Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget Godkendelse af budgetmateriale 3 Økonomisk orientering november Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings vedtægter 10 Askehavegårds jorder. 12 Godkendelse af anlægsbevilling til ventilationsanlæg i Breelteparkens køkken 13 Klagesag vedr. byggesagsgebyr 15 Kvalitetsstandard for Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse 17 Forslag til Affaldsplan Forskønnelsespulje Tillægsbevilling til drift af Danmarks Miljøportal 24 Forpligtende kommunesamarbejde om specialundervisning 26 Opkrævning af manglende egenbetaling til SFO 29 Fastsættelse af serviceniveau på støttetimer i klubber og SFO til børn med særlig behov 31 Vallerødskolen - Frigivelse af anlægsmidler til udbygning og modernisering 33 Etablering af ny daginstitution på "Breeltetrekanten" 37 Jon Litle Søgruppe søger om depot- og klargøringsfaciliteter 40 Klubhus til Rungsted Kajakklub 43 Gældssanering af HRT s tennishaller 49 Bilagsoversigt 51 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 213 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den Borgmesteren orienterede om det igangværende biografprojekt og det blev besluttet, at spørgsmålet om en henvendelse fra ejeren drøftes i kommunalbestyrelsen den 24/ i lukket møde. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 214 Acadre sagsnr.: 08/2512 Journalnr.: S01 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Line Becher Budget Godkendelse af budgetmateriale Resume Med udgangspunkt i den gennemførte budgetproces og den endelige vedtagelse af budget , har administrationen udarbejdet et udkast til Mål og Økonomi, som er kommunens budgetberetning. Ligeledes er der udarbejdet et udkast til budgetannonce til Ugebladet, hvor budgettet bliver præsenteret i kort form. Forslag Administrationen foreslår, at økonomiudvalget godkender: Udkast til Mål og Økonomi Udkast til budgetannonce Sagsfremstilling Den 6. oktober 2008 vedtog kommunalbestyrelsen budget Resultatet er nu samlet i et udkast til Mål og Økonomi, som er kommunens budgetberetning. Resultatet er desuden præsenteret i kort form i et udkast til budgetannonce, som indrykkes i Ugebladet den 17. december Mål og Økonomi Formålet med publikationen Mål og Økonomi er på en imødekommende og let tilgængelig måde at give kommunens interessenter et fyldestgørende indblik i kommunens økonomi og i de politiske prioriteringer. Udkastet til Mål og Økonomi foreligger i samme lay-out som de foregående års publikationer. Udkastet er endnu ikke endeligt kvalitetssikret både i forhold til tekst, billeder og tabeller. Mål og Økonomi indeholder en sammenskrivning af det materiale, som økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen har fået præsenteret i løbet af budgetlægningen. Mål og Økonomi indeholder følgende afsnit: Generelle budgetbemærkninger Budget Forord Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Budget I tal og tekst Budgetprocessen (kort redegørelse for budgetprocessens faser) Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring Politikområdebeskrivelser (pr. politikområde) Oversigter Bevillingsoversigt Anlægsoversigt Takster Politikområdebeskrivelserne er blevet ajourført i forhold til den version, som blev forelagt ved 1. behandlingen af budgetforslaget. Således er de nye mål for 2009 og overslagsårene samt de økonomiske nøgletal blevet indarbejdet i beskrivelserne. Hertil kommer, at politikområdebeskrivelserne efterfølgende er blevet behandlet i fagudvalgene, og fagudvalgenes bemærkninger er nu indarbejdet. Den endelige version af Mål og Økonomi og Taloversigter udleveres til kommunalbestyrelsen på mødet den 15. december Budgetannoncen Administrationen har ligesom sidste år udarbejdet udkastet til budgetannoncen som en 1- sidet annonce. Budgetannoncen indeholder et forord, som kommunikerer samme budskaber som forordet i Mål og Økonomi. Herudover er der en kort præsentation af udgifts- og indtægtsfordelingen, de væsentligste takster samt nogle enkelte hovedhistorier, der beskriver en række af de nye mål i budget Lovgrundlag Styrelseslovens 39 foreskriver, at det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige Budgetoverslag skal være tilgængeligt for kommunens beboere. Ifølge stk. 2 skal en kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene udsendes til kommunens borgere eller indrykkes i den lokale presse, inden det kommende regnskabsårs begyndelse. Sagens tidligere behandling Fremlæggelsen af budgetmaterialet er en del af budgetproces Bilag - Mål og økonomi til ØU pdf - Budgetannonce_2008 til pdf Beslutning Økonomiudvalget den Alle partier havde redaktionelle ændringsforslag til den fremlagte budgetannonce, som vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Henrik Klitgaard ( B ) foreslog, at man til næste år overvejer den økonomiske besparelse, der vil være forbundet med, at budgetannoncen fremlægges på Hørsholm Kommunes hjemmeside i stedet for at trykke denne. Der var enighed om at drøfte det fremsatte forslag i forbindelse med fremlæggelse af næste års budgetannonce. Økonomiudvalget godkendte herefter udkast til mål og økonomi samt udkast til budgetannonce med de aftalte rettelser. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 215 Acadre sagsnr.: 08/8381 Journalnr.: P07 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Økonomisk orientering november 2008 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2008 opgjort ultimo oktober Status for forbruget til og med oktober 2008 viser på de overordnede tal, et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det periodiserede budget. Det vurderes at servicerammen for 2008 vil blive overskredet med ca. 1,4 mio. kr. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 895,1 mio. kr. opgjort ultimo oktober Ud af et helårsbudget på 1.142,5 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 78,3 jf. tabel 1. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo oktober 2008 er 78,3 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 68,8 pct. (ØU) til et maksimum på 84,9 pct. (BEU). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo oktober 2008 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugspct. Normeret budget** Mindreforbrug (-) i kr. af norm. Mindreforbrug (-) i pct. af norm. budget TMU - skat 51,2 70,1 73,1% 58,4-7,2-12,3% TMU - bruger -21,5-8, BSU 340,3 414,5 82,1% 345,4-5,1-1,5% SSU 306,0 388,7 78,7% 323,9-17,9-5,5% KFU 46,0 59,1 77,9% 49,2-3,2-6,6% BEU 37,4 44,1 84,9% 36,7 0,7 1,9% ØU*** 114,2 166,0 68,8% 138,4-24,2-17,5% I alt 873, ,8 77,1% I alt, ekskl. det brugerfinansierede 895, ,5 78,3% 952,1-56,9-6,0% område Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 83% af helårsbudgettet (10 ud af 12 måneder) Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2008 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene forbruger ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er opgjort til 894,2 mio. kr. ultimo oktober Det svarer til 78,3 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 895,1 mio. kr. Samlet set er der ultimo oktober 2008 et periodiseret merforbrug på 1,0 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo oktober 2008 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. af per. budget per. budget TMU - skat 51,2 49,8 1,4 2,8% TMU - bruger -21, BSU 340,3 337,0 3,3 1,0% SSU 306,0 304,0 2,0 0,7% KFU 46,0 45,1 0,9 2,0% BEU 37,4 34,0 3,4 10,0% ØU* 114,2 124,2-10,0-8,0% I alt 873, I alt, ekskl. det brugerfinansierede 895,1 894,2 1,0 0,1% område Anm.: * Herunder Redningsberedskab På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret merforbrug på 1,4 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 3,3 mio. kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til det periodiserede merforbrug i sidste måned. På Kultur- og Fritidsområdet er der et periodiseret merforbrug på 0,9 mio. kr. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på 3,4 mio. kr. Det skønnes at ca. 1,4 mio. kr. vedrører manglende refusioner. Ved budgetrevision 3 blev det skønnet, at der på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område vil være en budgetoverskridelse ved årets udgang på 2 mio. kr., hvilket fortsat ser ud til at blive tilfældet. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 10,0 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på fastholdelse og rekruttering af personale. På lønpuljer er der et restbudget på 7,9 mio. kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt at de 5 mio. kr. vil blive udmøntet over resten af året. Serviceudgifter Velfærdsministeriet har d. 26/9.08 udsendt bekendtgørelse vedr. sanktionslovgivningen for regnskab I denne fremgår det at det vedtagne budget på serviceudgifterne for Hørsholm kommunes vedkommende er 941 mio. kr. Dertil kommer korrektioner vedr. pris og løn, DUT-midler samt speciale sociale områder. Disse korrektioner beløber sig til i alt 14 Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 mio. kr. Den samlede ramme Hørsholm kommune skal overholde på service udgifterne er således 954,8 mio. kr. De første 10 måneder af 2008 er forbruget på serviceudgifter 796,5 mio. kr. Med baggrund i forbrugsmønsteret de sidste 3 år vurderes det at de sidste 2 måneder af 2008 vil resultere i et forbrug på ca. 159,7 mio. kr. I alt et vurderet forbrug på i alt 956,2 mio. kr. i Det vurderes altså at servicerammen vil blive overskredet med ca. 1,4 mio. kr. I forhold til sidste måneds opgørelse hvor det blev vurderet at der ville være en overskridelse af servicerammen på ca. 6 mio. kr., er der kommet en efterregulering af regnskab 2007 fra Movia vedr. busdrift. Dette har resulteret i en indtægt på 3,5 mio. kr. Anlæg I lighed med serviceudgifterne er anlægsudgifterne underlagt sanktionsmuligheder. I ØU d. 14/8-08 orienterede administrationen om at der ville være et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. på anlægssiden i forhold til det vedtagne budget. Efter de 10 første måneder har der været et forbrug på 25,6 mio. kr. ud af et vedtaget anlægsbudget på 46,3 mio. kr. (ekskl. brugerfinansieret område). Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 99,4 mio. kr. opgjort ultimo oktober 2008 jf. graf nedenfor. Gennemsnitlige likvide aktiver, Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Tabel 3 viser tillægsbevillinger i 2008 fordelt på serviceudgifter og øvrige udgifter. Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger 2008 Tillægsbevillinger på serviceudgifter Øvrige tillægsbevillinger Godkendte tillægsbevillinger Daginstitutionsområdet kapacitetsændringer BSU-57/07-B Tillægsbevilling i forbindelse med folketingsvalg ØU-131/07-B Ridesporten i Hørsholm KFU-98/07-B Budgetrevision 1 ØU Breeltetrekanten ØU-136/07-B Temalokalplan - bevaringsværdige bygninger ØU Dronningedammen - ekstra belysning ØU APOP- idriftsættelse af anlæg ØU Rungsted badestrand - genskabelse af badestrand ØU Rungsted badestrand - driftsudgifter i badesæson 2008 TMU IT-afdelingens resourcer og organisering i 2008 ØU Breelteparken-perspektiver i en udbygning SSU Overførsler fra 2007 til 2008 ØU Plejeboligbyggeri Kokkedal V. ØU Budgetrevision 2 ØU Selskabets stiftelse ØU Ekstern bistan, styregruppe rapport vedr. Idrætsparkens udvidelse ØU Budgetrevision 3 ØU Konvertering af anlæg til drift ØU Smedehullet - grønt område ved den nye sognegård ØU Foreslåede tillægsbevillinger ØU 30/ Istandsættelse af kælder på Margrethelund Foreslåede tillægsbevillinger ØU 13/ Drift af Danmarks Miljøportal ØU Klubhus til Rundsted Kajakklub ØU Godkendelse af anlægsbevilling til ventilationsanlæg i Breelteparkens køkken Tillægsbevillinger i alt (inkl. Foreslåede) Tillægsbevillinger ekskl. Overførsler Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Økonomiudvalget Punkt: 216 Acadre sagsnr.: 08/18388 Journalnr.: P24 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jannik Lund Olsen Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings vedtægter Resume Nordforbrænding ønsker at ændre deres vedtægter således at a) hele Rudersdal Kommune indtræder som fuldt medlem af interesentskabet, mod før hvor kun Søllerød Kommune var interesent i Norforbrænding, og b) at Staten Danmark opnår særstatus i spørgsmålet om selvskyldnergarantier og staten derved kan rette krav direkte mod interesenter (kommuner), modsat andre kreditorer der skal starte med at rette krav mod selskabet. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen at anbefale de foreslåede vedtægtsændringer godkendt. Sagsfremstilling Rudersdals medlemskab Rudersdal Kommune blev, ved kommunalreformen, dannet af Birkerød og Søllerød Kommuner, og den nye kommune blev i den forbindelse interessent i både Vestforbrænding og Nordforbrænding, da de to sammenlagte kommuner var interessent i hver sin forbrænding. Efterfølgende er der lavet aftaler mellem Rudersdal Kommune og Vestforbrænding om udtrædelse af interessentskabet og Nordforbrænding om fortsættelse og udbygning af interessentskabsdeltagelsen for hele den nye kommune. Vedtægtsændringerne, hvis de vedtages, går ud på at Rudersdal Kommune fra 1. januar 2008 bliver fuldt medlem af interessentskabet inkl. fuld ret og pligt til at levere fast affald fra hele kommunen. Der vil være en indfasningsperiode over 6 år med hensyn til ejerforhold og hæftelse. Ejerforhold i forhold til alle interessenter ændres fra 1. januar 2008 fra en fast procentdel til hæftelse efter folketal. Aftalen mellem Rudersdal Kommune og Nordforbrænding indbefatter desuden at Nordforbrænding, efter een samlet driftsaftale, varetager driften af genbrugstationerne i Nærum (Containerhaven) og Birkerød (Blokken). Hæftelse for hele det nye Rudersdal Kommune i interesentsselskabet, vil over en 6 årig periode overgå fra at være en fast procentdel til, fra 1. januar 2014, at være baseret på indbyggertal i kommunen pr. 1. januar i det pågældende år. Dette gælder alle fem interesentkommuner. Indfasningen over 6 år sker med en justering på 1/6 hvert år, af forskellen mellem den faste sats (i 2008) og den procentvise andel efter folketal (2008 tal). Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Særstatus til den Danske Stat Der foreslås en vedtægtsændring der giver den Danske Stat særstatus i forhold til at rette krav direkte mod interressenterne således at der gives en undtagelse til den Danske Stat fra hovedreglen i Nordforbrændings vedtægter ( 5 stk. 2 og 3). Nordforbrænding skal i visse tilfælde stille garantier overfor den Danske Stat. Dette kan gøres i form af selvskyldnergarantier hvor interessenterne hæfter for selvskabet. Iflg Nordforbrændings vedtægter, skal eventuelle kreditorer først gå til interessentskabet før de kan gå til interessenterne med et krav. Dette vil Staten imidlertid ikke længere acceptere i forbindelse med selvskyldnergarantier. Når alle interessentkommuner har godkendt vedtægtsændringerne skal det endeligt godkendes af Statsforvaltningen Hovedstaden, som er tilsynsmyndighed efter 60 i Kommunestyrelsesloven. Bilag - Bestyrelsesmateriale Beslutning Økonomiudvalget den Borgmester Uffe Thorndahl deltog ikke i behandlingen af dagsordenspunktet, idet han erklærede sig inhabil. Der var enighed om at godkende de foreslåede vedtægtsændringer jf. bilag under forudsætning af, at vedtægterne samtidig ændres, således at der i Nordforbrændings bestyrelse skal være yderligere et bestyrelsesmedlem pr. kommune. Til brug for kommunalbestyrelsens behandling af sagen indarbejdes vedtægtsændringer i det samlede vedtægtsudkast, som fremsendes som bilag til KB s behandling af sagen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 Økonomiudvalget Punkt: 217 Acadre sagsnr.: 08/21546 Journalnr.: P20 Sagsforløb: ØU - KB. - Lukket sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Andreasson Askehavegårds jorder. Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Økonomiudvalget Punkt: 218 Acadre sagsnr.: 08/22207 Journalnr.: S05 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Morten Winge Godkendelse af anlægsbevilling til ventilationsanlæg i Breelteparkens køkken Resume I/S Breelteparkens plejecenter ønsker at anvende 1,6 mio. kr. af det overskud, Breelteparken fik overført fra 2007 til 2008 til et nyt ventilationsanlæg i køkkenet. Dette kræver, at Kommunalbestyrelsen godkender en omplacering og frigiver pengene som en anlægsbevilling. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der omplaceres 1,6 mio. kr. fra Breelteparkens driftsbudget til anlægsbudgettet på politikområde 41 og at pengene frigives til anvendelse til et nyt ventilationsanlæg til Breelteparkens køkken Sagsfremstilling Ventilationsanlægget i Breelteparkens køkken er etableret i Det fremstår nedslidt med mange nedbrud, derudover lever det i dag ikke op til de arbejdsmiljømæssige krav. Breelteparkens køkken producerer dagligt ca. 500 portioner til visiterede ældre borgere i eget hjem, 4 plejehjem, 2 aktivitetscentre samt et daghjem i Hørsholm kommune. Ca. 80 % leveres udenfor Breelteparken. Anlægget er løbende blevet vedligeholdt gennem årene, men er nu nået en standard hvor det vil være betænkeligt at fortsætte driften p.g.a risiko for større nedbrud, eller et muligt påbud fra Arbejdstilsynet Et nyt ventilationsanlæg i køkkenregionen skal bortsuge damp fra opvask og mados fra produktionen og tilføre konditioneret friskluft uden træk gener for personalet Ifølge budet på et nyt anlæg, vil det i forhold til det gamle anlæg give en besparelse på el regningen på 20 % og dertil kommer genvinding % af varmen. Prisen for et anlæg vil være ca. 1,6 mil. eks. moms. Fjernelse af det gamle anlæg er indeholdt i tilbudet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Anlægsperioden vil formentlig være ca. 30 dage, og firmaet tilbyder at tilrettelægge arbejdet, så produktionen kan fortsættes dog under vanskeligere forhold. Det endeligt tilbud er endnu ikke færdigbehandlet, men starten på anlægsarbejdet vil kunne påbegyndes i indeværende år. Breelteparken kan finansiere det nye ventilationsanlæg indenfor overførslen fra 2007 samt midler opsparet i indeværende år. Økonomi/personale Det er administrationens vurdering, at den beskrevne udskiftning har en karaktér, så det kan udføres som et anlægsarbejde. Herved kommer udskiftningen ikke i karambolage med regeringens loft over serviceudgifterne, og administrationen kan derfor anbefale, at bevillingen gives, da der er tale om en udskiftning, som under alle omstændigheder skal finde sted indenfor en kortere tidshorisont. Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 41 drift Politikområde: 41 anlæg Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 41 anlæg Politikområde: I alt Beslutning Økonomiudvalget den Der var enighed om at følge indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Økonomiudvalget Punkt: 219 Acadre sagsnr.: 08/21520 Journalnr.: K00 Sagsforløb: ØU - KB. - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Andreasson Klagesag vedr. byggesagsgebyr Resume Orientering om Hørsholm Kommunes behandling af klage over opkrævning af byggesagsgebyr. Forslag Administrationen foreslår, at økonomiudvalget tager administrationens begrundelse og afvisning af klagen, indgivet af Auktionshuset v/ Ole Steen Christensen, til efterretning. Sagsfremstilling Foranlediget af en konkret klagesag fra Auktionshuset v/ Ole Steen Christensen, Ved Klædebo 17, 2970 Hørsholm, som har verseret i flere år, har klager bl.a. gjort gældende, at Hørsholm Kommunes byggesagsgebyropkrævning er i strid med lovgivningen og grundlovens 43. Klager har til støtte for dette klagepunkt anført, at opkrævning af et byggesagsgebyr skal kunne henføres til en konkret lovbestemmelse i bygningsreglement eller byggeloven svarende til den bestemte type bebyggelse, der gives byggetilladelse til. Plan og Byg har ved et notat af 8/ til Teknik og Miljøudvalget lavet en oversigt over gebyrindtægter og udgifter for årene , som viser, at der har været et gennemsnitligt overskud på kr ,00 pr. år for hele perioden, notatet er vedlagt som bilag. Højesteret har i en lignende sag ved dom af 20/ afvist en tilsvarende klage med følgende begrundelse: "Højesteret finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at de anførte hjemmelsbestemmelser forudsætter, at der foretages en opdeling af byggesagsområdet på henholdsvis BR 95 og bygningsreglementet for småhuse. Kommunens gebyrer er fastsat i overensstemmelse med almindelige principper inden for byggesagsområdet. Det tiltrædes, at forholdet mellem indtægterne fra byggesagsgebyrerne og udgifterne på byggesagsområdet nødvendigvis må vurderes over en periode på flere år. Det må videre lægges til grund, at kommunen alene har i lønudgifter gennem en årrække har anvendt ca. 3 mio. kr. årligt på byggesagsområdet, hvortil kommer byggesagsområdets andel af de almindelige generalomkostninger i den kommunale administration. På den anførte baggrund og efter det oplyste om gebyrindtægternes størrelse finder Højesteret, at Tårnby Kommunes opkrævning af det omhandlede byggesagsgebyr har haft den fornødne hjemmel i bestemmelserne i BR 95 og byggeloven". Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Efter administrationens undersøgelser af Hørsholm Kommunes administration og opkrævning af byggesagsgebyrer, herunder måden for opkrævningen, er det administrationens opfattelse, at denne er i fuld overensstemmelse med lovgivningen og administrationens indstilling er således at afvise klagen. Bilag - Notat om gebyrindtægter af oktober 2007 Noter til bilag Notat af 8/ udarbejdet af Plan og Byg til Teknik og Miljøudvalget om gebyrindtægter og udgifter for årene Beslutning Økonomiudvalget den Der var enighed om at følge indstillingen, og sagen skal således ikke forelægges Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Økonomiudvalget Punkt: 220 Acadre sagsnr.: 08/19058 Journalnr.: P23 Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Moltsen Kvalitetsstandard for Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse Resume I følge Servicelovens 104 skal kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens fastsættelse af indhold, omfang og udførelse af et kommunalt tilbud til borgeren. Administrationen lægger med dette dagsordenspunkt op til et bud på en kvalitetsstandard for Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse. Endvidere lægger administrationen op til, at kvalitetsstandarden lægges ud på Hørsholm Kommunes hjemmeside til orientering om kommunens serviceniveau på aktivitets- og værestedsområdet for voksne med sindslidelse. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler: - At Kvalitetsstandard, Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse, Lov om social service 104 godkendes - At ovennævnte kvalitetsstandard lægges ud på Hørsholm Kommunes hjemmeside med henblik på borgerinformation vedrørende kommunens serviceniveau på aktivitets- og værestedsområdet for voksne med sindslidelse. Sagsfremstilling I følge Servicelovens 104 skal kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. I fortsættelse af processen omkring udarbejdelse af kvalitetsstandarder på voksenområdet er nu udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Kvalitetsstandarden foreslås godkendt og herefter udlagt på Hørsholm Kommunens hjemmeside, således at borgerne har let ved at orientere sig om kommunens serviceniveau på aktivitets- og værestedsområdet for voksne med sindslidelse, hvis et eventuelt behov skulle opstå. Endelig bemærkes, at i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område rådgiver Handicaprådet kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, ligesom rådet høres over initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. På denne baggrund er kvalitetsstandarden sendt til høring i Hørsholm Handicapråd. Rådets tekniske bemærkning, jfr. vedlagte bilag af 15. oktober 2008, er indarbejdet i kvalitetsstandarden. I relation til Hørsholm Handicapsråds bemærkning omkring information "om tilbuddet på papir for de, som ikke er gode til internet" kan oplyses, at en sådan information findes i brochureform, og at denne pt. er under revision/opdatering. Økonomi/personale Der er ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser forbundet med forslagene. Kommunikation Kvalitetsstandarden lægges ud på Hørsholm Kommunes hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens godkendelse samt videreformidles til kommunens medarbejdere på området. Bilag - Kvalitetsstandard vedr. Åstedet - Høringssvar fra Hørsholm Handicapråd, 15. oktober 2008 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Der var enighed om at følge administrationens indstilling. Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Økonomiudvalget Punkt: 221 Acadre sagsnr.: 08/20549 Journalnr.: P16 Sagsforløb: TMU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Errebo Forslag til Affaldsplan Resume Ifølge bekendtgørelse om affald skal kommunalbestyrelsen hver 4. år vedtage en ny affaldsplan for håndtering af affald i kommunen. Den nye affaldsplan skal erstatte Affaldsplan , som udløber den 31. december I den forbindelse er der nu udarbejdet et forslag til Affaldsplan Forslaget skal sendes videre til ØU og Kommunalbestyrelsen og godkendes, med henblik på offentliggørelse ved annoncering i de lokale aviser samt på kommunens hjemmeside i 8 ugers høringsperiode. Affaldsplan forventes at træde i kraft fra den 1. januar Forslag Administrationen anbefaler, at Teknik og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen at godkende forslaget. Sagsfremstilling Det nye forslag til Affaldsplan er den femte affaldsplan, som er udarbejdet af Nordforbrænding og i tæt samarbejde med interessentkommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. Forslag til Affaldsplan bygger også på lokale interessegruppers ideer og ønsker til den fremtidige affaldshåndtering. Ligeledes har interessentkommunernes Teknik og Miljøudvalg været indbudt til temamøde den 27. maj 2008 om planens foreløbige elementer, hvor tilkendegivelserne fra temamødet er indarbejdet i planen. Som noget nyt i affaldsplanen har vi fokus på klima, der er et aktuelt miljøemne, og derfor vil vi fortsætte arbejdet med miljørigtig affaldshåndtering. (Kapitel 3.5). Et andet aktuelt emne er det visuelle miljø, og at vi også her skal arbejde med at holde by og natur ren. (Kapitel 4.2). Implementeringen af affaldsplanen har betydning for både husholdninger og erhverv. De eksisterende ordninger tilpasses gældende retningslinier, nye ordninger indføres, og informationsindsatsen styrkes. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 Affaldsplanen gælder for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2020, dog med fokus på perioden 1. januar december Forslag til Affaldsplan består af 2 dele: Forslag til Affaldsplan (bilag 1) og bilag til affaldsplan 2009: Affaldsstatus 2007 (bilag 2). Affaldsplan omhandler de overordnede mål for kommunernes indsats med hensyn til alt affald, der fremkommer i kommunerne. Herudover er der beskrevet de konkrete mål og initiativer for affald fra husholdninger og erhverv samt en tidsplan for den forventede rækkefølge for gennemførelsen af initiativerne. Affaldsstatus 2007 indeholder en opgørelse over de indsamlede mængder affald for 2007 samt en oversigt over affaldsmængderne for de seneste 5 år, dvs Herudover er der en beskrivelse af ordninger, økonomi og opfølgning på sidste affaldsplan. Bilag - Affaldsstatus - Forslag Affaldsplan Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Der var enighed om at følge indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 28. oktober 2008 Tirsdag 28.10.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Etablering af ny daginstitution på "Breeltetrekanten"

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 1. april 2008 Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Regnskab på Børne- og Skoleudvalgets område 4

Læs mere