samarbejds- og kommunikationskvalifikationer. Behovet for koordination kan være stort, og kan varetages af marketing/salg, da denne funktion har det nødvendige kendskab til kunderne og deres karakteristika samt til de involverede kompetencecentre i virksomheden. Det er centralt at foretage vurderinger af, hvordan virksomheden bliver aflastet ift. indsatsen. Det vil sige en sammenstilling af kundens forespørgsler og virksomhedens ressourceforbrug til at give respons set i forhold til det ressourceforbrug, som ville have været tilfældet, hvis kommunikationen ikke var foregået via Web. Herudover er det centralt at evaluere, hvordan Web-aktiviteterne påvirker kundernes tilfredshed med virksomheden, om kunden føler, at der er tættere relationer til kunderne, og at kunden er mere loyal overfor virksomheden. Samlet set vil international markedsføring på Web i denne interaktionstype aflaste virksomhedens ift. kundekontakten ved, at marketing/salgsfunktionen koordinerer indsatsen sammen med udvalgte kompetencecentre i virksomheden med målet at skabe større og tættere relationer til kunden via øget kundetilfredshed og -loyalitet. Da denne proces er delvist automatiseret, kan det lade sig gøre med end mindre ressourcebelastning end tidligere. Handelspladsen Handelspladsens karakteristiske handlingsmuligheder er for virksomhedens vedkommende opfordring til at bruge virksomhedens produkter og serviceydelser, hvor virksomheden forventer, at kunden anvender denne ydelse. Resultatet er, at virksomhedens markedsmuligheder ikke er bundet til virksomhedens geografiske placering. Denne interaktionstype fordrer følgende krav: Som navnet siger vil ved interaktionstypen Handelspladsen fokusere på de processer, der kan relateres til salg af virksomhedens produkter og serviceydelser. Afhængigt af typerne af produktet/serviceydelsen kan denne proces fuldt eller delvist automatiseres. F.eks. vil en software virksomhed, avis eller andre virksomheder, som laver produkter, der kan

13 10 digitaliseres, kunne automatisere mange centrale processer inklusiv levering. Nogle andre typer af virksomheder kan automatisere postordresalget. Endelig vil virksomheder som baseres på personligt salg have mulighed for at automatisere processen, der ligger op til aftale med en af virksomhedens sælgere. Ovenstående eksempler illustrerer, at det er vanskeligt at generalisere, da salgsprocessen varierer fra virksomhed til virksomhed. Med mindre der er tale om en postordrevirksomhed, vil automatiseringen betyde en ændring af virksomhedens eksisterende processer, der er fokuseret på interaktionen med markedspladsen. kan tage udgangspunkt i virksomhedens kompetencer. Hvilket oftest er repræsenteret i dens produkter eller serviceydelser. Formaliseringen kan derfor tage udgangspunkt i produktpræsentationen, når der skal sælges gennem virksomhedens hjemmeside. Som eksempel kan formaliseringen resultere i en proces der er defineret som følger: 1) kunden henvender sig første gang, 2) kunden efterspørger supplerende oplysninger, 3) køber og sælger udveksler ydelser. I denne sammenhæng er troværdighed et nøglebegreb, specielt når der ledes hen imod deciderede handelstransaktioner med en økonomisk konsekvens for kunden. Denne troværdighed har tidligere været baseret på personlig kontakt, men bliver nu varetaget af computere, hvilket er en stor udfordring for mange virksomheder. De juridiske aspekter omkring garanti, købsbetingelser, leverance m.v., skal på dette stadie være afklarede, da disse kan variere kraftigt fra land til land. Samlet er automatisering og formalisering en kompliceret affære, når virksomheden vil anvende Web til international markedsføring. Integration fokuserer på samarbejdet mellem de relevante funktioner der bidrager til og svarer på respons fra hjemmesiden. Dette vil sige, at salg/marketing bidrager med produktpræsentationer og troværdighedsskabende informationer. Økonomi og logistikfunktionen varetager responsen, hvilket vil sige understøtter responsen på virksomhedens hjemmeside. Handelspladsen er derfor underlagt en mere formel strategi, der tager hele virksomheden med i overvejelserne, og som kræver en tæt integration mellem IT-, salg/marketing, økonomi- og logistik- funktionen. Når der er tale om en Handelsplads, er den primære evaluering af kundens handlinger det faktiske salg via hjemmesiden. Dette giver mulighed for at sammenligne traditionelt salg med Web-salg, og for eksempel vurdere omkostninger per solgt enhed. Når hjemmesiden anvendes til international markedsføring er kundernes nationale forskelle interessant, da det giver mulighed for at vurdere evt. kulturelle forskelle. Interaktionsmønstret på hjemmesiden kan evaluere design, sprogversioner, interessen for specifikke produktgrupper, osv. til at forstå sine kunder bedre. Decideret feedback fra kunderne kan også overvejes, således at man opfordrer dem til at deltage i undersøgelser. Disse oplysninger sammenholdes med virksomhedens handlinger ifm. hjemmesiden, således det bliver muligt, at skabe endnu flere markedsmuligheder, der ikke er afhængig af geografiske afstande. Samlet set er Handelspladsen en interaktionstype med meget intensiv interaktion, da det omfatter hele virksomhedens og alle dens processer i retning mod at skabe et salg. Heri ligger en del tavs viden som oftest bliver taget for givet. Samtidig vil en bestræbelse på automatisering og formalisering af disse processer skabe nye processer. En gentænkning af virksomheden vil derfor ofte være nødvendig (Quelch & Klein, 1996, Rask & Skræm, 1997b, p. 1).

14 Afslutning Formålet med denne artikel har været at skabe mulighed for et fælles sprog i henhold til at fastlægge en situationsbestemt interaktionstype for international markedsføring på Web med fokus på begreber for forståelse af udfordringerne og mulighederne heri. Interaktionstyperne kan bruges som udgangspunkt for skabelse eller revurdering af virksomhedens hjemmeside. De kan ligeledes anvendes til at vurdere kunders, konkurrenters og leverandørers hjemmesider. Dette vil give en ide om "standarden" for international markedsføring i en given virksomheds branche. I forbindelse med konkurrentanalyser foretaget på Web, giver interaktionstyperne en nyttig typologi for de indhentede informationer. Dette kan give en indsigt i en konkurrents evne til at håndtere ny teknologi, samt dens evne til at gentænke en situation og udvikle sig med udgangspunkt i situationen. Uanset om formålet er at vurdere egen eller konkurrenters hjemmeside kan interaktionstyperne bruges som udgangspunkt for strukturering af analyser og strategier, hvis man arbejder for en planlægningsorienteret virksomhed. I virksomheder, der er mere handlingsorienteret, kan interaktionstyperne bruges til at reflektere over ens handlinger og ikke mindst ens erfaringer med international markedsføring på Web. Endelig kan netværksorienterede virksomheder bruge interaktionstyperne som udgangspunkt for samtaler de med virksomheder i ens netværk, der allerede har erfaringer med international markedsføring på Web. Disse tre tilgangsvinkler er med hensyn til virksomheders internationalisering uddybet i (Rask, 1997, 1998 og Sørensen, 1997). Skønt forskellen på tilgangsvinklerne kan interaktionstyperne i alle tilfælde anvendes til at give eksterne partnere som f.eks. Web design bureauer og web-hoteller et kvalificeret med- og modspil. Når interaktionstyperne anvendes bedes man huske på, at aspektet omkring forholdet mellem kundens og virksomhedens læring er ikke belyst i tilstrækkelig grad. Man kunne for eksempel forestille sig, at denne læring varierer mellem forskellige lande- branche-, organisations- såvel som professionskulturer. (Kuada & Gullestrup, 1997, Lundvall, 1988, Pavitt, 1984). Diskussionen omkring det teknologiske fundament for hjemmesiden er ligeledes ikke berørt. Dette kræver yderligere empiri. Endelig opfordres journalister til at øge værdien af deres "link stories", - artikler baseret på en Web adresse, hvor artiklen oftest bare beskriver, hvad man kan gøre på den givne hjemmeside. Håbet er, at interaktionstyperne kan give journalister et fundament for perspektiverende beskrivelser af virksomheders bestræbelser på at udnytte Web. På denne måde vil debatten om og videreformidlingen af virksomheders muligheder for international markedsføring på Web få et tiltrængt løft. 11

15 12 Referencer Eneroth, B. (1984), Akademilitteratur. Fast, M. (1993) Internationalisering og organisering som social konstruktion, no. 4, Aalborg Universitet: Center for Internationale Studier. Hoffman, D.L. & Novak, T.P. (1995) Commercial Scenarios for the Web,, 1(3). Hoffman, D.L. & Novak, T.P. (1996) Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments Conceptual Foundations,, 60(July), pp Hoffman, D.L. & Novak, T.P. (1997) A New Marketing Paradigm for Electronic Commerce,, 13(1), pp. 43. Kuada, J. & Gullestrup, H. (1997) Cultural Categories and Profiles: A Framework for Studying Individuals Behaviour in Organizations, no. 24, Aalborg Universitet: Center for Internationale Studier. Lundvall, B.-Å. (1988) Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to the national system of innovation, in: G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg & L. Soete (Eds) (London, Pinter Publishers). Mandelli, A. (1997) The Internet and the New Media: Mass Communication for Relationship Marketing, Pavitt, K. (1984) Sectoral paptterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory,, 13, pp Peters, L. (1998) The interactive media: one-to-one, but who to whom?,, 16(1), pp Quelch, J.A. & Klein, L.R. (1996) The Internet and International Marketing,, Spring, pp Rask, M. (1997) Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering, no. 2, Aalborg Universitet: Center for Internationale Studier. Rask, M. (1998) Internettet i eksportens tjeneste, no. 7, Aalborg Universitet: Center for Internationale Studier. Rask, M. & Skræm, K. (1997a) Informationssøgning på World Wide Web, no. 10, Aalborg Universitet: Center for Internationale Studier. Rask, M. & Skræm, K. (1997b), Speciale, Aalborg Universitet: Center for Internationale Studier. Strandskov, J. (1988): Typer af internationalt orienterede danske virksomheder: Nogle analyseresultater,, København: Danmarks Sparekasseforening. Sørensen, O.J. (1997) Internationaliseringsprogrammer: Facts, debat og design, no. 4, Aalborg Universitet: Center for Internationale Studier.

16 No. 1: No. 2: No. 3: No. 4: No. 5: No. 6: No. 7: No. 8: No. 9: No. 10: No. 11: No. 12: No. 13: No. 14: No. 15: No. 16: No. 17: Spændingsfelter mellem regional erhvervsudvikling og international konkurrence. : Management Decision Making in an International Context: The Case for Intuition and Action Learning. Internationalization as a social construction. Samfundsvidenskabelige projekter - en fortolkende tilgang. Virksomhedens internationalisering: Automatisk evolution eller strategisk udvikling. Entrepreneurship: Theoretical Considerations in Linguistics and Internationalization of Firms. Forskning of kultur - eller behovet for et nyt Institut for afprøvning af skøre ideer før år Hvad styrer kulturen og teknologien. International kultur kontra egen-kultur. Evaluating Social Consequences of Social Changes in the Arctic. Den internationale leder - eller nogle tanker om ledelse i fremtidens globale verdenssamfund. : Marketing as Social Construction: Alternative Views on the Interface between the Enterprice and the Environment. : Institutional Context of the Internationalisation of Ghanaian Firms. : Værdibaseret Ledelse i det Globale Samfund. : The Emergence of Marketing Organization and Activity in Russian Enterprises. Business Development. Some Principal Thoughts. : International Markedsføring på World Wide Web. Begreber til Forståelse og handling Department of Development and Planning, Fibigerstraede 11, 9220 Aalborg Ø, Denmark, att.: Dorte Johansson. Phone:

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Andre e-handelsmodeller og anvendelser

Andre e-handelsmodeller og anvendelser Andre e-handelsmodeller og anvendelser Tidligere kapitlers koncepter holder stadig vand, hvor kapitler 10 og 11 fokuserer på specifikke anvendelser. Kap. 9 er udeladt. Udgangspunktet for anvendelsen af

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

BILAG 5: ORGANISERING AF DATA - VIRKSOMHEDSOVERSIGT... 253

BILAG 5: ORGANISERING AF DATA - VIRKSOMHEDSOVERSIGT... 253 BILAG 5: ORGANISERING AF DATA - VIRKSOMHEDSOVERSIGT... 253 VIRKSOMHEDER DER ER PÅ WWW, MEN SOM IKKE ER INTERNATIONAL ORIENTERET... 253 INTERNATIONALT ORIENTEREDE VIRKSOMHEDER PÅ WWW... 254 DANSKE INTERNATIONALT

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Internet forbrugere, e-service og markedsundersøgelser

Internet forbrugere, e-service og markedsundersøgelser Internet forbrugere, e-service og markedsundersøgelser Et relativt svært/rodet kapitel, hvor essensen er: Transformation fra fysiske til digitale processer, hvor viden og informationsstrømme er i fokus

Læs mere

Opbygning af e-handelsbutikker og Web-strategi

Opbygning af e-handelsbutikker og Web-strategi Opbygning af e-handelsbutikker og Web-strategi Kapitlerne 12-15 er gode til opbygning af viden, der kan anvendes operationelt ved skabelse af egen løsning og/eller outsourcing af opgaven. Kapitel 16 gennemgår

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

1. PROBLEMFORMULERING... 1

1. PROBLEMFORMULERING... 1 1. PROBLEMFORMULERING... 1 1.1 WORLD WIDE WEB KAN BETRAGTES SOM ET INTERNATIONAL MARKED... 1 1.2 INTERNETTET OG WWW... 2 1.2.1 Historisk udvikling... 2 1.2.2 Hvordan Internettet er sammensat... 3 1.2.3

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Produkt- og serviceinnovation

Produkt- og serviceinnovation Produkt- og serviceinnovation Om ligheder og forskelle, og om hvordan serviceydelser for alle virksomheder bliver en central værdiskaber Møde d. 26. oktober 2011 1 Hvad er service? Det er ikke en let opgave

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere