Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden ØU - 2. behandling af budget

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Godkendt. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 2. ØU - 2. behandling af budget Sagsnr.: 14/14906 Resumé: Tilføjet 3. oktober 2014 Siden Økonomiudvalgets 2. behandling er sagen opdateret med revideret skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering, udmeldt af KL. Ligeledes er der sket en budgetmæssig udmøntning af nogle af de vedtagne ændringsforslag. Ingen af de ovenfor nævnte ændringer har betydning for den samlede bundlinje, men medfører, at der sker ændringer mellem bevillinger. En opdateret hovedoversigt (bilag 4) og bevillingsoversigt (bilag 5) vil blive eftersendt til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Oprindelig sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 11. september 2014 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Siden 1. behandlingen af budgettet er der indkommet enkelte ændringsforslag til budgetforslaget, og det er nu en samlet Kommunalbestyrelse, der står bag det fremlagte budgetforslag til 2. behandlingen. På dette grundlag skal Økonomiudvalget træffe beslutning om indstilling af forslag til budget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober Forudsætninger fra budgetoplægget, som blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 11. september vil indgå i det endelige budgetoplæg, med mindre andet er nævnt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Økonomiudvalget indstiller det her fremlagte budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige godkendelse, 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget : a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag b. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,3 procent c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes til 28,23 promille d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 5, 4. at takster for 2015 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2015 beregnet på baggrund af det her fremlagte budgetforslag fremgår af bilag 6. Såfremt der sker ændringer i det endeligt vedtagne budget tilrettes takstbladet i overensstemmelse hermed,

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 5. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,06 pct. i 2015 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Pkt. 1-5 tiltrådt. Socialdemokraterne stillede forslag om at driftstilskud til Hvalsø Senior- og Humørklub først udløber med udgangen af Fra 2016 og frem overgår driftstilskud til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i regi af aktivitetscentrene. Forslaget tiltrådt. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Tilføjet 3. oktober 2014 Siden Økonomiudvalgets 2. behandling er sagen opdateret med revideret skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering. De nye skøn er udmeldt af KL, og skyldes en fejlberegning af DRG-taksten for 2015 i det oprindelige skøn. For Lejre Kommune betyder det, at forventede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering nedjusteres med 3,9 mio. kr., samtidig nedjusteres det statslige bloktilskud til kommunen med et tilsvarende beløb. Ligeledes er der sket en budgetmæssig udmøntning for nogle af de vedtagne ændringsforslag. Ingen af de ovenfor nævnte ændringer har betydning for den samlede bundlinje, men medfører, at der sker ændringer mellem bevillinger. Oprindelig sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2014, hvor det blev besluttet at oversende budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober og Kommunalbestyrelsen den 9. oktober Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling er der indkommet forslag om enkelte ændringer til budgetforslag De indarbejdede ændringer siden 1. behandlingen er: kr Drift: Medlemskab af Fishing Zealand Demensindsats implementeres fuldt ud fra Tilretning af budgetfejl Vikarpulje langtidsfravær

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 Effektivisering af tekniske servicefunktioner implementeres fuldt ud fra Arbejdsmarkedspolitiske tiltag yderligere indsats i 2015 og Anlæg: Udearealer omkring Ammershøjparken 200 Budget i hovedtal De samlede økonomiske aspekter af budgetforslag fremgår af tabel 2 nedenfor. Set over hele perioden er der tale om et overskud i størrelsesordenen mio. kr. Samtidig investeres der i 2015 i anlægsprojekter for samlet set godt 100 mio. kr. Heraf er de 58 mio. kr., som afsættes med budget 2015, mens knap 42 mio. kr. er overførte midler fra Budgetforslaget tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og forudsætter en skattenedsættelse på 0,1 pct. fra 2016 og frem, så udskrivningsprocenten herefter vil udgøre 25,2 pct. Det er samtidig forudsat, at Lejre Kommune kompenseres for provenutabet med 50 pct. i 2016 og 25 pct. i 2017 og Grundskyldspromillen forbliver uændret på 28,23, og der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. (løbende priser) Indtægter i alt Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter i alt Driftsudgifter fast 2015-p/l Pris- og lønfremskrivning Renter Driftsresultat Anlægsudgifter Anlægsudgifter fast 2015-p/l Pris- og lønfremskrivning Optagne lån Balanceforskydninger Afdrag på Kommunens lån Udgifter i alt Budgetbalance *Tabellen er siden ØU s 2. behandling tilrettet med statens nedjusterede skøn for kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering. Investeringsoversigten Budgetforslaget rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i hele perioden. I 2015 er der afsat godt 58 mio. kr. til anlægsprojekter. Udover disse midler er der med budgetaftalen enighed om at gennemføre yderligere anlægsprojekter for knap 42 mio. kr., hvilket finansieres af investeringer, som på nuværende tidspunkt ikke forventes gennemført i Samlet set bliver anlægsniveauet i 2015 dermed på godt 100 mio. kr.

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 En beskrivelse af de enkelte anlægsinvesteringer kan læses i bilag 2. Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav Med budgetforslaget er det forudsat, at der fra 2015 og frem realiseres årlige omkostningsreduktioner. I 2015 udgør reduktionerne godt 11 mio. kr. stigende til godt 19 mio. kr. i 2016 og knap 22 mio. kr. i 2017 og frem. Effektiviserings- og besparelsesforslagene stammer primært fra det effektiviserings- og besparelseskatalog, som er udarbejdet til budgetproces , og som indgår som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august, punkt 8 ØU Direktionens budgetoplæg budget En kort beskrivelse af effektiviserings- og besparelsestiltag, som indgår i budgetforslaget, kan læses i bilag 3. Nye tiltag Budgetforslag indeholder desuden en række nye tiltag. Tiltagene er beskrevet i bilag 1 Udkast til budgetaftale Øvrige forhold i budget Takster: Der er udarbejdet takstoversigt for budget på baggrund af det her fremlagte budgetforslag, jf. bilag 6. Af takstoversigten fremgår efter hvilke principper de enkelte takster er udarbejdet. Eventuelle konsekvenser af ændringer udarbejdes ud fra samme principper som angivet i oversigten. Overførselsadgang mellem budgetår: I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, hvorvidt der på en bevilling skal være mulighed for at overføre mer-/mindreforbrug mellem budgetår (mål- & rammestyring, MR), eller om bevillingen skal være uden overførselsadgang (UO). Af bilag 5 fremgår den foreslåede bevillingsstatus for samtlige bevillinger i Forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til bevillingernes nuværende status. Kirkelig ligning: Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2015 udgør 80 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, hvilket svarer til mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2014, at der skal lignes et beløb på 5,8 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der i Lejre lignes et beløb på 40,2 mio. kr. Kirkeskatteprocenten bliver uændret 1,06 pct. (jf. bilag 7). Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på politikerportalen. Administrationens vurdering: Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets om budgetlægningen i kommunerne. Handicappolitik: Ingen bemærkninger. Økonomi og finansiering: Budgetforslag rummer en samlet kasseopbygning på godt 27 mio. kr. for perioden set under ét. Den samlede kasseopbygning er fordelt på budgetteret overskud nogle år og underskud et enkelt år. I 2015 er der en kasseopbygning på kr. I

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side et underskud på godt 15 mio. kr., et overskud på godt 14 mio. kr. I 2017 og på godt 28 mio. kr. i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Bilag 1 - Budgetaftale , 2. behandling 2. Bilag 2, Investeringsoversigt, 2. behandling Bilag 3, Udmøntning af reduktionskrav, 2. behandling Bilag 4, Hovedoversigt - 2. behandling (eftersendt) 5. Bilag 5, Bevillingsoversigt, 2. behandling (eftersendt) 6. Bilag 6, Takstkatalog 2015, 2. behandling Bilag 7. Notat Kirkelig ligning 2015, 2. behandling

9 Bilag: 2.2. Bilag 2, Investeringsoversigt, 2. behandling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87401/14

10 Budgetaftale Bilag 2 Investeringsoversigt Budget rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230 mio. kr. nye penge mens de resterende 50 mio. kr. er overførsler af anlægsinvesteringer, som ikke forventes gennemført i I kolonne 2 i tabellen herunder fremgår det samlede, budgetterede anlægsniveau i 2015, inklusiv de forventede overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 I alt godt 100 mio. kr. Tabel 1: Investeringsoversigt : kr. (2015-priser) 2015 (inkl. forv. ovf. fra 2014) Asfalt og slidlag Brorenoveringer Trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier Pulje til tilgængelighed (handicap) Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv haller) Risikostyring - Etablering af ABA-anlæg Energioptimering Udvidelse af juniorklub i Hvalsø Rådhusrenovering Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen Museumsplan Byfornyelsespulje Anvendt borgernær teknologi Renovering af køkkener i institutioner Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud Skole- og faglokaler Bærbare/tablets til skoleelever Udvikling af Degnejordene Fredning Ledreborg - Erstatninger Pendlerparkeringsplads, lejre og Hvalsø Halanlæg i Kirke Hyllinge Pulje til halanlæg Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen Kunstgræsbane til Osted Mødelokaler til Osted Idrætsforening Lys på kunstgræsbane i Hvalsø 600 Udearealer omkring Ammershøj Ældrecenter Nationalpark I alt Side 1 af 5

11 Asfalt og slidlag: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Brorenoveringer: Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2015 til renovering af Munkholmbroen. Fra 2016 og frem er der afsat 3 mio. kr. årligt til generelle brorenoveringer. Det afsatte beløb til renovering af Munkholmbroen er forudsat, at Holbæk Kommune ligeledes prioriterer midler til renovering i Trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier: Der er tale om en udvidelse af niveauet fra sidste års budgetlægning med 0,3 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Der skal ske konkret stillingtagen til prioritering af de afsatte midler, men i forhold til cykelstier er der politisk særligt fokus på følgende strækninger; Roskildevej i Hvalsø - fra Lindevej til Raunsbjergvej Ejbyvej - fra Rye til Ejby Gershøjvej - fra Sæby til Gershøj Buesøvej fra Kornerup til Kattinge Boserupvej fra Kattinge til Kattingeværket (forudsætter involvering fra Roskilde Kommune) Af de afsatte midler er det forudsat, at der prioriteres 0,3 mio. kr. i 2015 til øget trafiksikkerhed på Gevninge Vestvej i Gevninge. Pulje til tilgængelighed (handicap): Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv haller): I 2015 er der fastsat et niveau på 13,4 mio. kr. inklusiv overførsel af forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende halrenoveringer til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. I 2016 er der afsat 11,5 mio. kr. og i 2017 og frem er der afsat 11 mio. kr. årligt. Den afsatte ramme i 2015 er umiddelbart lavere end det normale niveau for ejendomsvedligeholdelse. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der herudover konkret er afsat øvrige budgetmidler til bygningsvedligeholdelse, eksempelvis knap 34 mio. kr. i 2015 til rådhusrenovering. Ligeledes er der i budgetperioden samlet set afsat mere end 30 mio. kr. til investeringer i bæredygtige børnetilbud. Der er derfor tale om en konkret vurdering af, hvilket niveau for kommunens samlede anlægsinvesteringer, som vil være realistisk i De afsatte midler skal generelt prioriteres med henblik på at optimere kommunens bygningsmasse. I 2015 skal der dog konkret også prioriteres midler til etablering af et børnekulturhus/foreningshus. Det skal i den sammenhæng undersøges, hvorvidt der er mulighed for at opnå ekstern finansiering. Risikostyring - Etablering af ABA-anlæg: I investeringsoversigten er der afsat 2,5 mio. kr. årligt, primært til etablering af ABA-anlæg i kommunens bygninger. Side 2 af 5

12 Energioptimering: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Udvidelse af juniorklub i Hvalsø: Der er i 2014 afsat 0,5 mio. kr. til formålet, som ikke forventes anvendt og derfor anbefales overført til Supplerende kan oplyses, at udvidelse af juniorklub i Hvalsø efter administrationens anbefaling er sat i bero i 2014, da der er behov for at følge den fremadrettede efterspørgsel til tilbuddet som følge af den længere skoledag. Rådhusrenovering: Som det fremgår af sag, forelagt for Økonomiudvalget den 19. august vedrørende rådhusrenovering, er der en forventning om, at de samlede udgifter til projektet vil overstige det oprindeligt budgetlagte niveau. De seneste vurderinger peger på, at udgifterne vil blive 5,5 mio. kr. højere for selve grundprojektet. Sammenholdt med de overførte 28,2 mio. kr. er der i alt afsat 33,7 mio. kr. i 2015 til projektet. Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Museumsplan: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Byfornyelsespulje: Der er tale om en udvidelse af niveauet fra sidste års budgetlægning, således at der fra 2017 og frem afsættes yderligere 2 mio. kr. årligt til byfornyelsespuljen. Herudover er der overført forventet mindreforbrug på 3 mio. kr. fra 2014 til Anvendt borgernær teknologi: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Renovering af køkkener i institutioner: Der er i hovedtræk tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Herudover er der overført forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra 2014 til I 2015 er der afsat yderligere 0,05 mio. kr. til renovering af køkkenet i Gershøj Børneklub. Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud: I budget blev der budgetlagt med 10 mio. kr. i 2015 og 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 til projektet Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer. Herudover blev der i 2015 afsat 1,8 mio. kr. til projektet Legestue i Kirke Hyllinge. Der er efterfølgende iværksat en stor udredning med ekstern konsulentbistand (Brøndum & Fliess). Som følge heraf er en række anlægsinvesteringer i 2014 sat i bero, hvorfor der er en forventning om mindreforbrug i størrelsesorden 8,7 mio. kr. En endelig politisk stillingtagen til de fremadrettede investeringsbehov afventer konklusionerne fra den igangværende udredning. Som følge heraf er der i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016, 13 mio. kr. i 2017 og 5,7 mio. kr. i Side 3 af 5

13 Skole- og faglokaler: I forhold til niveauet fra sidste års budgetlægning er der sket en reduktion, således at der kun er afsat i alt 3,5 mio. kr. i Heraf er de 2,5 mio. kr. overført forventet mindreforbrug fra Bærbare/tablets til skoleelever: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Udvikling af Degnejordene: På et temamøde den 22. maj 2014 drøftede Kommunalbestyrelsen ønsker til udviklingen af Degnejorden. Med afsæt i denne drøftelse, har Økonomiudvalget efterfølgende besluttet at igangsætte det videre arbejde, og til dette vil der være behov for budgetmidler til procesbistand, udbudsmateriale mv. og til præmiering af arkitektforslag. Til dette formål er der afsat 1 mio. kr. i Fredning Ledreborg Erstatninger: Fredningsnævnet for Østsjælland har truffet afgørelse om supplerende fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Som følge af denne afgørelse skal der ydes erstatning til de berørte lodsejere. De samlede erstatninger er af Fredningsnævnet fastsat til ca. 4 mio. kr. Af disse skal Roskilde- og Lejre Kommuner betale 25 pct. På den baggrund er der afsat 0,7 mio. kr. i Pendlerparkeringsplads, Lejre og Hvalsø: På baggrund af erfaringerne med en midlertidig pendlerparkeringsplads ved Lejre station blev der i 2014 afsat midler til at udarbejde et forprojekt for en permanent pendlerparkeringsplads ved Lejre station i samarbejde med DSB. I investeringsoversigten er der afsat et puljebeløb til anlægsomkostninger, både i forhold til Lejre- og Hvalsø stationer. Der vil blive prioriteret etablering af foranstaltninger for fremme af cykeltrafik bl.a. i form af gode faciliteter til f.eks. cykelparkering samt foranstaltninger til nem af- og påsætning af bus- og togpassagerer. Halanlæg i Kirke Hyllinge samt pulje til halanlæg: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune er der afsat 15 mio. kr. i 2016 til øget halkapacitet i Kirke Hyllinge. Der skal ske en afdækning af, i hvilket omfang det vil være muligt at opnå ekstern finansiering til opførelsen. Udover de afsatte midler til øget halkapacitet i Kirke Hyllinge er der i 2017 og 2018 afsat henholdsvis 5 mio. kr. og 10 mio. kr. til yderligere udvikling af hal-faciliteterne i Lejre Kommune. Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen: Bramsnæs Gymnastik og Fitness har stillet forslag om at udvide det eksisterende fitnesscenter i Bramsnæsvighallen. Der er i 2015 afsat 0,2 mio. kr. til formålet. Realisering af udvidelsen forudsætter, at der kan skaffes ekstern finansiering, eksempelvis fra Lokale- og anlægsfonden. Side 4 af 5

14 Kunstgræsbane til Osted: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune er der afsat 1,8 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane i Osted. Osted Idrætsforening har uden omkostninger fået tilbudt en brugt kunstgræsbane fra Københavns Kommune. Det afsatte beløb dækker således udgifter til at anlægge denne bane på den nuværende grusbane i Osted. Mødelokaler til Osted Idrætsforening: I takt med at medlemstallet i Osted Idrætsforening er steget, er der behov for at udvide foreningens faciliteter. Dette kan ske ved at inddrage nuværende mødelokale og i stedet opføre en pavillon med mødefaciliteter. Osted Idrætsforening har ansøgt om medfinansiering til dette projekt, og der er i 2015 afsat 0,065 mio. kr. til formålet. Lys på kunstgræsbane i Hvalsø: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune afsættes der 0,6 mio. kr. i 2016 til etablering af lys på kunstgræsbanen i Hvalsø. Udearealer omkring Ammershøj Ældrecenter: I 2015 er der afsat 0,2 mio. kr. til at forskønne de kommunale udenomsarelser omkring Ammershøj Ældrecenter, så det kan blive et indbydende område for beboerne at gå en tur. Nationalpark: Nationalparken Skjoldungelandet er kommet et skridt nærmere realisering og vil i givet fald blive et uvurderligt aktiv for Lejre Kommune. For bedst muligt at kunne understøtte fremtidige aktiviteter og indsatser omkring Nationalparken, afsættes der en budgetramme på 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Side 5 af 5

15 Bilag: 2.3. Bilag 3, Udmøntning af reduktionskrav, 2. behandling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87402/14

16 Budgetaftale Bilag 3 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget Budget hviler på en forudsætning om, at der realiseres årlige omkostningsreduktioner i størrelsesorden 11 mio. kr. i 2015 stigende til 22 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. I dette bilag bliver tiltag og handlinger, der skal bidrage til udmøntning af de forudsatte reduktionskrav, kort kommenteret, ligesom de sidst i bilaget fremgår i skema-form. For en nærmere beskrivelse af de enkelte forslag kan der henvises til det såkaldte effektiviserings- og besparelseskatalog. Dette kan findes som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august under punkt 8 ØU Direktionens budgetoplæg budget Gennemgang af de enkelte forslag: I det følgende afsnit vil de enkelte forslag til tiltag og handlinger kort blive kommenteret. 1. Nedlæggelse af vikarpulje til centre, som har døgn- eller dagbemanding: I forbindelse med etablering af en puljestruktur for budgetmæssig dækning ved sygdom og barsler i 2012 blev der ligeledes etableret en pulje til dækning af vikarudgifter ved langtidssygdom i centre med døgn- eller dagbemanding. Det skal præciseres, at en nedlæggelse af denne vikarpulje medfører, at de omfattede skoler, institutioner etc. vil opleve en reduktion i deres samlede budgetramme til lønudgifter og hermed i praksis en reduktion i den hidtidige normering. 2. Reduktion i tillæg for forskudt arbejdstid: På nuværende tidspunkt har rådhusene i Lejre Kommune åbent til kl. 18 om torsdagen. Som følge heraf skal der til en række medarbejdere ydes et løntillæg. Ved at omlægge åbningstiderne og dermed arbejdstiden vil det være muligt at opnå den målsatte omkostningsreduktion. Det vil have som konsekvens, at rådhusene fremadrettet lukker kl. 17 om torsdagen. Til gengæld vil der på fredage kunne holdes åben til kl. 13 i stedet for som nu til kl. 12. Side 1 af 5

17 Der vil dog fortsat være bemanding, således at Borgerservice holder åbent til kl. 18 om torsdagen. 3. Optimering af udgifter til befordring til kommunens medarbejdere: Lejre Kommune bruger årligt et større millionbeløb på at kommunens medarbejdere kører i egne biler, hvor der ydes godtgørelse efter statens høje takst. Der skal ske en stillingtagen til, hvordan kommunens befordringsudgifter kan blive nedbragt, eksempelvis ved enten at stille et større antal kommunale biler til rådighed eller ved at finde en model for differentieret takst. 4. Optimering og effektivisering af administrative funktioner: Det er forudsat, at der kan realiseres en omkostningsreduktion i størrelsesorden 2,2 mio. kr. i 2015, stigende til 3,2 mio. kr. i 2016 og 4,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af yderligere fokus på optimering og effektivisering af administrative funktioner. Som eksempler på fremtidige indsatser kan peges på følgende: Midler til ekstern konsulentbistand konverteres til faste ansættelser Systematisk fakturakontrol Øget brug af videomøder til reduktion af transportgodtgørelse Gevinstrealisering af digitalisering og arbejdsgange IT-samarbejde med andre kommuner Effektivisering på print og kopi-området Compliance på indkøbsaftaler Reduceret rådighedsbeløb til rådgivning mv. Det er en overordnet forudsætning for denne omkostningsreduktion, at den kan realiseres uden mærkbare konsekvenser for de borgernære enheder. Foretagne budgetreduktioner skal således 1 til 1 kunne omsættes via reducerede omkostninger, eksempelvis som følge af gevinster ved gennemførte digitaliseringstiltag, ved bedre udnyttelse af kommunens gunstige indkøbsaftaler etc. 5. Effektivisering af tekniske servicefunktioner: Baseret på andre kommuners erfaringer med at effektivisere den tekniske service gennem en samlet planlægning og styring af vedligeholdelses-, drifts- og serviceopgaver skal der realiseres en omkostningsreduktion på 1,1 mio. kr. fra 2016 og frem. I et tæt samarbejde med medarbejdere, faglige organisationer og omfattede institutioner skal der i 2015 iværksættes en arbejde, der skal belyse, hvordan målet kan realiseres fra 2016 og frem. I dette arbejde skal inddrages erfaringer fra Favrskov Kommune, der med succes har gennemført en nogenlunde tilsvarende øvelse. 6. Sammenlægning af 3 arkiver: Ved en sammenlægning af kommunens 3 lokalarkiver forventes der årligt at kunne opnås en besparelse i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Side 2 af 5

18 7. Effektivisering Implementering af ny biblioteksplan: Aktuelt arbejdes der politisk med en ny biblioteksplan som skal lægge sporene for den fremtidige biblioteksdrift i Lejre Kommune. Det er forudsat, at det som led i implementeringen af en ny biblioteksplan vil være muligt at realisere en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,6 mio. kr. årligt. Samtidig afsættes der 0,2 mio. kr. årligt til investeringstiltag, der kan fremme implementeringen af en kommende biblioteksplan. 8. Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner: Det er forudsat, at der kan realiseres en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,8 mio. kr. i 2015, stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem som følge af optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner. Som eksempler på fremtidige indsatser kan peges på følgende: Demografitilpasning af Sundhedsplejens budget Øget brug af web-gis Almene ældreboliger varmeregnskabshonorar m.fl. Digital opgavestyring i Vej & Park incl. Giv et praj-løsning Folkebibliotek og Pædagogiske Læringscentre på samme licens Frit valg hjemmepleje Spare en rengøringsdag i sommerperioden Måltagning af støttestrømper Reducere sygeplejedepotets produktsortiment Medicindosering 9. Tilpasninger på børneområdet som følge af faldende børnetal: Det er forudsat, at der netto kan realiseres en omkostningsreduktion i størrelsesorden 2,05 mio. kr. i 2015 stigende til 2,97 mio. kr. årligt fra 2016 og frem baseret på tilpasninger på børneområdet som følge af det faldende børnetal. Det beskrevne niveau tager afsæt i de økonomiske beregninger, som blev forelagt for Udvalget for Børn & Ungdom den 8. april Der vil skulle etableres et beslutningsgrundlag for realisering af den omtalte omkostningsreduktion, som skal forelægges Udvalget for Børn & Ungdom. 10. Optimering af vejbelysning: Ved energirenovering af kommunens eksisterende vejbelysning samt ved at afdække potentialerne ved en optimering af de nuværende aftaler med DONG forudsættes det, at der fra 2016 og frem kan realiseres en omkostningsreduktion på godt 1 mio. kr. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 til nærmere analysearbejde. 11. Projekt: Fra førtidspensionist til fleksjobber: Ved at yde en målrettet indsats overfor en gruppe motiverede førtidspensionister, er det en forventning, at disse kan vende tilbage til arbejdsmarkedet i et fleksjob. Der er et forventet reduktionspotentiale i størrelsesorden 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til knap 1,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det er forudsat, at der afsættes 0,45 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. Side 3 af 5

19 12. Projekt: Screening og fleksibel indsats for a-dagpengemodtagere: Ved at gennemføre en intensiv screening af ny-ledige dagpengemodtagere er der en forventning om at sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er forudsat et reduktionspotentiale i størrelsesorden 2,3 mio. kr. i 2015 stigende til knap 3,6 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det er forudsat, at der afsættes 0,45 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. 13. Projekt: Sprogpraktiker til flygtninge og familiesammenførte: Ved at gennemføre en koordineret og helhedsorienteret indsats for kommunens flygtninge og familiesammenførte er der en forventning om, at flere vil bestå danskmoduler og herigennem blive tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Der er forudsat et reduktionspotentiale i størrelsesorden godt 0,3 mio.kr. årligt. Det er forudsat, at der afsættes 0,15 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. 14. Fokus på sygedagpengesager med lang varighed: Ved at iværksætte en målrettet indsats i forhold til kommunens sygedagpengesager med en varighed over 52 uger er der en forventning om at kunne nedbringe omkostningerne til området med 1 mio. kr. årligt. Det er forudsat, at der afsættes 0,4 mio. kr. i 2015 til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. 15. Fastholde uddannelse med frivillig mentor: Ved at tilbyde unge i udfordrende situationer muligheden for at få tilknyttet en frivillig mentor er der en forventning om, at flere af de unge vil forblive i uddannelse i stedet for at overgå til kontanthjælpsydelse. Der er forudsat en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,15 mio. kr. årligt. 16. Koordination af det tværgående samarbejde om de hjerneskadede borgere: Ved at fortsætte kommunens indsatser med en hjerneskadekoordinator er der en forventning om, at kommunens udgifter i forbindelse med nyerhvervede hjerneskader kan begrænses. Den forudsatte reduktion er i størrelsesorden 0,25 mio. kr. i 2015 stigende til knap 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. fra 2017 og frem. 17. Årlig revisitering af alle over 65 år: Ved at foretage en årlig revisitering af ydelser til borgere over 65 år, hvor der i visiteringen sker en tættere faglig opfølgning, er der en forventning om, at der kan ske en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,4 mio. kr. i 2015 stigende til 0,8 mio. kr. fra 2016 og frem. Det er forudsat, at der afsættes 0,075 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. Side 4 af 5

20 Nr. Forslag Estimeret gevinst Investeringsbehov og frem og frem 1 Nedlæggelse af vikarpulje til centre som har døgn- eller dagbemanding Reduktion i tillæg for forskudt arbejdstid Optimering af udgifter til befordring for kommunens medarbejdere Optimering og effektivisering af administrative funktioner Effektivisering af tekniske servicefunktioner Sammenlægning af 3 arkiver Effektivisering - Implementering af ny biblioteksplan Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner Tilpasninger på børneområdet som følge af faldende børnetal Optimering af vejbelysning Projekt: Fra førtidspensionist til fleksjobber Projekt: Screening og fleksibel indsats for a-dagpengemodtagere Projekt: Sprogpraktiker til flygtninge og familiesammenførte Fokus på sygedagpengesager med lang varighed Fastholde uddannelse med frivillig mentor Koordination af det tværgående samarbejde om de hjerneskadede borgere Årlig revisitering af alle over 65 år Sum af valgte forslag: Side 5 af 5

21 Bilag: 2.6. Bilag 6, Takstkatalog 2015, 2. behandling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87404/14

22 Takster Budget 2015 Antal (forventet) ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed Bemærkninger kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn pr. hegnsyn Lovbestemt Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente pr. styk - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 250,00 + rente 250,00 + rente pr. styk Det maximale beløb kan højst udgøre kr rente Det maximale beløb kan højst udgøre kr rente - bevilling hyrevogn pr. styk Lovbestemt - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling pr. styk Lovbestemt - førerkort hyrevogn pr. styk Lovbestemt - Udstedelse fornyelse af førerkort pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn pr. styk Lovbestemt - Trafikbog pr. styk - Grøn tillægsnummerplade pr. styk - sundhedskort pr. styk Lovbestemt - adresseoplysning pr. styk Lovbestemt - bopælsattest pr. styk Lovbestemt - ejendomsoplysninger pr. styk Lovbestemt - BBR-ejendomsoplysninger pr. styk Lovbestemt - vurderingsattest pr. styk Lovbestemt - skatteattest pr. styk Lovbestemt - vielser udlændinge pr. styk Antal (forventet) UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed Bemærkninger kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Haller mv. (bramsnæs) - reklameskilte i haller excl. moms pr. styk - leje af gymnastiksal/multisal til fest pr. gang - leje af hal til fest pr. gang - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% +62,3% pr. gang - overnatning i haller og skoler pr. gang - bad i forbindelse med militær 7 7 pr. person - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l pr. gang - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l pr. gang - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger pr. gang - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) pr. gang - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) pr. gang - forberedelse til fester i hal pr. time Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) pr. forløb - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) pr. forløb - Rytmisk værksted/musik og bevægelse pr. sæson - Soloundervisning/instrumentalundervisning pr. sæson - Sammenspil pr. sæson - Hørelære/teori pr. sæson - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) pr. sæson - Talentlinie pr. sæson - Improvisationslære pr. sæson - Strygerdage pr. sæson - Instrumentleje pr. sæson - Musikkarrusel 3 rater pr. rate Antal (forventet) UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed Bemærkninger kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag - 7 dage - 14 dage pr. bog 30 dage pr. bog Voksne fra 14 år 1 dag pr. bog 7 dage pr. bog 14 dage pr. bog 30 dage pr. bog - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi - fotokopi farvet pr.stk A4 2 2 pr. kopi - fotokopi farvet pr. stk. A3 4 4 pr. kopi - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print - print fra internet farve 2 2 pr. print - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk - salg af bøger børn 5 5 pr. styk Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. Antal (forventet) UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed Bemærkninger kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Dagpleje/vuggestue: Området er reguleret af Dagtilbudsloven, - dagpleje - vuggestue, gennemsnitstakst pr. måned det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75%. Juli måned er betalingsfri Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid, gennemsnitstakst Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% 1

23 - børnehave over 3 år deltid, (kun for allerede indmeldte deltidsbørn) pr. måned Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning pr. måned Juli måned er betalingsfri. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed kr. kr. Tilskud til privat pasning: Antal (forventet) Bemærkninger *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode - 24 uger til og med 2 årige - 3 årige til start i børnhaveklasse pr. måned pr. måned Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% Tilskud til pasning af egne børn: Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den - ½ - 2 år år pr. måned pr. måned billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen SFO SFO 0-3. klasse /1.330 pr. måned SFO klasse /777 pr. måned 507 SFO /528 pr. måned 338 Note: Forældreandelsbetaling er mellem pct. Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri Ungdomsskolen: - Knallertbevis pr. styk Færselsloven 124d - Ungdomsskoleklub (aftenklub) pr. sæson 250 Antal UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed (forventet) Bemærkninger kr. kr. Alle priser inkl. moms éngangsbeløb pr. Bidrag til parkeringsfond parkeringsplads KB besluttet Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme pr. bygning Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse pr. sag Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse pr. boligenhed Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori pr. sag Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) pr. m2 Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg pr. sag Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr Erhvervsbyggeri og etageboliger pr. m2 Dog min kr. For arealer over 1.000m 2 betales 15 kr/ m 2 Dog min kr. For arealer over 1.000m 2 betales 20 kr/ m 2 Renovation: Det faste gebyr: Renovationsgebyret er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Administration pr. år Indsamling af glas pr. år Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv"- Farligt affald 5 5 pr. år princippet som er lovbestemt. Storskrald og haveaffald pr. år Genbrugsplads pr. år I alt fast gebyr pr. år UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed kr. kr. Antal (forventet) Bemærkninger Variabelt gebyr: Renovationsgebyret er opdelt i et fast og Dagrenovation et variabelt gebyr l pr. år Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv" l pr. år princippet som er lovbestemt l pr. år l pr. år l pr. år l pr. år Papirbeholdere l. helårs pr. år l. helårs pr. år l. helårs pr. år l. sommerhus pr. år l. sommerhus pr. år Diverse: Ombytningsgebyr pr. ombytning Ekstra sæk pr. sæk Ekstra tømning l pr. tømning Ekstra tømning l pr. tømning Erstatning af beholder: 140 l pr. beholder 190 l pr. beholder 2

24 240 l pr. beholder 360 l pr. beholder 660 l pr. beholder 770 l pr. beholder Kompostbeholder pr. beholder Gravitationslås til l containere pr. beholder UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Betalingsenhed Takstforslag 2015 Takster 2014 kr. kr. Erhvervsvirksomheder og institutioner: 140 l. pr. år l pr. år 240 l pr. år 360 l pr. år 660 l pr. år 770 l pr. år Antal (forventet) Bemærkninger Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr ,5 pr. år KB. den 26. august 2013 Genbrugspladsgebyr ,5 pr. år Opkræves af KARA/Noveren UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed kr. kr. Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. - Prisloft på madservice fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten, senest ved cirkulæreskrivelse medio november Der for 2015 indtil videre er sket en egenberegning, hvorfor der kan ske rettelse til beregnet takst ud fra årets cirkulære- skrivelse. - Maksimal egenbetaling for modtagere på fritvalgsområdet pr. dag for hovedret inkl. transport pr. dag Maksimal egenbetaling for modtagere i øvrigt pr. måned pr. måned Antal (forventet) Bemærkninger Lovbestemt, men da politikerne kan vedtage et yde et tilskud til den maksimale egenbetaling er der sat kryds i politisk bestemt. Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for borger: - Kost pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold pr. døgn Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: - Praktisk hjælp pr. døgn vis.timer Personlig pleje, hverdag pr. døgn vis.timer Personlig pleje, øvrig tid pr. døgn vis.timer Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) pr. døgn Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens pr. gang Sundhed: Egenbetaling fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten, senest ved cirkulæreskrivelse medio november Der for 2015 indtil videre er sket en egenberegning, hvorfor der kan ske rettelse til beregnet takst ud fra årets cirkulæreskrivelse. - Egenbetalingen for henholdsvis: - Omsorgstandpleje - kan maksimalt udgøre pr. år Specialtandplejen - kan maksimalt udgøre pr. år Følger satsreguleringsprocenten UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed kr. kr. Antal (forventet) Bemærkninger Sociale tilbud: Udgår, da opgaven er overgået til Socialtilsyn Øst Driftsorienteret tilsyn på private bosteder - Solvang - ophold pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR Bramsnæsvig- ophold pr. døgn 9.27 Takststigning følger anbefalinger fra KKR Bofællesskab Østbo- ophold pr. døgn Bofællesskab Toftekæret- ophold pr. døgn Bofællesskab Åbanken- ophold pr. døgn Bofællesskab Bramsnæs- ophold pr. døgn støttetimer til bofællesskaberne pr. time

25 Bilag: 2.7. Bilag 7. Notat Kirkelig ligning 2015, 2. behandling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87214/14

26 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jens Christiansen Servicecenter Allerslev D E Kirkelig ligning 2015 Dato: 22. september 2014 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2015 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag 2015 Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2015 udgør 80 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr , jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr Landskirkeskat 2015 Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2014, at der for regnskabsåret 2015 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr i landskirkeskat. Ligning 2015 Der er fra Lejre Provsti udmeldt følgende ligningsbeløb i 2015: Kirke- og præstegårdskasser kr % pulje kr Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr Landskirkeskat kr I alt til opkrævning i 2015 kr Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,06 kr Forventet mellemregning ultimo 2014 kr. 0

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere