HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!"

Transkript

1 Nr IIX 1 nov 33 årgang M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2000 Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Studenterråd MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik Filnavn TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg nelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. 3) Over WWW på hjemmesiden: http-post. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 100,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Onsdag: MOK nr 8, årgang 33 udkommer Torsdag: P8'n viser "The Sound Of Music" kl 20:07 Fredag: Lørdag: Remoulade Søndag: Majonæse Mandag: MOK's DEADLINE Tirsdag: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen Denne uges forside: Denne redaktion

3 MØDEREFERAT Møde 12-00, Studienævn for medicin Mødedato 20. september 2000 Tilstede Finn Bojsen-Møller, Nina Grosmann, Niels Høiby, Bjarke Hansen, Poul Jaszczak, Jens Ulrik Jensen (fra kl. 16), Aleksander Krag (fra kl ), Lisbeth Ludvigsen (fra kl. 16), Klara Naver, Christopher Schäfer (suppleant for Jens Ulrik Jensen), Klaus Witt (suppleant for Pernille Due). Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Lone E. Rasmussen (studievejl.), Grete Rossing. Under personsager deltog endvidere Ulrik Bodholt (studievejl.) og Gitte Birkbøll Afbud Asger Dirksen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Personsager 3. Godkendelse af referat Studieplan a. Obligatorisk undervisning b. Lærebogsmateriale til faget Miljø- og ar bejdsmedicin c. Tilrettelæggelse af undervisning på 7. og 8. semester d. Medicinsk fysik 3. semester 1986 studie plan e semester ny studieplan 5. Faglig dag 6. Mødekalender for efterårssemestret Meddelelser 8. Eventuelt ad 1 Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden tilføjedes underpunkterne a. e. under pkt. 4. ad 2 Personsager En ansøgning om tilladelse til et syvende eksamensforsøg i cellebiologi blev ikke imødekommet. En ansøgning om merit på baggrund af tidligere gennemført kursus blev ikke imødekommet. Studienævnet fandt det ikke hensigtsmæssigt at fritage for dele af en integreret eksamen. Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev imødekommet. ad 3 Godkendelse af referat Referat godkendt med tilføjelse. ad 3 Studieplan a. Obligatorisk undervisning Der havde fra nye studerende været forespurgt om øvelseskurser var obligatoriske. Af Håndbog og lektionskatalog 1. semester fremgår, at semestrets obligatoriske studieelementer er laboratorieøvelser i kemi med rapportaflevering, holdundervisning i tidlig almen medicin og sundhedspsykologi I samt første hjælps kurset. Studielederen pointerede, at de studerende skulle være opmærksomme på, at ikke obligatoriske øvelser kunne indgå i tentamen-/eksamensopgaver. b. Lærebogamateriale til faget Miljø- og arbejdsmedicin Fra Eva Støttrup Hansen var modtaget skrivelse vedr. Materialesamling i Miljø- og arbejdsmedicin. Materialesamlingen er udsolgt fra forlaget, som havde besluttet ikke at lade den genoptrykke. Forlaget (Fadl s Forlag) har efter henvendelse fra Eva Støttrup Hansen tilbudt at lægge materialesamlingen på nettet, hvor den frit vil kunne hentes ned. Studienævnet besluttede at acceptere dette tilbud som en midlertidig løsning for indeværende semester. De studerende udtrykte forundring over forlagets fremgangsmåde og vil tage det op på forlagets kommende generalforsamling. c. Tilrettelæggelse af undervisningen på 7. og 8. semester Studienævnet besluttede, at undervisningen fremover tilrettelægges på samme måde som i efteråret 2000, dvs farmakologi og mikrobiologi placeres på hele dage hver anden uge i semestret. Klara Naver, som aktuelt er på 8. semester, fandt at denne afvikling af undervisningen var god, idet det gav tid til forberedelse til de enkelte undervisningsdage og samtidigt bevaredes kontakten til fagene. d. Medicinsk fysik 3. semester, 1986 studieordning Med baggrund i de fra dekanatet pålagte besparelser har Medicinsk Fysiologisk Institut nedlagt kurset i medicinsk fysik. Dette er gjort uden at studienævnet har været hørt og er dermed en klar tilsidesættelse af studienævnet og brud på Universitetsloven. Studienævnet opfattede fagets handling som yderst illoyal. Efter en længere drøftelse enedes studienævnet om at indkalde repræsentanter for faget. e semester ny studieplan Bjørn Quistorff var inviteret til dette punkt, men var blevet forhindret. Jens Ulrik Jensen redegjorde kort for arbejdet vedr. 3. semester. Hele kurset i metodefag skal ligge på 3. semester, idet det ellers vil kræve en ændring af studie- og eksamensordningen. Opdateret plan, som forholder sig til studienævnets tidligere udmeldinger/pålæg, skal foreligge til studienævnets møde d. 1. november ad 5 Faglig dag Lisbeth Ludvigsen oplyste, at programmet for dagen var justeret og udsendt til deltagerne. Repræsentanter for GIM havde anmodet om et møde med studielederen for at få fastlagt detaljer omkring paneldiskussionen. Materialet udsendes til studienævnets medlemmer. ad 6 Mødeplan for efterårssemestret 2000 Følgende mødedatoer blev aftalt for efterårssemestret: 18. oktober, 1. november, 22. november, 13. december, 10. januar 2001 samt 31. januar ad 7 Meddelelser a.bekendtgørelse: Skrivelsen fra Undervisningsministeriet var sammen med pressemeddelelse fra fakultetet udsendt til studienævnets medlemmer d. 5. september En ny bekendtgørelse vil først træde i kraft ved studiestarten september b. Aftale med Amtssygehuset Roskilde om klinisk undervisning i medicin og kirurgi på 7. og 8. semester: Studielederen meddelte, at der pågik forhandlinger med Roskilde om en aftale for klinisk studenterundervisning. Der er nogle uafklarede punkter, som formentlig vil blive løst snarest, så en aftale kan underskrives og Amtssygehuset Roskilde dermed indgå i undervisningen. c. Klara Naver spurgte til det fremtidige arbejde vedrørende studieplanen herunder hvordan følgegruppens arbejde skulle videreføres. Studielederen tager kontakt til dekanen med henblik på at indkalde følgegruppen. d. VKO-udvalg: Nils Brünner, som er ansvarlig for kurset i tumorbiologi, er meget interesseret i at indgå i udvalget. Som kliniker i udvalget foreslog Poul Jaszczak, at Birthe Glenthøj indtrådte. Finn Bojsen- Møller er ligeledes medlem af udvalget. Der efterlyses studenterrepræsentanter. ad 8 STUDIET Styrende organer Eventuelt Der forelå intet til dette punkt Ref. Grete Rossing ENDELIG KARAKTERER! Efter "cellebiologiskandalen" kan man nu ikke længere få oplyst sin karakter hvis man har bestået sin medicinske kemitentamen. Dette har mnage måttet sande efter en forgæves tur til kursuslederen. Men her kommer MOK de stakkels karakterhungrende studerende til undsætning. Vi har gennem lang tids hårdt arbejde og i samarbejde med adskillige prominente statistikere og skolepsykologer fremelsket en gør-det-selv karaktergiver. Her følger de avancerede instruktioner: 1) Luk øjnene og smæk en pegefinger på den runde karaktergiverskive (se til højre). 2) Åbn nu øjnene og se hvilken karakter du har fået. 3) Glæd dig over din karakter, fortæl den til dine venner og din mor og far, og tænk på alle de dejlige karakterer, der venter dig senere i studiet. /Mogens (MOK-red.) 3 SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Annette Jørgensen, sekretær, lokale , (holdsætning på 1. og 7. semester, planlægning fase I, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Klinikudvalget Rigshospitalet Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studentersekretærer Træffetid: mandag Rita Dalhammer, sekretær Træffetid: mandag-torsdag Klinikudvalget Københavns Kommune Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer Træffetid: mandag-fredag Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon Birthe Brogaard, sekretær Lisbeth W. Jensen, sekretær Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester) Stud.med. Nanna Borup Jensen ( semester) Træffetid: mandag-fredag NYT EDB-SYSTEM PÅ STUDIE- OG EKSAMENSKONTORET I løbet af denne vintertermin tager Studie- og eksamenskontoret et nyt edb-system i brug. Som det sikkert er de fleste bekendt følger der altid nogle begyndervanskeligheder, stress og meget travlhed med, samtidig med at nye edb-systemer ikke altid virker optimalt til at starte med. Vores EDB-support arbejder dog på højtryk på, at løse de problemer der er og som vil opstå hen ad vejen, men vi vil gerne bede om, at I som brugere af eksamenskontoret (og vores edb-system) vil vise lidt tålmodighed, så vil vi til gengæld gøre alt hvad vi kan for at få det hele til at klappe. Til oplysning for flere, som bruger Selvbetjening for Studerende på WWW: I har sikkert lagt mærke til at dette system også har kørt lidt ustabilt i den seneste tid. Dette skyldes også overgangen til det nye system. Hilsen Studie- og eksamenkontoret. Michael Sørensen Tlf.: Fax.: WWW:

4 4 STUDIET Studievejledningen FØR DET ER FOR SENT! I det forgangne semester blev 8 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg. Heriblandt var også studerende som ikke opnåede dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg. Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg. Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne eller ligende problemer! Studienævnet GENERELLE REGLER I FORBIN- DELSE MED HOLDSÆTNING Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I EFTERÅRET 2000!!!! Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning. Mandag Ulrik Bodholdt Aflyst Tirsdag Jes Braagaard Onsdag Lone-Emilie Rasmussen Torsdag Camilla Götzsche International vejleder Palle Rasmussen Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Christian Heilmann. Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan kontakte os på: Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf lokale Anette Jørgensentlf lokale Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august for Fase I, og 10. januar/1.august for Fase II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man framelder sin holdplads inden disse datoer kan man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studerende eller merit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen. Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november 1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må overbookes med studenter, der glemmer tilmeldingen. Det er derfor vigtigt FOR DIG, at du husker den obligatoriske tilmelding!!!! Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i studievejledningen for yderligere informationer. INDTEGNING TIL TENTAMEN I KEMI FOR MEDICIN-STUDERENDE SOMMEREN 2001 For studerende, der endnu ikke har bestået kemitentamen (gammel ordning) og skal til kemi-tentamen i februar 2001 er der tilmelding til tentamen via WWW/SEB (på adressen: eller på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 17. oktober 17. november For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres på Studie- og eksamenskontoret. Eksamensbrev til eksamen udsendes ca. 8 dage før eksamenen. Se i øvrigt vores hjemmeside på nyside.asp?valg=st Med venlig hilsen Michael Sørensen Eksamenskontoret VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken Kurser og møder. Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. Med venlig hilsen Studievejledningen Fase I 3 SEMESTER KLINISK GRUND- KURSUS, HOLDFORDELING Holdfordelingen til forårssemesterets kliniske grundkursus er nu på plads, og fremgår af listerne, der er ophængt på 3. semesters opslagstavle. Samtidig er der udarbejdet adresselabels til klinikudvalgene, på baggrund af tilmeldingsskemaerne til 3. semester. Hvis du er flyttet siden du tilmeldte dig 3. semester, bedes du meddele din nye adresse til undertegnede senest fredag d. 3. november Klinikudvalgene sender materiale til alle studerende inden starten af klinikopholdet, det er derfor vigtigt for dig, at vi har den rigtige adresse. Hvis du mener dig berettiget til at deltage i 3. semesters kliniske kursus, og du ikke står på listerne, skal du omgående, og senest fredag d. 3. november henvende dig til undertegnede. Studietilbud SØNDAGSFOREDRAG Søndag d. 5. November 2000, kl (fri entré): August Kroghs kondicykel og kapillærerne ved Ole Munck. August Krogh opfandt et elektromagnetisk cykelergometer (kondicykel) i 1913 for at kunne beregne størrelsen af et muskelarbejde. Sammen med Linhardt anviste han en ny metode til at måle hjertets minutvolumen. Det viste sig, at minutvolumen steg fra 5 liter til 25 liter pr minut under arbejde. Dette resultat førte Krogh ud i studiet af musklernes hårkarnet (kapillærerne). Krogh beskrev nogle af resultaterne omkring 1918, hvilket indbragte ham nobelprisen i fysiologi og medicin i Klinikopholdene ligger i perioderne december og januar, begge dage inkl. Det er muligt at bytte periode eller hospital for klinikopholdet, hvis man inden fredag d. 3. november kan finde en at bytte med. På opslagstavlen ud for lokale forefindes sedler som skal udfyldes og underskrives af begge studenter, der ønsker at bytte klinikophold. Er du tildelt klinikophold og ved du, at du ikke skal bruge din holdplads bedes du kontakte undertegnede snarest muligt, og aflevere en skriftlig afmelding. Venlig hilsen Marianne P. Jakobsen Studienævn for medicin lokale Sidste frist for ændringer/indsigelser/bytte er altså fredag d. 3. november

5 Fase I, fortsat INDTEGNING TIL EKSAMEN I Basal humanbiologi, medicinsk kemi & intro til Cellebiologi STUDIET & ANNONCER 5 For medicinstuderende - vinteren 2000/2001 For studerende, der går på 1. semester i efteråret 2000 (ny ordning) og som skal til eksamen i Basal humanbiologi, medicinsk kemi & intro til Cellebiologi i januar 2001, er der tilmelding til eksamen via WWW/SEB (på adressen: For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres på Studie- og eksamenskontoret. Tilmeldingsperioden er 23. oktober 17. november 2000 Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via WWW/ SEB kan du tilmelde dig på eksamenskontoret (9.1.55a) i samme periode (23. oktober-17. november). Eksamensbrev til eksamen udsendes ca. 8 dage før eksamenen. Se i øvrigt vores hjemmeside på nyside.asp?valg=st, hvor du kan finde flere informationer fra og om Studie- og eksamenskontoret. Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Michael Sørensen Eksamenskontoret Annoncer og efterlysninger STUDENTER TIL FORSKNINGSPROJEKT HASTER!!! Jeg søger efter 6 studerende, der vil gennemføre en indtastningsopgave. Arbejdet består i at indtaste omkring kartotekskort, hvorpå der er anført et CPR nummer og to koder der angiver tilskud til et bestemt præparat. Arbejdet vil finde sted under vejledning af en systemkonsulent og skal danne grundlag for forskningsprojekter der belyser sammenhængen mellem brug af en række farmaka og risiko for kræft. Lønnen er 92,32 kroner i timen (niveau 1. april 2000), eksklusiv 12,5% i feriepenge, der bliver indbetalt til FerieKonto. Det er en fordel at kunne anvende tal-tastaturet på en computer i blinde, og det forventes at hver af de 6 studenter vil få 14 arbejdsdage. Der er adgang til arbejdspladsen fra 8 til 18. Arbejdsopgaven skal være afsluttet med udgangen af året. Henvendelse Christoffer Johansen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Strandboulevarden København Ø Telefon DUSØR GIVES! Tak for en fed fredagsbar. Fredag den 27. oktober valgte jeg at droppe jura-fredagsbaren til fordel for en formidabel medicinbar. Åbenbart var der én, der havde besøgt baren lige så flittigt som mig, og derfor nu har den sorte Low-Alpine skoletaske i overskud, som jeg har i underskud. Det skulle vel ikke være dig, en af dine venner, eller bare en du kender?????? Hvis ja, så vær sød at ringe til Lise på tlf.nr På forhånd tak, Lise. TUTOR SØGES Efter gentagne forsøg uden resultat har vi prøvet at kontakte vores tutor, hvilket egentligt ikke er vores opgave men burde være vores tutors. Det ville være rart at se vores tutor så hurtigt som muligt, da vi ikke har fået nogen eksamensvejledning eller på nogen måde har hørt fra hende på dette semester. Vores tutor hedder: FØRERHUND SAVNES I fredags under 69-timers bar mistede jeg under mystiske omstændigheder mine briller!!!! Har du derfor fået et par rød-brune briller med i lommen eller har kendskab til deres placering, må du meget gerne kontakte mig, så jeg kan finde hjem fra Panum. Venlig Hilsen Andreas Tlf PS: Stor dusør gives EFTERLYSNING! Grå ¾ lang uldfrakke med sort hætte af mærket Samsøe & Samsøe mistet i klubben lørdag morgen mellem 5 og 7 efterlyses. Dusør gives. Henvendelse Troels KRISTINE SARAUW Vi ønsker et møde så hurtigt som muligt, da vi starter eksamenslæsningen meget snart. Hvis dette møde ikke snarest bliver etableret må vi få vores obligatoriske eksamensvejledning ved at kontakte studievejlederne. HOLD 209 BLIV SÆDDONOR! Fertilitetsklinikken på Frederiksberg hospital mangler sæddonorer til anonym sædbank m.h.p. behandling af barnløse par. Vi kan bruge raske unge mænd. Donorer må være indstillet på at blive testet for smitsomme sygdomme (blodprøver) i den periode, hvor de afleverer sæd til sædbanken. Udgifter til transport mm. honoreres med 300 kr. pr. prøve. Der udvises naturligvis fuld diskretion. Kontakt venligst Frederiskberg Hospital, gynækologisk kliniks laboratorium , hverdage kl.12-13, hvis du er interesseret. September 2000 Fertilitetsklinikken, Frederiksberg Hospital KÆRE EN ELLER ANDEN, DER VAR TIL 69-TIMERS BAR I FREDAGS!! Du er desværre kommet til at tage to af mine ellers meget få pæne beklædningsgenstande med dig hjem fra garderoben. Den ene er en sort (eller i hvert fald yderst mørkeblå) Carharrt hættetrøje og den anden er en sort striktrøje, der lå i ærmet på hættetrøjen. Hvis du gad lægge tøjet i klubben ville det være perfekt, men du er også velkommen til at ringe til mig på / hvis du hellere vil det. Det er lige meget for mig, jeg vil bare rigtigt gerne have det tøj igen. Hilsen Søren Mehl Knudsen BOG SÆLGES Crone: Fysiologi (pæn stand) Tlf: kr.

6 6 INDRE ORGANER Vagtbureauet SPV - VAGTER Ugestatistik for ugen 23/ / ma tir ons tor fre Lør søn ialt % bestilt udækket bestilt udækket bestilt udækket ialt bestilt ialt udækket dæknings % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPVvagter. VT - VAGTER Ugestatistik for ugen: 23/ / man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt Ledige hold Arbl. Vagter Planlagte vagter Antallet af ledige hold opgøres kl Er der anført et minustegn i kolonnen ledige hold, angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette. FADL S ARBEJDSMILJØREGLER FADL s Arbejdsmiljøregler, der for de fleste reglers vedkommende også gælder for resten af sundhedsområdet, bringes her i en forståelig form med særligt relevante kommentarer for hold I breve fra Vagtbureauet angives de nævnte koder. 1. Højst 2 dobbeltvagter pr. kalenderuge, dvs. fra mandag til søndag. Dette er en dispensation, der kun gælder hold Dispensationen giver os mulighed for at køre 3 hele dialyser på en dobbeltvagt. KODE Højst 2 gange pr. kalenderuge må hviletiden nedsættes mellem to vagter til under 11 timer. Altså må man højst 2 gange pr. kalenderuge gå fra aften- til dagvagt. KODE 20/22 3. Højst 25 vagter i en måned med 28/29 dage. Højst 26 vagter i en måned med 30 dage. Højst 27 vagter i en måned med 31 dage. Rådighedsvagter tæller ikke med. KODE Hviletid: Efter 6 døgns arbejde skal holdes 36 timers hvil inden næste vagt. Hviletiden kan udskydes, således at der efter 12 døgns arbejde skal holdes 56 timers hvil inden næste vagt. Hviletiden kan ikke udskydes yderligere. KODE 32/34 Arbejdsmiljøreglerne må overtrædes ved dækning af sygdomsvagter eller efter særlig aftale med vagtchefen. Vagtbureauets sanktioner ved overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne: VAGTAFDELINGEN Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl til 24.00, men undgå at ringe mellem og SPV- opskrivning er fra kl og HUSK: SPV-opskrivning kan ske 1 måned frem minus 1 dag. HUSK NU at sætte porto på lønsedlerne, hvis ikke FADL s egne postkasser anvendes. Manglende porto koster kr. 22,75 PR. GANG!!!!!!! Lønsedlerne er klart og tydeligt MED RØDT påstemplet HUSK PORTO. Meddelelser fra vagtchefen & servicechefen Daglig træffetid: Gitte tirsdag, torsdag og fredag kl til Caroline mandag og onsdag kl til Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op. I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på forhånd. Du kan skrive til os på følgende adresser: (Gitte Haupt) eller (Caroline Møller). Venlig hilsen Gitte Haupt, Servicechef & Caroline Møller,Vagtchef ÅBNINGSTIDER PÅ VAGT- BUREAUET Ekspeditionen har åbent: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl og fra Mandag og fredag lukket for personlig henvendelse du kan dog stadig ringe. Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er Man kan også skrive til os på adresserne: (Lone Blach) (Kirsten Carstens) Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev eller telefon. ANNONCER Nyt SPV-flyverhold 1503! Det er meningen at holdet skal dække alle opgaver på SPV-området. Det kan altså både være psyk., afdelings-og hjemme-vagter, holdet bliver sendt ud til. Når holdet ikke er i arbejde dækkes også almindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret arbejde på de planlagte vagter. Krav: Du skal kunne tage min. 4 vagter hver måned, have haft min. 300 SPV-vagter (gerne med god psykerfaring). Yderligere information: Til Vagtbureauet - Gitte Haupt på Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt eller ved at ringe herind på tlf Intensivhold 4102: søger et nyt medlem til afd 542 KKHH FADL s mest kompetente intensiv hold (4102) tilbyder DIG en enestående chance for at videreudvikle din kliniske erfaring ved, efter oplæring at arbejde på lige fod (og ansvar) med intensiv sygeplejersker. Første overtrædelse indenfor 12 måneder: Standardbrev. Anden overtrædelse indenfor 12 måneder: Advarselsbrev. Tredje overtrædelse indenfor 12 måneder: 1 måneds vagtkarantæne. Fjerde overtrædelse indefor 12 måneder: 3 måneders vagtkarantæne. Femte overtrædelse indenfor 12 måneder: 6 måneders vagtkarantæne. Sjette overtrædelse indenfor 12 måneder: 12 måneders vagtkarantæne. Efter 12 måneder slettes en overtrædelse af regnskabet. Alle advarsler slettes efter 12 måneder. Dette indebærer at du allerede kan, eller kan lære: at blande/give medicin, herunder pressorstoffer og antibiotika. at tage a-punkturer, blodprøver, venyler, ekg m.m. at gå stuegang med lægerne fra de forskellige afdelinger. at køre kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA) at blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex (PDM) at kunne arbejde selvstændigt at arbejde med alle de andre ikke allerede nævnte ting intensiv personale må beskæftige sig med, herunder psykisk observation og pleje af patienter og pårørende, akutte livs redende procedurer, opsætning og tilslutning af respiratorer/bipap/cpap osv. osv. osv. Vi forventer at du: har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra. har bestået farmakologi. kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år. er fleksibel, selvstændig og engageret.

7 VB, fortsat kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter. Oplæring: November-december. Vagtstart: Så tidligt som muligt i december eller november afhængigt af hvor hurtigt du kommer gennem din oplæring. Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest fredag den 3. november 2000 klokken Ansættelses samtale: Der vil blive afholdt ansættelses samtaler mellem ansøgerne, afdelingen og holdet i uge 45 på afdeling 542 KKHH. Yderligere informationer: For yderligere info kontakt venligst holdleder Jens Möhl Højberg på efter Hold 4301 på neonatalklinikken på RH søger 1 ventilatør Vi tilbyder: -Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang og blodprøvetagning af 2-4 børn. -Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter. Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, laboranter o.a. ansatte i afdelingen. Holdmøder med spisning og hygge. Kvalifikationer: Min. 300 VT-timer samt 100 BVTtimer. Ansøgere med VT-II kursus har 1. prioritet. Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkommende kursus. Ansøgere med Neonatal/børneerfaring foretrækkes. INDRE ORGANER Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet). 2 vagter med sygeplejerske (lønnede) Blodprøvetagning med laborant (ulønnet) Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter. Herefter 5-6 vagter om måneden. Ansøgningsfrist: Fredag den 3. november 2000 kl til Vagtbureauet.. Yderligere oplysninger:holdleder Dorthe Manthorpe tlf Ansættelsessamtale med kvalificerede. Nyt, hjemme VT-hold 4633 på Nørrebro søger ca 8 medlemmer Vagtbureauet har fået bestilling på et nyt hjemme VT-hold, som skal varetage overvågning af en lille pige. Det er en ret krævende opgave, idet barnet er MEGET DÅRLIGT Barnet er ca. 1 år, og lider af spinalmuskelatrofi type I elle II. Prognosen for barnet er dårlig. Udover ventilatørbistand, som udelukkende skal forstå de ret respiratoriske opgaver, vil der i hjemmet være en støttepædagog, der varetager alle andre opgaver omkring barnet. Krav: Mange VT-timer Min. 100 BVT-timer Lyst til at arbejde i et privat hjem For yderligere information, kan I ringe på Vagtbureauet Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt - holdet skulle gerne starte op indenfor 1-2 uger. Lille nyt hjemme VT-hold 4634, søger 2-3 medlemmer 7 Holdet skal følge en 12 årig dreng i hans stærkt reducerede skolegang. Drengen har en hjernetumor, der har bevirket, at han nu er kørestolsbruger, har tiltagende tendens til fejlsynkning. Ydermere er der risiko for krampeanfald. Krav: Min. 150 VT-timer. Børneglad. Vagtbehov: Alle hverdage 3 4 timer + transport For yderligere information, ring til Gitte Haupt, Vagtbureauet Holdet skal kunne starte hurtigst muligt, når der er kommet ansøgninger nok, vil der blive afholdt stiftende holdmøde. Til pigerne Filmklubben P8'n præsenterer www p8n dk PROGRAM EFTERÅRET /11 Sound of Music 9/11 Skandinavisk Film 16/11 Fight Night - Et tæsketema 23/11 Das Boot 30/11 Buena Vista Social Club 7/12 Saving Privat Ryan 14/12 Nightmare Before Cristmas Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 45 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. Der findes ingen mere helstøbt hyldest til det gode hjertes renhed end denne overdimensionerede musical, som bogstaveligt tog hele verden med storm ved premieren for 35 år siden. Også dengang var den lidt i overkanten, corny og sentimental ud over alle grænser, men på datidens hitliste - der var kun én, den blev sendt hver søndag og hed simpelt hen Top 20 - sameksisterede tåreperseren Edelweiss med de seneste heftige skiver fra Beatles, Stones og The Who. Vi troede jo, at Christopher Plummer sang, men faktisk mimede han bare til tenoren Bill Lee. Spænding og moral Vi befinder os i 30 ernes Østrig, og da krigen kommer til alpeidyllen, som filmen bruger to af sine tre spilletimer på at etablere, lykkes det faktisk at blande eksotiske elementer som spænding, integritet og moral ind i sammenhængen. Flugten fra syngespillet i Salzburg, som foregår for snuden af de nedrige nazister, er meget veludført. Og i det mindste på film kunne Julie Andrews virkelig tale og synge sammen med børn.

8 8 KÆRE PETER ROY KIRKEGAARD Var det ikke for mit gode humør, ville jeg overveje at anlægge injuriesag imod dig for dine utilstedelige udfald; du fortjener næsten ikke et svar. Men det får du: Man får den opfattelse, at det er enormt bittert at yde et stykke arbejde i basisgrupper eller studenterpolitiske fora. Er det det? Og hvis ja, hvorfor besværer du dig så med det? Har nogen mod din vilje pålagt dig det stykke arbejde? Angående studenterpolitik: Når jeg spørger mine bofæller her på kollegiegangen, om der også er begrænset tilslutning hertil på deres studier, svarer de enstemmigt ja. Og så spørger jeg dig: hvor forfærdeligt er det egentlig? Er det ikke et udtryk for, at folk generelt er tilfredse med det arbejde, der bliver gjort? Og hvis den manglende tilslutning har negative konsekvenser for den enkelte studerende, er hans eller hendes manglende protest så ikke et udtryk for, at det ikke betyder så meget for ham eller hende? Du skriver, at det er fremtiden og fremtidens faglige indhold, der er på spil, men du forklarer ikke hvorledes. Jeg tror, at du har en pointe i at kæde den manglende interesse sammen med den høje frekvens blandt læger af misbrug og selvmord, men hvorfor hænger disse ting sammen? Og er det alt? Har det virkelig ikke nogen dagligdags konsekvenser nu og her for os studerende, at så få af os er politisk aktive? Jeg håber for din sags skyld, at du er i stand til at præsentere nogle velfunderede svar på disse spørgsmål. For så længe folk ikke kan se noget at protestere overfor, så holder de sig væk, medmindre de kommer for det rent sociale (hvilket vel også kan være fint nok, men sjældent er det, der afføder visionerne). Eller sagt på en anden måde: giv mig noget kvalificeret reklame i stedet for en række lidet respektindgydende injurier. Fortæl mig, hvad det er værd at protestere over, så skal du se: så kommer folk. Se bare, hvorledes 2. og 3. semestrenes undervisningsaflysninger har fået folk op af stolen. For dér er noget at protestere over. Måske kunne de have undgået de forringelser af studiet, som de er blevet udsat for, hvis de havde været politisk aktive. Men sådan er det nu en gang: der skal lig på bordet, før der sker noget. ELLER også skal vi kunne se, at vores manglende engagement får ubehagelige konsekvenser. Så derfor, Peter, spar din galde og fortæl os INDRE ORGANER Debat i stedet for, præcis hvad vi risikerer eller sætter over styr og hvorfor. Vi kan dernæst se lidt på basisgrupper og Faglig Dag - og Christian Dobrzanski, du må også gerne læse med. Jeg mener, at man sagtens kan være aktiv og bidragydende udenfor disse fora. Først og fremmest mener jeg, at vi som medicinstuderende vitterlig er spændt hårdt for med pensum og eksamener i forhold til mange andre studier (men bestemt ikke alle). Desuden har ganske mange af os et arbejde ved siden af, og når man så også samtidig gerne vil være noget for sine nærmeste og for sig selv (sport, musik, hvad ved jeg), så har konkurrerende interesser hårde odds jævnfør min argumentation omkring studenterpolitik. Men fælles for langt de fleste af os (går jeg ud fra) må vel være, at vi gerne vil ende som gode læger. Og det bliver man altså på mange andre måder end at være med i basisgrupper eller komme til Faglig Dag. Jeg vil tilmed hævde, at det er noget sludder at påstå, at man ikke kan være selvstændigt tænkende, hvis man studerer, som var det en forlængelse af gymnasiet. Hvorfor mener I det? (Jeg mener mit spørgsmål helt seriøst!) Hvad med fremtidens topforskere, eller dem, der lægger et stort stykke uegennyttigt arbejde udenfor studie og medicinkredse, eller dem, der dyrker elitesport, eller dem, der går og leger med deres kunstneriske sider? Og hvad med dem, som bare gerne vil være dygtige? Har I ingen tiltro til, at disse studerende tager deres erfaringer og oplevelser med ind i lægehvervet? Skal de virkelig diskvalificeres? Og alle dem, der arbejder igennem FADL: er det ikke både samfundsgavnligt og fagligt relevant? Hav dog lidt respekt for folks interesser! Hvis folk ikke dukker op til Panumarrangementer, er det nok fordi, der er mere interessante ting, der trækker. Udbud og efterspørgsel! Mht. Faglig Dag, Christian, så lærer vi rent faktisk om alternativ behandling på studiet. Selv oplevede jeg det på hhv. 3. og 8. semester. Desuden er der mange andre medicinbeslægtede emner, som vi måske burde lære mere om, end vi gør, men vi skal nu en gang ikke ud og være diætister, psykologer, statistikere eller for den sags skyld alternative behandlere. Vel? Med venlig hilsen Emil Hermansen 10. sem., Rigshospitalet Basisgrupper VEDRØRENDE NEDSKÆRINGER Til Institutledere, Dekanatet og Fakultets Råd og studerende ved Det Sundhedsvidenskablige Fakultet. Vi er en gruppe studerende under Det Medicinske Studenter Råd, der har en fælles bekymring omkring de generelle besparelser på Københavns Universitet. Igennem medierne har vi erfaret, at kommende huslejestigninger er i vente tillige med besparelser på den kommende finanslov. Idet vi allerede har mærket til besparelserne, nærer vi interesse i at vide hvordan disse vil påvirke institutterne på alle områder og derigennem undervisningen. Som studerende føler vi, at vi ved for lidt, og er derfor nervøse for en forringelse af vores uddannelse. Denne skrivelse skal ses som en opfordring til at ytre jeres holdning omkring de generelle besparelser fra ministerierne. Vi tænker her både på den direkte indflydelse det vil få på uddannelsen, samt den indirekte indflydelse nedskæringer på forskningen vil medføre. Vi vil udfra jeres holdninger sammen med vores egne, udarbejde en fælles skrivelse som vi vil forsøge at opnå samlet opbakning om blandt de medicinstuderende. Vi ønsker at gøre en aktiv indsats mod besparelserne, men føler os langt fra rustet til det. Det er Jer der sidder med overblikket over hvor og hvordan besparelserne vil influere på vores uddannelse, og hvis vi vil gøre os forhåbninger om at blive taget alvorligt i en senere henvendelse til bevilligende myndigheder har vi derfor hårdt brug for jeres hjælp. Det som er vores force er, at vi har føling med vores medstuderende og derfor formentlig mulighed for at vinde opbakning blandt dem. Vi er fremtidens læger. På vegne af de studerende samt MSR Bjarke Hansen Henrik Frederiksen Christianne Eickhoff Dette brev er sendt til samtlige institutter som et indlæg i debatten omkring nedskæringerne. Vi opfordre endnu engang alle til at møde op til dabatmødet torsdag d. 2. november kl bagest i kantinen. ANSA-KØBEN- HAVN INVITE- RER TIL HØSTBALL!!! Sted: Fredriksberg Rådhuskælder Tid: Lørdag kl. 20:00 Pris: 250 kr/375 kr (medlemmer/ikkemedlemmer). Påmeldingsfrist: onsdag !! (Så vær rask! Du kan evt. meld deg på til meg på skolen.) Antrekk: Pent. På dagen, kl , holder vi skistafett på Gråbrødretorv, utenfor Peder Oxe. Det blir servering av gløgg og premier til beste lag. ANSA- Kbh sørger for ski og annet nødvendig utstyr... Still med et lag fra Panum gjerne utkledd! ALLE ER VELKOMMEN! Hilsen Vibeke Hagan. Spørsmål? Telefon: MEDICINER- REVYEN 2001 God aften du kommer tidligt hmmmm Hvad betyder denne sætning? Hvordan kommer man fra Hilda Heick til Eva Braun? Hvordan mimer man Butros Butros Ghali? Kan man lave et ordentligt slogan for Fårevejle?.. Er det overhovedet relevant? Alt dette og meget mere har revyen svaret på, så derfor er er det med udsøgt fornøjelse at vi kan indbyde til næste revymøde d.8/11 i kl. 20 i klubben. Så gamle som nye, dyk ned i rodekassen af fjollede ideer, dårlige jokes og tilnærmelsesvis patetiske morsomheder, og del dem med os andre på næste onsdag. På revyens vegne Martin vi myrder detektiven til sidst Sillesen GENERALFORSAMLING I P8'N Filmklubben P8 n indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Der skal stemmes om ændring af filmklubben P8 s vedtægter. Mødet vil finde sted torsdag d. 16/ 11 kl i studenterklubben. Vel mødt. Hilsen Rasmus Jacobsen

9 INDRE ORGANER 9 Basisgrupper, fortsat KÆRE ALLE DYKKER- INTERESSEREDE PÅ PANUM: HVAD ER PUC? PUC står for Panum Underwater Club. PUC er en nyligt dannet basisgruppe/klub på Panum, hvis interesseområde kun omfatter dykning. Vi arrangerer dykkerture for vore medlemmer, har lige fået bevilget en svømmehal til vintertræning samt har seriøse planer med at kunne tilbyde sportsdykkeruddannelser i klubregi. Tanken bag Der findes i dag i forvejen et utal af sportsdykkerklubber i København. Hvorfor så danne endnu en? Ideen har fra begyndelsen været en klub, hvor medlemsskaren kun består af studerende fra Panum og hvor kontingentet er til at betale. Vi har ingen ambition om at konkurrere om medlemmer med veletablerede dykkerklubber som AUG o.l. Sammenlignes udstyrskapacitet og medlemsskare er vi langt bagud. Men mon ikke der er mange panumstuderende, som kunne ønske sig at være med i en klub, hvor medlemmerne var ligesindede unge, som var i gang med samme uddannelse som dem selv, interesserede sig for mange af de samme ting og i det hele tage snakkede godt sammen? Det tror vi der har startet PUC, og det er disse studerende vi henvender os til. Hvem kan dykke i PUC? Klubben er åben for alle. CMAS, PADI, NAUI, snorkeldykkere, svømmere, kort sagt: alle. For at dykke i en klub under Dansk Sportsdykker Forbund i Danmark skal man have et CMAS certifikat eller skal tage et konverteringskursus, men ellers regerer der en evig diskussion om hvilket uddannelsessystem der er bedst. Dette vil vi dog ikke komme ind på her. Vi har i PUC bestemt at tillade alle at komme ud at dykke med os, uafhængigt af certifikat. Vi har LÅN AF KLUBBEN Fra d.d. er det ikke længere muligt, at betale depositum for lån af Klubben med checks. I fremtiden vil det kun være muligt, at betale via vores bankkonto reg konto nr i Den Danske Bank. Dvs. når du har modtaget besked fra Udlånsgruppen om at du har fået Klubben på en af de datoer du har søgt, skal du gøre følgende: Ved døren til lokale ligger en stak indbetalingskort. Et af disse medbringes i banken. I banken betales depositum på 1500,- senest 6 uger før arrangementet. Kvittering for denne indbetaling medbringes på Udlånskontoret mandag mellem som dokumentation for indbetalt depositum. Ved denne lejlighed vil du modtage en nøgle til Klubben. Efter afholdt arrangement returneres nøglen til Udlån. Udlånsgruppen sender snarest herefter en check med depositumet (fratrukket evt. skader olign.) til din hjemmeadresse. Aftaler indgået om lån af Klubben før d.d. er selvfølgelig stadig gældende. Med venlig hilsen Studenterklubben / Udlån ingen planer om konverteringskurser o.l., men før vi sender et nyt medlem under vandet sikrer vi os, på f.eks. et prøvedyk med en erfaren divemaster, at vedkommende ved, hvad man gør. Sagt på en anden måde: Vi sætter sikkerhed meget højt, og dykker altid med mindst makkerline og overfladebøje i nordiske vande, samt har altid en dykkerleder på stranden/båden til evt. alarmering i nødstilfælde. Økonomien bag Fra februar år 2001 fastsætter vi et nyt medlemskontingent. Strukturen bliver et indmeldelsesgebyr, i størrelsesordenen 2-300kr., som betales en gang for alle og derefter et halvårligt kontingent, omkring kr., som skal betales, hvis man ønsker at deltage i vore aktiviteter det pågældende semester. Synes man dette lyder dyrt, kan man blot sammenligne med AUG, som er en dykkerklub startet af biologistuderende og nu åben for alle. Medlemsgebyret der er halvårligt 600kr. Dykning er desværre en dyr sport, og en dykkerklub kan ikke drives på velvilje alene. Men er folk seriøst interesserede i sportsgrenen, er pengene givet godt ud. Fremtidige planer Vores 1. prioritet er at få anskaffet en mængde fulde SCUBA sæt, så vi er uafhængige af udlejning og kan gøre turene billigere for dem, der ikke ejer eget dykkerudstyr. Vi har også seriøse planer med at kunne tilbyde dykkerundervisning og udstedelse af certifikater, så nye medlemmer kan komme til. Endvidere er vores ønske om en klubbåd velkendt, og vi arbejder på sagen. Klubhus/lokale er undervejs og svømmehal har vi allerede fået bevilget. Ellers er det er medlemmerne i fællesskab som former klubben, hvormed det også er disse som har ansvaret for, at klubben kan vokse sig stor. Alle der kunne tænke sig at være behjælpelige med alt fra undervisning, bådføring til dykkerledelse og transport opfordres til at give deres besyv med. Det er jer, studerende, der har muligheden for at danne en velfungerende dykkerklub! Har du taget et dykkercertifikat for nogle år siden men ikke dykket siden? CROSS-TRICKET I de sene 70ére samt starten af 80érne benyttede man sig af mere hjemmetunings-venlige metoder inden for motor-cross sporten. Her vil jeg prøve at beskrive det nermere Når du alligevel har cylinderen afmonteret, kan du nemt udføre Cross- tricket. Du afmonterer stemplet, og finder den side der vender nedaf mod udstødningskanalen. Den side er som regel markeret ved det, at de fleste stempelfabrikanter har indgraveret en pil (i selve stempeltoppen) som peger i retning af den side som vender mod udstødningskanalen. Når du er parat til at gå videre, skal du som næste skridt, markere fladen som skal afrundes (lige som jeg har med kuglepen). Det sted du skal afrunde må ikke være hele vejen rundt på stemplet, og det er af største betydning at fladen du afrunder IKKE kan falde sammen med åbningerne til skyllekanalerne (set i linie deraf). Når du skal til at afrunde er det vigtigt at kende lidt til selve motorens konstruktion, men hvis du ikke gør det, kommer her et par tips ang. hvor meget du må slibe af. * Set fra stempeltoppen, må du file 1-2mm. nedaf (husk at runde) * Langt de fleste knallerter kan klare 1-1,5mm. * Puch & Kreidler kan også klare 2mm. Når du sliber fladen rund, gør du sådan: 1: Gør stempel frit. Det vil sige; afmonter stempelringene, låseringe og krydspind FØR du overhovedet begynder arbejdet!?meld dig ind i PUC! Mangler du nogen at dykke med??meld dig ind i PUC! Kan du ikke dykke i en DSF klub fordi du ikke er CMAS uddannet??meld dig ind i PUC! Er du allerede medlem i en anden klub??meld dig ud og meld dig ind i PUC :-) De kjærligste våde hilsener Christian (209) og Erik (209) PUC KALENDER Oktober, november 2000 samt februar og marts 2001: Svømmehalstræning 20:00 22:00 hver tirsdag Vigerslev allé skole Alle velkomne, da det ikke er nogen dykkerspecifik aktivitet. Mulighed for vand-polo/svømning/m.m. Aktiviteten er GRATIS, så se at få jer meldt til! Stadig ledige pladser på holdet! Februar 2001 Stiftende generalforsamling! Info kommer i MOK. April 2001 Weekendtur. 4 dyk i DK over en weekend, lørdag og søndag Maj 2001 Kullentur. 3 dage, med 2 overnatninger på Kullen. Torsdag - søndag. Fremragende dykning i sydsverige August 2001 Lysekil tur Årets højdepunkt. 8 dages dykkertur til den svenske vestkyst. Dykning i særklasse i sveriges Gullmarsfjord. Lodrette bjergvægge der rækker ned til dybder på over 100m! Efterår 2001 Første hold af elever starter på en dykkeruddannelse hos PUC. 2: Fastgør forsigtigt stemplet i en skruetvinge. 3: Find en fil (fin type) frem og fil skråt nedaf (husk fil max. 2mm. af) 4: Når du har filet, skal du nu gøre stedet rundt med et stykke sandpapir. 5: Når du er færdig skal du sikre dig at stedet er glat!! 6: Monter ringe, låseringe & krydspind igen. 7: Saml motoren og tag en tur. Når du udfører tricket kan du komme ud for at du skal indstille tænding samt karburator, men ikke altid.

10 10 INDRE ORGANER IMCC RESEARCH EXCHANGE Kunne du godt tænke dig: - at få bedre kontakt til det danske forskningsmiljø? - at indgå i et internationalt samarbejde for at fremme medicinstuderendes muligheder for at forske i udlandet? - at lære medicinstuderende fra andre semestre og andre lande at kende? Så kom til et uforpligtende møde for nye aktive i Research Exchange, i dag, onsdag d. 1. november klokken på IMCC kontoret, bygning 9.2, Panum Instituttet. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen Cæcilie, Jeppe og Sara. VIL DU/I UD OG REJSE MED STU- DIET? Så har du muligheden for at få et klinikophold I troperne med PIT. Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation under IMCC, som arrangerer 3-6 mdr. s ophold på hospitaler i Afrika, Indien og Sydamerika. Opholdet karakteriseres som et udvidet klinikophold, hvor du stifter bekendtskab med en lang række tropemedicinske sygdomme, samt følger dagligdagen på et hospital i den tredie verden. Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået farmakologi og mikrobiologi ved afrejse, og du skal være væk i minimum 3 mdr. (og maks 6 mdr.). Hvis dette har din interesse så kan du få et ansøgningsskema på dit lokale IMCC kontor NB: ANSØGNINGSFRISTEN ER ÆNDRET TIL 15/ 11 Har du spørgsmål kan du ringe til Lasse Andersen på tlf På vegne af PIT, Lasse. LEDIGE PLADSER FORÅR 2001 Hospital Land Tidspunkt pladser Kotagiri Indien 1 fra feb-april 1 (Øjenhospital) fra maj-juli 1 Arogyavaram Indien F01 2 (samme køn) EFTERÅR 2001 Hospital Land Tidspunkt pladser Kotagiri Indien E01 1 (Øjenhospital) Oddanchatram Indien E01 2 (samme køn) Bissamcuttack Indien E01 2 Arogyavaram Indien E01 2 (samme køn) Kigoma, Heri TanzaniaE01 2 Maua Kenya E01 1 Tororo Uganda E01 2 PLADSER UNDER UDARBEJDELSE Matayazo Tanzania E01? Mvumi Tanzania E01? Montevideo Uruguay E01?

11 69 TIMER I KLUBBEN timersbaren -en billedmontage fra crooner-fredag Galla og Sinatra... Fredag aften sluttede af med stil og fed musik. MOK's udsendte var dog ikke imponeret over mængden af juhupiger (antallet var lige omkring 0), men musikken var god og stemningen i top.

12 12 69 TIMER I KLUBBEN Glargaard på besøg Poul Glargaard optrådte som gæste bartender under 69- timersbaren i klubben. MOK's trofaste fotograf og sladderekspert var naturligvis på pletten. Som Krugge altid siger: "Poul er bare smadder venlig. og det er ikke engang lyv". Efter en hård tjans i baren sidder poul og slapper af med en kold øl.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Nr VII 25 oktober 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AFSLØRING Vagtbureauet gemmer guld i stakkevis! Nu 1000-vis af ubesatte vagter på opskrivningen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Nr III 20 sept 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Mere om festen side 19 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Efteråret i Filmklubben

Efteråret i Filmklubben Nr. III 19. sept 34. årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Efteråret i Filmklubben Foruden filmklubbens almindelige filmaftener om torsdagen præsenteres

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nr.XXIX 26. maj 31-1999. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXIX 26. maj 31-1999. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXIX 26. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXV 1 maj 34 årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift NU MED BAND! 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 3. december 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 11-2008 2. december 2008 Telefonmøde Kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2007 Telefonmøde Onsdag den 20. juni 2007. kl. 19.30 Den 20. juni 2007 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget redegørelse 4. Økonomiske

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr II 8 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2015 16. april 2015 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Lørdag den 18. april 2015 kl. 10:00. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008.

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 Kontortid: Man Tors kl. 09:00

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Ok Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ok 2. Sekretariatet

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nr.XI 17. nov 30-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XI 17. nov 30-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XI 17. nov Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Nr.XI 18. nov 31-1998. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XI 18. nov 31-1998. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XI 18. nov Årg. K 31-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere