Fremtidens Parcelhuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Parcelhuse"

Transkript

1 BILAG 5 Fremtidens Parcelhuse opgørelse af energiforbrug i Lars Kristensen og Heidi Grønn Arvedsen Det Grønne Hus / Energitjenesten Vestergade 3C 4600 Køge 1

2 2

3 Fremtidens Parcelhuse opgørelse af energiforbrug i Formål De praktiske erfaringer med lavenergihuse er stadig forholdsvis begrænsede. For at kunne vurdere, hvorvidt lavenergihuse lever op til forventningerne er der foretaget en opgørelse af energiforbruget i ni af de opførte huse på Byggefeltet i Herfølge. Formålet med registreringerne var at kunne vurdere bygningernes aktuelle energimæssige egenskaber og opførsel. Derfor har det været nødvendigt at korrigere for beboernes adfærd med hensyn til varmtvandsforbrug, rumtemperatur og almindeligt ikke bygningsrelateret elforbrug, for derved at afgøre om de opførte boliger står mål med den beregnede energiramme og generelt lever op til kravene til lavenergibyggeri, som de var på opførelsestidspunktet. Energiforbruget i Fremtidens Parcelhuse skal vurderes på grundlag af baggrund og historie. Projektet tilhører 1.generation lavenergihuse, projekteret i 2004, med opførelse Metoder I ni huse blev der foretaget registreringer af totalt elforbrug, forbrug af bygnings-el, evt. naturgasforbrug, samt vand- og varmtvandsforbrug. Registreringerne blev foretaget ved både logninger og manuelle aflæsninger af målere. På baggrund af registreringerne blev der udarbejdet et normaliseret forbrug, som kan sammenlignes med henholdsvis den beregnede energiramme og bygningsreglementskravene til lavenergibyggeri, klasse 2. Installerede målere og loggere Som en del af projektet blev der installeret supplerende målerudstyr, således at det i de ni huse har været muligt at adskille elforbrug til bygnings-el (drift af varmepumper, ventilationsanlæg, solvarme, gasfyr, cirkulationspumper) fra elforbrug til den almindelige apparatbestand. Der blev desuden installeret målere på varmtvandsforbrug i alle huse Normalisering af energiforbrug Energiforbruget er normaliseret efter følgende model: 1. Bruttoenergiforbrug til varme er graddagekorrigeret. Gasforbrug er korrigeret til Nm 3 inden graddagekorrektion 2. På grundlag af målinger for varmtvandsforbrug korrigeres for dette i forhold til standardværdier i Be06. Det observerede varmtvandsforbrug er korrigeret relativt i forhold til de anlægsspecifikke forudsætninger i Be06 og det forudsatte varmtvandsforbrug i Be06 på 250 liter/m 2 år: aktuelt varmtvandsforbrug / 250 x Be06 beregnet varmtvandsforbrug = forbrug i kwh/ m 2 år 3. På grundlag af indeklimamålinger af indvendig rumtemperatur korrigeres for dette i forhold til forudsætningerne i Be06. Der er korrigeret med 10 % per grad afvigelse i forhold til forudsat rumtemperatur på 20⁰C (iflg. standardberegning foretaget på SBI, for lavenergihuse benyttes 10 %, for almindelige (ældre) huse benyttes 7 % som korrektionsfaktor). Grundlag for korrektionen er rumtemperaturen i perioden oktober til december På grundlag af varmtvandsforbrug, Be06 informationer om solfangeranlæg, samt solindstrålingen (ved Teknologisk Institut) i perioden september 2009 til august 2010, er der foretaget en beregning af solfangerproduktion i perioden (Beregningen er foretaget af Ivan Katic, Teknologisk Institut). Energiforbruget er korrigeret i forhold til den i Be06 forudsatte produktion, sammenlignet med den aktuelt beregnede. 5. Via 1-5 fremkommer et normaliseret bruttoenergiforbrug. 3

4 6. Normaliseret bruttoenergiforbrug er herefter tillagt forbrugt bygnings-el x 2,5. 7. Det normaliserede bruttoenergiforbrug, pkt. 6 bruges som sammenligningsgrundlag for henholdsvis sammenligning med den beregnede energiramme, med den beregnede korrigerede energiramme (Appendiks 1), samt med kravene til lavenergiklasse 2. Forbrugets fordeling Varmeforbruget er normaliseret med hensyn til graddage og indendørstemperatur, mens varmtvandsforbrug og bygnings-el er fremkommet ved direkte aflæsning af forbrugstal. I varmepumpehuse inkluderer bygningselforbrug alt elforbrug, dvs. også til opvarmning af vand. Dette for at kunne sammenligne til Be06 s måde at opgøre bygningsel på. Sammenligning med dansk normalforbrug af varme, el og vand Det normaliserede varmeforbrug og det direkte el- og vandforbrug er desuden sammenlignet med et dansk normalforbrug. Som sammenligningsgrundlag er brugt sammenhæng mellem boligareal og husstandens størrelse beskrevet i: Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor. (Gram- Hanssen, 2005) Økonomi På baggrund af det observerede forbrug og forbrugssammensætning er der beregnet en energiomkostning og ressourceomkostning til drift for de enkelte huse, samt gennemsnit for de undersøgte huse. Følgende priser er anvendt. El: 2,00 kr./kwh (Elpristavlen.dk, 2010). Svarende til forbrugerprisen ved forsyningspligtselskabet, årligt forbrug på kwh. Naturgas: 0,75 kr./kwh (Energitjenesten, 2010). Opgivelser ved nyt gasfyr. Vand: 48,5 kr./m 3 (Energiforsyningen.dk, 2010) CO 2 På baggrund af det observerede forbrug og forbrugssammensætning er der beregnet en CO 2 -emission for driften af de enkelte huse, samt et gennemsnit for de undersøgte huse. Følgende emissionsfaktorer er anvendt. El: 460 gram/kwh (Energinet.dk, 2010). Naturgas: 205 gram/kwh. Beregnet på grundlag af Energistatistik, 2007 (Energistyrelsen, 2009). Vand: 1,6 kwh el/m 3 (DANVA, 2010) Projektet Fremtidens Parcelhuse Projektet Fremtidens Parcelhuse har sit udgangspunkt i 2002, i et samarbejde mellem Køge Kommunes Agenda21 udvalg og Det Grønne Hus. I 2004 blev projektet etableret. Projektet blev støttet økonomisk af Fonden Realdania og af Fonden Nykredit, samt fagligt af Energitjenesten. I 2006 påbegyndte byggeriet. I 2007 flyttede de første beboere ind (se også Der blev stillet en række krav til boligprojekterne i Fremtidens Parcelhuse. Visionen var at have et område med mange forskellige energi- og miljøvenlige boliger. Forudsætningerne for området er beskrevet i Køge Kommunes lokalplan 5-22 (kan downloades på Kravene til boligerne blev formuleret i Køge Kriterierne. Køge Kriterierne er vedlagt som bilag til købsaftalen for grundende i Herfølge, og indeholder følgende krav: Husene skal have et lavt energiforbrug. Det blev i udgangspunktet sikret ved at husene skulle leve op til lavenergiklasse 2 i det daværende danske bygningsreglement (2006, BR08). 4

5 Husene skal svanemærkes, hvilket stiller en række krav til byggeprocessen, energiforbrug, ventilation, materialevalg samt at der er en vejledning til beboerne om miljørigtig brug og vedligeholdelse af huset. Som følge af kravene skal et svanemærket hus have minimum én energiklasse bedre end aktuelle minimumskrav i bygningsreglementet. Dvs. at et Svanemærket hus efter 1. januar 2011 skal opfylde lavenergiklasse 2015 (iflg. BR10) Der skal være grønt på grunden. Det sikres, ved krav til en biofaktor (SBi beregningsværktøj under grønne regnskaber) på mere end 0,6. Regnvand skal nedsives, genanvendes eller ledes til anlæg til regnvand Køge Kriterierne er udtryk for en fælles vilje til at kunne tilbyde parcelhuse, som er sunde og vedligeholdelsesvenlige, har en lille miljøbelastning, understøtter et lokalt naturindhold og har et markant lavt energiforbrug. 5

6 Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Hus 8 Hus 9 Basisoplysninger Projektet Fremtidens Parcelhuse Fremtidens Parcelhuse er en udstykning i Køge Kommune, nærmere bestemt Herfølge, ca. 7 km syd for Køge. Området rummer plads til 86 boliger. Medio 2010 er der bygget 50, heraf 38 parcelhuse og 12 rækkehuse. Tal i parentes ( ) angiver antallet af boliger der indgår i beregning af værdien. Kort over området findes i appendix 2. Størrelse Parcelhusene(32) er i gennemsnit 160 m 2, og rækkehusene(12) 96 m 2 Energiklasse og energiramme 48 boliger er lavenergiklasse 2, og 2 boliger er lavenergiklasse 1. Energirammen er i gennemsnit beregnet til 57,1 kwh/m 2 pr. år for klasse 2 (41), og 36,4 kwh/m 2 pr. år for klasse 1 (2) Varmesystem 27 boliger har gas, 23 boliger har varmepumpe, heraf 4 med jordvarme. Ventilation og varmegenindvinding 48 boliger har mekanisk ventilation, heraf har 17 aktiv varmegenindvinding til vand/luft, og 9 har passiv varmegenindvinding til luft, for 24 boliger er detaljer ikke kendt. 2 boliger har naturlig ventilation Vedvarende energi 10 boliger har solvarme, 5 boliger har solceller Evalueringsprojektet Ni af parcelhusene indgår i evalueringsprojektet. De ni huse er valgt ud fra følgende kriterier: Beboet af ejer i mere end et år, således at eventuelle indkøringsproblemer så vidt muligt var elimineret. Dermed skulle husene gerne repræsentere en almindelig driftssituation. Basisoplysninger og netto forbrugstal fremgår af tabel 1. Tabel 1: Basisoplysninger og forbrugstal for de ni huse som indgår i evalueringsprojektet. Basisoplysninger og forbrug Areal, m ,5 154,8 147, ,7 Personer i husstanden Solvarme, m 2 4,6 4, ,0 2,4 3,0 - - Varmekilde Gas+sol Gas+sol Vp Vp Gas+sol Vp+sol Gas+sol Gas Gas Elforbrug, ex. bygningsel, kwh/år Bygningsel, kwh/år Varmeforbrug, kwh/år Vandforbrug i alt, liter/person/døgn 68,0 90,6 180,0 98,9 73,3 97,0 124,6 39,0 75,1 Varmtvandsforbrug, liter/person/døgn 14,9 44,0 39,0 36,8 26,4 33,3 30,2 4,6 14,5 intertemperatur indendørs C 21,0 22,7 21,6 22,8 22,1 22,0 20,5 21,1 21,5 Relativ luftfugtighed, okt-dec 40,6 38,7 49,0 44,0 39,5 37,8 42,3 45,4 39,9 6

7 Resultater Sammenligning med energiramme og lavenergiklasse 2 krav I lighed med andre studier af lavenergihuse (Anon. 2010, Hansen 2010, Svendsen 2010) viser resultater fra Fremtidens parcelhuse, at det normaliserede energiforbrug, beregnet på grundlag af primært energiforbrug (som i Be06; 2,5 x bygningselforbrug), er højere end forventet. Energirammeberegning findes for 8 af de 9 undersøgte huse. For det niende hus findes kun dataark. Data indtastet i Be06 af DGH (Hus 6). Alle de undersøgte huse er projekteret til lavenergiklasse 2. Den oprindeligt beregnede såvel som den korrigerede beregning fremgår af Appendiks 1. I gennemsnit ligger det normaliserede energiforbrug 31 % over den korrigerede beregnede energiramme (figur 1). Det dækker dog over store variationer, idet ét hus, Hus 3 har dobbelt så stort normaliseret forbrug, som energiberegningen siger, mens Hus 8 kun har et normaliseret energiforbrug, der er ⅔ af det beregnede. 7 af de 8 undersøgte huse har således et større normaliseret energiforbrug end forventet ud fra den beregnede energiramme. Udelades Hus 8 af beregningen (se diskussion) er det observerede forbrug 39 % over den beregnede energiramme. Relativt energiforbrug sammenlignet med energiramme 200% 204% 150% 100% 125% 118% 109% 145% 159% 161% 65% 121% 100% 50% 0% Figur 1: Relativt energiforbrug sammenlignet med den beregnede (korrigerede) energiramme for de enkelte huse. Stiplet linje angiver gennemsnitligt energibehov. Opgjort som primært energiforbrug (som i Be06). Set fra et beboersynspunkt kan en sammenligning med lavenergiklasse-kravene synes mere relevant, da den overordnede betegnelse for husene er lavenergiklasse 2, snarere end en specifik energiramme. Sammenlignes det normaliserede forbrug med kravene til klasse 2 ses det samme mønster som ved sammenligning med beregnet energiramme. I gennemsnit ligger det normaliserede energiforbrug 13 % over kravet til lavenergiklasse 2 (figur 2). Udelades Hus 8 af beregningen ligger det normaliserede forbrug 19 % højere en kravet til lavenergiklasse 2. 6 af 9 undersøgte huse ligger over kravet til lavenergiklasse 2. 7

8 160% Relativt energiforbrug sammenlignet med klasse 2 147% 149% 140% 120% 100% 80% 60% 104% 98% 83% 124% 124% 63% 121% 100% 75% 40% 20% 0% Figur 2: Relativt energiforbrug sammenlignet med lavenergiklasse 2 (LE-2) for de enkelte huse. Opgjort på grundlag af primær energi. Stiplet linje angiver gennemsnit krav til LE-2 for de 9 huse (=60,0 kwh/m 2 år). Lavenergiklasse 1 (LE-1) medtaget for illustrationens skyld. Totalt energiforbrug og varmeforbrug Den omstændighed at elforbruget til bygningsdrift, når der tales energiramme, skal ganges med 2,5, betyder, at selv små afvigelser i en bygnings elforbrug får stor betydning for det samlede resultat. Dette betyder mere, jo større en del af varmeforsyningen, der er elbaseret, og således mest i forbindelse med varmepumpeløsninger. Figur 3 viser det direkte forbrug (nettoforbrug) til varme og bygnings-el, samt det totale energiforbrug. Det totale energiforbrug inkluderer således familiernes almindelige elforbrug. Det gennemsnitlige forbrug til varme, varmt brugsvand og bygnings-el udgør 54 kwh/m 2 x år, og det totale energiforbrug udgør 79 kwh/m 2 x år. Hus 3, 4 og 6 har varmepumpeløsninger. Bemærk, at Hus 8, som har et meget lavt relativt varmeforbrug (figur 1 og 2) tilsyneladende har det på bekostning af et meget højt elforbrug (figur 3) Varmeforbrug og totalt energiforbrug - kwh/m² x år Varme Total 20 0 Figur 3: Varmeforbrug og totalt energiforbrug. gns. = gennemsnit. Gennemsnit varme = 54 kwh/m 2 x år. Gennemsnit total energiforbrug = 80 kwh/m 2 x år. Opgjort som nettoforbrug i huset. Varmeforbrug er normaliseret, elforbrug til familiens almindelige elforbrug er reelt forbrug. 8

9 kwh/m² x år Forbrugets fordeling Totalt forbrug I det normaliserede forbrug er der taget hensyn til henholdsvis indendørstemperaturen i vinterperioden og beboernes varmtvandsforbrug. I de følgende figurer vises de observerede forbrug som de fordeler sig på varme, varmt brugsvand, bygnings-el og solvarme (produktion). Som varmtvandsforbrug er det aktuelle forbrug i de enkelte huse, lagt til grund. I figur 4 ses den samlede fordelingsprofil for de 9 huse, dels de observerede forbrug (A) og de fra Be06 beregnede forventninger (B). Figuren er baseret på primært forbrug (dvs. bygningsel x 2,5) undtagen for kategorien Andet el som er beboernes forbrug til husholdningsapparater som lys, TV/PC m.v., hvor der er regnet med direkte forbrug. Det gennemsnitlige normaliserede forbrug eksklusive kategorien Andet el er 68 kwh/m 2 år. Inklusive kategorien Andet el er det gennemsnitlige forbrug 97 kwh/m 2 år Observeret vs. forventet forbrug Andet el Bygningsel Solvarme V-vand Varme A B A B A B A B A B A B A B A B A B Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Hus 8 Hus 9 Figur 4: Observeret forbrug sammenlignet med forventet forbrug som beregnet i Be06. (A) repræsenterer observeret forbrug. (B) repræsenterer beregnet forbrug. I observeret forbrug indgår kategorien 'Andet el' (som netto energiforbrug ab hus). Denne kategori indgår ikke i lavenergiklasse 2. Effekten af at regne med primært energiforbrug er således ca. 29 kwh/m 2 år. Havde kategorien Andet el været regnet som primær energi ( el x 2,5 som man eksempelvis gør i passivhuskonceptet) havde det 9

10 kwh/m² x år gennemsnitlige normaliserede totalforbrug været på 141 kwh/m 2 år. Fjernes normaliseringen af rumtemperatur skal der yderligere tillægges 6,7 kwh/m 2 år (varierer fra 1,9-12,3). Mere generelt vil en korrektion for en anden, højere, og mere realistisk indendørstemperatur, som f.eks. 21⁰C, øge forbruget med 10 % pr grad Celcius (se metodeafsnit). Fra lavenergiklasse 2 til et egentligt energineutralt byggeri er der således forsat et stykke vej. Forbrug af varme og varmt brugsvand Det observerede varmeforbrug er betydeligt større end det forventede (figur 5). I gennemsnit for de 9 huse er det observerede varmeforbrug (varme, varmt vand) 158 % af det forventede. Varmeforbruget er således klart den enkeltkomponent, hvor det observerede afviger mest fra det forventede. I figur 5 indgår det observerede, normaliserede varmeforbrug, og det reelle varmtvandsforbrug. Hvis normaliseringen for rumtemperatur fjernes vil det observerede forbrug øges med mellem 1,9 og 12,2 kwh/m 2 år (op til 18,8 kwh/m 2 år, hvis faktoren 2,5 anvendes ved omregning til primært forbrug). 100 Varme ialt - observeret vs. forventet FP Be06 0 Figur 5: Observeret og beregnet varmeforbrug. Observeret varmeforbrug indbefatter varme (normaliseret) og varmt vand (reelt). Der er stor forskel i det observerede varmtvandsforbrug (figur 6), fra 59 til 447 liter/m 2 år. Gennemsnittet for de 9 huse er på 248 liter liter/m 2 år, hvilket ligger tæt på det forbrug, som forudsættes i Be06 (250 liter/m 2 år). Hus 8 afviger også på dette punkt, se også Appendiks 1 og diskussion. 10

11 kwh/m² x år Liter/m 2 år Varmtvandsforbrug Figur 6: Varmtvandsforbrug i de 9 hus. Stiplet linje indikerer det i Be06 forudsatte varmtvandsforbrug. For forbrug per person, se Appendiks 1. Forbrug af bygnings-el Forbruget til bygnings-el udviser et karakteristisk mønster, idet huse med varmepumpeløsninger (hus 3, 4, 6) har et større forbrug end forventet, i gennemsnit 135 % af forventet (figur 7). For huse med gasløsninger, er det observerede forbrug derimod mindre end det forventede, i gennemsnit 91 %. 100 Bygningsel - observeret vs. forventet FP Be06 0 Figur 7: Bygningsel forbrug i de 9 huse. Beregnet som primært energiforbrug. I huse med varmepumpe regnes alt elforbrug som bygningsel, dvs. at varmt vand er inkluderet 11

12 Sammenligning med dansk normalforbrug Ikke overraskende er varmeforbruget i Fremtidens Parcelhuse lavere end et tilsvarende dansk gennemsnitshus, faktisk er forbruget kun ca. det halve (figur 8). Sammenligningen er baseret på det normaliserede forbrug i de undersøgte huse i Fremtidens Parcelhuse og et reelt forbrug i dansk gennemsnit. Det reelle forbrug til varme i de undersøgte huse er 13 % større, og det reelle forbrug til varmt vand 4 % lavere end det normaliserede forbrug. I praksis vil en sammenligning således betyde, at de undersøgte huse bruger varme og varmt brugsvand svarende til ⅔ af et dansk gennemsnit. Elforbruget ligger på samme niveau som et dansk gennemsnit (106 %, figur 8). Selv hvis Hus 8, som har et meget højt elforbrug, ikke medregnes, bruger de undersøgte huse svarende til 99 % af dansk gennemsnit. I tilfældet Fremtidens Parcelhuse er der således ikke tegn på, at det at bebo et lavenergihus påvirker elforbruget i nedadgående retning. Interessant i betragtning af at 98 % af de adspurgte oplyser at de er optaget af at spare på energien, og 38 % er meget optaget af at spare på energien (Bilag 4) Vandforbruget ligger på 81 % af et dansk normalforbrug, som er på 117 liter/person pr. døgn (DANVA, 2010). Det er ikke undersøgt årsager til denne afvigelse, men en mulig forklaring kunne være, at de nybyggede huse modsat gennemsnitshuset har lavtskyllende toiletter og vandbesparende armaturer. Varmtvandsforbruget i de undersøgte huse ligger på et meget forskelligt niveau, 4,6 liter/person/døgn i hus 8 til 44,0 liter/person pr. døgn i Hus 2 (Tabel 1 og figur 6). 120% 100% 80% Relativt forbrug sammenlignet med DK normal 106% 81% 60% 40% 50% gns normal 20% 0% Varme El Vand Figur 8: Relativt brug af varme, el og vand i de undersøgte huse sammenlignet med dansk normalforbrug i tilsvarende husstande. Normal = 100 % 12

13 Varme Varmt vand Solvarme Bygningsel Andet el Vand I alt med Andet el I alt pr m 2 I alt pr pers Økonomi Et argument for køb af lavenergihuse har været de lave driftsomkostninger. Det er derfor interessant at se på de aktuelle omkostninger i Fremtidens Parcelhuse. På baggrund af det observerede forbrug er der beregnet en udgift for de enkelte huse, samt et gennemsnit for de 9 huse (Tabel 1). Da udgiften er udregnet på baggrund af det normaliserede varmeforbrug er udgiften ikke udtryk for de egentlige udgifter i de enkelte boliger. Af de samlede udgifter, inklusive kategorien Andet el (beboernes forbrug til husholdning lys T PC mv.), går kun 26 % af de samlede udgifter i gennemsnit til opvarmning. I alt beslaglægger selve husets drift kun godt 1/3 af de samlede udgifter (37 %). Da der er store lokale forskelle på vandpriser kan fordelingen se anderledes ud i en anden lokal kontekst. Hvis der regnes med det reelle (ikke temperaturnormaliserede) varmeforbrug vil varmeudgiften, beregnet på grundlag af de naturgasopvarmede huse, stige med 11 %. Tabel 2: Udgifter til varme, el og vand. Udregnet på baggrund af normaliseret varmeforbrug og reelt varmtvandsforbrug. Prisforudsætninger, se under metoder side 3. Huse med 0 i varmeforbrug er med varmepumper, og har derfor kun eludgifter. kr./år Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Gns Fordeling 26% 11% 39% 25% 100% 13

14 Varme Varmt vand Solvarme Bygningsel Andet el Vand I alt med Andet el I alt pr m 2 I alt pr pers CO 2 -udledning Hvor meget CO 2 der udledes i forbindelse med de 9 undersøgte huse fremgår af tabel 2. Ca. halvdelen af CO 2 -udledningen kan tilskrives husenes drift og ca. halvdelen kan tilskrives beboernes forbrug af Andet el. Det samlede elforbrug tegner sig i gennemsnit for over 60 % af CO 2 -udledningen. Skal CO 2 udledningen fra boligen reduceres væsentligt, skal elforbruget i boligen også reduceres væsentligt. Alternativt skal sammensætningen af produktionen ændres. Som det fremgår af figur 8 synes det at bo i lavenergihus ikke i sig selv at være årsag til lavere elforbrug knyttet til de almindelige forbrugsapparater. Tabel 3: Udledning af CO 2 i kg som følge af forbrug af varme, el og vand. Udregnet på baggrund af normaliseret varmeforbrug og reelt varmtvandsforbrug. Emissionsforudsætninger, se under metoder side 3. Huse med 0 i CO 2 udledning for varme er med varmepumper, og har derfor kun elafledt CO 2 udledning Kg CO 2 Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Gns Fordeling 35% 14% 50% 2% 100% 14

15 Diskussion Selv om der er foretaget korrektion for beboeradfærd i form af normalisering for rumtemperatur og varmtvandsforbrug, kan det konstateres, at beboeradfærd har stor betydning for resultatet. Eksempelvis er Hus 1 og 2 stort set identiske huse fra samme byggefirma, og med stort set samme relative energiforbrug (figur 1 og 2). Et andet eksempel udgøres af Hus 3 og 4, som også er stort set identiske huse fra samme byggefirma (et andet). Hus 4 har et forbrug svarende til lavenergiklasse 2, mens Hus 3 har et forbrug på 147 % af lavenergiklasse 2 (figur 2). Hus 3 har to beboere, mens Hus 4 har fire beboere (tabel 1). Et tredje eksempel er Hus 8, som har et meget lavt energiforbrug til varme (figur 2), men som samtidig har et meget højt elforbrug, hvorved det samlede energiforbrug i huset ligger på linje med gennemsnittet for alle huse (figur 3). Mulige årsager til afvigelse fra forventning Hvad er årsagen til at husene afviger fra det forventede? Vi mener, at der kan søges flere forskellige forklaringer: 1. Husets tekniske stand 2. Beregnede forudsætninger 3. Adfærd 4. Husets og de tekniske installationers brug 1. Husets tekniske stand Husets tekniske stand er undersøgt ved indvendig termografering i vinterperioden som en del af evalueringsprojektet (Bilag 1). Der er konstateret afgrænsede områder med lavere temperaturer end omgivelserne, og de observerede lave temperaturer optræder i lokalt afgrænsede områder (Bilag 1). I bilag 1 peges på, at det for at øge klimaskærmens termiske ydeevne er nødvendigt at udnytte isoleringsmaterialernes termiske ydeevne bedre f.eks. ved at sikre at isoleringsmaterialerne ikke ventileres af udeluft eller gennembrydes af kuldebroer. Det er ikke muligt på dette grundlag at kvantificere betydningen af kuldebroer m.v. i konstruktionerne, men i bilag 1 konkluderes, at de observerede temperaturforskelle, mellem de afgrænsede områder og den omgivende klimaskærm, er mindre. Således må betydningen for det observerede forbrug også antages at være mindre. Luftskiftet er undersøgt igennem en kortere periode (Bilag 3). Der er ikke tegn på at et ekstraordinært højt luftskifte er forklaringen på energiforbrug over forventning. Luftskiftet er i gennemsnit 0,55 ACH/time (Bilag 3, figur 4) og således i overensstemmelse med forventningerne. 2. Beregnede forudsætninger Energirammeberegningerne som husene er bygget på grundlag af er gennemgået og kontrolleret som en del af evalueringsprojektet (bilag 2). I bilag 2 konkluderes at alle bygningsmodellerne generelt er udført med få fejl, som ikke umiddelbart ændre på selve energimærket, der for alle husene svarer til et Lavenergiklasse 2. I vurderingen af forskellen mellem observeret og forventet forbrug i dette bilag, er benyttet den korrigerede energiramme fra bilag 2 (se også appendiks 1). Vurderingen er derfor, at det ikke er fejl i beregningsgrundlaget der er årsag til det højere forbrug en forventet. 15

16 3. Adfærd Specielt Hus 8 skiller sig ud med et særdeles lavt varmeforbrug, herunder lavt varmtvandsforbrug og et meget højt elforbrug. I huset er der meget god overensstemmelse mellem de loggede data og de manuelt aflæste værdier. Varmtvandsforbruget understøtter endvidere det lave gasforbrug. Vi vurderer derfor, at der ikke er tale om fejl i data, men om speciel adfærd for disse beboere sammenlignet med beboere i de resterende otte huse. Gulvvarme i sommerperioden kunne være en forklaring på afvigelser. En mindre del af forklaringen på forskelle mellem observeret og forventet forbrug kan skyldes at nogle beboere har benyttet gulvvarme i f.eks. badeværelse hele året. Således har Hus 9 i sommerperioden 2009 brugt anslået svarende til 3 kwh/m 2 år mere grundet sommer gulvvarme, eller svarende til ca. 5 % af den samlede energiramme. Dette forbrug ligger dog uden for den aktuelle måleperiode. Det er i god overensstemmelse med Aggerholm (2000), som angiver 6 % merforbrug i et hus med forbedret isolering (i forhold til BR98) ved helårsopvarmning af badeværelse. Syv af de ni undersøgte huse har klimastyring på varmeanlægget, og som følge heraf ingen gulvvarme på badeværelse i sommerperioden. Et hus (Hus 3) har gulvvarme på badeværelse hele året, og et hus foreligger der ingen oplysninger om. Det er således ikke brug af gulvvarme i badeværelset, der flytter det generelle billede. En praksis som sommergulvvarme regnes ikke med i Be06. På grund af de praktiske og tekniske problemer omkring de opsatte måleudstyr, og ikke mindst formidlingen af resultaterne til beboerne via Elsparefonden s (nu Center for Energibesparelser) MinBolig hjemmeside, som ikke har fungeret i projektperioden, har der ikke været feedback til beboerne. Dermed har der hverken været information eller nødvendig undren, som kunne igangsætte adfærdsændringer i de enkelte boliger. I tre af husene (Hus 1, Hus 5, Hus 9) har der været installeret et brugerinterface fra Electronic Housekeeper, hvor forbruget i princippet kan følges. Der er imidlertid flere årsager til at heller ikke dette element har fungeret. Dels har der været mange perioder med udfald i datalogningen, dels er det svært at få et direkte overblik over forbrug, da der alene præsenteres diagrammer uden klar skalering. Endelig synes energimodulet i Electronic Housekeeper at være sekundært sammenlignet med de andre funktioner (TV, mail, Radio mm). 4. Husets og de tekniske installationers brug De undersøgte huse er udvalgt med henblik på at indkøringsproblemer skulle være elimineret. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at de installerede anlæg til varmeforsyning og ventilation fungerer optimalt. Det har ikke været projektets formål at tage initiativ til optimering eller regulering af anlæg. Men i forbindelse med besøg i husene i projektperioden er der i nogle tilfælde konstateret funktionsfejl eller forkert indstilling af anlæggene. På grund af de store variationer i de normaliserede forbrug, hvor effekten af beboernes påvirkning med hensyn til rumtemperatur og varmtvandsforbrug er elimineret, antager vi, at variationen langt hen ad vejen skyldes fejlagtig indstilling og/eller brug af huset og husets tekniske installationer (se spørgeskemaundersøgelse og samlet diskussion). 16

17 Konklusion Undersøgelsen af det normaliserede energiforbrug i Fremtidens Parcelhuse viser et højere energiforbrug end forudsat og beregnet i forbindelse med projekteringen, som gennemsnit 139 % af den beregnede energiramme, og 120 % af kravet til lavenergiklasse 2. Det er først og fremmest varmeforbruget som er årsag til at der i de 9 huse er et større forbrug en forventet ifølge Be06 beregningerne Det direkte varmeforbrug (normaliseret, men eksklusive 2,5-gange faktoren på bygningsel) ligger på 55 kwh/m 2 pr. år. Det samlede energiforbrug, dvs. inklusive beboernes almindelige elforbrug, ligger på 80 kwh/m 2 pr. år. Energiforbruget til opvarmning i Fremtidens Parcelhuse ligger på 53 % af et dansk gennemsnitsforbrug i tilsvarende husstande. Der er ingen tegn på lavere elforbrug i lavenergiboliger, og det observerede forbrug ligger endda lidt over et dansk gennemsnit. Det samlede vandforbrug ligger derimod på 81 % af et tilsvarende dansk gennemsnit. Driftsomkostningen ved lavenergihusene er beregnet til i gennemsnit kr./år, svarende til 37 % af de samlede ressourceomkostninger ved at bebo husene. Driftsomkostningerne i form af CO 2 -udledning er beregnet til i gennemsnit 2,14 tons CO 2 pr. hus, svarende til 50 % af de samlede CO 2 -udledninger som følger af at bebo husene. 17

18 Appendiks 1. Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Hus 8 Hus 9 Basisoplysninger og forbrug 1 Areal, m ,5 154,8 147, ,7 2 Personer i husstanden Solvarme, m 2 4,6 4, ,0 2,4 3, Varmekilde Gas+sol Gas+sol Vp Vp Gas+sol Vp+sol Gas+sol Gas Gas 5 Elforbrug, ex. bygningsel, kwh/år Bygningsel, kwh/år Varmeforbrug, kwh/år Vandforbrug i alt, liter/person/døgn 68,0 90,6 180,0 98,9 73,3 97,0 124,6 39,0 75,1 9 Varmtvandsforbrug, liter/person/døgn 14,9 44,0 39,0 36,8 26,4 33,3 30,2 4,6 14,5 10 intertemperatur indendørs C 21,0 22,7 21,6 22,8 22,1 22,0 20,5 21,1 21,5 11 Relativ luftfugtighed, okt-dec 40,6 38,7 49,0 44,0 39,5 37,8 42,3 45,4 39,9 Korrektion for afvigelser fra Be06 standard 12 Bruttoforbrug, kwh/m 2 /år, excl. alm. El 49,6 58,0 37,6 34,2 70,1 38,1 78,8 19,1 50,5 13 Varmtvandsforbrug, kwh/m 2 /år 7,3-7,4 3,6-6,8-1,4-2,1-0,4 +13,0 12,6 14 Temperatur, kwh/m 2 /år -4,5-12,4-5,2-7,5-12,2-6,4-3,8-1,9-6,6 15 Solvarme, kwh/m 2 /år -1,8 +1, ,6 - -2, Samlet, før korrektion bygningsel 50,6 39,7 36,0 19,9 57,2 29,7 72,3 30,2 56,5 17 Tillæg bygningsel, kwh/m 2 /år 11,4 18,6 54,0 29,9 18,5 44,5 16,3 7,2 16,7 18 Korrigeret forbrug, kwh/m 2 /år 62,0 58,3 89,9 49,8 75,7 74,2 88,6 37,4 73,2 19 Energiramme, kwh/m 2 /år 49,5 49,5 44,1 45,9 52,1 46,7 55,1 57,6 60,7 20 Korrigeret Energiramme, SBi, kwh/m 2 /år 49,9 49,9 49,5 49,5 52,1-54,0 52,9 60,7 21 Difference, kwh/m 2 /år +12,5 +8,8 +44,1 +3,9 +23,6 27,5 +33,5-20,3 +12,5 22 Procentafvigelse i fht. energiramme 125 % 118 % 204 % 109 % 145 % 159 % 161 % 65 % 121 % 23 Procentafvigelse i fht. korrigeret energiramme 124 % 117 % 182 % 101 % 145 % % 71 % 121 % Sammenligning med lavenergiklasse 2 24 Krav lavenergiklasse 2 59,6 59,4 61,1 60,3 60,8 59,6 59,3 59,3 60,7 25 Difference i fht. lavenergiklasse 2 +2,4-1,0 28,8-10,5 14,8 14,6 29,3-22,0 14,3 26 Procentafvigelse i fht. lavenergiklasse % 98 % 147 % 83 % 124 % 124 % 149 % 63 % 121 % Sammenligning med normalforbrug 27 Varme, per tilsvarende husstand 48 % 44 % 65 % 36 % 55 % 55 % 67 % 28 % 54 % 28 El, per person, kwh/år 118 % 100 % 159 % 96 % 101 % 57 % 79 % 163 % 78 % 29 Vand i alt, per person, liter/døgn 58 % 77 % 154 % 85 % 63 % 83 % 107 % 39 % 64 % 30 Totalt energiforbrug, kwh/m 2 /år 90,7 89,4 78,3 59,5 105,4 57,4 102,4 73,7 65,5 18

19 1. Iflg. energirammeberegning 2. I perioden for opgørelse, der skelnes ikke mellem børn og voksne 3. Areal med solfanger 4. Varmekilde, genindvinding regnes ikke som varmekilde 5. Elforbrug ex. målt forbrug til bygningsel 6. Bygningselforbrug. Ved varmepumpe graddagekorrigeret. Ved gas og solvarme er gasinstallationens elforbrug graddagekorrigeret, solvarmens ikke 7. Graddagekorrigeret varmeforbrug. Ved varmepumpeløsninger er netto elforbrug opgivet. Ved gasinstallationer er der korrigeret til Nm 3 8. Vandbrug på baggrund af aflæsning i perioden september 2009 september Varmtvandsforbrug aflæst for perioden september 2009 september Vintertemperatur er indendørs gennemsnitstemperatur i perioden oktober-december Relativ luftfugtighed, indendørs, gennemsnit i perioden oktober-december Bruttoforbrug, graddagekorrigeret 13. Korrektion for varmtvandsforbrug +/- i fht. 250 liter/m 2 iflg. Be Korrektion for indetemperatur +/-. 7 % fradrag i bruttoforbrug pr grad overtemperatur i vinterperiode i fht. 20 C iflg. Be Korrektion for solvarme. Solvarmeproduktion beregnet på grundlag af varmtvandsforbrug og indstråling 09/ Samlet korrektion af forbrug 17. Tillæg for bygningsel 2,5 x forbrug til bygningsel 18. Samlet korrigeret forbrug 19. Energiramme iflg. oprindelig beregning 20. Energiramme iflg. SBi-korrektion (se metodeafsnit) 21. Difference i forhold til oprindelig energiramme 22. Afvigelse i forhold til oprindelig energiramme 23. Afvigelse i forhold til korrigeret energiramme 24. Krav til opfyldelse af lavenergiklasse Difference mellem samlet korrigeret forbrug og krav til lavenergiklasse Afvigelse i forhold til lavenergiklasse Normaliseret varmeforbrug sammenlignet med dansk normalforbrug i tilsvarende husstand (Gram-Hanssen, 2005) 28. Elforbrug sammenlignet med dansk normalforbrug i tilsvarende husstand (Gram-Hanssen, 2005). I huse med varmepumpe er der sammenlignet med elforbrug excl. bygningsel, i huse med gasløsninger er der sammenlignet med elforbrug inkl. bygningsel 29. Normalvandforbrug iflg. DANVA (2010): 114 liter/person/døgn 30. Totalt energiforbrug 19

20 Appendiks 2: Oversigt over området med Fremtidens Parcelhuse 20

Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2. - med "Fremtidens Parcelhuse" som eksempel

Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2. - med Fremtidens Parcelhuse som eksempel Afrapportering til Energiforskningsprogrammet 2007 Det Grønne Hus i samarbejde med SBi Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2. - med "Fremtidens Parcelhuse" som eksempel Udarbejdet af: Lars

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 METODE TIL SAMMENLIGNING AF BYGNINGENS BEREGNEDE OG REELLE ENERGIFORBRUG...3 3 BEREGNING AF BYGNINGENS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Bernt Freiberg Tunehøj 40 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Torben Hansen Løvkærparken 41 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gartnervænget 46 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-029959 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Toftebjergvej 31F 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke til små ejendomme

Energimærke til små ejendomme Energimærke til små ejendomme Energimærke nr.: E 06-02227-0137 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 13. juli 2006 Ejendommens BBR nr.: 153 055580 001 Byggeår: 1978 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse:

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Fremtidens Parcelhuse

Fremtidens Parcelhuse Fremtidens Parcelhuse I en ny udstykning i Køge sørger skrappe kriterier i salgsbetingelserne for, at parcelhusene skal have det nordiske miljømærke, Svanen, og at der bliver tænkt miljø og energi i alle

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kassandravej 44 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-000000 Energikonsulent: Morten Wæhrens Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brorsonsvej 13 7470 Karup J Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer 311057495 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Frydenlund Park 12 Postnr./by: 2950 Vedbæk BBR-nr.: 230-011474-001 Energimærkning nr.: Gyldigt 10 år fra: Energikonsulent: [KLADDE] [IKKE INDBERETTET] Michael Nimskov Energimærkning

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af HusCompagniet A/S.

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af HusCompagniet A/S. SIDE 1 AF 6 Adresse: Grøftestykkerne 10 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033697-001 Energikonsulent: Rasmus Ussing Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

BBR-nr.: 580-004271 Energimærkning nr.: 100110264 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-004271 Energimærkning nr.: 100110264 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtkobbel 2 Postnr./by: 6340 Kruså BBR-nr.: 580-004271 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 77 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-008239 Energikonsulent: Robert Grünberger Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

" " # $% &'! Klaus Ellehauge Bygningsreglementets energikrav 21. november 2007

  # $% &'! Klaus Ellehauge Bygningsreglementets energikrav 21. november 2007 ! " " # $% &'! ( ) ) ) $ * " " # + *, -. / &&..01 20 3 1 &" * " " # +, 4. / 5..01 20 ( -4 6! 3 1 " * " " # +, '4 /..01 20 ( 4. 6! 3 1 Krav til energirammen 25000 kwh/år 20000 15000 10000 5000 Andre bygninger

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere