Fremtidens Parcelhuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Parcelhuse"

Transkript

1 BILAG 5 Fremtidens Parcelhuse opgørelse af energiforbrug i Lars Kristensen og Heidi Grønn Arvedsen Det Grønne Hus / Energitjenesten Vestergade 3C 4600 Køge 1

2 2

3 Fremtidens Parcelhuse opgørelse af energiforbrug i Formål De praktiske erfaringer med lavenergihuse er stadig forholdsvis begrænsede. For at kunne vurdere, hvorvidt lavenergihuse lever op til forventningerne er der foretaget en opgørelse af energiforbruget i ni af de opførte huse på Byggefeltet i Herfølge. Formålet med registreringerne var at kunne vurdere bygningernes aktuelle energimæssige egenskaber og opførsel. Derfor har det været nødvendigt at korrigere for beboernes adfærd med hensyn til varmtvandsforbrug, rumtemperatur og almindeligt ikke bygningsrelateret elforbrug, for derved at afgøre om de opførte boliger står mål med den beregnede energiramme og generelt lever op til kravene til lavenergibyggeri, som de var på opførelsestidspunktet. Energiforbruget i Fremtidens Parcelhuse skal vurderes på grundlag af baggrund og historie. Projektet tilhører 1.generation lavenergihuse, projekteret i 2004, med opførelse Metoder I ni huse blev der foretaget registreringer af totalt elforbrug, forbrug af bygnings-el, evt. naturgasforbrug, samt vand- og varmtvandsforbrug. Registreringerne blev foretaget ved både logninger og manuelle aflæsninger af målere. På baggrund af registreringerne blev der udarbejdet et normaliseret forbrug, som kan sammenlignes med henholdsvis den beregnede energiramme og bygningsreglementskravene til lavenergibyggeri, klasse 2. Installerede målere og loggere Som en del af projektet blev der installeret supplerende målerudstyr, således at det i de ni huse har været muligt at adskille elforbrug til bygnings-el (drift af varmepumper, ventilationsanlæg, solvarme, gasfyr, cirkulationspumper) fra elforbrug til den almindelige apparatbestand. Der blev desuden installeret målere på varmtvandsforbrug i alle huse Normalisering af energiforbrug Energiforbruget er normaliseret efter følgende model: 1. Bruttoenergiforbrug til varme er graddagekorrigeret. Gasforbrug er korrigeret til Nm 3 inden graddagekorrektion 2. På grundlag af målinger for varmtvandsforbrug korrigeres for dette i forhold til standardværdier i Be06. Det observerede varmtvandsforbrug er korrigeret relativt i forhold til de anlægsspecifikke forudsætninger i Be06 og det forudsatte varmtvandsforbrug i Be06 på 250 liter/m 2 år: aktuelt varmtvandsforbrug / 250 x Be06 beregnet varmtvandsforbrug = forbrug i kwh/ m 2 år 3. På grundlag af indeklimamålinger af indvendig rumtemperatur korrigeres for dette i forhold til forudsætningerne i Be06. Der er korrigeret med 10 % per grad afvigelse i forhold til forudsat rumtemperatur på 20⁰C (iflg. standardberegning foretaget på SBI, for lavenergihuse benyttes 10 %, for almindelige (ældre) huse benyttes 7 % som korrektionsfaktor). Grundlag for korrektionen er rumtemperaturen i perioden oktober til december På grundlag af varmtvandsforbrug, Be06 informationer om solfangeranlæg, samt solindstrålingen (ved Teknologisk Institut) i perioden september 2009 til august 2010, er der foretaget en beregning af solfangerproduktion i perioden (Beregningen er foretaget af Ivan Katic, Teknologisk Institut). Energiforbruget er korrigeret i forhold til den i Be06 forudsatte produktion, sammenlignet med den aktuelt beregnede. 5. Via 1-5 fremkommer et normaliseret bruttoenergiforbrug. 3

4 6. Normaliseret bruttoenergiforbrug er herefter tillagt forbrugt bygnings-el x 2,5. 7. Det normaliserede bruttoenergiforbrug, pkt. 6 bruges som sammenligningsgrundlag for henholdsvis sammenligning med den beregnede energiramme, med den beregnede korrigerede energiramme (Appendiks 1), samt med kravene til lavenergiklasse 2. Forbrugets fordeling Varmeforbruget er normaliseret med hensyn til graddage og indendørstemperatur, mens varmtvandsforbrug og bygnings-el er fremkommet ved direkte aflæsning af forbrugstal. I varmepumpehuse inkluderer bygningselforbrug alt elforbrug, dvs. også til opvarmning af vand. Dette for at kunne sammenligne til Be06 s måde at opgøre bygningsel på. Sammenligning med dansk normalforbrug af varme, el og vand Det normaliserede varmeforbrug og det direkte el- og vandforbrug er desuden sammenlignet med et dansk normalforbrug. Som sammenligningsgrundlag er brugt sammenhæng mellem boligareal og husstandens størrelse beskrevet i: Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor. (Gram- Hanssen, 2005) Økonomi På baggrund af det observerede forbrug og forbrugssammensætning er der beregnet en energiomkostning og ressourceomkostning til drift for de enkelte huse, samt gennemsnit for de undersøgte huse. Følgende priser er anvendt. El: 2,00 kr./kwh (Elpristavlen.dk, 2010). Svarende til forbrugerprisen ved forsyningspligtselskabet, årligt forbrug på kwh. Naturgas: 0,75 kr./kwh (Energitjenesten, 2010). Opgivelser ved nyt gasfyr. Vand: 48,5 kr./m 3 (Energiforsyningen.dk, 2010) CO 2 På baggrund af det observerede forbrug og forbrugssammensætning er der beregnet en CO 2 -emission for driften af de enkelte huse, samt et gennemsnit for de undersøgte huse. Følgende emissionsfaktorer er anvendt. El: 460 gram/kwh (Energinet.dk, 2010). Naturgas: 205 gram/kwh. Beregnet på grundlag af Energistatistik, 2007 (Energistyrelsen, 2009). Vand: 1,6 kwh el/m 3 (DANVA, 2010) Projektet Fremtidens Parcelhuse Projektet Fremtidens Parcelhuse har sit udgangspunkt i 2002, i et samarbejde mellem Køge Kommunes Agenda21 udvalg og Det Grønne Hus. I 2004 blev projektet etableret. Projektet blev støttet økonomisk af Fonden Realdania og af Fonden Nykredit, samt fagligt af Energitjenesten. I 2006 påbegyndte byggeriet. I 2007 flyttede de første beboere ind (se også Der blev stillet en række krav til boligprojekterne i Fremtidens Parcelhuse. Visionen var at have et område med mange forskellige energi- og miljøvenlige boliger. Forudsætningerne for området er beskrevet i Køge Kommunes lokalplan 5-22 (kan downloades på Kravene til boligerne blev formuleret i Køge Kriterierne. Køge Kriterierne er vedlagt som bilag til købsaftalen for grundende i Herfølge, og indeholder følgende krav: Husene skal have et lavt energiforbrug. Det blev i udgangspunktet sikret ved at husene skulle leve op til lavenergiklasse 2 i det daværende danske bygningsreglement (2006, BR08). 4

5 Husene skal svanemærkes, hvilket stiller en række krav til byggeprocessen, energiforbrug, ventilation, materialevalg samt at der er en vejledning til beboerne om miljørigtig brug og vedligeholdelse af huset. Som følge af kravene skal et svanemærket hus have minimum én energiklasse bedre end aktuelle minimumskrav i bygningsreglementet. Dvs. at et Svanemærket hus efter 1. januar 2011 skal opfylde lavenergiklasse 2015 (iflg. BR10) Der skal være grønt på grunden. Det sikres, ved krav til en biofaktor (SBi beregningsværktøj under grønne regnskaber) på mere end 0,6. Regnvand skal nedsives, genanvendes eller ledes til anlæg til regnvand Køge Kriterierne er udtryk for en fælles vilje til at kunne tilbyde parcelhuse, som er sunde og vedligeholdelsesvenlige, har en lille miljøbelastning, understøtter et lokalt naturindhold og har et markant lavt energiforbrug. 5

6 Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Hus 8 Hus 9 Basisoplysninger Projektet Fremtidens Parcelhuse Fremtidens Parcelhuse er en udstykning i Køge Kommune, nærmere bestemt Herfølge, ca. 7 km syd for Køge. Området rummer plads til 86 boliger. Medio 2010 er der bygget 50, heraf 38 parcelhuse og 12 rækkehuse. Tal i parentes ( ) angiver antallet af boliger der indgår i beregning af værdien. Kort over området findes i appendix 2. Størrelse Parcelhusene(32) er i gennemsnit 160 m 2, og rækkehusene(12) 96 m 2 Energiklasse og energiramme 48 boliger er lavenergiklasse 2, og 2 boliger er lavenergiklasse 1. Energirammen er i gennemsnit beregnet til 57,1 kwh/m 2 pr. år for klasse 2 (41), og 36,4 kwh/m 2 pr. år for klasse 1 (2) Varmesystem 27 boliger har gas, 23 boliger har varmepumpe, heraf 4 med jordvarme. Ventilation og varmegenindvinding 48 boliger har mekanisk ventilation, heraf har 17 aktiv varmegenindvinding til vand/luft, og 9 har passiv varmegenindvinding til luft, for 24 boliger er detaljer ikke kendt. 2 boliger har naturlig ventilation Vedvarende energi 10 boliger har solvarme, 5 boliger har solceller Evalueringsprojektet Ni af parcelhusene indgår i evalueringsprojektet. De ni huse er valgt ud fra følgende kriterier: Beboet af ejer i mere end et år, således at eventuelle indkøringsproblemer så vidt muligt var elimineret. Dermed skulle husene gerne repræsentere en almindelig driftssituation. Basisoplysninger og netto forbrugstal fremgår af tabel 1. Tabel 1: Basisoplysninger og forbrugstal for de ni huse som indgår i evalueringsprojektet. Basisoplysninger og forbrug Areal, m ,5 154,8 147, ,7 Personer i husstanden Solvarme, m 2 4,6 4, ,0 2,4 3,0 - - Varmekilde Gas+sol Gas+sol Vp Vp Gas+sol Vp+sol Gas+sol Gas Gas Elforbrug, ex. bygningsel, kwh/år Bygningsel, kwh/år Varmeforbrug, kwh/år Vandforbrug i alt, liter/person/døgn 68,0 90,6 180,0 98,9 73,3 97,0 124,6 39,0 75,1 Varmtvandsforbrug, liter/person/døgn 14,9 44,0 39,0 36,8 26,4 33,3 30,2 4,6 14,5 intertemperatur indendørs C 21,0 22,7 21,6 22,8 22,1 22,0 20,5 21,1 21,5 Relativ luftfugtighed, okt-dec 40,6 38,7 49,0 44,0 39,5 37,8 42,3 45,4 39,9 6

7 Resultater Sammenligning med energiramme og lavenergiklasse 2 krav I lighed med andre studier af lavenergihuse (Anon. 2010, Hansen 2010, Svendsen 2010) viser resultater fra Fremtidens parcelhuse, at det normaliserede energiforbrug, beregnet på grundlag af primært energiforbrug (som i Be06; 2,5 x bygningselforbrug), er højere end forventet. Energirammeberegning findes for 8 af de 9 undersøgte huse. For det niende hus findes kun dataark. Data indtastet i Be06 af DGH (Hus 6). Alle de undersøgte huse er projekteret til lavenergiklasse 2. Den oprindeligt beregnede såvel som den korrigerede beregning fremgår af Appendiks 1. I gennemsnit ligger det normaliserede energiforbrug 31 % over den korrigerede beregnede energiramme (figur 1). Det dækker dog over store variationer, idet ét hus, Hus 3 har dobbelt så stort normaliseret forbrug, som energiberegningen siger, mens Hus 8 kun har et normaliseret energiforbrug, der er ⅔ af det beregnede. 7 af de 8 undersøgte huse har således et større normaliseret energiforbrug end forventet ud fra den beregnede energiramme. Udelades Hus 8 af beregningen (se diskussion) er det observerede forbrug 39 % over den beregnede energiramme. Relativt energiforbrug sammenlignet med energiramme 200% 204% 150% 100% 125% 118% 109% 145% 159% 161% 65% 121% 100% 50% 0% Figur 1: Relativt energiforbrug sammenlignet med den beregnede (korrigerede) energiramme for de enkelte huse. Stiplet linje angiver gennemsnitligt energibehov. Opgjort som primært energiforbrug (som i Be06). Set fra et beboersynspunkt kan en sammenligning med lavenergiklasse-kravene synes mere relevant, da den overordnede betegnelse for husene er lavenergiklasse 2, snarere end en specifik energiramme. Sammenlignes det normaliserede forbrug med kravene til klasse 2 ses det samme mønster som ved sammenligning med beregnet energiramme. I gennemsnit ligger det normaliserede energiforbrug 13 % over kravet til lavenergiklasse 2 (figur 2). Udelades Hus 8 af beregningen ligger det normaliserede forbrug 19 % højere en kravet til lavenergiklasse 2. 6 af 9 undersøgte huse ligger over kravet til lavenergiklasse 2. 7

8 160% Relativt energiforbrug sammenlignet med klasse 2 147% 149% 140% 120% 100% 80% 60% 104% 98% 83% 124% 124% 63% 121% 100% 75% 40% 20% 0% Figur 2: Relativt energiforbrug sammenlignet med lavenergiklasse 2 (LE-2) for de enkelte huse. Opgjort på grundlag af primær energi. Stiplet linje angiver gennemsnit krav til LE-2 for de 9 huse (=60,0 kwh/m 2 år). Lavenergiklasse 1 (LE-1) medtaget for illustrationens skyld. Totalt energiforbrug og varmeforbrug Den omstændighed at elforbruget til bygningsdrift, når der tales energiramme, skal ganges med 2,5, betyder, at selv små afvigelser i en bygnings elforbrug får stor betydning for det samlede resultat. Dette betyder mere, jo større en del af varmeforsyningen, der er elbaseret, og således mest i forbindelse med varmepumpeløsninger. Figur 3 viser det direkte forbrug (nettoforbrug) til varme og bygnings-el, samt det totale energiforbrug. Det totale energiforbrug inkluderer således familiernes almindelige elforbrug. Det gennemsnitlige forbrug til varme, varmt brugsvand og bygnings-el udgør 54 kwh/m 2 x år, og det totale energiforbrug udgør 79 kwh/m 2 x år. Hus 3, 4 og 6 har varmepumpeløsninger. Bemærk, at Hus 8, som har et meget lavt relativt varmeforbrug (figur 1 og 2) tilsyneladende har det på bekostning af et meget højt elforbrug (figur 3) Varmeforbrug og totalt energiforbrug - kwh/m² x år Varme Total 20 0 Figur 3: Varmeforbrug og totalt energiforbrug. gns. = gennemsnit. Gennemsnit varme = 54 kwh/m 2 x år. Gennemsnit total energiforbrug = 80 kwh/m 2 x år. Opgjort som nettoforbrug i huset. Varmeforbrug er normaliseret, elforbrug til familiens almindelige elforbrug er reelt forbrug. 8

9 kwh/m² x år Forbrugets fordeling Totalt forbrug I det normaliserede forbrug er der taget hensyn til henholdsvis indendørstemperaturen i vinterperioden og beboernes varmtvandsforbrug. I de følgende figurer vises de observerede forbrug som de fordeler sig på varme, varmt brugsvand, bygnings-el og solvarme (produktion). Som varmtvandsforbrug er det aktuelle forbrug i de enkelte huse, lagt til grund. I figur 4 ses den samlede fordelingsprofil for de 9 huse, dels de observerede forbrug (A) og de fra Be06 beregnede forventninger (B). Figuren er baseret på primært forbrug (dvs. bygningsel x 2,5) undtagen for kategorien Andet el som er beboernes forbrug til husholdningsapparater som lys, TV/PC m.v., hvor der er regnet med direkte forbrug. Det gennemsnitlige normaliserede forbrug eksklusive kategorien Andet el er 68 kwh/m 2 år. Inklusive kategorien Andet el er det gennemsnitlige forbrug 97 kwh/m 2 år Observeret vs. forventet forbrug Andet el Bygningsel Solvarme V-vand Varme A B A B A B A B A B A B A B A B A B Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Hus 8 Hus 9 Figur 4: Observeret forbrug sammenlignet med forventet forbrug som beregnet i Be06. (A) repræsenterer observeret forbrug. (B) repræsenterer beregnet forbrug. I observeret forbrug indgår kategorien 'Andet el' (som netto energiforbrug ab hus). Denne kategori indgår ikke i lavenergiklasse 2. Effekten af at regne med primært energiforbrug er således ca. 29 kwh/m 2 år. Havde kategorien Andet el været regnet som primær energi ( el x 2,5 som man eksempelvis gør i passivhuskonceptet) havde det 9

10 kwh/m² x år gennemsnitlige normaliserede totalforbrug været på 141 kwh/m 2 år. Fjernes normaliseringen af rumtemperatur skal der yderligere tillægges 6,7 kwh/m 2 år (varierer fra 1,9-12,3). Mere generelt vil en korrektion for en anden, højere, og mere realistisk indendørstemperatur, som f.eks. 21⁰C, øge forbruget med 10 % pr grad Celcius (se metodeafsnit). Fra lavenergiklasse 2 til et egentligt energineutralt byggeri er der således forsat et stykke vej. Forbrug af varme og varmt brugsvand Det observerede varmeforbrug er betydeligt større end det forventede (figur 5). I gennemsnit for de 9 huse er det observerede varmeforbrug (varme, varmt vand) 158 % af det forventede. Varmeforbruget er således klart den enkeltkomponent, hvor det observerede afviger mest fra det forventede. I figur 5 indgår det observerede, normaliserede varmeforbrug, og det reelle varmtvandsforbrug. Hvis normaliseringen for rumtemperatur fjernes vil det observerede forbrug øges med mellem 1,9 og 12,2 kwh/m 2 år (op til 18,8 kwh/m 2 år, hvis faktoren 2,5 anvendes ved omregning til primært forbrug). 100 Varme ialt - observeret vs. forventet FP Be06 0 Figur 5: Observeret og beregnet varmeforbrug. Observeret varmeforbrug indbefatter varme (normaliseret) og varmt vand (reelt). Der er stor forskel i det observerede varmtvandsforbrug (figur 6), fra 59 til 447 liter/m 2 år. Gennemsnittet for de 9 huse er på 248 liter liter/m 2 år, hvilket ligger tæt på det forbrug, som forudsættes i Be06 (250 liter/m 2 år). Hus 8 afviger også på dette punkt, se også Appendiks 1 og diskussion. 10

11 kwh/m² x år Liter/m 2 år Varmtvandsforbrug Figur 6: Varmtvandsforbrug i de 9 hus. Stiplet linje indikerer det i Be06 forudsatte varmtvandsforbrug. For forbrug per person, se Appendiks 1. Forbrug af bygnings-el Forbruget til bygnings-el udviser et karakteristisk mønster, idet huse med varmepumpeløsninger (hus 3, 4, 6) har et større forbrug end forventet, i gennemsnit 135 % af forventet (figur 7). For huse med gasløsninger, er det observerede forbrug derimod mindre end det forventede, i gennemsnit 91 %. 100 Bygningsel - observeret vs. forventet FP Be06 0 Figur 7: Bygningsel forbrug i de 9 huse. Beregnet som primært energiforbrug. I huse med varmepumpe regnes alt elforbrug som bygningsel, dvs. at varmt vand er inkluderet 11

12 Sammenligning med dansk normalforbrug Ikke overraskende er varmeforbruget i Fremtidens Parcelhuse lavere end et tilsvarende dansk gennemsnitshus, faktisk er forbruget kun ca. det halve (figur 8). Sammenligningen er baseret på det normaliserede forbrug i de undersøgte huse i Fremtidens Parcelhuse og et reelt forbrug i dansk gennemsnit. Det reelle forbrug til varme i de undersøgte huse er 13 % større, og det reelle forbrug til varmt vand 4 % lavere end det normaliserede forbrug. I praksis vil en sammenligning således betyde, at de undersøgte huse bruger varme og varmt brugsvand svarende til ⅔ af et dansk gennemsnit. Elforbruget ligger på samme niveau som et dansk gennemsnit (106 %, figur 8). Selv hvis Hus 8, som har et meget højt elforbrug, ikke medregnes, bruger de undersøgte huse svarende til 99 % af dansk gennemsnit. I tilfældet Fremtidens Parcelhuse er der således ikke tegn på, at det at bebo et lavenergihus påvirker elforbruget i nedadgående retning. Interessant i betragtning af at 98 % af de adspurgte oplyser at de er optaget af at spare på energien, og 38 % er meget optaget af at spare på energien (Bilag 4) Vandforbruget ligger på 81 % af et dansk normalforbrug, som er på 117 liter/person pr. døgn (DANVA, 2010). Det er ikke undersøgt årsager til denne afvigelse, men en mulig forklaring kunne være, at de nybyggede huse modsat gennemsnitshuset har lavtskyllende toiletter og vandbesparende armaturer. Varmtvandsforbruget i de undersøgte huse ligger på et meget forskelligt niveau, 4,6 liter/person/døgn i hus 8 til 44,0 liter/person pr. døgn i Hus 2 (Tabel 1 og figur 6). 120% 100% 80% Relativt forbrug sammenlignet med DK normal 106% 81% 60% 40% 50% gns normal 20% 0% Varme El Vand Figur 8: Relativt brug af varme, el og vand i de undersøgte huse sammenlignet med dansk normalforbrug i tilsvarende husstande. Normal = 100 % 12

13 Varme Varmt vand Solvarme Bygningsel Andet el Vand I alt med Andet el I alt pr m 2 I alt pr pers Økonomi Et argument for køb af lavenergihuse har været de lave driftsomkostninger. Det er derfor interessant at se på de aktuelle omkostninger i Fremtidens Parcelhuse. På baggrund af det observerede forbrug er der beregnet en udgift for de enkelte huse, samt et gennemsnit for de 9 huse (Tabel 1). Da udgiften er udregnet på baggrund af det normaliserede varmeforbrug er udgiften ikke udtryk for de egentlige udgifter i de enkelte boliger. Af de samlede udgifter, inklusive kategorien Andet el (beboernes forbrug til husholdning lys T PC mv.), går kun 26 % af de samlede udgifter i gennemsnit til opvarmning. I alt beslaglægger selve husets drift kun godt 1/3 af de samlede udgifter (37 %). Da der er store lokale forskelle på vandpriser kan fordelingen se anderledes ud i en anden lokal kontekst. Hvis der regnes med det reelle (ikke temperaturnormaliserede) varmeforbrug vil varmeudgiften, beregnet på grundlag af de naturgasopvarmede huse, stige med 11 %. Tabel 2: Udgifter til varme, el og vand. Udregnet på baggrund af normaliseret varmeforbrug og reelt varmtvandsforbrug. Prisforudsætninger, se under metoder side 3. Huse med 0 i varmeforbrug er med varmepumper, og har derfor kun eludgifter. kr./år Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Gns Fordeling 26% 11% 39% 25% 100% 13

14 Varme Varmt vand Solvarme Bygningsel Andet el Vand I alt med Andet el I alt pr m 2 I alt pr pers CO 2 -udledning Hvor meget CO 2 der udledes i forbindelse med de 9 undersøgte huse fremgår af tabel 2. Ca. halvdelen af CO 2 -udledningen kan tilskrives husenes drift og ca. halvdelen kan tilskrives beboernes forbrug af Andet el. Det samlede elforbrug tegner sig i gennemsnit for over 60 % af CO 2 -udledningen. Skal CO 2 udledningen fra boligen reduceres væsentligt, skal elforbruget i boligen også reduceres væsentligt. Alternativt skal sammensætningen af produktionen ændres. Som det fremgår af figur 8 synes det at bo i lavenergihus ikke i sig selv at være årsag til lavere elforbrug knyttet til de almindelige forbrugsapparater. Tabel 3: Udledning af CO 2 i kg som følge af forbrug af varme, el og vand. Udregnet på baggrund af normaliseret varmeforbrug og reelt varmtvandsforbrug. Emissionsforudsætninger, se under metoder side 3. Huse med 0 i CO 2 udledning for varme er med varmepumper, og har derfor kun elafledt CO 2 udledning Kg CO 2 Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Gns Fordeling 35% 14% 50% 2% 100% 14

15 Diskussion Selv om der er foretaget korrektion for beboeradfærd i form af normalisering for rumtemperatur og varmtvandsforbrug, kan det konstateres, at beboeradfærd har stor betydning for resultatet. Eksempelvis er Hus 1 og 2 stort set identiske huse fra samme byggefirma, og med stort set samme relative energiforbrug (figur 1 og 2). Et andet eksempel udgøres af Hus 3 og 4, som også er stort set identiske huse fra samme byggefirma (et andet). Hus 4 har et forbrug svarende til lavenergiklasse 2, mens Hus 3 har et forbrug på 147 % af lavenergiklasse 2 (figur 2). Hus 3 har to beboere, mens Hus 4 har fire beboere (tabel 1). Et tredje eksempel er Hus 8, som har et meget lavt energiforbrug til varme (figur 2), men som samtidig har et meget højt elforbrug, hvorved det samlede energiforbrug i huset ligger på linje med gennemsnittet for alle huse (figur 3). Mulige årsager til afvigelse fra forventning Hvad er årsagen til at husene afviger fra det forventede? Vi mener, at der kan søges flere forskellige forklaringer: 1. Husets tekniske stand 2. Beregnede forudsætninger 3. Adfærd 4. Husets og de tekniske installationers brug 1. Husets tekniske stand Husets tekniske stand er undersøgt ved indvendig termografering i vinterperioden som en del af evalueringsprojektet (Bilag 1). Der er konstateret afgrænsede områder med lavere temperaturer end omgivelserne, og de observerede lave temperaturer optræder i lokalt afgrænsede områder (Bilag 1). I bilag 1 peges på, at det for at øge klimaskærmens termiske ydeevne er nødvendigt at udnytte isoleringsmaterialernes termiske ydeevne bedre f.eks. ved at sikre at isoleringsmaterialerne ikke ventileres af udeluft eller gennembrydes af kuldebroer. Det er ikke muligt på dette grundlag at kvantificere betydningen af kuldebroer m.v. i konstruktionerne, men i bilag 1 konkluderes, at de observerede temperaturforskelle, mellem de afgrænsede områder og den omgivende klimaskærm, er mindre. Således må betydningen for det observerede forbrug også antages at være mindre. Luftskiftet er undersøgt igennem en kortere periode (Bilag 3). Der er ikke tegn på at et ekstraordinært højt luftskifte er forklaringen på energiforbrug over forventning. Luftskiftet er i gennemsnit 0,55 ACH/time (Bilag 3, figur 4) og således i overensstemmelse med forventningerne. 2. Beregnede forudsætninger Energirammeberegningerne som husene er bygget på grundlag af er gennemgået og kontrolleret som en del af evalueringsprojektet (bilag 2). I bilag 2 konkluderes at alle bygningsmodellerne generelt er udført med få fejl, som ikke umiddelbart ændre på selve energimærket, der for alle husene svarer til et Lavenergiklasse 2. I vurderingen af forskellen mellem observeret og forventet forbrug i dette bilag, er benyttet den korrigerede energiramme fra bilag 2 (se også appendiks 1). Vurderingen er derfor, at det ikke er fejl i beregningsgrundlaget der er årsag til det højere forbrug en forventet. 15

16 3. Adfærd Specielt Hus 8 skiller sig ud med et særdeles lavt varmeforbrug, herunder lavt varmtvandsforbrug og et meget højt elforbrug. I huset er der meget god overensstemmelse mellem de loggede data og de manuelt aflæste værdier. Varmtvandsforbruget understøtter endvidere det lave gasforbrug. Vi vurderer derfor, at der ikke er tale om fejl i data, men om speciel adfærd for disse beboere sammenlignet med beboere i de resterende otte huse. Gulvvarme i sommerperioden kunne være en forklaring på afvigelser. En mindre del af forklaringen på forskelle mellem observeret og forventet forbrug kan skyldes at nogle beboere har benyttet gulvvarme i f.eks. badeværelse hele året. Således har Hus 9 i sommerperioden 2009 brugt anslået svarende til 3 kwh/m 2 år mere grundet sommer gulvvarme, eller svarende til ca. 5 % af den samlede energiramme. Dette forbrug ligger dog uden for den aktuelle måleperiode. Det er i god overensstemmelse med Aggerholm (2000), som angiver 6 % merforbrug i et hus med forbedret isolering (i forhold til BR98) ved helårsopvarmning af badeværelse. Syv af de ni undersøgte huse har klimastyring på varmeanlægget, og som følge heraf ingen gulvvarme på badeværelse i sommerperioden. Et hus (Hus 3) har gulvvarme på badeværelse hele året, og et hus foreligger der ingen oplysninger om. Det er således ikke brug af gulvvarme i badeværelset, der flytter det generelle billede. En praksis som sommergulvvarme regnes ikke med i Be06. På grund af de praktiske og tekniske problemer omkring de opsatte måleudstyr, og ikke mindst formidlingen af resultaterne til beboerne via Elsparefonden s (nu Center for Energibesparelser) MinBolig hjemmeside, som ikke har fungeret i projektperioden, har der ikke været feedback til beboerne. Dermed har der hverken været information eller nødvendig undren, som kunne igangsætte adfærdsændringer i de enkelte boliger. I tre af husene (Hus 1, Hus 5, Hus 9) har der været installeret et brugerinterface fra Electronic Housekeeper, hvor forbruget i princippet kan følges. Der er imidlertid flere årsager til at heller ikke dette element har fungeret. Dels har der været mange perioder med udfald i datalogningen, dels er det svært at få et direkte overblik over forbrug, da der alene præsenteres diagrammer uden klar skalering. Endelig synes energimodulet i Electronic Housekeeper at være sekundært sammenlignet med de andre funktioner (TV, mail, Radio mm). 4. Husets og de tekniske installationers brug De undersøgte huse er udvalgt med henblik på at indkøringsproblemer skulle være elimineret. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at de installerede anlæg til varmeforsyning og ventilation fungerer optimalt. Det har ikke været projektets formål at tage initiativ til optimering eller regulering af anlæg. Men i forbindelse med besøg i husene i projektperioden er der i nogle tilfælde konstateret funktionsfejl eller forkert indstilling af anlæggene. På grund af de store variationer i de normaliserede forbrug, hvor effekten af beboernes påvirkning med hensyn til rumtemperatur og varmtvandsforbrug er elimineret, antager vi, at variationen langt hen ad vejen skyldes fejlagtig indstilling og/eller brug af huset og husets tekniske installationer (se spørgeskemaundersøgelse og samlet diskussion). 16

17 Konklusion Undersøgelsen af det normaliserede energiforbrug i Fremtidens Parcelhuse viser et højere energiforbrug end forudsat og beregnet i forbindelse med projekteringen, som gennemsnit 139 % af den beregnede energiramme, og 120 % af kravet til lavenergiklasse 2. Det er først og fremmest varmeforbruget som er årsag til at der i de 9 huse er et større forbrug en forventet ifølge Be06 beregningerne Det direkte varmeforbrug (normaliseret, men eksklusive 2,5-gange faktoren på bygningsel) ligger på 55 kwh/m 2 pr. år. Det samlede energiforbrug, dvs. inklusive beboernes almindelige elforbrug, ligger på 80 kwh/m 2 pr. år. Energiforbruget til opvarmning i Fremtidens Parcelhuse ligger på 53 % af et dansk gennemsnitsforbrug i tilsvarende husstande. Der er ingen tegn på lavere elforbrug i lavenergiboliger, og det observerede forbrug ligger endda lidt over et dansk gennemsnit. Det samlede vandforbrug ligger derimod på 81 % af et tilsvarende dansk gennemsnit. Driftsomkostningen ved lavenergihusene er beregnet til i gennemsnit kr./år, svarende til 37 % af de samlede ressourceomkostninger ved at bebo husene. Driftsomkostningerne i form af CO 2 -udledning er beregnet til i gennemsnit 2,14 tons CO 2 pr. hus, svarende til 50 % af de samlede CO 2 -udledninger som følger af at bebo husene. 17

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Klimatjek. viden og handling

Klimatjek. viden og handling Klimatjek viden og handling Denne rapport er et eksempel. Rapporten illustrerer opbygning og indhold af en Klimatjek rapport fra Energitjenesten Sjælland/ Det Grønne hus. Indhold i rapporten er 'klippet'

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 4 FÆLLESSKAB SOM EN MULIGHED,-IKKE ET KRAV... 5 FÆLLES FORVALTNING, ANSVAR OG ARBEJDE... 5 SOCIALT

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Erfaringer med pilotprojekt i AL2boligs afdeling 111 Langkærparken vedrørende en omfattende lavenergi renovering af en standard boligblok. December

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Torben Hansen Løvkærparken 41 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen.

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Jacob Franch Christensen Januar 2010 Titel: Forfatter: Kursus: Point: Forsidebillede: Uddannelsessted: Vejledere: Kommunale

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 17 Adresse: Tårnvej 51 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-071814-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

SBi 2006:06 Elforbrug i sommerhuse. Fremskrivning og scenarier

SBi 2006:06 Elforbrug i sommerhuse. Fremskrivning og scenarier SBi 2006:06 Elforbrug i sommerhuse Fremskrivning og scenarier Elforbrug i sommerhuse Fremskrivning og scenarier Frits M. Andersen Morten Christensen Ole Michael Jensen Niels-Ulrik Kofoed Poul Erik Morthorst

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000 By og Byg Dokumentation 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Søren Aggerholm By og Byg Dokumentation 00 Statens Byggeforskningsinstitut 01 Titel

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Sommerhuse En kilde til elbesparelser

Sommerhuse En kilde til elbesparelser SBi 2008:09 Sommerhuse En kilde til elbesparelser Sommerhuse En kilde til elbesparelser Ole Michael Jensen Niels-Ulrik Kofoed Klaus Ellehauge Peter Weldingh SBi 2008:09 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere