Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling"

Transkript

1

2

3

4

5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Vidalsvej Svenstrup Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 29. september 2006 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår: 1. oktober 30. september Bestyrelse Stefan Linder (formand) Preben Bager Leon Sørensen Johan Blomquist Erik Stensig Poulsen Direktion Leon Sørensen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A 9100 Aalborg Pengeinstitut Handelsbanken Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 20. november 2012 på selskabets adresse. 4

6 Ledelsesberetning Koncernoversigt Euro Cater-koncernens forretningsmæssige struktur kan skitseres således: Euro Cater Dansk Cater Svensk Cater 17 danske afdelinger: 20 svenske afdelinger: AB Catering Aalborg AB Catering Aarhus AB Catering Holstebro AB Catering Ribe AB Catering Slagelse AB Catering København BC Catering Aalborg BC Catering Skanderborg BC Catering Herning BC Catering Kolding BC Catering Nykøbing F. BC Catering Roskilde BC Catering Grossisten inco CC København inco CC Aarhus Gävle Kalmar Malmö Halmstad Stockholm Västerås Örebro Göteborg Borlänge Uddevalla Linköping Gällivare Söderhamn Örnsköldsvik Östersund Skellefteå Sundsvall Luleå Karlstad Ängelholm Kødgros Vest Cater Food For en komplet oversigt over koncernens selskaber og den juridiske struktur henvises til side 75. 5

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen mio. kr. 2011/ / / / /08 Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Balancesum Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet Heraf til investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttoavance 23,2 22,6 23,3 23,8 23,6 Overskudsgrad 5,2 3,6 4,5 4,7 4,8 Afkast af den investerede kapital 34,8 23,4 25,3 24,8 21,3 Egenkapitalandel (soliditet) 35,7 30,1 28,4 24,4 22,1 Egenkapitalforrentning 17,8 11,8 15,2 11,7 11,2 Gennemsnitligt antal ansatte (fortsættende aktiviteter) Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. I 2010/11 indgår fra 1. juli 2011 aktiviteter overtaget fra inco Danmark A.m.b.a., jf. koncernregnskabets note 22. 6

8 Ledelsesberetning Beretning Hovedaktiviteter Koncernens selskaber er alle inden for food service-branchen og har aktiviteter med salg af fødevarer og hjælpematerialer til storkøkkensektoren på de geografiske markeder, hvor koncernen er etableret. Fundamentet er høj service, salg af kvalitetsprodukter, det lokale kendskab og den nære kontakt til kunderne. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold I regnskabsåret 2011/12 er EBITDA realiseret med 455 mio. kr. (2010/11: 322 mio. kr.), og overskud efter skat udgør 224 mio. kr. (2010/11: 120 mio. kr.). I juli 2011 erhvervede Euro Cater-koncernen alle aktiviteter af inco Danmark A.m.b.a., og i juli 2012 blev der indgået aftale om at overtage alle foodservice-aktiviteter fra Nordstrøms Sverige AB. Overtagelsen og den efterfølgende tilpasning og integration af de to virksomheder er forløbet planmæssigt og påvirker årets resultat positivt. I resultatet for 2010/11 indgik ca. 50 mio. kr. i omkostninger til omstrukturering og tilpasning af inco-aktiviteterne. Årets resultat og den økonomiske udvikling som helhed anses for tilfredsstillende. Forventninger til fremtiden Der forventes en positiv udvikling i 2012/13 og et tilfredsstillende resultat. Finansielle risici og risikostyringspolitik Finansielle risici og risikostyringspolitik er omtalt i note 19 til koncernregnskabet. Miljø og fødevaresikkerhed I Danmark og Sverige er alle enheder, bortset fra de tre seneste erhvervede, certificeret efter ISO (miljøforhold). Alle danske enheder bortset fra en er nu certificeret efter ISO (fødevaresikkerhed). Den resterende danske enhed forventes certificeret i foråret Der er påbegyndt en tilsvarende certificering af hovedparten af de svenske enheder, der forventes afsluttet i løbet af Samfundsansvar Koncernen har ikke på nuværende tidspunkt en struktureret tilgang til arbejdet med samfundsansvar og har ikke politikker for koncernens samfundsansvar. Som følge heraf afgives ikke særskilt redegørelse for området. 7

9 Ledelsesberetning Beretning Videnressourcer Det er væsentligt for koncernens fortsatte vækst at fastholde og tiltrække dygtigt og engageret personale med branchekendskab. Hovedparten af medarbejderne i Danmark og Sverige deltager i en overskudsdelingsordning, som anses for væsentlig i relation til fastholdelse af medarbejdere samt af hensyn til fortsat optimering af koncernens forretningskoncepter m.v. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som har eller kan få afgørende betydning for koncernens økonomiske udvikling. 8

10 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Resultatopgørelse mio. kr. Note 2011/ /11 Omsætning 7.172, ,7 Vareforbrug , ,2 Bruttoresultat 1.661, ,5 Andre driftsindtægter 7 3,8 1,1 Personaleomkostninger 1-830,0-728,1 Driftsomkostninger 2-380,2-326,2 Resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA) 455,2 322,3 Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver 7-61,4-66,7 Resultat før amortisering, finansielle poster og skat (EBITA) 393,8 255,6 Amortisering af andre immaterielle aktiver 6-17,6-36,8 Resultat af primær drift (EBIT) 376,2 218,8 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 8 1,3 0,8 Finansielle indtægter 3 20,2 4,6 Finansielle omkostninger 4-96,4-94,2 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 301,3 130,0 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter 5-76,8-28,5 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 224,5 101,5 Årets resultat af ophørte aktiviteter 23-18,3 Årets resultat 224,5 119,8 Fordeles således: Kapitalejerne i 224,5 120,4 Minoritetsinteresserne - -0,6 224,5 119,8 9

11 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Totalindkomstopgørelse mio. kr. Note 2011/ /11 Årets resultat 224,5 119,8 Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder -9,0 1,5 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender, der udgør en del af den samlede nettoinvestering i dattervirksomheder 48,7-7,1 Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering -1,8-5,1 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger 4 17,0 16,7 Aktuarmæssig gevinst/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger 11 5,6-7,4 Regulering af pensionsordning, tidligere år - -5,6 Skat af anden totalindkomst 5-18,0 2,4 Anden totalindkomst efter skat 42,5-4,6 Totalindkomst i alt 267,0 115,2 Fordeles således: Aktionærerne i 267,0 115,8 Minoritetsinteresserne - -0,6 267,0 115,2 10

12 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Balance mio. kr. Note 2011/ /11 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 6 Goodwill 1.920, ,6 Andre immaterielle aktiver 31,1 44, , ,4 Materielle aktiver 7 Grunde og bygninger 482,8 447,2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 89,4 72,0 Automobiler 96,5 78,8 Materielle anlægsaktiver under udførelse 0,2 6,8 668,9 604,8 Finansielle aktiver 8 Kapitalandele i associerede virksomheder 7,5 8,3 Værdipapirer 0,5 0,5 8,0 8,8 Langfristede aktiver i alt 2.628, ,0 Kortfristede aktiver Handelsvarer og færdigvarer 9 431,4 418,7 Tilgodehavender fra salg ,5 656,0 Tilgodehavende, associeret virksomhed 2,0 2,0 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 10 40,9 41,9 Likvide beholdninger 99,0 99, , ,3 Aktiver bestemt for salg 23 14,5 21,3 Kortfristede aktiver i alt 1.289, ,6 AKTIVER I ALT 3.918, ,6 11

13 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Balance mio. kr. Note 2011/ /11 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital 60,1 60,1 Overkurs fra emission 653,3 653,3 Reserve for sikringstransaktioner -0,3-11,7 Reserve for valutakursreguleringer 14,2-12,8 Overført resultat 670,2 443,3 Foreslået udbytte - - Kapitalejerne i ' andel af egenkapital 1.397, ,2 Minoritetsinteresser - -1,7 Egenkapital i alt 1.397, ,5 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Pensioner 11 62,9 58,3 Udskudt skat 12 69,6 48,6 Kreditinstitutter , ,7 Øvrige lån ,7 228,8 Medarbejderobligationer 14 24,5 35,7 Langfristede forpligtelser i alt 1.461, ,1 Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter ,1 121,6 Medarbejderobligationer/overskudsdeling 14 87,3 70,3 Leverandører af varer og tjenesteydelser ,0 616,1 Selskabsskat 15 56,0 35,8 Afledte finansielle instrumenter (negativ dagsværdi) 18 0,4 15,6 Anden gæld 187,7 209, , ,8 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 23 13,3 15,2 Kortfristede forpligtelser i alt 1.058, ,0 Forpligtelser i alt 2.520, ,1 PASSIVER I ALT 3.918, ,6 12

14 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Egenkapitalopgørelse Kapitalejerne i mio. kr. Aktiekapital Overkurs fra emission Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Foreslået udbytte I alt Reserve for valutakursregulering Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. oktober ,1 653,3-11,7-12,8 443, ,2-1, ,5 Totalindkomst i 2011/12 Årets resultat ,5-224,5-224,5 Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder , ,0 - -9,0 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender, der udgør en del af den samlede nettoinvestering i dattervirksomheder , ,7-48,7 Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering , ,8 - -1,8 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger , ,0-17,0 Aktuarmæssig gevinst på ydelsesbaserede pensionsordninger ,6-5,6-5,6 Skat af anden totalindkomst ,8-12,7-1, , ,0 Anden totalindkomst i alt ,4 27,0 4,1-42,5-42,5 Totalindkomst i alt for perioden ,4 27,0 228,6-267,0-267,0 Transaktioner med ejere Tilgang ved køb af dattervirksomheder ,7 - -1,7 1,7 - Transaktioner med ejere i alt ,7 - -1,7 1,7 - Egenkapital 30. september ,1 653,3-0,3 14,2 670, , ,5 Overkurs fra emission er selskabsretligt en fri reserve. Aktiekapitalen består af aktier a nominelt 100 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder 13

15 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Egenkapitalopgørelse Kapitalejerne i mio. kr. Aktiekapital Overkurs fra emission Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Foreslået udbytte I alt Reserve for valutakursregulering Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. oktober ,7 556,5-20,4-8,0 332,4-918,2-918,2 Totalindkomst i 2010/11 Årets resultat ,4-120,4-0,6 119,8 Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder , ,5-1,5 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender, der udgør en del af den samlede nettoinvestering i dattervirksomheder , ,1 - -7,1 Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering , ,1 - -5,1 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger , ,7-16,7 Aktuarmæssigt tab på ydelsesbaserede pensionsordninger ,4 - -7,4 - -7,4 Regulering af pensionsordning, tidligere år ,6 - -5,6 - -5,6 Skat af anden totalindkomst ,9 1,9 3,4-2,4-2,4 Anden totalindkomst i alt - - 8,7-3,7-9,6 - -4,6 - -4,6 Totalindkomst i alt for perioden - - 8,7-3,7 110,8-115,8-0,6 115,2 Transaktioner med ejere Kapitaludvidelse 2,4 96, ,3-99,3 Tilgang ved køb af dattervirksomheder ,2-0,2 Afgang ved salg af dattervirksomheder , ,1-0,9-2,0 Transaktioner med ejere i alt 2,4 96,8 - -1, ,2-1,1 97,1 Egenkapital 30. september ,1 653,3-11,7-12,8 443, ,2-1, ,5 Overkurs fra emission er selskabsretligt en fri reserve. Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelse i regnskabsåret 2010/11 udgør under 0,1 mio. kr. Aktiekapitalen består af aktier a nominelt 100 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder Minoritetsinteresserne er ikke forpligtet til at dække den negative egenkapital. 14

16 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Pengestrømsopgørelse mio. kr. Note 2011/ /11 Resultat før skat 301,3 130,0 Regulering for ikke-likvide driftsposter ,1 191,2 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 456,4 321,2 Ændringer i driftskapital 21-70,2-18,5 Pengestrøm fra primær drift 386,2 302,7 Finansielle indtægter, betalt 3,7 4,8 Finansielle omkostninger, betalt -77,7-78,6 Betalt selskabsskat -54,0-48,4 Pengestrøm fra driftsaktivitet 258,2 180,5 Køb af materielle anlægsaktiver 7-97,0-54,5 Salg af materielle anlægsaktiver 14,8 3,5 Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter, netto 22-48,0 17,8 Køb og salg af værdipapirer, netto 0,1-0,3 Modtagne udbytter, associerede virksomheder 1,9 - Pengestrøm til investeringsaktivitet -128,2-33,5 Fremmedfinansiering: Optagelse af gæld 4,6 221,9 Afdrag på langfristede forpligtelser -144,7-316,3 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -140,1-94,4 Pengestrøm fra ophørte aktiviteter ,0 Årets pengestrøm -10,1 51,6 Likvider, primo 99,7 48,0 Kursregulering af likvider 9,4 0,1 Likvider, ultimo 99,0 99,7 Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele. 15

17 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Noteoversigt 1. Personaleomkostninger 2. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 3. Finansielle indtægter 4. Finansielle omkostninger 5. Skat 6. Immaterielle aktiver 7. Materielle aktiver 8. Finansielle aktiver 9. Handelsvarer og færdigvarer 10. Tilgodehavender 11. Pensioner 12. Udskudt skat 13. Kreditinstitutter og øvrige lån 14. Medarbejderobligationer/overskudsdeling 15. Selskabsskat 16. Eventualforpligtelser og operationel leasing 17. Sikkerhedsstillelser 18. Afledte finansielle instrumenter 19. Finansielle risici og risikostyringspolitik 20. Regulering for ikke-likvide driftsposter 21. Ændringer i driftskapital 22. Køb og salg af dattervirksomheder 23. Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg 24. Nærtstående parter 25. Begivenheder efter balancedagen 26. Anvendt regnskabspraksis 27. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 28. Ny regnskabsregulering 16

18 Koncernregnskab 1. oktober september Personaleomkostninger mio. kr. 2011/ /11 Gager og lønninger 682,5 603,9 Bidragsbaserede pensionsordninger 58,0 44,9 Ydelsesbaserede pensionsordninger 3,3 2,6 Andre omkostninger til social sikring 67,6 70,1 Øvrige personaleomkostninger 18,6 14,6 830,0 736,1 Personaleomkostninger indregnes således: Personaleomkostninger vedrørende fortsættende aktiviteter 830,0 728,1 Personaleomkostninger vedrørende ophørte aktiviteter - 8,0 830,0 736,1 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Aflønning af ledende medarbejdere: Gager 62,0 60,5 Pensionsbidrag 8,9 10,0 70,9 70,5 Oplysning om direktionens vederlag er ikke givet under henvisning til ÅRL 98 b. Hovedparten af koncernens medarbejdere i Danmark og Sverige, herunder ledelsen, er omfattet af overskudsdeling. Koncernen har indgået kontantafregnede bonusordninger med enkelte medarbejdere ansat i koncernens driftsselskaber, der afhængig af eventuelt salg af koncernen kan medføre forpligtelser til at udbetale bonus til disse medarbejdere. Afregning af bonusordningen sker alene ved eventuelt salg af koncernen og reguleres ud fra værdien af. Dagsværdien af bonusordningen er pr. 30. september 2012 opgjort til ca. 8 mio. kr. Beløbet er omkostningsført i regnskabsåret 2011/12 med 5 mio. kr. under gager og lønninger og den øvrige del under finansielle omkostninger. 17

19 Koncernregnskab 1. oktober september 2012 Mio. kr. 2011/ /11 2 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer Koncernens samlede honorar til KPMG kan specificeres således: Lovpligtig revision 2,5 2,4 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed - 0,2 Skatte- og momsmæssig rådgivning 0,2 0,1 Andre ydelser 0,1 0,1 2,8 2,8 3 Finansielle indtægter Renteindtægter, likvide beholdninger m.v. 3,6 3,5 Renteindtægter, associeret virksomhed 0,1 0,1 Dagsværdireguleringer på værdipapirer, netto (dagsværdioption) 0,0 1,0 Valutakursgevinster, netto 16,5-20,2 4,6 Renter på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris udgør 3,7 3,6 4 Finansielle omkostninger Renteomkostninger, kreditinstitutter m.v. 47,1 41,9 Differenceafregning fra renteswaps 17,0 16,7 Renteomkostninger, øvrige lån 23,0 21,8 Øvrige renteomkostninger 1,5 1,0 Øvrige finansielle omkostninger 7,8 10,2 Valutakurstab (netto) - 2,6 96,4 94,2 Renter på finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris udgør 71,6 64,7 18

20 Koncernregnskab 1. oktober september Skat Årets skat kan opdeles således: mio. kr. 2011/ /11 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter 76,8 28,5 Skat af anden totalindkomst 18,0-2,4 94,8 26,1 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter fremkommer således: Aktuel skat 57,1 31,3 Udskudt skat 19,9 0,9 Regulering af skat vedrørende tidligere år -0,2-3,7 76,8 28,5 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter kan forklares således: Beregnet 25 % skat af resultat før skat 75,3 32,5 Regulering af beregnet skat i udenlandske tilknyttede virksomheder i forhold til 25 % 0,4 0,0 Skatteeffekt af: Ikke-skattepligtige indtægter -0,2-0,5 Ikke-fradragsberettigede omkostninger 1,0 0,4 Aktiverede indtægter og omkostninger 0,5 0,1 Regulering af skat vedrørende tidligere år m.v. -0,2-3,7 Ejendomsavancebeskatning 0,3-0,1 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder -0,3-0,2 76,8 28,5 Effektiv skatteprocent 25,5 % 21,9 % 19

21 Koncernregnskab 1. oktober september Skat (fortsat) Skat af anden totalindkomst 2011/12 mio. kr. Før skat Skat Efter skat Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder -9,0 - -9,0 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender 48,7-12,7 36,0 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 15,2-3,8 11,4 Aktuarmæssig gevinst på ydelsesbaserede pensionsordninger 5,6-1,5 4,1 Anden totalindkomst 60,5-18,0 42,5 2010/11 mio. kr. Før skat Skat Efter skat Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder 1,5-1,5 Valutakursreguleringer ved omregning af koncerninterne langfristede mellemværender -7,1 1,9-5,2 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 11,6-2,9 8,7 Aktuarmæssigt tab på ydelsesbaserede pensionsordninger -7,4 1,9-5,5 Regulering af pensionsordning, tidligere år -5,6 1,5-4,1 Anden totalindkomst -7,0 2,4-4,6 6 Immaterielle aktiver mio. kr. Goodwill Andre immaterielle aktiver Kostpris 1. oktober ,6 355, ,0 Valutakursreguleringer 49,6 8,9 58,5 Tilgang ved køb af virksomheder, jf. note 22 10,6 3,9 14,5 Kostpris 30. september ,8 368, ,0 Amortiseringer 1. oktober ,6 310,6 Valutakursreguleringer - 8,9 8,9 Amortiseringer - 17,6 17,6 Amortiseringer 30. september ,1 337,1 Regnskabsmæssig værdi 30. september ,8 31, ,9 I alt 20

22 Koncernregnskab 1. oktober september Immaterielle aktiver (fortsat) mio. kr. Goodwill Andre immaterielle aktiver Kostpris 1. oktober ,5 309, ,2 Valutakursreguleringer -7,0-1,3-8,3 Tilgang ved køb af virksomheder, jf. note ,1 47,0 287,1 Kostpris 30. september ,6 355, ,0 Amortiseringer 1. oktober ,3 275,3 Valutakursreguleringer - -1,5-1,5 Amortiseringer - 36,8 36,8 Amortiseringer 30. september ,6 310,6 Regnskabsmæssig værdi 30. september ,6 44, ,4 I alt Andre immaterielle aktiver omfatter kunderelationer m.v. overtaget ved virksomhedsovertagelse. Bortset fra goodwill er det vurderet, at andre immaterielle aktiver har en begrænset brugstid. Nedskrivningstest, goodwill Ledelsen har gennemført en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill, baseret på den foretagne allokering af kostprisen af goodwill på følgende to pengestrømsfrembringende enheder: mio. kr. 2011/ /11 Dansk Cater-koncernen 1.353, ,2 Svensk Cater-koncernen 567,1 505, , ,6 Genindvindingsværdien er baseret på kapitalværdien, som er fastlagt ved anvendelse af forventede nettopengestrømme på basis af budgetter/prognoser for årene 2011/ /17 og ekstrapolering af fremtidige nettopengestrømme efter 2016/17. Der er anvendt en diskonteringsfaktor før skat i niveauet 7 %. Den anvendte vækstrate brugt til ekstrapolering af fremtidige nettopengestrømme er for begge pengestrømsfrembringende enheder for årene efter 2016/17 skønnet til 2 %. Vækstraten vurderes ikke at overstige den langsigtede gennemsnitlige vækstrate inden for enhedernes aktiviteter. 21

23 Koncernregnskab 1. oktober september Immaterielle aktiver (fortsat) På baggrund af de udførte værdiforringelsestest vurderes det, at genindvindingsværdien for begge de pengestrømsfrembringende enheder overstiger den regnskabsmæssige værdi. Det er ledelsens vurdering, at sandsynlige ændringer i de grundlæggende forudsætninger ikke vil medføre, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill vil overstige genindvindingsværdien. 7 Materielle aktiver mio. kr. Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Automobiler Materielle anlægsaktiver under udførelse Kostpris 1. oktober ,1 114,6 189,0 6,8 822,5 Valutakursregulering 2,1 4,3 2,5 0,4 9,3 Tilgang ved køb af virksomheder 21,6 3,3 1,9-26,8 Tilgang 28,1 21,5 43,8 3,6 97,0 Overført - 10, ,6 0,0 Afgang - -2,4-4,5 - -6,9 Kostpris 30. september ,9 151,9 232,7 0,2 948,7 Af- og nedskrivninger 1. oktober ,9 42,6 110,2-217,7 Valutakursregulering 0,3 2,2 1,0-3,5 Afskrivninger 15,9 17,9 26,4-60,2 Afgang - -0,2-1,4 - -1,6 Af- og nedskrivninger 30. september ,1 62,5 136,2-279,8 Regnskabsmæssig værdi 30. september ,8 89,4 96,5 0,2 668,9 Heraf finansielt leasede aktiver, jf. note 13 17,2 1,4 3,7 Afskrives over 25 år 6 år 6-7 år I alt I tillæg til årets afskrivninger på 60,2 mio. kr. er der foretaget nedskrivninger af ejendomme bestemt for salg med i alt 1,2 mio. kr. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar indeholder software med en regnskabsmæssig værdi på 11 mio. kr. Avance fra salg af anlægsaktiver på 3,8 mio. kr. indgår i andre driftsindtægter. 22

24 Koncernregnskab 1. oktober september Materielle aktiver (fortsat) mio. kr. Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Automobiler Materielle anlægsaktiver under udførelse Kostpris 1. oktober ,7 67,8 164,2 5,1 757,8 Valutakursregulering -0,2-0,6-0,4-0,1-1,3 Tilgang ved køb af virksomheder 34,3 24,1 7,4-65,8 Tilgang 3,1 23,6 22,9 4,9 54,5 Overført 3, ,1 - Afgang ved salg af dattervirksomhed - -0,1-1,2 - -1,3 Afgang -7,6-0,2-3, ,7 Overført til aktiver bestemt for salg -41, ,3 Kostpris 30. september ,1 114,6 189,0 6,8 822,5 Af- og nedskrivninger 1. oktober ,1 31,0 85,9-176,0 Valutakursregulering -0,1-0,3-0,2 - -0,6 Afskrivninger 16,0 12,0 26,4-54,4 Nedskrivninger, jf. note 23 12, ,3 Afgang ved salg af dattervirksomhed - 0,0-0,1 - -0,1 Afgang -2,4-0,1-1,8 - -4,3 Overført til aktiver bestemt for salg -20, ,0 Af- og nedskrivninger 30. september ,9 42,6 110,2 217,7 Regnskabsmæssig værdi 30. september ,2 72,0 78,8 6,8 604,8 Heraf finansielt leasede aktiver, jf. note 13 15,9 2,9 5,9 Afskrives over 25 år 6 år 6-7 år I alt Avance fra salg af anlægsaktiver på 1,1 mio. kr. indgår i andre driftsindtægter. 23

25 Koncernregnskab 1. oktober september Finansielle aktiver mio. kr. Kapitalandele i associerede virksomheder 2011/ /11 Kapitalandele i associerede Værdipapirer virksomheder Værdipapirer Kostpris 1. oktober 6,2 0,8 0,7 0,2 Valutakursregulering - 0,0-0,0 Tilgang ved køb af virksomheder - - 5,5 0,1 Tilgang ,5 Afgang - -0,1-0,0 Kostpris 30. september 6,2 0,7 6,2 0,8 Værdireguleringer 1. oktober 2,1-0,3 1,5-0,1 Valutakursregulering - 0,0-0,0 Værdiregulering - 0,0-1,0 Afgang - 0,1 - -1,2 Udbytte -1,9 - -0,2 - Egenkapitalbevægelser -0,2-0,0 - Andel af årets resultat 1,3-0,8 - Værdireguleringer 30. september 1,3-0,2 2,1-0,3 Regnskabsmæssig værdi 30. september 7,5 0,5 8,3 0,5 Sammendragne økonomiske oplysninger for associerede virksomheder: mio. kr. 2011/ /11 Årets resultat 3,6 4,5 Aktiver 53,1 60,0 Forpligtelser 31,7 36,5 Værdipapirer består af mindre kapitalandele. 9 Handelsvarer og færdigvarer Der er ingen væsentlige varebeholdninger målt til nettorealisationsværdi pr. 30. september 2012 og 30. september

26 Koncernregnskab 1. oktober september Tilgodehavender Kreditkvaliteten af tilgodehavender er beskrevet i note 19. I tilgodehavender fra salg pr. 30. september 2012 indgår tilgodehavender på i alt 25,4 mio. kr. (2010/11: 21,1 mio. kr.), der efter individuel vurdering er nedskrevet til 3,6 mio. kr. (2010/11: 2,4 mio. kr.). Nedskrivningen vedrører primært tilgodehavender hos kunder i restaurationsbranchen. Overforfaldne tilgodehavender pr. 30. september kan specificeres som følger: mio. kr. 2011/ /11 Op til 30 dage 98,9 20, dage 8,8 6,5 Over 90 dage 4,5 7,5 112,2 34,3 Nedskrevne tilgodehavender indgår i ovenstående specifikation med deres nettoværdi. Nedskrivninger har udviklet sig således: mio. kr. 2011/ /11 1. oktober 18,8 23,3 Valutakursregulering 1,3-0,2 Nedskrivninger i året 20,9 13,7 Realiseret i året -17,7-16,6 Tilbageført -1,5-1,4 30. september 21,8 18,8 Dagsværdien af tilgodehavender skønnes at svare til den regnskabsmæssige værdi. Der er ikke nedskrevet på andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter. Periodeafgrænsningsposter består primært af forudbetalte omkostninger. I andre tilgodehavender indgår tilgodehavende på 5,0 mio. kr., der forfalder i oktober

27 Koncernregnskab 1. oktober september Pensioner mio. kr. 2011/ /11 Nutidsværdi af afdækkede ydelsesbaserede forpligtelser -63,3-58,3 Dagsværdi af ordningens aktiver 0,4 - Nettoforpligtelse indregnet i balancen -62,9-58,3 Udviklingen i nutidsværdien af ydelsesbaseret forpligtelse kan specificeres således: mio. kr. 2011/ /11 Forpligtelse 1. oktober 58,3 48,1 Valutakursregulering 5,8-0,9 Pensionsomkostninger 3,3 2,6 Kalkulerede renter 2,2 1,8 Aktuarmæssig gevinst/tab (via anden totalindkomst) -5,6 7,4 Udbetalte pensioner -0,7-0,7 Forpligtelse 30. september 63,3 58,3 Udviklingen i dagsværdi af pensionsaktiver kan specificeres således: Pensionsaktiver 1. oktober - - Indbetalt 0,4 - Pensionsaktiver 30. september 0,4 - Pensionsaktiver består af likvider. Der er ikke realiseret afkast på pensionsaktiver i regnskabsåret. Pensionsomkostning indregnet i resultatopgørelsen: Pensionsomkostninger (personaleomkostninger) 3,3 2,6 Kalkulerede renter (finansielle omkostninger) 2,2 1,8 5,5 4,4 Pensionsforpligtelsen er opgjort på baggrund af aktuarmæssig opgørelse pr. 30. september Koncernen forventer at udbetale 0,9 mio. kr. i 2011/12 (2010/11: 0,7 mio. kr.). Forudsætningerne for de aktuarmæssige beregninger pr. balancedagen kan oplyses som følger: 2011/ /11 Diskonteringsrente 3,5 % 3,5 % Fremtidig lønstigningstakt 2,5 % 2,5 % Afgangsintensitet 5,0 % 5,0 % Årlig stigning i pension 2,0 % 2,0 % 26

28 Koncernregnskab 1. oktober september Pensioner (fortsat) I opgørelsen over indregnede indtægter og omkostninger er indregnet følgende aktuarmæssige gevinster/tab: mio. kr. 2011/ /11 Akkumulerede aktuarmæssige tab 22,2 27,8 Beløb for indeværende år for koncernens forpligtelser er som følger: Aktuarmæssigt opgjorte pensionsforpligtelser -63,3-58,3 Pensionsaktiver 0,4 - Underdækning -62,9-58,3 12 Udskudt skat Udskudt skat 1. oktober 48,6 54,0 Valutakursregulering m.v. -0,5 0,1 Tilgang ved køb af virksomheder - -3,8 Afgang ved salg af virksomheder - -0,2 Årets udskudte skat indregnet i resultat 19,9 0,9 Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år 0,1 1,0 Årets udskudte skat indregnet i egenkapitalen 1,5-3,4 Udskudt skat 30. september 69,6 48,6 Udskudt skat indregnes således i balancen: Udskudt skat (aktiv) - - Udskudt skat (forpligtelse) 69,6 48,6 Udskudt skat 30. september, netto 69,6 48,6 Udskudt skat vedrører: Immaterielle aktiver 16,1 10,4 Materielle aktiver 49,3 46,7 Finansielle aktiver -2,4-3,9 Kortfristede aktiver 7,1 2,7 Forpligtelser -0,5-7,1 Nettokurstab og underskud til fremførsel - -0,2 69,6 48,6 27

29 Koncernregnskab 1. oktober september Kreditinstitutter og øvrige lån Koncernen har pr. 30. september 2012 følgende lån og kreditter: Lån, mio. kr. Udløb Fast/ variabel Regnskabsmæssig værdi 2011/12 Regnskabsmæssig værdi 2010/11 Lån, kreditinstitut Variabel 1.141, ,6 Lån, kreditinstitut 2024 Fast 2,8 3,0 Lån, kreditinstitut 2026 Variabel 2,1 2,2 Finansiel leasingforpligtelse Variabel 26,9 31, , ,3 Øvrige lån 2016 Fast 241,7 228, , ,1 Dagsværdi 1.415, ,2 Dagsværdien svarer til den nominelle restgæld med undtagelse af obligationslån, hvor dagsværdien er baseret på kursen på balancedagen. De indregnede leasingkontrakter vedrører bygninger, andre anlæg og automobiler. I henhold til leasingkontrakterne er der ingen betingede lejeydelser. Renteniveauet på koncernens lån varierer fra 1,5 % til 10 %. Der er på balancedagen indgået renteswap til afdækning af renterisikoen på variabelt forrentet lån på 2,1 mio. kr., jf. ovenfor. Markedsværdien af indgåede renteswaps er negativ med 0,4 mio. kr. pr. 30. september 2012 (2010/11: negativ med 15,6 mio. kr.), som er indregnet på egenkapitalen. 28

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Moderselskab Ledelsesberetning

Moderselskab Ledelsesberetning Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsregnskab 2006 for moderselskabet

Årsregnskab 2006 for moderselskabet Årsregnskab 2006 for moderselskabet DONG Energy A/S CVR nr. 36213728 Årsregnskabet for moderselskabet DONG Energy A/S er en integreret del af den samlede årsrapport. Dele af moderselskabets årsregnskab

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S ScanNet CVR-nr. 21 52 78 31. Årsrapport 2011/12

A/S ScanNet CVR-nr. 21 52 78 31. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk A/S ScanNet CVR-nr. 21 52 78 31 Årsrapport 2011/12 Medlem

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2011/12 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere