Case Law (DK) 6. Summary: Facts: The General Conditions of a bank contained inter alia the following term, :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Case Law (DK) 6. Summary: Facts: The General Conditions of a bank contained inter alia the following term, :"

Transkript

1 Højesteret [The Danish Supreme Court], , in case I 286/1994, The Consumer Ombudsman versus The Danish Bankers Association acting on behalf of Bikuben Girobank A/S Relevant Provisions (European and National Law): Art. 7 Unfair Contract Terms Directive, Marketing Practices Act 1 Keywords: Published: Ugeskrift for Retsvæsen, UfR 1998 p.204 Headnotes: 1. The case concerned an injunction according to the Marketing Practices Act 1 (implementing art. 7 of the Unfair Contract Terms Directive 93/13/EEC) against a bank s terms on "asymmetrical valuation" of deposits credited and withdrawals debited. Summary: Facts: The General Conditions of a bank contained inter alia the following term, : +As a main rule deposits are credited with value the next banking day. Normally, withdrawals are debited with value from the date of the withdrawal.* According to the Danish Consumer Ombudsman this principle of "asymmetrical valuation" was unfair to consumers, inter alia because it may result in "technical" overdrafts. The Consumer Ombudsman filed a lawsuit under the Marketing Practices Act against the bank. In its judgment of 30 June 1994 the Maritime and Commercial Court of Copenhagen (votes 3-2) decided the case in favour of the bank. The Consumer Ombudsman appealed against the judgment to the Supreme Court. In its decision of 8 December 1997 the Supreme Court unanimously decided the case in favour of the bank. Reasons: The contract term in question is essentially the same in all Danish banks; the term is a preformulated contract term drafted unilaterally by the bank and difficult to comprehend in its details; in several situations, especially in the case of technical overdrafts the rule leads to less reasonable results; Template IPR Verlag GmbH Munich

2 the transaction cost coverage argument does not speak in favour of the term to the same extent as before the modern electronic payment systems now used by the banks; asymmetrical valuation is a problem mainly for commercial customers with payment transactions concerning big amounts, whereas the consequences in terms of costs normally are insignificant as far as normal transactions of typical consumer customers are concerned; an injunction prohibiting the future use of the term would affect the entire financial sector and its income structure; as demonstrated by information concerning the development in other member states legal intervention in the area of valuation rules can take different forms; therefore, still in the opinion of the Supreme Court, the case concerns a general problem not fit for regulation by an injunction according to the Marketing Practices Act; instead the problem was considered a matter for the legislator if occasion should arise. Judgment Text: H. D. 8. december 1997 i sag I 286/1994 Forbrugerombudsmanden (Km.adv. v/adv. Karsten Hagel-Sørensen, Kbh.). mod Finansrådet som mandatar for Bikuben Girobank A/S (adv. Oluf Engell, Kbh.). Sø- og Handelsrettens dom 30. juni 1994 (Jens Feilberg, Jytte Jakobsen, Edith Kjærsgaard, P.P. Larsen, Uffe Thustrup). Påstande: Sagsøgeren, Forbrugerombudsmanden, har nedlagt følgende påstande: I Alternative principale påstande: A) Det forbydes sagsøgte Bikuben A/S i forbindelse med betalingstransaktioner i Danmark at anvende valideringsregler for ind- og udbetalinger, hvor valideringsreglerne for indbetalinger til sagsøgtes kunders konti hos sagsøgte afviger til sagsøgtes kunders ugunst fra valideringsreglerne for udbetalinger fra sagsøgtes kunders konti hos sagsøgte. eller B) Det forbydes sagsøgte i forbindelse med betalingstransaktioner i Danmark at anvende valideringsregler, hvorefter Template IPR Verlag GmbH Munich

3 (a) kontante indbetalinger til kundernes konti hos sagsøgte først valideres fra et senere tidspunkt end en samtidig kontant udbetaling fra kontoen bliver valideret, (b) overførsler til kundernes konti hos sagsøgte ikke valideres fra samme tidspunkt som en samtidig og på tilsvarende måde foretaget overførsel fra konti hos sagsøgte bliver valideret. II Alternative subsidiære påstande: Som principal påstand A eller B, men begrænset til tilfælde, hvor den pågældende betalingstransaktion ikke medfører et modsvarende rentetab for sagsøgte. III Alternative mere subsidiære påstande: Som principal påstand A og B, men således at det ikke forbydes sagsøgte at opretholde de eksisterende valideringsregler for kontante ind- og udbetalinger. IV Endnu mere subsidiær påstand: Det forbydes sagsøgte at debitere kunderne overtræksrente eller anvende andre særlige følger af, at kunderne disponerer ud over indeståendet på en indlånskonto eller overskrider et bevilget kreditmaksimum, i den udstrækning sådant overtræk beror på, at indbetalinger og andre krediteringer først valideres fra et senere tidspunkt end tilsvarende samtidige udbetalinger og andre debiteringer på konti hos sagsøgte. V Mest subsidiær påstand: Som forudgående påstande I til IV i den angivne rækkefølge, men således at forbudet alene vedrører privatkundekonti hos sagsøgte og ikke erhvervskundekonti. Finansrådet har som mandatar for Sparekassen Bikuben A/S påstået frifindelse. Sagsfremstilling: Bikubens valideringsregler fremgår af en pjece»beregning af Rente og Provision«. Af pjecen fremgår:»... Bikubens information om beregning af rente og provision Bikuben foretager dagligt en beregning af renten på Deres konto. Beregningen baseres på den saldo kontoen har ved Bikubens lukketid og den aktuelle rentesats på kontoen. Den daglige rente er på kreditter og en række indlånsformer fastsat som den pålydende rentesats sat i forhold til et år på 365 dage. Med en pålydende rente på f.eks. 10 pct. og en saldo på kr., opgøres således en daglig rente på ca. 2,74 kr. Template IPR Verlag GmbH Munich

4 På almindelige udlån samt visse indlånsformer, herunder almindelige anfordringskonti og indlån på opsigelse, anvendes et standardiseret år, hvor hver måned har 30 dage og året 360 dage. Med en pålydende rente på 10 pct., og en saldo på kr., svarer det til et dagligt rentebeløb på ca. 2,78 kr. Det samlede rentebeløb for det anvendte år er således ens i begge beregningsformer.... De aktuelle rente- og provisionssatser for de mest almindelige produkter fremgår af skilte i Bikubens afdelinger ligesom rentesats og eventuel provisionssats er anført på Deres kontoudskrift(er). Satserne oplyses som årlige nominelle satser. Til forskel fra den pålydende sats, er den årlige nominelle sats bestemt af hvor mange rentetilskrivninger om året, der er på Deres konto. Eksempelvis svarer en pålydende rentesats på 13,50 pct. ved fire årlige tilskrivninger af rente, til en årlig nominel rentesats på 14,20 pct.... Validering Validering vedrører tidspunktet for, hvornår en bevægelse på Deres konto indgår i beregningen af renten på kontoen. Tidspunktet fremgår af kolonnen»valør«på Deres kontoudskrift. Indbetaling til Deres konto Ved indbetaling kontant eller med check påvirkes renteberegningen fra første ekspeditionsdag efter indbetalingsdagen. Er der tale om indbetalinger på et prioritetslån i fast ejendom, følger renteberegningen forfaldsterminerne for rente og afdrag for Deres lån i Bikuben. Overførsel til/fra Deres konto Ved overførsel til/fra egen konti i Bikuben påvirkes renteberegningen på begge konti fra den ekspeditionsdag overførslen foretages. Overfører De fra egen konto i et andet pengeinstitut, beregnes rente fra første ekspeditionsdag efter, at Bikuben har modtaget det overførte beløb fra det andet pengeinstitut. Overføres der beløb til Deres konto fra andre konti, gælder følgende principper for validering: - Ved overførsel fra trediemands konto i et dansk pengeinstitut, påvirkes renteberegningen fra første ekspeditionsdag efter, at overførslen er modtaget i Bikuben For lønoverførsel og overførsel af offentlige ydelser m.v., påvirkes renteberegningen fra den dag, De kan disponere over beløbet. Overfører De beløb til andre konti end egne konti i Bikuben, gælder følgende principper for Template IPR Verlag GmbH Munich

5 validering: - Ved overførsel til trediemands konto i et dansk pengeinstitut, påvirker det renteberegningen på Deres konto fra den ekspeditionsdag, overførslen udføres.... Udbetaling fra Deres konto Udbetaling påvirker renteberegningen fra den ekspeditionsdag, som den foretages. Udbetalingen kan f.eks. ske med Dankort i alle pengeautomater, herunder»kontanten«, eller med interne hævekort i Bikubens pengeautomater.... Betaler De med check eller Dankort i en forretning, beregnes rente fra den dag checken eller Dankortnotaen præsenteres for et pengeinstitut. Anvender De Dankort i det elektroniske system i forretningen, påvirkes renteberegningen fra den ekspeditionsdag kortet er anvendt. Anvendes kortet på andre dage end ekspeditionsdage, beregnes rente fra den først følgende ekspeditionsdag i pengeinstituttet.... Ekspeditionsdage Bikuben har åbent for ekspedition alle dage undtagen lørdag, søn- og helligdage samt Grundlovsdag og juleaftensdag. Bogføringsdag Når Bikuben registrerer, at der er foregået en bevægelse på Deres konto, bogføres den. På Deres kontoudtog er rækkefølgen for de enkelte bevægelser opstillet ud fra bogføringsdagen. Valørdag Valørdag er den dag en bevægelse på Deres konto indgår i beregningen af renten på Deres konto.«statsautoriseret revisor Torben Petersen har efter kammeradvokatens anmodning foretaget renteberegninger til belysning af valideringsreglernes betydning for 2 virksomhedstyper. Henvendelsen blev ikke drøftet med Finansrådet eller Bikuben. Virksomhedstype 1 er en detailforretning med årlig omsætning på ca. 4 mio. kr. Virksomheden har en kassekredit med en debetrente på 14 % p.a. Virksomhedstype 2 er en en-gros-virksomhed med en årlig omsætning på ca. 13 mio. kr. Virksomheden har en kassekredit med en debetrente på 14 % p.a. For begge virksomhedstyper er renteberegningerne foretaget med udgangspunkt i konkrete, anonymiserede, kontoudtog. Template IPR Verlag GmbH Munich

6 De elementer, der indgår i beregningerne, er beskrevet således:»...»valørdag«valørdagen er den dag en bevægelse på kontoen indgår i renteberegningen.»bogføringsdag«når pengeinstituttet registrerer, at der er foregået en bevægelse på kontoen, bogføres den. På pengeinstituttets kontoudtog er rækkefølgen for de enkelte bevægelser opstillet ud fra bogføringsdagen.»ekspeditionsdag«alle dage hvor pengeinstituttet har åbent for ekspedition. Følgende typer af ind- og udbetalinger forekommer på de anvendte kontoudtog. UD Hævet check: Ved indløsning af en check, er valørdagen den dag checken præsenteres for et pengeinstitut. Checken vil blive bogført en ekspeditionsdag efter valørdag, hvis checken er indløst i et andet pengeinstitut end kontohavers. Hvis checken er indløst i kontohavers pengeinstitut, er bogførings- og valørdag identisk. Dataløn: Ved udbetaling af dataløn foretages der automatisk beløbsoverførsel til modtagerne. Valørdato er identisk med bogføringsdagen. IND Indbetaling: Ved indbetaling kontant eller med check er valørdagen første ekspeditionsdag efter indbetalingsdatoen. Giro-indsætning: Ved indbetaling fra giro er valørdato en ekspeditionsdato efter bogføringsdatoen. Systemindbetaling: Template IPR Verlag GmbH Munich

7 Systemindbetalinger er i dette tilfælde indbetalinger fra andre selskaber. Valørdato er en ekspeditionsdag efter bogføringsdato. Overførsel-indsætning: Ved overførsel mellem egne konti i samme pengeinstitut er valørdato lig med bogføringsdato....«endvidere er foretaget beregning af renteudgifterne, hvis valideringsreglerne ændres således, at valørdagen bliver identisk med bogføringsdagen. Resultatet af beregningerne sammenfattes således: Virksomhedstype 1 (Detail) Mdr. Primo saldo I April II April III Oktober IV Oktober Virksomhedstype 2 (En-Gros) V April VI April VII Oktober VIII Oktober «Reel rentesats betyder den rentesats, der ved renteberegning efter Forbrugerombudsmandens påstand ville føre til det opkrævede rentebeløb. Rentesatsen er i alle beregninger 14 %. Den reelle rentesats er for eksempel i tilfælde I beregnet således: 14 % + 23,1 % af 14 % = 14 % + 3,2 % = 17,2 % Template IPR Verlag GmbH Munich

8 Den daværende Forbrugerombudsmand nedsatte i sommeren 1985 en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Forbrugerombudsmanden, Finanstilsynet, Forbrugerrådet, Den Danske Bankforening, Danmarks Sparekasseforening og Sammenslutningen af Danske Andelskasser. I beretningen, der er afgivet i maj 1990, hedder det bl.a.:»... Det er et generelt gældende princip, at når der sættes penge ind på en konto, beregnes der normalt renter heraf fra første ekspeditionsdag herefter. Derimod påvirkes renteberegningen, når der hæves på kontoen, normalt fra den ekspeditionsdag, hvor udbetaling er sket (valideringsregler). Dette kan medføre, at hvor der disponeres over et den samme dag indsat beløb, opstår der et valideringsmæssigt overtræk. Dette kan give sig udtryk i enten, at en negativ rente direkte er debiteret kontoen og fremgår af kontoudtoget, eller at en negativ rente er modregnet i en positiv rente. En lignende situation opstår, hvor en lønmodtager disponerer over sin løn på et tidspunkt, hvor denne er gået ind på kontoen, (bogført), men inden disponeringsdagen. (Reglerne om lønoverførsel baserer sig på aftaler mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren). Dette vil ligeledes give sig udtryk i et valideringsmæssigt overtræk. Danmarks Sparekasseforening har, bilag 11, bl.a. begrundet valideringsreglernes udformning med, at pengeinstitutterne er nødt til at opretholde en kassebeholdning med henblik på at betjene kundernes behov for ind- og udbetalinger. Denne kassebeholdning er i sagens natur uforrentet for pengeinstitutterne og skal derfor opfattes som omkostningsbærende. Omkostningerne til opretholdelse af kassebeholdningen er valgt pålagt de kunder, der (ofte) benytter sig af ind- og udbetalinger. Den Danske Bankforening har anført, bilag 12, at pengeinstitutterne ikke nødvendigvis har ensartede valideringsregler, og at den renteforpligtigelse, som opstår på grund af valideringsreglernes udformning, må opfattes som en del af prisen for at indsætte respektive hæve penge i en bank. Normalt vil valideringsmæssigt overtræk dog ikke blive registreret som overtræk, der bevirker beregning af overtræksrente. Dette gælder imidlertid ikke for indlånskonti uden overtrækstilladelse....«bankforeningen henviste i denne forbindelse til Østre Landsrets domme af 16. juni 1987 i sagerne a.s. nr. 406/1986 og nr. 407/1986 mellem henholdsvis Specialforlaget Europa 1980 ApS og SUBK 124 ApS mod Den Danske Bank A/S og Nøglen til den kommende verden ApS mod Jyske Bank A/S. Ved dommene blev antaget, at bankerne i henhold til deres valideringsregler var berettiget til at debitere sagsøgernes konti med overtræksrente - et overtræk, der på grund af valideringsreglerne var opstået i forbindelse med udstedelse af checks. I afsnittet»arbejdsgruppens Overvejelser«er anført:»... Forbrugerombudsmanden, Tilsynet og Forbrugerrådet er opmærksomme på, at valideringsreglerne kan volde forbrugerne problemer, ikke blot på grund af den forskellige valeurmæssige betydning af ind- og udbetalinger, men også fordi validering af en række særlige Template IPR Verlag GmbH Munich

9 posteringer giver forståelsesmæssige problemer. Dette gør reglerne og disses konsekvenser vanskelige at overskue, ligesom den konkrete renteberegning kun vanskeligt kan kontrolleres af den almindelige forbruger. Hertil kommer, at valideringsreglerne ikke nødvendigvis er ensartede fra pengeinstitut til pengeinstitut. Pengeinstitutforeningerne er ikke enige i, at valideringsregler volder større problemer for forbrugerne, og at reglernes kompleksitet gør det vanskeligt at overskue og kontrollere den konkrete renteberegning. Som det er anført ovenfor, er hovedreglen for validering, at der ved indsættelse på en konto beregnes rente fra første ekspeditionsdag herefter og ved hævning sker renteberegning fra ekspeditionsdagen. Det er sædvanligt, at der på kontoudtog anføres valideringsdato, således at kunderne på grundlag heraf kan kontrollere renteberegningen. Vanskeligheden ved at kunne kontrollere renteberegningen skyldes først og fremmest det anvendte renteberegningsprincip, hvorefter renten beregnes fra dag til dag. En sådan beregningsteknik gennemføres mest hensigtsmæssigt ved hjælp af edb. Ved anvendelsen af dag-til-dag-princippet er der ikke den store forskel på at beregne renten ved hjælp af valeurdage i stedet for bogføringsdage. Transaktionstunge konti, hvor valeurreglerne giver mærkbart udslag på nettorenten, er som oftest bogløse konti, hvortil der udsendes kontoudtog. På kontoudtogene gives ved hver transaktion oplysning om valeurdagen, og forbrugerne opnår herved fuld indsigt i renteberegningsgrundlaget. Effekten af valideringsreglerne for kunderne kan ses som en (meget lille) omkostningsrelateret betaling for de omkostninger, pengeinstitutterne pådrager sig ved at opretholde en daglig kassebeholdning. Disse omkostninger må primært pålægges de kunder, som gennem hyppige indsættelser og hævninger er brugere af pengeinstituttets ydelser. Et omkostningsbaseret betalingsprincip for pengeinstitutternes ydelser synes i øvrigt i andre sammenhænge at have generel støtte. Forbrugerrådet mener, at ind- og udbetalinger bør have samme valeur. Til støtte herfor henviser Forbrugerrådet dels til det urimelige i, at pengeinstitutterne som debitor i indlånsforhold beregner sig en godtgørelse i form af rente af forbrugeren (kreditor), når denne hæver indsatte beløb, inden de bliver rentebærende, dels til, at de nuværende valideringsregler virker slørende for prisdannelsen. De omkostninger, et pengeinstitut måtte pådrage sig ved at opretholde en daglig kassebeholdning, bør ligesom den indtjening, pengeinstitutterne idag har i kraft af valideringsreglerne, finde udtryk i rentesatserne. Forbrugerombudsmanden og Tilsynet havde gerne set, at man i arbejdsgruppen havde opnået enighed om forslag til ændrede valideringsregler, der kunne løse nogle af de her nævnte problemer. En mulig løsning kunne være at lade ind- og udbetalinger få samme valeur. Dette har ikke været muligt. Man skal imidlertid anbefale, at pengeinstitutterne undlader at opkræve negativ rente, når denne alene begrundes i et valideringsmæssigt overtræk. Endelig skal Forbrugerombudsmanden og Tilsynet specielt pege på det umiddelbare behov for og vigtigheden af at vejlede og orientere forbrugerne om valideringsreglernes betydning ved en lang række dagligdags ekspeditioner. Specielt kan der være behov for at orientere arbejdsgivere og lønkontohavere nærmere om reglerne for lønoverførsler. Template IPR Verlag GmbH Munich

10 Det er pengeinstitutforeningernes opfattelse, at en ændring af valideringsreglerne er et spørgsmål, som ligger uden for arbejdsgruppens kommissorium. Der er åbenbart tale om et forslag til en materiel ændring af reglerne, og der ses ikke anført nogen argumentation til støtte for, at arbejdsgruppen har kompetence til at behandle spørgsmålet. Ved en ændring af valideringsreglerne måtte i givet fald inddrages overvejelser om likviditetsmæssige forhold i pengeinstitutterne og forholdet til gældende regler for clearing i Nationalbanken, som det klart ligger uden for rammerne af en arbejdsgruppe om standarddokumenter at tage stilling til. Efter pengeinstitutforeningernes opfattelse vil forslaget, om at pengeinstitutter undlader at opkræve negativ rente, når denne alene begrundes i et valideringsmæssigt overtræk, næppe kunne gennemføres i praksis. I givet fald skal en negativ rente, inden denne tilskrives, kontrolleres op imod, om bogføringssaldoen igennem hele perioden har været positiv, og selv dette løser ikke problemet, hvis der eksempelvis er tilskrevet en stor negativ rente som følge af valideringsmæssigt overtræk og der i perioden har været et mindre saldomæssigt overtræk. Sidstnævnte tilfælde er ligeså uforståeligt for kunderne. I den ovenfor citerede landsretsdom er det også fastslået, at pengeinstitutterne er berettigede til at foretage renteberegning på grundlag af gældende valideringsregler og herunder vil kunne kræve et valideringsmæssigt overtræk inddækket. Arbejdsgruppen kan dog anbefale, at man inden for pengeinstitutsektoren sætter bestræbelser igang for bedre at informere om valideringsreglerne. Arbejdsgruppen finder i øvrigt af hensyn til klarheden, at det ville være mere hensigtmæssigt, at reglerne er ens....«finansrådet har i skrivelse af 3. januar 1991 bl.a. anført:»finansrådet kan heller ikke tilslutte sig kritikken af valideringsreglerne, som ikke adskiller sig fra reglerne i de lande, som Danmark konkurrerer med og normalt sammenligner sig med«. Finansrådet bemærker, at det på en række punkter kan tilslutte sig de foreslåede ændringer. Som pkt. 2 er anført:»2. Bestemmelserne om rentevilkår og validering i forretningsbetingelserne vil skulle uddybes i en brochure, der fremlægges frit for forbrugerne i forretningslokalet.«skrivelsen var vedlagt en»redegørelse for pengeinstitutternes valideringspraksis«, hvori det hedder:»... I rapport om pengeinstitutternes standardvilkår behandles pengeinstitutternes valideringspraksis på rapportens side Her konstateres, at det er et generelt gældende princip, at når der sættes penge ind på en konto, beregnes der normalt renter heraf fra 1. ekspeditionsdag herefter. Derimod påvirkes renteberegningen, når der hæves på kontoen, normalt fra den ekspeditionsdag, hvor udbetaling er sket. I Forbrugerombudsmandens skrivelse til Finansrådet om rapporten anføres, at det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke i rapporten er peget på forhold, der i tilstrækkelig Template IPR Verlag GmbH Munich

11 grad kan begrunde, at betalinger henholdsvis til og fra pengeinstitutter, som tilfældet er nu, valideres forskelligt. Generelt bør en asymmetri i valideringsreglerne alene forekomme, hvor der er tungtvejende begrundelser herfor, og forholdet fremholdes tydeligt over for kunden. At en indbetaling valideres dagen efter indbetalingen og en udbetaling samme dag, som udbetalingen foretages, er principper der har været anvendt i generationer - ikke alene i Danmark og de øvrige nordiske lande, men i alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Finansrådet finder derfor, at danske pengeinstitutters valideringspraksis er en rimelig og hensigtsmæssig måde at søge en - omend beskeden - inddækning af pengeinstitutternes omkostninger ved ind- og udbetalinger samt beløbsoverførsler. Finansrådet er opmærksom på, at lønoverførsler kan give anledning til problemer. Løn, overførselsindkomst og lignende valideres samtidig med dispositionsdagen. Såfremt kunden disponerer over sin løn på et tidspunkt, hvor denne er gået ind på kontoen (bogført), men inden dispositionsdagen, kan der imidlertid opstå et valideringsmæssigt overtræk. Finansrådet vil undersøge mulighederne for at sikre, at der fremover bliver sammenfald mellem dispositionsdag og bogføringsdag for lønoverførsler. Dermed vil disse overførsler ikke kunne give anledning til et valideringsmæssigt overtræk. Denne ændring kombineret med bedre information om valideringsreglerne for dagligdags ekspeditioner (som bilag til de almindelige forretningsbetingelser eller i selvstændig brochure) vil efter Finansrådets opfattelse betyde, at valideringsreglerne ikke vil give en almindelig privatkunde problemer....«efter en beskrivelse af»valideringsregler for dagligdags ekspeditioner«hedder det:»... I bilag 1 er opstillet et eksempel på en måneds transaktionsforløb for en»almindelig«privatkunde med lønkonto, budgetkonto, checks og Dankort. Med den eksisterende valideringspraksis og en rentesats på 4,5 pct. p.a. giver dette en positiv nettorente på kr. 12,69. Såfremt valideringspraksis omlægges, således at rentetilskrivning påvirkes samme dag som ekspeditionsdato for både ind- og udbetalinger, ville nettorenten være kr. 12,79. Eksemplet illustrerer, at den gældende valideringspraksis ikke har en betydende indflydelse på en almindelig privatkundes økonomi. 3. Baggrunden for valideringspraksis for kontante ind- og udbetalinger. I det følgende vil pengeinstitutternes forrentningsmulighed af kundernes kontante ind- og udbetalinger blive beskrevet. Når en kunde foretager en kontant indbetaling i et pengeinstitut dag 1, skal kontanterne viderebringes til Nationalbanken, før pengeinstituttet kan få kontanterne forrentet. Pengeinstitutterne kan bringe kontanterne til Nationalbankens hovedkasse i København eller et af de Template IPR Verlag GmbH Munich

12 etablerede decentrale kontantdepoter i provinsen samme dag (åbningstiden er dog begrænset til kl. 9-15). Kontanter afleveret til Nationalbanken dag 1 bliver rentebærende fra dag 2. I de fleste tilfælde vil pengeinstituttet dog først kunne sende kontanterne efter lukketid dag 1, således at kontanterne når frem til Nationalbanken eller et af kontantdepoterne dag 2, og bliver rentebærende fra dag 3. Tilsvarende må kontanter bestilles til afsendelse fra Nationalbanken eller afhentning i et af kontantdepoterne dagen før kontantbehovet opstår - medmindre pengeinstituttet kan afhente kontanterne samme dags morgen. Nationalbankens valideringsregler over for pengeinstitutterne svarer således til pengeinstitutternes valideringsregler over for sine kunder. Med pengeinstitutternes eksisterende valideringspraksis over for kunderne har pengeinstitutterne således typisk rentetab på såvel kontantindbetalinger som kontantudbetalinger. Foruden dette rentetab har pengeinstitutterne håndterningsomkostninger forbundet med kontantbehandlingen (Nationalbankens gebyrer, forsendelsesomkostninger og personaleomkostninger til optælling m.v.). Dette tab reduceres i det omfang, der er tale om modsatrettede kontantstrømninger - vel at mærke under forudsætning af, at disse falder inden for samme dag og i samme filial. Med disse forudsætninger udgør omfanget af modsatrettede kontantstrømninger en begrænset del af de enkelte pengeinstitutters samlede kontantbehov. De personalemæssige håndteringsomkostninger reduceres ikke ved modsatrettede kontantstrømninger. Gennem opretholdelsen af kassebeholdninger varetager pengeinstitutterne en stor del af kontantforsyningsbehovet i Danmark. At dette langt fra er en indbringende forretning, afspejler sig i Nationalbankens beslutning om at nedlægge filialerne samt bidrage økonomisk til etablering og drift af de decentrale kontantdepoter. Der skal her erindres om, at Nationalbanken validerer på samme måde over for pengeinstitutterne, som pengeinstitutterne validerer over for kunderne, og at pengeinstitutterne betaler gebyrer til Nationalbanken for kontantforsendelser til pengeinstituttet. Sammenlignes pengeinstitutternes valideringspraksis med en anden aktørs på det danske marked, Postgiro, må konstateres, at Postgiros valideringspraksis adskiller sig fra pengeinstitutternes, idet en kontant indbetaling til egen konto foretaget dag 1 valideres dag 3. Endelig skal bemærkes, at pengeinstitutternes valideringspraksis i de lande, vi normalt sammenligner os med, er identiske med pengeinstitutternes valideringspraksis i Danmark, jf. vedlagte bilag 2. Finansrådet har kun kendskab til et europæisk land, hvor kontante indbetalinger valideres den dag, indbetalingen foretages. Det er Tyskland. Med til billedet hører imidlertid, at kontante ind- og udbetalinger i Tyskland er gebyrbelagt. Gebyrer kan være udformet som et transaktionsgebyr (typisk 0,2-0,5 DEM) eller et årligt kontogebyr af størrelsesordenen 100 DEM dækkende kontante ind- og udbetalinger, checktransaktioner, kontoudtog m.v. Endvidere må bemærkes, at den tyske Bundesbanks valideringsregler over for pengeinstitutterne svarer til de tyske pengeinstitutters valideringsregler over for sine kunder. For såvidt angår kontante udbetalinger afviger Frankrig, Holland og Belgien fra den normale valideringspraksis, idet disse valideres dagen før udbetaling. 4. Baggrunden for valideringspraksis for beløbsoverførsler mellem pengeinstitutter Ved beløbsoverførsler fra en afsenders til en modtagers konto i danske pengeinstitutter beregnes rente fra første ekspeditionsdag efter indbetalingen/bogføringen. Nedenfor er pengeinstitutternes forrentningsmuligheder ved beløbsoverførsler beskrevet ved at anvende en checktransaktion som eksempel. Template IPR Verlag GmbH Munich

13 Checkindløsning og -honorering foregår som følger: Dag 1: Checkmodtager afleverer checken i sit pengeinstitut til indsætning på sin konto. Checkbeløbet bogføres på kontoen (med valør dag 2). Pengeinstituttet datafanger checken og lader transaktionen indgå i clearingmaterialet. Dag 2: Clearingmaterialet fra dag 1 cleares, således at checkbeløbet flyttes fra kontoførende pengeinstituts nationalbankkonto til checkmodtagende pengeinstituts nationalbankkonto. Checkmodtageren får kreditvalør. Checkudstederens konto debiteres med debetvalør dag 1. Som det fremgår af ovenstående, får checkmodtagers pengeinstitut først forrentet checkbeløbet fra dag 2, d.v.s. samtidig med checkmodtager får forrentet checkbeløbet. Såfremt checkmodtager hæver hele eller en del af checkbeløbet, får checkmodtagerens pengeinstitut et rentetab. Checkudsteders konto debiteres dag 2 (clearingdagen) med debetvalør dag 1 (den dag checken indløses i et pengeinstitut). Kontoførende pengeinstitut har således en dags rentegevinst til dækning af de omkostninger, der er forbundet med beløbsafsendelsen. Finansrådet er ikke bekendt med et nationalt checksystem, der har en behandlingstid på under 1 dag, og i mange lande er behandlingstiden længere (eksempelvis 2-3 dage i Storbritannien). 5. Ind- og udbetalinger samme dag I den offentlige debat trækkes eksemplet ind- og udbetalinger samme dag ofte frem for at illustrere valideringsreglernes urimelighed. Eksempelvis peges på, at en kunde, hvis indestående på kontoen er 100 kr., får overført kr. og hæver samme dag kr. Derved opstår der et valideringsmæssigt overtræk på kr., selv om den bogførte saldo er kr. Hvor udbredt dette eksempel end er i den offentlige debat, er det sjældent forekommende blandt privatkunder. For de fleste privatkunder består langt hovedparten af indsættelser af løn, overførselsindkomst eller sociale ydelser, der som nævnt valideres samtidig med dispositionsdagen. Finansrådet vil som tidligere anført undersøge mulighederne for at sikre, at der fremover bliver sammenfald mellem dispositionsdag og bogføringsdag. Dermed vil disse overførsler ikke kunne give anledning til et valideringsmæssigt overtræk. Såfremt indsættelse sker pr. check, er der som tidligere nævnt mulighed for at hæve en del af eller hele checkbeløbet uden valideringsmæssige konsekvenser. Den del af checkbeløbet, der indsættes, valideres ekspeditionsdagen efter. Sker indsættelsen i form af en overførsel, hvori der ikke indgår en dispositionsdag, kan der Template IPR Verlag GmbH Munich

14 opstå et valideringsmæssigt overtræk som beskrevet ovenfor. En del af baggrunden herfor er, at pengeinstitutpraksis i Danmark er at vise kunderne bevægelserne, så snart de er bogført, uanset om bogføringsdag er sammenfaldende med dispositionsdag og valørdag. I modsætning hertil kan nævnes, at Postgiro i stedet anvender en dispositionsret, hvorefter kunderne ikke må disponere over et større beløb, end der indestår på kontoen ifølge de sidst modtagne kontoudtog. Endelig kan der opstå et valideringsmæssigt overtræk som ovenfor beskrevet, såfremt kunden fortryder en indsætning og derfor på et senere tidspunkt på dagen vil hæve hele eller en del af det indsatte beløb. Prisen for denne»fortrydelse«vil oftest være forsvindende lille (hvis beløbet er kr. og rentesatsen 4,5 pct., er prisen 0,25.)«. Redegørelsens bilag 1 indeholder følgende»transaktionsforløb for»almindelig privatkunde««:»... Transaktionsbeskrivelse Bogføringsdato Valørdato Primosaldo pr ,0 Løn til disposition torsdag d. 27.9, kr (el. 26.9) Overførsel til budgetkonto fredag d kr (med kreditvalør på budgetkonto ligeledes den 28.9) Dankort-køb lørdag d. 29.9, kr Check-hævning onsdag d. 3.10, kr Dankort-køb fredag d. 5.10, kr Udbetaling i eget pengeinstitut mandag d. 8.10, kr Indbetaling2) tirsdag d. 9.10, kr Dankort-køb torsdag d , kr DK-KONTANTEN lørdag d , kr Dankort-køb fredag d , kr Offentlig ydelse til disp. mandag d , kr (el ) Check-hævning mandag d , kr Pengeautomat eget pengeinstitut onsdag d kr Template IPR Verlag GmbH Munich

15 ...«Redegørelsens bilag 2 er følgende»oversigt over valideringspraksis i udvalgte europæiske lande«:»... Kontant indbetaling Kontant udbe Danmark Sverige Norge Finland England Tyskland 0 0 0/+1 Holland Belgien Frankrig Italien For kontante indbetalinger, kontante udbetalinger og checkindsættelse angiver skemaet tidsrummet mellem indbetalingen/udbetalingen og valørdagen. For checkudstedelse vises tidsrummet mellem den dag checken modtages i et pengeinstitut og valørdagen. I Italien anvendes den dag, der er påført checken, som valørdato....«finansrådet har i de pr. 3. januar 1991 affattede»almindelige forretningsbetingelser for privatkunder (forbrugere)«bl.a. anført:» Renteberegning (valør) og rentetilskrivning Valørdagen er den dag, hvor en kontobevægelse får virkning for beregning af renter på en konto. Som hovedregel gælder, at når kunden indbetaler kontant, med check eller Dankort Template IPR Verlag GmbH Munich

16 på en konto i banken/sparekassen, er første ekspeditionsdag efter indbetalingen valørdag. Når kunden hæver fra en konto, er ekspeditionsdagen valørdag. Lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag er ikke ekspeditionsdage i banken/sparekassen. Ved de fleste kontoformer foretager banken/sparekassen en daglig renteberegning for hver enkelt konto. For indlån tilskriver banken/sparekassen renter sædvanligvis én gang årligt og for udlån enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Ved tilskrivningen af renter indsætter eller hæver banken/sparekassen de renter, der er opsummeret siden foregående termin på den enkelte konto. Rentetilskrivningen fremgår af bankbog/sparekassebog, kontoudtog eller anden opgørelse. Rentebeløb under en vis størrelse, der fremgår af bankens/sparekassens skiltning, tilskrives (indsættes eller hæves) ikke på kontoen. Bankens/sparekassens regler for valør og renteberegning fremgår af en brochure, som ligger fremme i ekspeditionslokalet. Reglerne vil til enhver tid uden varsel kunne ændres af banken/sparekassen....«den 20. februar 1991 skrev Forbrugerombudsmanden bl.a. følgende til Finansrådet:»... Vedrørende asymmetrisk validering forstår jeg Finansrådets skrivelse som en afvisning af de synspunkter, jeg gjorde gældende i min skrivelse af 31. maj Jeg finder fortsat, at rådet ikke har peget på forhold, der i tilstrækkelig grad kan begrunde, at betalinger henholdsvis til og fra et pengeinstitut valideres forskelligt. Jeg agter derfor at søge spørgsmålet om asymmetrisk validering afklaret ved Sø- og Handelsretten, eventuelt i første omgang for enkelte transaktionstyper. Jeg har dags dato anmodet nogle pengeinstitutter om at indsende en beskrivelse af deres praksis på valideringsområdet. Finansrådet har som forsvar for asymmetrisk validering fremsat en del betragtninger om, at der i forbindelse med bl.a. kontanthåndtering er tale om omkostningstunge ekspeditioner. Jeg finder imidlertid ikke, at det forhold, at visse kontantekspeditioner for privatkunder er omkostningskrævende, kan begrunde den nuværende asymmetriske valideringspraksis. Fordelingen af omkostninger på kundekategorier (privatkunder, store og små erhvervskunder) burde vel i øvrigt sammenholdes med de forskellige kundekategoriers bidrag til indtjeningen ud fra den samlede gebyr- og rentemarginalindtjening. Finansrådet har ikke fremlagt noget materiale til belysning heraf. Det kan muligt forholde sig således, at rentemarginal- og gebyrindtægter er væsentligt mere tungtvejende for privatkunder og mindre erhvervskunder end for f.eks. større erhvervskunder. På denne baggrund kan det efter omstændighederne tendere hen imod det vildledende at fremføre over for privatkunderne, hvor omkostningsbelastende de er for pengeinstitutterne i bestemte ekspeditionssituationer. Jeg vil gerne understrege, at det falder uden for mine bestræbelser at gå ind i spørgsmålet Template IPR Verlag GmbH Munich

17 om pengeinstitutternes generelle indtjening. Efter markedsføringloven påhviler det mig imidlertid at føre tilsyn med og tage stilling til de fremgangsmåder og forretningsbetingelser, der anvendes i forbindelse hermed....«i skrivelse af 13. marts 1991 fastholdt Finansrådet sin stilling til valideringsreglerne. Forbrugerombudsmanden anlagde nærværende retssag den 16. maj I 1991 fremsatte en aktionær i Bikuben følgende forslag til behandling på aktionærmøder og generalforsamling:»1. Det pålægges Bikuben straks at gennemføre bogføring (skal være rentetilskrivning) af indbetalinger på indskudsdagen.«i skrivelse af 31. januar 1991 til aktionæren redegjorde Bikubens direktion for valideringsreglerne og Bikubens begrundelse for dem. Bikuben konkluderede, at den ikke ville imødekomme aktionærens forslag. Argumentationen var i det væsentlige sammenfaldende med Finansrådets argumentation for reglerne. Aktionærens forslag blev behandlet på Bikubens generalforsamling den 9. april Aktionæren motiverede forslaget. Formanden for Bikuben kommenterede det og oplyste, at den samlede bestyrelse var imod forslaget. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen nøje ville følge udviklingen på valideringsområdet. Efter yderligere kommentarer blev forslaget forkastet uden afstemning. På generalforsamlingen blev endvidere oplyst, at Bikuben ville udgive en folder om validering og rentetilskrivning. Den 24. april 1990 gjorde Dommeren i Faaborg Forbrugerombudsmanden opmærksom på»følgende fremgangsmåde praktiseret af Sydfyns Discontobank, Faaborg Afdeling:»... Til banken overbragtes den 12. februar 1990 pr. bud om formiddagen en indbetaling på ca. kr til indsættelse på embedets foliokonto. Samme dato udstedtes og hævedes mellem kl og en check fra kontoen på kr Der henstod i forvejen på kontoen ca. kr Ved kvartalets udgang viste kontoudtoget en debetrente på kr. 692,29. Afæsket en forklaring herpå meddelte en medarbejder i banken telefonisk, at dette hang sammen med bankens valørregler: krediteringer renteberegnes først fra dagen efter indsætningen, debiteringer straks. Der kræves altså overtræksrente uanset om kontoen faktisk er overtrukket idet rækkefølgen af konteringer ikke tillægges betydning. I denne sag har banken bestemt rækkefølgen, så kontoudskriften viser et overtræk, som faktisk ikke har bestået. Det foreliggende problem er løst til embedets tilfredshed ved hjælp af en kreditnota til embedet, men sagen vil ved kopi af nærværende blive kommunikeret videre til justitsministe- Template IPR Verlag GmbH Munich

18 riet/andre dommerembeder. Kontoudtoget vedlægges i kopi til dokumentation....«der er endvidere til illustration af problemstillingen fremlagt en korrespondance mellem en kunde i Unibank og banken samt en redegørelse fra Den Danske Bank vedrørende lignende tilfælde. GiroBank A/S: I forbindelse med Postgiroens omdannelse til aktieselskab oplyste kommunikationsministeren til besvarelse af spørgsmål fra Folketingets trafikudvalg følgende om Postgiros valideringspraksis:»... Postgiro's valideringspraksis Lige siden 1920 har Postgirosystemet bygget på det princip, at overførsler mellem konti var gratis. Tilsvarende har været gældende for almindelige ind- og udbetalinger til/fra kontohaverens egen konto. Derimod har indbetalinger og udbetalinger til tredjemand traditionelt været gebyrbelagt omend indbetalingsgebyrerne ikke tilnærmelsesvis har givet fuld dækning for behandlingsomkostningerne. Postgiro's økonomi er derfor i vid udstrækning ligesom pengeinstitutternes baseret på at omkostningerne dækkes via de renteindtægter, der opnås som følge af valideringsreglerne. Det anslås, at Postgiro i 1990 har haft ca. 550 mio. kr. i indtægter som følge af valideringspraksis. Langt den overvejende del af de pågældende indtægter stammer fra valideringspraksis i forbindelse med overførsler mellem forskellige kontohavere, overførsler til pengeinstitutter samt indbetalinger og udbetalinger til tredjemand. Valideringsreglerne er nærmere beskrevet nedenfor: A. Indsætning på kontoen Indbetalinger fra tredjemand Beløb, der bogføres idag rentevalideres i morgen. Bogføringen sker om eftermiddagen, hvorefter der udsendes kontoudtog, som foreligger hos kontohavere den følgende morgen d.v.s. samme dag beløbet er rentebærende og kan hæves. Indbetalinger til egen konto Langt de fleste kontohavere indsætter penge på kontoen ved indsendelse af checks til kreditering på kontoen. Sådanne checks registreres på modtagelsesdagen og krediteres, rentevalideres samt er disponible på kontoen den følgende dag d.v.s. samme dag pengene via checkclearingen godskrives Postgiro's konto i Nationalbanken. Eventuelle betalinger, der er indsendt til ekspedition med checken bliver debiteret kontoen samme dag checken krediteres. Kontohave- Template IPR Verlag GmbH Munich

19 ren modtager kontoudtog den følgende dag med oplysning om den herefter disponible saldo. Ved indsætning på egen konto ved check opnår Postgiro jf. foranstående altså ingen rentegevinst på valideringspraksis. Løntilskrivning Ved løntilskrivning på løngirokonti følger Postgiro samme praksis som anført under checks d.v.s. at lønnen krediteres og rentevalideres på dispositionsdagen. Lønkontohaveren kan således ikke uforvarende disponere over lønnen på en måde så der opstår debetrenter på grund af valideringspraksis. Overførsler fra pengeinstitutter Beløb, der overføres fra pengeinstitutter krediteres og rentevalideres samme dag beløbet indsættes på Postgiro's konto i Nationalbanken. B. Udbetaling fra kontoen Udbetalinger fra en postgirokonto debiteres og rentevalideres på bogføringsdagen. C. Overførsler mellem konti (gireringer) Den afgivende konto debiteres og rentevalideres på den af kontohaveren fastsatte betalingsdag. Samtidig krediteres beløbmodtagerens konto med rentevalidering den følgende dag d.v.s. den dag beløbmodtageren modtager kontoudtog og kan disponere over sit indestående. Er der tale om betalinger ifølge indsendte indbetalingskort sker bogføringen dog så sent, at beløbene ikke vil fremgå af kontoudtoget til beløbsmodtageren. Beløbet oplyses istedet på Postgiro's PC-girosystem, Girofonsystemet samt på telefonisk forespørgsel. Afsluttende bemærkninger Postgirosystemets bogføring er i modsætning til pengeinstitutternes baseret på, at der hver morgen beregnes en disponibel saldo som er lig med det ved dagens start rentebærende beløb. I dette beløb indgår checks og løntilskrivning, der skal krediteres kontoen ved dagens bogføring. Alle udbetalinger og overførsler debiteres herefter den disponible saldo i løbet af dagen frem til kl. ca , hvorefter den saldo, der er grundlag for dagens renteberegning, dannes. Herefter bogføres dagens krediteringer og der udsendes kontoudtog med oplysning om den saldo, der vil være disponibel når kontoudtoget modtages. Denne saldo kan dog i aftenens og nattens løb blive forøget med check-beløb, løntilskrivninger samt kreditering af beløb ifølge indbetalingskort indsendt til girering. Kunden kan derfor fra kl om morgenen via PC-GIRO, Girofon eller Postgiro's oplysningskontor få oplyst den endelige disponible saldo.«endvidere oplyste kommunikationsministeren:»... Template IPR Verlag GmbH Munich

20 Hovedreglen er, at en kontohaver kun kan disponere over beløb, der indestår på kontoen ifølge sidst modtagne kontouddrag. Denne hovedregel fremgår af samtlige kontouddrag, der udsendes fra Postgiro. Hovedreglen har været gældende lige siden girosystemets indførelse i Danmark og er lavet for at sikre Postgiro en indtjening til dækning af de mange gebyrfrie serviceydelser, der er forbundet med en girokonto - herunder navnlig gebyrfri gireringer og gebyrfri kontoudtog efter hver bevægelse på kontoen. Bestemmelsen skal sikre, at ethvert beløb indestår i postgirosystemet i mindst 24 timer, inden der kan disponeres over det. En væsentlig undtagelse fra hovedreglen gælder betalinger, der indsendes til ekspedition sammen med en check til dækning af de medfølgende betalinger. Her er reglen den, at de medfølgende betalinger ekspederes dagen efter modtagelsen i Postgiro, hvilket er samme dag checkbeløbet overføres til Postgiro's konto i Nationalbanken....«I»Betingelser for Privatgiro«fra marts 1992 findes følgende regel om validering ved indbetaling fra egen konto:» Indbetaling til egen konto på posthuset De kan indbetale beløb til Deres Girokonto ved brug af indbetalingskortet»ik-egen konto«. Indbetaling kan finde sted på alle posthuse samt til landpostbude. Indbetaling til egen konto bogføres på Girokontoen ekspeditionsdagen efter indbetalingen og er til disposition og valideret 2. dagen efter indbetalingen....«af Nationalbankens clearingregler (Clearingoverenskomst af 19. januar 1984) fremgår:» Clearingsoverenskomst af 19. januar 1984 Mellem Danmarks Nationalbank og indgås følgende overenskomst om dokumentløs clearing. 1) Clearingen forestås af Danmarks Nationalbank. Clearing og udveksling af clearingoplysninger er nærmere beskrevet under pkt. 5 og ) Clearingen omfatter: Template IPR Verlag GmbH Munich

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder

Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder gælder for kundens betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ), dvs. konti

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015 11. Rentesatser indlån 11.1 Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Nominel årlig rente i % Bemærkninger Fakkel- og Fakkel+konto 1) 0,000% Privatkonto m/u kredit 0,000% Checkomkostning pr. indløst

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

D 0 M : Dom i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2 uden fuldstændig sagsfremstilling.

D 0 M : Dom i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2 uden fuldstændig sagsfremstilling. UDSKRIFT AF DOMBOGEN for retten I Faaborg Ar 1990 den 13. november blev i B.S. 292/1990 mod afsagt sålydende D 0 M : Dom i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2 uden fuldstændig sagsfremstilling. Under

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 5. januar 2015 En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Rentesatser - Indlån Rentesatser INDLÅN gældende pr.01. oktober 2011

Rentesatser - Indlån Rentesatser INDLÅN gældende pr.01. oktober 2011 Andelskassen J.A.K. Rentesatser - Indlån Ifølge Andelskassen J.A.K. s vedtægter kan du være andelshaver ved indlån men det er ikke noget krav. Det koster 1.000 kr. at erhverve et andelsbevis. Beløbet er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI # et godt sted at være VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVAT Gældende pr. 01.01.2018 Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.12.2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.01.2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. november 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 1. INDLEDNING Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Case Law (DK) 8. Art. 7 of the Unfair Contract Terms Directive, Marketing Practices Act 1

Case Law (DK) 8. Art. 7 of the Unfair Contract Terms Directive, Marketing Practices Act 1 Sø- Handelsretten [The Maritime and Commercial Court of Copenhagen], 08.03.1999 in case N 1/98; The Consumer Ombudsman versus Statoil A/S Relevant Provisions (European and National Law): Art. 7 of the

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 FORDELSPROGRAM 2 Fordelsprogram 2 Stjernekunder oprettet før 01.10.2015 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 27. oktober 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

Regler for ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Danmarks Nationalbank

Regler for ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Danmarks Nationalbank Regler for ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Danmarks Nationalbank Disse regler omhandler pengeinstitutters ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Nationalbanken.

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere