Sabro-Fårup Beboerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sabro-Fårup Beboerforening"

Transkript

1 Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012

2 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup, Mundelstrup St. By, Fårup, Kvottrup og Geding. Det er i hele det gamle Sabro og Fårup sogn. Billederne er taget af bestyrelsen med mindre andet fremgår i forbindelses med billedet. Forside foto: Kim Ole Larsen Ansvarshavende redaktør: Kim Ole Larsen Redaktion: Bestyrelsen for beboerforeningen Tryk og omdeling: Sabro-Fårup Beboerforening Der trykkes ca.1700 eksemplarer i forårsnummeret som omdeles til alle husstande i vores område. Bladet i efteråret trykkes og omdeles kun til SFBF s medlemmer. Et ord fra formanden Et år går hurtigt kan jeg hermed konstatere. Der har været nogle ting at tage fat på i løbet af året, først og fremmest at få klinket skårene og få foreningen bragt videre efter den lidt kaotiske generalforsamling sidste efterår. Den nye bestyrelse har arbejdet med vedtægterne, hjemmesiden og et par arrangementer, ikke at forglemme et medlemsmøde om krangrunden, så der har været nok at se til. Ligeledes har der jo også været noget at se til, i forbindelse med motorvejs planerne mv. Så jo, det har været et hektiske år for foreningen. Det er efter en tid lykkedes, at få overdraget alle foreningens papirer og andre ejendele og det har givet mig et godt indblik i foreningen, at kunne læse mange af de gamle papirer igennem. En hel del af dem, er blevet scannet ind og er lagt på vores hjemmeside hvor folk så kan gå ind og finde gamle regnskaber og referater fra generalforsamlingerne samt en del andre relevante papirer. Ligeledes er der kommet en stor del af foreningens medlemsblade på hjemmesiden også. Det er faktisk en god historiefortæller at kikke dem igennem. Nu er det så blevet tid til en generalforsamlingen og vi i bestyrelsen håber at der dukker mange af vores medlemmer op til den. Det er jo den bedste og nemmeste måde at få indflydelse på. Det glæder os i den nye bestyrelse, at medlemstallet stort set er det samme som før. Der er kommet nye til og nogle har undladt at betale kontingent og er derfor ikke medlemmer mere. Det er jo nok som man kunne forvente, men der er altid plads til nye medlemmer. Så sælg gerne budskabet til din nabo eller genbo - Jo flere vi er -jo bedre Side 2

3 Hanghedenturen Den 10/ havde Beboerforeningen inviteret på travetur sammen med Vagn Bødker. Der var mødt 10 frem til turen og det regnede desværre en del, men det tog alle med godt humør, for når bare man er klædt godt på, så er en sjat regn ingen hindring. Vagn tog os med til Ustrup og Nørrerisskovene hvor vi snakkede om samfundet i gamle dage, naturen og ikke mindst om den gård der engang var på området og hvordan området blev drevet i gammel tid. Turen tog os gennem hulveje, våde stier og over bækken, ud over det åbne land og ind i Storskoven. Her gik turen så op ad bakke til stedet hvor gården Hangheden har ligget og hovr der nu ligger en jagthytte. Vi gik derfra videre til Nørreris Voldsted, hvor Niels Ebbesens fødegård skulle have ligget i hedengangne tider, vi fik også et godt kik på den faldne eg, som historien fortæller, at hestene var tøjret til. Egen er desværre i dag kun en skygge af sig selv, da den er knækket sammen for nogle år siden og i dag ligger lige så stille og rådner op. Da vi stod ved egen havde vi øl og vand med i rygsækkene, så vi kunne nyde en lille forfriskning på dette historiske sted. Lidt derfra, er der plantet en ny afkommer af egen, da der på Fyn befinder sig en direkte efterkommer af Niels Ebbesens eg og man fra den har modnet et nyt træ, der nu er plantet i nærheden. Fredninsgstyrelsen/Natur styrelsen ville ikke være med til, at den blev plantet på stedet hvor den gamle eg ligger. Under vejs hjemover gik vi en lille omvej for at komme ned forbi vandmejeriet som ligger ved Lilleåen, lige der hvor den skærer vejen til Søften. Side 3 Her fortalt Vagn og om hvorledes man havde brugt vandet til køling i produktionen af mejeriprodukter i gennem mange år. Ligeledes snakkede vi også om Ristrup hovedgård da vi gik forbi den.

4 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sabro-Fårup Beboerforening. Det sker Torsdag den 29. november 2012 kl og afholdes på Lokalcenter Sabro i den store sal. For dem der ønsker det, er der et par stykker smørrebrød efter generalforsamlingen. Der er ingen tilmelding til selve generalforsamlingen, men hvis du skal have smørrebrød skal du tilmelde dig på eller telefon (telefonsvarer) senest den 25/10 kl. 20. Der indkaldes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Kim Ole Larsen og Niels Ravnborg 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er Frank Sørensen og Preben Dahl-Jørgensen 6. Valg af revisorer. På valg er Vagn Bødker og Ole Kramhøft 7. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår frasalg af udlånt område i Mundelstrup Bypark Jordstykket på ca.172 kvm har været udlånt siden 2007 mod at låneren slår græsset i byparken. Bestyrelsen har fra låneren, Lars Bindløv, modtaget et godt tilbud på jorden, kr samt fortsat gratis græsslåning af parken i de næste 5 år. Køber afholder alle udgifter til landmåler, tinglysning og advokat mv. i forbindelse hermed. Prisen på landbrugsjord er pt. ca. kr. 15 pr. kvm. = kr Låneren ønsker at udnytte sin tagetage, hvilket ikke kan lade sig gøre med den nuværende bebyggelsesprocent på hans matrikel. Bestyrelsen indstiller til godkendelse af forslaget. Vedtagelse af nye vedtægter. Bestyrelsen har være i gang med en kraftig revidering af vedtægterne. Bestyrelsen indstiller til en samlet godkendelse af de nye vedtægter. Side 4

5 Forslag om generalforsamling i 2013 Bestyrelsen indstillet til vedtagelse, at næste ordinære generalforsamling først afholdes i 2014 under forudsætningen af, at vedtægterne bliver vedtager, da foreningen ændrer regnskabsår og tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Forslag om ændring i vedtægterne fra Vagn Bødker: 2 Dog kan generalforsamlingen beslutte, at der ydes økonomisk støtte til velgørende formål, i beboerforeningens medlemsområde. Dette forslag vil bestyrelsen mene, at vi allerede har taget højde for i vedtægterne med den nye revidering. 9. Eventuelt Bestyrelsen har modtaget et yderligere forslag omkring bestyrelsen og dens politiske tilhørsforhold, men da der ikke er afsender på, kan forslaget ikke medtages på generalforsamlingen. Vi ved jo reelt ikke om det kommer fra et medlem af foreningen eller ej. Forslag til nye vedtægter. 1Foreningens navn: Foreningens navn er: Sabro-Fårup Beboerforening ( SFBF ) 2 Formål: Foreningen er upolitisk, og dens formål er at formidle kontakt mellem områdets beboere ved at arrangere oplysende, selskabelige eller underholdende arrangementer. Foreningen kan yde økonomisk støtte til velgørende formål i medlemsområdet, dog maksimalt halvdelen af årets medlemskontingent. Endvidere skal foreningen varetage områdets fælles, almennyttige og generelle beboerinteresser over for myndigheder og enkeltpersoner. 3 Medlemmer: 1) Som medlem i SFBF kan optages alle beboere i området med Sabro, Fårup, Mundelstrup, Kvottrup og Geding. 2) Medlemskabet er personligt og gyldigt, når der er betalt kontingent for indeværende periode. Kontingentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen pr. person, eller husstand, hvis der bor flere, for et år ad gangen. 4Regnskab: 1) Regnskabsperioden følger kalenderåret. 2) Bestyrelsen lader udarbejde et årsregnskab omfattende en resultatopgørelse og en balance. Side 5

6 3) Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer og fremlægges af kasseren på generalforsamlingen til godkendelse. 5 Generalforsamlingen: 1) Generalforsamlingen er SFBF's øverste myndighed. 2) Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned. Der indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel ved omdeling af skriftlig meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen skal som minimum indeholde dagsorden, samt navne på bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. 3) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af januar måned. 4) Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der er gyldigt medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 5) Afgørelser træffes ved almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede, fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. 6) Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog kræves, hvis et enkelt medlem ønsker det. Personvalg, hvor der er flere på valg end der skal bruges, skal altid foregå ved skriftlig afstemning. I tilfælde med skriftlig afstemning, vælges minimum to stemmetællere blandt de fremmødte. 7) Den ordinære generalforsamling afvikles som minimum efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse ved kasseren. 4. Indkomne forslag. 5. Valg: Der vælges på lige år to, og på ulige år tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Der vælges èn suppleant for 2 år. 6. Valg af revisor: Der vælges to revisorer for 1 år. 7. Fastsættelse af kontingent. 8. Eventuelt. 8) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes: Når et flertal i bestyrelsen ønsker det. Når det ønskes af mindst 1/5 af medlemmerne. Ved ophævelse af SFBF, jf. 9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter ønske herom er fremsat. Indvarsling skal ske med mindst 1 uges varsel ved omdeling af skriftlig meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen skal indeholde dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamlings afgørelser træffes som ved den ordinære. 6 Bestyrelsen: 1) Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fem medlemmer. 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen. Der afgår to på lige år, og tre på ulige år. 3) Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget med henholdsvis formand, kasserer og se- Side 6

7 kretær. 4) Foreningen tegnes af formanden, dog vedrørende regnskab og økonomi af kasseren. 5) Endvidere vælges på skift to suppleanter til bestyrelsen for 2 år. 6) Bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen, afgår ved førstkommende generalforsamling 7) Der vælges to revisorer for 1 år. 8) Bestyrelsessuppleanterne kan inviteres med til bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret på møderne. 9) Det påhviler sekretæren at føre protokol for bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af bestyrelsesmødets deltagere. Protokollen fremlægges ved generalforsamlingen. 10) Formandens beretning skal inden fremlæggelse på generalforsamlingen godkendes af bestyrelsen. 11) Beslutning om anvendelse af foreningsmidler, kan kun træffes af et bestyrelsesflertal. 12) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer deltager, men den kan ikke vedtage nogen beslutning med vital betydning for et eller flere medlemmer, uden først at have orienteret de berørte medlemmer. 7 Udvalg: For at fremme beboerforeningen til en mere aktiv, levende og handlekraftig forening, kan bestyrelsen blandt medlemmerne nedsætte udvalg, arbejds- eller lokalgrupper, hvis formål vil være at varetage specielle opgaver. Udvalg og grupper referer til bestyrelsen, der fastlægger de ydre rammer. Opløsning af eller ændring i disse udvalg og grupper foretages af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtiget til med jævne mellemrum gennem opslag, omdelte meddelelser eller annoncering at holde medlemmerne orienteret om aktiviteter. Hertil kan bruges hjemmesiden, og/eller udhængsskabe i Sabro og Mundelstrup. 8 SFBF's midler: 1) Bestyrelsen fastsætter regler for anbringelse af foreningens midler. 2) Lån kan kun stiftes på en generalforsamling. 3) Bestyrelsen kan ikke forpligte de enkelte medlemmer økonomisk. 4) Foreningen hæfter ikke for forpligtelser ud over dens formue. 5) Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 6) Ved eventuel ophævelse af foreningen skal generalforsamlingen foranledige at foreningens midler bliver anvendt til velgørende og almennyttige formål inden for foreningens geografiske område. 9 Ophævelse af SFBF. Til at vedtage ophævelse af foreningen kræves: 1) Mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en lovligt indvarslet generalforsamling stemmer for en ophævelse. 2) Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med ophævelse af SFBF som eneste punkt på dagsordenen. Indkaldelse sker jf. 5 stk. 8. Ophævelsen er vedtaget, hvis mindst 2/3 af de ved den ekstraordinære generalforsamling fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Side 7

8 Side 8

9 Midterheller på Gl. Viborgvej mv. Beboerforeningen har flere gange gennem året været i kontakt med kommunen omkring helle markeringerne på Gammel Viborgvej gennem Mundelstrup, da disse ofte bliver påkørt og dermed knækker af. Kommunen har nu indvilliget i, at opsætte en ny model som skulle kunne tåle en påkørsel uden at knække. Der er foreløbigt kun opsat en, af den nye model og der vil komme andre til, i takt med, at de gamle bliver påkørt og ødelagt. I Mundelstrup har der også været en del vejskilte som har set skidt ud, en del af dem er nu skiftet eller rettet op og det pynter på området. Hvis du oplever andre steder i vores område, hvor der er behov for, at der skal ikkes på skiltningen, så send lige en besked til Beboerforeningen på Så skal vi nok sørge for det bliver meldt videre til rette vedkommende og forhåbentligt bliver der så gjort noget ved det indenfor en rimelig tid efter. Fortov på Kærsvinget Beboerforeningen har i samarbejde med Fællesrådet også fået tilsagn om, at der på Kærsvinget bliver lavet en opfyldning af grøften, således at der kan laves et lille fortov til de nyeste udstykninger på hjørnet af Gl. Viborgvej og Kærsvinget. Så bliver det lidt mere sikkert at være fodgænger der. Kommunen vil gå i gang når de lige får et hul til det i kalenderen. Side 9

10 Cafeen på Sabro Lokalcenter Cafeen er nyrenoveret og som noget nyt er det nu muligt for alle, at komme ind fra gaden og spise et måltid mad i cafeen til en fornuftig pris. Cafeen er åben mandag til fredag fra til og der kan købes kaffe, kage, smørrebrød, dagen ret og meget mere. Det er også muligt at købe mad ud af huset og der kan visse dage også købes brød og kage, færdigt tillavet eller til hjemmebag. Der kan altid findes madplaner i cafeen for de næste 3 uger frem. Cafeen betjenes af frivillige i kassen, men maden laves i centrets køkken. Cafeen kan kontaktes på telefon Svæveflyveture til salg Beboerforeningen har fra nogle tidligere arrangementer nogle flyveture med svævefly til overs og dem vil vi gerne tilbyde til vores medlemmer. Prisen pr. tur er på kr. 300 og de vil blive tildelt efter først til mølle blandt de interesserede. Den yderligere aftale om hvornår og med hvem flyveturen skal være, skal laves direkte med en navngiven person i svæveflyveklubben. Vinderne vil få direkte besked og de vil få en billet udleveret som skal forevises ved fremmødet på den aftalte dag. Henvendelse på eller (tlf. svarer) Side 10

11 Sabro Biblioteks Venner Af Lone Hansen. Sabro Biblioteks Vernner Sabro Biblioteks Venner valgte en måned før sommerferien at lave brugerbetjent åbningstid på biblioteket om torsdagen. Alternativet var at der slet ikke ville være åbent om torsdagen. I forbindelse med nedskæringer blev der barberet i åbningstiderne på adskillige biblioteker. En del fik lavet selvbetjening, men dette vil man fra kommunal side ikke tillade i Sabro på grund af bibliotekets placering inde i selve skolen. Til gengæld kunne vi få vores sene lukketid tilbage (den forsvandt i begyndelsen af året i besparelsernes hellige navn, hvor ingen af kommunens biblioteker måtte have åbent med betjening senere end kl.18). Fremover er åbningstiderne: mandag:14-18, onsdag:10-15, torsdag med frivillige: 16-19, lørdag med frivillige: Det skal siges, at den frivillige betjening ikke er noget Sabro Biblioteks Venner syntes er det optimale. Vi har ingen ønsker om at overtage det arbejde, der rettelig burde varetages af bibliotekarer, men vi vil omvendt ikke være med til, at mulighederne for at bruge biblioteket udvandes, så det næsten er umuligt at nå det, når man skal hjem fra arbejde osv. Vi har taget afsked med Dorthe Salamander, der valgte at gå på efterløn. Dorthe var i mange år den faste bibliotekar. Vi har budt Karen Marchman velkommen og har allerede et fint samarbejde. Det er en stor fornøjelse at opleve, hvor mange, der har lyst til dels at være frivillige, dels at være med i foreningen, hvor nye medlemmer altid er velkomne. I november har vi to arrangementer: 12. november hvor der er skumringstime kl. 19 med oplæsning af et uddrag af den finske roman Hindbærbådflygtningen. Et arrangement i forbindelse med Foreningen Nordens biblioteksuge. Den 28. november kl. 19 er Hvidstengruppen overskriften. Her vil skuespiller Marie Bach Hansen, der trådte sine barne- og ungdomssko i Borum fortælle om arbejdet med filmen, hvor hun spillede Tulle. Hans Nejsum fra Hvidsten, der er pensioneret lærer med historie som speciale fortæller om det historiske. En billet koster 50,- og kan købes eller reserveres på biblioteket. Side 11

12 Det nye blad Beboerforeningen har fået en del meget positive tilkendegivelser på udformningen af det nye blad og på vores hjemmeside. Vi håber at dette nummer også vil blive vel modtaget og at I vil benytte hjemmesiden hvor I blandt andet kan finde en del de gamle blade, mødereferater og regnskaber mv. Det koster en del penge at lave, men vi har heldigvis gode lokale sponsorer, så husk at støtte dem der støtter os. Bliv medlem af Beboerforeningen, det koster kun 30/60 kr. om året. Jo flere vi er, jo stærkere står vi overfor de parter, som vi kan have interesse i at drøfte sager med. Og så laver vi da også nogle gode arrangementer som man kan deltage i. Brug Girokortet eller se bagsiden af bladet. Side 12

13 Side 13

14 Sankt Hans Den 23. juni havde beboerforeningen indbudt til Sct. Hans fest på byggelegepladsen i Sabro og der var lagt op til en hyggelig dag med boder og aktiviteter for børnene hen over eftermiddagen samt selvfølgelig en fest hen over aftenen. Der blev desværre kun lavet 3 boder, vi kunne godt have ønsket der havde været flere, men der blev da solgt lidt i boderne alligevel. Der blev lavet snobrød i flere omgange og her deltog både børn og voksne. Vores snobrødsdej slog til, men det var da godt, at den selv kunne udvide sig. Den blev ved med at vokse, så der var rigeligt. Beboerforeningen havde fået Tryllefløjten til at lave en flot heks til bålet og den blev behørigt fyldt med heksehyl så det kunne høres når hun susede af sted Det vurderes at der hen over eftermiddagen var omkring 150 mennesker på pladsen og da vi nåede til aftenarrangementet var der omkring 400 deltagere. Der blev serveret kaffe, kage, sodavand, øl og pølser mv.. Beboerforeningen havde entreret med et lokalt band der kunne spille op til dans med et bredt udvalg af populær musik fra ind og udland. De startede ved syvtiden med at spille. Side 14

15 ca. ½ liter tændvæske til. Da klokken blev lidt over ni kom Borgmester Jakob Bundsgaard på besøg for at holde båltalen og derefter blev bålet tændt. Til stor overraskelse flammede bålet meget hurtigt op, på trods af det havde været meget fugtigt vejr i dagene optil. Der skulle kun en lille halmballe og Bandet spillede op til fællessang, men det druknede desværre, da musikken ikke kunne høres. Der blev dog sunget lidt alligevel. Det er helt sikkert en af de ting vi skal gøre bedre næste gang. Der blev efterfølgende spillet op til dans og der blev hygget og drukket øl mv. til kort efter midnat, hvor vi løb tør for øl. Der var heldigvis heller ikke ret mange feststemte gæster tilbage. Tidspunktet var dog meget passende af hensyn til naboerne og da det kort tid efter begyndte at styrtregne, så vi var noget våde, da vi havde fået pillet teltene ned og ryddet op på pladsen. Vi i bestyrelsen syntes, at det stort set var en rigtig god og festlig dag og det satser vi på skal gentages. Om det bliver et lige så stort arrangement næste år, som falder på en hverdag tror vi ikke, men der kommer endnu en Sankt Hans aften der falder på en lørdag i nær fremtid. Side 15

16 Kommende aktiviteter Foreningen overvejer om man skal tage traditionen med julebal op igen. Hvis det skal blive til noget, så skal der nogle frivillige kræfter med til at arrangere og afvikle arrangementet. Er du interesseret kan du henvende dig til Berit og så må vi se om vi kan få stablet et arrangement på banen. Travetur i Vindskoven og Sortemosen ved Mundelstrup. En gang i foråret bliver der arrangeret en travetur hvor vi skal ud og kikke på skoven og mosen og forhåbentligt også på en del af fugle og dyrelivet på stedet. Turen vil blive med Vagn Bødker som leder og vi håber at se mange friske folk, der vil med på en lille travetur. Der vil blive informeret om tid og sted når det er endeligt planlagt. Har du en god ide til et arrangement, så lad os det høre. Side 16

17 Julemarked De grønne pigespejder og KFUM spejderne holder traditionen tro julemarked den Lørdag den 1. december - kl. 10 til 15 i spejderhytten på Damvej 110 Få gang i julehyggen -kom og vær med. Lokalplan 904 i Sabro Vi skrev i sidste nummer, at vi ville følge op på fundene på Sabrovej i forbindelse med udgravningerne, men der er endnu ikke kommet yderligere oplysninger frem fra Moesgaard Museum. Området er retableret og der bliver ikke gravet yderligere før lokalplanen er vedtaget og der bliver givet grønt lys for at byggearbejdet kan gå i gang. Motorvej Vejdirektoratet er endnu ikke kommet med den endelige indstilling til trafikministeriet og derfor er der stadig intet nyt om placeringen af den kommende motorvej. Vi og rigtigt mange andre afventer spændt indstillingen. Låsby Svendsens indtog i Sabro Som det jo nok ikke er gået manges øre forbi, så har Låsby Svendsen indtaget Sabro til manges store fortrydelse. Der hersker en vis nervøsitet over hans lejemål i den gamle møbelforretning på Damvej. Så vidt det forlyder, er bygningerne udlejet for foreløbigt et halvt år. Beboerforeningen gør pt. ikke ret meget ved sagen, men der arbejdes intenst fra Fællesrådets side med at påvirke byrådet og andre til, at der findes en anden løsning eventuelt med en ny dagligvare butik eller andet på stedet. Det vil nok klæde byen lidt bedre end den bygning og udsmykning der er på stedet lige nu. Du kan følge med i debatten på Facebook i en gruppe der hedder: Låsby Svendsen ud af Sabro. Side 17

18 Side 18

19 Besøget ved Graff Kristensen Den 29. august 2012var vi 20 personer der på en dejlig sommeraften besøgte Gartneriet Graff Kristensen på Viborgvej. Vi blev mødt af Hanne og Poul Graff der er de nuværende ejere af gartneriet og af Erik Graf, Pouls far. Vi fik en kort historie om familiegartneriet, gennem tre generationer og fik en spændende rundvisning i hele gartneriet, hvor flere af maskinerne blev demonstreret undervejs. Vi fik en indgående forklaring omkring udvikling og forædling af HibisQs planterne i gartneriet. (Hawaiiblomster). Der arbejdes på planter der blomstrer fra april til november og den enkelte blomst får en levetid på optil 10 dage. Det er helt nede på gen-niveau, at man arbejder med forædlingen, ligesom man også arbejder på udvikle lægemidler af planterne. Efter små 2 timer i hyggeligt selskab og efter Beboerforeningen havde givet en øl eller vand tog vi afsked med gartneriet og vi fik alle en bakke med 4 store planter med hjem. En stor tak til Familien Graff for at vi måtte besøge dem og se nærmere på en af lokalområdets arbejdspladser. Side 19

20 Vi glæder os til, at få dig med i foreningen. Jo flere vi er, jo stærkere står vi! Der er flere måder at komme i kontakt med os på. Du kan skrive til os på Du kan også vælge at sende et brev til: Sabro-Fårup Beboerforening Gammel Viborgvej Sabro Bestyrelsen: Kim Ole Larsen, Formand Niels Ravnborg, Næstformand Berit Rousing, Kasserer Orla Søndergaard, Sekretær Ernst Quistgaard Menig Medlemskab kan indbetales på flere måder: Girobetaling via Pc bank: +01< < Overførsel via Pc bank direkte til konto Et medlemskab koster for en hel husstand kr. 60,- og hvis der kun bor en på adressen kr. 30,- pr. år. Husk at skrive navn og adresse på så vi kan finde ud af hvem der har indbetalt pengene. Du kan se mere om beboerforeningen på vores hjemmeside Beboerforeningenens Cvr.nummer er

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere