Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 23"

Transkript

1 Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 23 Tid 24. juni, 2015 kl. 10:00 16:00 Sted Trinity, Erritsø Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze (via LYNC) Lars B. Harboe Henrik Hjorth Hansen Fritz Beck Ulrich Ida Joel Anette Krogh Niels Toftensberg Kristoffer Mitens Ask Gismondi Fosdal Søren Ilum Andersen Per Valentin Nielsen Michael H. Troelsen Christian Odgaard Martin Christensen Jørn Kjær Verner Jensen Karsten Feddersen Energi Danmark CGI Danmark Sonlinc NRGi Scanenergi SE DONG Energy DONG Energy SEAS-NVE Energi Midt KMD EG Utility 1. juli 2015 JHH/XVJE Deltager delvist Mogens Juul Sass-Petersen Per Bergstedt Steen Jungdal Fraværende Hanni Pham SEAS-NVE Annemette L. Carlsen Energi Fyn Henrik Sølvbjerg Larsen KMD Jesper Meik Nielsen NEAS Erik Jepsen TREFOR Susanne M. Sørensen Energi Nord Jens Rahn Kopi s hjemmeside Referent Joan Haahr Hemmingsen Næste møde 18. august 2015 Dok. 14/ /9

2 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. BRS-ændringer håndtering af elvarme (materiale udsendes inden mødet) 4. Status E2E-test a. b. It-leverandører c. Fixes og releases 5. Status datamigrering a. Den kritiske milepæl skal overholdes b. Håndtering af solceller 6. Status datakonsistens a. Krav til aktørerne it-understøttelse 7. Eventuelt Bilag: Actionliste Materiale fra mødet kan findes på følgende link: 1. Referat fra sidste møde v/ Verner Jensen, Der var ingen kommentarer til referatet, som dermed blev godkendt. Actionlisten 18. Fusion af netområder: En række tekniske forudsætninger skal være opfyldt. Det er kommunikeret til de aktører, der overvejer en fusion. 19. WP16 kontrolrapport: Udviklingen er i gang, og indkalder til møde om dette i august. 21. s tilgængelighed i cut-over perioden er ved at blive planlagt. 26. Elvarme-afgifts-startdato: Fejlen rettes i Migreringsguiden, og migreringsapplikationen opdateres. 26. BRS- og RSM-guide opdatering: Dokumenterne færdiggøres efter elvarmeafklaringen på mødet her og sendes til TI-gruppen denne uge til endelig godkendelse. 2. Status projektet i almindelighed v/ Verner Jensen, Nogle bekendtgørelser forventes først til efteråret. Det er diskuteret i Den Koordinerende Styregruppe, hvorvidt der ville kunne blive tale om en udskudt ikraft- Dok. 14/ /9

3 træden af bekendtgørelserne, altså efter 1. april Dansk Energis Standardaftale forventes også først godkendt af Energitilsynet til efteråret. Der er indkaldt til ekstra møde i flexafregningsarbejdsgruppen denne uge: Forslag om at skift til flexafregning indmeldes dagen efter gennemførelse Drøftelse af generelle varslingsregler Skift af flexafregning dagen efter udskiftning af måler ville have direkte effekt på residualkurven og give skæv prisfordeling? Vi er hos ved at vurdere konsekvenserne. Men primært rammes den største elleverandør i netområdet i relation til afregning. De resterende skabelonafregnede kunder vil herudover få en forskydning fordelingsmæssigt i deres forbrug mellem de måneder, hvor udrulningen foregår. Vil slutbrugeren ikke opleve et knæk i priskurven? Nej, dette vedrører kun en ændret afregningsform til flexafregning mellem netvirksomhed og elleverandør. Overfor slutkunden skal en prisændring varsles efter de normale regler herfor, så dette er under forudsætning af, at der ikke kommer en prisændring. Er der taget højde for, at netvirksomhederne skal kunne indsende timedata til DataHub? Netvirksomhederne skal sikre, at de kan indsende timedata. I den beskrevne løsning lægges der op til en velovervejet indfasningsproces fra 1. juli Det var vor forventning, at alle netvirksomheder ville sikre indsendelsen gennem først at starte med indsendelse af timemålinger for skabelonafregnede. Bliver dette ikke tilfældet, må netvirksomhederne sikre en fornuftig test på anden vis. I BRS erne er varsling vedr. indfasning ikke beskrevet i detaljer, idet vi har ønsket at bibeholde en vis fleksibilitet på området. TI-gruppen konkluderede, at afklaringen vedr. varsling og indmeldelse ikke er tidskritisk, da det ikke påvirker BRS erne (og dermed it-leverandørerne). Der kan varsles via webforms, markedsportal eller andet. Verner sender en orientering til TI-gruppen efter mødet i flexafregningsarbejdsgruppen. (Ref. Bem.: Arbejdsgruppen nåede ikke frem til en afklaring omkring indfasning af flexafregning og varsling heraf på mødet der arbejdes videre med sagen). Elleverandørerne vil ikke være forpligtet til at sende en faktura til slutkunden i forbindelse med skift af afregningsform, men for mange af elleverandørerne vil det kræve it-ændringer i faktureringsløsningen, hvis denne skal håndtere to afregningsformer i samme periode. Regionale møder er afholdt med fokus på E2E-testen og datamigrering. Slides er rundsendt til TI-gruppen og lægges ligeledes på hjemmesiden. Er afregningstesten i fare, som følge af at milepælen 1/ vedr. datamigrering ikke holder? Hos er der tæt kontakt til de netvirksomheder, der er bagud. Der er netop udsendt en miniguide vedr. migrering af solceller, da det har givet Dok. 14/ /9

4 netvirksomhederne udfordringer. vurderer, at milepælen den 1/ fortsat kan overholdes, men det kræver en fokuseret indsats fra alle parter. E2E-test er i gangsat, og en lang række brugere/aktører er oprettet. Større testaktivitet forventes efter sommerferien. Datakonsistens - Én aktør har deltaget i s test af datakonsistensløsningen og en anden er på vej til at gå i gang. Pr skal alle aktører have valgt, om de vil anvende s løsning eller selv stå for kontrollen af datakonsistens, der skal starte cut-over-test gennemføres hos i juli. Ingen aktører deltager, men der sendes løbende information ud til it-leverandørerne. I testen til december har brug for en bred aktørdeltagelse! Hvad er output af cut-over-testen? Konverteringer af system og data testes ud fra en meget detaljeret drejebog. Dokumentationen og erfaringerne fra testen overføres til driften i, også ift. kommunikationen til aktørerne. Indsendelse af timedata for skabelonkunder - Det er væsentligt for alle aktører at få testet håndteringen af store datamængder i god tid inden indfasningen af flexafregning. Indtil videre indsender TREFOR (via Edifact) og SEAS- NVE. SE vil gerne deltage med indsendelse via XML, og desuden har NRGi og EnergiNord meldt interesse for at indsende timedata. Det er nødvendigt, at også nogle elleverandører deltager, således at udsendelse af data fra DataHub og modtagelsen af data hos elleverandørerne bliver testet. 3. BRS-ændringer håndtering af elvarme v/ Verner Jensen, Den reviderede BRS-guide indeholder udover elvarmehåndteringen 4 mindre rettelser ift. sidste TI-møde. Det fremgår af præsentationen fra mødet. BRSguiden planlægges udsendt i denne måned. I RSM-guiden, der udsendes sammen med den reviderede BRS-guide, er stamdatatabellerne blevet præciseret på baggrund af spørgsmål fra aktørerne. Præciseringerne skal fremgå af ændringsloggen i RSM-guiden. Mødedeltagerne spurgte til, hvor stamdatatabellerne kan hentes i Excel-format. Regnearkene lægges på s hjemmeside sammen med RSM-guiden). Spørgsmål til BRS-045: Hvis der rykkes for timeværdier på child til skabelonafregnet målepunkt, bliver årsagskoden så skabelonafregnet? Ja, vi fastholder forretningsårsag D27 baseret på en demokratisk afgørelse mellem it-leverandørerne. Dok. 14/ /9

5 Elvarmehåndteringen blev diskuteret. Den skitserede løsning fra blev ændret, således at elvarme og øvrige kundestamdata håndteres i én samlet besked i BRS-015. Elvarme-startflaget vil ikke altid stå korrekt, idet dateringen for dette vil være gyldighedsdato for stamdatabeskeden og ikke elvarmeafgiftsstartdatoen. Beregningsmotoren skal tage højde herfor og altid anvende elvarmeafgiftsstartdatoen, uanset at elvarmeflaget først tilføjes/fjernes på et senere tidspunkt. udsender beskrivelse og revideret BRS-guide til TI-gruppen torsdag for offentliggørelse hurtigst muligt derefter. Elvarmenotatet bliver bilag til kap. 6 i BRS-guiden. Flytte- og tilflytningsprocesserne kan ikke bruges til at tilmelde elvarme! Ved stop af elvarme fjernes flaget og stop indsendes bliver det stående i stamdata? Ja, stopdatoen vil blive stående. Elvarme kan godt fjernes tilbage i tid? Ja en måned tilbage i tid. Stamdatabeskeden afvises, hvis elvarmeafgiftsstartdatoen (reelt stopdato) er mere end 31 kalenderdage tilbage i tid. Det er en frist og skal ikke kodes ind af it-leverandørerne, da det kan blive ændret som følge af afklaringer med SKAT. Elvarme kan ikke meldes ind hen over et leverandørskift. Kan man ændre elvarmestartdato uden at ændre på elvarme-flaget? Nej, dette vil blive afvist. Hvis flaget fjernes, vil elvarmeafgiftsdatoen blive opfattet som slutdato for elvarme. Hvordan sikrer vi ensartethed ift. afgifter og forbrug kontra forventet forbrug? Det er elleverandørernes ansvar. Det skal over tid sikres, at der er overensstemmelse mellem den afgift elleverandøren opkræver hos slutkunden, og den afgift der betales til netvirksomheden (afsnit 1.6). Til fremsendelse af D14 er det legitimt, at netvirksomhederne laver deres egen model, men det anbefales at anvende beregningsmotoren i DataHub. D14 kan fjernes ved at nedlægge målepunktet (BRS-007). 4. Status E2E-test v/ Mogens Juul Sass-Petersen, Ca. 50 aktører er oprettet, hvor ca. 180 i alt forventes. har bemanding på ift. support af E2E-testen hele sommeren, dog forventes et nedsat aktivitetsniveau. På Supportportalen og på E2E-hjemmesiden ligger en status på testcase-niveau, der viser, om test kan gennemføres på den pågældende testcase. Ved nogle grønne testcases, kan der være specifikke forudsætninger, som skal være opfyldt i så fald er det skrevet som en kommentar. I regnearket fremgår det ligeledes, hvornår eventuelle fejl rettes i en opdatering af E2Etestmiljøet. 3 it-leverandører er tæt på at have gennemført alle testcases. Dok. 14/ /9

6 Virker testcasen vedr. aggregerede engrosydelser? Ja, den skulle virke. Den fejler ved to aktører, hvor vi har dialog med itleverandøren ift. deres systemer. opdaterer regnearket, hvis der viser sig fejl af generel karakter fra flere aktører. Fejlene kan skyldes manglende BRS-forståelse. Har onlinemøde været overvejet til efteråret ift. at informere om typiske fejl? Vi kigger på det, også ift. typiske fejl. Vi har ugentlige møder med itleverandørerne og overvejer at inddrage aktørerne efter sommerferien. Hvornår lægges der historiske timedata på de fiktive målepunkter (BRS-047 og BRS-048)? Vi lægger det på ved forespørgsel fra aktørerne. Hvornår kan afregningstesten køres? Det er via BRS27 og kontrolrapporten WP16. Tingene er sat op i E2E-testmiljøet og kan køres fra medio oktober. Tidsfristerne på testmiljøet fremgår af vejledningen Tidsfrister for transaktioner udført på E2E-testmiljøet på E2E-hjemmesiden. 5. Status datamigrering v/ Per Bergstedt og Steen Jungdal, Der er udsendt en miniguide vedr. migrering af solceller, hvor der er oprettet og migreret lidt rigeligt med målepunkter ind, og hvor der har været en del spørgsmål. Der bliver oprettet en ny målepunktsstatus, så målepunkterne kan nedlægges som følge af migrering. Der er ikke timemålere ved alle solcelleinstallationer, derfor muligheden for en aflæsning pr. år også. Der var opbakning fra it-leverandørerne til, at miniguiden ikke opdateres yderligere, selvom der på mødet blev påvist, at ikke alle tekniske varianter er med i guiden (primært vedr. D04-indsendelse, der ikke er obligatorisk og som godt kan sendes som time-værdier). Herudover blev indsendelse af måledata for gruppe 6 drøftet. Forbrug må ikke indsendes som kvartersværdier. D06-leverancen til net kan indsendes som enten kvarters- eller timeværdier, mens D06 målepunkter i de øvrige nettoafregningsgrupper altid skal være på kvartersbasis i VestDanmark. Kontrolrapporten WP16 vises dog altid på timebasis. Kommer der en miniguide for gruppe 4, produktionsanlæg, der er kvartals- /månedsafregnede? Action: kigger på, om der skal tilføjes et afsnit i nettoafregningsnotatet om de kvartalsafregnede, men vil først se, hvor stort problemet reelt er. Hvornår udsender migreringsudtrækslisterne vedr. værks-gsrn og solceller? Næste uge genereres en rapport vedr. værks-gsrn (D18) og lægges op på Serviceportalen. Dok. 14/ /9

7 Oversigt over D04 (nuværende D02) målepunkter i gruppe 6 udsendes efter sommerferien. Fra Selvbetjeningsportalen kan netvirksomhederne udtrække lister over egne solcelleinstallationer. Skal der både tarif på D08 og på forbrugsmålepunktet til rådighedsbetaling? Nej. M1 skal estimeres for at beregne D08. Det er derfor af Dansk Energi foreslået at opkræve rådighedsbetalingen for solceller som et abonnement på E17 i stedet. Når der ikke er overskudsproduktion, skal man så indsende 0 på D04? Det er op til netvirksomheden at afgøre. Der er ingen krav om indsendelse af 0- værdi. Må vi indsende timedata for D02 (teknisk målepunkt) nu? Ja. Et målepunkt uden en parent bliver ikke afregnet, så indsendelse af data påvirker ikke noget. Må man indsende timedata for gruppe 6 pr ? Ja, disse timedata har intet med flexafregning at gøre. På Serviceportalen kan der ses en oversigt over, hvad netvirksomhederne har migreret ind. Der kommer indenfor de næste par dage mulighed for, at netvirksomhederne kan lægge status ind for, hvor langt de er i migreringen. En opdateret version af dokumentet med migreringsformater lægges på datamigrerings-hjemmesiden snarest. Hvorfor er mængden af migrerede stamdata ikke højere? Nogle it-leverandører har haft udfordringer med deres migreringssystemer, men vi forventer stigninger den næste uges tid. 2 netvirksomheder har fået dispensation grundet henholdsvis en fusion og skift af it-system. 63 mio. datarækker er håndteret i migreringen indtil videre, og migreringsteamet hos er bemandet hele sommeren. 6. Status datakonsistens v/ Verner Jensen, Fra skal netvirksomheder og elleverandører mindst en gang pr. måned gennemføre tjek af datakonsistens på samtlige målepunkter for udvalgte stamdatafelter. 7. Eventuelt Hvad skal indsendes, når målepunktet har tilslutningsstatus afbrudt? Der skal indsendes 0-værdier. rykker ved manglende indsendelse. Dok. 14/ /9

8 Skal de migrerede tilknytninger ændres til at gælde fra ? Nej. Engrosmodel-setup et på DataHub træder først i kraft , så tilknytninger fra før denne dato får automatisk betydning startende fra Hvad er afregningsrelevante data, når tarifferingsmodellen ikke er på plads? Aktørerne skal lægge så korrekte tariffer ind som muligt og skal derudover være opmærksom på at overholde varslingsreglerne for prisændringer. 1. januar 2016, bør man dermed kunne stole på de indlagte priser/links ift. acontoberegninger. Kan nye formler på D12-målepunktet komme med som en aktivitet i cut-overguiden? Ja, vi er ved at kigge på det. Vi har nogle formler, vi gerne vil have stoppet? (vil lave beregningerne selv) Markedssupport hos skal kontaktes. Elleverandørerne skal ikke have information om formelændringerne, så længe de modtager måledata som sædvanligt. Opløses et eksisterende målepunkt i flere nye målepunkter skal elleverandøren dog orienteres herom. Sammenhængen mellem E17 og E18 målepunkterne (søster-relation) kan skrives i kommentarfeltet i målepunktsstamdata. Det bør beskrives et sted (udover i migreringsdokumentationen), hvorvidt de elafgiftsfritagede fortsætter med koder efter migreringen. Action: kigger på det. Det kunne være i prisliste-informationen. Dok. 14/ /9

9 8. Actionliste 18 Afsluttet Det undersøges, hvorvidt netområder kan fusioneres pt og hvis ikke, hvornår det i så fald forventes. 19 I gang og itleverandørerne skal afstemme, hvordan WP16 bedst kan anvendes til kontrol af afregningsgrundlaget. Fusion er mulig dog er der en række tekniske forudsætninger, der skal være på plads. beskriver WP16 og indkalder itleverandørerne til et møde herom i august måned. XVJE XVJE ID Status Beskrivelse Løsning Ansvar Forventet løst dato 24. juni August I gang Cut-over tilgængelighed Forslag til, hvilke udvalgte tidspunkter, der kan være nødvendige i relation til arbejdsopgaver for netvirksomheder og elleverandører. Der skal der laves særskilte aftaler med it-leverandørerne om deres tilgængelighed. XKAF August Afsluttet Elvarmestartdato Fejlen vedrørende elvarmestartdato rettes i Migreringsguiden og systemet opdateres, således at indkommende datoer ikke overskrives med XSTJ Maj Afsluttet BRS- og RSM-guide udgives i opdateret version Udgave inkl. sidste rettelser og håndtering af elvarme frigives på hjemmeside efter gennemsyn/godkendelse i TIgruppen. XVJE Maj I gang Kommer der en miniguide for gruppe 4, produktions- kigger på, om der skal tilføjes et afsnit i XVJE August 2015 anlæg der er kvartals- /månedsafregnede. nettoafregningsnotatet om de kvartalsafregnede, men vil først se, hvor stort problemet reelt er. 29 I gang Det bør beskrives et sted (udover i migreringsdokumentationen), hvorvidt de elafgiftsfritagede fortsætter med koder efter migreringen. ser på sagen XKAF August 2015 Dok. 14/ /9

Teknik & Implementeringsmøde 32, Referat

Teknik & Implementeringsmøde 32, Referat Teknik & Implementeringsmøde 32, Referat Tid 16. marts, kl. 13:00-16:00 Sted Lync,, Erritsø; Deltagere Navn Virksomhed Fraværende Anne Marie Groos André Bryde Christensen Anette Krogh Annemette L. Carlsen

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 22

Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 22 Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 22 Tid 13. maj, 2015 kl. 9:00 14:30 Sted, Erritsø (Store Bjørn) Deltagere Navn Virksomhed Deltager delvist Fraværende Fritz Beck Ulrich Ida Joel Sten Clausen

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 14. januar 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Simon Jørgensen Energi Danmark Annemette L. Carlsen Energi

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde 31, Referat

Teknik & Implementeringsmøde 31, Referat Teknik & Implementeringsmøde 31, Referat Tid 10. februar, kl. 10:00-12:00 Sted Lync,, Erritsø; Deltagere Navn Virksomhed Fraværende Anne Marie Groos André Bryde Christensen Anette Krogh Annemette L. Carlsen

Læs mere

2015-8-26 Dialogforum 21, referat

2015-8-26 Dialogforum 21, referat 2015-8-26 Dialogforum 21, referat Tid 26. august 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Lync-møde Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana Monberg Annemette L. Carlsen Ane Rask

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Elvarmemotor 4. HTX 5. Status E2E-test 6. Status fejl på DataHub

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde 33, Referat

Teknik & Implementeringsmøde 33, Referat Teknik & Implementeringsmøde 33, Referat Tid 19. april, 2016 kl. 13:00-15:00 Sted Lync,, Erritsø; Inviterede Navn Virksomhed Fraværende Anne Marie Groos André Bryde Christensen Anette Krogh Annemette L.

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen, Møde 6, referat

Teknik- og implementeringsgruppen, Møde 6, referat 2014-02-03 Teknik- og implementeringsgruppen, Møde 6, referat Tid 3. februar 2014, kl. 10.00-16.00 Sted, Erritsø Deltagere Simon Jørgensen Energi Danmark Annemette L. Carlsen Energi Fyn Søren Illum Andersen

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 28. januar 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 18. marts 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

Dialogmøde 20, referat

Dialogmøde 20, referat 2015-06-25 Dialogmøde 20, referat Tid 25. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Lync-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 18. februar 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

REFERAT TI-MØDE 7 REFERAT. Tid: 24. august 10:00-15:00. Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

REFERAT TI-MØDE 7 REFERAT. Tid: 24. august 10:00-15:00. Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia REFERAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 REFERAT TI-MØDE 7 Tid: 24. august 10:00-15:00 Dato: 24. august 2017 Forfatter: CSI/CSI

Læs mere

2014-08-18 Teknik og implementeringsmøde, referat

2014-08-18 Teknik og implementeringsmøde, referat 2014-08-18 Teknik og implementeringsmøde, referat Tid 18. august 2014 Sted Påfuglen, Erritsø Anette Gade Andersen / Simon Jørgensen Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L. Carlsen Energi Danmark Energi

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

2015-05-20 Dialogmøde 19, referat

2015-05-20 Dialogmøde 19, referat 2015-05-20 Dialogmøde 19, referat Tid 20. maj 2015 kl. 10.00-15.00 Sted Erritsø Delatagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L. Carlsen

Læs mere

Teknik og implementeringsmøde, referat

Teknik og implementeringsmøde, referat Teknik og implementeringsmøde, referat Tid 30-04-2014, kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Virksomhed Anette Gade Andersen/Simon Jørgensen Energi Danmark Tina Lykke Skafsgaard Hentze

Læs mere

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat 27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat Tid 27. maj 2014 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Annemette L. Carlsen Fritz Beck Ulrich Ida Joel Anette Krogh Kim Kristensen Niels Toftensberg Kristoffer

Læs mere

Teknik- og Implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og Implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og Implementeringsgruppemøde, referat Tid 19. november 2014 kl. 10.00-16.00 Sted Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30 Snoghøj, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke

Læs mere

Teknik- og Implementeringsgruppemøde 26, referat

Teknik- og Implementeringsgruppemøde 26, referat Teknik- og Implementeringsgruppemøde 26, referat Tid 22. oktober, 2015 kl. 13:00-16:00 Sted Ørnen,, Erritsø; Lync-møde Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Anette Krogh Niels Toftensberg

Læs mere

Dialogforum 26, referat

Dialogforum 26, referat 2016-01-14 Dialogforum 26, referat Tid 2016-01-14 Sted Energinet.dk Lync Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L.

Læs mere

Engrosmodellen Dialogforum

Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Møde 10 27. august 2014 25.08.2014 DOK: 14-15485-8 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a. Tids- og aktivitetsplan b. Forskrifter, BRS og RSM c. Indsendelse

Læs mere

2014-02-05 Dialogforum, referat

2014-02-05 Dialogforum, referat 2014-02-05 Dialogforum, referat Tid 5. februar 2014 kl. 13.00-15.00 Sted Lync møde Deltagere Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Clement Johan Ulrichsen DONG Energy Anette Gade

Læs mere

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat 2015-02-25 Dialogmøde 16, referat Tid 25. februar 2015 kl. 13.00-16.00 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Teknik- og Implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og Implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og Implementeringsgruppemøde, referat Tid 16. december 2014 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE Dialogforum, referat Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Aktør Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Kristoffer Mitens Tina Lykke Skafsgaard Hentze Ane Rask Annemette

Læs mere

2014-12-17 Dialogmøde 14, referat

2014-12-17 Dialogmøde 14, referat 2014-12-17 Dialogmøde 14, referat Tid 17. december 2014 kl. 13.00-15.00 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Referat Teknik og implementeringsmøde 3

Referat Teknik og implementeringsmøde 3 Referat Teknik og implementeringsmøde 3 Energinet.dk.dk, 19. december 2016 fra kl. 10.00 til 16.00 Deltagere Søren Vesterager, Energinet.dk André Bryde Alnor, Energinet.dk Martin Lervad Lundø, Energinet.dk

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 26 22. Oktober 2015 14-15488-61 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 26 22. Oktober 2015 14-15488-61 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 26 22. Oktober 2015 14-15488-61 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet milepælsopfølgning 4. Status i henhold

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 8

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 8 1/13 Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia REFERAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 8 Tid: 26. oktober 2017 kl. 9:00-10:30 Sted: Lync (telefonmøde)

Læs mere

DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08-2012

DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08-2012 DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08- Tid 10.00-12.00 Sted LYNC møde Deltagere Henrik Hornum (Dansk Energi) Poul Berthelsen (NRGi) Niels Toftensberg (DONG Energy) Lene Erfurt (DONG Energy) Carsten Bang

Læs mere

Dialogforum 28, referat

Dialogforum 28, referat 2016-03-21 Dialogforum 28, referat Tid 2016-03-21 Sted Energinet.dk Lync Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L. Carlsen Ane Rask Jannie

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1 Engrosmodellen Dialogforum 16. december Møde 25 14-15485-60 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status 3. Risikovurdering 4. Eventuelt 14-15485-60 2 KSED Tilbagemelding fra mødet 30.11.2015 14-15485-60

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 30 4. Februar 2016 14-15488-71 1 Agenda 1. Etablering af Change Advisory Board 2. Leveranceplan kommentarer og holdninger 3. Eventuelt 14-15488-71

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

Referat Teknik og implementeringsmøde 2

Referat Teknik og implementeringsmøde 2 Referat Teknik og implementeringsmøde 2 Energinet.dk.dk, 7. november 2016 fra kl. 10.00 til 15.00 Deltagere Søren Vesterager, Energinet.dk André Bryde Alnor, Energinet.dk Martin Lervad Lundø, Energinet.dk

Læs mere

Dialogforum 25, referat

Dialogforum 25, referat 2015-12-16 Dialogforum 25, referat Tid 2015-12-16 Sted Energinet.dk Lync Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L.

Læs mere

TEKNIK- & IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 6

TEKNIK- & IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 6 1/13.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia REFERAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 TEKNIK- & IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 6 Tid: 19. juni 2017 Sted: Føniks,, Erritsø Dato: 19. juni

Læs mere

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1 Cut-over Teknisk Cut-over 30. April 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda Gennemgang af Teknisk Cut-over Koordinering mellem Teknisk Cut-over og Migrering Opsummering af Pre- og Post Cut-over Processen fremadrettet

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5 Maj 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 1 VELKOMMEN Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 2 1 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 Actionlisten

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Dialogmøde 13, referat

Dialogmøde 13, referat 2014-11-27 Dialogmøde 13, referat Tid 27. november 2014 kl. 10.00-16.00 Sted Ørnen, Erritsø Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy

Læs mere

Teknik- og Implementeringsgruppen Datamigrering

Teknik- og Implementeringsgruppen Datamigrering Teknik- og Implementeringsgruppen Datamigrering 30. April 2014 Dato - Dok.nr. 1 Sidste nyt på datamigrering og udvidelser Bliver der nye data der skal migreres Kommer der ændringer til filtype 1, 2 og

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status 3. Tids- og aktivitetsplan 4. Ændringsstyring og E2E-godkendelse 5. Retningslinjer for

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 33 19. April 2016 14-15488-80 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status engrosmodellen 3. Elvarmemotor forslag til håndtering af skæve aflæsninger

Læs mere

Dialogforum 29, referat

Dialogforum 29, referat 2016-05-26 Dialogforum 29, referat Tid 2016-05-26 Sted Energinet.dk Lync Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L. Carlsen Ane Rask Jannie

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 15 19. november 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status E2E-test 3. Status datamigrering 4. Status datakonsistens 5. Nyt lovforslag konsekvens

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen møde 24, referat

Teknik- og implementeringsgruppen møde 24, referat Teknik- og implementeringsgruppen møde 24, referat Tid 18. august, kl. 10:00 16:00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Henrik Hjorth Hansen Ida Joel Anette Krogh

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen, Møde 4, referat

Teknik- og implementeringsgruppen, Møde 4, referat 2013-12-11 Teknik- og implementeringsgruppen, Møde 4, referat Tid 11. december 2013, kl. 10.00-16.00 Sted, Erritsø Deltagere Søren Illum Andersen Energi Midt Lars Cronwald Energi Nord Fritz Beck Ulrich

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 5: REFERAT

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 5: REFERAT 1/17 Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 5: REFERAT Tid: 4. maj 2017 kl. 10.00 til 15.00 Sted: Store Bjørn, Energinet,

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 August 2017 VELKOMMEN V. Per Bergstedt Opdatering af BRS- og RSM-guide Møde i arbejdsgruppen 30. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Actionlisten Dialogforum Flexafregning

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 18 28. januar 2015

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 18 28. januar 2015 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 18 28. januar 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status ny model for datakonsistens

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Tid Mandag 30. november 2015, kl. 15.00 17.00 Sted Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk afbud

Læs mere

Tredjepartsadgang. Til Datahub i Engrosmodellen. André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil

Tredjepartsadgang. Til Datahub i Engrosmodellen. André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil Tredjepartsadgang Til Datahub i Engrosmodellen André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil 1 Agenda 1. Velkomst og baggrund 2. Status på igangværende projekter 3. Hvem kan blive tredjepart 4. Proces

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde Engrosmodellen Dialogforum 21. marts 2016 Møde 28 14-15485-68 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status parathedsparametre 3. Risikovurdering 4. Indstilling til KSED 5. Eventuelt 14-15485-68 2 Opfølgning

Læs mere

2015-10-28 Dialogforum 23 referat

2015-10-28 Dialogforum 23 referat 2015-10-28 Dialogforum 23 referat Tid 2015-10-28 Sted Energinet.dk Erritssø, Store Bjørn Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Yvonne Kaysen Christian Svitring Annemette L. Carlsen Ane Rask Tina Lykke Skafsgaard

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Risikovurdering af Engrosmodelprojektet

Risikovurdering af Engrosmodelprojektet Risikovurdering af Engrosmodelprojektet Godkendt af dialogforum d. 2. Oktober 2014 Dok. 14/23107-6 Oktober 2014 1 Vurdering af risici - generelt Proces for udarbejdelse af fælles risikovurdering Deltagere

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 28 9. December 2015 14-15488-65 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Siden sidst b) E2E-test c) Kendte fejl listen d) Datamigrering

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde

Teknik & Implementeringsmøde Teknik & Implementeringsmøde 1 23. august 2016 Klassificering: 1 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Actionlisten 3. Afrunding af idriftsættelsen af Engrosmodellen - herunder releaseplan for udeståender

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

27.08.14 Dialogforum referat

27.08.14 Dialogforum referat 27.08.14 Dialogforum referat Tid 27. august, 2014 kl. 13:00 15:30 Sted Lync-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina Lykke

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde august Dok. nr.: 14/

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde august Dok. nr.: 14/ Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 24 18. august 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed milepælsopfølgning 3. Spørgsmål til afklaring a. En enkelt

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 34 18. maj 2016 14-15488-83 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet 4. Evt. udfordringer i relation til engrosafregning

Læs mere

DataHub implementeringsprojekt

DataHub implementeringsprojekt DataHub implementeringsprojekt Referencegruppe Forbrugerrådet FSE It-leverancestyregruppe Søren Dupont Kristensen, Formand () Claus W. Kofoed () Torben Glar Nielsen () Logica Projektleder Colin Sanderson

Læs mere

Referat Teknik og implementeringsmøde 1

Referat Teknik og implementeringsmøde 1 Referat Teknik og implementeringsmøde 1 Store Bjørn, Energinet.dk, 23. august 2016 fra kl. 10.00 til 14.00 Deltagere Søren Vesterager, Energinet.dk 26. august 2016 BSJ/BSJ André Bryde Alnor, Energinet.dk

Læs mere

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012 DataHub Dialogmøde 6. august 2012 Dagsorden 1. Overordnet status 2. Aktørtest 3. Krydsende processer 4. Solceller 5. Dialog og Eventuelt DataHub planlægningsmøde 6. juni 2012 2 Status Udviklingen af DataHub

Læs mere

Vejledning til WP16-engrosafregning

Vejledning til WP16-engrosafregning Til Netvirksomheder og elleverandører Vejledning til WP16-engrosafregning 9. december 2015 xvje/ach Version 1.0 Dok. 13/81118-100 Klassificering: Offentlig/Public 1/9 1. WP16-engrosafregning Formålet med

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 28. oktober. Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 28. oktober. Møde Engrosmodellen Dialogforum 28. oktober Møde 23 14-15485-51 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Spørgeskemaundersøgelsen oktober b) Væsentlige milepæle i tids- og aktivitetsplanen

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

Dialogforum møde 4, referat

Dialogforum møde 4, referat 2014-01-08 Dialogforum møde 4, referat Tid 8. januar 2014 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Clement

Læs mere

Referat Engrosmodel Projekt - Teknik- og Implementeringsgruppen,

Referat Engrosmodel Projekt - Teknik- og Implementeringsgruppen, Referat Engrosmodel Projekt - Teknik- og Implementeringsgruppen, Møde 1 Tid 10.00-16.00 Sted, Erritsø Deltagere Navn Simon Jørgensen Annemette L. Carlsen Søren Ilum Andersen Susanne Majlund Sørensen Lene

Læs mere

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodellen Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift 23. marts 2016 16/02558-4 23-03-2016 1 Indhold 1. Opfølgning parathedsvurdering

Læs mere

Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat

Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat Tid Onsdag d. 4. juni 2014 kl. 10.30-16.00 Sted Energinet.dk, Erritsø Deltagere Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Clement

Læs mere

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER DAGSORDEN Velkomst og præsentation DataHub o Introduktion o Levering af målere o Aflevering af

Læs mere

Engrosmodellen. Cut-over strategi og plan Vers. 1.1 (Opdateret 1.5.2015) 13-100811-12 1

Engrosmodellen. Cut-over strategi og plan Vers. 1.1 (Opdateret 1.5.2015) 13-100811-12 1 Engrosmodellen Cut-over strategi og plan Vers. 1.1 (Opdateret 1.5.2015) 13-100811-12 1 Målsætning for cut-over planen Cut-over planen har til formål at sikre, at overgangen fra den nuværende markedsmodel

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015 Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. udkast til opdaterede markedsforskrifter for Engrosmodellen som følge af seneste lovændringer af Elforsyningsloven, Lov om afgift af elektricitet og momsloven (Lov

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 31 10. Februar 2016 14-15488-73 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status E2E-test 4. Status afregningstest 5. Status datakonsistens

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Risikovurdering. Dialogforum 2. Oktober 2014. Dato - Dok.nr. 1

Risikovurdering. Dialogforum 2. Oktober 2014. Dato - Dok.nr. 1 Risikovurdering Dialogforum 2. Oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Risikovurdering før mitigering Risiko Risikonavn Afklaring vedr. opkrævning af elafgifter er ikke på R01 plads. Bekendtgørelser fra Energistyrelsen

Læs mere

2014-10-29 Dialogmøde 12, referat

2014-10-29 Dialogmøde 12, referat 2014-10-29 Dialogmøde 12, referat Tid 29. oktober 2014 kl. 10.00-16.00 Sted Store Bjørn, Erritsø Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Diana

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 4

Teknik- & implementeringsmøde 4 Teknik- & implementeringsmøde 4 23. februar 2017 23. februar 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 4 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 Actionlisten Releaseplan og kendte fejl Igangværende projekter Opdatering

Læs mere

Referat, Dialogforum vedr. detailmarkedet for el

Referat, Dialogforum vedr. detailmarkedet for el Referat, Dialogforum vedr. detailmarkedet for el Tid Torsdag 1. september 2016, kl. 10.00 13.00 Sted Energinet.dk, Erritsø Deltagere Dialogforums medlemmer: Anders Dalgaard, Energinet.dk Anders Millgaard,

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-128 1/10 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Cut-over Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Agenda Overordnet rammesætning for Cut-over Tidsplan Interessenter Kommunikationsplan Projektfasekriterier Cut-over dokumentet De 11 hovedpunkter fra kommissoriet

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 24. februar Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 24. februar Møde Engrosmodellen Dialogforum 24. februar 2016 Møde 27 14-15485-65 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Tilbagemelding fra KSED 3. Status parathedsparametre 4. Risikovurdering 5. Eventuelt 14-15485-65 2

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

Referat, Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift

Referat, Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Referat, Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Tid Tirsdag 12. januar 2015, kl. 15.30 17.30 Sted Erritsø Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Læs mere