Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden ØU - 2. behandling af budget

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Godkendt. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 2. ØU - 2. behandling af budget Sagsnr.: 14/14906 Resumé: Tilføjet 3. oktober 2014 Siden Økonomiudvalgets 2. behandling er sagen opdateret med revideret skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering, udmeldt af KL. Ligeledes er der sket en budgetmæssig udmøntning af nogle af de vedtagne ændringsforslag. Ingen af de ovenfor nævnte ændringer har betydning for den samlede bundlinje, men medfører, at der sker ændringer mellem bevillinger. En opdateret hovedoversigt (bilag 4) og bevillingsoversigt (bilag 5) vil blive eftersendt til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Oprindelig sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 11. september 2014 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Siden 1. behandlingen af budgettet er der indkommet enkelte ændringsforslag til budgetforslaget, og det er nu en samlet Kommunalbestyrelse, der står bag det fremlagte budgetforslag til 2. behandlingen. På dette grundlag skal Økonomiudvalget træffe beslutning om indstilling af forslag til budget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober Forudsætninger fra budgetoplægget, som blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 11. september vil indgå i det endelige budgetoplæg, med mindre andet er nævnt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Økonomiudvalget indstiller det her fremlagte budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige godkendelse, 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget : a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag b. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,3 procent c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes til 28,23 promille d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 5, 4. at takster for 2015 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2015 beregnet på baggrund af det her fremlagte budgetforslag fremgår af bilag 6. Såfremt der sker ændringer i det endeligt vedtagne budget tilrettes takstbladet i overensstemmelse hermed,

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 5. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,06 pct. i 2015 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Pkt. 1-5 tiltrådt. Socialdemokraterne stillede forslag om at driftstilskud til Hvalsø Senior- og Humørklub først udløber med udgangen af Fra 2016 og frem overgår driftstilskud til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i regi af aktivitetscentrene. Forslaget tiltrådt. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Tilføjet 3. oktober 2014 Siden Økonomiudvalgets 2. behandling er sagen opdateret med revideret skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering. De nye skøn er udmeldt af KL, og skyldes en fejlberegning af DRG-taksten for 2015 i det oprindelige skøn. For Lejre Kommune betyder det, at forventede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering nedjusteres med 3,9 mio. kr., samtidig nedjusteres det statslige bloktilskud til kommunen med et tilsvarende beløb. Ligeledes er der sket en budgetmæssig udmøntning for nogle af de vedtagne ændringsforslag. Ingen af de ovenfor nævnte ændringer har betydning for den samlede bundlinje, men medfører, at der sker ændringer mellem bevillinger. Oprindelig sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2014, hvor det blev besluttet at oversende budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober og Kommunalbestyrelsen den 9. oktober Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling er der indkommet forslag om enkelte ændringer til budgetforslag De indarbejdede ændringer siden 1. behandlingen er: kr Drift: Medlemskab af Fishing Zealand Demensindsats implementeres fuldt ud fra Tilretning af budgetfejl Vikarpulje langtidsfravær

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 Effektivisering af tekniske servicefunktioner implementeres fuldt ud fra Arbejdsmarkedspolitiske tiltag yderligere indsats i 2015 og Anlæg: Udearealer omkring Ammershøjparken 200 Budget i hovedtal De samlede økonomiske aspekter af budgetforslag fremgår af tabel 2 nedenfor. Set over hele perioden er der tale om et overskud i størrelsesordenen mio. kr. Samtidig investeres der i 2015 i anlægsprojekter for samlet set godt 100 mio. kr. Heraf er de 58 mio. kr., som afsættes med budget 2015, mens knap 42 mio. kr. er overførte midler fra Budgetforslaget tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og forudsætter en skattenedsættelse på 0,1 pct. fra 2016 og frem, så udskrivningsprocenten herefter vil udgøre 25,2 pct. Det er samtidig forudsat, at Lejre Kommune kompenseres for provenutabet med 50 pct. i 2016 og 25 pct. i 2017 og Grundskyldspromillen forbliver uændret på 28,23, og der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. (løbende priser) Indtægter i alt Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter i alt Driftsudgifter fast 2015-p/l Pris- og lønfremskrivning Renter Driftsresultat Anlægsudgifter Anlægsudgifter fast 2015-p/l Pris- og lønfremskrivning Optagne lån Balanceforskydninger Afdrag på Kommunens lån Udgifter i alt Budgetbalance *Tabellen er siden ØU s 2. behandling tilrettet med statens nedjusterede skøn for kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering. Investeringsoversigten Budgetforslaget rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i hele perioden. I 2015 er der afsat godt 58 mio. kr. til anlægsprojekter. Udover disse midler er der med budgetaftalen enighed om at gennemføre yderligere anlægsprojekter for knap 42 mio. kr., hvilket finansieres af investeringer, som på nuværende tidspunkt ikke forventes gennemført i Samlet set bliver anlægsniveauet i 2015 dermed på godt 100 mio. kr.

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 En beskrivelse af de enkelte anlægsinvesteringer kan læses i bilag 2. Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav Med budgetforslaget er det forudsat, at der fra 2015 og frem realiseres årlige omkostningsreduktioner. I 2015 udgør reduktionerne godt 11 mio. kr. stigende til godt 19 mio. kr. i 2016 og knap 22 mio. kr. i 2017 og frem. Effektiviserings- og besparelsesforslagene stammer primært fra det effektiviserings- og besparelseskatalog, som er udarbejdet til budgetproces , og som indgår som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august, punkt 8 ØU Direktionens budgetoplæg budget En kort beskrivelse af effektiviserings- og besparelsestiltag, som indgår i budgetforslaget, kan læses i bilag 3. Nye tiltag Budgetforslag indeholder desuden en række nye tiltag. Tiltagene er beskrevet i bilag 1 Udkast til budgetaftale Øvrige forhold i budget Takster: Der er udarbejdet takstoversigt for budget på baggrund af det her fremlagte budgetforslag, jf. bilag 6. Af takstoversigten fremgår efter hvilke principper de enkelte takster er udarbejdet. Eventuelle konsekvenser af ændringer udarbejdes ud fra samme principper som angivet i oversigten. Overførselsadgang mellem budgetår: I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, hvorvidt der på en bevilling skal være mulighed for at overføre mer-/mindreforbrug mellem budgetår (mål- & rammestyring, MR), eller om bevillingen skal være uden overførselsadgang (UO). Af bilag 5 fremgår den foreslåede bevillingsstatus for samtlige bevillinger i Forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til bevillingernes nuværende status. Kirkelig ligning: Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2015 udgør 80 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, hvilket svarer til mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2014, at der skal lignes et beløb på 5,8 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der i Lejre lignes et beløb på 40,2 mio. kr. Kirkeskatteprocenten bliver uændret 1,06 pct. (jf. bilag 7). Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på politikerportalen. Administrationens vurdering: Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets om budgetlægningen i kommunerne. Handicappolitik: Ingen bemærkninger. Økonomi og finansiering: Budgetforslag rummer en samlet kasseopbygning på godt 27 mio. kr. for perioden set under ét. Den samlede kasseopbygning er fordelt på budgetteret overskud nogle år og underskud et enkelt år. I 2015 er der en kasseopbygning på kr. I

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side et underskud på godt 15 mio. kr., et overskud på godt 14 mio. kr. I 2017 og på godt 28 mio. kr. i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Bilag 1 - Budgetaftale , 2. behandling 2. Bilag 2, Investeringsoversigt, 2. behandling Bilag 3, Udmøntning af reduktionskrav, 2. behandling Bilag 4, Hovedoversigt - 2. behandling (eftersendt) 5. Bilag 5, Bevillingsoversigt, 2. behandling (eftersendt) 6. Bilag 6, Takstkatalog 2015, 2. behandling Bilag 7. Notat Kirkelig ligning 2015, 2. behandling

9 Bilag: 2.2. Bilag 2, Investeringsoversigt, 2. behandling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87401/14

10 Budgetaftale Bilag 2 Investeringsoversigt Budget rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230 mio. kr. nye penge mens de resterende 50 mio. kr. er overførsler af anlægsinvesteringer, som ikke forventes gennemført i I kolonne 2 i tabellen herunder fremgår det samlede, budgetterede anlægsniveau i 2015, inklusiv de forventede overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 I alt godt 100 mio. kr. Tabel 1: Investeringsoversigt : kr. (2015-priser) 2015 (inkl. forv. ovf. fra 2014) Asfalt og slidlag Brorenoveringer Trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier Pulje til tilgængelighed (handicap) Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv haller) Risikostyring - Etablering af ABA-anlæg Energioptimering Udvidelse af juniorklub i Hvalsø Rådhusrenovering Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen Museumsplan Byfornyelsespulje Anvendt borgernær teknologi Renovering af køkkener i institutioner Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud Skole- og faglokaler Bærbare/tablets til skoleelever Udvikling af Degnejordene Fredning Ledreborg - Erstatninger Pendlerparkeringsplads, lejre og Hvalsø Halanlæg i Kirke Hyllinge Pulje til halanlæg Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen Kunstgræsbane til Osted Mødelokaler til Osted Idrætsforening Lys på kunstgræsbane i Hvalsø 600 Udearealer omkring Ammershøj Ældrecenter Nationalpark I alt Side 1 af 5

11 Asfalt og slidlag: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Brorenoveringer: Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2015 til renovering af Munkholmbroen. Fra 2016 og frem er der afsat 3 mio. kr. årligt til generelle brorenoveringer. Det afsatte beløb til renovering af Munkholmbroen er forudsat, at Holbæk Kommune ligeledes prioriterer midler til renovering i Trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier: Der er tale om en udvidelse af niveauet fra sidste års budgetlægning med 0,3 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Der skal ske konkret stillingtagen til prioritering af de afsatte midler, men i forhold til cykelstier er der politisk særligt fokus på følgende strækninger; Roskildevej i Hvalsø - fra Lindevej til Raunsbjergvej Ejbyvej - fra Rye til Ejby Gershøjvej - fra Sæby til Gershøj Buesøvej fra Kornerup til Kattinge Boserupvej fra Kattinge til Kattingeværket (forudsætter involvering fra Roskilde Kommune) Af de afsatte midler er det forudsat, at der prioriteres 0,3 mio. kr. i 2015 til øget trafiksikkerhed på Gevninge Vestvej i Gevninge. Pulje til tilgængelighed (handicap): Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv haller): I 2015 er der fastsat et niveau på 13,4 mio. kr. inklusiv overførsel af forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende halrenoveringer til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. I 2016 er der afsat 11,5 mio. kr. og i 2017 og frem er der afsat 11 mio. kr. årligt. Den afsatte ramme i 2015 er umiddelbart lavere end det normale niveau for ejendomsvedligeholdelse. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der herudover konkret er afsat øvrige budgetmidler til bygningsvedligeholdelse, eksempelvis knap 34 mio. kr. i 2015 til rådhusrenovering. Ligeledes er der i budgetperioden samlet set afsat mere end 30 mio. kr. til investeringer i bæredygtige børnetilbud. Der er derfor tale om en konkret vurdering af, hvilket niveau for kommunens samlede anlægsinvesteringer, som vil være realistisk i De afsatte midler skal generelt prioriteres med henblik på at optimere kommunens bygningsmasse. I 2015 skal der dog konkret også prioriteres midler til etablering af et børnekulturhus/foreningshus. Det skal i den sammenhæng undersøges, hvorvidt der er mulighed for at opnå ekstern finansiering. Risikostyring - Etablering af ABA-anlæg: I investeringsoversigten er der afsat 2,5 mio. kr. årligt, primært til etablering af ABA-anlæg i kommunens bygninger. Side 2 af 5

12 Energioptimering: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Udvidelse af juniorklub i Hvalsø: Der er i 2014 afsat 0,5 mio. kr. til formålet, som ikke forventes anvendt og derfor anbefales overført til Supplerende kan oplyses, at udvidelse af juniorklub i Hvalsø efter administrationens anbefaling er sat i bero i 2014, da der er behov for at følge den fremadrettede efterspørgsel til tilbuddet som følge af den længere skoledag. Rådhusrenovering: Som det fremgår af sag, forelagt for Økonomiudvalget den 19. august vedrørende rådhusrenovering, er der en forventning om, at de samlede udgifter til projektet vil overstige det oprindeligt budgetlagte niveau. De seneste vurderinger peger på, at udgifterne vil blive 5,5 mio. kr. højere for selve grundprojektet. Sammenholdt med de overførte 28,2 mio. kr. er der i alt afsat 33,7 mio. kr. i 2015 til projektet. Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Museumsplan: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Byfornyelsespulje: Der er tale om en udvidelse af niveauet fra sidste års budgetlægning, således at der fra 2017 og frem afsættes yderligere 2 mio. kr. årligt til byfornyelsespuljen. Herudover er der overført forventet mindreforbrug på 3 mio. kr. fra 2014 til Anvendt borgernær teknologi: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Renovering af køkkener i institutioner: Der er i hovedtræk tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Herudover er der overført forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra 2014 til I 2015 er der afsat yderligere 0,05 mio. kr. til renovering af køkkenet i Gershøj Børneklub. Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud: I budget blev der budgetlagt med 10 mio. kr. i 2015 og 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 til projektet Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer. Herudover blev der i 2015 afsat 1,8 mio. kr. til projektet Legestue i Kirke Hyllinge. Der er efterfølgende iværksat en stor udredning med ekstern konsulentbistand (Brøndum & Fliess). Som følge heraf er en række anlægsinvesteringer i 2014 sat i bero, hvorfor der er en forventning om mindreforbrug i størrelsesorden 8,7 mio. kr. En endelig politisk stillingtagen til de fremadrettede investeringsbehov afventer konklusionerne fra den igangværende udredning. Som følge heraf er der i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016, 13 mio. kr. i 2017 og 5,7 mio. kr. i Side 3 af 5

13 Skole- og faglokaler: I forhold til niveauet fra sidste års budgetlægning er der sket en reduktion, således at der kun er afsat i alt 3,5 mio. kr. i Heraf er de 2,5 mio. kr. overført forventet mindreforbrug fra Bærbare/tablets til skoleelever: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Udvikling af Degnejordene: På et temamøde den 22. maj 2014 drøftede Kommunalbestyrelsen ønsker til udviklingen af Degnejorden. Med afsæt i denne drøftelse, har Økonomiudvalget efterfølgende besluttet at igangsætte det videre arbejde, og til dette vil der være behov for budgetmidler til procesbistand, udbudsmateriale mv. og til præmiering af arkitektforslag. Til dette formål er der afsat 1 mio. kr. i Fredning Ledreborg Erstatninger: Fredningsnævnet for Østsjælland har truffet afgørelse om supplerende fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Som følge af denne afgørelse skal der ydes erstatning til de berørte lodsejere. De samlede erstatninger er af Fredningsnævnet fastsat til ca. 4 mio. kr. Af disse skal Roskilde- og Lejre Kommuner betale 25 pct. På den baggrund er der afsat 0,7 mio. kr. i Pendlerparkeringsplads, Lejre og Hvalsø: På baggrund af erfaringerne med en midlertidig pendlerparkeringsplads ved Lejre station blev der i 2014 afsat midler til at udarbejde et forprojekt for en permanent pendlerparkeringsplads ved Lejre station i samarbejde med DSB. I investeringsoversigten er der afsat et puljebeløb til anlægsomkostninger, både i forhold til Lejre- og Hvalsø stationer. Der vil blive prioriteret etablering af foranstaltninger for fremme af cykeltrafik bl.a. i form af gode faciliteter til f.eks. cykelparkering samt foranstaltninger til nem af- og påsætning af bus- og togpassagerer. Halanlæg i Kirke Hyllinge samt pulje til halanlæg: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune er der afsat 15 mio. kr. i 2016 til øget halkapacitet i Kirke Hyllinge. Der skal ske en afdækning af, i hvilket omfang det vil være muligt at opnå ekstern finansiering til opførelsen. Udover de afsatte midler til øget halkapacitet i Kirke Hyllinge er der i 2017 og 2018 afsat henholdsvis 5 mio. kr. og 10 mio. kr. til yderligere udvikling af hal-faciliteterne i Lejre Kommune. Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen: Bramsnæs Gymnastik og Fitness har stillet forslag om at udvide det eksisterende fitnesscenter i Bramsnæsvighallen. Der er i 2015 afsat 0,2 mio. kr. til formålet. Realisering af udvidelsen forudsætter, at der kan skaffes ekstern finansiering, eksempelvis fra Lokale- og anlægsfonden. Side 4 af 5

14 Kunstgræsbane til Osted: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune er der afsat 1,8 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane i Osted. Osted Idrætsforening har uden omkostninger fået tilbudt en brugt kunstgræsbane fra Københavns Kommune. Det afsatte beløb dækker således udgifter til at anlægge denne bane på den nuværende grusbane i Osted. Mødelokaler til Osted Idrætsforening: I takt med at medlemstallet i Osted Idrætsforening er steget, er der behov for at udvide foreningens faciliteter. Dette kan ske ved at inddrage nuværende mødelokale og i stedet opføre en pavillon med mødefaciliteter. Osted Idrætsforening har ansøgt om medfinansiering til dette projekt, og der er i 2015 afsat 0,065 mio. kr. til formålet. Lys på kunstgræsbane i Hvalsø: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune afsættes der 0,6 mio. kr. i 2016 til etablering af lys på kunstgræsbanen i Hvalsø. Udearealer omkring Ammershøj Ældrecenter: I 2015 er der afsat 0,2 mio. kr. til at forskønne de kommunale udenomsarelser omkring Ammershøj Ældrecenter, så det kan blive et indbydende område for beboerne at gå en tur. Nationalpark: Nationalparken Skjoldungelandet er kommet et skridt nærmere realisering og vil i givet fald blive et uvurderligt aktiv for Lejre Kommune. For bedst muligt at kunne understøtte fremtidige aktiviteter og indsatser omkring Nationalparken, afsættes der en budgetramme på 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Side 5 af 5

15 Bilag: 2.3. Bilag 3, Udmøntning af reduktionskrav, 2. behandling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87402/14

16 Budgetaftale Bilag 3 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget Budget hviler på en forudsætning om, at der realiseres årlige omkostningsreduktioner i størrelsesorden 11 mio. kr. i 2015 stigende til 22 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. I dette bilag bliver tiltag og handlinger, der skal bidrage til udmøntning af de forudsatte reduktionskrav, kort kommenteret, ligesom de sidst i bilaget fremgår i skema-form. For en nærmere beskrivelse af de enkelte forslag kan der henvises til det såkaldte effektiviserings- og besparelseskatalog. Dette kan findes som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august under punkt 8 ØU Direktionens budgetoplæg budget Gennemgang af de enkelte forslag: I det følgende afsnit vil de enkelte forslag til tiltag og handlinger kort blive kommenteret. 1. Nedlæggelse af vikarpulje til centre, som har døgn- eller dagbemanding: I forbindelse med etablering af en puljestruktur for budgetmæssig dækning ved sygdom og barsler i 2012 blev der ligeledes etableret en pulje til dækning af vikarudgifter ved langtidssygdom i centre med døgn- eller dagbemanding. Det skal præciseres, at en nedlæggelse af denne vikarpulje medfører, at de omfattede skoler, institutioner etc. vil opleve en reduktion i deres samlede budgetramme til lønudgifter og hermed i praksis en reduktion i den hidtidige normering. 2. Reduktion i tillæg for forskudt arbejdstid: På nuværende tidspunkt har rådhusene i Lejre Kommune åbent til kl. 18 om torsdagen. Som følge heraf skal der til en række medarbejdere ydes et løntillæg. Ved at omlægge åbningstiderne og dermed arbejdstiden vil det være muligt at opnå den målsatte omkostningsreduktion. Det vil have som konsekvens, at rådhusene fremadrettet lukker kl. 17 om torsdagen. Til gengæld vil der på fredage kunne holdes åben til kl. 13 i stedet for som nu til kl. 12. Side 1 af 5

17 Der vil dog fortsat være bemanding, således at Borgerservice holder åbent til kl. 18 om torsdagen. 3. Optimering af udgifter til befordring til kommunens medarbejdere: Lejre Kommune bruger årligt et større millionbeløb på at kommunens medarbejdere kører i egne biler, hvor der ydes godtgørelse efter statens høje takst. Der skal ske en stillingtagen til, hvordan kommunens befordringsudgifter kan blive nedbragt, eksempelvis ved enten at stille et større antal kommunale biler til rådighed eller ved at finde en model for differentieret takst. 4. Optimering og effektivisering af administrative funktioner: Det er forudsat, at der kan realiseres en omkostningsreduktion i størrelsesorden 2,2 mio. kr. i 2015, stigende til 3,2 mio. kr. i 2016 og 4,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af yderligere fokus på optimering og effektivisering af administrative funktioner. Som eksempler på fremtidige indsatser kan peges på følgende: Midler til ekstern konsulentbistand konverteres til faste ansættelser Systematisk fakturakontrol Øget brug af videomøder til reduktion af transportgodtgørelse Gevinstrealisering af digitalisering og arbejdsgange IT-samarbejde med andre kommuner Effektivisering på print og kopi-området Compliance på indkøbsaftaler Reduceret rådighedsbeløb til rådgivning mv. Det er en overordnet forudsætning for denne omkostningsreduktion, at den kan realiseres uden mærkbare konsekvenser for de borgernære enheder. Foretagne budgetreduktioner skal således 1 til 1 kunne omsættes via reducerede omkostninger, eksempelvis som følge af gevinster ved gennemførte digitaliseringstiltag, ved bedre udnyttelse af kommunens gunstige indkøbsaftaler etc. 5. Effektivisering af tekniske servicefunktioner: Baseret på andre kommuners erfaringer med at effektivisere den tekniske service gennem en samlet planlægning og styring af vedligeholdelses-, drifts- og serviceopgaver skal der realiseres en omkostningsreduktion på 1,1 mio. kr. fra 2016 og frem. I et tæt samarbejde med medarbejdere, faglige organisationer og omfattede institutioner skal der i 2015 iværksættes en arbejde, der skal belyse, hvordan målet kan realiseres fra 2016 og frem. I dette arbejde skal inddrages erfaringer fra Favrskov Kommune, der med succes har gennemført en nogenlunde tilsvarende øvelse. 6. Sammenlægning af 3 arkiver: Ved en sammenlægning af kommunens 3 lokalarkiver forventes der årligt at kunne opnås en besparelse i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Side 2 af 5

18 7. Effektivisering Implementering af ny biblioteksplan: Aktuelt arbejdes der politisk med en ny biblioteksplan som skal lægge sporene for den fremtidige biblioteksdrift i Lejre Kommune. Det er forudsat, at det som led i implementeringen af en ny biblioteksplan vil være muligt at realisere en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,6 mio. kr. årligt. Samtidig afsættes der 0,2 mio. kr. årligt til investeringstiltag, der kan fremme implementeringen af en kommende biblioteksplan. 8. Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner: Det er forudsat, at der kan realiseres en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,8 mio. kr. i 2015, stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem som følge af optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner. Som eksempler på fremtidige indsatser kan peges på følgende: Demografitilpasning af Sundhedsplejens budget Øget brug af web-gis Almene ældreboliger varmeregnskabshonorar m.fl. Digital opgavestyring i Vej & Park incl. Giv et praj-løsning Folkebibliotek og Pædagogiske Læringscentre på samme licens Frit valg hjemmepleje Spare en rengøringsdag i sommerperioden Måltagning af støttestrømper Reducere sygeplejedepotets produktsortiment Medicindosering 9. Tilpasninger på børneområdet som følge af faldende børnetal: Det er forudsat, at der netto kan realiseres en omkostningsreduktion i størrelsesorden 2,05 mio. kr. i 2015 stigende til 2,97 mio. kr. årligt fra 2016 og frem baseret på tilpasninger på børneområdet som følge af det faldende børnetal. Det beskrevne niveau tager afsæt i de økonomiske beregninger, som blev forelagt for Udvalget for Børn & Ungdom den 8. april Der vil skulle etableres et beslutningsgrundlag for realisering af den omtalte omkostningsreduktion, som skal forelægges Udvalget for Børn & Ungdom. 10. Optimering af vejbelysning: Ved energirenovering af kommunens eksisterende vejbelysning samt ved at afdække potentialerne ved en optimering af de nuværende aftaler med DONG forudsættes det, at der fra 2016 og frem kan realiseres en omkostningsreduktion på godt 1 mio. kr. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 til nærmere analysearbejde. 11. Projekt: Fra førtidspensionist til fleksjobber: Ved at yde en målrettet indsats overfor en gruppe motiverede førtidspensionister, er det en forventning, at disse kan vende tilbage til arbejdsmarkedet i et fleksjob. Der er et forventet reduktionspotentiale i størrelsesorden 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til knap 1,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det er forudsat, at der afsættes 0,45 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. Side 3 af 5

19 12. Projekt: Screening og fleksibel indsats for a-dagpengemodtagere: Ved at gennemføre en intensiv screening af ny-ledige dagpengemodtagere er der en forventning om at sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er forudsat et reduktionspotentiale i størrelsesorden 2,3 mio. kr. i 2015 stigende til knap 3,6 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det er forudsat, at der afsættes 0,45 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. 13. Projekt: Sprogpraktiker til flygtninge og familiesammenførte: Ved at gennemføre en koordineret og helhedsorienteret indsats for kommunens flygtninge og familiesammenførte er der en forventning om, at flere vil bestå danskmoduler og herigennem blive tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Der er forudsat et reduktionspotentiale i størrelsesorden godt 0,3 mio.kr. årligt. Det er forudsat, at der afsættes 0,15 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. 14. Fokus på sygedagpengesager med lang varighed: Ved at iværksætte en målrettet indsats i forhold til kommunens sygedagpengesager med en varighed over 52 uger er der en forventning om at kunne nedbringe omkostningerne til området med 1 mio. kr. årligt. Det er forudsat, at der afsættes 0,4 mio. kr. i 2015 til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. 15. Fastholde uddannelse med frivillig mentor: Ved at tilbyde unge i udfordrende situationer muligheden for at få tilknyttet en frivillig mentor er der en forventning om, at flere af de unge vil forblive i uddannelse i stedet for at overgå til kontanthjælpsydelse. Der er forudsat en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,15 mio. kr. årligt. 16. Koordination af det tværgående samarbejde om de hjerneskadede borgere: Ved at fortsætte kommunens indsatser med en hjerneskadekoordinator er der en forventning om, at kommunens udgifter i forbindelse med nyerhvervede hjerneskader kan begrænses. Den forudsatte reduktion er i størrelsesorden 0,25 mio. kr. i 2015 stigende til knap 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. fra 2017 og frem. 17. Årlig revisitering af alle over 65 år: Ved at foretage en årlig revisitering af ydelser til borgere over 65 år, hvor der i visiteringen sker en tættere faglig opfølgning, er der en forventning om, at der kan ske en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,4 mio. kr. i 2015 stigende til 0,8 mio. kr. fra 2016 og frem. Det er forudsat, at der afsættes 0,075 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. Side 4 af 5

20 Nr. Forslag Estimeret gevinst Investeringsbehov og frem og frem 1 Nedlæggelse af vikarpulje til centre som har døgn- eller dagbemanding Reduktion i tillæg for forskudt arbejdstid Optimering af udgifter til befordring for kommunens medarbejdere Optimering og effektivisering af administrative funktioner Effektivisering af tekniske servicefunktioner Sammenlægning af 3 arkiver Effektivisering - Implementering af ny biblioteksplan Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner Tilpasninger på børneområdet som følge af faldende børnetal Optimering af vejbelysning Projekt: Fra førtidspensionist til fleksjobber Projekt: Screening og fleksibel indsats for a-dagpengemodtagere Projekt: Sprogpraktiker til flygtninge og familiesammenførte Fokus på sygedagpengesager med lang varighed Fastholde uddannelse med frivillig mentor Koordination af det tværgående samarbejde om de hjerneskadede borgere Årlig revisitering af alle over 65 år Sum af valgte forslag: Side 5 af 5

21 Bilag: 2.6. Bilag 6, Takstkatalog 2015, 2. behandling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87404/14

22 Takster Budget 2015 Antal (forventet) ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed Bemærkninger kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn pr. hegnsyn Lovbestemt Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente pr. styk - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 250,00 + rente 250,00 + rente pr. styk Det maximale beløb kan højst udgøre kr rente Det maximale beløb kan højst udgøre kr rente - bevilling hyrevogn pr. styk Lovbestemt - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling pr. styk Lovbestemt - førerkort hyrevogn pr. styk Lovbestemt - Udstedelse fornyelse af førerkort pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn pr. styk Lovbestemt - Trafikbog pr. styk - Grøn tillægsnummerplade pr. styk - sundhedskort pr. styk Lovbestemt - adresseoplysning pr. styk Lovbestemt - bopælsattest pr. styk Lovbestemt - ejendomsoplysninger pr. styk Lovbestemt - BBR-ejendomsoplysninger pr. styk Lovbestemt - vurderingsattest pr. styk Lovbestemt - skatteattest pr. styk Lovbestemt - vielser udlændinge pr. styk Antal (forventet) UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed Bemærkninger kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Haller mv. (bramsnæs) - reklameskilte i haller excl. moms pr. styk - leje af gymnastiksal/multisal til fest pr. gang - leje af hal til fest pr. gang - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% +62,3% pr. gang - overnatning i haller og skoler pr. gang - bad i forbindelse med militær 7 7 pr. person - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l pr. gang - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l pr. gang - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger pr. gang - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) pr. gang - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) pr. gang - forberedelse til fester i hal pr. time Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) pr. forløb - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) pr. forløb - Rytmisk værksted/musik og bevægelse pr. sæson - Soloundervisning/instrumentalundervisning pr. sæson - Sammenspil pr. sæson - Hørelære/teori pr. sæson - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) pr. sæson - Talentlinie pr. sæson - Improvisationslære pr. sæson - Strygerdage pr. sæson - Instrumentleje pr. sæson - Musikkarrusel 3 rater pr. rate Antal (forventet) UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed Bemærkninger kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag - 7 dage - 14 dage pr. bog 30 dage pr. bog Voksne fra 14 år 1 dag pr. bog 7 dage pr. bog 14 dage pr. bog 30 dage pr. bog - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi - fotokopi farvet pr.stk A4 2 2 pr. kopi - fotokopi farvet pr. stk. A3 4 4 pr. kopi - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print - print fra internet farve 2 2 pr. print - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk - salg af bøger børn 5 5 pr. styk Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. Antal (forventet) UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed Bemærkninger kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Dagpleje/vuggestue: Området er reguleret af Dagtilbudsloven, - dagpleje - vuggestue, gennemsnitstakst pr. måned det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75%. Juli måned er betalingsfri Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid, gennemsnitstakst Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% 1

23 - børnehave over 3 år deltid, (kun for allerede indmeldte deltidsbørn) pr. måned Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning pr. måned Juli måned er betalingsfri. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed kr. kr. Tilskud til privat pasning: Antal (forventet) Bemærkninger *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode - 24 uger til og med 2 årige - 3 årige til start i børnhaveklasse pr. måned pr. måned Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% Tilskud til pasning af egne børn: Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den - ½ - 2 år år pr. måned pr. måned billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen SFO SFO 0-3. klasse /1.330 pr. måned SFO klasse /777 pr. måned 507 SFO /528 pr. måned 338 Note: Forældreandelsbetaling er mellem pct. Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri Ungdomsskolen: - Knallertbevis pr. styk Færselsloven 124d - Ungdomsskoleklub (aftenklub) pr. sæson 250 Antal UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed (forventet) Bemærkninger kr. kr. Alle priser inkl. moms éngangsbeløb pr. Bidrag til parkeringsfond parkeringsplads KB besluttet Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme pr. bygning Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse pr. sag Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse pr. boligenhed Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori pr. sag Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) pr. m2 Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg pr. sag Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr Erhvervsbyggeri og etageboliger pr. m2 Dog min kr. For arealer over 1.000m 2 betales 15 kr/ m 2 Dog min kr. For arealer over 1.000m 2 betales 20 kr/ m 2 Renovation: Det faste gebyr: Renovationsgebyret er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Administration pr. år Indsamling af glas pr. år Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv"- Farligt affald 5 5 pr. år princippet som er lovbestemt. Storskrald og haveaffald pr. år Genbrugsplads pr. år I alt fast gebyr pr. år UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed kr. kr. Antal (forventet) Bemærkninger Variabelt gebyr: Renovationsgebyret er opdelt i et fast og Dagrenovation et variabelt gebyr l pr. år Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv" l pr. år princippet som er lovbestemt l pr. år l pr. år l pr. år l pr. år Papirbeholdere l. helårs pr. år l. helårs pr. år l. helårs pr. år l. sommerhus pr. år l. sommerhus pr. år Diverse: Ombytningsgebyr pr. ombytning Ekstra sæk pr. sæk Ekstra tømning l pr. tømning Ekstra tømning l pr. tømning Erstatning af beholder: 140 l pr. beholder 190 l pr. beholder 2

24 240 l pr. beholder 360 l pr. beholder 660 l pr. beholder 770 l pr. beholder Kompostbeholder pr. beholder Gravitationslås til l containere pr. beholder UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Betalingsenhed Takstforslag 2015 Takster 2014 kr. kr. Erhvervsvirksomheder og institutioner: 140 l. pr. år l pr. år 240 l pr. år 360 l pr. år 660 l pr. år 770 l pr. år Antal (forventet) Bemærkninger Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr ,5 pr. år KB. den 26. august 2013 Genbrugspladsgebyr ,5 pr. år Opkræves af KARA/Noveren UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed kr. kr. Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. - Prisloft på madservice fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten, senest ved cirkulæreskrivelse medio november Der for 2015 indtil videre er sket en egenberegning, hvorfor der kan ske rettelse til beregnet takst ud fra årets cirkulære- skrivelse. - Maksimal egenbetaling for modtagere på fritvalgsområdet pr. dag for hovedret inkl. transport pr. dag Maksimal egenbetaling for modtagere i øvrigt pr. måned pr. måned Antal (forventet) Bemærkninger Lovbestemt, men da politikerne kan vedtage et yde et tilskud til den maksimale egenbetaling er der sat kryds i politisk bestemt. Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for borger: - Kost pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold pr. døgn Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: - Praktisk hjælp pr. døgn vis.timer Personlig pleje, hverdag pr. døgn vis.timer Personlig pleje, øvrig tid pr. døgn vis.timer Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) pr. døgn Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens pr. gang Sundhed: Egenbetaling fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten, senest ved cirkulæreskrivelse medio november Der for 2015 indtil videre er sket en egenberegning, hvorfor der kan ske rettelse til beregnet takst ud fra årets cirkulæreskrivelse. - Egenbetalingen for henholdsvis: - Omsorgstandpleje - kan maksimalt udgøre pr. år Specialtandplejen - kan maksimalt udgøre pr. år Følger satsreguleringsprocenten UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed kr. kr. Antal (forventet) Bemærkninger Sociale tilbud: Udgår, da opgaven er overgået til Socialtilsyn Øst Driftsorienteret tilsyn på private bosteder - Solvang - ophold pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR Bramsnæsvig- ophold pr. døgn 9.27 Takststigning følger anbefalinger fra KKR Bofællesskab Østbo- ophold pr. døgn Bofællesskab Toftekæret- ophold pr. døgn Bofællesskab Åbanken- ophold pr. døgn Bofællesskab Bramsnæs- ophold pr. døgn støttetimer til bofællesskaberne pr. time

25 Bilag: 2.7. Bilag 7. Notat Kirkelig ligning 2015, 2. behandling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87214/14

26 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jens Christiansen Servicecenter Allerslev D E Kirkelig ligning 2015 Dato: 22. september 2014 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2015 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag 2015 Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2015 udgør 80 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr , jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr Landskirkeskat 2015 Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2014, at der for regnskabsåret 2015 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr i landskirkeskat. Ligning 2015 Der er fra Lejre Provsti udmeldt følgende ligningsbeløb i 2015: Kirke- og præstegårdskasser kr % pulje kr Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr Landskirkeskat kr I alt til opkrævning i 2015 kr Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,06 kr Forventet mellemregning ultimo 2014 kr. 0

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune. Budget -20 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Dato: 26-08- J.nr.: 16/10850 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til takster i samt takstoversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr. Budget -21 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til er i samt oversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder er rettet mod borgere og virksomheder. ne er fastsat i overensstemmelse med

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms 2017 2018 2017 2018 Institutionstakster (11 måneders betaling) Erstatning af beholder: Dagpleje 3.376 140 liter 694 Vuggestue (52 timer/uge) 3.250 190 liter

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere