Forord Resumé af budgettet Resultatopgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7"

Transkript

1 Budget

2 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse Budgetforudsætninger Skatter Tilskud og udligning Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Pris- og lønskøn Låneoptagelse Leasingarrangementer Serviceudgifterne Aftalen om kommunernes økonomi Hovedoversigt til budget Sammendrag af budget Sammendrag af bevillingsoversigt Driftsvirksomhed side Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelse og pædagogik Skoler Dagtilbud Udsatte børn Kultur- og Fritidsudvalget Klubber Fritid og Kultur Fritid Idræt Folkeoplysning Bibliotek Kultur Social- og Sundhedsudvalget Træning og omsorg Handicappede Myndighed og udfører Boligsikring Ydelser Sundhed Teknik- og Miljøudvalget Grønne områder og kirkegårde samt trafik Grønne områder og kirkegårde Trafikanlæg Miljø og natur

3 INDHOLD side Økonomiudvalget Beredskab Administration Puljebeløb Kommunale ejendomme Job Anlægsvirksomhed Investeringsoversigt med bemærkninger Investeringsoversigt planlægningsperioden med bemærkninger Renter og finansiering med bemærkninger Balanceforskydninger med bemærkninger Tværgående artsoversigt Befolkningsprognose Lov- og cirkulæreprogram Takstoversigt Budgetaftale Bevillingsoversigter Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter og finansiering Balanceforskydninger Oversigt over ændringer mellem aktivitetsområderne som følge af ændret organisationsstruktur

4 1 FORORD Bemærkninger til udarbejdelsen af budgetbogen Budgettet for er udarbejdet således, at strukturen i bogen følger den nye organisationsstruktur, der trådte i kraft den 1. september Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2012, at bevillingsstrukturen som udgangspunkt er uændret i 2013 i forhold til den hidtil gældende, dog godkendte økonomiudvalget, at der oprettes enkelte nye aktivitetsområder, for at der kan være størst mulig overensstemmelse mellem den politiske og den administrative organisering. Dette betyder, at der i forhold til Budgetforslaget er sket en ombrydning. For at sikre gennemskuelighed er der under hvert aktivitetsområde givet en forklaring på afvigelserne mellem Budget 2012 og Budget Noget af afvigelsen skyldes Budgetaftalen , mens resten skyldes flytninger mellem aktivitetsområderne og andre budgetmæssige bevægelser i Budget 2012 samt i anslået regnskab for Endvidere er der i særskilt oversigt vist en komplet oversigt over forskellene i aktivitetsområderne som følge af den ændrede struktur. De største ændringer knytter sig til oprettelsen af det nye fælles ejendomscenter under Kommunale Ejendomme og flytningen af midler hertil fra stort set alle aktivitetsområder. I alt er der tilført området 75,3 mio. kr. fra aktivitetsområderne Skoler, Børn, Idræt, Ældre, Kultur og Puljer. Endelig er der flyttet i alt 24,8 mio. kr. fra aktivitetsområdet Administration vedrørende bygningsdriften af kommunens administrationsbygninger. Af øvrige større flytninger kan nævnes, at Klubber er udskilt som et selvstændigt område fra aktivitetsområdet Fritid med 16 mio. kr., og at Møllebo overgår fra aktivitetsområdet Træning og omsorg til aktivitetsområdet Sundhed, samt at misbrugsområdet er flyttet fra Sundhed til aktivitetsområdet Handicappede. Herudover er der sket ændringer i Budget som følge af en række ændringer i de autoriserede konteringsregler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor ikrafttræden er pr. 1. januar Disse ændringer vedrører Administrationen, hvor der er oprettet en række nye funktioner, for at synliggøre udgifterne til myndighedsopgaver og øvrig drift Ledelse og administration på hovedkonto 0-5, idet der er oprettet en særskilt gruppering 200, for at synliggøre hvilke udgifter, der decentralt anvendes til ledelse og administration. Konverteringen af Budgetforslaget over i den nye kontoplan og i den nye bevillingsstruktur har antaget et meget betydeligt omfang, og der må forudses, at budgetbeløbene visse steder endnu ikke er faldet korrekt på plads. Disse justeringer vil foregå ved administrative budgetomplaceringer, eller i forbindelse med anslået regnskab, hvis der er tale om flytninger mellem aktivitetsområder.

5

6 RESUMÉ AF BUDGETTET

7 4 RESUMÉ AF BUDGETTET Budgetvedtagelse Budgettet blev vedtaget den 8. oktober 2012 på baggrund af den budgetaftale, der blev indgået den 4. oktober 2012 mellem Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var en budgetudfordring på 374 mio. kr. eller i gennemsnit 93,3 mio. kr. om året i perioden Til brug for de politiske forhandlinger havde forvaltningen udarbejdet et handlekatalog, der var sendt i høring hos de relevante høringsberettigede parter fra den 24. august til den 12. september Herudover besluttede et flertal i Økonomiudvalget den 5. september 2012 at søge om tilladelse til at sætte skatten op med op til 37,2 mio. kr. Baggrunden var konsekvenserne af udligningsreformen, den driftsmæssige ubalance, fald i selskabsskatterne, demografiske forskydninger, og et ekstraordinært højt anlægsniveau samt endelig den strukturelle ubalance, der bl.a. skyldes likviditetstabet som følge af etableringen af Udbetaling Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet gav den 19. september 2012 tilsagn om, at Lyngby-Taarbæk Kommune måtte sætte skatten op med 37,2 mio. kr. uden sanktion. På den baggrund besluttede aftaleparterne at hæve skatten med i alt 37,2 mio. kr. (2013-priser) årligt i og at udmønte skattestigningen via en stigning i grundskylden. Grundskyldspromillen blev således hævet fra 21,0 promille til 22,985 promille. I alt er der gennem ovennævnte skatteforhøjelse samt ved driftsbesparelser og driftsomlægninger, anlægsforskydninger og øgede salgsindtægter opnået et resultat, der opfylder målsætningen om at skabe økonomisk balance og fastholde en solid kassebeholdning. Trækket på kassebeholdningen er således begrænset til et mindre træk på 12,4 mio. kr. over hele 4- årsperioden. Med disse forudsætninger bliver resultaterne som vist i oversigten side 5. Driftsbudgettet er ikke kun et budget med besparelser; der er også blevet plads til udvidelser gennem en række finansieringskryds, der markerer en særlig prioritering, og hvor en besparelse ét sted kommer aktivitetsområdet til gode et andet sted via en særlig målrettet indsats. F.eks.: Skoleområdet hvor der er afsat 4 mio. kr. årligt til en særlig indsats til at styrke arbejdet med inklusion og til styrkelse af timetallet Børneområdet hvor der er afsat 5 mio. kr. årligt til et kvalitetsløft af dagtilbudsområdet, dels til styrkelse af inklusionsindsatsen, dels højere grundnormering og dels til ansættelse af naturpædagog Ældreområdet hvor der er afsat 2,2 mio. kr. årligt til et ekstra kvalitetsløft på ældreområdet via styrkelse af aktiviteterne Handicapområdet hvor der er afsat ekstra 0,9 mio. kr. i 2013 stigende til 2,25 mio. kr. til en styrkelse af det psykiatriske område med fokus på forbedret samarbejde med distriktspsykiatrien Sundhedsområdet hvor der er afsat 1 mio. kr. årligt til at styrke den lokale sundhedsfremmende indsat over for udsatte og grupper med kronisk sygdom Byggesagsbehandlingstiden indsatsen skal styrkes ved at hæve gebyrerne inden for en ramme på 0,2 mio. kr. årligt. I budget er anlæg på velfærdsområderne fortsat prioriteret særdeles højt. De nye tiltag vedrører: it i folkeskolen anlæg af supercykelstier tilskud til kunststofbane i Lundtofte Helhedsplan for omsorgsboliger Budgetaftalen er optrykt som særskilt afsnit bagerst i bogen.

8 5 RESUMÉ AF BUDGETTET Finansieringsoverskud-/underskud + = udgifter - = indtægter Mio. kr. (årets priser) B13 BO14 BO15 BO16 Indtægter , , , ,7 Driftsvirksomheden , , , ,8 Pris- og lønstigninger (drift) ,8 109,6 165,9 Primært driftsresultat ,2-123,5-163,4-163,0 Renter... 0,6 1,8 2,4 11,2 Resultat af ordinær drift ,6-121,7-161,0-151,8 Anlægsvirksomheden ,9 134,1 140,6 85,3 Ejendomssalg ,0-47,5-9,3 - Pris- og lønstigninger (anlæg)... 2,0 4,3 3,9 Finansforskydninger... 74,9 88,2 3,2 3,2 Afdrag på lån og lånoptagelse ,8-46,6 21,7 39,4 Finansieringsover- (-)/underskud (+)... 24,4 8,5-0,5-20,0 Kassebeholdning Mio. kr. (årets priser) Kassebeholdning - ultimo året... 99,2 74,8 66,3 66,8 86,8 Kassebeholdning - gennemsnit ,2 204,8 196,3 196,8 216,8

9

10 RESULTATOPGØRELSE

11 8 RESULTATOPGØRELSE Beløb i mio. kr. +=udgift, -=indtægt B13 BO14 BO15 BO16 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , ,6 Tilskud og udligning ,6 450,5 501,1 552,0 Indtægter i alt (A) , , , ,7 Driftsudgifter i alt (B) , , , ,8 Pris- og lønstigninger... 0,0 54,8 109,6 165,9 Primært driftsresultat (C = A+B) ,2-123,5-163,4-162,9 Renter (D)... 0,5 1,8 2,4 11,2 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT (E = C+D) ,7-121,7-161,0-151,7 Anlægsudgifter i alt (F) ,9 134,1 140,6 85,3 Ejendomssalg (G) ,0-47,5-9,3 0,0 Pris- og lønstigninger... 0,0 2,0 4,3 3,9 ÅRETS RESULTAT(I=E+F+G)... 28,2-33,1-25,3-62,6 FINANSIERINGSOVERSIGT + = forøgelse af kassebeholdning, '- = forbrug af kassebeholdning B13 BO14 BO15 BO16 LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET 99,2 74,8 66,3 66,8 Ændring af likvide aktiver Resultat i alt ifølge resultatopgørelsen ,2 33,1 25,3 62,6 Låneoptagelse mv ,9 80,8 12,9 3,0 Øvrige finansforskydninger ,9-88,2-3,1-3,1 Afdrag på lån ,1-34,3-34,6-42,4 Bevægelse ,4-8,5 0,5 20,0 LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET... 74,8 66,3 66,8 86,8 GENNEMSNITLIG BEHOLDNING ,8 196,3 196,8 216,8

12 BUDGETFORUDSÆTNINGER

13 10 BUDGETFORUDSÆTNINGER GENERELLE FORUDSÆTNINGER 1. Skatter Skatteprocent mv. De vedtagne skatteprocenter for 2013 er følgende: Udskrivningsprocent... 23,7 Kirkeskatteprocent... 0,62 Grundskyldspromille... 22,985 Grundskyldspromille (landbrugsjord)... 7,2 Dækningsafgifter (promille): - Erhvervsejendomme... 10,0 - Statslige ejendommes grundværdi... 11, Offentlige ejendommes grundværdi... 11, Offentlige ejendommes forskelsværdi... 8,75 Lyngby-Taarbæk Kommunes årlige tab på den seneste udligningsreform er af Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet til 37,2 mio. kr. Bl.a. som en konsekvens heraf fik kommunen af ministeriet lov til at hæve skatten med et tilsvarende beløb. På bl.a. den baggrund blev grundskyldspromillen i kommunen i 2013 hævet fra 21 promille til 22,985, med den konsekvens at dækningsafgiften af hhv. statslige og offentlige ejendommes grundværdi er hævet fra 10,5 promille til 11,4925 (promillen er ved lov fastsat til halvdelen af grundskyldspromillen). Skatteprovenuer Denne budgetpost omfatter primært indkomstskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift). Indkomstskatter Kommunen har valgt statsgaranti-ordningen for budget Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Dvs. kommunes indkomstskatteprovenu i 2013 fremkommer ved at gange det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med kommunens udskrivningsprocent. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2013 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb. Overslagsårene er til gengæld altid selvbudgetterede. Dvs. både udskrivningsgrundlaget og de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb i bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne. LTK har valgt hhv. statsgaranti og selvbudgettering i nedennævnte år: Statsgaranti Selvbudgettering

14 11 BUDGETFORUDSÆTNINGER Selskabsskatter Provenuet for 2013 vedrører indkomståret 2010, idet afregningen af den kommunale andel af selskabs- og fondsskatter sker 3 år efter indkomståret. Selskabsskatteprovenuet er fremskrevet i overensstemmelse med KL s reguleringsprocenter for det forventede provenu, jævnfør nedenstående: / / /2016 Faktisk opgørelse af 2010-selskabsskatten ultimo maj ,85 pct. 15,89 pct. 10,29 pct. Ejendomsskatterne (dvs. grundskyld og dækningsafgift): Grundskylden for 2013 er beregnet til 419,9 mio. kr. ved en grundskyldspromille på 22,985. Den årligt udmeldte reguleringsprocent har som bekendt til formål at beskytte borgerne mod pludselige store stigninger i grundskylden som følge af nye ejendomsvurderinger og grundvurderinger fra Skat. Borgernes grundskyld vil således maksimalt kunne stige med 7 pct. årligt indtil borgerne betaler grundskyld svarende til den offentlige vurdering af grunden. LTK har i 2013 hævet grundskyldspromillen fra 21,0 til 22,985, og denne stigning står direkte igennem for borgerne allerede fra og med Som konsekvens af de nye forhøjede grundværdier fra Skat stiger borgernes grundskyldsbetaling fra 2012 til 2013 med ca. 6 pct., mens kommunens forhøjelse af grundskyldspromille giver en yderligere forhøjelse på ca. 10 pct. svarende til en samlet stigning på ca. 16 pct. Ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenu i overslagsårene er taget udgangspunkt i KL s skøn for reguleringsprocenterne samt en uændret grundskyldspromille: / / /2016 KL s skøn for reguleringsprocenten 7,0 pct. *) 6,2 pct. 5,8 pct. 5,5 pct. LTK s vækst i grundskyldsprovenuet Afgiftspligtige grundværdier og vurderingen pr. 1. oktober ,0 pct. 4,8 pct. 4,6 pct. *) Den faktiske reguleringsprocent for 2013 Det skal dog understreges, at der ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenuer i overslagsårene er taget hensyn til, at nogle grundejere kun kan tillægges en stigningstakt, der ligger under reguleringsprocenten, idet de ellers ville betale grundskyld af et beløb, som overstiger den offentlige vurdering. Det skal endvidere bemærkes, at der kun foretages en offentlig vurdering af grundene hvert 2. år gældende i 2 år. Boliger vurderes i ulige år (dvs. næste gang bliver 1. oktober 2013) og erhvervsejendomme i lige år (dvs. næste gang bliver 1. oktober 2012). Det må således forudses, at grundværdierne for erhvervsejendomme stiger ved næste vurdering, hvorimod der forventes et fald i forskelsværdien på erhvervsejendomme som følge af et presset udlejningsmarked. Konsekvenserne heraf i form af stigende grundskyld og faldende dækningsafgifter er ikke indregnet i budgettet. De budgetterede dækningsafgifter for 2013 bygger på tal fra Ejendomsskatteregistret (ESR). I budgettets overslagsår er kommunens provenuer vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme og erhvervsejendomme uændrede.

15 12 BUDGETFORUDSÆTNINGER 2. Tilskud og udligning, herunder budget- og regnskabssanktioner Tilskud og udligning omfatter statstilskud, udligning af beskatningsgrundlaget, udligning og tilskud vedrørende udlændinge, sektorspecifikke udligningsordninger, særlige tilskud og beskæftigelsestilskuddet. Der er i 2013 budgetteret med det statsgaranterede skattegrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb, mens overslagsårene er baseret på KL s tilskuds- og udligningsmodel, hvor der bl.a. er taget højde for konsekvenserne af regeringens og KL s aftale om kommunernes økonomi for 2013 samt KL s seneste pris- og lønskøn. Regeringen og Enhedslisten indgik den 16. maj 2012 forlig om en udligningsreform. Forliget blev vedtaget af Folketinget den 12. juni Lyngby-Taarbæk Kommunes tab som følge af disse ændringer er beregnet til 37,2 mio. kr. årligt, dog ydes i 2013 et såkaldt overgangstilskud på 15,7 mio. kr. som følge af tabet. Ændringerne i tilskuds- og udligningssystemet er sammen med de enkelte tilskuds- og udligningsbeløb nærmere beskrevet under afsnittet Renter og finansiering. Tilskudsbeløbet indeholder endvidere statens bidrag fra Kvalitetsfonden, der udgør godt 19 mio. kr. årligt i Sanktionsreglerne: Med henblik på at styrke kommunernes incitamenter til at overholde 2013-økonomiaftalen blev det betingede bloktilskud for serviceudgifterne fastsat til 3 mia. kr. (LTK s andel heraf udgør 28,8 mio. kr.), mens der som noget nyt blev fastsat et betinget bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne på 1 mia. kr. (LTK s andel heraf udgør 9,6 mio. kr.). Hvis kommunernes budgetter under ét havde overskredet rammerne for serviceudgifterne, ville det have været økonomi- og indenrigsministeren, som skulle træffe beslutning om, hvorvidt det var den enkelte kommune eller samtlige kommuner, som helt eller delvist skulle miste udbetalingen af det betingede bloktilskud, eller om sanktionen skal være en kombination heraf. Den enkelte kommunes budgetadfærd ville her have været afgørende for, hvorledes sanktionen skulle udmøntes. Sanktionen blev ikke udløst, da kommunernes driftsudgifter lå 0,6 mia. kr. under den aftalte serviceramme. På anlægssiden betød sanktionsreglen, at hvis kommunerne budgetter under ét overskred rammen for anlægsudgifterne, ville samtlige kommuner få nedsat deres andel af bloktilskuddet. Nedsættelsen ville ske i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal. Selv om kommunernes anlægsbudgetter for 2013 lå ca. 0,6 mia. kr. over rammen, besluttede regeringen, at der ikke skulle pålægges nogen sanktion, under hensyntagen til det samlede resultat for service og anlæg. De mulige budgetsanktioner er dog ikke begrænset til kun at gælde for de vedtagne budgetter. For så vidt angår serviceudgifterne er der tillige en regnskabssanktion, hvis kommunernes serviceudgifter under ét i regnskab 2013 overstiger forudsætningerne i 2013-økonomiaftalen. I så fald vil kommunernes bloktilskud i det efterfølgende år blive nedsat. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse. Der er p.t. ingen regnskabssanktion for kommunerne vedrørende anlægsudgifterne, såfremt det regnskabsmæssige resultat for 2013 skulle ligge over det aftalte niveau i 2013-økonomiaftalen. 3. Driftsvirksomhed Inden for de enkelte udvalg (bevillingsområder) er driftsbudgettet opdelt i aktivitetsområder. På de følgende sider er der for alle aktivitetsområder beskrevet visioner, mål og kvalitetsmål, ligesom budgetforudsætningerne og de mere detaljerede budgettal er angivet her.

16 13 BUDGETFORUDSÆTNINGER Nedenfor er det samlede driftsbudget angivet i resuméform, opdelt på udvalgsniveau. Driftsvirksomhed på udvalgsniveau (nettodriftsudgifter) Mio. kr. R11 og B12 i årenes priser B13-16 i 2013-niveau += udgifter -= indtægter R11* B12* B13 BO14 BO15 BO16 Børne- og Ungdomsudvalget 828,4 838,8 835,9 841,6 845,9 845,20 Kultur- og Fritidsudvalget ,9 119,8 84,5 83,1 83,5 83,2 Social- og Sundhedsudvalget 1.110, , , , , ,5 Teknik- og Miljøudvalget ,4 100,8 117,2 114,6 111,7 111,6 Økonomiudvalget ,2 693,4 792,9 735,9 715,2 714,3 I alt , , , , , ,8 *) Gammel struktur Takster og gebyrer Takster og gebyrer er som udgangspunkt fremskrevet således, at det generelt svarer til inflationsudviklingen af udgifterne inden for de pågældende områder. På dagtilbudsområdet er taksterne fastsat i forhold til en forældrebetalingsandel på 25 pct. De indarbejdede takster fremgår af takstoversigten. Regeringens lov- og cirkulæreprogram 2013 Kommunen får refunderet nettoudgifterne grundet ny/ændret lovgivning i henhold til DUTprincippet. Dvs. de ændrede nettoudgifter på landsplan, som regeringen og Kommunernes Landsforening er nået frem til, fordeles som altovervejende hovedregel kommunerne imellem i forhold til kommunens andel af folketallet i hele landet. Dette års lov- og cirkulæreprogram giver anledning til årlige mindreudgifter på henholdsvis 1,3 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015, og 3,2 i Anlægsvirksomhed Anlægsbudgettet ligger i på et niveau, der overstiger de 100 mio. kr., der ligger i den vedtagne politiske målsætning. Til gengæld ligger niveauet i 2016 på 85 mio. kr. I beløbet for 2016 ligger en uspecificeret anlægspulje på 65 mio. kr. Som en del af Økonomiaftalen får kommunerne tilført midler fra Kvalitetsfonden. Disse tilskud optræder under kontoen for Tilskud og udligning. Formålet med Kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder dvs. på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet samt på idrætsfaciliteter til børn og unge. Aftalen indebærer, at den enkelte kommune skal bidrage med egenfinansiering svarende til det statslige anlægstilskud. Såfremt dette ikke sker, skal kommunen som udgangspunkt deponere den del af tilskuddet, som kommunen ikke modsvarer. Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 19 mio. kr. årligt i Konkret for Lyngby-Taarbæk Kommune indebærer det, at kommunen som minimum i de borgernære serviceområder skal investere 38 mio. kr. årligt i

17 14 BUDGETFORUDSÆTNINGER Anlægsvirksomhed på udvalgsniveau (nettoanlægsudgifter) Mio. kr. R11 og B12 i årenes priser B13-16 i 2013-niveau R11 B12 B13 BO14 BO15 BO16 Børne- og Ungdomsudvalget... 7,8 23,0 14,0 3,5 - - Kultur- og Fritidsudvalget... 8,4 12,3 50,9 65,9 30,0 - Social- og Sundhedsudvalget... 82,2 133,6 74,2 18,1 1,5 - Teknik- og Miljøudvalget... 8,8 24,5 22,8 23,4 16,6 14,5 Økonomiudvalget... 27,4 30,9 10,9 23,2 92,6 70,8 I alt ,6 224,3 172,8 134,1 140,7 85,3 Heraf lånefinansierede projekter (*korrigeret budget)... 52,5 *84,1 44,1 10,4 3,0 3,0 Ejendomssalg mv ,7-19,5-56,0-47,5-9,3 - Den detaljerede investeringsoversigt, inkl. bemærkninger, er indeholdt i afsnittet Anlægsvirksomheden. Salgsindtægter Budget er baseret på salg af ejendomme i forbindelse med opførelse af plejehjem og botilbud, etablering af Idrætsbyen samt i forbindelse med etablering af nyt rådhus. Herudover ligger der i 2014 et ekstra salgskrav på 33,2 mio. kr. 5. Pris- og lønskøn Der er anvendt de af KL udmeldte pris- og lønskøn fra juni 2012, jfr. nedenstående oversigt. Den kommunale pris- og lønudvikling - serviceudgifterne Årligt 2012/ / / /16 Løn 1,44 1,80 1,80 1,80 Priser 1,75 1,75 1,75 1,75 Løn/priser i alt 1,50 1,80 1,80 1,80 Den kommunale pris- og lønudvikling - anlægsudgifterne Årligt 2012/ / / /16 Løn og priser i alt 1,60 1,60 1,60 1,60 Den kommunale pris- og lønudvikling - overførselsudgifterne Årligt 2012/ / / /16 Overførsler 1,60 1,60 1,60 1,60 Det skal bemærkes, at til regulering af bloktilskuddet anvendes pris- og lønskønnet inkl. overførselsudgifter.

18 15 BUDGETFORUDSÆTNINGER 6. Låneoptagelse Økonomiaftalen for 2013 indeholder følgende lånepuljer: En lånepulje på 750 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation En lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet En ordinær lånepulje på 200 mio. kr. til øvrige formål. Der er den 6. august 2012 indsendt ansøgning om lån. Kommunen har i skrivelse af 31. august 2012 modtaget lånedispensation for 2013 til investeringer på kvalitetsfondsområderne på 14,0 mio. kr. samt fra lånepuljen til kommuner med lav likviditet på 6,5 mio. kr. Låneoptagelsen til investeringer på kvalitetsfondsområderne er dog alene indregnet med 6,4 mio. kr. som følge af en reduktion i en række projekter i forhold til ansøgningstidspunktet. I budget 2013 er der herudover videre alene budgetteret med lån efter de automatiske låneregler, dvs. til finansiering af grøn klimainvesteringspulje samt låneoptagelse i forbindelse med opførelse af almene boliger (Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej ). Målsætningen i kommunens lånepolitik er, at den langfristede gæld pr. indbygger ikke må stige yderligere. Som det ses af nedenstående tabel er der en stigning i 2013 og 2014 i den samlede gæld som følge af, at kommunen optager lån i forbindelse med etablering af almene boliger. Ses der bort for disse lån er der alene et fald i gælden. Mio. kr. (årets priser) Gæld (ultimo året) heraf almene boliger* heraf øvrig gæld *) Det skal bemærkes, at der i opgørelsen ikke er taget højde for afvikling af gælden til almene boliger, idet afdragsdelen på denne finansieres af beboerne/staten samt konsekvenser af låneoptagelse i f.m. etablering af Letbanen. 7. Leasingarrangementer Kommunen har indtil nu ikke indgået sale and lease back-arrangementer eller leasing af anlægsaktiver. Der er i budgettet ikke forudsat indgået sådanne arrangementer. Leasing af driftsmidler, der ikke giver anledning til deponering, indgår ikke som særskilte poster i budgetlægningsfasen, idet en eventuel leasingudgift skal finansieres inden for den berørte institutions driftsramme/alternativt forvaltningens driftsramme. Denne procedure er også gældende, hvis der i selve regnskabsåret administrativt indgås leasing af driftsmidler. 8. Serviceudgifterne Den økonomiske aftale mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter på serviceområderne. I aftalen for 2013 er der tale om 0-vækst i forhold til udgiftsniveauet i budget 2012 (eksklusive ændringer som følge af regeringens lov- og cirkulæreprogram). Definitionen af serviceudgifterne i 2013 indeholder to væsentlige ændringer i forhold til definitionen i Folketinget vedtog 12. juni 2012 budgetloven. Den indebærer, at kommunernes serviceudgifter fremadrettet opgøres eksklusive udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet og eksklusive nettodriftsudgifterne til almene ældreboliger.

19 16 BUDGETFORUDSÆTNINGER Serviceudgifterne defineres herefter som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket: nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder, nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, nettodriftsudgifter til ældreboliger, indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, nettodriftsudgifterne til overførsler og nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige. Dette års økonomiaftale mellem regeringen og KL indebærer, at der tages udgangspunkt i kommunernes budgetterede udgiftsniveau i budget 2012, og ikke rammen for 2012 (kommunernes ramme lå over udgiftsniveauet i budget 2012). Forskellen udgør 2,5 mia. kr. Regeringen stod dog fast på, at udgiftsniveauet i budget 2012 blev udgangspunktet for beregningen af rammen for de kommunale serviceudgifter med henvisning til den EU-henstilling, som Danmark fik i sommeren Den nødvendiggør en finanspolitisk stramning på mindst en halv procent årligt på den offentlige saldo til og med Til brug for budgetlægningen beregnede KL en kommunespecifik serviceudgiftsramme for KL s beregnede serviceramme for LTK er anvendt i budgettet. Mio. kr Udgiftsramme for LTK , , , ,2 Serviceudgifter i LTK (budget ) *) , , , ,4 Råderum... 1,8 65,0 93,8 95,8 - = overskridelse af udgiftsramme + = overholdelse af udgiftsramme *) Inkl. en buffer på 47,3 mio. kr. i Bufferen er teknisk optaget under Puljer til særlige formål, med en modpost under Finansforskydninger.

20 AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2013

21 AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI Kort om aftalen KL og regeringen indgik den 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi i Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2013 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2012, som ligger 2,5 mia. kr. under aftaleniveauet i økonomiaftalen for Hertil kommer et løft til dagtilbud på 500 mio. kr. samt et løft på 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Balancetilskuddet løftes i 2013 ekstraordinært med 3 mia. kr. som kompensation for det likviditetstab på 5 mia. kr., der påføres kommunerne under ét som følge af, at Udbetaling Danmark overtager udbetalingen af bl.a. folkepension og førtidspension fra kommunerne. Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2013 udgør 231,6 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 må maksimalt udgøre 15,5 mia. kr., hvilket er fuldt finansieret inden for rammerne af aftalen. Dette ligger ca. 5 mia. kr. lavere end det anlægsniveau, der er vedtaget i kommunernes budgetter for Kommunernes muligheder for at føre en aktiv boligpolitik understøttes ved, at regeringen har nedsat nedsat det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger til 10 pct. fra 1. juli 2012 og som udgangspunkt frem til udgangen af Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 62,0 mia. kr. i 2013, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 14,6 mia. kr. i Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne. Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i I tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen kan der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale. Regeringen tilkendegiver, at hvis der for 2013 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Det gælder dog ikke for skattestigninger i henhold til nedennævnte skattepulje. Ramme på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser I forbindelse med justeringen af udligningssystemet får kommunerne mulighed for en vis tilpasning af skatten. Der gives mulighed for, at nogle kommuner kan sætte skatten op inden for en generel begrænset - ramme på 250 mio. kr. i tilknytning til kommunernes budgetlægning for Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for Ansøgninger kan fremsendes af kommuner, der under hensyntagen til overgangsordningen - har et tab på justeringen af udligningssystemet. Tilskud til skattenedsættelser i 2013 Der etableres en tilskudsordning for kommuner med et beskatningsniveau over gennemsnittet, der gennemfører en skattenedsættelse i Ordningen medvirker til, at kommunerne kan gennemføre skattenedsættelser inden for en ramme på 250 mio. kr. Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud. Udgangspunktet er tilskudssatser svarende til 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i Hvis der samlet er ønsker om skattenedsættelser ud over den forudsatte ramme på 250 mio. kr., må der fastsættes en grænse for, hvor stor en skattenedsættelse, der kan ydes tilskud til for den enkelte kommune.

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

BUDGET 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19

BUDGET 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19 BUDGET 2016 OG BUDGETOVERSLAG 2017-19 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 10 3. Driftsvirksomhed... 13 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Resumé af budgettet Resultatopgørelse... 5

Resumé af budgettet Resultatopgørelse... 5 Budget 2017-2020 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 10 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed... 12 5.

Læs mere

Resumé af budgettet Resultatopgørelse

Resumé af budgettet Resultatopgørelse INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2014-17... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 10 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed... 12 5. Pris- og

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19

BUDGETFORSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19 BUDGETFORSLAG 2016 OG BUDGETOVERSLAG 2017-19 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2016-19... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget Kommunalbestyrelsen Protokol 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer 1. behandling af budget Derudover deltog: Søren Hansen Ulla Agerskov Pernille Holmgaard Bjarne Holm Markussen Lene

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Morten Normann Jørgensen. Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen

Morten Normann Jørgensen. Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen Økonomiudvalget Protokol 08-09-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Sofia Osmani Mette Hoff Morten Normann Jørgensen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen Simon Pihl

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 19-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 19. august 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013-15

BUDGETFORSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013-15 BUDGETFORSLAG 2012 OG BUDGETOVERSLAG 2013-15 1 INDHOLD Resumé af budgetforslaget... 3 Resultatopgørelse 2012-15... 6 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter... 8 2. Tilskud og udligning... 9 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG august 2013

BUDGETFORSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG august 2013 BUDGETFORSLAG 2014 OG BUDGETOVERSLAG 2015-17 23. august 2013 INDHOLD side Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2014-17... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 10

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2017-2019 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatopgørelse... 17 Generelle bemærkninger...

Læs mere