Forord Resumé af budgettet Resultatopgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7"

Transkript

1 Budget

2 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse Budgetforudsætninger Skatter Tilskud og udligning Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Pris- og lønskøn Låneoptagelse Leasingarrangementer Serviceudgifterne Aftalen om kommunernes økonomi Hovedoversigt til budget Sammendrag af budget Sammendrag af bevillingsoversigt Driftsvirksomhed side Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelse og pædagogik Skoler Dagtilbud Udsatte børn Kultur- og Fritidsudvalget Klubber Fritid og Kultur Fritid Idræt Folkeoplysning Bibliotek Kultur Social- og Sundhedsudvalget Træning og omsorg Handicappede Myndighed og udfører Boligsikring Ydelser Sundhed Teknik- og Miljøudvalget Grønne områder og kirkegårde samt trafik Grønne områder og kirkegårde Trafikanlæg Miljø og natur

3 INDHOLD side Økonomiudvalget Beredskab Administration Puljebeløb Kommunale ejendomme Job Anlægsvirksomhed Investeringsoversigt med bemærkninger Investeringsoversigt planlægningsperioden med bemærkninger Renter og finansiering med bemærkninger Balanceforskydninger med bemærkninger Tværgående artsoversigt Befolkningsprognose Lov- og cirkulæreprogram Takstoversigt Budgetaftale Bevillingsoversigter Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter og finansiering Balanceforskydninger Oversigt over ændringer mellem aktivitetsområderne som følge af ændret organisationsstruktur

4 1 FORORD Bemærkninger til udarbejdelsen af budgetbogen Budgettet for er udarbejdet således, at strukturen i bogen følger den nye organisationsstruktur, der trådte i kraft den 1. september Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2012, at bevillingsstrukturen som udgangspunkt er uændret i 2013 i forhold til den hidtil gældende, dog godkendte økonomiudvalget, at der oprettes enkelte nye aktivitetsområder, for at der kan være størst mulig overensstemmelse mellem den politiske og den administrative organisering. Dette betyder, at der i forhold til Budgetforslaget er sket en ombrydning. For at sikre gennemskuelighed er der under hvert aktivitetsområde givet en forklaring på afvigelserne mellem Budget 2012 og Budget Noget af afvigelsen skyldes Budgetaftalen , mens resten skyldes flytninger mellem aktivitetsområderne og andre budgetmæssige bevægelser i Budget 2012 samt i anslået regnskab for Endvidere er der i særskilt oversigt vist en komplet oversigt over forskellene i aktivitetsområderne som følge af den ændrede struktur. De største ændringer knytter sig til oprettelsen af det nye fælles ejendomscenter under Kommunale Ejendomme og flytningen af midler hertil fra stort set alle aktivitetsområder. I alt er der tilført området 75,3 mio. kr. fra aktivitetsområderne Skoler, Børn, Idræt, Ældre, Kultur og Puljer. Endelig er der flyttet i alt 24,8 mio. kr. fra aktivitetsområdet Administration vedrørende bygningsdriften af kommunens administrationsbygninger. Af øvrige større flytninger kan nævnes, at Klubber er udskilt som et selvstændigt område fra aktivitetsområdet Fritid med 16 mio. kr., og at Møllebo overgår fra aktivitetsområdet Træning og omsorg til aktivitetsområdet Sundhed, samt at misbrugsområdet er flyttet fra Sundhed til aktivitetsområdet Handicappede. Herudover er der sket ændringer i Budget som følge af en række ændringer i de autoriserede konteringsregler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor ikrafttræden er pr. 1. januar Disse ændringer vedrører Administrationen, hvor der er oprettet en række nye funktioner, for at synliggøre udgifterne til myndighedsopgaver og øvrig drift Ledelse og administration på hovedkonto 0-5, idet der er oprettet en særskilt gruppering 200, for at synliggøre hvilke udgifter, der decentralt anvendes til ledelse og administration. Konverteringen af Budgetforslaget over i den nye kontoplan og i den nye bevillingsstruktur har antaget et meget betydeligt omfang, og der må forudses, at budgetbeløbene visse steder endnu ikke er faldet korrekt på plads. Disse justeringer vil foregå ved administrative budgetomplaceringer, eller i forbindelse med anslået regnskab, hvis der er tale om flytninger mellem aktivitetsområder.

5

6 RESUMÉ AF BUDGETTET

7 4 RESUMÉ AF BUDGETTET Budgetvedtagelse Budgettet blev vedtaget den 8. oktober 2012 på baggrund af den budgetaftale, der blev indgået den 4. oktober 2012 mellem Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var en budgetudfordring på 374 mio. kr. eller i gennemsnit 93,3 mio. kr. om året i perioden Til brug for de politiske forhandlinger havde forvaltningen udarbejdet et handlekatalog, der var sendt i høring hos de relevante høringsberettigede parter fra den 24. august til den 12. september Herudover besluttede et flertal i Økonomiudvalget den 5. september 2012 at søge om tilladelse til at sætte skatten op med op til 37,2 mio. kr. Baggrunden var konsekvenserne af udligningsreformen, den driftsmæssige ubalance, fald i selskabsskatterne, demografiske forskydninger, og et ekstraordinært højt anlægsniveau samt endelig den strukturelle ubalance, der bl.a. skyldes likviditetstabet som følge af etableringen af Udbetaling Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet gav den 19. september 2012 tilsagn om, at Lyngby-Taarbæk Kommune måtte sætte skatten op med 37,2 mio. kr. uden sanktion. På den baggrund besluttede aftaleparterne at hæve skatten med i alt 37,2 mio. kr. (2013-priser) årligt i og at udmønte skattestigningen via en stigning i grundskylden. Grundskyldspromillen blev således hævet fra 21,0 promille til 22,985 promille. I alt er der gennem ovennævnte skatteforhøjelse samt ved driftsbesparelser og driftsomlægninger, anlægsforskydninger og øgede salgsindtægter opnået et resultat, der opfylder målsætningen om at skabe økonomisk balance og fastholde en solid kassebeholdning. Trækket på kassebeholdningen er således begrænset til et mindre træk på 12,4 mio. kr. over hele 4- årsperioden. Med disse forudsætninger bliver resultaterne som vist i oversigten side 5. Driftsbudgettet er ikke kun et budget med besparelser; der er også blevet plads til udvidelser gennem en række finansieringskryds, der markerer en særlig prioritering, og hvor en besparelse ét sted kommer aktivitetsområdet til gode et andet sted via en særlig målrettet indsats. F.eks.: Skoleområdet hvor der er afsat 4 mio. kr. årligt til en særlig indsats til at styrke arbejdet med inklusion og til styrkelse af timetallet Børneområdet hvor der er afsat 5 mio. kr. årligt til et kvalitetsløft af dagtilbudsområdet, dels til styrkelse af inklusionsindsatsen, dels højere grundnormering og dels til ansættelse af naturpædagog Ældreområdet hvor der er afsat 2,2 mio. kr. årligt til et ekstra kvalitetsløft på ældreområdet via styrkelse af aktiviteterne Handicapområdet hvor der er afsat ekstra 0,9 mio. kr. i 2013 stigende til 2,25 mio. kr. til en styrkelse af det psykiatriske område med fokus på forbedret samarbejde med distriktspsykiatrien Sundhedsområdet hvor der er afsat 1 mio. kr. årligt til at styrke den lokale sundhedsfremmende indsat over for udsatte og grupper med kronisk sygdom Byggesagsbehandlingstiden indsatsen skal styrkes ved at hæve gebyrerne inden for en ramme på 0,2 mio. kr. årligt. I budget er anlæg på velfærdsområderne fortsat prioriteret særdeles højt. De nye tiltag vedrører: it i folkeskolen anlæg af supercykelstier tilskud til kunststofbane i Lundtofte Helhedsplan for omsorgsboliger Budgetaftalen er optrykt som særskilt afsnit bagerst i bogen.

8 5 RESUMÉ AF BUDGETTET Finansieringsoverskud-/underskud + = udgifter - = indtægter Mio. kr. (årets priser) B13 BO14 BO15 BO16 Indtægter , , , ,7 Driftsvirksomheden , , , ,8 Pris- og lønstigninger (drift) ,8 109,6 165,9 Primært driftsresultat ,2-123,5-163,4-163,0 Renter... 0,6 1,8 2,4 11,2 Resultat af ordinær drift ,6-121,7-161,0-151,8 Anlægsvirksomheden ,9 134,1 140,6 85,3 Ejendomssalg ,0-47,5-9,3 - Pris- og lønstigninger (anlæg)... 2,0 4,3 3,9 Finansforskydninger... 74,9 88,2 3,2 3,2 Afdrag på lån og lånoptagelse ,8-46,6 21,7 39,4 Finansieringsover- (-)/underskud (+)... 24,4 8,5-0,5-20,0 Kassebeholdning Mio. kr. (årets priser) Kassebeholdning - ultimo året... 99,2 74,8 66,3 66,8 86,8 Kassebeholdning - gennemsnit ,2 204,8 196,3 196,8 216,8

9

10 RESULTATOPGØRELSE

11 8 RESULTATOPGØRELSE Beløb i mio. kr. +=udgift, -=indtægt B13 BO14 BO15 BO16 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , ,6 Tilskud og udligning ,6 450,5 501,1 552,0 Indtægter i alt (A) , , , ,7 Driftsudgifter i alt (B) , , , ,8 Pris- og lønstigninger... 0,0 54,8 109,6 165,9 Primært driftsresultat (C = A+B) ,2-123,5-163,4-162,9 Renter (D)... 0,5 1,8 2,4 11,2 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT (E = C+D) ,7-121,7-161,0-151,7 Anlægsudgifter i alt (F) ,9 134,1 140,6 85,3 Ejendomssalg (G) ,0-47,5-9,3 0,0 Pris- og lønstigninger... 0,0 2,0 4,3 3,9 ÅRETS RESULTAT(I=E+F+G)... 28,2-33,1-25,3-62,6 FINANSIERINGSOVERSIGT + = forøgelse af kassebeholdning, '- = forbrug af kassebeholdning B13 BO14 BO15 BO16 LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET 99,2 74,8 66,3 66,8 Ændring af likvide aktiver Resultat i alt ifølge resultatopgørelsen ,2 33,1 25,3 62,6 Låneoptagelse mv ,9 80,8 12,9 3,0 Øvrige finansforskydninger ,9-88,2-3,1-3,1 Afdrag på lån ,1-34,3-34,6-42,4 Bevægelse ,4-8,5 0,5 20,0 LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET... 74,8 66,3 66,8 86,8 GENNEMSNITLIG BEHOLDNING ,8 196,3 196,8 216,8

12 BUDGETFORUDSÆTNINGER

13 10 BUDGETFORUDSÆTNINGER GENERELLE FORUDSÆTNINGER 1. Skatter Skatteprocent mv. De vedtagne skatteprocenter for 2013 er følgende: Udskrivningsprocent... 23,7 Kirkeskatteprocent... 0,62 Grundskyldspromille... 22,985 Grundskyldspromille (landbrugsjord)... 7,2 Dækningsafgifter (promille): - Erhvervsejendomme... 10,0 - Statslige ejendommes grundværdi... 11, Offentlige ejendommes grundværdi... 11, Offentlige ejendommes forskelsværdi... 8,75 Lyngby-Taarbæk Kommunes årlige tab på den seneste udligningsreform er af Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet til 37,2 mio. kr. Bl.a. som en konsekvens heraf fik kommunen af ministeriet lov til at hæve skatten med et tilsvarende beløb. På bl.a. den baggrund blev grundskyldspromillen i kommunen i 2013 hævet fra 21 promille til 22,985, med den konsekvens at dækningsafgiften af hhv. statslige og offentlige ejendommes grundværdi er hævet fra 10,5 promille til 11,4925 (promillen er ved lov fastsat til halvdelen af grundskyldspromillen). Skatteprovenuer Denne budgetpost omfatter primært indkomstskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift). Indkomstskatter Kommunen har valgt statsgaranti-ordningen for budget Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Dvs. kommunes indkomstskatteprovenu i 2013 fremkommer ved at gange det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med kommunens udskrivningsprocent. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2013 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb. Overslagsårene er til gengæld altid selvbudgetterede. Dvs. både udskrivningsgrundlaget og de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb i bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne. LTK har valgt hhv. statsgaranti og selvbudgettering i nedennævnte år: Statsgaranti Selvbudgettering

14 11 BUDGETFORUDSÆTNINGER Selskabsskatter Provenuet for 2013 vedrører indkomståret 2010, idet afregningen af den kommunale andel af selskabs- og fondsskatter sker 3 år efter indkomståret. Selskabsskatteprovenuet er fremskrevet i overensstemmelse med KL s reguleringsprocenter for det forventede provenu, jævnfør nedenstående: / / /2016 Faktisk opgørelse af 2010-selskabsskatten ultimo maj ,85 pct. 15,89 pct. 10,29 pct. Ejendomsskatterne (dvs. grundskyld og dækningsafgift): Grundskylden for 2013 er beregnet til 419,9 mio. kr. ved en grundskyldspromille på 22,985. Den årligt udmeldte reguleringsprocent har som bekendt til formål at beskytte borgerne mod pludselige store stigninger i grundskylden som følge af nye ejendomsvurderinger og grundvurderinger fra Skat. Borgernes grundskyld vil således maksimalt kunne stige med 7 pct. årligt indtil borgerne betaler grundskyld svarende til den offentlige vurdering af grunden. LTK har i 2013 hævet grundskyldspromillen fra 21,0 til 22,985, og denne stigning står direkte igennem for borgerne allerede fra og med Som konsekvens af de nye forhøjede grundværdier fra Skat stiger borgernes grundskyldsbetaling fra 2012 til 2013 med ca. 6 pct., mens kommunens forhøjelse af grundskyldspromille giver en yderligere forhøjelse på ca. 10 pct. svarende til en samlet stigning på ca. 16 pct. Ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenu i overslagsårene er taget udgangspunkt i KL s skøn for reguleringsprocenterne samt en uændret grundskyldspromille: / / /2016 KL s skøn for reguleringsprocenten 7,0 pct. *) 6,2 pct. 5,8 pct. 5,5 pct. LTK s vækst i grundskyldsprovenuet Afgiftspligtige grundværdier og vurderingen pr. 1. oktober ,0 pct. 4,8 pct. 4,6 pct. *) Den faktiske reguleringsprocent for 2013 Det skal dog understreges, at der ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenuer i overslagsårene er taget hensyn til, at nogle grundejere kun kan tillægges en stigningstakt, der ligger under reguleringsprocenten, idet de ellers ville betale grundskyld af et beløb, som overstiger den offentlige vurdering. Det skal endvidere bemærkes, at der kun foretages en offentlig vurdering af grundene hvert 2. år gældende i 2 år. Boliger vurderes i ulige år (dvs. næste gang bliver 1. oktober 2013) og erhvervsejendomme i lige år (dvs. næste gang bliver 1. oktober 2012). Det må således forudses, at grundværdierne for erhvervsejendomme stiger ved næste vurdering, hvorimod der forventes et fald i forskelsværdien på erhvervsejendomme som følge af et presset udlejningsmarked. Konsekvenserne heraf i form af stigende grundskyld og faldende dækningsafgifter er ikke indregnet i budgettet. De budgetterede dækningsafgifter for 2013 bygger på tal fra Ejendomsskatteregistret (ESR). I budgettets overslagsår er kommunens provenuer vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme og erhvervsejendomme uændrede.

15 12 BUDGETFORUDSÆTNINGER 2. Tilskud og udligning, herunder budget- og regnskabssanktioner Tilskud og udligning omfatter statstilskud, udligning af beskatningsgrundlaget, udligning og tilskud vedrørende udlændinge, sektorspecifikke udligningsordninger, særlige tilskud og beskæftigelsestilskuddet. Der er i 2013 budgetteret med det statsgaranterede skattegrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb, mens overslagsårene er baseret på KL s tilskuds- og udligningsmodel, hvor der bl.a. er taget højde for konsekvenserne af regeringens og KL s aftale om kommunernes økonomi for 2013 samt KL s seneste pris- og lønskøn. Regeringen og Enhedslisten indgik den 16. maj 2012 forlig om en udligningsreform. Forliget blev vedtaget af Folketinget den 12. juni Lyngby-Taarbæk Kommunes tab som følge af disse ændringer er beregnet til 37,2 mio. kr. årligt, dog ydes i 2013 et såkaldt overgangstilskud på 15,7 mio. kr. som følge af tabet. Ændringerne i tilskuds- og udligningssystemet er sammen med de enkelte tilskuds- og udligningsbeløb nærmere beskrevet under afsnittet Renter og finansiering. Tilskudsbeløbet indeholder endvidere statens bidrag fra Kvalitetsfonden, der udgør godt 19 mio. kr. årligt i Sanktionsreglerne: Med henblik på at styrke kommunernes incitamenter til at overholde 2013-økonomiaftalen blev det betingede bloktilskud for serviceudgifterne fastsat til 3 mia. kr. (LTK s andel heraf udgør 28,8 mio. kr.), mens der som noget nyt blev fastsat et betinget bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne på 1 mia. kr. (LTK s andel heraf udgør 9,6 mio. kr.). Hvis kommunernes budgetter under ét havde overskredet rammerne for serviceudgifterne, ville det have været økonomi- og indenrigsministeren, som skulle træffe beslutning om, hvorvidt det var den enkelte kommune eller samtlige kommuner, som helt eller delvist skulle miste udbetalingen af det betingede bloktilskud, eller om sanktionen skal være en kombination heraf. Den enkelte kommunes budgetadfærd ville her have været afgørende for, hvorledes sanktionen skulle udmøntes. Sanktionen blev ikke udløst, da kommunernes driftsudgifter lå 0,6 mia. kr. under den aftalte serviceramme. På anlægssiden betød sanktionsreglen, at hvis kommunerne budgetter under ét overskred rammen for anlægsudgifterne, ville samtlige kommuner få nedsat deres andel af bloktilskuddet. Nedsættelsen ville ske i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal. Selv om kommunernes anlægsbudgetter for 2013 lå ca. 0,6 mia. kr. over rammen, besluttede regeringen, at der ikke skulle pålægges nogen sanktion, under hensyntagen til det samlede resultat for service og anlæg. De mulige budgetsanktioner er dog ikke begrænset til kun at gælde for de vedtagne budgetter. For så vidt angår serviceudgifterne er der tillige en regnskabssanktion, hvis kommunernes serviceudgifter under ét i regnskab 2013 overstiger forudsætningerne i 2013-økonomiaftalen. I så fald vil kommunernes bloktilskud i det efterfølgende år blive nedsat. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse. Der er p.t. ingen regnskabssanktion for kommunerne vedrørende anlægsudgifterne, såfremt det regnskabsmæssige resultat for 2013 skulle ligge over det aftalte niveau i 2013-økonomiaftalen. 3. Driftsvirksomhed Inden for de enkelte udvalg (bevillingsområder) er driftsbudgettet opdelt i aktivitetsområder. På de følgende sider er der for alle aktivitetsområder beskrevet visioner, mål og kvalitetsmål, ligesom budgetforudsætningerne og de mere detaljerede budgettal er angivet her.

16 13 BUDGETFORUDSÆTNINGER Nedenfor er det samlede driftsbudget angivet i resuméform, opdelt på udvalgsniveau. Driftsvirksomhed på udvalgsniveau (nettodriftsudgifter) Mio. kr. R11 og B12 i årenes priser B13-16 i 2013-niveau += udgifter -= indtægter R11* B12* B13 BO14 BO15 BO16 Børne- og Ungdomsudvalget 828,4 838,8 835,9 841,6 845,9 845,20 Kultur- og Fritidsudvalget ,9 119,8 84,5 83,1 83,5 83,2 Social- og Sundhedsudvalget 1.110, , , , , ,5 Teknik- og Miljøudvalget ,4 100,8 117,2 114,6 111,7 111,6 Økonomiudvalget ,2 693,4 792,9 735,9 715,2 714,3 I alt , , , , , ,8 *) Gammel struktur Takster og gebyrer Takster og gebyrer er som udgangspunkt fremskrevet således, at det generelt svarer til inflationsudviklingen af udgifterne inden for de pågældende områder. På dagtilbudsområdet er taksterne fastsat i forhold til en forældrebetalingsandel på 25 pct. De indarbejdede takster fremgår af takstoversigten. Regeringens lov- og cirkulæreprogram 2013 Kommunen får refunderet nettoudgifterne grundet ny/ændret lovgivning i henhold til DUTprincippet. Dvs. de ændrede nettoudgifter på landsplan, som regeringen og Kommunernes Landsforening er nået frem til, fordeles som altovervejende hovedregel kommunerne imellem i forhold til kommunens andel af folketallet i hele landet. Dette års lov- og cirkulæreprogram giver anledning til årlige mindreudgifter på henholdsvis 1,3 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015, og 3,2 i Anlægsvirksomhed Anlægsbudgettet ligger i på et niveau, der overstiger de 100 mio. kr., der ligger i den vedtagne politiske målsætning. Til gengæld ligger niveauet i 2016 på 85 mio. kr. I beløbet for 2016 ligger en uspecificeret anlægspulje på 65 mio. kr. Som en del af Økonomiaftalen får kommunerne tilført midler fra Kvalitetsfonden. Disse tilskud optræder under kontoen for Tilskud og udligning. Formålet med Kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder dvs. på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet samt på idrætsfaciliteter til børn og unge. Aftalen indebærer, at den enkelte kommune skal bidrage med egenfinansiering svarende til det statslige anlægstilskud. Såfremt dette ikke sker, skal kommunen som udgangspunkt deponere den del af tilskuddet, som kommunen ikke modsvarer. Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 19 mio. kr. årligt i Konkret for Lyngby-Taarbæk Kommune indebærer det, at kommunen som minimum i de borgernære serviceområder skal investere 38 mio. kr. årligt i

17 14 BUDGETFORUDSÆTNINGER Anlægsvirksomhed på udvalgsniveau (nettoanlægsudgifter) Mio. kr. R11 og B12 i årenes priser B13-16 i 2013-niveau R11 B12 B13 BO14 BO15 BO16 Børne- og Ungdomsudvalget... 7,8 23,0 14,0 3,5 - - Kultur- og Fritidsudvalget... 8,4 12,3 50,9 65,9 30,0 - Social- og Sundhedsudvalget... 82,2 133,6 74,2 18,1 1,5 - Teknik- og Miljøudvalget... 8,8 24,5 22,8 23,4 16,6 14,5 Økonomiudvalget... 27,4 30,9 10,9 23,2 92,6 70,8 I alt ,6 224,3 172,8 134,1 140,7 85,3 Heraf lånefinansierede projekter (*korrigeret budget)... 52,5 *84,1 44,1 10,4 3,0 3,0 Ejendomssalg mv ,7-19,5-56,0-47,5-9,3 - Den detaljerede investeringsoversigt, inkl. bemærkninger, er indeholdt i afsnittet Anlægsvirksomheden. Salgsindtægter Budget er baseret på salg af ejendomme i forbindelse med opførelse af plejehjem og botilbud, etablering af Idrætsbyen samt i forbindelse med etablering af nyt rådhus. Herudover ligger der i 2014 et ekstra salgskrav på 33,2 mio. kr. 5. Pris- og lønskøn Der er anvendt de af KL udmeldte pris- og lønskøn fra juni 2012, jfr. nedenstående oversigt. Den kommunale pris- og lønudvikling - serviceudgifterne Årligt 2012/ / / /16 Løn 1,44 1,80 1,80 1,80 Priser 1,75 1,75 1,75 1,75 Løn/priser i alt 1,50 1,80 1,80 1,80 Den kommunale pris- og lønudvikling - anlægsudgifterne Årligt 2012/ / / /16 Løn og priser i alt 1,60 1,60 1,60 1,60 Den kommunale pris- og lønudvikling - overførselsudgifterne Årligt 2012/ / / /16 Overførsler 1,60 1,60 1,60 1,60 Det skal bemærkes, at til regulering af bloktilskuddet anvendes pris- og lønskønnet inkl. overførselsudgifter.

18 15 BUDGETFORUDSÆTNINGER 6. Låneoptagelse Økonomiaftalen for 2013 indeholder følgende lånepuljer: En lånepulje på 750 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation En lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet En ordinær lånepulje på 200 mio. kr. til øvrige formål. Der er den 6. august 2012 indsendt ansøgning om lån. Kommunen har i skrivelse af 31. august 2012 modtaget lånedispensation for 2013 til investeringer på kvalitetsfondsområderne på 14,0 mio. kr. samt fra lånepuljen til kommuner med lav likviditet på 6,5 mio. kr. Låneoptagelsen til investeringer på kvalitetsfondsområderne er dog alene indregnet med 6,4 mio. kr. som følge af en reduktion i en række projekter i forhold til ansøgningstidspunktet. I budget 2013 er der herudover videre alene budgetteret med lån efter de automatiske låneregler, dvs. til finansiering af grøn klimainvesteringspulje samt låneoptagelse i forbindelse med opførelse af almene boliger (Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej ). Målsætningen i kommunens lånepolitik er, at den langfristede gæld pr. indbygger ikke må stige yderligere. Som det ses af nedenstående tabel er der en stigning i 2013 og 2014 i den samlede gæld som følge af, at kommunen optager lån i forbindelse med etablering af almene boliger. Ses der bort for disse lån er der alene et fald i gælden. Mio. kr. (årets priser) Gæld (ultimo året) heraf almene boliger* heraf øvrig gæld *) Det skal bemærkes, at der i opgørelsen ikke er taget højde for afvikling af gælden til almene boliger, idet afdragsdelen på denne finansieres af beboerne/staten samt konsekvenser af låneoptagelse i f.m. etablering af Letbanen. 7. Leasingarrangementer Kommunen har indtil nu ikke indgået sale and lease back-arrangementer eller leasing af anlægsaktiver. Der er i budgettet ikke forudsat indgået sådanne arrangementer. Leasing af driftsmidler, der ikke giver anledning til deponering, indgår ikke som særskilte poster i budgetlægningsfasen, idet en eventuel leasingudgift skal finansieres inden for den berørte institutions driftsramme/alternativt forvaltningens driftsramme. Denne procedure er også gældende, hvis der i selve regnskabsåret administrativt indgås leasing af driftsmidler. 8. Serviceudgifterne Den økonomiske aftale mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter på serviceområderne. I aftalen for 2013 er der tale om 0-vækst i forhold til udgiftsniveauet i budget 2012 (eksklusive ændringer som følge af regeringens lov- og cirkulæreprogram). Definitionen af serviceudgifterne i 2013 indeholder to væsentlige ændringer i forhold til definitionen i Folketinget vedtog 12. juni 2012 budgetloven. Den indebærer, at kommunernes serviceudgifter fremadrettet opgøres eksklusive udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet og eksklusive nettodriftsudgifterne til almene ældreboliger.

19 16 BUDGETFORUDSÆTNINGER Serviceudgifterne defineres herefter som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket: nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder, nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, nettodriftsudgifter til ældreboliger, indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, nettodriftsudgifterne til overførsler og nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige. Dette års økonomiaftale mellem regeringen og KL indebærer, at der tages udgangspunkt i kommunernes budgetterede udgiftsniveau i budget 2012, og ikke rammen for 2012 (kommunernes ramme lå over udgiftsniveauet i budget 2012). Forskellen udgør 2,5 mia. kr. Regeringen stod dog fast på, at udgiftsniveauet i budget 2012 blev udgangspunktet for beregningen af rammen for de kommunale serviceudgifter med henvisning til den EU-henstilling, som Danmark fik i sommeren Den nødvendiggør en finanspolitisk stramning på mindst en halv procent årligt på den offentlige saldo til og med Til brug for budgetlægningen beregnede KL en kommunespecifik serviceudgiftsramme for KL s beregnede serviceramme for LTK er anvendt i budgettet. Mio. kr Udgiftsramme for LTK , , , ,2 Serviceudgifter i LTK (budget ) *) , , , ,4 Råderum... 1,8 65,0 93,8 95,8 - = overskridelse af udgiftsramme + = overholdelse af udgiftsramme *) Inkl. en buffer på 47,3 mio. kr. i Bufferen er teknisk optaget under Puljer til særlige formål, med en modpost under Finansforskydninger.

20 AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2013

21 AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI Kort om aftalen KL og regeringen indgik den 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi i Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2013 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2012, som ligger 2,5 mia. kr. under aftaleniveauet i økonomiaftalen for Hertil kommer et løft til dagtilbud på 500 mio. kr. samt et løft på 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Balancetilskuddet løftes i 2013 ekstraordinært med 3 mia. kr. som kompensation for det likviditetstab på 5 mia. kr., der påføres kommunerne under ét som følge af, at Udbetaling Danmark overtager udbetalingen af bl.a. folkepension og førtidspension fra kommunerne. Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2013 udgør 231,6 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 må maksimalt udgøre 15,5 mia. kr., hvilket er fuldt finansieret inden for rammerne af aftalen. Dette ligger ca. 5 mia. kr. lavere end det anlægsniveau, der er vedtaget i kommunernes budgetter for Kommunernes muligheder for at føre en aktiv boligpolitik understøttes ved, at regeringen har nedsat nedsat det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger til 10 pct. fra 1. juli 2012 og som udgangspunkt frem til udgangen af Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 62,0 mia. kr. i 2013, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 14,6 mia. kr. i Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne. Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i I tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen kan der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale. Regeringen tilkendegiver, at hvis der for 2013 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Det gælder dog ikke for skattestigninger i henhold til nedennævnte skattepulje. Ramme på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser I forbindelse med justeringen af udligningssystemet får kommunerne mulighed for en vis tilpasning af skatten. Der gives mulighed for, at nogle kommuner kan sætte skatten op inden for en generel begrænset - ramme på 250 mio. kr. i tilknytning til kommunernes budgetlægning for Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for Ansøgninger kan fremsendes af kommuner, der under hensyntagen til overgangsordningen - har et tab på justeringen af udligningssystemet. Tilskud til skattenedsættelser i 2013 Der etableres en tilskudsordning for kommuner med et beskatningsniveau over gennemsnittet, der gennemfører en skattenedsættelse i Ordningen medvirker til, at kommunerne kan gennemføre skattenedsættelser inden for en ramme på 250 mio. kr. Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud. Udgangspunktet er tilskudssatser svarende til 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i Hvis der samlet er ønsker om skattenedsættelser ud over den forudsatte ramme på 250 mio. kr., må der fastsættes en grænse for, hvor stor en skattenedsættelse, der kan ydes tilskud til for den enkelte kommune.

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19

BUDGETFORSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19 BUDGETFORSLAG 2016 OG BUDGETOVERSLAG 2017-19 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2016-19... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 19-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 19. august 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013-15

BUDGETFORSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013-15 BUDGETFORSLAG 2012 OG BUDGETOVERSLAG 2013-15 1 INDHOLD Resumé af budgetforslaget... 3 Resultatopgørelse 2012-15... 6 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter... 8 2. Tilskud og udligning... 9 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

GENERELLE BEMÆRKNINGER

GENERELLE BEMÆRKNINGER GENERELLE BEMÆRKNINGER side 1 INDLEDNING Budgetforslag for 2013 samt budgetoverslag 2014-2016 er udarbejdet efter de af Økonomiudvalget udmeldte retningslinjer og procedurer. Blandt andet med udgangspunkt

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere