Vest-Norden i det nordiske samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vest-Norden i det nordiske samarbejde"

Transkript

1

2

3 Vest-Norden i det nordiske samarbejde REDEGØRELSE ANP 2003:732

4 Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneområder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal behandles. NORDISK MINISTERRÅD Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel (+45) Fax (+45) Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87 medlemmer. Nordisk Råd er initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene. NORDISK RÅD Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel (+45) Fax (+45) Vest-Norden i det nordiske samarbejde Redegørelse. ANP 2003: Nordisk Ministerråd, København. Omslagsfoto: Windh/Thore Johansson. Design: Kjell Olsson NMR/Publikationer. Oplag: Tryk: Scanprint as, Århus Papir: Miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Printed in Denmark ISBN

5 Indhold 1. Forord Udgangspunkt for redegørelsen Baggrund, definitioner og formål Nabopolitik af strategisk nordisk interesse Redegørelsens fokus Samarbejde uden for rammerne af Helsingforsaftalen Regionalt, vestnordisk samarbejde Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter baseret på særskilt aftalegrundlag Bi- henholdsvis multilateralt samarbejde, hvor Vest-Norden og dets nabolande/-områder indgår Samarbejde inden for rammerne af Helsingforsaftalen Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter i Vest-Norden Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter, som berører Vest-Nordens nabolande/-områder Politiske indsatsområder i Vest-Norden og med naboer til Vest-Norden Kortlægning af indsatsområder for nordisk samarbejde i Vest-Norden Naturressourcer Forskning Uddannelse Sundhed Næring, transport, turisme, kommunikation, arbejdsmarked Konsument-/forbrugerbeskyttelse Kultur Netværkssamarbejde Kortlægning af indsatsområder for nordisk samarbejde med Vest-Nordens naboer

6 6 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE 5. Arbejdsgruppens anbefalinger Havmiljø og -ressourcer Fly- og anden transport i Vest-Norden Vestnordenfonden Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) Nordens Huse i Torshavn og Reykjavik og Nordens Institut i Grønland (N.A.P.A.) Netværk og partnerskaber mellem frivilligorganisationer i Vest-Norden Nordens forhold til naboer mod sydvest og vest Bilagsoversigt Bilag 1 Mandat for arbejdsgruppen vedrørende Vest-Norden i det nordiske samarbejde Bilag 2 Oversigt over baggrundsmateriale; kildemateriale Bilag 3 Beskrivelser af Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) Bilag 4 Beskrivelse af Vestnordenfonden

7 1. Forord Arbejdsgruppen vedrørende Vest-Norden afgiver hermed sin redegørelse til Samarbejdsministrene Vest-Norden i det nordiske samarbejde redegørelse, maj Til redegørelsen knytter sig en særskilt faktuel redegørelse for i alt 16 lande/områder i og omkring Vest- Norden, West Norden and its neighbours, udarbejdet af Nordregio efter bestilling, maj Arbejdsgruppen bemærker, at det beskrevne geografiske område er pragmatisk afgrænset og ikke betegner en særskilt definitorisk bestemmelse af Vest-Norden og dets naboer. Mandatet for arbejdsgruppen godkendtes af Samarbejdsministrene i oktober 2002 med sigte på, at gruppens rapportering skulle finde sted inden for første halvår Arbejdsgruppen indledte sit arbejde i november 2002 og rapporteringen sker i maj 2003, således at redegørelsen kan drøftes blandt Samarbejdsministrene i forbindelse med møde i juni Gruppen har holdt i alt 5 møder, som er blevet afviklet i København, Oslo og Reykjavik. Gruppen blev anmodet om at inddrage Nordisk Råds rekommandation 16/2002 i sit arbejde. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at redegørelsen indeholder den kortlægning, som efterspørges i rek. 16/2002, og at redegørelsen som sådan udgør det ønskede grundlag for dialog om Vest- Norden i det nordiske samarbejde. I fortsættelse af redegørelsens kortlægning af væsentlige temaer for fortsat eller styrket samarbejde i Vest-Norden og med Vest- Nordens naboer, anbefaler arbejdsgruppen udvalgte forslag, som vurderes i særlig grad at kunne bidrage konkret til øget nordisk nytte med særlig vægt på en tydelig politisk relevans af aktiviteterne, således som mandatet lægger vægt på. Arbejdsgruppen afslutter hermed sit arbejde. København, maj 2003 [7]

8 2. Udgangspunkt for redegørelsen 2.1 Baggrund, definitioner og formål [8] Vest-Norden afgrænses i denne redegørelse til at omfatte Island, Færøerne og Grønland. Faktiske samarbejdsrelationer i Vest-Norden vil dog ofte række ud over dette område og f.eks. berøre Kyst- Norge. Den valgte optik giver således rum for hensigtsmæssig fleksibilitet, samtidig med at kernen i redegørelsen er klart defineret. Det følger af afgrænsningen, at Nordatlanten som sådan indgår i Vest-Nordens rumlige perspektiv. Vest-Norden er en integreret del af Norden og det nordiske samarbejde. Samtidig er det klart, at det vestlige Norden er præget af særlige forhold i form af små befolkninger, store afstande, koldt klima og dominerende afhængighed af havet og dets ressourcer. Disse særlige forhold har i en vis udstrækning givet anledning til etablering af særlige vilkår for deltagelse i det nordiske samarbejde. Det gælder f.eks. placering og fagområde for udvalgte fællesnordiske institutioner. De store afstande har i sig selv givet anledning til visse former for særskilt finansiel støtte til vestnordiske parters deltagelse i nordiske samarbejdsaktiviteter. Nordens samarbejde med nabolande og -områder i nordvest indgik i Vismandspanélets drøftelser (Norden 2000 Öppet för Världens Vindar). Panélet, som blev nedsat af Samarbejdsministrene (MR-SAM), tog udgangspunkt i overordnede globaliseringstendenser og fokuserede bl.a. på havmiljøspørgsmål og dermed også på samarbejde med andre stater/områder ved og i Nordatlanten. Nordisk Ministerråds (NMR s) opfølgning af Vismandspanélets overvejelser blev udmøntet i 2001 i Ny Nordisk Dagsorden Del 2: Nya Strategiska Satsningar. Samarbejdsministrene gav udtryk for, at sam-

9 KAPITEL 6 UDGANGSPUNKT FOR REDEGØRELSEN 9 arbejdet i Vest-Norden må modsvare regionens særlige behov, og at fortsat koordinering med en bredere kreds af nordatlantiske kyststater er et aktuelt mål på områder af fælles interesse såsom bl.a. det nordatlantiske havmiljø, kulturudveksling samt handelsforbindelser. Det blev i den forbindelse vedtaget,»at Nordisk Ministerråd overvejer samarbejdsprojekter med Nordens vestlige nabolandes kystområder, inden for de fælles nordiske prioriteringer.«i efteråret 2002 drøftede Samarbejdsministrene igen Nordisk Ministerråds samarbejde i Vest-Norden. Udgangspunktet for drøftelsen var en fortsat opfattelse af, at der findes en fællesnordisk interesse i et styrket nordisk samarbejde i Vest-Norden, og at dette også kan være aktuelt i forhold til dets naboer. Det blev fremhævet, at en større politisk synlighed af samarbejdet vil være af værdi for det nordiske samarbejde som helhed. Det blev samtidig slået fast, at mulige løsninger ikke kunne bestå i etablering af nye, formaliserede samarbejdsstrukturer vedrørende Vest-Norden og heller ikke i etablering af særlige budgetprogrammer dedikerede for Vest-Norden. Endelig blev det betonet, at en styrket fokusering mod vest i Nordisk Ministerråds regi må koncentreres om nordisk samarbejde i Vest-Norden og nordisk samarbejde med Vest-Nordens naboer som et supplement til det eksisterende bilaterale samarbejde mellem nordiske lande og Vest-Nordens naboer. På denne baggrund besluttede MR-SAM at iværksætte en belysning af mulighederne for at øge den politiske relevans af den vestnordiske aktivitet i Nordisk Ministerråds regi. Som grundlag for arbejdet vedtog Samarbejdsministrene i oktober 2002 at nedsætte en fællesnordisk arbejdsgruppe med den opgave inden udgangen af juni 2003 at udarbejde en redegørelse til drøftelse blandt Samarbejdsministrene. (Se bilag med mandat.) Formålet med redegørelsen er at»belyse mulighederne for at øge den politiske relevans af den vestnordiske aktivitet i NMR-regi. Redegørelsen udarbejdes til brug for NSK/MR-SAM s fortsatte politiske drøftelser af problemstillingen og skal indeholde forslag til beslutning om iværksættelse af strategisk begrundede handlinger i samnordisk regi. Redegørelsen kan herudover indeholde overvejelser og forslag, som stilles til rådighed for enkelte lande/områder i Norden.«

10 10 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE Nordisk Råd har i sin rekommandation 16/2002 til Nordisk Ministerråd rejst temaet»vest-norden i det nordiske samarbejde«og anmodet om en kortlægning af aktuelle spørgsmål i denne forbindelse med henblik på at etablere et grundlag for dialog mellem NR og NMR om samarbejdets fremtidige indretning og prioritering. Arbejdsgruppen er af Samarbejdsministrene blevet anmodet om at inddrage rek. 16/2002 (Præsidiets betænkning ad. medlemsforslag om Ett handslag till Västnorden) i arbejdet, således at arbejdsgruppens redegørelse indeholder den ønskede kortlægning og udgør det ønskede underlag for dialog. 2.2 Nabopolitik af strategisk nordisk interesse Arbejdsgruppen giver udtryk for den nærmere forståelse af»samnordisk strategisk interesse«, at det overordnet drejer sig om udformning af initiativer til fastholdelse og udvikling af et godt naboforhold mellem Norden og dets vestlige naboer, samt samarbejde om spørgsmål af fællesinteresse mellem disse. I denne forbindelse tager arbejdsgruppen udgangspunkt i, at de pågående økonomiske og politiske globaliseringstendenser udgør et generelt og som hovedregel positivt vilkår for samarbejde. Konkret er især hav- og ressourceforvaltningen i Vest-Norden og øvrige dele af området omkring Nordatlanten af interesse for hele Norden, idet hensigtsmæssige politikker og gensidigt samarbejde på dette store område vil være til umiddelbar fordel for alle berørte parter. Bæredygtig udvikling vil være en indlysende overordnet ramme for udmøntning af samarbejdet. For at fremme samarbejdet både i bredde og faglig dybde vil udvidede samspil mellem myndigheder være af central betydning, gerne i form af stærke netværksdannelser. Det må også fremhæves, at netværk kan styrke samarbejdet i frivillig- og civilsamfundssammenhæng. Arbejdsgruppen er vel vidende om, at NMR på andre tidspunkter har udformet forskellige former for»nabopolitik«orienteret mod andre»verdenshjørner«, f.eks. en politik for samarbejde med nærområdet i øst og en politik for nordisk arktisk samarbejde. Aktu-

11 KAPITEL 6 UDGANGSPUNKT FOR REDEGØRELSEN 11 elt er bestræbelser i gang om formulering af en aktiv politik for nordisk samarbejde i tilknytning til det europæiske samarbejde i EU og i denne sammenhæng NMR s rolle som partner i relation til EU s»nordlige Dimension«. Det er nærliggende, at en nordisk politik for samarbejde med Vest-Nordens naboer har berøring også med EUsamarbejdet gennem EU:s Nordlige Dimension, et område som strækker sig i vest helt til Grønland. Dette understreges yderligere af den Nordlige Dimensions såkaldte»arktiske Vindue«, som betegner EU s indgang til arktisk politik. Under en anden synsvinkel er Norden også nabo til Nordamerika i første række Canadas østlige provinser. Blandt andre naboområder til Vest-Norden kan eksempelvis nævnes Nordirland, Irland samt de nordlige dele af de britiske øer. Nordisk Ministerråds budget for 2003, strategiske initiativer, giver blandt andet mulighed for overvejelse af fælles, prioriterede samarbejdsprojekter med Nordens vestlige nabolandes kystområder. Det samlede udgangspunkt indebærer, at det er en fællesnordisk interesse en såkaldt win-win-situation at tilstræbe en forbedret politisk relevans af det samarbejde, som findes eller som tilrettelægges i de kommende år i form af nordisk samarbejde i Vest-Norden og med Vest-Nordens naboer. Dette kan primært ske ved, at de faglige sektorer i NMR prioriterer egne projekter, hvor samarbejdet med disse områder udbygges.

12 3. Redegørelsens fokus [12] Vestnordisk samarbejde kan dreje sig om internt samspil mellem vestnordiske lande/områder, eller samarbejde mellem Vest-Norden og dets naboområder eller mellem Norden og Nordens vestlige naboområder. Samarbejdet kan omfatte alene vestnordiske parter eller det kan omfatte fællesnordiske interesser og parter. Desuden findes et betydeligt bilateralt samarbejde mellem enkelte nordiske lande og lande/områder i Vest-Norden, respektive naboer til Vest- Norden. I det følgende uddybes synsvinklerne gennem fremhævelse af eksempler på forskellige samarbejdskonstellationer. Interessen i denne redegørelse rettes primært mod nordisk samarbejde i Vest- Norden samt Norden som samarbejdspartner til Vest-Nordens naboer. Men samtidig må arbejdsgruppen konstatere, at det i mange tilfælde vil virke kunstigt at skelne mellem samarbejde i og udenfor Vest-Norden. Det nordiske samarbejde i Vest-Norden bygger som hele det officielle nordiske samarbejde i øvrigt på Helsingforsaftalen samt en række andre centrale samarbejdsaftaler/overenskomster, som typisk uddyber eller supplerer Helsingforsaftalens bestemmelser om samarbejde inden for bestemte fagområder. Da denne redegørelse tager udgangspunkt i det traditionelle samarbejde i NMR-regi, fokuseres der på samarbejdsaktiviteter, der hører hjemme under nedenstående punkt 2.2. Som led i»vismandspanélets«arbejde blev der udarbejdet en særskilt rapport med oversigt over en række internationale traktater/aftaler, som har særlig betydning vedrørende forebyggelse af havforurening hhv. beskyttelse af havets ressourcer. Disse aftaler har indlysende relevans som ramme og ofte som instrument for samarbejde, som har særlig aktualitet i Vest-Norden med dets afhængighed af marine ressourcer. At aftalerne også

13 KAPITEL 6 REDEGØRELSENS FOKUS 13 har betydning for beskyttelse af de indre nordiske farvande understreger den nordiske fællesinteresse. Hvad angår de nordiske landes deltagelse i det traktatlige samarbejde i EU henholdsvis i EØS stiller disse traktatforhold ikke det nordiske samarbejde i Vest-Norden og med Vest-Nordens naboer anderledes, end enhver anden nordisk samarbejdsaktivitet. Ingen af de nævnte aftaler indebærer begrænsninger for yderligere samarbejde. Det må samtidig vurderes både unødvendigt og uhensigtsmæssigt at tilstræbe f.eks. et yderligere særligt fællesnordisk aftalegrundlag for nordisk samarbejde i Vest-Norden. Det nødvendige og tilstrækkelige formelle aftalegrundlag findes allerede for det samarbejde, som man på politisk niveau ønsker og beslutter. 3.1 Samarbejde uden for rammerne af Helsingforsaftalen Regionalt, vestnordisk samarbejde Samarbejdet mellem vestnordiske lande/selvstyrende områder indbyrdes er udviklet over en længere årrække. På regeringsplan afholdes i princippet årlige møder mellem regeringslederne. På det parlamentariske plan er Vestnordisk Råd tyngdepunkt i det institutionaliserede samarbejde. Rådet kan forelægge rekommandationer for Islands regering, Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre og de berørte parlamentariske forsamlinger, der finansierer sekretariatsfunktionen, som er placeret i Island. Der foregår myndighedssamarbejde på adskillige områder i form af projektsamarbejde, netværkssamarbejde m.v. Regionalt myndighedssamarbejde findes bl.a. inden for råstof-/ressourceområdet (bl.a. vedr. regulering af offshore industrien) og inden for sundhedsområdet (bl.a. patientbehandlingsaftale: Grønland Island. Eller arktisk miljømedicin: Grønland, Færøerne og Danmark. Eller alkoholbehandling: Grønland Island). Turismesamarbejdet er organiseret i Vestnorden Tourist Board (VNTB) samt i to bilaterale samarbejdsaktiviteter:

14 14 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE Samarbejdet mellem Island og Grønland om turisme (SAMIK) og Samarbejdet mellem Island og Færøerne om turisme (FITUR). Begge bygger på formelle aftaler. Deres årlige hovedaktivitet er et kommercielt samarbejde Vestnorden Travel Mart. En treårig vestnordisk samarbejdsaftale vedrørende kultur, uddannelse og forskning, som udløb i 2002, er under fornyelse. En vestnordisk børnelitteraturpris blev første gang uddelt i En aftale om ordningens fortsættelse er under forhandling Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter baseret på særskilt aftalegrundlag Vestnordenfonden er et institutionaliseret samarbejdsorgan, som yder lån og stiller bankmæssige garantier til små og mellemstore virksomheder, med udgangspunkt i en grundkapital tilført fra alle de nordiske lande, samt de selvstyrende områder Grønland og Færøerne. Fonden har sæde i Reykjavik. Stiftelsen og det finansielle grundlag er skabt på basis af en særskilt aftale mellem de nordiske regeringer (i lighed med f.eks. NIB), og fonden figurerer budgetmæssigt ikke som én af Nordisk Ministerråds institutioner. Ikke desto mindre bestemmer fondens vedtægter, at Nordisk Ministerråd beslutter vedrørende forøgelse af grundkapital, revision, vedtægtsændring hhv. nedlæggelse. Vestnordenfonden har de senere år bidraget til finansiering af Nordisk Atlantsamarbejde (NORA). Se pkt Imidlertid kan det aktuelle meget lave internationale renteniveau vanskeliggøre en fortsættelse af dette finansielle bidrag Bi- henholdsvis multilateralt samarbejde, hvor Vest-Norden og dets nabolande/-områder indgår Vest-Nordens lande/selvstyrende områder samarbejder uden for Nordisk Ministerråds regi såvel enkeltvis som i fællesskab med lande eller områder, som er naboer til Vestnorden. Samarbejdet rækker fra gensidige ad hoc besøg på politisk niveau til mere systematisk fagligt eller myndighedsbaseret samarbejde. Eksempler herpå er Grønlands aftale om samarbejde med det selvstyrende område

15 KAPITEL 6 REDEGØRELSENS FOKUS 15 Nunavut i det nordøstlige Canada samt Islands aftaler om samarbejde med Canada, herunder om samproduktion af lyd- og billedværker samt aftale om social sikkerhed. Andre eksempler på formelt samarbejde findes i NAMMCO vedrørende hval- og sælfangst (North Atlantic Marine Mammal Commission med sekretariat i Tromsø), i programmet Northern Periphery (EU-finansieret for så vidt angår EU-medlemmer), inden for rammerne af EU s Nordlige Dimension (ND) hhv. i Arktisk Råd (AC) og i Barentsrådet (BEAC). I Arktisk Råd og Barentsrådet er Grønland og Færøerne en del af Kongeriget Danmarks delegation. 3.2 Samarbejde inden for rammerne af Helsingforsaftalen Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter i Vest-Norden En del samarbejdsaktiviteter finder sted i Vest-Norden inden for regi af Nordisk Ministerråd og dermed inden for rammerne af Helsingforsaftalen. Det drejer sig f.eks. om de nordiske kulturhuse, Vulkanologisk Institut, forskning vedrørende oceanklima hhv. Arktis, samt andre aktiviteter inden for de forskellige fagsektorer, men dedikeret Vest-Norden. Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) med sekretariat i Torshavn er eksempel på et institutionaliseret vestnordisk regionalt samarbejde finansieret af Nordisk Ministerråd (regionalministrene). NORA er ét af i alt 8 nordiske grænseregionale samarbejdsorganer. Målsætningen er at skabe netværk/partnerskaber og at understøtte især erhvervsrettede innovationsprocesser bl.a. gennem finansiel projektstøtte. (Se bilag) Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter, som berører Vest-Nordens nabolande/-områder De nordiske lande har i deres samarbejde inden for rammerne af Nordisk Ministerråd set en fælles interesse i at finansiere helt eller delvis og gennemføre samnordiske aktiviteter i Vest-Nordens

16 16 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE nabolande/-områder eller med deltagelse fra disse tilgrænsende områder. Kulturprogrammet Network North er et eksempel på et nordisk kulturprogram, som over en to-årig periode har indebåret alsidig aktivitet i en lang række byer i Irland, England, Nordirland, Skotland samt Vest-Norden og det øvrige Norden. Vikings The North Atlantic Saga er et andet kulturprogram, som i årene har tyngdepunkt i Vest-Norden, USA og Canada. Udstillingen Hunters of the North føjer sig ligeledes ind. Der er gennemført gentagne konferencer om det nordatlantiske havmiljø, i samarbejde mellem værtslandet og Nordisk Ministerråd. Konferencerne har fundet sted i de seneste år i hhv. Reykjavik og Torshavn og en ny forestår på Shetlandsøerne primo oktober 2003 med deltagelse fra både de nordiske lande og andre lande omkring Nordatlanten. Regionalsektoren har over en 10-årig periode haft samarbejde med Skotland på et dedikeret finansielt grundlag, hvilket har dannet baggrund for etableringen af Interreg-Programmet Northern Periphery Programme, der er et konkret redskab for Vest- Norden/Nordatlanten. Interreg-samarbejdet har deltagelse af 4 nordiske lande (Danmark undtaget) og 2 selvstyrende områder (Åland undtaget). Det nordisk-skotske regionalsamarbejde bygger på en»action Plan«for I efteråret 2003 afvikler regionalsektoren en nordisk-skotsk konference i Sverige, hvilket senere følges af en tilsvarende i Skotland. I efteråret 2002 afholdt Nordisk Ministerråd en konference i Edinburgh om»co-operation in the West-Nordic Sphere«med deltagelse af flere nordiske og skotske ministre, parlamentarikere og embedsmænd, hvor erfaringer med det officielle nordiske samarbejde var i fokus. Som led i opfølgningen af konferencen besluttede MR-SAM i sit møde i december 2002, at en delegation af skotske embedsmænd skulle inviteres til Nordisk Ministerråds Sekretariat, således at parterne i fællesskab kan afklare, om der er grundlag for et nærmere samarbejde inden for ét eller flere fagområder. Mødet fandt sted i maj 2003.

17 4. Politiske indsatsområder i Vest-Norden og med naboer til Vest-Norden Når der allerede i de igangværende fællesnordiske samarbejdsaktiviteter indgår en del aktiviteter, som er specielt dedikerede for Vest-Norden, må dette ses som udtryk for, at ikke alene de vestnordiske lande/områder er interesserede heri, men at de øvrige nordiske lande ser en grundlæggende egeninteresse i disse særlige indsatser. Forslag eller overvejelser om, hvorledes nordisk samarbejde i Vest-Norden respektive med Nordens vestlige naboer kan eksponeres og politisk tydeliggøres, må i almindelighed hvile på et grundlag, der sikrer, at de nordiske lande som helhed står bag indsatsen og aktivt prioriterer denne, jfr. også andet grænseregionalt samarbejde i Norden. 4.1 Kortlægning af indsatsområder for nordisk samarbejde i Vest-Norden I det følgende peges på en række nuværende eller mulige politiske indsatsområder, som kan videreføres eller tages op som led i de kommende års nordiske politiske samarbejde i relevante fora vedrørende Vest-Norden med sigte på alt i alt at fremme en bæredygtig udvikling i overensstemmelse med den fællesnordiske strategi Bæredygtig Udvikling En ny kurs for Norden samt Rio-deklarationens principper og Agenda 21 miljømæssigt, samfundsøkonomisk som socialt. Afsnittet stilles som idékatalog og inspiration til rådighed for de forskellige fagministerråd i deres overvejelser og opgavepriori- [17]

18 18 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE teringer. Alle de nævnte temaer anses for relevante og egnede som centrale elementer i fællesnordiske samarbejdsaktiviteter i Vest-Norden. Temaerne fremstår også som relevante for samarbejde alene mellem vestnordiske parter Naturressourcer Havmiljø: Politik og forskning. Det er nærliggende, at mennesker og virksomheder, som bor ved havet og som udnytter samme havs ressourcer, er forpligtede til og har interesse i at følge med i havets tilstand og tendensielle udvikling. De politiske myndigheder må som de første erklære sig villige til at tage ansvar for at være havmiljøets vogtere. Ressourcer: Anvendelse og politik. De, der anvender ressourcer fra havet bør uafbrudt søge at informere og koordinere, søge at finde fælles værdier, overensstemmende politik og metoder, således at de berørte parter taler om det samme i samme terminologi. Det er ikke tilstrækkeligt at have teknisk samarbejde om så vigtige spørgsmål. Bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Bæredygtig udnyttelse af havressourcer levende som ikke levende og havmiljøbeskyttelse, affaldshåndtering og bæredygtig energiproduktion, samarbejde mellem nationalparkerne i området Forskning Klimaforskning; Et klimaforskningsprojekt finansieret af Nordisk Ministerråd er i gang og planlægges afsluttet i De hidtil opnåede resultater antyder, at forskningen bør fortsætte med evt. nye aktører. Den nordiske nytte vurderes at være tydelig. Forskning; omkring Nordatlantens ressourcer og havmiljø; Der henvises til Torshavn Declaration on Cooperation on the Protection of the Sea and the Sustainable Use of Living Marine Resources in the North Atlantic, 22. June Arktisk forskning; som spidsforskningsområde vedrørende arktiske forhold, bl.a. havmiljø. Retningslinjer for et sådant initiativ kan

19 KAPITEL 6 POLITISKE INDSATSOMRÅDER 19 formuleres som led i det pågående arbejde med at etablere en ny NMR-forskningsstrategi (igangværende udarbejdelse af en F&U-»hvidbog«) Uddannelse Fjernundervisning; De tyndt befolkede områder i Nordens vestlige del er meget velegnede til en fortsat foregangspræget udvikling af optimale løsninger med dette formål. University of the Arctic er et godt eksempel herpå, hvor over 40 universiteter i Canada, Finland, Rusland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Grønland, USA og Færøerne deltager i at danne en virtuel skole på akademisk plan. Uddannelsessamarbejde; Især for videregående og lange uddannelser (akademisk niveau) er Vestnordens eget ressource- og befolkningsunderlag i mange tilfælde utilstrækkeligt til at sikre et bredspektret fagligt udbud. Dette kan kompenseres gennem et udvidet akademisk samarbejde mellem universiteter og højskoler. North Atlantic Island Programme initieredes af universitetet på Prince Edward Island i 1992 og involverer akademikere fra Island, Færøerne, Grønland, Åland samt fra Prince Edward Island, Newfoundland, Isle of Man, Isle of Skye og Cape Breton. Dette er et eksempel på samarbejde, som kunne udbygges. Sprogsamarbejde; En fælles satsning på at tilvejebringe ordbøger og elektroniske sprogdatabaser bør prioriteres for at fremme verbal kommunikation i Vest-Norden og mellem Vest-Norden og det øvrige Norden. Dette kan også understøtte den nordiske sprogkonvention. Uddannelsesmobilitet; En ensartet og forøget mobilitetsmulighed er ønskelig set ud fra de selvstyrende områders interesse. Arbejdsgruppen noterer sig, at et grundlag for vurdering er fremlagt af undervisningsministrene (MR-U) for Samarbejdsministrene (MR- SAM) vedrørende støtte til mobilitet inden for rigsfællesskaber i Norden. Endvidere at der fra årsskiftet 2003/04 på grundskoleog ungdomsuddannelsesområdet nyetableres en mobilitetsordning (Nordplus Junior), hvor udveksling til og fra Vest-Norden har særlig prioritet.

20 20 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE Sundhed Sundhed: Telemedicin; Vest-Norden, Kyst-Norge og naboerne i vest er et velegnet udviklingsområde i»fuld skala«for optimal anvendelse af disse teknologier. NMR har støttet oprettelsen af Nordisk Telemedicinsk Selskab, som har udgangspunkt i vestnordisk samarbejde. Endvidere er Nordisk Ministerråd engageret i fornyelse af helseplan for Barentsregionen og i Partnership on Public Health and Social Wellbeing inden for rammerne af EU s Nordlige Dimension. Aktuelt er rapportering om sundhedstilstand i det circumpolære område et prioriteret felt. Kontrol med næringsmidler; Det Vestnordiske Forum for næringsmiddeltilsyn kan forstærke både en samordning af kvalitetskrav og bidrage til at effektivisere selve tilsynsarbejdet med næringsmidler i Vest-Norden. Sygehussamarbejde; Den relativt fåtallige og spredte befolkning i visse områder i Vestnorden udgør ofte et utilstrækkeligt grundlag for rationel sygehusdrift med høj specialisering. Et udvidet sygehussamarbejde vil muligvis kunne kompensere disse svagheder, såfremt det økonomisk kan konkurrere med andre løsninger Næring, transport, turisme, kommunikation, arbejdsmarked Periferiernes logistik, transport og kommunikation; De specielle forhold som gælder for at flytte personer og/eller gods i disse områder kan begrunde nærmere samarbejde omkring logistik. Flyforbindelser til omverdenen og skibstrafik for transport af varer og tjenester er overordentlig vigtig for både den private og den offentlige sektor hhv. frivilligsektoren i Vestnorden, såvel som for sammenhængen mellem Vestnorden og Norden i øvrigt. Elektronisk kommunikation IKT må betragtes som et højt prioriteret samarbejdstema. Især i en tyndt befolket region med store afstande synes selve teknologien/værktøjerne at kunne spille en afgørende rolle i netværksopbygning og kompetenceudvikling.

NSK/MR-SAM BESLUTNING

NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM 26-27.10.05 Nordisk Ministerråd godkender, med forbehold for de nationale parlamenters godkendelse, vedlagte budget for år på totalt 815,894 MDKK (2005 -prisniveau). Ministerrådet

Læs mere

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde det nordiske samarbejde NORDISK MILJØMÆRKNING det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde Nordisk Ministerråd, København 2010 ANP 2010:760 ISBN 978-92-893-2126-6 Redaktion:

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere