Bonnesig. den 7. januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bonnesig. den 7. januar 2016"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: Revurdering af Miljøgodkendelse af svinebruget Bonnesig Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer den 7. januar 2016 Revurdering i henhold til 39, 41 og 103, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 868 af 3. juli TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 27

2 Indholdsfortegnelse Datablad... 3 Indledning Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Afgørelse om revurdering Vilkår Offentlighed Klagevejledning Baggrund for revurdering af miljøgodkendelsen Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt husdyrproduktion, anlæg, arealer, ejerforhold Revurdering af miljøgodkendelsen Beliggenhed og planmæssige forhold Bygge og beskyttelseslinjer, fredninger m.v Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold, stalde og opbevaringsanlæg Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand og regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Fast husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlæg og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Bedste tilgængelige teknik (BAT) Ansøgers BAT redegørelse Kommunens vurdering af anvendelse af BAT Alternative løsninger Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation..26 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 27

3 Datablad Revurderingsdato 7. januar 2016 Afgørelsestype Husdyrbrugets adresse Husdyrbrugets ejer og kontaktperson Brugstype Revurdering efter 39, 41 og 103, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Bonnesigvej 21, Resen 7600 Struer I/S Bonnesig Robert Lynge Andersen Bonnesigvej 21, Resen 7600 Struer Svinebrug CVR nr. / P nr / CHR nr Ejendomsnr Matrikel nr. Husdyrbrugets miljøkonsulent Godkendelses- og tilsynsmyndighed Sagsbehandler 3e Mattrup, Resen 1dh, 1dv og 3i Den vestlige Del, Resen 1ae og 1af Tangsgård, Gudum Helle Kalkrup, Lemvigegnens Landboforening, Industrivej 53, 7620 Lemvig Struer Kommune Natur- og Miljøafdelingen, Østergade 11-15, 7600 Struer Kristian Iversen Næste revurdering af miljøgodkendelsen Senest 2025 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 27

4 Indledning Lemvigegnens Landboforening har den 7. august 2015 på vegne af Robert Lynge Andersen, I/S Bonnesig, Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer indsendt materiale til Struer Kommunes revurdering af miljøgodkendelsen på ejendommen Bonnesig, Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer. Miljøgodkendelsen er dateret den 29. oktober Ejendommen er et godkendelsespligtigt IPPC-brug (>750 stipladser til søer), der i 2004 blev miljøgodkendt til en produktion af maksimalt 880 årssøer med smågrise til 7,2 kg og 730 stk. slagtesvin ( kg) svarende til 225 DE på godkendelsestidspunktet. I 2014 er antallet af slagtesvin udvidet via anmeldeordningens 32 husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. (emissionsorienteret produktionstilpasning) til 815 producerede slagtesvin ( kg). Den 25. februar 2014 er der truffet afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. Den tilladte produktion er herefter 900 årssøer med smågrise indtil 7,3 kg og en produktion af smågrise (7,3-25 kg) svarende til 217,89 DE med de nugældende regler (august 2015). Ansøgningen er modtaget via det digitale ansøgningssystem med skema nr Seneste version (version 2) er modtaget den 15. september Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug: - Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer). - Bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer). Revurderingen vil ikke medføre nogen ændring eller udvidelse af produktionen på 900 årssøer med smågrise indtil 7,3 kg og en produktion af smågrise (7,3-25 kg) svarende til 217,89 DE. I forbindelse med revurderingen sker der ikke nybyggeri. Der er tale om en eksisterende bedrift, beliggende i det åbne land i et område med spredt bebyggelse. Nærmeste nabo (uden landbrugspligt), Bonnesigvej 23, Resen, 7600 Struer er beliggende ca. 125 m syd for ejendommen. Nærmeste samlede bebyggelse, Paris ligger ca m syd for ejendommen og nærmeste byzone eller sommerhusområde er Toftum Bjerge, der er beliggende ca m nordøst for ejendommen. Revurderingen bygger på husdyrbrugets ansøgning med bilag 2, tilsyn på ejendommen den 4. december 2014 og supplerende oplysninger indkommet i forbindelse med sagsbehandlingen. Seneste version af ansøgningen er indsendt den 15. september I revurderingen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af produktionen, herunder også om husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Der er i revurderingen stillet en række vilkår som tilsammen med vilkårene stillet i miljøgodkendelsen sikrer, at husdyrbruget fortsat kan drives uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturmiljø samt ressourceforbrug. Bedriften har ikke biaktiviteter, som er omfattet af godkendelsespligt. 1 Bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m. v. af husdyrbrug 2 Ansøgningsskema af 15. september 2015, version 2 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 27

5 1. Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse Lemvigegnens Landboforening har den 7. august 2015 på vegne af Robert Lynge Andersen, I/S Bonnesig, Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer indsendt materiale til Struer Kommunes revurdering af miljøgodkendelsen på ejendommen Bonnesig, Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer. Miljøgodkendelsen er dateret den 29. oktober Ejendommen er et godkendelsespligtigt IPPC-brug (>750 stipladser til søer), der i 2004 blev miljøgodkendt til en produktion af maksimalt 880 årssøer med smågrise til 7,2 kg og 730 stk. slagtesvin ( kg) svarende til 225 DE på godkendelsestidspunktet. I 2014 er antallet af slagtesvin udvidet via anmeldeordningens 32 husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 3. (emissionsorienteret produktionstilpasning) til 815 producerede slagtesvin ( kg). Den 25. februar 2014 er der truffet afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. Den tilladte produktion er herefter 900 årssøer med smågrise indtil 7,3 kg og en produktion af smågrise (7,3-25 kg) svarende til 217,89 DE med de nugældende regler. Virksomheder, herunder landbrug, der har en miljøgodkendelse, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, dog første gang, når der er forløbet 8 år - have taget deres miljøgodkendelse op til revision, jf. 17 i godkendelsesbekendtgørelsen. Da der er forløbet mere end 8 år, siden miljøgodkendelsen er meddelt, tages godkendelsen nu op til revision. I godkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat bestemmelser for, at revurderinger af miljøgodkendelse meddelt efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, dvs. før de nugældende regler for godkendelse af husdyrbrug trådte i kraft, skal behandles efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser og evt. påbud om nye vilkår skal meddeles efter husdyrlovens 3 regler. Dette fremgår endvidere af husdyrlovens 103 stk. 3. Revurderingen er derfor behandlet i henhold til ovennævnte samt i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen 4 samt Skov- og Naturstyrelsens vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I denne revurdering indgår således en vurdering af, om husdyrlovens beskyttelsesniveau er overholdt. I forbindelse med revurdering af en miljøgodkendelse skal tilsynsmyndigheden vurdere, om virksomheden medfører væsentlig forurening og kan i sådanne tilfælde meddele påbud efter 39 i husdyrgodkendelsesloven 5 om, at der skal gennemføres bestemte afværgende foranstaltninger. Der kan endvidere meddeles påbud, hvis husdyrbruget skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold, og der kan nedlægges forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange husdyrbruget fjernet, hvis forureningen ikke kan nedbringes. Og endelig kan der meddeles påbud, såfremt: 1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller 5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. 3 Bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m. v. af husdyrbrug 4 Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 5 Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 27

6 Med overholdelse af vilkår i Miljøgodkendelsen af 29. oktober 2007, samt de nye vilkår stillet i Revurderingen, vurderer Struer Kommune, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger, for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, til at kunne fortsætte driften. Det er derfor Struer Kommunes opfattelse at: - driften fortsat kan ske uden væsentlige gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.), - bedriften drives under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), - der er sikret en tilfredsstillende beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning. Struer Kommune vurderer, at husdyrproduktionen bestående af 900 årssøer med smågrise indtil 7,3 kg og en produktion af smågrise (7,3-25 kg) svarende til 217,89 DE på adressen Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer kan fortsætte såfremt vilkår i godkendelsen og revurderingen overholdes. Nye og ændrede vilkår i denne revurdering meddeles som påbud med hjemmel i 39, jf. 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1.2 Ikke teknisk resumé Revurderingen omfatter driftsbygninger og anlæg på Bonnesig, Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer. Produktion og anlæg Den godkendte og ansøgt revurderede produktion er på 900 årssøer med smågrise indtil 7,3 kg og en produktion af smågrise (7,3-25 kg) svarende til 217,89 DE. Dyretype Antal dyr DE Staldanlæg Drægtighedsstald Søer ,54 Løsgående, delvis spaltegulv Farestald + Smågrisestald Søer Smågrise ,52 12,83 Kassestier, fuldspalter Toklimastald, delvis spaltegulv Total antal DE 217,89 Produktionen finder sted i eksisterende staldanlæg. Der er to gyllebeholdere på ejendommen, en beholder fra 1987 på m 3 og en beholder fra 1995 på m 3. Der ændres ikke på gødningsopbevaringsanlæg eller kapacitet. Staldanlæg, anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning samt husdyrproduktionen er vurderet i forhold til bl.a.: Ammoniakfordampning, lugt, lys, støj, støv og skadedyr fra stalde/opbevaringsanlæg. Forbrug af energi og vand Anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT) Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af bl.a. affald, olie og kemikalier Håndtering af spildevand og overfladevand Risikoforhold og beredskab (uheld og driftsforstyrrelser) Landskabelige og kulturhistoriske forhold TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 27

7 Transport Antallet af transporter med dyr, foder og husdyrgødning m.v. er uændret. Færdsel til og fra ejendommen sker ad Bonnesigvej, mod nord til Remmerstrandvej, mod syd til Muldtoftvej eller mod øst til Dalgårdsvej. Lugt Ifølge beregninger foretaget i Husdyrgodkendelse.dk overholder husdyrbruget lugtgeneafstanden på 116,68 meter til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt. Også til samlet bebyggelse (234,03 m) og til byzone (368,96 m) er lugtgeneafstanden overholdt. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Bonnesigvej 23) ligger ca. 125 m syd for nærmeste staldanlæg. Afstanden til samlet bebyggelse og byzone er hhv. ca m og ca m fra anlægget. Den beregnede konsekvensafstand er på 484 m. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Det nærmeste kategori 1 natur er et overdrev, som ligger ca m nordnordøst for anlægget, nærmeste kategori 2 natur er et overdrev beliggende ca m sydvest for anlægget og nærmeste kategori 3 natur er et overdrev beliggende ca. 950 m vestsydvest for anlægget. I ansøgningsmaterialet er den totale ammoniakdeposition på alle tre naturområder beregnet til 0,1 kg N/ha pr. år. Der er ingen merbelastning da produktionen er uændret. Næringsstoffer til overfladevand og grundvand Ejendommen er miljøgodkendt efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 5, og der er tale om revurdering af uændret produktion, hvorfor der ikke vurderes på næringsstoffer til overfladevand og grundvand. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelserne m.v. Det betyder, at produktionens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable. Kommunen skal ikke foretage en fornyet habitatvurdering m.m., idet der ikke er tale om udvidelser eller ændringer, men alene revurdering af tidligere miljøgodkendt produktion. Bedst anvendelig teknik (BAT) Struer Kommune vurderer at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Det vurderes, at husdyrbrugets fortsat kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i godkendelsen og revurderingen overholdes. Husdyrbrugets BAT-niveau for udledning af ammoniak fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg, er beregnet ud fra Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier, som er opnåelige ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik indenfor hver dyretype. 1.3 Afgørelse om revurdering På grundlag af de i ansøgningen foreliggende oplysninger, den miljøtekniske beskrivelse og kommunens konkrete vurdering støttet af Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer meddeler Struer Kommune hermed at husdyrbruget med den ansøgte produktion på 900 årssøer med smågrise indtil 7,3 kg og en produktion af smågrise (7,3-25 kg) svarende til 217,89 DE på adressen Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer fortsat kan drives på stedet. Struer Kommune meddeler påbud om vilkårsændringer, i henhold til husdyrlovens 39, jf. 41. Revurderingen er meddelt på de vilkår som er beskrevet i afsnit 1.4. Vilkår stillet i Miljøgodkendelsen af 29. oktober 2007 er fortsat gældende, med mindre andet er nævnt i revurderingen. Revurderingen omfatter hele husdyrbruget på Bonnesig, Bonnesigvej 21, Resen, med tilhørende anlæg. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 27

8 Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte, med de pågældende vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet (nabobeboelser, Natura 2000 områder 6, og natur i øvrigt, overfladevand, nitratfølsomme indvindingsområder, landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer). De generelle beskyttelsesniveauer for ammoniak og lugt, i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt. Struer Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet, ligesom husdyrbruget anvender den bedst tilgængelige teknik (BAT). Revurderingen gælder kun for den godkendte produktion. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg, og lignende, før ændringen er godkendt af Struer Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering. 6 Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 27

9 1.4 Vilkår Husdyrproduktion og staldindretning 1. Husdyrbruget tillades drevet med en maksimal årsproduktion på 900 årssøer med smågrise indtil 7,3 kg og en produktion af smågrise (7,3-25 kg) svarende til 217,89 DE på tidspunktet for revurderingen. (vilkåret erstatter vilkår nr. 10 i Miljøgodkendelsen) Fodring 2 Der skal anvendes fasefodring. 3 Foderblandingerne skal være tilsat fytase. 4 Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årsso x antal årssøer skal være mindre end kg P pr. år. Beredskabsplan 5. Beredskabsplan skal indsendes til kommunen senest 3 mdr. efter revurderingen er meddelt. Beredskabsplanen skal løbende revideres/kontrolleres sammen med eventuelle ansatte- dog mindst 1 gang årligt. Dato for seneste revision skal fremgå af planen. Planen skal være kendt af, og tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og øvrige der færdes på husdyrbruget. 6. Beredskabsplanens instrukser skal følges ved uheld, forureninger, brand og lignende, og den skal udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed. Egenkontrol og dokumentation 7 Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvorfra følgende skal fremgå: - antal årssøer - antal grise pr. årsso - fravænningsvægt - foderforbrug pr. årsso - det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne til søer 8 P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder. 9 Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder. 10 Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forvises på tilsynsmyndighedens forlangende. 11 Mindst én gang pr. kvartal skal bedriftens forbrug af energi og vand registreres. Registreringerne skal opbevares i 5 år og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 27

10 1.5 Offentlighed Foroffentlighedsfase Da der er tale om revurdering af anlæg til husdyrproduktion for mere end 750 stipladser til søer (over IPPC grænsen) skal ansøgningsmateriale i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 42 offentliggøres således, at offentligheden får lejlighed til at se materialet og udtale sig herom. Husdyrbruget er fremover omfattet af 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Oplysning om at Kommunen indleder revurdering af miljøgodkendelsen af svinebruget Bonnesig er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside den 24. marts I for-offentlighedsfasen er der ikke kommet bemærkninger til revurderingen. Partshøring og nabohøring Udkastet til revurdering af miljøgodkendelsen har været i høring hos ansøger og dennes konsulent i 14 dage. Efterfølgende har udkastet været i 3 ugers nabo/partshøring med frist for indgivelse af bemærkninger senest den 24. december Nedenstående sagsparter har modtaget udkastet og den endelige afgørelse. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. Offentliggørelse Revurderingen af miljøgodkendelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside på den 7. januar Følgende har modtaget kopi af afgørelsen: Ansøger I/S Bonnesig. Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer Helle Kalkrup, Lemvigegnens Landboforening, Industrivej 53, 7620 Lemvig Naboer (indenfor konsekvensområdet, som er beregnet til 484 m). Bonnesigvej 14, 19, 23, 25, 27, 29 og 31, 7600 Struer Kokholmvej 1, 7600 Struer Muldtoftvej 16, 7600 Struer Øvrige parter Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator distrikt 3, Erik Schou Nielsen, Rosenvej 18, 8240 Risskov, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, Dansk Fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, Engvej 42, 7490 Aulum, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforening, Struer, Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4b, 2200 København N, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, Dansk Ornitologisk Forening, Peder Pedersen, Mejdalvej 14, 7500 Holstebro, Holstebro Museum, TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 27

11 1.6 Klagevejledning Du kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og indsendes gennem Klageportalen. Klagen skal indsendes senest d. 4. februar Er klagen ikke modtaget senest kl på datoen for klagefristens udløb, kan klagenævnet beslutte at klagen ikke er indsendt rettidigt. En eventuel klage over afgørelse af, at revurderingen ikke medfører ændringer i den eksisterende godkendelse, har ikke opsættende virkning. En klage over de nye vilkår har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger. Ønsker man afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. På Struer Kommunes vegne: Kristian Iversen Agronom TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 27

12 2. Baggrund for revurdering af miljøgodkendelsen I det følgende beskrives en række juridiske forhold ved miljøgodkendelsen og revurderingen heraf. Herunder faktuelle oplysninger vedrørende husdyrbruget, meddelelsespligt og fornyet revurdering. 2.1 Beskrivelse af husdyrbruget Revurderingen af miljøgodkendelsen gælder for husdyrbruget Bonnesig, Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer. (CVR nr og CHR nr ) med tilhørende anlæg. Miljøgodkendelsen, der revurderes omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter som finder sted på ejendommen. Ejendommen har ejendomsnummer og består af matrikel 3e Mattrup, Resen, 1dh, 1dv og 3i Den vestlige Del, Resen og 1ae og 1af Tangsgård, Gudum. Husdyrbruget har en produktion af 900 årssøer med smågrise indtil 7,3 kg og en produktion af smågrise (7,3-25 kg) svarende til 217,89 DE. Nærmeste nabo uden landbrugspligt Bonnesigvej 23 ligger ca. 125 m fra staldanlægget. Afstanden til nærmeste samlede bebyggelse er ca m og til byzone ca m. 2.2 Meddelelsespligt husdyrproduktion, anlæg, arealer, ejerforhold Revurderingen gælder for det godkendte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udbringningsareal og lignende, før ændringen er anmeldt til og godkendt af Struer Kommune. Kommunen skal underrettes ved ændringer i ejerforhold eller hvem der er ansvarlig for den daglige drift af husdyrbruget. Tilsvarende skal der ske underretning, hvis driften indstilles for en længere periode. 2.3 Revurdering af miljøgodkendelsen Godkendelsen skal, jvf. 40 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den næste regelmæssige vurdering skal foretages senest i TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 27

13 3. Beliggenhed og planmæssige forhold I det følgende beskrives og vurderes ejendommens placering i relation til de i husdyrgodkendelseslovens fastlagte afstandskrav. Ejendommens placering vurderes bl.a. i forhold til de landskabelige og kulturhistoriske værdier. 3.1 Bygge og beskyttelseslinjer, fredninger m.v. Ejendommen ligger i landzone. Nærmeste nabo uden landbrugspligt Bonnesigvej 23 ligger ca. 125 m fra staldanlægget. Afstanden til nærmeste samlede bebyggelse er ca m og til byzone ca m. De generelle afstandskrav til byzone, nabobeboelse m.v. jf. husdyrgodkendelseslovens 6 er overholdt. Afstand fra nærmeste Afstandskrav (m) stald (m) Ikke-almene vandforsyningsanlæg 25 > 500 Almene vandforsyningsanlæg 50 > Vandløb (herunder dræn) og søer 15 >400 Offentlig vej og privat fællesvej 15 Ca. 5 Levnedsvirksomhed 25 > Beboelse på samme ejendom 15 Ca. 15 Naboskel 30 > 30 Afstandskrav jf. 8 i husdyrgodkendelsesloven, sammenholdt med aktuel afstand fra anlæg til det pågældende punkt. De generelle afstandskrav i henhold til husdyrgodkendelseslovens 6 og 8 er overholdt. Dog er afstand til offentlig vej ikke overholdt med de nugældende afstandskrav, men idet der er tale om eksisterende lovligt opført byggeri, og idet der ikke sker ændringer af anlæg eller i produktionen, vurderer Struer Kommune, at afstanden til offentlig vej er acceptabel. Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor fredninger, strand-, klit-, sø-, og å-beskyttelseslinjer samt udenfor kirkeog skovbyggelinjer. Dele af anlægget ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen, med idet der ikke ændres på anlægget vurderes det at være uden betydning. 3.2 Placering i landskabet Under afsnittet beskrives ejendommens anlæg og arealer i relation til de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Ejendommen er beliggende ca m sydvest for Toftum Bjerge, ca m nordvest for Resenstad og ca m nordøst for Gudum. Ejendommen ligger i et åbent, kuperet terræn, og omkranses af dyrkede marker og levende hegn. De eksisterende driftsbygninger ligger i tilknytning til hinanden og fremstår som en helhed. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 27

14 Bygningernes størrelse og fremtoning Der sker ingen ændringer i bygningernes størrelse, udformning eller fremtoning. Beskyttet natur og vandløb: Ejendommen er beliggende med relativt stor afstand til beskyttet natur og åbne vandløb. Fredede områder: Tæt på ejendommen ligger flere fredede fortidsminder. Langs udbringningsarealerne findes beskyttede diger. Grundlaget for vurderingen er de planlægningsmæssige bestemmelser i området. Ejendommen ligger udenfor værdifulde kulturmiljøer, og geologisk interesseområde. Afgørelsen vurderes ikke at have betydning for de landskabelige forhold, da produktionen fortsætter uændret i eksisterende anlæg. Kommunen vurderer samlet set, at fortsat drift ikke vil forringe de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området. 4. Husdyrhold, staldanlæg og drift I det følgende beskrives og vurderes husdyrholdets sammensætning, staldindretning, fodring, vand- og energiforbrug, samt håndtering af spildevand, regnvand, affald, kemikalier, driftsforstyrrelser og uheld. 4.1 Husdyrhold, stalde og opbevaringsanlæg Godkendelsen omfatter en årlig produktion af 900 årssøer med smågrise indtil 7,3 kg og en produktion af smågrise (7,3-25 kg) svarende til 217,89 DE. Ejer ønsker ikke at ændre i husdyrholdet. Produktionen foregår i to eksisterende stalde. Der henvises til senere afsnit 8, hvor der er en udførlig beskrivelse af BAT i relation til staldindretning og opbevaring af husdyrgødning. Nedenstående tabel viser staldanlæg, dyretype og dyrefordeling i staldene: Dyretype Drægtighedsstald Antal dyr DE Staldanlæg Søer ,54 Løsgående, delvis spaltegulv Farestald + Smågrisestald Søer Smågrise ,52 12,83 Kassestier, fuldspalter Toklimastald, delvis spaltegulv Total antal DE 217,89 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 27

15 Husdyrbruget vil med revurderingen af miljøgodkendelsen, ikke føre til en væsentlig påvirkning af omgivelserne, når såvel eksisterende som nye vilkår overholdes. Staldanlæg beholdes uændret og forventes ikke renoveret før næste revurdering. Overordnet vurderer Struer Kommune, at husdyrbruget med det givne staldsystem lever op til kravene i lovgivningen, herunder også krav til BAT (se nærmere i afsnit 8). På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 1. Husdyrbruget tillades drevet med en maksimal årsproduktion på 900 årssøer med smågrise indtil 7,3 kg og en produktion af smågrise (7,3-25 kg) svarende til 217,89 DE på tidspunktet for revurderingen. 4.2 Ventilation I staldene er der mekanisk ventilation. Energiforbruget til ventilation minimeres ved at regulering af ventilationen sker efter luftfugtighed og temperatur i staldene. Struer Kommune vurderer, at de i Miljøgodkendelsen stillede vilkår er tilstrækkeligt til at driften af ventilationsanlægget ikke medfører gener for de omkringboende, og at ventilationssystemet rengøres og vedligeholdes så der er et minimum forbrug af energi (BAT). 4.3 Fodring Der henvises til Miljøgodkendelsen af 29. oktober Ud over det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen, er der af hensyn til begrænsning af fosforudskillelsen, for at kunne leve op til det vejledende BAT-niveau for fosfor, justeret på mængden af fosfor pr. foderenhed til søerne i forhold til normerne, hvilket fremgår af nedenstående tabel: Fodringstiltag og fodernormer på revurderingstidspunktet Dyretype FE pr. dyr Råprotein g pr. FE sv Fosfor g pr. FE sv Søer drægtige norm ,10 4,90 Søer drægtige ansøgt ,10 4,76 Søer farestald norm ,10 4,90 Søer farestald ansøgt ,10 4,76 Smågrise norm 1,95 162,60 5,20 Smågrise ansøgt 1,95 162,60 5,20 Da mængden af tildelt fosfor pr. FE sv er tilrettet i forhold til normen på revurderingstidspunktet, skal der stilles vilkår til den maksimale totale fosforudskillelse. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årsso x antal årssøer skal være mindre end kg P pr. år. "P ab dyr pr. årsso" beregnes ud fra følgende ligning (fra teknologiblad, fosforindhold i sofoder ): TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 15 af 27

16 P ab dyr pr. årsso = (FE sv pr. årsso x g P pr. FE sv ) /1000-0,58 - (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst) Faktor Værdi Antal årssøer 900 Grise pr årsso 29,60 Fravænningsvægt, kg 7,30 FEsv pr. årsso G fosfor pr FEsv 4,76 Kg P ab lager pr. DE (BAT 23,83 krav gældende fra 1. okt. 2014) Der stilles vilkår til, at den totale mængde P ab dyr pr. år fra søerne skal være mindre end kg beregnet ud fra ovennævnte ligning. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal samlet set overholdes. Der er stillet vilkår til, at der skal foreligge dokumentation for blanderecepter for anvendt foder med angivelse af anvendelsesperiode og at disse skal opbevares i min. 5 år. (afsnit 11) Tilsætning af fytase Der anvendes foder med tilsat fytase. Derved øges tilgængeligheden af foderets naturlige indhold af fosfor og udskillelsen af fosfor med gødningen reduceres. Der anvendes fasefodring til søerne, hvilket også reducerer udskillelsen af næringsstoffer i gødningen. Antal foderenheder pr. dyr og mængde råprotein pr. foderenhed svarer til normerne på revurderingstidspunktet. Da der ikke er sket ændringer på området siden miljøgodkendelsen blev meddelt vurderes det, at den beskrevne opbevaring og håndtering af foder ikke påvirker omgivelserne væsentligt. Det vurderes at være BAT indenfor fodring af svin at anvende fasefodring, og tilsætning af fytase. Yderligere vurdering af ammoniakemissionen og fosforudvaskningen er beskrevet i afsnit 8.2 om bedste tilgængelige teknik (BAT). Krav til dokumentation og egenkontrol for overholdelse af vilkårene fremgår af afsnit 11 om dokumentation og egenkontrol. På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 2 Der skal anvendes fasefodring. 3 Foderblandingerne skal være tilsat fytase. 4 Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årsso x antal årssøer skal være mindre end kg P pr. år. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 16 af 27

17 4.4 Energi- og vandforbrug I dette afsnit redegøres for forventet forbrug af el og vand på årsplan. Der henvises til Miljøgodkendelsen af 29. oktober 2007, idet der ikke er sket ændringer på området. Struer Kommune vurderer, at energi- og vandforbruget er minimeret. Det vurderes at være BAT at foretage jævnlige aflæsninger af energimålere og vandmålere, så man hurtigt kan danne sig et overblik over forbruget, og dermed sikre sig mod utilsigtet overforbrug. Der stilles vilkår herom i egenkontrolafsnittet. 4.5 Spildevand og regnvand I dette afsnit beskrives produktionen af spildevand fra produktionen, herunder overfladevand fra f.eks. tage og belægninger, indretning af vaskeplads, mængder, sammensætning og afløb. Der henvises til Miljøgodkendelsen af 29. oktober 2007, idet der ikke er sket ændringer på området. Struer Kommune vurderer at mængden af spildevand fra produktionen er realistisk, at afledningen af spildevand og regnvand er forsvarlig, og at der ikke sker nogen stigning i mængden i forbindelse med revurderingen. 4.6 Affald Beskrivelse af affaldsarter, mængder, modtagere, hyppighed for bortskaffelse m.m. Der henvises til Miljøgodkendelsen af 29. oktober 2007 idet der ikke er sket ændringer på området. Det vurderes, at de miljømæssige krav til affaldshåndteringen er opfyldt. 4.7 Råvarer og hjælpestoffer Der henvises til Miljøgodkendelsen af 29. oktober 2007 idet der ikke er sket ændringer på området. Struer kommune vurderer, at råvarer og hjælpestoffer håndteres miljømæssigt forsvarligt, og således, at det ikke skønnes nødvendigt, at stille vilkår til håndteringen heraf. 4.8 Driftsforstyrrelser eller uheld I dette afsnit redegøres for, hvordan husdyrbruget forholder sig i unormale driftssituationer. Der er i den eksisterende miljøgodkendelse ingen vilkår om beredskabsplan. Ansøger skal fremsende en beredskabsplan, hvor forebyggende foranstaltninger og akut håndtering af en række uheld er beskrevet. Til beredskabsplanen skal der udarbejdes et detaljeret kortbilag, som beskriver TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 17 af 27

18 placering af miljøfarlige stoffer. Der skal på kortbilag angives afløbs- og drænsystemer, samt placering af materiel, som kan anvendes i arbejdet med at forhindre forurening af det eksterne miljø. Struer Kommune vurderer, at udarbejdelse af en beredskabsplan, samt tiltag som beskrevet ovenfor, i tilstrækkelig grad kan minimere risikoen for forurening ved uheld på husdyrbruget. Det vurderes, at ejendommen drives miljømæssigt forsvarligt i forhold til håndtering af uheld og afværgeforanstaltninger. På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 5. Beredskabsplan skal indsendes til kommunen senest 3 mdr. efter revurderingen er meddelt. Beredskabsplanen skal løbende revideres/kontrolleres sammen med eventuelle ansatte- dog mindst 1 gang årligt. Dato for seneste revision skal fremgå af planen. Planen skal være kendt af, og tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og øvrige der færdes på husdyrbruget. 6 Beredskabsplanens instrukser skal følges ved uheld, forureninger, brand og lignende, og den skal udleveres til evt. indsatsleder/miljømundighed. 5. Gødningsproduktion og håndtering I det følgende beskrives og vurderes den husdyrgødning, der produceres på husdyrbruget og evt. afsættes til eller modtages fra anden side. Afsnittet beskriver husdyrgødningens opbevaring og håndtering. 5.1 Gødningstyper og mængder Der produceres husdyrgødning i form af svinegylle, med et næringsstofindhold på ,90 kg N og 5.450,78 kg P. 5.2 Flydende husdyrgødning Al den producerede husdyrgødning håndteres flydende (svinegylle). Gyllen opbevares i to eksisterende gyllebeholdere. En gyllebeholder fra 1986 på m 3 og en beholder fra 1995 på m Fast gødning inkl. dybstrøelse Der produceres ikke fast gødning på ejendommen. Samlet vurdering af gødningsproduktion og håndtering Det er Kommunens vurdering at håndteringen af den producerede mængde husdyrgødning sker på en miljømæssig forsvarlig måde. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 18 af 27

19 6. Forurening og gener fra husdyrbruget I dette kapitel beskrives og vurderes ammoniakfordampningens betydning for naturområder, samt mulige gener som følge af lugt, transport, støj, fluer, støv og lys. 6.1 Ammoniak og natur Den beregnede samlede fordampning af ammoniak fra staldanlæg og gødningslagre er 3.631,25 kg kvælstof pr. år. I dette afsnit redegøres for staldanlæggets ammoniaknedfald (deposition) på beskyttet natur. I husdyrgodkendelsesloven er der fastsat et beskyttelsesniveau for ammoniak, hvor der stilles krav om en maksimal totaldeposition eller merdeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder. De ammoniakfølsomme naturområder opdeles i hhv. kategori 1-natur, kategori 2-natur og kategori 3-natur. Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 områder (kategori 1-natur) Kategori 1-natur er ammoniakfølsom natur beliggende i internationale naturbeskyttelsesområder (de såkaldte Natura 2000-områder). Det er de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura planlægningne. Derudover er det heder og overdrev, der er 3 beskyttede efter naturbeskyttelsesloven. Der er mere end m fra staldanlægget til det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Den totale ammoniakdeposition på nærmeste kategori 1-natur er beregnet til 0,1 kg N/ha/år. Det er Struer Kommunes vurdering, at husdyrproduktion hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil give anledning til en væsentlig påvirkning af det internationale naturbeskyttelsesområde og områdets udpegningsgrundlag. Større ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000 områder (kategori 2-natur) Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om: højmoser, lobeliesøer, heder der er større end 10 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og overdrev der er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det er dog kun heder og overdrev, der i sig selv er større end de nævnte størrelser, der er kategori 2-natur. Der forekommer ikke højmoser eller lobeliesøer i Struer Kommune Der er ca m fra staldanlægget til nærmeste større overdrev, som ligger syd -vest for staldanlægget. Total ammoniakdeposition på overdrevet er beregnet til 0,1 kg N/ha/år. Lovens beskyttelsesniveau er dermed overholdt. Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur) Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er: hede omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 mose omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 ammoniakfølsom skov For kategori 3 natur accepteres normalt en maksimal ammoniak merbelastning på 1,0 kg N/ha/år. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 19 af 27

20 Der er ca. 950 m fra staldanlægget til nærmeste ammoniakfølsomme naturtype, som er et overdrev, der ligger vestsydvest for anlægget. Beregnet ammoniakbelastning ifølge ansøgningssystemet er 0,1 kg N/ha/år for overdrevet vestsydvest for anlægget. Da der ikke er nogen merdeposition fra ejendommen er kravene til 3 arealerne overholdt. Samlet vurdering Som vist i ansøgers redegørelse ovenfor er kravet til totaldeposition på naturområder overholdt. Det er Struer Kommunes vurdering, at ansøger har taget de virkemidler i brug, der er tilgængelige. I en del afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet (bl.a. NMK af ) anfører Nævnet at: Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT. Der henvises i øvrigt til BAT-vurderingen i afsnit 8.2. Med baggrund i ovenstående vurderer Struer Kommune, at der ikke skal fastsættes skærpende vilkår i forhold til ammoniakdeposition. 6.2 Lugt I dette afsnit redegøres der for dyreholdets lugtafgivelse, naboers placering samt eventuelle gener for de omboende. Der kan forekomme lugtemission fra produktionen, især fra ventilationssystemet og i forbindelse med håndtering af gylle. Der er foretaget lugtberegninger i ansøgningssystemet efter gældende retningslinjer. Den beregnede geneafstand for områdetyperne byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig fremgår af nedenstående tabel. Områdetype Beregnings- Metode Ukorrigeret geneafstand Aktuel afstand Genekriteriet overholdt Byzone/ sommerhusområde Ny 368,96 m ca m Ja Samlet bebyggelse Ny 234,03 m ca m Ja Enkelt bolig Ny 116,68 m ca. 125 m Ja Lugtens udbredelse i nærområde, afhænger bl.a. af antal og typer af husdyr og geografisk placering. Disse faktorer indgår i lugtberegningen. I beregningen af geneafstanden indgår øvrige husdyrbrug inden for 300 m fra byzone og samlet bebyggelse samt 100 m fra enkelt bolig uden landbrugspligt. Der er et husdyrbrug inden for 300 fra samlet bebyggelse. Nærmeste nabo (uden landbrugspligt), Bonnesigvej 23, Resen, 7600 Struer er beliggende ca. 125 m syd for ejendommen. Nærmeste samlede bebyggelse, Paris ligger ca m sydvest for ejendommen og nærmeste byzone eller sommerhusområde er Toftum Bjerge, der er beliggende ca m nordøst for ejendommen. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 20 af 27

21 Genekriteriet er overholdt for alle områdetyper. Der er relativ stor afstand til den nærmeste byzone og samlet bebyggelse, hvorimod enkelt bolig er beliggende relativt tæt på ejendommen. Lovens minimumskrav til lugtgeneafstand er i alle tilfælde overholdt. Struer Kommune vurderer, at ansøger tager tilstrækkeligt hensyn til naboer, som måtte blive generet i forbindelse med håndtering af husdyrgødning, eller lugtgener fra ventilationssystemet. Det skal bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at naboer kan registrere lugt fra ejendommen, især ved særlige vind- og vejrforhold. Da produktionen fortsætter uændret vil de lugtmæssige gener ikke øges. Den beregnede konsekvensafstand er på 484 m. 6.3 Fluer og skadedyr I dette afsnit beskrives fluebekæmpelse, rotter, specielle tiltag i forhold til opbevaring af foder og døde dyr, ryddelighed m.v. Der henvises til Miljøgodkendelsen af 29. oktober 2007, idet der ikke er sket ændringer på området. Struer Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. 6.4 Transport I dette afsnit beskrives til- og frakørselsforhold til ejendommen, interne transportveje, antal transporter, tidspunkter for transporter til og fra ejendommen (f.eks. afhentning til slagteri, levering af foder), transport af husdyrgødning, afstand til udbringningsarealer, kørselsruter m.v. Der henvises til Miljøgodkendelsen af 29. oktober 2007, idet der ikke er sket ændringer på området. Af ovennævnte grunde vurderes det ikke nødvendigt at stille skærpede vilkår om adgangsveje eller tidsrum for transporter af f.eks. dyr, foder, husdyrgødning m.v. Det skal endvidere bemærkes, at færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet. 6.5 Støj fra anlæg og maskiner I dette afsnit er en beskrivelse af støjkilder, placering af disse, driftstidspunkter og varighed for drift. Der henvises til Miljøgodkendelsen af 29. oktober 2007, idet der ikke er sket ændringer på området. Struer Kommune vurderer, at det daglige støjniveau svarer til det, der kan forventes af et husdyrbrug af denne størrelse. Det vurderes, at støj fra ejendommen ikke giver anledning til væsentlige gener for omboende. Støjniveauet vurderes til at være uændret i forhold til, hvad der er beskrevet i Miljøgodkendelsen i 2007, idet der ikke er sket væsentlige ændringer i produktionen. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 21 af 27

22 6.6 Støv fra anlæg og maskiner I dette afsnit beskrives eventuelle støvkilder, driftstidspunkter, anvendelse af eventuelle støvbegrænsende foranstaltninger. Der henvises til Miljøgodkendelsen af 29. oktober 2007, idet der ikke er sket ændringer på området. Struer Kommune vurderer, at der kun vil forekomme støvgener fra ejendommen svarende til det der kan forventes af et husdyrbrug af denne størrelse, samt at det ikke giver væsentlige gener for omboende. Det vurderes at støvgenerne ikke vil stige, da produktionen er uændret. Det vurderes at det ikke er nødvendigt at stille skærpede vilkår vedrørende støv. 6.7 Lys I dette afsnit beskrives lyskilder, vinduer, lysdæmpning, tidsrum for belysning, mulige lysgener i forhold til naboer og trafikanter samt evt. genebegrænsende foranstaltninger. Der henvises til Miljøgodkendelsen af 29. oktober 2007, idet der ikke er sket ændringer på området. Struer Kommune vurderer, at overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelsen er tilstrækkeligt til at lys fra anlægget ikke vil være til væsentlig gene for de omboende. 7. Påvirkning fra arealerne I dette kapitel beskrives og vurderes hvordan driften af markerne og tab af kvælstof og fosfor påvirker søer, vandløb, fjord, hav og grundvand. 7.1 Udbringningsarealerne Da det er en Kap. 5 miljøgodkendelse, der skal revurderes, er der ikke udarbejdet redegørelse eller foretaget beregninger vedrørende udbringningsarealerne. Idet der er tale om en revurdering af en Kap. 5 miljøgodkendt ejendom, hvor der ikke sker nogen godkendelsespligtig ændring, vurderes der ikke på udbringningsarealer. Det skal bemærkes at de i miljøgodkendelsen af 29. september 2007 stillede vilkår (45 og 46) vedr. udbringningsarealer og sædskifte, vurderes at være stillet uden lovhjemmel, hvorfor de betragtes som ikke gældende. Og de vil ikke blive håndhævet i forbindelse med tilsyn. Det bemærkes at husdyrgødningsbekendtgørelsens regler regulerer området. 8. Bedste tilgængelige teknik (BAT) En revurderings hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 22 af 27

23 8.1 Ansøgers BAT redegørelse Vejledende BAT niveau Vejledende BAT niveau er beregnet på grundlag af Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) -Husdyrbrug med konventionel produktion af smågrise (gyllebaserede staldsystemer) og Husdyrbrug med konventionel hold af søer med pattegrise til fravænning (gyllebaserede staldsystemer) omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12- Miljøministeriet Miljøstyrelsen - Maj Det vejledende BAT niveau er beregnet til 3.299,35 kg N/år. Niveauet for ammoniak aflæst direkte i ansøgningssystemet er på 3.631,25 kg N/år. Hvis der ikke indføres nogen BAT-teknologier, ses det af ovenstående beregning, at der mangler 332 kg N i at kunne overholde de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier. I det følgende beskrives til- eller fravalg af BAT-teknologier. Til og fravalg af ammoniak- og fosforreducerende teknikker I nedenstående afsnit er de mest almindelige BAT tiltag vurderet. Luftrensning, gyllekøling, gylleseparering og gylleforsuring Ansøger har fravalgt at indsætte luftrensning, gyllekøling og gylleforsuring i staldene og gylleseparering, selvom der er enkelte modeller på markedet. For det første er det et ældre staldsystem, hvor det ikke er muligt at etablere teknologierne og for det andet vil der ikke være økonomisk proportionalitet i at indføre disse BAT-teknologier. En annuitetsberegning viser, at hvis det må koste kr. pr. år (100 kr. pr. kg sparet N), kan der investeres for ca kr. med en afskrivning på 10 år og en rente på 8 %. Disse teknologier vil koste betydeligt mere, og der er derfor ikke foretaget yderligere beregninger. Overdækning af gyllebeholder Effekten af overdækning af gyllebeholder er forholdsvis lille. Hvis der etableres overdækning på de 2 gyllebeholdere på Bonnesigvej 21, vil der kunne spares ca. 130 kg N. Selvom overdækning af gyllebeholdere er blevet billigere, vil der ikke være økonomisk proportionalitet. Et bud er at de 2 gyllebeholdere kan overdækkes for ca kr. En annuitetsberegning viser at med en afskrivning på 10 år og en rente på 8 %, vil den årlige udgift være ca kr. eller 344 kr. pr. kg sparet N. Derfor fravælges overdækning som virkemiddel. Fodringstiltag Der kan også anvendes foderkorrektioner for at overholde kravene til BAT (ammoniak og fosfor). Ifølge Teknologiblad Råprotein i sofoder vil det give risiko for lavere fravænningsvægt og lavere kuldstørrelse og muligvis velfærdsmæssige konsekvenser pga. stort vægttab i diegivningsperioden at gå under 128 g råprotein/fe. Hvis der indsættes en foderkorrektion på 128 g råprotein/fe som et gennemsnit for søer i drægtighedsstalden og farestalden, kan der hentes 261 kg N. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 23 af 27

24 Det er dog fravalgt at anvende foderkorrektion som virkemiddel, da det ved nærmere undersøgelse ikke kan lade sig gøre i praksis at gå ned på 128 g råprotein/fe. Hvis man skal ned på dette niveau, skal der anvendes 3 foderblandinger i besætningen. I dag anvendes 2 foderblandinger og skal der anvendes 3, vil det kræve en betydelig investering i form af en ekstra streng i fodersystemet. Det vil ifølge staldinventarfirmaet Big Dutchmann koste ca kr. pr. foderventil, og dem er der 240 af i stalden, altså i alt ca kr. Dertil kommer en ekstra silo og ekstra snegl, og derudover tilretning af et ældre staldsystem, som ovenfor beskrevet kan være vanskeligt. Fodringstiltag fravælges derfor p.g.a., at der ikke er økonomisk proportionalitet. En annuitetsberegning viser at med en afskrivning på 10 år og en rente på 8 %, vil den årlige udgift ved en investering på kr. være ca kr. eller 343 kr. pr. kg sparet N. Som det fremgår af ovenstående gennemgang af forskellige BAT teknologier, har der ikke været teknologier, som vil være mulige at etablere på bedriften. Fosfor I miljøstyrelsens vejledning for BAT (søer) konkluderes følgende: Emissionsgrænseværdien for fosfor opnåelig ved anvendelse af BAT for husdyrbrug med konventionel produktion af søer i gyllebaserede staldsystemer omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12 fastlægges herefter til følgende: Fosforindholdet i den mængde husdyrgødning der produceres på anlægget må maksimalt være 23,9 kg P/DE ab lager. Dette svarer til 33,5 kg fosfor pr. hektar ved udbringningen af husdyrgødning fra 1,4 dyreenheder (søer) på ansøgers samlede, godkendte areal. Denne emissionsgrænseværdi er i overensstemmelse med det niveau, der betragtes som opnåeligt ved anvendelse af BAT i henhold til BREF-dokument om intensiv fjerkræ- og svineproduktion for slagtesvin omfattet af IPPC-direktivet. Miljøstyrelsen har vedtaget vejledende emissionsgrænseværdi for fosfor fra søer og smågrise. BAT niveauet er fastsat til følgende: - For søer 23,9 kg P/DE ab lager, svarende til 33,5 kg P/ha ved 1,4 DE/ha - For smågrise 29,2 kg P/DE ab lager, svarende til 40,9 kg P/ha ved 1,4 DE/ha Emissionsgrænseværdien for fosfor er for hele husdyrholdet iflg. de vejledende beregninger på 5.275,57 kg P/år. Den faktiske emission er iflg. beregninger foretaget i HG.dk, på 5.222,47 kg P/år, dvs. en difference på 53,10 kg N/år. BAT-niveauet vurderes således at være overholdt. For at leve op til det vejledende BAT niveau for fosfor, er der indsat foderkorrektioner i ansøgningssystemet. Der er anvendt et indhold på 4,76 g P/FE. Indholdet på 4,76 g P/FE skal ses som et gennemsnit for drægtighedsstald og farestald. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 24 af 27

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Lars Poulsen Grumstrupvej 14 8732 Hovedgård Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune har d. 21. februar 2014 modtaget en ansøgning om tillæg

Læs mere

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9,

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9, Gunnar Hansen Sneum Kirkevej 9 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. december 2013 Journal nr. 2013-26942 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds

1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds Afgørelsesdato:

Læs mere

Langgaard Svineproduktion A/S v/ Bo Elgaard Dølbyvej 166 7800 Skive boelgaard@pc.dk. Den 14. januar 2014

Langgaard Svineproduktion A/S v/ Bo Elgaard Dølbyvej 166 7800 Skive boelgaard@pc.dk. Den 14. januar 2014 Langgaard Svineproduktion A/S v/ Bo Elgaard Dølbyvej 166 7800 Skive boelgaard@pc.dk Den 14. januar 2014 Dølbyvej 166 7800 Skive - Anmeldelse 31 - Skift i dyretypen - Afgørelse. Skive Kommune har den 12.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse Ringevej 12, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Godkendt den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-264397 Sags nr. 480-2015-89101 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Baggrund...

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE Lars Stougaard Horseskovvej 10 5700 Svendborg Mail: lars-mosegaarden@hotmail.com Kultur, Plan og Erhverv Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Thorkil Foged Bærsholmvej 15 7800 Skive. t.foged@mail.dk. Den 22. oktober 2015

Thorkil Foged Bærsholmvej 15 7800 Skive. t.foged@mail.dk. Den 22. oktober 2015 Thorkil Foged Bærsholmvej 15 7800 Skive t.foged@mail.dk Den 22. oktober 2015 Bærsholmvej 15 7800 Skive - Anmeldeordningen 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune har den 15. oktober 2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af ny fodersilo og ændringer ved planlagte minkhaller på Pallisgårdvej 3, 7600 Struer.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af ny fodersilo og ændringer ved planlagte minkhaller på Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OLE NIELSEN Pallisgårdvej 3 7600 Struer Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af ny

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGT FOR ETABLERING AF KALVEHYTTER PÅ KVÆGBRUGET LILLE VEDBØLVEJ 6 6500 VOJENS

AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGT FOR ETABLERING AF KALVEHYTTER PÅ KVÆGBRUGET LILLE VEDBØLVEJ 6 6500 VOJENS AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGT FOR ETABLERING AF KALVEHYTTER PÅ KVÆGBRUGET LILLE VEDBØLVEJ 6 6500 VOJENS 12 stk. 3 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. 17.

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192 Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ole Sørensen Ferritslevvej 43 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække.

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække. ERHVERVSMILJØ - TEKNIK & MILJØ Erhvervsmiljø - Teknik & Miljø Dato: 28. juli 2016 Sagsnr.: 16/12362 VICUS P ApS Ny Kongensgade 1 1472 København K Att.: Østerholm CVR-nr.: 25576438 Kontaktperson: Majbrit

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper på Molsvej 45, 8410 Rønde

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper på Molsvej 45, 8410 Rønde Johannes Sørensen 10-07-2013 Molsvej 45 Sagsnr.: 13/78 8410 Rønde Sagsbehandler: Trine W. Jensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper på Molsvej

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade. I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade. I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 Januar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tommy Hensberg Østergårdsvej 4 Åsted 7870 Roslev helisby@gmail.com. Den 23. juli 2014

Tommy Hensberg Østergårdsvej 4 Åsted 7870 Roslev helisby@gmail.com. Den 23. juli 2014 Tommy Hensberg Østergårdsvej 4 Åsted 7870 Roslev helisby@gmail.com Den 23. juli 2014 Batumvej 9 7870 Roslev - Anmeldeordningen 27 - Afgørelse Halmlade Skive Kommune har den 20. juni 2014 modtaget de sidste

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af slagtekalve produktionen på Pittevej 6, 8881 Thorsø

10 tilladelse. til udvidelse af slagtekalve produktionen på Pittevej 6, 8881 Thorsø 10 tilladelse til udvidelse af slagtekalve produktionen på Pittevej 6, 8881 Thorsø Tilladelsesdato: xx. xxxx 2016 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. CHR. nr. 41728 CVR. nr.

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Kvægbrug på Over Søen 74, 9460 Brovst

Kvægbrug på Over Søen 74, 9460 Brovst Kvægbrug på Over Søen 74, 9460 Brovst Offentliggørelse 15. maj 2009 1 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Over Søen 74. Ulrik Frost har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Over Søen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 05.09.2014 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Kirke Allé 18 Homå 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej 6, Resen, 7600 Struer

10 tilladelse. til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej 6, Resen, 7600 Struer Ove Hedegård Stokkendal Lemvigvej 6 Resen, 7600 Struer Dato: 9. december 2009 J.nr.: 09.17.00-P19-4-07 Sagsbehandler: Kristian Iversen 10 tilladelse til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype Afdeling: Byg og Miljø Dato: 02.05.2014 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype Damkærvej 18 Homå 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af

Læs mere

Dispensationen meddeles jf. 9 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af

Dispensationen meddeles jf. 9 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af Korsvanggård I/S Gl. Darumvej 23 6740 Bramming Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 11. juli 2014 14/12731 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby

Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby Peder Nygård Hansen Dorthealundsvej 3 5683 Haarby 17-08-2016 Sags id: 16/13838 Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby Ejendommen Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 19d Strandbjerggård

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19c afgørelse om udvidelse pga velfærd, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013 Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning 11.september 2013 Anmeldelse af etablering af gyllebeholder - Resenborgvej 20, 7400 Herning Ikast-Brande Kommune har den 13. august 2013 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver Teknik & Preben Østergård Sadderupvej 13 6705 Esbjerg Ø Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 23. marts 2014 14/4238 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere