Ordinært møde. Dato 2. juni Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder"

Transkript

1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen (A) Helle Madsen (V) Christina Lykke Eriksen (F) Jørgen Tousgaard (A) Carsten Sørensen (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Status vedr. nyt tilbud til udsatte borgere Godkendelse af vedtægter for Fontænehuset Frederikshavn samt udpegning af kommunale repræsentanter til bestyrelsen Forslag til ændring af kriterier for valg af medarbejdere til Bruger- og pårørenderåd ved kommunens pleje- og ældreboliger Tilmelding til Specialsektorens ydelser med trækningsret og abonnement, Kommunal kvalitetskontrakt Kvalitetsopfølgning madservice Lederevaluering af leder på Botilbudet Norden, foretaget af firma REVAS Henvendelse fra forældre/pårørende i bofællesskab i Handicapafdelingen Direktøren orienterer Eventuelt Evaluering af det fleksible madtilbud i plejeboliger i Skagen og Sæby Underskrifter: Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 2 af 19

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /10 Åben Målgruppebeskrivelse og driftsgrundlag for et fremtidigt Fontænehus i Frederikshavn Kommune /10 Åben Forslag til vedtægter for den selvejende institution Fontænehus Frederikshavn /10 Åben B&P vedtægter d /10 Åben Udfyldt skema, tilmelding til ydelser i Specialsektoren med abonnement eller trækningsret /10 Åben Kommunal kvalitetskontrakt /10 Åben Endelig rapport med leverandørkommentarer /10 Åben Dansk-mad Service - kommentarer til REVAS rapport /10 Åben Sindal Kro kommentarer til REVAS rapport /10 Åben Centralkøkkenets svar vedr. REVAS rapport /10 Åben Uddrag af Kvalitetskatalog - vedr. madservice til borgere i eget hjem /10 Åben Høring vedr. Evaluering af det fleksible madtilbud i plejeboliger i Skagen og Sæby Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 3 af 19

4 1. Status vedr. nyt tilbud til udsatte borgere. Sagsfremstilling Der er pr. 1. juli 2010 ansat 2 medarbejdere til varetagelse af opgaverne vedr. misbrugere og socialt udsatte i det nye tilbud. Åben sag Sagsnr: 10/789 Forvaltning: SSF Sbh: aler Besl. komp: SOU Indtil videre har medarbejderen base i Team Teams nuværende lokaler, ligesom huset midlertidigt bruges til samværstilbud/cafe. Der arbejdes p.t. på at inddrage frivillige organisationer i arbejdet med at drive samværstilbud/cafe, ligesom der skal findes fremtidige lokaler til denne aktivitet i kommunens eksisterende lokaler. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Socialudvalget den 2. juni 2010 Taget til efterretning. Afbud fra Christina Lykke Eriksen Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 4 af 19

5 2. Godkendelse af vedtægter for Fontænehuset Frederikshavn samt udpegning af kommunale repræsentanter til bestyrelsen Sagsfremstilling Sidste år rettede Fontænehusene Danmark henvendelse til Frederikshavn Kommu - ne, fordi man ønskede at oprette et Fontænehus i Frederikshavn Kommune. På baggrund af dette udarbejdede Social- og Sundhedsforvaltningen et forslag til målgruppebeskrivelse og driftsgrundlag for et fremtidigt Fontænehus i Frederiks - havn Kommune. Dette forslag blev godkendt i Socialudvalget den 9. december 2009 og i Byrådet den 27. januar Åben sag Sagsnr: 09/20931 Forvaltning: SSF Sbh: cheg Besl. komp: SOU Efterfølgende har Frederikshavn Kommune og F ontænehusene Danmark i samarbejde søgt og fået bevilget midler fra Socialministeriet til udvikling af et Fontænehus i en treårig projektperiode. Projektperioden strækker sig fra 1. april 2010 til 31. marts I denne periode vil Frederikshavn Kommunes andel af driften være at stille Skansegården på Skansevej 12C i Frederikshavn til rådighed til formålet. Fontænehuset Frederikshavn skal drives som en selvejende institution med egen bestyrelse og vedtægter, hvor bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift. Der er nu udarbejdet forslag til vedtægter. Ifølge vedtægtsforslaget er formålet med den selvejende institution Fontænehuset Frederikshavn at øge sindslidendes muligheder for at opnå en ligeværdig tilværelse i samfundet ved at styrke selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder. Klubhuset støtter medlemmerne i bestræbelserne på at komme i beskæftigelse eller uddannelse samt bistår medlemmerne ved kontakt til myndigheder og i deres daglige tilværelse. Endvidere foreslås det i vedtægterne, at der nedsættes en bestyrelse på 12 medlemmer med følgende sammensætning: 2 medlemmer vælges blandt medlemmerne i klubhuset 1 medlem vælges blandt medarbejderne 2 medlemmer udpeges af Frederikshavn kommune, én embedsmand og én politiker Den til enhver tid væ rende formand for Fontænehusets Støtteforening er født medlem af bestyrelsen Op til 6 medlemmer udpeges af bestyrelsen. De pågældende skal være egnede til at bidrage væsentligt til opnåelse af institutionens formål. Der skal tilstræbes repræsentation af arbejdsmarkedets parter Lederen af klubhuset kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 5 af 19

6 Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget: Godkender vedtægterne for den selvejende institution Fontænehuset Frederikshavn Udpeger to kommunale repræsentanter til bestyrelsen, én embedsmand og én politiker Beslutning Socialudvalget den 2. juni 2010 Godkendt som indstillet, idet Birgit Hhansen - med Carsten Sørensen som suppleant og Jan Nielsen uepeges til Bestyrelsen. Afbud fra Christina Lykke Eriksen Bilag Målgruppebeskrivelse og driftsgrundlag for et fremtidigt Fontænehus i Frederikshavn Kommune (dok.nr.10886/10) Forslag til vedtægter for den selvejende institution Fontænehus Frederikshavn (dok.nr.52150/10) Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 6 af 19

7 3. Forslag til ændring af kriterier for valg af medarbejdere til Bruger- og pårørenderåd ved kommunens pleje- og ældreboliger Sagsfremstilling Bruger- og pårørenderådene ved kommunens pleje- og ældreboliger er sammensat af 3-5 brugere og pårørende, 1 områdeleder, 1 en repræsentant fra Ældrerådet samt en medarbejderrerpæsentant. De gældende kriterier for valg af medarbejderrepræsentanten er beskrevet i vedtægtens 2 således: "Endvidere vælges en medarbejderrepræsentant fra brugernes plejegruppe. Medarbejderen deltager i møderne og har taleret, men ikke stemmeret. Medarbejderrepræsentanten vælges af øvrige medarbejdere fra plejegruppen for en periode på 2 år." Samtidig nævnes i vedtægtens 5 vedr. valg af pårørende: "Medarbejdere i området, som er pårørende til lejere i samme område, er ikke valgbare" Åben sag Sagsnr: 10/3824 Forvaltning: ssf Sbh: girv Besl. komp: SOU Ældrerådet har peget på det uhensigtsmæssige i, at medarbejderrepræsentanten i et bruger- og pårørenderåd, kan have tæt familiær tilknytning til andet medlem i samme råd, idet der herved kan sås tvivl om rådets "upartiskhed". Det foreslås derfor, at der i vedtægtens 2 tilføjes: "Medarbejderrepræsentanten må ikke være i nærtstående familie med andet medlem i samme bruger- og pårørenderåd". Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at den foreslåede tilføjelse til vedtægten vedtages. Beslutning Socialudvalget den 2. juni 2010 Godkendt som indstillet. Afbud fra Christina Lykke Eriksen Bilag B&P vedtægter d (dok.nr.58539/10) Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 7 af 19

8 4. Tilmelding til Specialsektorens ydelser med trækningsret og abonnement, 2011 Sagsfremstilling Som et led i indmeldingerne til rammeaftalerne for 2011 på social- og specialundervisningsområdet skal kommunerne tilmelde sig ydelser i Specialsektoren med træk - ningsret og abonnement. Tilmeldingen er bindende og er udtryk for, hvilke ydelser, kommunen ønsker at benytte sig af i Den bindende tilmelding omfatter ydelser med abonnement og trækningsret på: Åben sag Sagsnr: 10/4774 Forvaltning: SSF, BK Sbh: anli Besl. komp: SOU/BUU Misbrugscentret (indtil 1. maj 2011, hvor ydelserne overgår til kommunerne) Høreinstituttet Institut for Syn og Teknologi Taleinstituttet - inkl. Hjerneskadecentret Tilmeldingen sker på et afkrydsningsskema, hvoraf ydelsen, betalingsmodellen samt lovgrundlaget bag ydelsen fremgår. Frederikshavn Kommune har tilmeldt sig alle ydelser i skemaet. Ydelserne med trækningsret og abonnement afregnes efter objektive kriterier ud fra den enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal i region Nordjylland og medfører en på forhånd given udgift. Tilmeldingen skal godkendes politisk og indsendes til Region Nordjylland senest d. 30. juni De pågældende ydelser knytter sig både til Socialudvalgets samt Børne- og Ungdomsudvalgets bevillings-områder. Derfor behandles sagen i begge udvalg. Handicaprådet har behandlet sagen på deres møde d. 27. maj. Høringssvar medbringes til mødet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: At Socialudvalget godkender den bindende tilmelding til ydelser med abonnement og trækningsret for social- og specialundervisningsområdet, 2011 Beslutning Socialudvalget den 2. juni 2010 Godkendt som indstillet. Afbud fra Christina Lykke Eriksen Bilag Udfyldt skema, tilmelding til ydelser i Specialsektoren med abonnement eller trækningsret (dok.nr.55785/10) Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 8 af 19

9 5. Kommunal kvalitetskontrakt 2010 Åben sag Sagsfremstilling Som følge af en ændring i den kommunale styrelseslov skal kommunerne senest den 1. juli 2010 offentliggøre en kommunal kvalitetskontrakt på Kvalitetskontrakten skal dække alle borgerrettede serviceområder og indeholde kvantificerbare, tidsfastsatte mål for kvalitetsudviklingen. Kvalitetskontrakten ændrer sig med tiden, efterhånden som mål opfyldes eller forældes. Byrådet fastlægger kvalitetskontrakten og følger årligt op på målene. Sagsnr: 10/1468 Forvaltning: UE Sbh: elw i Besl. komp: SOU/BUU/KFU/SUU/AMU/TU/PMU/ØU/BR Målene i kvalitetskontrakten er en politisk ramme. De er ikke en udtømmende liste over kommunens politiske mål, ligesom de ikke er bindende retningslinjer, der fastlægger rettigheder for borgerne. Direktionen har udarbejdet forslag til kvalitetskontrakt for Frederikshavn Kommune, der dækker alle serviceområder og vedlægges som bilag. Fagudvalgene indstiller mål for egne serviceområder til byrådets godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller, at udvalgene anbefaler de respektive kvalitetsmål som beskrevet i bilaget til byrådets godkendelse. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010 Sagen udsættes. Beslutning Socialudvalget den 2. juni 2010 Godkendt som indstillet. Afbud fra Christina Lykke Eriksen Bilag Kommunal kvalitetskontrakt 2010 (dok.nr.42888/10) Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 9 af 19

10 6. Kvalitetsopfølgning madservice 2009 Åben sag Sagsfremstilling Leverandørkontrakt 2009 for det såkaldte fritvalgsområde beskriver, at "Myndigheden vil gennem kontraktperioden løbende foretage kvalitetsopfølgning med henblik på at sikre, at leverandøren opfylder kontraktkravene. Leverandøren er i den sammenhæng forpligtet til, at medvirke aktivt, ved indenfor de angivne tidsfrister, at fremlægge den af myndigheden afkrævede dokumentation". Sagsnr: 09/7285 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Sbh: suko Besl. komp: Socialudvalget I 2009 blev madservice området udtaget til kvalitetsopfølgning, med henblik på vurdering af kvaliteten af den mad, som leveres til borgere i eget hjem. Der var på daværende tidspunkt 3 godkendte leverandører af madservice herunder det kommunale køkken. Ved undersøgelsen er der taget udgangspunkt i den politisk godkendte kvalitetsstandard. Selve undersøgelsen er foretaget af REVAS ApS. REVAS ApS har besøgt og interviewet de tre produktionskøkkener, samt deltaget i udbringningen. Herudover har REVAS ApS aflagt besøg hos borgere og foretaget interview med brugere af madservice. Endvidere er der hos udvalgte brugere foretaget varmemåling og vejning. REVAS ApS har ud fra dette udarbejdet en rapport med hovedkonklusioner - en generel del der beskriver undersøgelsen, samt en del for hver af de tre leverandører. De tre leverandører har haft den generelle del sammen med deres specifikke del til kommentering. Leverandørernes kommentarer fremgår af bilag 2, 3 og 4. REVAS ApS har efterfølgende indarbejdet deres kommentarer til leverandørernes kommentarer i rapporten under hver leverandørafsnit. Af hovedkonklusionerne i REVAS ApS rapport skal følgende fremdrages: - den oplevede kvalitet får generelt positive brugertilkendegivelser for alle tre leverandører. Der er en række enkeltpunkter i undersøgelserne, som peger i retning af, at man det enkelte sted kan/bør overveje justeringer på et eller flere områder. Det gælder med hensyn til måltidernes sammensætning, variationen, speicalkost, tilberedningskvalitet, information, udbringning og emballage - en af leverandørerne opfylder ikke aftalevilkårene på to punkter: der er signifikant for lav temperatur ved levering og der foreligger ikke ernæringsberegninger. Pågældende leverer i nogen udstrækning maden til de ældre tidligere end det i standarden aftalte tidspunkt. Endelig kan den synlige hygiejne på produktionsstedet og ved leveringen og bevidstheden herom forbedres hos pågældende - en anden leverandør har marginalt lavere temperatur ved to på hinanden følgende målinger. De anses ikke for væsentlige og vil efter sædvane kunne henføres til måleusikkerhed. Samme leverandør leverer desuden i Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 10 af 19

11 nogen udstrækning maden tidligere end det krævede i standarden. Direktør Henning Jacobsen, REVAS ApS deltager i mødet under behandling af dette punkt. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller til udvalgets godkendelse: - at rapporten tages til efterretning - at det indskærpes over for leverandørerne, at der skal foreligge ernæringsberegninger og at temperaturen skal overholdes der foretages efterfølgende kontrol Beslutning Socialudvalget den 2. juni 2010 Udsættes til næste møde. Afbud fra Christina Lykke Eriksen Bilag Endelig rapport med leverandørkommentarer (dok.nr.55013/10) Dansk-mad Service - kommentarer til REVAS rapport (dok.nr.31672/10) Sindal Kro kommentarer til REVAS rapport (dok.nr.28975/10) Centralkøkkenets svar vedr. REVAS rapport (dok.nr.28961/10) Uddrag af Kvalitetskatalog - vedr. madservice til borgere i eget hjem (dok.nr.58526/10) Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 11 af 19

12 7. Lederevaluering af leder på Botilbudet Norden, foretaget af firma REVAS Lukket sag Sagsnr: 07/7077 Forvaltning: SSF Sbh: aler Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 12 af 19

13 8. Henvendelse fra forældre/pårørende i bofællesskab i Handicapafdelingen. Lukket sag Sagsnr: 09/18768 Forvaltning: SSF Sbh: bepd Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 13 af 19

14 9. Direktøren orienterer Lukket sag Sagsnr: Forvaltning: SSF Sbh: janl Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 14 af 19

15 10. Eventuelt Lukket sag Sagsnr: Forvaltning: SSF Sbh: janl Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 15 af 19

16 11. Evaluering af det fleksible madtilbud i plejeboliger i Skagen og Sæby Sagsfremstilling Baggrund I september 2009 indførtes et nyt, fleksibelt madtilbud i flg. plejeboliger: Åben sag Sagsnr: 08/12777 Forvaltning: SSF Sbh: gisc Besl. komp: Ældrerådet Ankermedet Ældrecenter i Skagen Sæby Ældrecenter Dybvad Ældrecenter Præstbro Ældrecenter Østervrå Ældrecenter Lindevej 2-42 i Skagen Drachmannsvænget i Skagen Stationsvej (inde), Ålbæk Med det nye fleksible madtilbud indførtes følgende muligheder: Fravalg af måltider Refusion af enkeltmåltider Demokratisk menuvalg Afdelingsvist valg af om det varme måltid skal serveres til frokost eller aftensmad Diæter og specialkost Dialog og sammensætning af beboerens individuelle madordning til forventningssamtalen Smagspanel skal bidrage til udvikling og evaluering af madordningen Samtidig med indførelsen af madtilbudet blev det aftalt, at der skulle foretages en evaluering af tilbudet. Evalueringen er foretaget i april Evaluering Evalueringen af det fleksible madtilbud er foregået som en dialog mellem de to berørte områdeledere fra Skagen og Sæby, to formænd for bruger -pårørende-råd i Sæby og Skagen, køkkenlederen, formanden for Ældrerådet samt en planlægningsmedarbejder. De deltagende parter var enige om, at det fleksible madtilbud har vist sig at være en succes. Dette skyldes, at beboere og plejepersonale har været glade for at kunne sammensætte et madtilbud, der passer præcist til den enkelte beboers og den enkelte afdelings behov. Fravalg af enkeltmåltider Det har været populært, at beboerne har mulighed for at foretage fravalg af enkeltmåltider med refusion fra dag til dag, hvis de på forhånd har vidst, at de ikke har været hjemme ved spisetid. Denne mulighed har skabt en retfærdighedsfølelse blandt beboerne, idet de ikke har skullet betale for måltider, de ikke har fået. Menuvalg Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 16 af 19

17 Der er en del afdelinger, der har været glade for at kunne få indflydelse på menuen i den enkelte afdeling. Omvendt er der også afdelinger, hvor beboerne ikke har kunnet forholde sig til, hvilke retter de har ønsket at få serveret i den kommende periode, og disse afdelinger anvender derfor ikke denne mulighed pt. Men der er mulighed for at genindføre det når/hvis beboersammensætningen bliver anderledes, og beboerne ønsker at få indflydelse på menuen. Fravalg af hele døgnkostpakken benytte s stort set kun i Ålbæk Muligheden for at fravælge hele døgnkostpakken benyttes stort set kun af beboerne i plejeboligerne i Ålbæk, som har indført deres egen private madordning. Bruger-pårørende-rådet i Ålbæk har evalueret deres madordning på møde d. 20/ Konklusionen på mødet blev, at ordningen havde nogle indkøringsvanskeligheder, men nu fungerer efter alles tilfredshed, og der er et stort ønske om at fortsætte ordningen. Der er 6 beboere, der deler 4 portioner mad, der leveres af en privat leverandør. Der er ikke noget, der indikerer, at det går ud over beboernes ernæringsmæssige tilstand. Plejepersonalet er hel e tiden opmærksomme på beboernes ernærings- og helbredsmæssige tilstand. Oprettelse af smagspaneler Med indførelsen af det fleksible madtilbud skulle der ligeledes oprettes smagspaneler, hvor bruger-pårørende-råd, beboere og køkkenleder spiser sammen og har en dialog omkring maden og kvaliteten af den. Dette har været gennemført med stor succes i Sæby, og er ligeledes ved at blive igangsat i Skagen. Øget dialog og hurtig tilpasning Indførelsen af det fleksible madtilbud har medført en øget dilaog mell em plejepersonalet og køkkenpersonalet, som har gjort hvad de kunne for at tilpasse sammensætningen af menuer (herunder ønsker til kolde/varme retter mv.) til den enkelte afdelings ønsker og behov. Vurderingen er, at køkkenet gør meget ud af at være fleksible og servicemindede og justerer udbudet efter efterspørgslen og de særlige behov på de enkelte afdelinger. I køkkenet på Sæby ældrecenter er køkkenpersonalet begyndt at tage ud på de enkelte afdelinger, hvor de færdigtilbereder retterne, hvilket beboere og plejepersonale er glade for. Dette giver en god sanseoplevelse for beboerne, der ligeledes i høj grad oplever, at de får serveret frisk tillavet mad. Køkkenpersonalet har ligeledes en positiv oplevelse af det fleksible madtilbud. Det fleksible madtilbud har medført en øget administration og koster flere ressourcer i forhold til at imødekomme de forskellige ønsker og behov fra beboere og afdelinger. Men samtidig har det udfordret køkkenpersonalet positivt til at tænke anderledes, samarbejde mere med plejepersonalet og forholde sig til de forskellige individuelle problemstillinger som de enkelte beboere har. Det fleksible madtilbud har ligeledes medført, at plejepersonalet bruger flere ressourcer end tidligere på at formidle og administrere ordningen, når der fx skal foretages fravalg af retter, kommunikeres med køkkenpersonalet mv. Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 17 af 19

18 Bruger-pårørende-råds formændene roser køkkenet for den løbende dialog med en hurtig afklaring og indsats, så der hurtigt kan foretages justeringer i mængden af mad samt af menusammensætningen, hvis der er behov for dette. Alt i alt har alle involverede parter været glade for det fleksible madtilbud i plejeboligerne. Sagen har været til høring i Ældrerådet, høringssvar vil foreligge til mødet. Indstilling Til orientering. Beslutning Socialudvalget den 2. juni 2010 Udsættes til næste møde. Afbud fra Christina Lykke Eriksen Bilag Høring vedr. Evaluering af det fleksible madtilbud i plejeboliger i Skagen og Sæby (dok.nr.62302/10) Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 18 af 19

19 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Peter E. Nielsen John Christensen Birgit S. Hansen Helle Madsen Christina Lykke Eriksen Jørgen Tousgaard Carsten Sørensen Socialudvalget - Referat juni 2010 Side 19 af 19

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Gurli Nielsen, Jane Olesen, Peter Nielsen, Bibi Bording. Grete Kristensen, Jørgen Anker Simonsen, Christina Lykke Eriksen

Gurli Nielsen, Jane Olesen, Peter Nielsen, Bibi Bording. Grete Kristensen, Jørgen Anker Simonsen, Christina Lykke Eriksen Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. maj 2010 Tid 15:30 Sted Rådhuset mødelokale 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Gurli Nielsen, Jane Olesen, Peter Nielsen, Bibi Bording Grete Kristensen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 13. januar Tid 16:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 13. januar Tid 16:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 13. januar 2010 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (A) Peter E. Nielsen (C) John Christensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. august Tid 08:30. Sted Rådhuset, partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. august Tid 08:30. Sted Rådhuset, partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 11. august 2010 Tid 08:30 Sted Rådhuset, partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 5. maj 2010. Tid 15:00. Sted Frederikshavn Rådhus, partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 5. maj 2010. Tid 15:00. Sted Frederikshavn Rådhus, partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 5. maj 2010 Tid 15:00 Sted Frederikshavn Rådhus, partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 6. januar 2015 Tid 09:00 Sted Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Poul-Erik Andersen Lisbeth Dørum Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole

Læs mere

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 7. november 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 3. februar 2010 Tid 14:00 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Fraværende Temamøde kl. 14.00 - efterfulgt af ordinært møde kl. 16.00 i Kattegatsiloen Ingen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Køkkenløsninger

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Budgetmøde Dato 21. august 2013 Tid 09:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 26. august Tid 14:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 26. august Tid 14:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 26. august 2011 Tid 14:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2005.11.03.htm. Dato. 3. november 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2005.11.03.htm. Dato. 3. november 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 7 Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato Tid Sted 3. november 2005 16:00 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Ulla Pedersen og Jørgen Tousgaard, begge med afbud. Indholdsfortegnelse 1. Orientering

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 023. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 22. april 2010 43 024. Orientering

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. juni 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB.

Ordinært møde. Dato 25. juni 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 25. juni 2013 Tid 16:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder ML 0.23 (byrådslounge) Lone Høxbroe Pedersen er nyt FUF medlem. Annette Duch deltager som gæst. Afbud

Læs mere

Ekstraordinært møde. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Bruno Müller, Jens Porsborg. Steen Jensen, Hanne Lundholm

Ekstraordinært møde. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Bruno Müller, Jens Porsborg. Steen Jensen, Hanne Lundholm Referat Frederikshavn Byråd Ekstraordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 17:30 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Bruno Müller, Jens Porsborg Steen Jensen, Hanne

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. februar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2011 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 13. maj Tid 15:00. Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1

Ordinært møde. Dato 13. maj Tid 15:00. Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2009 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1 NB. Fraværende Fraværende: Steen Jørgensen. Frode Thule Jensen mødte kl. 15.20 og deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. maj Tid 14:00. Ankermedet, Skagavej 134, Skagen NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. maj Tid 14:00. Ankermedet, Skagavej 134, Skagen NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. maj 2011 Tid 14:00 Sted Ankermedet, Skagavej 134, Skagen NB. Fraværende Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. januar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Stedfortræder Flemming Klougart og Susanne Jensen deltog ikke i behandling af punkterne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. november 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale

Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 24. januar 2012 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale NB. kl. 10.00 Anni Birkving deltager under pkt. 6 kl. 11.30 John Kristensen deltager under

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. november Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-6.

Ordinært møde. Dato 12. november Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-6. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. november 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-6. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. februar 2009. Tid 19:00. Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. februar 2009. Tid 19:00. Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. februar 2009 Tid 19:00 Sted Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Hans Jørgen Kaptain, Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Ordinært møde. Dato 30. april 2009. Tid 16:00. Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB.

Ordinært møde. Dato 30. april 2009. Tid 16:00. Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 30. april 2009 Tid 16:00 Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Henrik Ekelund Grete Kristensen Birgit S. Hansen

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet ÆLDRERÅDET ÅRSBERETNING 2015 Forord I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag

Læs mere

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp Referat Kulturelt Samråd 15-2-2010 Dato 15. februar 2010 Tid 17:00 Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00 Fraværende Hanne Salling, Tove Therp Stedfortræder Medlemmer Henrik Melchiorsen

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 5. november 2014 Tid 15:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Helle Madsen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.11.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud Bente Bendix Jensen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Kvalitetskontrakt, der offentliggøres

Læs mere

Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune

Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune Forord: Det overordnede formål er at give borgere overblik over kommunens boliger, kriterierne for at få tildelt

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. juni Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 1. juni Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 1. juni 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen (A)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 10. august 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolesag Lukket sag 2. Styrkelse af ledelseskvaliteten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 21. februar Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 21. februar Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 21. februar 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Fraværende: Suppleant Birgit L. Svendsen Jette Bruun Christensen deltog ikke i behandling af punkterne 9-11.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 6 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 7. december 2004 17:30 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Ole Jørgensen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Høring vedrørende praksisplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 04-05-2009 Dato 4. maj 2009 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen I forlængelse af mødet afholdes fokusgruppeinterviews. Fraværende:

Læs mere

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E%

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E% Kommunens nuværende Cook chill produktion. hvor Hjemmelavet mad der køles ned. produktionsform maden tilberedes, nedkøles og derefter portioneres i enkelt portioner. Hvilke kostformer leveres? Valgmulighed

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

Ordinært møde. Dato 9. marts Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 9. marts Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Deltagere: Torben Larsen, Brian Lentz, Anders Sejerø, Brian Lind, Ole Svendsen, Helmer Støvelbæk, E. Stella Grün, Helle

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 29. august Tid 13:00. Sted Mødelokale Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 29. august Tid 13:00. Sted Mødelokale Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 29. august 2011 Tid 13:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Fraværende: Mogens Brag Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Dejlig mad og gode måltider giver os livskvalitet, bidrager til at vi holder os raske og bevarer vores

Læs mere

Ordinært møde. Dato 28. januar Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 4 NB. Fraværende. Afbud: Hanne Welander.

Ordinært møde. Dato 28. januar Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 4 NB. Fraværende. Afbud: Hanne Welander. Referat Klagerådet Ordinært møde Dato 28. januar 2010 Tid 14:00 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 4 NB. Fraværende Afbud: Hanne Welander Stedfortræder Medlemmer Oda Kajgaard Svend Åge Christensen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 6. juni 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.23. NB. Carsten Sørensen deltog ikke i behandling af punkterne 4 og 5

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 6. juni 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.23. NB. Carsten Sørensen deltog ikke i behandling af punkterne 4 og 5 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 6. juni 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Carsten Sørensen deltog ikke i behandling af punkterne 4 og 5 Fraværende John Christensen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. november Tid 15:30. Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 25. november Tid 15:30. Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. november 2010 Tid 15:30 Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde. Den 24. februar 2015 kl. 15.15-16.15 i Omsorgscenterets café

Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde. Den 24. februar 2015 kl. 15.15-16.15 i Omsorgscenterets café Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde Den 24. februar 2015 kl. 15.15-16.15 i Omsorgscenterets café Medlemmer: Kirsten Madsen (afd. 2), Leif Nielsen (afd.3), Birgit Kassow (pårørende afd. 3), Svend Holmlund

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 23. august 2010 Tid 15:00 Sted Lok. 0.23 Presserum v/byrådssal NB. Fraværende Birthe Marie H. Pilgaard Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen

Læs mere

Det talte ord gælder.

Det talte ord gælder. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Det talte ord gælder. Spørgsmål A: Mener ministeren, at de gældende regler i forhold til ældres mulighed for at beholde egne

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat ex. ord. møde Børne- og Ungdomsudvalget 12-04-2011 Dato 12. april 2011 Tid 19:00 Sted Kantinen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 15. april Tid 15:00. Ankermedet Ældrecenter, Skagavej 132C, Skagen NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 15. april Tid 15:00. Ankermedet Ældrecenter, Skagavej 132C, Skagen NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. april 2009 Tid 15:00 Sted Ankermedet Ældrecenter, Skagavej 132C, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (A) - Formand Per Nilsson

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 31. august 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (A) - Formand Per Nilsson (V)

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2004.09.09.htm. Dato. 9. september 2004. Tid 16:15. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2004.09.09.htm. Dato. 9. september 2004. Tid 16:15. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 6 Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato Tid Sted 9. september 2004 16:15 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Jørgen Helledie med afbud. Jørgen Tousgaard og Dijana Cavka Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordimært møde Folkeoplysningsudvalget

Ordimært møde Folkeoplysningsudvalget Ordimært møde Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 25. juni 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Stedfortræder Grethe Skovmand, Henrik Carlsen, Steen Jensen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Politisk prioriteret høj madkultur i Københavns Kommune

Politisk prioriteret høj madkultur i Københavns Kommune Det politiske styre i København Borgerrepræsentationen BR træffer beslutninger for hele Københavns Kommune Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesog Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 08-06-2004

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 08-06-2004 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 08-06-2004 Mødedato: 08-06-2004 Mødetidspunkt: 15.00-18.20 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Jørn Larsen, Laurids Korsgaard deltog i behandling af punkterne

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde Dato 26. juni 2013 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. august Tid 15:00. Sted Mødelokale NB. Mogens Brag deltog i behandlingen af pkt. 1. Fraværende.

Ordinært møde. Dato 20. august Tid 15:00. Sted Mødelokale NB. Mogens Brag deltog i behandlingen af pkt. 1. Fraværende. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 20. august 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Mogens Brag deltog i behandlingen af pkt. 1. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm

Læs mere

Ordinært møde. Dato 7. april 2010. Tid 14:30. Sted Fr.havn Rådhus, mødelokale 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 7. april 2010. Tid 14:30. Sted Fr.havn Rådhus, mødelokale 0.27 NB. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 7. april 2010 Tid 14:30 Sted Fr.havn Rådhus, mødelokale 0.27 NB. Fraværende Birgit S. Hansen mødte kl. 15.40 - deltog fra pkt. 2 Jørgen Tousgaard mødte kl. 15.40

Læs mere