Columbus IT Årsrapport w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m"

Transkript

1 Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m

2

3 Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2010 i hovedtræk 11 Hoved- og nøgletal 12 Udviklingen i Udvikling i segmenterne 16 Forventninger til Risikoforhold 21 Lovpligtig redegørelse for ledelsesansvar 24 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 25 Bestyrelse og direktion 26 Aktionærinformation 28 Meddelelser til NASDAQ OMX København 30 Koncernoversigt 31 Påtegninger Ledelsespåtegning 32 Den uafhængige revisors påtegning 33 Koncern- og årsregnskab Totalindkomstopgørelse 35 Balance 36 Egenkapitalopgørelse koncern 38 Pengestrømsopgørelse 40 Noteoversigt 41

4 For en international konsulentforretning som Columbus IT er det afgørende for indtjeningsevnen, at vi sikrer en høj kvalitet i vores leverancer til kunderne, og at vi styrer vores tidsforbrug og projektrisici. Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet Mange af Columbus ITs eksisterende og potentielle kunder var i 2010, på grund af den globale økonomiske situation, fortsat tilbageholdende med langsigtede investeringsbeslutninger, hvilket prægede vores resultater. Ledelsen har i løbet af året arbejdet med optimering af driften, dels ved konstant at balancere virksomhedens kapacitetsniveau med den forventede tilgang af nye kunder, dels ved strømlining af interne processer. Målsætningen er hele tiden at arbejde smartere, samt sikre en bedre kapacitetsudnyttelse og effektivitet i virksomheden. Med disse rammebetingelser i 2010 har Columbus IT leveret et godt resultat. Afgørende for at kunne skabe en profitabel konsulentforretning er, at konsulenterne har dyb indsigt i kundens branche og en god forståelse af de konkrete forretningsprocesser. Først da kan konsulentforretningen for alvor optimere sine egne processer og undgå de ofte kostbare misforståelser, der kan opstå i store IT-projekter. Udfordringen er imidlertid, at Columbus IT ved denne konsulent-fokuserede forretningsmodel er afhængig af enkeltpersoner. Og da dygtige IT-forretningskonsulenter reelt kun kan fostres ved on-the-job-træning, er dette blevet en alvorlig barriere for vækst. Samtidig er kundernes feedback til os, at deres afhængighed af enkeltpersoner er en risiko, som de ikke længere ønsker at tage. Derfor har Columbus IT valgt en strategi, hvor vi fokuserer på tre veldefinerede brancher. Til disse brancher vil vi ikke blot levere softwareløsninger, men en samlet brancheløsning, der i videst muligt omfang styrer og guider kunden til at bruge de bedste branchestandarder og processer, der ligger som en integreret del af forretningsløsningen. Dette er beskrevet nærmere i årsrapportens afsnit om virksomhedens strategi. Vi har i dag et tæt og frugtbart samarbejde med Microsoft, som blandt andet indebærer, at vi drøfter og udfordrer hinandens strategier for i fællesskab at sikre en effektiv arbejdsdeling imellem os. Som bekendt solgte vi i 2009 vores branchesoftware for detailhandelsvirksomheder til Microsoft. Der er tale om et betydeligt kundesegment, hvor Columbus IT har en ledende position. Funktionaliteten i softwaren understøttede processer, som alle detailhandelsvirksomheder i verden har brug for, hvorfor Microsoft var rette ejer af denne software. Det gav os en god indtægt i 2009 en lignende indtægt ved salg af IP havde vi ikke i 2010, hvorfor årets resultat også i forhold til 2009 må anses for tilfredsstillende. Columbus IT fortsætter således udviklingen og intensiverer fokus og dybde i vores tre brancheløsninger, hvor vi i 2011 vil investere massivt. Det kontante mål med strategien er at sætte Columbus IT i stand til at øge sin profitabilitet væsentligt, samtidig med, at virksomheden kan ekspandere langt hurtigere end hidtil. Columbus IT fremstår i dag i en bedre form end nogensinde før. Vi har et stærkt ledelsesteam, en visionær og samtidig solid strategi, en fokuseret og troværdig plan for at realisere strategien, samt endelig en finansiel robusthed i toppen af vores branche. Det er efter min og bestyrelsen opfattelse de komponenter der skal til, for at skabe en global succes. Ib Kunøe Bestyrelsesformand 4 Columbus IT

5 Columbus ITs strategi og forretningsmodel Det er Columbus ITs mål at være den førende internationale leverandør af integrerede forretningssystemer til virksomheder inden for detailhandel, fødevarer og projektorienteret produktion. Den fortsat fokuserede strategi baseret på gensalg og skalerbarhed vil øge vækst, profitabilitet og sikre Columbus i årene fremover. Strategi Columbus IT fastlagde i forbindelse med sin kapitaltilførsel i 2010 en strategi, der skal sikre positionen som den mest innovative og førende leverandør af forretningsløsninger til veldefinerede og udvalgte brancher. Columbus IT bygger sin fremtidige vækst på tre brancheløsninger til virksomheder inden for detailhandel, fødevareproduktion og distribution, samt projektorienteret produktion. Disse brancher er valgt, dels fordi Columbus IT her allerede har en brancheerfaring og softwareløsninger, der kan uddels fordi disse brancher rummer et betydeligt markedspotentiale. Columbus IT Columbus IT 5

6 Selve softwaren, der blot er en del af det nye samlede branchekoncept, er udviklet af koncernens udviklingsselskab To- Increase. Softwaren har været på markedet gennem nogen tid, og er således allerede velafprøvet i markedet. På toppen af softwarekomponenterne fra Microsoft Dynamics og To-Increase tilfører Columbus IT nu fuldt dokumenhver af de tre brancher såkaldte Industry Solution Sets. Disse branchepakkeløsninger består af et færdigkonfigureret system med alle relevante stam- og transaktionsdata, så der -of-theepakkeløsningen muliggør test og i princippet også en egentlig ibrugtagning af forretningssystemet. Branchepakkeløsningen opsamler også al relevant dokumentation, fra ibrugtagning af forretningssystemet, samt alle supportaktiviteter i systemets levetid, hvilket fra første færd medvirker til at styrke relationen mellem kunden og Columbus IT. En væsentlig del af dokumentationen består af procesmodeller, hvori kundens forretningsprocesser bliver relateret direkte til funktionalitet i softwaren, hvilket medvirker til at skabe en sikker og fejlfri implementeringsproces, ligesom senere support, vedligehold og opgradering forenkles. Disse branchepakkeløsninger Industry Solution Sets vil signifikant reducere kundernes samlede investeringer til deres nødvendige forretningsløsninger, samt tilbyde en hurtigere implementering og tilbagebetalingstid på kundens investering. Reorganisering støtter Columus Its strategi Columbus IT er i færd med at omlægge organisationen til bedst muligt at understøtte denne fokuserede strategi. Koncernledelsen er omorganiseret og er nu opdelt efter funktioner. Salg og Marketing samt leveranceforretningerne refererer direkte til koncernledelsen. Branchepakkeløsningerne udarbejdes af globale kompetencecentre i et samarbejde mellem brancheeksperter og ITarkitekter. Disse kompetencecentre vil understøtte den globale udrulning af brancheløsningerne, ligesom de også vil forestå den løbende videreudvikling af brancheløsningerne. Det bliver ligeledes kompetencecentrenes opgave at stille specifikke services til rådighed for kunderne baseret på offshore-ressourcer. Kompetencecenteret for projektorienteret produktion får til huse i Storbritannien, mens kompetencecentrene for brancheløsninger til detailhandelsvirksomheder og til fødevareproduktion og -distribution begge bliver etableret i USA med en ressourcepulje i Indien. Kompetencecentrene refererer direkte til koncernledelsen. Baggrunden for den fokuserede strategi Kernen i strategien er at erstatte den traditionelle projekt- - - baseret på velafprøvede forretningsprocesser støttet af god software. Hvor der hidtil er udviklet prototype-løsninger til hver individuel kunde, vil Columbus IT i stedet fokusere på t- ningsstrategisk funktionalitet udvikles specifikt til den enkelte kunde. 6 Columbus IT

7 Ved den gammeldags traditionelle metode skræddersyr konsulenten sammen med kunden en forretningsløsning, der passer til de arbejdsprocesser, kunden har udviklet over tid. Ulempen for kunden er, at et skræddersyet forretningssystem rummer en stor mængde unikt tilpasset software, som er dyrt at vedligeholde og langsomt at implementere. Dertil kommer, at det er omkostningstungt at uddanne medarbejdere i sådanne løsninger. Kunder efterspørger i stigende omfang standardprocesser og -funktionalitet, så der kun udvikles speciel funktionalitet, hvor der er tale om forretningskritiske forhold eller hvor virksomheden udnytter IT til at differentiere sig fra sine konkurrenter. Denne gamle projektmetode er også uhensigtsmæssig for Columbus IT, idet den i dagens marked ikke understøtter den ønskede vækst og samtidig rummer store projektrisici. Strategien betyder at Columbus IT kan udvikle velafprøvede og branchespecifikke forretningsløsninger én gang og efterfølgende sælge dem flere gange. Denne model baseret på repetition opfylder bedre kundernes behov, ligesom den for Columbus IT bedre understøtter kravet om øget vækst og profitabilitet. Adgangen til kvalificerede forretningskonsulenter, som varetager den kundespecifikke tilretning af forretningsløsningerne, har for Columbus IT generelt været en barriere for vækst. Den nye model giver bedre mulighed for at bruge andre veludannede ressourcer, som der findes et større udbud af på Columbus ITs markeder. Desuden vil mange services kunne produceres i lavtlønslande, ligesom en række praktiske implementeringsopgaver ude hos kunderne kan håndteres af mindre omkostningstunge medarbejdere. Det giver mulighed for at tilrettelægge mere omkostningseffektive projekter, ligesom risici ved projekterne vil kunne kalkuleres mere præcist. Det bliver også en fordel for Columbus IT, at kundereferencer kan benyttes globalt, hvilket er en væsentlig forudsætning for at kunne øge salget. Strategien understøtter ligeledes Columbus ITs ønske om vækst på nye geografiske markeder. Med en portefølje af veldefinerede brancheløsninger, gode internationale kundereferencer, samt Columbus ITs kompetencecentre og internationale rækkevidde reduceres barriererne for etablering på nye markeder. Hidtil har opkøb af mindre, lokale virksomheder reelt været den eneste effektive vej til etablering i nye lande, men nu vil også organisk vækst blive en attraktiv mulighed. Eksekvering af strategien I foråret 2010 igangsatte Columbus IT en generel optimeringsproces, der sikrer udvikling og strømlining af de lokale Columbus IT selskabers salgs-, marketing- og leveranceorganisation, således at disse understøtter koncernens overordnede strategi og resultatmål. Herunder har selskabet i 2010 gennemgået en generel omkostningstilpasning og reduktion af kapaciteten på ikke-strategiske forretningsområder. Gennemførelsen af strategien drives via 12 strategiske projekter, der er forankret i både den globale forretningsplan og forretningsplanerne for de enkelte lande. Disse følges op gennem den funktionelle organisation såvel som linjeorganisationen med månedlige fremdriftsrapporter. Dette arbejde har allerede skabt et langt stærkere finansielt fundament, som sammen med de tre standardiserede brancheløsninger giver et godt udgangspunkt for den næste fase i koncernens strategiplan og udvikling: Yderligere forretningsudvikling og ekspansion gennem organisk og akkvisitiv vækst. Columbus ITs konkurrencefordele Den fokuserede tilgang til udvikling og implementering af - differentiere Columbus IT fra alle andre Microsoft Dynamicspartnere i verden, og dermed give Columbus IT en betydelig konkurrencefordel såvel kvalitetsmæssigt som økonomisk. Columbus ITs i alt ca. 900 medarbejdere servicerer kunderne fra kontorer i 18 lande. I takt med den stigende globalisering blandt mellemstore virksomheder er behovet øget for løsninger på tværs af landegrænser. Columbus IT 7

8 Behovet for løsninger, hvori IT medvirker til at binde kundens hovedkontor sammen med datterselskaber verden rundt, så forretningskritiske processer og rapporteringsværktøjer fungerer smertefrit på trods af afstande og tidszoner, synes fortsat at udvikle sig positivt. Lokal forankring er vigtig for kunden, såvel af hensyn til adgangen til personlig service som på grund af store forskelle i kulturer, kutymer og regelsæt for for eksempel skat, regnskaber, med mere. Columbus IT er en af de relativt få konsulentvirksomheder, der på denne måde kan servicere mellemstore virksomheder både globalt og lokalt og samtidig branchespecifikt. Øget efterspørgsel efter standardiserede brancheløsninger To overordnede markedstendenser påvirker udviklingen i sektoren og efterspørgslen efter forretningsløsninger. I kølvandet på den globale økonomiske krise har ikke mindst mellemstore, internationalt orienterede virksomheder fortsat fokus på omkostningsstyring og -reduktioner. Efterspørgslen bevæger sig således væk fra skræddersyede - 80% af funktionaliteten passer til enhver virksomhed i en given branche, mens resten kan tilpasses konkrete kundebehov. Specifikt branchekendskab både hos forretningskonsulenten og hos software-producenten forventes i de kommende år derfor at få stadig større vægt i konkurrencen. Tendensen går mod, at virksomhederne i vid udstrækning vil indrette deres processer efter den branchespecifikke software i stedet for at tilpasse forretningsløsningen til virksomhedens processer. Columbus ITs strategi er udviklet som et svar på netop disse markedstendenser. Den anden fremherskende markedstendens er, at virksomheder i stigende omfang efterspørger partnere med dyb indsigt i og konkret erfaring med deres branche. Dertil kommer, at virksomhederne ønsker standardiserede softwareløsninger, der er designet til og efterprøvet i deres branche i stedet for løsninger, der er udviklet sammen med og til den konkrete kunde. 8 Columbus IT

9 Attraktivt og voksende marked Columbus IT servicerer primært det såkaldte midt-marked mellemstore virksomheder med medarbejdere. Det er et marked i vækst, men konkurrencen er i de senere år generelt skærpet betydeligt. Columbus IT fokuserer fremadrettet på at skabe øget vækst på markederne i Nordamerika og Østeuropa. Derudover er det målet at fastholde den eksisterende markedsandel i Norden samt øge markedsandelen i Vesteuropa. Forventningerne i markedet er, at IT-services i Norden årligt vil vokse med ca. 1-2% fra 2010 til Der forventes en årlig vækst inden for detailhandel og service i USA og Storbritannien på 6-10% samt en vækst i Rusland, Kina og Indien på ca. 20%. Nordamerika og Vesteuropa vurderes af Columbus IT at være de største samlede markeder for ERP- og CRM-systemer med en årlig omsætning på henholdsvis USD 17 mia. og USD 12 mia. Det globale midt-marked udgør USD 12 mia. i licenser og konsulentydelser. Columbus IT 9

10 Skarp konkurrence i fragmenteret marked Columbus ITs kundeløsninger baserer sig på Microsoft Dynamics, som globalt har en markedsandel på 4% af det totale ERP-marked. Markedslederne er tyske SAP (26%) og amerikanske Oracle (12%), mens det øvrige marked generelt er præget af mange mindre lokale softwareproducenter, samt producenter med et specifikt branchespeciale. Senest har SAP og Oracle begge satset hårdt på vækst i midtmarkedet, som traditionelt er Microsofts hjemmebane. Væksten er primært sket via opkøb af mindre virksomheder med branchespecifikke løsninger. Også blandt Columbus ITs direkte konkurrenter er markedet stærkt fragmenteret. På nationalt og lokalt plan opererer eksisterer ganske få konkurrenter med international kapacitet. Disse er blandt andre Tectura, Qurius, Hitachi og Avanade. Columbus IT estimerer at have en markedsandel på over 10% på markedet for Microsoft Dynamics produkter. Microsoft satser på branchefokuserede partnere Columbus IT har gennem mange år indgået i en strategisk alliance med Microsoft, som i disse år bliver endnu tættere. Microsoft købte således Columbus ITs brancheløsning til detailhandelsvirksomheder i 2009, og engagerede efterfølgende koncernens udviklingsselskab, To-Increase, til at udbygge Microsofts implementeringsværktøj Sure Step til at kunne håndtere denne brancheløsning. Microsoft samarbejder desuden tæt med Columbus ITs marketingafdeling om at udvikle internationale og nationale kampagner og finansieringsmodeller til at understøtte afsætningen af brancheløsningerne. Med henblik på at stå stærkest muligt i konkurrencen ønsker Microsoft at satse mere på samarbejde med partnere, der bidrager med dyb brancheekspertise og høj kundetilfredshed: Det vil sige partnere, der som Columbus IT investerer ressourcer i at opnå dyb indsigt i en specifik branches behov og processer, og således kan levere målrettede forretningsløsninger, der dækker en hel branches udfordringer. Microsoft vil så til gengæld markedsføre sådanne partnere over for potentielle kunder. SAP Oracle 37% 26% Sage Infor Globar Microsoft Kronos Lawson Totcs 1% 1% 2% 2%2% 4% 6% 7% 12% Agresso Concur Andre Markedsandele for forretningsløsninger til det globale midtmarked Columbus IT

11 Ledelsens beretning 2010 i hovedtræk Et tilfredsstillende år med forbedret indtjening, vækst i markedsandele på strategiske markeder, samt indfrielse af forventningerne til både omsætning og resultat Omsætningen udgjorde i 2010 DKK 867,4 mio. (2009: DKK 835,7 mio.), svarende til en stigning på 4%. Justeret for valutakursudviklingen steg omsætningen 1% i Justeret for salget af en To-Increase brancheløsning til retail (RCM) til Microsoft i 2009 og valutakursudviklingen, er omsætningen steget med 4% i Omsætningen er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. Resultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 50,1 mio. (2009: DKK 35,4 mio.), svarende til en stigning på 42% i forhold til Justeret for valutakursudviklingen og salget af brancheløsningen til Microsoft i 2009, steg EBITDA med 75%. Resultatet er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. Omsætningen i Norden blev på DKK 396,7 mio. i 2010 (2009: DKK 384,0 mio.). Årets EBITDA blev på DKK 42,9 mio. (2009: DKK 41,2 mio.). Omsætningen i Vesteuropa blev på DKK 158,6 mio. i 2010 (2009: DKK 133,8 mio.). Årets EBITDA blev på DKK 5,4 mio. (2009: DKK 0,1 mio.). Omsætningen i Østeuropa blev på DKK 161,1 mio. i 2010 (2009: DKK 163,9 mio.). Årets EBITDA blev på DKK 6,9 mio. (2009: DKK 0,4 mio.) Omsætningen i Nordamerika blev på DKK 112,5 mio. i 2010 (2009: DKK 95,6 mio.). Årets EBITDA blev på DKK 10,8 mio. (2009: DKK -2,0 mio.) Koncernens finansielle poster udgjorde i 2010 en nettoudgift på DKK 1,0 mio. (2009: DKK 4,9 mio.), svarende til et fald på 80%. Koncernens softwareselskab To-Increase omsatte i 2010 for DKK 36,4 mio. (2009: DKK 58,4 mio.). Årets EBITDA blev på DKK 18,4 mio. (2009: DKK 25,9 mio.). Resultatet i To-Increase i 2009 er påvirket af salget af selskabets retail-brancheløsning, RCM, til Microsoft for DKK 27 mio., med en fortjeneste på DKK 12 mio. Ses der bort fra dette salg er omsætningen i 2010 steget med 16%, mens EBIT- DA er steget med 32%. Selskabet er ved aktieemission i juli 2010 tilført et nettoprovenu på DKK 47,4 mio. Formålet med provenuet er at investere i optimering, omstilling af organisationen samt udvikling af vertikaler og investeringer i vækst. Ved udgangen af 2010 er koncernens rentebærende netto indestående DKK 52,4 mio., mod en rentebærende netto gæld DKK 4,2 mio. i 2009, hvilket sammen med en uændret kreditramme har medført en væsentlig forbedring af koncernens finansielle beredskab. Koncernens egenkapital steg i 2010 til DKK 300,0 mio. (2009: DKK 232,2 mio.), svarende til en soliditetsgrad på 53,8% (2009: 43,1%). Columbus IT vil i 2011 accelerere arbejdet med at cementere selskabets platform for øget vækst og profitabilitet på længere sigt. De projekter og initiativer, der blev igangsat i efteråret 2010, vil blive intensiveret i 2011, hvilket vil medføre væsentlige udgifter for koncernen. I 2011 er det således planen, at bruge ca. DKK 20 mio. på interne projekter, hvoraf de ca. DKK 13 mio. vil påvirke driften i form af øgede omkostninger. Dette medfører at EBITDA i 2011 forventes i niveauet DKK 55 mio. eller 10% over Omsætningen forventes i niveauet DKK 930 mio. Ledelsens beretning 11

12 Hoved- og nøgletal DKK mio Resultatopgørelse Nettoomsætning 867,4 835,7 990,6 892,4 735,7 Eksterne projektomkostninger -235,3-214,9-259,1-250,2-204,9 Bruttoresultat 632,1 620,8 731,4 642,2 530,8 Personaleomkostninger og vederlæggelse -451,4-440,9-494,9-438,0-360,9 Andre eksterne omkostninger -132,2-145,2-172,8-153,8-147,8 Andre driftsindtægter 2,8 1,0 1,4 1,0 14,8 Andre driftsomkostninger -1,1-0,4-4,6-0,3-0,7 EBITDA 50,1 35,4 60,6 51,0 36,2 Afskrivninger -22,7-23,1-24,9-18,6-14,0 EBITA 27,4 12,2 35,7 32,4 22,2 Nedskrivninger af goodwill 0,0-17,5-11,8-1,5-1,8 EBIT 27,4-5,3 23,9 31,0 20,4 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder -0,2 0,2 0,3 0,3-0,1 Finansielle poster, netto -1,0-4,9-7,9-6,1-5,2 Resultat før skat 26,2-10,0 16,3 25,1 15,1 Skat af årets resultat -12,6-7,6 6,9-4,4 12,0 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 13,6-17,6 23,3 20,7 27,1 Årets resultat af ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0-15,0-6,9 Årets resultat 13,6-17,6 23,3 5,7 20,2 Fordeles således: Moderselskabets aktionærer 11,4-18,6 24,4 5,3 21,2 Minoritetsinteresser 2,2 1,0-1,1 0,4-1,0 13,6-17,6 23,3 5,7 20,2 Balance Langfristede aktiver 239,3 245,6 259,8 250,0 256,1 Kortfristede aktiver 296,2 269,3 300,5 326,3 287,7 Aktiver i alt 535,5 515,0 560,3 576,3 543,8 Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 287,8 222,1 234,4 214,0 201,1 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 12,2 10,1 9,8 11,6 10,9 Forpligtelser 235,5 282,8 316,1 350,7 331,8 Passiver i alt 535,5 515,0 560,3 576,3 543,8 Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet, videreførte aktiviteter 9,6 65,0 15,2 38,8 16,9 Pengestrøm fra driftsaktivitet, ikke-videreførte aktiviteter 0,0 0,0 0,0-13,3-5,2 Pengestrøm fra investering, netto -3,0-8,9-34,9-7,8-29,6 Pengestrøm fra finansiering -7,7-46,0 15,7-1,7 27,2 Pengestrøm i alt -1,1 10,1-4,0 16,0 9,3 Nøgletal EBITDA-margin 5,8% 4,2% 6,1% 5,7% 4,9% Overskudsgrad (EBIT-margin) 3,2% -0,6% 3,3% 3,5% 2,8% Soliditetsgrad 53,8% 43,1% 41,8% 37,1% 37,0% Egenkapitalens forrentning 4,7% -8,2% 11,8% 2,6% 13,9% Gennemsnitlige antal aktier, i tusinder Indre værdi pr. aktie (BVPS) 2,72 2,72 3,01 2,73 2,69 Resultat pr. aktie (EPS) 0,12-0,23 0,31 0,07 0,28 Cash Flow pr. aktie 0,10 0,82 0,49 0,49 0,39 Aktiekurs ultimo 2,46 2,30 2,40 6,15 8,10 Antal medarbejdere ultimo året De angivne nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2010". Sammenligningstallene for tidligere år er korrigeret således, at resultaterne af de ikke-videreførte aktiviteter præsenteres som en særskilt post, ligesom oversigten over pengestrømmen er tilrettet som følge af ændringer i praksis "Cash flow pr. aktie" er som følge af aktieemissionen til kurs 1,9 pr. aktie i juli 2010 beregnet ved anvendelse af en justeringsfaktor på 0, Ledelsens beretning

13 Udviklingen i 2010 Resultatopgørelsen Columbus ITs nettoomsætning udgjorde DKK 867,4 mio. (2009: DKK 835,7 mio.), svarende til en stigning på 4%. Justeret for udviklingen i valutakurser, stiger omsætningen 1% i I omsætningen for 2009 indgår salget til Microsoft af en To-Increase brancheløsning til retail (RCM) med DKK 27 mio. Korrigeres der for denne omsætning i 2009 er omsætningen, justeret for udvikling i valutakurser, steget med 4% i Koncernens væsentligste omsætningskilder er salg af konsulentydelser, salg af software og vedligeholdelsesabonnementer til Microsofts forretningssystemer, samt salg af egenudviklet software og abonnementer knyttet hertil. 867,4 835, Omsætning Andet Vedligehold Software Konsulentydelser Omsætning Udvikling mdkk mdkk Software 141,7 151,4-6% Vedligehold 167,4 144,3 16% Konsulentydelser 541,5 521,5 4% Andet 16,8 18,5-9% Total 867,4 835,7 4% Omsætningen fra salg af softwarelicenser faldt i 2010 til DKK 141,7 mio. (2009: DKK 151,4 mio.), svarende til et fald på 6%. I omsætningen for 2009 indgår førnævnte salg til Microsoft af en To-Increase brancheløsning til retail (RCM) med DKK 27 mio. Ses der bort fra denne omsætning i 2009, er salget af softwarelicenser steget med 14%. Stigningen i salget af softwarelicenser for Microsoft Dynamics AX er den primære årsag til stigningen, idet salget af Microsoft NAV licenser har været vigende. Omsætningen fra salg af vedligeholdelsesabonnementer steg i 2010 til DKK 167,4 mio. (2009: DKK 144,3 mio.), svarende til en stigning på 16%. Justeret for udviklingen i valutakurser, stiger omsætningen i vedligeholdelsesabonnementer ligeledes med 16% i Justeret for udviklingen i valutakurser, stiger omsætningen i konsulentydelser ligeledes med 4%. Omsætningen fra salg af konsulentydelser, skal især ses i lyset af, at det gennemsnitlige antal ansatte falder med 10% i forhold til Koncernens Microsoft Dynamics AX-relaterede omsætning steg med 12% og udgjorde i 2010 DKK 623,6 mio., svarende til 72% af koncernens samlede omsætning. Den Microsoft Dynamics NAV-relaterede omsætning faldt med 18% og udgjorde i 2010 DKK 145,5 mio., svarende til 17% af koncernens samlede omsætning. Personaleomkostninger og vederlæggelser steg til DKK 451,4 mio. i 2010 (2009: DKK 440,9 mio.), svarende til en stigning på 2%. Justeret for udviklingen i valutakurser, er personaleomkostninger uændret i forhold til Udviklingen i personaleomkostninger skal ses i lyset af, at det gennemsnitlige antal ansatte er faldet med 10% til 893 i 2010 fra 996 i Andre eksterne omkostninger er faldet til DKK 132,2 mio. (2009: DKK 145,2 mio.), svarende til et fald på 9%. Justeret for udviklingen i valutakurser, falder andre eksterne omkostninger ligeledes med 9%. Omkostningsfaldet er skabt gennem et generelt fokus på omkostningerne. Ledelsens beretning 13

14 6% 2% 4% 0% 9% 33% Norden 294 Vesteuropa 153 Østeuropa % 46% Norden 397 Vesteuropa 159 Østeuropa 161 Nordamerika 78 Nordamerika % To-Increase 52 Moderselskab 15 19% To-Increase 36 Moderselskab 2 17% Geografisk fordeling af medarbejdere % Fordeling af omsætning 2010 (DKK mio.) 6% 2% 9% 33% Norden 294 Vesteuropa 153 Østeuropa 292 Nordamerika 78 Omsætning EBITDA Antal medarbejdere To-Increase 52 (DKK mio.) (DKK mio.) (pr. 31. december) Moderselskab % ISV 36,4 58,4 18,4 17% 25, Norden 396,7 384,0 Geografisk 42,9 fordeling af medarbejder 41, Vesteuropa 158,6 133,8 5,4 0, Østeuropa 161,1 163,9 6,9 0, Nordamerika 112,5 95,6 10,8-2, Moderselskab 2,0 0,0-34,3-30, Total 867,4 835,7 50,1 35, Resultat før afskrivninger (EBITDA) steg til DKK 50,1 mio. i 2010 (2009: DKK 35,4 mio.), svarende til en stigning på 42%. Justeret for udviklingen i valutakurser, stiger EBITDA med 15% i I EBITDA for 2009 indgår salget af en To-Increase brancheløsning til retail (RCM) til Microsoft med en avance på DKK 12 mio. Korrigeres der for denne avance i 2009 er EBITDA, justeret for udvikling i valutakurser, steget med 75% i Resultat før goodwillnedskrivninger (EBITA) blev i 2010 DKK 27,4 mio. (2009: DKK 12,2 mio.), svarende til en stigning på 124%. Der er i 2010 ikke nedskrevet på goodwill (2009: DKK 17,5 mio.). Justeret for udviklingen i valutakurser, stiger EBITA med 49% i I EBITA for 2009 indgår salget af en To-Increase brancheløsning til retail (RCM) til Microsoft med en avance på DKK 12 mio. 14 Ledelsens beretning

15 Koncernens finansielle poster udgjorde i 2010 en nettoudgift på DKK 1,0 mio. (2009: DKK - 4,9 mio.), svarende til et fald på 80%. Reduktionen er dels grundet i reducerede renteomkostninger, som følge af reduceret gæld, og dels som følge af en stigning i kursgevinster på gæld og fordringer i fremmed valuta. Skat af årets resultat samt regulering af udskudt skat i koncernen bevirker, at Columbus ITs beregnede skat for 2010 udgør en nettoudgift på DKK 12,6 mio. (2009: DKK 7,6 mio.). Årets resultat blev DKK 13,6 mio. i 2010, (2009: DKK -17,6 mio.). Balancen Koncernens samlede balance udgjorde pr. 31. december 2010 DKK 535,5 mio. (2009: DKK 515,0 mio.), svarende til en stigning på 4%. Koncernen har pr. 31. december 2010 i alt goodwill for DKK 157,3 mio., (2009: DKK 154,5 mio.), svarende til en stigning på 2%. Stigningen skyldes kursreguleringer på goodwill indregnet i datterselskaber. Koncernen har pr. 31. december 2010 i alt udviklingsprojekter for DKK 46,7 mio. (2009: DKK 43,3 mio.), svarende til en stigning på 8%. Koncernens udviklingsprojekter udføres i al væsentlighed i koncernens udviklingsselskab To-Increase. Den væsentligste baggrund for stigningen i udviklingsprojekter er udvikling af en Retail logistik løsnin indgår som element af koncernens industriløsninger, men som også er tilgængelig for To- Koncernen har pr. 31. december 2010 i alt tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser på DKK 173,8 mio. (2009: DKK 152,6 mio.), svarende til en stigning på 14%. Stigningen i koncernens tilgodehavender, skyldes at koncernens omsætning i december måned 2010 er 20% højere end samme periode i Koncernen har i regnskabsåret haft fokus på nedbringelse af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, hvilket vil fortsætte i Koncernen har pr. 31. december 2010 i alt igangværende arbejder for DKK 21,4 mio., (2009: DKK 22,6 mio.), svarende til et fald på 5 %. Datterselskaberne har haft fokus på at nedbringe pengebindingerne i igangværende arbejder, via fakturering til kunder. Dette fokus vil blive bibeholdt i Egenkapital Den samlede egenkapital var ved udgangen af 2010 DKK 300,0 mio. (2009: DKK 232,2 mio.), svarende til en stigning på 29%. Soliditetsgraden er steget til 53,8% mod 43,1% ved udgangen af I juli 2010, udvidede Columbus IT aktiekapitalen ved en aktieemission med 26,4 mio. nye aktier af nominelt 1,25 kr., svarende til en nominel værdi på DKK 33,0 mio. Der henvises til meddelelse nr. 17/2010 af 20. juli Selskabet er ved denne udvidelse blevet tilført nettoprovenu på DKK 47,4 mio. Ved udgangen af 2010 ejede Columbus IT egne aktier svarende til 0,0002% af aktiekapitalen. Pengestrømme og likviditetsudvikling Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde i 2010 DKK 9,6 mio. (2009: DKK 65,0 mio.), svarende til et fald på 85 %. Pengestrømmene er positivt påvirket af et markant højere EBITDA i 2010 på DKK 50,1 mio. (2009: DKK 35,4 mio.). Nettotilgang på udviklingsprojekter påvirker pengestrømmene negativt med DKK 18,5 mio. (2009: DKK -8,4 mio.). Endvidere påvirkes pengestrømmen negativt af ændringerne i arbejdskapitalen der i 2010 udgjorde DKK 22,5 mio. mod en positiv påvirkning i 2009 på DKK 38,1 mio. Ændringen i nettoarbejdskapitalen skyldes en væsentlig højere omsætning af både konsulentydelser og software i december 2010 i forhold til samme periode i Da de væsentligste omkostninger til generering af salg er lønomkostninger, medfører dette en væsentlig binding i tilgodehavender fra salg, der ikke modsvares af en tilsvarende stigning i leverandørgæld. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde i 2010 DKK -3,0 mio. (2009: DKK -9,0 mio.). Forbedringen skyldes fortrinsvist at selskabet ikke har foretaget opkøb af dattervirksomheder og aktiviteter i Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde i 2010 DKK -7,7 mio. (2009: DKK -46,0 mio.). Kapitalforhøjelsen i juli 2010 tilførte koncernen netto DKK 47,4 mio. I 2010 blev der afdraget DKK 54,5 mio. på koncernens samlede kreditter (2009: DKK 51,2 mio.). Columbus ITs likvide beholdninger udgjorde DKK 68,4 mio. pr. 31. december 2010 (2009: DKK 66,3 mio.), svarende til en stigning på 3%. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder siden den 31. december 2010, som er af væsentlig betydning for vurderingen af koncernens økonomiske stilling og omsætning. Udviklingen i januar og februar 2011 er i overensstemmelse med selskabets forventninger. Ledelsens beretning 15

16 Udvikling i segmenterne VAR - Norden Udvikling Omsætning mdkk mdkk Software 37,3 36,9 1% Vedligehold 69,4 66,8 4% Konsulentydelser 286,4 273,1 5% Andet 3,6 7,2-50% Total 396,7 384,0 3% VAR - Vesteuropa Udvikling Omsætning mdkk mdkk Software 28,9 20,4 41% Vedligehold 30,9 20,4 52% Konsulentydelser 95,4 88,3 8% Andet 3,5 4,7-27% Total 158,6 133,8 19% Omsætningen i Norden steg i 2010 til DKK 396,7 mio. (2009: DKK 384,0 mio.), svarende til en stigning på 3%. Den relativt beskedne omsætningsvækst i Norden, skal ses i lyset af et uændret gennemsnitligt antal medarbejdere i året. I det norske datterselskab steg omsætningen i 2010 til DKK 104,8 mio. (2009: DKK 83,9 mio.), svarende til en stigning på 25%. Justeret for valutakursudviklingen er omsætningsvæksten i det norske selskab 15% i Norge er således blevet et af koncernens 3 selskaber med en omsætning over DKK 100 mio. Omsætningen i det danske datterselskab faldt i 2010 til DKK 291,9 mio. (2009: DKK 300,1 mio.), svarende til et fald på 3%, primært forårsaget af vigende omsætning relateret til Microsoft Dynamics NAV samt, at det har været vanskeligere at generere nysalg på det danske marked, som i forhold til alle øvrige markeder er et markant mere mættet marked af Microsoft Dynamics produkter. Regionen bidrog med 46% af koncernens samlede omsætning i 2010 (2009: 46%). Regionens EBITDA steg i 2010 til DKK 42,9 mio. (2009: DKK 41,2 mio.), svarende til en stigning på 4%. EBITDA i det norske datterselskab steg i 2010 til DKK 16,5 mio. (2009: DKK 9,7 mio.), svarende til en stigning på 70%. Justeret for valutakursudviklingen er væksten i EBITDA i det norske datterselskab 57%. EBITDA i det danske datterselskab faldt i 2010 til DKK 26,4 mio. (2009: DKK 31,5 mio.), svarende til et fald på 16%. Faldet skyldes primært ovennævnte vigende salg af både licenser og konsulentydelser relateret til Microsoft Dynamics NAV, samt det forhold, at der har været væsentlige omkostninger i forbindelse med personaletilpasninger. Omsætningen i Vesteuropa steg i 2010 til DKK 158,6 mio. (2009: DKK 133,8 mio.), svarende til en stigning på 19%. Lokomotiverne bag omsætningsstigningen i Vesteuropa er det engelske datterselskab med en vækst på 42%, og det hollandske datterselskab med en vækst på 21%. I det franske datterselskab er omsætningen uændret i forhold til Den realiserede omsætning skal ses i lyset af en tilpasning i det gennemsnitlige antal af medarbejdere, der i regnskabsåret er faldet med 15%. I det spanske datterselskab er der realiseret en mindre omsætningstilbagegang på 6%, primært grundet de makroøkonomiske forhold i landet. Regionen bidrog med 18% af koncernens samlede omsætning i 2010 (2009: 16%). Regionens EBITDA steg i 2010 til DKK 5,4 mio. (2009: DKK 0,1 mio.). EBITDA i det engelske datterselskab steg i 2010 til DKK 13,5 mio. (2009: DKK 10,6 mio.), svarende til en stigning på 27%. Justeret for valutakursudviklingen er EBITDA i selskabet steget med 22% i EBITDA i det franske datterselskab er i 2010 realiseret med DKK -9,8 mio. (2009: DKK -11,3 mio.). Underskuddet har været markant større end forventet, idet restruktureringsprocessen i det franske datterselskab har været vanskeligere end først antaget. Restruktureringsprocessen er ved udgangen af 2010 ikke endelig afsluttet, men ledelsen vurderer at det i 2011 er muligt at øge indtjeningen markant i det franske datterselskab. 16 Ledelsens beretning

17 VAR-Østeuropa Udvikling Omsætning mdkk mdkk Software 40,2 37,2 8% Vedligehold 30,5 23,8 28% Konsulentydelser 87,9 99,6-12% Andet 2,6 3,2-20% Total 161,1 163,9-2% Omsætningen i Østeuropa faldt i 2010 til DKK 161,1 mio. (2009: DKK 163,9 mio.), svarende til et fald på 2%. Omsætningen skal ses i lyset af, at det gennemsnitlige antal medarbejdere for regionen er reduceret med 25% fra 409 i 2009 til 306 i Omsætningen i det russiske datterselskab steg i 2010 til DKK 86,9 mio. (2009: DKK 79,7 mio.), svarende til en stigning på 9%. Justeret for valutakursudviklingen er omsætningen i det russiske selskab faldet med 1%. Omsætningen skal ses i lyset af, at det gennemsnitlige antal medarbejdere for selskabet er reduceret med 27% i året. Det er primært det litauiske datterselskab som er årsag til omsætningsfaldet i regionen, idet omsætningen i 2010 faldt til DKK 18,1 mio. (2009: DKK 29,9 mio.), svarende til et fald på 39%. Justeret for valutakursudviklingen er omsætningen i selskabet ligeledes faldet med 39%. Markedet i Litauen har været hårdt presset af økonomien, som endnu lider efter kreditkrisen. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i det litauiske selskab er tilpasset som konsekvens heraf, og er således reduceret med 43% i året. Omsætningen i det estiske datterselskab forblev uændret i 2010 i forhold til 2009, og udgjorde DKK 26,9 mio. (2009: DKK 27,0 mio.). Regionen bidrog med 19% af koncernens samlede omsætning i 2010 (2009: 20%). Regionens EBITDA steg i 2010 til DKK 6,9 mio. (2009: DKK 0,4 mio.). EBITDA i det russiske datterselskab steg i 2010 til DKK 1,5 mio. (2009: DKK 1,4 mio.), svarende til en stigning på 8%. Justeret for valutakursudviklingen er EBITDA i selskabet faldet med 17%. I det litauiske datterselskab er der realiseret et EBITDA i 2010 på DKK -2,3 mio. (2009: DKK -3,4 mio.). Baggrunden for underskuddet er den fortsat vanskelige økonomi, samt at der i året er realiseret en række fratrædelsesomkostninger til medarbejdere. VAR - Nordamerika Udvikling Omsætning mdkk mdkk Software 22,4 16,8 33% Vedligehold 24,8 20,6 21% Konsulentydelser 61,8 54,9 12% Andet 3,6 3,3 9% Total 112,5 95,6 18% Omsætningen i Nordamerika steg i 2010 til DKK 112,5 mio. (2009: DKK 95,6 mio.), svarende til en stigning på 18%. Justeret for valutakursudviklingen, er omsætningen steget med 12%. Regionen bidrog med 13% af koncernens samlede omsætning i 2010 (2009: 11%). Regionens EBITDA steg i 2010 til DKK 10,8 mio. (2009: DKK -2,0 mio.) Omsætningen i det polske datterselskab steg i 2010 til DKK 18,4 mio. (2009: DKK 17,2 mio.), svarende til en stigning på 7%. Justeret for valutakursudviklingen er omsætningen i det polske selskab faldet med 1%. Ledelsens beretning 17

18 ISV - To-Increase Udvikling Omsætning mdkk mdkk Software 13,5 40,7-67% Vedligehold 12,1 11,3 6% Konsulentydelser 10,5 5,9 78% Andet 0,3 0,4-24% Total 36,4 58,4-38% Omsætningen i koncernens softwareselskab, To-Increase, faldt i 2010 til DKK 36,4 mio. (2009: DKK 58,4 mio.), svarende til et fald på 38%. EBITDA i To-Increase faldt i 2010 til DKK 18,4 mio. (2009: DKK 25,9 mio.), svarende til et fald på 29%. Såvel omsætning som EBITDA i To-Increase, var i 2009 positivt påvirket af salget af selskabets retail-brancheløsning, RCM, til Microsoft for DKK 27 mio. med en fortjeneste på DKK 12 mio. Korrigeret for dette salg, stiger omsætningen i 2010 med 16% i forhold til 2009, mens EBITDA stiger med 32%. Selskabet bidrog med 4% af koncernens samlede omsætning i 2010 (2009: 7 %). 18 Ledelsens beretning

19 I 2011 vil Columbus IT yderligere positionere sig som den førende, globale leverandør af komplette branchespecifikke forretningsløsninger målrettet virksomheder inden for detailhandel, fødevareproduktion og distribution, samt projektorienteret produktion. Forventninger til 2011 Columbus IT udvikler og implementerer forretningsløsninger, der øger kundernes effektivitet, markedsposition og dermed lønsomhed. Virksomheden ønsker at sikre sig en position som den mest innovative og førende leverandør af forretningsløsninger til veldefinerede og udvalgte brancher. Derfor investerer Columbus IT i de kommende år yderligere i udvikling af tre komplette branchespecifikke forretningsløsninger målrettet virksomheder inden for detailhandel, fødevareproduktion og distribution, samt inden for projektorienteret produktion. Målsætningen er at tilbyde unikke og komplette forretningsløsninger baseret på branchespecifiksammensat af Columbus ITs egne branchepakkeløsninger Industry Solutions Sets af branchetilrettede softwareløsninger fra To-Increase og af software fra Microsofts Dynamics. Inden for de tre brancher arbejder de enkelte virksomheder i vid udstrækning med identiske overordnede værdikæder og forretningsprocesser. Meget branchespecifik funktionalitet kan derfor genanvendes, og standardiseret branchesoftware vil understøtte 80-90% af kundens behov. Skræddersyede tilpasninger til den enkelte kunde vil kun i begrænset omfang være nødvendigt, hvor der er tale om forretningskritiske forhold eller hvor virksomheden udnytter IT til at differentiere sig fra sine konkurrenter. Udviklingsarbejdet i Columbus IT og To-Increase planlægges, udføres og koordineres i tæt samarbejde med Microsoft d- mond, USA, samt i tæt samarbejde med virksomhedens nuværende lange liste af referencekunder inden for de enkelte brancher. Det forventes, at yderligere satsning på disse brancheløsninger vil give Columbus IT og To-Increase en betydelig konkurrencefordel som global udbyder af software og services. På den baggrund investeres der i en styrkelse af positionen på det nordamerikanske marked, der repræsenterer langt den største del af det globale midt-marked for forretningsløsninger. De omfattende investeringer afspejler kundernes efterspørgsel efter standardiserede brancheløsninger baseret på Microsoft infrastruktur med et attraktivt forhold mellem pris og ydelse. For vore kunder medfører strategien mere målrettede forretningsløsninger til en lavere samlet levetidspris via: Hurtigere implementering Mindre risiko Bedre pris Højere ROI Billigere vedligeholdelse Billigere uddannelse For Columbus IT giver strategienmulighed for øget vækst og profitabilitet via: Gensalg af udviklet software Optimering af leverancesystemet på tværs af landene Standardiseret implementeringsforløb Lettere adgang til rekruttering og uddannelse af medarbejdere Forbedret risikostyring Mulighed for geografisk og organisk skalering Det er Columbus ITs målsætning at kunne tilbyde internationale kunder global implementering af branchespecifikke forretningsløsninger, og virksomheden ønsker derfor at opnå kritisk masse i de væsentligste lande i Nordamerika, Vesteuropa og Østeuropa. Ledelsens beretning 19

20 Vi forventer væsentlig vækst på primært det nordamerikanske og vesteuropæiske marked, og moderat fremgang i efterspørgslen på de øvrige markeder. Vækstpotentialet er stort i Asien inden for de brancher, som Columbus IT har valgt at fokusere på. Columbus IT servicerer på nuværende tidspunkt dette marked via partnere. Branchen forventes at byde på ændringer i løbet af året, idet en række af de større konkurrenter i 2010 har haft vanskeligt ved at tjene penge eller har vanskeligt ved at servicere en væsentlig gældsbyrde. Dette forhold kan lægge et fortsat pres på priserne i visse regioner, men er samtidig også en fordel da adgangen til ressourcer øges. Columbus IT vil i 2011 accelerere arbejdet med at cementere selskabets platform for øget vækst og profitabilitet på længere sigt. De projekter og initiativer, der blev igangsat i efteråret 2010, vil blive intensiveret i 2011, hvilket vil medføre væsentlige udgifter for koncernen. Columbus IT fik over sommeren 2010 tilført DKK 47 mio. ved en kapitaltilførsel. Pengene skulle anvendes dels til interne projekter rettet mod en yderligere vertikalisering og dermed effektivisering, dels til opkøb/nyetablering. I 2011 er det således planen, at bruge ca. DKK 20 mio. på interne projekter, hvoraf de ca. DKK 13 mio. vil påvirke driften i form af øgede omkostninger. Dette medfører at EBITDA i 2011 forventes i niveauet DKK 55 mio. eller 10% over Omsætningen forventes i niveauet DKK 930 mio. 20 Ledelsens beretning

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs srategi og forretningsmodel

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Meddelelse nr. 2/2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulentvirksomhed på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst

Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst Meddelelse nr. 15, 217 Periodemeddelelse for første kvartal 217 25. april 217 Meddelelse nr. 15/217 Periodemeddelelse for 1. kvartal 217 Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst Columbus

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10/2008. Halvårsrapport. 1. halvår 2008

Meddelelse nr. 10/2008. Halvårsrapport. 1. halvår 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Halvårsrapport 1. halvår 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til internationale

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2009. Halvårsrapport. 1. halvår 2009

Meddelelse nr. 8/2009. Halvårsrapport. 1. halvår 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Halvårsrapport 1. halvår 2009 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulentvirksomhed på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2006. Halvårsrapport. 1. halvår 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2006. Halvårsrapport. 1. halvår 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2006 Halvårsrapport 1. halvår 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2008. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2008. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2008 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Igen et år med fremgang 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2008 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal 11

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Investordagen 22. september 2015 2 AGENDA Præsentation af Columbus Columbus turnaround Værdi til aktionærerne Spørgsmål COLUMBUS HVEM VI ER Global

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2007 blev igen et godt år for Gyldendal-koncernen. Den realiserede omsætning blev på 878 mio. kr. mod 773 mio. kr. i 2006. Resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Columbus leverer indtjeningsvækst 1 på 71%

Columbus leverer indtjeningsvækst 1 på 71% Meddelelse nr. 29, 2016 Periodemeddelelse for tredje kvartal 2016 2. november 2016 Meddelelse nr. 29/2016 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2016 Columbus leverer indtjeningsvækst 1 på 71% Columbus leverer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere