Referat af Generalforsamlingen 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamlingen 2010."

Transkript

1 Referat af Generalforsamlingen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse af budget og kontingent 6. Forslag om vedtægtsændringer 7. Indkomne forslag 8. Valg af næstformand Kette Bjørn genopstiller 9. Valg af kasserer Bo Dungal fratræder 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Erik Damborg genopstiller Lars Flesner fratræder 11. Valg af 2 suppleanter (se bemærkning) 12. Valg af revisorsuppleant 13. Eventuelt. Bemærkning til pkt. 11: selv om de nuværende vedtægter siger valg af 1 suppleant, foreslås valg af 2, såfremt vedtægtsændringerne vedtages. Formanden åbnede mødet og bød velkommen til de i alt fremmødte 26 medlemmer. Afbud fra Torben Thomsen og Lars Flesner af arbejdsrelaterede årsager. 1. Søren Bjørn blev foreslået og valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Jf. lovene. 2. Per Riddervold foreslået og valgt til referent. 3. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning vedlagt. Claus Sørensen kritiserede, at beretningen indeholdt en forholdsvis hård kritik af kassereren. Bo Dungal forklarede, at han ikke havde levet op til forventningerne, og at jobbet havde krævet mere af hans tid, end han havde forestillet sig. Per Riddervold fremhævede det positive i fornyelserne og glædede sig over den fortsatte gode linje og det store arbejde, bestyrelsen lagde i det. Beretningen vedtaget. Formanden ønskede at ændre dagsordenen således, at pkt. 6 blev behandlet umiddelbart efter punkt 3. Ingen indvendinger, ønsket blev imødekommet. 6. Forslaget til vedtægtsændringer Begrundet forslag vedlagt.

2 Forslag til vedtægtsændring Bestyrelsen fremsætter forslag om en række ændringer i vedtægterne: 1. Ændring af formålsparagraffen så den kommer i bedre overensstemmelse med virkeligheden. 2. Ændring af regnskabsår, generalforsamlingstermin og kontingentår. Dette sker fordi vi først kender DCU-M licens pris og vilkår omkring årsskiftet. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at generalforsamlingen afholdes i februar, hvilket giver tid til at foretage kontingentopkrævning i marts, sådan at DCU-M licenserne kan være klar 1. april. Samtidig vil det være naturligt at ændre regnskabsåret så det følger kalenderåret. Denne ændring vedrører paragrafferne 5, 7 og 11 (som ændres til 10). 3. Forslag om at bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand (og sekretær), samt at vedtægterne præciserer hvem der tegner klubben i hvilke situationer. 4. Tilføjelse af paragraf 4.1, der udstikker retningslinjer for udnævnelse af æresmedlemmer. Formuleringen er lånt fra andre klubbers vedtægter. 5. Tilføjelse af paragraf 5.1, der giver mulighed for at tildele frikontingent. 6. Tilføjelse af paragraf 5.2, der giver mulighed for opkrævning af gebyrer der tjener et formål i forhold til at drive klubben. 7. Begrænsning af antal fuldmagter et medlem kan medbringe. 8. Tilføjelse af en paragraf der giver mulighed for at udbetale erstatning i forbindelse med tab ved skader på bil der benyttes i klubbens tjeneste. Også denne formulering er lånt fra andre klubber. 9. Opstramning af proceduren for vedtægtsændring. Klubben er nu ude over etableringsfasen, og det er ønskeligt at vedtægterne sikres bedre mod kupagtige ændringer, der ikke på forhånd er kendt af medlemmerne, og som på grund af det begrænsede fremmøde til en typisk generalforsamling, måske kun har opbakning af en meget lille del af medlemmerne. 10. Tilsvarende opstramning af paragraffen om klubbens opløsning. 11. Justeringer til dagsorden for generalforsamling. 12. Diverse redaktionelle ændringer. Forslagene blev stillet og behandlet enkeltvis. De samlede vedtægter med rettelser markeret, ser således ud: VEDTÆGTER FOR IMCC 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Ishøj Motion Cykel Club, normalt forkortet til IMCC, eller im-cc.dk. Foreningens hjemsted er Ishøj Kommune. Vedtaget

3 2. Foreningens formål. Det er foreningens formål at fremme motionscykling gennem afholdelse af træningsarrangementer samt gennemførelse af cykelsportsrelaterede sociale samlinger, herunder klubaftener, fester, og lign., og endvidere, med udgangspunkt i cykling, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det omgivende samfund. Vedtaget 3. Medlemskab af organisationer. Foreningen er medlem af D.C.U. s motionssektion, og er undergivet deres vedtægter. 4. Optagelse af medlemmer. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har udfyldt indmeldelsesformular på hjemmesiden, eller per eller brev har afgivet de nødvendige oplysninger til kassereren. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge. Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen. 4.1 Æresmedlem En person, der igennem mange år har haft en ganske særlig betydning for foreningens eksistens og trivsel, hvad enten det er ved en aktiv indsats helt ud over det sædvanlige eller ved indirekte politisk eller økonomisk støtte, kan, af bestyrelsen eller ved indstilling til, og godkendelse af, generalforsamlingen, udpeges som æresmedlem i IMCC. Vedtaget efter debat omkring begrebet ære og evt. ophævelse af omh. medlemskab. 5. Kontingent. Foreningens kontingent fastsættes for èt år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves forud èn gang årligt og terminerne følger DCUs sæsonplan, Medlemmer der har betalt rettidigt, får automatisk udstedt DCU-M licensen. Ved for sen betaling af kontingent, må påregnes et gebyr såfremt M-licens ønskes. Vedtaget med ændringer. 5.1 Fri-kontingent Bestyrelsen kan, indenfor en i budgettet afsat ramme, tildele fri-kontingent til medlemmer, der yder en ekstraordinær indsats. Forslaget gav anledning til en god debat med mange indlæg og flere synspunkter omkring betaling af div. ydelser. Forkastet.

4 5.2 Gebyrer Ud over ordinært kontingent kan bestyrelsen, som en del af budgettet, fastsætte gebyrer, der er nødvendige eller hensigtsmæssige for foreningens drift.. Forkastet. 6. Udmeldelse eksklusion. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel, samt at man ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsen er berettiget til at betragte manglende kontingentbetaling som udmeldelse af foreningen. Medlemmet kan dog i så tilfælde, indenfor 3 måneder efter sidste rettidige betalingsdato, ved betaling af det ordinære kontingent, genoptage sit medlemskab uden fornyet optagelsesprocedure eller - gebyr. Såfremt rykkerskrivelse sendes, skal et eventuelt rykkergebyr betales før genoptagelsen er gyldig. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. : Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen stemmer herfor. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ekstra- eller ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 7. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden samt via , og ved opslag på træningsstederne. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år;. For medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Alle afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion, vedtægtsændringer og foreningens ophør, se 6, 12, og 13. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et (1) medlem ønsker det. Dirigenten underskriver referatet.

5 7.1. Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter: Valg af dirigent Valg af referent og stemmetæller Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer Behandling af evt. indkomne forslag Valg af formand på lige år Valg af kasserer på ulige år Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige år Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år Valg af revisor Valg af en revisorsuppleant Eventuelt. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. Vedtaget 8. Bestyrelsen Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Formanden tegner foreningen. Ved optagelse af lån, handel med fast ejendom o.lign. kræves dog den samlede bestyrelses underskrifter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, konstituerer sig med næstformand og sekretær, samt nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg. Vedtaget 9. Hæftelse Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser. 10. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker dette. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med skriftlig oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse med oplysning om emnet, der ønskes behandlet, skal ske som ved ordinær generalforsamling 7. Afstemning som 7.

6 11. Regnskab. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status forsynes med påtegning af revisor, skal foreligge inden udgangen af januar måned. Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen og fremlægges på den ordinære generalforsamling. Foreningens midler indsættes på foreningens bankkonto. 12 Skadeserstatning Foreningen kan yde tilskud ved forsikringsskader på biler, der er benyttet til transport af klubbens medlemmer og/eller deres cykler til og fra fællesarrangementer eller som en del af arrangementet. f.eks. i form af ledsagebil. Der kan maksimalt udbetales 5.000,- kroner pr. skade, dog aldrig højere end skadelidtes direkte tab. For at tilskuddet kan udbetales, skal følgende forhold være opfyldt. 1. køretøjet er benyttet som et officielt køretøj til et klubarrangement 1. for at være officielt køretøj skal chaufføren være tilsagt til at køre til det pågældende arrangement af den, som har ansvaret for koordineringen. 2. Uheldet er opstået i tidsrummet fra mødet på det fælles opsamlingspunkt eller mødested til returnering til samme. 2. Fællesarrangementer omfatter følgende: 1. ture og løb, der er nævnt i klubbens årsprogram, som fastlægges i foråret på medlemsmøde eller af bestyrelsen. 12. Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, der har vedtægtsændring som særskilt punkt på dagsordenen. Forslaget skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 8 dage inden generalforsamlingen. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede personligt eller ved fuldmagt - og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er for forslaget. Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede (personligt eller ved fuldmagt), skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, er forslaget vedtaget, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

7 13. Foreningens opløsning. Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede personligt eller ved fuldmagt, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer er for forslaget. Opnås 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor mindre end 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Hvis 3/4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, er forslaget vedtaget, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved foreningens ophør opbevares foreningens materiel og formue i Ishøj Idrætsråd i 5 år. Oprettes der ikke en ny motionscykelklub i denne 5-års periode, tilfalder Formue m.m. ungdomsarbejde i Ishøj. Ishøj Motion Cykel Club er stiftet den 9. oktober Vedtægterne er sidst revideret den 29. oktober Bemærkninger til vedtægtsændringsforslagene fremsat på generalforsamlingen 18. oktober 2010: 2 formålsparagraffen bringes i bedre overensstemmelse med foreningens faktiske virke, samt strategi-2010 oplægget. 4 tilpasses tiden. Desuden tilføjes en paragraf vedrørende æresmedlemmer for at få det formelle grundlag for udnævnelse af æresmedlemmer på plads, samt specificere rammerne for udnævnelse af æresmedlemmer. 5 Kontingentfastsættelsen lider i dag under at vi ikke kender prisen på DCU-M licensen i oktober. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at flytte generalforsamlingen til februar. Samtidig kan regnskabsåret så følge kalenderåret. Og relevant for 5: - intentionen er at sidste rettidige betalingsdato fastsættes af kassereren således at DCU-M licenser kan udstedes inden licens-årets start (licens-året er: 1. april 31. marts). Samtidig er det intentionen at kontingentåret følger DCU-M licens året. Således vil kontingentåret fortsat være forskelligt fra regnskabsåret. Med det nye kontingentår opnås at medlemsskabet starter ved træningssæsonens typiske start, nemlig april. Medlemmer der kommer til i løbet af sommeren får således næsten et helt års medlemskab. Desuden er der fuld klarhed over hvem der er medlem per 1. januar (opgørelse af medlemstal til kommunalt tilskud) og til generalforsamlingen i februar.

8 Desuden tildeles bestyrelsen nogle værktøjer i form af mulighed for at tildele frikontingent og at bruge gebyrer m.v. til at få foreningen til at fungere i et fornuftigt yde/nyde forhold, j.f. Strategioplæg Bl.a. kunne man forstille sig et gebyr hvormed medlemmer kan frikøbe sig for pligtarbejde, eller som bestyrelsen kan udskrive til medlemmer der ikke møder til tilsagt pligtarbejde, samt et indmeldelsesgebyr, der f.eks. også kunne give mulighed for at inkludere betaling for et sæt klubtøj. Det er ikke hensigten at bestyrelsen skal tildeles eller kunne tildele sig selv frikontingent. 6 afsnittet om udmeldelse ønskes sådan at bureaukratiet omkring rettidig udmelding ikke medfører at medlemmer tvinges ud i en restancesituation, som i praksis alligevel blot vil føre til udmeldelse uden betaling af det forfaldne kontingent. Til gengæld sikres at et medlem der har glemt at betale, kan undgå eventuelt indmeldelsesgebyr, men dog skal betale et eventuelt rykkerbegyr hvis der er udsendt rykker. 7 for at sikre at indflydelse primært udøves gennem personligt fremmøde til generalforsamlingen, begrænses antallet af fuldmagter et enkelt medlem kan medbringe til 1. 8 bliver til 7.1 idet dagsordenen er en naturlig del af 7 der omhandler generalforsamling. Det præciseres at beretning og budget fremlægges til godkendelse, og kontingentfastsættelsen gøres til en del af budgetpunktet, da budgettet er afhængigt af kontingentfastsættelsen. Endvidere fjernes det direkte valg af næstformand sådan at bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand. Hvis vedtægtsændringerne vedtages, flyttes næste generalforsamling fra oktober 2011 til februar Derfor ændres formandsvalg fra ulige til lige år, og tilsvarende for andre valg. 8 (før 9) ønskes kun at handle om bestyrelsen, og præcisere hvem der tegner foreningen, samt sætte rammer for hvordan bestyrelsen skal konstituere sig og agere. Sætningen om valg flyttes derfor til (før 11) Regnskabsåret ønskes at følge kalenderåret. Derved er der et nyrevideret regnskab med opdateret medlemstal til rådighed for den årlige ansøgning om kommunalt tilskud m.v., og regnskabsår, generalforsamling og kontingentår med DCU-M licensår falder i naturlig forlængelse af hinanden. Det præciseres at klubbens penge skal indsættes på klubbens bankkonto, således at der ikke kan drages tvivl om hvor pengene befinder sig. 11 der ønskes en ny paragraf til at sikre at foreningen på fornuftig vis kan holde medlemmer der

9 lægger bil til transport for foreningen, skadesløse i tilfælde af uheld. Dette sker endvidere for at fremme det frivillige arbejde, og animere til at der laves flere arrangementer i klubregi i stedet for i privat regi. 12 for at sikre stor opbakning til vedtægtsændringer, ønskes at mindst halvdelen af medlemmerne skal deltage i afstemningen, sådan at mindst 1/3 af alle medlemmerne har stemt for. Alternativt skal der 2/3 flertal til på 2 forsamlinger. Dette bringer vedtægterne i overensstemmelse med hvordan de fleste andre foreninger håndterer vedtægtsændringer. Endvidere stilles krav om at vedtægtsændring er selvstændigt punkt på dagsordenen således at alle på forhånd er bekendt med at der vil blive fremsat forslag om vedtægtsændring. 13 ligeledes ønskes det at selv en mindre del af medlemmerne kan få lov at holde liv i foreningen. 4. Formanden anmodede generalforsamlingen om at regnskabsperioden forlænges til den 1. febr Dermed udskydes godkendelsen af regnskabet til den tid. Jf. de netop vedtagne lovændringer. I øvrigt oplyste formanden, at man stadig arbejder på den igangværende ændring af regnskabssystemet. Bo gennemgik regnskabet og opfatter det som en statusopgørelse. Gennemgangen taget til efterretning. Generalforsamlingen tog til efterretning, at det fremlagte regnskab ikke godkendes, men at den afgørelse udskydes til den kommende ekstraordinære generalforsamling. 5. Budgettet blev fremlagt. Det omfatter perioden indtil Formanden redegjorde for sine tanker og opfatter kassererens forslag som en rettesnor, idet der vil foreligge et nyt budgetforslag senere. 7. Ingen indkomne forslag. 8. Valg: Kette Bjørn genvalgt som næstformand indtil februar (hvor bestyrelsen selv kan konstituere sig jævnfør de nye vedtægter, 8). Erik Damborg valgt til kasserer. Lisbet Mørck nyvalgt Lars Aarup nyvalgt. Bo Dungal og Lars Flesner træder ud af bestyrelsen. Else Simonsen og Claus Sørensen valgt som suppleanter. Jan Friedl valgt som revisor Jørgen Øverup valgt som revisorsuppleant.

10 9. Eventuelt: Søren Kirkegård opfordrede medlemmerne til at melde sig til spinning i Ishøj Motion Center, idet han fandt, spinninglokalet og de øvrige forhold, var det bedste, han havde oplevet til dato. Bestyrelsen blev opfordret til at tydeliggøre generalforsamlingsindkaldelsen på hjemmesiden. Formanden takkede Bo, Claus Sørensen og Lars for deres tid i bestyrelsen og kvitterede med to flasker vin. Bo forklarede at arbejdet som kasserer havde været overvældende, og at det havde overrasket ham, at han skulle bruge så megen energi på opgaven. Samtidig havde hans privatliv krævet mere af ham end forventet, hvorfor han ikke altid havde prioriteret kassererjobbet højt nok. Dirigenten takkede for god ro og orden og levende deltagelse. Mødet sluttede kl Per Riddervold Referent Søren Bjørn dirigent

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere