Fremtidens Parcelhuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Parcelhuse"

Transkript

1 BILAG 5 Fremtidens Parcelhuse opgørelse af energiforbrug i Lars Kristensen og Heidi Grønn Arvedsen Det Grønne Hus / Energitjenesten Vestergade 3C 4600 Køge 1

2 2

3 Fremtidens Parcelhuse opgørelse af energiforbrug i Formål De praktiske erfaringer med lavenergihuse er stadig forholdsvis begrænsede. For at kunne vurdere, hvorvidt lavenergihuse lever op til forventningerne er der foretaget en opgørelse af energiforbruget i ni af de opførte huse på Byggefeltet i Herfølge. Formålet med registreringerne var at kunne vurdere bygningernes aktuelle energimæssige egenskaber og opførsel. Derfor har det været nødvendigt at korrigere for beboernes adfærd med hensyn til varmtvandsforbrug, rumtemperatur og almindeligt ikke bygningsrelateret elforbrug, for derved at afgøre om de opførte boliger står mål med den beregnede energiramme og generelt lever op til kravene til lavenergibyggeri, som de var på opførelsestidspunktet. Energiforbruget i Fremtidens Parcelhuse skal vurderes på grundlag af baggrund og historie. Projektet tilhører 1.generation lavenergihuse, projekteret i 2004, med opførelse Metoder I ni huse blev der foretaget registreringer af totalt elforbrug, forbrug af bygnings-el, evt. naturgasforbrug, samt vand- og varmtvandsforbrug. Registreringerne blev foretaget ved både logninger og manuelle aflæsninger af målere. På baggrund af registreringerne blev der udarbejdet et normaliseret forbrug, som kan sammenlignes med henholdsvis den beregnede energiramme og bygningsreglementskravene til lavenergibyggeri, klasse 2. Installerede målere og loggere Som en del af projektet blev der installeret supplerende målerudstyr, således at det i de ni huse har været muligt at adskille elforbrug til bygnings-el (drift af varmepumper, ventilationsanlæg, solvarme, gasfyr, cirkulationspumper) fra elforbrug til den almindelige apparatbestand. Der blev desuden installeret målere på varmtvandsforbrug i alle huse Normalisering af energiforbrug Energiforbruget er normaliseret efter følgende model: 1. Bruttoenergiforbrug til varme er graddagekorrigeret. Gasforbrug er korrigeret til Nm 3 inden graddagekorrektion 2. På grundlag af målinger for varmtvandsforbrug korrigeres for dette i forhold til standardværdier i Be06. Det observerede varmtvandsforbrug er korrigeret relativt i forhold til de anlægsspecifikke forudsætninger i Be06 og det forudsatte varmtvandsforbrug i Be06 på 250 liter/m 2 år: aktuelt varmtvandsforbrug / 250 x Be06 beregnet varmtvandsforbrug = forbrug i kwh/ m 2 år 3. På grundlag af indeklimamålinger af indvendig rumtemperatur korrigeres for dette i forhold til forudsætningerne i Be06. Der er korrigeret med 10 % per grad afvigelse i forhold til forudsat rumtemperatur på 20⁰C (iflg. standardberegning foretaget på SBI, for lavenergihuse benyttes 10 %, for almindelige (ældre) huse benyttes 7 % som korrektionsfaktor). Grundlag for korrektionen er rumtemperaturen i perioden oktober til december På grundlag af varmtvandsforbrug, Be06 informationer om solfangeranlæg, samt solindstrålingen (ved Teknologisk Institut) i perioden september 2009 til august 2010, er der foretaget en beregning af solfangerproduktion i perioden (Beregningen er foretaget af Ivan Katic, Teknologisk Institut). Energiforbruget er korrigeret i forhold til den i Be06 forudsatte produktion, sammenlignet med den aktuelt beregnede. 5. Via 1-5 fremkommer et normaliseret bruttoenergiforbrug. 3

4 6. Normaliseret bruttoenergiforbrug er herefter tillagt forbrugt bygnings-el x 2,5. 7. Det normaliserede bruttoenergiforbrug, pkt. 6 bruges som sammenligningsgrundlag for henholdsvis sammenligning med den beregnede energiramme, med den beregnede korrigerede energiramme (Appendiks 1), samt med kravene til lavenergiklasse 2. Forbrugets fordeling Varmeforbruget er normaliseret med hensyn til graddage og indendørstemperatur, mens varmtvandsforbrug og bygnings-el er fremkommet ved direkte aflæsning af forbrugstal. I varmepumpehuse inkluderer bygningselforbrug alt elforbrug, dvs. også til opvarmning af vand. Dette for at kunne sammenligne til Be06 s måde at opgøre bygningsel på. Sammenligning med dansk normalforbrug af varme, el og vand Det normaliserede varmeforbrug og det direkte el- og vandforbrug er desuden sammenlignet med et dansk normalforbrug. Som sammenligningsgrundlag er brugt sammenhæng mellem boligareal og husstandens størrelse beskrevet i: Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor. (Gram- Hanssen, 2005) Økonomi På baggrund af det observerede forbrug og forbrugssammensætning er der beregnet en energiomkostning og ressourceomkostning til drift for de enkelte huse, samt gennemsnit for de undersøgte huse. Følgende priser er anvendt. El: 2,00 kr./kwh (Elpristavlen.dk, 2010). Svarende til forbrugerprisen ved forsyningspligtselskabet, årligt forbrug på kwh. Naturgas: 0,75 kr./kwh (Energitjenesten, 2010). Opgivelser ved nyt gasfyr. Vand: 48,5 kr./m 3 (Energiforsyningen.dk, 2010) CO 2 På baggrund af det observerede forbrug og forbrugssammensætning er der beregnet en CO 2 -emission for driften af de enkelte huse, samt et gennemsnit for de undersøgte huse. Følgende emissionsfaktorer er anvendt. El: 460 gram/kwh (Energinet.dk, 2010). Naturgas: 205 gram/kwh. Beregnet på grundlag af Energistatistik, 2007 (Energistyrelsen, 2009). Vand: 1,6 kwh el/m 3 (DANVA, 2010) Projektet Fremtidens Parcelhuse Projektet Fremtidens Parcelhuse har sit udgangspunkt i 2002, i et samarbejde mellem Køge Kommunes Agenda21 udvalg og Det Grønne Hus. I 2004 blev projektet etableret. Projektet blev støttet økonomisk af Fonden Realdania og af Fonden Nykredit, samt fagligt af Energitjenesten. I 2006 påbegyndte byggeriet. I 2007 flyttede de første beboere ind (se også Der blev stillet en række krav til boligprojekterne i Fremtidens Parcelhuse. Visionen var at have et område med mange forskellige energi- og miljøvenlige boliger. Forudsætningerne for området er beskrevet i Køge Kommunes lokalplan 5-22 (kan downloades på Kravene til boligerne blev formuleret i Køge Kriterierne. Køge Kriterierne er vedlagt som bilag til købsaftalen for grundende i Herfølge, og indeholder følgende krav: Husene skal have et lavt energiforbrug. Det blev i udgangspunktet sikret ved at husene skulle leve op til lavenergiklasse 2 i det daværende danske bygningsreglement (2006, BR08). 4

5 Husene skal svanemærkes, hvilket stiller en række krav til byggeprocessen, energiforbrug, ventilation, materialevalg samt at der er en vejledning til beboerne om miljørigtig brug og vedligeholdelse af huset. Som følge af kravene skal et svanemærket hus have minimum én energiklasse bedre end aktuelle minimumskrav i bygningsreglementet. Dvs. at et Svanemærket hus efter 1. januar 2011 skal opfylde lavenergiklasse 2015 (iflg. BR10) Der skal være grønt på grunden. Det sikres, ved krav til en biofaktor (SBi beregningsværktøj under grønne regnskaber) på mere end 0,6. Regnvand skal nedsives, genanvendes eller ledes til anlæg til regnvand Køge Kriterierne er udtryk for en fælles vilje til at kunne tilbyde parcelhuse, som er sunde og vedligeholdelsesvenlige, har en lille miljøbelastning, understøtter et lokalt naturindhold og har et markant lavt energiforbrug. 5

6 Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Hus 8 Hus 9 Basisoplysninger Projektet Fremtidens Parcelhuse Fremtidens Parcelhuse er en udstykning i Køge Kommune, nærmere bestemt Herfølge, ca. 7 km syd for Køge. Området rummer plads til 86 boliger. Medio 2010 er der bygget 50, heraf 38 parcelhuse og 12 rækkehuse. Tal i parentes ( ) angiver antallet af boliger der indgår i beregning af værdien. Kort over området findes i appendix 2. Størrelse Parcelhusene(32) er i gennemsnit 160 m 2, og rækkehusene(12) 96 m 2 Energiklasse og energiramme 48 boliger er lavenergiklasse 2, og 2 boliger er lavenergiklasse 1. Energirammen er i gennemsnit beregnet til 57,1 kwh/m 2 pr. år for klasse 2 (41), og 36,4 kwh/m 2 pr. år for klasse 1 (2) Varmesystem 27 boliger har gas, 23 boliger har varmepumpe, heraf 4 med jordvarme. Ventilation og varmegenindvinding 48 boliger har mekanisk ventilation, heraf har 17 aktiv varmegenindvinding til vand/luft, og 9 har passiv varmegenindvinding til luft, for 24 boliger er detaljer ikke kendt. 2 boliger har naturlig ventilation Vedvarende energi 10 boliger har solvarme, 5 boliger har solceller Evalueringsprojektet Ni af parcelhusene indgår i evalueringsprojektet. De ni huse er valgt ud fra følgende kriterier: Beboet af ejer i mere end et år, således at eventuelle indkøringsproblemer så vidt muligt var elimineret. Dermed skulle husene gerne repræsentere en almindelig driftssituation. Basisoplysninger og netto forbrugstal fremgår af tabel 1. Tabel 1: Basisoplysninger og forbrugstal for de ni huse som indgår i evalueringsprojektet. Basisoplysninger og forbrug Areal, m ,5 154,8 147, ,7 Personer i husstanden Solvarme, m 2 4,6 4, ,0 2,4 3,0 - - Varmekilde Gas+sol Gas+sol Vp Vp Gas+sol Vp+sol Gas+sol Gas Gas Elforbrug, ex. bygningsel, kwh/år Bygningsel, kwh/år Varmeforbrug, kwh/år Vandforbrug i alt, liter/person/døgn 68,0 90,6 180,0 98,9 73,3 97,0 124,6 39,0 75,1 Varmtvandsforbrug, liter/person/døgn 14,9 44,0 39,0 36,8 26,4 33,3 30,2 4,6 14,5 intertemperatur indendørs C 21,0 22,7 21,6 22,8 22,1 22,0 20,5 21,1 21,5 Relativ luftfugtighed, okt-dec 40,6 38,7 49,0 44,0 39,5 37,8 42,3 45,4 39,9 6

7 Resultater Sammenligning med energiramme og lavenergiklasse 2 krav I lighed med andre studier af lavenergihuse (Anon. 2010, Hansen 2010, Svendsen 2010) viser resultater fra Fremtidens parcelhuse, at det normaliserede energiforbrug, beregnet på grundlag af primært energiforbrug (som i Be06; 2,5 x bygningselforbrug), er højere end forventet. Energirammeberegning findes for 8 af de 9 undersøgte huse. For det niende hus findes kun dataark. Data indtastet i Be06 af DGH (Hus 6). Alle de undersøgte huse er projekteret til lavenergiklasse 2. Den oprindeligt beregnede såvel som den korrigerede beregning fremgår af Appendiks 1. I gennemsnit ligger det normaliserede energiforbrug 31 % over den korrigerede beregnede energiramme (figur 1). Det dækker dog over store variationer, idet ét hus, Hus 3 har dobbelt så stort normaliseret forbrug, som energiberegningen siger, mens Hus 8 kun har et normaliseret energiforbrug, der er ⅔ af det beregnede. 7 af de 8 undersøgte huse har således et større normaliseret energiforbrug end forventet ud fra den beregnede energiramme. Udelades Hus 8 af beregningen (se diskussion) er det observerede forbrug 39 % over den beregnede energiramme. Relativt energiforbrug sammenlignet med energiramme 200% 204% 150% 100% 125% 118% 109% 145% 159% 161% 65% 121% 100% 50% 0% Figur 1: Relativt energiforbrug sammenlignet med den beregnede (korrigerede) energiramme for de enkelte huse. Stiplet linje angiver gennemsnitligt energibehov. Opgjort som primært energiforbrug (som i Be06). Set fra et beboersynspunkt kan en sammenligning med lavenergiklasse-kravene synes mere relevant, da den overordnede betegnelse for husene er lavenergiklasse 2, snarere end en specifik energiramme. Sammenlignes det normaliserede forbrug med kravene til klasse 2 ses det samme mønster som ved sammenligning med beregnet energiramme. I gennemsnit ligger det normaliserede energiforbrug 13 % over kravet til lavenergiklasse 2 (figur 2). Udelades Hus 8 af beregningen ligger det normaliserede forbrug 19 % højere en kravet til lavenergiklasse 2. 6 af 9 undersøgte huse ligger over kravet til lavenergiklasse 2. 7

8 160% Relativt energiforbrug sammenlignet med klasse 2 147% 149% 140% 120% 100% 80% 60% 104% 98% 83% 124% 124% 63% 121% 100% 75% 40% 20% 0% Figur 2: Relativt energiforbrug sammenlignet med lavenergiklasse 2 (LE-2) for de enkelte huse. Opgjort på grundlag af primær energi. Stiplet linje angiver gennemsnit krav til LE-2 for de 9 huse (=60,0 kwh/m 2 år). Lavenergiklasse 1 (LE-1) medtaget for illustrationens skyld. Totalt energiforbrug og varmeforbrug Den omstændighed at elforbruget til bygningsdrift, når der tales energiramme, skal ganges med 2,5, betyder, at selv små afvigelser i en bygnings elforbrug får stor betydning for det samlede resultat. Dette betyder mere, jo større en del af varmeforsyningen, der er elbaseret, og således mest i forbindelse med varmepumpeløsninger. Figur 3 viser det direkte forbrug (nettoforbrug) til varme og bygnings-el, samt det totale energiforbrug. Det totale energiforbrug inkluderer således familiernes almindelige elforbrug. Det gennemsnitlige forbrug til varme, varmt brugsvand og bygnings-el udgør 54 kwh/m 2 x år, og det totale energiforbrug udgør 79 kwh/m 2 x år. Hus 3, 4 og 6 har varmepumpeløsninger. Bemærk, at Hus 8, som har et meget lavt relativt varmeforbrug (figur 1 og 2) tilsyneladende har det på bekostning af et meget højt elforbrug (figur 3) Varmeforbrug og totalt energiforbrug - kwh/m² x år Varme Total 20 0 Figur 3: Varmeforbrug og totalt energiforbrug. gns. = gennemsnit. Gennemsnit varme = 54 kwh/m 2 x år. Gennemsnit total energiforbrug = 80 kwh/m 2 x år. Opgjort som nettoforbrug i huset. Varmeforbrug er normaliseret, elforbrug til familiens almindelige elforbrug er reelt forbrug. 8

9 kwh/m² x år Forbrugets fordeling Totalt forbrug I det normaliserede forbrug er der taget hensyn til henholdsvis indendørstemperaturen i vinterperioden og beboernes varmtvandsforbrug. I de følgende figurer vises de observerede forbrug som de fordeler sig på varme, varmt brugsvand, bygnings-el og solvarme (produktion). Som varmtvandsforbrug er det aktuelle forbrug i de enkelte huse, lagt til grund. I figur 4 ses den samlede fordelingsprofil for de 9 huse, dels de observerede forbrug (A) og de fra Be06 beregnede forventninger (B). Figuren er baseret på primært forbrug (dvs. bygningsel x 2,5) undtagen for kategorien Andet el som er beboernes forbrug til husholdningsapparater som lys, TV/PC m.v., hvor der er regnet med direkte forbrug. Det gennemsnitlige normaliserede forbrug eksklusive kategorien Andet el er 68 kwh/m 2 år. Inklusive kategorien Andet el er det gennemsnitlige forbrug 97 kwh/m 2 år Observeret vs. forventet forbrug Andet el Bygningsel Solvarme V-vand Varme A B A B A B A B A B A B A B A B A B Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Hus 8 Hus 9 Figur 4: Observeret forbrug sammenlignet med forventet forbrug som beregnet i Be06. (A) repræsenterer observeret forbrug. (B) repræsenterer beregnet forbrug. I observeret forbrug indgår kategorien 'Andet el' (som netto energiforbrug ab hus). Denne kategori indgår ikke i lavenergiklasse 2. Effekten af at regne med primært energiforbrug er således ca. 29 kwh/m 2 år. Havde kategorien Andet el været regnet som primær energi ( el x 2,5 som man eksempelvis gør i passivhuskonceptet) havde det 9

10 kwh/m² x år gennemsnitlige normaliserede totalforbrug været på 141 kwh/m 2 år. Fjernes normaliseringen af rumtemperatur skal der yderligere tillægges 6,7 kwh/m 2 år (varierer fra 1,9-12,3). Mere generelt vil en korrektion for en anden, højere, og mere realistisk indendørstemperatur, som f.eks. 21⁰C, øge forbruget med 10 % pr grad Celcius (se metodeafsnit). Fra lavenergiklasse 2 til et egentligt energineutralt byggeri er der således forsat et stykke vej. Forbrug af varme og varmt brugsvand Det observerede varmeforbrug er betydeligt større end det forventede (figur 5). I gennemsnit for de 9 huse er det observerede varmeforbrug (varme, varmt vand) 158 % af det forventede. Varmeforbruget er således klart den enkeltkomponent, hvor det observerede afviger mest fra det forventede. I figur 5 indgår det observerede, normaliserede varmeforbrug, og det reelle varmtvandsforbrug. Hvis normaliseringen for rumtemperatur fjernes vil det observerede forbrug øges med mellem 1,9 og 12,2 kwh/m 2 år (op til 18,8 kwh/m 2 år, hvis faktoren 2,5 anvendes ved omregning til primært forbrug). 100 Varme ialt - observeret vs. forventet FP Be06 0 Figur 5: Observeret og beregnet varmeforbrug. Observeret varmeforbrug indbefatter varme (normaliseret) og varmt vand (reelt). Der er stor forskel i det observerede varmtvandsforbrug (figur 6), fra 59 til 447 liter/m 2 år. Gennemsnittet for de 9 huse er på 248 liter liter/m 2 år, hvilket ligger tæt på det forbrug, som forudsættes i Be06 (250 liter/m 2 år). Hus 8 afviger også på dette punkt, se også Appendiks 1 og diskussion. 10

11 kwh/m² x år Liter/m 2 år Varmtvandsforbrug Figur 6: Varmtvandsforbrug i de 9 hus. Stiplet linje indikerer det i Be06 forudsatte varmtvandsforbrug. For forbrug per person, se Appendiks 1. Forbrug af bygnings-el Forbruget til bygnings-el udviser et karakteristisk mønster, idet huse med varmepumpeløsninger (hus 3, 4, 6) har et større forbrug end forventet, i gennemsnit 135 % af forventet (figur 7). For huse med gasløsninger, er det observerede forbrug derimod mindre end det forventede, i gennemsnit 91 %. 100 Bygningsel - observeret vs. forventet FP Be06 0 Figur 7: Bygningsel forbrug i de 9 huse. Beregnet som primært energiforbrug. I huse med varmepumpe regnes alt elforbrug som bygningsel, dvs. at varmt vand er inkluderet 11

12 Sammenligning med dansk normalforbrug Ikke overraskende er varmeforbruget i Fremtidens Parcelhuse lavere end et tilsvarende dansk gennemsnitshus, faktisk er forbruget kun ca. det halve (figur 8). Sammenligningen er baseret på det normaliserede forbrug i de undersøgte huse i Fremtidens Parcelhuse og et reelt forbrug i dansk gennemsnit. Det reelle forbrug til varme i de undersøgte huse er 13 % større, og det reelle forbrug til varmt vand 4 % lavere end det normaliserede forbrug. I praksis vil en sammenligning således betyde, at de undersøgte huse bruger varme og varmt brugsvand svarende til ⅔ af et dansk gennemsnit. Elforbruget ligger på samme niveau som et dansk gennemsnit (106 %, figur 8). Selv hvis Hus 8, som har et meget højt elforbrug, ikke medregnes, bruger de undersøgte huse svarende til 99 % af dansk gennemsnit. I tilfældet Fremtidens Parcelhuse er der således ikke tegn på, at det at bebo et lavenergihus påvirker elforbruget i nedadgående retning. Interessant i betragtning af at 98 % af de adspurgte oplyser at de er optaget af at spare på energien, og 38 % er meget optaget af at spare på energien (Bilag 4) Vandforbruget ligger på 81 % af et dansk normalforbrug, som er på 117 liter/person pr. døgn (DANVA, 2010). Det er ikke undersøgt årsager til denne afvigelse, men en mulig forklaring kunne være, at de nybyggede huse modsat gennemsnitshuset har lavtskyllende toiletter og vandbesparende armaturer. Varmtvandsforbruget i de undersøgte huse ligger på et meget forskelligt niveau, 4,6 liter/person/døgn i hus 8 til 44,0 liter/person pr. døgn i Hus 2 (Tabel 1 og figur 6). 120% 100% 80% Relativt forbrug sammenlignet med DK normal 106% 81% 60% 40% 50% gns normal 20% 0% Varme El Vand Figur 8: Relativt brug af varme, el og vand i de undersøgte huse sammenlignet med dansk normalforbrug i tilsvarende husstande. Normal = 100 % 12

13 Varme Varmt vand Solvarme Bygningsel Andet el Vand I alt med Andet el I alt pr m 2 I alt pr pers Økonomi Et argument for køb af lavenergihuse har været de lave driftsomkostninger. Det er derfor interessant at se på de aktuelle omkostninger i Fremtidens Parcelhuse. På baggrund af det observerede forbrug er der beregnet en udgift for de enkelte huse, samt et gennemsnit for de 9 huse (Tabel 1). Da udgiften er udregnet på baggrund af det normaliserede varmeforbrug er udgiften ikke udtryk for de egentlige udgifter i de enkelte boliger. Af de samlede udgifter, inklusive kategorien Andet el (beboernes forbrug til husholdning lys T PC mv.), går kun 26 % af de samlede udgifter i gennemsnit til opvarmning. I alt beslaglægger selve husets drift kun godt 1/3 af de samlede udgifter (37 %). Da der er store lokale forskelle på vandpriser kan fordelingen se anderledes ud i en anden lokal kontekst. Hvis der regnes med det reelle (ikke temperaturnormaliserede) varmeforbrug vil varmeudgiften, beregnet på grundlag af de naturgasopvarmede huse, stige med 11 %. Tabel 2: Udgifter til varme, el og vand. Udregnet på baggrund af normaliseret varmeforbrug og reelt varmtvandsforbrug. Prisforudsætninger, se under metoder side 3. Huse med 0 i varmeforbrug er med varmepumper, og har derfor kun eludgifter. kr./år Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Gns Fordeling 26% 11% 39% 25% 100% 13

14 Varme Varmt vand Solvarme Bygningsel Andet el Vand I alt med Andet el I alt pr m 2 I alt pr pers CO 2 -udledning Hvor meget CO 2 der udledes i forbindelse med de 9 undersøgte huse fremgår af tabel 2. Ca. halvdelen af CO 2 -udledningen kan tilskrives husenes drift og ca. halvdelen kan tilskrives beboernes forbrug af Andet el. Det samlede elforbrug tegner sig i gennemsnit for over 60 % af CO 2 -udledningen. Skal CO 2 udledningen fra boligen reduceres væsentligt, skal elforbruget i boligen også reduceres væsentligt. Alternativt skal sammensætningen af produktionen ændres. Som det fremgår af figur 8 synes det at bo i lavenergihus ikke i sig selv at være årsag til lavere elforbrug knyttet til de almindelige forbrugsapparater. Tabel 3: Udledning af CO 2 i kg som følge af forbrug af varme, el og vand. Udregnet på baggrund af normaliseret varmeforbrug og reelt varmtvandsforbrug. Emissionsforudsætninger, se under metoder side 3. Huse med 0 i CO 2 udledning for varme er med varmepumper, og har derfor kun elafledt CO 2 udledning Kg CO 2 Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Hus Gns Fordeling 35% 14% 50% 2% 100% 14

15 Diskussion Selv om der er foretaget korrektion for beboeradfærd i form af normalisering for rumtemperatur og varmtvandsforbrug, kan det konstateres, at beboeradfærd har stor betydning for resultatet. Eksempelvis er Hus 1 og 2 stort set identiske huse fra samme byggefirma, og med stort set samme relative energiforbrug (figur 1 og 2). Et andet eksempel udgøres af Hus 3 og 4, som også er stort set identiske huse fra samme byggefirma (et andet). Hus 4 har et forbrug svarende til lavenergiklasse 2, mens Hus 3 har et forbrug på 147 % af lavenergiklasse 2 (figur 2). Hus 3 har to beboere, mens Hus 4 har fire beboere (tabel 1). Et tredje eksempel er Hus 8, som har et meget lavt energiforbrug til varme (figur 2), men som samtidig har et meget højt elforbrug, hvorved det samlede energiforbrug i huset ligger på linje med gennemsnittet for alle huse (figur 3). Mulige årsager til afvigelse fra forventning Hvad er årsagen til at husene afviger fra det forventede? Vi mener, at der kan søges flere forskellige forklaringer: 1. Husets tekniske stand 2. Beregnede forudsætninger 3. Adfærd 4. Husets og de tekniske installationers brug 1. Husets tekniske stand Husets tekniske stand er undersøgt ved indvendig termografering i vinterperioden som en del af evalueringsprojektet (Bilag 1). Der er konstateret afgrænsede områder med lavere temperaturer end omgivelserne, og de observerede lave temperaturer optræder i lokalt afgrænsede områder (Bilag 1). I bilag 1 peges på, at det for at øge klimaskærmens termiske ydeevne er nødvendigt at udnytte isoleringsmaterialernes termiske ydeevne bedre f.eks. ved at sikre at isoleringsmaterialerne ikke ventileres af udeluft eller gennembrydes af kuldebroer. Det er ikke muligt på dette grundlag at kvantificere betydningen af kuldebroer m.v. i konstruktionerne, men i bilag 1 konkluderes, at de observerede temperaturforskelle, mellem de afgrænsede områder og den omgivende klimaskærm, er mindre. Således må betydningen for det observerede forbrug også antages at være mindre. Luftskiftet er undersøgt igennem en kortere periode (Bilag 3). Der er ikke tegn på at et ekstraordinært højt luftskifte er forklaringen på energiforbrug over forventning. Luftskiftet er i gennemsnit 0,55 ACH/time (Bilag 3, figur 4) og således i overensstemmelse med forventningerne. 2. Beregnede forudsætninger Energirammeberegningerne som husene er bygget på grundlag af er gennemgået og kontrolleret som en del af evalueringsprojektet (bilag 2). I bilag 2 konkluderes at alle bygningsmodellerne generelt er udført med få fejl, som ikke umiddelbart ændre på selve energimærket, der for alle husene svarer til et Lavenergiklasse 2. I vurderingen af forskellen mellem observeret og forventet forbrug i dette bilag, er benyttet den korrigerede energiramme fra bilag 2 (se også appendiks 1). Vurderingen er derfor, at det ikke er fejl i beregningsgrundlaget der er årsag til det højere forbrug en forventet. 15

16 3. Adfærd Specielt Hus 8 skiller sig ud med et særdeles lavt varmeforbrug, herunder lavt varmtvandsforbrug og et meget højt elforbrug. I huset er der meget god overensstemmelse mellem de loggede data og de manuelt aflæste værdier. Varmtvandsforbruget understøtter endvidere det lave gasforbrug. Vi vurderer derfor, at der ikke er tale om fejl i data, men om speciel adfærd for disse beboere sammenlignet med beboere i de resterende otte huse. Gulvvarme i sommerperioden kunne være en forklaring på afvigelser. En mindre del af forklaringen på forskelle mellem observeret og forventet forbrug kan skyldes at nogle beboere har benyttet gulvvarme i f.eks. badeværelse hele året. Således har Hus 9 i sommerperioden 2009 brugt anslået svarende til 3 kwh/m 2 år mere grundet sommer gulvvarme, eller svarende til ca. 5 % af den samlede energiramme. Dette forbrug ligger dog uden for den aktuelle måleperiode. Det er i god overensstemmelse med Aggerholm (2000), som angiver 6 % merforbrug i et hus med forbedret isolering (i forhold til BR98) ved helårsopvarmning af badeværelse. Syv af de ni undersøgte huse har klimastyring på varmeanlægget, og som følge heraf ingen gulvvarme på badeværelse i sommerperioden. Et hus (Hus 3) har gulvvarme på badeværelse hele året, og et hus foreligger der ingen oplysninger om. Det er således ikke brug af gulvvarme i badeværelset, der flytter det generelle billede. En praksis som sommergulvvarme regnes ikke med i Be06. På grund af de praktiske og tekniske problemer omkring de opsatte måleudstyr, og ikke mindst formidlingen af resultaterne til beboerne via Elsparefonden s (nu Center for Energibesparelser) MinBolig hjemmeside, som ikke har fungeret i projektperioden, har der ikke været feedback til beboerne. Dermed har der hverken været information eller nødvendig undren, som kunne igangsætte adfærdsændringer i de enkelte boliger. I tre af husene (Hus 1, Hus 5, Hus 9) har der været installeret et brugerinterface fra Electronic Housekeeper, hvor forbruget i princippet kan følges. Der er imidlertid flere årsager til at heller ikke dette element har fungeret. Dels har der været mange perioder med udfald i datalogningen, dels er det svært at få et direkte overblik over forbrug, da der alene præsenteres diagrammer uden klar skalering. Endelig synes energimodulet i Electronic Housekeeper at være sekundært sammenlignet med de andre funktioner (TV, mail, Radio mm). 4. Husets og de tekniske installationers brug De undersøgte huse er udvalgt med henblik på at indkøringsproblemer skulle være elimineret. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at de installerede anlæg til varmeforsyning og ventilation fungerer optimalt. Det har ikke været projektets formål at tage initiativ til optimering eller regulering af anlæg. Men i forbindelse med besøg i husene i projektperioden er der i nogle tilfælde konstateret funktionsfejl eller forkert indstilling af anlæggene. På grund af de store variationer i de normaliserede forbrug, hvor effekten af beboernes påvirkning med hensyn til rumtemperatur og varmtvandsforbrug er elimineret, antager vi, at variationen langt hen ad vejen skyldes fejlagtig indstilling og/eller brug af huset og husets tekniske installationer (se spørgeskemaundersøgelse og samlet diskussion). 16

17 Konklusion Undersøgelsen af det normaliserede energiforbrug i Fremtidens Parcelhuse viser et højere energiforbrug end forudsat og beregnet i forbindelse med projekteringen, som gennemsnit 139 % af den beregnede energiramme, og 120 % af kravet til lavenergiklasse 2. Det er først og fremmest varmeforbruget som er årsag til at der i de 9 huse er et større forbrug en forventet ifølge Be06 beregningerne Det direkte varmeforbrug (normaliseret, men eksklusive 2,5-gange faktoren på bygningsel) ligger på 55 kwh/m 2 pr. år. Det samlede energiforbrug, dvs. inklusive beboernes almindelige elforbrug, ligger på 80 kwh/m 2 pr. år. Energiforbruget til opvarmning i Fremtidens Parcelhuse ligger på 53 % af et dansk gennemsnitsforbrug i tilsvarende husstande. Der er ingen tegn på lavere elforbrug i lavenergiboliger, og det observerede forbrug ligger endda lidt over et dansk gennemsnit. Det samlede vandforbrug ligger derimod på 81 % af et tilsvarende dansk gennemsnit. Driftsomkostningen ved lavenergihusene er beregnet til i gennemsnit kr./år, svarende til 37 % af de samlede ressourceomkostninger ved at bebo husene. Driftsomkostningerne i form af CO 2 -udledning er beregnet til i gennemsnit 2,14 tons CO 2 pr. hus, svarende til 50 % af de samlede CO 2 -udledninger som følger af at bebo husene. 17

18 Appendiks 1. Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Hus 8 Hus 9 Basisoplysninger og forbrug 1 Areal, m ,5 154,8 147, ,7 2 Personer i husstanden Solvarme, m 2 4,6 4, ,0 2,4 3, Varmekilde Gas+sol Gas+sol Vp Vp Gas+sol Vp+sol Gas+sol Gas Gas 5 Elforbrug, ex. bygningsel, kwh/år Bygningsel, kwh/år Varmeforbrug, kwh/år Vandforbrug i alt, liter/person/døgn 68,0 90,6 180,0 98,9 73,3 97,0 124,6 39,0 75,1 9 Varmtvandsforbrug, liter/person/døgn 14,9 44,0 39,0 36,8 26,4 33,3 30,2 4,6 14,5 10 intertemperatur indendørs C 21,0 22,7 21,6 22,8 22,1 22,0 20,5 21,1 21,5 11 Relativ luftfugtighed, okt-dec 40,6 38,7 49,0 44,0 39,5 37,8 42,3 45,4 39,9 Korrektion for afvigelser fra Be06 standard 12 Bruttoforbrug, kwh/m 2 /år, excl. alm. El 49,6 58,0 37,6 34,2 70,1 38,1 78,8 19,1 50,5 13 Varmtvandsforbrug, kwh/m 2 /år 7,3-7,4 3,6-6,8-1,4-2,1-0,4 +13,0 12,6 14 Temperatur, kwh/m 2 /år -4,5-12,4-5,2-7,5-12,2-6,4-3,8-1,9-6,6 15 Solvarme, kwh/m 2 /år -1,8 +1, ,6 - -2, Samlet, før korrektion bygningsel 50,6 39,7 36,0 19,9 57,2 29,7 72,3 30,2 56,5 17 Tillæg bygningsel, kwh/m 2 /år 11,4 18,6 54,0 29,9 18,5 44,5 16,3 7,2 16,7 18 Korrigeret forbrug, kwh/m 2 /år 62,0 58,3 89,9 49,8 75,7 74,2 88,6 37,4 73,2 19 Energiramme, kwh/m 2 /år 49,5 49,5 44,1 45,9 52,1 46,7 55,1 57,6 60,7 20 Korrigeret Energiramme, SBi, kwh/m 2 /år 49,9 49,9 49,5 49,5 52,1-54,0 52,9 60,7 21 Difference, kwh/m 2 /år +12,5 +8,8 +44,1 +3,9 +23,6 27,5 +33,5-20,3 +12,5 22 Procentafvigelse i fht. energiramme 125 % 118 % 204 % 109 % 145 % 159 % 161 % 65 % 121 % 23 Procentafvigelse i fht. korrigeret energiramme 124 % 117 % 182 % 101 % 145 % % 71 % 121 % Sammenligning med lavenergiklasse 2 24 Krav lavenergiklasse 2 59,6 59,4 61,1 60,3 60,8 59,6 59,3 59,3 60,7 25 Difference i fht. lavenergiklasse 2 +2,4-1,0 28,8-10,5 14,8 14,6 29,3-22,0 14,3 26 Procentafvigelse i fht. lavenergiklasse % 98 % 147 % 83 % 124 % 124 % 149 % 63 % 121 % Sammenligning med normalforbrug 27 Varme, per tilsvarende husstand 48 % 44 % 65 % 36 % 55 % 55 % 67 % 28 % 54 % 28 El, per person, kwh/år 118 % 100 % 159 % 96 % 101 % 57 % 79 % 163 % 78 % 29 Vand i alt, per person, liter/døgn 58 % 77 % 154 % 85 % 63 % 83 % 107 % 39 % 64 % 30 Totalt energiforbrug, kwh/m 2 /år 90,7 89,4 78,3 59,5 105,4 57,4 102,4 73,7 65,5 18

19 1. Iflg. energirammeberegning 2. I perioden for opgørelse, der skelnes ikke mellem børn og voksne 3. Areal med solfanger 4. Varmekilde, genindvinding regnes ikke som varmekilde 5. Elforbrug ex. målt forbrug til bygningsel 6. Bygningselforbrug. Ved varmepumpe graddagekorrigeret. Ved gas og solvarme er gasinstallationens elforbrug graddagekorrigeret, solvarmens ikke 7. Graddagekorrigeret varmeforbrug. Ved varmepumpeløsninger er netto elforbrug opgivet. Ved gasinstallationer er der korrigeret til Nm 3 8. Vandbrug på baggrund af aflæsning i perioden september 2009 september Varmtvandsforbrug aflæst for perioden september 2009 september Vintertemperatur er indendørs gennemsnitstemperatur i perioden oktober-december Relativ luftfugtighed, indendørs, gennemsnit i perioden oktober-december Bruttoforbrug, graddagekorrigeret 13. Korrektion for varmtvandsforbrug +/- i fht. 250 liter/m 2 iflg. Be Korrektion for indetemperatur +/-. 7 % fradrag i bruttoforbrug pr grad overtemperatur i vinterperiode i fht. 20 C iflg. Be Korrektion for solvarme. Solvarmeproduktion beregnet på grundlag af varmtvandsforbrug og indstråling 09/ Samlet korrektion af forbrug 17. Tillæg for bygningsel 2,5 x forbrug til bygningsel 18. Samlet korrigeret forbrug 19. Energiramme iflg. oprindelig beregning 20. Energiramme iflg. SBi-korrektion (se metodeafsnit) 21. Difference i forhold til oprindelig energiramme 22. Afvigelse i forhold til oprindelig energiramme 23. Afvigelse i forhold til korrigeret energiramme 24. Krav til opfyldelse af lavenergiklasse Difference mellem samlet korrigeret forbrug og krav til lavenergiklasse Afvigelse i forhold til lavenergiklasse Normaliseret varmeforbrug sammenlignet med dansk normalforbrug i tilsvarende husstand (Gram-Hanssen, 2005) 28. Elforbrug sammenlignet med dansk normalforbrug i tilsvarende husstand (Gram-Hanssen, 2005). I huse med varmepumpe er der sammenlignet med elforbrug excl. bygningsel, i huse med gasløsninger er der sammenlignet med elforbrug inkl. bygningsel 29. Normalvandforbrug iflg. DANVA (2010): 114 liter/person/døgn 30. Totalt energiforbrug 19

20 Appendiks 2: Oversigt over området med Fremtidens Parcelhuse 20

Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2. - med "Fremtidens Parcelhuse" som eksempel

Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2. - med Fremtidens Parcelhuse som eksempel Afrapportering til Energiforskningsprogrammet 2007 Det Grønne Hus i samarbejde med SBi Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2. - med "Fremtidens Parcelhuse" som eksempel Udarbejdet af: Lars

Læs mere

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31.

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31. Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs Teknologisk Institut skyggegraddage For kalenderåret 2014 Periode 1. januar 31. december 2014 Faktuelt om graddagetal udregnet fra 1. januar 2014 indtil

Læs mere

Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser

Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser Indeklimaets temadag 27. September 2016 Ole Ravn Teknologisk institut, Energi & Klima or@teknologisk.dk Projekt:

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 METODE TIL SAMMENLIGNING AF BYGNINGENS BEREGNEDE OG REELLE ENERGIFORBRUG...3 3 BEREGNING AF BYGNINGENS

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Program Udgangspunktet i Danmark Energibruk i Dansk kontorbygg Byggedirektivet

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2. - med "Fremtidens Parcelhuse" som eksempel

Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2. - med Fremtidens Parcelhuse som eksempel Afrapportering til Energiforskningsprogrammet 2007 Det Grønne Hus i samarbejde med SBi Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2. - med "Fremtidens Parcelhuse" som eksempel Udarbejdet af: Lars

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S SIDE 1 AF 7 Adresse: Nordbakken 17 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-114855-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer.

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 26 Postnr./by: Resultat 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984093-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lavenergi og fjernvarme

Lavenergi og fjernvarme Lavenergi og fjernvarme Hvorfor fjernvarme til lavenergibyggeri Hvad skal der til? Hvad betyder det for ejer? Hvad kan AVA/Århus Kommune gøre? Lavenergi og fjernvarme Lovgivning Paradokser Byggeteknik

Læs mere

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber Klaus Ellehauge Hvad er et dansk passivhus? Passivhaus eller på dansk passivhus betegnelsen er ikke beskyttet, alle har lov til at kalde en bygning for et

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt rækkehus Møllemoseparken 124 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2014 Til den 24. september 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-000000-001 Energikonsulent: Ivan Nyland Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 18. november 2002 Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Resumé: Dette papir beskriver teori og idéer bag nye ligninger

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Toftebjergvej 31F 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg.

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 21 Postnr./by: 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984088-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Energimærke til små ejendomme

Energimærke til små ejendomme Energimærke til små ejendomme Energimærke nr.: E 06-01919-0088 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 7. april 2006 Ejendommens BBR nr.: 261 020580 001 Byggeår: 1965 Anvendelse: Sommerhus Ejendommens adresse:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 216 BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, el

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Sekretariat. +45 5783 0909 Wilstersvej 6 E-mail: dansk.vent@mail.tele.dk 4180 Sorø www.danskventilation.dk 1. Dansk Ventilation, der repræsenterer

Læs mere

Fremtidens Parcelhuse - er svanemærkede

Fremtidens Parcelhuse - er svanemærkede Fremtidens Parcelhuse - er svanemærkede Ole Alm ole@detgroennehus.dk www.detgroennehus.dk www.fremtidensparcelhuse.dk www.energitjenesten.dk Fremtidens Parcelhuse Initiativ: Agenda 21 Udvalget i Køge Kommune

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Bernt Freiberg Tunehøj 40 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Torben Hansen Løvkærparken 41 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Kastaniealle 001B 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-004835 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Bæredygtighed og kvalitet

Bæredygtighed og kvalitet Anebjergspillet Skanderborg den 4. november 2008 Vision Den sunde og landskabelige by Anebjerg Bæredygtighed og kvalitet Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB Rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ved Fjorden 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001154 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Halsnæs ESCO projekt: Fyrtårnsprojekt

Halsnæs ESCO projekt: Fyrtårnsprojekt Side 1/6 Halsnæs ESCO projekt: Fyrtårnsprojekt Fyrtårnsprojektet er en del af de samlede energibesparelser, der ligger til grund for gennemførelse af ESCO projektet på kommunale ejendomme i Halsnæs Kommune.

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er nyopført i 2009 med isoleringstilstand iht. gældende regler dvs. det opfylder kravene i BR08.

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er nyopført i 2009 med isoleringstilstand iht. gældende regler dvs. det opfylder kravene i BR08. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bakkegårds Allé 98 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-008792-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Saltema 3 Postnr./by: 4654 Fakse Ladeplads BBR-nr.: 320-010452 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Fremtidens Parcelhuse

Fremtidens Parcelhuse Fremtidens Parcelhuse I en ny udstykning i Køge sørger skrappe kriterier i salgsbetingelserne for, at parcelhusene skal have det nordiske miljømærke, Svanen, og at der bliver tænkt miljø og energi i alle

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Udsigten 7 3500 Værløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. december 2013 Til den 18. december 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnevad 9 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-198496 Energikonsulent: Henrik Sandholm Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klosterparken 26 Postnr./by: 2680 Solrød Strand BBR-nr.: 269-061278 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Dommerparken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere