Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner."

Transkript

1 Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner. Selv mellem sammenlignelige nabokommuner er der store forskelle. Hvis alle kommuner havde et niveau som de 20 pct. af kommunerne, som er bedst til at fastholde borgerne i job, ville det medføre en reduktion i det årlige antal førtidspensionister blandt PensionDanmarks medlemmer på omkring en tredjedel. Der er derfor et stort potentiale for besparelser for det offentlige, virksomhederne, lønmodtagerne og pensionsopsparerne. Slid bringer mange på førtidspension Knap medlemmer får hvert år tilkendt supplerende førtidspension fra PensionDanmark. Op mod halvdelen af tilkendelserne skyldes lidelser i bevægeapparatet, mens psykiske lidelser tegner sig for godt 15 pct. 1 Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. især i udkantsområder De årlige intensiteter for førtidspension blandt PensionDanmarks medlemmer varierer fra 0,1-0,25 pct. i den fjerdedel af kommunerne, der tilkender færrest førtidspensioner, til mellem 0,5-0,7 pct. for de kommuner, der tilkender flest førtidspensioner. Især en række af udkantskommunerne har relativt høje tilkendelsesfrekvenser, hvorimod kommunerne i Storkøbenhavn ligger med relativt lave tilkendelsesfrekvenser (fuld liste er gengivet i bilag A) Se også PensionDanmark (2011) Slid sender på førtidspension hvert eneste år : En intensitet på 0,5 pct. betyder, at 0,5 pct. af samtlige medlemmer i løbet af et år vil få tilkendt førtidspension. PensionDanmark A/S Langelinie Allé København Ø pension.dk

2 Forklaring søges PensionDanmark har undersøgt, om der findes objektive forklaringer på de store kommunale forskelle i tilkendelser af førtidspension. Korrektion for køn og alder giver et mere nuanceret billede Det er velkendt, at der er betydelige variationer i risikoen for at få tilkendt førtidspension alt efter køn og alder. 3 En korrektion for disse faktorer kan dog ikke forklare de store forskelle på tilkendelser af førtidspension kommunerne imellem. I figur 1 ses på afvigelserne mellem det observerede antal førtidspensionstilkendelser i de respektive kommuner og det forventede antal baseret på en standardberegning ud fra de kønsog aldersspecifikke intensiteter for førtidspension for hele PensionDanmark. Stor forskel på tilkendelser også blandt de store kommuner Figur 1 viser, at der faktisk er betydelige afvigelser mellem antallet af tilkendelser af førtidspension i perioden 2008 til 1. halvår 2011, og så det antal, der kunne forventes, ud fra de køns- og aldersspecifikke førtidspensionshyppigheder. Kommuner som Vordingborg, Aarhus og Herning har væsentligt flere tilkendelser end forventet, mens fx Frederikssund, Herlev og Gribskov har markant færre end forventet. Ses der alene på de kommuner, hvor PensionDanmark har flest medlemmer, så tegner København (-47 pct.) og Aalborg (-24 pct.) sig for væsentligt færre tilkendelser af førtidspension, end deres køns- og alderssammensætning skulle tilsige. Modsat har Aarhus (+70 pct.) og Esbjerg (+32 pct.) langt flere tilkendelser end forventet, mens Odense ligger som forventet. Syv kommuner med tilsammen 80 ekstra førtidspensioner årligt Såfremt de syv kommuner Aarhus, Herning, Esbjerg, Vordingborg, Ringkøbing-Skjern, Bornholm og Randers havde køns- og aldersspecifikke førtidspensionstilkendelser som gennemsnittet af alle kommuner, ville det hvert år betyde godt 80 færre førtidspensionister blandt PensionDanmarks medlemmer. 3 Da PensionDanmarks medlemmer udgøres af en relativt homogen gruppe i forhold til uddannelsesniveau og arbejdsfunktion også på tværs af kommunerne er der ikke korrigeret særskilt herfor. PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

3 Figur 1. Afvigelse fra forventet antal førtidspensionstilkendelser i pct. (korrigeret for køns- og alderssammensætning i kommunen) Lejre Fanø* Struer Stevns Hedensted Favrskov Vejle Syddjurs Nordfyns Varde Albertslund Fredericia Guldborgsund Roskilde Frederiksberg Faaborg-Midtfyn Kalundborg Svendborg Haderslev Slagelse Hillerød Rudersdal Morsø Halsnæs Gladsaxe Helsingør Ishøj Assens Aalborg Viborg Silkeborg Faxe Norddjurs Fredensborg Gentofte Odder Brønderslev København Køge Dragør* Rebild Skanderborg Tårnby Gribskov Solrød* Allerød* Frederikssund Hørsholm* Samsø* Vallensbæk* Læsø* Herlev Anm.: Baseret på perioden 2008 til 1. halvår I kommuner markeret med * har PensionDanmark i perioden i gennemsnit haft under medlemmer, hvorfor resultaterne herfra bør fortolkes varsomt. Kilde: Egne beregninger på baggrund af PensionDanmarks medlemsregistre. Ærø* Herning Aarhus Vordingborg Tønder Bornholm Nyborg Ringkøbing-Skjern Thisted Lemvig Sønderborg Billund Esbjerg Ballerup Høje-Taastrup Skive Kolding Ringsted Langeland* Randers Brøndby Holstebro Lolland Frederikshavn Holbæk Hvidovre Næstved Greve Vejen Glostrup Aabenraa Vesthimmerlands Horsens Lyngby-Taarbæk Middelfart Egedal Furesø Kerteminde Rødovre Odense Sorø Ikast-Brande Jammerbugt Mariagerfjord Hjørring Odsherred PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

4 Store forskelle mellem nabokommuner Selv når der korrigeres for køns- og aldersforskelle, kan der mellem nabokommuner observeres markante forskelle, jf. figur 2. Det gør sig blandt andet gældende for Skanderborg og Århus, Køge og Ringsted, Viborg og Herning samt Faxe og Vordingborg. Figur 2. Årlige intensiteter for førtidspension i pct. (korrigeret for køns- og alderssammensætning i kommunen) Kilde: Egne beregninger på baggrund af PensionDanmarks medlemsregistre. Kommunale rammebetingelser har betydning, men kan ikke alene forklare forskellene En række undersøgelser har påpeget, at kommunale rammebetingelser som fx størrelse, beskæftigelsesfrekvenser og indkomster kan bidrage til at forklare forskellen i førtidspensionshyppighederne mellem kommunerne. 4 Med udgangspunkt i Ankestyrelsens opdeling af kommuner på klynger (se bilag B) er kommunernes intensiteter for førtidspension efter korrektion for køns- og alderssammensætningen i kommunen sammenlignet med kommuner, der ligner dem og har sammenlignelige rammebetingelser. Resultaterne af klyngeanalysen er gengivet i bilag C. 4 Se blandt andet Kolodziejczyk et al. (2010) Kommunernes tilkendelse af førtidspension og visitering til fleksjob, AKF Working Paper og Ankestyrelsen (2011) Kommunale forskelle i tilkendelse af førtidspension grundet psykiske lidelser. PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

5 Markante forskelle i tilkendelsesniveau blandt kommuner med relativt ens rammebetingelser Klyngeanalysen viser, at der er væsentlige forskelle i tilkendelsesniveauerne mellem klyngerne. Det underbygger, at kommunale rammebetingelser har betydning for niveauet af tilkendelser. På den anden side viser resultaterne for de enkelte klynger, at selv blandt kommuner med relativt ens rammebetingelser, er der markante og uforklarlige forskelle i niveauet for førtidspensionstilkendelser. Andre faktorer, der kan påvirke de kommunale forskelle, er blandt andet forskelle i de faktiske beskæftigelsesmuligheder samt forskelle i effektivitet i forvaltningerne i de enkelte kommuner. Disse er ikke eksplicit behandlet her. Stort potentiale for færre på førtidspension De store forskelle i tilkendelser af førtidspension for PensionDanmarks medlemmer tyder således på et væsentligt potentiale for at kunne reducere antallet af førtidspensioner. Såfremt de kommuner, der i perioden 2008 til 1. halvår 2011 lå over gennemsnittet for alle tilkendelser blandt PensionDanmarks medlemmer, kunne bringe deres tilkendelseshyppighed ned på det observerede gennemsnit for perioden, ville det reducere det årlige antal tilkendelser af førtidspension med knap 13 pct. svarende til 160 sparede førtidspensioner hvert år blandt PensionDanmarks medlemmer. Såfremt alle kommuner havde tilkendelser svarende til niveauet for den bedste femtedel, ville det medføre en reduktion i det årlige antal førtidspensioner på 400 personer årligt svarende til godt 31 pct. 5 Tabel 1. Potentiale for reduktion i førtidspensionstilkendelser i PensionDanmark Antal personer per år I pct. af gns. antal årlige førtidspensionstilkendelser Kommuner med tilkendelseshyppigheder over gennemsnit tilkender som gennemsnittet. Alle kommuner tilkender som den bedste femtedel af kommunerne Kilde: Egne beregninger på baggrund af gennemsnitlige køns- og alderskorrigerede førtidspensionsintensiteter i kommunerne for perioden 2008 til 1. halvår Det er i tråd med Kolodziejczyk et al. (2010) Kommunernes tilkendelse af førtidspension og visitering til fleksjob, AKF Working Paper, hvor det vurderes, at antallet af tilkendelser kunne reduceres med ca. 35 pct., hvis alle kommuner var på niveau med den femtedel af kommunerne, der havde færrest tilkendelser. PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

6 Betydeligt økonomisk potentiale i færre førtidspensionister Færre personer på førtidspension vil betyde besparelser for såvel det offentlige som virksomhederne, medlemmerne og pensionsselskaberne. Når for mange borgere kommer på førtidspension, belastes de offentlige kasser af udgifter til førtidspension og mistede skatteindtægter. Desuden lider staten og virksomhederne tab som følge af et lavere arbejdsudbud. For medlemmer betyder det lavere livsindkomst og lavere livskvalitet. I PensionDanmark får medlemmer, der tilkendes offentlig førtidspension, en supplerende førtidspension på mellem og kr. om året. Samtidig får de videreført deres aldersopsparing. Denne forsikringsdækning finansierer kollektivet solidarisk. De aktive medlemmer betaler typisk en årlig præmie på kr. Den samlede udgift til en supplerende førtidspension i PensionDanmark er godt kr., der dels dækker den løbende ydelse til medlemmet og dels det bidrag, der løbende sættes ind på medlemmets konto, så opsparingen vedligeholdes. Færre førtidspensioner vil for PensionDanmark betyde lavere udgifter til førtidspensionsdækningen. Spares 400 årlige førtidspensioner, svarer det til 240 mio. kr. om året eller knap 700 kr. pr. medlem. Over et helt arbejdsliv ville det per medlem blive til knap kr. (2012-priser) mere på depotet ved pensionering. Sådan har vi regnet Analysen tager udgangspunkt i de tilkendelser af supplerende førtidspension, der har været i PensionDanmark for perioden fra 2008 til 1. halvår Tilkendelserne er sat i forhold til det gennemsnitlige antal medlemmer med en forsikringsdækning ved førtidspension (supplerende førtidspension) over perioden. Pension- Danmarks tilkendelse af supplerende førtidspension følger af den offentlige tilkendelse af førtidspension. Der er i analysen taget udgangspunkt i medlemmernes bopælskommune ved tilkendelsen af førtidspension. I 10 kommuner (Allerød, Dragør, Fanø, Hørsholm, Langeland, Læsø, Samsø, Solrød, Vallensbæk og Ærø) har PensionDanmark i den observerede periode i gennemsnit haft mindre end medlemmer med forsikringsdækning ved førtidspension. Der knytter sig således større statistisk usikkerhed til disse, hvorfor de er særskilt markeret i figurer og tabeller. Den foretagne standardberegning (jf. figur 1 og 2 samt den efterfølgende klyngeanalyse) er lavet med baggrund i de gennemsnitlige årlige køns- og aldersspecifikke intensiteter for førtidspension for perioden. Som følge af blandt andet fordelingen af intensiteterne samt medlemmernes fordeling på kommunerne ultimo 1. halvår 2011 er der en mindre afvigelse (0,6 pct.) mellem summen af alle førtidspensionstilkendelser og den samlede optælling på baggrund af standardberegningen. Der er ikke specifikt korrigeret herfor. Kontakt Pressechef Michael Carlsen PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

7 Bilag A Årlige intensiteter for førtidspension i pct. Ærø* Vordingborg Bornholm Ringkøbing-Skjern Herning Lemvig Nyborg Tønder Langeland* Thisted Sønderborg Frederikshavn Lolland Esbjerg Billund Aarhus Kerteminde Skive Randers Aabenraa Vesthimmerlands Kolding Holbæk Holstebro Ringsted Odsherred Næstved Middelfart Jammerbugt Ikast-Brande Vejen Stevns Mariagerfjord Struer Ballerup Egedal Hvidovre Høje-Taastrup Hjørring Sorø Syddjurs Horsens Greve Furesø Nordfyns Guldborgsund Favrskov Gennemsnit Morsø Brøndby Lejre Hedensted Vejle Glostrup Kalundborg Faaborg-Midtfyn Varde Odense Fredericia Fanø* Rødovre Haderslev Svendborg Halsnæs Lyngby-Taarbæk Assens Slagelse Hillerød Silkeborg Norddjurs Roskilde Faxe Viborg Helsingør Gladsaxe Aalborg Fredensborg Ishøj Rudersdal Frederiksberg Brønderslev Albertslund Gentofte Skanderborg Rebild Odder Gribskov Køge Tårnby Samsø* Dragør* Solrød* Hørsholm* Læsø* Allerød* København Herlev Frederikssund Vallensbæk* 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Anm.: Gennemsnit for perioden 2008 til 1. halvår I kommuner markeret med * har PensionDanmark i perioden i gennemsnit haft under medlemmer, hvorfor resultaterne herfra bør fortolkes varsomt. Kilde: Egne beregninger på baggrund af PensionDanmarks medlemsregistre. PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

8 Årlige intensiteter for førtidspension i pct. Kilde: Egne beregninger på baggrund af PensionDanmarks medlemsregistre. PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

9 Bilag B Gruppering af kommuner Ankestyrelsen har i rapporten Kommunale forskelle i tilkendelse af førtidspension grundet psykiske lidelser (2011) på baggrund af en klyngeanalyse dannet grupper af sammenlignelige kommuner. De variable, der indgår i klyngedannelsen er: Antal indbyggere i kommunen Gennemsnitlig lønindkomst Andel almennyttige boliger Andel beskæftiget inden for offentlig administration, undervisning og sundhed At to kommuner ligger i samme gruppe betyder ikke, at de er ens, men at de samlet set ligner hinanden i forhold til de fire variable, der indgår i analysen. Klyngerne er karakteriseret ved følgende: Klynge 1 (22 kommuner): Mindre kommuner, med middel gennemsnitlig årlig lønindkomst: Ballerup, Billund, Fanø, Faxe, Glostrup, Halsnæs, Hedensted, Herlev, Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Kerteminde, Lemvig, Middelfart, Odder, Rebild, Ringsted, Rødovre, Sorø, Stevns, Struer, Syddjurs og Tårnby. Klynge 2 (15 kommuner): Mindre kommuner med gennemsnitlig lønindkomst under middel. Relativt få er beskæftiget inden for offentlig administration, undervisning og sundhed: Albertslund, Bornholm, Brøndby, Brønderslev, Ishøj, Jammerbugt, Lolland, Morsø, Norddjurs, Nordfyns, Nyborg, Odsherred, Tønder, Vesthimmerland og Vordingborg. Klynge 3 (19 kommuner): Mellemstore kommuner med en gennemsnitlig lønindkomst under middel: Aabenraa, Assens, Faaborg-Midtfyn, Fredericia, Frederikshavn, Guldborgssund, Haderslev, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Kalundborg, Mariagerfjord, Ringkøbing-Skjern, Skive, Svendborg, Thisted, Varde og Vejen. Klynge 4 (11 kommuner): Større kommuner med en middel gennemsnitlig lønindkomst: Esbjerg, Herning, Horsens, Kolding, Næstved, Randers, Silkeborg, Slagelse, Sønderborg, Vejle og Viborg. Klynge 5 (7 kommuner): Mellemstore kommuner med en gennemsnitlig lønindkomst over middel: Favrskov, Frederikssund, Gladsaxe, Gribskov, Helsingør, Køge og Skanderborg. Klynge 6 (8 kommuner): Mindre kommuner med en gennemsnitlig lønindkomst over middel: Dragør, Egedal, Fredensborg, Greve, Hillerød, Lejre, Solrød og Vallensbæk. Klynge 7 (4 kommuner): Små kommuner med en lav gennemsnitlig lønindkomst. Få af kommunens indbyggere bor i almennyttige boliger og relativt få er beskæftiget inden for offentlig administration, undervisning og sundhed: Langeland, Læsø, Samsø og Ærø. Klynge 8 (3 kommuner): Mindre kommuner med en høj gennemsnitsindkomst. En relativ høj andel er beskæftiget inden for offentlig administration, undervisning og sundhed: Allerød, Furesø og Lyngby-Taarbæk. Klynge 9 (3 kommuner): Mellemstore kommuner med en meget høj gennemsnitlig lønindkomst: Gentofte, Hørsholm og Rudersdal. Klynge 10 (2 kommuner): Større kommuner med en gennemsnitlig årlig lønindkomst, der ligger over middel. En relativ høj andel er beskæftiget inden for offentlig administration, undervisning og sundhed: Frederiksberg og Roskilde. Klynge 11 (2 kommuner): Store kommuner med en relativ høj andel af borgere, der bor i almennyttigt boligbyggeri. Gennemsnitlig lønindkomst der ligger lige under middel: Aalborg og Odense. Klynge 12 (1 kommune): Aarhus. Klynge 13 (1 kommune): København. PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

10 Kommuner inddelt i klynger Kilde: Ankestyrelsen (2011) Kommunale forskelle i tilkendelse af førtidspension grundet psykiske lidelser. PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

11 Bilag C Supplerende tabeller vedrørende klyngeanalysen Resultaterne for samtlige klynger er gengivet herunder. Af tabellen nedenfor ses det, at der mellem klyngerne er væsentlige forskelle i tilkendelsestilbøjelighederne. På den anden side viser resultaterne inden for en række af de store klynger, at kommuner med sammenlignelige rammebetinger klarer sig markant forskelligt. Årlige intensiteter for førtidspension i de 13 klynger (korrigeret for køns- og alderssammensætning i kommunen) Intensitet for førtidspension korrigeret for køn og alder Gennemsnit (simpelt) Maksimum Minimum Klynge 1 (22 kommuner) 0,345 0,473 0,105 Klynge 2 (15 kommuner) 0,403 0,632 0,207 Klynge 3 (19 kommuner) 0,375 0,507 0,274 Klynge 4 (11 kommuner) 0,393 0,546 0,266 Klynge 5 (7 kommuner) 0,222 0,343 0,112 Klynge 6 (8 kommuner) 0,306 0,402 0,056 Klynge 7 (4 kommuner) 0,374 0,658 0,101 Klynge 8 (3 kommuner) 0,332 0,395 0,114 Klynge 9 (3 kommuner) 0,228 0,287 0,112 Klynge 10 (2 kommuner) 0,314 0,315 0,313 Klynge 11 (2 kommuner) 0,319 0,379 0,268 Klynge 12 (1 kommune) 0, Klynge 13 (1 kommune) 0, Kilde: Egne beregninger på baggrund af PensionDanmarks medlemsregistre og Ankestyrelsens klyngeopdeling. Lavest ligger foruden København (Klynge 13) kommunerne i Klynge 5 (mellemstore kommuner med en gennemsnitlig lønindkomst over middel som fx Frederikssund, Gribskov og Skanderborg) og Klynge 9 (mellemstore kommuner med meget høj gennemsnitlig lønindkomst: Gentofte, Hørsholm * og Rudersdal). Blandt klyngerne med de højeste gennemsnit findes Klynge 2 (mindre kommuner med gennemsnitlig lønindkomst under middel som fx Vordingborg, Tønder og Bornholm) samt Klynge 4 (større kommuner med en middel gennemsnitlig lønindkomst som fx Herning, Sønderborg og Esbjerg) samt Aarhus (Klynge 12). Resultaterne inden for en række af de store klynger viser, at kommuner med sammenlignelige rammebetinger klarer sig markant forskelligt. Således kan det konstateres, at Herlev og Tårnby i Klynge 1 tilkender væsentligt mindre hyppigt end gennemsnittet i klyngen, mens Billund og Lemvig tilkender langt hyppigere. I Klynge 2 er det Brønderslev og Norddjurs, der har de laveste tilkendelseshyppigheder, mens Tønder og Vordingborg tilkender langt oftere end gennemsnittet for klyngen. Blandt kommunerne i Klynge 3 tilkender Assens og Haderslev mindre hyppigt end gennemsnittet for klyngen, mens Thisted og Ringkøbing-Skjern har tilkendelseshyppigheder over gennemsnittet. I Klynge 4 ligger Silkeborg og Viborg i bund med tilkendelseshyppighed, mens Herning og Sønderborg tilkender hyppigere end gennemsnittet. PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

12 Kommune Klynge 1 Intensitet for førtidspension korrigeret for køn og alder Afvigelse i pct. i forhold til korrigeret gennemsnit i klyngen Herlev 0,105-69,6 Tårnby 0,171-50,4 Rebild 0,173-50,0 Odder 0,208-39,8 Faxe 0,256-25,9 Halsnæs 0,285-17,5 Syddjurs 0,342-1,0 Gennemsnit (simpelt) 0,345 - Hedensted 0,347 0,5 Stevns 0,349 1,2 Struer 0,351 1,6 Fanø* 0,365 5,6 Ikast-Brande 0,353 2,2 Sorø 0,365 5,6 Rødovre 0,378 9,4 Kerteminde 0,386 11,7 Middelfart 0,387 12,2 Glostrup 0,395 14,3 Ringsted 0,400 15,8 Høje-Taastrup 0,441 27,8 Ballerup 0,455 31,9 Billund 0,467 35,3 Lemvig 0,473 36,9 Klynge 2 Brønderslev 0,207-48,5 Norddjurs 0,250-37,9 Ishøj 0,278-31,1 Morsø 0,286-29,0 Albertslund 0,334-17,1 Nordfyns 0,337-16,2 Odsherred 0,355-11,8 Jammerbugt 0,364-9,5 Vesthimmerlands 0,396-1,5 Gennemsnit (simpelt) 0,403 - Lolland 0,421 4,4 Brøndby 0,424 5,3 Nyborg 0,519 28,9 Bornholm 0,525 30,4 Tønder 0,525 30,4 Vordingborg 0,632 57,0 PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

13 Kommune Klynge 3 Intensitet for førtidspension korrigeret for køn og alder Afvigelse i pct. i forhold til korrigeret gennemsnit i klyngen Assens 0,274-26,9 Haderslev 0,303-19,3 Svendborg 0,304-19,0 Kalundborg 0,305-18,7 Faaborg-Midtfyn 0,309-17,7 Guldborgsund 0,320-14,7 Fredericia 0,334-11,0 Varde 0,334-10,9 Hjørring 0,359-4,2 Mariagerfjord 0,361-3,6 Gennemsnit (simpelt) 0,375 - Aabenraa 0,399 6,5 Vejen 0,401 6,9 Hvidovre 0,409 9,2 Holbæk 0,418 11,6 Frederikshavn 0,418 11,6 Holstebro 0,421 12,3 Skive 0,453 20,8 Thisted 0,480 28,1 Ringkøbing-Skjern 0,507 35,2 Klynge 4 Silkeborg 0,266-32,4 Viborg 0,267-32,2 Slagelse 0,299-23,9 Vejle 0,342-13,0 Gennemsnit (simpelt) 0,393 - Horsens 0,396 0,7 Næstved 0,405 3,0 Randers 0,428 8,7 Kolding 0,444 12,8 Esbjerg 0,468 19,0 Sønderborg 0,474 20,4 Herning 0,546 38,7 Klynge 5 Frederikssund 0,112-49,4 Gribskov 0,162-27,2 Skanderborg 0,173-22,4 Køge 0,186-16,4 Gennemsnit (simpelt) 0,222 - Helsingør 0,279 25,5 Gladsaxe 0,281 26,3 Favrskov 0,343 54,4 PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

14 Kommune Klynge 6 Intensitet for førtidspension korrigeret for køn og alder Afvigelse i pct. i forhold til korrigeret gennemsnit i klyngen Vallensbæk* 0,056-81,8 Solrød* 0,154-49,9 Dragør* 0,177-42,2 Fredensborg 0,247-19,5 Hillerød 0,299-2,6 Gennemsnit (simpelt) 0,306 - Lejre 0,353 15,3 Egedal 0,393 28,3 Greve 0,402 31,1 Klynge 7 Læsø* 0,101-72,9 Samsø* 0,105-71,8 Gennemsnit (simpelt) 0,374 - Langeland* 0,440 17,8 Ærø* 0,658 76,0 Klynge 8 Allerød* 0,114-65,6 Gennemsnit (simpelt) 0,332 - Furesø 0,393 18,2 Lyngby-Taarbæk 0,395 19,0 Klynge 9 Hørsholm* 0,112-50,9 Gentofte 0,215-5,8 Gennemsnit (simpelt) 0,228 - Rudersdal 0,287 25,8 Klynge 10 Frederiksberg 0,313-0,3 Gennemsnit (simpelt) 0,314 - Roskilde 0,315 0,2 Klynge 11 Aalborg 0,268-15,7 Gennemsnit (simpelt) 0,319 0,0 Odense 0,379 18,9 Klynge 12 Aarhus 0,603 - Klynge 13 København 0,190 - Kilde: Egne beregninger på baggrund af PensionDanmarks medlemsregistre og Ankestyrelsens klyngeopdeling. PensionDanmark Analysen Nr. 4 Februar

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere