Sabro-Fårup Beboerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sabro-Fårup Beboerforening"

Transkript

1 Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012

2 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup, Mundelstrup St. By, Fårup, Kvottrup og Geding. Det er i hele det gamle Sabro og Fårup sogn. Billederne er taget af bestyrelsen med mindre andet fremgår i forbindelses med billedet. Forside foto: Kim Ole Larsen Ansvarshavende redaktør: Kim Ole Larsen Redaktion: Bestyrelsen for beboerforeningen Tryk og omdeling: Sabro-Fårup Beboerforening Der trykkes ca.1700 eksemplarer i forårsnummeret som omdeles til alle husstande i vores område. Bladet i efteråret trykkes og omdeles kun til SFBF s medlemmer. Et ord fra formanden Et år går hurtigt kan jeg hermed konstatere. Der har været nogle ting at tage fat på i løbet af året, først og fremmest at få klinket skårene og få foreningen bragt videre efter den lidt kaotiske generalforsamling sidste efterår. Den nye bestyrelse har arbejdet med vedtægterne, hjemmesiden og et par arrangementer, ikke at forglemme et medlemsmøde om krangrunden, så der har været nok at se til. Ligeledes har der jo også været noget at se til, i forbindelse med motorvejs planerne mv. Så jo, det har været et hektiske år for foreningen. Det er efter en tid lykkedes, at få overdraget alle foreningens papirer og andre ejendele og det har givet mig et godt indblik i foreningen, at kunne læse mange af de gamle papirer igennem. En hel del af dem, er blevet scannet ind og er lagt på vores hjemmeside hvor folk så kan gå ind og finde gamle regnskaber og referater fra generalforsamlingerne samt en del andre relevante papirer. Ligeledes er der kommet en stor del af foreningens medlemsblade på hjemmesiden også. Det er faktisk en god historiefortæller at kikke dem igennem. Nu er det så blevet tid til en generalforsamlingen og vi i bestyrelsen håber at der dukker mange af vores medlemmer op til den. Det er jo den bedste og nemmeste måde at få indflydelse på. Det glæder os i den nye bestyrelse, at medlemstallet stort set er det samme som før. Der er kommet nye til og nogle har undladt at betale kontingent og er derfor ikke medlemmer mere. Det er jo nok som man kunne forvente, men der er altid plads til nye medlemmer. Så sælg gerne budskabet til din nabo eller genbo - Jo flere vi er -jo bedre Side 2

3 Hanghedenturen Den 10/ havde Beboerforeningen inviteret på travetur sammen med Vagn Bødker. Der var mødt 10 frem til turen og det regnede desværre en del, men det tog alle med godt humør, for når bare man er klædt godt på, så er en sjat regn ingen hindring. Vagn tog os med til Ustrup og Nørrerisskovene hvor vi snakkede om samfundet i gamle dage, naturen og ikke mindst om den gård der engang var på området og hvordan området blev drevet i gammel tid. Turen tog os gennem hulveje, våde stier og over bækken, ud over det åbne land og ind i Storskoven. Her gik turen så op ad bakke til stedet hvor gården Hangheden har ligget og hovr der nu ligger en jagthytte. Vi gik derfra videre til Nørreris Voldsted, hvor Niels Ebbesens fødegård skulle have ligget i hedengangne tider, vi fik også et godt kik på den faldne eg, som historien fortæller, at hestene var tøjret til. Egen er desværre i dag kun en skygge af sig selv, da den er knækket sammen for nogle år siden og i dag ligger lige så stille og rådner op. Da vi stod ved egen havde vi øl og vand med i rygsækkene, så vi kunne nyde en lille forfriskning på dette historiske sted. Lidt derfra, er der plantet en ny afkommer af egen, da der på Fyn befinder sig en direkte efterkommer af Niels Ebbesens eg og man fra den har modnet et nyt træ, der nu er plantet i nærheden. Fredninsgstyrelsen/Natur styrelsen ville ikke være med til, at den blev plantet på stedet hvor den gamle eg ligger. Under vejs hjemover gik vi en lille omvej for at komme ned forbi vandmejeriet som ligger ved Lilleåen, lige der hvor den skærer vejen til Søften. Side 3 Her fortalt Vagn og om hvorledes man havde brugt vandet til køling i produktionen af mejeriprodukter i gennem mange år. Ligeledes snakkede vi også om Ristrup hovedgård da vi gik forbi den.

4 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sabro-Fårup Beboerforening. Det sker Torsdag den 29. november 2012 kl og afholdes på Lokalcenter Sabro i den store sal. For dem der ønsker det, er der et par stykker smørrebrød efter generalforsamlingen. Der er ingen tilmelding til selve generalforsamlingen, men hvis du skal have smørrebrød skal du tilmelde dig på eller telefon (telefonsvarer) senest den 25/10 kl. 20. Der indkaldes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Kim Ole Larsen og Niels Ravnborg 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er Frank Sørensen og Preben Dahl-Jørgensen 6. Valg af revisorer. På valg er Vagn Bødker og Ole Kramhøft 7. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår frasalg af udlånt område i Mundelstrup Bypark Jordstykket på ca.172 kvm har været udlånt siden 2007 mod at låneren slår græsset i byparken. Bestyrelsen har fra låneren, Lars Bindløv, modtaget et godt tilbud på jorden, kr samt fortsat gratis græsslåning af parken i de næste 5 år. Køber afholder alle udgifter til landmåler, tinglysning og advokat mv. i forbindelse hermed. Prisen på landbrugsjord er pt. ca. kr. 15 pr. kvm. = kr Låneren ønsker at udnytte sin tagetage, hvilket ikke kan lade sig gøre med den nuværende bebyggelsesprocent på hans matrikel. Bestyrelsen indstiller til godkendelse af forslaget. Vedtagelse af nye vedtægter. Bestyrelsen har være i gang med en kraftig revidering af vedtægterne. Bestyrelsen indstiller til en samlet godkendelse af de nye vedtægter. Side 4

5 Forslag om generalforsamling i 2013 Bestyrelsen indstillet til vedtagelse, at næste ordinære generalforsamling først afholdes i 2014 under forudsætningen af, at vedtægterne bliver vedtager, da foreningen ændrer regnskabsår og tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Forslag om ændring i vedtægterne fra Vagn Bødker: 2 Dog kan generalforsamlingen beslutte, at der ydes økonomisk støtte til velgørende formål, i beboerforeningens medlemsområde. Dette forslag vil bestyrelsen mene, at vi allerede har taget højde for i vedtægterne med den nye revidering. 9. Eventuelt Bestyrelsen har modtaget et yderligere forslag omkring bestyrelsen og dens politiske tilhørsforhold, men da der ikke er afsender på, kan forslaget ikke medtages på generalforsamlingen. Vi ved jo reelt ikke om det kommer fra et medlem af foreningen eller ej. Forslag til nye vedtægter. 1Foreningens navn: Foreningens navn er: Sabro-Fårup Beboerforening ( SFBF ) 2 Formål: Foreningen er upolitisk, og dens formål er at formidle kontakt mellem områdets beboere ved at arrangere oplysende, selskabelige eller underholdende arrangementer. Foreningen kan yde økonomisk støtte til velgørende formål i medlemsområdet, dog maksimalt halvdelen af årets medlemskontingent. Endvidere skal foreningen varetage områdets fælles, almennyttige og generelle beboerinteresser over for myndigheder og enkeltpersoner. 3 Medlemmer: 1) Som medlem i SFBF kan optages alle beboere i området med Sabro, Fårup, Mundelstrup, Kvottrup og Geding. 2) Medlemskabet er personligt og gyldigt, når der er betalt kontingent for indeværende periode. Kontingentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen pr. person, eller husstand, hvis der bor flere, for et år ad gangen. 4Regnskab: 1) Regnskabsperioden følger kalenderåret. 2) Bestyrelsen lader udarbejde et årsregnskab omfattende en resultatopgørelse og en balance. Side 5

6 3) Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer og fremlægges af kasseren på generalforsamlingen til godkendelse. 5 Generalforsamlingen: 1) Generalforsamlingen er SFBF's øverste myndighed. 2) Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned. Der indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel ved omdeling af skriftlig meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen skal som minimum indeholde dagsorden, samt navne på bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. 3) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af januar måned. 4) Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der er gyldigt medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 5) Afgørelser træffes ved almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede, fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. 6) Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog kræves, hvis et enkelt medlem ønsker det. Personvalg, hvor der er flere på valg end der skal bruges, skal altid foregå ved skriftlig afstemning. I tilfælde med skriftlig afstemning, vælges minimum to stemmetællere blandt de fremmødte. 7) Den ordinære generalforsamling afvikles som minimum efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse ved kasseren. 4. Indkomne forslag. 5. Valg: Der vælges på lige år to, og på ulige år tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Der vælges èn suppleant for 2 år. 6. Valg af revisor: Der vælges to revisorer for 1 år. 7. Fastsættelse af kontingent. 8. Eventuelt. 8) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes: Når et flertal i bestyrelsen ønsker det. Når det ønskes af mindst 1/5 af medlemmerne. Ved ophævelse af SFBF, jf. 9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter ønske herom er fremsat. Indvarsling skal ske med mindst 1 uges varsel ved omdeling af skriftlig meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen skal indeholde dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamlings afgørelser træffes som ved den ordinære. 6 Bestyrelsen: 1) Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fem medlemmer. 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen. Der afgår to på lige år, og tre på ulige år. 3) Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget med henholdsvis formand, kasserer og se- Side 6

7 kretær. 4) Foreningen tegnes af formanden, dog vedrørende regnskab og økonomi af kasseren. 5) Endvidere vælges på skift to suppleanter til bestyrelsen for 2 år. 6) Bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen, afgår ved førstkommende generalforsamling 7) Der vælges to revisorer for 1 år. 8) Bestyrelsessuppleanterne kan inviteres med til bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret på møderne. 9) Det påhviler sekretæren at føre protokol for bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af bestyrelsesmødets deltagere. Protokollen fremlægges ved generalforsamlingen. 10) Formandens beretning skal inden fremlæggelse på generalforsamlingen godkendes af bestyrelsen. 11) Beslutning om anvendelse af foreningsmidler, kan kun træffes af et bestyrelsesflertal. 12) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer deltager, men den kan ikke vedtage nogen beslutning med vital betydning for et eller flere medlemmer, uden først at have orienteret de berørte medlemmer. 7 Udvalg: For at fremme beboerforeningen til en mere aktiv, levende og handlekraftig forening, kan bestyrelsen blandt medlemmerne nedsætte udvalg, arbejds- eller lokalgrupper, hvis formål vil være at varetage specielle opgaver. Udvalg og grupper referer til bestyrelsen, der fastlægger de ydre rammer. Opløsning af eller ændring i disse udvalg og grupper foretages af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtiget til med jævne mellemrum gennem opslag, omdelte meddelelser eller annoncering at holde medlemmerne orienteret om aktiviteter. Hertil kan bruges hjemmesiden, og/eller udhængsskabe i Sabro og Mundelstrup. 8 SFBF's midler: 1) Bestyrelsen fastsætter regler for anbringelse af foreningens midler. 2) Lån kan kun stiftes på en generalforsamling. 3) Bestyrelsen kan ikke forpligte de enkelte medlemmer økonomisk. 4) Foreningen hæfter ikke for forpligtelser ud over dens formue. 5) Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 6) Ved eventuel ophævelse af foreningen skal generalforsamlingen foranledige at foreningens midler bliver anvendt til velgørende og almennyttige formål inden for foreningens geografiske område. 9 Ophævelse af SFBF. Til at vedtage ophævelse af foreningen kræves: 1) Mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en lovligt indvarslet generalforsamling stemmer for en ophævelse. 2) Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med ophævelse af SFBF som eneste punkt på dagsordenen. Indkaldelse sker jf. 5 stk. 8. Ophævelsen er vedtaget, hvis mindst 2/3 af de ved den ekstraordinære generalforsamling fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Side 7

8 Side 8

9 Midterheller på Gl. Viborgvej mv. Beboerforeningen har flere gange gennem året været i kontakt med kommunen omkring helle markeringerne på Gammel Viborgvej gennem Mundelstrup, da disse ofte bliver påkørt og dermed knækker af. Kommunen har nu indvilliget i, at opsætte en ny model som skulle kunne tåle en påkørsel uden at knække. Der er foreløbigt kun opsat en, af den nye model og der vil komme andre til, i takt med, at de gamle bliver påkørt og ødelagt. I Mundelstrup har der også været en del vejskilte som har set skidt ud, en del af dem er nu skiftet eller rettet op og det pynter på området. Hvis du oplever andre steder i vores område, hvor der er behov for, at der skal ikkes på skiltningen, så send lige en besked til Beboerforeningen på Så skal vi nok sørge for det bliver meldt videre til rette vedkommende og forhåbentligt bliver der så gjort noget ved det indenfor en rimelig tid efter. Fortov på Kærsvinget Beboerforeningen har i samarbejde med Fællesrådet også fået tilsagn om, at der på Kærsvinget bliver lavet en opfyldning af grøften, således at der kan laves et lille fortov til de nyeste udstykninger på hjørnet af Gl. Viborgvej og Kærsvinget. Så bliver det lidt mere sikkert at være fodgænger der. Kommunen vil gå i gang når de lige får et hul til det i kalenderen. Side 9

10 Cafeen på Sabro Lokalcenter Cafeen er nyrenoveret og som noget nyt er det nu muligt for alle, at komme ind fra gaden og spise et måltid mad i cafeen til en fornuftig pris. Cafeen er åben mandag til fredag fra til og der kan købes kaffe, kage, smørrebrød, dagen ret og meget mere. Det er også muligt at købe mad ud af huset og der kan visse dage også købes brød og kage, færdigt tillavet eller til hjemmebag. Der kan altid findes madplaner i cafeen for de næste 3 uger frem. Cafeen betjenes af frivillige i kassen, men maden laves i centrets køkken. Cafeen kan kontaktes på telefon Svæveflyveture til salg Beboerforeningen har fra nogle tidligere arrangementer nogle flyveture med svævefly til overs og dem vil vi gerne tilbyde til vores medlemmer. Prisen pr. tur er på kr. 300 og de vil blive tildelt efter først til mølle blandt de interesserede. Den yderligere aftale om hvornår og med hvem flyveturen skal være, skal laves direkte med en navngiven person i svæveflyveklubben. Vinderne vil få direkte besked og de vil få en billet udleveret som skal forevises ved fremmødet på den aftalte dag. Henvendelse på eller (tlf. svarer) Side 10

11 Sabro Biblioteks Venner Af Lone Hansen. Sabro Biblioteks Vernner Sabro Biblioteks Venner valgte en måned før sommerferien at lave brugerbetjent åbningstid på biblioteket om torsdagen. Alternativet var at der slet ikke ville være åbent om torsdagen. I forbindelse med nedskæringer blev der barberet i åbningstiderne på adskillige biblioteker. En del fik lavet selvbetjening, men dette vil man fra kommunal side ikke tillade i Sabro på grund af bibliotekets placering inde i selve skolen. Til gengæld kunne vi få vores sene lukketid tilbage (den forsvandt i begyndelsen af året i besparelsernes hellige navn, hvor ingen af kommunens biblioteker måtte have åbent med betjening senere end kl.18). Fremover er åbningstiderne: mandag:14-18, onsdag:10-15, torsdag med frivillige: 16-19, lørdag med frivillige: Det skal siges, at den frivillige betjening ikke er noget Sabro Biblioteks Venner syntes er det optimale. Vi har ingen ønsker om at overtage det arbejde, der rettelig burde varetages af bibliotekarer, men vi vil omvendt ikke være med til, at mulighederne for at bruge biblioteket udvandes, så det næsten er umuligt at nå det, når man skal hjem fra arbejde osv. Vi har taget afsked med Dorthe Salamander, der valgte at gå på efterløn. Dorthe var i mange år den faste bibliotekar. Vi har budt Karen Marchman velkommen og har allerede et fint samarbejde. Det er en stor fornøjelse at opleve, hvor mange, der har lyst til dels at være frivillige, dels at være med i foreningen, hvor nye medlemmer altid er velkomne. I november har vi to arrangementer: 12. november hvor der er skumringstime kl. 19 med oplæsning af et uddrag af den finske roman Hindbærbådflygtningen. Et arrangement i forbindelse med Foreningen Nordens biblioteksuge. Den 28. november kl. 19 er Hvidstengruppen overskriften. Her vil skuespiller Marie Bach Hansen, der trådte sine barne- og ungdomssko i Borum fortælle om arbejdet med filmen, hvor hun spillede Tulle. Hans Nejsum fra Hvidsten, der er pensioneret lærer med historie som speciale fortæller om det historiske. En billet koster 50,- og kan købes eller reserveres på biblioteket. Side 11

12 Det nye blad Beboerforeningen har fået en del meget positive tilkendegivelser på udformningen af det nye blad og på vores hjemmeside. Vi håber at dette nummer også vil blive vel modtaget og at I vil benytte hjemmesiden hvor I blandt andet kan finde en del de gamle blade, mødereferater og regnskaber mv. Det koster en del penge at lave, men vi har heldigvis gode lokale sponsorer, så husk at støtte dem der støtter os. Bliv medlem af Beboerforeningen, det koster kun 30/60 kr. om året. Jo flere vi er, jo stærkere står vi overfor de parter, som vi kan have interesse i at drøfte sager med. Og så laver vi da også nogle gode arrangementer som man kan deltage i. Brug Girokortet eller se bagsiden af bladet. Side 12

13 Side 13

14 Sankt Hans Den 23. juni havde beboerforeningen indbudt til Sct. Hans fest på byggelegepladsen i Sabro og der var lagt op til en hyggelig dag med boder og aktiviteter for børnene hen over eftermiddagen samt selvfølgelig en fest hen over aftenen. Der blev desværre kun lavet 3 boder, vi kunne godt have ønsket der havde været flere, men der blev da solgt lidt i boderne alligevel. Der blev lavet snobrød i flere omgange og her deltog både børn og voksne. Vores snobrødsdej slog til, men det var da godt, at den selv kunne udvide sig. Den blev ved med at vokse, så der var rigeligt. Beboerforeningen havde fået Tryllefløjten til at lave en flot heks til bålet og den blev behørigt fyldt med heksehyl så det kunne høres når hun susede af sted Det vurderes at der hen over eftermiddagen var omkring 150 mennesker på pladsen og da vi nåede til aftenarrangementet var der omkring 400 deltagere. Der blev serveret kaffe, kage, sodavand, øl og pølser mv.. Beboerforeningen havde entreret med et lokalt band der kunne spille op til dans med et bredt udvalg af populær musik fra ind og udland. De startede ved syvtiden med at spille. Side 14

15 ca. ½ liter tændvæske til. Da klokken blev lidt over ni kom Borgmester Jakob Bundsgaard på besøg for at holde båltalen og derefter blev bålet tændt. Til stor overraskelse flammede bålet meget hurtigt op, på trods af det havde været meget fugtigt vejr i dagene optil. Der skulle kun en lille halmballe og Bandet spillede op til fællessang, men det druknede desværre, da musikken ikke kunne høres. Der blev dog sunget lidt alligevel. Det er helt sikkert en af de ting vi skal gøre bedre næste gang. Der blev efterfølgende spillet op til dans og der blev hygget og drukket øl mv. til kort efter midnat, hvor vi løb tør for øl. Der var heldigvis heller ikke ret mange feststemte gæster tilbage. Tidspunktet var dog meget passende af hensyn til naboerne og da det kort tid efter begyndte at styrtregne, så vi var noget våde, da vi havde fået pillet teltene ned og ryddet op på pladsen. Vi i bestyrelsen syntes, at det stort set var en rigtig god og festlig dag og det satser vi på skal gentages. Om det bliver et lige så stort arrangement næste år, som falder på en hverdag tror vi ikke, men der kommer endnu en Sankt Hans aften der falder på en lørdag i nær fremtid. Side 15

16 Kommende aktiviteter Foreningen overvejer om man skal tage traditionen med julebal op igen. Hvis det skal blive til noget, så skal der nogle frivillige kræfter med til at arrangere og afvikle arrangementet. Er du interesseret kan du henvende dig til Berit og så må vi se om vi kan få stablet et arrangement på banen. Travetur i Vindskoven og Sortemosen ved Mundelstrup. En gang i foråret bliver der arrangeret en travetur hvor vi skal ud og kikke på skoven og mosen og forhåbentligt også på en del af fugle og dyrelivet på stedet. Turen vil blive med Vagn Bødker som leder og vi håber at se mange friske folk, der vil med på en lille travetur. Der vil blive informeret om tid og sted når det er endeligt planlagt. Har du en god ide til et arrangement, så lad os det høre. Side 16

17 Julemarked De grønne pigespejder og KFUM spejderne holder traditionen tro julemarked den Lørdag den 1. december - kl. 10 til 15 i spejderhytten på Damvej 110 Få gang i julehyggen -kom og vær med. Lokalplan 904 i Sabro Vi skrev i sidste nummer, at vi ville følge op på fundene på Sabrovej i forbindelse med udgravningerne, men der er endnu ikke kommet yderligere oplysninger frem fra Moesgaard Museum. Området er retableret og der bliver ikke gravet yderligere før lokalplanen er vedtaget og der bliver givet grønt lys for at byggearbejdet kan gå i gang. Motorvej Vejdirektoratet er endnu ikke kommet med den endelige indstilling til trafikministeriet og derfor er der stadig intet nyt om placeringen af den kommende motorvej. Vi og rigtigt mange andre afventer spændt indstillingen. Låsby Svendsens indtog i Sabro Som det jo nok ikke er gået manges øre forbi, så har Låsby Svendsen indtaget Sabro til manges store fortrydelse. Der hersker en vis nervøsitet over hans lejemål i den gamle møbelforretning på Damvej. Så vidt det forlyder, er bygningerne udlejet for foreløbigt et halvt år. Beboerforeningen gør pt. ikke ret meget ved sagen, men der arbejdes intenst fra Fællesrådets side med at påvirke byrådet og andre til, at der findes en anden løsning eventuelt med en ny dagligvare butik eller andet på stedet. Det vil nok klæde byen lidt bedre end den bygning og udsmykning der er på stedet lige nu. Du kan følge med i debatten på Facebook i en gruppe der hedder: Låsby Svendsen ud af Sabro. Side 17

18 Side 18

19 Besøget ved Graff Kristensen Den 29. august 2012var vi 20 personer der på en dejlig sommeraften besøgte Gartneriet Graff Kristensen på Viborgvej. Vi blev mødt af Hanne og Poul Graff der er de nuværende ejere af gartneriet og af Erik Graf, Pouls far. Vi fik en kort historie om familiegartneriet, gennem tre generationer og fik en spændende rundvisning i hele gartneriet, hvor flere af maskinerne blev demonstreret undervejs. Vi fik en indgående forklaring omkring udvikling og forædling af HibisQs planterne i gartneriet. (Hawaiiblomster). Der arbejdes på planter der blomstrer fra april til november og den enkelte blomst får en levetid på optil 10 dage. Det er helt nede på gen-niveau, at man arbejder med forædlingen, ligesom man også arbejder på udvikle lægemidler af planterne. Efter små 2 timer i hyggeligt selskab og efter Beboerforeningen havde givet en øl eller vand tog vi afsked med gartneriet og vi fik alle en bakke med 4 store planter med hjem. En stor tak til Familien Graff for at vi måtte besøge dem og se nærmere på en af lokalområdets arbejdspladser. Side 19

20 Vi glæder os til, at få dig med i foreningen. Jo flere vi er, jo stærkere står vi! Der er flere måder at komme i kontakt med os på. Du kan skrive til os på Du kan også vælge at sende et brev til: Sabro-Fårup Beboerforening Gammel Viborgvej Sabro Bestyrelsen: Kim Ole Larsen, Formand Niels Ravnborg, Næstformand Berit Rousing, Kasserer Orla Søndergaard, Sekretær Ernst Quistgaard Menig Medlemskab kan indbetales på flere måder: Girobetaling via Pc bank: +01< < Overførsel via Pc bank direkte til konto Et medlemskab koster for en hel husstand kr. 60,- og hvis der kun bor en på adressen kr. 30,- pr. år. Husk at skrive navn og adresse på så vi kan finde ud af hvem der har indbetalt pengene. Du kan se mere om beboerforeningen på vores hjemmeside Beboerforeningenens Cvr.nummer er

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere