HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!"

Transkript

1 Nr IIX 1 nov 33 årgang M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2000 Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Studenterråd MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik Filnavn TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg nelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. 3) Over WWW på hjemmesiden: http-post. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 100,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Onsdag: MOK nr 8, årgang 33 udkommer Torsdag: P8'n viser "The Sound Of Music" kl 20:07 Fredag: Lørdag: Remoulade Søndag: Majonæse Mandag: MOK's DEADLINE Tirsdag: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen Denne uges forside: Denne redaktion

3 MØDEREFERAT Møde 12-00, Studienævn for medicin Mødedato 20. september 2000 Tilstede Finn Bojsen-Møller, Nina Grosmann, Niels Høiby, Bjarke Hansen, Poul Jaszczak, Jens Ulrik Jensen (fra kl. 16), Aleksander Krag (fra kl ), Lisbeth Ludvigsen (fra kl. 16), Klara Naver, Christopher Schäfer (suppleant for Jens Ulrik Jensen), Klaus Witt (suppleant for Pernille Due). Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Lone E. Rasmussen (studievejl.), Grete Rossing. Under personsager deltog endvidere Ulrik Bodholt (studievejl.) og Gitte Birkbøll Afbud Asger Dirksen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Personsager 3. Godkendelse af referat Studieplan a. Obligatorisk undervisning b. Lærebogsmateriale til faget Miljø- og ar bejdsmedicin c. Tilrettelæggelse af undervisning på 7. og 8. semester d. Medicinsk fysik 3. semester 1986 studie plan e semester ny studieplan 5. Faglig dag 6. Mødekalender for efterårssemestret Meddelelser 8. Eventuelt ad 1 Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden tilføjedes underpunkterne a. e. under pkt. 4. ad 2 Personsager En ansøgning om tilladelse til et syvende eksamensforsøg i cellebiologi blev ikke imødekommet. En ansøgning om merit på baggrund af tidligere gennemført kursus blev ikke imødekommet. Studienævnet fandt det ikke hensigtsmæssigt at fritage for dele af en integreret eksamen. Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev imødekommet. ad 3 Godkendelse af referat Referat godkendt med tilføjelse. ad 3 Studieplan a. Obligatorisk undervisning Der havde fra nye studerende været forespurgt om øvelseskurser var obligatoriske. Af Håndbog og lektionskatalog 1. semester fremgår, at semestrets obligatoriske studieelementer er laboratorieøvelser i kemi med rapportaflevering, holdundervisning i tidlig almen medicin og sundhedspsykologi I samt første hjælps kurset. Studielederen pointerede, at de studerende skulle være opmærksomme på, at ikke obligatoriske øvelser kunne indgå i tentamen-/eksamensopgaver. b. Lærebogamateriale til faget Miljø- og arbejdsmedicin Fra Eva Støttrup Hansen var modtaget skrivelse vedr. Materialesamling i Miljø- og arbejdsmedicin. Materialesamlingen er udsolgt fra forlaget, som havde besluttet ikke at lade den genoptrykke. Forlaget (Fadl s Forlag) har efter henvendelse fra Eva Støttrup Hansen tilbudt at lægge materialesamlingen på nettet, hvor den frit vil kunne hentes ned. Studienævnet besluttede at acceptere dette tilbud som en midlertidig løsning for indeværende semester. De studerende udtrykte forundring over forlagets fremgangsmåde og vil tage det op på forlagets kommende generalforsamling. c. Tilrettelæggelse af undervisningen på 7. og 8. semester Studienævnet besluttede, at undervisningen fremover tilrettelægges på samme måde som i efteråret 2000, dvs farmakologi og mikrobiologi placeres på hele dage hver anden uge i semestret. Klara Naver, som aktuelt er på 8. semester, fandt at denne afvikling af undervisningen var god, idet det gav tid til forberedelse til de enkelte undervisningsdage og samtidigt bevaredes kontakten til fagene. d. Medicinsk fysik 3. semester, 1986 studieordning Med baggrund i de fra dekanatet pålagte besparelser har Medicinsk Fysiologisk Institut nedlagt kurset i medicinsk fysik. Dette er gjort uden at studienævnet har været hørt og er dermed en klar tilsidesættelse af studienævnet og brud på Universitetsloven. Studienævnet opfattede fagets handling som yderst illoyal. Efter en længere drøftelse enedes studienævnet om at indkalde repræsentanter for faget. e semester ny studieplan Bjørn Quistorff var inviteret til dette punkt, men var blevet forhindret. Jens Ulrik Jensen redegjorde kort for arbejdet vedr. 3. semester. Hele kurset i metodefag skal ligge på 3. semester, idet det ellers vil kræve en ændring af studie- og eksamensordningen. Opdateret plan, som forholder sig til studienævnets tidligere udmeldinger/pålæg, skal foreligge til studienævnets møde d. 1. november ad 5 Faglig dag Lisbeth Ludvigsen oplyste, at programmet for dagen var justeret og udsendt til deltagerne. Repræsentanter for GIM havde anmodet om et møde med studielederen for at få fastlagt detaljer omkring paneldiskussionen. Materialet udsendes til studienævnets medlemmer. ad 6 Mødeplan for efterårssemestret 2000 Følgende mødedatoer blev aftalt for efterårssemestret: 18. oktober, 1. november, 22. november, 13. december, 10. januar 2001 samt 31. januar ad 7 Meddelelser a.bekendtgørelse: Skrivelsen fra Undervisningsministeriet var sammen med pressemeddelelse fra fakultetet udsendt til studienævnets medlemmer d. 5. september En ny bekendtgørelse vil først træde i kraft ved studiestarten september b. Aftale med Amtssygehuset Roskilde om klinisk undervisning i medicin og kirurgi på 7. og 8. semester: Studielederen meddelte, at der pågik forhandlinger med Roskilde om en aftale for klinisk studenterundervisning. Der er nogle uafklarede punkter, som formentlig vil blive løst snarest, så en aftale kan underskrives og Amtssygehuset Roskilde dermed indgå i undervisningen. c. Klara Naver spurgte til det fremtidige arbejde vedrørende studieplanen herunder hvordan følgegruppens arbejde skulle videreføres. Studielederen tager kontakt til dekanen med henblik på at indkalde følgegruppen. d. VKO-udvalg: Nils Brünner, som er ansvarlig for kurset i tumorbiologi, er meget interesseret i at indgå i udvalget. Som kliniker i udvalget foreslog Poul Jaszczak, at Birthe Glenthøj indtrådte. Finn Bojsen- Møller er ligeledes medlem af udvalget. Der efterlyses studenterrepræsentanter. ad 8 STUDIET Styrende organer Eventuelt Der forelå intet til dette punkt Ref. Grete Rossing ENDELIG KARAKTERER! Efter "cellebiologiskandalen" kan man nu ikke længere få oplyst sin karakter hvis man har bestået sin medicinske kemitentamen. Dette har mnage måttet sande efter en forgæves tur til kursuslederen. Men her kommer MOK de stakkels karakterhungrende studerende til undsætning. Vi har gennem lang tids hårdt arbejde og i samarbejde med adskillige prominente statistikere og skolepsykologer fremelsket en gør-det-selv karaktergiver. Her følger de avancerede instruktioner: 1) Luk øjnene og smæk en pegefinger på den runde karaktergiverskive (se til højre). 2) Åbn nu øjnene og se hvilken karakter du har fået. 3) Glæd dig over din karakter, fortæl den til dine venner og din mor og far, og tænk på alle de dejlige karakterer, der venter dig senere i studiet. /Mogens (MOK-red.) 3 SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Annette Jørgensen, sekretær, lokale , (holdsætning på 1. og 7. semester, planlægning fase I, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Klinikudvalget Rigshospitalet Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studentersekretærer Træffetid: mandag Rita Dalhammer, sekretær Træffetid: mandag-torsdag Klinikudvalget Københavns Kommune Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer Træffetid: mandag-fredag Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon Birthe Brogaard, sekretær Lisbeth W. Jensen, sekretær Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester) Stud.med. Nanna Borup Jensen ( semester) Træffetid: mandag-fredag NYT EDB-SYSTEM PÅ STUDIE- OG EKSAMENSKONTORET I løbet af denne vintertermin tager Studie- og eksamenskontoret et nyt edb-system i brug. Som det sikkert er de fleste bekendt følger der altid nogle begyndervanskeligheder, stress og meget travlhed med, samtidig med at nye edb-systemer ikke altid virker optimalt til at starte med. Vores EDB-support arbejder dog på højtryk på, at løse de problemer der er og som vil opstå hen ad vejen, men vi vil gerne bede om, at I som brugere af eksamenskontoret (og vores edb-system) vil vise lidt tålmodighed, så vil vi til gengæld gøre alt hvad vi kan for at få det hele til at klappe. Til oplysning for flere, som bruger Selvbetjening for Studerende på WWW: I har sikkert lagt mærke til at dette system også har kørt lidt ustabilt i den seneste tid. Dette skyldes også overgangen til det nye system. Hilsen Studie- og eksamenkontoret. Michael Sørensen Tlf.: Fax.: WWW:

4 4 STUDIET Studievejledningen FØR DET ER FOR SENT! I det forgangne semester blev 8 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg. Heriblandt var også studerende som ikke opnåede dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg. Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg. Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne eller ligende problemer! Studienævnet GENERELLE REGLER I FORBIN- DELSE MED HOLDSÆTNING Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I EFTERÅRET 2000!!!! Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning. Mandag Ulrik Bodholdt Aflyst Tirsdag Jes Braagaard Onsdag Lone-Emilie Rasmussen Torsdag Camilla Götzsche International vejleder Palle Rasmussen Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Christian Heilmann. Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan kontakte os på: Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf lokale Anette Jørgensentlf lokale Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august for Fase I, og 10. januar/1.august for Fase II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man framelder sin holdplads inden disse datoer kan man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studerende eller merit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen. Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november 1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må overbookes med studenter, der glemmer tilmeldingen. Det er derfor vigtigt FOR DIG, at du husker den obligatoriske tilmelding!!!! Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i studievejledningen for yderligere informationer. INDTEGNING TIL TENTAMEN I KEMI FOR MEDICIN-STUDERENDE SOMMEREN 2001 For studerende, der endnu ikke har bestået kemitentamen (gammel ordning) og skal til kemi-tentamen i februar 2001 er der tilmelding til tentamen via WWW/SEB (på adressen: eller på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 17. oktober 17. november For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres på Studie- og eksamenskontoret. Eksamensbrev til eksamen udsendes ca. 8 dage før eksamenen. Se i øvrigt vores hjemmeside på nyside.asp?valg=st Med venlig hilsen Michael Sørensen Eksamenskontoret VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken Kurser og møder. Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. Med venlig hilsen Studievejledningen Fase I 3 SEMESTER KLINISK GRUND- KURSUS, HOLDFORDELING Holdfordelingen til forårssemesterets kliniske grundkursus er nu på plads, og fremgår af listerne, der er ophængt på 3. semesters opslagstavle. Samtidig er der udarbejdet adresselabels til klinikudvalgene, på baggrund af tilmeldingsskemaerne til 3. semester. Hvis du er flyttet siden du tilmeldte dig 3. semester, bedes du meddele din nye adresse til undertegnede senest fredag d. 3. november Klinikudvalgene sender materiale til alle studerende inden starten af klinikopholdet, det er derfor vigtigt for dig, at vi har den rigtige adresse. Hvis du mener dig berettiget til at deltage i 3. semesters kliniske kursus, og du ikke står på listerne, skal du omgående, og senest fredag d. 3. november henvende dig til undertegnede. Studietilbud SØNDAGSFOREDRAG Søndag d. 5. November 2000, kl (fri entré): August Kroghs kondicykel og kapillærerne ved Ole Munck. August Krogh opfandt et elektromagnetisk cykelergometer (kondicykel) i 1913 for at kunne beregne størrelsen af et muskelarbejde. Sammen med Linhardt anviste han en ny metode til at måle hjertets minutvolumen. Det viste sig, at minutvolumen steg fra 5 liter til 25 liter pr minut under arbejde. Dette resultat førte Krogh ud i studiet af musklernes hårkarnet (kapillærerne). Krogh beskrev nogle af resultaterne omkring 1918, hvilket indbragte ham nobelprisen i fysiologi og medicin i Klinikopholdene ligger i perioderne december og januar, begge dage inkl. Det er muligt at bytte periode eller hospital for klinikopholdet, hvis man inden fredag d. 3. november kan finde en at bytte med. På opslagstavlen ud for lokale forefindes sedler som skal udfyldes og underskrives af begge studenter, der ønsker at bytte klinikophold. Er du tildelt klinikophold og ved du, at du ikke skal bruge din holdplads bedes du kontakte undertegnede snarest muligt, og aflevere en skriftlig afmelding. Venlig hilsen Marianne P. Jakobsen Studienævn for medicin lokale Sidste frist for ændringer/indsigelser/bytte er altså fredag d. 3. november

5 Fase I, fortsat INDTEGNING TIL EKSAMEN I Basal humanbiologi, medicinsk kemi & intro til Cellebiologi STUDIET & ANNONCER 5 For medicinstuderende - vinteren 2000/2001 For studerende, der går på 1. semester i efteråret 2000 (ny ordning) og som skal til eksamen i Basal humanbiologi, medicinsk kemi & intro til Cellebiologi i januar 2001, er der tilmelding til eksamen via WWW/SEB (på adressen: For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres på Studie- og eksamenskontoret. Tilmeldingsperioden er 23. oktober 17. november 2000 Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via WWW/ SEB kan du tilmelde dig på eksamenskontoret (9.1.55a) i samme periode (23. oktober-17. november). Eksamensbrev til eksamen udsendes ca. 8 dage før eksamenen. Se i øvrigt vores hjemmeside på nyside.asp?valg=st, hvor du kan finde flere informationer fra og om Studie- og eksamenskontoret. Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Michael Sørensen Eksamenskontoret Annoncer og efterlysninger STUDENTER TIL FORSKNINGSPROJEKT HASTER!!! Jeg søger efter 6 studerende, der vil gennemføre en indtastningsopgave. Arbejdet består i at indtaste omkring kartotekskort, hvorpå der er anført et CPR nummer og to koder der angiver tilskud til et bestemt præparat. Arbejdet vil finde sted under vejledning af en systemkonsulent og skal danne grundlag for forskningsprojekter der belyser sammenhængen mellem brug af en række farmaka og risiko for kræft. Lønnen er 92,32 kroner i timen (niveau 1. april 2000), eksklusiv 12,5% i feriepenge, der bliver indbetalt til FerieKonto. Det er en fordel at kunne anvende tal-tastaturet på en computer i blinde, og det forventes at hver af de 6 studenter vil få 14 arbejdsdage. Der er adgang til arbejdspladsen fra 8 til 18. Arbejdsopgaven skal være afsluttet med udgangen af året. Henvendelse Christoffer Johansen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Strandboulevarden København Ø Telefon DUSØR GIVES! Tak for en fed fredagsbar. Fredag den 27. oktober valgte jeg at droppe jura-fredagsbaren til fordel for en formidabel medicinbar. Åbenbart var der én, der havde besøgt baren lige så flittigt som mig, og derfor nu har den sorte Low-Alpine skoletaske i overskud, som jeg har i underskud. Det skulle vel ikke være dig, en af dine venner, eller bare en du kender?????? Hvis ja, så vær sød at ringe til Lise på tlf.nr På forhånd tak, Lise. TUTOR SØGES Efter gentagne forsøg uden resultat har vi prøvet at kontakte vores tutor, hvilket egentligt ikke er vores opgave men burde være vores tutors. Det ville være rart at se vores tutor så hurtigt som muligt, da vi ikke har fået nogen eksamensvejledning eller på nogen måde har hørt fra hende på dette semester. Vores tutor hedder: FØRERHUND SAVNES I fredags under 69-timers bar mistede jeg under mystiske omstændigheder mine briller!!!! Har du derfor fået et par rød-brune briller med i lommen eller har kendskab til deres placering, må du meget gerne kontakte mig, så jeg kan finde hjem fra Panum. Venlig Hilsen Andreas Tlf PS: Stor dusør gives EFTERLYSNING! Grå ¾ lang uldfrakke med sort hætte af mærket Samsøe & Samsøe mistet i klubben lørdag morgen mellem 5 og 7 efterlyses. Dusør gives. Henvendelse Troels KRISTINE SARAUW Vi ønsker et møde så hurtigt som muligt, da vi starter eksamenslæsningen meget snart. Hvis dette møde ikke snarest bliver etableret må vi få vores obligatoriske eksamensvejledning ved at kontakte studievejlederne. HOLD 209 BLIV SÆDDONOR! Fertilitetsklinikken på Frederiksberg hospital mangler sæddonorer til anonym sædbank m.h.p. behandling af barnløse par. Vi kan bruge raske unge mænd. Donorer må være indstillet på at blive testet for smitsomme sygdomme (blodprøver) i den periode, hvor de afleverer sæd til sædbanken. Udgifter til transport mm. honoreres med 300 kr. pr. prøve. Der udvises naturligvis fuld diskretion. Kontakt venligst Frederiskberg Hospital, gynækologisk kliniks laboratorium , hverdage kl.12-13, hvis du er interesseret. September 2000 Fertilitetsklinikken, Frederiksberg Hospital KÆRE EN ELLER ANDEN, DER VAR TIL 69-TIMERS BAR I FREDAGS!! Du er desværre kommet til at tage to af mine ellers meget få pæne beklædningsgenstande med dig hjem fra garderoben. Den ene er en sort (eller i hvert fald yderst mørkeblå) Carharrt hættetrøje og den anden er en sort striktrøje, der lå i ærmet på hættetrøjen. Hvis du gad lægge tøjet i klubben ville det være perfekt, men du er også velkommen til at ringe til mig på / hvis du hellere vil det. Det er lige meget for mig, jeg vil bare rigtigt gerne have det tøj igen. Hilsen Søren Mehl Knudsen BOG SÆLGES Crone: Fysiologi (pæn stand) Tlf: kr.

6 6 INDRE ORGANER Vagtbureauet SPV - VAGTER Ugestatistik for ugen 23/ / ma tir ons tor fre Lør søn ialt % bestilt udækket bestilt udækket bestilt udækket ialt bestilt ialt udækket dæknings % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPVvagter. VT - VAGTER Ugestatistik for ugen: 23/ / man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt Ledige hold Arbl. Vagter Planlagte vagter Antallet af ledige hold opgøres kl Er der anført et minustegn i kolonnen ledige hold, angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette. FADL S ARBEJDSMILJØREGLER FADL s Arbejdsmiljøregler, der for de fleste reglers vedkommende også gælder for resten af sundhedsområdet, bringes her i en forståelig form med særligt relevante kommentarer for hold I breve fra Vagtbureauet angives de nævnte koder. 1. Højst 2 dobbeltvagter pr. kalenderuge, dvs. fra mandag til søndag. Dette er en dispensation, der kun gælder hold Dispensationen giver os mulighed for at køre 3 hele dialyser på en dobbeltvagt. KODE Højst 2 gange pr. kalenderuge må hviletiden nedsættes mellem to vagter til under 11 timer. Altså må man højst 2 gange pr. kalenderuge gå fra aften- til dagvagt. KODE 20/22 3. Højst 25 vagter i en måned med 28/29 dage. Højst 26 vagter i en måned med 30 dage. Højst 27 vagter i en måned med 31 dage. Rådighedsvagter tæller ikke med. KODE Hviletid: Efter 6 døgns arbejde skal holdes 36 timers hvil inden næste vagt. Hviletiden kan udskydes, således at der efter 12 døgns arbejde skal holdes 56 timers hvil inden næste vagt. Hviletiden kan ikke udskydes yderligere. KODE 32/34 Arbejdsmiljøreglerne må overtrædes ved dækning af sygdomsvagter eller efter særlig aftale med vagtchefen. Vagtbureauets sanktioner ved overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne: VAGTAFDELINGEN Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl til 24.00, men undgå at ringe mellem og SPV- opskrivning er fra kl og HUSK: SPV-opskrivning kan ske 1 måned frem minus 1 dag. HUSK NU at sætte porto på lønsedlerne, hvis ikke FADL s egne postkasser anvendes. Manglende porto koster kr. 22,75 PR. GANG!!!!!!! Lønsedlerne er klart og tydeligt MED RØDT påstemplet HUSK PORTO. Meddelelser fra vagtchefen & servicechefen Daglig træffetid: Gitte tirsdag, torsdag og fredag kl til Caroline mandag og onsdag kl til Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op. I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på forhånd. Du kan skrive til os på følgende adresser: (Gitte Haupt) eller (Caroline Møller). Venlig hilsen Gitte Haupt, Servicechef & Caroline Møller,Vagtchef ÅBNINGSTIDER PÅ VAGT- BUREAUET Ekspeditionen har åbent: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl og fra Mandag og fredag lukket for personlig henvendelse du kan dog stadig ringe. Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er Man kan også skrive til os på adresserne: (Lone Blach) (Kirsten Carstens) Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev eller telefon. ANNONCER Nyt SPV-flyverhold 1503! Det er meningen at holdet skal dække alle opgaver på SPV-området. Det kan altså både være psyk., afdelings-og hjemme-vagter, holdet bliver sendt ud til. Når holdet ikke er i arbejde dækkes også almindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret arbejde på de planlagte vagter. Krav: Du skal kunne tage min. 4 vagter hver måned, have haft min. 300 SPV-vagter (gerne med god psykerfaring). Yderligere information: Til Vagtbureauet - Gitte Haupt på Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt eller ved at ringe herind på tlf Intensivhold 4102: søger et nyt medlem til afd 542 KKHH FADL s mest kompetente intensiv hold (4102) tilbyder DIG en enestående chance for at videreudvikle din kliniske erfaring ved, efter oplæring at arbejde på lige fod (og ansvar) med intensiv sygeplejersker. Første overtrædelse indenfor 12 måneder: Standardbrev. Anden overtrædelse indenfor 12 måneder: Advarselsbrev. Tredje overtrædelse indenfor 12 måneder: 1 måneds vagtkarantæne. Fjerde overtrædelse indefor 12 måneder: 3 måneders vagtkarantæne. Femte overtrædelse indenfor 12 måneder: 6 måneders vagtkarantæne. Sjette overtrædelse indenfor 12 måneder: 12 måneders vagtkarantæne. Efter 12 måneder slettes en overtrædelse af regnskabet. Alle advarsler slettes efter 12 måneder. Dette indebærer at du allerede kan, eller kan lære: at blande/give medicin, herunder pressorstoffer og antibiotika. at tage a-punkturer, blodprøver, venyler, ekg m.m. at gå stuegang med lægerne fra de forskellige afdelinger. at køre kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA) at blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex (PDM) at kunne arbejde selvstændigt at arbejde med alle de andre ikke allerede nævnte ting intensiv personale må beskæftige sig med, herunder psykisk observation og pleje af patienter og pårørende, akutte livs redende procedurer, opsætning og tilslutning af respiratorer/bipap/cpap osv. osv. osv. Vi forventer at du: har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra. har bestået farmakologi. kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år. er fleksibel, selvstændig og engageret.

7 VB, fortsat kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter. Oplæring: November-december. Vagtstart: Så tidligt som muligt i december eller november afhængigt af hvor hurtigt du kommer gennem din oplæring. Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest fredag den 3. november 2000 klokken Ansættelses samtale: Der vil blive afholdt ansættelses samtaler mellem ansøgerne, afdelingen og holdet i uge 45 på afdeling 542 KKHH. Yderligere informationer: For yderligere info kontakt venligst holdleder Jens Möhl Højberg på efter Hold 4301 på neonatalklinikken på RH søger 1 ventilatør Vi tilbyder: -Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang og blodprøvetagning af 2-4 børn. -Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter. Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, laboranter o.a. ansatte i afdelingen. Holdmøder med spisning og hygge. Kvalifikationer: Min. 300 VT-timer samt 100 BVTtimer. Ansøgere med VT-II kursus har 1. prioritet. Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkommende kursus. Ansøgere med Neonatal/børneerfaring foretrækkes. INDRE ORGANER Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet). 2 vagter med sygeplejerske (lønnede) Blodprøvetagning med laborant (ulønnet) Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter. Herefter 5-6 vagter om måneden. Ansøgningsfrist: Fredag den 3. november 2000 kl til Vagtbureauet.. Yderligere oplysninger:holdleder Dorthe Manthorpe tlf Ansættelsessamtale med kvalificerede. Nyt, hjemme VT-hold 4633 på Nørrebro søger ca 8 medlemmer Vagtbureauet har fået bestilling på et nyt hjemme VT-hold, som skal varetage overvågning af en lille pige. Det er en ret krævende opgave, idet barnet er MEGET DÅRLIGT Barnet er ca. 1 år, og lider af spinalmuskelatrofi type I elle II. Prognosen for barnet er dårlig. Udover ventilatørbistand, som udelukkende skal forstå de ret respiratoriske opgaver, vil der i hjemmet være en støttepædagog, der varetager alle andre opgaver omkring barnet. Krav: Mange VT-timer Min. 100 BVT-timer Lyst til at arbejde i et privat hjem For yderligere information, kan I ringe på Vagtbureauet Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt - holdet skulle gerne starte op indenfor 1-2 uger. Lille nyt hjemme VT-hold 4634, søger 2-3 medlemmer 7 Holdet skal følge en 12 årig dreng i hans stærkt reducerede skolegang. Drengen har en hjernetumor, der har bevirket, at han nu er kørestolsbruger, har tiltagende tendens til fejlsynkning. Ydermere er der risiko for krampeanfald. Krav: Min. 150 VT-timer. Børneglad. Vagtbehov: Alle hverdage 3 4 timer + transport For yderligere information, ring til Gitte Haupt, Vagtbureauet Holdet skal kunne starte hurtigst muligt, når der er kommet ansøgninger nok, vil der blive afholdt stiftende holdmøde. Til pigerne Filmklubben P8'n præsenterer www p8n dk PROGRAM EFTERÅRET /11 Sound of Music 9/11 Skandinavisk Film 16/11 Fight Night - Et tæsketema 23/11 Das Boot 30/11 Buena Vista Social Club 7/12 Saving Privat Ryan 14/12 Nightmare Before Cristmas Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 45 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. Der findes ingen mere helstøbt hyldest til det gode hjertes renhed end denne overdimensionerede musical, som bogstaveligt tog hele verden med storm ved premieren for 35 år siden. Også dengang var den lidt i overkanten, corny og sentimental ud over alle grænser, men på datidens hitliste - der var kun én, den blev sendt hver søndag og hed simpelt hen Top 20 - sameksisterede tåreperseren Edelweiss med de seneste heftige skiver fra Beatles, Stones og The Who. Vi troede jo, at Christopher Plummer sang, men faktisk mimede han bare til tenoren Bill Lee. Spænding og moral Vi befinder os i 30 ernes Østrig, og da krigen kommer til alpeidyllen, som filmen bruger to af sine tre spilletimer på at etablere, lykkes det faktisk at blande eksotiske elementer som spænding, integritet og moral ind i sammenhængen. Flugten fra syngespillet i Salzburg, som foregår for snuden af de nedrige nazister, er meget veludført. Og i det mindste på film kunne Julie Andrews virkelig tale og synge sammen med børn.

8 8 KÆRE PETER ROY KIRKEGAARD Var det ikke for mit gode humør, ville jeg overveje at anlægge injuriesag imod dig for dine utilstedelige udfald; du fortjener næsten ikke et svar. Men det får du: Man får den opfattelse, at det er enormt bittert at yde et stykke arbejde i basisgrupper eller studenterpolitiske fora. Er det det? Og hvis ja, hvorfor besværer du dig så med det? Har nogen mod din vilje pålagt dig det stykke arbejde? Angående studenterpolitik: Når jeg spørger mine bofæller her på kollegiegangen, om der også er begrænset tilslutning hertil på deres studier, svarer de enstemmigt ja. Og så spørger jeg dig: hvor forfærdeligt er det egentlig? Er det ikke et udtryk for, at folk generelt er tilfredse med det arbejde, der bliver gjort? Og hvis den manglende tilslutning har negative konsekvenser for den enkelte studerende, er hans eller hendes manglende protest så ikke et udtryk for, at det ikke betyder så meget for ham eller hende? Du skriver, at det er fremtiden og fremtidens faglige indhold, der er på spil, men du forklarer ikke hvorledes. Jeg tror, at du har en pointe i at kæde den manglende interesse sammen med den høje frekvens blandt læger af misbrug og selvmord, men hvorfor hænger disse ting sammen? Og er det alt? Har det virkelig ikke nogen dagligdags konsekvenser nu og her for os studerende, at så få af os er politisk aktive? Jeg håber for din sags skyld, at du er i stand til at præsentere nogle velfunderede svar på disse spørgsmål. For så længe folk ikke kan se noget at protestere overfor, så holder de sig væk, medmindre de kommer for det rent sociale (hvilket vel også kan være fint nok, men sjældent er det, der afføder visionerne). Eller sagt på en anden måde: giv mig noget kvalificeret reklame i stedet for en række lidet respektindgydende injurier. Fortæl mig, hvad det er værd at protestere over, så skal du se: så kommer folk. Se bare, hvorledes 2. og 3. semestrenes undervisningsaflysninger har fået folk op af stolen. For dér er noget at protestere over. Måske kunne de have undgået de forringelser af studiet, som de er blevet udsat for, hvis de havde været politisk aktive. Men sådan er det nu en gang: der skal lig på bordet, før der sker noget. ELLER også skal vi kunne se, at vores manglende engagement får ubehagelige konsekvenser. Så derfor, Peter, spar din galde og fortæl os INDRE ORGANER Debat i stedet for, præcis hvad vi risikerer eller sætter over styr og hvorfor. Vi kan dernæst se lidt på basisgrupper og Faglig Dag - og Christian Dobrzanski, du må også gerne læse med. Jeg mener, at man sagtens kan være aktiv og bidragydende udenfor disse fora. Først og fremmest mener jeg, at vi som medicinstuderende vitterlig er spændt hårdt for med pensum og eksamener i forhold til mange andre studier (men bestemt ikke alle). Desuden har ganske mange af os et arbejde ved siden af, og når man så også samtidig gerne vil være noget for sine nærmeste og for sig selv (sport, musik, hvad ved jeg), så har konkurrerende interesser hårde odds jævnfør min argumentation omkring studenterpolitik. Men fælles for langt de fleste af os (går jeg ud fra) må vel være, at vi gerne vil ende som gode læger. Og det bliver man altså på mange andre måder end at være med i basisgrupper eller komme til Faglig Dag. Jeg vil tilmed hævde, at det er noget sludder at påstå, at man ikke kan være selvstændigt tænkende, hvis man studerer, som var det en forlængelse af gymnasiet. Hvorfor mener I det? (Jeg mener mit spørgsmål helt seriøst!) Hvad med fremtidens topforskere, eller dem, der lægger et stort stykke uegennyttigt arbejde udenfor studie og medicinkredse, eller dem, der dyrker elitesport, eller dem, der går og leger med deres kunstneriske sider? Og hvad med dem, som bare gerne vil være dygtige? Har I ingen tiltro til, at disse studerende tager deres erfaringer og oplevelser med ind i lægehvervet? Skal de virkelig diskvalificeres? Og alle dem, der arbejder igennem FADL: er det ikke både samfundsgavnligt og fagligt relevant? Hav dog lidt respekt for folks interesser! Hvis folk ikke dukker op til Panumarrangementer, er det nok fordi, der er mere interessante ting, der trækker. Udbud og efterspørgsel! Mht. Faglig Dag, Christian, så lærer vi rent faktisk om alternativ behandling på studiet. Selv oplevede jeg det på hhv. 3. og 8. semester. Desuden er der mange andre medicinbeslægtede emner, som vi måske burde lære mere om, end vi gør, men vi skal nu en gang ikke ud og være diætister, psykologer, statistikere eller for den sags skyld alternative behandlere. Vel? Med venlig hilsen Emil Hermansen 10. sem., Rigshospitalet Basisgrupper VEDRØRENDE NEDSKÆRINGER Til Institutledere, Dekanatet og Fakultets Råd og studerende ved Det Sundhedsvidenskablige Fakultet. Vi er en gruppe studerende under Det Medicinske Studenter Råd, der har en fælles bekymring omkring de generelle besparelser på Københavns Universitet. Igennem medierne har vi erfaret, at kommende huslejestigninger er i vente tillige med besparelser på den kommende finanslov. Idet vi allerede har mærket til besparelserne, nærer vi interesse i at vide hvordan disse vil påvirke institutterne på alle områder og derigennem undervisningen. Som studerende føler vi, at vi ved for lidt, og er derfor nervøse for en forringelse af vores uddannelse. Denne skrivelse skal ses som en opfordring til at ytre jeres holdning omkring de generelle besparelser fra ministerierne. Vi tænker her både på den direkte indflydelse det vil få på uddannelsen, samt den indirekte indflydelse nedskæringer på forskningen vil medføre. Vi vil udfra jeres holdninger sammen med vores egne, udarbejde en fælles skrivelse som vi vil forsøge at opnå samlet opbakning om blandt de medicinstuderende. Vi ønsker at gøre en aktiv indsats mod besparelserne, men føler os langt fra rustet til det. Det er Jer der sidder med overblikket over hvor og hvordan besparelserne vil influere på vores uddannelse, og hvis vi vil gøre os forhåbninger om at blive taget alvorligt i en senere henvendelse til bevilligende myndigheder har vi derfor hårdt brug for jeres hjælp. Det som er vores force er, at vi har føling med vores medstuderende og derfor formentlig mulighed for at vinde opbakning blandt dem. Vi er fremtidens læger. På vegne af de studerende samt MSR Bjarke Hansen Henrik Frederiksen Christianne Eickhoff Dette brev er sendt til samtlige institutter som et indlæg i debatten omkring nedskæringerne. Vi opfordre endnu engang alle til at møde op til dabatmødet torsdag d. 2. november kl bagest i kantinen. ANSA-KØBEN- HAVN INVITE- RER TIL HØSTBALL!!! Sted: Fredriksberg Rådhuskælder Tid: Lørdag kl. 20:00 Pris: 250 kr/375 kr (medlemmer/ikkemedlemmer). Påmeldingsfrist: onsdag !! (Så vær rask! Du kan evt. meld deg på til meg på skolen.) Antrekk: Pent. På dagen, kl , holder vi skistafett på Gråbrødretorv, utenfor Peder Oxe. Det blir servering av gløgg og premier til beste lag. ANSA- Kbh sørger for ski og annet nødvendig utstyr... Still med et lag fra Panum gjerne utkledd! ALLE ER VELKOMMEN! Hilsen Vibeke Hagan. Spørsmål? Telefon: MEDICINER- REVYEN 2001 God aften du kommer tidligt hmmmm Hvad betyder denne sætning? Hvordan kommer man fra Hilda Heick til Eva Braun? Hvordan mimer man Butros Butros Ghali? Kan man lave et ordentligt slogan for Fårevejle?.. Er det overhovedet relevant? Alt dette og meget mere har revyen svaret på, så derfor er er det med udsøgt fornøjelse at vi kan indbyde til næste revymøde d.8/11 i kl. 20 i klubben. Så gamle som nye, dyk ned i rodekassen af fjollede ideer, dårlige jokes og tilnærmelsesvis patetiske morsomheder, og del dem med os andre på næste onsdag. På revyens vegne Martin vi myrder detektiven til sidst Sillesen GENERALFORSAMLING I P8'N Filmklubben P8 n indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Der skal stemmes om ændring af filmklubben P8 s vedtægter. Mødet vil finde sted torsdag d. 16/ 11 kl i studenterklubben. Vel mødt. Hilsen Rasmus Jacobsen

9 INDRE ORGANER 9 Basisgrupper, fortsat KÆRE ALLE DYKKER- INTERESSEREDE PÅ PANUM: HVAD ER PUC? PUC står for Panum Underwater Club. PUC er en nyligt dannet basisgruppe/klub på Panum, hvis interesseområde kun omfatter dykning. Vi arrangerer dykkerture for vore medlemmer, har lige fået bevilget en svømmehal til vintertræning samt har seriøse planer med at kunne tilbyde sportsdykkeruddannelser i klubregi. Tanken bag Der findes i dag i forvejen et utal af sportsdykkerklubber i København. Hvorfor så danne endnu en? Ideen har fra begyndelsen været en klub, hvor medlemsskaren kun består af studerende fra Panum og hvor kontingentet er til at betale. Vi har ingen ambition om at konkurrere om medlemmer med veletablerede dykkerklubber som AUG o.l. Sammenlignes udstyrskapacitet og medlemsskare er vi langt bagud. Men mon ikke der er mange panumstuderende, som kunne ønske sig at være med i en klub, hvor medlemmerne var ligesindede unge, som var i gang med samme uddannelse som dem selv, interesserede sig for mange af de samme ting og i det hele tage snakkede godt sammen? Det tror vi der har startet PUC, og det er disse studerende vi henvender os til. Hvem kan dykke i PUC? Klubben er åben for alle. CMAS, PADI, NAUI, snorkeldykkere, svømmere, kort sagt: alle. For at dykke i en klub under Dansk Sportsdykker Forbund i Danmark skal man have et CMAS certifikat eller skal tage et konverteringskursus, men ellers regerer der en evig diskussion om hvilket uddannelsessystem der er bedst. Dette vil vi dog ikke komme ind på her. Vi har i PUC bestemt at tillade alle at komme ud at dykke med os, uafhængigt af certifikat. Vi har LÅN AF KLUBBEN Fra d.d. er det ikke længere muligt, at betale depositum for lån af Klubben med checks. I fremtiden vil det kun være muligt, at betale via vores bankkonto reg konto nr i Den Danske Bank. Dvs. når du har modtaget besked fra Udlånsgruppen om at du har fået Klubben på en af de datoer du har søgt, skal du gøre følgende: Ved døren til lokale ligger en stak indbetalingskort. Et af disse medbringes i banken. I banken betales depositum på 1500,- senest 6 uger før arrangementet. Kvittering for denne indbetaling medbringes på Udlånskontoret mandag mellem som dokumentation for indbetalt depositum. Ved denne lejlighed vil du modtage en nøgle til Klubben. Efter afholdt arrangement returneres nøglen til Udlån. Udlånsgruppen sender snarest herefter en check med depositumet (fratrukket evt. skader olign.) til din hjemmeadresse. Aftaler indgået om lån af Klubben før d.d. er selvfølgelig stadig gældende. Med venlig hilsen Studenterklubben / Udlån ingen planer om konverteringskurser o.l., men før vi sender et nyt medlem under vandet sikrer vi os, på f.eks. et prøvedyk med en erfaren divemaster, at vedkommende ved, hvad man gør. Sagt på en anden måde: Vi sætter sikkerhed meget højt, og dykker altid med mindst makkerline og overfladebøje i nordiske vande, samt har altid en dykkerleder på stranden/båden til evt. alarmering i nødstilfælde. Økonomien bag Fra februar år 2001 fastsætter vi et nyt medlemskontingent. Strukturen bliver et indmeldelsesgebyr, i størrelsesordenen 2-300kr., som betales en gang for alle og derefter et halvårligt kontingent, omkring kr., som skal betales, hvis man ønsker at deltage i vore aktiviteter det pågældende semester. Synes man dette lyder dyrt, kan man blot sammenligne med AUG, som er en dykkerklub startet af biologistuderende og nu åben for alle. Medlemsgebyret der er halvårligt 600kr. Dykning er desværre en dyr sport, og en dykkerklub kan ikke drives på velvilje alene. Men er folk seriøst interesserede i sportsgrenen, er pengene givet godt ud. Fremtidige planer Vores 1. prioritet er at få anskaffet en mængde fulde SCUBA sæt, så vi er uafhængige af udlejning og kan gøre turene billigere for dem, der ikke ejer eget dykkerudstyr. Vi har også seriøse planer med at kunne tilbyde dykkerundervisning og udstedelse af certifikater, så nye medlemmer kan komme til. Endvidere er vores ønske om en klubbåd velkendt, og vi arbejder på sagen. Klubhus/lokale er undervejs og svømmehal har vi allerede fået bevilget. Ellers er det er medlemmerne i fællesskab som former klubben, hvormed det også er disse som har ansvaret for, at klubben kan vokse sig stor. Alle der kunne tænke sig at være behjælpelige med alt fra undervisning, bådføring til dykkerledelse og transport opfordres til at give deres besyv med. Det er jer, studerende, der har muligheden for at danne en velfungerende dykkerklub! Har du taget et dykkercertifikat for nogle år siden men ikke dykket siden? CROSS-TRICKET I de sene 70ére samt starten af 80érne benyttede man sig af mere hjemmetunings-venlige metoder inden for motor-cross sporten. Her vil jeg prøve at beskrive det nermere Når du alligevel har cylinderen afmonteret, kan du nemt udføre Cross- tricket. Du afmonterer stemplet, og finder den side der vender nedaf mod udstødningskanalen. Den side er som regel markeret ved det, at de fleste stempelfabrikanter har indgraveret en pil (i selve stempeltoppen) som peger i retning af den side som vender mod udstødningskanalen. Når du er parat til at gå videre, skal du som næste skridt, markere fladen som skal afrundes (lige som jeg har med kuglepen). Det sted du skal afrunde må ikke være hele vejen rundt på stemplet, og det er af største betydning at fladen du afrunder IKKE kan falde sammen med åbningerne til skyllekanalerne (set i linie deraf). Når du skal til at afrunde er det vigtigt at kende lidt til selve motorens konstruktion, men hvis du ikke gør det, kommer her et par tips ang. hvor meget du må slibe af. * Set fra stempeltoppen, må du file 1-2mm. nedaf (husk at runde) * Langt de fleste knallerter kan klare 1-1,5mm. * Puch & Kreidler kan også klare 2mm. Når du sliber fladen rund, gør du sådan: 1: Gør stempel frit. Det vil sige; afmonter stempelringene, låseringe og krydspind FØR du overhovedet begynder arbejdet!?meld dig ind i PUC! Mangler du nogen at dykke med??meld dig ind i PUC! Kan du ikke dykke i en DSF klub fordi du ikke er CMAS uddannet??meld dig ind i PUC! Er du allerede medlem i en anden klub??meld dig ud og meld dig ind i PUC :-) De kjærligste våde hilsener Christian (209) og Erik (209) PUC KALENDER Oktober, november 2000 samt februar og marts 2001: Svømmehalstræning 20:00 22:00 hver tirsdag Vigerslev allé skole Alle velkomne, da det ikke er nogen dykkerspecifik aktivitet. Mulighed for vand-polo/svømning/m.m. Aktiviteten er GRATIS, så se at få jer meldt til! Stadig ledige pladser på holdet! Februar 2001 Stiftende generalforsamling! Info kommer i MOK. April 2001 Weekendtur. 4 dyk i DK over en weekend, lørdag og søndag Maj 2001 Kullentur. 3 dage, med 2 overnatninger på Kullen. Torsdag - søndag. Fremragende dykning i sydsverige August 2001 Lysekil tur Årets højdepunkt. 8 dages dykkertur til den svenske vestkyst. Dykning i særklasse i sveriges Gullmarsfjord. Lodrette bjergvægge der rækker ned til dybder på over 100m! Efterår 2001 Første hold af elever starter på en dykkeruddannelse hos PUC. 2: Fastgør forsigtigt stemplet i en skruetvinge. 3: Find en fil (fin type) frem og fil skråt nedaf (husk fil max. 2mm. af) 4: Når du har filet, skal du nu gøre stedet rundt med et stykke sandpapir. 5: Når du er færdig skal du sikre dig at stedet er glat!! 6: Monter ringe, låseringe & krydspind igen. 7: Saml motoren og tag en tur. Når du udfører tricket kan du komme ud for at du skal indstille tænding samt karburator, men ikke altid.

10 10 INDRE ORGANER IMCC RESEARCH EXCHANGE Kunne du godt tænke dig: - at få bedre kontakt til det danske forskningsmiljø? - at indgå i et internationalt samarbejde for at fremme medicinstuderendes muligheder for at forske i udlandet? - at lære medicinstuderende fra andre semestre og andre lande at kende? Så kom til et uforpligtende møde for nye aktive i Research Exchange, i dag, onsdag d. 1. november klokken på IMCC kontoret, bygning 9.2, Panum Instituttet. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen Cæcilie, Jeppe og Sara. VIL DU/I UD OG REJSE MED STU- DIET? Så har du muligheden for at få et klinikophold I troperne med PIT. Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation under IMCC, som arrangerer 3-6 mdr. s ophold på hospitaler i Afrika, Indien og Sydamerika. Opholdet karakteriseres som et udvidet klinikophold, hvor du stifter bekendtskab med en lang række tropemedicinske sygdomme, samt følger dagligdagen på et hospital i den tredie verden. Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået farmakologi og mikrobiologi ved afrejse, og du skal være væk i minimum 3 mdr. (og maks 6 mdr.). Hvis dette har din interesse så kan du få et ansøgningsskema på dit lokale IMCC kontor NB: ANSØGNINGSFRISTEN ER ÆNDRET TIL 15/ 11 Har du spørgsmål kan du ringe til Lasse Andersen på tlf På vegne af PIT, Lasse. LEDIGE PLADSER FORÅR 2001 Hospital Land Tidspunkt pladser Kotagiri Indien 1 fra feb-april 1 (Øjenhospital) fra maj-juli 1 Arogyavaram Indien F01 2 (samme køn) EFTERÅR 2001 Hospital Land Tidspunkt pladser Kotagiri Indien E01 1 (Øjenhospital) Oddanchatram Indien E01 2 (samme køn) Bissamcuttack Indien E01 2 Arogyavaram Indien E01 2 (samme køn) Kigoma, Heri TanzaniaE01 2 Maua Kenya E01 1 Tororo Uganda E01 2 PLADSER UNDER UDARBEJDELSE Matayazo Tanzania E01? Mvumi Tanzania E01? Montevideo Uruguay E01?

11 69 TIMER I KLUBBEN timersbaren -en billedmontage fra crooner-fredag Galla og Sinatra... Fredag aften sluttede af med stil og fed musik. MOK's udsendte var dog ikke imponeret over mængden af juhupiger (antallet var lige omkring 0), men musikken var god og stemningen i top.

12 12 69 TIMER I KLUBBEN Glargaard på besøg Poul Glargaard optrådte som gæste bartender under 69- timersbaren i klubben. MOK's trofaste fotograf og sladderekspert var naturligvis på pletten. Som Krugge altid siger: "Poul er bare smadder venlig. og det er ikke engang lyv". Efter en hård tjans i baren sidder poul og slapper af med en kold øl.

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XXVIII 21. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

S t a t s R å d e t S t u d e n t e r r å d e t p å S t a t s k u n d s k a b

S t a t s R å d e t S t u d e n t e r r å d e t p å S t a t s k u n d s k a b Referat af StatsRådsmødet 12. møde, 7. april 2010 Dato: 07-04-2010 Sekretariatet Ref.: Referat møde 07-04-2010 Tilstede: Politologisk Studenterforum: Sarah Kjærgård Pedersen, Kathrine Salomonsen, Troels

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte November 2001 no 0 10 VidarNyt VidarNyt November 2001 Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 Kære læser Her får du endnu engang et kalendernummer. Vi

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. januar 2004 - telefonkonference

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. januar 2004 - telefonkonference Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat af MRs konstituerende møde

Referat af MRs konstituerende møde Referat af MRs konstituerende møde Dato og tid: 08/09/2015 kl. 17-19 Sted: Loungen, Medicinerhuset Referent: Silje Ordstyrer: Peter Tilstede: Peter, Vibeke, Kasper (studenterrådet), Sara, Mai-Britt, Tharsika,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Nr. XXIX 18. maj 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift RYSTENDE NUMMER AF MOK 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Nr VII 25 oktober 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AFSLØRING Vagtbureauet gemmer guld i stakkevis! Nu 1000-vis af ubesatte vagter på opskrivningen

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXVII 14. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes.

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes. Brugerråd: Formand: Ib Jensen Bo Marcher Jonna Kobbelgaard SFO leder: Conny Andersen Samuelsgårdens venner: Formand: Leif Erichsen Næstforman: Jesper Nielsen Asta Nørregaard Kasser: Jette S. Lauridsen

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere