Regnskab Regnskabsopgørelse Balance Noter Skolereformen Velfærdsinnovation Digitalisering...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering..."

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab Regnskab Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt / Finansiel status Balance Noter Skolereformen Velfærdsinnovation Digitalisering Grøn omstilling og grønne agenter Anvendt regnskabspraksis Brugerbetaling i kroner Nøgletal Personaleforbruget Aalborg Byråd Målgruppe: Årsberetningen er en del af regnskabsaflæggelsen og kommunens information. Målgruppen er først og fremmest byrådet, forvaltningerne, institutionerne, borgere og interessegrupper samt organisationer og samarbejdspartnere. Udgiver: Aalborg Kommune, april 2015 Tilrettelæggelse: Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning. Spørgsmål kan rettes hertil eller til den enkelte forvaltning, tlf Grafisk design: Akprint Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

3 Et flot økonomisk resultat for 2014 Budgetlægningen for 2014 blev til i en proces, som involverede hele byrådet. Resultatet blev et udviklingsorienteret budget baseret på realistiske forudsætninger i forhold til kommunens økonomi og de udfordringer, vi i 2014 stod over for. Nu er regnskabets time så kommet, og det er altid spændende at se resultatet mellem det budgetlagte og det faktiske regnskab. Jeg er meget tilfreds med det samlede økonomiske resultat for 2014, hvilket endnu engang viser, at vi i Aalborg Kommune har orden i vores økonomi. Det kommer ikke mindst til udtryk i en forsvarlig og tilstrækkelig likviditet og en fortsat lav langfristet gæld. Samlet set bidrager det i den grad til en ansvarlig styring af kommunens økonomi, som er en forudsætning for at kunne tilbyde borgere og erhvervsliv et godt og dækkende servicetilbud. Men en sund og stærk økonomi er også en forudsætning for at kunne disponere fornuftigt og ansvarligt i forhold til de udfordringer, som vi står over for. Konkret viser det samlede regnskabsresultat for Aalborg Kommune et mindreforbrug på 293,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Heraf udgør det skattefinansierede område i alt et mindreforbrug på 265,6 mio. kr. Årsberetningen som udelukkende udgives digitalt her på hjemmesiden - viser det samlede økonomiske resultat for Desuden har de enkelte fagområder beskrevet, hvordan det er gået på udvalgte aktivitetsområder i 2014 i forhold til de opstillede målsætninger. Jeg håber, at årsberetningen giver læseren et godt indblik i de forskellige aktiviteter, som er sket i årets løb, og samtidig viser, at det er et økonomisk ansvarligt regnskab, der understøtter byrådets klare perspektiver og målsætninger for regnskabsåret og fremtiden. God læselyst. Thomas Kastrup-Larsen Borgmester April 2015 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 3

4 Generelle bemærkninger til regnskab 2014 De overordnede rammer økonomiaftalen og ny forvaltningsstruktur Hovedafsættet for budget 2014 var aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Heri var fastlagt de overordnede rammer for kommunernes økonomi. Aftalen for 2014 indebar bl.a., at der på landsplan forudsattes en reduktion i serviceudgiftsrammen på 2,6 mia. kr. og et tilsvarende løft i anlægsniveauet på landsplan til i alt 18,1 mia. kr. Aftaleoverholdelse var i budgetlægningen et vigtigt element, idet manglende overholdelse af aftalen vedrørende serviceudgifter ville udløse en økonomisk sanktion. Med det vedtagne budget for 2014 overholdte Aalborg Kommune aftalen mellem regeringen og KL med en fuld udnyttet serviceramme. Budgettet for 2014 afspejlede også byrådets beslutning om ny forvaltningsstruktur fra 1. januar De nye forvaltningsbenævnelser samt sektorbenævnelser/bevillingsniveauer er nævnt nedenfor: Borgmesterens Forvaltning o Fælles Kommunale udgifter o Resultatcentre o Administration By- og Landskabsforvaltningen o AaK-Arealer o Byfornyelse og boligbyggeri o Parker, fritid og kirkegårde o Veje o Entreprenør o Myndighed og administration Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen o Børn og Unge o Voksen Familie- og Socialudvalg o Voksen Beskæftigelsesudvalg o Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Ældre- og Handicapforvaltningen o Serviceydelser for ældre o Tilbud for mennesker med handicap o Myndighedsopgaver og administration Skoleforvaltningen o Skoler o Administration Sundheds- og Kulturforvaltningen o Sundhed o Kultur, Landdistrikt og Fritid o Biblioteker o Kollektiv Trafik o Administration 4 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

5 Miljø- og Energiforvaltningen o Gas o Varme o Renovation o Beredskab o Parkeringskontrol o Miljø o Administration Moderniseringsaftalen Moderniseringsaftalen er aftalen mellem Regeringen og KL om frigørelse af ressourcer i kommunerne til forbedring af den borgernære service. Ifølge moderniseringsaftalen skulle stat og kommuner tilsammen anvise nye effektiviseringsinitiativer svarende til samlet set 1,5 mia. kr. i 2013 og Det var forudsat, at henholdsvis staten og kommunerne hver skulle levere 750 mio. kr. over den 2-årige periode. Aalborg Kommune har samlet set udmøntet 49,2 mio. kr. i besparelser i som følge af Moderniseringsaftalen. Anlægsområdet Investeringerne på anlægsområdet fik i 2014 et løft sammenlignet med niveauet i 2013 og udgjorde på landsplan 18,1 mia. kr. Regeringen og KL var enige om at udmønte 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i Kvalitetsfondsmidlerne blev modsat tidligere år fordelt som en del af bloktilskuddet, hvoraf Aalborg Kommunes andel udgjorde i størrelsesordnen 72,5 mio. kr. De tidligere krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler blev med økonomiaftalen for 2014 ophævet. Sanktionslovgivningen I 2014 var 3 mia. kr. af statstilskuddet betinget af, at kommunerne i deres budgetter overholdt det aftalte niveau for serviceudgifter. Kommunerne overholdt aftalen i deres budgetter, og de 3 mia. kr. blev udbetalt. Ifølge sanktionslovgivningen skal kommunerne også i deres regnskaber overholde aftalen med regeringen. Kommunerne overholder aftalen, og der bliver ikke udløst sanktioner. Aalborg Kommunes regnskab viser et mindreforbrug på serviceudgifter på ca. 17 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der er udgangspunktet for sanktionslovgivningen. I 2014 var statstilskuddet ikke betinget af, at kommunen overholdt det aftalte niveau for bruttoanlægsudgifter. Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 5

6 Skatter, tilskud og udligning Finansieringen i 2014 var præget af, at: Aalborg Kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og indbyggertal og de deraf følgende indtægter i skatter, tilskud og udligning. Serviceudgifterne i aftalen for 2014 var i udgangspunktet reduceret med 2,0 mia. kr. i forhold de vedtagne budgetter for Reduktionen var en følge af regeringens Vækstplan DK, der indebar forøgede anlægsudgifter til kommunerne mod tilsvarende lavere serviceudgifter. I forhold til aftalen for 2013 var serviceudgifterne reduceret med 2,6 mia. kr. Bruttoanlægsudgifterne var hævet tilsvarende. Serviceudgifterne blev forøget med ca. 300 mio. kr., til skolerne som følge af folkeskolereformen, Serviceudgifterne blev forøget med 300 mio. kr. til et målrettet løft på sundhedsområdet. Der blev givet et finansieringstilskud via balancetilskuddet- på 3 mia. kr. til kommunerne. Desuden blev statstilskuddet (bloktilskuddet) reguleret som følge af ny lovgivning (lov og cirkulæreprogrammet), ligesom der skete pris- og lønregulering. Statstilskuddet var oprindelig (sommeren 2013) på i alt ,7 mio. kr. Efterfølgende har kommunerne: Afleveret 35,4 mio. kr. i midtvejsregulering som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Modtaget 383,4 mio. kr. i midtvejsregulering som følge af andre reguleringer, primært efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet Fra 2007 har statstilskuddet skullet finansiere landsudligningen (48,0 mia. kr. i 2014) samt tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud (4,7 mia. kr. i 2014). Desuden har statstilskuddet i 2014 finansieret i alt 0,6 mia. kr. til finansiering af særtilskud til kommuner samt tilskud til kommuner, der gennemførte en skattenedsættelse i Det resterende oprindelige statstilskud på 18,1 mia. kr. blev fordelt i forhold til kommunernes indbyggertal. Dog var 3,0 mia. kr. heraf betinget statstilskud, som kommunerne kun fik udbetalt, fordi de overholdt aftalen med regeringen mht. serviceudgifterne. Aalborg Kommune modtog i ,8 mio. kr. i ordinært statstilskud fordelt efter indbyggertal samt 109,6 mio. kr. i betinget statstilskud, fordi kommunerne overholdt aftalen med regeringen. Desuden har kommunen modtaget 12,9 mio. kr. i midtvejsregulering. Aalborg Kommune modtog i ,8 mio. kr. i landsudligning. Denne beregnes ud fra forholdet mellem et af Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet udgiftsbehov for kommunen og dennes beregnede skatteindtægter, såfremt udskrivningsprocenten havde været den landsgennemsnitlige. Forholdet mellem udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter betegnes som strukturelt underskud og i landsudligningen modtager Aalborg Kommune 58 pct. af det strukturelle underskud. I 2014 modtog Aalborg Kommune 100,4 mio. kr. i tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud pr. indbygger. Dette gives til kommuner uden for hovedstadsområdet, der har et strukturelt underskud pr. indbygger, der overstiger det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Aalborg modtager 32 pct. af forskellen på kommunens strukturelle underskud pr. indbygger og det landsgennemsnitlige strukturelle underskud. Aalborg Kommunes samlede skatteindtægter i 2014 var på 8.559,5 mio. kr., hvoraf de statsgaranterede indtægter fra indkomstskat udgjorde 7.689,4 mio. kr. Hertil kom der ejendomsskatter på i alt 740,1 mio. kr., selskabsskatter på 118,0 mio. kr. og øvrige skatteindtægter på netto 12,0 mio. kr. 6 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

7 Beskæftigelsestilskud Oprindelig modtog kommunerne 12,6 mia. kr. i beskæftigelsestilskud for Kommunerne måtte aflevere 0,3 mia. kr. i beskæftigelsestilskud i midtvejsreguleringen. Aalborg Kommune modtog oprindeligt 463,4 mio. kr. i beskæftigelsestilskud vedrørende Ved midtvejsreguleringen for 2014 betalte Aalborg Kommune 13,1 mio. kr. og måtte betale yderligere 0,4 mio. kr. til medfinansiering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. I alt havde Aalborg Kommune i 2014 indtægter på beskæftigelsestilskud på netto 449,9 mio. kr. vedrørende Desuden har Aalborg Kommune i 2014 betalt 65,7 mio. kr. i efterregulering vedrørende Aalborg Kommune havde i 2014 udgifter til forsikrede ledige på 521,2 mio. kr. Eftersom indtægterne i beskæftigelsestilskud kun var 449,9 mio. kr. havde Aalborg Kommune inden efterreguleringen for 2014 haft et tab på beskæftigelsestilskuddet på over 70 mio. kr. Efterreguleringen for 2014 bliver udmeldt juni Denne forventes at medføre, at Aalborg Kommune skal betale knap 20 mio. kr., således at det samlede tab på ordningen i 2014 bliver ca. 90 mio. kr. Lån Aalborg Kommune har vedrørende regnskabsår 2014 hjemtaget ældreboliglån på 99,5 mio. kr. samt forbedringslån på 0,3 mio. kr. Desuden sker der i 2015 ordinær låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2014 på 49,3 mio. kr. De 49,3 mio. kr. i ordinær låneoptagelse vedrører energirenovering og energibesparende foranstaltninger, ESCO-projekter på Vester Hassing Skole og Ferslev Skole samt genopretning af færgelejer ved Egholm-Færgen. Forbedrings- og ældreboliglån betales over beboernes husleje og er således udgiftsneutrale for kommunen. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 30,7 mio. kr. Resultatet er sammensat af et overskud på den ordinære drifts- og anlægsvirksomhed på 12,9 mio. kr. og et overskud på jordforsyning på 17,7 mio. kr. Aalborg Kommunes regnskab for 2014 viste skattefinansierede nettoanlægsudgifter, ekskl. jordforsyning, på 378,3 mio. kr. Heraf vedrørte 30,1 mio. kr. ældreboliger, som finansieres via lånoptagelse m.v. I det oprindelige budget for 2014 var der regnet med et overskud på 69,7 mio. kr. på den ordinære drifts- og anlægsvirksomhed og et underskud på jordforsyning på 24,9 mio. kr. Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 7

8 Regnskabsresultatet er i forhold til det oprindelige budget - påvirket af: Lavere serviceudgifter i Økonomi- og Indenrigsministeriets definition Lavere budgetgaranterede udgifter, eksklusive til forsikrede ledige Højere udgifter til forsikrede ledige, men lavere indtægter fra beskæftigelsestilskud Lavere udgifter til jordforsyning (køb af jord) og højere indtægter fra jordforsyning (salg af jord) Lavere nettoanlægsudgifter En udgift på 65,7 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskud for I forhold til det korrigerede budget er serviceudgifterne i regnskabet ca. 120 mio. kr. lavere, mens de budgetgaranterede udgifter, inklusive forsikrede ledige og refusion på særligt dyre enkeltsager, er ca. 10 mio. kr. højere. Nettoanlægsudgifterne i regnskabet, ekskl. jordforsyning, ligger 16 mio. kr. under det oprindeligt budgetterede og 125 mio. kr. under det korrigerede budget. Resultatet af jordforsyning i 2014 kommunens byggemodning og køb/salg af jord viser et overskud på 17,7 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et underskud på 24,9 mio. kr. i oprindeligt budget og et underskud på 7,9 mio. kr. i korrigeret budget. Resultat af de Kommunale Forsyningsvirksomheder Resultatet af de Kommunale Forsyningsvirksomheder viser et underskud på 8,4 mio. kr. Resultatet påvirker kommunens mellemværende med de Kommunale Forsyningsvirksomheder som nærmere beskrevet i noterne. Det samlede regnskabsresultat Samlet viser udgiftsregnskabet et overskud på 22,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at dette underskud ikke indeholder balanceforskydninger, herunder frigivelse af deponeringer vedrørende salg af elforsyning samt grundkapitalindskud. Underskuddet indeholder heller ikke lånoptagelse og afdrag. Likviditetens udvikling I 2014 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning 815,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning består af en skattefinansieret kassebeholdning (Kasse 1) på 753,5 mio. kr. og Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital (Kasse 2) på 62,0 mio. kr. Den gennemsnitlige skattefinansierede kassebeholdning er i regnskabsår 2014 reduceret i takt med betaling af statsafgift, der vedrører salg af AKE-Net, ELSAM og Nordjysk Elhandel. Der er i 2014 betalt i alt 70,2 mio. kr. i statsafgifter. I december 2014 afsluttede Aalborg Kommunes betaling af statsafgiften, i alt har Aalborg Kommune betalt 658 mio.kr. i statsafgift. I 2013 udgjorde den samlede gennemsnitlige kassebeholdning 936,6 mio. kr. 8 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

9 Gæld og finansiel status I 2014 er det sket en nettoreduktion af kommunens langfristede gæld eksklusive ældreboliglån på 51,5 mio. kr., en nettoreduktion af gæld vedr. selvejende institutioner på 0,1 mio.kr., mens den langfristede gæld vedr. ældreboliger er forøget med 83,7 mio. kr. Den samlede langfristede gæld er således blevet forøget med 32,1 mio. kr. i Ved udgangen af 2014 udgjorde den skattefinansierede gæld 965,3 mio. kr. Gælden vedrørende selvejende institutioner udgjorde 0,8 mio. kr., mens gælden vedrørende ældreboliger udgjorde 522,1 mio. kr. Den samlede langfristede gæld udgjorde således 1.488,2 mio. kr. ultimo Befolkningsudviklingen Aalborg kommune befolkningstal voksede med personer i perioden fra den 1. januar 2014 til den 1. januar 2015, sammenlignet med tidligere år voksede Aalborg Kommune med personer og i henholdsvis 2013 og Aldersgrupper 2014 faktisk 2015 faktisk Ændring i perioden år år år år år år år år I alt Ændringer i Aalborg Kommunes befolkningstal den 1. januar 2014 til den 1. januar 2015 I perioden fra den 1. januar 2014 til den 1. januar 2015 er der sket et fald på 330 personer i aldersgruppen 0-5 år, hvorimod har der været en stigning i aldersgruppen 6-16 år på 136 personer, år på 843 personer, år på 314 personer, år på 860 personer og år på 57 personer og 85 år + på 106 personer. I alt er antallet af 67 år + vokset med personer i perioden, samlet udgør 67 + år 15 pct. af det Aalborg Kommunens samlede befolkning. Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 9

10 Regnskab 2014 Hvor blev pengene brugt i 2014? Drifts- og Anlægsudgifter Mio. kr. Procent Borgmesterens Forvaltning ,6 1,7% By- og Landskabsforvaltningen ,0 3,6% Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ,7 41,4% Ældre- og Handicapforvaltningen ,6 19,9% Skoleforvaltningen ,1 15,4% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,2 9,7% Miljø og Energiforvaltningen ,4 7,0% Moms, afdrag, likviditetsforøgelse, renter og balanceforskydninger m.m ,6 1,2% I alt ,2 100,0% Hvor kom pengene fra i 2014? Indtægter Mio. kr. Procent Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner ,6 20,0% Refusioner ,4 6,6% Skatter ,4 54,4% Lånoptagelse og renter m.m ,8 1,1% Drifts- og anlægsindtægter ,9 17,9% I alt ,2 100,0% 10 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

11 Regnskabsopgørelse 2014 Oprindelig Korrigeret budget 2014 budget 2014 R 2014 R 2013 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE mio. kr. mio. kr. mio.kr mio.kr. Indtægter 1 Skatter , , , ,5 2 Tilskud og udligning, momsrefusion m.v , , , ,3 Indtægter i alt , , , ,8 Driftsudgifter Borgmesterens Forvaltning ,3 134,0 119,7 140,6 By- og Landskabsforvaltningen ,7 301,7 301,4 364,0 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , , , ,7 Ældre- og Handicapforvaltningen , , , ,8 Skoleforvaltningen , , , ,7 Miljø- og Energiforvaltningen... 87,7 85,8 89,7 13,4 Sundheds- og Kulturforvaltningen , , ,2 876,9 Rammebeløb... 18,5 3,2 3 Driftsudgifter i alt , , , ,1 4 Renter m.v... 0,0 0,0-1,3-9,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,9-276,3-391,2-319,9 Anlægsudgifter Borgmesterens Forvaltning... 69,9 44,3 51,4 46,2 By- og Landskabsforvaltningen ,1 246,1 141,2 97,2 Familie- og Beskæftigelseforvaltningen... 20,0 14,4 12,5 24,2 Ældre- og Handicapforvaltningen... 25,0 28,0 30,8 98,1 Skoleforvaltningen... 58,5 94,6 85,8 70,5 Miljø- og Energiforvaltningen... 6,4 6,6 4,3 0,0 Sundheds- og Kulturforvaltningen... 54,3 69,3 52,3 13,1 5 Anlægsudgifter i alt ,2 503,3 378,3 349,3 Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed. -69,7 227,0-12,9 29,4 Jordforsyning Salg af jord ,8-33,1-35,9-38,2 Køb af jord incl. byggemodning... 37,7 41,0 18,1 31,9 6 Jordforsyning i alt... 24,9 7,9-17,7-6,3.A. Resultat af det skattefinansierede område -44,8 234,9-30,7 23,1 B. Brugerfinansierede område (Miljø- og Energiforvaltningen) Drift (udgifter-indtægter) ,6-6,9-27,4-61,6 Anlæg (udgifter-indtægter)... 77,7 43,0 35,7 103,5 7 Resultat af brugerfinansieret område... 53,1 36,1 8,4 41,9 C. RESULTAT I ALT (A + B)... 8,2 271,0-22,3 65,0 Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 11

12 Finansieringsoversigt / Finansiel status Finansieringsoversigt R 2014 R2013 mio. kr. mio. kr. Ændring af likvide midler Resultat i alt ,3 65,0 8 Optagne lån (langfristet gæld) ,8-188,0 8 Afdrag på lån (langfristet gæld)... 75,1 68,6 11 Ændring i langfristede tilgodehavender ,9-35,0 10 Ændring i kortfristede tilgodehavender/gæld ,3 835,8 Ændring i fonds/legater m.v... -2,2-2,4 Ændring af likvide aktiver ,4 744,0 Kursregulering m.v ,7-17,7 Ændring i alt ,1 726,3 Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt Finansiel status Ultimo 2013 Ultimo 2014 mio. kr. mio. kr. 9 Likvide aktiver ,3 268,5 10 Kortfristede tilgodehavender ,3 537,3 10 Kortfristet gæld , ,9 Kortfristet formue/gæld ,4-433,1 11 Langfristede tilgodehavender , ,2 12 Langfristet gæld (eksl. leasing) , ,2 7 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder ,4-55,0 Aktiver/passiver fonde m.m ,8-30,0 Langfristet formue/gæld , ,0 Finansiel status , ,9 Anm.: Positive tal angiver netto aktiver, negative tal (-) angiver netto gæld 12 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

13 Balance Ultimo 2013 Ultimo 2014 mio. kr. mio. kr. AKTIVER Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver , ,2 Immaterielle anlægsaktiver... 0,3 0,0 11 Finansielle anlægsaktiver , ,4 7 Finansielt udlæg, Forsyningsvirksomhederne ,4-55,0 Anlægsaktiver i alt , ,6 Omsætningsaktiver... Fysiske anlæg til salg... 88,0 69,8 Omsætningsaktiver, varebeholdninger... 0,0 5,6 10 Tilgodehavender ,3 537,3 11 Værdipapirer... 18,5 17,8 9 Likvide beholdninger ,4 268,5 Omsætningsaktiver i alt ,2 899,0 AKTIVER I ALT , ,6 Ultimo 2013 Ultimo 2014 mio. kr. mio. kr. PASSIVER Egenkapital Balance for Takstfinansierede aktiver , ,2 Balance selvejende institutioners aktiver ,0-32,5 Balance for skattefinansierede aktiver i øvrigt , ,9 Balance for finansielle statusposter , ,9 13 Egenkapital i alt , ,5 Gældsforpligtelser 14 Hensatte forpligtelser , ,1 12 Langfristede gældsforpligtelser , ,1 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v ,8-30,0 10 Kortfristede gældsforpligtelser , ,9 Gældsforpligtelser i alt , ,1 PASSIVER I ALT , ,6 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 13

14 Noter 1. Skatter Aalborg Kommunes samlede skatteindtægter i 2014 var på 8.559,4 mio. kr., hvilket præcis svarer til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om merindtægter på 14,3 mio. kr. De kommunale skatteindtægter kommer primært fra beskatning af indkomst efter personskatteloven. Herudover er de væsentligste kommunale indtægtskilder beskatning af ejendomme og beskatning af aktieselskaber mv. Skatteindtægter 2013 og 2014 Mio. kr. Regnskab 2014 Regnskab 2013 Ændring Indkomstskat , ,3-123,1 Ejendomsskatter -740,1-713,5-26,6 Selskabsskat -118,0-108,8-9,2 Øvrige skatter -12,0-10,9-1,1 Skatteintægter i alt , ,5-159,9 Som det ses af tabellen, er der en positiv udvikling i samtlige skatteindtægter. Udviklingen i de samlede skatteindtægter de seneste år fremgår af nedenstående tabel. Procentvis vækst i samlede skatteindtægter ,7 3,3 3,9 2,2 6,5 1,9 De samlede skatteindtægter vokser over årene, men med forskellige vækstrater, hvilket skyldes flere forhold. Dels er udviklingen i skatteindtægterne tæt forbundet med den generelle konjunktur- og renteudvikling og ikke mindst skiftende regeringers løbende skattereformer og initiativer. Indkomstskat Aalborg Kommune valgte i 2014 at budgettere indkomstskatterne på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Derved er der ingen forskel på det budgetterede og det endelige provenu for indkomstskatterne. Selskabsskat Indtægten fra selskabsskat på 118,0 mio. kr. er afregning på baggrund af indkomståret Således var indtægten allerede kendt i forbindelse med budgetlægningen. 14 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

15 Noter Ejendomsskatter De kommunale indtægter fra ejendomsskatter kommer fra grundskyld (beskatning af grundværdier) og dækningsafgift (beskatning af forskelsværdi og grundværdi). Ejendomsskatterne udgjorde samlet set 740,1 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til det budgetterede. I indtægterne fra grundskyld er indeholdt statslig kompensation for de af kommunens tilbagebetalinger, som skyldtes, at der i en periode fra , i sager vedrørende fradrag for forbedringer, er blevet opkrævet for meget i kommunal ejendomsskat uden hjemmel i ejendomsskatteloven. Da fejlen beror på staten, kompenserede staten for tilbagebetalingen i 2014 med i alt 7,3 mio. kr. Der er også i 2014 foretaget tilbagebetalinger af ejendomsskat som følge af klagesager om nedslag for forbedringer. Beløbet udgør i 2014 i alt 16,5 mio. kr. Heraf udgør tilbagebetalingen vedrørende grundskyld 12,7 mio. kr., mens nedslaget vedrørende dækningsafgifter udgør 1,2 mio. kr. og renteudgifter beløber sig til 2,5 mio. kr. Der er samlet set tale om fald i forhold til regnskab 2013, hvor den samlede tilbagebetaling udgjorde 22,1 mio. kr. Øvrige skatter Kommunerne modtager indtægter fra den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (kildeskattelovens 48 E) også kendt under betegnelsen forskerskatteordningen. Den særlige skatteordning indebærer, at udenlandske forskere og nøglemedarbejdere har mulighed for i en periode at opnå særligt gunstige skattemæssige vilkår ved arbejde i Danmark. Aalborg Kommune havde i 2014 indtægter fra ordningen på 6,4 mio. kr. I skatteindtægterne indgår også Aalborg Kommunes andel af dødsboskatter og afregning af det skrå skatteloft. Disse to poster bidrog samlet set med 5,5 mio. kr. i Tilskud, udligning og refusion af købsmoms Indtægtsposterne består udover skatter, primært af statstilskud og udligning. Aalborg Kommune har i 2014 modtaget statstilskud, landsudligning, tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud, udligning af selskabsskat samt tilskud til ældreområdet, dagtilbudsområdet, ø-kommuner og fra den sociale særtilskudspulje, der giver tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Kommunerne giver udviklingsbidrag til regionerne. Desuden har Aalborg Kommune udgifter til udligning vedrørende indvandrere og efterkommere, fordi kommunen i forhold til landsgennemsnittet har relativt få indvandrere og flygtninge. I perioden modtog kommunerne tilskud fra kvalitetsfonden, der skulle anvendes til anlægsinvesteringer på de borgernære serviceområder, som omfatter dagtilbudsområdet, folkeskolen, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet. Fra 2014 er tilskuddet fra kvalitetsfonden indgået i det ordinære statstilskud. Fra 2010 har kommunerne overtaget finansieringen af de forsikrede ledige. Kommunerne har siden 2010 modtaget beskæftigelsestilskud for at finansiere dette. Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 15

16 Noter Tilskud og udligning for 2014 er sammensat således: Mio. kr. Regnskab 2014 Korr. budget Opr. Budget Landsudligning , , ,8 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud -100,4-100,4-100,4 Statstilskud, ordinært -551,8-551,8-551,8 Statstilskud, betinget -109,6-109,6-109,6 Statstilskud, midtvejsregulering -12,9-12,9 0,0 Statstilskud, modregning parkeringsindtægter 2,3 2,3 Overudligning, korrektion -0,2-0,2-0,2 Udligning af selskabsskat -30,3-30,3-30,3 Statstilskud vedr. ældreområdet -23,2-23,2-23,2 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -31,1-31,1-31,1 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -17,9-17,9-17,9 Udligning og tilskud vedr udlændinge 34,6 34,6 34,6 Tilskud til ø-kommuner -2,0-2,0-2,0 Sociale særtilskudspulje -8,5-8,5-8,5 Udviklingsbidrag til regionen 25,7 25,7 25,7 Tilskud til omstilling af folkeskolen -3,4-3,4-3,4 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms -2,1 2,0 2,0 I alt, ekskl. beskæftigelsestilskud , , ,8 Beskæftigelsestilskud Oprindeligt tilskud ,4-463,4-463,4 Midtvejsregulering ,1 13,1 Medfinansiering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 0,4 0,4 Efterregulering ,7 65,7 Beskæftigelsestilskud i alt -384,2-384,2-463,4 Tilskud, udligning, moms i alt , , ,2 - = indtægt 16 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

17 Noter Der er kun få afvigelser mellem regnskabet og det korrigerede budget. I det korrigerede budget var en udgift til tilbagebetaling af refusion af købsmoms på 2,0 mio. kr. I regnskabet er der en indtægt på 2,1 mio. kr. Det skyldes dels, at udgiften til huslejemoms var lavere end forventet. Desuden er der i 2014 ekstraordinært hjemtaget 8,8 mio. kr. i momskorrektion på ejendomme for årene Endvidere har Aalborg Kommune fået tilbagebetalt 0,9 mio. kr. i huslejemoms for årene Økonomi- og Indenrigsministeriet har i orienteringsbrev præciseret, at der ikke er adgang til at opnå momsrefusion via positivlisten, når tilskudsmodtager er fuldt ud momsregistreret. Omvendt er der naturligvis adgang til at opnå fuld momsrefusion via positivlisten, når tilskudsmodtager ikke er momsregistreret. Hvis tilskudsmodtager er delvist momsregistreret, er der adgang til at hjemtage fuld momsrefusion efter positivlisten. Ovenstående er gældende fra regnskab Aalborg Kommune har reguleret ovennævnte vedr. regnskabsår 2014 via købsmomsordningen med kr Heraf er de store tilskudsmodtagere: Aalborg Kongres- og Kultur Center, momsbeløb kr. Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, momsbeløb kr. Derfor vil konteringen i 2015 ske på en særskilt tilskudsart i økonomisystemet, hvor der ikke opnås momsrefusion. Såfremt de involverede modtagere skal friholdes for denne momsændring, skal der tages særskilt stilling til det. Det betyder således også, at de berørte tilskudsmodtagere i 2. kvartal vil blive vurderet, hvorvidt de kan kategoriseres som delvist momsregistrerede og dermed få adgang til at hjemtage fuld momsrefusion efter positivlisten. Beskæftigelsestilskuddet for 2014 var oprindelig fastsat til 463,4 mio. kr. for Aalborg Kommune. Efter midtvejsreguleringen og det særlige tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden er indtægterne i beskæftigelsestilskud i 2014 på 449,9 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet skal finansiere udgifterne til de forsikrede ledige. Disse udgifter er 521,2 mio. kr. i regnskab I 2015 beregnes en efterregulering vedrørende Efterreguleringen vil blive endeligt udmeldt i juni 2014, hvorefter forholdet mellem det endelige beskæftigelsestilskud og udgifterne til forsikrede ledige kan beregnes. KL har lavet et foreløbigt skøn, der viser, at Aalborg Kommune skal betale ca. 20 mio. kr. i efterregulering. Såfremt dette bliver tilfældet, får Aalborg Kommune et samlet tab på forsikrede ledige på ca. 90 mio. kr. i Skattefinansierede driftsudgifter Regnskabet viser nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område på ,3 mio. kr. Udgifterne er 109,4 mio. kr. lavere end i det korrigerede budget, svarende til 1,0 pct. De skattefinansierede driftsudgifter kan opdeles i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter. I regnskabet er serviceudgifterne totalt 119,9 mio. kr. lavere end i korrigeret budget. De budgetgaranterede udgifter m.m. er netto 10,5 mio. kr. højere i regnskabet end i korrigeret budget. De budgetgaranterede udgifter m.m. kan opdeles i budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler (ekskl. forsikrede ledige), udgifter til forsikrede ledige og refusionsordning på særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. Budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler (ekskl. forsikrede ledige) er 5,8 mio. kr. højere end i korrigeret budget, udgifterne til forsikrede ledige er 14,8 mio. kr. højere, mens refusionsindtægterne på særligt dyre enkeltsager er 10,2 mio. kr. højere. Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 17

18 Noter Der er i løbet af 2014 givet tillægsbevillinger til den skattefinansierede drift på 133,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 127,3 mio. kr. Dette er inklusive tillægsbevillinger til aktivitetsbestemt medfinansiering og aktivering på i alt 22,3 mio. kr., som ikke er serviceudgifter i Økonomi- og Indenrigsministeriets definition. Der er givet tillægsbevillinger til de budgetgaranterede udgifter m.m. på netto 6,0 mio. kr. I alt blev der altså givet ca. 105 mio. kr. i tillægsbevilling til serviceudgifterne i ministeriets definition, heraf 79,8 mio. kr., som overførsler fra I forbindelse med overførslerne fra 2013 blev der i samme sag overført 21,4 mio.kr. fra drift til anlæg, således at tillægsbevillingen til serviceudgifterne kun var netto 58,4 mio. kr. Endvidere er der givet 19,8 mio.kr. i tillægsbevilling ved omstillingsplanen for handicapområdet. I forbindelse med budgetforliget blev der givet tillægsbevilling til 2014 på yderligere 12 mio. kr. til handicapområdet samt 4 mio.kr. til det specialiserede børneområde. Der er givet 11,3 mio. kr. i tillægsbevilling som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Aalborg Kommune modtog et tilsvarende beløb som en del af midtvejsreguleringen af statstilskuddet. Tillægsbevillingerne på 6,0 mio. kr. til det budgetgaranterede område m.m. er sammensat af tillægsbevillinger til forsikrede ledige på 53,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 9,0 mio. kr. i mindreindtægter fra den centrale refusionsordning på særligt dyre enkeltsager. Desuden er der givet tillægsbevillinger på -56,0 mio. kr. til de budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler. Heraf er -12,7 mio. kr. som følge af lov og cirkulæreprogrammet. 4. Renter Det korrigerede budget for 2014 viser en nettorenteindtægt på 0,0 mio. kr. Regnskabsresultatet blev en nettorenteindtægt på 1,3 mio. kr. altså en forbedring på 1,3 mio. kr. i.f.t. korrigeret budget. Udviklingen fra oprindeligt Budget 2014 og til Regnskab 2014 kan opgøres således: Renter (mio. kr.) R2014 Korr. B2014 Opr. B2014 Renter af likvide aktiver -33,3-30,5-30,5 Renter af kortfristede tilgodehavender -2,3 0,0 0,0 Renter af langfristede tilgodehavender -1,6 0,0 0,0 Renter af deponerede beløb -17,6-15,9-15,9 Renter vedrørende forsyningsvirksomheder 0,0 0,9 0,9 Renter af kortfristet gæld 4,9 8,0 8,0 Renter af langfristet gæld 25,4 38,1 38,1 Kurstab / kursgevinster 23,8 0,0 0,0 Garantiprovision -0,7-0,6-0,6 I alt -1,3 0,0 0,0 = indtægter, merindtægter og mindreudgifter Regnskabsresultatet er således, i væsentlig grad, påvirket af det lave renteniveau i hele 2014 samt af det store kurstab på 23,8 mio. kr., som kommunen har realiseret i Med til historien hører dog også, at kommunen ultimo 2014 havde urealiserede kursgevinster for 31,0 mio. kr. 18 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

19 Noter Kommunens værdipapirer har dog samlet set givet et positivt afkast på 1,4 % p.a. i 2014, efter kurstab og omkostninger er fratrukket. Alternativrenten ved udgangen af 2014, i form af placering af midlerne i et pengeinstitut, var 0 %. Det lave renteniveau har påvirket både kommunens renter af likvide aktiver samt renterne på den langfristede gæld i nedadgående retning i forhold til Regnskab Renterne af likvide aktiver viser en merindtægt på 2,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt Budget 2014 mens renterne af den langfristede gæld viser en mindreudgift på 12,7 mio. kr. Det skyldes primært, at renteniveauet i 2014 har været lavere end budgetteret. Renterne vedrørende kortfristet gæld viser en mindreudgift på 3,1 mio. kr. Det skyldes primært at renteudgiften vedr. tilbagebetalt dækningsafgift og grundskyld har været lavere end budgetteret. Udgifter til risikoafdækning vedr. den langfristede gæld er indeholdt i resultatet for renter. Finansiel strategi rentestrategi Rentestrategien er vedtaget af byrådet i 2002, med det formål at minimere kommunens budgetrisiko vedrørende den langfristede gæld. Tankegangen bag rentestrategien er, at et fastforrentet lån har en højere budgetsikkerhed end et variabelt lån. Låneporteføljen (kommunens egne lån) er opdelt i 3 grupper, der fremgår af nedenstående. Ud over egne lån indeholder oversigten lån vedrørende selvejende institutioner samt ældreboliglån. Det tilstræbes at de 3 grupper af kommunale lån er af nogenlunde samme størrelse; men fordelingen ændres løbende, bl.a. i takt med ny lånoptagelse, omlægning af lån samt afvikling af lån. Tabellen viser endvidere gennemsnitlige de rentesatser, som er betalt i Den gennemsnitlige rente er indikativ og beregnet på baggrund af middelværdier i restgælden for de enkelte grupper. Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 19

20 Noter Fordeling af lån på enkelt grupper: Lånetype Ultimo 2014 Mio. kr. %-vis andel Gns. Rente Høj budgetsikkerhed DKK lån 413,0 53,6% 3,32% EUR lån 104,9 3,02% Mellemste budgetsikkerhed DKK lån 189,2 19,6% 2,12% Lav budgetsikkerhed DKK lån 132,4 25,8% 0,52% CHF lån 117,3 0,23% Lån til boligforbedringer 9,3 1,0% 1,05% I alt 966,1 100,0% 2,30% Ældreboliglån 522,1 Ej vægtet 3,14% I alt inklusive ældreboliglån 1.488,2 Kriterierne for opdelingen af lånene er: Høj budgetsikkerhed, typisk lån med fast rente i hele løbetiden eller lån sikret med SWAP-aftaler med en restløbetid på 5 år eller derover Mellem budgetsikkerhed, typisk lån, hvor renten er fast en del af lånets løbetid, lån med renteloft eller lån sikret med SWAP-aftaler med løbetid op til 5 år Lav budgetsikkerhed, typisk lån med variabel rente og valutalån 20 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere