Columbus IT Årsrapport w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m"

Transkript

1 Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m

2

3 Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2010 i hovedtræk 11 Hoved- og nøgletal 12 Udviklingen i Udvikling i segmenterne 16 Forventninger til Risikoforhold 21 Lovpligtig redegørelse for ledelsesansvar 24 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 25 Bestyrelse og direktion 26 Aktionærinformation 28 Meddelelser til NASDAQ OMX København 30 Koncernoversigt 31 Påtegninger Ledelsespåtegning 32 Den uafhængige revisors påtegning 33 Koncern- og årsregnskab Totalindkomstopgørelse 35 Balance 36 Egenkapitalopgørelse koncern 38 Pengestrømsopgørelse 40 Noteoversigt 41

4 For en international konsulentforretning som Columbus IT er det afgørende for indtjeningsevnen, at vi sikrer en høj kvalitet i vores leverancer til kunderne, og at vi styrer vores tidsforbrug og projektrisici. Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet Mange af Columbus ITs eksisterende og potentielle kunder var i 2010, på grund af den globale økonomiske situation, fortsat tilbageholdende med langsigtede investeringsbeslutninger, hvilket prægede vores resultater. Ledelsen har i løbet af året arbejdet med optimering af driften, dels ved konstant at balancere virksomhedens kapacitetsniveau med den forventede tilgang af nye kunder, dels ved strømlining af interne processer. Målsætningen er hele tiden at arbejde smartere, samt sikre en bedre kapacitetsudnyttelse og effektivitet i virksomheden. Med disse rammebetingelser i 2010 har Columbus IT leveret et godt resultat. Afgørende for at kunne skabe en profitabel konsulentforretning er, at konsulenterne har dyb indsigt i kundens branche og en god forståelse af de konkrete forretningsprocesser. Først da kan konsulentforretningen for alvor optimere sine egne processer og undgå de ofte kostbare misforståelser, der kan opstå i store IT-projekter. Udfordringen er imidlertid, at Columbus IT ved denne konsulent-fokuserede forretningsmodel er afhængig af enkeltpersoner. Og da dygtige IT-forretningskonsulenter reelt kun kan fostres ved on-the-job-træning, er dette blevet en alvorlig barriere for vækst. Samtidig er kundernes feedback til os, at deres afhængighed af enkeltpersoner er en risiko, som de ikke længere ønsker at tage. Derfor har Columbus IT valgt en strategi, hvor vi fokuserer på tre veldefinerede brancher. Til disse brancher vil vi ikke blot levere softwareløsninger, men en samlet brancheløsning, der i videst muligt omfang styrer og guider kunden til at bruge de bedste branchestandarder og processer, der ligger som en integreret del af forretningsløsningen. Dette er beskrevet nærmere i årsrapportens afsnit om virksomhedens strategi. Vi har i dag et tæt og frugtbart samarbejde med Microsoft, som blandt andet indebærer, at vi drøfter og udfordrer hinandens strategier for i fællesskab at sikre en effektiv arbejdsdeling imellem os. Som bekendt solgte vi i 2009 vores branchesoftware for detailhandelsvirksomheder til Microsoft. Der er tale om et betydeligt kundesegment, hvor Columbus IT har en ledende position. Funktionaliteten i softwaren understøttede processer, som alle detailhandelsvirksomheder i verden har brug for, hvorfor Microsoft var rette ejer af denne software. Det gav os en god indtægt i 2009 en lignende indtægt ved salg af IP havde vi ikke i 2010, hvorfor årets resultat også i forhold til 2009 må anses for tilfredsstillende. Columbus IT fortsætter således udviklingen og intensiverer fokus og dybde i vores tre brancheløsninger, hvor vi i 2011 vil investere massivt. Det kontante mål med strategien er at sætte Columbus IT i stand til at øge sin profitabilitet væsentligt, samtidig med, at virksomheden kan ekspandere langt hurtigere end hidtil. Columbus IT fremstår i dag i en bedre form end nogensinde før. Vi har et stærkt ledelsesteam, en visionær og samtidig solid strategi, en fokuseret og troværdig plan for at realisere strategien, samt endelig en finansiel robusthed i toppen af vores branche. Det er efter min og bestyrelsen opfattelse de komponenter der skal til, for at skabe en global succes. Ib Kunøe Bestyrelsesformand 4 Columbus IT

5 Columbus ITs strategi og forretningsmodel Det er Columbus ITs mål at være den førende internationale leverandør af integrerede forretningssystemer til virksomheder inden for detailhandel, fødevarer og projektorienteret produktion. Den fortsat fokuserede strategi baseret på gensalg og skalerbarhed vil øge vækst, profitabilitet og sikre Columbus i årene fremover. Strategi Columbus IT fastlagde i forbindelse med sin kapitaltilførsel i 2010 en strategi, der skal sikre positionen som den mest innovative og førende leverandør af forretningsløsninger til veldefinerede og udvalgte brancher. Columbus IT bygger sin fremtidige vækst på tre brancheløsninger til virksomheder inden for detailhandel, fødevareproduktion og distribution, samt projektorienteret produktion. Disse brancher er valgt, dels fordi Columbus IT her allerede har en brancheerfaring og softwareløsninger, der kan uddels fordi disse brancher rummer et betydeligt markedspotentiale. Columbus IT Columbus IT 5

6 Selve softwaren, der blot er en del af det nye samlede branchekoncept, er udviklet af koncernens udviklingsselskab To- Increase. Softwaren har været på markedet gennem nogen tid, og er således allerede velafprøvet i markedet. På toppen af softwarekomponenterne fra Microsoft Dynamics og To-Increase tilfører Columbus IT nu fuldt dokumenhver af de tre brancher såkaldte Industry Solution Sets. Disse branchepakkeløsninger består af et færdigkonfigureret system med alle relevante stam- og transaktionsdata, så der -of-theepakkeløsningen muliggør test og i princippet også en egentlig ibrugtagning af forretningssystemet. Branchepakkeløsningen opsamler også al relevant dokumentation, fra ibrugtagning af forretningssystemet, samt alle supportaktiviteter i systemets levetid, hvilket fra første færd medvirker til at styrke relationen mellem kunden og Columbus IT. En væsentlig del af dokumentationen består af procesmodeller, hvori kundens forretningsprocesser bliver relateret direkte til funktionalitet i softwaren, hvilket medvirker til at skabe en sikker og fejlfri implementeringsproces, ligesom senere support, vedligehold og opgradering forenkles. Disse branchepakkeløsninger Industry Solution Sets vil signifikant reducere kundernes samlede investeringer til deres nødvendige forretningsløsninger, samt tilbyde en hurtigere implementering og tilbagebetalingstid på kundens investering. Reorganisering støtter Columus Its strategi Columbus IT er i færd med at omlægge organisationen til bedst muligt at understøtte denne fokuserede strategi. Koncernledelsen er omorganiseret og er nu opdelt efter funktioner. Salg og Marketing samt leveranceforretningerne refererer direkte til koncernledelsen. Branchepakkeløsningerne udarbejdes af globale kompetencecentre i et samarbejde mellem brancheeksperter og ITarkitekter. Disse kompetencecentre vil understøtte den globale udrulning af brancheløsningerne, ligesom de også vil forestå den løbende videreudvikling af brancheløsningerne. Det bliver ligeledes kompetencecentrenes opgave at stille specifikke services til rådighed for kunderne baseret på offshore-ressourcer. Kompetencecenteret for projektorienteret produktion får til huse i Storbritannien, mens kompetencecentrene for brancheløsninger til detailhandelsvirksomheder og til fødevareproduktion og -distribution begge bliver etableret i USA med en ressourcepulje i Indien. Kompetencecentrene refererer direkte til koncernledelsen. Baggrunden for den fokuserede strategi Kernen i strategien er at erstatte den traditionelle projekt- - - baseret på velafprøvede forretningsprocesser støttet af god software. Hvor der hidtil er udviklet prototype-løsninger til hver individuel kunde, vil Columbus IT i stedet fokusere på t- ningsstrategisk funktionalitet udvikles specifikt til den enkelte kunde. 6 Columbus IT

7 Ved den gammeldags traditionelle metode skræddersyr konsulenten sammen med kunden en forretningsløsning, der passer til de arbejdsprocesser, kunden har udviklet over tid. Ulempen for kunden er, at et skræddersyet forretningssystem rummer en stor mængde unikt tilpasset software, som er dyrt at vedligeholde og langsomt at implementere. Dertil kommer, at det er omkostningstungt at uddanne medarbejdere i sådanne løsninger. Kunder efterspørger i stigende omfang standardprocesser og -funktionalitet, så der kun udvikles speciel funktionalitet, hvor der er tale om forretningskritiske forhold eller hvor virksomheden udnytter IT til at differentiere sig fra sine konkurrenter. Denne gamle projektmetode er også uhensigtsmæssig for Columbus IT, idet den i dagens marked ikke understøtter den ønskede vækst og samtidig rummer store projektrisici. Strategien betyder at Columbus IT kan udvikle velafprøvede og branchespecifikke forretningsløsninger én gang og efterfølgende sælge dem flere gange. Denne model baseret på repetition opfylder bedre kundernes behov, ligesom den for Columbus IT bedre understøtter kravet om øget vækst og profitabilitet. Adgangen til kvalificerede forretningskonsulenter, som varetager den kundespecifikke tilretning af forretningsløsningerne, har for Columbus IT generelt været en barriere for vækst. Den nye model giver bedre mulighed for at bruge andre veludannede ressourcer, som der findes et større udbud af på Columbus ITs markeder. Desuden vil mange services kunne produceres i lavtlønslande, ligesom en række praktiske implementeringsopgaver ude hos kunderne kan håndteres af mindre omkostningstunge medarbejdere. Det giver mulighed for at tilrettelægge mere omkostningseffektive projekter, ligesom risici ved projekterne vil kunne kalkuleres mere præcist. Det bliver også en fordel for Columbus IT, at kundereferencer kan benyttes globalt, hvilket er en væsentlig forudsætning for at kunne øge salget. Strategien understøtter ligeledes Columbus ITs ønske om vækst på nye geografiske markeder. Med en portefølje af veldefinerede brancheløsninger, gode internationale kundereferencer, samt Columbus ITs kompetencecentre og internationale rækkevidde reduceres barriererne for etablering på nye markeder. Hidtil har opkøb af mindre, lokale virksomheder reelt været den eneste effektive vej til etablering i nye lande, men nu vil også organisk vækst blive en attraktiv mulighed. Eksekvering af strategien I foråret 2010 igangsatte Columbus IT en generel optimeringsproces, der sikrer udvikling og strømlining af de lokale Columbus IT selskabers salgs-, marketing- og leveranceorganisation, således at disse understøtter koncernens overordnede strategi og resultatmål. Herunder har selskabet i 2010 gennemgået en generel omkostningstilpasning og reduktion af kapaciteten på ikke-strategiske forretningsområder. Gennemførelsen af strategien drives via 12 strategiske projekter, der er forankret i både den globale forretningsplan og forretningsplanerne for de enkelte lande. Disse følges op gennem den funktionelle organisation såvel som linjeorganisationen med månedlige fremdriftsrapporter. Dette arbejde har allerede skabt et langt stærkere finansielt fundament, som sammen med de tre standardiserede brancheløsninger giver et godt udgangspunkt for den næste fase i koncernens strategiplan og udvikling: Yderligere forretningsudvikling og ekspansion gennem organisk og akkvisitiv vækst. Columbus ITs konkurrencefordele Den fokuserede tilgang til udvikling og implementering af - differentiere Columbus IT fra alle andre Microsoft Dynamicspartnere i verden, og dermed give Columbus IT en betydelig konkurrencefordel såvel kvalitetsmæssigt som økonomisk. Columbus ITs i alt ca. 900 medarbejdere servicerer kunderne fra kontorer i 18 lande. I takt med den stigende globalisering blandt mellemstore virksomheder er behovet øget for løsninger på tværs af landegrænser. Columbus IT 7

8 Behovet for løsninger, hvori IT medvirker til at binde kundens hovedkontor sammen med datterselskaber verden rundt, så forretningskritiske processer og rapporteringsværktøjer fungerer smertefrit på trods af afstande og tidszoner, synes fortsat at udvikle sig positivt. Lokal forankring er vigtig for kunden, såvel af hensyn til adgangen til personlig service som på grund af store forskelle i kulturer, kutymer og regelsæt for for eksempel skat, regnskaber, med mere. Columbus IT er en af de relativt få konsulentvirksomheder, der på denne måde kan servicere mellemstore virksomheder både globalt og lokalt og samtidig branchespecifikt. Øget efterspørgsel efter standardiserede brancheløsninger To overordnede markedstendenser påvirker udviklingen i sektoren og efterspørgslen efter forretningsløsninger. I kølvandet på den globale økonomiske krise har ikke mindst mellemstore, internationalt orienterede virksomheder fortsat fokus på omkostningsstyring og -reduktioner. Efterspørgslen bevæger sig således væk fra skræddersyede - 80% af funktionaliteten passer til enhver virksomhed i en given branche, mens resten kan tilpasses konkrete kundebehov. Specifikt branchekendskab både hos forretningskonsulenten og hos software-producenten forventes i de kommende år derfor at få stadig større vægt i konkurrencen. Tendensen går mod, at virksomhederne i vid udstrækning vil indrette deres processer efter den branchespecifikke software i stedet for at tilpasse forretningsløsningen til virksomhedens processer. Columbus ITs strategi er udviklet som et svar på netop disse markedstendenser. Den anden fremherskende markedstendens er, at virksomheder i stigende omfang efterspørger partnere med dyb indsigt i og konkret erfaring med deres branche. Dertil kommer, at virksomhederne ønsker standardiserede softwareløsninger, der er designet til og efterprøvet i deres branche i stedet for løsninger, der er udviklet sammen med og til den konkrete kunde. 8 Columbus IT

9 Attraktivt og voksende marked Columbus IT servicerer primært det såkaldte midt-marked mellemstore virksomheder med medarbejdere. Det er et marked i vækst, men konkurrencen er i de senere år generelt skærpet betydeligt. Columbus IT fokuserer fremadrettet på at skabe øget vækst på markederne i Nordamerika og Østeuropa. Derudover er det målet at fastholde den eksisterende markedsandel i Norden samt øge markedsandelen i Vesteuropa. Forventningerne i markedet er, at IT-services i Norden årligt vil vokse med ca. 1-2% fra 2010 til Der forventes en årlig vækst inden for detailhandel og service i USA og Storbritannien på 6-10% samt en vækst i Rusland, Kina og Indien på ca. 20%. Nordamerika og Vesteuropa vurderes af Columbus IT at være de største samlede markeder for ERP- og CRM-systemer med en årlig omsætning på henholdsvis USD 17 mia. og USD 12 mia. Det globale midt-marked udgør USD 12 mia. i licenser og konsulentydelser. Columbus IT 9

10 Skarp konkurrence i fragmenteret marked Columbus ITs kundeløsninger baserer sig på Microsoft Dynamics, som globalt har en markedsandel på 4% af det totale ERP-marked. Markedslederne er tyske SAP (26%) og amerikanske Oracle (12%), mens det øvrige marked generelt er præget af mange mindre lokale softwareproducenter, samt producenter med et specifikt branchespeciale. Senest har SAP og Oracle begge satset hårdt på vækst i midtmarkedet, som traditionelt er Microsofts hjemmebane. Væksten er primært sket via opkøb af mindre virksomheder med branchespecifikke løsninger. Også blandt Columbus ITs direkte konkurrenter er markedet stærkt fragmenteret. På nationalt og lokalt plan opererer eksisterer ganske få konkurrenter med international kapacitet. Disse er blandt andre Tectura, Qurius, Hitachi og Avanade. Columbus IT estimerer at have en markedsandel på over 10% på markedet for Microsoft Dynamics produkter. Microsoft satser på branchefokuserede partnere Columbus IT har gennem mange år indgået i en strategisk alliance med Microsoft, som i disse år bliver endnu tættere. Microsoft købte således Columbus ITs brancheløsning til detailhandelsvirksomheder i 2009, og engagerede efterfølgende koncernens udviklingsselskab, To-Increase, til at udbygge Microsofts implementeringsværktøj Sure Step til at kunne håndtere denne brancheløsning. Microsoft samarbejder desuden tæt med Columbus ITs marketingafdeling om at udvikle internationale og nationale kampagner og finansieringsmodeller til at understøtte afsætningen af brancheløsningerne. Med henblik på at stå stærkest muligt i konkurrencen ønsker Microsoft at satse mere på samarbejde med partnere, der bidrager med dyb brancheekspertise og høj kundetilfredshed: Det vil sige partnere, der som Columbus IT investerer ressourcer i at opnå dyb indsigt i en specifik branches behov og processer, og således kan levere målrettede forretningsløsninger, der dækker en hel branches udfordringer. Microsoft vil så til gengæld markedsføre sådanne partnere over for potentielle kunder. SAP Oracle 37% 26% Sage Infor Globar Microsoft Kronos Lawson Totcs 1% 1% 2% 2%2% 4% 6% 7% 12% Agresso Concur Andre Markedsandele for forretningsløsninger til det globale midtmarked Columbus IT

11 Ledelsens beretning 2010 i hovedtræk Et tilfredsstillende år med forbedret indtjening, vækst i markedsandele på strategiske markeder, samt indfrielse af forventningerne til både omsætning og resultat Omsætningen udgjorde i 2010 DKK 867,4 mio. (2009: DKK 835,7 mio.), svarende til en stigning på 4%. Justeret for valutakursudviklingen steg omsætningen 1% i Justeret for salget af en To-Increase brancheløsning til retail (RCM) til Microsoft i 2009 og valutakursudviklingen, er omsætningen steget med 4% i Omsætningen er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. Resultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 50,1 mio. (2009: DKK 35,4 mio.), svarende til en stigning på 42% i forhold til Justeret for valutakursudviklingen og salget af brancheløsningen til Microsoft i 2009, steg EBITDA med 75%. Resultatet er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. Omsætningen i Norden blev på DKK 396,7 mio. i 2010 (2009: DKK 384,0 mio.). Årets EBITDA blev på DKK 42,9 mio. (2009: DKK 41,2 mio.). Omsætningen i Vesteuropa blev på DKK 158,6 mio. i 2010 (2009: DKK 133,8 mio.). Årets EBITDA blev på DKK 5,4 mio. (2009: DKK 0,1 mio.). Omsætningen i Østeuropa blev på DKK 161,1 mio. i 2010 (2009: DKK 163,9 mio.). Årets EBITDA blev på DKK 6,9 mio. (2009: DKK 0,4 mio.) Omsætningen i Nordamerika blev på DKK 112,5 mio. i 2010 (2009: DKK 95,6 mio.). Årets EBITDA blev på DKK 10,8 mio. (2009: DKK -2,0 mio.) Koncernens finansielle poster udgjorde i 2010 en nettoudgift på DKK 1,0 mio. (2009: DKK 4,9 mio.), svarende til et fald på 80%. Koncernens softwareselskab To-Increase omsatte i 2010 for DKK 36,4 mio. (2009: DKK 58,4 mio.). Årets EBITDA blev på DKK 18,4 mio. (2009: DKK 25,9 mio.). Resultatet i To-Increase i 2009 er påvirket af salget af selskabets retail-brancheløsning, RCM, til Microsoft for DKK 27 mio., med en fortjeneste på DKK 12 mio. Ses der bort fra dette salg er omsætningen i 2010 steget med 16%, mens EBIT- DA er steget med 32%. Selskabet er ved aktieemission i juli 2010 tilført et nettoprovenu på DKK 47,4 mio. Formålet med provenuet er at investere i optimering, omstilling af organisationen samt udvikling af vertikaler og investeringer i vækst. Ved udgangen af 2010 er koncernens rentebærende netto indestående DKK 52,4 mio., mod en rentebærende netto gæld DKK 4,2 mio. i 2009, hvilket sammen med en uændret kreditramme har medført en væsentlig forbedring af koncernens finansielle beredskab. Koncernens egenkapital steg i 2010 til DKK 300,0 mio. (2009: DKK 232,2 mio.), svarende til en soliditetsgrad på 53,8% (2009: 43,1%). Columbus IT vil i 2011 accelerere arbejdet med at cementere selskabets platform for øget vækst og profitabilitet på længere sigt. De projekter og initiativer, der blev igangsat i efteråret 2010, vil blive intensiveret i 2011, hvilket vil medføre væsentlige udgifter for koncernen. I 2011 er det således planen, at bruge ca. DKK 20 mio. på interne projekter, hvoraf de ca. DKK 13 mio. vil påvirke driften i form af øgede omkostninger. Dette medfører at EBITDA i 2011 forventes i niveauet DKK 55 mio. eller 10% over Omsætningen forventes i niveauet DKK 930 mio. Ledelsens beretning 11

12 Hoved- og nøgletal DKK mio Resultatopgørelse Nettoomsætning 867,4 835,7 990,6 892,4 735,7 Eksterne projektomkostninger -235,3-214,9-259,1-250,2-204,9 Bruttoresultat 632,1 620,8 731,4 642,2 530,8 Personaleomkostninger og vederlæggelse -451,4-440,9-494,9-438,0-360,9 Andre eksterne omkostninger -132,2-145,2-172,8-153,8-147,8 Andre driftsindtægter 2,8 1,0 1,4 1,0 14,8 Andre driftsomkostninger -1,1-0,4-4,6-0,3-0,7 EBITDA 50,1 35,4 60,6 51,0 36,2 Afskrivninger -22,7-23,1-24,9-18,6-14,0 EBITA 27,4 12,2 35,7 32,4 22,2 Nedskrivninger af goodwill 0,0-17,5-11,8-1,5-1,8 EBIT 27,4-5,3 23,9 31,0 20,4 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder -0,2 0,2 0,3 0,3-0,1 Finansielle poster, netto -1,0-4,9-7,9-6,1-5,2 Resultat før skat 26,2-10,0 16,3 25,1 15,1 Skat af årets resultat -12,6-7,6 6,9-4,4 12,0 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 13,6-17,6 23,3 20,7 27,1 Årets resultat af ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0-15,0-6,9 Årets resultat 13,6-17,6 23,3 5,7 20,2 Fordeles således: Moderselskabets aktionærer 11,4-18,6 24,4 5,3 21,2 Minoritetsinteresser 2,2 1,0-1,1 0,4-1,0 13,6-17,6 23,3 5,7 20,2 Balance Langfristede aktiver 239,3 245,6 259,8 250,0 256,1 Kortfristede aktiver 296,2 269,3 300,5 326,3 287,7 Aktiver i alt 535,5 515,0 560,3 576,3 543,8 Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 287,8 222,1 234,4 214,0 201,1 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 12,2 10,1 9,8 11,6 10,9 Forpligtelser 235,5 282,8 316,1 350,7 331,8 Passiver i alt 535,5 515,0 560,3 576,3 543,8 Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet, videreførte aktiviteter 9,6 65,0 15,2 38,8 16,9 Pengestrøm fra driftsaktivitet, ikke-videreførte aktiviteter 0,0 0,0 0,0-13,3-5,2 Pengestrøm fra investering, netto -3,0-8,9-34,9-7,8-29,6 Pengestrøm fra finansiering -7,7-46,0 15,7-1,7 27,2 Pengestrøm i alt -1,1 10,1-4,0 16,0 9,3 Nøgletal EBITDA-margin 5,8% 4,2% 6,1% 5,7% 4,9% Overskudsgrad (EBIT-margin) 3,2% -0,6% 3,3% 3,5% 2,8% Soliditetsgrad 53,8% 43,1% 41,8% 37,1% 37,0% Egenkapitalens forrentning 4,7% -8,2% 11,8% 2,6% 13,9% Gennemsnitlige antal aktier, i tusinder Indre værdi pr. aktie (BVPS) 2,72 2,72 3,01 2,73 2,69 Resultat pr. aktie (EPS) 0,12-0,23 0,31 0,07 0,28 Cash Flow pr. aktie 0,10 0,82 0,49 0,49 0,39 Aktiekurs ultimo 2,46 2,30 2,40 6,15 8,10 Antal medarbejdere ultimo året De angivne nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2010". Sammenligningstallene for tidligere år er korrigeret således, at resultaterne af de ikke-videreførte aktiviteter præsenteres som en særskilt post, ligesom oversigten over pengestrømmen er tilrettet som følge af ændringer i praksis "Cash flow pr. aktie" er som følge af aktieemissionen til kurs 1,9 pr. aktie i juli 2010 beregnet ved anvendelse af en justeringsfaktor på 0, Ledelsens beretning

13 Udviklingen i 2010 Resultatopgørelsen Columbus ITs nettoomsætning udgjorde DKK 867,4 mio. (2009: DKK 835,7 mio.), svarende til en stigning på 4%. Justeret for udviklingen i valutakurser, stiger omsætningen 1% i I omsætningen for 2009 indgår salget til Microsoft af en To-Increase brancheløsning til retail (RCM) med DKK 27 mio. Korrigeres der for denne omsætning i 2009 er omsætningen, justeret for udvikling i valutakurser, steget med 4% i Koncernens væsentligste omsætningskilder er salg af konsulentydelser, salg af software og vedligeholdelsesabonnementer til Microsofts forretningssystemer, samt salg af egenudviklet software og abonnementer knyttet hertil. 867,4 835, Omsætning Andet Vedligehold Software Konsulentydelser Omsætning Udvikling mdkk mdkk Software 141,7 151,4-6% Vedligehold 167,4 144,3 16% Konsulentydelser 541,5 521,5 4% Andet 16,8 18,5-9% Total 867,4 835,7 4% Omsætningen fra salg af softwarelicenser faldt i 2010 til DKK 141,7 mio. (2009: DKK 151,4 mio.), svarende til et fald på 6%. I omsætningen for 2009 indgår førnævnte salg til Microsoft af en To-Increase brancheløsning til retail (RCM) med DKK 27 mio. Ses der bort fra denne omsætning i 2009, er salget af softwarelicenser steget med 14%. Stigningen i salget af softwarelicenser for Microsoft Dynamics AX er den primære årsag til stigningen, idet salget af Microsoft NAV licenser har været vigende. Omsætningen fra salg af vedligeholdelsesabonnementer steg i 2010 til DKK 167,4 mio. (2009: DKK 144,3 mio.), svarende til en stigning på 16%. Justeret for udviklingen i valutakurser, stiger omsætningen i vedligeholdelsesabonnementer ligeledes med 16% i Justeret for udviklingen i valutakurser, stiger omsætningen i konsulentydelser ligeledes med 4%. Omsætningen fra salg af konsulentydelser, skal især ses i lyset af, at det gennemsnitlige antal ansatte falder med 10% i forhold til Koncernens Microsoft Dynamics AX-relaterede omsætning steg med 12% og udgjorde i 2010 DKK 623,6 mio., svarende til 72% af koncernens samlede omsætning. Den Microsoft Dynamics NAV-relaterede omsætning faldt med 18% og udgjorde i 2010 DKK 145,5 mio., svarende til 17% af koncernens samlede omsætning. Personaleomkostninger og vederlæggelser steg til DKK 451,4 mio. i 2010 (2009: DKK 440,9 mio.), svarende til en stigning på 2%. Justeret for udviklingen i valutakurser, er personaleomkostninger uændret i forhold til Udviklingen i personaleomkostninger skal ses i lyset af, at det gennemsnitlige antal ansatte er faldet med 10% til 893 i 2010 fra 996 i Andre eksterne omkostninger er faldet til DKK 132,2 mio. (2009: DKK 145,2 mio.), svarende til et fald på 9%. Justeret for udviklingen i valutakurser, falder andre eksterne omkostninger ligeledes med 9%. Omkostningsfaldet er skabt gennem et generelt fokus på omkostningerne. Ledelsens beretning 13

14 6% 2% 4% 0% 9% 33% Norden 294 Vesteuropa 153 Østeuropa % 46% Norden 397 Vesteuropa 159 Østeuropa 161 Nordamerika 78 Nordamerika % To-Increase 52 Moderselskab 15 19% To-Increase 36 Moderselskab 2 17% Geografisk fordeling af medarbejdere % Fordeling af omsætning 2010 (DKK mio.) 6% 2% 9% 33% Norden 294 Vesteuropa 153 Østeuropa 292 Nordamerika 78 Omsætning EBITDA Antal medarbejdere To-Increase 52 (DKK mio.) (DKK mio.) (pr. 31. december) Moderselskab % ISV 36,4 58,4 18,4 17% 25, Norden 396,7 384,0 Geografisk 42,9 fordeling af medarbejder 41, Vesteuropa 158,6 133,8 5,4 0, Østeuropa 161,1 163,9 6,9 0, Nordamerika 112,5 95,6 10,8-2, Moderselskab 2,0 0,0-34,3-30, Total 867,4 835,7 50,1 35, Resultat før afskrivninger (EBITDA) steg til DKK 50,1 mio. i 2010 (2009: DKK 35,4 mio.), svarende til en stigning på 42%. Justeret for udviklingen i valutakurser, stiger EBITDA med 15% i I EBITDA for 2009 indgår salget af en To-Increase brancheløsning til retail (RCM) til Microsoft med en avance på DKK 12 mio. Korrigeres der for denne avance i 2009 er EBITDA, justeret for udvikling i valutakurser, steget med 75% i Resultat før goodwillnedskrivninger (EBITA) blev i 2010 DKK 27,4 mio. (2009: DKK 12,2 mio.), svarende til en stigning på 124%. Der er i 2010 ikke nedskrevet på goodwill (2009: DKK 17,5 mio.). Justeret for udviklingen i valutakurser, stiger EBITA med 49% i I EBITA for 2009 indgår salget af en To-Increase brancheløsning til retail (RCM) til Microsoft med en avance på DKK 12 mio. 14 Ledelsens beretning

15 Koncernens finansielle poster udgjorde i 2010 en nettoudgift på DKK 1,0 mio. (2009: DKK - 4,9 mio.), svarende til et fald på 80%. Reduktionen er dels grundet i reducerede renteomkostninger, som følge af reduceret gæld, og dels som følge af en stigning i kursgevinster på gæld og fordringer i fremmed valuta. Skat af årets resultat samt regulering af udskudt skat i koncernen bevirker, at Columbus ITs beregnede skat for 2010 udgør en nettoudgift på DKK 12,6 mio. (2009: DKK 7,6 mio.). Årets resultat blev DKK 13,6 mio. i 2010, (2009: DKK -17,6 mio.). Balancen Koncernens samlede balance udgjorde pr. 31. december 2010 DKK 535,5 mio. (2009: DKK 515,0 mio.), svarende til en stigning på 4%. Koncernen har pr. 31. december 2010 i alt goodwill for DKK 157,3 mio., (2009: DKK 154,5 mio.), svarende til en stigning på 2%. Stigningen skyldes kursreguleringer på goodwill indregnet i datterselskaber. Koncernen har pr. 31. december 2010 i alt udviklingsprojekter for DKK 46,7 mio. (2009: DKK 43,3 mio.), svarende til en stigning på 8%. Koncernens udviklingsprojekter udføres i al væsentlighed i koncernens udviklingsselskab To-Increase. Den væsentligste baggrund for stigningen i udviklingsprojekter er udvikling af en Retail logistik løsnin indgår som element af koncernens industriløsninger, men som også er tilgængelig for To- Koncernen har pr. 31. december 2010 i alt tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser på DKK 173,8 mio. (2009: DKK 152,6 mio.), svarende til en stigning på 14%. Stigningen i koncernens tilgodehavender, skyldes at koncernens omsætning i december måned 2010 er 20% højere end samme periode i Koncernen har i regnskabsåret haft fokus på nedbringelse af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, hvilket vil fortsætte i Koncernen har pr. 31. december 2010 i alt igangværende arbejder for DKK 21,4 mio., (2009: DKK 22,6 mio.), svarende til et fald på 5 %. Datterselskaberne har haft fokus på at nedbringe pengebindingerne i igangværende arbejder, via fakturering til kunder. Dette fokus vil blive bibeholdt i Egenkapital Den samlede egenkapital var ved udgangen af 2010 DKK 300,0 mio. (2009: DKK 232,2 mio.), svarende til en stigning på 29%. Soliditetsgraden er steget til 53,8% mod 43,1% ved udgangen af I juli 2010, udvidede Columbus IT aktiekapitalen ved en aktieemission med 26,4 mio. nye aktier af nominelt 1,25 kr., svarende til en nominel værdi på DKK 33,0 mio. Der henvises til meddelelse nr. 17/2010 af 20. juli Selskabet er ved denne udvidelse blevet tilført nettoprovenu på DKK 47,4 mio. Ved udgangen af 2010 ejede Columbus IT egne aktier svarende til 0,0002% af aktiekapitalen. Pengestrømme og likviditetsudvikling Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde i 2010 DKK 9,6 mio. (2009: DKK 65,0 mio.), svarende til et fald på 85 %. Pengestrømmene er positivt påvirket af et markant højere EBITDA i 2010 på DKK 50,1 mio. (2009: DKK 35,4 mio.). Nettotilgang på udviklingsprojekter påvirker pengestrømmene negativt med DKK 18,5 mio. (2009: DKK -8,4 mio.). Endvidere påvirkes pengestrømmen negativt af ændringerne i arbejdskapitalen der i 2010 udgjorde DKK 22,5 mio. mod en positiv påvirkning i 2009 på DKK 38,1 mio. Ændringen i nettoarbejdskapitalen skyldes en væsentlig højere omsætning af både konsulentydelser og software i december 2010 i forhold til samme periode i Da de væsentligste omkostninger til generering af salg er lønomkostninger, medfører dette en væsentlig binding i tilgodehavender fra salg, der ikke modsvares af en tilsvarende stigning i leverandørgæld. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde i 2010 DKK -3,0 mio. (2009: DKK -9,0 mio.). Forbedringen skyldes fortrinsvist at selskabet ikke har foretaget opkøb af dattervirksomheder og aktiviteter i Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde i 2010 DKK -7,7 mio. (2009: DKK -46,0 mio.). Kapitalforhøjelsen i juli 2010 tilførte koncernen netto DKK 47,4 mio. I 2010 blev der afdraget DKK 54,5 mio. på koncernens samlede kreditter (2009: DKK 51,2 mio.). Columbus ITs likvide beholdninger udgjorde DKK 68,4 mio. pr. 31. december 2010 (2009: DKK 66,3 mio.), svarende til en stigning på 3%. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder siden den 31. december 2010, som er af væsentlig betydning for vurderingen af koncernens økonomiske stilling og omsætning. Udviklingen i januar og februar 2011 er i overensstemmelse med selskabets forventninger. Ledelsens beretning 15

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip 1 Årsrapport 2011/12 Indhold 2 2 Indhold Beretning 4 Kære Aktionær 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 HOVEDAKTIVITET 11 Design services San José 15 Enterprise & voip 20 UDVIKLING

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til.

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til. ÅRSRAPPORT 2006 Exiqon på nettet Uanset om man skal lære Exiqon bedre at kende, om man skal genbestille vores produkter, eller om man er i gang med at forberede, gennemføre eller fortolke et videnskabeligt

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resume 6 Ledelsens beretning 15 Kundefokus 16 Showroom og dialogcenter 18 Leverandør og strategisk rådgiver 20 Akkvisitioner og partnerskaber 22

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed Årsrapport 2011/2012 Den digitale virkelighed 2 / INDHOLD INDHOLD Ledelsesberetning 3 Til Aktionærerne 4 Hoved- og nøgletal 5 året kort fortalt 6 fortsat digital vækst 7 forventninger til 2012/13 8 Risikoforhold

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere