Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chapter 10 - liabilities (fortsat)"

Transkript

1 Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af begge typer 2. Omkring udskudt skat kunne følgende Forstå at skat blot er en omkostning i årsregnskabet Forstå forskellen mellem tidsmæssige afvigelser (res.opg.orienteret begreb) og midlertidige forskelle (balanceorienteret begreb) Forstå forskellen mellem permanente afvigelser og tidsmæssige afvigelser Forstå udtrykket skattepligtigt årsregnskabsresultat og forstå forskellen til skattepligtigt resultat. Forstå forskellen mellem skyldig skat metoden og udskudt skat metoden, herunder forstå at vi afsætter udskudt skat af de midlertidige forskelle (tidsmæssige afvigelser) Forstå hvor skatteposterne optræder i årsregnskabet Forstå forskellen mellem de to opgørelsesmetoder for udskudt skat: Gældsmetoden og udskydelsesmetoden Forstå Årsregnskabslovens regler om skat i regnskabet 3. Kende til grundlæggende regnskabsmæssige forhold om derivater og hedging

2 1. Leasing Virksomheder kan ofte lease aktiver fremfor at købe dem En ægte leasingkontrakt vil give leasingtageren (den som betaler for brug af aktivet) fleksibilitet Visse leasingaftaler er så ufleksible, at de stort set minder om et køb. De kan være ikke-annullerbare, langfristede og pålægge leasingtageren samtlige omkostninger ved brug af aktivet Privat billeasing (alm. i USA) er typisk så restriktiv, at den økonomiske realitet svarer til køb En ægte billeasing ville mere svare til at leje en bil

3 1. Leasing - (Fortsat) - Fin. leasing Hvis en leasingaftale er skruet sådan sammen, at den i bund og grund svarer til et køb på afbetaling, så bør den ud fra indhold fremfor formalia også behandles som køb i regnskabet. Ellers ville der være tale om en form for off-balance sheet finansiering Under visse betingelser kapitaliseres leasingaftaler derfor i leasingtagers regnskab (kaldet finansiel leasing) Kapitalisering betyder at indarbejde leasingaftalen som om den var et køb, dvs. registrere såvel et aktiv som en forpligtelse Som ved et køb afskrives aktivet, og leasingforpligtelsen forrentes og afdrages

4 1. Leasing (Fortsat) - operationel leasing Hvis leasingaftalen ikke minder om et køb, behandles den som en ægte leasingaftale (kaldet operationel leasing) I dette tilfælde behandles leasingbetalingerne som periodeomkostninger når de betales - naturligvis periodiserede Der registreres ikke noget aktiv eller langfristet forpligtelse som ved finansiel leasing

5 1. Leasing (Fortsat) -- Kriterier (USA!) US GAAP kræver kapitalisering hvis blot et af følgende kriterier er opfyldt: 1. Overførsel af ejd.ret ved udløb af leasingperiode 2. Aftalen indeholder fordelagtig køberet 3. Leasingaftalen løber over 75% af akt. brugstid ( life ) 4. PV af leasingbetalinger udgør 90% af fair markedsværdi (handelsværdi) Hvis ledelsen ønsker aftalen som operationel leasing laver de vilkårene så alle fire kriterier undgås I så fald vurderes den sidste bet. (90% af fair markedsværdi) som den mest restriktive/sværeste at komme udenom

6 1. Leasing -- Regnskabsmæs. behandling Operationel leasing eller ægte leasing: Hverken det leasede aktiv eller leasingforpligtelsen indarbejdes i regnskabet Leasing omkostning registreres når leasingbetalingerne foretages (periodiseret hvis betaling ikke falder sammen med regnskabsafslutningen) Finansiel leasing: Både et leasingaktiv og en leasingforpligtelse indarbejdes i balancen til nutidsværdien af de aftalte leasingydelser Når der foretages betalinger eller beløb periodiseres: Aktivet afskrives - Gælden amortiseres

7 2. Skyldig skat og Udskudt skat Regnskabsvejledning 14 afs. 17: Skat betales af virksomhedens skattepligtige indkomst, der opgøres på grundlag af reglerne i skattelovgivningen. Disse regler indebærer, at virksomheden inden for visse rammer kan vælge at fremrykke eller udskyde indkomster og fradrag og dermed sine skattebetalinger

8 2. Skyldig skat og Udskudt skat 47. Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, skal indregnes i balance og resultatopgørelse som hensatte forpligtelser. Herunder skal indregnes udskudt skat. I årsregnskabet opgøres det regnskabsmæssige resultat før skat på grundlag af den af virksomheden valgte regnskabspraksis => Ofte forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier/resultat

9 2. Skyldig skat og Udskudt skat Årsager til forskellen: Permanente afvigelser Tidsmæssige afvigelser

10 2. Skyldig skat og Udskudt skat Permanente afvigelser: En forskel mellem årsregnskabets resultat og skatteregnskabets resultat, som skyldes at visse indtægter/omkostninger kun indgår i et af regnskaberne De vil altså aldrig indgå i det andet regnskab Hvis der ikke fandtes permanente afvigelser, ville summen af skattepligtig indkomst være lig summen af årsregnskabets resultater før skat.

11 2. Skyldig skat og Udskudt skat Tidsmæssige afvigelser: Afvigelser mellem årsregnskabets resultat og skatteregnskabets resultat, som skyldes at visse indtægter/omkostninger, der samlet medtages i begge regnskaber med lige store beløb, indregnes på forskellige tidspunkter i de to regnskaber Tidsmæssige forskelle vil over virksomhedens levetid være lig 0.

12 2. Skyldig skat og Udskudt skat Skat i årsregnskabet Skat som en periodeomkostning (skyldig skat) Matching af skatteomkostning med tilhørerende indtægt

13 2. Skat som en periodeomkostning (skyldig skat metoden) Skat i resultatopgørelsen udgør de skattebetalinger, der skal foretages som følge af periodens skattepligtige indkomst Skyldig skat (det beløb, der skal betales til skattevæsnet som følge af periodens skattepligtige indkomst) afsættes under forpligtelser indtil betalingen foretages Udskudt skat oplyses i en note METODEN IKKE LÆNGERE TILLADT.

14 2. Periodisering af skat (udskudt skat metoden) Regnskabsvejledning 14 afs. 20: Det er i overensstemmelse med de grundlæggende regnskabsprincipper at foretage en periodisering af virksomhedens skatteudgifter og -indtægter, således at en transaktion eller begivenhed og den heraf afledte skatteeffekt påvirker årets resultat og egenkapitalen i samme år Dvs. har man i et år store driftsøkonomiske indtægter, bør den tilhørende (store) skat være med som en omkostning

15 2. Udskudt skat metoden Beregnet skat (af regnskabsresultatet): Årsregnskabets overskud før skat - Indtægter i årsregnskabet, som aldrig skal indgå i skatteregnskabet (ikke skattepligtige indtægter) + Omkostninger i årsregnskabet, som aldrig skal indgå i skatteregnskabet (ikke fradragsberettigede omkostninger) - Fradrag i årets skattepligtige indkomst, som aldrig skal indgå i årsregnskabet (skattemæssige reguleringsfradrag) Skattepligtigt årsregnskabsresultat = Den del af årsregnskabets resultat der på et eller andet tidspunkt skal betales skat af

16 2. Udskudt skat metoden Skattepligtigt årsregnskabsresultat * Skattesats = Beregnet skat Skyldig skat Ændring i udskudt skat Den del af den beregnede skat, der svarer til den skat der skal betales på baggrund af periodens skattepligtige indkomst Forskellen mellem skat for perioden beregnet efter den skattepligtige indkomst og beregnet skat

17 2. Udskudt skat metoden Sammenhængen mellem skattepligtigt årsregnskabsresultat og skattepligtig indkomst: Skattepligtigt årsregnskabsresultat +/- Tidsmæssige afvigelser = Skattepligtig indkomst

18 2. Udskudte skatteaktiver RV 14 afsnit 53: Udskudte skatteaktiver skal indregnes med den værdi, de forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening

19 2. Balanceorienteret tilgang til udskudt skat Ved balanceorienteret tilgang fokuseres på værdierne i balancen i årsregnskabet og i skatteregnskabet De midlertidige forskelle opgøres Midlertidig forskel er forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi Skattesats x midlertidige forskelle giver saldoen på udskudt skat Kan både være udskudt skatteforpligtelse, hvilket er typisk og udskudt skatteaktiv

20 2. Balanceorienteret tilgang til udskudt skat Skattepligtige midlertidige forskelle medfører udskudt skatteforpligtelse og opstår: Når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv er højere end den skattemæssige værdi Eks. Hvis en maskine blev realiseret til bogført værdi ville det udløse skat, hvis bogført værdi > skattemæssig værdi - der ville være en skattepligtig fortjeneste Når den skattemæssige værdi af en forpligtelse er højere end den regnskabsmæssige værdi

21 2. Balanceorienteret tilgang til udskudt skat Eks. På skattepligtige midlertidige forskelle: Anlægsaktiver afskrives langsommere regnskabsmæssigt end skattemæssigt Der foretages skattemæssig nedskrivning på eller fradrag af regnskabsmæssigt aktiverede udgifter En indtægt føres i resultatopgørelsen, før den indgår i den skattepligtige indkomst Et aktiv opskrives regnskabsmæssigt, uden at den skattemæssige værdi ændres tilsvarende

22 2. Balanceorienteret tilgang til udskudt skat Fradragsberettigede midlertidige forskelle medfører udskudt skatteaktiv og opstår: Når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv er lavere end den skattemæssige værdi Når den skattemæssige værdi af en forpligtelse er lavere end den regnskabsmæssige

23 2. Balanceorienteret tilgang til udskudt skat Antag at der netto er skattepligtige midlertidige forskelle ~ udskudt forpligtelse under hensættelser Midlertidige forskelle x skattesats giver saldoen på hensættelse til udskudt skat Årets beregnede skat i resultatopgørelsen = skyldig skat + stigning i udskudt skat fra primo til ultimo I langt de fleste tilfælde vil balanceorienteret metode give samme udskudte skat som den resultatopgørelse orienterede

24 2. Opgørelse af udskudt skat Ved opgørelse af udskudt skat anvendes den skatteprocent, som forventes at være gældende for de midlertidige forskelle i de regnskabsår, hvori de forventes udlignet, baseret på de skatteregler og de skatteprocenter, der er vedtaget eller i realiteten vedtaget inden regnskabsårets udløb

25 3. Derivater (afledte fin. instrumenter) Virksomhederne møder mange risici når de driver forretning: 1. Riskoen for at kunder stopper med at købe virksomhedens produkter og tjenesteydelser 2. Risikoen for at råmaterialer som bruges i produktionen stiger i pris efter at virksomheden bindende har forpligtet sig til at sælge til en fast pris 3. Risikoen for at valutakurser ændrer sig efter at virksomheden har indgået aftaler for faste beløb i udenlandsk valuta 4. Risikoen for at rentesatser vil ændre sig 5. Risikoen for at ansatte siger op eller pensioneres

26 3. Derivater (forts.) Virksomheden kan anskaffe derivater, som kan bruges til spekulation og sikring (hedging) Der skelnes mellem sikring af en post, som er udsat for en risiko for ændringer i markeds værdi ( fair-value-hedge) og sikring af en post som er udsat for risiko for at pengestrømmene vil ændre sig ( cash-flow-hedge ) Eks. Fair-value hedge: sikring af et tilgodehavende i DEM der skal betales om 3 mdr. f.eks. ved at sælge beløbet via en terminskontrakt Eks. Cash-flow-hedge: sikring af et variabelt forrentet lån f.eks. ved en renteswap. Da lånet er variabelt, vil kursværdien altid = kurs 100, dvs. ingen markedskurs risiko

27 3. Derivater (forts.) Den regnskabsmæssige behandling er internationalt på vej mod (ultrakort): Derivater værdiansættes til markedspris Ved spekulation føres værdiændring i resultatopgørelsen Ved fair-value hedging føres værdiændring på såvel det sikrede som derivatet i resultatopgørelsen => matching og evt. ineffektivitet i sikringen vil straks vise sig Ved cash-flow hedging føres værdiændringen på derivatet på egenkapitalen indtil den sikrede post realiseres. På dette tidspunkt føres værdiændringen på derivatet også i resultatopgørelsen => matching

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere