Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling"

Transkript

1

2

3

4

5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Vidalsvej Svenstrup Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 29. september 2006 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår: 1. oktober 30. september Bestyrelse Stefan Linder (formand) Preben Bager Leon Sørensen Johan Blomquist Erik Stensig Poulsen Direktion Leon Sørensen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A 9100 Aalborg Pengeinstitut Handelsbanken Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 20. november 2012 på selskabets adresse. 4

6 Ledelsesberetning Koncernoversigt Euro Cater-koncernens forretningsmæssige struktur kan skitseres således: Euro Cater Dansk Cater Svensk Cater 17 danske afdelinger: 20 svenske afdelinger: AB Catering Aalborg AB Catering Aarhus AB Catering Holstebro AB Catering Ribe AB Catering Slagelse AB Catering København BC Catering Aalborg BC Catering Skanderborg BC Catering Herning BC Catering Kolding BC Catering Nykøbing F. BC Catering Roskilde BC Catering Grossisten inco CC København inco CC Aarhus Gävle Kalmar Malmö Halmstad Stockholm Västerås Örebro Göteborg Borlänge Uddevalla Linköping Gällivare Söderhamn Örnsköldsvik Östersund Skellefteå Sundsvall Luleå Karlstad Ängelholm Kødgros Vest Cater Food For en komplet oversigt over koncernens selskaber og den juridiske struktur henvises til side 75. 5

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen mio. kr. 2011/ / / / /08 Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Balancesum Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet Heraf til investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttoavance 23,2 22,6 23,3 23,8 23,6 Overskudsgrad 5,2 3,6 4,5 4,7 4,8 Afkast af den investerede kapital 34,8 23,4 25,3 24,8 21,3 Egenkapitalandel (soliditet) 35,7 30,1 28,4 24,4 22,1 Egenkapitalforrentning 17,8 11,8 15,2 11,7 11,2 Gennemsnitligt antal ansatte (fortsættende aktiviteter) Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. I 2010/11 indgår fra 1. juli 2011 aktiviteter overtaget fra inco Danmark A.m.b.a., jf. koncernregnskabets note 22. 6

8 Ledelsesberetning Beretning Hovedaktiviteter Koncernens selskaber er alle inden for food service-branchen og har aktiviteter med salg af fødevarer og hjælpematerialer til storkøkkensektoren på de geografiske markeder, hvor koncernen er etableret. Fundamentet er høj service, salg af kvalitetsprodukter, det lokale kendskab og den nære kontakt til kunderne. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold I regnskabsåret 2011/12 er EBITDA realiseret med 455 mio. kr. (2010/11: 322 mio. kr.), og overskud efter skat udgør 224 mio. kr. (2010/11: 120 mio. kr.). I juli 2011 erhvervede Euro Cater-koncernen alle aktiviteter af inco Danmark A.m.b.a., og i juli 2012 blev der indgået aftale om at overtage alle foodservice-aktiviteter fra Nordstrøms Sverige AB. Overtagelsen og den efterfølgende tilpasning og integration af de to virksomheder er forløbet planmæssigt og påvirker årets resultat positivt. I resultatet for 2010/11 indgik ca. 50 mio. kr. i omkostninger til omstrukturering og tilpasning af inco-aktiviteterne. Årets resultat og den økonomiske udvikling som helhed anses for tilfredsstillende. Forventninger til fremtiden Der forventes en positiv udvikling i 2012/13 og et tilfredsstillende resultat. Finansielle risici og risikostyringspolitik Finansielle risici og risikostyringspolitik er omtalt i note 19 til koncernregnskabet. Miljø og fødevaresikkerhed I Danmark og Sverige er alle enheder, bortset fra de tre seneste erhvervede, certificeret efter ISO (miljøforhold). Alle danske enheder bortset fra en er nu certificeret efter ISO (fødevaresikkerhed). Den resterende danske enhed forventes certificeret i foråret Der er påbegyndt en tilsvarende certificering af hovedparten af de svenske enheder, der forventes afsluttet i løbet af Samfundsansvar Koncernen har ikke på nuværende tidspunkt en struktureret tilgang til arbejdet med samfundsansvar og har ikke politikker for koncernens samfundsansvar. Som følge heraf afgives ikke særskilt redegørelse for området. 7

9 Ledelsesberetning Beretning Videnressourcer Det er væsentligt for koncernens fortsatte vækst at fastholde og tiltrække dygtigt og engageret personale med branchekendskab. Hovedparten af medarbejderne i Danmark og Sverige deltager i en overskudsdelingsordning, som anses for væsentlig i relation til fastholdelse af medarbejdere samt af hensyn til fortsat optimering af koncernens forretningskoncepter m.v. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som har eller kan få afgørende betydning for koncernens økonomiske udvikling. 8

10 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Resultatopgørelse mio. kr. Note 2011/ /11 Omsætning 7.172, ,7 Vareforbrug , ,2 Bruttoresultat 1.661, ,5 Andre driftsindtægter 7 3,8 1,1 Personaleomkostninger 1-830,0-728,1 Driftsomkostninger 2-380,2-326,2 Resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA) 455,2 322,3 Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver 7-61,4-66,7 Resultat før amortisering, finansielle poster og skat (EBITA) 393,8 255,6 Amortisering af andre immaterielle aktiver 6-17,6-36,8 Resultat af primær drift (EBIT) 376,2 218,8 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 8 1,3 0,8 Finansielle indtægter 3 20,2 4,6 Finansielle omkostninger 4-96,4-94,2 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 301,3 130,0 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter 5-76,8-28,5 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 224,5 101,5 Årets resultat af ophørte aktiviteter 23-18,3 Årets resultat 224,5 119,8 Fordeles således: Kapitalejerne i 224,5 120,4 Minoritetsinteresserne - -0,6 224,5 119,8 9

11 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Totalindkomstopgørelse mio. kr. Note 2011/ /11 Årets resultat 224,5 119,8 Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder -9,0 1,5 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender, der udgør en del af den samlede nettoinvestering i dattervirksomheder 48,7-7,1 Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering -1,8-5,1 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger 4 17,0 16,7 Aktuarmæssig gevinst/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger 11 5,6-7,4 Regulering af pensionsordning, tidligere år - -5,6 Skat af anden totalindkomst 5-18,0 2,4 Anden totalindkomst efter skat 42,5-4,6 Totalindkomst i alt 267,0 115,2 Fordeles således: Aktionærerne i 267,0 115,8 Minoritetsinteresserne - -0,6 267,0 115,2 10

12 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Balance mio. kr. Note 2011/ /11 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 6 Goodwill 1.920, ,6 Andre immaterielle aktiver 31,1 44, , ,4 Materielle aktiver 7 Grunde og bygninger 482,8 447,2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 89,4 72,0 Automobiler 96,5 78,8 Materielle anlægsaktiver under udførelse 0,2 6,8 668,9 604,8 Finansielle aktiver 8 Kapitalandele i associerede virksomheder 7,5 8,3 Værdipapirer 0,5 0,5 8,0 8,8 Langfristede aktiver i alt 2.628, ,0 Kortfristede aktiver Handelsvarer og færdigvarer 9 431,4 418,7 Tilgodehavender fra salg ,5 656,0 Tilgodehavende, associeret virksomhed 2,0 2,0 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 10 40,9 41,9 Likvide beholdninger 99,0 99, , ,3 Aktiver bestemt for salg 23 14,5 21,3 Kortfristede aktiver i alt 1.289, ,6 AKTIVER I ALT 3.918, ,6 11

13 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Balance mio. kr. Note 2011/ /11 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital 60,1 60,1 Overkurs fra emission 653,3 653,3 Reserve for sikringstransaktioner -0,3-11,7 Reserve for valutakursreguleringer 14,2-12,8 Overført resultat 670,2 443,3 Foreslået udbytte - - Kapitalejerne i ' andel af egenkapital 1.397, ,2 Minoritetsinteresser - -1,7 Egenkapital i alt 1.397, ,5 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Pensioner 11 62,9 58,3 Udskudt skat 12 69,6 48,6 Kreditinstitutter , ,7 Øvrige lån ,7 228,8 Medarbejderobligationer 14 24,5 35,7 Langfristede forpligtelser i alt 1.461, ,1 Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter ,1 121,6 Medarbejderobligationer/overskudsdeling 14 87,3 70,3 Leverandører af varer og tjenesteydelser ,0 616,1 Selskabsskat 15 56,0 35,8 Afledte finansielle instrumenter (negativ dagsværdi) 18 0,4 15,6 Anden gæld 187,7 209, , ,8 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 23 13,3 15,2 Kortfristede forpligtelser i alt 1.058, ,0 Forpligtelser i alt 2.520, ,1 PASSIVER I ALT 3.918, ,6 12

14 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Egenkapitalopgørelse Kapitalejerne i mio. kr. Aktiekapital Overkurs fra emission Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Foreslået udbytte I alt Reserve for valutakursregulering Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. oktober ,1 653,3-11,7-12,8 443, ,2-1, ,5 Totalindkomst i 2011/12 Årets resultat ,5-224,5-224,5 Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder , ,0 - -9,0 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender, der udgør en del af den samlede nettoinvestering i dattervirksomheder , ,7-48,7 Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering , ,8 - -1,8 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger , ,0-17,0 Aktuarmæssig gevinst på ydelsesbaserede pensionsordninger ,6-5,6-5,6 Skat af anden totalindkomst ,8-12,7-1, , ,0 Anden totalindkomst i alt ,4 27,0 4,1-42,5-42,5 Totalindkomst i alt for perioden ,4 27,0 228,6-267,0-267,0 Transaktioner med ejere Tilgang ved køb af dattervirksomheder ,7 - -1,7 1,7 - Transaktioner med ejere i alt ,7 - -1,7 1,7 - Egenkapital 30. september ,1 653,3-0,3 14,2 670, , ,5 Overkurs fra emission er selskabsretligt en fri reserve. Aktiekapitalen består af aktier a nominelt 100 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder 13

15 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Egenkapitalopgørelse Kapitalejerne i mio. kr. Aktiekapital Overkurs fra emission Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Foreslået udbytte I alt Reserve for valutakursregulering Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. oktober ,7 556,5-20,4-8,0 332,4-918,2-918,2 Totalindkomst i 2010/11 Årets resultat ,4-120,4-0,6 119,8 Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder , ,5-1,5 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender, der udgør en del af den samlede nettoinvestering i dattervirksomheder , ,1 - -7,1 Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering , ,1 - -5,1 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger , ,7-16,7 Aktuarmæssigt tab på ydelsesbaserede pensionsordninger ,4 - -7,4 - -7,4 Regulering af pensionsordning, tidligere år ,6 - -5,6 - -5,6 Skat af anden totalindkomst ,9 1,9 3,4-2,4-2,4 Anden totalindkomst i alt - - 8,7-3,7-9,6 - -4,6 - -4,6 Totalindkomst i alt for perioden - - 8,7-3,7 110,8-115,8-0,6 115,2 Transaktioner med ejere Kapitaludvidelse 2,4 96, ,3-99,3 Tilgang ved køb af dattervirksomheder ,2-0,2 Afgang ved salg af dattervirksomheder , ,1-0,9-2,0 Transaktioner med ejere i alt 2,4 96,8 - -1, ,2-1,1 97,1 Egenkapital 30. september ,1 653,3-11,7-12,8 443, ,2-1, ,5 Overkurs fra emission er selskabsretligt en fri reserve. Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelse i regnskabsåret 2010/11 udgør under 0,1 mio. kr. Aktiekapitalen består af aktier a nominelt 100 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder Minoritetsinteresserne er ikke forpligtet til at dække den negative egenkapital. 14

16 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Pengestrømsopgørelse mio. kr. Note 2011/ /11 Resultat før skat 301,3 130,0 Regulering for ikke-likvide driftsposter ,1 191,2 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 456,4 321,2 Ændringer i driftskapital 21-70,2-18,5 Pengestrøm fra primær drift 386,2 302,7 Finansielle indtægter, betalt 3,7 4,8 Finansielle omkostninger, betalt -77,7-78,6 Betalt selskabsskat -54,0-48,4 Pengestrøm fra driftsaktivitet 258,2 180,5 Køb af materielle anlægsaktiver 7-97,0-54,5 Salg af materielle anlægsaktiver 14,8 3,5 Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter, netto 22-48,0 17,8 Køb og salg af værdipapirer, netto 0,1-0,3 Modtagne udbytter, associerede virksomheder 1,9 - Pengestrøm til investeringsaktivitet -128,2-33,5 Fremmedfinansiering: Optagelse af gæld 4,6 221,9 Afdrag på langfristede forpligtelser -144,7-316,3 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -140,1-94,4 Pengestrøm fra ophørte aktiviteter ,0 Årets pengestrøm -10,1 51,6 Likvider, primo 99,7 48,0 Kursregulering af likvider 9,4 0,1 Likvider, ultimo 99,0 99,7 Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele. 15

17 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Noteoversigt 1. Personaleomkostninger 2. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 3. Finansielle indtægter 4. Finansielle omkostninger 5. Skat 6. Immaterielle aktiver 7. Materielle aktiver 8. Finansielle aktiver 9. Handelsvarer og færdigvarer 10. Tilgodehavender 11. Pensioner 12. Udskudt skat 13. Kreditinstitutter og øvrige lån 14. Medarbejderobligationer/overskudsdeling 15. Selskabsskat 16. Eventualforpligtelser og operationel leasing 17. Sikkerhedsstillelser 18. Afledte finansielle instrumenter 19. Finansielle risici og risikostyringspolitik 20. Regulering for ikke-likvide driftsposter 21. Ændringer i driftskapital 22. Køb og salg af dattervirksomheder 23. Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg 24. Nærtstående parter 25. Begivenheder efter balancedagen 26. Anvendt regnskabspraksis 27. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 28. Ny regnskabsregulering 16

18 Koncernregnskab 1. oktober september Personaleomkostninger mio. kr. 2011/ /11 Gager og lønninger 682,5 603,9 Bidragsbaserede pensionsordninger 58,0 44,9 Ydelsesbaserede pensionsordninger 3,3 2,6 Andre omkostninger til social sikring 67,6 70,1 Øvrige personaleomkostninger 18,6 14,6 830,0 736,1 Personaleomkostninger indregnes således: Personaleomkostninger vedrørende fortsættende aktiviteter 830,0 728,1 Personaleomkostninger vedrørende ophørte aktiviteter - 8,0 830,0 736,1 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Aflønning af ledende medarbejdere: Gager 62,0 60,5 Pensionsbidrag 8,9 10,0 70,9 70,5 Oplysning om direktionens vederlag er ikke givet under henvisning til ÅRL 98 b. Hovedparten af koncernens medarbejdere i Danmark og Sverige, herunder ledelsen, er omfattet af overskudsdeling. Koncernen har indgået kontantafregnede bonusordninger med enkelte medarbejdere ansat i koncernens driftsselskaber, der afhængig af eventuelt salg af koncernen kan medføre forpligtelser til at udbetale bonus til disse medarbejdere. Afregning af bonusordningen sker alene ved eventuelt salg af koncernen og reguleres ud fra værdien af. Dagsværdien af bonusordningen er pr. 30. september 2012 opgjort til ca. 8 mio. kr. Beløbet er omkostningsført i regnskabsåret 2011/12 med 5 mio. kr. under gager og lønninger og den øvrige del under finansielle omkostninger. 17

19 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Mio. kr. 2011/ /11 2 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer Koncernens samlede honorar til KPMG kan specificeres således: Lovpligtig revision 2,5 2,4 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed - 0,2 Skatte- og momsmæssig rådgivning 0,2 0,1 Andre ydelser 0,1 0,1 2,8 2,8 3 Finansielle indtægter Renteindtægter, likvide beholdninger m.v. 3,6 3,5 Renteindtægter, associeret virksomhed 0,1 0,1 Dagsværdireguleringer på værdipapirer, netto (dagsværdioption) 0,0 1,0 Valutakursgevinster, netto 16,5-20,2 4,6 Renter på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris udgør 3,7 3,6 4 Finansielle omkostninger Renteomkostninger, kreditinstitutter m.v. 47,1 41,9 Differenceafregning fra renteswaps 17,0 16,7 Renteomkostninger, øvrige lån 23,0 21,8 Øvrige renteomkostninger 1,5 1,0 Øvrige finansielle omkostninger 7,8 10,2 Valutakurstab (netto) - 2,6 96,4 94,2 Renter på finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris udgør 71,6 64,7 18

20 Koncernregnskab 1. oktober september Skat Årets skat kan opdeles således: mio. kr. 2011/ /11 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter 76,8 28,5 Skat af anden totalindkomst 18,0-2,4 94,8 26,1 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter fremkommer således: Aktuel skat 57,1 31,3 Udskudt skat 19,9 0,9 Regulering af skat vedrørende tidligere år -0,2-3,7 76,8 28,5 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter kan forklares således: Beregnet 25 % skat af resultat før skat 75,3 32,5 Regulering af beregnet skat i udenlandske tilknyttede virksomheder i forhold til 25 % 0,4 0,0 Skatteeffekt af: Ikke-skattepligtige indtægter -0,2-0,5 Ikke-fradragsberettigede omkostninger 1,0 0,4 Aktiverede indtægter og omkostninger 0,5 0,1 Regulering af skat vedrørende tidligere år m.v. -0,2-3,7 Ejendomsavancebeskatning 0,3-0,1 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder -0,3-0,2 76,8 28,5 Effektiv skatteprocent 25,5 % 21,9 % 19

21 Koncernregnskab 1. oktober september Skat (fortsat) Skat af anden totalindkomst 2011/12 mio. kr. Før skat Skat Efter skat Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder -9,0 - -9,0 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender 48,7-12,7 36,0 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 15,2-3,8 11,4 Aktuarmæssig gevinst på ydelsesbaserede pensionsordninger 5,6-1,5 4,1 Anden totalindkomst 60,5-18,0 42,5 2010/11 mio. kr. Før skat Skat Efter skat Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder 1,5-1,5 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender -7,1 1,9-5,2 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 11,6-2,9 8,7 Aktuarmæssigt tab på ydelsesbaserede pensionsordninger -7,4 1,9-5,5 Regulering af pensionsordning, tidligere år -5,6 1,5-4,1 Anden totalindkomst -7,0 2,4-4,6 6 Immaterielle aktiver mio. kr. Goodwill Andre immaterielle aktiver Kostpris 1. oktober ,6 355, ,0 Valutakursreguleringer 49,6 8,9 58,5 Tilgang ved køb af virksomheder, jf. note 22 10,6 3,9 14,5 Kostpris 30. september ,8 368, ,0 Amortiseringer 1. oktober ,6 310,6 Valutakursreguleringer - 8,9 8,9 Amortiseringer - 17,6 17,6 Amortiseringer 30. september ,1 337,1 Regnskabsmæssig værdi 30. september ,8 31, ,9 I alt 20

22 Koncernregnskab 1. oktober september Immaterielle aktiver (fortsat) mio. kr. Goodwill Andre immaterielle aktiver Kostpris 1. oktober ,5 309, ,2 Valutakursreguleringer -7,0-1,3-8,3 Tilgang ved køb af virksomheder, jf. note ,1 47,0 287,1 Kostpris 30. september ,6 355, ,0 Amortiseringer 1. oktober ,3 275,3 Valutakursreguleringer - -1,5-1,5 Amortiseringer - 36,8 36,8 Amortiseringer 30. september ,6 310,6 Regnskabsmæssig værdi 30. september ,6 44, ,4 I alt Andre immaterielle aktiver omfatter kunderelationer m.v. overtaget ved virksomhedsovertagelse. Bortset fra goodwill er det vurderet, at andre immaterielle aktiver har en begrænset brugstid. Nedskrivningstest, goodwill Ledelsen har gennemført en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill, baseret på den foretagne allokering af kostprisen af goodwill på følgende to pengestrømsfrembringende enheder: mio. kr. 2011/ /11 Dansk Cater-koncernen 1.353, ,2 Svensk Cater-koncernen 567,1 505, , ,6 Genindvindingsværdien er baseret på kapitalværdien, som er fastlagt ved anvendelse af forventede nettopengestrømme på basis af budgetter/prognoser for årene 2011/ /17 og ekstrapolering af fremtidige nettopengestrømme efter 2016/17. Der er anvendt en diskonteringsfaktor før skat i niveauet 7 %. Den anvendte vækstrate brugt til ekstrapolering af fremtidige nettopengestrømme er for begge pengestrømsfrembringende enheder for årene efter 2016/17 skønnet til 2 %. Vækstraten vurderes ikke at overstige den langsigtede gennemsnitlige vækstrate inden for enhedernes aktiviteter. 21

23 Koncernregnskab 1. oktober september Immaterielle aktiver (fortsat) På baggrund af de udførte værdiforringelsestest vurderes det, at genindvindingsværdien for begge de pengestrømsfrembringende enheder overstiger den regnskabsmæssige værdi. Det er ledelsens vurdering, at sandsynlige ændringer i de grundlæggende forudsætninger ikke vil medføre, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill vil overstige genindvindingsværdien. 7 Materielle aktiver mio. kr. Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Automobiler Materielle anlægsaktiver under udførelse Kostpris 1. oktober ,1 114,6 189,0 6,8 822,5 Valutakursregulering 2,1 4,3 2,5 0,4 9,3 Tilgang ved køb af virksomheder 21,6 3,3 1,9-26,8 Tilgang 28,1 21,5 43,8 3,6 97,0 Overført - 10, ,6 0,0 Afgang - -2,4-4,5 - -6,9 Kostpris 30. september ,9 151,9 232,7 0,2 948,7 Af- og nedskrivninger 1. oktober ,9 42,6 110,2-217,7 Valutakursregulering 0,3 2,2 1,0-3,5 Afskrivninger 15,9 17,9 26,4-60,2 Afgang - -0,2-1,4 - -1,6 Af- og nedskrivninger 30. september ,1 62,5 136,2-279,8 Regnskabsmæssig værdi 30. september ,8 89,4 96,5 0,2 668,9 Heraf finansielt leasede aktiver, jf. note 13 17,2 1,4 3,7 Afskrives over 25 år 6 år 6-7 år I alt I tillæg til årets afskrivninger på 60,2 mio. kr. er der foretaget nedskrivninger af ejendomme bestemt for salg med i alt 1,2 mio. kr. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar indeholder software med en regnskabsmæssig værdi på 11 mio. kr. Avance fra salg af anlægsaktiver på 3,8 mio. kr. indgår i andre driftsindtægter. 22

24 Koncernregnskab 1. oktober september Materielle aktiver (fortsat) mio. kr. Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Automobiler Materielle anlægsaktiver under udførelse Kostpris 1. oktober ,7 67,8 164,2 5,1 757,8 Valutakursregulering -0,2-0,6-0,4-0,1-1,3 Tilgang ved køb af virksomheder 34,3 24,1 7,4-65,8 Tilgang 3,1 23,6 22,9 4,9 54,5 Overført 3, ,1 - Afgang ved salg af dattervirksomhed - -0,1-1,2 - -1,3 Afgang -7,6-0,2-3, ,7 Overført til aktiver bestemt for salg -41, ,3 Kostpris 30. september ,1 114,6 189,0 6,8 822,5 Af- og nedskrivninger 1. oktober ,1 31,0 85,9-176,0 Valutakursregulering -0,1-0,3-0,2 - -0,6 Afskrivninger 16,0 12,0 26,4-54,4 Nedskrivninger, jf. note 23 12, ,3 Afgang ved salg af dattervirksomhed - 0,0-0,1 - -0,1 Afgang -2,4-0,1-1,8 - -4,3 Overført til aktiver bestemt for salg -20, ,0 Af- og nedskrivninger 30. september ,9 42,6 110,2 217,7 Regnskabsmæssig værdi 30. september ,2 72,0 78,8 6,8 604,8 Heraf finansielt leasede aktiver, jf. note 13 15,9 2,9 5,9 Afskrives over 25 år 6 år 6-7 år I alt Avance fra salg af anlægsaktiver på 1,1 mio. kr. indgår i andre driftsindtægter. 23

25 Koncernregnskab 1. oktober september Finansielle aktiver mio. kr. Kapitalandele i associerede virksomheder 2011/ /11 Kapitalandele i associerede Værdipapirer virksomheder Værdipapirer Kostpris 1. oktober 6,2 0,8 0,7 0,2 Valutakursregulering - 0,0-0,0 Tilgang ved køb af virksomheder - - 5,5 0,1 Tilgang ,5 Afgang - -0,1-0,0 Kostpris 30. september 6,2 0,7 6,2 0,8 Værdireguleringer 1. oktober 2,1-0,3 1,5-0,1 Valutakursregulering - 0,0-0,0 Værdiregulering - 0,0-1,0 Afgang - 0,1 - -1,2 Udbytte -1,9 - -0,2 - Egenkapitalbevægelser -0,2-0,0 - Andel af årets resultat 1,3-0,8 - Værdireguleringer 30. september 1,3-0,2 2,1-0,3 Regnskabsmæssig værdi 30. september 7,5 0,5 8,3 0,5 Sammendragne økonomiske oplysninger for associerede virksomheder: mio. kr. 2011/ /11 Årets resultat 3,6 4,5 Aktiver 53,1 60,0 Forpligtelser 31,7 36,5 Værdipapirer består af mindre kapitalandele. 9 Handelsvarer og færdigvarer Der er ingen væsentlige varebeholdninger målt til nettorealisationsværdi pr. 30. september 2012 og 30. september

26 Koncernregnskab 1. oktober september Tilgodehavender Kreditkvaliteten af tilgodehavender er beskrevet i note 19. I tilgodehavender fra salg pr. 30. september 2012 indgår tilgodehavender på i alt 25,4 mio. kr. (2010/11: 21,1 mio. kr.), der efter individuel vurdering er nedskrevet til 3,6 mio. kr. (2010/11: 2,4 mio. kr.). Nedskrivningen vedrører primært tilgodehavender hos kunder i restaurationsbranchen. Overforfaldne tilgodehavender pr. 30. september kan specificeres som følger: mio. kr. 2011/ /11 Op til 30 dage 98,9 20, dage 8,8 6,5 Over 90 dage 4,5 7,5 112,2 34,3 Nedskrevne tilgodehavender indgår i ovenstående specifikation med deres nettoværdi. Nedskrivninger har udviklet sig således: mio. kr. 2011/ /11 1. oktober 18,8 23,3 Valutakursregulering 1,3-0,2 Nedskrivninger i året 20,9 13,7 Realiseret i året -17,7-16,6 Tilbageført -1,5-1,4 30. september 21,8 18,8 Dagsværdien af tilgodehavender skønnes at svare til den regnskabsmæssige værdi. Der er ikke nedskrevet på andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter. Periodeafgrænsningsposter består primært af forudbetalte omkostninger. I andre tilgodehavender indgår tilgodehavende på 5,0 mio. kr., der forfalder i oktober

27 Koncernregnskab 1. oktober september Pensioner mio. kr. 2011/ /11 Nutidsværdi af afdækkede ydelsesbaserede forpligtelser -63,3-58,3 Dagsværdi af ordningens aktiver 0,4 - Nettoforpligtelse indregnet i balancen -62,9-58,3 Udviklingen i nutidsværdien af ydelsesbaseret forpligtelse kan specificeres således: mio. kr. 2011/ /11 Forpligtelse 1. oktober 58,3 48,1 Valutakursregulering 5,8-0,9 Pensionsomkostninger 3,3 2,6 Kalkulerede renter 2,2 1,8 Aktuarmæssig gevinst/tab (via anden totalindkomst) -5,6 7,4 Udbetalte pensioner -0,7-0,7 Forpligtelse 30. september 63,3 58,3 Udviklingen i dagsværdi af pensionsaktiver kan specificeres således: Pensionsaktiver 1. oktober - - Indbetalt 0,4 - Pensionsaktiver 30. september 0,4 - Pensionsaktiver består af likvider. Der er ikke realiseret afkast på pensionsaktiver i regnskabsåret. Pensionsomkostning indregnet i resultatopgørelsen: Pensionsomkostninger (personaleomkostninger) 3,3 2,6 Kalkulerede renter (finansielle omkostninger) 2,2 1,8 5,5 4,4 Pensionsforpligtelsen er opgjort på baggrund af aktuarmæssig opgørelse pr. 30. september Koncernen forventer at udbetale 0,9 mio. kr. i 2011/12 (2010/11: 0,7 mio. kr.). Forudsætningerne for de aktuarmæssige beregninger pr. balancedagen kan oplyses som følger: 2011/ /11 Diskonteringsrente 3,5 % 3,5 % Fremtidig lønstigningstakt 2,5 % 2,5 % Afgangsintensitet 5,0 % 5,0 % Årlig stigning i pension 2,0 % 2,0 % 26

28 Koncernregnskab 1. oktober september Pensioner (fortsat) I opgørelsen over indregnede indtægter og omkostninger er indregnet følgende aktuarmæssige gevinster/tab: mio. kr. 2011/ /11 Akkumulerede aktuarmæssige tab 22,2 27,8 Beløb for indeværende år for koncernens forpligtelser er som følger: Aktuarmæssigt opgjorte pensionsforpligtelser -63,3-58,3 Pensionsaktiver 0,4 - Underdækning -62,9-58,3 12 Udskudt skat Udskudt skat 1. oktober 48,6 54,0 Valutakursregulering m.v. -0,5 0,1 Tilgang ved køb af virksomheder - -3,8 Afgang ved salg af virksomheder - -0,2 Årets udskudte skat indregnet i resultat 19,9 0,9 Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år 0,1 1,0 Årets udskudte skat indregnet i egenkapitalen 1,5-3,4 Udskudt skat 30. september 69,6 48,6 Udskudt skat indregnes således i balancen: Udskudt skat (aktiv) - - Udskudt skat (forpligtelse) 69,6 48,6 Udskudt skat 30. september, netto 69,6 48,6 Udskudt skat vedrører: Immaterielle aktiver 16,1 10,4 Materielle aktiver 49,3 46,7 Finansielle aktiver -2,4-3,9 Kortfristede aktiver 7,1 2,7 Forpligtelser -0,5-7,1 Nettokurstab og underskud til fremførsel - -0,2 69,6 48,6 27

29 Koncernregnskab 1. oktober september Kreditinstitutter og øvrige lån Koncernen har pr. 30. september 2012 følgende lån og kreditter: Lån, mio. kr. Udløb Fast/ variabel Regnskabsmæssig værdi 2011/12 Regnskabsmæssig værdi 2010/11 Lån, kreditinstitut Variabel 1.141, ,6 Lån, kreditinstitut 2024 Fast 2,8 3,0 Lån, kreditinstitut 2026 Variabel 2,1 2,2 Finansiel leasingforpligtelse Variabel 26,9 31, , ,3 Øvrige lån 2016 Fast 241,7 228, , ,1 Dagsværdi 1.415, ,2 Dagsværdien svarer til den nominelle restgæld med undtagelse af obligationslån, hvor dagsværdien er baseret på kursen på balancedagen. De indregnede leasingkontrakter vedrører bygninger, andre anlæg og automobiler. I henhold til leasingkontrakterne er der ingen betingede lejeydelser. Renteniveauet på koncernens lån varierer fra 1,5 % til 10 %. Der er på balancedagen indgået renteswap til afdækning af renterisikoen på variabelt forrentet lån på 2,1 mio. kr., jf. ovenfor. Markedsværdien af indgåede renteswaps er negativ med 0,4 mio. kr. pr. 30. september 2012 (2010/11: negativ med 15,6 mio. kr.), som er indregnet på egenkapitalen. 28

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Vidalsvej 6 9230 Svenstrup Telefon: 96 37 20 20 Hjemmeside: www.euro-cater.com CVR-nr.: 35 23 02 03 Stiftet: 19. april 2013 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Vidalsvej 6 9230 Svenstrup Telefon: 96 37 20 20 Hjemmeside: www.euro-cater.com CVR-nr.: 35 23 02 03 Stiftet: 19. april 2013 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Vidalsvej 6 9230 Svenstrup Telefon: 96 37 20 20 Hjemmeside: www.euro-cater.com CVR-nr.: 35 23 01 73 Stiftet: 19. april 2013 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Vidalsvej 6 9230 Svenstrup Telefon: 96 37 20 20 Hjemmeside: www.euro-cater.com CVR-nr.: 35 23 01 73 Stiftet: 19. april 2013 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår:

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 FREJA Transport & Logistics Holding A/S Viborgvej 52, DK-7800 Skive CVR nr. 35839224 www.freja.com 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Koncernoversigt... 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.10.15 Jacob Hjortshøj Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere