Vest-Norden i det nordiske samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vest-Norden i det nordiske samarbejde"

Transkript

1

2

3 Vest-Norden i det nordiske samarbejde REDEGØRELSE ANP 2003:732

4 Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneområder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal behandles. NORDISK MINISTERRÅD Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel (+45) Fax (+45) Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87 medlemmer. Nordisk Råd er initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene. NORDISK RÅD Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel (+45) Fax (+45) Vest-Norden i det nordiske samarbejde Redegørelse. ANP 2003: Nordisk Ministerråd, København. Omslagsfoto: Windh/Thore Johansson. Design: Kjell Olsson NMR/Publikationer. Oplag: Tryk: Scanprint as, Århus Papir: Miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Printed in Denmark ISBN

5 Indhold 1. Forord Udgangspunkt for redegørelsen Baggrund, definitioner og formål Nabopolitik af strategisk nordisk interesse Redegørelsens fokus Samarbejde uden for rammerne af Helsingforsaftalen Regionalt, vestnordisk samarbejde Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter baseret på særskilt aftalegrundlag Bi- henholdsvis multilateralt samarbejde, hvor Vest-Norden og dets nabolande/-områder indgår Samarbejde inden for rammerne af Helsingforsaftalen Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter i Vest-Norden Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter, som berører Vest-Nordens nabolande/-områder Politiske indsatsområder i Vest-Norden og med naboer til Vest-Norden Kortlægning af indsatsområder for nordisk samarbejde i Vest-Norden Naturressourcer Forskning Uddannelse Sundhed Næring, transport, turisme, kommunikation, arbejdsmarked Konsument-/forbrugerbeskyttelse Kultur Netværkssamarbejde Kortlægning af indsatsområder for nordisk samarbejde med Vest-Nordens naboer

6 6 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE 5. Arbejdsgruppens anbefalinger Havmiljø og -ressourcer Fly- og anden transport i Vest-Norden Vestnordenfonden Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) Nordens Huse i Torshavn og Reykjavik og Nordens Institut i Grønland (N.A.P.A.) Netværk og partnerskaber mellem frivilligorganisationer i Vest-Norden Nordens forhold til naboer mod sydvest og vest Bilagsoversigt Bilag 1 Mandat for arbejdsgruppen vedrørende Vest-Norden i det nordiske samarbejde Bilag 2 Oversigt over baggrundsmateriale; kildemateriale Bilag 3 Beskrivelser af Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) Bilag 4 Beskrivelse af Vestnordenfonden

7 1. Forord Arbejdsgruppen vedrørende Vest-Norden afgiver hermed sin redegørelse til Samarbejdsministrene Vest-Norden i det nordiske samarbejde redegørelse, maj Til redegørelsen knytter sig en særskilt faktuel redegørelse for i alt 16 lande/områder i og omkring Vest- Norden, West Norden and its neighbours, udarbejdet af Nordregio efter bestilling, maj Arbejdsgruppen bemærker, at det beskrevne geografiske område er pragmatisk afgrænset og ikke betegner en særskilt definitorisk bestemmelse af Vest-Norden og dets naboer. Mandatet for arbejdsgruppen godkendtes af Samarbejdsministrene i oktober 2002 med sigte på, at gruppens rapportering skulle finde sted inden for første halvår Arbejdsgruppen indledte sit arbejde i november 2002 og rapporteringen sker i maj 2003, således at redegørelsen kan drøftes blandt Samarbejdsministrene i forbindelse med møde i juni Gruppen har holdt i alt 5 møder, som er blevet afviklet i København, Oslo og Reykjavik. Gruppen blev anmodet om at inddrage Nordisk Råds rekommandation 16/2002 i sit arbejde. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at redegørelsen indeholder den kortlægning, som efterspørges i rek. 16/2002, og at redegørelsen som sådan udgør det ønskede grundlag for dialog om Vest- Norden i det nordiske samarbejde. I fortsættelse af redegørelsens kortlægning af væsentlige temaer for fortsat eller styrket samarbejde i Vest-Norden og med Vest- Nordens naboer, anbefaler arbejdsgruppen udvalgte forslag, som vurderes i særlig grad at kunne bidrage konkret til øget nordisk nytte med særlig vægt på en tydelig politisk relevans af aktiviteterne, således som mandatet lægger vægt på. Arbejdsgruppen afslutter hermed sit arbejde. København, maj 2003 [7]

8 2. Udgangspunkt for redegørelsen 2.1 Baggrund, definitioner og formål [8] Vest-Norden afgrænses i denne redegørelse til at omfatte Island, Færøerne og Grønland. Faktiske samarbejdsrelationer i Vest-Norden vil dog ofte række ud over dette område og f.eks. berøre Kyst- Norge. Den valgte optik giver således rum for hensigtsmæssig fleksibilitet, samtidig med at kernen i redegørelsen er klart defineret. Det følger af afgrænsningen, at Nordatlanten som sådan indgår i Vest-Nordens rumlige perspektiv. Vest-Norden er en integreret del af Norden og det nordiske samarbejde. Samtidig er det klart, at det vestlige Norden er præget af særlige forhold i form af små befolkninger, store afstande, koldt klima og dominerende afhængighed af havet og dets ressourcer. Disse særlige forhold har i en vis udstrækning givet anledning til etablering af særlige vilkår for deltagelse i det nordiske samarbejde. Det gælder f.eks. placering og fagområde for udvalgte fællesnordiske institutioner. De store afstande har i sig selv givet anledning til visse former for særskilt finansiel støtte til vestnordiske parters deltagelse i nordiske samarbejdsaktiviteter. Nordens samarbejde med nabolande og -områder i nordvest indgik i Vismandspanélets drøftelser (Norden 2000 Öppet för Världens Vindar). Panélet, som blev nedsat af Samarbejdsministrene (MR-SAM), tog udgangspunkt i overordnede globaliseringstendenser og fokuserede bl.a. på havmiljøspørgsmål og dermed også på samarbejde med andre stater/områder ved og i Nordatlanten. Nordisk Ministerråds (NMR s) opfølgning af Vismandspanélets overvejelser blev udmøntet i 2001 i Ny Nordisk Dagsorden Del 2: Nya Strategiska Satsningar. Samarbejdsministrene gav udtryk for, at sam-

9 KAPITEL 6 UDGANGSPUNKT FOR REDEGØRELSEN 9 arbejdet i Vest-Norden må modsvare regionens særlige behov, og at fortsat koordinering med en bredere kreds af nordatlantiske kyststater er et aktuelt mål på områder af fælles interesse såsom bl.a. det nordatlantiske havmiljø, kulturudveksling samt handelsforbindelser. Det blev i den forbindelse vedtaget,»at Nordisk Ministerråd overvejer samarbejdsprojekter med Nordens vestlige nabolandes kystområder, inden for de fælles nordiske prioriteringer.«i efteråret 2002 drøftede Samarbejdsministrene igen Nordisk Ministerråds samarbejde i Vest-Norden. Udgangspunktet for drøftelsen var en fortsat opfattelse af, at der findes en fællesnordisk interesse i et styrket nordisk samarbejde i Vest-Norden, og at dette også kan være aktuelt i forhold til dets naboer. Det blev fremhævet, at en større politisk synlighed af samarbejdet vil være af værdi for det nordiske samarbejde som helhed. Det blev samtidig slået fast, at mulige løsninger ikke kunne bestå i etablering af nye, formaliserede samarbejdsstrukturer vedrørende Vest-Norden og heller ikke i etablering af særlige budgetprogrammer dedikerede for Vest-Norden. Endelig blev det betonet, at en styrket fokusering mod vest i Nordisk Ministerråds regi må koncentreres om nordisk samarbejde i Vest-Norden og nordisk samarbejde med Vest-Nordens naboer som et supplement til det eksisterende bilaterale samarbejde mellem nordiske lande og Vest-Nordens naboer. På denne baggrund besluttede MR-SAM at iværksætte en belysning af mulighederne for at øge den politiske relevans af den vestnordiske aktivitet i Nordisk Ministerråds regi. Som grundlag for arbejdet vedtog Samarbejdsministrene i oktober 2002 at nedsætte en fællesnordisk arbejdsgruppe med den opgave inden udgangen af juni 2003 at udarbejde en redegørelse til drøftelse blandt Samarbejdsministrene. (Se bilag med mandat.) Formålet med redegørelsen er at»belyse mulighederne for at øge den politiske relevans af den vestnordiske aktivitet i NMR-regi. Redegørelsen udarbejdes til brug for NSK/MR-SAM s fortsatte politiske drøftelser af problemstillingen og skal indeholde forslag til beslutning om iværksættelse af strategisk begrundede handlinger i samnordisk regi. Redegørelsen kan herudover indeholde overvejelser og forslag, som stilles til rådighed for enkelte lande/områder i Norden.«

10 10 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE Nordisk Råd har i sin rekommandation 16/2002 til Nordisk Ministerråd rejst temaet»vest-norden i det nordiske samarbejde«og anmodet om en kortlægning af aktuelle spørgsmål i denne forbindelse med henblik på at etablere et grundlag for dialog mellem NR og NMR om samarbejdets fremtidige indretning og prioritering. Arbejdsgruppen er af Samarbejdsministrene blevet anmodet om at inddrage rek. 16/2002 (Præsidiets betænkning ad. medlemsforslag om Ett handslag till Västnorden) i arbejdet, således at arbejdsgruppens redegørelse indeholder den ønskede kortlægning og udgør det ønskede underlag for dialog. 2.2 Nabopolitik af strategisk nordisk interesse Arbejdsgruppen giver udtryk for den nærmere forståelse af»samnordisk strategisk interesse«, at det overordnet drejer sig om udformning af initiativer til fastholdelse og udvikling af et godt naboforhold mellem Norden og dets vestlige naboer, samt samarbejde om spørgsmål af fællesinteresse mellem disse. I denne forbindelse tager arbejdsgruppen udgangspunkt i, at de pågående økonomiske og politiske globaliseringstendenser udgør et generelt og som hovedregel positivt vilkår for samarbejde. Konkret er især hav- og ressourceforvaltningen i Vest-Norden og øvrige dele af området omkring Nordatlanten af interesse for hele Norden, idet hensigtsmæssige politikker og gensidigt samarbejde på dette store område vil være til umiddelbar fordel for alle berørte parter. Bæredygtig udvikling vil være en indlysende overordnet ramme for udmøntning af samarbejdet. For at fremme samarbejdet både i bredde og faglig dybde vil udvidede samspil mellem myndigheder være af central betydning, gerne i form af stærke netværksdannelser. Det må også fremhæves, at netværk kan styrke samarbejdet i frivillig- og civilsamfundssammenhæng. Arbejdsgruppen er vel vidende om, at NMR på andre tidspunkter har udformet forskellige former for»nabopolitik«orienteret mod andre»verdenshjørner«, f.eks. en politik for samarbejde med nærområdet i øst og en politik for nordisk arktisk samarbejde. Aktu-

11 KAPITEL 6 UDGANGSPUNKT FOR REDEGØRELSEN 11 elt er bestræbelser i gang om formulering af en aktiv politik for nordisk samarbejde i tilknytning til det europæiske samarbejde i EU og i denne sammenhæng NMR s rolle som partner i relation til EU s»nordlige Dimension«. Det er nærliggende, at en nordisk politik for samarbejde med Vest-Nordens naboer har berøring også med EUsamarbejdet gennem EU:s Nordlige Dimension, et område som strækker sig i vest helt til Grønland. Dette understreges yderligere af den Nordlige Dimensions såkaldte»arktiske Vindue«, som betegner EU s indgang til arktisk politik. Under en anden synsvinkel er Norden også nabo til Nordamerika i første række Canadas østlige provinser. Blandt andre naboområder til Vest-Norden kan eksempelvis nævnes Nordirland, Irland samt de nordlige dele af de britiske øer. Nordisk Ministerråds budget for 2003, strategiske initiativer, giver blandt andet mulighed for overvejelse af fælles, prioriterede samarbejdsprojekter med Nordens vestlige nabolandes kystområder. Det samlede udgangspunkt indebærer, at det er en fællesnordisk interesse en såkaldt win-win-situation at tilstræbe en forbedret politisk relevans af det samarbejde, som findes eller som tilrettelægges i de kommende år i form af nordisk samarbejde i Vest-Norden og med Vest-Nordens naboer. Dette kan primært ske ved, at de faglige sektorer i NMR prioriterer egne projekter, hvor samarbejdet med disse områder udbygges.

12 3. Redegørelsens fokus [12] Vestnordisk samarbejde kan dreje sig om internt samspil mellem vestnordiske lande/områder, eller samarbejde mellem Vest-Norden og dets naboområder eller mellem Norden og Nordens vestlige naboområder. Samarbejdet kan omfatte alene vestnordiske parter eller det kan omfatte fællesnordiske interesser og parter. Desuden findes et betydeligt bilateralt samarbejde mellem enkelte nordiske lande og lande/områder i Vest-Norden, respektive naboer til Vest- Norden. I det følgende uddybes synsvinklerne gennem fremhævelse af eksempler på forskellige samarbejdskonstellationer. Interessen i denne redegørelse rettes primært mod nordisk samarbejde i Vest- Norden samt Norden som samarbejdspartner til Vest-Nordens naboer. Men samtidig må arbejdsgruppen konstatere, at det i mange tilfælde vil virke kunstigt at skelne mellem samarbejde i og udenfor Vest-Norden. Det nordiske samarbejde i Vest-Norden bygger som hele det officielle nordiske samarbejde i øvrigt på Helsingforsaftalen samt en række andre centrale samarbejdsaftaler/overenskomster, som typisk uddyber eller supplerer Helsingforsaftalens bestemmelser om samarbejde inden for bestemte fagområder. Da denne redegørelse tager udgangspunkt i det traditionelle samarbejde i NMR-regi, fokuseres der på samarbejdsaktiviteter, der hører hjemme under nedenstående punkt 2.2. Som led i»vismandspanélets«arbejde blev der udarbejdet en særskilt rapport med oversigt over en række internationale traktater/aftaler, som har særlig betydning vedrørende forebyggelse af havforurening hhv. beskyttelse af havets ressourcer. Disse aftaler har indlysende relevans som ramme og ofte som instrument for samarbejde, som har særlig aktualitet i Vest-Norden med dets afhængighed af marine ressourcer. At aftalerne også

13 KAPITEL 6 REDEGØRELSENS FOKUS 13 har betydning for beskyttelse af de indre nordiske farvande understreger den nordiske fællesinteresse. Hvad angår de nordiske landes deltagelse i det traktatlige samarbejde i EU henholdsvis i EØS stiller disse traktatforhold ikke det nordiske samarbejde i Vest-Norden og med Vest-Nordens naboer anderledes, end enhver anden nordisk samarbejdsaktivitet. Ingen af de nævnte aftaler indebærer begrænsninger for yderligere samarbejde. Det må samtidig vurderes både unødvendigt og uhensigtsmæssigt at tilstræbe f.eks. et yderligere særligt fællesnordisk aftalegrundlag for nordisk samarbejde i Vest-Norden. Det nødvendige og tilstrækkelige formelle aftalegrundlag findes allerede for det samarbejde, som man på politisk niveau ønsker og beslutter. 3.1 Samarbejde uden for rammerne af Helsingforsaftalen Regionalt, vestnordisk samarbejde Samarbejdet mellem vestnordiske lande/selvstyrende områder indbyrdes er udviklet over en længere årrække. På regeringsplan afholdes i princippet årlige møder mellem regeringslederne. På det parlamentariske plan er Vestnordisk Råd tyngdepunkt i det institutionaliserede samarbejde. Rådet kan forelægge rekommandationer for Islands regering, Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre og de berørte parlamentariske forsamlinger, der finansierer sekretariatsfunktionen, som er placeret i Island. Der foregår myndighedssamarbejde på adskillige områder i form af projektsamarbejde, netværkssamarbejde m.v. Regionalt myndighedssamarbejde findes bl.a. inden for råstof-/ressourceområdet (bl.a. vedr. regulering af offshore industrien) og inden for sundhedsområdet (bl.a. patientbehandlingsaftale: Grønland Island. Eller arktisk miljømedicin: Grønland, Færøerne og Danmark. Eller alkoholbehandling: Grønland Island). Turismesamarbejdet er organiseret i Vestnorden Tourist Board (VNTB) samt i to bilaterale samarbejdsaktiviteter:

14 14 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE Samarbejdet mellem Island og Grønland om turisme (SAMIK) og Samarbejdet mellem Island og Færøerne om turisme (FITUR). Begge bygger på formelle aftaler. Deres årlige hovedaktivitet er et kommercielt samarbejde Vestnorden Travel Mart. En treårig vestnordisk samarbejdsaftale vedrørende kultur, uddannelse og forskning, som udløb i 2002, er under fornyelse. En vestnordisk børnelitteraturpris blev første gang uddelt i En aftale om ordningens fortsættelse er under forhandling Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter baseret på særskilt aftalegrundlag Vestnordenfonden er et institutionaliseret samarbejdsorgan, som yder lån og stiller bankmæssige garantier til små og mellemstore virksomheder, med udgangspunkt i en grundkapital tilført fra alle de nordiske lande, samt de selvstyrende områder Grønland og Færøerne. Fonden har sæde i Reykjavik. Stiftelsen og det finansielle grundlag er skabt på basis af en særskilt aftale mellem de nordiske regeringer (i lighed med f.eks. NIB), og fonden figurerer budgetmæssigt ikke som én af Nordisk Ministerråds institutioner. Ikke desto mindre bestemmer fondens vedtægter, at Nordisk Ministerråd beslutter vedrørende forøgelse af grundkapital, revision, vedtægtsændring hhv. nedlæggelse. Vestnordenfonden har de senere år bidraget til finansiering af Nordisk Atlantsamarbejde (NORA). Se pkt Imidlertid kan det aktuelle meget lave internationale renteniveau vanskeliggøre en fortsættelse af dette finansielle bidrag Bi- henholdsvis multilateralt samarbejde, hvor Vest-Norden og dets nabolande/-områder indgår Vest-Nordens lande/selvstyrende områder samarbejder uden for Nordisk Ministerråds regi såvel enkeltvis som i fællesskab med lande eller områder, som er naboer til Vestnorden. Samarbejdet rækker fra gensidige ad hoc besøg på politisk niveau til mere systematisk fagligt eller myndighedsbaseret samarbejde. Eksempler herpå er Grønlands aftale om samarbejde med det selvstyrende område

15 KAPITEL 6 REDEGØRELSENS FOKUS 15 Nunavut i det nordøstlige Canada samt Islands aftaler om samarbejde med Canada, herunder om samproduktion af lyd- og billedværker samt aftale om social sikkerhed. Andre eksempler på formelt samarbejde findes i NAMMCO vedrørende hval- og sælfangst (North Atlantic Marine Mammal Commission med sekretariat i Tromsø), i programmet Northern Periphery (EU-finansieret for så vidt angår EU-medlemmer), inden for rammerne af EU s Nordlige Dimension (ND) hhv. i Arktisk Råd (AC) og i Barentsrådet (BEAC). I Arktisk Råd og Barentsrådet er Grønland og Færøerne en del af Kongeriget Danmarks delegation. 3.2 Samarbejde inden for rammerne af Helsingforsaftalen Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter i Vest-Norden En del samarbejdsaktiviteter finder sted i Vest-Norden inden for regi af Nordisk Ministerråd og dermed inden for rammerne af Helsingforsaftalen. Det drejer sig f.eks. om de nordiske kulturhuse, Vulkanologisk Institut, forskning vedrørende oceanklima hhv. Arktis, samt andre aktiviteter inden for de forskellige fagsektorer, men dedikeret Vest-Norden. Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) med sekretariat i Torshavn er eksempel på et institutionaliseret vestnordisk regionalt samarbejde finansieret af Nordisk Ministerråd (regionalministrene). NORA er ét af i alt 8 nordiske grænseregionale samarbejdsorganer. Målsætningen er at skabe netværk/partnerskaber og at understøtte især erhvervsrettede innovationsprocesser bl.a. gennem finansiel projektstøtte. (Se bilag) Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter, som berører Vest-Nordens nabolande/-områder De nordiske lande har i deres samarbejde inden for rammerne af Nordisk Ministerråd set en fælles interesse i at finansiere helt eller delvis og gennemføre samnordiske aktiviteter i Vest-Nordens

16 16 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE nabolande/-områder eller med deltagelse fra disse tilgrænsende områder. Kulturprogrammet Network North er et eksempel på et nordisk kulturprogram, som over en to-årig periode har indebåret alsidig aktivitet i en lang række byer i Irland, England, Nordirland, Skotland samt Vest-Norden og det øvrige Norden. Vikings The North Atlantic Saga er et andet kulturprogram, som i årene har tyngdepunkt i Vest-Norden, USA og Canada. Udstillingen Hunters of the North føjer sig ligeledes ind. Der er gennemført gentagne konferencer om det nordatlantiske havmiljø, i samarbejde mellem værtslandet og Nordisk Ministerråd. Konferencerne har fundet sted i de seneste år i hhv. Reykjavik og Torshavn og en ny forestår på Shetlandsøerne primo oktober 2003 med deltagelse fra både de nordiske lande og andre lande omkring Nordatlanten. Regionalsektoren har over en 10-årig periode haft samarbejde med Skotland på et dedikeret finansielt grundlag, hvilket har dannet baggrund for etableringen af Interreg-Programmet Northern Periphery Programme, der er et konkret redskab for Vest- Norden/Nordatlanten. Interreg-samarbejdet har deltagelse af 4 nordiske lande (Danmark undtaget) og 2 selvstyrende områder (Åland undtaget). Det nordisk-skotske regionalsamarbejde bygger på en»action Plan«for I efteråret 2003 afvikler regionalsektoren en nordisk-skotsk konference i Sverige, hvilket senere følges af en tilsvarende i Skotland. I efteråret 2002 afholdt Nordisk Ministerråd en konference i Edinburgh om»co-operation in the West-Nordic Sphere«med deltagelse af flere nordiske og skotske ministre, parlamentarikere og embedsmænd, hvor erfaringer med det officielle nordiske samarbejde var i fokus. Som led i opfølgningen af konferencen besluttede MR-SAM i sit møde i december 2002, at en delegation af skotske embedsmænd skulle inviteres til Nordisk Ministerråds Sekretariat, således at parterne i fællesskab kan afklare, om der er grundlag for et nærmere samarbejde inden for ét eller flere fagområder. Mødet fandt sted i maj 2003.

17 4. Politiske indsatsområder i Vest-Norden og med naboer til Vest-Norden Når der allerede i de igangværende fællesnordiske samarbejdsaktiviteter indgår en del aktiviteter, som er specielt dedikerede for Vest-Norden, må dette ses som udtryk for, at ikke alene de vestnordiske lande/områder er interesserede heri, men at de øvrige nordiske lande ser en grundlæggende egeninteresse i disse særlige indsatser. Forslag eller overvejelser om, hvorledes nordisk samarbejde i Vest-Norden respektive med Nordens vestlige naboer kan eksponeres og politisk tydeliggøres, må i almindelighed hvile på et grundlag, der sikrer, at de nordiske lande som helhed står bag indsatsen og aktivt prioriterer denne, jfr. også andet grænseregionalt samarbejde i Norden. 4.1 Kortlægning af indsatsområder for nordisk samarbejde i Vest-Norden I det følgende peges på en række nuværende eller mulige politiske indsatsområder, som kan videreføres eller tages op som led i de kommende års nordiske politiske samarbejde i relevante fora vedrørende Vest-Norden med sigte på alt i alt at fremme en bæredygtig udvikling i overensstemmelse med den fællesnordiske strategi Bæredygtig Udvikling En ny kurs for Norden samt Rio-deklarationens principper og Agenda 21 miljømæssigt, samfundsøkonomisk som socialt. Afsnittet stilles som idékatalog og inspiration til rådighed for de forskellige fagministerråd i deres overvejelser og opgavepriori- [17]

18 18 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE teringer. Alle de nævnte temaer anses for relevante og egnede som centrale elementer i fællesnordiske samarbejdsaktiviteter i Vest-Norden. Temaerne fremstår også som relevante for samarbejde alene mellem vestnordiske parter Naturressourcer Havmiljø: Politik og forskning. Det er nærliggende, at mennesker og virksomheder, som bor ved havet og som udnytter samme havs ressourcer, er forpligtede til og har interesse i at følge med i havets tilstand og tendensielle udvikling. De politiske myndigheder må som de første erklære sig villige til at tage ansvar for at være havmiljøets vogtere. Ressourcer: Anvendelse og politik. De, der anvender ressourcer fra havet bør uafbrudt søge at informere og koordinere, søge at finde fælles værdier, overensstemmende politik og metoder, således at de berørte parter taler om det samme i samme terminologi. Det er ikke tilstrækkeligt at have teknisk samarbejde om så vigtige spørgsmål. Bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Bæredygtig udnyttelse af havressourcer levende som ikke levende og havmiljøbeskyttelse, affaldshåndtering og bæredygtig energiproduktion, samarbejde mellem nationalparkerne i området Forskning Klimaforskning; Et klimaforskningsprojekt finansieret af Nordisk Ministerråd er i gang og planlægges afsluttet i De hidtil opnåede resultater antyder, at forskningen bør fortsætte med evt. nye aktører. Den nordiske nytte vurderes at være tydelig. Forskning; omkring Nordatlantens ressourcer og havmiljø; Der henvises til Torshavn Declaration on Cooperation on the Protection of the Sea and the Sustainable Use of Living Marine Resources in the North Atlantic, 22. June Arktisk forskning; som spidsforskningsområde vedrørende arktiske forhold, bl.a. havmiljø. Retningslinjer for et sådant initiativ kan

19 KAPITEL 6 POLITISKE INDSATSOMRÅDER 19 formuleres som led i det pågående arbejde med at etablere en ny NMR-forskningsstrategi (igangværende udarbejdelse af en F&U-»hvidbog«) Uddannelse Fjernundervisning; De tyndt befolkede områder i Nordens vestlige del er meget velegnede til en fortsat foregangspræget udvikling af optimale løsninger med dette formål. University of the Arctic er et godt eksempel herpå, hvor over 40 universiteter i Canada, Finland, Rusland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Grønland, USA og Færøerne deltager i at danne en virtuel skole på akademisk plan. Uddannelsessamarbejde; Især for videregående og lange uddannelser (akademisk niveau) er Vestnordens eget ressource- og befolkningsunderlag i mange tilfælde utilstrækkeligt til at sikre et bredspektret fagligt udbud. Dette kan kompenseres gennem et udvidet akademisk samarbejde mellem universiteter og højskoler. North Atlantic Island Programme initieredes af universitetet på Prince Edward Island i 1992 og involverer akademikere fra Island, Færøerne, Grønland, Åland samt fra Prince Edward Island, Newfoundland, Isle of Man, Isle of Skye og Cape Breton. Dette er et eksempel på samarbejde, som kunne udbygges. Sprogsamarbejde; En fælles satsning på at tilvejebringe ordbøger og elektroniske sprogdatabaser bør prioriteres for at fremme verbal kommunikation i Vest-Norden og mellem Vest-Norden og det øvrige Norden. Dette kan også understøtte den nordiske sprogkonvention. Uddannelsesmobilitet; En ensartet og forøget mobilitetsmulighed er ønskelig set ud fra de selvstyrende områders interesse. Arbejdsgruppen noterer sig, at et grundlag for vurdering er fremlagt af undervisningsministrene (MR-U) for Samarbejdsministrene (MR- SAM) vedrørende støtte til mobilitet inden for rigsfællesskaber i Norden. Endvidere at der fra årsskiftet 2003/04 på grundskoleog ungdomsuddannelsesområdet nyetableres en mobilitetsordning (Nordplus Junior), hvor udveksling til og fra Vest-Norden har særlig prioritet.

20 20 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE Sundhed Sundhed: Telemedicin; Vest-Norden, Kyst-Norge og naboerne i vest er et velegnet udviklingsområde i»fuld skala«for optimal anvendelse af disse teknologier. NMR har støttet oprettelsen af Nordisk Telemedicinsk Selskab, som har udgangspunkt i vestnordisk samarbejde. Endvidere er Nordisk Ministerråd engageret i fornyelse af helseplan for Barentsregionen og i Partnership on Public Health and Social Wellbeing inden for rammerne af EU s Nordlige Dimension. Aktuelt er rapportering om sundhedstilstand i det circumpolære område et prioriteret felt. Kontrol med næringsmidler; Det Vestnordiske Forum for næringsmiddeltilsyn kan forstærke både en samordning af kvalitetskrav og bidrage til at effektivisere selve tilsynsarbejdet med næringsmidler i Vest-Norden. Sygehussamarbejde; Den relativt fåtallige og spredte befolkning i visse områder i Vestnorden udgør ofte et utilstrækkeligt grundlag for rationel sygehusdrift med høj specialisering. Et udvidet sygehussamarbejde vil muligvis kunne kompensere disse svagheder, såfremt det økonomisk kan konkurrere med andre løsninger Næring, transport, turisme, kommunikation, arbejdsmarked Periferiernes logistik, transport og kommunikation; De specielle forhold som gælder for at flytte personer og/eller gods i disse områder kan begrunde nærmere samarbejde omkring logistik. Flyforbindelser til omverdenen og skibstrafik for transport af varer og tjenester er overordentlig vigtig for både den private og den offentlige sektor hhv. frivilligsektoren i Vestnorden, såvel som for sammenhængen mellem Vestnorden og Norden i øvrigt. Elektronisk kommunikation IKT må betragtes som et højt prioriteret samarbejdstema. Især i en tyndt befolket region med store afstande synes selve teknologien/værktøjerne at kunne spille en afgørende rolle i netværksopbygning og kompetenceudvikling.

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Øresundsvandsamarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet Aftale om Øresundsvandsamarbejdet af 12. oktober 1995 Baggrund og formål med et Øresundsvandsamarbejde Undersøgelser af forureningsforholdene i Øresund begyndte allerede i mellemkrigsårene på både dansk

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Charter for Vestnordisk Råd

Charter for Vestnordisk Råd Charter for Vestnordisk Råd Præambel I erkendelse af At Færøerne, Grønland og Island, det vestnordiske område, har en fælles interesse i bevarelsen og en kontrolleret udnyttelse af landenes levende og

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013 Skjal 1: Tilráðingar 2013 Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi 17. 22. august 2013 Rekommandation nr. 1/2013 Vestnordisk Råd har, den 20. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation,

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004

Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004 Rekommandation nr. 1/2003 Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004 Vestnordisk Råd har vedtaget følgende rekommandation under Rådets årsmøde 2003. 15 stemmer var for, ingen var imod og 3 var fraværende. Vestnordisk

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 30. september 2008 Mødested Hotel Scandic Plaza, Umeå Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax

Læs mere

NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde

NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde 1 NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde Kære venner. Bedste nordiske frænder. Kære gæster. Det er en stor glæde og hæder for mig som færøsk fiskeriminister, som

Læs mere

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 ISBN 978-92-893-4047-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4054-0 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-741

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for arbejdsliv, EK-A Mødetid 3. oktober 2007 Mødested Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, København K, mødelokale F Store Strandstræde 18 DK-1255

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Nordisk samarbejde med fokus på samarbejde med naboer i vest og det arktiske område. Jeg vil indledningsvist

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem

SAMARBEJDSAFTALE. mellem SAMARBEJDSAFTALE mellem SIUMUT & SOCIALDEMOKRATIET SAMARBEJDSAFTALE Mellem på den ene side: SOCIALDEMOKRATIET Danasvej 7 1910 Frederiksberg C Danmark Og på den anden side: SIUMUT Imaneq 29 Postboks 357

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt SUPPLERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2007 /nwj Kommissionens grønbog En fremtidig havpolitik for EU: En europæisk vision for

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU Center for polare aktivtiter (Polar DTU) To hovedformål: At styrke de polarrelaterede

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Mobilitetsråd i Syddanmark

Mobilitetsråd i Syddanmark Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ebbe Jensen/Ulrich Jensen Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Journal nr.: 08/7009 Telefon: Dato: 7. maj 2008 Notat Mobilitetsråd i Syddanmark 1. Baggrund

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget, Christiansborg 1240 København K.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2014 Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger i den offentlige sektor, i overensstemmelse

Læs mere

Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner

Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner Kimitoöns Kommun Kalundborg Kommune Nynäshamns Kommun Lillesand Kommune Partnerskabsaftale mellem Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner 2009 2012 Indledning Internationaliseringen og globaliseringen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 ISBN 978-92-893-4596-5 (PRINT) ISBN 978-92-893-4597-2

Læs mere

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Nordplus Junior Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Indholdsfortegnelse 1. Programmet...2 1.1 Overordnet formål for alle Nordisk Ministerråds mobilitets- og støtteprogrammer

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere