Referat af Generalforsamlingen 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamlingen 2010."

Transkript

1 Referat af Generalforsamlingen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse af budget og kontingent 6. Forslag om vedtægtsændringer 7. Indkomne forslag 8. Valg af næstformand Kette Bjørn genopstiller 9. Valg af kasserer Bo Dungal fratræder 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Erik Damborg genopstiller Lars Flesner fratræder 11. Valg af 2 suppleanter (se bemærkning) 12. Valg af revisorsuppleant 13. Eventuelt. Bemærkning til pkt. 11: selv om de nuværende vedtægter siger valg af 1 suppleant, foreslås valg af 2, såfremt vedtægtsændringerne vedtages. Formanden åbnede mødet og bød velkommen til de i alt fremmødte 26 medlemmer. Afbud fra Torben Thomsen og Lars Flesner af arbejdsrelaterede årsager. 1. Søren Bjørn blev foreslået og valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Jf. lovene. 2. Per Riddervold foreslået og valgt til referent. 3. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning vedlagt. Claus Sørensen kritiserede, at beretningen indeholdt en forholdsvis hård kritik af kassereren. Bo Dungal forklarede, at han ikke havde levet op til forventningerne, og at jobbet havde krævet mere af hans tid, end han havde forestillet sig. Per Riddervold fremhævede det positive i fornyelserne og glædede sig over den fortsatte gode linje og det store arbejde, bestyrelsen lagde i det. Beretningen vedtaget. Formanden ønskede at ændre dagsordenen således, at pkt. 6 blev behandlet umiddelbart efter punkt 3. Ingen indvendinger, ønsket blev imødekommet. 6. Forslaget til vedtægtsændringer Begrundet forslag vedlagt.

2 Forslag til vedtægtsændring Bestyrelsen fremsætter forslag om en række ændringer i vedtægterne: 1. Ændring af formålsparagraffen så den kommer i bedre overensstemmelse med virkeligheden. 2. Ændring af regnskabsår, generalforsamlingstermin og kontingentår. Dette sker fordi vi først kender DCU-M licens pris og vilkår omkring årsskiftet. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at generalforsamlingen afholdes i februar, hvilket giver tid til at foretage kontingentopkrævning i marts, sådan at DCU-M licenserne kan være klar 1. april. Samtidig vil det være naturligt at ændre regnskabsåret så det følger kalenderåret. Denne ændring vedrører paragrafferne 5, 7 og 11 (som ændres til 10). 3. Forslag om at bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand (og sekretær), samt at vedtægterne præciserer hvem der tegner klubben i hvilke situationer. 4. Tilføjelse af paragraf 4.1, der udstikker retningslinjer for udnævnelse af æresmedlemmer. Formuleringen er lånt fra andre klubbers vedtægter. 5. Tilføjelse af paragraf 5.1, der giver mulighed for at tildele frikontingent. 6. Tilføjelse af paragraf 5.2, der giver mulighed for opkrævning af gebyrer der tjener et formål i forhold til at drive klubben. 7. Begrænsning af antal fuldmagter et medlem kan medbringe. 8. Tilføjelse af en paragraf der giver mulighed for at udbetale erstatning i forbindelse med tab ved skader på bil der benyttes i klubbens tjeneste. Også denne formulering er lånt fra andre klubber. 9. Opstramning af proceduren for vedtægtsændring. Klubben er nu ude over etableringsfasen, og det er ønskeligt at vedtægterne sikres bedre mod kupagtige ændringer, der ikke på forhånd er kendt af medlemmerne, og som på grund af det begrænsede fremmøde til en typisk generalforsamling, måske kun har opbakning af en meget lille del af medlemmerne. 10. Tilsvarende opstramning af paragraffen om klubbens opløsning. 11. Justeringer til dagsorden for generalforsamling. 12. Diverse redaktionelle ændringer. Forslagene blev stillet og behandlet enkeltvis. De samlede vedtægter med rettelser markeret, ser således ud: VEDTÆGTER FOR IMCC 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Ishøj Motion Cykel Club, normalt forkortet til IMCC, eller im-cc.dk. Foreningens hjemsted er Ishøj Kommune. Vedtaget

3 2. Foreningens formål. Det er foreningens formål at fremme motionscykling gennem afholdelse af træningsarrangementer samt gennemførelse af cykelsportsrelaterede sociale samlinger, herunder klubaftener, fester, og lign., og endvidere, med udgangspunkt i cykling, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det omgivende samfund. Vedtaget 3. Medlemskab af organisationer. Foreningen er medlem af D.C.U. s motionssektion, og er undergivet deres vedtægter. 4. Optagelse af medlemmer. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har udfyldt indmeldelsesformular på hjemmesiden, eller per eller brev har afgivet de nødvendige oplysninger til kassereren. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge. Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen. 4.1 Æresmedlem En person, der igennem mange år har haft en ganske særlig betydning for foreningens eksistens og trivsel, hvad enten det er ved en aktiv indsats helt ud over det sædvanlige eller ved indirekte politisk eller økonomisk støtte, kan, af bestyrelsen eller ved indstilling til, og godkendelse af, generalforsamlingen, udpeges som æresmedlem i IMCC. Vedtaget efter debat omkring begrebet ære og evt. ophævelse af omh. medlemskab. 5. Kontingent. Foreningens kontingent fastsættes for èt år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves forud èn gang årligt og terminerne følger DCUs sæsonplan, Medlemmer der har betalt rettidigt, får automatisk udstedt DCU-M licensen. Ved for sen betaling af kontingent, må påregnes et gebyr såfremt M-licens ønskes. Vedtaget med ændringer. 5.1 Fri-kontingent Bestyrelsen kan, indenfor en i budgettet afsat ramme, tildele fri-kontingent til medlemmer, der yder en ekstraordinær indsats. Forslaget gav anledning til en god debat med mange indlæg og flere synspunkter omkring betaling af div. ydelser. Forkastet.

4 5.2 Gebyrer Ud over ordinært kontingent kan bestyrelsen, som en del af budgettet, fastsætte gebyrer, der er nødvendige eller hensigtsmæssige for foreningens drift.. Forkastet. 6. Udmeldelse eksklusion. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel, samt at man ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsen er berettiget til at betragte manglende kontingentbetaling som udmeldelse af foreningen. Medlemmet kan dog i så tilfælde, indenfor 3 måneder efter sidste rettidige betalingsdato, ved betaling af det ordinære kontingent, genoptage sit medlemskab uden fornyet optagelsesprocedure eller - gebyr. Såfremt rykkerskrivelse sendes, skal et eventuelt rykkergebyr betales før genoptagelsen er gyldig. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. : Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen stemmer herfor. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ekstra- eller ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 7. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden samt via , og ved opslag på træningsstederne. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år;. For medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Alle afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion, vedtægtsændringer og foreningens ophør, se 6, 12, og 13. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et (1) medlem ønsker det. Dirigenten underskriver referatet.

5 7.1. Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter: Valg af dirigent Valg af referent og stemmetæller Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer Behandling af evt. indkomne forslag Valg af formand på lige år Valg af kasserer på ulige år Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige år Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år Valg af revisor Valg af en revisorsuppleant Eventuelt. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. Vedtaget 8. Bestyrelsen Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Formanden tegner foreningen. Ved optagelse af lån, handel med fast ejendom o.lign. kræves dog den samlede bestyrelses underskrifter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, konstituerer sig med næstformand og sekretær, samt nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg. Vedtaget 9. Hæftelse Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser. 10. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker dette. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med skriftlig oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse med oplysning om emnet, der ønskes behandlet, skal ske som ved ordinær generalforsamling 7. Afstemning som 7.

6 11. Regnskab. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status forsynes med påtegning af revisor, skal foreligge inden udgangen af januar måned. Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen og fremlægges på den ordinære generalforsamling. Foreningens midler indsættes på foreningens bankkonto. 12 Skadeserstatning Foreningen kan yde tilskud ved forsikringsskader på biler, der er benyttet til transport af klubbens medlemmer og/eller deres cykler til og fra fællesarrangementer eller som en del af arrangementet. f.eks. i form af ledsagebil. Der kan maksimalt udbetales 5.000,- kroner pr. skade, dog aldrig højere end skadelidtes direkte tab. For at tilskuddet kan udbetales, skal følgende forhold være opfyldt. 1. køretøjet er benyttet som et officielt køretøj til et klubarrangement 1. for at være officielt køretøj skal chaufføren være tilsagt til at køre til det pågældende arrangement af den, som har ansvaret for koordineringen. 2. Uheldet er opstået i tidsrummet fra mødet på det fælles opsamlingspunkt eller mødested til returnering til samme. 2. Fællesarrangementer omfatter følgende: 1. ture og løb, der er nævnt i klubbens årsprogram, som fastlægges i foråret på medlemsmøde eller af bestyrelsen. 12. Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, der har vedtægtsændring som særskilt punkt på dagsordenen. Forslaget skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 8 dage inden generalforsamlingen. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede personligt eller ved fuldmagt - og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er for forslaget. Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede (personligt eller ved fuldmagt), skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, er forslaget vedtaget, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

7 13. Foreningens opløsning. Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede personligt eller ved fuldmagt, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer er for forslaget. Opnås 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor mindre end 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Hvis 3/4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, er forslaget vedtaget, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved foreningens ophør opbevares foreningens materiel og formue i Ishøj Idrætsråd i 5 år. Oprettes der ikke en ny motionscykelklub i denne 5-års periode, tilfalder Formue m.m. ungdomsarbejde i Ishøj. Ishøj Motion Cykel Club er stiftet den 9. oktober Vedtægterne er sidst revideret den 29. oktober Bemærkninger til vedtægtsændringsforslagene fremsat på generalforsamlingen 18. oktober 2010: 2 formålsparagraffen bringes i bedre overensstemmelse med foreningens faktiske virke, samt strategi-2010 oplægget. 4 tilpasses tiden. Desuden tilføjes en paragraf vedrørende æresmedlemmer for at få det formelle grundlag for udnævnelse af æresmedlemmer på plads, samt specificere rammerne for udnævnelse af æresmedlemmer. 5 Kontingentfastsættelsen lider i dag under at vi ikke kender prisen på DCU-M licensen i oktober. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at flytte generalforsamlingen til februar. Samtidig kan regnskabsåret så følge kalenderåret. Og relevant for 5: - intentionen er at sidste rettidige betalingsdato fastsættes af kassereren således at DCU-M licenser kan udstedes inden licens-årets start (licens-året er: 1. april 31. marts). Samtidig er det intentionen at kontingentåret følger DCU-M licens året. Således vil kontingentåret fortsat være forskelligt fra regnskabsåret. Med det nye kontingentår opnås at medlemsskabet starter ved træningssæsonens typiske start, nemlig april. Medlemmer der kommer til i løbet af sommeren får således næsten et helt års medlemskab. Desuden er der fuld klarhed over hvem der er medlem per 1. januar (opgørelse af medlemstal til kommunalt tilskud) og til generalforsamlingen i februar.

8 Desuden tildeles bestyrelsen nogle værktøjer i form af mulighed for at tildele frikontingent og at bruge gebyrer m.v. til at få foreningen til at fungere i et fornuftigt yde/nyde forhold, j.f. Strategioplæg Bl.a. kunne man forstille sig et gebyr hvormed medlemmer kan frikøbe sig for pligtarbejde, eller som bestyrelsen kan udskrive til medlemmer der ikke møder til tilsagt pligtarbejde, samt et indmeldelsesgebyr, der f.eks. også kunne give mulighed for at inkludere betaling for et sæt klubtøj. Det er ikke hensigten at bestyrelsen skal tildeles eller kunne tildele sig selv frikontingent. 6 afsnittet om udmeldelse ønskes sådan at bureaukratiet omkring rettidig udmelding ikke medfører at medlemmer tvinges ud i en restancesituation, som i praksis alligevel blot vil føre til udmeldelse uden betaling af det forfaldne kontingent. Til gengæld sikres at et medlem der har glemt at betale, kan undgå eventuelt indmeldelsesgebyr, men dog skal betale et eventuelt rykkerbegyr hvis der er udsendt rykker. 7 for at sikre at indflydelse primært udøves gennem personligt fremmøde til generalforsamlingen, begrænses antallet af fuldmagter et enkelt medlem kan medbringe til 1. 8 bliver til 7.1 idet dagsordenen er en naturlig del af 7 der omhandler generalforsamling. Det præciseres at beretning og budget fremlægges til godkendelse, og kontingentfastsættelsen gøres til en del af budgetpunktet, da budgettet er afhængigt af kontingentfastsættelsen. Endvidere fjernes det direkte valg af næstformand sådan at bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand. Hvis vedtægtsændringerne vedtages, flyttes næste generalforsamling fra oktober 2011 til februar Derfor ændres formandsvalg fra ulige til lige år, og tilsvarende for andre valg. 8 (før 9) ønskes kun at handle om bestyrelsen, og præcisere hvem der tegner foreningen, samt sætte rammer for hvordan bestyrelsen skal konstituere sig og agere. Sætningen om valg flyttes derfor til (før 11) Regnskabsåret ønskes at følge kalenderåret. Derved er der et nyrevideret regnskab med opdateret medlemstal til rådighed for den årlige ansøgning om kommunalt tilskud m.v., og regnskabsår, generalforsamling og kontingentår med DCU-M licensår falder i naturlig forlængelse af hinanden. Det præciseres at klubbens penge skal indsættes på klubbens bankkonto, således at der ikke kan drages tvivl om hvor pengene befinder sig. 11 der ønskes en ny paragraf til at sikre at foreningen på fornuftig vis kan holde medlemmer der

9 lægger bil til transport for foreningen, skadesløse i tilfælde af uheld. Dette sker endvidere for at fremme det frivillige arbejde, og animere til at der laves flere arrangementer i klubregi i stedet for i privat regi. 12 for at sikre stor opbakning til vedtægtsændringer, ønskes at mindst halvdelen af medlemmerne skal deltage i afstemningen, sådan at mindst 1/3 af alle medlemmerne har stemt for. Alternativt skal der 2/3 flertal til på 2 forsamlinger. Dette bringer vedtægterne i overensstemmelse med hvordan de fleste andre foreninger håndterer vedtægtsændringer. Endvidere stilles krav om at vedtægtsændring er selvstændigt punkt på dagsordenen således at alle på forhånd er bekendt med at der vil blive fremsat forslag om vedtægtsændring. 13 ligeledes ønskes det at selv en mindre del af medlemmerne kan få lov at holde liv i foreningen. 4. Formanden anmodede generalforsamlingen om at regnskabsperioden forlænges til den 1. febr Dermed udskydes godkendelsen af regnskabet til den tid. Jf. de netop vedtagne lovændringer. I øvrigt oplyste formanden, at man stadig arbejder på den igangværende ændring af regnskabssystemet. Bo gennemgik regnskabet og opfatter det som en statusopgørelse. Gennemgangen taget til efterretning. Generalforsamlingen tog til efterretning, at det fremlagte regnskab ikke godkendes, men at den afgørelse udskydes til den kommende ekstraordinære generalforsamling. 5. Budgettet blev fremlagt. Det omfatter perioden indtil Formanden redegjorde for sine tanker og opfatter kassererens forslag som en rettesnor, idet der vil foreligge et nyt budgetforslag senere. 7. Ingen indkomne forslag. 8. Valg: Kette Bjørn genvalgt som næstformand indtil februar (hvor bestyrelsen selv kan konstituere sig jævnfør de nye vedtægter, 8). Erik Damborg valgt til kasserer. Lisbet Mørck nyvalgt Lars Aarup nyvalgt. Bo Dungal og Lars Flesner træder ud af bestyrelsen. Else Simonsen og Claus Sørensen valgt som suppleanter. Jan Friedl valgt som revisor Jørgen Øverup valgt som revisorsuppleant.

10 9. Eventuelt: Søren Kirkegård opfordrede medlemmerne til at melde sig til spinning i Ishøj Motion Center, idet han fandt, spinninglokalet og de øvrige forhold, var det bedste, han havde oplevet til dato. Bestyrelsen blev opfordret til at tydeliggøre generalforsamlingsindkaldelsen på hjemmesiden. Formanden takkede Bo, Claus Sørensen og Lars for deres tid i bestyrelsen og kvitterede med to flasker vin. Bo forklarede at arbejdet som kasserer havde været overvældende, og at det havde overrasket ham, at han skulle bruge så megen energi på opgaven. Samtidig havde hans privatliv krævet mere af ham end forventet, hvorfor han ikke altid havde prioriteret kassererjobbet højt nok. Dirigenten takkede for god ro og orden og levende deltagelse. Mødet sluttede kl Per Riddervold Referent Søren Bjørn dirigent

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og foreningsstander 1. Foreningens navn er: NYBORG SEJLFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune med adressen Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse. Som led heri lægges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening 1. Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening forkortet HVIF. Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter for Reality Bites Oktober 2016 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Reality Bites. Stk. 2. Foreningens hjemsted følger kassererens hjemadresse. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN Vedtaget 18. marts 2015 VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN Område: FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV NYHAVN Hjemsted: København

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Love. for. Cykleklubben Viking

Love. for. Cykleklubben Viking Love for Cykleklubben Viking Gældende fra 23. oktober 2006 24. oktober 2006 Side 1 af 6 Love for Cykleklubben Viking Navn, Hjemsted og Formål 1. Klubbens navn er Cykleklubben Viking med hjemsted i Frederikssund

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere