Vest-Norden i det nordiske samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vest-Norden i det nordiske samarbejde"

Transkript

1

2

3 Vest-Norden i det nordiske samarbejde REDEGØRELSE ANP 2003:732

4 Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneområder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal behandles. NORDISK MINISTERRÅD Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel (+45) Fax (+45) Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87 medlemmer. Nordisk Råd er initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene. NORDISK RÅD Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel (+45) Fax (+45) Vest-Norden i det nordiske samarbejde Redegørelse. ANP 2003: Nordisk Ministerråd, København. Omslagsfoto: Windh/Thore Johansson. Design: Kjell Olsson NMR/Publikationer. Oplag: Tryk: Scanprint as, Århus Papir: Miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Printed in Denmark ISBN

5 Indhold 1. Forord Udgangspunkt for redegørelsen Baggrund, definitioner og formål Nabopolitik af strategisk nordisk interesse Redegørelsens fokus Samarbejde uden for rammerne af Helsingforsaftalen Regionalt, vestnordisk samarbejde Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter baseret på særskilt aftalegrundlag Bi- henholdsvis multilateralt samarbejde, hvor Vest-Norden og dets nabolande/-områder indgår Samarbejde inden for rammerne af Helsingforsaftalen Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter i Vest-Norden Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter, som berører Vest-Nordens nabolande/-områder Politiske indsatsområder i Vest-Norden og med naboer til Vest-Norden Kortlægning af indsatsområder for nordisk samarbejde i Vest-Norden Naturressourcer Forskning Uddannelse Sundhed Næring, transport, turisme, kommunikation, arbejdsmarked Konsument-/forbrugerbeskyttelse Kultur Netværkssamarbejde Kortlægning af indsatsområder for nordisk samarbejde med Vest-Nordens naboer

6 6 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE 5. Arbejdsgruppens anbefalinger Havmiljø og -ressourcer Fly- og anden transport i Vest-Norden Vestnordenfonden Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) Nordens Huse i Torshavn og Reykjavik og Nordens Institut i Grønland (N.A.P.A.) Netværk og partnerskaber mellem frivilligorganisationer i Vest-Norden Nordens forhold til naboer mod sydvest og vest Bilagsoversigt Bilag 1 Mandat for arbejdsgruppen vedrørende Vest-Norden i det nordiske samarbejde Bilag 2 Oversigt over baggrundsmateriale; kildemateriale Bilag 3 Beskrivelser af Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) Bilag 4 Beskrivelse af Vestnordenfonden

7 1. Forord Arbejdsgruppen vedrørende Vest-Norden afgiver hermed sin redegørelse til Samarbejdsministrene Vest-Norden i det nordiske samarbejde redegørelse, maj Til redegørelsen knytter sig en særskilt faktuel redegørelse for i alt 16 lande/områder i og omkring Vest- Norden, West Norden and its neighbours, udarbejdet af Nordregio efter bestilling, maj Arbejdsgruppen bemærker, at det beskrevne geografiske område er pragmatisk afgrænset og ikke betegner en særskilt definitorisk bestemmelse af Vest-Norden og dets naboer. Mandatet for arbejdsgruppen godkendtes af Samarbejdsministrene i oktober 2002 med sigte på, at gruppens rapportering skulle finde sted inden for første halvår Arbejdsgruppen indledte sit arbejde i november 2002 og rapporteringen sker i maj 2003, således at redegørelsen kan drøftes blandt Samarbejdsministrene i forbindelse med møde i juni Gruppen har holdt i alt 5 møder, som er blevet afviklet i København, Oslo og Reykjavik. Gruppen blev anmodet om at inddrage Nordisk Råds rekommandation 16/2002 i sit arbejde. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at redegørelsen indeholder den kortlægning, som efterspørges i rek. 16/2002, og at redegørelsen som sådan udgør det ønskede grundlag for dialog om Vest- Norden i det nordiske samarbejde. I fortsættelse af redegørelsens kortlægning af væsentlige temaer for fortsat eller styrket samarbejde i Vest-Norden og med Vest- Nordens naboer, anbefaler arbejdsgruppen udvalgte forslag, som vurderes i særlig grad at kunne bidrage konkret til øget nordisk nytte med særlig vægt på en tydelig politisk relevans af aktiviteterne, således som mandatet lægger vægt på. Arbejdsgruppen afslutter hermed sit arbejde. København, maj 2003 [7]

8 2. Udgangspunkt for redegørelsen 2.1 Baggrund, definitioner og formål [8] Vest-Norden afgrænses i denne redegørelse til at omfatte Island, Færøerne og Grønland. Faktiske samarbejdsrelationer i Vest-Norden vil dog ofte række ud over dette område og f.eks. berøre Kyst- Norge. Den valgte optik giver således rum for hensigtsmæssig fleksibilitet, samtidig med at kernen i redegørelsen er klart defineret. Det følger af afgrænsningen, at Nordatlanten som sådan indgår i Vest-Nordens rumlige perspektiv. Vest-Norden er en integreret del af Norden og det nordiske samarbejde. Samtidig er det klart, at det vestlige Norden er præget af særlige forhold i form af små befolkninger, store afstande, koldt klima og dominerende afhængighed af havet og dets ressourcer. Disse særlige forhold har i en vis udstrækning givet anledning til etablering af særlige vilkår for deltagelse i det nordiske samarbejde. Det gælder f.eks. placering og fagområde for udvalgte fællesnordiske institutioner. De store afstande har i sig selv givet anledning til visse former for særskilt finansiel støtte til vestnordiske parters deltagelse i nordiske samarbejdsaktiviteter. Nordens samarbejde med nabolande og -områder i nordvest indgik i Vismandspanélets drøftelser (Norden 2000 Öppet för Världens Vindar). Panélet, som blev nedsat af Samarbejdsministrene (MR-SAM), tog udgangspunkt i overordnede globaliseringstendenser og fokuserede bl.a. på havmiljøspørgsmål og dermed også på samarbejde med andre stater/områder ved og i Nordatlanten. Nordisk Ministerråds (NMR s) opfølgning af Vismandspanélets overvejelser blev udmøntet i 2001 i Ny Nordisk Dagsorden Del 2: Nya Strategiska Satsningar. Samarbejdsministrene gav udtryk for, at sam-

9 KAPITEL 6 UDGANGSPUNKT FOR REDEGØRELSEN 9 arbejdet i Vest-Norden må modsvare regionens særlige behov, og at fortsat koordinering med en bredere kreds af nordatlantiske kyststater er et aktuelt mål på områder af fælles interesse såsom bl.a. det nordatlantiske havmiljø, kulturudveksling samt handelsforbindelser. Det blev i den forbindelse vedtaget,»at Nordisk Ministerråd overvejer samarbejdsprojekter med Nordens vestlige nabolandes kystområder, inden for de fælles nordiske prioriteringer.«i efteråret 2002 drøftede Samarbejdsministrene igen Nordisk Ministerråds samarbejde i Vest-Norden. Udgangspunktet for drøftelsen var en fortsat opfattelse af, at der findes en fællesnordisk interesse i et styrket nordisk samarbejde i Vest-Norden, og at dette også kan være aktuelt i forhold til dets naboer. Det blev fremhævet, at en større politisk synlighed af samarbejdet vil være af værdi for det nordiske samarbejde som helhed. Det blev samtidig slået fast, at mulige løsninger ikke kunne bestå i etablering af nye, formaliserede samarbejdsstrukturer vedrørende Vest-Norden og heller ikke i etablering af særlige budgetprogrammer dedikerede for Vest-Norden. Endelig blev det betonet, at en styrket fokusering mod vest i Nordisk Ministerråds regi må koncentreres om nordisk samarbejde i Vest-Norden og nordisk samarbejde med Vest-Nordens naboer som et supplement til det eksisterende bilaterale samarbejde mellem nordiske lande og Vest-Nordens naboer. På denne baggrund besluttede MR-SAM at iværksætte en belysning af mulighederne for at øge den politiske relevans af den vestnordiske aktivitet i Nordisk Ministerråds regi. Som grundlag for arbejdet vedtog Samarbejdsministrene i oktober 2002 at nedsætte en fællesnordisk arbejdsgruppe med den opgave inden udgangen af juni 2003 at udarbejde en redegørelse til drøftelse blandt Samarbejdsministrene. (Se bilag med mandat.) Formålet med redegørelsen er at»belyse mulighederne for at øge den politiske relevans af den vestnordiske aktivitet i NMR-regi. Redegørelsen udarbejdes til brug for NSK/MR-SAM s fortsatte politiske drøftelser af problemstillingen og skal indeholde forslag til beslutning om iværksættelse af strategisk begrundede handlinger i samnordisk regi. Redegørelsen kan herudover indeholde overvejelser og forslag, som stilles til rådighed for enkelte lande/områder i Norden.«

10 10 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE Nordisk Råd har i sin rekommandation 16/2002 til Nordisk Ministerråd rejst temaet»vest-norden i det nordiske samarbejde«og anmodet om en kortlægning af aktuelle spørgsmål i denne forbindelse med henblik på at etablere et grundlag for dialog mellem NR og NMR om samarbejdets fremtidige indretning og prioritering. Arbejdsgruppen er af Samarbejdsministrene blevet anmodet om at inddrage rek. 16/2002 (Præsidiets betænkning ad. medlemsforslag om Ett handslag till Västnorden) i arbejdet, således at arbejdsgruppens redegørelse indeholder den ønskede kortlægning og udgør det ønskede underlag for dialog. 2.2 Nabopolitik af strategisk nordisk interesse Arbejdsgruppen giver udtryk for den nærmere forståelse af»samnordisk strategisk interesse«, at det overordnet drejer sig om udformning af initiativer til fastholdelse og udvikling af et godt naboforhold mellem Norden og dets vestlige naboer, samt samarbejde om spørgsmål af fællesinteresse mellem disse. I denne forbindelse tager arbejdsgruppen udgangspunkt i, at de pågående økonomiske og politiske globaliseringstendenser udgør et generelt og som hovedregel positivt vilkår for samarbejde. Konkret er især hav- og ressourceforvaltningen i Vest-Norden og øvrige dele af området omkring Nordatlanten af interesse for hele Norden, idet hensigtsmæssige politikker og gensidigt samarbejde på dette store område vil være til umiddelbar fordel for alle berørte parter. Bæredygtig udvikling vil være en indlysende overordnet ramme for udmøntning af samarbejdet. For at fremme samarbejdet både i bredde og faglig dybde vil udvidede samspil mellem myndigheder være af central betydning, gerne i form af stærke netværksdannelser. Det må også fremhæves, at netværk kan styrke samarbejdet i frivillig- og civilsamfundssammenhæng. Arbejdsgruppen er vel vidende om, at NMR på andre tidspunkter har udformet forskellige former for»nabopolitik«orienteret mod andre»verdenshjørner«, f.eks. en politik for samarbejde med nærområdet i øst og en politik for nordisk arktisk samarbejde. Aktu-

11 KAPITEL 6 UDGANGSPUNKT FOR REDEGØRELSEN 11 elt er bestræbelser i gang om formulering af en aktiv politik for nordisk samarbejde i tilknytning til det europæiske samarbejde i EU og i denne sammenhæng NMR s rolle som partner i relation til EU s»nordlige Dimension«. Det er nærliggende, at en nordisk politik for samarbejde med Vest-Nordens naboer har berøring også med EUsamarbejdet gennem EU:s Nordlige Dimension, et område som strækker sig i vest helt til Grønland. Dette understreges yderligere af den Nordlige Dimensions såkaldte»arktiske Vindue«, som betegner EU s indgang til arktisk politik. Under en anden synsvinkel er Norden også nabo til Nordamerika i første række Canadas østlige provinser. Blandt andre naboområder til Vest-Norden kan eksempelvis nævnes Nordirland, Irland samt de nordlige dele af de britiske øer. Nordisk Ministerråds budget for 2003, strategiske initiativer, giver blandt andet mulighed for overvejelse af fælles, prioriterede samarbejdsprojekter med Nordens vestlige nabolandes kystområder. Det samlede udgangspunkt indebærer, at det er en fællesnordisk interesse en såkaldt win-win-situation at tilstræbe en forbedret politisk relevans af det samarbejde, som findes eller som tilrettelægges i de kommende år i form af nordisk samarbejde i Vest-Norden og med Vest-Nordens naboer. Dette kan primært ske ved, at de faglige sektorer i NMR prioriterer egne projekter, hvor samarbejdet med disse områder udbygges.

12 3. Redegørelsens fokus [12] Vestnordisk samarbejde kan dreje sig om internt samspil mellem vestnordiske lande/områder, eller samarbejde mellem Vest-Norden og dets naboområder eller mellem Norden og Nordens vestlige naboområder. Samarbejdet kan omfatte alene vestnordiske parter eller det kan omfatte fællesnordiske interesser og parter. Desuden findes et betydeligt bilateralt samarbejde mellem enkelte nordiske lande og lande/områder i Vest-Norden, respektive naboer til Vest- Norden. I det følgende uddybes synsvinklerne gennem fremhævelse af eksempler på forskellige samarbejdskonstellationer. Interessen i denne redegørelse rettes primært mod nordisk samarbejde i Vest- Norden samt Norden som samarbejdspartner til Vest-Nordens naboer. Men samtidig må arbejdsgruppen konstatere, at det i mange tilfælde vil virke kunstigt at skelne mellem samarbejde i og udenfor Vest-Norden. Det nordiske samarbejde i Vest-Norden bygger som hele det officielle nordiske samarbejde i øvrigt på Helsingforsaftalen samt en række andre centrale samarbejdsaftaler/overenskomster, som typisk uddyber eller supplerer Helsingforsaftalens bestemmelser om samarbejde inden for bestemte fagområder. Da denne redegørelse tager udgangspunkt i det traditionelle samarbejde i NMR-regi, fokuseres der på samarbejdsaktiviteter, der hører hjemme under nedenstående punkt 2.2. Som led i»vismandspanélets«arbejde blev der udarbejdet en særskilt rapport med oversigt over en række internationale traktater/aftaler, som har særlig betydning vedrørende forebyggelse af havforurening hhv. beskyttelse af havets ressourcer. Disse aftaler har indlysende relevans som ramme og ofte som instrument for samarbejde, som har særlig aktualitet i Vest-Norden med dets afhængighed af marine ressourcer. At aftalerne også

13 KAPITEL 6 REDEGØRELSENS FOKUS 13 har betydning for beskyttelse af de indre nordiske farvande understreger den nordiske fællesinteresse. Hvad angår de nordiske landes deltagelse i det traktatlige samarbejde i EU henholdsvis i EØS stiller disse traktatforhold ikke det nordiske samarbejde i Vest-Norden og med Vest-Nordens naboer anderledes, end enhver anden nordisk samarbejdsaktivitet. Ingen af de nævnte aftaler indebærer begrænsninger for yderligere samarbejde. Det må samtidig vurderes både unødvendigt og uhensigtsmæssigt at tilstræbe f.eks. et yderligere særligt fællesnordisk aftalegrundlag for nordisk samarbejde i Vest-Norden. Det nødvendige og tilstrækkelige formelle aftalegrundlag findes allerede for det samarbejde, som man på politisk niveau ønsker og beslutter. 3.1 Samarbejde uden for rammerne af Helsingforsaftalen Regionalt, vestnordisk samarbejde Samarbejdet mellem vestnordiske lande/selvstyrende områder indbyrdes er udviklet over en længere årrække. På regeringsplan afholdes i princippet årlige møder mellem regeringslederne. På det parlamentariske plan er Vestnordisk Råd tyngdepunkt i det institutionaliserede samarbejde. Rådet kan forelægge rekommandationer for Islands regering, Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre og de berørte parlamentariske forsamlinger, der finansierer sekretariatsfunktionen, som er placeret i Island. Der foregår myndighedssamarbejde på adskillige områder i form af projektsamarbejde, netværkssamarbejde m.v. Regionalt myndighedssamarbejde findes bl.a. inden for råstof-/ressourceområdet (bl.a. vedr. regulering af offshore industrien) og inden for sundhedsområdet (bl.a. patientbehandlingsaftale: Grønland Island. Eller arktisk miljømedicin: Grønland, Færøerne og Danmark. Eller alkoholbehandling: Grønland Island). Turismesamarbejdet er organiseret i Vestnorden Tourist Board (VNTB) samt i to bilaterale samarbejdsaktiviteter:

14 14 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE Samarbejdet mellem Island og Grønland om turisme (SAMIK) og Samarbejdet mellem Island og Færøerne om turisme (FITUR). Begge bygger på formelle aftaler. Deres årlige hovedaktivitet er et kommercielt samarbejde Vestnorden Travel Mart. En treårig vestnordisk samarbejdsaftale vedrørende kultur, uddannelse og forskning, som udløb i 2002, er under fornyelse. En vestnordisk børnelitteraturpris blev første gang uddelt i En aftale om ordningens fortsættelse er under forhandling Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter baseret på særskilt aftalegrundlag Vestnordenfonden er et institutionaliseret samarbejdsorgan, som yder lån og stiller bankmæssige garantier til små og mellemstore virksomheder, med udgangspunkt i en grundkapital tilført fra alle de nordiske lande, samt de selvstyrende områder Grønland og Færøerne. Fonden har sæde i Reykjavik. Stiftelsen og det finansielle grundlag er skabt på basis af en særskilt aftale mellem de nordiske regeringer (i lighed med f.eks. NIB), og fonden figurerer budgetmæssigt ikke som én af Nordisk Ministerråds institutioner. Ikke desto mindre bestemmer fondens vedtægter, at Nordisk Ministerråd beslutter vedrørende forøgelse af grundkapital, revision, vedtægtsændring hhv. nedlæggelse. Vestnordenfonden har de senere år bidraget til finansiering af Nordisk Atlantsamarbejde (NORA). Se pkt Imidlertid kan det aktuelle meget lave internationale renteniveau vanskeliggøre en fortsættelse af dette finansielle bidrag Bi- henholdsvis multilateralt samarbejde, hvor Vest-Norden og dets nabolande/-områder indgår Vest-Nordens lande/selvstyrende områder samarbejder uden for Nordisk Ministerråds regi såvel enkeltvis som i fællesskab med lande eller områder, som er naboer til Vestnorden. Samarbejdet rækker fra gensidige ad hoc besøg på politisk niveau til mere systematisk fagligt eller myndighedsbaseret samarbejde. Eksempler herpå er Grønlands aftale om samarbejde med det selvstyrende område

15 KAPITEL 6 REDEGØRELSENS FOKUS 15 Nunavut i det nordøstlige Canada samt Islands aftaler om samarbejde med Canada, herunder om samproduktion af lyd- og billedværker samt aftale om social sikkerhed. Andre eksempler på formelt samarbejde findes i NAMMCO vedrørende hval- og sælfangst (North Atlantic Marine Mammal Commission med sekretariat i Tromsø), i programmet Northern Periphery (EU-finansieret for så vidt angår EU-medlemmer), inden for rammerne af EU s Nordlige Dimension (ND) hhv. i Arktisk Råd (AC) og i Barentsrådet (BEAC). I Arktisk Råd og Barentsrådet er Grønland og Færøerne en del af Kongeriget Danmarks delegation. 3.2 Samarbejde inden for rammerne af Helsingforsaftalen Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter i Vest-Norden En del samarbejdsaktiviteter finder sted i Vest-Norden inden for regi af Nordisk Ministerråd og dermed inden for rammerne af Helsingforsaftalen. Det drejer sig f.eks. om de nordiske kulturhuse, Vulkanologisk Institut, forskning vedrørende oceanklima hhv. Arktis, samt andre aktiviteter inden for de forskellige fagsektorer, men dedikeret Vest-Norden. Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) med sekretariat i Torshavn er eksempel på et institutionaliseret vestnordisk regionalt samarbejde finansieret af Nordisk Ministerråd (regionalministrene). NORA er ét af i alt 8 nordiske grænseregionale samarbejdsorganer. Målsætningen er at skabe netværk/partnerskaber og at understøtte især erhvervsrettede innovationsprocesser bl.a. gennem finansiel projektstøtte. (Se bilag) Fællesnordiske samarbejdsaktiviteter, som berører Vest-Nordens nabolande/-områder De nordiske lande har i deres samarbejde inden for rammerne af Nordisk Ministerråd set en fælles interesse i at finansiere helt eller delvis og gennemføre samnordiske aktiviteter i Vest-Nordens

16 16 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE nabolande/-områder eller med deltagelse fra disse tilgrænsende områder. Kulturprogrammet Network North er et eksempel på et nordisk kulturprogram, som over en to-årig periode har indebåret alsidig aktivitet i en lang række byer i Irland, England, Nordirland, Skotland samt Vest-Norden og det øvrige Norden. Vikings The North Atlantic Saga er et andet kulturprogram, som i årene har tyngdepunkt i Vest-Norden, USA og Canada. Udstillingen Hunters of the North føjer sig ligeledes ind. Der er gennemført gentagne konferencer om det nordatlantiske havmiljø, i samarbejde mellem værtslandet og Nordisk Ministerråd. Konferencerne har fundet sted i de seneste år i hhv. Reykjavik og Torshavn og en ny forestår på Shetlandsøerne primo oktober 2003 med deltagelse fra både de nordiske lande og andre lande omkring Nordatlanten. Regionalsektoren har over en 10-årig periode haft samarbejde med Skotland på et dedikeret finansielt grundlag, hvilket har dannet baggrund for etableringen af Interreg-Programmet Northern Periphery Programme, der er et konkret redskab for Vest- Norden/Nordatlanten. Interreg-samarbejdet har deltagelse af 4 nordiske lande (Danmark undtaget) og 2 selvstyrende områder (Åland undtaget). Det nordisk-skotske regionalsamarbejde bygger på en»action Plan«for I efteråret 2003 afvikler regionalsektoren en nordisk-skotsk konference i Sverige, hvilket senere følges af en tilsvarende i Skotland. I efteråret 2002 afholdt Nordisk Ministerråd en konference i Edinburgh om»co-operation in the West-Nordic Sphere«med deltagelse af flere nordiske og skotske ministre, parlamentarikere og embedsmænd, hvor erfaringer med det officielle nordiske samarbejde var i fokus. Som led i opfølgningen af konferencen besluttede MR-SAM i sit møde i december 2002, at en delegation af skotske embedsmænd skulle inviteres til Nordisk Ministerråds Sekretariat, således at parterne i fællesskab kan afklare, om der er grundlag for et nærmere samarbejde inden for ét eller flere fagområder. Mødet fandt sted i maj 2003.

17 4. Politiske indsatsområder i Vest-Norden og med naboer til Vest-Norden Når der allerede i de igangværende fællesnordiske samarbejdsaktiviteter indgår en del aktiviteter, som er specielt dedikerede for Vest-Norden, må dette ses som udtryk for, at ikke alene de vestnordiske lande/områder er interesserede heri, men at de øvrige nordiske lande ser en grundlæggende egeninteresse i disse særlige indsatser. Forslag eller overvejelser om, hvorledes nordisk samarbejde i Vest-Norden respektive med Nordens vestlige naboer kan eksponeres og politisk tydeliggøres, må i almindelighed hvile på et grundlag, der sikrer, at de nordiske lande som helhed står bag indsatsen og aktivt prioriterer denne, jfr. også andet grænseregionalt samarbejde i Norden. 4.1 Kortlægning af indsatsområder for nordisk samarbejde i Vest-Norden I det følgende peges på en række nuværende eller mulige politiske indsatsområder, som kan videreføres eller tages op som led i de kommende års nordiske politiske samarbejde i relevante fora vedrørende Vest-Norden med sigte på alt i alt at fremme en bæredygtig udvikling i overensstemmelse med den fællesnordiske strategi Bæredygtig Udvikling En ny kurs for Norden samt Rio-deklarationens principper og Agenda 21 miljømæssigt, samfundsøkonomisk som socialt. Afsnittet stilles som idékatalog og inspiration til rådighed for de forskellige fagministerråd i deres overvejelser og opgavepriori- [17]

18 18 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE teringer. Alle de nævnte temaer anses for relevante og egnede som centrale elementer i fællesnordiske samarbejdsaktiviteter i Vest-Norden. Temaerne fremstår også som relevante for samarbejde alene mellem vestnordiske parter Naturressourcer Havmiljø: Politik og forskning. Det er nærliggende, at mennesker og virksomheder, som bor ved havet og som udnytter samme havs ressourcer, er forpligtede til og har interesse i at følge med i havets tilstand og tendensielle udvikling. De politiske myndigheder må som de første erklære sig villige til at tage ansvar for at være havmiljøets vogtere. Ressourcer: Anvendelse og politik. De, der anvender ressourcer fra havet bør uafbrudt søge at informere og koordinere, søge at finde fælles værdier, overensstemmende politik og metoder, således at de berørte parter taler om det samme i samme terminologi. Det er ikke tilstrækkeligt at have teknisk samarbejde om så vigtige spørgsmål. Bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Bæredygtig udnyttelse af havressourcer levende som ikke levende og havmiljøbeskyttelse, affaldshåndtering og bæredygtig energiproduktion, samarbejde mellem nationalparkerne i området Forskning Klimaforskning; Et klimaforskningsprojekt finansieret af Nordisk Ministerråd er i gang og planlægges afsluttet i De hidtil opnåede resultater antyder, at forskningen bør fortsætte med evt. nye aktører. Den nordiske nytte vurderes at være tydelig. Forskning; omkring Nordatlantens ressourcer og havmiljø; Der henvises til Torshavn Declaration on Cooperation on the Protection of the Sea and the Sustainable Use of Living Marine Resources in the North Atlantic, 22. June Arktisk forskning; som spidsforskningsområde vedrørende arktiske forhold, bl.a. havmiljø. Retningslinjer for et sådant initiativ kan

19 KAPITEL 6 POLITISKE INDSATSOMRÅDER 19 formuleres som led i det pågående arbejde med at etablere en ny NMR-forskningsstrategi (igangværende udarbejdelse af en F&U-»hvidbog«) Uddannelse Fjernundervisning; De tyndt befolkede områder i Nordens vestlige del er meget velegnede til en fortsat foregangspræget udvikling af optimale løsninger med dette formål. University of the Arctic er et godt eksempel herpå, hvor over 40 universiteter i Canada, Finland, Rusland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Grønland, USA og Færøerne deltager i at danne en virtuel skole på akademisk plan. Uddannelsessamarbejde; Især for videregående og lange uddannelser (akademisk niveau) er Vestnordens eget ressource- og befolkningsunderlag i mange tilfælde utilstrækkeligt til at sikre et bredspektret fagligt udbud. Dette kan kompenseres gennem et udvidet akademisk samarbejde mellem universiteter og højskoler. North Atlantic Island Programme initieredes af universitetet på Prince Edward Island i 1992 og involverer akademikere fra Island, Færøerne, Grønland, Åland samt fra Prince Edward Island, Newfoundland, Isle of Man, Isle of Skye og Cape Breton. Dette er et eksempel på samarbejde, som kunne udbygges. Sprogsamarbejde; En fælles satsning på at tilvejebringe ordbøger og elektroniske sprogdatabaser bør prioriteres for at fremme verbal kommunikation i Vest-Norden og mellem Vest-Norden og det øvrige Norden. Dette kan også understøtte den nordiske sprogkonvention. Uddannelsesmobilitet; En ensartet og forøget mobilitetsmulighed er ønskelig set ud fra de selvstyrende områders interesse. Arbejdsgruppen noterer sig, at et grundlag for vurdering er fremlagt af undervisningsministrene (MR-U) for Samarbejdsministrene (MR- SAM) vedrørende støtte til mobilitet inden for rigsfællesskaber i Norden. Endvidere at der fra årsskiftet 2003/04 på grundskoleog ungdomsuddannelsesområdet nyetableres en mobilitetsordning (Nordplus Junior), hvor udveksling til og fra Vest-Norden har særlig prioritet.

20 20 VESTNORDEN I DET NORDISKE SAMARBEJDE REDEGØRELSE Sundhed Sundhed: Telemedicin; Vest-Norden, Kyst-Norge og naboerne i vest er et velegnet udviklingsområde i»fuld skala«for optimal anvendelse af disse teknologier. NMR har støttet oprettelsen af Nordisk Telemedicinsk Selskab, som har udgangspunkt i vestnordisk samarbejde. Endvidere er Nordisk Ministerråd engageret i fornyelse af helseplan for Barentsregionen og i Partnership on Public Health and Social Wellbeing inden for rammerne af EU s Nordlige Dimension. Aktuelt er rapportering om sundhedstilstand i det circumpolære område et prioriteret felt. Kontrol med næringsmidler; Det Vestnordiske Forum for næringsmiddeltilsyn kan forstærke både en samordning af kvalitetskrav og bidrage til at effektivisere selve tilsynsarbejdet med næringsmidler i Vest-Norden. Sygehussamarbejde; Den relativt fåtallige og spredte befolkning i visse områder i Vestnorden udgør ofte et utilstrækkeligt grundlag for rationel sygehusdrift med høj specialisering. Et udvidet sygehussamarbejde vil muligvis kunne kompensere disse svagheder, såfremt det økonomisk kan konkurrere med andre løsninger Næring, transport, turisme, kommunikation, arbejdsmarked Periferiernes logistik, transport og kommunikation; De specielle forhold som gælder for at flytte personer og/eller gods i disse områder kan begrunde nærmere samarbejde omkring logistik. Flyforbindelser til omverdenen og skibstrafik for transport af varer og tjenester er overordentlig vigtig for både den private og den offentlige sektor hhv. frivilligsektoren i Vestnorden, såvel som for sammenhængen mellem Vestnorden og Norden i øvrigt. Elektronisk kommunikation IKT må betragtes som et højt prioriteret samarbejdstema. Især i en tyndt befolket region med store afstande synes selve teknologien/værktøjerne at kunne spille en afgørende rolle i netværksopbygning og kompetenceudvikling.

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45 Vestnordisk Råds Temakonference 5.-8. juni 2008 i Tórshavn på Færøerne ÆNDRET SITUATION REDNINGSSAMARBEJDE I NORDATLANTEN Hvilke samarbejdsaftaler om redning har de vestnordiske lande, ved hvem og hvilke

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2010 Udmøntning af Strategiplan 2012 for PRIMO Danmark Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Frivilligpolitik for Seniorområdet. Frivilligpolitik. for Seniorområdet i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik for Seniorområdet. Frivilligpolitik. for Seniorområdet i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Seniorområdet i Hedensted Kommune 1 2 Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere