DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby"

Transkript

1 DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/ / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé SuperGros A/S har den 12. marts 2004 anmeldt virksomhedens overtagelse af Sam-Gros A/S logistikfunktion. Begge selskaber er dagligvaregrossister. SuperGros A/S leverer dagligvarer til detailhandlen i Danmark, herunder bl.a. SuperBest-kæden, de tre Spar-kæder, Prima-kæden og Rema Sam-Gros A/S leverer dagligvarer til DK Benzinbutikkerne i Danmark. De deltagende virksomheders omsætninger overskrider tærskelværdierne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. Der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. KONKURRENCESTYRELSEN Nørregade København K Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Parterne finder, at markedet bør afgrænses bredt, dvs. omfattende alle grossister inkl. kapitalkæderne. Parterne har imidlertid også angivet markedsandelene på et snævert marked, dvs. hvor kun de åbne kæder medtages, såfremt styrelsen ikke accepterer parternes brede afgrænsning. Styrelsen har valgt i denne sag ikke at foretage en dyberegående analyse af det relevante marked. Det skyldes, at selv hvis man afgrænser markedet snævert, hvorved SuperGros A/S efter fusionen har en anslået markedsandel på 45 %, vil fusionen ikke føre til, at der skabes eller styrkes en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Som følge heraf har Konkurrencestyrelsen godkendt fusionen, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Parterne har anmeldt en samhandelsaftale mellem SuperGros A/S og SamGros A/S som accessorisk. Konkurrencestyrelsen vurderer, at samhandelsaftalen er accessorisk til fusionen. Afgørelse Det meddeles parterne, at SuperGros A/S overtagelse af Sam-Gros A/S logistikfunktion udgør en fusion i henhold til konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. De deltagende virksomheders omsætninger overskrider tærskelværdierne i 3. april 2004 får Konkurrencestyrelsen ny adresse og telefonnummer: Nyropsgade København V Tlf

2 2/5 konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, og fusionen er derfor omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Det meddeles parterne, at fusionen kan godkendes i henhold til konkurrencelovens 12 c, stk. 2, idet fusionen ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Det meddeles parterne, at samhandelsaftalen, der er indgået mellem SuperGros A/S og Sam-Gros A/S i forbindelse med fusionen vurderes som accessorisk til fusionen. Sagsfremstilling Indledning SuperGros A/S har den 12. marts 2004 anmeldt virksomhedens overtagelse af Sam-Gros A/S logistikfunktion til Konkurrencestyrelsen. Overtagelsen skal ifølge aftalen ske pr. 1. juni Parterne forventer, at fusionen vil give stordriftsfordele med hensyn til bl.a. indkøb og logistik, hvilket vil føre til lavere priser for Sam-Gros A/S kunder. Sam-Gros A/S kunder vil herefter stå stærkere i konkurrencen med de øvrige butikker på detailmarkedet, først og fremmest butikker tilknyttet COOP Danmark, Dansk Supermarked og Aldi. Parterne SuperGros A/S er en virksomhed i Dagrofa-koncernen (63 % de resterende aktier ejes af Centralkøb Holding A/S med 30 % og Samkøb K/S med 7 %), som igen er ejet af Skandinavisk Tobakskompagni A/S (55 %). SuperGros A/S havde i 2002 en omsætning i Danmark på [ ] og beskæftigede 654 medarbejdere. Sam-Gros A/S ejes af DK Benzin A/S, der igen ejes af DK Benzinforhandlerne. Sam-Gros A/S havde i 2002 en årlig omsætning i Danmark på omkring [ ] og beskæftigede 47 medarbejdere. Begge selskaber er dagligvaregrossister. SuperGros A/S leverer dagligvarer til detailhandlen i hele Danmark, herunder bl.a. til SuperBest-kæden, de tre Sparkæder, Prima-kæden og Rema Sam-Gros A/S leverer udelukkende dagligvarer til DK Benzinstationernes 236 butikker i hele landet. Fusionens art SuperGros A/S overtager ved fusionen Sam-Gros A/S logistikfunktion. Da SuperGros A/S således overtager kontrollen over dele af Sam-Gros A/S virksomhed, er der tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Sam-Gros A/S skal fortsat fungere som kædekontor for DK Benzinbutikkerne, således at Sam-Gros A/S også efter fusionen foretager sortimentsvalg og markedsføring samt forhandler og oppebærer markedsføringstilskud fra producenterne.

3 3/5 Idet de deltagende virksomheders årlige omsætninger i Danmark ligger over de i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, fastsatte grænser, er fusionen omfattet af lovens regler om fusionskontrol. Markedsbeskrivelse Salget af dagligvarer i Danmark foregår typisk gennem flere led fra producent til forbruger. Leddet mellem producent og grossist (producentmarkedet) er karakteriseret ved, at der findes en række producenter med stor markedsstyrke (fx Arla, Carlsberg, Danish Crown, Skandinavisk Tobakskompagni og Danisco) og en række grossister også med stor styrke (COOP Danmark, Dansk Supermarked og Dagrofa). Leddet mellem grossist og detailhandlende (grossistmarkedet) er kendetegnet ved, at de største aktører opererer inden for kæder, hvor de detailhandlende gennem aftaler (åbne kæder) eller ejerskab (kapitalkæder) er forpligtede eller tilskyndede til at handle i størst muligt omfang hos den udpegede grossist. I de åbne kæder vil den enkelte detailhandlende på grund af bindingerne ofte have vanskeligt ved at skifte grossist, hvis vedkommende kan få bedre betingelser hos en anden grossist. I kapitalkæderne kan butikkerne ikke selvstændigt vælge at skifte grossist. Det betyder, at konkurrencen mellem grossisterne om adgangen til de eksisterende butikker i de åbne kæder kan være træg, mens den i kapitalkæderne er ikke-eksisterende. Leddet mellem detailhandlende og forbruger (detailmarkedet) er kendetegnet ved mange aktører, idet der findes et stort antal dagligvareforretninger, og forbrugerne køber typisk ind hos forskellige udbydere. Aftalegrundlaget I forbindelse med fusionen er der indgået en aftale, der omhandler parternes samarbejde vedrørende overdragelsen af aktiviteter fra Sam-Gros A/S til SuperGros A/S. Det fremgår af denne aftale, at SuperGros A/S pr. 1. juni 2004 overtager Sam-Gros A/S aktiviteter, herunder først og fremmest Sam-Gros A/S kunder, varelagre, medarbejdere og lagerinventar. Endvidere er der indgået en samhandelsaftale mellem parterne. Denne aftale, som har en løbetid på 5 år, er en tillægsaftale til SuperGros A/S generelle samhandelsbetingelser. Aftalen er anmeldt som accessorisk til fusionen. Offentliggørelse og høring Oplysning om fusionens anmeldelse er offentliggjort på Konkurrencestyrelsens hjemmeside torsdag den 18. marts Med offentliggørelsen fulgte en opfordring til alle interesserede om at komme med bemærkninger til den planlagte fusion senest den 24. marts 2004 kl Der var ved fristens udløb ikke indkommet bemærkninger til fusionen.

4 4/5 Et udkast til denne afgørelse har været i høring hos sagens parter, jf. konkurrencelovens 15 a. Parterne har ved skrivelse af 1. april 2004 fremsendt deres bemærkninger. Parternes bemærkninger er indarbejdet i denne endelige udgave. Vurdering Afgrænsning af det relevante marked (konkurrencelovens 5 a) Nærværende fusionssag omhandler markedet mellem grossist og detailhandler (grossistmarkedet). Parterne har anført, at det relevante marked er markedet for dagligvaregrossisthandel i Danmark, hvor konkurrencen i detailleddet ikke kan isoleres fra grossistleddet. Parterne finder endvidere, at alle grossister, uanset om disse tilhører kapitalkæder eller er grossister for de frie kæder, skal indgå i det relevante marked. Parterne har imidlertid også anslået deres markedsandele på et marked udelukkende omfattende de åbne kæder (en snæver markedsafgrænsning). Det bemærkes, at parterne alene har angivet markedsandelene på det snævre marked for det tilfælde, at Konkurrencestyrelsen ikke accepterer parternes brede markedsafgrænsning. Konkurrencestyrelsen har i denne afgørelse ikke fundet det nødvendigt at foretage en dyberegående markedsanalyse. Det skyldes, at selv ved at vælge den snævre markedsafgrænsning, dvs. den, der giver SuperGros A/S den største markedsstyrke efter fusionen, vil fusionen, jf. nedenfor, ikke føre til, at der skabes eller styrkes en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Konkurrencelovens 12 c, stk. 2. I henhold til konkurrencelovens 12 c, stk. 2, skal en fusion, hvorved en eller flere virksomheder ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, godkendes. Hvis markedet afgrænses snævert, vil SuperGros A/S efter fusionen have en anslået markedsandel på 45 % 1. På trods af sin markedsstyrke vil SuperGros A/S dog ikke kunne handle uafhængigt på markedet. SuperGros A/S må til sine kunder, dvs. de detailhandlende, sælge til priser, som er konkurrencedygtige i forhold til disse kunders konkurrenter, dvs. de øvrige detailhandlende. Priskonkurrencen på detailmarkedet påvirker således prissætningen på grossistmarkedet. I lyset heraf vurderes fusionen ikke at ville føre til, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Inden fusionen havde SuperGros A/S en markedsandel på 39 %, og Sam-Gros A/S markedsandel var på 2,2 %. Samtidig med behandlingen af denne fusionssag behandler styrelsen også fusionen mellem SuperGros A/S og Chr. Kjærgaard A/S. Chr. Kjærgaard A/S har en markedsandel på 3 %. De to fusioner resulterer i en samlet markedsandel for SuperGros A/S på ca. 45 %. Det bemærkes, at de af parterne oplyste markedsandele alene er anslåede.

5 5/5 Konklusion På baggrund af ovenstående vurdering og med henvisning til konkurrencelovens 12 c, stk. 2, godkender Konkurrencestyrelsen SuperGros A/S anmeldte overtagelse af Sam-Gros A/S logistikfunktion. Accessoriske begrænsninger Aftaler indgået i forbindelse med en fusion, der begrænser parternes egen handlefrihed på markedet, og som ellers skulle vurderes i henhold til konkurrencelovens almindelige bestemmelser om konkurrencebegrænsninger, betragtes som accessoriske, hvis begrænsningerne er nødvendige for fusionens gennemførelse. Det betyder, at de skal vurderes i sammenhæng med fusionen, uanset hvorledes de i øvrigt ville blive behandlet efter konkurrencelovens 6. Finder Konkurrencestyrelsen ikke, at en eller flere af aftalens bestemmelser er accessoriske, skal disse vurderes efter de almindelige konkurrenceregler i det omfang, parterne anmelder dem. Sammen med anmeldelsen af fusionen har parterne søgt om, at samhandelsaftalen mellem SuperGros A/S og Sam-Gros A/S indgået i henhold til fusionsaftalens 4 vurderes som accessorisk 2. Samhandelsaftalen mellem SuperGros A/S og Sam-Gros A/S indeholder vilkår om prisgruppeplacering, kædetilskud, merkøbsbonus, gennemfaktureringsomsætning, markedsføringstilskud, kalkulationsregler for specialvarer, anbrud, indsigt i samhandelsrelaterede data, kædeadministrationstilskud, forsendelser på kædens vegne, bestillingsmateriale samt markedsføringssortiment. Parterne har anmeldt hele aftalen som accessorisk uden angivelse af, hvilke vilkår parterne anser som konkurrencebegrænsende. Videregivelse af samhandelsrelaterede data kan under visse omstændigheder være konkurrencemæssigt betænkeligt, idet det fx kan muliggøre, at konkurrenter koordinerer eller afpasser deres priser/avancer efter hinanden. Styrelsen har indhentet oplysning fra parterne om det konkrete indhold af denne bestemmelse. Parterne har blandt andet oplyst, at de samhandelsdata, der gives adgang til, ikke omfatter oplysninger vedrørende butikkernes videresalgspriser/avancer. På den baggrund anses samhandelsaftalen i sin helhed for accessorisk. Med venlig hilsen Søren Kåre Nielsen Fuldmægtig 2 SuperGros A/S generelle samhandelsbetingelser er anmeldt til Konkurrencestyrelsen. Det bemærkes, at denne sag fortsat afventer en afgørelse, og at behandlingen af nærværende fusionssag ikke skal ses som en samtidig behandling af SuperGros A/S generelle samhandelsbetingelser.

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

KONKURRENCERET JUNI 2002

KONKURRENCERET JUNI 2002 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661 Post Danmark A/S (advokat Martin André Dittmer og advokat Søren Zink) mod Konkurrencerådet (Procedurefuldmægtig

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

CBS Law Studies WP 2009-02

CBS Law Studies WP 2009-02 CBS Law Studies WP 2009-02 Den Konkurrenceretlige regulering af rabatter Adjunkt Christian Bergqvist, ph.d. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN-10: 87-992891-1-3 ISBN-13: 978-87-992891-1-0

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere