Case Law (DK) 6. Summary: Facts: The General Conditions of a bank contained inter alia the following term, :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Case Law (DK) 6. Summary: Facts: The General Conditions of a bank contained inter alia the following term, :"

Transkript

1 Højesteret [The Danish Supreme Court], , in case I 286/1994, The Consumer Ombudsman versus The Danish Bankers Association acting on behalf of Bikuben Girobank A/S Relevant Provisions (European and National Law): Art. 7 Unfair Contract Terms Directive, Marketing Practices Act 1 Keywords: Published: Ugeskrift for Retsvæsen, UfR 1998 p.204 Headnotes: 1. The case concerned an injunction according to the Marketing Practices Act 1 (implementing art. 7 of the Unfair Contract Terms Directive 93/13/EEC) against a bank s terms on "asymmetrical valuation" of deposits credited and withdrawals debited. Summary: Facts: The General Conditions of a bank contained inter alia the following term, : +As a main rule deposits are credited with value the next banking day. Normally, withdrawals are debited with value from the date of the withdrawal.* According to the Danish Consumer Ombudsman this principle of "asymmetrical valuation" was unfair to consumers, inter alia because it may result in "technical" overdrafts. The Consumer Ombudsman filed a lawsuit under the Marketing Practices Act against the bank. In its judgment of 30 June 1994 the Maritime and Commercial Court of Copenhagen (votes 3-2) decided the case in favour of the bank. The Consumer Ombudsman appealed against the judgment to the Supreme Court. In its decision of 8 December 1997 the Supreme Court unanimously decided the case in favour of the bank. Reasons: The contract term in question is essentially the same in all Danish banks; the term is a preformulated contract term drafted unilaterally by the bank and difficult to comprehend in its details; in several situations, especially in the case of technical overdrafts the rule leads to less reasonable results; Template IPR Verlag GmbH Munich

2 the transaction cost coverage argument does not speak in favour of the term to the same extent as before the modern electronic payment systems now used by the banks; asymmetrical valuation is a problem mainly for commercial customers with payment transactions concerning big amounts, whereas the consequences in terms of costs normally are insignificant as far as normal transactions of typical consumer customers are concerned; an injunction prohibiting the future use of the term would affect the entire financial sector and its income structure; as demonstrated by information concerning the development in other member states legal intervention in the area of valuation rules can take different forms; therefore, still in the opinion of the Supreme Court, the case concerns a general problem not fit for regulation by an injunction according to the Marketing Practices Act; instead the problem was considered a matter for the legislator if occasion should arise. Judgment Text: H. D. 8. december 1997 i sag I 286/1994 Forbrugerombudsmanden (Km.adv. v/adv. Karsten Hagel-Sørensen, Kbh.). mod Finansrådet som mandatar for Bikuben Girobank A/S (adv. Oluf Engell, Kbh.). Sø- og Handelsrettens dom 30. juni 1994 (Jens Feilberg, Jytte Jakobsen, Edith Kjærsgaard, P.P. Larsen, Uffe Thustrup). Påstande: Sagsøgeren, Forbrugerombudsmanden, har nedlagt følgende påstande: I Alternative principale påstande: A) Det forbydes sagsøgte Bikuben A/S i forbindelse med betalingstransaktioner i Danmark at anvende valideringsregler for ind- og udbetalinger, hvor valideringsreglerne for indbetalinger til sagsøgtes kunders konti hos sagsøgte afviger til sagsøgtes kunders ugunst fra valideringsreglerne for udbetalinger fra sagsøgtes kunders konti hos sagsøgte. eller B) Det forbydes sagsøgte i forbindelse med betalingstransaktioner i Danmark at anvende valideringsregler, hvorefter Template IPR Verlag GmbH Munich

3 (a) kontante indbetalinger til kundernes konti hos sagsøgte først valideres fra et senere tidspunkt end en samtidig kontant udbetaling fra kontoen bliver valideret, (b) overførsler til kundernes konti hos sagsøgte ikke valideres fra samme tidspunkt som en samtidig og på tilsvarende måde foretaget overførsel fra konti hos sagsøgte bliver valideret. II Alternative subsidiære påstande: Som principal påstand A eller B, men begrænset til tilfælde, hvor den pågældende betalingstransaktion ikke medfører et modsvarende rentetab for sagsøgte. III Alternative mere subsidiære påstande: Som principal påstand A og B, men således at det ikke forbydes sagsøgte at opretholde de eksisterende valideringsregler for kontante ind- og udbetalinger. IV Endnu mere subsidiær påstand: Det forbydes sagsøgte at debitere kunderne overtræksrente eller anvende andre særlige følger af, at kunderne disponerer ud over indeståendet på en indlånskonto eller overskrider et bevilget kreditmaksimum, i den udstrækning sådant overtræk beror på, at indbetalinger og andre krediteringer først valideres fra et senere tidspunkt end tilsvarende samtidige udbetalinger og andre debiteringer på konti hos sagsøgte. V Mest subsidiær påstand: Som forudgående påstande I til IV i den angivne rækkefølge, men således at forbudet alene vedrører privatkundekonti hos sagsøgte og ikke erhvervskundekonti. Finansrådet har som mandatar for Sparekassen Bikuben A/S påstået frifindelse. Sagsfremstilling: Bikubens valideringsregler fremgår af en pjece»beregning af Rente og Provision«. Af pjecen fremgår:»... Bikubens information om beregning af rente og provision Bikuben foretager dagligt en beregning af renten på Deres konto. Beregningen baseres på den saldo kontoen har ved Bikubens lukketid og den aktuelle rentesats på kontoen. Den daglige rente er på kreditter og en række indlånsformer fastsat som den pålydende rentesats sat i forhold til et år på 365 dage. Med en pålydende rente på f.eks. 10 pct. og en saldo på kr., opgøres således en daglig rente på ca. 2,74 kr. Template IPR Verlag GmbH Munich

4 På almindelige udlån samt visse indlånsformer, herunder almindelige anfordringskonti og indlån på opsigelse, anvendes et standardiseret år, hvor hver måned har 30 dage og året 360 dage. Med en pålydende rente på 10 pct., og en saldo på kr., svarer det til et dagligt rentebeløb på ca. 2,78 kr. Det samlede rentebeløb for det anvendte år er således ens i begge beregningsformer.... De aktuelle rente- og provisionssatser for de mest almindelige produkter fremgår af skilte i Bikubens afdelinger ligesom rentesats og eventuel provisionssats er anført på Deres kontoudskrift(er). Satserne oplyses som årlige nominelle satser. Til forskel fra den pålydende sats, er den årlige nominelle sats bestemt af hvor mange rentetilskrivninger om året, der er på Deres konto. Eksempelvis svarer en pålydende rentesats på 13,50 pct. ved fire årlige tilskrivninger af rente, til en årlig nominel rentesats på 14,20 pct.... Validering Validering vedrører tidspunktet for, hvornår en bevægelse på Deres konto indgår i beregningen af renten på kontoen. Tidspunktet fremgår af kolonnen»valør«på Deres kontoudskrift. Indbetaling til Deres konto Ved indbetaling kontant eller med check påvirkes renteberegningen fra første ekspeditionsdag efter indbetalingsdagen. Er der tale om indbetalinger på et prioritetslån i fast ejendom, følger renteberegningen forfaldsterminerne for rente og afdrag for Deres lån i Bikuben. Overførsel til/fra Deres konto Ved overførsel til/fra egen konti i Bikuben påvirkes renteberegningen på begge konti fra den ekspeditionsdag overførslen foretages. Overfører De fra egen konto i et andet pengeinstitut, beregnes rente fra første ekspeditionsdag efter, at Bikuben har modtaget det overførte beløb fra det andet pengeinstitut. Overføres der beløb til Deres konto fra andre konti, gælder følgende principper for validering: - Ved overførsel fra trediemands konto i et dansk pengeinstitut, påvirkes renteberegningen fra første ekspeditionsdag efter, at overførslen er modtaget i Bikuben For lønoverførsel og overførsel af offentlige ydelser m.v., påvirkes renteberegningen fra den dag, De kan disponere over beløbet. Overfører De beløb til andre konti end egne konti i Bikuben, gælder følgende principper for Template IPR Verlag GmbH Munich

5 validering: - Ved overførsel til trediemands konto i et dansk pengeinstitut, påvirker det renteberegningen på Deres konto fra den ekspeditionsdag, overførslen udføres.... Udbetaling fra Deres konto Udbetaling påvirker renteberegningen fra den ekspeditionsdag, som den foretages. Udbetalingen kan f.eks. ske med Dankort i alle pengeautomater, herunder»kontanten«, eller med interne hævekort i Bikubens pengeautomater.... Betaler De med check eller Dankort i en forretning, beregnes rente fra den dag checken eller Dankortnotaen præsenteres for et pengeinstitut. Anvender De Dankort i det elektroniske system i forretningen, påvirkes renteberegningen fra den ekspeditionsdag kortet er anvendt. Anvendes kortet på andre dage end ekspeditionsdage, beregnes rente fra den først følgende ekspeditionsdag i pengeinstituttet.... Ekspeditionsdage Bikuben har åbent for ekspedition alle dage undtagen lørdag, søn- og helligdage samt Grundlovsdag og juleaftensdag. Bogføringsdag Når Bikuben registrerer, at der er foregået en bevægelse på Deres konto, bogføres den. På Deres kontoudtog er rækkefølgen for de enkelte bevægelser opstillet ud fra bogføringsdagen. Valørdag Valørdag er den dag en bevægelse på Deres konto indgår i beregningen af renten på Deres konto.«statsautoriseret revisor Torben Petersen har efter kammeradvokatens anmodning foretaget renteberegninger til belysning af valideringsreglernes betydning for 2 virksomhedstyper. Henvendelsen blev ikke drøftet med Finansrådet eller Bikuben. Virksomhedstype 1 er en detailforretning med årlig omsætning på ca. 4 mio. kr. Virksomheden har en kassekredit med en debetrente på 14 % p.a. Virksomhedstype 2 er en en-gros-virksomhed med en årlig omsætning på ca. 13 mio. kr. Virksomheden har en kassekredit med en debetrente på 14 % p.a. For begge virksomhedstyper er renteberegningerne foretaget med udgangspunkt i konkrete, anonymiserede, kontoudtog. Template IPR Verlag GmbH Munich

6 De elementer, der indgår i beregningerne, er beskrevet således:»...»valørdag«valørdagen er den dag en bevægelse på kontoen indgår i renteberegningen.»bogføringsdag«når pengeinstituttet registrerer, at der er foregået en bevægelse på kontoen, bogføres den. På pengeinstituttets kontoudtog er rækkefølgen for de enkelte bevægelser opstillet ud fra bogføringsdagen.»ekspeditionsdag«alle dage hvor pengeinstituttet har åbent for ekspedition. Følgende typer af ind- og udbetalinger forekommer på de anvendte kontoudtog. UD Hævet check: Ved indløsning af en check, er valørdagen den dag checken præsenteres for et pengeinstitut. Checken vil blive bogført en ekspeditionsdag efter valørdag, hvis checken er indløst i et andet pengeinstitut end kontohavers. Hvis checken er indløst i kontohavers pengeinstitut, er bogførings- og valørdag identisk. Dataløn: Ved udbetaling af dataløn foretages der automatisk beløbsoverførsel til modtagerne. Valørdato er identisk med bogføringsdagen. IND Indbetaling: Ved indbetaling kontant eller med check er valørdagen første ekspeditionsdag efter indbetalingsdatoen. Giro-indsætning: Ved indbetaling fra giro er valørdato en ekspeditionsdato efter bogføringsdatoen. Systemindbetaling: Template IPR Verlag GmbH Munich

7 Systemindbetalinger er i dette tilfælde indbetalinger fra andre selskaber. Valørdato er en ekspeditionsdag efter bogføringsdato. Overførsel-indsætning: Ved overførsel mellem egne konti i samme pengeinstitut er valørdato lig med bogføringsdato....«endvidere er foretaget beregning af renteudgifterne, hvis valideringsreglerne ændres således, at valørdagen bliver identisk med bogføringsdagen. Resultatet af beregningerne sammenfattes således: Virksomhedstype 1 (Detail) Mdr. Primo saldo I April II April III Oktober IV Oktober Virksomhedstype 2 (En-Gros) V April VI April VII Oktober VIII Oktober «Reel rentesats betyder den rentesats, der ved renteberegning efter Forbrugerombudsmandens påstand ville føre til det opkrævede rentebeløb. Rentesatsen er i alle beregninger 14 %. Den reelle rentesats er for eksempel i tilfælde I beregnet således: 14 % + 23,1 % af 14 % = 14 % + 3,2 % = 17,2 % Template IPR Verlag GmbH Munich

8 Den daværende Forbrugerombudsmand nedsatte i sommeren 1985 en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Forbrugerombudsmanden, Finanstilsynet, Forbrugerrådet, Den Danske Bankforening, Danmarks Sparekasseforening og Sammenslutningen af Danske Andelskasser. I beretningen, der er afgivet i maj 1990, hedder det bl.a.:»... Det er et generelt gældende princip, at når der sættes penge ind på en konto, beregnes der normalt renter heraf fra første ekspeditionsdag herefter. Derimod påvirkes renteberegningen, når der hæves på kontoen, normalt fra den ekspeditionsdag, hvor udbetaling er sket (valideringsregler). Dette kan medføre, at hvor der disponeres over et den samme dag indsat beløb, opstår der et valideringsmæssigt overtræk. Dette kan give sig udtryk i enten, at en negativ rente direkte er debiteret kontoen og fremgår af kontoudtoget, eller at en negativ rente er modregnet i en positiv rente. En lignende situation opstår, hvor en lønmodtager disponerer over sin løn på et tidspunkt, hvor denne er gået ind på kontoen, (bogført), men inden disponeringsdagen. (Reglerne om lønoverførsel baserer sig på aftaler mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren). Dette vil ligeledes give sig udtryk i et valideringsmæssigt overtræk. Danmarks Sparekasseforening har, bilag 11, bl.a. begrundet valideringsreglernes udformning med, at pengeinstitutterne er nødt til at opretholde en kassebeholdning med henblik på at betjene kundernes behov for ind- og udbetalinger. Denne kassebeholdning er i sagens natur uforrentet for pengeinstitutterne og skal derfor opfattes som omkostningsbærende. Omkostningerne til opretholdelse af kassebeholdningen er valgt pålagt de kunder, der (ofte) benytter sig af ind- og udbetalinger. Den Danske Bankforening har anført, bilag 12, at pengeinstitutterne ikke nødvendigvis har ensartede valideringsregler, og at den renteforpligtigelse, som opstår på grund af valideringsreglernes udformning, må opfattes som en del af prisen for at indsætte respektive hæve penge i en bank. Normalt vil valideringsmæssigt overtræk dog ikke blive registreret som overtræk, der bevirker beregning af overtræksrente. Dette gælder imidlertid ikke for indlånskonti uden overtrækstilladelse....«bankforeningen henviste i denne forbindelse til Østre Landsrets domme af 16. juni 1987 i sagerne a.s. nr. 406/1986 og nr. 407/1986 mellem henholdsvis Specialforlaget Europa 1980 ApS og SUBK 124 ApS mod Den Danske Bank A/S og Nøglen til den kommende verden ApS mod Jyske Bank A/S. Ved dommene blev antaget, at bankerne i henhold til deres valideringsregler var berettiget til at debitere sagsøgernes konti med overtræksrente - et overtræk, der på grund af valideringsreglerne var opstået i forbindelse med udstedelse af checks. I afsnittet»arbejdsgruppens Overvejelser«er anført:»... Forbrugerombudsmanden, Tilsynet og Forbrugerrådet er opmærksomme på, at valideringsreglerne kan volde forbrugerne problemer, ikke blot på grund af den forskellige valeurmæssige betydning af ind- og udbetalinger, men også fordi validering af en række særlige Template IPR Verlag GmbH Munich

9 posteringer giver forståelsesmæssige problemer. Dette gør reglerne og disses konsekvenser vanskelige at overskue, ligesom den konkrete renteberegning kun vanskeligt kan kontrolleres af den almindelige forbruger. Hertil kommer, at valideringsreglerne ikke nødvendigvis er ensartede fra pengeinstitut til pengeinstitut. Pengeinstitutforeningerne er ikke enige i, at valideringsregler volder større problemer for forbrugerne, og at reglernes kompleksitet gør det vanskeligt at overskue og kontrollere den konkrete renteberegning. Som det er anført ovenfor, er hovedreglen for validering, at der ved indsættelse på en konto beregnes rente fra første ekspeditionsdag herefter og ved hævning sker renteberegning fra ekspeditionsdagen. Det er sædvanligt, at der på kontoudtog anføres valideringsdato, således at kunderne på grundlag heraf kan kontrollere renteberegningen. Vanskeligheden ved at kunne kontrollere renteberegningen skyldes først og fremmest det anvendte renteberegningsprincip, hvorefter renten beregnes fra dag til dag. En sådan beregningsteknik gennemføres mest hensigtsmæssigt ved hjælp af edb. Ved anvendelsen af dag-til-dag-princippet er der ikke den store forskel på at beregne renten ved hjælp af valeurdage i stedet for bogføringsdage. Transaktionstunge konti, hvor valeurreglerne giver mærkbart udslag på nettorenten, er som oftest bogløse konti, hvortil der udsendes kontoudtog. På kontoudtogene gives ved hver transaktion oplysning om valeurdagen, og forbrugerne opnår herved fuld indsigt i renteberegningsgrundlaget. Effekten af valideringsreglerne for kunderne kan ses som en (meget lille) omkostningsrelateret betaling for de omkostninger, pengeinstitutterne pådrager sig ved at opretholde en daglig kassebeholdning. Disse omkostninger må primært pålægges de kunder, som gennem hyppige indsættelser og hævninger er brugere af pengeinstituttets ydelser. Et omkostningsbaseret betalingsprincip for pengeinstitutternes ydelser synes i øvrigt i andre sammenhænge at have generel støtte. Forbrugerrådet mener, at ind- og udbetalinger bør have samme valeur. Til støtte herfor henviser Forbrugerrådet dels til det urimelige i, at pengeinstitutterne som debitor i indlånsforhold beregner sig en godtgørelse i form af rente af forbrugeren (kreditor), når denne hæver indsatte beløb, inden de bliver rentebærende, dels til, at de nuværende valideringsregler virker slørende for prisdannelsen. De omkostninger, et pengeinstitut måtte pådrage sig ved at opretholde en daglig kassebeholdning, bør ligesom den indtjening, pengeinstitutterne idag har i kraft af valideringsreglerne, finde udtryk i rentesatserne. Forbrugerombudsmanden og Tilsynet havde gerne set, at man i arbejdsgruppen havde opnået enighed om forslag til ændrede valideringsregler, der kunne løse nogle af de her nævnte problemer. En mulig løsning kunne være at lade ind- og udbetalinger få samme valeur. Dette har ikke været muligt. Man skal imidlertid anbefale, at pengeinstitutterne undlader at opkræve negativ rente, når denne alene begrundes i et valideringsmæssigt overtræk. Endelig skal Forbrugerombudsmanden og Tilsynet specielt pege på det umiddelbare behov for og vigtigheden af at vejlede og orientere forbrugerne om valideringsreglernes betydning ved en lang række dagligdags ekspeditioner. Specielt kan der være behov for at orientere arbejdsgivere og lønkontohavere nærmere om reglerne for lønoverførsler. Template IPR Verlag GmbH Munich

10 Det er pengeinstitutforeningernes opfattelse, at en ændring af valideringsreglerne er et spørgsmål, som ligger uden for arbejdsgruppens kommissorium. Der er åbenbart tale om et forslag til en materiel ændring af reglerne, og der ses ikke anført nogen argumentation til støtte for, at arbejdsgruppen har kompetence til at behandle spørgsmålet. Ved en ændring af valideringsreglerne måtte i givet fald inddrages overvejelser om likviditetsmæssige forhold i pengeinstitutterne og forholdet til gældende regler for clearing i Nationalbanken, som det klart ligger uden for rammerne af en arbejdsgruppe om standarddokumenter at tage stilling til. Efter pengeinstitutforeningernes opfattelse vil forslaget, om at pengeinstitutter undlader at opkræve negativ rente, når denne alene begrundes i et valideringsmæssigt overtræk, næppe kunne gennemføres i praksis. I givet fald skal en negativ rente, inden denne tilskrives, kontrolleres op imod, om bogføringssaldoen igennem hele perioden har været positiv, og selv dette løser ikke problemet, hvis der eksempelvis er tilskrevet en stor negativ rente som følge af valideringsmæssigt overtræk og der i perioden har været et mindre saldomæssigt overtræk. Sidstnævnte tilfælde er ligeså uforståeligt for kunderne. I den ovenfor citerede landsretsdom er det også fastslået, at pengeinstitutterne er berettigede til at foretage renteberegning på grundlag af gældende valideringsregler og herunder vil kunne kræve et valideringsmæssigt overtræk inddækket. Arbejdsgruppen kan dog anbefale, at man inden for pengeinstitutsektoren sætter bestræbelser igang for bedre at informere om valideringsreglerne. Arbejdsgruppen finder i øvrigt af hensyn til klarheden, at det ville være mere hensigtmæssigt, at reglerne er ens....«finansrådet har i skrivelse af 3. januar 1991 bl.a. anført:»finansrådet kan heller ikke tilslutte sig kritikken af valideringsreglerne, som ikke adskiller sig fra reglerne i de lande, som Danmark konkurrerer med og normalt sammenligner sig med«. Finansrådet bemærker, at det på en række punkter kan tilslutte sig de foreslåede ændringer. Som pkt. 2 er anført:»2. Bestemmelserne om rentevilkår og validering i forretningsbetingelserne vil skulle uddybes i en brochure, der fremlægges frit for forbrugerne i forretningslokalet.«skrivelsen var vedlagt en»redegørelse for pengeinstitutternes valideringspraksis«, hvori det hedder:»... I rapport om pengeinstitutternes standardvilkår behandles pengeinstitutternes valideringspraksis på rapportens side Her konstateres, at det er et generelt gældende princip, at når der sættes penge ind på en konto, beregnes der normalt renter heraf fra 1. ekspeditionsdag herefter. Derimod påvirkes renteberegningen, når der hæves på kontoen, normalt fra den ekspeditionsdag, hvor udbetaling er sket. I Forbrugerombudsmandens skrivelse til Finansrådet om rapporten anføres, at det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke i rapporten er peget på forhold, der i tilstrækkelig Template IPR Verlag GmbH Munich

11 grad kan begrunde, at betalinger henholdsvis til og fra pengeinstitutter, som tilfældet er nu, valideres forskelligt. Generelt bør en asymmetri i valideringsreglerne alene forekomme, hvor der er tungtvejende begrundelser herfor, og forholdet fremholdes tydeligt over for kunden. At en indbetaling valideres dagen efter indbetalingen og en udbetaling samme dag, som udbetalingen foretages, er principper der har været anvendt i generationer - ikke alene i Danmark og de øvrige nordiske lande, men i alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Finansrådet finder derfor, at danske pengeinstitutters valideringspraksis er en rimelig og hensigtsmæssig måde at søge en - omend beskeden - inddækning af pengeinstitutternes omkostninger ved ind- og udbetalinger samt beløbsoverførsler. Finansrådet er opmærksom på, at lønoverførsler kan give anledning til problemer. Løn, overførselsindkomst og lignende valideres samtidig med dispositionsdagen. Såfremt kunden disponerer over sin løn på et tidspunkt, hvor denne er gået ind på kontoen (bogført), men inden dispositionsdagen, kan der imidlertid opstå et valideringsmæssigt overtræk. Finansrådet vil undersøge mulighederne for at sikre, at der fremover bliver sammenfald mellem dispositionsdag og bogføringsdag for lønoverførsler. Dermed vil disse overførsler ikke kunne give anledning til et valideringsmæssigt overtræk. Denne ændring kombineret med bedre information om valideringsreglerne for dagligdags ekspeditioner (som bilag til de almindelige forretningsbetingelser eller i selvstændig brochure) vil efter Finansrådets opfattelse betyde, at valideringsreglerne ikke vil give en almindelig privatkunde problemer....«efter en beskrivelse af»valideringsregler for dagligdags ekspeditioner«hedder det:»... I bilag 1 er opstillet et eksempel på en måneds transaktionsforløb for en»almindelig«privatkunde med lønkonto, budgetkonto, checks og Dankort. Med den eksisterende valideringspraksis og en rentesats på 4,5 pct. p.a. giver dette en positiv nettorente på kr. 12,69. Såfremt valideringspraksis omlægges, således at rentetilskrivning påvirkes samme dag som ekspeditionsdato for både ind- og udbetalinger, ville nettorenten være kr. 12,79. Eksemplet illustrerer, at den gældende valideringspraksis ikke har en betydende indflydelse på en almindelig privatkundes økonomi. 3. Baggrunden for valideringspraksis for kontante ind- og udbetalinger. I det følgende vil pengeinstitutternes forrentningsmulighed af kundernes kontante ind- og udbetalinger blive beskrevet. Når en kunde foretager en kontant indbetaling i et pengeinstitut dag 1, skal kontanterne viderebringes til Nationalbanken, før pengeinstituttet kan få kontanterne forrentet. Pengeinstitutterne kan bringe kontanterne til Nationalbankens hovedkasse i København eller et af de Template IPR Verlag GmbH Munich

12 etablerede decentrale kontantdepoter i provinsen samme dag (åbningstiden er dog begrænset til kl. 9-15). Kontanter afleveret til Nationalbanken dag 1 bliver rentebærende fra dag 2. I de fleste tilfælde vil pengeinstituttet dog først kunne sende kontanterne efter lukketid dag 1, således at kontanterne når frem til Nationalbanken eller et af kontantdepoterne dag 2, og bliver rentebærende fra dag 3. Tilsvarende må kontanter bestilles til afsendelse fra Nationalbanken eller afhentning i et af kontantdepoterne dagen før kontantbehovet opstår - medmindre pengeinstituttet kan afhente kontanterne samme dags morgen. Nationalbankens valideringsregler over for pengeinstitutterne svarer således til pengeinstitutternes valideringsregler over for sine kunder. Med pengeinstitutternes eksisterende valideringspraksis over for kunderne har pengeinstitutterne således typisk rentetab på såvel kontantindbetalinger som kontantudbetalinger. Foruden dette rentetab har pengeinstitutterne håndterningsomkostninger forbundet med kontantbehandlingen (Nationalbankens gebyrer, forsendelsesomkostninger og personaleomkostninger til optælling m.v.). Dette tab reduceres i det omfang, der er tale om modsatrettede kontantstrømninger - vel at mærke under forudsætning af, at disse falder inden for samme dag og i samme filial. Med disse forudsætninger udgør omfanget af modsatrettede kontantstrømninger en begrænset del af de enkelte pengeinstitutters samlede kontantbehov. De personalemæssige håndteringsomkostninger reduceres ikke ved modsatrettede kontantstrømninger. Gennem opretholdelsen af kassebeholdninger varetager pengeinstitutterne en stor del af kontantforsyningsbehovet i Danmark. At dette langt fra er en indbringende forretning, afspejler sig i Nationalbankens beslutning om at nedlægge filialerne samt bidrage økonomisk til etablering og drift af de decentrale kontantdepoter. Der skal her erindres om, at Nationalbanken validerer på samme måde over for pengeinstitutterne, som pengeinstitutterne validerer over for kunderne, og at pengeinstitutterne betaler gebyrer til Nationalbanken for kontantforsendelser til pengeinstituttet. Sammenlignes pengeinstitutternes valideringspraksis med en anden aktørs på det danske marked, Postgiro, må konstateres, at Postgiros valideringspraksis adskiller sig fra pengeinstitutternes, idet en kontant indbetaling til egen konto foretaget dag 1 valideres dag 3. Endelig skal bemærkes, at pengeinstitutternes valideringspraksis i de lande, vi normalt sammenligner os med, er identiske med pengeinstitutternes valideringspraksis i Danmark, jf. vedlagte bilag 2. Finansrådet har kun kendskab til et europæisk land, hvor kontante indbetalinger valideres den dag, indbetalingen foretages. Det er Tyskland. Med til billedet hører imidlertid, at kontante ind- og udbetalinger i Tyskland er gebyrbelagt. Gebyrer kan være udformet som et transaktionsgebyr (typisk 0,2-0,5 DEM) eller et årligt kontogebyr af størrelsesordenen 100 DEM dækkende kontante ind- og udbetalinger, checktransaktioner, kontoudtog m.v. Endvidere må bemærkes, at den tyske Bundesbanks valideringsregler over for pengeinstitutterne svarer til de tyske pengeinstitutters valideringsregler over for sine kunder. For såvidt angår kontante udbetalinger afviger Frankrig, Holland og Belgien fra den normale valideringspraksis, idet disse valideres dagen før udbetaling. 4. Baggrunden for valideringspraksis for beløbsoverførsler mellem pengeinstitutter Ved beløbsoverførsler fra en afsenders til en modtagers konto i danske pengeinstitutter beregnes rente fra første ekspeditionsdag efter indbetalingen/bogføringen. Nedenfor er pengeinstitutternes forrentningsmuligheder ved beløbsoverførsler beskrevet ved at anvende en checktransaktion som eksempel. Template IPR Verlag GmbH Munich

13 Checkindløsning og -honorering foregår som følger: Dag 1: Checkmodtager afleverer checken i sit pengeinstitut til indsætning på sin konto. Checkbeløbet bogføres på kontoen (med valør dag 2). Pengeinstituttet datafanger checken og lader transaktionen indgå i clearingmaterialet. Dag 2: Clearingmaterialet fra dag 1 cleares, således at checkbeløbet flyttes fra kontoførende pengeinstituts nationalbankkonto til checkmodtagende pengeinstituts nationalbankkonto. Checkmodtageren får kreditvalør. Checkudstederens konto debiteres med debetvalør dag 1. Som det fremgår af ovenstående, får checkmodtagers pengeinstitut først forrentet checkbeløbet fra dag 2, d.v.s. samtidig med checkmodtager får forrentet checkbeløbet. Såfremt checkmodtager hæver hele eller en del af checkbeløbet, får checkmodtagerens pengeinstitut et rentetab. Checkudsteders konto debiteres dag 2 (clearingdagen) med debetvalør dag 1 (den dag checken indløses i et pengeinstitut). Kontoførende pengeinstitut har således en dags rentegevinst til dækning af de omkostninger, der er forbundet med beløbsafsendelsen. Finansrådet er ikke bekendt med et nationalt checksystem, der har en behandlingstid på under 1 dag, og i mange lande er behandlingstiden længere (eksempelvis 2-3 dage i Storbritannien). 5. Ind- og udbetalinger samme dag I den offentlige debat trækkes eksemplet ind- og udbetalinger samme dag ofte frem for at illustrere valideringsreglernes urimelighed. Eksempelvis peges på, at en kunde, hvis indestående på kontoen er 100 kr., får overført kr. og hæver samme dag kr. Derved opstår der et valideringsmæssigt overtræk på kr., selv om den bogførte saldo er kr. Hvor udbredt dette eksempel end er i den offentlige debat, er det sjældent forekommende blandt privatkunder. For de fleste privatkunder består langt hovedparten af indsættelser af løn, overførselsindkomst eller sociale ydelser, der som nævnt valideres samtidig med dispositionsdagen. Finansrådet vil som tidligere anført undersøge mulighederne for at sikre, at der fremover bliver sammenfald mellem dispositionsdag og bogføringsdag. Dermed vil disse overførsler ikke kunne give anledning til et valideringsmæssigt overtræk. Såfremt indsættelse sker pr. check, er der som tidligere nævnt mulighed for at hæve en del af eller hele checkbeløbet uden valideringsmæssige konsekvenser. Den del af checkbeløbet, der indsættes, valideres ekspeditionsdagen efter. Sker indsættelsen i form af en overførsel, hvori der ikke indgår en dispositionsdag, kan der Template IPR Verlag GmbH Munich

Case Law Denmark (DK) 2

Case Law Denmark (DK) 2 Sø- og Handelsretten (The Maritime and Commercial Court of Copenhagen ), Judgment of 26 January 1999 in case N 4/95, The Consumer Ombudsman versus Den Danske Bank A/S and The Danish Bankers Association

Læs mere

Lønkontoprodukter - vilkår og muligheder for udbetaling, regningsbetaling, anvendelse af dankort og check

Lønkontoprodukter - vilkår og muligheder for udbetaling, regningsbetaling, anvendelse af dankort og check Lønkontoprodukter - vilkår og muligheder for udbetaling, regningsbetaling, anvendelse af dankort og check Udgivet af Konkurrencerådet 25. marts 1996 Udgivet af Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2010 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler 2 Resumé og anbefaling Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere