Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 SAMSON AGRO SD TALLERKEN-GYLLENEDFÆLDER - VERDENS BEDSTE - growing together SAMSON AGRO A/S SD 1

2 Ægte gyllenedfælder med dokumenteret effekt SAMSON AGRO tilbyder nu en tallerkennedfælder, SD (Soil Disc) til stubmarker med meget plantemateriale. Den er en af de seneste skud på stammen af en lang række af gyllenedfældere, der er udviklet hos SAMSON AGRO med henblik på at øge udnyttelsen af næringsstofferne i gyllen og samtidig skåne miljøet. Næringsstofferne i gyllen forbliver i strenge i jorden til gavn for den efterfølgende afgrøde. Lugtgenerne reduceres betydeligt og totaløkonomien i gylleudbringningsprocessen forbedres markant, da nedpløjningen af gyllen sker i samme arbejdsgang som udbringningen. SD tallerkennedfælderen er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet. Det er en ægte gyllenedfælder. Udviklet for at opnå den bedste gyllenedfældning. Det er altså ikke en tallerkenharve til jordbearbejdning, der er blevet eftermonteret med gylleudstyr. Undersøgelser på Aarhus Universitet har vist, at emissionen af SAMSON AGRO A/S SD ammoniak er mindst 3 gange mindre ved udbringning af gyllen med SD tallerkennedfælderen, hvor gylledyserne er placeret bag tallerkenerne, end ved gyllenedfældning, hvor gylledyserne er placeret: 1) lige foran tallerkenerne eller 2) foran, men mellem tallerknerne. Desuden er erfaringerne fra praksis meget positive. SD tallerkennedfælderen laver et rigtigt godt stykke arbejde. De kraftige tallerkener kan håndtere meget plantemateriale på stubmarker (både korn-, raps- og majsstub) og medvirker til en sikker nedfældning i selv de tungere/hårdere jordtyper. Pakkervalsen efterlader en jævn overflade klar til såning. SD tallerkennedfælderen kan placere gyllen ned til en dybde på cirka 15 cm. Der er ingen åbne riller, gyllen er altid dækket, uanset jordtype, dybde, gylle ton/ha og den hastighed, der nedfældes med. 2

3 SD har modelbetegnelserne SD 500, SD 600 og SD 700 og leveres i en arbejdsbredde på henholdsvis 5, 6 og 7 meter. Gyllen dækkes fuldstændigt Gylledyserne er placeret bag den forreste tallerkenrække. Gyllen placeres hermed i riller skabt af tallerkenerne på den forreste tallerkenrække. Den bagerste tallerkenrække dækker øjeblikkeligt rillerne, og dermed gyllen, med jord. Gyllen kommer på den måde til at ligge i hele strenge nede i jorden uden kontakt med luften. Det reducerer emissionen af ammoniak. Samtidig er der en mindre overflade på disse gyllestrenge, end hvis gyllen var blandet op i jorden i mange klumper og partikler. Det betyder, at tabet af næringsstoffer til jordens mikroorganismer mindskes, når den placeres i jorden i disse strenge. Gyllen og dens næringsstoffer ligger derimod klar i strengene som en madpakke til planternes rødder, når de har brug for dem. Gyllen placeres i riller skabt af tallerkenerne på den forreste tallerkenrække. Den bagerste tallerkenrække dækker øjeblikkeligt rillerne, og dermed gyllen, med jord. SAMSON AGRO A/S SD 3

4 UNDERSØGELSERNE PÅ AARHUS UNIVERSITET Af Tavs Nyord, Adjunkt, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Forskere fra Aarhus Universitet og SAMSON AGRO har i et flerårigt projekt samarbejdet om at frembringe viden, der kunne understøtte udviklingen af en sortjordsgyllenedfælder. Arbejdet blev udført med følgende mål for nedfælderen: 1) stor arbejdskapacitet også ved tilstedeværelsen af store mængder afgrøderester/efterafgrøder på marken 2) ammoniakog lugtemission på niveau med en almindelig sortjordsnedfælder med en S-tand, hvor gyllen placeres i cm dybde lige efter tanden, og 3) efter nedfældning skulle jorden efterlades, således det ville være muligt at færdes i marken med tunge maskiner. monitere mængde af gylle på jordoverfladen eller i de øverste cm af jorden. Det er tidligere vist, at ammoniaktabet fra gyllen hænger tæt sammen med andelen af gylle, der efterlades på jord overfladen eller i de øverste cm af jordvolumet (Chen og Tesier, 2001). Konkave skiver kan nedfælde store mængder gylle En af de første undersøgelser, der blev gennemført i projektet, var et forsøg, der undersøgte behovet for arbejdsdybde for forskellige typer af nedfældningsaggregater som funktion af fremkørselshastighed og udbringningsmængde af gylle pr. hektar. En almindelig S-tand blev sammenlignet med en gåsefods-tand og konkave skiver af den samme slags, som anvendes på tallerken- eller kompaktharver. Andelen af gylle på jordoverfladen eller i de øverste jordlag blev evalueret ved at filme nedfældningen med et termisk kamera monteret på nedfælderen og senere ved overflyvning med en drone, 1 og 3 timer efter nedfældning. Gyllen var hentet direkte fra et biogasanlæg og var derfor markant varmere end jorden, hvorfor det muligt at anvende det termiske kamera til at Sådan foregik målingerne af ammoniak-emissionen på Aarhus Universitet. Tre placeringer af gylleudløbene blev testet Det afsluttende forsøg i projektet, omhandlede ammoniaktabet ved nedfældning med en prototype af SD nedfælderen fra SAMSON AGRO. Der blev udarbejdet et beslag til nedfælderen, hvor slangerne, der leder gyllen ud til nedfælderaggregaterne, passede i, således at placeringen af gylleudløbet kunne varieres på tre måder ved nedfældning, se Figur 1. Når gyllen blev placeret bag ved skiverne, var det kun bag skiver på den første bulle/række. Ved slæbeslangeudbringning blev nedfæld eren løftet af jorden, og gyllen blev lagt ud på jordoverfladen fra beslagene foran skiverne. Emissionen af ammoniak blev målt med vindtunneller, hvor luften blev udskiftet 14 gange i minuttet i tunellens emissionskammer. Metoden er detaljeret beskrevet i (Nyord, Vestergård og Birkmose, 2015). Der var 2 vindtunneller per behandling, der var 4 behandlinger i alt (de tre forskellige placeringer på nedfælderen og slæbeslangekørslen som reference), og der blev opsamlet ammoniak i 4 døgn efter udbringning. Forsøget blev gentaget en uge efter første gennemførsel. Dermed var der 8 målinger i alt. Figur 1: SD gyllenedfælder med beslag monteret, hvor placeringen af gylleudløbet kunne varieres på 3 måder: 1) foran midt i mellem skiverne (foto til venstre), 2) lige foran skiverne og 3) bag skiverne i rillen, som skiverne danner (foto til højre). SAMSON AGRO A/S SD 4

5 12 Gylleudløbet skal placeres bag skiverne Tab af ammoniak (% af tilført NH4-N) Det samlede 10 Reference = 100% ammoniaktab fra den udbragte gylle er vist i Figur 2 og 3. Det ses, at tabet omtrent halveres ved nedfældning, 8 når gylleudløbet placeres foran skiverne, set i forhold til slæbe- slangeudbringning. Det fremgår dog også 55% relativt af reference tydeligt, at 6 nedfældes gyllen bag ved skiverne, reduceres ammoniaktabet yderligere. Der er ikke statistisk signifikant forskel på 95 % niveau mellem de tre nedfældningsmetoder, men tendensen 4 er dog klar. 2 Nedfældes der bag skiverne, så reduceres ammoniaktabet betydeligt mere end ved placering foran skiverne. Forklaringen er sandsynligvis, 0 at gyllen bliver efterladt i hele volumenet af den bearbejdede jord ved nedfældning foran skiverne, hvilket stadig gi- Slæbeslanger foran en skive mellem og foran skivern ver en vis fordampning. Tildækkes gyllen derimod med jord, af skiverne monteret på række 2, når gylleudløbene er placeret bag ved skiverne, da begraves gyllen dybere i jorden og fordampningspotentialet reduceres. 45% af reference Det kan altså konkluderes, 16% at af placeres referencegylleudløbet bag skiverne som på SAMSON AGROs nuværende SD nedfælder, er fremkørselshastigheden over 8 km/t og overstiger udbringningsmængden ikke cirka 45 ton/hektar, da kan man forvente, at ammoniaktabet reduceres med cirka 85 % i forhold til overfladeudbringning af gylle med slæbeslangemetoden. Nedfældning lige bag skiverne (SD nedfælder) Tab af ammoniak (% af tilført NH4-N) Reference = 100% 55% af reference 45% af reference 16% af reference Gennemsnit Gentagelse 1 Gentagelse 2 0 Slæbeslanger Slæbeslanger foran en skive foran en skive mellem og foran skivern mellem og foran skivern Nedfældning lige bag skiverne (SD nedfælder) Nedfældning lige bag skiverne (SD nedfælder) Figur 2: Ammoniaktab fra gylle angivet i % af tilført ammonium N ved forsøg 1 og 2 og et gennemsnit af de to gentagelser Tab af ammoniak (% af tilført NH4-N) Reference = 100% Slæbeslanger Slæbeslanger 55% af reference foran en skive foran en skive 45% af reference mellem og foran skivern mellem og foran skivern 16% af reference Nedfældning lige bag skiverne (SD nedfælder) Nedfældning lige bag skiverne (SD nedfælder) Gennemsnit Gentagelse 1 Gentagelse 2 Figur 3: Ammoniaktab fra gylle angivet i % af tilført ammonium N. Søjlerne repræsenterer et gennemsnit fra 2 forsøg med i alt 4 målinger per behandling. Tallene repræsenterer ammoniaktabet sat i forhold til tabet fra referencen (slæbeslangeudbringning). 14 SAMSON AGRO 12 A/S SD 5

6 Adskiller sig fra andre Da SD tallerkennedfælderen placerer gyllen direkte i riller i jorden, hvirvles gyllen ikke med materialeflowet gennem nedfælderen. Nedfælderen arbejder derfor med relativt tørt materiale og forbliver ren og tør. På den måde minimeres problemer med indtrængende fugt i lejer og ledforbindelser, så levetiden forlænges. Da der er tale om en skråt afskåret gylledyse, opnås et jævnt og kontrolleret væskeflow helt til bunden af rillen. Det betyder også, at dysen ikke tilstoppes, da åbningen i dysen er orienteret modsat kørselsretningen og i samme retning som materialeflowet. Herved forhindres jord og plantemateriale i at trænge ind i dysen. Samtidig er gylleslangerne monteret indvendig i gylledyserne. Således der er frit flow gennem slange og dyse uden problemer med tilstopning. Sådan SD Når gyllen placeres foran tallerkenerne, som nedfælder gyllen ned i riller i jorden, lægger SAMSON AGROs det sker hos mange konkurrenterne, kastes gyl- og dækker disse strenge med jord, så len op i luften. Dermed blandes gyllen bare op fordampningen af ammoniak reduceres i jorden, så der mistes en del kvælstof. SAM- og så gyllens næringsstoffer kommer til SON AGRO placerer gyllen bag den forreste tal- gavn for planterne. lerkenrække, og hermed lægges gyllen pænt ned i strenge i jorden, der ikke opblandes men dækkes af jord med tallerknerne i den bagerste række. AKTIVT OG EFFEKTIVT HYDRAULIK SYSTEM SD nedfælderens hydraulik medvirker til en hurtig omstilling mellem arbejdsstilling og transportstilling med en øget kapacitet til følge. Der er en hydraulisk dæmperfunktion på hydraulikcylindre, hvilket sikrer rolige og afbalancerede bevægelser. Der er også indbygget en integreret overbelastningsfunktion, der sikrer, at værktøjssektionerne kan afvige ved passage af større forhindringer eller påkørsler af eksempelvis store sten. Hvis en værktøjssektion afviger, vil den automatisk, efter passage af forhindringen, vende tilbage til den oprindelige position. Herved skånes nedfælderen og levetiden forlænges. SD tallerkennedfælderen er 2,95 m i transportstilling. SD nedfælderen er forsynet med en transportlås, så de opklappede dele SD tallerken nedfælderen er forsy- Der er en hydraulisk dæmperfunk- låses sammen og ikke kan klappe ud ved et uheld. net med en slange stikholder, så tion på hydraulikcylindre, hvilket der kan holdes styr på de hydrau- sikrer rolige og afbalancerede liske slanger og stik, når nedfælde- bevægelser. ren står fraspændt gyllevognen. SAMSON AGRO A/S SD 6

7 VELEGNET TIL MARKER MED MEGET PLANTEMATERIALE De takkede tallerkener med en diameter på 510 mm arbejder aggressivt og jordsøgende selv under svære betingelser. Tallerkenens udformning bevirker, at der uden problemer kan indarbejdes store mængder plantemateriale i jorden under gylleudbringningen. Alle tallerkener er enkeltvis, via elastiske gummi-elementer, ophængt på rammen. Herved opnås maksimal tilpasning til jordoverfladen, idet hver enkel tallerken kan følge konturen. Det sikres derved også at kørespor og andre fordybninger bearbejdes. En ujævn jordoverflade vil blive ensartet bearbejdet. De elastiske gummi-elementer på hvert tallerkenophæng sikrer ikke kun optimal tilpasning til jordkonturen, men fungerer også som overbelastningssikring i forbindelse med kørsel i stenet jord. Gummi-elementernes store arbejdsområde tillader tallerken at afvige ved kontakt med store sten. At tallerkenerne er enkelt ophængt uden gennemgående aksel, bevirker desuden, at store mængder plantemateriale kan passere gennem maskinen. De takkede tallerkener med en dia- Tallerkenens udformning bevirker, Alle tallerkener er enkeltvis, via elastiske gummi-elementer, ophængt på meter på 510 mm arbejder aggres- at der uden problemer kan indarbej- rammen. Herved opnås maksimal tilpasning til jordoverfladen. sivt og jordsøgende. des store mængder plantemateriale i jorden. Arbejder også perfekt ved lave hastigheder Tallerkenerne på SD nedfælderen fra SAMSON AGRO bearbejder også Jorden perfekt ved lave hastigheder. Andre tallerkennedfældere er bygget til at skulle køres med hastigheder over 10 km/t. Denne høje hastighed er imidlertid svær at opnå, hvis man kører op ad bakke med en fyldt gyllevogn. Det er ikke et problem med SD tallerkennedfælderen. Her er tallerkenerne designet og fungerer, så gyllen bliver fuldstændig dækket med jord uafhængig af hastigheden. Inden for visse grænser selvfølgelig. SD nedfælderen bearbejder også jorden perfekt op ad bakke, hvor hastigheden kan være lav. SAMSON AGRO A/S SD 7

8 SIDETALLERKEN SD nedfælderen kan udstyres med en eller to sidetallerkner Sidetallerkenen sikrer fuld kontrol over jordbearbejdningen og efterlader en helt jævn og ensartet overflade på marken. Det giver mulighed for at etablere et perfekt såbed uden render og kanter. Herved spares tid og sikres et optimalt udbytte. SD nedfælderen kan udstyres med en eller to sidetallerkner, der efterlader en jævn overflade uden render og kanter. Stavpakkervalse med stor diameter SD tallerkennedfælderen fra SAMSON AGRO er forsynet med en stavpakkervalse med en diameter på 630 mm. Valsens store diameter giver en effektiv jordpakning og sikrer maximal bæreevne. Pakkervalsen styrer desuden arbejdsdybden. En stor valse med god bæreevne giver en præcis styring af arbejdsdybden. Arbejdsdybden kan indstilles fra 3 til 12 cm. Der er manuel indstilling som standard. Hydraulisk indstilling er en option. Den store diameter sikrer ligeledes et lavt trækkraft behov. I forbindelse med gyllenedfældning er stavpakkervalsen ofte at foretrække, da risikoen for, at der opbygges en bølge af jord foran valsen, er minimal. Den store diameter på SD nedfælderens pak- Valsens store diameter giver en effektiv kervalse sikrer en god bæreevne og en præcis jordpakning. styring af arbejdsdybden. SAMSON AGRO A/S SD 8

9 Hydraulisk dybderegulering er ekstra udstyr. Manuel dybderegulering er standard udstyr. UNDGÅ AT SIDDE FAST PÅ MARKEN Har man valgt ekstraudstyret hydraulisk dybderegulering, kan der reguleres på arbejdsdybden, mens man kører. Kører man ind i et blødt område på marken, vil man normalt løfte liften lidt for at lægge mere vægt over på traktoren og reducere arbejdsdybden. Det er imidlertid en dårlig idé, når der er en gyllevogn mellem traktor og tallerkennedfælder. Løfter man liften på gyllevognen, vil vægten på traktorens ba- gerste hjul blive reduceret, og traktoren vil have meget mindre trækkraft. Når man regulerer arbejdsdybden på SD tallerkennedfælderen, vil vægten på traktorens hjul ikke ændre sig, hvilket gør det muligt at køre igennem det bløde område på marken. Systemet vil automatisk finde den tidligere arbejdsdybde, når man er kørt igennem det bløde område, ved at aktivere hydraulikken i et par sekunder. STOR KAPACITET Som de andre gylleredskaber fra SAMSON AGRO er SD tallerkennedfælderen forsynet med en lodret fordeler med kopskær. Ydeevnen er liter pr. minut afhængig af tryk og flow, hvilket er med til at sikre en høj fremkørselshastighed helt op til 18 kilometer i timen. Nedfælderens hurtige ud- og indklapningsfunktion er ligeledes med til at øge SD nedfælderens kapacitet. SD nedfælderens stenfælde er som standard Fordeleren kan forsynes med en hydraulisk spa- SD tallerkennedfælderen er forsynet med en forsynet med en manuel åben og luk funktion. deventil på stenfælden. Den kan også forsynes lodret fordeler med kopskær. med en hydraulisk spadeventil til stenfælden med autoluk. Begge dele er ekstraudstyr. SAMSON AGRO A/S SD 9

10 MINDRE SLID OG HØJERE GENSALGSVÆRDI Centralsmøring er option på SD nedfælderen. Ved valg af centralsmøring undgås, at der trænger snavs ind i de bevægelige dele, da det er et lukket smøresystem, der automatisk smører delene. Det er næsten ikke til at undgå, at der trænger snavs ind i de bevægelige dele, når man smører manuelt, fordi man ikke får rengjort delene tilstrækkeligt, før man smører. sikrer, at hvert smørested bliver smurt hver gang og med den rette mængde. Ved valg af centralsmøring sikrer man sig også, at smøringen sker på det rigtige tidspunkt. Fedtet pumpes rundt via fordelerblokke som Endelig er det selvfølgelig også en lettelse, ikke at skulle smøre de bevægelige dele manuelt. Samleboks for centralsmøringsanlægget. Begge dele øger holdbarheden af de bevægelige dele betragteligt. I en salgssituation vil gensalgsværdien af en nedfælder med centralsmøring altid være højere end en uden. Centralsmøring kan vælges som ekstra udstyr. Undgå at få snavs ind i de bevægelige dele med centralsmøring. SAMSON AGRO A/S SD 10

11 Derfor skal du købe SAMSON AGRO S SD tallerkennedfælder» Lang levetid Kraftig og solidt konstrueret Galvaniseret» Optimal spredning af gylle optimalt udbytte Kraftige tallerkener på 51 cm i diameter, der medvirker til en sikker nedfældning i de tungere jordtyper samt alle typer af plantemateriale. Kan placere gyllen ned til en dybde på cirka 15 cm Ingen åbne riller, gyllen er altid dækket, uanset jord type, dybde, gylle ton/ha og hastighed, der nedfældes med Denne kontrollerede placering af gyllen, giver reduceret fordampning af kvælstof og reducerer lugtgener væsentligt Den lodrette fordeler sikrer en stor doseringsnøjag tighed, så der kan nedfældes fra 10 t/ha til 70 t/ha ved normal kørselshastighed. Nedfælderen tilbyder herved en høj fleksibilitet i dosering af gylle SAMSON AGRO A/S SD» Høj effektivitet Stor arbejdsbredde med 25 cm imellem tallerkener/disc-skiver Rørpakkervalse med stor diameter sikrer korrekt ned fældningsdybde, samt pakning af jord Nedfældning af gylle samt jordbearbejdning samtidig Jorden er bearbejdet pr. 12,5 cm» Daglig vedligehold Ingen spidser der skal skiftes Meget få smøresteder Nedfælderen er god til at holde sig ren 11

12 H TEKNISKE SPECIFIKATIONER A B L A ( 1 : 50 ) 1226 SD TALLERKENNEDFÆLDER Tekniske specifikationer: SD 500 SD 600 SD 700 Arbejdsbredde [m] L Transportbredde [m] B 2,95 2,95 2, målskitse oppe Transporthøjde på jorden [m] H > 4,0 > 4,0 > 4,0 Transport længde [m] 2,88 2,88 2,88 Antal tallerkener 2x20 2x24 2x28 Afstand mellem tallerkener [mm] Tallerken diameter [mm] Arbejdsdybde [cm] Rammehøjde [cm] Vægt [kg] Kravspecifikationer: Nedfælder -SD 3-punktsophæng - kat. 3 Min. enkeltvirkende lift Hydraulik generelt: Ind og udfoldning af redskab: Hydraulisk spadeventil: Hydraulisk spadeventil med autoopluk: Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min bar 1 stk. dobbeltvirkende udtag 1 stk. enkeltvirkende udtag 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min bar med flydestilling SAMSON AGRO A/S / Vestermarksvej 25 / DK-8800 Viborg / Tel / Fax /

SAMSON SG gyllevogn - growing together SAMSON SG gyllevogn med svanehals-træk SAMSON AGROs SG gyllevogn produceres i 2 modeller: SG 23 med 2 aksler og 22,6 m³ tankvolumen samt SG 28 med 3 aksler og 27,8

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

TREPUNKTSLIFT ELEKTRONISK HJULSTYRING HYDRAULISK HJULTRÆK

TREPUNKTSLIFT ELEKTRONISK HJULSTYRING HYDRAULISK HJULTRÆK SAMSON PG GYLLEVOGNE - growing together PG Gyllevogne SAMSON AGRO har altid lagt særlig vægt på kvalitet, holdbarhed og effektivitet ved design af maskiner og redskaber. Med hovedkontor og produktion i

Læs mere

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle MaxiRoll 2008 den fleksible tromle Med MaxiRoll 2008 sender DALBO en ny generation tromler på markedet. MaxiRoll 2008 er en særdeles kraftig tromle, der via de mangeartede udstyrsmuligheder kan bruges

Læs mere

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk Gyllevogne Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke www.ap-gyllevogne.dk Effekt og driftssikkerhed Mange års erfaring AP Gyllevogne AS har mere end 20 års erfaring i udvikling af gyllevogne

Læs mere

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele:

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Vector Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Optimal ydelse non-stop 4 rækket stubharve til øverlig samt dybde harvning. En optimal opblanding af jord og halm Med Topmix

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

Vingeskærs stubharve SYNKRO

Vingeskærs stubharve SYNKRO 97+220.07.0103 Vingeskærs stubharve SYNKRO Successfuld SYNKRO En af landmanden s nøgleopgaver Er at behandle jorden rigtigt efter høst En rigtig behandling efter host, vil sige en god stubharvning. 2 c

Læs mere

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis Terrano Jordbearbejdning uden kompromis Terrano FX universel anvendelse Terrano FM tung universalharve Terrano Ekstremt let at trække! Centrale anvendelsesmuligheder for de forskellige maskiner: Terrano

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning Joker Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning MICHAEL HORSCH: Kompakte tallerkenharver er i de senere år blevet en succesrig del af moderne jordbearbejdningsteknik. Landbrugene

Læs mere

.typegraphic.dk 98001079. Printed in Denmark: www DISC-ROLLER

.typegraphic.dk 98001079. Printed in Denmark: www DISC-ROLLER DISC-ROLLER HURTIGGÅENDE JO HE-VA Disc-Roller har de vigtigste egenskaber, der kræves af et jordbearbejdningsredskab effektivitet og enkelthed og vigtigst af alt, den sparer tid og penge. HE-VA Disc-Roller

Læs mere

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer R 41 R 4 RW 4 til traktorer fra 60 til 110 hk Let liftmonteret vendeplov Enkelt, kompakt og økonomisk Grégoire Bessons know-how og erfaring gør R4 serien

Læs mere

u-drill Universal kombinations såsæt Summen af præcision og brugervenlighed

u-drill Universal kombinations såsæt Summen af præcision og brugervenlighed u-drill Universal kombinations såsæt Summen af præcision og brugervenlighed u-drill: Perfekt placering af frøene ved høj hastig u-drill sætter nye standarder Med u-drill har Kverneland lanceret en pålidelig

Læs mere

TERRASEM. Direkte såmaskiner 97+242.DA.0513

TERRASEM. Direkte såmaskiner 97+242.DA.0513 TERRASEM Direkte såmaskiner 97+242.DA.0513 Terrasem Opskriften på success Bugserede såmaskiner god produktivitet fra 3 9 meters arbejdsbredde. PÖTTINGER TERRASEM direkte såmaskine koncept med gode detaljer

Læs mere

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å!

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER CULTIMER TANDSTUBHARVER Stub-bearbejdning er et vigtigt led i jordbehandlingen mellem afgrøderne.

Læs mere

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 731-2009 Annual Report Partiel bearbejdning Strip tillage Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Landskontoret for Planteavl Flydelag eller låg på gyllen! Det er der penge i! Udgivet af: Landbrugets

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

De 4 stærke fordele ved de nye LS 2.30/UNIDISC såskær med skiver

De 4 stærke fordele ved de nye LS 2.30/UNIDISC såskær med skiver Sulky Unidisc Danois 16/02/07 15:00 Page 2 Kommentarer fra franske brugere af UNIDISC François FIHUE og Alain FRETEL, Osmoy-St-Valéry (Seine-Maritime) Ved reduceret jordbearbejdning kan vi opnå en såhastighed

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

Tripelsæt slåmaskiner

Tripelsæt slåmaskiner Tripelsæt slåmaskiner GXT-serien, arbejdsbredde 12,3 m Knivbjælke GXT Store arbejdsbredder øger effektiviteten, perfekt til faste kørespor Størst mulig effektivitet hænger sammen med store arbejdsbredder.

Læs mere

Rebell classic. Kompakt tallerkenharve

Rebell classic. Kompakt tallerkenharve Kompakt tallerkenharve Med REBELL classic tallerkenharve tilbyde Köckerling en kompakt tallerkenharve til den øverlig jordbearbejdning. Denne tallerkenharve har en yderst kompakt opbygning med intrigeret

Læs mere

Kartoffellæggere fra GL-T-serien

Kartoffellæggere fra GL-T-serien Kartoffellæggere fra GL-T-serien Bugserede læggere 4-, 6- og 8-rækkers GL 34 T / GL 36 T / GL 38 T Multitalentet. Glæd dig til endnu mere fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder! Konkret vil det for

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere

Bugserede eksaktsnittere Bugserede eksaktsnittere FCT 960 FCT 1060 FCT 1360 FCT 1460 Eksaktsnitning Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter

Læs mere

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT Kompakt og brugervenlig gulvvaskemaskine til en overkommelig pris med en arbejdsbredde på 43, 51 og 50 cm Gulvvaskemaskiner 45 E-B/50 E-B-BT-52 BT Velegnet til daglig rengøring

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Allrounder - classic - Varitationsmuligheder Allrounder - classic - En allround harve til mange opgaver ALLROUNDER Classic uden valse For at opnå en optimal løsning og beluftning af jorden kan Allrounder

Læs mere

HMF Handy-kraner Højbjerg Maskinfabrik A/S Oddervej 200 DK-8270 Højbjerg Tel.: +45 8627 0800 Fax: +45 8627 0744 info@hmf.dk www.hmf.

HMF Handy-kraner Højbjerg Maskinfabrik A/S Oddervej 200 DK-8270 Højbjerg Tel.: +45 8627 0800 Fax: +45 8627 0744 info@hmf.dk www.hmf. HMF Handy-kraner HMF Handy-kraner Handy-serien er en række kraner i 0,5 tm - 3 tm klassen beregnet til mindre 2-akslede lastbiler med en totalvægt mellem 2,8-4,5 t. Kranerne er designet til fleksibel og

Læs mere

Bugserede skiveslåmaskiner. GMS/GCS-serien Arbejdsbredde 2,8-3,6 m

Bugserede skiveslåmaskiner. GMS/GCS-serien Arbejdsbredde 2,8-3,6 m Bugserede skiveslåmaskiner GMS/GCS-serien Arbejdsbredde 2,8-3,6 m GMS 3202 GMS/GCS-maskinerne er JF-STOLL s serie af bugserede skiveslåmaskiner. Maskinerne er udviklet og konstrueret i samarbejde med landmænd

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

NEW HOLLAND BB9O9O PLUS

NEW HOLLAND BB9O9O PLUS NEW HOLLAND BB9O9O PLUS 2 3 UOVERTRUFFEN KAPACITET MED MINIMAL ANSTRENGELSE FOR FØREREN GIGANTISK UOVERTRUFFEN PRÆSTATION Den største model i den fremragende New Holland BB9000 storballepresserserie er

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

300.9D. hydraulisk minigravemaskine. Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt med styrtbøjle

300.9D. hydraulisk minigravemaskine. Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt med styrtbøjle 300.9D hydraulisk minigravemaskine Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt uden styrtbøjle 935 kg Transportvægt med styrtbøjle 985 kg Kompakt størrelse God manøvreevne Kompakt størrelse Med

Læs mere

Universalspreder VS10E -VS 2003

Universalspreder VS10E -VS 2003 Universalspreder VS10E -VS 2003 S trautmann har udviklet sin universalspreder med henblik på slagkraftig indsats, enten på maskinstationer eller på store landbrugsbedrifter. Disse arbejdsmaskiner, der

Læs mere

Agrometer a/s. Ensartet dosering i hele bredden

Agrometer a/s. Ensartet dosering i hele bredden Gyllekørsel uden stop Hvis du har store mængder gylle, som du ønsker udbragt på kort tid - så skal du vælge en SDS gylleudlægger. Agrometers selvkørende udlægger er udviklet over mere end 15 år, og er

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

netop hvad du har brug for

netop hvad du har brug for JUNIOR Til mange års næsten vedligeholdelsesfri rengøring af drænrør Fordelene ved dræn på marken eller i drivhuse kender du selvfølgelig. Planterne vokser bedre og arbejdsbetingelserne ved såbedstilberedning

Læs mere

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 Der tages forbehold for rettelser i priser og specifikationer PRÆSTBRO Sneskær Dette sneskær leveres som standard med gummiskær men kan på bestilling leveres

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Foderblandevogn. Verti-Mix Double

Foderblandevogn. Verti-Mix Double Foderblandevogn Verti-Mix Double Foderblandevognene af typen Verti-Mix Double udmærker sig især ved det store blandingsvolumen og de praktiske mål (højde og bredde). På basis af vertikalmikserne, der er

Læs mere

Kyndestoft Demeter 836

Kyndestoft Demeter 836 Kyndestoft Demeter 836 Kyndestoft Fremtidens landbrugsmaskiner Dette er standard på sprøjterne fra Kyndestoft: Stort suge filter, Trykfilter, sikkerhedsfilter og liniefiltre Led lys baglygter og sidemarkering

Læs mere

MASKINEL HÆKKEKLIPNING & MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE

MASKINEL HÆKKEKLIPNING & MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE MASKINEL HÆKKEKLIPNING & MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE EFFEKTIV - PÅLIDELIG - HOLDBAR BECXMACHINES.COM Denne brochure gælder med forbehold for eventuelle trykfejl. 2 IDE Et godt produkt tager udgangspunkt

Læs mere

Elite. Allround Standard

Elite. Allround Standard Elite Allround Standard Mustang byder på gennemførte løsninger fra Mustang hestetrailer er konstrueret til komfortabel og sikker transport under alle forhold. Der ligger mange beregninger og forsøg med

Læs mere

Pallesikring Strækfilmmaskiner Topfilmpålæggere Tilbehør

Pallesikring Strækfilmmaskiner Topfilmpålæggere Tilbehør Pallesikring Strækfilmmaskiner Topfilmpålæggere Tilbehør www.socosystem.com Pallesikring Strækfilmmaskiner PW-1000 Halvautomatisk strækfilmmaskine Til film med og uden indbygget forstræk. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

Parallel - o - Matic

Parallel - o - Matic Parallel - o - Matic ... Teknologi i bevægelse! Det hydrauliske ventil blok system MCV kendetegnes ved sit kompakte modulopbyggede system, samt central oliefordeling. MCV kan udvides med op til 4 hydrauliske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

MX TECHNIK FRONTLÆSSERE

MX TECHNIK FRONTLÆSSERE MX T406 MX T408 MX T410 MX T412 MX T417 MX T418 MX TECHNIK FRONTLÆSSERE MERE EFFEKTIVITET STØRRE KOMFORT Import: Ribers Maskinimport Sønderskovvej 118 Nordenskov 6800 Varde tel.:+45 7529 8458 info@ribersmaskinimport.dk

Læs mere

Ballesnittere 852-853-856. Fleksibilitet til reducerede driftsomkostninger

Ballesnittere 852-853-856. Fleksibilitet til reducerede driftsomkostninger Ballesnittere 852-853-856 Fleksibilitet til reducerede driftsomkostninger En ny verden af muligheder Fleksibilitet til at reducere dine omkostninger til strøning og udfodring Den nye serie af Kverneland

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste DK He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (ekskl. 6,3m m/620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Väderstad Cultus. Bugseret stubharve

Väderstad Cultus. Bugseret stubharve Bugseret stubharve Justerbar arbejdsdybde - Cultus er opbygget med hydraulisk dybderegulering ned til 25cm dybde. Stor fleksibilitet - Cultus kan udrustes med flere forskellige spidser, så der kan laves

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening

Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening Klippere for professionelle brugere, der kræver effektivitet og godt arbejdsmiljø Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening SF De ny Iseki baghjulsstyrede redskabsbærere er robust bygget

Læs mere

COMBILINER SITERA www.kuhn.com

COMBILINER SITERA www.kuhn.com Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 COMBILINER SITERA 3000 3500 4000 DEN ALSIDIGE MEKANISKE PÅBYGNINGSSÅMASKINE SÅDAN SÅR DU PRÆCIST OG HURTIGT UNDER ALLE

Læs mere

Universalspreder VS 2403

Universalspreder VS 2403 Universalspreder VS 2403 S trautmanns årelange erfaring med konstruktion af spredervogne og det høje kvalitetsniveau har gjort, at universalsprederne i praksis Universalsprederen har bevist deres duelighed.

Læs mere

Standardudstyr. Ekstraudstyr: Se side 17. Montering: Redskaberne er ikke samlet. Ved FG 501/80 og FG 541/80 er hydraulikken monteret.

Standardudstyr. Ekstraudstyr: Se side 17. Montering: Redskaberne er ikke samlet. Ved FG 501/80 og FG 541/80 er hydraulikken monteret. > Saphir NEDMULDER Profi Affjedret tallerkenramme (rørprofil 80x80 mm) Tallerkener er yderlig sikret med sprængbolte Tallerkner Ø 460 mm, med støvtæt kuglelejer (lukket med smørenippel) Tænder med sikringsbolter

Læs mere

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dobbelt rotorrive til side- og centerskår Alle oplysninger online 97+027.07.0813 Dobbelt rotorrive til enhver anvendelse PÖTTINGER tilbyder nu en bred palette af nye dobbelte rotorriver

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

Rustfri gyllevogn 20.000-24.000 L

Rustfri gyllevogn 20.000-24.000 L 20.000-24.000 L 1 Kimadans nye rustfri gyllevogn har et rumindhold på 20-24 m 3 og to eller tre aksler. Vognen er udstyret med en rustfri ståltank, som giver vognen større styrke, mindre vægt og dermed

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s M2 Tip Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk M2 Tip bade/toiletstole Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade/toiletstole. M2 Gas-Tip Standard sæde:

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Gulvvaskemaskiner. Vispa 35 E-B-BS

Gulvvaskemaskiner. Vispa 35 E-B-BS Gulvvaskemaskiner -B-BS Den revolutionerende gulvvaskemaskine til en enkelt arbejdsgang. Rengøring, aftørring og desinficering i en arbejdsgang. Ideel til små arealer. Med 35 cm arbejdsbredde -B-BS Automatisk

Læs mere

Én overkørsel er alt hvad du behøver

Én overkørsel er alt hvad du behøver Én overkørsel er alt hvad du behøver Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Individuel opbygning der er tilpasset det enkelte behov. Crushbar hydraulisk front lamelplanke sikre en ensartet

Læs mere

PLOVE NYHED. Prisliste 01.11.2014. XRWTOL Onland liftplov. Kan hurtigt omstilles til kørsel i furen.

PLOVE NYHED. Prisliste 01.11.2014. XRWTOL Onland liftplov. Kan hurtigt omstilles til kørsel i furen. PLOVE NYHED XRWTOL Onland liftplov Kan hurtigt omstilles til kørsel i furen. MRS - HRS - XRS Liftvendeplove Med sprængbolte og manuel indstillelig furebredde Vendeplove monteret med sprængbolte. Dette

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / / TEKTRA Sprint 600 er en batteridrevet fejemaskine med en fejebredde på 650 mm. Den er designet til at feje hurtigt og effektivt i et tørt og støvet miljø. Det kompakte

Læs mere

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s www.hmn.dk M2 Mini Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne M2 Mini bade/toiletstole M2 Mini-modellerne er fleksible bade/toiletstole, der nemt kan indstilles i takt med at barnet vokser. M2

Læs mere

MF 1840 FRA MASSEY FERGUSON. Lille centre-line ballepresser

MF 1840 FRA MASSEY FERGUSON. Lille centre-line ballepresser MF 1840 Lille centre-line ballepresser facebook.com/agcocorp twitter.com/agcocorp youtube.com/agcocorp ustream.tv/channel/agcochat blog.agcocorp.com er et globalt varemærke tilhørende AGCO. AGCO Limited.

Læs mere

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber Focus TD Fremtidens bearbejdning i striber Michael HORSCH: Emner som dyrkningssikkerhed og omkostningsbesparelser får stadig større betydning. Talrige institutter har i årevis gennemført udførlige test

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning. Delrapport 2014

Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning. Delrapport 2014 Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning Delrapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4 Gennemførelse

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Kombineret ballepresser og indpakker

Kombineret ballepresser og indpakker Kombineret ballepresser og indpakker TEKNOLOGI TIL PROFESSIONEL BALLEPRESNING OG INDPAKNING! KUHN RUNDBALLEPRESSERE be strong, be KUHN KUHNs ballepressere er kendetegnet ved evnen til at levere et perfekt

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk)

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Front-Pakker,5 m /,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse

Læs mere

Hako-Citymaster 2000. For en renere by. Pleje af udendørs E U R O Z O J Ø A T I I I M S K Ø

Hako-Citymaster 2000. For en renere by. Pleje af udendørs E U R O Z O J Ø A T I I I M S K Ø N Hako-Citymaster 2000 Geuro 5 U O 5 & V J Ø Z O A T I S K Ø S L I I M L For en renere by. Pleje af udendørs arealer Hako-Citymaster 2000 Der er masser at lave i byen Hako-Citymaster 2000 tilbyder Dem

Læs mere

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugsanvisning Varenr.: 9043628-629 Plænesweeper 45 cc Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Plænesweeper Varenr.: 9043628-629 Beskrivelse: Plænesweeper på enten

Læs mere

Väderstad Rapid Super XL

Väderstad Rapid Super XL Väderstad Rapid Super XL Universalsåmaskine Fleksibel og præcis - Markedets mest alsidige såsystem, med et ens fordelt skærtryk på over 100kg og en meget præcis dybdestyring af enkelte såskær, hvilket

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Diamantboreanlæg. Type. Side. Overblik over boreudstyr 122. Boremotorer / Borestandere SPIT SD 80 123 SPIT SDR 130 124 SPIT SD 160 125

Diamantboreanlæg. Type. Side. Overblik over boreudstyr 122. Boremotorer / Borestandere SPIT SD 80 123 SPIT SDR 130 124 SPIT SD 160 125 Diamantboreanlæg Type Side Overblik over boreudstyr 122 Boremotorer / Borestandere SPIT SD 80 123 SPIT SDR 130 124 SPIT SD 160 125 SPIT SDR 160 126 SPIT SD 350 127 SPIT SDR 350 128 2 Diamant rørbor Type

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

fsi stubfræsere force strength intelligence

fsi stubfræsere force strength intelligence fsi stubfræsere force strength intelligence Adskillige grunde til at stubfræse Indholdsfortegnelse En stub tiltrækker affald En stub pynter ikke En stub er til fare for trafikanter og kan øddelægge græs-

Læs mere

Dinco 2000. DK - 260, 300 og 380 cm fast ramme 380, 470 og 560 cm hydraulisk ramme. Serial no. 2930

Dinco 2000. DK - 260, 300 og 380 cm fast ramme 380, 470 og 560 cm hydraulisk ramme. Serial no. 2930 2000 DK - 260, 300 og 380 cm fast ramme 380, 470 og 560 cm hydraulisk ramme Serial no. 2930 DL-BO Dinco Type 260, 300, 380, 470 og 560 cm Tillykke med Deres nye Dinco nedmulder. f sikkerhedshensyn og

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Uddrag fra: Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, 11. juli 2013 Udarbejdet af Michael Jørgen

Læs mere

Mek Mekanisk såmaskine for piller anisk såmaskine for pilleret sukk et sukkerroe w w w. m o n o s e m. c o m D K

Mek Mekanisk såmaskine for piller anisk såmaskine for pilleret sukk et sukkerroe w w w. m o n o s e m. c o m D K Specialist i i i præcisionssåning i i Mekanisk såmaskine for pilleret sukkerroe www.monosem.com DK SPECIALISTEN FOR SÅNING AF Med baggrund i MONOSEM store erfaring indenfor præcisionssåning, er MECA V4

Læs mere

EMC: Formlen til større doseringspræcision

EMC: Formlen til større doseringspræcision Arbejdsbredde 18 til 50 m EMC: Formlen til større doseringspræcision Innovation for maksimal præcision H-Drive: hydraulisk træk af spredeskiver ISOBUS-styring med CCI-, John Deere- og Müller-terminaler

Læs mere

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Flad jordbehandling med perfektion Såbeds-perfektionisten Hvad kendetegner Cruiser XL? Cruiser XL er i vores program specialisten i flad jordbehandling. Med en maksimal arbejdsdybde på 15 cm

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard

Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard Nordic Biomass havde den 27. september 2007 inviteret til demonstration af flishuggere til brug i energipil. Formålet var at få afprøvet nogle af

Læs mere