KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016"

Transkript

1 KULTURAFTALE/KULTURVEREINBARUNG KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIG- HOLSTEIN, REGION SYDDANMARK OG KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZWISCHEN DEM DÄNISCHEN KULTURMINISTERIUM, DEM MINISTERIUM FÜR JUSTITZ, KULTUR UND EUROPA DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN, DER REGION SYDDANMARK UND DER KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

2 Kulturaftale mellem den danske kulturminister, Ministeriet for Justits, Kultur og Europa ved Land Schleswig-Holstein, Region Syddanmark og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 2 Hvad er en kulturaftale? En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet og en række kommuner og kredse samt andre interessenter. Tilsammen udgør kommunerne og kredsene i aftalen det, der kaldes en Kulturregion. Formålet med en kulturaftale er, med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde, at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område og sammen højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og institutioner. Kulturvereinbarung zwischen dem dänischen Kulturministerium, dem Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein, der Region Syddanmark und der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig Was ist eine Kulturvereinbarung? Eine Kulturvereinbarung ist eine freiwillige Absprache, die zwischen dem Kulturministerium und verschiedenen Kommunen und Kreisen sowie anderen Interessenten getroffen wird. Zusammen bilden die an der Vereinbarung beteiligten Kommunen und Kreise eine sog. "Kulturregion". Zielsetzung einer Kulturvereinbarung ist es, im Wege einer kommunalübergreifenden Zusammenarbeit das Kunst- und Kulturleben in der betreffenden Region zu thematisieren und gemeinsam die Qualität bereits etablierter sowie neuer Kulturangebote und Kulturinstitutionen zu erhöhen.

3 3 Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig Partnere Stadt Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg Kreis Nordfriesland Haderslev Kommune Tønder Kommune Aabenraa Kommune Sønderborg Kommune Kulturministeriet i Danmark Region Syddanmark Partner Stadt Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg Kreis Nordfriesland Haderslev Kommune Tønder Kommune Aabenraa Kommune Sønderborg Kommune Das Kulturministerium in Dänemark Region Syddanmark Med tilskud fra Ministeriet for Justits, Kultur og Europa ved Land Schleswig-Holstein Mit Unterstützung des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein

4 4 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Indhold i en kulturaftale 1.2. Formål med kulturaftaler INHALT Kapitel 1: Kulturpolitik und Kulturvereinbarungen 1.1. Inhalt einer Kulturvereinbarung 1.2. Zielsetzung von Kulturvereinbarungen Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 2.1. Kulturregionen 2.2. Kulturregionens kulturpolitiske vision Kapitel 2: Beschreibung der Kulturpolitik in der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 2.1. Kulturregion 2.2. Kulturpolitische Vision der Kulturregion Kapitel 3: Indsatsområder og mål 3.1. Skematisk oversigt over indsatsområder og mål 3.2. Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål Kapitel 3: Handlungsfelder und Ziele 3.1. Schematische Übersicht über Handlungsfelder und Ziele 3.2. Beschreibung der einzelnen Handlungsfelder und Ziele Kapitel 4: Evaluering og regnskabsoplysninger 5.1. Evaluering 5.2. Regnskabsoplysninger Kapitel 4: Evaluation und Bilanzdaten 5.1. Evaluation 5.2. Bilanzdaten Kapitel 5: Bevillinger knyttet til aftalen Kapitel 5: Mit der Vereinbarung einhergehende Bewilligungen Kapitel 6: Underskrift af aftalen Kapitel 6: Unterzeichnung der Vereinbarung

5 5 BILAG ANLAGEN Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Anlage 1: Bewilligungsgrundlage und Konditionen der Kulturvereinbarung Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Anlage 2: Bedingungen für Neuverhandlung, Anpassung und Kündigung der Kulturvereinbarung Bilag 3: Samarbejdsorganisation Anlage 3: Kooperationsorganisation Bilag 4: Beskrivelse af indsatsområderne Anlage 4: Beschreibung der Handlungsfelder Bilag 5: Effektmåling Anlage 5: Wirksamkeitsprüfung

6 6 Kapitel 1 Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 1 Kulturpolitik und Kulturvereinbarungen 1.1 Indhold i en kulturaftale En kulturaftale bevæger sig på flere niveauer. Den starter med en vision formuleret af en række kommuner og kredse der angiver den overordnede målsætning for kulturaftalen og samarbejdet. Visionen uddybes via en række indsatsområder, som partnerne vil sætte særligt fokus på for at opfylde visionen. Hvert indsatsområde konkretiseres i form af 2-3 specifikke mål, som beskriver de effekter, der ønskes på hvert indsatsområde. Målene og effekterne skal være af en sådan karakter, at det efterfølgende vil være muligt at konstatere eller sandsynliggøre, at målene er opfyldt. 1.1 Inhalt einer Kulturvereinbarung Eine Kulturvereinbarung findet auf mehreren Ebenen statt. Es beginnt mit einer Vision formuliert von verschiedenen (dänischen) Kommunen/Gemeinden und Kreisen im Sinne einer allgemeinen Zielsetzung für die Kulturvereinbarung und die Zusammenarbeit. Die Vision wird inhaltlich mit Handlungsfeldern versehen, die von den Partnern als Schwerpunkte benannt werden, um die Vision umzusetzen. Jedes Handlungsfeld wird durch 2-3 bestimmte Ziele konkretisiert, die vorgeben, welche Effekte in jedem Handlungsfeld erreicht werden sollen. Die Ziele und Effekte sollen so beschaffen sein, dass es im Anschluss feststellbar ist, inwieweit die Ziele tatsächlich oder allem Augenschein nach erreicht worden sind. 1.2 Formål med kulturaftaler Det handler om, at alle skal sikres adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet, uanset hvor i grænseregionen de bor og opholder sig. At sikre kultur til alle i kulturregionen er en ambitiøs udfordring, der kræver en fælles koordineret indsats på tværs af de politiske niveauer i kulturpolitikken. Kulturaftalerne spiller en afgørende rolle i denne indsats ved at danne en kulturpolitisk platform for samarbejdet mellem parterne i kulturaftalen. 1.2 Zielsetzung von Kulturvereinbarungen Es geht darum, allen Bürgern Zugang zu guten, vielfältigen und qualitativ überzeugenden Kulturangeboten zu ermöglichen, unabhängig davon, wo sie im Grenzgebiet leben oder sich aufhalten. Allen Bürgern in der Kulturregion Kultur anzubieten, ist ein ambitioniertes Ziel, das eine gemeinsame, ebenenübergreifende Abstimmung im Bereich der Kulturpolitik erfordert. Bei diesen Bemühungen spielen die Kulturvereinbarungen eine entscheidende Rolle, da sie eine kulturpolitische Basis für die Zusammenarbeit zwischen den Partnern der Kulturvereinbarung darstellen. Formålet med kulturaftalen er på helt overordnet niveau, at: Zielsetzungen der Kulturvereinbarung, ganz allgemein betrachtet:

7 7 understøtte kommunernes og kredsenes/byens engagement på kulturområdet styrke samarbejdet mellem partnerne fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem kommunerne, kredsene, Region Syddanmark og andre samarbejdspartnere sætte fokus på mål og resultater i stedet for detailstyring sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsdeling på kulturområdet fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i kulturregionen, der har fokus på kvalitet opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for andre kommende internationale kulturaftaler Unterstützung der dänischen Kommunen und deutschen Kreise/Stadt bei ihrem Engagement im Kulturbereich Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Partnern Aufrechterhaltung und Ausbau des kulturpolitischen Dialogs und der Wertediskussion zwischen den Kommunen, Kreisen, der Region Syddanmark und andere Partner Mehr Ziel- und Ergebnisorientierung, weniger Detailfokussierung Bessere Ressourcenausschöpfung durch regionale Koordination und Arbeitsteilung im Kulturbereich Förderung und Weiterentwicklung der kulturellen Einrichtungen, Schaffensmilieus und Aktivitäten in der Kulturregion unter besonderer Berücksichtung des Qualitätsgedankens Bündelung und Weitervermittlung von Wissen und Erfahrungen im Kulturbereich zum Nutzen anderer kommender internationaler Kulturvereinbarungen Formålet er at skabe nye grænseoverskridende aktiviteter og kulturtilbud, som borgerne tager aktiv del i, og som giver dem lysten til at gå på opdagelse i hinandens aktiviteter og kulturtilbud. Aktiviteter, hvor samarbejde, fælles udvikling og kvalitetssikring skaber en kulturel infrastruktur, som alle parter i det dansk-tyske samarbejde kan forankre deres engagement i. Et samarbejde, hvor aftaleparterne bruger de forskellige ressourcer, som de hver især har på kulturområdet, til at styrke fællesskabet, højne kvaliteten af kulturtilbuddene og give kulturen nye perspektiver. Formålet er ligeledes at skabe et frirum, som styrker den kulturpolitiske dialog og de mellemmenneskelige kontakter og udbygger de kulturelle netværk på tværs af nationaliteter og den dansk-tyske grænse. Zielsetzung ist die Schaffung neuer grenzüberschreitender Aktivitäten und Kulturangebote, an denen die Bürger aktiv teilhaben, und die ihnen Anreize bieten, Aktivitäten und Kulturangebote gegenseitig besser kennen zu lernen wobei durch Zusammenarbeit, gemeinsames Entwickeln und Qualitätssicherung eine kulturelle Infrastruktur entsteht, in der alle deutschdänischen Partner ihr Engagement und ihre Zusammenarbeit verankern können. Eine Zusammenarbeit, bei der die Vertragspartner ihre gegebenenfalls bereits etablierten Ressourcen nutzen, um die Gemeinsamkeit zu stärken, die Qualität der Kulturangebote zu steigern und damit der Kultur neue Perspektiven zu geben. Ein weiteres Ziel ist die Schaffung von Freiräumen, in denen der kulturpolitische Dialog und die zwischenmenschlichen Beziehungen gestärkt werden und das kulturelle Netzwerk nationenübergreifend und grenzüberschreitend im deutsch-

8 8 dänischen Grenzgebiet ausgebaut wird. Samarbejdet omkring kulturaftalen både under udarbejdelsen og i den efterfølgende aftaleperiode er kendetegnet ved en løbende dialog mellem ligeværdige parter. Dialogen er grundstenen i den fælles målrettede indsats, der skal til for at give kulturen det nødvendige løft. Kulturaftalen sætter bl.a. fokus på udvikling af initiativer af høj kvalitet, synliggørelse af fælles referencerammer i kulturen og kulturarven, fremme af initiativer og styrkelse af læring og dannelse via nye kulturtilbud på kulturinstitutioner. Die Zusammenarbeit im Rahmen der Kulturvereinbarung ist sowohl bei der Ausarbeitung als auch während der anschließenden Vertragsdauer durch einen Dialog zwischen gleichwertigen Partnern gekennzeichnet. Der Dialog ist die Grundlage des gemeinsamen, gezielten Einsatzes zur erforderlichen Aufwertung der Kultur. Schwerpunkte der Kulturvereinbarung sind u. a. die Entwicklung niveauvoller Initiativen, die Herausarbeitung und Darstellung eines gemeinsamen Bezugsrahmens in Sachen Kultur und Kulturerbe, die Förderung von Initiativen und die Stärkung des Lernens und der Bildung durch neue Kulturangebote in Kultureinrichtungen. Kapitel 2 Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Sønderjylland- Schleswig Kapitel 2 Beschreibung der Kulturpolitik in der Kulturregion Sønderjylland- Schleswig 2.1. Kulturregionen Kulturregion Sønderjylland-Schleswig er et internationalt samarbejde mellem tre tyske og fem danske partnere: Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune og Sønderborg Kommune samt Region Syddanmark. Ministeriet for Justits, Kultur og Europa ved Land Schleswig- Holstein støtter fast kulturaftalen med et årligt økonomisk bidrag. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ligger således i det allernordligste Tyskland og det allersydligste Danmark. Her bor ca personer, omkring på den tyske side og omkring på den danske. Området strækker sig over km² Kulturregion Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ist eine internationale Kooperation zwischen drei deutschen und fünf dänischen Partnern: Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune und Sønderborg Kommune sowie Region Syddanmark. Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein gewährt für die Kulturvereinbarung jährlich eine finanzielle Unterstützung. Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig liegt somit im äußersten Norden Deutschlands und im äußersten Süden Dänemarks. Hier leben etwa Menschen, davon rund auf der deutschen und rund auf der dänischen Seite. Das Gesamtgebiet umfasst ca km².

9 9 Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig er den første formelle europæiske kulturaftale, hvor danske og tyske samarbejdspartnere bringer vidt forskellige strukturer og kulturer sammen, og hvor de interkulturelle kompetencer kommer i spil for sammen at skabe et mangfoldigt kulturliv. Die Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig ist die erste formale europäische Kulturvereinbarung, bei der deutsche und dänische Kooperationspartner sehr unterschiedliche Strukturen und Kulturen zusammenbringen und die interkulturellen Kompetenzen nutzen wollen, um ein vielfältiges Kulturleben zu erzeugen. Aftalen skal således ses som den første fase af en proces, hvor det kulturelle samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse sættes ind i en formel aftaleramme, som skal sikre en styrket koordinering, udvikling og kvalitetssikring af parternes fælles indsats på kulturområdet. Die Vereinbarung ist somit als erste Phase eines Prozesses zu sehen, bei dem die kulturelle Zusammenarbeit über die deutsch-dänische Grenze hinweg in einem formalisierten Vertragsrahmen verankert wird, der eine verstärkte Koordination, Entwicklung und Qualitätssicherung des gemeinsamen Einsatzes der Partner im Kulturbereich gewährleisten soll Kulturregionens kulturpolitiske vision 2.2. Kulturpolitische Vision der Kulturregion Vision Vi vil med kulturen som mødested skabe en grænseoverskridende kulturregion, som med afsæt i mangfoldigheden og rummeligheden i regionen styrker de kulturelle kompetencer og bidrager til interkulturel dialog. Vi vil være rollemodel for tværgående kulturaftaler i Europa. Die Vision Wir wollen mit der Kultur als Begegnungsstätte eine grenzüberschreitende Kulturregion schaffen, die mit der Vielfältigkeit und Aufgeschlossenheit der Region die kulturellen Kompetenzen stärkt und zu einem interkulturellen Dialog anregt. Wir wollen Vorbild für andere grenzüberschreitende Kulturvereinbarungen in Europa sein. Tankerne bag visionen Kulturen trives ikke med grænser. Kulturen har brug for et frit rum, hvor kreativitet og åbenhed gror. Ambitionen er at skabe et grænseoverskridende kulturrum kendetegnet ved en berigende forskellighed og en nærende samhørighed med udgangspunkt i en fælles kulturaftale. Intentionen mit der Vision Grenzen sind dem Gedeihen von Kultur nicht zuträglich. Kultur muss sich frei entfalten können, braucht Räume, in denen Kreativität und Offenheit zur Geltung kommen können. Es soll ein gemeinsamer grenzüberschreitender Kulturraum geschaffen werden, dessen Stärken nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch bereichernde Unterschiede sind, und der somit ein Nährboden für eine gemeinsame Kulturvereinbarung ist.

10 10 Skabelse af en formel Kulturregion Sønderjylland-Schleswig er endnu et skridt på vej mod visionen om en region, hvor samarbejde og fælles forståelse styrker området. Sønderjylland og landsdelen Schleswig har hver især status som yderområde i eget land, men ved at stå sammen er de to landsdele stærke og kan skabe vækst. Die Schaffung einer formalen Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Vision einer Region, in der Zusammenarbeit und gemeinsames Verständnis füreinander zu einer Stärke werden. Sønderjylland und der Landesteil Schleswig haben den Status eines Randgebietes in ihrem jeweiligen Land. Doch wenn die beiden Landesteile geschlossen auftreten, sind sie stark und können Wachstum erreichen. Kulturen er i høj grad lokomotivet for en fortsat udvikling af regionens betydning. Regionen er kendetegnet ved et stort antal kulturinstitutioner som museer, biblioteker, musikskoler, kor, teatre for børn og voksne, to professionelle symfoniorkestre og mange amatørorkestre og bands. De mange mindre landsbyer betyder, at foreningstraditionen holdes i hævd. Det betyder en inddragelse af lokalbefolkningen i en grad, der giver regionens kulturliv en misundelsesværdig bredde. Die Kultur kann mit Sicherheit als eine Art Lokomotive für die weitere Entwicklung und Bedeutung der Region bezeichnet werden. Die Region zeichnet sich durch eine Vielzahl von Kultureinrichtungen wie Museen, Büchereien, Musikschulen, Chöre, Theater für Kinder und Erwachsene, zwei professionelle Symphonieorchester sowie zahlreiche Amateurorchester und Musikbands aus. In den vielen kleineren Orten und Dörfern wird nach wie vor die Vereinskultur gepflegt. Somit reicht das Kulturleben bis in den letzten Winkel des Landes und verleiht der Kultur in der Region eine beneidenswerte Bandbreite. En kulturaftale Sønderjylland-Schleswig vil respektere partnernes forskellighed, bringe mindretal og flertal sammen og styrke regionens kulturelle mangfoldighed til fælles bedste. Bei der Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig werden die Unterschiede der Partner respektiert, die Minderheiten und Mehrheiten zusammengebracht und die kulturelle Vielfalt im Sinne aller gestärkt. Med en kulturaftale holder kulturregionen sig åben over for eksperimenterende og innovative kulturtiltag, og inviterer fortsat nye kulturaktører/partnere ind i samarbejdet på de forskellige projekter. Mit der Kulturvereinbarung wird die Offenheit der Kulturregion für experimentelle und innovative Kulturvorhaben betont, und es werden ständig neue Kulturakteure und Partner zu einer Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten angeregt. Kulturaftalen knyttes organisatorisk til den allerede eksisterende organisation Region Sønderjylland-Schleswig, hvor det dansk-tyske Die Kulturvereinbarung soll organisatorisch mit der bestehenden Organisation Region Sønderjylland-Schleswig verbunden werden. Hier soll

11 11 kulturudvalg tager opgaven som politisk styregruppe på sig, og den dansk-tyske kulturfaggruppe tager opgaven som administrativ styregruppe på sig. Region Sønderjylland-Schleswig har gennem de sidste 15 år har været tovholder på mange grænseoverskridende mellemfolkelige projekter og samarbejdsrelationer. der dänisch-deutsche Kulturausschuss die Aufgabe der politischen Führungsgruppe, die dänisch-deutsche Kulturfachgruppe die der administrativen Führungsgruppe übernehmen. Die Region Sønderjylland- Schleswig hat in den letzten 15 Jahren viele grenzüberschreitende zwischenmenschliche Projekte und Kooperationbeziehungen als Stützpfeiler auf den Weg gebracht. De allerede etablerede netværk og samarbejdsfora inden for det grænseoverskridende kulturarbejde er en stor styrke og en rigtig god platform for kulturregionen. Samarbejdsorganisationen beskrives nærmere i Bilag 3. Die bereits etablierten Netzwerke und Zusammenarbeitsforen in der grenzüberschreitenden Kulturarbeit sind eine große Stärke und eine sehr gute Basis für die Kulturregion. Die Kooperationsorganisation ist in Anlage 3 näher beschrieben. Merværdi Ambitionen er, at dette fireårige samarbejde skaber merværdi både hos kulturaktørerne og kulturbrugerne i Sønderjylland-Schleswig. Mehrwert Wir möchten, dass diese vierjährige Zusammenarbeit einen Mehrwert sowohl für die Kulturakteure als auch die Kulturnutzer schafft. Merværdi for kulturaktørerne I det grænseoverskridende arbejde blandt kulturaktørerne er det ambitionen, at det mellemfolkelige samarbejde til stadighed nedbryder mentale barrierer, styrker følelsen af fællesskab og følelsen af én fælles identitet i én fælles kulturregion. At kulturaktørerne sammen føler sig stærkere, har samme mål og kan se værdien af at samarbejde for at nå disse mål. Kulturregionen er unik og skaber et enestående grundlag for at forstå andre og hinanden på trods af de forskellige kulturelle sammenhænge, som kulturaktørerne agerer i. Mangfoldigheden af forskellige kulturer, dialekter, sprog, traditioner, mindretal og flertal er kulturaktørernes fælles styrke. En styrke i en globaliseret verden på vej mod det multikulturelle samfund. Med omkring 142 forskellige Mehrwert für die Kulturakteure Bei den grenzüberschreitenden Aktivitäten der Kulturakteure ist es die Zielvorstellung, dass durch diese Arbeit im Sinne der Völkerverständigung mentale Barrieren immer weiter abgebaut und das Gemeinschaftsgefühl wie auch das Gefühl einer gemeinsamen Identität in einer vereinten Kulturregion gestärkt werden. Die Kulturakteure sollen sich durch gemeinsames Handeln stärker fühlen und den Wert ihrer Zusammenarbeit zur Erreichung ihrer Ziele erkennen. Die Kulturregion ist etwas Einzigartiges und schafft trotz der verschiedenen kulturellen Kontexte, in denen sich die Kulturakteure bewegen, eine einmalige Basis für das Verständnis für andere und für einander. Die Vielfalt von verschiedenen Kulturen, Dialekten, Sprachen, Traditionen sowie Minderheiten und Mehrheiten ist die gemeinsame Stärke

12 12 nationaliteter i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig er der højt til loftet og dermed stor rummelighed. der Kulturakteure in einer globalisierten Welt auf dem Weg zu einer multikulturellen Gesellschaft. Mit ungefähr 142 verschiedenen Nationalitäten in unserer Kulturregion Sønderjylland-Schleswig besteht viel Raum für Kreativität und neue Ideen. Vi skaber merværdi gennem synenergi, på trods af eller netop på grund af de kulturelle forskelligheder, dvs. nationale, faglige, etniske og organisatoriske forskelle. Vi samarbejder og skaber fælles strukturer og fælles kulturudviklingsplaner. Wir schaffen Mehrwert durch Synergie, obwohl oder gerade weil wir mit kulturellen sowie nationalen, fachlichen, ethnischen und organisatorischen Unterschieden leben. Wir erarbeiten gemeinsame Strukturen und Kulturentwicklungspläne. Merværdi for kulturbrugerne I forhold til kulturbrugerne er det ambitionen at skabe rummelighed, forståelse, respekt for hinanden og fælles identitet på tværs af landegrænsen gennem en styrket lyst til at gå på opdagelse i hinandens kulturer og kulturtilbud. Kulturbrugerne oplever, at mangfoldigheden på tværs af den dansk/tyske grænse giver kulturregionen kant og dermed også vores kulturtilbud kant. Der skabes en stolthed over at bo i en kulturregion med attraktive tilbud, hvor man tager det bedste fra begge lande. Kulturtilbuddene i kulturregionen udvider horisonten og skaber refleksion. Mehrwert für die Nutzer der Kultur Die Kulturkonsumenten sollen in der grenzüberschreitenden Kulturregion Freiräume erblicken und Verständnis für einander und gegenseitigen Respekt erfahren, um eine gemeinsame Identität zu erleben. Sie sollen durch die Wahrnehmung von Veranstaltungsangeboten Lust bekommen, in der jeweils anderen Kultur auf Entdeckungsreise zu gehen. Sie sollen das durch grenzüberschreitende Vielfältigkeit erzeugte besondere Profil der deutschdänischen Kulturregion und damit auch unserer kulturellen Angebote erleben. Wir wollen stolz darauf sein, in einer Kulturregion mit attraktiven Angeboten zu leben, bei denen das Beste aus beiden Ländern geboten wird. Die Kulturangebote der Kulturregion erweitern den Horizont und schaffen Möglichkeiten zur Reflexion. Kommunikation og markedsføring Eksisterende og nye kommunikationsplatforme og -værktøjer skal udnyttes til fulde og en løbende udvikling iværksættes for bedst muligt at synliggøre kulturlivet over for kulturforbrugerne. Det skal være nemt at danne sig et overblik over de mange kulturtilbud, som kulturregionen Kommunikation und Vermarktung Wir werden vorhandene und neue Kommunikationsplattformen und -instrumente nutzen und neue entwickeln, um dem Nutzer die Kultur bestmöglich nahe zu bringen. Es soll einfach sein, sich einen Überblick über die vielen Kulturangebote der Kulturregion zu verschaffen. Die Kulturaktivitäten

13 13 byder på. Kulturaktiviteterne skal præsenteres således at begge nationaliteter på trods af sprogbarrieren bliver inspireret til at krydse landegrænsen. Disse tiltag skal desuden understøtte netværksdannelse samt viden- og erfaringsdeling. sollen so präsentiert werden, dass sie die verschiedenen Nationalitäten dazu anregen, die Landesgrenze zu überqueren trotz der gegebenenfalls zu erwartenden Sprachbarriere. Diese Ansätze sollen darüber hinaus die Bildung von Netzwerken unterstützen und helfen, unser Wissen und unsere gesammelten Erfahrungen miteinander teilen zu können. Kapitel 3 Indsatsområder og mål Kapitel 3 Handlungsfelder und Ziele 3.1. Skematisk oversigt over indsatsområder og mål 3.1. Schematische Übersicht über Handlungsfelder und Ziele Indsatsområde Effektmål Handlungsfeld Zielerwartung Indsatsområde 1: Fremme interkulturelle kompetencer hos børn, unge og voksne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig Gennem samarbejde med relevante partnere vil vi opnå, at kulturen i grænselandet er et fokusområde på skolerne i Kulturregion Sønderjylland- Schleswig. Handlungsfeld 1: Interkulturelle Kompetenzen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Kulturregion Sønderjylland- Schleswig fördern Durch Zusammenarbeit mit relevanten Partnern wollen wir erreichen, dass die Kultur im Grenzland ein Schwerpunktthema in den Schulen der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ist. Ved at fremme de interkulturelle kompetencer vil vi opnå, at ungdoms- og undergrundskulturen er et positivt element i udviklingen af kulturregionen på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser. Durch die Förderung der interkulturellen Kompetenzen wollen wir erreichen, dass sich die Jugend- und Subkultur in der Kulturregion positiv entwickelt und dabei kulturelle, soziale und geographische Grenzen überschreitet.

14 14 Ved at styrke en fælles kulturforståelse vil vi opnå, at flere borgere interagerer med hinanden i Kulturregion Sønderjylland- Schleswig. Durch die Stärkung eines gemeinsamen Kulturverständnisses wollen wir erreichen, dass mehr Bürger in der Kulturregion Sønderjylland- Schleswig miteinander interagieren. Ved at bruge kulturaktiviteter som redskab vil vi skabe dialog på tværs af kulturelle, etniske, sociale og generationsmæssige skel. Durch die Nutzung von Kulturaktivitäten als Werkzeug wollen wir einen Dialog schaffen, der generationsübergreifend und über kulturelle, ethnische und soziale Grenzen hinweg stattfinden soll. Region Syddanmark har øremærket sine midler til indsatsområde 2. Die Mittel der Region Syddanmark sind für das Einsatzgebiet 2 zweckgebunden. Indsatsområde 2: Styrke og forankre Kulturregion Sønderjylland- Schleswig som fælles kulturrum Ved at skabe kreative miljøer vil vi styrke bosætningen og arbejdskraften i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. Handlungsfeld 2: Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig als gemeinsamen Kulturraum stärken und verankern Der Standortfaktor "Kultur" soll dazu beitragen, dass sich mehr Menschen in der Region niederlassen und ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen.

15 15 Ved at styrke samarbejdet mellem kultur og fagområder som sundhed, ældre, børn og unge, byplanlægning og turisme vil vi opnå, at kulturen får en central placering. Durch die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Kultur und Fachbereichen wie Gesundheit, Senioren, Kinder und Jugendliche, Stadtplanung und Tourismus wollen wir erreichen, dass der Kultur mehr Raum gegeben wird. Ved at synliggøre effekten af grænseoverskridende kultursamarbejde vil vi opnå, at alle kulturinstitutioner i Kulturregion Sønderjylland- Schleswig tænker det grænseoverskridende aspekt ind i deres kulturtilbud og deres formidling. Alle Kulturinstitutionen in der Kulturregion Sønderjylland- Schleswig sollen mit ihren Kulturangeboten und der Vermittlung derselben den grenzüberschreitenden Aspekt sichtbar herausstellen. Gennem fælles markedsføring vil vi opnå øget opmærksomhed på kulturtilbuddene i kulturregionen, hvorved flere borgere, fra begge sider af grænsen, bevæger sig rundt i kulturregionen for at opleve kulturtilbuddene på begge sider af grænsen. Durch eine gemeinsame Vermarktung der Kulturangebote auf beiden Seiten der Grenze soll erreicht werden, dass mehr Bürger die Angebote in der gesamten Kulturregion nutzen. Gennem udvidet fælles formidling, ved brug af både traditionelle og nye medier, vil vi opnå, at vi Durch eine gemeinsame und verstärkte Vermarktung mit Hilfe von traditionellen und neuen

16 16 kommer til en større forståelse af vores fælles kulturarv og historie, som muliggør en fællesskabsfølelse i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. Medien wollen wir ein besseres Verständnis unseres gemeinsamen Kulturerbes und unserer gemeinsamen Geschichte erreichen. So entsteht in der Kulturregion Sønderjylland- Schleswig ein Gemeinschaftsgefühl. Indsatsområde 3: Styrke talentudviklingen blandt børn og unge på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser i Kulturregion Sønderjylland- Schleswig Gennem partnerskaber på både det udøvende og det undervisningsmæssige plan mellem kulturaktører, kunstnere, lærere og pædagoger vil vi styrke miljøet omkring talentudvikling hos børn og unge. Handlungsfeld 3: Stärkung der Talententwicklung bei Kindern und Jugendlichen in der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig über kulturelle, soziale und geographische Grenzen hinweg Durch Partnerschaften sowohl auf der ausübenden Ebene als auch auf Bildungsebene zwischen Kulturakteuren, Künstlern, Lehrern und Erziehern wollen wir das Umfeld für die Talententwicklung bei Kindern und Jugendlichen stärken. Gennem undervisningstilbud til både undervisere, børn og unge, som går på tværs af forskellige fagområder samt geografiske, etniske og sociale skel, vil vi skabe synergi, der skaber et levende og aktivt kulturliv. Durch fachübergreifende Bildungsangebote für Lehrer, Kinder und Jugendliche wollen wir Synergien schaffen, die ein lebendiges und aktives Kulturleben fördern. Ved at øge synligheden omkring undervisningstilbud og aktiviteter i miljøet omkring talentudvikling vil vi opnå, at flere børn og unge inddrages og engageres på tværs af geografiske, etniske og sociale Durch das intensive Bewerben der Bildungsangebote und Aktivitäten im Bereich der Talententwicklung wollen wir erreichen, dass sich mehr Kinder und Jugendliche an den Programmen beteiligen. Die

17 17 skel. Angebote sollen geographische, ethnische und soziale Grenzen überschreiten Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål 3.2. Beschreibung der einzelnen Handlungsfelder und Ziele Proces omkring indsatsområder og mål Alle vores indsatsområder og mål vil blive nøje fulgt til døren af enheder, som vi i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig kalder fagråd. Vi nedsætter tre fagråd med særlige fokusområder, hvor aktører med faglige kompetencer inden for kunst, kultur, kulturarv, pædagogik, det sociale område og det formidlingsmæssige område skal bidrage til at højne den kultur- og kunstfaglige kvalitet, understøtte, initiere, udvikle og evaluere indsatsen omkring projekter og aktiviteter i kulturaftalen. Der kan være projekter, hvor vægten ikke er på det kunstneriske, hvorfor pædagoger, socialt engagerede medarbejdere og formidlere kan inddrages. Fagrådene skal med andre ord sætte handling på de indsatsområder og mål, som Kulturregion Sønderjylland-Schleswig har sat sig. Styrelserne i Kulturministeriet i Danmark samt landsdækkende kulturelle paraplyorganisationer i Tyskland tilbydes en plads i fagrådene. Prozess bezüglich der Handlungsfelder und Ziele Alle Handlungsfelder und Ziele werden sorgfältig von Gremien begleitet, die in der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig Fachräte heißen. Es werden drei Fachräte mit besonderen Schwerpunkten gebildet, in denen Akteure mit fachlichen Kompetenzen in den Bereichen Kunst, Kultur, Kulturerbe, Pädagogik, Soziales und Vermittlung dazu beitragen sollen, die kultur- und kunstfachliche Qualität zu verbessern sowie den Einsatz bei Projekten und Aktivitäten der Kulturvereinbarung zu unterstützen, zu initiieren, zu entwickeln und zu evaluieren. Steht der künstlerische Aspekt weniger im Vorgrund, können Pädagogen, sozial engagierte Mitarbeiter und Vermittler eingebunden werden. Die Fachräte sollen somit die Handlungsfelder mit Leben füllen und die von der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig festgelegten Ziele erreichen. Den dänischen kulturministeriellen Verwaltungen sowie landesweiten kulturellen Dachorganisationen in Deutschland wird ein Sitz in den Fachräten angeboten. Projekter Indsatsområdernes projekter prioriteres, understøttes, initieres, udvikles, planlægges, gennemføres og evalueres løbende i et samarbejde mellem kulturaktørerne, fagrådene, Den administrative styregruppe og Den Projekte Die Kulturakteure, die Fachräte, die administrative Lenkungsgruppe und die politische Lenkungsgruppe positionieren, unterstützen, initiieren, planen, tätigen und evaluieren laufend zusammen Projekte der jeweiligen Handlungsfelder. So wird eine flexible Struktur erzielt, bei der Projekte und

18 18 politiske styregruppe. Således opnår vi en fleksibel struktur, hvor projekter og initiativer udvikles undervejs, de gode idéer får lov til at blomstre, når kreativiteten kommer til os, og både kulturaktører, ildsjæle, kulturembedsværk og kulturpolitikere kan løbende bidrage til processen. Initiativen laufend entwickelt werden, gute Ideen gedeihen und sich kreative Gedanken entfalten können. Kulturakteure, Engagierte, Kulturfachleute und Kulturpolitiker können sich jederzeit in den Prozess einbringen. Indsatsområde 1: Fremme interkulturelle kompetencer hos børn, unge og voksne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig Begrebet interkulturelle kompetencer ligger os meget på sinde i hele grænseregion Sønderjylland-Schleswig. Begrebet dækker over evnen til at være i stand til at gøre sig forståelig og skabe synergi på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser i Kulturregion Sønderjylland- Schleswig. Igennem kulturelle aktiviteter vil vi gøre børn, unge og voksne i stand til at skabe forståelse og synergi på tværs af kulturforskelle. I det grænseoverskridende samarbejde er interkulturelle kompetencer vejen til åbenhed, tolerance, rummelighed og forståelse. Handlungsfeld 1: Interkulturelle Kompetenzen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Kulturregion Sønderjylland- Schleswig fördern Der Begriff "interkulturelle Kompetenzen" ist uns in der Grenzregion Sønderjylland-Schleswig ein wichtiges Anliegen. Der Begriff bezeichnet die Fähigkeit, sich in der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig über kulturelle, soziale und geografische Grenzen hinweg verständlich zu machen und Synergien zu schaffen. Durch kulturelle Aktivitäten soll Kindern und Jugendlichen dazu verholfen werden, über Kulturunterschiede hinweg Einsichten zu gewinnen und Synergien zu schaffen. In der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind interkulturelle Kompetenzen der Schlüssel zu mehr Offenheit, Toleranz, Vorurteilsfreiheit und Verständnis. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ønsker at skabe grobund for, at borgere i Sønderjylland-Schleswig udvikler deres interkulturelle kompetencer og kan vise andre vejen. Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig möchte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Bürger in Sønderjylland-Schleswig ihre interkulturellen Kompetenzen entwickeln und anderen den Weg weisen können. Indsatsområde 2: Styrke og forankre Kulturregion Sønderjylland- Schleswig som fælles kulturrum Det handler om at skabe et rum, hvor alle borgere i Sønderjylland- Schleswig føler sig hjemme unge som voksne, aktører som politikere, flertal som mindretal, offentlige som private og byboere som landboere. Gennem en fælles formidling, en fælles forståelse for vores kulturarv og Handlungsfeld 2: Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig als gemeinsamen Kulturraum stärken und verankern Es geht um die Schaffung einer Kulturregion, in der sich alle Bürger Sønderjylland-Schleswigs zu Hause fühlen Jugendliche wie Erwachsene, Akteure wie Politiker, Mehrheiten wie Minderheiten, öffentliche Personen wie Privatpersonen und Stadt- wie Landbewohner. Durch gemeinsame Ansätze,

19 19 en fællesskabsfølelse i det hele taget skabes samhørighed og stolthed omkring den region, som vi bor i. Et rum hvor alle færdes hjemmevant på tværs af den dansk-tyske grænse. Vi vil gøre en særlig indsats for formidling og markedsføring af kulturen på tværs af kommunegrænserne og ikke mindst på tværs af den dansk-tyske grænse i Sønderjylland- Schleswig, da vi skal arbejde intensivt for at sikre os, at grænserne ikke bliver en forhindring, men derimod at grænselandet bidrager til mangfoldigheden og forskelligheden i vores fælles kulturtilbud. ein gemeinsames Verständnis unseres Kulturerbes und durch Gemeinschaftsgefühl sollen Zusammenhalt und ein Stolz auf die Region erzeugt werden, in der wir leben ein Raum, in dem sich alle vertraut über die deutsch-dänische Grenze hinweg bewegen. Besondere Bemühungen gelten der Vermittlung und Vermarktung der Kultur über die kommunalen Grenzen und nicht zuletzt die deutsch-dänische Grenze in Sønderjylland- Schleswig. Grenzen sollen kein Hindernis darstellen. Vielmehr soll das Grenzland durch seine Vielfältigkeit und Verschiedenartigkeit unsere gemeinsamen Kulturangebote bereichern. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ønsker at styrke det fælles kulturrum og den fælles forståelse og derigennem gøre området attraktivt i forhold til bosætning, arbejdspladser og turisme. Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig möchte den gemeinsamen Kulturraum, das gemeinsame Verständnis stärken und die Region dadurch attraktiv machen, damit Menschen sich hier niederlassen und arbeiten oder sie als Touristen erkunden möchten. Indsatsområde 3: Styrke talentudviklingen blandt børn og unge på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig Mødet med de kunstneriske udtryksformer skal styrke børn og unges kreative og kunstneriske potentiale, således at det danner grobund for at fødekæden til de kunstneriske fag styrkes i hele Sønderjylland-Schleswig. Børn og unge blandes på tværs af Sønderjylland-Schleswig, og det samme gælder de kunstneriske udtryksformer, således at mangfoldigheden virkelig får mulighed for at komme til udtryk. Med kunstens udtryksformer menes musik, teater, dans, litteratur, billedkunst og film. Handlungsfeld 3: Stärkung der Talententwicklung bei Kindern und Jugendlichen in der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig über kulturelle, soziale und geografische Grenzen hinweg Die Begegnung mit den künstlerischen Ausdrucksformen soll das kreative und künstlerische Potenzial von Kindern und Jugendlichen stärken, um den künstlerischen Bereich dadurch auch für die Zukunft in ganz Sønderjylland- Schleswig zu verbessern. Kinder und Jugendliche sollen sich in Sønderjylland-Schleswig begegnen, gleiches gilt für die künstlerischen Ausdrucksformen, so dass die Vielfältigkeit tatsächlich zum Ausdruck kommen kann. Unter künstlerischen Ausdrucksformen sind Musik, Theater, Tanz, Literatur, bildende Kunst und Film zu verstehen. Alle børn i Sønderjylland-Schleswig skal have mulighed for at stifte Allen Kindern in Sønderjylland-Schleswig soll ermöglicht werden, die

20 20 bekendtskab med de kunstneriske udtryksformer. Rammerne skabes for, at de kan opleve, skabe og udvikle sig gennem disse udtryksformer og derigennem få øje på deres talent og mod på at styrke dette talent. künstlerischen Ausdrucksformen kennen zu lernen. Es wird der Rahmen dafür geschaffen, dass sie durch diese Ausdrucksformen etwas erleben, schaffen und sich entwickeln können, dadurch ihr Talent erkennen und ermutigt werden, dieses Talent weiterzuentwickeln. En nærmere beskrivelse af indsatsområderne i form af en handleplan for hvert indsatsområde findes i Bilag 4. Eine detaillierte Beschreibung der Handlungsfelder in Form eines Handlungsplans für jedes einzelne Handlungsfeld findet sich in Anlage 4. Kapitel 4 Evaluering og regnskabsoplysninger Kapitel 4 Evaluation und Bilanzdaten 4.1. Evaluering Evalueringen skal tage udgangspunkt i kulturaftalens vision, indsatsområder og mål Evaluation Die Vision, die Handlungsfelder und die Ziele der Kulturvereinbarung sind bei der Evaluierung zugrunde zu legen. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig skal årligt gøre kortfattet skriftlig status over mål og resultater med henblik på erfaringsudveksling med de øvrige kulturregioner og med henblik på dialog med Kulturministeriet i Danmark, Land Schleswig-Holstein i Tyskland og Region Syddanmark. Første status indsendes den Efterfølgende år indsendes status pr. 15. september. I forbindelse med indsendelse af status i aftalens andet år indsendes samtidig en kort evaluering med kulturregionens vurdering af aftalens forløb indtil dette tidspunkt (midtvejsevaluering). Senest den skal kulturregionen indsende en skriftlig evaluering til Kulturministeriet i Danmark, Land Schleswig- Holstein og Region Syddanmark, som skal have en sådan kvalitet, at den kan danne grundlag for forhandlinger om endnu en kulturaftale Im Hinblick auf den Erfahrungsaustausch mit anderen Kulturregionen und den Dialog mit dem dänischen Kulturministerium, dem Land Schleswig- Holstein und der Region Syddanmark erstellt die Kulturregion Sønderjylland- Schleswig jährlich einen kurzen Sachstandsbericht über Ziele und Ergebnisse. Der erste Bericht ist am einzureichen. In den Folgejahren ist der Sachstandsbericht zum 15. September einzureichen. Zusammen mit dem Sachstandsbericht im zweiten Jahr der Vertragslaufzeit ist eine kurze Evaluation mit einer Einschätzung des bisherigen Verlaufs der Vereinbarung (Halbzeitbewertung) durch die Kulturregion einzureichen. Spätestens zum reicht die Kulturregion eine schriftliche Evaluation beim dänischen Kulturministerium, beim Land Schleswig-Holstein und bei der Region Syddanmark ein, deren Qualität so sein muss, dass sie die Grundlage

21 21 (slutevaluering). für Verhandlungen über eine weitere Kulturvereinbarung bilden kann (Abschlussbewertung). Effektmåling Afhængigt af projektet vil der blive gennemført kvalitative interviews og/eller brugerundersøgelser samt kvantitative nøgletalsmålinger, eller der gøres brug af dialog- og dokumentationsformen metafortællinger. Metafortællinger er et dialogforum, hvor man bringer børn og unge, kulturaktører, kulturkonsulenter og kulturpolitikere sammen, og disse kobler sig på hinandens fortællinger. Denne dialog- og dokumentationsform uddybes nærmere i Bilag 5. Wirksamkeitsprüfung Abhängig vom Projekt werden qualitative Befragungen und/oder Verbraucher befragungen sowie quantitative Wirkungsmessungen durchgeführt. Auch kann die Dialog- und Dokumentationsform "Metaerzählungen" zum Einsatz kommen. Bei Letzterer handelt es sich um ein Dialogforum, bei dem Kinder, Jugendliche, Kulturakteure, Kulturberater und Kulturpolitiker zusammengeführt werden und sich in die Erzählungen der jeweils anderen einbringen. Diese Dialog- und Dokumentationsform wird in Anlage 5 näher erläutert Regnskabsoplysninger Kulturregion Sønderjylland-Schleswig skal for hvert af aftaleårene indsende regnskabsoplysninger for modtagne projektbevillinger til Kulturministeriet i Danmark, Land Schleswig-Holstein og Region Syddanmark. Oplysningerne skal vise, hvor stort et tilskud de enkelte projekter har modtaget fra bevillingen Bilanzdaten Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig reicht für jedes Jahr der Vertragslaufzeit dem dänischen Kulturministerium, dem Land Schleswig-Holstein und der Region Syddanmark Rechenschaftsdaten über die erhaltenen Projektbewilligungen ein. Die Daten müssen über die Höhe der Zuschüsse für die einzelnen Projekte Aufschluss geben. Kulturregionen skal endvidere for hvert af aftaleårene indsende regnskabsoplysninger for den regionale medfinansiering. Oplysningerne skal opgøre den samlede egenfinansiering, jf. Bilag 1, og vise, hvor stort et tilskud de enkelte institutioner og aktiviteter har modtaget i regional medfinansiering. Außerdem reicht die Kulturregion für jedes Jahr der Vertragslaufzeit Rechenschaftsdaten über die regionale Kofinanzierung ein. Die Daten müssen den gesamten Eigenfinanzierungsanteil, vgl. Anlage 1, ausweisen und über die Höhe der Zuschüsse für die einzelnen Einrichtungen und Aktivitäten aus der regionalen Kofinanzierung Aufschluss geben.

22 22 Regnskabsoplysningerne skal være reviderede, og Kulturministeriet i Danmark, Land Schleswig-Holstein og Region Syddanmark skal modtage oplysninger om den udførte revision. Die Rechenschaftsdaten müssen durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft worden sein. Dem dänischen Kulturministerium, dem Land Schleswig- Holstein und der Region Syddanmark sind Angaben zur durchgeführten Prüfung zur Verfügung zu stellen. Kapitel 5 Bevillinger knyttet til aftalen Mit der Vereinbarung einhergehende Bewilligungen Kulturregion Sønderjylland- Schleswig (DKK, 2012 prisniveau) (DKK, 2012 prisniveau) (DKK, 2012 prisniveau) (DKK, 2012 prisniveau) Kulturministeriet DK Kulturministeriet DK Kulturministeriet DK Kulturministeriet DK Regional medfinansiering dansk side Regional medfinansiering dansk side Regional medfinansiering dansk side Regional medfinansiering dansk side Regional medfinansiering Regional medfinansiering Regional medfinansiering Projektbevilling Region Syddanmark Region Syddanmark Region Syddanmark I alt I alt I alt I alt Regional medfinansiering tysk side Regional medfinansiering tysk side Regional medfinansiering tysk side Regional medfinansiering tysk side Ministeriet i Kiel Ministeriet i Kiel Ministeriet i Kiel Ministeriet i Kiel Samlet økonomisk ramme

23 23 Kulturregion Sønderjylland-Schleswig (Euro, Preisniveau 2012) (Euro, Preisniveau 2012) (Euro, Preisniveau 2012) (Euro, Preisniveau 2012) Kulturministerium DK Kulturministerium DK Kulturministerium DK Kulturministerium DK Regionale Kofinanzierung dänische Seite Regionale Kofinanzierung dänische Seite Regionale Kofinanzierung dänische Seite Regionale Kofinanzierung dänische Seite Regionale Kofinanzierung Region Syddanmark Regionale Kofinanzierung Region Syddanmark Regionale Kofinanzierung Region Syddanmark Regionale Kofinanzierung Region Syddanmark Projektbewilligung Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Regionale Kofinanzierung Regionale Kofinanzierung Regionale Kofinanzierung Regionale Kofinanzierung deutsche Seite deutsche Seite deutsche Seite deutsche Seite Land Schleswig Holstein Land Schleswig Holstein Land Schleswig Holstein Land Schleswig Holstein Gesamt-Finanzrahmen Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens fordeling er nærmere beskrevet i Bilag 1. Det økonomiske bidrag fra hhv. Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland afhænger for årene 2015 og 2016 af, om midlerne hertil bevilges på de to kredses finanslov (budget). Die Bewilligungsgrundlage und -bedingungen der Kulturvereinbarung sowie die Aufschlüsselung der Verteilung der Bewilligung sind in Anlage 1 näher erläutert. Die finanzielle Beteiligung der Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland wird für die Jahre 2015 und 2016 davon abhängig gemacht, ob diese Mittel in den Haushalten der beiden Kreise zur Verfügung gestellt werden.

24 Permanent ordning for tidligere kommunalfuldmagtstilskud til kultur i Danmark 24 De fire sønderjyske partnere i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig overtager ansvaret for de tidligere amtslige ikke lovbestemte tilskud til kultur i Danmark (kommunalfuldmagtstilskud) i den 4-årige aftaleperiode for så vidt angår tilskud over kr. Bevillingen vedrørende de tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud videreføres som udgangspunkt til de pågældende tilskudsmodtagere som hidtil. Tilskuddene skal bidrage til fortsat at sikre stabilitet, sammenhæng, udvikling og dynamik på området. En omprioritering vil omfatte midler, der er blevet frie som følge af aktivitetens eller institutionens ophør indenfor den 4-årige aftaleperiode. Der er tale om en tillægsaftale til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, i det kommunalfuldmagtstilskuddene ikke indgår i projektpuljemidlerne til kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. En tillægsaftale som indgås mellem Kulturministeriet i Danmark og de fire sønderjyske kulturaftalepartnere. Ständige Regelung bzgl. der ehemaligen Kommunalvollmachtsförderung für die Kultur in Dänemark Die vier nordschleswigschen (sønderjyske) Partner der Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig treten in die Zuständigkeit für die ehemaligen seitens der dänischen Kreise bewilligten nicht gesetzlich verankerten Förderung für die Kultur in Dänemark (sog. Kommunalvollmachtsförderung) ein. Dies gilt während der vierjährigen Vertragslaufzeit, soweit es Förderbeträge über Kronen (ca Euro) betrifft. Die Bewilligung der ehemaligen kreisseitig vergebenen Kommunalvollmachtsförderungen an die betreffenden Fördergeldempfänger wird im Grundsatz wie bisher weitergeführt. Die Fördermittel sollen zur Sicherstellung der weiteren Stabilität, Kohärenz, Entwicklung und Dynamik in diesem Bereich beitragen. Eine neue Rangvergabe wird ggf. Mittel betreffen, die infolge einer Beendigung von Aktivitäten oder Schließung einer Einrichtung während der vierjährigen Vertragslaufzeit frei werden. Es geht um einen Änderungsvertrag zur Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig, da die Kommunalvollmachtsförderungen nicht Bestandteil der Mittel aus dem Projektpool der Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig sind. Ein Änderungsvertrag zwischen dem dänischen Kulturministerium und den vier nordschleswigschen Kulturvereinbarungspartnern.

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Når forskelligheden er styrken, er samhørigheden næringen. Wenn Unterschiede stark machen, sind Gemeinsamkeiten die Grundlage für Neues

Når forskelligheden er styrken, er samhørigheden næringen. Wenn Unterschiede stark machen, sind Gemeinsamkeiten die Grundlage für Neues Når forskelligheden er styrken, er samhørigheden næringen Wenn Unterschiede stark machen, sind Gemeinsamkeiten die Grundlage für Neues Visionsoplæg for ønsket om en fælles Kulturregion Sønderjylland- Schleswig

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h.

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h. Netværkstræf / Netzwerktreffen Aftenskoler mv. Aftenskoler mv. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h. Program Programm Kl. 11.30-13.00 Velkomst og introduktion, frokost Begrüßung,

Læs mere

BILAG KULTURAFTALE SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

BILAG KULTURAFTALE SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG 1 BILAG KULTURAFTALE SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ANLAGEN KULTURVEREINBARUNG SØNDERJYLLAND- SCHLESWIG Bilag :1 Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Til særlige udviklings- og forsøgsindsatser

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2017-2020 MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIGHOLSTEIN, REGION SYDDANMARK OG KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

Læs mere

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen?

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1 Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1: grænseoverskridende kommunikation grenzübergreifende Kommunikation Thomas Waldner Geschäftsbereichsleiter

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig frem til 2016.

Læs mere

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg Das Projekt Haus der Minderheiten erhält eine Förderung aus Mitteln des INTERREGProgramms 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N für den Zeitraum 2013-2015

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

12 32-35. Kulturmøde 26 Kulturbegegnung. Kulturkalender. Märchenfrau. Skatere og BMX ere ruller sig ud. i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig

12 32-35. Kulturmøde 26 Kulturbegegnung. Kulturkalender. Märchenfrau. Skatere og BMX ere ruller sig ud. i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig Efterår/Herbst 2011 Kulturmøde 26 Kulturbegegnung Skatere og BMX ere ruller sig ud 6 i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig Die weitgereiste Märchenfrau Kulturkalender 12 32-35 Liebe Leser! Dieses Kulturmagazin

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

Netværkstræf Kulturelt Ungearbejde, september 2012 Netzwerktreffen Kulturelle Jugendarbeit, September 2012

Netværkstræf Kulturelt Ungearbejde, september 2012 Netzwerktreffen Kulturelle Jugendarbeit, September 2012 Netværkstræf Kulturelt Ungearbejde, september 2012 Netzwerktreffen Kulturelle Jugendarbeit, September 2012 4 5 1+3 2 +6 7+8+9+10+11 kulturlink Femern Bælt Netværkstræf den 14. september 2012 Kulturfabrikken

Læs mere

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg The House of Minorities project receives funding for an am0unt of 350,000 Euro from the INTERREG-programme 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N for the

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Padborg, 12. februar 2015

Padborg, 12. februar 2015 Padborg, 12. februar 2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 2. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland - Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Vorläufiges Antragsformular im Programm Interreg Deutschland-Danmark Foreløbigt ansøgningsskema under programmet Interreg Deutschland-Danmark

Vorläufiges Antragsformular im Programm Interreg Deutschland-Danmark Foreløbigt ansøgningsskema under programmet Interreg Deutschland-Danmark Vorläufiges Antragsformular im Programm Interreg Deutschland-Danmark Foreløbigt ansøgningsskema under programmet Interreg Deutschland-Danmark 1. Allgemeine Angaben (Projektüberblick zusammenfassend) Generelle

Læs mere

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk,

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk, Padborg, den 16.05.2012 Referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2012 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. April 2012 im Regionskontor Deltagere bestyrelse: Landrat Dieter Harrsen,

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen,

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen, Padborg, 27.10.2015 Referat fra mødet den 22.9.2015 kl. 15.30 i Frøken Jensen, Skelde Protokoll der Sitzung am 22.9.2015, 15.30 Uhr im Frøken Jensen, Skelde Deltagere: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg,

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Funktionelt samarbejde (institutionel kapacitet og interkulturel forståelse) Funktionelle Zusammenarbeit (institutionelle Kapazität und interkulturelles

Læs mere

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation IHK Flensborg, Dansk-Tysk innovationsdag Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen IHK Flensborg, Deutsch-Dänischer Innovationstag

Læs mere

Kulturbro / Kulturbrücke geförderte Projekte. Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter

Kulturbro / Kulturbrücke geförderte Projekte. Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter Inama Projektpartnerne UC Syddanmark og IQSH Eule ønsker at bidrage til at videreudvikle de personlige kontakter, der er opbygget mellem fagpersoner, der arbejder

Læs mere

Padborg, den 10.10.2012

Padborg, den 10.10.2012 Padborg, den 10.10.2012 Referat af bestyrelsesmødet den 28. september 2012 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. September 2012 um 10.00 Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelse:

Læs mere

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Keld Buciek Roskilde Universitet C e n t e r f o r N a t u r - o g Nationalparkforskning De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur

Læs mere

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig-

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig- Padborg, 21.09.2015 Forvaltningsgruppemøde den 3. september 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung, 3. September 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Kristina Hofmann

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

BELTFOOD BELTFOOD. Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft. det tysk-danske netværk for fødevareindustrien

BELTFOOD BELTFOOD. Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft. det tysk-danske netværk for fødevareindustrien BELTFOOD Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft BELTFOOD det tysk-danske netværk for fødevareindustrien Sjælland København Gemeinsam auf zu neuen Märkten! Sammen på nye markeder Der Bau

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen Grenzregion Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Medlemmer / Mitglieder 1. Martina Würker, Vorsitzende der Geshäftsführung der Agentur für Arbeit, Flensburg

Læs mere

kultkit-kickoff 28. November 2015 Rønnebæksholm Næstved

kultkit-kickoff 28. November 2015 Rønnebæksholm Næstved kultkit-kickoff 28. November 2015 Rønnebæksholm Næstved Zusammenfassung der Diskussionen und Ergebnisse aus den Workshops / Sammenfatning af diskussionerne og resultaterne fra workshops Inhalt / Indhold

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Future Borders Young Minds in Digital Action

Future Borders Young Minds in Digital Action Future Borders Young future borders - Young MInds in Digital Action 1 Ziel des Projektes Das historische Ereignis von 1864 beleuchten und das Thema mit aktuellen Fragestellungen aus dem Bereich Demokratie,

Læs mere

29.03.2011. Gäste: Rita Höck, Bernd Facklam, Hans-Werner Johannsen, Astrid Cramer

29.03.2011. Gäste: Rita Höck, Bernd Facklam, Hans-Werner Johannsen, Astrid Cramer 29.03.2011 Udvalg for kultur, kontakt & samarbejde Hermed referat af det ekstraordinære møde i Udvalget for Kultur, Kontakt og Samarbejde torsdag den 24. marts 2011 i Regionskontoret, Lyren 1, Padborg

Læs mere

Herbst Winter 2014 15. Rum-Museen Flensburg 12-13. KulturCrew Teatret Møllen Gospel Family

Herbst Winter 2014 15. Rum-Museen Flensburg 12-13. KulturCrew Teatret Møllen Gospel Family Herbst Winter 2014 15 1 Rum-Museen Flensburg 12-13 22-23 8-9 KulturCrew Teatret Møllen Gospel Family 2 Forord/Vorwort Willi Neu, Kreismusikschule Schleswig-Flensburg Zusammenklänge der Kulturregion Wie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Maja Foged HH15Tysk1

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig,

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Hermed fremsendes referat fra mødet den 7.12.2015 kl. 15.30 i Haderslev. hiermit

Læs mere

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING für ein Projekt aus dem Programm / for et projekt under programmet INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Für jedes Kalenderjahr ist vom Leadpartner des Projekts ein mit

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen

Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen University College Syddanmark Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig Dansk Skoleforening for Sydslesvig at udvikle og formidle faglig og pædagogisk kompetence

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN OG PÆDAGOGISK LÆREPLAN

VIRKSOMHEDSPLAN OG PÆDAGOGISK LÆREPLAN VIRKSOMHEDSPLAN OG PÆDAGOGISK LÆREPLAN Indholdsfortegnelse Virksomhedsplan / Rahmenplan 1 1. Forord / Vorwort 2 2. Faktiske Oplysninger / Praktische Informationen 2 3. Normering / Platzangebot 2 4. Priser

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019

Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 D o k. nr. 541810 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturmetropol

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen

Netværkstræf / Netzwerktreffen Netværkstræf / Netzwerktreffen Kulturelle aktører i FemernBælt regionen Kultur Akteure der Fehmarnbeltegion 22.01.2014, Scandlines Rödby-Puttgarden Program Programm Kl. 13.45-14.15 Velkomst og introduktion,

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Indhold: Inhalt. 2004 Seite. 2004 side

Indhold: Inhalt. 2004 Seite. 2004 side Indhold: Inhalt 2004 side 2004 Seite 1.YOUMM- European Minority Marathon.....6 2.Ungdomsforum.....6 3.Dansk-tysk lærerforening......8 4.Natur- og økologifestival.....8 5.Haderslev Museum Samarbejde med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Padborg, den 18.08.2015. Aabenraa Kommune

Padborg, den 18.08.2015. Aabenraa Kommune Padborg, den 18.08.2015 Revideret referat bestyrelsesmøde mandag den 15. juni 2015 kl. 10.00 på Regionskontoret Ergänztes Protokoll der Vorstandssitzung, Montag, den 15. Juni 2015 um 10.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO www.weinsberg.com simple clever smart 2011 2012 S/DK/NO CaraBus Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? Hvem har brug for en køreplan? Og stoppesteder? Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? CaraBus

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Grenzdreieck eine Region mit Profil Grænsetrekanten en region med profil

Grenzdreieck eine Region mit Profil Grænsetrekanten en region med profil Grenzdreieck eine Region mit Profil Grænsetrekanten en region med profil Inhalt Europa Skandinavien Ein Statement für die Zukunft Mit Energie in die Zukunft Dynamische Transportachse Ingenieurskunst mit

Læs mere

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel BERLIN über alles Eine Stafette/Memoryspiel Spillet spilles som stafet med materialesættets 10 souvenirs og 10 udvalgte billedkort fra spillet Berlin Minimemo. De røde kort nedenfor passer til materialesættets

Læs mere

Welcome. Latscho Diwess. Hjertlig velkommen. Herzlich Willkommen. Hartlik wäljkiimen

Welcome. Latscho Diwess. Hjertlig velkommen. Herzlich Willkommen. Hartlik wäljkiimen Welcome Herzlich Willkommen Hjertlig velkommen Latscho Diwess Hartlik wäljkiimen BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER FUEN KONGRESS 2014 DEUTSCH-DÄNISCHES GRENZLAND Donnerstag, 08. Mai Eröffnung 09:30 Offizielle

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus J.Nr.2004-12223-66 Side 2 INDHOLD Side Kapitel 1: Baggrund for tillægsaftale 3 1.1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

Sankt Petri Skole. Jahresbericht/Årsberetning 2014/2015

Sankt Petri Skole. Jahresbericht/Årsberetning 2014/2015 Wissenswertes Sankt Petri Skole Praktiske oplysninger Jahresbericht/Årsberetning 2014/2015 1 Sankt Petri Schule, Kopenhagen Dänische private Gymnasialschule Deutsche Auslandsschule Primarstufe Sekundarstufe

Læs mere