Regnskab Regnskabsopgørelse Balance Noter Skolereformen Velfærdsinnovation Digitalisering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering..."

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab Regnskab Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt / Finansiel status Balance Noter Skolereformen Velfærdsinnovation Digitalisering Grøn omstilling og grønne agenter Anvendt regnskabspraksis Brugerbetaling i kroner Nøgletal Personaleforbruget Aalborg Byråd Målgruppe: Årsberetningen er en del af regnskabsaflæggelsen og kommunens information. Målgruppen er først og fremmest byrådet, forvaltningerne, institutionerne, borgere og interessegrupper samt organisationer og samarbejdspartnere. Udgiver: Aalborg Kommune, april 2015 Tilrettelæggelse: Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning. Spørgsmål kan rettes hertil eller til den enkelte forvaltning, tlf Grafisk design: Akprint Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

3 Et flot økonomisk resultat for 2014 Budgetlægningen for 2014 blev til i en proces, som involverede hele byrådet. Resultatet blev et udviklingsorienteret budget baseret på realistiske forudsætninger i forhold til kommunens økonomi og de udfordringer, vi i 2014 stod over for. Nu er regnskabets time så kommet, og det er altid spændende at se resultatet mellem det budgetlagte og det faktiske regnskab. Jeg er meget tilfreds med det samlede økonomiske resultat for 2014, hvilket endnu engang viser, at vi i Aalborg Kommune har orden i vores økonomi. Det kommer ikke mindst til udtryk i en forsvarlig og tilstrækkelig likviditet og en fortsat lav langfristet gæld. Samlet set bidrager det i den grad til en ansvarlig styring af kommunens økonomi, som er en forudsætning for at kunne tilbyde borgere og erhvervsliv et godt og dækkende servicetilbud. Men en sund og stærk økonomi er også en forudsætning for at kunne disponere fornuftigt og ansvarligt i forhold til de udfordringer, som vi står over for. Konkret viser det samlede regnskabsresultat for Aalborg Kommune et mindreforbrug på 293,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Heraf udgør det skattefinansierede område i alt et mindreforbrug på 265,6 mio. kr. Årsberetningen som udelukkende udgives digitalt her på hjemmesiden - viser det samlede økonomiske resultat for Desuden har de enkelte fagområder beskrevet, hvordan det er gået på udvalgte aktivitetsområder i 2014 i forhold til de opstillede målsætninger. Jeg håber, at årsberetningen giver læseren et godt indblik i de forskellige aktiviteter, som er sket i årets løb, og samtidig viser, at det er et økonomisk ansvarligt regnskab, der understøtter byrådets klare perspektiver og målsætninger for regnskabsåret og fremtiden. God læselyst. Thomas Kastrup-Larsen Borgmester April 2015 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 3

4 Generelle bemærkninger til regnskab 2014 De overordnede rammer økonomiaftalen og ny forvaltningsstruktur Hovedafsættet for budget 2014 var aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Heri var fastlagt de overordnede rammer for kommunernes økonomi. Aftalen for 2014 indebar bl.a., at der på landsplan forudsattes en reduktion i serviceudgiftsrammen på 2,6 mia. kr. og et tilsvarende løft i anlægsniveauet på landsplan til i alt 18,1 mia. kr. Aftaleoverholdelse var i budgetlægningen et vigtigt element, idet manglende overholdelse af aftalen vedrørende serviceudgifter ville udløse en økonomisk sanktion. Med det vedtagne budget for 2014 overholdte Aalborg Kommune aftalen mellem regeringen og KL med en fuld udnyttet serviceramme. Budgettet for 2014 afspejlede også byrådets beslutning om ny forvaltningsstruktur fra 1. januar De nye forvaltningsbenævnelser samt sektorbenævnelser/bevillingsniveauer er nævnt nedenfor: Borgmesterens Forvaltning o Fælles Kommunale udgifter o Resultatcentre o Administration By- og Landskabsforvaltningen o AaK-Arealer o Byfornyelse og boligbyggeri o Parker, fritid og kirkegårde o Veje o Entreprenør o Myndighed og administration Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen o Børn og Unge o Voksen Familie- og Socialudvalg o Voksen Beskæftigelsesudvalg o Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Ældre- og Handicapforvaltningen o Serviceydelser for ældre o Tilbud for mennesker med handicap o Myndighedsopgaver og administration Skoleforvaltningen o Skoler o Administration Sundheds- og Kulturforvaltningen o Sundhed o Kultur, Landdistrikt og Fritid o Biblioteker o Kollektiv Trafik o Administration 4 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

5 Miljø- og Energiforvaltningen o Gas o Varme o Renovation o Beredskab o Parkeringskontrol o Miljø o Administration Moderniseringsaftalen Moderniseringsaftalen er aftalen mellem Regeringen og KL om frigørelse af ressourcer i kommunerne til forbedring af den borgernære service. Ifølge moderniseringsaftalen skulle stat og kommuner tilsammen anvise nye effektiviseringsinitiativer svarende til samlet set 1,5 mia. kr. i 2013 og Det var forudsat, at henholdsvis staten og kommunerne hver skulle levere 750 mio. kr. over den 2-årige periode. Aalborg Kommune har samlet set udmøntet 49,2 mio. kr. i besparelser i som følge af Moderniseringsaftalen. Anlægsområdet Investeringerne på anlægsområdet fik i 2014 et løft sammenlignet med niveauet i 2013 og udgjorde på landsplan 18,1 mia. kr. Regeringen og KL var enige om at udmønte 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i Kvalitetsfondsmidlerne blev modsat tidligere år fordelt som en del af bloktilskuddet, hvoraf Aalborg Kommunes andel udgjorde i størrelsesordnen 72,5 mio. kr. De tidligere krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler blev med økonomiaftalen for 2014 ophævet. Sanktionslovgivningen I 2014 var 3 mia. kr. af statstilskuddet betinget af, at kommunerne i deres budgetter overholdt det aftalte niveau for serviceudgifter. Kommunerne overholdt aftalen i deres budgetter, og de 3 mia. kr. blev udbetalt. Ifølge sanktionslovgivningen skal kommunerne også i deres regnskaber overholde aftalen med regeringen. Kommunerne overholder aftalen, og der bliver ikke udløst sanktioner. Aalborg Kommunes regnskab viser et mindreforbrug på serviceudgifter på ca. 17 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der er udgangspunktet for sanktionslovgivningen. I 2014 var statstilskuddet ikke betinget af, at kommunen overholdt det aftalte niveau for bruttoanlægsudgifter. Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 5

6 Skatter, tilskud og udligning Finansieringen i 2014 var præget af, at: Aalborg Kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og indbyggertal og de deraf følgende indtægter i skatter, tilskud og udligning. Serviceudgifterne i aftalen for 2014 var i udgangspunktet reduceret med 2,0 mia. kr. i forhold de vedtagne budgetter for Reduktionen var en følge af regeringens Vækstplan DK, der indebar forøgede anlægsudgifter til kommunerne mod tilsvarende lavere serviceudgifter. I forhold til aftalen for 2013 var serviceudgifterne reduceret med 2,6 mia. kr. Bruttoanlægsudgifterne var hævet tilsvarende. Serviceudgifterne blev forøget med ca. 300 mio. kr., til skolerne som følge af folkeskolereformen, Serviceudgifterne blev forøget med 300 mio. kr. til et målrettet løft på sundhedsområdet. Der blev givet et finansieringstilskud via balancetilskuddet- på 3 mia. kr. til kommunerne. Desuden blev statstilskuddet (bloktilskuddet) reguleret som følge af ny lovgivning (lov og cirkulæreprogrammet), ligesom der skete pris- og lønregulering. Statstilskuddet var oprindelig (sommeren 2013) på i alt ,7 mio. kr. Efterfølgende har kommunerne: Afleveret 35,4 mio. kr. i midtvejsregulering som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Modtaget 383,4 mio. kr. i midtvejsregulering som følge af andre reguleringer, primært efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet Fra 2007 har statstilskuddet skullet finansiere landsudligningen (48,0 mia. kr. i 2014) samt tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud (4,7 mia. kr. i 2014). Desuden har statstilskuddet i 2014 finansieret i alt 0,6 mia. kr. til finansiering af særtilskud til kommuner samt tilskud til kommuner, der gennemførte en skattenedsættelse i Det resterende oprindelige statstilskud på 18,1 mia. kr. blev fordelt i forhold til kommunernes indbyggertal. Dog var 3,0 mia. kr. heraf betinget statstilskud, som kommunerne kun fik udbetalt, fordi de overholdt aftalen med regeringen mht. serviceudgifterne. Aalborg Kommune modtog i ,8 mio. kr. i ordinært statstilskud fordelt efter indbyggertal samt 109,6 mio. kr. i betinget statstilskud, fordi kommunerne overholdt aftalen med regeringen. Desuden har kommunen modtaget 12,9 mio. kr. i midtvejsregulering. Aalborg Kommune modtog i ,8 mio. kr. i landsudligning. Denne beregnes ud fra forholdet mellem et af Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet udgiftsbehov for kommunen og dennes beregnede skatteindtægter, såfremt udskrivningsprocenten havde været den landsgennemsnitlige. Forholdet mellem udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter betegnes som strukturelt underskud og i landsudligningen modtager Aalborg Kommune 58 pct. af det strukturelle underskud. I 2014 modtog Aalborg Kommune 100,4 mio. kr. i tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud pr. indbygger. Dette gives til kommuner uden for hovedstadsområdet, der har et strukturelt underskud pr. indbygger, der overstiger det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Aalborg modtager 32 pct. af forskellen på kommunens strukturelle underskud pr. indbygger og det landsgennemsnitlige strukturelle underskud. Aalborg Kommunes samlede skatteindtægter i 2014 var på 8.559,5 mio. kr., hvoraf de statsgaranterede indtægter fra indkomstskat udgjorde 7.689,4 mio. kr. Hertil kom der ejendomsskatter på i alt 740,1 mio. kr., selskabsskatter på 118,0 mio. kr. og øvrige skatteindtægter på netto 12,0 mio. kr. 6 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

7 Beskæftigelsestilskud Oprindelig modtog kommunerne 12,6 mia. kr. i beskæftigelsestilskud for Kommunerne måtte aflevere 0,3 mia. kr. i beskæftigelsestilskud i midtvejsreguleringen. Aalborg Kommune modtog oprindeligt 463,4 mio. kr. i beskæftigelsestilskud vedrørende Ved midtvejsreguleringen for 2014 betalte Aalborg Kommune 13,1 mio. kr. og måtte betale yderligere 0,4 mio. kr. til medfinansiering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. I alt havde Aalborg Kommune i 2014 indtægter på beskæftigelsestilskud på netto 449,9 mio. kr. vedrørende Desuden har Aalborg Kommune i 2014 betalt 65,7 mio. kr. i efterregulering vedrørende Aalborg Kommune havde i 2014 udgifter til forsikrede ledige på 521,2 mio. kr. Eftersom indtægterne i beskæftigelsestilskud kun var 449,9 mio. kr. havde Aalborg Kommune inden efterreguleringen for 2014 haft et tab på beskæftigelsestilskuddet på over 70 mio. kr. Efterreguleringen for 2014 bliver udmeldt juni Denne forventes at medføre, at Aalborg Kommune skal betale knap 20 mio. kr., således at det samlede tab på ordningen i 2014 bliver ca. 90 mio. kr. Lån Aalborg Kommune har vedrørende regnskabsår 2014 hjemtaget ældreboliglån på 99,5 mio. kr. samt forbedringslån på 0,3 mio. kr. Desuden sker der i 2015 ordinær låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2014 på 49,3 mio. kr. De 49,3 mio. kr. i ordinær låneoptagelse vedrører energirenovering og energibesparende foranstaltninger, ESCO-projekter på Vester Hassing Skole og Ferslev Skole samt genopretning af færgelejer ved Egholm-Færgen. Forbedrings- og ældreboliglån betales over beboernes husleje og er således udgiftsneutrale for kommunen. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 30,7 mio. kr. Resultatet er sammensat af et overskud på den ordinære drifts- og anlægsvirksomhed på 12,9 mio. kr. og et overskud på jordforsyning på 17,7 mio. kr. Aalborg Kommunes regnskab for 2014 viste skattefinansierede nettoanlægsudgifter, ekskl. jordforsyning, på 378,3 mio. kr. Heraf vedrørte 30,1 mio. kr. ældreboliger, som finansieres via lånoptagelse m.v. I det oprindelige budget for 2014 var der regnet med et overskud på 69,7 mio. kr. på den ordinære drifts- og anlægsvirksomhed og et underskud på jordforsyning på 24,9 mio. kr. Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 7

8 Regnskabsresultatet er i forhold til det oprindelige budget - påvirket af: Lavere serviceudgifter i Økonomi- og Indenrigsministeriets definition Lavere budgetgaranterede udgifter, eksklusive til forsikrede ledige Højere udgifter til forsikrede ledige, men lavere indtægter fra beskæftigelsestilskud Lavere udgifter til jordforsyning (køb af jord) og højere indtægter fra jordforsyning (salg af jord) Lavere nettoanlægsudgifter En udgift på 65,7 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskud for I forhold til det korrigerede budget er serviceudgifterne i regnskabet ca. 120 mio. kr. lavere, mens de budgetgaranterede udgifter, inklusive forsikrede ledige og refusion på særligt dyre enkeltsager, er ca. 10 mio. kr. højere. Nettoanlægsudgifterne i regnskabet, ekskl. jordforsyning, ligger 16 mio. kr. under det oprindeligt budgetterede og 125 mio. kr. under det korrigerede budget. Resultatet af jordforsyning i 2014 kommunens byggemodning og køb/salg af jord viser et overskud på 17,7 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et underskud på 24,9 mio. kr. i oprindeligt budget og et underskud på 7,9 mio. kr. i korrigeret budget. Resultat af de Kommunale Forsyningsvirksomheder Resultatet af de Kommunale Forsyningsvirksomheder viser et underskud på 8,4 mio. kr. Resultatet påvirker kommunens mellemværende med de Kommunale Forsyningsvirksomheder som nærmere beskrevet i noterne. Det samlede regnskabsresultat Samlet viser udgiftsregnskabet et overskud på 22,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at dette underskud ikke indeholder balanceforskydninger, herunder frigivelse af deponeringer vedrørende salg af elforsyning samt grundkapitalindskud. Underskuddet indeholder heller ikke lånoptagelse og afdrag. Likviditetens udvikling I 2014 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning 815,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning består af en skattefinansieret kassebeholdning (Kasse 1) på 753,5 mio. kr. og Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital (Kasse 2) på 62,0 mio. kr. Den gennemsnitlige skattefinansierede kassebeholdning er i regnskabsår 2014 reduceret i takt med betaling af statsafgift, der vedrører salg af AKE-Net, ELSAM og Nordjysk Elhandel. Der er i 2014 betalt i alt 70,2 mio. kr. i statsafgifter. I december 2014 afsluttede Aalborg Kommunes betaling af statsafgiften, i alt har Aalborg Kommune betalt 658 mio.kr. i statsafgift. I 2013 udgjorde den samlede gennemsnitlige kassebeholdning 936,6 mio. kr. 8 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

9 Gæld og finansiel status I 2014 er det sket en nettoreduktion af kommunens langfristede gæld eksklusive ældreboliglån på 51,5 mio. kr., en nettoreduktion af gæld vedr. selvejende institutioner på 0,1 mio.kr., mens den langfristede gæld vedr. ældreboliger er forøget med 83,7 mio. kr. Den samlede langfristede gæld er således blevet forøget med 32,1 mio. kr. i Ved udgangen af 2014 udgjorde den skattefinansierede gæld 965,3 mio. kr. Gælden vedrørende selvejende institutioner udgjorde 0,8 mio. kr., mens gælden vedrørende ældreboliger udgjorde 522,1 mio. kr. Den samlede langfristede gæld udgjorde således 1.488,2 mio. kr. ultimo Befolkningsudviklingen Aalborg kommune befolkningstal voksede med personer i perioden fra den 1. januar 2014 til den 1. januar 2015, sammenlignet med tidligere år voksede Aalborg Kommune med personer og i henholdsvis 2013 og Aldersgrupper 2014 faktisk 2015 faktisk Ændring i perioden år år år år år år år år I alt Ændringer i Aalborg Kommunes befolkningstal den 1. januar 2014 til den 1. januar 2015 I perioden fra den 1. januar 2014 til den 1. januar 2015 er der sket et fald på 330 personer i aldersgruppen 0-5 år, hvorimod har der været en stigning i aldersgruppen 6-16 år på 136 personer, år på 843 personer, år på 314 personer, år på 860 personer og år på 57 personer og 85 år + på 106 personer. I alt er antallet af 67 år + vokset med personer i perioden, samlet udgør 67 + år 15 pct. af det Aalborg Kommunens samlede befolkning. Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 9

10 Regnskab 2014 Hvor blev pengene brugt i 2014? Drifts- og Anlægsudgifter Mio. kr. Procent Borgmesterens Forvaltning ,6 1,7% By- og Landskabsforvaltningen ,0 3,6% Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ,7 41,4% Ældre- og Handicapforvaltningen ,6 19,9% Skoleforvaltningen ,1 15,4% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,2 9,7% Miljø og Energiforvaltningen ,4 7,0% Moms, afdrag, likviditetsforøgelse, renter og balanceforskydninger m.m ,6 1,2% I alt ,2 100,0% Hvor kom pengene fra i 2014? Indtægter Mio. kr. Procent Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner ,6 20,0% Refusioner ,4 6,6% Skatter ,4 54,4% Lånoptagelse og renter m.m ,8 1,1% Drifts- og anlægsindtægter ,9 17,9% I alt ,2 100,0% 10 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

11 Regnskabsopgørelse 2014 Oprindelig Korrigeret budget 2014 budget 2014 R 2014 R 2013 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE mio. kr. mio. kr. mio.kr mio.kr. Indtægter 1 Skatter , , , ,5 2 Tilskud og udligning, momsrefusion m.v , , , ,3 Indtægter i alt , , , ,8 Driftsudgifter Borgmesterens Forvaltning ,3 134,0 119,7 140,6 By- og Landskabsforvaltningen ,7 301,7 301,4 364,0 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , , , ,7 Ældre- og Handicapforvaltningen , , , ,8 Skoleforvaltningen , , , ,7 Miljø- og Energiforvaltningen... 87,7 85,8 89,7 13,4 Sundheds- og Kulturforvaltningen , , ,2 876,9 Rammebeløb... 18,5 3,2 3 Driftsudgifter i alt , , , ,1 4 Renter m.v... 0,0 0,0-1,3-9,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,9-276,3-391,2-319,9 Anlægsudgifter Borgmesterens Forvaltning... 69,9 44,3 51,4 46,2 By- og Landskabsforvaltningen ,1 246,1 141,2 97,2 Familie- og Beskæftigelseforvaltningen... 20,0 14,4 12,5 24,2 Ældre- og Handicapforvaltningen... 25,0 28,0 30,8 98,1 Skoleforvaltningen... 58,5 94,6 85,8 70,5 Miljø- og Energiforvaltningen... 6,4 6,6 4,3 0,0 Sundheds- og Kulturforvaltningen... 54,3 69,3 52,3 13,1 5 Anlægsudgifter i alt ,2 503,3 378,3 349,3 Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed. -69,7 227,0-12,9 29,4 Jordforsyning Salg af jord ,8-33,1-35,9-38,2 Køb af jord incl. byggemodning... 37,7 41,0 18,1 31,9 6 Jordforsyning i alt... 24,9 7,9-17,7-6,3.A. Resultat af det skattefinansierede område -44,8 234,9-30,7 23,1 B. Brugerfinansierede område (Miljø- og Energiforvaltningen) Drift (udgifter-indtægter) ,6-6,9-27,4-61,6 Anlæg (udgifter-indtægter)... 77,7 43,0 35,7 103,5 7 Resultat af brugerfinansieret område... 53,1 36,1 8,4 41,9 C. RESULTAT I ALT (A + B)... 8,2 271,0-22,3 65,0 Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 11

12 Finansieringsoversigt / Finansiel status Finansieringsoversigt R 2014 R2013 mio. kr. mio. kr. Ændring af likvide midler Resultat i alt ,3 65,0 8 Optagne lån (langfristet gæld) ,8-188,0 8 Afdrag på lån (langfristet gæld)... 75,1 68,6 11 Ændring i langfristede tilgodehavender ,9-35,0 10 Ændring i kortfristede tilgodehavender/gæld ,3 835,8 Ændring i fonds/legater m.v... -2,2-2,4 Ændring af likvide aktiver ,4 744,0 Kursregulering m.v ,7-17,7 Ændring i alt ,1 726,3 Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt Finansiel status Ultimo 2013 Ultimo 2014 mio. kr. mio. kr. 9 Likvide aktiver ,3 268,5 10 Kortfristede tilgodehavender ,3 537,3 10 Kortfristet gæld , ,9 Kortfristet formue/gæld ,4-433,1 11 Langfristede tilgodehavender , ,2 12 Langfristet gæld (eksl. leasing) , ,2 7 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder ,4-55,0 Aktiver/passiver fonde m.m ,8-30,0 Langfristet formue/gæld , ,0 Finansiel status , ,9 Anm.: Positive tal angiver netto aktiver, negative tal (-) angiver netto gæld 12 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

13 Balance Ultimo 2013 Ultimo 2014 mio. kr. mio. kr. AKTIVER Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver , ,2 Immaterielle anlægsaktiver... 0,3 0,0 11 Finansielle anlægsaktiver , ,4 7 Finansielt udlæg, Forsyningsvirksomhederne ,4-55,0 Anlægsaktiver i alt , ,6 Omsætningsaktiver... Fysiske anlæg til salg... 88,0 69,8 Omsætningsaktiver, varebeholdninger... 0,0 5,6 10 Tilgodehavender ,3 537,3 11 Værdipapirer... 18,5 17,8 9 Likvide beholdninger ,4 268,5 Omsætningsaktiver i alt ,2 899,0 AKTIVER I ALT , ,6 Ultimo 2013 Ultimo 2014 mio. kr. mio. kr. PASSIVER Egenkapital Balance for Takstfinansierede aktiver , ,2 Balance selvejende institutioners aktiver ,0-32,5 Balance for skattefinansierede aktiver i øvrigt , ,9 Balance for finansielle statusposter , ,9 13 Egenkapital i alt , ,5 Gældsforpligtelser 14 Hensatte forpligtelser , ,1 12 Langfristede gældsforpligtelser , ,1 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v ,8-30,0 10 Kortfristede gældsforpligtelser , ,9 Gældsforpligtelser i alt , ,1 PASSIVER I ALT , ,6 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 13

14 Noter 1. Skatter Aalborg Kommunes samlede skatteindtægter i 2014 var på 8.559,4 mio. kr., hvilket præcis svarer til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om merindtægter på 14,3 mio. kr. De kommunale skatteindtægter kommer primært fra beskatning af indkomst efter personskatteloven. Herudover er de væsentligste kommunale indtægtskilder beskatning af ejendomme og beskatning af aktieselskaber mv. Skatteindtægter 2013 og 2014 Mio. kr. Regnskab 2014 Regnskab 2013 Ændring Indkomstskat , ,3-123,1 Ejendomsskatter -740,1-713,5-26,6 Selskabsskat -118,0-108,8-9,2 Øvrige skatter -12,0-10,9-1,1 Skatteintægter i alt , ,5-159,9 Som det ses af tabellen, er der en positiv udvikling i samtlige skatteindtægter. Udviklingen i de samlede skatteindtægter de seneste år fremgår af nedenstående tabel. Procentvis vækst i samlede skatteindtægter ,7 3,3 3,9 2,2 6,5 1,9 De samlede skatteindtægter vokser over årene, men med forskellige vækstrater, hvilket skyldes flere forhold. Dels er udviklingen i skatteindtægterne tæt forbundet med den generelle konjunktur- og renteudvikling og ikke mindst skiftende regeringers løbende skattereformer og initiativer. Indkomstskat Aalborg Kommune valgte i 2014 at budgettere indkomstskatterne på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Derved er der ingen forskel på det budgetterede og det endelige provenu for indkomstskatterne. Selskabsskat Indtægten fra selskabsskat på 118,0 mio. kr. er afregning på baggrund af indkomståret Således var indtægten allerede kendt i forbindelse med budgetlægningen. 14 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

15 Noter Ejendomsskatter De kommunale indtægter fra ejendomsskatter kommer fra grundskyld (beskatning af grundværdier) og dækningsafgift (beskatning af forskelsværdi og grundværdi). Ejendomsskatterne udgjorde samlet set 740,1 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til det budgetterede. I indtægterne fra grundskyld er indeholdt statslig kompensation for de af kommunens tilbagebetalinger, som skyldtes, at der i en periode fra , i sager vedrørende fradrag for forbedringer, er blevet opkrævet for meget i kommunal ejendomsskat uden hjemmel i ejendomsskatteloven. Da fejlen beror på staten, kompenserede staten for tilbagebetalingen i 2014 med i alt 7,3 mio. kr. Der er også i 2014 foretaget tilbagebetalinger af ejendomsskat som følge af klagesager om nedslag for forbedringer. Beløbet udgør i 2014 i alt 16,5 mio. kr. Heraf udgør tilbagebetalingen vedrørende grundskyld 12,7 mio. kr., mens nedslaget vedrørende dækningsafgifter udgør 1,2 mio. kr. og renteudgifter beløber sig til 2,5 mio. kr. Der er samlet set tale om fald i forhold til regnskab 2013, hvor den samlede tilbagebetaling udgjorde 22,1 mio. kr. Øvrige skatter Kommunerne modtager indtægter fra den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (kildeskattelovens 48 E) også kendt under betegnelsen forskerskatteordningen. Den særlige skatteordning indebærer, at udenlandske forskere og nøglemedarbejdere har mulighed for i en periode at opnå særligt gunstige skattemæssige vilkår ved arbejde i Danmark. Aalborg Kommune havde i 2014 indtægter fra ordningen på 6,4 mio. kr. I skatteindtægterne indgår også Aalborg Kommunes andel af dødsboskatter og afregning af det skrå skatteloft. Disse to poster bidrog samlet set med 5,5 mio. kr. i Tilskud, udligning og refusion af købsmoms Indtægtsposterne består udover skatter, primært af statstilskud og udligning. Aalborg Kommune har i 2014 modtaget statstilskud, landsudligning, tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud, udligning af selskabsskat samt tilskud til ældreområdet, dagtilbudsområdet, ø-kommuner og fra den sociale særtilskudspulje, der giver tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Kommunerne giver udviklingsbidrag til regionerne. Desuden har Aalborg Kommune udgifter til udligning vedrørende indvandrere og efterkommere, fordi kommunen i forhold til landsgennemsnittet har relativt få indvandrere og flygtninge. I perioden modtog kommunerne tilskud fra kvalitetsfonden, der skulle anvendes til anlægsinvesteringer på de borgernære serviceområder, som omfatter dagtilbudsområdet, folkeskolen, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet. Fra 2014 er tilskuddet fra kvalitetsfonden indgået i det ordinære statstilskud. Fra 2010 har kommunerne overtaget finansieringen af de forsikrede ledige. Kommunerne har siden 2010 modtaget beskæftigelsestilskud for at finansiere dette. Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 15

16 Noter Tilskud og udligning for 2014 er sammensat således: Mio. kr. Regnskab 2014 Korr. budget Opr. Budget Landsudligning , , ,8 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud -100,4-100,4-100,4 Statstilskud, ordinært -551,8-551,8-551,8 Statstilskud, betinget -109,6-109,6-109,6 Statstilskud, midtvejsregulering -12,9-12,9 0,0 Statstilskud, modregning parkeringsindtægter 2,3 2,3 Overudligning, korrektion -0,2-0,2-0,2 Udligning af selskabsskat -30,3-30,3-30,3 Statstilskud vedr. ældreområdet -23,2-23,2-23,2 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -31,1-31,1-31,1 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -17,9-17,9-17,9 Udligning og tilskud vedr udlændinge 34,6 34,6 34,6 Tilskud til ø-kommuner -2,0-2,0-2,0 Sociale særtilskudspulje -8,5-8,5-8,5 Udviklingsbidrag til regionen 25,7 25,7 25,7 Tilskud til omstilling af folkeskolen -3,4-3,4-3,4 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms -2,1 2,0 2,0 I alt, ekskl. beskæftigelsestilskud , , ,8 Beskæftigelsestilskud Oprindeligt tilskud ,4-463,4-463,4 Midtvejsregulering ,1 13,1 Medfinansiering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 0,4 0,4 Efterregulering ,7 65,7 Beskæftigelsestilskud i alt -384,2-384,2-463,4 Tilskud, udligning, moms i alt , , ,2 - = indtægt 16 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

17 Noter Der er kun få afvigelser mellem regnskabet og det korrigerede budget. I det korrigerede budget var en udgift til tilbagebetaling af refusion af købsmoms på 2,0 mio. kr. I regnskabet er der en indtægt på 2,1 mio. kr. Det skyldes dels, at udgiften til huslejemoms var lavere end forventet. Desuden er der i 2014 ekstraordinært hjemtaget 8,8 mio. kr. i momskorrektion på ejendomme for årene Endvidere har Aalborg Kommune fået tilbagebetalt 0,9 mio. kr. i huslejemoms for årene Økonomi- og Indenrigsministeriet har i orienteringsbrev præciseret, at der ikke er adgang til at opnå momsrefusion via positivlisten, når tilskudsmodtager er fuldt ud momsregistreret. Omvendt er der naturligvis adgang til at opnå fuld momsrefusion via positivlisten, når tilskudsmodtager ikke er momsregistreret. Hvis tilskudsmodtager er delvist momsregistreret, er der adgang til at hjemtage fuld momsrefusion efter positivlisten. Ovenstående er gældende fra regnskab Aalborg Kommune har reguleret ovennævnte vedr. regnskabsår 2014 via købsmomsordningen med kr Heraf er de store tilskudsmodtagere: Aalborg Kongres- og Kultur Center, momsbeløb kr. Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, momsbeløb kr. Derfor vil konteringen i 2015 ske på en særskilt tilskudsart i økonomisystemet, hvor der ikke opnås momsrefusion. Såfremt de involverede modtagere skal friholdes for denne momsændring, skal der tages særskilt stilling til det. Det betyder således også, at de berørte tilskudsmodtagere i 2. kvartal vil blive vurderet, hvorvidt de kan kategoriseres som delvist momsregistrerede og dermed få adgang til at hjemtage fuld momsrefusion efter positivlisten. Beskæftigelsestilskuddet for 2014 var oprindelig fastsat til 463,4 mio. kr. for Aalborg Kommune. Efter midtvejsreguleringen og det særlige tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden er indtægterne i beskæftigelsestilskud i 2014 på 449,9 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet skal finansiere udgifterne til de forsikrede ledige. Disse udgifter er 521,2 mio. kr. i regnskab I 2015 beregnes en efterregulering vedrørende Efterreguleringen vil blive endeligt udmeldt i juni 2014, hvorefter forholdet mellem det endelige beskæftigelsestilskud og udgifterne til forsikrede ledige kan beregnes. KL har lavet et foreløbigt skøn, der viser, at Aalborg Kommune skal betale ca. 20 mio. kr. i efterregulering. Såfremt dette bliver tilfældet, får Aalborg Kommune et samlet tab på forsikrede ledige på ca. 90 mio. kr. i Skattefinansierede driftsudgifter Regnskabet viser nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område på ,3 mio. kr. Udgifterne er 109,4 mio. kr. lavere end i det korrigerede budget, svarende til 1,0 pct. De skattefinansierede driftsudgifter kan opdeles i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter. I regnskabet er serviceudgifterne totalt 119,9 mio. kr. lavere end i korrigeret budget. De budgetgaranterede udgifter m.m. er netto 10,5 mio. kr. højere i regnskabet end i korrigeret budget. De budgetgaranterede udgifter m.m. kan opdeles i budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler (ekskl. forsikrede ledige), udgifter til forsikrede ledige og refusionsordning på særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. Budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler (ekskl. forsikrede ledige) er 5,8 mio. kr. højere end i korrigeret budget, udgifterne til forsikrede ledige er 14,8 mio. kr. højere, mens refusionsindtægterne på særligt dyre enkeltsager er 10,2 mio. kr. højere. Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 17

18 Noter Der er i løbet af 2014 givet tillægsbevillinger til den skattefinansierede drift på 133,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 127,3 mio. kr. Dette er inklusive tillægsbevillinger til aktivitetsbestemt medfinansiering og aktivering på i alt 22,3 mio. kr., som ikke er serviceudgifter i Økonomi- og Indenrigsministeriets definition. Der er givet tillægsbevillinger til de budgetgaranterede udgifter m.m. på netto 6,0 mio. kr. I alt blev der altså givet ca. 105 mio. kr. i tillægsbevilling til serviceudgifterne i ministeriets definition, heraf 79,8 mio. kr., som overførsler fra I forbindelse med overførslerne fra 2013 blev der i samme sag overført 21,4 mio.kr. fra drift til anlæg, således at tillægsbevillingen til serviceudgifterne kun var netto 58,4 mio. kr. Endvidere er der givet 19,8 mio.kr. i tillægsbevilling ved omstillingsplanen for handicapområdet. I forbindelse med budgetforliget blev der givet tillægsbevilling til 2014 på yderligere 12 mio. kr. til handicapområdet samt 4 mio.kr. til det specialiserede børneområde. Der er givet 11,3 mio. kr. i tillægsbevilling som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Aalborg Kommune modtog et tilsvarende beløb som en del af midtvejsreguleringen af statstilskuddet. Tillægsbevillingerne på 6,0 mio. kr. til det budgetgaranterede område m.m. er sammensat af tillægsbevillinger til forsikrede ledige på 53,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 9,0 mio. kr. i mindreindtægter fra den centrale refusionsordning på særligt dyre enkeltsager. Desuden er der givet tillægsbevillinger på -56,0 mio. kr. til de budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler. Heraf er -12,7 mio. kr. som følge af lov og cirkulæreprogrammet. 4. Renter Det korrigerede budget for 2014 viser en nettorenteindtægt på 0,0 mio. kr. Regnskabsresultatet blev en nettorenteindtægt på 1,3 mio. kr. altså en forbedring på 1,3 mio. kr. i.f.t. korrigeret budget. Udviklingen fra oprindeligt Budget 2014 og til Regnskab 2014 kan opgøres således: Renter (mio. kr.) R2014 Korr. B2014 Opr. B2014 Renter af likvide aktiver -33,3-30,5-30,5 Renter af kortfristede tilgodehavender -2,3 0,0 0,0 Renter af langfristede tilgodehavender -1,6 0,0 0,0 Renter af deponerede beløb -17,6-15,9-15,9 Renter vedrørende forsyningsvirksomheder 0,0 0,9 0,9 Renter af kortfristet gæld 4,9 8,0 8,0 Renter af langfristet gæld 25,4 38,1 38,1 Kurstab / kursgevinster 23,8 0,0 0,0 Garantiprovision -0,7-0,6-0,6 I alt -1,3 0,0 0,0 = indtægter, merindtægter og mindreudgifter Regnskabsresultatet er således, i væsentlig grad, påvirket af det lave renteniveau i hele 2014 samt af det store kurstab på 23,8 mio. kr., som kommunen har realiseret i Med til historien hører dog også, at kommunen ultimo 2014 havde urealiserede kursgevinster for 31,0 mio. kr. 18 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

19 Noter Kommunens værdipapirer har dog samlet set givet et positivt afkast på 1,4 % p.a. i 2014, efter kurstab og omkostninger er fratrukket. Alternativrenten ved udgangen af 2014, i form af placering af midlerne i et pengeinstitut, var 0 %. Det lave renteniveau har påvirket både kommunens renter af likvide aktiver samt renterne på den langfristede gæld i nedadgående retning i forhold til Regnskab Renterne af likvide aktiver viser en merindtægt på 2,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt Budget 2014 mens renterne af den langfristede gæld viser en mindreudgift på 12,7 mio. kr. Det skyldes primært, at renteniveauet i 2014 har været lavere end budgetteret. Renterne vedrørende kortfristet gæld viser en mindreudgift på 3,1 mio. kr. Det skyldes primært at renteudgiften vedr. tilbagebetalt dækningsafgift og grundskyld har været lavere end budgetteret. Udgifter til risikoafdækning vedr. den langfristede gæld er indeholdt i resultatet for renter. Finansiel strategi rentestrategi Rentestrategien er vedtaget af byrådet i 2002, med det formål at minimere kommunens budgetrisiko vedrørende den langfristede gæld. Tankegangen bag rentestrategien er, at et fastforrentet lån har en højere budgetsikkerhed end et variabelt lån. Låneporteføljen (kommunens egne lån) er opdelt i 3 grupper, der fremgår af nedenstående. Ud over egne lån indeholder oversigten lån vedrørende selvejende institutioner samt ældreboliglån. Det tilstræbes at de 3 grupper af kommunale lån er af nogenlunde samme størrelse; men fordelingen ændres løbende, bl.a. i takt med ny lånoptagelse, omlægning af lån samt afvikling af lån. Tabellen viser endvidere gennemsnitlige de rentesatser, som er betalt i Den gennemsnitlige rente er indikativ og beregnet på baggrund af middelværdier i restgælden for de enkelte grupper. Årsberetning 2014 Aalborg Kommune 19

20 Noter Fordeling af lån på enkelt grupper: Lånetype Ultimo 2014 Mio. kr. %-vis andel Gns. Rente Høj budgetsikkerhed DKK lån 413,0 53,6% 3,32% EUR lån 104,9 3,02% Mellemste budgetsikkerhed DKK lån 189,2 19,6% 2,12% Lav budgetsikkerhed DKK lån 132,4 25,8% 0,52% CHF lån 117,3 0,23% Lån til boligforbedringer 9,3 1,0% 1,05% I alt 966,1 100,0% 2,30% Ældreboliglån 522,1 Ej vægtet 3,14% I alt inklusive ældreboliglån 1.488,2 Kriterierne for opdelingen af lånene er: Høj budgetsikkerhed, typisk lån med fast rente i hele løbetiden eller lån sikret med SWAP-aftaler med en restløbetid på 5 år eller derover Mellem budgetsikkerhed, typisk lån, hvor renten er fast en del af lånets løbetid, lån med renteloft eller lån sikret med SWAP-aftaler med løbetid op til 5 år Lav budgetsikkerhed, typisk lån med variabel rente og valutalån 20 Årsberetning 2014 Aalborg Kommune

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på:  Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskab Regnskabsopgørelse Balance Noter Det nære sundhedsvæsen Modtagelse af flygtninge...

Regnskab Regnskabsopgørelse Balance Noter Det nære sundhedsvæsen Modtagelse af flygtninge... Årsberetning 2015 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2015... 4 Regnskab 2015... 10 Regnskabsopgørelse 2015... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2011 Side 2 Årsberetning 2011 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2011... 4 Regnskab 2011... 8 Regnskabsopgørelse... 9 Finansieringsoversigt / Finansiel

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Virksomhedsrapport januar-dsulo 2016

Virksomhedsrapport januar-dsulo 2016 Virksomhedsrapport januar- 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter og budgetgaranterede

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Virksomhedsrapport Januar - april 2014

Virksomhedsrapport Januar - april 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - april 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017)

Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Regnskabsresultatet for 2012 ligger 25,3 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabsresultatet for 2012 ligger 25,3 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget. Noter Note 1 - Skatter Skatter består af to hovedgrupper. Indkomstskatter fra skattepligtige borgere samt øvrige skatter, som hovedsageligt består af beskatning på jord, ejendomme og selskaber. Indkomne

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere