Sabro-Fårup Beboerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sabro-Fårup Beboerforening"

Transkript

1 Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012

2 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup, Mundelstrup St. By, Fårup, Kvottrup og Geding. Det er i hele det gamle Sabro og Fårup sogn. Billederne er taget af bestyrelsen med mindre andet fremgår i forbindelses med billedet. Forside foto: Kim Ole Larsen Ansvarshavende redaktør: Kim Ole Larsen Redaktion: Bestyrelsen for beboerforeningen Tryk og omdeling: Sabro-Fårup Beboerforening Der trykkes ca.1700 eksemplarer i forårsnummeret som omdeles til alle husstande i vores område. Bladet i efteråret trykkes og omdeles kun til SFBF s medlemmer. Et ord fra formanden Et år går hurtigt kan jeg hermed konstatere. Der har været nogle ting at tage fat på i løbet af året, først og fremmest at få klinket skårene og få foreningen bragt videre efter den lidt kaotiske generalforsamling sidste efterår. Den nye bestyrelse har arbejdet med vedtægterne, hjemmesiden og et par arrangementer, ikke at forglemme et medlemsmøde om krangrunden, så der har været nok at se til. Ligeledes har der jo også været noget at se til, i forbindelse med motorvejs planerne mv. Så jo, det har været et hektiske år for foreningen. Det er efter en tid lykkedes, at få overdraget alle foreningens papirer og andre ejendele og det har givet mig et godt indblik i foreningen, at kunne læse mange af de gamle papirer igennem. En hel del af dem, er blevet scannet ind og er lagt på vores hjemmeside hvor folk så kan gå ind og finde gamle regnskaber og referater fra generalforsamlingerne samt en del andre relevante papirer. Ligeledes er der kommet en stor del af foreningens medlemsblade på hjemmesiden også. Det er faktisk en god historiefortæller at kikke dem igennem. Nu er det så blevet tid til en generalforsamlingen og vi i bestyrelsen håber at der dukker mange af vores medlemmer op til den. Det er jo den bedste og nemmeste måde at få indflydelse på. Det glæder os i den nye bestyrelse, at medlemstallet stort set er det samme som før. Der er kommet nye til og nogle har undladt at betale kontingent og er derfor ikke medlemmer mere. Det er jo nok som man kunne forvente, men der er altid plads til nye medlemmer. Så sælg gerne budskabet til din nabo eller genbo - Jo flere vi er -jo bedre Side 2

3 Hanghedenturen Den 10/ havde Beboerforeningen inviteret på travetur sammen med Vagn Bødker. Der var mødt 10 frem til turen og det regnede desværre en del, men det tog alle med godt humør, for når bare man er klædt godt på, så er en sjat regn ingen hindring. Vagn tog os med til Ustrup og Nørrerisskovene hvor vi snakkede om samfundet i gamle dage, naturen og ikke mindst om den gård der engang var på området og hvordan området blev drevet i gammel tid. Turen tog os gennem hulveje, våde stier og over bækken, ud over det åbne land og ind i Storskoven. Her gik turen så op ad bakke til stedet hvor gården Hangheden har ligget og hovr der nu ligger en jagthytte. Vi gik derfra videre til Nørreris Voldsted, hvor Niels Ebbesens fødegård skulle have ligget i hedengangne tider, vi fik også et godt kik på den faldne eg, som historien fortæller, at hestene var tøjret til. Egen er desværre i dag kun en skygge af sig selv, da den er knækket sammen for nogle år siden og i dag ligger lige så stille og rådner op. Da vi stod ved egen havde vi øl og vand med i rygsækkene, så vi kunne nyde en lille forfriskning på dette historiske sted. Lidt derfra, er der plantet en ny afkommer af egen, da der på Fyn befinder sig en direkte efterkommer af Niels Ebbesens eg og man fra den har modnet et nyt træ, der nu er plantet i nærheden. Fredninsgstyrelsen/Natur styrelsen ville ikke være med til, at den blev plantet på stedet hvor den gamle eg ligger. Under vejs hjemover gik vi en lille omvej for at komme ned forbi vandmejeriet som ligger ved Lilleåen, lige der hvor den skærer vejen til Søften. Side 3 Her fortalt Vagn og om hvorledes man havde brugt vandet til køling i produktionen af mejeriprodukter i gennem mange år. Ligeledes snakkede vi også om Ristrup hovedgård da vi gik forbi den.

4 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sabro-Fårup Beboerforening. Det sker Torsdag den 29. november 2012 kl og afholdes på Lokalcenter Sabro i den store sal. For dem der ønsker det, er der et par stykker smørrebrød efter generalforsamlingen. Der er ingen tilmelding til selve generalforsamlingen, men hvis du skal have smørrebrød skal du tilmelde dig på eller telefon (telefonsvarer) senest den 25/10 kl. 20. Der indkaldes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Kim Ole Larsen og Niels Ravnborg 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er Frank Sørensen og Preben Dahl-Jørgensen 6. Valg af revisorer. På valg er Vagn Bødker og Ole Kramhøft 7. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår frasalg af udlånt område i Mundelstrup Bypark Jordstykket på ca.172 kvm har været udlånt siden 2007 mod at låneren slår græsset i byparken. Bestyrelsen har fra låneren, Lars Bindløv, modtaget et godt tilbud på jorden, kr samt fortsat gratis græsslåning af parken i de næste 5 år. Køber afholder alle udgifter til landmåler, tinglysning og advokat mv. i forbindelse hermed. Prisen på landbrugsjord er pt. ca. kr. 15 pr. kvm. = kr Låneren ønsker at udnytte sin tagetage, hvilket ikke kan lade sig gøre med den nuværende bebyggelsesprocent på hans matrikel. Bestyrelsen indstiller til godkendelse af forslaget. Vedtagelse af nye vedtægter. Bestyrelsen har være i gang med en kraftig revidering af vedtægterne. Bestyrelsen indstiller til en samlet godkendelse af de nye vedtægter. Side 4

5 Forslag om generalforsamling i 2013 Bestyrelsen indstillet til vedtagelse, at næste ordinære generalforsamling først afholdes i 2014 under forudsætningen af, at vedtægterne bliver vedtager, da foreningen ændrer regnskabsår og tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Forslag om ændring i vedtægterne fra Vagn Bødker: 2 Dog kan generalforsamlingen beslutte, at der ydes økonomisk støtte til velgørende formål, i beboerforeningens medlemsområde. Dette forslag vil bestyrelsen mene, at vi allerede har taget højde for i vedtægterne med den nye revidering. 9. Eventuelt Bestyrelsen har modtaget et yderligere forslag omkring bestyrelsen og dens politiske tilhørsforhold, men da der ikke er afsender på, kan forslaget ikke medtages på generalforsamlingen. Vi ved jo reelt ikke om det kommer fra et medlem af foreningen eller ej. Forslag til nye vedtægter. 1Foreningens navn: Foreningens navn er: Sabro-Fårup Beboerforening ( SFBF ) 2 Formål: Foreningen er upolitisk, og dens formål er at formidle kontakt mellem områdets beboere ved at arrangere oplysende, selskabelige eller underholdende arrangementer. Foreningen kan yde økonomisk støtte til velgørende formål i medlemsområdet, dog maksimalt halvdelen af årets medlemskontingent. Endvidere skal foreningen varetage områdets fælles, almennyttige og generelle beboerinteresser over for myndigheder og enkeltpersoner. 3 Medlemmer: 1) Som medlem i SFBF kan optages alle beboere i området med Sabro, Fårup, Mundelstrup, Kvottrup og Geding. 2) Medlemskabet er personligt og gyldigt, når der er betalt kontingent for indeværende periode. Kontingentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen pr. person, eller husstand, hvis der bor flere, for et år ad gangen. 4Regnskab: 1) Regnskabsperioden følger kalenderåret. 2) Bestyrelsen lader udarbejde et årsregnskab omfattende en resultatopgørelse og en balance. Side 5

6 3) Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer og fremlægges af kasseren på generalforsamlingen til godkendelse. 5 Generalforsamlingen: 1) Generalforsamlingen er SFBF's øverste myndighed. 2) Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned. Der indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel ved omdeling af skriftlig meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen skal som minimum indeholde dagsorden, samt navne på bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. 3) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af januar måned. 4) Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der er gyldigt medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 5) Afgørelser træffes ved almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede, fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. 6) Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog kræves, hvis et enkelt medlem ønsker det. Personvalg, hvor der er flere på valg end der skal bruges, skal altid foregå ved skriftlig afstemning. I tilfælde med skriftlig afstemning, vælges minimum to stemmetællere blandt de fremmødte. 7) Den ordinære generalforsamling afvikles som minimum efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse ved kasseren. 4. Indkomne forslag. 5. Valg: Der vælges på lige år to, og på ulige år tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Der vælges èn suppleant for 2 år. 6. Valg af revisor: Der vælges to revisorer for 1 år. 7. Fastsættelse af kontingent. 8. Eventuelt. 8) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes: Når et flertal i bestyrelsen ønsker det. Når det ønskes af mindst 1/5 af medlemmerne. Ved ophævelse af SFBF, jf. 9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter ønske herom er fremsat. Indvarsling skal ske med mindst 1 uges varsel ved omdeling af skriftlig meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen skal indeholde dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamlings afgørelser træffes som ved den ordinære. 6 Bestyrelsen: 1) Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fem medlemmer. 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen. Der afgår to på lige år, og tre på ulige år. 3) Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget med henholdsvis formand, kasserer og se- Side 6

7 kretær. 4) Foreningen tegnes af formanden, dog vedrørende regnskab og økonomi af kasseren. 5) Endvidere vælges på skift to suppleanter til bestyrelsen for 2 år. 6) Bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen, afgår ved førstkommende generalforsamling 7) Der vælges to revisorer for 1 år. 8) Bestyrelsessuppleanterne kan inviteres med til bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret på møderne. 9) Det påhviler sekretæren at føre protokol for bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af bestyrelsesmødets deltagere. Protokollen fremlægges ved generalforsamlingen. 10) Formandens beretning skal inden fremlæggelse på generalforsamlingen godkendes af bestyrelsen. 11) Beslutning om anvendelse af foreningsmidler, kan kun træffes af et bestyrelsesflertal. 12) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer deltager, men den kan ikke vedtage nogen beslutning med vital betydning for et eller flere medlemmer, uden først at have orienteret de berørte medlemmer. 7 Udvalg: For at fremme beboerforeningen til en mere aktiv, levende og handlekraftig forening, kan bestyrelsen blandt medlemmerne nedsætte udvalg, arbejds- eller lokalgrupper, hvis formål vil være at varetage specielle opgaver. Udvalg og grupper referer til bestyrelsen, der fastlægger de ydre rammer. Opløsning af eller ændring i disse udvalg og grupper foretages af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtiget til med jævne mellemrum gennem opslag, omdelte meddelelser eller annoncering at holde medlemmerne orienteret om aktiviteter. Hertil kan bruges hjemmesiden, og/eller udhængsskabe i Sabro og Mundelstrup. 8 SFBF's midler: 1) Bestyrelsen fastsætter regler for anbringelse af foreningens midler. 2) Lån kan kun stiftes på en generalforsamling. 3) Bestyrelsen kan ikke forpligte de enkelte medlemmer økonomisk. 4) Foreningen hæfter ikke for forpligtelser ud over dens formue. 5) Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 6) Ved eventuel ophævelse af foreningen skal generalforsamlingen foranledige at foreningens midler bliver anvendt til velgørende og almennyttige formål inden for foreningens geografiske område. 9 Ophævelse af SFBF. Til at vedtage ophævelse af foreningen kræves: 1) Mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en lovligt indvarslet generalforsamling stemmer for en ophævelse. 2) Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med ophævelse af SFBF som eneste punkt på dagsordenen. Indkaldelse sker jf. 5 stk. 8. Ophævelsen er vedtaget, hvis mindst 2/3 af de ved den ekstraordinære generalforsamling fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Side 7

8 Side 8

9 Midterheller på Gl. Viborgvej mv. Beboerforeningen har flere gange gennem året været i kontakt med kommunen omkring helle markeringerne på Gammel Viborgvej gennem Mundelstrup, da disse ofte bliver påkørt og dermed knækker af. Kommunen har nu indvilliget i, at opsætte en ny model som skulle kunne tåle en påkørsel uden at knække. Der er foreløbigt kun opsat en, af den nye model og der vil komme andre til, i takt med, at de gamle bliver påkørt og ødelagt. I Mundelstrup har der også været en del vejskilte som har set skidt ud, en del af dem er nu skiftet eller rettet op og det pynter på området. Hvis du oplever andre steder i vores område, hvor der er behov for, at der skal ikkes på skiltningen, så send lige en besked til Beboerforeningen på Så skal vi nok sørge for det bliver meldt videre til rette vedkommende og forhåbentligt bliver der så gjort noget ved det indenfor en rimelig tid efter. Fortov på Kærsvinget Beboerforeningen har i samarbejde med Fællesrådet også fået tilsagn om, at der på Kærsvinget bliver lavet en opfyldning af grøften, således at der kan laves et lille fortov til de nyeste udstykninger på hjørnet af Gl. Viborgvej og Kærsvinget. Så bliver det lidt mere sikkert at være fodgænger der. Kommunen vil gå i gang når de lige får et hul til det i kalenderen. Side 9

10 Cafeen på Sabro Lokalcenter Cafeen er nyrenoveret og som noget nyt er det nu muligt for alle, at komme ind fra gaden og spise et måltid mad i cafeen til en fornuftig pris. Cafeen er åben mandag til fredag fra til og der kan købes kaffe, kage, smørrebrød, dagen ret og meget mere. Det er også muligt at købe mad ud af huset og der kan visse dage også købes brød og kage, færdigt tillavet eller til hjemmebag. Der kan altid findes madplaner i cafeen for de næste 3 uger frem. Cafeen betjenes af frivillige i kassen, men maden laves i centrets køkken. Cafeen kan kontaktes på telefon Svæveflyveture til salg Beboerforeningen har fra nogle tidligere arrangementer nogle flyveture med svævefly til overs og dem vil vi gerne tilbyde til vores medlemmer. Prisen pr. tur er på kr. 300 og de vil blive tildelt efter først til mølle blandt de interesserede. Den yderligere aftale om hvornår og med hvem flyveturen skal være, skal laves direkte med en navngiven person i svæveflyveklubben. Vinderne vil få direkte besked og de vil få en billet udleveret som skal forevises ved fremmødet på den aftalte dag. Henvendelse på eller (tlf. svarer) Side 10

11 Sabro Biblioteks Venner Af Lone Hansen. Sabro Biblioteks Vernner Sabro Biblioteks Venner valgte en måned før sommerferien at lave brugerbetjent åbningstid på biblioteket om torsdagen. Alternativet var at der slet ikke ville være åbent om torsdagen. I forbindelse med nedskæringer blev der barberet i åbningstiderne på adskillige biblioteker. En del fik lavet selvbetjening, men dette vil man fra kommunal side ikke tillade i Sabro på grund af bibliotekets placering inde i selve skolen. Til gengæld kunne vi få vores sene lukketid tilbage (den forsvandt i begyndelsen af året i besparelsernes hellige navn, hvor ingen af kommunens biblioteker måtte have åbent med betjening senere end kl.18). Fremover er åbningstiderne: mandag:14-18, onsdag:10-15, torsdag med frivillige: 16-19, lørdag med frivillige: Det skal siges, at den frivillige betjening ikke er noget Sabro Biblioteks Venner syntes er det optimale. Vi har ingen ønsker om at overtage det arbejde, der rettelig burde varetages af bibliotekarer, men vi vil omvendt ikke være med til, at mulighederne for at bruge biblioteket udvandes, så det næsten er umuligt at nå det, når man skal hjem fra arbejde osv. Vi har taget afsked med Dorthe Salamander, der valgte at gå på efterløn. Dorthe var i mange år den faste bibliotekar. Vi har budt Karen Marchman velkommen og har allerede et fint samarbejde. Det er en stor fornøjelse at opleve, hvor mange, der har lyst til dels at være frivillige, dels at være med i foreningen, hvor nye medlemmer altid er velkomne. I november har vi to arrangementer: 12. november hvor der er skumringstime kl. 19 med oplæsning af et uddrag af den finske roman Hindbærbådflygtningen. Et arrangement i forbindelse med Foreningen Nordens biblioteksuge. Den 28. november kl. 19 er Hvidstengruppen overskriften. Her vil skuespiller Marie Bach Hansen, der trådte sine barne- og ungdomssko i Borum fortælle om arbejdet med filmen, hvor hun spillede Tulle. Hans Nejsum fra Hvidsten, der er pensioneret lærer med historie som speciale fortæller om det historiske. En billet koster 50,- og kan købes eller reserveres på biblioteket. Side 11

12 Det nye blad Beboerforeningen har fået en del meget positive tilkendegivelser på udformningen af det nye blad og på vores hjemmeside. Vi håber at dette nummer også vil blive vel modtaget og at I vil benytte hjemmesiden hvor I blandt andet kan finde en del de gamle blade, mødereferater og regnskaber mv. Det koster en del penge at lave, men vi har heldigvis gode lokale sponsorer, så husk at støtte dem der støtter os. Bliv medlem af Beboerforeningen, det koster kun 30/60 kr. om året. Jo flere vi er, jo stærkere står vi overfor de parter, som vi kan have interesse i at drøfte sager med. Og så laver vi da også nogle gode arrangementer som man kan deltage i. Brug Girokortet eller se bagsiden af bladet. Side 12

13 Side 13

14 Sankt Hans Den 23. juni havde beboerforeningen indbudt til Sct. Hans fest på byggelegepladsen i Sabro og der var lagt op til en hyggelig dag med boder og aktiviteter for børnene hen over eftermiddagen samt selvfølgelig en fest hen over aftenen. Der blev desværre kun lavet 3 boder, vi kunne godt have ønsket der havde været flere, men der blev da solgt lidt i boderne alligevel. Der blev lavet snobrød i flere omgange og her deltog både børn og voksne. Vores snobrødsdej slog til, men det var da godt, at den selv kunne udvide sig. Den blev ved med at vokse, så der var rigeligt. Beboerforeningen havde fået Tryllefløjten til at lave en flot heks til bålet og den blev behørigt fyldt med heksehyl så det kunne høres når hun susede af sted Det vurderes at der hen over eftermiddagen var omkring 150 mennesker på pladsen og da vi nåede til aftenarrangementet var der omkring 400 deltagere. Der blev serveret kaffe, kage, sodavand, øl og pølser mv.. Beboerforeningen havde entreret med et lokalt band der kunne spille op til dans med et bredt udvalg af populær musik fra ind og udland. De startede ved syvtiden med at spille. Side 14

15 ca. ½ liter tændvæske til. Da klokken blev lidt over ni kom Borgmester Jakob Bundsgaard på besøg for at holde båltalen og derefter blev bålet tændt. Til stor overraskelse flammede bålet meget hurtigt op, på trods af det havde været meget fugtigt vejr i dagene optil. Der skulle kun en lille halmballe og Bandet spillede op til fællessang, men det druknede desværre, da musikken ikke kunne høres. Der blev dog sunget lidt alligevel. Det er helt sikkert en af de ting vi skal gøre bedre næste gang. Der blev efterfølgende spillet op til dans og der blev hygget og drukket øl mv. til kort efter midnat, hvor vi løb tør for øl. Der var heldigvis heller ikke ret mange feststemte gæster tilbage. Tidspunktet var dog meget passende af hensyn til naboerne og da det kort tid efter begyndte at styrtregne, så vi var noget våde, da vi havde fået pillet teltene ned og ryddet op på pladsen. Vi i bestyrelsen syntes, at det stort set var en rigtig god og festlig dag og det satser vi på skal gentages. Om det bliver et lige så stort arrangement næste år, som falder på en hverdag tror vi ikke, men der kommer endnu en Sankt Hans aften der falder på en lørdag i nær fremtid. Side 15

16 Kommende aktiviteter Foreningen overvejer om man skal tage traditionen med julebal op igen. Hvis det skal blive til noget, så skal der nogle frivillige kræfter med til at arrangere og afvikle arrangementet. Er du interesseret kan du henvende dig til Berit og så må vi se om vi kan få stablet et arrangement på banen. Travetur i Vindskoven og Sortemosen ved Mundelstrup. En gang i foråret bliver der arrangeret en travetur hvor vi skal ud og kikke på skoven og mosen og forhåbentligt også på en del af fugle og dyrelivet på stedet. Turen vil blive med Vagn Bødker som leder og vi håber at se mange friske folk, der vil med på en lille travetur. Der vil blive informeret om tid og sted når det er endeligt planlagt. Har du en god ide til et arrangement, så lad os det høre. Side 16

17 Julemarked De grønne pigespejder og KFUM spejderne holder traditionen tro julemarked den Lørdag den 1. december - kl. 10 til 15 i spejderhytten på Damvej 110 Få gang i julehyggen -kom og vær med. Lokalplan 904 i Sabro Vi skrev i sidste nummer, at vi ville følge op på fundene på Sabrovej i forbindelse med udgravningerne, men der er endnu ikke kommet yderligere oplysninger frem fra Moesgaard Museum. Området er retableret og der bliver ikke gravet yderligere før lokalplanen er vedtaget og der bliver givet grønt lys for at byggearbejdet kan gå i gang. Motorvej Vejdirektoratet er endnu ikke kommet med den endelige indstilling til trafikministeriet og derfor er der stadig intet nyt om placeringen af den kommende motorvej. Vi og rigtigt mange andre afventer spændt indstillingen. Låsby Svendsens indtog i Sabro Som det jo nok ikke er gået manges øre forbi, så har Låsby Svendsen indtaget Sabro til manges store fortrydelse. Der hersker en vis nervøsitet over hans lejemål i den gamle møbelforretning på Damvej. Så vidt det forlyder, er bygningerne udlejet for foreløbigt et halvt år. Beboerforeningen gør pt. ikke ret meget ved sagen, men der arbejdes intenst fra Fællesrådets side med at påvirke byrådet og andre til, at der findes en anden løsning eventuelt med en ny dagligvare butik eller andet på stedet. Det vil nok klæde byen lidt bedre end den bygning og udsmykning der er på stedet lige nu. Du kan følge med i debatten på Facebook i en gruppe der hedder: Låsby Svendsen ud af Sabro. Side 17

18 Side 18

19 Besøget ved Graff Kristensen Den 29. august 2012var vi 20 personer der på en dejlig sommeraften besøgte Gartneriet Graff Kristensen på Viborgvej. Vi blev mødt af Hanne og Poul Graff der er de nuværende ejere af gartneriet og af Erik Graf, Pouls far. Vi fik en kort historie om familiegartneriet, gennem tre generationer og fik en spændende rundvisning i hele gartneriet, hvor flere af maskinerne blev demonstreret undervejs. Vi fik en indgående forklaring omkring udvikling og forædling af HibisQs planterne i gartneriet. (Hawaiiblomster). Der arbejdes på planter der blomstrer fra april til november og den enkelte blomst får en levetid på optil 10 dage. Det er helt nede på gen-niveau, at man arbejder med forædlingen, ligesom man også arbejder på udvikle lægemidler af planterne. Efter små 2 timer i hyggeligt selskab og efter Beboerforeningen havde givet en øl eller vand tog vi afsked med gartneriet og vi fik alle en bakke med 4 store planter med hjem. En stor tak til Familien Graff for at vi måtte besøge dem og se nærmere på en af lokalområdets arbejdspladser. Side 19

20 Vi glæder os til, at få dig med i foreningen. Jo flere vi er, jo stærkere står vi! Der er flere måder at komme i kontakt med os på. Du kan skrive til os på Du kan også vælge at sende et brev til: Sabro-Fårup Beboerforening Gammel Viborgvej Sabro Bestyrelsen: Kim Ole Larsen, Formand Niels Ravnborg, Næstformand Berit Rousing, Kasserer Orla Søndergaard, Sekretær Ernst Quistgaard Menig Medlemskab kan indbetales på flere måder: Girobetaling via Pc bank: +01< < Overførsel via Pc bank direkte til konto Et medlemskab koster for en hel husstand kr. 60,- og hvis der kun bor en på adressen kr. 30,- pr. år. Husk at skrive navn og adresse på så vi kan finde ud af hvem der har indbetalt pengene. Du kan se mere om beboerforeningen på vores hjemmeside Beboerforeningenens Cvr.nummer er

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft 1. Foreningens navn er Grobund, Ebeltoft 2. Foreningens formål 1. At oprette, Fonden Grobund, der en almennyttig fond, hvis formål er at erhverve og eje jord

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Navn, formål, område og medlemskreds Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vejsgårdparken. 1. Grundejerforeningens formål er varetagelse af fælles

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 3 april 2013 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Teatret Gorgerne (Gyldige fra d. 5/3 2015)

Vedtægter for Teatret Gorgerne (Gyldige fra d. 5/3 2015) Vedtægter for Teatret Gorgerne (Gyldige fra d. 5/3 2015) 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gorgerne. Foreningens hjemsted er Greve Kommune. 2 Foreningens formål er: at skabe og formidle teateraktivitet.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere