Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling"

Transkript

1

2

3

4

5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Vidalsvej Svenstrup Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 29. september 2006 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår: 1. oktober 30. september Bestyrelse Stefan Linder (formand) Preben Bager Leon Sørensen Johan Blomquist Erik Stensig Poulsen Direktion Leon Sørensen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A 9100 Aalborg Pengeinstitut Handelsbanken Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 20. november 2012 på selskabets adresse. 4

6 Ledelsesberetning Koncernoversigt Euro Cater-koncernens forretningsmæssige struktur kan skitseres således: Euro Cater Dansk Cater Svensk Cater 17 danske afdelinger: 20 svenske afdelinger: AB Catering Aalborg AB Catering Aarhus AB Catering Holstebro AB Catering Ribe AB Catering Slagelse AB Catering København BC Catering Aalborg BC Catering Skanderborg BC Catering Herning BC Catering Kolding BC Catering Nykøbing F. BC Catering Roskilde BC Catering Grossisten inco CC København inco CC Aarhus Gävle Kalmar Malmö Halmstad Stockholm Västerås Örebro Göteborg Borlänge Uddevalla Linköping Gällivare Söderhamn Örnsköldsvik Östersund Skellefteå Sundsvall Luleå Karlstad Ängelholm Kødgros Vest Cater Food For en komplet oversigt over koncernens selskaber og den juridiske struktur henvises til side 75. 5

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen mio. kr. 2011/ / / / /08 Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Balancesum Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet Heraf til investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttoavance 23,2 22,6 23,3 23,8 23,6 Overskudsgrad 5,2 3,6 4,5 4,7 4,8 Afkast af den investerede kapital 34,8 23,4 25,3 24,8 21,3 Egenkapitalandel (soliditet) 35,7 30,1 28,4 24,4 22,1 Egenkapitalforrentning 17,8 11,8 15,2 11,7 11,2 Gennemsnitligt antal ansatte (fortsættende aktiviteter) Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. I 2010/11 indgår fra 1. juli 2011 aktiviteter overtaget fra inco Danmark A.m.b.a., jf. koncernregnskabets note 22. 6

8 Ledelsesberetning Beretning Hovedaktiviteter Koncernens selskaber er alle inden for food service-branchen og har aktiviteter med salg af fødevarer og hjælpematerialer til storkøkkensektoren på de geografiske markeder, hvor koncernen er etableret. Fundamentet er høj service, salg af kvalitetsprodukter, det lokale kendskab og den nære kontakt til kunderne. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold I regnskabsåret 2011/12 er EBITDA realiseret med 455 mio. kr. (2010/11: 322 mio. kr.), og overskud efter skat udgør 224 mio. kr. (2010/11: 120 mio. kr.). I juli 2011 erhvervede Euro Cater-koncernen alle aktiviteter af inco Danmark A.m.b.a., og i juli 2012 blev der indgået aftale om at overtage alle foodservice-aktiviteter fra Nordstrøms Sverige AB. Overtagelsen og den efterfølgende tilpasning og integration af de to virksomheder er forløbet planmæssigt og påvirker årets resultat positivt. I resultatet for 2010/11 indgik ca. 50 mio. kr. i omkostninger til omstrukturering og tilpasning af inco-aktiviteterne. Årets resultat og den økonomiske udvikling som helhed anses for tilfredsstillende. Forventninger til fremtiden Der forventes en positiv udvikling i 2012/13 og et tilfredsstillende resultat. Finansielle risici og risikostyringspolitik Finansielle risici og risikostyringspolitik er omtalt i note 19 til koncernregnskabet. Miljø og fødevaresikkerhed I Danmark og Sverige er alle enheder, bortset fra de tre seneste erhvervede, certificeret efter ISO (miljøforhold). Alle danske enheder bortset fra en er nu certificeret efter ISO (fødevaresikkerhed). Den resterende danske enhed forventes certificeret i foråret Der er påbegyndt en tilsvarende certificering af hovedparten af de svenske enheder, der forventes afsluttet i løbet af Samfundsansvar Koncernen har ikke på nuværende tidspunkt en struktureret tilgang til arbejdet med samfundsansvar og har ikke politikker for koncernens samfundsansvar. Som følge heraf afgives ikke særskilt redegørelse for området. 7

9 Ledelsesberetning Beretning Videnressourcer Det er væsentligt for koncernens fortsatte vækst at fastholde og tiltrække dygtigt og engageret personale med branchekendskab. Hovedparten af medarbejderne i Danmark og Sverige deltager i en overskudsdelingsordning, som anses for væsentlig i relation til fastholdelse af medarbejdere samt af hensyn til fortsat optimering af koncernens forretningskoncepter m.v. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som har eller kan få afgørende betydning for koncernens økonomiske udvikling. 8

10 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Resultatopgørelse mio. kr. Note 2011/ /11 Omsætning 7.172, ,7 Vareforbrug , ,2 Bruttoresultat 1.661, ,5 Andre driftsindtægter 7 3,8 1,1 Personaleomkostninger 1-830,0-728,1 Driftsomkostninger 2-380,2-326,2 Resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA) 455,2 322,3 Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver 7-61,4-66,7 Resultat før amortisering, finansielle poster og skat (EBITA) 393,8 255,6 Amortisering af andre immaterielle aktiver 6-17,6-36,8 Resultat af primær drift (EBIT) 376,2 218,8 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 8 1,3 0,8 Finansielle indtægter 3 20,2 4,6 Finansielle omkostninger 4-96,4-94,2 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 301,3 130,0 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter 5-76,8-28,5 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 224,5 101,5 Årets resultat af ophørte aktiviteter 23-18,3 Årets resultat 224,5 119,8 Fordeles således: Kapitalejerne i 224,5 120,4 Minoritetsinteresserne - -0,6 224,5 119,8 9

11 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Totalindkomstopgørelse mio. kr. Note 2011/ /11 Årets resultat 224,5 119,8 Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder -9,0 1,5 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender, der udgør en del af den samlede nettoinvestering i dattervirksomheder 48,7-7,1 Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering -1,8-5,1 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger 4 17,0 16,7 Aktuarmæssig gevinst/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger 11 5,6-7,4 Regulering af pensionsordning, tidligere år - -5,6 Skat af anden totalindkomst 5-18,0 2,4 Anden totalindkomst efter skat 42,5-4,6 Totalindkomst i alt 267,0 115,2 Fordeles således: Aktionærerne i 267,0 115,8 Minoritetsinteresserne - -0,6 267,0 115,2 10

12 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Balance mio. kr. Note 2011/ /11 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 6 Goodwill 1.920, ,6 Andre immaterielle aktiver 31,1 44, , ,4 Materielle aktiver 7 Grunde og bygninger 482,8 447,2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 89,4 72,0 Automobiler 96,5 78,8 Materielle anlægsaktiver under udførelse 0,2 6,8 668,9 604,8 Finansielle aktiver 8 Kapitalandele i associerede virksomheder 7,5 8,3 Værdipapirer 0,5 0,5 8,0 8,8 Langfristede aktiver i alt 2.628, ,0 Kortfristede aktiver Handelsvarer og færdigvarer 9 431,4 418,7 Tilgodehavender fra salg ,5 656,0 Tilgodehavende, associeret virksomhed 2,0 2,0 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 10 40,9 41,9 Likvide beholdninger 99,0 99, , ,3 Aktiver bestemt for salg 23 14,5 21,3 Kortfristede aktiver i alt 1.289, ,6 AKTIVER I ALT 3.918, ,6 11

13 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Balance mio. kr. Note 2011/ /11 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital 60,1 60,1 Overkurs fra emission 653,3 653,3 Reserve for sikringstransaktioner -0,3-11,7 Reserve for valutakursreguleringer 14,2-12,8 Overført resultat 670,2 443,3 Foreslået udbytte - - Kapitalejerne i ' andel af egenkapital 1.397, ,2 Minoritetsinteresser - -1,7 Egenkapital i alt 1.397, ,5 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Pensioner 11 62,9 58,3 Udskudt skat 12 69,6 48,6 Kreditinstitutter , ,7 Øvrige lån ,7 228,8 Medarbejderobligationer 14 24,5 35,7 Langfristede forpligtelser i alt 1.461, ,1 Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter ,1 121,6 Medarbejderobligationer/overskudsdeling 14 87,3 70,3 Leverandører af varer og tjenesteydelser ,0 616,1 Selskabsskat 15 56,0 35,8 Afledte finansielle instrumenter (negativ dagsværdi) 18 0,4 15,6 Anden gæld 187,7 209, , ,8 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 23 13,3 15,2 Kortfristede forpligtelser i alt 1.058, ,0 Forpligtelser i alt 2.520, ,1 PASSIVER I ALT 3.918, ,6 12

14 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Egenkapitalopgørelse Kapitalejerne i mio. kr. Aktiekapital Overkurs fra emission Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Foreslået udbytte I alt Reserve for valutakursregulering Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. oktober ,1 653,3-11,7-12,8 443, ,2-1, ,5 Totalindkomst i 2011/12 Årets resultat ,5-224,5-224,5 Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder , ,0 - -9,0 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender, der udgør en del af den samlede nettoinvestering i dattervirksomheder , ,7-48,7 Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering , ,8 - -1,8 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger , ,0-17,0 Aktuarmæssig gevinst på ydelsesbaserede pensionsordninger ,6-5,6-5,6 Skat af anden totalindkomst ,8-12,7-1, , ,0 Anden totalindkomst i alt ,4 27,0 4,1-42,5-42,5 Totalindkomst i alt for perioden ,4 27,0 228,6-267,0-267,0 Transaktioner med ejere Tilgang ved køb af dattervirksomheder ,7 - -1,7 1,7 - Transaktioner med ejere i alt ,7 - -1,7 1,7 - Egenkapital 30. september ,1 653,3-0,3 14,2 670, , ,5 Overkurs fra emission er selskabsretligt en fri reserve. Aktiekapitalen består af aktier a nominelt 100 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder 13

15 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Egenkapitalopgørelse Kapitalejerne i mio. kr. Aktiekapital Overkurs fra emission Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Foreslået udbytte I alt Reserve for valutakursregulering Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. oktober ,7 556,5-20,4-8,0 332,4-918,2-918,2 Totalindkomst i 2010/11 Årets resultat ,4-120,4-0,6 119,8 Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder , ,5-1,5 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender, der udgør en del af den samlede nettoinvestering i dattervirksomheder , ,1 - -7,1 Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering , ,1 - -5,1 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger , ,7-16,7 Aktuarmæssigt tab på ydelsesbaserede pensionsordninger ,4 - -7,4 - -7,4 Regulering af pensionsordning, tidligere år ,6 - -5,6 - -5,6 Skat af anden totalindkomst ,9 1,9 3,4-2,4-2,4 Anden totalindkomst i alt - - 8,7-3,7-9,6 - -4,6 - -4,6 Totalindkomst i alt for perioden - - 8,7-3,7 110,8-115,8-0,6 115,2 Transaktioner med ejere Kapitaludvidelse 2,4 96, ,3-99,3 Tilgang ved køb af dattervirksomheder ,2-0,2 Afgang ved salg af dattervirksomheder , ,1-0,9-2,0 Transaktioner med ejere i alt 2,4 96,8 - -1, ,2-1,1 97,1 Egenkapital 30. september ,1 653,3-11,7-12,8 443, ,2-1, ,5 Overkurs fra emission er selskabsretligt en fri reserve. Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelse i regnskabsåret 2010/11 udgør under 0,1 mio. kr. Aktiekapitalen består af aktier a nominelt 100 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder Minoritetsinteresserne er ikke forpligtet til at dække den negative egenkapital. 14

16 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Pengestrømsopgørelse mio. kr. Note 2011/ /11 Resultat før skat 301,3 130,0 Regulering for ikke-likvide driftsposter ,1 191,2 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 456,4 321,2 Ændringer i driftskapital 21-70,2-18,5 Pengestrøm fra primær drift 386,2 302,7 Finansielle indtægter, betalt 3,7 4,8 Finansielle omkostninger, betalt -77,7-78,6 Betalt selskabsskat -54,0-48,4 Pengestrøm fra driftsaktivitet 258,2 180,5 Køb af materielle anlægsaktiver 7-97,0-54,5 Salg af materielle anlægsaktiver 14,8 3,5 Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter, netto 22-48,0 17,8 Køb og salg af værdipapirer, netto 0,1-0,3 Modtagne udbytter, associerede virksomheder 1,9 - Pengestrøm til investeringsaktivitet -128,2-33,5 Fremmedfinansiering: Optagelse af gæld 4,6 221,9 Afdrag på langfristede forpligtelser -144,7-316,3 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -140,1-94,4 Pengestrøm fra ophørte aktiviteter ,0 Årets pengestrøm -10,1 51,6 Likvider, primo 99,7 48,0 Kursregulering af likvider 9,4 0,1 Likvider, ultimo 99,0 99,7 Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele. 15

17 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Noteoversigt 1. Personaleomkostninger 2. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 3. Finansielle indtægter 4. Finansielle omkostninger 5. Skat 6. Immaterielle aktiver 7. Materielle aktiver 8. Finansielle aktiver 9. Handelsvarer og færdigvarer 10. Tilgodehavender 11. Pensioner 12. Udskudt skat 13. Kreditinstitutter og øvrige lån 14. Medarbejderobligationer/overskudsdeling 15. Selskabsskat 16. Eventualforpligtelser og operationel leasing 17. Sikkerhedsstillelser 18. Afledte finansielle instrumenter 19. Finansielle risici og risikostyringspolitik 20. Regulering for ikke-likvide driftsposter 21. Ændringer i driftskapital 22. Køb og salg af dattervirksomheder 23. Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg 24. Nærtstående parter 25. Begivenheder efter balancedagen 26. Anvendt regnskabspraksis 27. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 28. Ny regnskabsregulering 16

18 Koncernregnskab 1. oktober september Personaleomkostninger mio. kr. 2011/ /11 Gager og lønninger 682,5 603,9 Bidragsbaserede pensionsordninger 58,0 44,9 Ydelsesbaserede pensionsordninger 3,3 2,6 Andre omkostninger til social sikring 67,6 70,1 Øvrige personaleomkostninger 18,6 14,6 830,0 736,1 Personaleomkostninger indregnes således: Personaleomkostninger vedrørende fortsættende aktiviteter 830,0 728,1 Personaleomkostninger vedrørende ophørte aktiviteter - 8,0 830,0 736,1 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Aflønning af ledende medarbejdere: Gager 62,0 60,5 Pensionsbidrag 8,9 10,0 70,9 70,5 Oplysning om direktionens vederlag er ikke givet under henvisning til ÅRL 98 b. Hovedparten af koncernens medarbejdere i Danmark og Sverige, herunder ledelsen, er omfattet af overskudsdeling. Koncernen har indgået kontantafregnede bonusordninger med enkelte medarbejdere ansat i koncernens driftsselskaber, der afhængig af eventuelt salg af koncernen kan medføre forpligtelser til at udbetale bonus til disse medarbejdere. Afregning af bonusordningen sker alene ved eventuelt salg af koncernen og reguleres ud fra værdien af. Dagsværdien af bonusordningen er pr. 30. september 2012 opgjort til ca. 8 mio. kr. Beløbet er omkostningsført i regnskabsåret 2011/12 med 5 mio. kr. under gager og lønninger og den øvrige del under finansielle omkostninger. 17

19 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Mio. kr. 2011/ /11 2 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer Koncernens samlede honorar til KPMG kan specificeres således: Lovpligtig revision 2,5 2,4 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed - 0,2 Skatte- og momsmæssig rådgivning 0,2 0,1 Andre ydelser 0,1 0,1 2,8 2,8 3 Finansielle indtægter Renteindtægter, likvide beholdninger m.v. 3,6 3,5 Renteindtægter, associeret virksomhed 0,1 0,1 Dagsværdireguleringer på værdipapirer, netto (dagsværdioption) 0,0 1,0 Valutakursgevinster, netto 16,5-20,2 4,6 Renter på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris udgør 3,7 3,6 4 Finansielle omkostninger Renteomkostninger, kreditinstitutter m.v. 47,1 41,9 Differenceafregning fra renteswaps 17,0 16,7 Renteomkostninger, øvrige lån 23,0 21,8 Øvrige renteomkostninger 1,5 1,0 Øvrige finansielle omkostninger 7,8 10,2 Valutakurstab (netto) - 2,6 96,4 94,2 Renter på finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris udgør 71,6 64,7 18

20 Koncernregnskab 1. oktober september Skat Årets skat kan opdeles således: mio. kr. 2011/ /11 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter 76,8 28,5 Skat af anden totalindkomst 18,0-2,4 94,8 26,1 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter fremkommer således: Aktuel skat 57,1 31,3 Udskudt skat 19,9 0,9 Regulering af skat vedrørende tidligere år -0,2-3,7 76,8 28,5 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter kan forklares således: Beregnet 25 % skat af resultat før skat 75,3 32,5 Regulering af beregnet skat i udenlandske tilknyttede virksomheder i forhold til 25 % 0,4 0,0 Skatteeffekt af: Ikke-skattepligtige indtægter -0,2-0,5 Ikke-fradragsberettigede omkostninger 1,0 0,4 Aktiverede indtægter og omkostninger 0,5 0,1 Regulering af skat vedrørende tidligere år m.v. -0,2-3,7 Ejendomsavancebeskatning 0,3-0,1 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder -0,3-0,2 76,8 28,5 Effektiv skatteprocent 25,5 % 21,9 % 19

21 Koncernregnskab 1. oktober september Skat (fortsat) Skat af anden totalindkomst 2011/12 mio. kr. Før skat Skat Efter skat Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder -9,0 - -9,0 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender 48,7-12,7 36,0 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 15,2-3,8 11,4 Aktuarmæssig gevinst på ydelsesbaserede pensionsordninger 5,6-1,5 4,1 Anden totalindkomst 60,5-18,0 42,5 2010/11 mio. kr. Før skat Skat Efter skat Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder 1,5-1,5 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender -7,1 1,9-5,2 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 11,6-2,9 8,7 Aktuarmæssigt tab på ydelsesbaserede pensionsordninger -7,4 1,9-5,5 Regulering af pensionsordning, tidligere år -5,6 1,5-4,1 Anden totalindkomst -7,0 2,4-4,6 6 Immaterielle aktiver mio. kr. Goodwill Andre immaterielle aktiver Kostpris 1. oktober ,6 355, ,0 Valutakursreguleringer 49,6 8,9 58,5 Tilgang ved køb af virksomheder, jf. note 22 10,6 3,9 14,5 Kostpris 30. september ,8 368, ,0 Amortiseringer 1. oktober ,6 310,6 Valutakursreguleringer - 8,9 8,9 Amortiseringer - 17,6 17,6 Amortiseringer 30. september ,1 337,1 Regnskabsmæssig værdi 30. september ,8 31, ,9 I alt 20

22 Koncernregnskab 1. oktober september Immaterielle aktiver (fortsat) mio. kr. Goodwill Andre immaterielle aktiver Kostpris 1. oktober ,5 309, ,2 Valutakursreguleringer -7,0-1,3-8,3 Tilgang ved køb af virksomheder, jf. note ,1 47,0 287,1 Kostpris 30. september ,6 355, ,0 Amortiseringer 1. oktober ,3 275,3 Valutakursreguleringer - -1,5-1,5 Amortiseringer - 36,8 36,8 Amortiseringer 30. september ,6 310,6 Regnskabsmæssig værdi 30. september ,6 44, ,4 I alt Andre immaterielle aktiver omfatter kunderelationer m.v. overtaget ved virksomhedsovertagelse. Bortset fra goodwill er det vurderet, at andre immaterielle aktiver har en begrænset brugstid. Nedskrivningstest, goodwill Ledelsen har gennemført en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill, baseret på den foretagne allokering af kostprisen af goodwill på følgende to pengestrømsfrembringende enheder: mio. kr. 2011/ /11 Dansk Cater-koncernen 1.353, ,2 Svensk Cater-koncernen 567,1 505, , ,6 Genindvindingsværdien er baseret på kapitalværdien, som er fastlagt ved anvendelse af forventede nettopengestrømme på basis af budgetter/prognoser for årene 2011/ /17 og ekstrapolering af fremtidige nettopengestrømme efter 2016/17. Der er anvendt en diskonteringsfaktor før skat i niveauet 7 %. Den anvendte vækstrate brugt til ekstrapolering af fremtidige nettopengestrømme er for begge pengestrømsfrembringende enheder for årene efter 2016/17 skønnet til 2 %. Vækstraten vurderes ikke at overstige den langsigtede gennemsnitlige vækstrate inden for enhedernes aktiviteter. 21

23 Koncernregnskab 1. oktober september Immaterielle aktiver (fortsat) På baggrund af de udførte værdiforringelsestest vurderes det, at genindvindingsværdien for begge de pengestrømsfrembringende enheder overstiger den regnskabsmæssige værdi. Det er ledelsens vurdering, at sandsynlige ændringer i de grundlæggende forudsætninger ikke vil medføre, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill vil overstige genindvindingsværdien. 7 Materielle aktiver mio. kr. Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Automobiler Materielle anlægsaktiver under udførelse Kostpris 1. oktober ,1 114,6 189,0 6,8 822,5 Valutakursregulering 2,1 4,3 2,5 0,4 9,3 Tilgang ved køb af virksomheder 21,6 3,3 1,9-26,8 Tilgang 28,1 21,5 43,8 3,6 97,0 Overført - 10, ,6 0,0 Afgang - -2,4-4,5 - -6,9 Kostpris 30. september ,9 151,9 232,7 0,2 948,7 Af- og nedskrivninger 1. oktober ,9 42,6 110,2-217,7 Valutakursregulering 0,3 2,2 1,0-3,5 Afskrivninger 15,9 17,9 26,4-60,2 Afgang - -0,2-1,4 - -1,6 Af- og nedskrivninger 30. september ,1 62,5 136,2-279,8 Regnskabsmæssig værdi 30. september ,8 89,4 96,5 0,2 668,9 Heraf finansielt leasede aktiver, jf. note 13 17,2 1,4 3,7 Afskrives over 25 år 6 år 6-7 år I alt I tillæg til årets afskrivninger på 60,2 mio. kr. er der foretaget nedskrivninger af ejendomme bestemt for salg med i alt 1,2 mio. kr. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar indeholder software med en regnskabsmæssig værdi på 11 mio. kr. Avance fra salg af anlægsaktiver på 3,8 mio. kr. indgår i andre driftsindtægter. 22

24 Koncernregnskab 1. oktober september Materielle aktiver (fortsat) mio. kr. Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Automobiler Materielle anlægsaktiver under udførelse Kostpris 1. oktober ,7 67,8 164,2 5,1 757,8 Valutakursregulering -0,2-0,6-0,4-0,1-1,3 Tilgang ved køb af virksomheder 34,3 24,1 7,4-65,8 Tilgang 3,1 23,6 22,9 4,9 54,5 Overført 3, ,1 - Afgang ved salg af dattervirksomhed - -0,1-1,2 - -1,3 Afgang -7,6-0,2-3, ,7 Overført til aktiver bestemt for salg -41, ,3 Kostpris 30. september ,1 114,6 189,0 6,8 822,5 Af- og nedskrivninger 1. oktober ,1 31,0 85,9-176,0 Valutakursregulering -0,1-0,3-0,2 - -0,6 Afskrivninger 16,0 12,0 26,4-54,4 Nedskrivninger, jf. note 23 12, ,3 Afgang ved salg af dattervirksomhed - 0,0-0,1 - -0,1 Afgang -2,4-0,1-1,8 - -4,3 Overført til aktiver bestemt for salg -20, ,0 Af- og nedskrivninger 30. september ,9 42,6 110,2 217,7 Regnskabsmæssig værdi 30. september ,2 72,0 78,8 6,8 604,8 Heraf finansielt leasede aktiver, jf. note 13 15,9 2,9 5,9 Afskrives over 25 år 6 år 6-7 år I alt Avance fra salg af anlægsaktiver på 1,1 mio. kr. indgår i andre driftsindtægter. 23

25 Koncernregnskab 1. oktober september Finansielle aktiver mio. kr. Kapitalandele i associerede virksomheder 2011/ /11 Kapitalandele i associerede Værdipapirer virksomheder Værdipapirer Kostpris 1. oktober 6,2 0,8 0,7 0,2 Valutakursregulering - 0,0-0,0 Tilgang ved køb af virksomheder - - 5,5 0,1 Tilgang ,5 Afgang - -0,1-0,0 Kostpris 30. september 6,2 0,7 6,2 0,8 Værdireguleringer 1. oktober 2,1-0,3 1,5-0,1 Valutakursregulering - 0,0-0,0 Værdiregulering - 0,0-1,0 Afgang - 0,1 - -1,2 Udbytte -1,9 - -0,2 - Egenkapitalbevægelser -0,2-0,0 - Andel af årets resultat 1,3-0,8 - Værdireguleringer 30. september 1,3-0,2 2,1-0,3 Regnskabsmæssig værdi 30. september 7,5 0,5 8,3 0,5 Sammendragne økonomiske oplysninger for associerede virksomheder: mio. kr. 2011/ /11 Årets resultat 3,6 4,5 Aktiver 53,1 60,0 Forpligtelser 31,7 36,5 Værdipapirer består af mindre kapitalandele. 9 Handelsvarer og færdigvarer Der er ingen væsentlige varebeholdninger målt til nettorealisationsværdi pr. 30. september 2012 og 30. september

26 Koncernregnskab 1. oktober september Tilgodehavender Kreditkvaliteten af tilgodehavender er beskrevet i note 19. I tilgodehavender fra salg pr. 30. september 2012 indgår tilgodehavender på i alt 25,4 mio. kr. (2010/11: 21,1 mio. kr.), der efter individuel vurdering er nedskrevet til 3,6 mio. kr. (2010/11: 2,4 mio. kr.). Nedskrivningen vedrører primært tilgodehavender hos kunder i restaurationsbranchen. Overforfaldne tilgodehavender pr. 30. september kan specificeres som følger: mio. kr. 2011/ /11 Op til 30 dage 98,9 20, dage 8,8 6,5 Over 90 dage 4,5 7,5 112,2 34,3 Nedskrevne tilgodehavender indgår i ovenstående specifikation med deres nettoværdi. Nedskrivninger har udviklet sig således: mio. kr. 2011/ /11 1. oktober 18,8 23,3 Valutakursregulering 1,3-0,2 Nedskrivninger i året 20,9 13,7 Realiseret i året -17,7-16,6 Tilbageført -1,5-1,4 30. september 21,8 18,8 Dagsværdien af tilgodehavender skønnes at svare til den regnskabsmæssige værdi. Der er ikke nedskrevet på andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter. Periodeafgrænsningsposter består primært af forudbetalte omkostninger. I andre tilgodehavender indgår tilgodehavende på 5,0 mio. kr., der forfalder i oktober

27 Koncernregnskab 1. oktober september Pensioner mio. kr. 2011/ /11 Nutidsværdi af afdækkede ydelsesbaserede forpligtelser -63,3-58,3 Dagsværdi af ordningens aktiver 0,4 - Nettoforpligtelse indregnet i balancen -62,9-58,3 Udviklingen i nutidsværdien af ydelsesbaseret forpligtelse kan specificeres således: mio. kr. 2011/ /11 Forpligtelse 1. oktober 58,3 48,1 Valutakursregulering 5,8-0,9 Pensionsomkostninger 3,3 2,6 Kalkulerede renter 2,2 1,8 Aktuarmæssig gevinst/tab (via anden totalindkomst) -5,6 7,4 Udbetalte pensioner -0,7-0,7 Forpligtelse 30. september 63,3 58,3 Udviklingen i dagsværdi af pensionsaktiver kan specificeres således: Pensionsaktiver 1. oktober - - Indbetalt 0,4 - Pensionsaktiver 30. september 0,4 - Pensionsaktiver består af likvider. Der er ikke realiseret afkast på pensionsaktiver i regnskabsåret. Pensionsomkostning indregnet i resultatopgørelsen: Pensionsomkostninger (personaleomkostninger) 3,3 2,6 Kalkulerede renter (finansielle omkostninger) 2,2 1,8 5,5 4,4 Pensionsforpligtelsen er opgjort på baggrund af aktuarmæssig opgørelse pr. 30. september Koncernen forventer at udbetale 0,9 mio. kr. i 2011/12 (2010/11: 0,7 mio. kr.). Forudsætningerne for de aktuarmæssige beregninger pr. balancedagen kan oplyses som følger: 2011/ /11 Diskonteringsrente 3,5 % 3,5 % Fremtidig lønstigningstakt 2,5 % 2,5 % Afgangsintensitet 5,0 % 5,0 % Årlig stigning i pension 2,0 % 2,0 % 26

28 Koncernregnskab 1. oktober september Pensioner (fortsat) I opgørelsen over indregnede indtægter og omkostninger er indregnet følgende aktuarmæssige gevinster/tab: mio. kr. 2011/ /11 Akkumulerede aktuarmæssige tab 22,2 27,8 Beløb for indeværende år for koncernens forpligtelser er som følger: Aktuarmæssigt opgjorte pensionsforpligtelser -63,3-58,3 Pensionsaktiver 0,4 - Underdækning -62,9-58,3 12 Udskudt skat Udskudt skat 1. oktober 48,6 54,0 Valutakursregulering m.v. -0,5 0,1 Tilgang ved køb af virksomheder - -3,8 Afgang ved salg af virksomheder - -0,2 Årets udskudte skat indregnet i resultat 19,9 0,9 Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år 0,1 1,0 Årets udskudte skat indregnet i egenkapitalen 1,5-3,4 Udskudt skat 30. september 69,6 48,6 Udskudt skat indregnes således i balancen: Udskudt skat (aktiv) - - Udskudt skat (forpligtelse) 69,6 48,6 Udskudt skat 30. september, netto 69,6 48,6 Udskudt skat vedrører: Immaterielle aktiver 16,1 10,4 Materielle aktiver 49,3 46,7 Finansielle aktiver -2,4-3,9 Kortfristede aktiver 7,1 2,7 Forpligtelser -0,5-7,1 Nettokurstab og underskud til fremførsel - -0,2 69,6 48,6 27

29 Koncernregnskab 1. oktober september Kreditinstitutter og øvrige lån Koncernen har pr. 30. september 2012 følgende lån og kreditter: Lån, mio. kr. Udløb Fast/ variabel Regnskabsmæssig værdi 2011/12 Regnskabsmæssig værdi 2010/11 Lån, kreditinstitut Variabel 1.141, ,6 Lån, kreditinstitut 2024 Fast 2,8 3,0 Lån, kreditinstitut 2026 Variabel 2,1 2,2 Finansiel leasingforpligtelse Variabel 26,9 31, , ,3 Øvrige lån 2016 Fast 241,7 228, , ,1 Dagsværdi 1.415, ,2 Dagsværdien svarer til den nominelle restgæld med undtagelse af obligationslån, hvor dagsværdien er baseret på kursen på balancedagen. De indregnede leasingkontrakter vedrører bygninger, andre anlæg og automobiler. I henhold til leasingkontrakterne er der ingen betingede lejeydelser. Renteniveauet på koncernens lån varierer fra 1,5 % til 10 %. Der er på balancedagen indgået renteswap til afdækning af renterisikoen på variabelt forrentet lån på 2,1 mio. kr., jf. ovenfor. Markedsværdien af indgåede renteswaps er negativ med 0,4 mio. kr. pr. 30. september 2012 (2010/11: negativ med 15,6 mio. kr.), som er indregnet på egenkapitalen. 28

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere