Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget Godkendelse af budgetmateriale 3 Økonomisk orientering november Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings vedtægter 10 Askehavegårds jorder. 12 Godkendelse af anlægsbevilling til ventilationsanlæg i Breelteparkens køkken 13 Klagesag vedr. byggesagsgebyr 15 Kvalitetsstandard for Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse 17 Forslag til Affaldsplan Forskønnelsespulje Tillægsbevilling til drift af Danmarks Miljøportal 24 Forpligtende kommunesamarbejde om specialundervisning 26 Opkrævning af manglende egenbetaling til SFO 29 Fastsættelse af serviceniveau på støttetimer i klubber og SFO til børn med særlig behov 31 Vallerødskolen - Frigivelse af anlægsmidler til udbygning og modernisering 33 Etablering af ny daginstitution på "Breeltetrekanten" 37 Jon Litle Søgruppe søger om depot- og klargøringsfaciliteter 40 Klubhus til Rungsted Kajakklub 43 Gældssanering af HRT s tennishaller 49 Bilagsoversigt 51 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 213 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den Borgmesteren orienterede om det igangværende biografprojekt og det blev besluttet, at spørgsmålet om en henvendelse fra ejeren drøftes i kommunalbestyrelsen den 24/ i lukket møde. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 214 Acadre sagsnr.: 08/2512 Journalnr.: S01 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Line Becher Budget Godkendelse af budgetmateriale Resume Med udgangspunkt i den gennemførte budgetproces og den endelige vedtagelse af budget , har administrationen udarbejdet et udkast til Mål og Økonomi, som er kommunens budgetberetning. Ligeledes er der udarbejdet et udkast til budgetannonce til Ugebladet, hvor budgettet bliver præsenteret i kort form. Forslag Administrationen foreslår, at økonomiudvalget godkender: Udkast til Mål og Økonomi Udkast til budgetannonce Sagsfremstilling Den 6. oktober 2008 vedtog kommunalbestyrelsen budget Resultatet er nu samlet i et udkast til Mål og Økonomi, som er kommunens budgetberetning. Resultatet er desuden præsenteret i kort form i et udkast til budgetannonce, som indrykkes i Ugebladet den 17. december Mål og Økonomi Formålet med publikationen Mål og Økonomi er på en imødekommende og let tilgængelig måde at give kommunens interessenter et fyldestgørende indblik i kommunens økonomi og i de politiske prioriteringer. Udkastet til Mål og Økonomi foreligger i samme lay-out som de foregående års publikationer. Udkastet er endnu ikke endeligt kvalitetssikret både i forhold til tekst, billeder og tabeller. Mål og Økonomi indeholder en sammenskrivning af det materiale, som økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen har fået præsenteret i løbet af budgetlægningen. Mål og Økonomi indeholder følgende afsnit: Generelle budgetbemærkninger Budget Forord Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Budget I tal og tekst Budgetprocessen (kort redegørelse for budgetprocessens faser) Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring Politikområdebeskrivelser (pr. politikområde) Oversigter Bevillingsoversigt Anlægsoversigt Takster Politikområdebeskrivelserne er blevet ajourført i forhold til den version, som blev forelagt ved 1. behandlingen af budgetforslaget. Således er de nye mål for 2009 og overslagsårene samt de økonomiske nøgletal blevet indarbejdet i beskrivelserne. Hertil kommer, at politikområdebeskrivelserne efterfølgende er blevet behandlet i fagudvalgene, og fagudvalgenes bemærkninger er nu indarbejdet. Den endelige version af Mål og Økonomi og Taloversigter udleveres til kommunalbestyrelsen på mødet den 15. december Budgetannoncen Administrationen har ligesom sidste år udarbejdet udkastet til budgetannoncen som en 1- sidet annonce. Budgetannoncen indeholder et forord, som kommunikerer samme budskaber som forordet i Mål og Økonomi. Herudover er der en kort præsentation af udgifts- og indtægtsfordelingen, de væsentligste takster samt nogle enkelte hovedhistorier, der beskriver en række af de nye mål i budget Lovgrundlag Styrelseslovens 39 foreskriver, at det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige Budgetoverslag skal være tilgængeligt for kommunens beboere. Ifølge stk. 2 skal en kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene udsendes til kommunens borgere eller indrykkes i den lokale presse, inden det kommende regnskabsårs begyndelse. Sagens tidligere behandling Fremlæggelsen af budgetmaterialet er en del af budgetproces Bilag - Mål og økonomi til ØU pdf - Budgetannonce_2008 til pdf Beslutning Økonomiudvalget den Alle partier havde redaktionelle ændringsforslag til den fremlagte budgetannonce, som vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Henrik Klitgaard ( B ) foreslog, at man til næste år overvejer den økonomiske besparelse, der vil være forbundet med, at budgetannoncen fremlægges på Hørsholm Kommunes hjemmeside i stedet for at trykke denne. Der var enighed om at drøfte det fremsatte forslag i forbindelse med fremlæggelse af næste års budgetannonce. Økonomiudvalget godkendte herefter udkast til mål og økonomi samt udkast til budgetannonce med de aftalte rettelser. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 215 Acadre sagsnr.: 08/8381 Journalnr.: P07 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Økonomisk orientering november 2008 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2008 opgjort ultimo oktober Status for forbruget til og med oktober 2008 viser på de overordnede tal, et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det periodiserede budget. Det vurderes at servicerammen for 2008 vil blive overskredet med ca. 1,4 mio. kr. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 895,1 mio. kr. opgjort ultimo oktober Ud af et helårsbudget på 1.142,5 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 78,3 jf. tabel 1. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo oktober 2008 er 78,3 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 68,8 pct. (ØU) til et maksimum på 84,9 pct. (BEU). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo oktober 2008 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugspct. Normeret budget** Mindreforbrug (-) i kr. af norm. Mindreforbrug (-) i pct. af norm. budget TMU - skat 51,2 70,1 73,1% 58,4-7,2-12,3% TMU - bruger -21,5-8, BSU 340,3 414,5 82,1% 345,4-5,1-1,5% SSU 306,0 388,7 78,7% 323,9-17,9-5,5% KFU 46,0 59,1 77,9% 49,2-3,2-6,6% BEU 37,4 44,1 84,9% 36,7 0,7 1,9% ØU*** 114,2 166,0 68,8% 138,4-24,2-17,5% I alt 873, ,8 77,1% I alt, ekskl. det brugerfinansierede 895, ,5 78,3% 952,1-56,9-6,0% område Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 83% af helårsbudgettet (10 ud af 12 måneder) Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2008 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene forbruger ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er opgjort til 894,2 mio. kr. ultimo oktober Det svarer til 78,3 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 895,1 mio. kr. Samlet set er der ultimo oktober 2008 et periodiseret merforbrug på 1,0 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo oktober 2008 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. af per. budget per. budget TMU - skat 51,2 49,8 1,4 2,8% TMU - bruger -21, BSU 340,3 337,0 3,3 1,0% SSU 306,0 304,0 2,0 0,7% KFU 46,0 45,1 0,9 2,0% BEU 37,4 34,0 3,4 10,0% ØU* 114,2 124,2-10,0-8,0% I alt 873, I alt, ekskl. det brugerfinansierede 895,1 894,2 1,0 0,1% område Anm.: * Herunder Redningsberedskab På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret merforbrug på 1,4 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 3,3 mio. kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til det periodiserede merforbrug i sidste måned. På Kultur- og Fritidsområdet er der et periodiseret merforbrug på 0,9 mio. kr. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på 3,4 mio. kr. Det skønnes at ca. 1,4 mio. kr. vedrører manglende refusioner. Ved budgetrevision 3 blev det skønnet, at der på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område vil være en budgetoverskridelse ved årets udgang på 2 mio. kr., hvilket fortsat ser ud til at blive tilfældet. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 10,0 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på fastholdelse og rekruttering af personale. På lønpuljer er der et restbudget på 7,9 mio. kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt at de 5 mio. kr. vil blive udmøntet over resten af året. Serviceudgifter Velfærdsministeriet har d. 26/9.08 udsendt bekendtgørelse vedr. sanktionslovgivningen for regnskab I denne fremgår det at det vedtagne budget på serviceudgifterne for Hørsholm kommunes vedkommende er 941 mio. kr. Dertil kommer korrektioner vedr. pris og løn, DUT-midler samt speciale sociale områder. Disse korrektioner beløber sig til i alt 14 Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 mio. kr. Den samlede ramme Hørsholm kommune skal overholde på service udgifterne er således 954,8 mio. kr. De første 10 måneder af 2008 er forbruget på serviceudgifter 796,5 mio. kr. Med baggrund i forbrugsmønsteret de sidste 3 år vurderes det at de sidste 2 måneder af 2008 vil resultere i et forbrug på ca. 159,7 mio. kr. I alt et vurderet forbrug på i alt 956,2 mio. kr. i Det vurderes altså at servicerammen vil blive overskredet med ca. 1,4 mio. kr. I forhold til sidste måneds opgørelse hvor det blev vurderet at der ville være en overskridelse af servicerammen på ca. 6 mio. kr., er der kommet en efterregulering af regnskab 2007 fra Movia vedr. busdrift. Dette har resulteret i en indtægt på 3,5 mio. kr. Anlæg I lighed med serviceudgifterne er anlægsudgifterne underlagt sanktionsmuligheder. I ØU d. 14/8-08 orienterede administrationen om at der ville være et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. på anlægssiden i forhold til det vedtagne budget. Efter de 10 første måneder har der været et forbrug på 25,6 mio. kr. ud af et vedtaget anlægsbudget på 46,3 mio. kr. (ekskl. brugerfinansieret område). Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 99,4 mio. kr. opgjort ultimo oktober 2008 jf. graf nedenfor. Gennemsnitlige likvide aktiver, Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Tabel 3 viser tillægsbevillinger i 2008 fordelt på serviceudgifter og øvrige udgifter. Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger 2008 Tillægsbevillinger på serviceudgifter Øvrige tillægsbevillinger Godkendte tillægsbevillinger Daginstitutionsområdet kapacitetsændringer BSU-57/07-B Tillægsbevilling i forbindelse med folketingsvalg ØU-131/07-B Ridesporten i Hørsholm KFU-98/07-B Budgetrevision 1 ØU Breeltetrekanten ØU-136/07-B Temalokalplan - bevaringsværdige bygninger ØU Dronningedammen - ekstra belysning ØU APOP- idriftsættelse af anlæg ØU Rungsted badestrand - genskabelse af badestrand ØU Rungsted badestrand - driftsudgifter i badesæson 2008 TMU IT-afdelingens resourcer og organisering i 2008 ØU Breelteparken-perspektiver i en udbygning SSU Overførsler fra 2007 til 2008 ØU Plejeboligbyggeri Kokkedal V. ØU Budgetrevision 2 ØU Selskabets stiftelse ØU Ekstern bistan, styregruppe rapport vedr. Idrætsparkens udvidelse ØU Budgetrevision 3 ØU Konvertering af anlæg til drift ØU Smedehullet - grønt område ved den nye sognegård ØU Foreslåede tillægsbevillinger ØU 30/ Istandsættelse af kælder på Margrethelund Foreslåede tillægsbevillinger ØU 13/ Drift af Danmarks Miljøportal ØU Klubhus til Rundsted Kajakklub ØU Godkendelse af anlægsbevilling til ventilationsanlæg i Breelteparkens køkken Tillægsbevillinger i alt (inkl. Foreslåede) Tillægsbevillinger ekskl. Overførsler Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Økonomiudvalget Punkt: 216 Acadre sagsnr.: 08/18388 Journalnr.: P24 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jannik Lund Olsen Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings vedtægter Resume Nordforbrænding ønsker at ændre deres vedtægter således at a) hele Rudersdal Kommune indtræder som fuldt medlem af interesentskabet, mod før hvor kun Søllerød Kommune var interesent i Norforbrænding, og b) at Staten Danmark opnår særstatus i spørgsmålet om selvskyldnergarantier og staten derved kan rette krav direkte mod interesenter (kommuner), modsat andre kreditorer der skal starte med at rette krav mod selskabet. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen at anbefale de foreslåede vedtægtsændringer godkendt. Sagsfremstilling Rudersdals medlemskab Rudersdal Kommune blev, ved kommunalreformen, dannet af Birkerød og Søllerød Kommuner, og den nye kommune blev i den forbindelse interessent i både Vestforbrænding og Nordforbrænding, da de to sammenlagte kommuner var interessent i hver sin forbrænding. Efterfølgende er der lavet aftaler mellem Rudersdal Kommune og Vestforbrænding om udtrædelse af interessentskabet og Nordforbrænding om fortsættelse og udbygning af interessentskabsdeltagelsen for hele den nye kommune. Vedtægtsændringerne, hvis de vedtages, går ud på at Rudersdal Kommune fra 1. januar 2008 bliver fuldt medlem af interessentskabet inkl. fuld ret og pligt til at levere fast affald fra hele kommunen. Der vil være en indfasningsperiode over 6 år med hensyn til ejerforhold og hæftelse. Ejerforhold i forhold til alle interessenter ændres fra 1. januar 2008 fra en fast procentdel til hæftelse efter folketal. Aftalen mellem Rudersdal Kommune og Nordforbrænding indbefatter desuden at Nordforbrænding, efter een samlet driftsaftale, varetager driften af genbrugstationerne i Nærum (Containerhaven) og Birkerød (Blokken). Hæftelse for hele det nye Rudersdal Kommune i interesentsselskabet, vil over en 6 årig periode overgå fra at være en fast procentdel til, fra 1. januar 2014, at være baseret på indbyggertal i kommunen pr. 1. januar i det pågældende år. Dette gælder alle fem interesentkommuner. Indfasningen over 6 år sker med en justering på 1/6 hvert år, af forskellen mellem den faste sats (i 2008) og den procentvise andel efter folketal (2008 tal). Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Særstatus til den Danske Stat Der foreslås en vedtægtsændring der giver den Danske Stat særstatus i forhold til at rette krav direkte mod interressenterne således at der gives en undtagelse til den Danske Stat fra hovedreglen i Nordforbrændings vedtægter ( 5 stk. 2 og 3). Nordforbrænding skal i visse tilfælde stille garantier overfor den Danske Stat. Dette kan gøres i form af selvskyldnergarantier hvor interessenterne hæfter for selvskabet. Iflg Nordforbrændings vedtægter, skal eventuelle kreditorer først gå til interessentskabet før de kan gå til interessenterne med et krav. Dette vil Staten imidlertid ikke længere acceptere i forbindelse med selvskyldnergarantier. Når alle interessentkommuner har godkendt vedtægtsændringerne skal det endeligt godkendes af Statsforvaltningen Hovedstaden, som er tilsynsmyndighed efter 60 i Kommunestyrelsesloven. Bilag - Bestyrelsesmateriale Beslutning Økonomiudvalget den Borgmester Uffe Thorndahl deltog ikke i behandlingen af dagsordenspunktet, idet han erklærede sig inhabil. Der var enighed om at godkende de foreslåede vedtægtsændringer jf. bilag under forudsætning af, at vedtægterne samtidig ændres, således at der i Nordforbrændings bestyrelse skal være yderligere et bestyrelsesmedlem pr. kommune. Til brug for kommunalbestyrelsens behandling af sagen indarbejdes vedtægtsændringer i det samlede vedtægtsudkast, som fremsendes som bilag til KB s behandling af sagen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 Økonomiudvalget Punkt: 217 Acadre sagsnr.: 08/21546 Journalnr.: P20 Sagsforløb: ØU - KB. - Lukket sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Andreasson Askehavegårds jorder. Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Økonomiudvalget Punkt: 218 Acadre sagsnr.: 08/22207 Journalnr.: S05 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Morten Winge Godkendelse af anlægsbevilling til ventilationsanlæg i Breelteparkens køkken Resume I/S Breelteparkens plejecenter ønsker at anvende 1,6 mio. kr. af det overskud, Breelteparken fik overført fra 2007 til 2008 til et nyt ventilationsanlæg i køkkenet. Dette kræver, at Kommunalbestyrelsen godkender en omplacering og frigiver pengene som en anlægsbevilling. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der omplaceres 1,6 mio. kr. fra Breelteparkens driftsbudget til anlægsbudgettet på politikområde 41 og at pengene frigives til anvendelse til et nyt ventilationsanlæg til Breelteparkens køkken Sagsfremstilling Ventilationsanlægget i Breelteparkens køkken er etableret i Det fremstår nedslidt med mange nedbrud, derudover lever det i dag ikke op til de arbejdsmiljømæssige krav. Breelteparkens køkken producerer dagligt ca. 500 portioner til visiterede ældre borgere i eget hjem, 4 plejehjem, 2 aktivitetscentre samt et daghjem i Hørsholm kommune. Ca. 80 % leveres udenfor Breelteparken. Anlægget er løbende blevet vedligeholdt gennem årene, men er nu nået en standard hvor det vil være betænkeligt at fortsætte driften p.g.a risiko for større nedbrud, eller et muligt påbud fra Arbejdstilsynet Et nyt ventilationsanlæg i køkkenregionen skal bortsuge damp fra opvask og mados fra produktionen og tilføre konditioneret friskluft uden træk gener for personalet Ifølge budet på et nyt anlæg, vil det i forhold til det gamle anlæg give en besparelse på el regningen på 20 % og dertil kommer genvinding % af varmen. Prisen for et anlæg vil være ca. 1,6 mil. eks. moms. Fjernelse af det gamle anlæg er indeholdt i tilbudet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Anlægsperioden vil formentlig være ca. 30 dage, og firmaet tilbyder at tilrettelægge arbejdet, så produktionen kan fortsættes dog under vanskeligere forhold. Det endeligt tilbud er endnu ikke færdigbehandlet, men starten på anlægsarbejdet vil kunne påbegyndes i indeværende år. Breelteparken kan finansiere det nye ventilationsanlæg indenfor overførslen fra 2007 samt midler opsparet i indeværende år. Økonomi/personale Det er administrationens vurdering, at den beskrevne udskiftning har en karaktér, så det kan udføres som et anlægsarbejde. Herved kommer udskiftningen ikke i karambolage med regeringens loft over serviceudgifterne, og administrationen kan derfor anbefale, at bevillingen gives, da der er tale om en udskiftning, som under alle omstændigheder skal finde sted indenfor en kortere tidshorisont. Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 41 drift Politikområde: 41 anlæg Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 41 anlæg Politikområde: I alt Beslutning Økonomiudvalget den Der var enighed om at følge indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Økonomiudvalget Punkt: 219 Acadre sagsnr.: 08/21520 Journalnr.: K00 Sagsforløb: ØU - KB. - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Andreasson Klagesag vedr. byggesagsgebyr Resume Orientering om Hørsholm Kommunes behandling af klage over opkrævning af byggesagsgebyr. Forslag Administrationen foreslår, at økonomiudvalget tager administrationens begrundelse og afvisning af klagen, indgivet af Auktionshuset v/ Ole Steen Christensen, til efterretning. Sagsfremstilling Foranlediget af en konkret klagesag fra Auktionshuset v/ Ole Steen Christensen, Ved Klædebo 17, 2970 Hørsholm, som har verseret i flere år, har klager bl.a. gjort gældende, at Hørsholm Kommunes byggesagsgebyropkrævning er i strid med lovgivningen og grundlovens 43. Klager har til støtte for dette klagepunkt anført, at opkrævning af et byggesagsgebyr skal kunne henføres til en konkret lovbestemmelse i bygningsreglement eller byggeloven svarende til den bestemte type bebyggelse, der gives byggetilladelse til. Plan og Byg har ved et notat af 8/ til Teknik og Miljøudvalget lavet en oversigt over gebyrindtægter og udgifter for årene , som viser, at der har været et gennemsnitligt overskud på kr ,00 pr. år for hele perioden, notatet er vedlagt som bilag. Højesteret har i en lignende sag ved dom af 20/ afvist en tilsvarende klage med følgende begrundelse: "Højesteret finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at de anførte hjemmelsbestemmelser forudsætter, at der foretages en opdeling af byggesagsområdet på henholdsvis BR 95 og bygningsreglementet for småhuse. Kommunens gebyrer er fastsat i overensstemmelse med almindelige principper inden for byggesagsområdet. Det tiltrædes, at forholdet mellem indtægterne fra byggesagsgebyrerne og udgifterne på byggesagsområdet nødvendigvis må vurderes over en periode på flere år. Det må videre lægges til grund, at kommunen alene har i lønudgifter gennem en årrække har anvendt ca. 3 mio. kr. årligt på byggesagsområdet, hvortil kommer byggesagsområdets andel af de almindelige generalomkostninger i den kommunale administration. På den anførte baggrund og efter det oplyste om gebyrindtægternes størrelse finder Højesteret, at Tårnby Kommunes opkrævning af det omhandlede byggesagsgebyr har haft den fornødne hjemmel i bestemmelserne i BR 95 og byggeloven". Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Efter administrationens undersøgelser af Hørsholm Kommunes administration og opkrævning af byggesagsgebyrer, herunder måden for opkrævningen, er det administrationens opfattelse, at denne er i fuld overensstemmelse med lovgivningen og administrationens indstilling er således at afvise klagen. Bilag - Notat om gebyrindtægter af oktober 2007 Noter til bilag Notat af 8/ udarbejdet af Plan og Byg til Teknik og Miljøudvalget om gebyrindtægter og udgifter for årene Beslutning Økonomiudvalget den Der var enighed om at følge indstillingen, og sagen skal således ikke forelægges Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Økonomiudvalget Punkt: 220 Acadre sagsnr.: 08/19058 Journalnr.: P23 Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Moltsen Kvalitetsstandard for Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse Resume I følge Servicelovens 104 skal kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens fastsættelse af indhold, omfang og udførelse af et kommunalt tilbud til borgeren. Administrationen lægger med dette dagsordenspunkt op til et bud på en kvalitetsstandard for Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse. Endvidere lægger administrationen op til, at kvalitetsstandarden lægges ud på Hørsholm Kommunes hjemmeside til orientering om kommunens serviceniveau på aktivitets- og værestedsområdet for voksne med sindslidelse. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler: - At Kvalitetsstandard, Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse, Lov om social service 104 godkendes - At ovennævnte kvalitetsstandard lægges ud på Hørsholm Kommunes hjemmeside med henblik på borgerinformation vedrørende kommunens serviceniveau på aktivitets- og værestedsområdet for voksne med sindslidelse. Sagsfremstilling I følge Servicelovens 104 skal kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. I fortsættelse af processen omkring udarbejdelse af kvalitetsstandarder på voksenområdet er nu udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Kvalitetsstandarden foreslås godkendt og herefter udlagt på Hørsholm Kommunens hjemmeside, således at borgerne har let ved at orientere sig om kommunens serviceniveau på aktivitets- og værestedsområdet for voksne med sindslidelse, hvis et eventuelt behov skulle opstå. Endelig bemærkes, at i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område rådgiver Handicaprådet kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, ligesom rådet høres over initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. På denne baggrund er kvalitetsstandarden sendt til høring i Hørsholm Handicapråd. Rådets tekniske bemærkning, jfr. vedlagte bilag af 15. oktober 2008, er indarbejdet i kvalitetsstandarden. I relation til Hørsholm Handicapsråds bemærkning omkring information "om tilbuddet på papir for de, som ikke er gode til internet" kan oplyses, at en sådan information findes i brochureform, og at denne pt. er under revision/opdatering. Økonomi/personale Der er ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser forbundet med forslagene. Kommunikation Kvalitetsstandarden lægges ud på Hørsholm Kommunes hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens godkendelse samt videreformidles til kommunens medarbejdere på området. Bilag - Kvalitetsstandard vedr. Åstedet - Høringssvar fra Hørsholm Handicapråd, 15. oktober 2008 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Der var enighed om at følge administrationens indstilling. Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Økonomiudvalget Punkt: 221 Acadre sagsnr.: 08/20549 Journalnr.: P16 Sagsforløb: TMU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Errebo Forslag til Affaldsplan Resume Ifølge bekendtgørelse om affald skal kommunalbestyrelsen hver 4. år vedtage en ny affaldsplan for håndtering af affald i kommunen. Den nye affaldsplan skal erstatte Affaldsplan , som udløber den 31. december I den forbindelse er der nu udarbejdet et forslag til Affaldsplan Forslaget skal sendes videre til ØU og Kommunalbestyrelsen og godkendes, med henblik på offentliggørelse ved annoncering i de lokale aviser samt på kommunens hjemmeside i 8 ugers høringsperiode. Affaldsplan forventes at træde i kraft fra den 1. januar Forslag Administrationen anbefaler, at Teknik og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen at godkende forslaget. Sagsfremstilling Det nye forslag til Affaldsplan er den femte affaldsplan, som er udarbejdet af Nordforbrænding og i tæt samarbejde med interessentkommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. Forslag til Affaldsplan bygger også på lokale interessegruppers ideer og ønsker til den fremtidige affaldshåndtering. Ligeledes har interessentkommunernes Teknik og Miljøudvalg været indbudt til temamøde den 27. maj 2008 om planens foreløbige elementer, hvor tilkendegivelserne fra temamødet er indarbejdet i planen. Som noget nyt i affaldsplanen har vi fokus på klima, der er et aktuelt miljøemne, og derfor vil vi fortsætte arbejdet med miljørigtig affaldshåndtering. (Kapitel 3.5). Et andet aktuelt emne er det visuelle miljø, og at vi også her skal arbejde med at holde by og natur ren. (Kapitel 4.2). Implementeringen af affaldsplanen har betydning for både husholdninger og erhverv. De eksisterende ordninger tilpasses gældende retningslinier, nye ordninger indføres, og informationsindsatsen styrkes. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 Affaldsplanen gælder for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2020, dog med fokus på perioden 1. januar december Forslag til Affaldsplan består af 2 dele: Forslag til Affaldsplan (bilag 1) og bilag til affaldsplan 2009: Affaldsstatus 2007 (bilag 2). Affaldsplan omhandler de overordnede mål for kommunernes indsats med hensyn til alt affald, der fremkommer i kommunerne. Herudover er der beskrevet de konkrete mål og initiativer for affald fra husholdninger og erhverv samt en tidsplan for den forventede rækkefølge for gennemførelsen af initiativerne. Affaldsstatus 2007 indeholder en opgørelse over de indsamlede mængder affald for 2007 samt en oversigt over affaldsmængderne for de seneste 5 år, dvs Herudover er der en beskrivelse af ordninger, økonomi og opfølgning på sidste affaldsplan. Bilag - Affaldsstatus - Forslag Affaldsplan Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Der var enighed om at følge indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere