Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009"

Transkript

1 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december Se side 3. Foto: Keld Nielsen

2 Side Forsiden Indhold. Indhold Kontingent og Billede af fasankok. 2 Indhold. - SAM s bestyrelse. 3 Kontingent Den nye forman har ordet. 5 Dustex annonce. 6 Referat fra Generalforsamlingen. 9 Økonomisk efterspil om benzin-depoter. 11 Risikozonen Resumé. 12 Skyline annonce. 13 Gratis trådløst bredbånd fra SkyLine - nu også på Syddjurs! oktober en god dag for SAM. 15 Medlemsforeningernes data og muligheder. Bagsiden Oplysninger til forsendelse og HedeDamnark annonce. Redaktion: Knud Erik Jensen. SAM s bestyrelse: Formand: Jørgen Florin, Voldgårdsvej 1, 8270 Højbjerg Tlf Næstformand: Keld Nielsen, Thorups Bakke 18, 8400 Ebeltoft Tlf Kasserer: Ruth Nygaard, Langbakkevej 8, Femmøller, 8400 Ebeltoft Tlf Sekretær: Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV Tlf Bestyrelsesmedlem: Knud Erik Raahauge, Agertoften 5, Gravlev, 8400 Ebeltoft Tlf Suppleant 1: Vakant Suppleant 1: Vakant Referater fra bestyrelsesmøderne findes på SAM s hjemmeside. Alle medlemsforeningernes bestyrelsesmedlemmer kan få tilsendt bladet SAM s. Se side 15. SAM s hjemmeside: Side 2

3 Kontingent , Kære kasserere! Så er det igen tid for indbetaling af kontingent til SAM. Denne meddelelse bringes i vort blad for at spare porto til et specielt brev til kassererne. Der skal jo ikke medsendes girokort. Kontingentet, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 23. september 2009, er som tidligere 5 kr. pr. medlem, beregnet efter antallet af medlemmer jeres forening havde på foreningens sidste generalforsamling. Kontingentperioden er fra den 1. juli 2009 til den 30. juni Husk venligst at angive: Beløbet bedes venligst indsat på SAM S konto: Nordea Reg. Nr Kontonr senest den 1. december 2009 Grundejerforeningens navn samt antallet af medlemmer. Man kan også indbetale ved indsendelse af en check til: Kasserer: Ruth Nygaard Langbakkevej 8, Femmøller 8400 Ebeltoft Tlf Bemærk venligst: SAM har planlagt at udsende vejlisterne i januar Det er en forudsætning for at modtage disse, at kontingentet er betalt. Venlig hilsen Ruth Nygaard Vedtægternes 6. Kontingent. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent beregnes på grundlag af de medlemstal, de enkelte medlemsforeninger havde på deres seneste generalforsamling. Opkrævningen udsendes til kassererne, som indbetaler kontingent inden 1. november. Er kassererens navn og adresse ikke oplyst til SAM, sendes opkrævningen til formanden. Udebliver kontingentbetalingen betales 50 kr. for 1. rykker og 100 kr. for 2. rykker. Bestyrelsen kan ekskludere en forening p.g.a. kontingentrestance. Side 3

4 Den nye formand har ordet. Onsdag den 23. september 2009 var der generalforsamling i SAM. Referatet findes på side 6 i dette blad. Dette års generalforsamling var desværre heller ikke det store tilløbsstykke, men de fremmødte kunne før generalforsamlingen glæde sig over et glimrende indlæg ved byrådsmedlem Ole Bjerregaard om Ebeltoft Vig fredningen. I det nye foreningsår vil SAM s bestyrelse arbejde med følgende emner: Risikozonen. SAM s bestyrelse vil forsøge at samle tilgængelig information om anlæggene, der begrunder risikozonen og vil efter bedste evne støtte de berørte medlemsforeninger. Veje og vejvedligeholdelse. Syddjurs Kommune er ikke interesseret i at samarbejde med grundejerforeningerne om vejvedligeholdelse. SAM vil forsøge at fremtage ideer til medlemsforeningerne. Nationalpark Mols Bjerge. SAM s repræsentant i bestyrelsen vil arbejde for SAM s interesser. Hjælp ham med dette. Indsend kommentarer og forslag. Lokalplaner i eksisterende sommerhusområder. Syddjurs Kommune er interesseret i at erstatte gamle, og muligvis forældede servitutter, med lokalplaner. Flere medlemsforeninger har gennemført sådanne projekter og andre er i gang. Kontakt SAM s bestyrelse, hvis du har erfaringer eller ideer. SAM arrangerer informationsmøder. Hvis foreningsarbejdet lægger op til det, vil SAM også i dette foreningsår arrangere et eller flere informationsmøder. Har I ideer? Det gælder jo fortsat, at bestyrelsen meget gerne modtager henvendelser fra medlemsforeningerne om emner, man ønsker taget op i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Lad os høre fra jer. Lad os i fællesskab gøre SAM til den forening, der tegner sommerhusejerne i Syddjurs Kommune og dermed er i stand til på et bredt grundlag at fremføre de ønsker, sommerhusejerne har til myndighederne og herunder specielt Syddjurs Kommune. Med venlig hilsen Jørgen Florin Formand for SAM Side 4

5 Dustex støvbinding på grusveje Dustex er et naturprodukt som udvindes i forbindelse med fremstillingen af cellulose. Dustex udvindes fra Lignin som er det naturlige bindemiddel i alle træer og buske. Dustex er biologisk nedbrydeligt - og ikke pålagt nogen form for miljørestriktioner. Som støvbindingsmiddel fungerer Dustex som en lim, der binder støv- og gruspartikler sammen. Støvbindingseffekten holder i lang tid - også gennem nedbørsperioder. Hvis grusvejen behandles 2 gange om året - får grusvejen efterhånden en meget hård overflade - der kræver meget mindre vedligeholdelse - og dermed en bedre økonomi på driften. For yderligere oplysninger og tilbud kontakt Hans Bodilsen telefon Side 5

6 Referat fra Generalforsamlingen. Onsdag den 23. september 2009 kl. 20 i Kulturministeriet, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft. Formøde. Før generalforsamlingen et meget fint indlæg/oplæg til debat om Ebeltoft Vig fredningen, ved Ole Bjerregaard. Generalforsamlingen. Grundlaget for referatet er udarbejdet af Keld Nielsen. Referatet er formateret af Knud Erik Jensen. Til stede fra bestyrelsen (deltagere i bestyrelsesmøderne) var: formand Ehlert Nielsen, næstformand Hans-Erik Voldstedlund, kasserer Birthe Risbjerg og bestyrelsesmedlem Knud Erik Raahauge samt suppleanterne Jørgen Florin og Keld Nielsen. I alt til stede 12 stemmeberettigede fra 7 medlemsforeninger, disse fik udleveret i alt 14 stemmesedler. Det var efter bestyrelsens mening et meget ringe fremmøde. Dagsorden. 1. Valg af dirigent og referent. Ingen kandidater til dirigent, generalforsamlingen godkendte næstformand Hans-Erik Voldstedlund som ordstyrer. 2. Beretning af sammenslutningens virke i det forløbne år. Før generalforsamlingen var der i SAM s nr. 41 udsendt en skriftlig beretning. Formand Ehlert Nielsen supplerede den skriftlige beretning som følger: Som I sikkert alle har set, er bestyrelsens skriftlige beretning trykt i bladet nr. 41 august Den indeholder en klar tilkendegivelse af, hvilke emner bestyrelsen har arbejdet med det sidste år, og min kommentar skal også kun være opdatering af denne. Vi har talt med Syddjurs kommune om overtagelse af veje fra områder hvor lodsejerne har vedligeholdelsen. Kommunen siger klart nej til at overtage dem. Når det drejer sig om trafiksikkerhedsplan , forstår jeg ikke Syddjurs Kommunes handlemåde. Først lægges planen til høring, så bliver den sendt til godkendelse i trafik afdelingen og bliver godkendt. Her ser SAM så sort på hvidt, at man sagtens kan lave Kystvejens hastighed om til 60 km/t hele året, som vi havde foreslået kommunen, men i stedet blev 60 km skiltet igen pillet ned og nu har man igen fået en racerbane på Kystvejen, hvor der køres alt for stærkt stik imod sund fornuft. Men Side 6

7 måske går det alt for stærkt for de ansvarlige at følge med i beslutningerne, så måske skal der flere dødsfald til inden det ændres. Her er der stadig noget for den nye bestyrelse at arbejde med. Angående dispensationen til helårsbeboelse i sommerhuse, som blev givet for 10 år siden, vil jeg ikke sige ret meget. Kommunen har orienteret os om, at den kører efter loven og at dispensationerne i praksis ophører den 1. oktober 2009, men der kan tages særlige hensyn med hensyn til beboere med sociale eller helbredsmæssige begrundelser. Informationsmødet den 27. maj 2009 i Kulturministeriet i Ebeltoft var en større succes end i 2008, så der er ingen tvivl om, at det vil være et oplagt emne for SAM at gentage succesen i SAM fået en bestyrelsespost i Nationalpark Mols Bjerge, den har vi arbejdet meget for at få. I grunden er vi en af de største sammenslutninger med medlemmer indenfor Nationalparken. Knud Erik Raahauge har lige fra første spadestik været med til møder om Nationalparken og har stor viden om denne. I SAM besluttede en enig bestyrelse, inden vi fik at vide vi havde fået bestyrelsesposten, at den i givet fald skulle bestrides af en fra SAM s bestyrelse. Herefter har vi fra Skov- og Naturstyrelsen fået besked om at indstille 2 personer, en af hvert køn. I bestyrelsen havde vi 3 kandidater, herefter stemte hvert bestyrelsesmedlem på to kandidater, og resultatet blev, at: 6 stemte på Knud Erik Raahauge, Ebeltoft Nord, 4 stemte på Keld Nielsen, Femmøller Strand, 2 stemte på Birthe Risbjerg, Ebeltoft Nord. Det skal dog føjes til, at såfremt Keld Nielsen ikke bliver valgt ind i bestyrelsen, kan han ikke få posten. Der har været andre kandidater udenfor bestyrelsen. Vi har i aften haft Ole Bjerregaard til at fortælle om fredningen af Ebeltoft Vig, så det står åbent i skrivende stund, men er et interessant emne. Til slut vil jeg sige tak til min bestyrelse og generalforsamlingen for de 4 år jeg har arbejdet som formand for SAM. Jeg har haft gode bestyrelseskolleger, derfor mener jeg vi er nået så langt i vores forsøg på at få SAM s navn på Syddjurs Kommunes kort som vi er. Et brev fra Ivan Munk, GF Ebeltoft Nord, brev blev læst op under beretningen og blev genstand for en del debat. Jesper Lorentsen mente ikke, at bestyrelsen skulle have fastholdt sin kandidatliste, men have ladet GF afgøre hvem der skulle være kandidat. Svaret var at det var en enig bestyrelse der stod bag indstillingen af de to kandidater. Jørgen Risbjerg mente ikke, at valget af kandidater var lovligt foretaget. Som svar blev der henvist til det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 13. september 2009, hvor udpegningen af SAM s kandidater til be- Side 7

8 styrelsen i Nationalpark Mols Bjerge blev foretaget. Efterfølgende var der en del debat, hvorefter beretningen blev godkendt. Ingen stemte imod. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. Regnskabet var udsendt i SAM s nr. 41, men uden revisorernes påtegninger. På generalforsamlingen blev det reviderede regnskab med revisorernes påtegninger omdelt. Egenkapital 1/ ,46 Årets overskud 8.040,65 Egenkapital 1/ ,11 Højbjerg 3/7-09 Birthe Risbjerg Ovenstående regnskab er gennemgået med foreviste bilag. Indestående i bank, girobank samt kassebeholdning er afstemt. 19/8-09 Erik Dam Knudsen, revisor og 25/8-09 Ingolf Jørgensen, revisor. Årets underskud blev forklaret med, at vedtægtsændringerne på generalforsamlingen i 2007 flyttede kontingentbetalingen til det nye regnskabsår, og at Syddjurs Kommune ikke inden regnskabets afslutning havde indbetalt det lovede støttebeløb. Regnskabet blev godkendt. Budgettet for foreningsåret blev forelagt. Der er budgetteret med et underskud på ca. kr Bestyrelsen foreslår et sådant budget for at kunne fastholde kontingentet uændret. Budgetforslaget blev Vedtaget. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 5 kr. for hvert medlem i medlemsforeningerne. Kontingentforslaget blev vedtaget. 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen. Der var forslag om vedtægtsændringer, jf. forslaget i SAM nr. 41, som dog måtte berigtiges. Forslag til vedtægtsændringer. 7. Bestyrelsen, forslag til nyt 1. punktum. Sammenslutningens regnskabsår er fra 1/7 til 30/6. Forslaget er motiveret af at give kassereren bedre tid til at få regnskabet revideret inden generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget. 5. Behandling af eventuelle forslag fra de tilsluttede foreninger. Der var ingen forslag. Side 8

9 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formand Ehlert Nielsen og næstformand Hans-Erik Voldstedlund havde på forhånd tilkendegivet, at de ikke var til rådighed for genvalg. Kasserer Birthe Risbjerg havde på forhånd tilkendegivet, at hun var villig til genvalg. Meget overraskende meddelte kasserer Birthe Risbjerg, at hun ikke var til rådighed for genvalg. Resultatet blev, at Keld Nielsen, Jørgen Florin og Ruth Nygaard modtog valg til bestyrelsen. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Der var ingen kandidater til suppleanter. Bestyrelsen vil forsøge at motivere Hans-Erik Voldstedlund til at indgå som suppleant. 8. Valg af 1 revisor. Revisor Ingolf Jørgensen var på valg og blev genvalgt. Ingolf Jørgensen var ikke til stede, men havde overfor Birthe Risbjerg givet tilsagn om villighed til genvalg. 9. Valg af 1 revisorsuppleant. Det var ikke muligt at finde en kandidat til revisorsuppleant. Bestyrelsen vil forsøge at motivere den nuværende revisorsuppleant Finn A. Sørensen til at fortsætte. 10. Eventuelt. Erik Dam Knudsen foreslog GF henlagt til lørdag eller søndag formiddag, så der var mulighed for at flere sommerhusejere ville være til stede i området. Formanden takkede for god ro og orden. Referat ved Keld Nielsen. Side 9

10 Økonomisk efterspil om benzin-depoter. Den gamle Ebeltoft Kommune manglede rettidig omhu I Ebeltoft Folketidende af 20. oktober 2009 skrev Niels Brandt under overskriften Miljøchef forudser Økonomisk efterspil om benzindepoter og blandt andet følgende: Vi sidder her i Syddjurs Kommune og skal gøre rede for nogle af fortidens synder, som vi reelt ikke har noget ansvar for. Så vidt jeg ved, så er den gamle Ebeltoft Kommune det eneste sted i landet, hvor man i årenes løb har ladet sommerhusområder udstykke helt tæt ind til sådanne store brændstofdepoter. Andre steder har man vist rettidig omhu og for længst indført afstandszoner, fordi der for mange år siden kom bekendtgørelser om risikovirksomheder. Syddjurs Kommunes Miljøchef Morten Hundahl er ikke i tvivl om, at når hele sagen om risikovurderingen en gang er slut, så følger der også et ubehageligt juridisk/økonomisk efterspil. Nogen skal have erstatning men så er der jo også nogen, som kommer til at betale. Jeg aner ikke, hvad det her ender med, men ultimativt kan det blive nødvendigt at fjerne et stort antal sommerhuse. Omvendt kan man i den situation komme til at anvende proportionalitets-princippet og vurdere, at det er erhvervsvirksomhederne, der skal væk. Men også i det tilfælde er der en regning at betale, og hvem skal gøre det, spørger han. Omkring militærets brændstof-depot kan man i hvert fald konstatere, at depotet var der før sommerhusene, som vel i årenes løb bare har fået lov at komme et efter et. Men omvendt må man sige om det civile depot, at det er blevet tilladt og anlagt helt tæt på landsbyen Lyngsbæk, der måske har ligget der i 300 år. TRAVLT VED HÅNDVASKEN. Jeg bliver ikke overrasket, hvis Syddjurs Kommune inden længe fra Miljøstyrelsen får besked om, at vi ikke må stoppe byggesagsbehandlingen i de foreløbige risikozoner. Sker det, så retter Syddjurs Kommune naturligvis ind, men så kan vi komme i den situation, at vi giver byggetilladelse til sommerhuse klods op af brændstofdepotet. Måske ender risikovurderingen så et par år senere med, at husene skal rives ned igen det er jo en total molbohistorie, og jeg garanterer for, at der bliver travlt ved håndvasken, når det økonomiske ansvar for en sådan sag skal placeres. Sagen omkring de 2 store risikovirksomheder er så broget og kompleks, at miljøchefen forbereder en sag for politikerne i udvalget for Teknik, Miljø og Natur, som vil få belyst sagen på en lukket dagsorden. Vi er simpelthen nødt til at have en grundig drøftelse af, hvordan vi skal gribe hele sagskomplekset an, siger miljøchefen. Side 10

11 Risikozonen Resumé. Ved SAM sekretær Knud Erik Jensen. Set fra SAM s synspunkt er status i sagen om risikozonen, som følger: Tirsdag den 16. juni 2009 deltog SAM i et møde med Syddjurs Kommune om dette emne. Mødet var indkaldt, efter at emnet var bragt op på det offentlige møde den 27. maj 2009, efter hvilket udvalgsformand for Natur, Teknik og Miljø, Carsten Bech fandt det rimeligt, at SAM blev orienteret om emnet. SAM bad på mødet kommunen sikre, at tempoet i risikovurderingen ikke unødigt blev trukket i langdrag. Set fra SAM s synspunkt var resultatet af mødet ikke særlig brugbart, idet det fra forvaltningen blev meddelt SAM, at Det er problematisk at offentligggøre et referat på jeres hjemmeside fra vores møde, der jo egentlig havde karakter af fortrolig information. På denne baggrund undlod SAM at publicere referatet, men brugte sin viden i en tidligere artikel i SAM og i forbindelse med den videre behandling af emnet. På det seneste har SAM modtaget henvendelser om emnet fra de berørte grundejerforeninger. SAM bestyrelsen er endvidere orienteret om, at der er arbejde i gang for at arrangere et informationsmøde for de berørte grundejere. SAM vil gerne have en indstilling fra dette møde til brug for SAM s videre engagement i emnet. En olie leverandør ved Natomolen Foto: Keld Nielsen SAM s bestyrelse forsøger at samle tilgængelig information om anlæggene, der begrunder risikozonen og tillige om den verserende sagsbehandling i Syddjurs Kommune og de andre involverede instanser. Er der medlemsforeninger, som har ønsker /spørgsmål i forbindelse med risikozonen, er de meget velkomne til at kontakte SAM eller Keld Nielsen direkte, Side 11

12 Side 12

13 Gratis trådløst bredbånd fra SkyLine nu også på Syddjurs! SkyLine er en dansk, landsdækkende udbyder af bredbånd. På Syddjurs dækkes allerede de fleste husstande og resten forventes dækket ved årsskiftet 2009/2010. Prøv SkyLine gratis Det er enkelt og nemt at få bredbånd fra SkyLine. Alle nye kunder tilbydes 6 mdr. gratis bredbånd - herefter halv pris = kr. 112,- pr. måned. Ingen oprettelse, inkl. basisinstallation og abonnement og ikke mindst ingen binding! Betal efter behov Har man et sommerhus eller anden feriebolig, er der ofte behov for en hurtig bredbåndsforbindelse i sommerperioden, mens der er mindre behov i løbet af vinteren. Hos Sky- Line bestemmer kunderne selv. Derfor vælger mange fritidshusejere at skrue ned for hastigheden og dermed spare penge om vinteren, selvom de på forhånd har valgt en anden hastighed. Det er altid muligt at ændre hastighed - både hurtigere og langsommere - og det er naturligvis uden gebyrer. SkyLine til alle i byen, på landet og i sommerhuset Det går stærkt med at levere Sky- Line til både privatkunder og erhvervsvirksomheder, og ikke Foto: Skyline mindst i sommerhusområderne har mange glæde af den hastige udbygning. Den trådløse teknologi sikrer dækning i selv de fjerneste egne i Danmark, uden at kunderne skal spekulere på, om naboerne vil være med og uden nedgravning af kabler i haver og fortove. Sådan bestiller du bredbånd Kontakt SkyLines kundeservice på eller bestil via Side 13

14 13. oktober en god dag for SAM. Ved SAM s formand Jørgen Florin. Vi fik denne dag bekræftet, at SAM har en plads i Syddjurs. Miljøministeren udpegede nemlig Keld Nielsen som SAM s repræsentant i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge. Som grundlag for valget ligger en indstilling fra bestyrelsen i SAM, hvor en enig bestyrelse havde peget på Knud Erik Raahauge og Keld Nielsen som de kandidater, miljøministeren kunne vælge imellem. Bestyrelsen havde besluttet, at indstillingen af kandidater skulle være et bestyrelsesanliggende, og at kandidater skulle udpeges fra bestyrelsen. SAM s næstformand Keld Nielsen er bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Femmøller Strand, som er en af de største foreninger i SAM. Han er en ivrig debattør i lokalområdet Syddjurs og varetager bl.a. sagen omkring den ændrede BBR-ejermeddelelse og risikozonen i Lyngsbækområdet som repræsentant for grundejerforeningen, ligesom han er ivrig fortaler for 60 km. hastighedsbegrænsning af Kystvejen hele året. Naturen har også fået sin del af Keld Nielsens fritid, idet han i samarbejde med Naturfredningsforeningen medvirkede til at få daværende Ebeltoft Kommune til at ændre status for Stampbækmosen, så den nu er et 3 beskyttet moseområde. Keld Nielsen vil i det fremtidige arbejde i Nationalparkbestyrelsen arbejde for SAM s interesser og efter bedste evne forvalte vores formål, jævnfør: 1. Stk. e: At virke til at bevare det rekreative grønne miljø i området, herunder store og små uregulerede områder. Fra Nationalpark Mols Bjerges indvielse Foto: Keld Nielsen Er der medlemsforeninger, som har ønsker /spørgsmål i forbindelse med Nationalpark Mols Bjerge, er de meget velkomne til at kontakte SAM eller Keld Nielsen direkte, Side 14

15 Medlemsforeningernes data og muligheder. For at din medlemsforening kan få det rette udbytte af medlemskabet i SAM, skal man huske at meddele ændringer i medlemsforeningernes bestyrelser til SAM s kasserer. Vi vil gerne have post i bestyrelsen, navn og adresse. Alle medlemsforeningernes bestyrelsesmedlemmer kan få tilsendt bladet SAM s. SAM s hjemmeside. Det gælder fortsat, at alle SAM s medlemmer inviteres til at etablere sig med en hjemmeside via SAM s hjemmeside eller til at lægge et link til egen hjemmeside på SAM s hjemmeside, som nås via: Interesserede foreninger bedes kontakte SAM s sekretær: Knud Erik Jensen på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Se SAM opfordrer alle medlemsforeninger til at registrere sig. Snerydning. På Syddjurs Kommunes hjemmeside, på adressen +og+fortov/snerydning+og+saltning findes den følgende tekst: Syddjurs Kommune har desuden besluttet, at ejerne af ejendomme i sommerhusområder ikke har pligt til at rydde sne på de veje, som er udlagt i sommerhusområder. På kommunevejene i sommerhusområderne bliver der ikke ryddet for sne og saltet af vejvæsenet. Såfremt medlemsforeningerne er i tvivl, om en vej ligger i et sommerhusområde, kan spørgsmål herom rettes til Planlægger Thomas Djernæs Secher, Planafdelingen i Syddjurs Kommune, på adressen Glædelig jul og godt nytår. SAM s bestyrelse ønsker alle medlemsforeningerne en glædelig jul og et godt nytår og tak for året, der gik. Side 15

16 Afsender: SAM v/ Knud Erik Jensen Korsagervej 3, Haslund 8940 Randers SV B Post Returneres til afsender ved varig adresseændring. Side 16

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015 I 1 i vores Grundlov står følgende: Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. I 71, stk. 1, står: Den personlige frihed

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

egnskov Historien om Producer

egnskov Historien om Producer Køb regnsko egnskov Historien om Danskernes skov i Costa Rica Producer oduceret et af Nepenthes 1 Peter Bejder og Kim Boye Holt: Køb regnskov - Historien om Danskernes skov i Costa Rica. Layout: Lars Møller

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års aktiviteter og det forefaldende arbejde, den hen over året opstår.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Husk i februar: Søndag den 2. februar kl. 14.00 Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 10. februar kl. 19.00 Sangaften Lørdag den 15. februar kl. 14.00 Mindehøjtidelighed ved

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere