Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på bestyrelsesmødet 8. maj 2015 CVR nummer:

3 Indhold 1. Indledning 2 2. Ledelsens påtegning 3 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4 4. Præsentation af Midttrafik 6 5. Ledelsesberetning Resultatopgørelsen Den udgiftsbaserede resultatopgørelse Den omkostningsbaserede resultatopgørelse Balancen Resultatopgørelse for Balance 31. december Pengestrømsopgørelse Noter til resultatopgørelse og balance Regnskabsoversigt på bevillingsniveau Personaleoversigt Uddrag af internt regnskab for 2014 for Busselskabet Aarhus Sporveje 38 1

4 1. Indledning 2014 blev endnu et godt år for Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland. Det reviderede budget for 2014 forventede et tilskudsbehov fra bestillerne på tkr, mens resultatet viser et tilskudsbehov på tkr. Det samlede tilskudsbehov for 2014 blev således tkr. lavere end forventet. På busdriften viser regnskabsresultatet til byrdefordeling en mindre nettoudgift på tkr., hvilket primært skyldes færre udgifter end forventet. Resultatet fremkommer hovedsageligt ved en nedbringelse af akkumuleret overskud på tkr. i Busselskabet Aarhus Sporveje til fordel for Aarhus Kommune, desuden har de faldende oliepriser givet mere gunstige index på afregningstidspunktet overfor vognmændene end vurderet ved beslutning om budget Handicapkørslen har i 2014 et samlet merforbrug på 319 tkr., hvilket afspejler, at alle kommuner udover Aarhus har haft et merforbrug. I forbindelse med julen blev der kørt 15% flere ture end i Kan-kørslen har i 2014 haft merudgifter på kørslen svarende til 10,6 % eller tkr. og skyldes en udvidelse af antallet af kørsler i Fynbus område med Enkelte af kommunerne i Midttrafiks område har også udvidet antallet af kørsler og to kommuner har reduceret. Antallet af udførte flexture er også steget i Nettodriftsudgifterne vedrørende togdrift er næsten som budgetteret og viser et samlet mindreforbrug på 454 tkr. På driftssiden er indtægterne i 2014 underbudgetteret med 194 tkr. Rejsekortet er med udgangen af 2014 i drift i Midttrafiks takstområder Syd, Vest og Midt. Driften af rejsekortet har et mindreforbrug på 564 tkr. hvilket skyldes en forsinket opgradering af rejsekort-systemerne og dermed en forskydning i den planlagte udrulningsplan. Investering i rejsekortudstyr har et mindreforbrug på 195 tkr., der ligeledes skyldes forskydningen i den planlagte udrulningsplan. Der har i Trafikselskabet været et mindreforbrug på tkr. i forhold til budgettet, og heraf er tkr overført akkumuleret overskud fra tidligere år. De overskydende midler i Trafikselskabet er reserveret til zoneomlægning, nyt køreplanssystem og investering i realtidsudstyr i busserne, og årets mindreforbrug skyldes forskydning i projekternes betalingsplaner. 2

5 2. Ledelsens påtegning Midttrafiks årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Økonomiog Indenrigsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner". Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Midttrafiks aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for Midttrafiks finansielle stilling. Bestyrelsen for Midttrafik har den 8. maj 2015 behandlet og godkendt årsregnskabet for Hans Bang-Hansen Formand for bestyrelsen Jens Erik Sørensen Direktør 3

6 3. Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Midttrafik Påtegning af årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Midttrafik for perioden 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter til resultatopgørelse og balance, regnskabsoversigt på bevillingsniveau, personaleoversigt samt uddrag af internt regnskab for 2014 for Busselskabet Aarhus Sporveje. Årsregnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budgetog regnskabssystem for kommuner". Midttrafiks udgiftsbaserede regnskab udviser et samlet resultat før byrdefordeling på tkr. i 2014, balancen udviser en egenkapital på tkr. og en balancesum på tkr. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik og samt bestemmelserne i Midttrafiks revisionsregulativ. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Midttrafiks udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Midttrafiks interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 4

7 Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Midttrafik har som sammenligningstal i årsregnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte oprindelige og korrigerede budgettal for Disse budgettal har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 8. maj 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Jes Lauritzen statsaut. revisor Lis Andersen statsaut. revisor 5

8 4. Præsentation af Midttrafik Midttrafik er etableret i henhold til Lov om trafikselskaber og har følgende opgaver i Region Midtjylland: Koordinering og planlægning af almindelig rutekørsel og offentlig servicetrafik Fastsættelse af takster og billetteringssystemer Flextrafik, herunder individuel handicapkørsel Tilsyn med privatbaner Midtjyske Jernbaner Der henvises til Midttrafiks årsberetning for 2014, som indeholder en mere detaljeret beskrivelse af selskabets aktiviteter i regnskabsåret Midttrafik er registreret i det centrale virksomhedsregister med CVR-nummer Visioner og mål Midttrafiks mission er at skabe bedre mobilitet for borgerne i Region Midtjylland. På vegne af kommunerne og regionen skaber Midttrafik sammenhængende kollektiv trafik for kunderne. Midttrafik arbejder for, at den kollektive trafik i Midtjylland skal være hurtig, sikker, komfortabel og miljøvenlig. Midttrafik arbejder for, at den kollektive trafik får flere og mere tilfredse kunder, og drives økonomisk effektivt. Midttrafiks bestyrelse vedtog på møde den 1. marts 2013 en strategiplan for Midttrafiks virke i perioden 2013 til Strategiplanen har 3 overordnede mål, der beskriver de væsentligste indsatsområder og opfølgning på mål, der skal iværksættes. Flere tilfredse kunder Tilfredse kunder er Midttrafiks vigtigste mål, da tilfredse kunder rejser mere og anbefaler produktet til andre. Dygtige leverandører For at nå målet om flere tilfredse kunder, er det nødvendigt, at vi har dygtige leverandører. Vi måler vognmænd på deres evne til at levere sikker drift og gode kundeoplevelser. Midttrafik måles til gengæld på evnen til at give vognmændene de betingelser, der gør dem i stand til at yde deres bedste. Tilfredse bestillere En god kollektiv trafik, til gavn for borgerne, kræver et godt samarbejde mellem bestillerne og Midttrafik. Midttrafiks opgave er at koordinere kommunernes og regionens ønsker og omsætte disse til sammenhængende kollektiv trafik for kunderne. 6

9 Bestyrelse og direktion Midttrafik ledes af en politisk valgt bestyrelse på 9 medlemmer. Et kommunalt repræsentantskab udpeger 7 af medlemmerne, og 2 udpeges af Region Midtjylland. Den daglige ledelse varetages af en direktion. Bestyrelsen: Hans Bang-Hansen Horsens Kommune, formand (V) Jan R. Christensen Aarhus Kommune, 1. næstformand (F) Niels Erik Iversen Region Midtjylland, 2. næstformand (A) Finn S. Petersen Herning Kommune (A) Mads Nikolajsen Norddjurs Kommune (F) Niels Viggo Lynghøj Struer Kommune (A) Johannes F. Vesterby Viborg Kommune (V) Arne Lægaard Region Midtjylland (V) Frank Borch-Olsen Silkeborg Kommune (C) Direktion: Jens Erik Sørensen, direktør Mette Julbo-Nielsen, vicedirektør 7

10 5. Ledelsesberetning Byrdefordeling til bestillerne i 2014 Driftsregnskabet til byrdefordeling i Midttrafik blev behandlet på bestyrelsesmøde den 20. marts 2015, og udviste et samlet resultat for 2014 er på tkr., der baseres på forskellen mellem udgifter og indtægter til kollektiv trafik. Ved fordeling af finansieringsbehovet blandt kommunerne og Region Midtjylland indregnes dog trafikselskabets budget fremfor årets forbrug, hvorfor den samlede byrdefordeling i 2014 er tkr. Det budgetterede finansieringsbehov for 2014 var på tkr. og samlet set er der byrdefordelt et mindreforbrug i forhold til budgettet på tkr., svarende til en positiv afvigelse på 2,5 % i forhold til budgettet. Af det samlede mindreforbrug overføres tkr. til Trafikselskabet i Resultat 2014 Midttrafiks ordinære, udgiftsbaserede resultat for 2014 er tkr. og udtrykker summen af driftsudgifter og indtægter, herunder investeringen i rejsekortprojektet. Da 75 % af investering i rejsekortprojektet er lånefinansieret og da bestillerne først i 2014 har påbegyndt indbetaling til projektet er der tidsmæssige forskydninger mellem årets resultat og årets byrdefordeling. I resultatets beregning af beløb til byrdefordeling i 2014 indgår Trafikselskabets budget fremfor trafikselskabets resultat, og resultat til byrdefordeling er derfor tkr. Det endelige beløb til overførsel til 2015 er tkr. og består af mindreforbrug i Trafikselskabet, renteindtægter, udbetalte projektmidler vedr. tidligere år samt mellemregning på investering i rejsekortudstyr. Det omkostningsbaserede resultat 2014 for Midttrafik er tkr, hvilket er tkr. mindre end i Det omkostningsbaserede resultat udtrykker årets ressourceforbrug i forhold til indtægterne, og adskiller sig primært fra det udgiftsbaserede resultat ved at indregne afskrivningen på aktiverne fremfor udgiften til anskaffelsen af samme. Det er således den store regulering for investering i udstyr til rejsekortet, der er årsagen til forskellen mellem det udgiftsbaserede hhv. det omkostningsbaserede resultat. Midttrafiks likviditet Midttrafiks indestående i pengeinstitutter er i 2014 øget med tkr. og udgør ved regnskabsårets udløb tkr. Stigningen på likviditeten skyldes hovedsageligt den positive afvigelse fra budgettet, der først tilbagebetales til bestillerne i 2015, samt en hensat afregning til DSB i Bus- og Togsamarbejdet. Desuden har kommunerne og Region Midtjylland i 2014 betalt til de investeringer i rejsekortudstyr, aktier og ansvarligt lån som Midttrafik begyndte i 2013, hvilket isoleret set har reduceret de kortfristede tilgodehavender og forbedret likviditeten. Bemærkninger til resultat, pengestrøm og balance 8

11 I det følgende suppleres resultatet for hovedområderne i resultatopgørelsen samt balanceposterne med bemærkninger, bl.a. vedrørende afvigelser mellem budgetterede indtægter og udgifter og de realiserede regnskabstal. Busdrift inkl. Bus- og togsamarbejdet Regnskabsresultatet viser netto en mindreudgift på tkr. i forhold til budgettet. Det svarer til en afvigelse fra netto budgettet på 8,6 %. Resultatet indeholder dog en udgift vedrørende Bus&Tog samarbejdet på tkr. der endeligt afregnes og byrdefordeles i 2015, og resultat til byrdefordeling har dermed en mindreudgift i forhold til budgettet på tkr, eller en afvigelse i forhold til budgettet på 11,2%. Det flotte resultat på busdriften skyldes primært mindreudgifter, blandt andet en reduktion af akkumuleret overskud i Busselskabet Aarhus Sporveje til fordel for Aarhus Kommune i alt er der indirekte overført cirka tkr. fra busselskabet til Aarhus Kommune. De reducerede brændstofpriser i løbet af 2014 har også haft en gunstig indflydelse på resultatet idet index til brug for afregning er faldet fra tidspunktet for vedtagelse af det korrigerede budget til afregning med vognmændene. Faldet i index forklarer ca tkr. Indtægter ved busdrift i 2014 udgør tkr. og viser blot en lille fremgang på 3,1 % i forhold til budgettet. Generelt ses der i regnskabet en tendens til øgede indtægter i Østjylland, og stagnerende eller faldende indtægter i resten af Midttrafiks område. Det gælder såvel regionens indtægter som de kommunale indtægter. Flextrafik Ved Flextrafik skelnes der mellem handicapkørsel, som er kørsel af svært bevægelseshæmmede personer udført på baggrund af lovgivningen, og kan-kørsel som omfatter siddende patienttransport for regionen og anden kørsel for kommunerne. Handicapkørslen har i 2014 haft et lille merforbrug på 319 tkr. målt i forhold til budgettet, hvilket afspejler, at alle kommuner udover Aarhus har haft et merforbrug. I forbindelse med julen blev der kørt 15% flere ture end i Kan-kørslen har i 2014 haft et merforbrug i forhold til budgettet svarende til 10,6 % eller tkr. og skyldes en udvidelse af antallet af kørsler i Fynbus område med To kommuner i Midttrafiks område har opjusteret deres kørsler, mens fire kommuner har væsentligt mindreforbrug. Antallet af udførte flexture er også steget i Togdrift Regnskabet for togdrift i 2014 viser samlet et mindreforbrug på ca. 454 tkr. i forhold til budgettet, hvilket dels skyldes en lavere kontraktbetaling til DSB og Midtjyske Jernbaner, dels skyldes flere indtægter fra kontrolafgifter på Odderbanen. Midttrafik yder tilskud til anlægsinvesteringer i Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland finansierer anlægsinvesteringerne. Midttrafiks udbetalinger og regionens finansieringer aftales løbende mellem Midttrafik, Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner. I 2014 har Midttrafik udbetalt ca tkr. til anlægsinvesteringer. Region Midtjylland har i 2009 optaget to lån til finansiering af spormoderniseringen. Provenuet fra lånene er videreudlånt til Midttrafik, til anvendelse som et anlægstilskud til 9

12 spormoderniseringen. Region Midtjylland yder et tilskud til Midttrafik, svarende til ydelserne på de to lån. Trafikselskabet Under Trafikselskabet er der samlet en række udgiftstyper omfattende egentlige driftsudgifter (billetteringsudstyr, tilskud til rutebilsstationer m.v.) samt fællesudgifter af administrativ karakter (personaleudgifter, information og markedsføring, IT m.v.). Nettoudgifterne til Trafikselskabet viser et mindreforbrug i 2014 på tkr. i forhold til det reviderede budget. Fra tidligere år er der til 2014 overført tkr. til bl.a. projektet om realtidsudstyr i busserne, zoneomlægning og nyt køreplanssystem. Mindreforbruget skyldes betalingsforskydninger mellem 2014 og 2015 i relation til realtidsprojektet og nyt køreplanssystem samt fortsatte besparelser i administration og salgsstruktur med henblik på opsparing til kommende udviklingsprojekter. Midttrafik vil på baggrund af beslutning ved bestyrelsesmøderne den 20. marts, henholdsvis 8. maj 2015 overføre driftsresultatet til Billetkontrollen - kontrolafgifter Billetkontrollen, inklusive kontrolafgifter, vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i nettoudgifterne på tkr. i forhold til budgettet, og skyldes indgåelse af aftale med eksternt firma om udførelse af kontrolopgaven. I relation til Aarhus Kommune er merforbruget dog kun 803 tkr., da der er overført tilsvarende flere ubetalte kontrolafgifter til inddrivelse af kommunen. Der blev overført ikke-betalte kontrolafgifter for tkr. til Aarhus Kommune, hvilket er tkr. mere end budgettet. Puljer Midttrafik har i 2011 modtaget tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsen til fire store udviklingsprojekter. Midttrafik har i regnskabsåret 2014 afregnet de sidste to projekter med Trafikstyrelsen. Afslutning af projekterne har ikke påvirket driften for Midttrafik. Letbanen I forhold til det reviderede budget 2014 for Letbanen er der et mindreforbrug på tkr. Det reviderede budget for Letbanen blev dog i april 2014 ændret af Letbanerådet, hvilket betød en ændret fordeling mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune samt at Midttrafik skulle bidrage med 100 tkr. I 2014 afregner Aarhus Letbane Driftsselskab (ALD) udgifter afholdt i 2013 vedrørende investering i rejekortudstyr svarende til tkr. Samlet set er afregningen med ALD derfor tkr højere end budgetteret. 10

13 Rejsekortet Anlægsinvesteringen i rejsekortet i 2014 svarer til tkr. Heraf er tkr kontantfinansieret af Silkeborg og Horsens kommuner i 2014, mens de resterende tkr. er lånefinansieret med 75 % henholdsvis kontantfinansieret med 25% af de øvrige kommuner og Region Midtjylland. Driftsudgifter til rejsekortet består af kontraktfastsatte udgifter til vedligeholdelse, rejseafgifter, gebyrer samt rente til det optagne lån. Desuden indtægtsføres tilskrevne, ikke udbetalte renter på det ansvarlige lån svarende til 988 tkr. De akkumulerede tilskrevne renter tilbagebetales til bestillerne samtidigt med tilbagebetaling af det ansvarlige lån. Driftsudgifterne afregnes med bestillerne i regnskabsåret og der har i 2014 være et mindreforbrug på 541 tkr. Byrdefordelingen Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for selskabets finansiering. Retningslinjerne er godkendt af repræsentantskabet og Regionsrådet. Midttrafik har indgået samarbejdsaftale med kommunerne og Region Midtjylland om den kollektive trafik i regionen herunder finansieringen. Driften af ruter m.v. finansieres dels af indtægter ved billetsalg m.v. dels i form af bidrag fra de enkelte bestillere de såkaldte bestillerbidrag. Selskabets øvrige udgifter - nettoudgifter ved rutedrift og administrationsudgifter - byrdefordeles hovedsagelig på grundlag af - Ruterelaterede udgifter - Køreplantimer Ruterelaterede udgifter omfatter bl.a. udgifter til billetteringsudstyr og passagertælling. Øvrige nettoudgifter ved ruter og administration fordeles efter køreplantimer, dog med en rabat for de ruter, hvor Midttrafik ikke forestår køreplanlægningen. Midttrafik valgte fra regnskabsår 2010 at bestillerfordele årets forskydning i hensættelse til tjenestemandspension. Midttrafik byrdefordeler 20,3 % af årets pensionsgivende løn til tjenestemandsansatte. Den resterende del af årets regulering af tjenestemandspension reguleres på egenkapitalen i henhold til den aktuarmæssige beregning. Resultat til byrdefordeling: Resultatet til byrdefordeling opgøres på grundlag af den udgiftsbaserede resultatopgørelse. Nyanskaffelser i regnskabsåret indregnes således med kostprisen uafhængigt af, at aktivet optages til afskrivning i balancen. Anlægsinvesteringen vedrørende rejsekortet indgik i byrdefordelingen for de to kontantfinansierende kommuner fra 2013, mens 25 % af udgifterne for de øvrige kommuner og regionen blev overført fra 2013 til 2014 og er afregnet fra 2014 sammen med 25 % af udgifter til investering i De resterende 75 % af udgifterne afregnes i takt med afvikling af langfristet lån. Byrdefordeling af investering i aktier og ansvarligt lån via egenkapitalen: 11

14 I 2013 blev der investeret i aktier i Rejsekort A/S, ligesom der er indbetalt ansvarligt lån til samme. Silkeborg og Horsens Kommune har kontantfinansieret deres andel heraf i 2013, mens 25 % af udgifterne vedrørende de øvrige kommuner og regionen blev overført til kontant afregning i Desuden er der i 2014 indbetalt yderligere 15 mio. kr. i ansvarigt kapital til Rejsekort A/S, hvor 13,0 mio. kr. heraf er bestillerfordelt og finansieres med 25 % kontant betaling i De resterende 75 % af udgifterne til aktier og ansvarligt lån i 2013 samt 2014 afregnes i takt med afvikling på langfristet lån. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for 2014 udviser en samlet likviditetsstigning på tkr. Stigningen i den likvide beholdning skyldes forskydninger i balanceposterne, hvor især kommunernes og regionens betalinger til investeringen i Rejsekortet påvirker faldet i de kortfristede tilgodehavender. Stigningen i den kortfristede gæld relaterer sig hovedsageligt til tilbagebetaling til bestillerne som følge af opgørelsen i Driftsregnskab til byrdefordeling 2014 Investeringen i rejsekortudstyr ses i likviditetsvirkningen fra Anlæg under udførelse, mens indbetalingen af yderligere ansvarligt lån til Rejsekort A/S udtrykkes i tilgangen af finansielle anlægsaktiver. Materielle og immaterielle anlægsaktiver Midttrafik har i 2014 fortaget en ombygning af Flextrafiks kontorer i de lejede lokaler på Søren Nymarks Vej i Højbjerg, og faciliteter samt møbler i kantinen er opgraderet. Der er i 2014 investeret i software til ferie- fleks- og tidsregistrering i Midttrafiks administration, og der er udviklet software til brug for institutionkunders bestilling af grupperejser. I 2014 blev rejsekortet ibrugtaget på Odderbanen og i alt 245 busser er ultimo 2014 i drift med rejsekortet. Værdien af aktiverne Driftsmateriel og biler er således øget med tkr. ved en overførsel fra igangværende arbejder til afskrivning i takt med ibrugtagningen. Den fortsatte investering i rejsekortudstyr samt investeringen i realtidsudstyr registreres som igangværende arbejde, der er øget med tkr. i Samlet set er værdien af igangværende arbejde øget med tkr. i Investering i rejsekortudstyr fortsætter indtil udgangen af 2016 hvor Letbanen ibrugtages mens investeringen i realtidsudstyr afsluttes i 2015, hvor alle busser er i drift med udstyret. Den regnskabsmæssige værdi af Midttrafiks materielle og immaterielle aktiver udgør samlet tkr. ultimo

15 Finansielle anlægsaktiver Den bogførte værdi af finansielle anlægsaktiver udgør tkr. jfr. specifikationen i årsregnskabets note 13. Der er i regnskabsåret 2014 ikke foretaget yderligere aktiekøb. Værdien af aktiebeholdningen er reguleret ultimo regnskabsåret efter den indre værdis metode. I 2014 er der indbetalt yderligere ansvarligt lån til Rejsekort A/S på tkr. Kortfristede tilgodehavender Kortfristet tilgodehavende består primært af bestillerbidrag, kontrolafgifter, salg af klippeog periodekort og tilgodehavender vedrørende handicapkørsel. Kortfristede tilgodehavender er ultimo 2014 reduceret i forhold til beholdningen ultimo 2013, hvilket skyldes bestillernes betaling i 2014 af de udgifter Midttrafik afholdte til investering i rejsekort i Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender udgøres af bestillerfordelte tilgodehavender vedrørende pension til tjenestemænd, samt af bestillerfordelte tilgodehavender vedrørende den lånefinansierede andel af investeringen i materielle anlægsaktiver i rejsekortet. Midttrafiks tilgodehavende ved kommuner og Region Midtjylland vedrørende investeringen i rejsekortudstyr udgør i alt tkr. Tilgodehavendet er opbygget fra 2013 ved påbegyndt investering i rejsekortudstyr og vil fortsat udvikles frem til projektets afslutning, der forventes i Bestillerne er fra 2014 begyndt at betale afdrag på lånet i Kommunekredit vedr. rejsekortet, og dermed sker der indirekte en nedbringelse af tilgodehavendet, der endeligt opgøres og udlignes ved projektets afslutning. Midttrafik fordeler den løbende hensættelse til tjenestemandspension blandt kommunerne og Region Midtjylland. Tilgodehavendet er samlet set ultimo 2014 på tkr. Likvide beholdninger Ultimo 2014 udgør de likvide beholdninger tkr., og udover de almindelige bankbeholdninger indgår aftalekonti med udløb i januar 2015 i beholdningen. Varebeholdninger Værdien af lagerførte klippekort udgjorde pr. 31. december 2014 i alt tkr. og er dermed steget en smule fra afslutningen af regnskab Denne stigning i lagerbeholdningen er en følge af redigering af de generelle oplysninger på kortet, der præciserer, at de fortrykte klippekort kan benyttes i hele Midttrafiks område. Der er derfor i slutningen af 2014 indkøbt opdateret beholdning af samtlige klippekorttyper. Langfristet gæld Midttrafik har i 2014 afdraget tkr. på lånet ved Kommunekredit bestillerne har finansieret tkr. heraf. 13

16 Lånet er optaget i 2013 med en hovedstol på tkr. Renten på lånet fastlægges for renteperioder på 3 måneder, og Midttrafik har med Kommunekredit indgået en swapaftale om fast rente på 1,56% i 15 år til dækning af dette lån. Kortfristet gæld i øvrigt Kortfristet gæld i øvrigt udgør tkr., og vedrører hovedsagelig entreprenørafregninger samt tilbagebetalinger til bestillere. Hensatte forpligtelser Midttrafik har en hensat forpligtelse vedrørende pension til tjenestemænd på i alt tkr. Desuden har Midttrafik en hensat forpligtelse på i alt tkr vedr. betaling til DSB i forbindelse med Bus & Tog samarbejdet. Egenkapital Midttrafiks egenkapital udgjorde ultimo 2014 i alt tkr. og egenkapitalen er dermed øget med tkr siden Stigningen skyldes det positive omkostningsbaserede resultat på tkr, der delvist udlignes af værdiregulering på aktier, overført overskud til driften samt reguleringer over tid vedrørende rejsekortet 6. Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet aflægges i henhold til Budget- og regnskabssystemet for kommuner, fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelsen af årsregnskabet. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører uanset betalingstidspunkt. Der foretages således fuld periodisering af bestillernes udgifter og indtægter samt tilgodehavender og gæld i årsregnskabet. Rettigheder og forpligtelser, der ikke kan opgøres endeligt på balancetidspunktet, optages i årsregnskabets afsnit om eventualrettigheder samt kautions- og garantiforpligtelser. 14

17 6.1 Resultatopgørelsen Den udgiftsbaserede resultatopgørelse viser nettoudgiften ved drift af ruter m. v. og selskabets administrationsudgifter til byrdefordeling på de deltagende kommuner og regionen. I noterne til hovedposterne i resultatopgørelsen er udgifter og indtægter specificeret på hovedposter for de enkelte aktivitetsområder. Resultatet til byrdefordeling i regnskabsåret vises endvidere fordelt mellem kommuner og Region Midtjylland. Materielle anlægsaktiver vedrørende rejskortet udgiftsføres og byrdefordeles 25% heraf afregnes kontant i regnskabsåret, og de resterende 75% afregnes i takt med afdrag på langfristet lån. I 2014 er endvidere afregnet 25% af investeringen i Den udgiftsbaserede resultatopgørelse Den udgiftsbaserede resultatopgørelse omfatter alene finansielle transaktioner baseret på foreliggende udgifts- og indtægtsbilag, som kan henføres til regnskabsåret. Udgifter medtages således i det år betalingsforpligtelsen er opstået, det vil sige ved eksempelvis modtagelse af leverandørfaktura eller andet eksternt påkrav. Indtægter medtages i det år hvor endelig ret er erhvervet, det vil sige eksempelvis ved fremsendelse af fakturaer på ydelser eller leverancer, refusionsopgørelser o.l., med anmodning om indbetaling af regningsbeløbet. Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen og optages ikke til afskrivning i balancen. Finansielle leasingaftaler registreres alene i resultatopgørelsen med de leasingydelser, der er forfaldet til betaling i regnskabsåret. Forskydninger i tjenestemandsansatte medarbejderes optjening af ret til pension, feriepengeforpligtelsen samt varebeholdninger registreres ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse Den omkostningsbaserede resultatopgørelse Det omkostningsbaserede resultat udtrykker årets ressourceforbrug i forhold til indtægterne. Årets afskrivning på materielle og immaterielle aktiver indregnes i resultatet, fremfor udgiften til anskaffelsen heraf. Ligeledes indregnes forskydning i lagerbeholdning og tjenestemandsansattes optjening af ret til pension. I forhold til leasede materielle aktiver indregnes afdraget på leasingaftalen ikke, da afskrivningen medtages. 6.2 Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver, herunder materielle anlægsaktiver under udførelse, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af - og nedskrivninger. 15

Bilag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag den 8. maj 2015 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag den 8. maj 2015 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 30. april 2015 Bilag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag den 8. maj 2015 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Punkt 2, bilag 1 Årsregnskab 2014 for Midttrafik

Læs mere

Århus, 12. juni 2009

Århus, 12. juni 2009 Århus, 12. juni 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 19. juni 2009 kl. 9.30 Videbæk Rådhus, Konferencerummet, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Årsregnskab 2009 for Midttrafik

Årsregnskab 2009 for Midttrafik Årsregnskab 2009 for Midttrafik April 2010 Årsregnskabet indeholder 31 sider Indhold Indledning 2 Ledelsens påtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Præsentation af Midttrafik 5 Regnskabsbemærkninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Bilagsoversigt. 11 Orientering om passagerindtægter januar-april 2011

Bilagsoversigt. 11 Orientering om passagerindtægter januar-april 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2010 1. Midttrafiks årsregnskab 2010 med revisionspåtegning 2. revisionsberetning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

2 Trafikselskabets budget 2011 1. Trafikstyrelsens notat og tabeller om sammenligning af offentlig buskørsel regnskab 2008

2 Trafikselskabets budget 2011 1. Trafikstyrelsens notat og tabeller om sammenligning af offentlig buskørsel regnskab 2008 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Regnskab 2009 for Midttrafik 1. årsregnskab 2009 for Midttrafik 2 Trafikselskabets budget 2011 1. Trafikstyrelsens notat

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsregnskab 2010 for Midttrafik

Årsregnskab 2010 for Midttrafik Årsregnskab 2010 for Midttrafik Godkendt på bestyrelsesmødet 17. juni 2011 CVR nummer: 29943176 Indhold 1. Indledning 2 2. Ledelsens påtegning 3 3. Den uafhængige revisors påtegning 4 4. Præsentation af

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12 MC CENTERET HOLBÆK ApS Tåstruphøj 44 4300 Holbæk CVR-nr. 32647588 Årsrapport for 2011/12 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg CVR-nr. 27 96 66 59 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler (klik på bilagstitlen)

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler (klik på bilagstitlen) Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revisionspåtegning på regnskab 2008 1. endelig, revisionspåtegnede regnskab for Midttrafik for 2008 2. revisionsberetning

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2015 Per Brøndum Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere