Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk"

Transkript

1 Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 28. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 26. september 2008 behandlet Københavns Universitets anmodning om akkreditering og godkendelse af den ansøgte kandidatuddannelse i engelsk. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 3 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Det er Akkrediteringsrådets vurdering, at der er tvivl om, hvorvidt grundlaget for den positive akkreditering af uddannelsen vil være tilstede om 6 år, som den almindelige turnusakkrediteringsperiode er fastsat til. Varigheden af denne uddannelses akkrediteringsperiode er derfor fastsat til 3 år. Den kortere akkrediteringsperiode begrundes i: Akkrediteringsrådet 10. november 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon E-post Sagsnr Dok nr Side 1/4 - Det er problematisk, at sikringen af forskningsbaseringen for DVIP ernes kurser ikke er beskrevet i tilstrækkeligt omfang - Det er problematisk, at der mangler en systematisk pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling af undervisere på uddannelsen - Det er problematisk, at uddannelsen har et mangelfuldt kvalitetssikringssystem Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt

2 Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 27. oktober 2008 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 7. november 2008 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til Københavns Universitet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Styrelsen fastlægger kandidatuddannelsens titel til følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 20 og 28, stk. 3: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/4 Dansk: Engelsk: Cand.mag. i engelsk Master of Arts (MA) in English Studies Styrelsen fastlægger kandidatuddannelsens titel til følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 20 og 28, sammenholdt med 23: Dansk: Engelsk: Cand.mag. i engelsk og [tilvalg] Master of Arts (MA) in English Studies and [tilvalg på engelsk] Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 19. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Evt. fastsættelse af maksimumrammer Styrelsen ønsker ikke at fastsætte maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Dette indebærer, at universitetet selv bestemmer efter reglerne om frit optag, jf. adgangsbekendtgørelsens 14, hvor mange studerende det vil optage på kandidatuddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for engelsk.

3 Godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter godkendes kandidatuddannelsen i engelsk jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med 30. november 2011, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2. Adgangskrav Bacheloruddannelsen i engelsk. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Høring Idet universitets indstilling vedr. titel ikke er imødekommet, skal Akkrediteringsrådet høre, om universitetet ønsker at udbyde uddannelsen på de vilkår, der er anført i dette brev. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/4 Såfremt universitetet ikke ønsker at udbyde uddannelsen på de her anførte vilkår, skal dette meddeles ACE Denmark senest d. 17. november 2008 kl på mail Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på

4 Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af indstillingsbrev til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 27. oktober Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen.

5 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet har d. 26. september 2008 akkrediteret de 37 eksisterende uddannelser, der er en del af pilotfasen. For disse uddannelser indstillede Akkrediteringsrådet d. 3. oktober 2008 følgende 5 punkter til afgørelse i Videnskabsministeren, Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), jf. 10 i akkrediteringsloven: 1. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering (taksameter), 2. uddannelsens titel, 3. specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser, 4. uddannelsens normerede studietid samt 5. eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. herefter: UBST-forhold. Ledelsessekretariatet 10. november 2008 Universiteterne modtog d. 8. oktober 2008 kopi af disse indstillinger. Universitets- og Bygningsstyrelsen meddelte ACE Denmark, at styrelsen ikke kunne træffe afgørelse om de ovennævnte forhold på det foreliggende grundlag. Styrelsen anser det for en nødvendighed at have oplysninger om de allerede godkendte forhold med eventuelle senere justeringer herunder bekendtgørelsesændringer til rådighed. ACE Denmark anmodede på den baggrund universiteterne om at indsende oplysninger vedr. de 5 ovennævnte UBST-forhold om - det p.t. godkendte - universitetets indstilling og - en begrundelse for eventuel forskel mellem det pt. godkendte og indstillingen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jette Frederiksen Telefon E-post På baggrund af universiteternes oplysninger har Akkrediteringsrådet foretaget en ekstraordinær behandling af alle uddannelsernes UBST-forhold. Denne ekstraordinære behandling resulterede i fornyede indstillinger til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 27. oktober Sagsnr Dok nr Side 1/1 Såfremt dette medfører spørgsmål eller behov for yderligere information Direktør Jette Frederiksen kontaktes på mail: eller telefonnummer: Med venlig hilsen Jette Frederiksen Direktør

6 Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Att. Ledelsessekretariatet Sendt pr. Akkrediteringsrådet Vedr. anmodning om akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet har ansøgt om akkreditering og godkendelse af ovennævnte uddannelse jf. Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Uddannelsen er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet fredag den 26. september Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperiodens varighed for uddannelsen. Denne vil fremgå af afgørelsesbrevet. Akkrediteringsrådet indstiller uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, normerede studietid samt evt. maksimumramme for tilgangen til afgørelse i Universitets- og Bygningsstyrelsen jf. 6, stk. 1 i Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Uddannelsens tilknytning til censorkorps er desuden anført. Akkrediteringsrådet har imødekommet universitetets indstillinger på alle de punkter, der vedrører akkrediteringslovens 10, stk. 2 (de 4 ovennævnte forhold). Universitetet har over for Akkrediteringsrådet bekræftet, at indstillingerne er i overensstemmelse med, hvad ministeriet aktuelt har godkendt for uddannelsen. 27. oktober 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Bekendtgørelsesforhold Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Uddannelsens hovedområde Hovedvægten ligger inden for det humanistiske hovedområde. Sprog Uddannelsen udbydes på engelsk.

7 Titel/Betegnelse Dansk: Cand.mag i engelsk Engelsk: Master of Arts in English Studies jf. 28 i uddannelsesbekendtgørelsen. Uddannelsens normerede studietid Uddannelsen er fastsat til 120 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Uddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Eventuel fastsættelse af maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Der er ikke fastsat maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for engelsk. Akkrediteringsrådet imødeser Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse jf. 7, stk. 1 i akkrediteringsbekendtgørelsen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Universitets- og Bygningsstyrelsen er velkommen til at kontakte fuldmægtig Trine Jensen på mail: eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Kopi af dette brev er sendt til: Københavns Universitet

8 Akkrediteringsrapport Eksisterende uddannelse Universitet: Københavns Universitet Uddannelse: Kandidatuddannelsen i engelsk Akkrediteringspanelets medlemmer: Marit Westergaard, professor, Institutt for språkvitskap, Universitetet i Tromsø Henrik Aaes, rektor, Kongsholm Gymnasium og HF Anne Mette Nyvad, studerende i engelsk, fransk og nordisk, Aarhus Universitet Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af det dokumentationsmateriale, universitetet har indsendt i forbindelse med akkreditering af uddannelsen. Desuden har akkrediteringspanelet haft et møde med repræsentanter for uddannelsen torsdag den 29. maj 2008, hvor udvalgte dele af dokumentationsmaterialet er blevet uddybet. Da både engelsk, fransk og spansk-uddannelserne ved Instituttet for Engelsk, Germansk og Romansk deltager i pilotprojektet, vil der i et vist omfang også indgå supplerende oplysninger fra mødet med fransk den 2. juni 2008 og mødet med spansk den 3. juni Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetet indsendte deres høringssvar den 19. august Universitets høringssvar er anført i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den faglige vurdering af uddannelsen er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser af 19. februar 2008 / revideret 8. april med hensyn til grundoplysninger og legalitetsforhold. Rapporten består af fire dele: - Grundoplysninger om uddannelsen - Resumé af den faglige vurdering - Faglig vurdering af uddannelsen - Oplysninger vedrørende uddannelsens legalitetsforhold Universitetet har udarbejdet grundoplysninger for uddannelsen. Akkrediteringspanelet har foretaget den faglige vurdering. Universitets- og Bygningsstyrelsen træffer afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav, uddannelsens normerede studietid og eventuel adgangsbegrænsning. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen foretager kontrol af uddannelsens øvrige legalitetsforhold. Sagsbehandlingen er afsluttet 23. oktober

9 Særlige forhold: For kandidatuddannelsen i engelsk gælder, at universitetet har indsendt og baseret dokumentationsrapporten på et udkast til en studieordning, som træder i kraft 1. september 2008, og som endnu ikke er godkendt af dekanen. ACE Denmark har derfor bedt Københavns Universitet om at eftersende de gældende studieordninger samt besvare en række spørgsmål. Det er muligt at læse på den gældende studieordning fra 1998 indtil sommeren I akkrediteringsrapporten er der så vidt muligt taget højde for begge studieordninger. I den nye studieordning for kandidatuddannelsen bliver der lagt stor vægt på, at det er muligt at vælge en faglig profil i Europas kultur og identitet og en oversættelsesprofil. Det er vigtigt at understrege, at det drejer sig om anbefalede studieforløb. Desuden er der tale om nogle fælles tilvalgsfag, som udbydes af Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Da det er uafklaret, hvordan tilvalgsfag skal akkrediteres, omhandler denne akkreditering ikke tilvalgsfagene. I akkrediteringsrapporten og ved møderne er tilvalgsfagene i et mindre omfang blevet inddraget

10 Grundoplysninger om uddannelsen Universitet Uddannelsens titel Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Københavns Universitet Cand.mag. i engelsk 60 (Dokumentationsrapport, s. 26) 316 (Dokumentationsrapport, s. 26) 66 (opgjort i perioden 1/10-06 til 30/9-07 ) (Dokumentationsrapport, s. 26) Ikke relevant

11 Resumé af den faglige vurdering Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 1: Behov for uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriteriet er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Akkrediteringspanelet vurderer, at den løbende dialog med aftagerne foregår systematisk, da der afholdes to årlige møder, hvor panelet drøfter spørgsmål vedrørende uddannelsen. Aftagerpanelet, som er tilknyttet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er nedsat i september Ud fra aftagerpanelets korte virke synes panelet at blive inddraget på en udbytterig måde i rådgivningen af universitetet om uddannelsens indhold. På det første møde i januar 2008 blev de nye studieordninger for kandidatuddannelserne diskuteret. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at valget af aftagere virker velbegrundet, da væsentlige aftagergrupper, som har berøring med dimittenderne fra instituttets sprogfag, er repræsenteret. Aftagerpanelet er institutfælles, dvs. at panelet skal forholde sig til uddannelserne inden for engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, portugisisk, rumænsk og spansk. Af mødet fremgik det, at man fra fakultets side er opmærksom på, at det institutfælles aftagerpanel skal kunne sig forholde sig til alle sproguddannelserne, som hører til instituttet. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at aftagerpanelet kan forholde sig til den enkelte uddannelses relevans, selvom der er tale om et bredt aftagerpanel. Engelsk har endnu ikke etableret en alumneforening, men det er sandsynliggjort, at det vil blive gjort inden for en kortere årrække. Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer kriterium 2 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: I rapporten er beskæftigelsesfrekvensen først og fremmest dokumenteret ud fra UBSTs opgørelser. De samlede beskæftigelsestal (som indbefatter dem, som fortsætter med en ph.d.-uddannelse, den procentdel, som finder beskæftigelse, og dem, som tager på ophold i udlandet) ligger for årene 2002, 2004 og 2005 over beskæftigelsesfrekvensen for humaniora generelt, som nedenstående oversigt viser

12 År Beskæftiget mv. Engelsk mv. i pct. Beskæftiget mv. for humaniora generelt I 2003 er beskæftigelsesfrekvensen for engelsk-dimittenderne lidt lavere end på humaniora generelt. Samlet vurderer akkrediteringspanelet dog, at det er dokumenteret, at engelsk-dimittenderne finder beskæftigelse i et omfang, der er sammenligneligt med øvrige dimittender fra humaniora. Københavns Universitet har yderligere ud fra resultaterne fra humanistundersøgelsen meget klart og udførligt dokumenteret, at engelsk-dimittenderne finder relevant beskæftigelse. Der er belyst både ud fra sektor og arbejdsområde, at dimittenderne finder relevant beskæftigelse. Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer baseret på nyere teori, metode og forskning inden for fagområdet engelsk. Det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende mulighed for at opnå fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer. Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at kriterium 4 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: - 5 -

13 Det er dokumenteret, at uddannelsen bliver tilrettelagt af aktive forskere (VIP er), og at fagkoordinatoren er placeret centralt i forskningsmiljøet. Dertil kommer, at kursuskoordinatorer, som varetager en del af tilrettelæggelsen af fælles hold på bacheloruddannelsen, også er fastansatte. Det fremgår af universitetets høringssvar, at 2/3 af kandidatkurserne i 2007 blev varetaget af VIP er. Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at det i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at en væsentlig del af undervisningen på kandidatuddannelsen varetages af aktive forskere. Akkrediteringspanelet bemærker, at DVIP ernes rolle i forskningsmiljøet og sikringen af forskningsbaseringen for DVIP ernes kurser ikke er beskrevet i tilstrækkeligt omfang. Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er ud fra undervisernes publikationslister sandsynliggjort, at forskningsmiljøet publicerer tilstrækkeligt. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at forskningsmiljøet burde publicere mere i internationale peer-reviewed tidsskrifter. På baggrund af de supplerende oplysninger indsendt den 12. juni 2008 vurderer akkrediteringspanelet, at det er sandsynliggjort, at forskningsmiljøet i nogen grad deltager aktivt i internationalt samarbejde, da der er eksempler for 9 af de 18 fastansatte VIP er. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at engelskmiljøet ved KU kunne være stærkere mht. det internationale samarbejde, når man tager engelskmiljøets størrelse i betragtning. Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 6 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem uddannelsens samlede mål for læringsudbytte og målene i uddannelsens enkelte fagelementer

14 Det er yderligere dokumenteret, at engelsk-miljøet via evalueringer indhenter de studerendes vurderinger af sammenhængen i uddannelsen. Nedenstående oversigt viser, frafaldsprocenter og gennemførselstider for kandidatuddannelsen i engelsk sammenlignet med landsgennemsnittet for humaniora og for humaniora på KU (ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag se dokumenter/pilotfasen/ace_denmarks_notat_om_sammenligningsgrundlag.pdf). Kandidat Engelsk Humaniora generelt Humaniora KU Gennemført på normeret tid 10% 28% 29% 8 % 8 % 4 % 9 % Gennemført normeret +1 år 41% 56% 58% 31 % 31 % 23% 27% Ophørte 9% 8% 4% 17 % 15% 11% 9% Frafaldet på kandidatuddannelsen i engelsk er alle tre år lavere end det gennemsnitlige frafald på humaniora. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at frafaldet på kandidatuddannelsen er acceptabelt. For engelsk er tallene for studerende, som har gennemført uddannelsen på normeret tid samt tallene for gennemførsel på normeret tid + 1 år bedre end tallene for humaniora generelt. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at gennemførselstiderne for kandidatuddannelsen i engelsk samlet set er acceptable. På baggrund af de supplerende oplysninger vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens struktur og indhold i tilstrækkelig grad er tilpasset adgangskravene. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er dokumenteret for kandidatuddannelsen i engelsk, hvordan uddannelsen samarbejder med praksisfeltet, idet det i dokumentationsrapporten er beskrevet, hvorledes at de studerende har mulighed for at deltage i projektorienteret forløb, og at man på fakultetet har arrangeret en praktik- og jobmesse. I vurderingen af dette målepunkt har akkrediteringspanelet lagt vægt på, at samarbejdet med praksisfeltet jf. bekendtgørelsens underkriterium kun skal finde sted, hvis det er relevant for det enkelte fagområde. Akkrediteringspanelet bemærker, at det projektorienterede forløb potentielt er studietidsforlængende, da antallet af opnåede ECTS-point (15) ikke vurderes at stemme overens med den reelle tid, modulet kræver. Akkrediteringspanelet vurderer, at det under 1998-ordningen er tilgodeset, at de studerende har mulighed for at tage udlandsophold ved et andet universitet, da det fremgår af den supplerende dokumentation, at størstedelen af fagelementer vil kunne meritoverføres. Akkrediteringspanelet vurderer, at det under 2008-ordningen er tilgodeset, at de studerende har mulighed for at tage udlandsophold ved et andet universitet. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at de strukturelle ændringer mht. tilvalg jf. uddannelsesbekendtgørelsen bevirker, at studerende i højere grad kun vil have mulighed for at tage af sted 1 semester i stedet for 2 semestre. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsen både under og 2008-ordningen er tilrettelagt således, at de studerende har mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø. Akkrediteringspanelet bemærker, at det er relativt få studerende, som rejser ud

15 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 7 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er dokumenteret, at de valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet vurderer, at de valgte prøveformer viser, at de studerende har nået målet for læringsudbytte. Det er i mindre grad sandsynliggjort, at der er fokus på en løbende udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. I efteråret deltager instituttet i et større projekt om kollegial supervision. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at instituttet ikke har en strategi for udviklingen af undervisernes pædagogiske kompetencer. Akkrediteringspanelet vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt kun at have MUSsamtaler. Det er dokumenteret, at de studerendes vurdering af undervisnings- og arbejdsformer indgår som en del af udviklingen af undervisernes pædagogiske kompetencer. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af instituttets UMV og mødet, at uddannelsen i forhold til dimensionering, arbejdsforhold, fysiske forhold kun til dels kan gennemføres i en form, der understøtter uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet vurderer på det foreliggende grundlag, at pladsforholdene ikke er tilstrækkelige. Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 8 er opfyldt delvist tilfredsstillende af følgende grunde: På baggrund af dokumentationsrapporten og mødet vurderer akkrediteringspanelet, at Københavns Universitets overordnede kvalitetssikringssystem er under opbygning, da der bl.a. endnu ikke er udarbejdet strategier, politikker og procedurer for kvalitetssikring. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at man fra centralt hold har igangsat et kvalitetssikringsprojekt. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i tilstrækkelig grad indhenter viden om uddannelsen internt og eksternt. De studerende inddrages i tilstrækkelig grad, da der løbende gennemføres kursus

16 evalueringer. Desuden er der netop udarbejdet en udførlig dimittendundersøgelse, dvs. de færdige dimittender også er blevet inddraget. Det fremgår også, at uddannelsen inddrager relevante aftagere i forbindelse med udvikling af uddannelsens indhold (se kriterium 1). Akkrediteringspanelet vurderer, at engelsk-miljøet i nogen grad følger op på den indhentede viden. Det fremgik af mødet, at der især følges internt op på de enkelte kursusevalueringer. Akkrediteringspanelet bemærker, at der ikke er generelle overordnede principper for, hvornår studienævnet skal følge op på kursusevalueringerne. Det fremgik af mødet og bilag 21, at instituttet følger op på undervisningsmiljøvurderingen, der er fx formuleret en handleplan for instituttet. Samlet vurderer akkrediteringspanelet, at kriterium 8 kun er delvist tilfredsstillende, da akkrediteringspanelet tillægger det en stor betydning, at KUs overordnede kvalitetssikringssystem er under opbygning. Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 9 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Ifølge Uddannelsesbekendtgørelsen er formålet med en cand.mag. uddannelse er at kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomheder, herunder i de gymnasiale uddannelser, på baggrund af faglig viden og indsigt i humanistiske og andre teorier og metoder, der er relevante for den pågældende uddannelse. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens faglige profil entydigt lever op til denne formålsbeskrivelse. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens kompetencebeskrivelser lever op til beskrivelserne i kvalifikationsnøglen. I vurderingen af dette målepunkt er der er taget højde for, at den danske kvalifikationsramme netop er blevet vedtaget, og at typebeskrivelserne fra udkastet til kvalifikationsrammen derfor endnu ikke kan være indarbejdet i studieordningen. Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Kriterium 10 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende - 9 -

17 Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerendes læringsudbytte efter endt uddannelse svarer til uddannelsens mål for læringsudbytte. Denne vurdering bygger udelukkende på Københavns Universitets supplerende oplysninger om de fagspecifikke statistikker fra humanistundersøgelsen. Opgørelserne viser udførligt, hvordan de færdige engelsk-dimittender vurderer deres læringsudbytte. Anvendeligheden af de statistiske opgørelser fra dimittendundersøgelsen forudsætter naturligvis, at svarprocenten er høj. Der er 259 dimittender fra perioden , som har deltaget i undersøgelsen. Set i lyset af den samlede gennemsnitlige årlige produktion af engelsk-dimittender antager akkrediteringspanelet, at svarprocenten er relativ høj. Mht. de fremtidige metoder fik akkrediteringspanelet på mødet med engelsk ikke stillet spørgsmål til dette aspekt. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af de øvrige møder med Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, at det i nogen grad er sandsynliggjort, at instituttet fremover i højere grad vil bruge censorkorpset til at sikre, at det læringsudbytte, som instituttets studerende har opnået efter endt uddannelse, korresponderer med den respektive uddannelses mål for læringsudbytte. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at kriterium 10 er opfyldt tilfredsstillende

18 Faglig vurdering af uddannelsen Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Dokumentation Hvilken metode anvendes i den løbende dialog med aftagere, aftagerpaneler og alumner/dimittender? Den løbende dialog med aftagere henblik på fortsat at sikre relevans og kvalitet af Bacheloruddannelsen i Engelsk og Kandidatuddannelsen i Engelsk foregår primært i tre fora: Aftagerpanel, Censorformandskabet og Alumneforeningen. (Dokumentationsrapport, s. 1) Aftagerpanelet Formålet med aftagerpanelet er ved de to faste årlige møder " først og fremmest gennem dialog med universitetet at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelet skal derfor inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser. Desuden kan aftagerpanelet afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet." (bilag 1). Panelet holdt sit første møde den 23. januar 2007, hvor blandt andet de nye kandidatuddannelser var på dagsordenen. (dagsorden og referat, bilag 3). Panelets udtalelser forelægges efterfølgende studienævnet, som medtager betragtningerne i deres arbejde med at sikre udvikling og kvalitet i uddannelserne. (Dokumentationsrapport, s. 1) Sammenfatning Aftagerpanelets medlemmer er bl.a. fra Det Danske Kulturinstitut, Danske Bank, Kunststyrelsen, Rambøll og Udenrigsministeriet. Derudover er der repræsentanter fra forlag og gymnasieskolen (Bilag 2). Supplerende oplysninger fra mødet På mødet blev det oplyst, at fakultetet har gjort sig overvejelser om, hvordan det institutfælles aftagerpanel skal kunne forholde sig til de mange uddannelser, som hører til instituttet. Censorformandskabet Ved udarbejdelse af nye studieordninger eller ved væsentlig ændringer af eksisterende studieordninger foretager det Humanistiske Fakultet den bekendtgørelsesfastsatte høring af aftagere, herunder det respektive censorformandskab. Som aftager høres også Gymnasieskolernes Rektorforning som aftagerrepræsentant

19 for gymnasiefagene. Høringsbrev vedr. studieordning for BAuddannelsen i Engelsk, 2005-ordning vedlagt som bilag 5. Svar fra aftagerne forelægges efterfølgende studienævnet, som har mulighed for at inddrage svaret i sit arbejde, ligesom svarene indgår i indstilling til Akademisk Råds behandling af studieordningerne. (Dokumentationsrapport, s. 1) Alumneforening Københavns Universitet har i 2007 endvidere oprettet en alumneforening Kubulus som i fremtiden vil kunne danne platform til at inddrage tidligere studerende i den løbne dialog om udvikling af uddannelserne. (Dokumentationsrapport, s. 1) Supplerende oplysninger fra mødet Som en del af instituttets udviklingskontrakt med fakultetet indgår, at alle fag i højere grad skal udbygge alumneforeninger. Dette gælder også engelsk, som endnu ikke har sin egen. Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriteriet er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Akkrediteringspanelet vurderer, at den løbende dialog med aftagerne foregår systematisk, da der afholdes to årlige møder, hvor panelet drøfter spørgsmål vedrørende uddannelsen. Aftagerpanelet, som er tilknyttet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er nedsat i september Ud fra aftagerpanelets korte virke synes panelet at blive inddraget på en udbytterig måde i rådgivningen af universitetet om uddannelsens indhold. På det første møde i januar 2008 blev de nye studieordninger for kandidatuddannelserne diskuteret. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at valget af aftagere virker velbegrundet, da væsentlige aftagergrupper, som har berøring med dimittenderne fra instituttets sprogfag, er repræsenteret. Aftagerpanelet er institutfælles, dvs. at panelet skal forholde sig til uddannelserne inden for engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, portugisisk, rumænsk og spansk. Af mødet fremgik det, at man fra fakultets side er opmærksom på, at det institutfælles aftagerpanel skal kunne sig forholde sig til alle sproguddannelserne, som hører til instituttet. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at aftagerpanelet kan forholde sig til den enkelte uddannelses relevans, selvom der er tale om et bredt aftagerpanel. Engelsk har endnu ikke etableret en alumneforening, men det er sandsynliggjort, at det vil blive gjort inden for en kortere årrække

20 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Dokumentation Hvad er ledighedsfrekvensen for nyuddannede? Det fremgår af nedenstående tabel, at dimittender med en KA i Engelsk har haft stigende beskæftigelse de seneste 2 år. Antallet af beskæftiget ligger nu væsentligt over den generelle beskæftigelse for det humanistiske hovedområde. KU har ikke oplysninger, der viser hvilke type af beskæftigelse, som kandidater i Engelsk har. Beskæftigelsestal for kandidatuddannelsen i Engelsk på Københavns Universitet (4-19 mdr. efter fuldførelse) År Beskæftiget mv. Engelsk i pct (Dokumentationsrapport, s. 2) Beskæftiget på det humanistiske område i pct. Hvis der ikke anvendes tal fra Videnskabsministeriet: Hvordan er tallene udarbejdet? Hvis ledighedsprocenten er mere end dobbelt så høj som på hovedområdet: Er der særlige forhold, som kan forklare ledighedsprocenten? Finder uddannelsens dimittender relevant beskæftigelse? Ikke relevant. Ikke relevant. Det Humanistiske Fakultet deltog i 2007 i den landsdækkende undersøgelse af Humanisters veje fra uddannelse til job - Humanistundersøgelsen Nogle af oplysningerne stammer endvidere fra undersøgelsen Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse, jan 2007, AC Undersøgelsen omfatter kun kandidater, der er dimitteret i årene (Dokumentationsrapport, s. 2) Supplerende oplysninger modtaget 28. maj 2008 Københavns Universitet har fra Humanistundersøgelsen eftersendt følgende specifikke opgørelser for engelsk-dimittenderne

21 - 14 -

22 Population: 104 Bemærkning fra ACE Denmark: Den sidste lyseblå kategori formodes at være Andet. Det er uvist, hvad den orange kategori på 1 %, som er placeret ved siden af den lyseblå kategori, dækker over

23 Population:

24 Population: 11 Oversigten over primære arbejdsområder for de regionsansatte er ikke medtaget i akkrediteringsrapporten, da populationen er 2 (Bilag 22). Hvor høj er andelen af bachelordimittender, der fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller i ophold i udlandet? Hvor det er relevant: Er der særlige omstændigheder, som kan forklare, at mindre end 90 % af bachelordimittenderne fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller i ophold i udlandet? For bacheloruddannelser Ikke relevant. Ikke relevant

25 Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer kriterium 2 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: I rapporten er beskæftigelsesfrekvensen først og fremmest dokumenteret ud fra UBSTs opgørelser. De samlede beskæftigelsestal (som indbefatter dem, som fortsætter med en ph.d.-uddannelse, den procentdel, som finder beskæftigelse, og dem, som tager på ophold i udlandet) ligger for årene 2002, 2004 og 2005 over beskæftigelsesfrekvensen for humaniora generelt, som nedenstående oversigt viser. År Beskæftiget mv. Engelsk mv. i pct. Beskæftiget mv. for humaniora generelt I 2003 er beskæftigelsesfrekvensen for engelsk-dimittenderne lidt lavere end på humaniora generelt. Samlet vurderer akkrediteringspanelet dog, at det er dokumenteret, at engelsk-dimittenderne finder beskæftigelse i et omfang, der er sammenligneligt med øvrige dimittender fra humaniora. Københavns Universitet har yderligere ud fra resultaterne fra humanistundersøgelsen meget klart og udførligt dokumenteret, at engelsk-dimittenderne finder relevant beskæftigelse. Der er belyst både ud fra sektor og arbejdsområde, at dimittenderne finder relevant beskæftigelse

26 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Dokumentation Hvordan inddrages fagområdets teori, metode og forskningsresultater i uddannelsen? Hvor det er relevant: Hvordan finder interaktion mellem forskning og praksis på uddannelsens fagområder sted? Inddragelse af Engelskfagets teori, metode og forskningsresultater i såvel bachelor- som kandidatuddannelsen foregår systematisk på flere niveauer. For det første er de fastsansatte undervisere aktive forskere (oversigt over forskere og forskningpublikationer se bilag 6 og 7), der overalt, hvor det er muligt, underviser inden for deres forskningsfelt, hvor de formidler den nyeste faglige viden og de nyeste forskningsresultater. (Dokumentationsrapport, s. 3) Eksempler på hvordan forskningsresultater inddrages i kandidatuddannelsen i Engelsk er kurset Litterært emne: Quest Novels from the 20. and 21. Century, 15 ECTS som i indeværende semester undervises af lektor Dorrit Einersen hvis forskningsområder er Engelsk middelalderlitteratur (især Chaucer og Margery Kempe), D.H. Lawrences forfatterskab, Jeanette Wintersons forfatterskab, "The Reception of D.H. Lawrence in Denmark", som indgår i det internationale projekt "The Reception of D.H. Lawrence in Europe", samt engelsksproget kvindelitteratur i det 19. og 20. århundrede (især Charlotte Brontë, Charlotte Perkins Gilman, Virginia Woolf, Jean Rhys, Sylvia Plath, Doris Lessing, Margaret Atwood og A.S. Byatt). (Dokumentationsrapport, s. 3) Hvilke læringsmål for fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer har uddannelsen? Kandidaterne har Et dybtgående kendskab til engelsk sprog og til engelsksprogede teksters stiltræk og genrer. Indsigt på højt plan i den historiske og kulturelle udvikling i de særligt studerede områder inden for den engelsksprogede verden. Indgående viden om de særligt studerede værker og forfatterskaber inden for den engelsksprogede litteratur. Kandidaterne kan Frembringe velstrukturerede beskrivende og diskuterende tekster på et korrekt og idiomatisk engelsk og udtrykke sig mundtligt på et nuanceret og korrekt engelsk. Oversætte ikke-tekniske teksttyper fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk med sans for stilleje og betydningsmæssig

27 præcision. Analysere og forstå komplekse engelsksprogede tekster og diskutere deres historie- og kulturspecifikke og æstetiske træk. Indsamle og selvstændigt bearbejde materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold. Formidle indholdet af og tankegangene i engelsksproget materiale på et præcist og forståeligt dansk. Kandidaterne vil i erhvervsmæssig sammenhæng kunne Undervise viderekomne elever/studerende i engelsk, f.eks. på gymnasier og seminarier, udarbejde undervisningsmateriale til engelskundervisning, samt tilrettelægge og afholde kurser for erhvervslivet om sproglig og kulturel kompetence. Udføre sproglig rådgivning og varierede former for oversættelse i erhvervsmæssig sammenhæng undtagen sådanne, som kræver translatørgodkendelse. Udføre dokumentationsarbejde vedrørende forhold i den engelsksprogede verden. Skrive rapporter på engelsk eller dansk på baggrund af selvstændig research. Arbejde med tilrettelæggelse af manuskripter på engelsk og dansk, eksempelvis i forlagsbranchen. Varetage krævende kulturformidlingsopgaver, informationsarbejde, eksportrådgivning og konsulentvirksomhed både inden for offentlige institutioner, trykte og elektroniske medier, oplevelsesindustrien og erhvervslivet generelt. (Dokumentationsrapport, s. 7) Hvordan indgår karaktergennemsnit eller eventuelt specialekarakterer som baggrund for eventuelle ændringer af didaktiske og pædagogiske metoder samt progression på uddannelsen med videre? Mht. til karaktergennemsnit og specialekarakterer rolle i kvalitetssikringen af uddannelserne kan oplyses, at der udregnes der ikke karaktergennemsnit på hverken bacheloruddannelser eller kandidatuddannelser på det Humanistiske Fakultet, hvorfor det ikke er et element, der inddrages i kvalitetssikringen. (Dokumentationsrapport, s. 8) Afvigende eksamensresultater baseret på et helt hold vil altid give anledning til overvejelser i studienævnet om, hvorvidt det bør medføre eventuelle ændringer i studieordningen eller kursets tilrettelæggelse. (Dokumentationsrapport, s. 8) Supplerende oplysninger fra samtale med Karsten Schou den 11. juni 2008 Karsten Schou gav udtryk for, at systematiske statistiske opgørelser af karakterer generelt ikke bruges på Det Humanistiske Fakultet til overvejelser om ændringer af didaktiske og pædagogiske metoder og de enkelte fagelementers indhold og forløb. Kursuskoordinatorer laver dog uformelt set statistiske opgørelser over karaktergennemsnit. Derudover bliver forhold omkring

28 afvigende karakterer også taget op i forbindelse med kursusevalueringer. Eventuelt: Indhentes de studerendes/dimittenders vurderinger af opnåede fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer via evalueringer eller på anden vis? Hvordan giver uddannelsen de studerende viden om videnskabelig teori og metode? Studienævnet fortager hvert semester evaluering af samtlige kurser, se evalueringsskemaet (Bilag 10). Under Punkt 1.Din læring, som omhandler de studerendes vurdering af, hvilke kvalifikationer og kompetencer de opnår, spørges fx: "Er du godt på vej til at oparbejde de kompetencer og kvalifikationer som studieordningen beskriver forløbet skal give?" Resultaterne af kursusevalueringerne forlægges studienævnet, som inddrager dem i det løbende arbejde med at kvalitetssikre såvel BA-uddannelsen som kandidatuddannelsen i Engelsk. (Dokumentationsrapport, s. 7) Man udbreder 3 typer læringssituationer på instituttet: 1) Omformulering af viden 2) Fortolkning af viden 3) Skabelse af ny viden Det betyder, at undervisningen ikke blot formidler de seneste forskningsresultater, men sideløbende, kontinuerligt og systematisk også formidler viden om vejen til faglig viden, således at den videnskabelige metode bliver en del af den daglige praksis. (Dokumentationsrapport, s. 4) Tydelige tegn på at videnskabelig teori og metode indgår i kandidatuddannelsen i Engelsk fremgår af formålet med uddannelsen: " Formålet med kandidatuddannelserne er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder blive optaget på en forskeruddannelse. Endvidere kommer det til udtryk i modul 1-4 Valgfrit emner, hvor det for hver af modulerne indgår som et blandt flere faglige mål at kunne" indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt". For modul 6, Speciale indgår det naturligvis som kompetencemål at Eksaminanden kan demonstrere færdighed i at nyttiggøre fagets metoder og teorier i forbindelse med en selvstændig analyse af en problemstilling indenfor det centrale fags fagområde eller for en problemstilling med tværfaglig relevans. (Dokumen

29 tationsrapport, s. 5) Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer baseret på nyere teori, metode og forskning inden for fagområdet engelsk. Det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende mulighed for at opnå fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer. Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Dokumentation Hvor stor en andel af uddannelsens tilrettelæggere er fastansat videnskabeligt personale (VIP) og hvor stor en andel af disse forsker inden for uddannelsens centrale fagområder? Såvel bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i Engelsk er underlagt Studienævn for Engelsk, Romansk og Germansk, som tilrettelægger uddannelserne. Faget Engelsk er repræsenteret i studienævnet ved lektor Inge Birgitte Siegumfeldt, hvis publikationsliste fremgår af bilag 7. (Dokumentationsrapport, s. 9). Supplerende oplysninger fra mødet Det blev oplyst på mødet med undervisere og øvrige, at fagkoordinatoren spiller en større rolle i tilrettelæggelse af undervisningen Hvor stor en andel af uddannelsens undervisere er fastansat videnskabeligt personale (VIP) og hvor stor andel af disse forsker inden for uddannelsens centrale fagområder? Faget Engelsk har pt. ansat 18 VIP, 5 VIP uden forskningsforpligtelse og 15 DVIP er se bilag 6. Det er ikke muligt at henføre ansættelsesforhold til hhv. bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen, hvorfor tallet opgives som et samlet tal. (Dokumentationsrapport, s. 9) Store dele af uddannelsen er tilrettelagt som en indføring og træning i de arbejdsprocesser, der er forbundet med forskning, jf. kandidatuddannelsens emneopgaver (træning) Modul 1-4 og Speciale (træning) Modul 6. (Dokumentationsrapport, s. 9) Der undervises samlet 118 timer, hvoraf 40 timer varetages af DVIP og 78 af VIP-personale. Det fastansatte fastsatte personale med forskningsforpligtelse varetager hovedparten af undervisningen, herunder centrale områder af uddannelserne ved fx at undervise i tekstanalyse, skriftlig formidling, introduktion til den engelsktalende verdens historie samt emner på overbygningsud

30 dannelsen og specialevejledning. (Dokumentationsrapport, s. 9) Supplerende oplysninger fra mødet Det blev på mødet med undervisere og øvrige specificeret, at ovenstående timeopgørelse gælder for en uge. På kandidatuddannelsen i Engelsk er med henblik på sommereksamen 2008 tilmeldt 207 emneopgaver hvoraf langt de fleste vejledes af VIP. Der er pt. indgået 50 specialekontakter.det erfast praksis på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk at kun fastansat videnskabeligt personale med forskningsforpligtelse kan foretage vejledning. Kun i ganske særlige tilfælde kan vejledning foretages af DVIP. ( Dokumentationsrapport, s. 9) Supplerende oplysninger fra mødet I forbindelse med mødet for spansk den 3. juni 2008 blev der kort redegjort for instituttets planer for, hvem der skal varetage undervisningen i tilvalgsfagene. Det er dog ikke endeligt fastsat. Det fremgik af mødet med undervisere og øvrige, at det høje antal af DVIP er bl.a. skyldes, at der har været ansættelsesstop på Det Humanistiske Fakultet. De studerende gav udtryk for, at de generelt oplevede, at der er en stor udskiftning af DVIP er og at det ikke var så velfungerende. Høringssvar fra universitetet den 19. august 2008 Københavns Universitet har i høringssvaret af 19. august 2008 anført: Af akkrediteringsrapporten fremgår det " at ca. 2/3 af undervisningen ud fra en timemæssig betragtning varetages af VIP er. Det vil nogenlunde svare til en VIP/DVIP-ratio på 1,95 (antallet af VIP-timer/antallet DVIP-timer). På humaniora generelt er ratioen 2,42". Vi anerkender at akkrediteringspanelets konstatering på grundlag af de i dokumentationsrapportens fremsatte tal er korrekt. Men det i dokumentationsrapporten opgivne tal dækker udelukkende undervisning på BA-uddannelsen, hvilket IKKE fremgår tydeligt af dokumentationsrapporten, hvilket vi beklager. VIP/D-VIP-ratioen på 1,95 har givet anledning til undren i forhold til den gængse opfattelse af VIP-dækningen på kandidatuddannelsen i Engelsk. Nedenstående opgørelse over de faktiske afholdte undervisningstimer på kandidatuddannelsen i

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Kandidatuddannelsen i fransk godkendes

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk Bacheloruddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

- Det er problematisk, at uddannelsen mangler en strategi for fornyelse af lærerstaben

- Det er problematisk, at uddannelsen mangler en strategi for fornyelse af lærerstaben Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i spansk sprog og kultur Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i filosofi Kandidatuddannelsen i filosofi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet Bacheloruddannelsen

Læs mere

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling- og teknologi (Software

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST.

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredygtig bioteknologi Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail til: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i fysik og andet fag Kombinationskandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i filosofi Kandidatuddannelsen i filosofi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Syddansk Universitet Jens Oddershede. Sent pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Jens Oddershede. Sent pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Jens Oddershede Sent pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i moderne tysklandsstudier Masteruddannelsen i moderne tysklandsstudier

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i litteraturvidenskab.

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religionsvidenskab. Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Kandidatuddannelsen

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab,

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab

Læs mere