DAGMARHUS Lokalplan nr. 496

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGMARHUS Lokalplan nr. 496"

Transkript

1 DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 Borgerrepræsentationen har den 10. oktober 2013 vedtaget lokalplan nr. 496 Dagmarhus med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17. Lokalplanen er bekendtgjort den 25. oktober 2013

2 Indhold Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget Lokalplanens formål og baggrund... 3 Lokalplanområdet... 3 Kvarteret...4 Andre projekter i området...4 Projektforslaget, der danner grundlag for lokalplanen...6 Lokalplanens indhold... 7 Kommuneplantillæg...8 Udbygningsaftale...8 Miljøforhold...9 Skyggediagrammer Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Fingerplan Kommuneplan Kommuneplantillæg...11 Lokalplanforslaget set i forhold til mål og værdier i planlægningen Bydelsplan Lokalplaner i kvarteret Varmeplanlægning Trafikstøj Miljø i byggeri og anlæg Regnvand Tilladelser efter anden lovgivning Affald Jord- og grundvandsforurening Museumsloven Lokalplan nr. 496 Dagmarhus 1. Formål Området Anvendelse Vej- og pladsforhold, byggelinier Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Friarealer og parkering Ledningsforhold og tekniske anlæg Foranstaltninger mod forureningsgener Bæredygtighed Retsvirkninger...17 Tegning nr. 1 - Lokalplanområdets afgrænsning Tegning nr. 2 - Vejforhold og bebyggelsesplan Tillæg nr. 17 til Kommuneplan

3 Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget Dahlerups de Stræ træ ies d Stu Hamm e erichs æd str rns gade ders t Pe k San rd va ule de Bo via du de kte n Ve s te rg a rks de træ ies d Stu ga ns rse Ba n de An old rv ste Ve C. eg rav en H. dvæ Vandværksgunden en Fr Rådhuspladsen a eg an nb Jer nd A C. Axeltorv de H. Vester Farim Banegrav agsgade de træ ies ud St ns se er ar ev ul Bo d Ha hs c eri mm ga de s Ve de ga bro ter agsg Farim e rns Be ade Gad e ad g ffs tor Lokalplanområdets placering markeret med stiplet rød linje tlow en Rev e d sga Va n Vester Lokalplanområdet udgøres af matrikel numrene 234 og 93 Vestervold Kvarter, København. De to matrikler indgår i karréen, som omkranses af H. C. Andersens Boulevard, Jernbanegade, Axeltorv og Studiestræde. Staunings Plads ahls Mel d Lokalplanområdet Jarmers Plads bjø Ejendomsselskabet Katarina A/S, som ejer hovedparten af Dagmarhuskarréen, ønsker at ombygge og fortætte karréen ved at nedrive m2 og opføre ca m2 ny bebyggelse. Dagmarhus inklusive de nye etagemetre ønskes anvendt til hotel. Tegnestuen Steenberg Architects har på vegne af Ejendomsselskabet Katarina A/S udarbejdet et forslag til bebyggelsen. På baggrund heraf har ejendomsselskabet anmodet om, at kommunen muliggør realisering af dette projekt gennem udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Det er planens hovedformål at sikre mulighed for etablering af et hotel på den yderst centrale og stationsnære placering på hjørnet H. C. Andersens Boulevard/Jernbanegade. Centralt placerede hoteller af høj kvalitet er med til at brande København som en attraktiv og besøgsværdig by, samt at øge muligheden for at tiltrække turister fra hele verden, internationale kongresser mv. og derved bidrage positivt til byen. Nø gade rs La Lokalplanens formål og baggrund rre Vo ld ga de Luftfoto af planområdet og dets omgivelser - JW Luftfoto september rds gå en ne Ba plads Københavns Kommune 3 be iks er ed

4 Vester Voldgade Staunings Plads Banegraven Studiestræde rksviadukten H. C. Andersens Boulevard Vandværksgunden Studiestræde Banegraven Axeltorv Jernbanegade Hammerichsgade Bevaringsværdig bebyggelse i området Fredet Vesterbrogade Udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan og/eller lokalplaner Skalatrin 4 i bydelsatlas for Indre By Kortet viser den resterende del af voldanlægget. Lokalplanområdet er markleret med rødt. I karréen indgår to fredede bygninger: Cirkusbygningen og Tegneskolen for Kvinder, H. C. Andersens Boulevard 10. Endvidere er der en række markante bygninger, som i Kommuneplanen eller i lokalplaner er udpeget som bevaringsværdige: Ud mod Axeltorv ligger Vægtergården fra I Studiestræde ligger Københavns Badeanstalt fra Hjørnet af Studiestræde og H. C. Andersens Boulevard er markeret af en hvidpudset ejendom fra 1882, det nuværende Hotel Alexandra. I Jernbanegade 4 og 6 ligger to tvillingebygninger, opført i Dagmarhus, som er opført i 1937, er i bydelsatlas for Indre By vurderet til middel bevaringsværdi (skalatrin 4). Kvarteret Kvarteret, som lokalplanområdet indgår i, ligger mellem banegraven, H. C. Andersens Boulevard og Tivoli, og er bygget på det tidligere voldanlæg, som i sidste halvdel af 1800-tallet blev nedlagt som forsvarsværk og derefter gradvist omdannet til byformål. FAKTA Etageareal Eksisterende etageareal m 2 Nedrevet etageareal m 2 Nyt etagerareal ca m 2 Etageareal i alt ca m 2 Grundareal m 2 Eksisterende bebyggelsesprocent 415 % Ny bebyggelsesprocent: 610 % Trafik Jernbanegade er i dag ensrettet mod Vesterport Station for biltrafik, undtaget busser i rute og cykler. Her kører to A-buslinjer og fire almindelige busruter. Dagmarhus har god kollektiv trafikbetjening og ligger stationsnært mellem Vesterport station, Københavns Hovedbanegård og den planlagte metrostation på Rådhuspladsen. Der er således højest m til S-tog, regionaltog, fjerntog, en lang række buslinjer og den kommende metro. Der er ligeledes gode forhold for cyklister og fodgængere i området, dog mangler der cykelsti i Jernbanegade. Eksisterende vejlinjer bevares mod H.C. Andersens Boulevard og Jernbanegade. Metropolzonen Lokalplanområdet er en del af Metropolzonen. Metropolzoneprojektet blev sat i gang for at koordinere en række udviklingsinitiativer og helt overordnet at gennemtænke og udvikle området, for at skabe et mere sammenhængende og velfungerende byområde. Andre projekter i området Metrostation på Rådhuspladsen På Rådhuspladsen bygges en station til den kommende metroforbindelse - Cityringen. Der udarbejdes en særskilt lokalplan for forpladsen til stationen. Indretningen af stationen vil ske i samspil med de tilgrænsende områder på og omkring Rådhuspladsen. Cityringen forventes at være i drift i Vesterbro Passage Som et af de kommunale Metropolzone-projekter er der igangsat en omdannelse af Vesterbro Passage, som 4 Københavns Kommune

5 VANDVÆRKS- GRUNDEN DAGMARHUS CITYRINGEN- METRO "Metropolzonen" er betegnelsen for det område, der afgrænses af Middelalderbyen, havnefronten, Hovedbanegården og søerne. Metropolzoneprojektet blev sat i gang for at koordinere en række udviklingsinitiativer og helt overordnet at gennemtænke og udvikle området for at skabe et mere sammenhængende og velfungerende byområde både funktionelt, trafikalt og oplevelsesmæssigt. AXELTORV SCALA RÅDHUSPLADSEN PLADSEN VED VARTOV VESTERBRO PASSAGE INDUSTRIENS HUS TIVOLI Andre projekter i kvarteret. Farverne refererer til de forskellige projekter. er den første del af Vesterbrogade fra Rådhuspladsen til Frihedsstøtten. Vesterbro Passage, der primært fungerer som transitrum, får tilført nye kvaliteter og status som et centralt og levende sted i byen. Der skal være plads til forskellige oplevelser og ophold, mere grønt og bedre forhold for fodgængere og cyklister. Vesterbro Passage er en vigtig brik i dannelsen af et mere sammenhængende fodgænger- og byrumsnet, der kan understøtte det byliv, der udspringer af områdets erhvervsliv og mange kulturog underholdningstilbud. Omlægningen forventes at stå færdig i Industriens Hus Dansk Industri har ombygget og udvidet Industriens Hus. Tegnestuen Transform blev valgt til at stå for omdannelsen og udvidelsen af den eksisterende bygning til en nutidig, energioptimeret bygning på 8 etager. Mod Rådhuspladsen er der etableret en seks etager høj foyer med offentlig adgang, der leder videre ind til bygningens servicefunktioner. Mod Vesterbrogade er stuetagen indrettet til butikker i to etager. Scala På Scalagrunden overfor Axelborg opføres en ny bebyggelse bestående af fem runde bygninger med forskellig diameter og højde. Den ny bebyggelse placeres frit på grunden, og højden på bygningerne varierer fra ca. 28 m til maksimalt 61 m med et etageantal på 7-16 etager. Vandværksgrunden På den gamle Vandværksgrund Studiestræde 54 indrettes en børneinstitution med plads til ca. 350 børn i de eksisterende bygninger samt en lille offentlig park bag institutionen med adgang fra Hammerichsgade og H. C. Andersens Boulevard. Ejendommen er fredet. Institutionen forventes at åbne i Det foreslåede projekt set i sammenhæng med den øvrige bebyggelse orienteret mod Rådhuspladsen. Illustration af Steenberg Architects. Københavns Kommune 5

6 Nedrives Eksisterende forhold Ny tilbygning til Dagmarhus Karré med tilbygning Vester Voldgade Vester Voldgade, der strækker sig fra Jarmers Plads til Christians Brygge, er blevet en ny grøn og attraktiv forbindelse til havnefronten. Byrummet, der også løber langs med Rådhuspladsen, indrettes med cykelstier, plads til fodgængere og muligheder for ophold. Pladsen ved Vartov I sammenhæng med Vester Voldgade er pladsen ved Vartov omlagt. Udformningen af pladsen er et resultat af en international arkitektkonkurrence. Den overordnede idé er en tredeling af pladsen og en iscenesættelse af den historiske Vartovbygning. Den nye plads vil formidle overgangen mellem Rådhuspladsen og Middelalderbyen. Projektforslaget, der danner grundlag for lokalplanen Projektet går ud på at ombygge Dagmarhus til hotel og opføre ca m 2 nyt etageareal. I forslaget nedrives en eksisterende tagetage, og der opføres i stedet et to etagers penthouse ovenpå Dagmarhus. Endvidere nedrives baghuset til Jernbanegade 4, som i bydelsatlasset for Indre By er kategoriseret som værende af høj bevaringsværdi. Herved skabes der plads til at opføre en ny bygning centralt i karréen. De omkringliggende karréers gesimshøjder respekteres ved at trække de tilføjede etager 4 m tilbage fra facadelinjen. Gesimshøjden på penthouseopbygningen er 31 m, hvilket svarer til bygningshøjden på Industriens Hus. Volumenet optrappes med en enkelt etage midt i karréen. Denne etage vil kun være synlig på lang afstand. Primær adgangen til de nye etager foregår fra H. C. Andersens Boulevard 12 og fra Jernbanegade ved Dagmarbiografen lige overfor den nye metrostation på Rådhuspladsen. Ydre fremtræden Den eksisterende facade på Dagmarhus er udført i kalksten fra Fakse Kalkbrud og følger en konsekvent gridstruktur på bygningens facader mod H. C. Andersens Boulevard og mod Jernbanegade. Den ny facade er en videreførsel af den eksisterende facade. Som facademateriale foreslås travertin på de to penthousefacader som en videreførelse af den eksisterende facade. De øvrige facader er i overensstemmelse med Dagmarhus opbygning - tunge pudsede facader, med tydeligt markerede vandrette bånd i form af præcise betonfacadeelementer. Søjlerne følger de eksisterende søjler, og der arbejdes med forskydninger, der giver skyggedannelser, som vil opleves som et spil i facaden. Vinduerne gøres større for at opnå optimale dagslysforhold. Fleksibel solafskærmning integreres i facaden mod syd og øst for at minimere gener på grund af varme og sikre et bæredygtigt indeklima på hotelværelserne. Trafik og parkering Projektet opfylder kommuneplanens krav til cykelparkering. Kommuneplanens norm for bilparkering er fastlagt til i størrelsesordenen og højest 1 plads pr. 150 m 2. Det svarer i det foreslåede projekt til, at der skal tilvejebringes 53 parkeringspladser. I projektet skabes der plads til ca. 40 nye parkeringspladser ved ændringer i den eksisterende parkeringskælder. De sidste ca. 13 pladser tilvejebringes udenfor lokalplanområdet i Scala-projektets parkeringskælder. Anvendelse Bygningen indrettes til publikumsorienterede serviceerhverv i hele stueetagen, som enkelte steder spænder over flere etager. Dagmar Biografen bevares. De øvrige etager indrettes til hotel. 6 Københavns Kommune

7 Bæredygtighed Der vil blive arbejdet med lokal afledning af regnvand (LAR) og grønne tage. Det er intentionen, at projektet opføres som minimum i lavenergiklasse Endvidere vil de eksisterende bygninger blive energirenoveret, hvilket vil sænke energiforbruget væsentligt i det samlede bygningskompleks. Byliv I stueetagen og på 1. sal kan der indrettes butikker, restauranter, cafeer og lignende. Stueetagen er åben og adgangsgivende. Lokalplanen muliggør en offentligt tilgængelig restaurant/bar øverst i bebyggelsen. Lokalplanens indhold Projektet er beliggende i Metropolzonen og idéen med at placere et kvalitetshotel her, harmonerer godt med områdets storbyatmosfære og internationalt orienterede bymiljø. Facadestudie for ny facade Projektet lever med sin tæthed op til målet om bæredygtighed, idet det store antal ansatte og hotelgæster, som vil frekventere det ny hotel, kan udnytte den unikke beliggenhed op til Hovedbanegården og Vesterport Station med adgang til S-tog og regionaltog, hvilket vil anspore til at benytte den kollektive trafik. Dette vil yderligere blive forstærket ved færdiggørelsen af metrocityringen med stationer på Rådhuspladsen og Hovedbanegården. Byarkitektonisk er det en væsentlig kvalitet, at projektet fortsat er med til at danne en stram og markant facade ud mod H. C. Andersens Boulevard og danne væg omkring Rådhuspladsen, og det vurderes, at disse to store byrum godt kan klare, at bygningshøjden øges på Dagmarhus. Eksisterende facade Visualisering af tilbygningens volumen set fra det nærmeste hjørne af Rådhuspladsen. Facadens fremtidige udtryk er reguleret i lokalplanens 6. Bebyggelsens ydre fremtræden, som bl.a. fastslår, at facader ud mod H. C. Andersens Boulevard og Jernbanegade skal svare til de eksisterende facader i Dagmarhus hvad angår materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden. Illustration af Steenberg Architects. Københavns Kommune 7

8 Biltrafik Hotelprojektet vurderes at ville medføre mere end 100 taxi-standsninger pr. dag. Da det ikke er ønskeligt, at taxistandsningerne foregår på H. C. Andersens Boulevard indrettes taxi-afsætningsplads samt afsætningsplads for busser og vareindlevering i Jernbanegade. Kommuneplantillæg Projektet forudsætter vedtagelse af et kommuneplantillæg. En fortætning på dette hjørne ud mod Rådhuspladsen vil kunne bidrage til at udmønte kommuneplanens visioner om vækst, bærdygtig byudvikling og byliv. Det foreslåes derfor, at kommuneplanen ændres således, at det samlede etageareal må udgøre maks m 2, den maksimale bygningshøjde forhøjes fra 31 m til 36 m og friarealkravet ændres fra at udgøre mindst 10 % til at udgøre mindst 5% af etagearealet. Udbygningsaftale Planlovens 21b åbner mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom. Grundejeren har med henblik på at opnå en forskønnelse og højere standard af dele Jernbanegade opfordret Københavns Kommune til at indgå en udbygningsaftale. Ved aftalen forpligter Ejendomsselskabet Katarina A/S sig til at omlægge Jernbanegade i den nordlige side fra krydset H.C. Andersens Boulevard til Axeltorv ud for Cirkusbygningen. Der etableres bl.a. nyt fortov, cykelsti, cykelparkering samt beplantning af træer. Rådhuset Opstalt mod nordvest Dagmarhus Forslag til Scala Axelborg SAS Opstalt mod sydøst Palads Cirkusbygningen Dagmarhus Rådhuspladsen m 31 m Industriens hus Forslag til Scala Dagmarhus Studenterforeningen Opstalt mod nordøst 8 Københavns Kommune

9 Miljøforhold VVM Der er ikke anlæg eller projekter inden for lokalplanområdet, der vurderes at være til skade for miljøet, og de anses dermed ikke at være omfattet af VVM-bestemmelserne (bek. Nr af 15. december 2010). Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanen og kommuneplantillægget vurderes ikke at medføre, at der skal foretages en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbek. nr. 936 af 24. september 2011). Det skyldes, at lokalplanen ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4. Planen giver mulighed for opførelse af en bebyggelse, som ikke i forhold til omgivelserne og den hidtidige planlægning medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Det er i denne vurdering lagt til grund, at der er tale om opførelse af en bebyggelse i et udbygget, bymæssigt område, og at bygningen anvendelsesmæssigt og omfangsmæssigt ikke adskiller sig væsentligt fra omgivelserne. Visualisering set fra krydset af H.C. Andersens Boulevard og Jernbanegade. Illustration af Steenberg Architects. Visualisering set fra krydset af Jernbanegade og Hammerichsgade. Illustration på baggrund af skitse af Steenberg Architects. Københavns Kommune 9

10 Bevaringsværdige bygninger Som tidligere nævnt nedrives baghuset til Jernbanegade 4, som i bydelsatlasset for Indre By er kategoriseret som bevaringsværdigt. Da der er tale om et baghus, som ikke kan ses udefra, vurderes det at have mindre betydning for bygningsmiljøet i området. De øvrige bevaringsværdige eller fredede bygninger i karréen påvirkes ikke af projektet. Skyggediagrammer Skyggediagrammet viser skyggeforholdene for Dagmarhuskarréen på tre udvalgte tidspunkter af året: Sommersolhverv i juni, vintersolhverv i december og efterårsjævndøgn i september. Skyggediagrammerne viser, at skyggepåvirkningerne i forhold til omgivelserne uden for karréen er begrænsende. De væsentligste skyggepåvirkninger findes i det nordvestlige hjørne af karréen ved hjørnet af Studiestræde og H. C. Andersens Boulevard, hvor især de snævre gårdrum vil blive påvirket mere end i dag. EKSISTERENDE FORHOLD Juni kl September kl December kl Juni kl September kl December kl Juni kl September kl December kl Juni kl September kl December kl FREMTIDIGE FORHOLD 10 Københavns Kommune

11 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Fingerplan 2013 Ifølge Fingerplan 2013, der er Miljøministeriets landsplandirektiv for planlægning i hovedstadsområdet, skal stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Et stationsnært kerneområde afgrænses med udgangspunkt i en gangafstand på mindre end 600 m fra en station. Kontorbygninger over m 2 og andre funktioner, der har mange ansatte eller besøgende, skal placeres i de stationsnære områder og fortrinsvist i de stationsnære kerneområder. Lokalplanområdet ligger inden for det stationsnære kerneområde omkring både Vesterport Station, Hovedbanegården og den kommende metro. Etablering af hotel er i overensstemmelse med Fingerplanen s intentioner om stationsnær placering af funktioner med mange besøgende. Kommuneplan 2011 I Kommuneplan 2011 er Dagmarhuskarréen fastlagt som område til serviceerhverv, -område. S-områder anvendes til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, erhvervs- og fritidsundervisning, grundskoleundervisning samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Butikker tillades i overensstemmelse med bestemmelserne om detailhandel indenfor bymidteområdet City. Endvidere kan der indrettes op til 50% boliger (gælder for indre by), kollektive anlæg og institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til serviceerhverv. I et -område må den maksimale bebyggelsesprocent ikke overstige 150 og bygningshøjden må ikke overstige 24 m. Friarealet til erhverv skal udgøre 10 procent af etagearealet. Projektet er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2011 om maksimal bebyggelsesprocent, bygningshøjde og friarealprocent, og der foreslås derfor ændringer af Kommuneplanrammen ved et kommuneplantillæg. Kravet til parkeringsdækning er 1 plads pr. 150 m² etageareal. For butikker er parkeringskravet 1 plads pr. 100 m 2 etageareal. Kravet til cykelparkering er ved arbejdspladser generelt 1,5 plads pr. 100 m² etageareal. I Kommuneplan 2011 indgår området som en del af Bymidteområde City. Bymidten City kan maks. udvides med m² butiksareal. Arealet i de enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis m² og m². Der kan derudover tillades tre udvalgsvarebutikker med op til m² i City (inkl. Fisketorvet). Krav til parkering og detailhandelsrammen fastholdes med forslaget til kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg For at muliggøre den foreslåede udbygning af Dagmarhus udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger området til * område til serviceerhverv. I den særlige bemærkning foreslås mulighed for yderligere at bygge B5 C B5 C C2 C2 * * * * * Ramme i Kommunplan 2011 Forslag til Kommuneplantillæg Københavns Kommune 11

12 op til nye etagemeter, således at områdets samlede etageareal udgør maks m 2 og der tillades en maksimal bygningshøjde på 36 m. Friarealet skal udgøre mindst 5 % af etagearealet. Lokalplanen set i forhold til mål og værdier i planlægningen Planen vurderes samlet at være i overensstemmelse med kommunens overordnede mål og værdier. Viden og erhverv i København Det er kommunens mål, at beskæftigelsen i København skal stige, og virksomhedernes vilkår for økonomisk vækst skal forbedres. Projektet vil give plads til 370 hotelværelser og ca. 70 arbejdspladser. Området ligger tæt på både Hovedbanegården, Vesterport Station og den kommende metrostation på Rådhuspladsen. København som metropol for grøn vækst København vil være verdens første CO 2 -neutrale hovedstad i 2025, og dette skal ske samtidigt med, at kommunen har skabt øget beskæftigelse og vækst. Bygningen udvikles på et bæredygtigt grundlag. Bydelsplan Bydelsplan for Indre By Christianshavn 2011 er udarbejdet i et samarbejde mellem Indre By Christianshavns Lokaludvalg og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Lokaludvalgene har været ansvarlige for den lokale proces og borgerinddragelsen i forbindelse med bydelsplanlægningen. Bydelsplanen angiver lokaludvalgenes og forvaltningernes fælles retningslinjer og principper for udviklingen, men uden at der er tilknyttet økonomi eller lovmæssige kompetencer hertil. Bydelsplanen er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 1. december Lokalplaner i kvarteret Strøggadelokalplan nr. 178 Vesterbrogade fra august 1991 fastlægger anvendelsen af stueetagen mod Vesterbrogade og Axeltorv til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter og lignende. Lokalplan nr. 382 Jernbanegade fra november 2004 omfatter karren mellem Axeltorv, Jernbanegade, H. C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade. Lokalplanen fastlægger området til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, restauranter, hotelvirksomhed, erhvervs- og fritidsundervisning samt andre virksomheder, der efter Bygge- og Teknikudvalgets skøn kan indpasses i om rådet. En del af lokalplanen erstattes af en ny lokalplan for Scala-grunden. Lokalplan nr. 436 Industriens Hus fra oktober 2009 muliggør udvidelse af Industriens Hus og fastlægger området til serviceerhverv med krav om, at de to nederste etager mod Vesterbrogade skal anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter mv. Varmeplanlægning Hele Københavns Kommune er udlagt til fjernvarmeforsyning, og analyser viser, at forsyning med fjernvarme i København er til gavn for såvel samfundsøkonomi og miljø som forbrugerne i forhold til decentrale og individuelle varmeformer. Ligeledes kan tilkobling til fjernkølingsnettet overvejes. Trafikstøj Trafikstøjniveauet langs H. C. Andersens Boulevard er over 75 db og i Jernbanegade er det fra 75 db faldende til 65 db. Ifølge de generelle retningslinjer i Kommuneplan 2011 må støjbelastningen ved byomdannelse til serviceerhverv ikke overstige 63 db. Dog er det muligt at opføre serviceerhverv i områder som dette, hvor støjbelastningen fra vejtrafik er over 63dB(Lden), såfremt det indendørs støjniveau med delvist åbne vinduer ikke overstiger 51 db(lden). Det nødvendige luftskifte kan dog eventuelt sikres på anden vis end oplukkelige vinduer Der kan etableres boliger i området, når det sikres, at det indendørs støjniveau med delvist åbne vinduer ikke overstiger 46 db fra vejtrafik i sove- og opholdsrum. For udendørs opholdsarealer gælder, at støjniveauet ikke må overstige 58 db fra vejtrafik og 64 db fra jernbanetrafik. Illustration af gældende lokalplaner i kvarteret vist med rødt. Det aktuelle lokalplanområde er skraveret. Miljø i byggeri og anlæg Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne "Miljø i byggeri og anlæg, 2010". Heri berøres emnerne miljørigtig 12 Københavns Kommune

13 projektering, energi og CO 2, materialer og kemikalier, vand og afløb, byens rum, liv og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Minimumskravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente idéer fra retningslinjerne. "Miljø i byggeri og anlæg" oplyser i øvrigt om love, regulativer og links til, hvor der kan hentes oplysninger om miljøorienteret byggeri. "Miljø i byggeri og anlæg 2010" kan hentes på: Regnvand Af Københavns Kommunes Spildevandsplan fremgår det, at regnvandet skal håndteres lokalt for at imødegå klimaændringerne og det øgede pres på kloakkerne. Lokal håndtering vil sige inden for egen matrikel i et lokalområde omfattende flere matrikler og eventuelt ved afledning til en nærliggende recipient. Ved lokal håndtering forstås, at regnvandet opsamles, forsinkes, genanvendes, fordampes, nedsives, afledes til eksisterende vandområde eller til rekreativt udformet vandelement, der etableres til at modtage regnvandet. Dette kaldes under ét Lokal Afledning af Regnvand, LAR. En række tiltag kan medvirke til at opfylde dette krav, f.eks. ved at udnytte regnvandet til rekreative formål, grønne tage, toiletskyl, vaskeri, vanding, bilvask. Københavns Kommune har udgivet en LAR-Projekthåndbog, der beskriver en række LAR-metoder og løsninger. Planloven giver hjemmel til, at der kan stilles krav om brug af regnvand til toiletskyl. Hvis bygherren kan dokumentere, at dette ikke er muligt, skal det specifikke dokumentationsmateriale vurderes og godkendes af Københavns Kommune. Regnvand til toiletskyl tillades dog f.eks. ikke i offentligt tilgængelige toiletter, mens det er tilladt i kontorer, hvor der kun er adgang for kontorets ansatte. Ved større nybyggerier skal det vurderes, om der skal etableres et trestrenget system (se Spildevandsplanen). Københavns Kommune 13

14 Tilladelser efter anden lovgivning Affald I henhold til Københavns Kommunes erhvervsaffaldsregulativ skal der ske en kildesortering. For hoteldrift er der typisk behov for plads til kildesortering af madaffald i større mængder, papir, pap, plast, glas, elektronik foruden restaffald. Beholderantal og -placering skal aftales med Center for Affald og Genbrug, der også kan give rådgivning om indretning af kvarter- og gårdmiljøstationer m.m. Jord- og grundvandsforurening Bortskaffelse af og håndtering af forurenet jord skal ske i henhold til Jordregulativ for Københavns Kommune 1. januar Dette kan hentes på Center for Miljøs hjemmeside eller rekvireres på tlf Jorden kan også anmeldes via Ifølge Jordforureningslovens 50a er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede, det vil sige, at overfladejorden formodes at være lettere forurenet. Områdeklassificering af et areal udløser pligt til anmeldelse af jord, der skal bortskaffes herfra, til Center for Miljø. Hvis der i forbindelse med byggeriet skal bortledes mere end m 3 /år grundvand, eller hvis en grundvandssænkning står på i mere end to år, skal Center for Miljø, Jord- og Vandområdet, ansøges om bortledningstilladelse. Her skal der endvidere indhentes tilladelse til udførelse af boringer og udledning af forurenet vand fra byggegruben. Skal der udledes oppumpet grundvand til kloak, skal Center for Miljø, Virksomheder, tillige søges om udledningstilladelse. Skal oppumpet grundvand udledes til recipient (vandløb, åer, søer, havnen mm.) skal Center for Park og Natur, Vandteamet, søges om tilladelse. Ved ændring af areal til følsom arealanvendelse så som boliger, børneinstitutioner, skoler, offentlige legepladser, kolonihaver skal ejer/bruger sikre at den øverste ½ meter på ubefæstede arealer består af rene materialer (jord, sand, grus el. lign.) eller varig fast belægning (jf. Jordforureningsloven 72 b). Hvis det rene jordlag eller den faste belægning senere fjernes skal ejer/bruger på ny sikre, at den øverste ½ meter består af rene materialer eller der udlægges varig fast belægning. Permanent dræning af grundvand i Københavns Kommune tillades som udgangspunkt ikke. Museumsloven Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning i henhold til museumsloven 26 og 27 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum skal kontaktes i god tid, så en forundersøgelse kan sættes i gang, inden et jordarbejde påbegyndes. 14 Københavns Kommune

15 Lokalplan nr. 496 Dagmarhus I henhold til lov om planlægning fastsættes følgende bestemmelser for Dagmarhusområdet: 1. Formål Formålet med lokalplanen er at udnytte den centrale og stationsnære beliggenhed til en tæt bebyggelse med bymæssige funktioner. Anvendelsen af stueetagen mod H. C. Andersens Boulevard og Jernbanegade skal medvirke til et levende og varieret bymiljø med oplevelsesrige facader og direkte publikumsadgang. Bebyggelsen skal udvikles efter miljørigtige og bæredygtige principper, hvor økologi er integreret i arkitekturen og indikerer en bæredygtig by. Bebyggelsens arkitektoniske udformning skal tage hensyn til bevaringsinteresser i området og den omgivende karré. 2. Området Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegning nr. 1 og omfatter matrikel numrene 234 og 93 Vestervold Kvarter, København og alle parceller, der efter den 1. februar 2012 udstykkes i området. 3. Anvendelse Stk. 1. Området må anvendes til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, gallerier, butikker, restauranter, hoteller, spillesteder, erhvervs- og fritidsundervisning samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området, samt til helårsboliger. Endvidere kan indrettes kollektive anlæg, museer, teatre, kulturinstitutioner og institutioner samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til serviceerhverv. Stk. 2. Stueetagen mod H. C. Andersens Boulevard og Jernbanegade må kun anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv, samt særligt udadvendte publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter, musikspillesteder, gallerier og lignende. Denne etage må ikke anvendes til liberale erhverv, såsom pengeinstitutter, advokat- og ejendomsmæglervirksomhed, forsikringskontorer, klinikker og lignende. Stk. 3. Kælderetagen kan anvendes til varetilkørsel og anden servicering af de publikumsorienterede serviceerhverv samt til cykel- og bilparkering. Stk. 4. Området er en del af Bymidten City, som med Kommuneplan 2011 maksimalt kan udvides med m 2 butiksareal til dagligvarer og udsalgsvarer. Det samlede areal i lokalplanområdet til butiksformål må ikke overstige m 2. Arealet i de enkelte butikker må ikke overstige m 2. Kommentar Opmærksomheden henledes på, at planlovens 5t indeholder særlige regler om beregning af bruttoetageareal til butiksformål. Stk. 5. a) Indtil 50 % af etagearealet kan anvendes til helårsboliger. Boligerne skal i gennemsnit være mindst 95 m 2 bruttoetageareal, og ingen bolig må være mindre end 65 m 2 bruttoetageareal. Pulterum til boligen kan ikke medregnes i boligens bruttoetageareal. Der skal i tilknytning til boligen etableres tagterrasser eller lignende udendørs opholdsareal. b) Indtil 10 % af boligarealet må indrettes til kollegieboliger og andre boliger under 65 m 2. c) Boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber er, såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom, undtaget fra bestemmelser om boligstørrelser. Kommentar Ved krav om helårsboliger forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boligen til feriebolig og lignende. Der kan ikke i en lokalplan stilles krav om folkeregistertilmelding, men en sådan vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Stk. 6. Der må ikke indrettes erhverv over etager med boliger. Stk. 7. For hele lokalplanområdet gælder, at der ikke må udøves virksomhed, som i mere end ubetydelig grad kan medføre forurening (forureningsklasse 2 med vejledende afstandskrav på 20 m til boliger og lignende). 4. Vej- og pladsforhold, byggelinjer Stk.1. Eksisterende vejlinjer opretholdes. Stk. 2. a) Adgang for cyklister til p-anlæg i konstruktion, skal som minimum kunne ske via nedkørsel til parkeringskælder. b) Overkørsel og nedkørsel til parkeringskælder skal udformes, så der sikres gode oversigtsforhold ved udkørsel, samt efter Teknik- og Miljøforvaltningens nærmere godkendelse. Københavns Kommune 15

16 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Bebyggelsen skal opføres i overensstemmelse med den på tegning nr. 2 viste bebyggelsesplan og med de på tegning nr. 2 angivne højder. Stk. 2. Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige m². Højden på bebyggelsen mod H. C. Andersens Boulevard og Jernbanegade må ikke overstige 24 m. Dog kan bebyggelsen, hvis den tilbagetrækkes mindst 4 m fra gaderne, have en højde på op til 31 m. Den på tegning nr. 2 viste bagbygning må ikke overstige 36 m. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Bebyggelsens udformning, herunder materialer og farver mv., skal godkendes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Facaderne skal udføres så følgende generelle forhold iagttages: a) Facader i stueetagen mod H. C. Andersens Boulevard og Jernbanegade skal fremstå med en åben og transparent karakter, der understøtter udadvendte funktioner. Vinduer må ikke blændes ved tilklæbning eller lignende, således at de får karakter af lukkede facader. b) Facader ud mod H. C. Andersens Boulevard og Jernbanegade skal svare til de eksisterende facader i Dagmarhus hvad angår den vandrette og lodrette opdeling (gridstruktur), materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden. Ændringer af eksisterende bebyggelse må ikke finde sted uden Teknik- og Miljøforvaltningens godkendelse og skal med hensyn udformning, materialer og øvrige ydre fremtræden tage hensyn til bebyggelsens arkitektoniske udtryk. c) Ned- og opkørselsrampen til p-kælderen skal integreres i bygningen. d) Glas skal fremstå transparent eller translucent og må ikke udføres med spejlvirkning. e) Inddækninger og eventuelle tagnedløb skal udføres i metal. f) Facader og tagflader kan, hvor det er solorienteringsmæssigt velbegrundet, udformes med mulighed for at udnytte solenergi. Bæredygtige elementer, solceller og lignende skal integreres i facadens/ tagfladens arkitektur eller udformes som selvstændige arkitektoniske elementer af høj kvalitet. g) Placering og udformning af antenner, paraboler eller lignende skal ske så diskret som muligt og under hensyntagen til bygningens arkitektoniske udtryk. Paraboler må ikke placeres på tagflader, facader eller gavle synlige fra vej og pladser. Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer, solafskærmning og andet facadeudstyr skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farver, skrifttyper og lignende udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til bygningens arkitektoniske karakter i bybilledet. Opsætningen må ikke ske uden Teknik- og Miljøforvaltningens tilladelse. Lysinstallationer må ikke blænde eller være til gene for omgivelserne. Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som f.eks. lysaviser eller animerede reklamer. Reklamering, som ikke har tilknytning til bebyggelsens anvendelse, er ikke tilladt. Kommentar Borgerrepræsentationen har vedtaget et sæt retningslinjer og anbefalinger for skilte og facadeudstyr generelt. Retningslinjerne kan ses på Publikationen "Facader og skilte i København" kan fås ved henvendelse til Center for Bydesign. Stk. 3. Tekniske anlæg og installationer skal indeholdes i bebyggelsen og må ikke fremstå som elementer placeret på tag. Stk. 4. Elevatortårne og trappehuse til tagterrasser skal udformes så de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur. Stk. 5. Renovation skal integreres i bygningen. 7. Friarealer og parkering Stk. 1. Friarealet skal være minimum 5% af etagearealet. Friarealerne skal anlægges til opholdsarealer for beboere og brugere. Friarealer kan etableres som fælles altaner eller tagterrasser. Stk. 2. Tagflader svarende til minimum 2 % af etagearealet skal begrønnes. Kommentar Begrønning af tagflader forsinker og reducerer regnvandets udledning til kloak, sænker lufttemperaturen om sommeren, reducerer nedbrydningen af tagfladerne og optager CO₂. Dette hindrer ikke, at der kan etableres solceller på tagfladen eller som halvtag/ konstruktion over tagfladen. Stk. 3. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 150 m² etageareal. For butikker skal parkeringsdækningen dog være 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Kommentar Grundejeren har oplyst, at det højst er muligt at placere 40 nye parkeringspladser på egen grund. Resten foreslås 16 Københavns Kommune

17 placeret i parkeringskælderen på scalagrunden. Det er derfor en forudsætning for endelig vedtgelse af lokalplanen, at der er indgået en tinglyst aftale, der sikrer placering af de resterende pladser i parkeringskælderen under Scala. Stk. 4. Cykelparkering skal etableres efter følgende normer: a) Administration og lignende kontorarbejdspladser mindst 1,5 cykelparkeringspladser pr. 100 m² etageareal. b) Detailhandel 4 cykelparkeringspladser pr. 100 m² etageareal. c) Boliger 2,5 cykelparkeringspladser pr. 100 m² etageareal. d) Til særligt pladskrævende cykler skal der etableres 1 parkeringsplads pr m² etageareal ved boliger og detailhandel. Kommentar Cykelparkering kan være fælles for flere ejendomme. Cykelparkering, der placeres på arealer med vejstatus, skal godkendes af Teknik og Miljøforvaltningen efter reglerne i vejlovgivningen. Stk. 5. Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de er trygge at færdes ad og opholde sig på og tilgodeser tilgængelighed for alle. 8. Ledningsforhold og tekniske anlæg Transformerstationer og andre mindre tekniske anlæg skal integreres i bygninger og terræn, så de ikke er synlige i området. 9. Foranstaltninger mod forureningsgener Stk. 1. Bebyggelse og ubebyggede arealer, herunder primære opholdsarealer, skal placeres, udføres og indrettes således, at beboere i og brugere af lokalplanområdet i nødvendigt omfang skærmes mod støj, vibrationer og anden forurening fra vejtrafik, Stk. 2. For boliger tillades en støjbelastning på op til 68dB (Lden). Det skal i så fald sikres, at det indendørs støjniveau med delvist åbne vinduer (0,35m²) ikke overstiger 46 db fra vejtrafik i boligers sove- og opholdsrum. Alle opholds- og soverum skal have vinduer, der kan åbnes og samtidig overholde disse støjkrav. Stk. 3. For kontorer, hoteller o. lign. må det indendørs støjniveau ikke overstige 51 db fra vejtrafik, med åbne vinduer (0,35 m²). Det nødvendige luftskifte kan dog eventuelt sikres på anden vis end ved oplukkelige vinduer. Det indendørs støjniveau må i lokaler til administration, og liberale erhverv, undervisning og lignende ikke overstige 35dB. Kommentar Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje", hvor Lden er en sammenvejning af trafikstøjen om dagen, aftenen og natten. Støjen om aftenen tillægges et genetillæg på 5 db, mens støj om natten får et genetillæg på 10 db. Dag er fra kl , aften fra kl og nat er fra kl Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. 10. Bæredygtighed Stk. 1. Nybyggeri skal opføres i overensstemmelse med kravene til laveste energiklasse, jf. gældende bygningsreglement. Kommentar Frem til 2015 kan det tillades at anvende lavenergiklasse 2015 i stedet for laveste energiklasse (bygningsklasse 2020). Tilladelse til fravigelse kan ske efter en konkret miljømæssig og økonomisk vurdering. Forsyningen til de nye lavenergiområder kan være en kombination af central fjernvarmeforsyning og lokale anlæg til vedvarende energi. I bekendtgørelsen om tilslutningen m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 690 af 21. juni 2011, står der, at kommunalbestyrelsen skal meddele dispensation for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse. Københavns Energi skal i så fald på anmodning eller kan på eget initiativ udarbejde et projektforslag for tilslutning til den kollektive varmeforsyning, idet fjernvarmen er et bæredygtigt element i bystrukturen. 11. Retsvirkninger I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelse ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. Lokalplan nr. 496 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. oktober 2013 og bekendtgjort den 25. oktober Teknik- og Miljøforvaltningen, den 25. oktober 2013 Peter Søndergaard områdechef /Dan Borberg Mogensen Chefkonsulent 17

18 18 Københavns Kommune

19 Tegning nr. nr. 1-1 Lokalplanområdets afgrænsning H. C. Andersens Boulevard Jernbanegade m / XX Lokalplanområde Gældende matrikelskel / matrikelnummer Københavns Kommune 19

20 Tegning nr. nr. 2-2 Vejforhold og bebyggelsesplan og bebyggelsesplan H. C. Andersens Boulevard 275 MAKS. BYGNINGS- HØJDE 36 M 93 MAKS. BYGNINGS- HØJDE 31 M Jernbanegade m 4 / XX Lokalplanområde Gældende matrikelskel / matrikelnummer Penthouseetagen indrykkes mindst 4 m fra facaden Porte Tagplan af nyt etageareal Nedkørsel til p-kælder for biler og cykler 20 Københavns Kommune

Dagmarhus Startredegørelse

Dagmarhus Startredegørelse Bilag 1 Dagmarhus Startredegørelse Principper for udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til "Dagmarhus". de lerupsgade N Hammerichsgade Staunings Plads Banegraven Jarmers Plads H.

Læs mere

Københavns Borgerrepræsentation har den xx 20xx besluttet at offentliggøre et forslag til

Københavns Borgerrepræsentation har den xx 20xx besluttet at offentliggøre et forslag til DAGMARHUS Praktiske oplysninger Forslag til lokalplan Dagmarhus med tilhørende kommuneplantillæg Høringsperiode Københavns Borgerrepræsentation har den xx 20xx besluttet at offentliggøre et forslag til

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

B&W-Området ved Christianskirken

B&W-Området ved Christianskirken B&W-Området ved Christianskirken Lokalplan nr. 183 med tillæg 1 og 2 Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 1990 lokalplan 183. Lokalplanen er bekendtgjort den 4. marts 1991. Borgerrepræsentationen

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

"Scala" Scala. Bilag 1. Lokalplanforslag med kommuneplantillæg Lokalplanforslag

Scala Scala. Bilag 1. Lokalplanforslag med kommuneplantillæg Lokalplanforslag "Scala" Scala Lokalplanforslag med kommuneplantillæg Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 31. maj 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Scala' Lokalplanområdet ligger i Indre By Borgerrepræsentationen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Borgerrepræsentationen har den 8. maj 2014 vedtaget forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 203 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tietgensbro Vesterbro Nybyggeri m.v. Serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK August 1992 LOKALPLAN NR. 203 Lokalplan

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. december 2010 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 899 Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Århus

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Center for Byggeri har modtaget en ansøgning om tilladelse til at ombygge den tidligere

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

provstevej Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261

provstevej Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 provstevej Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 Teknik- og Miljøudvalget har den 23. november 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 Provstevej. Lokalplanområdet ligger

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

"landskronagade II" Forslag til lokalplan

landskronagade II Forslag til lokalplan "landskronagade II" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 28. maj 2009 vedtaget forslag til lokalplan "Landskronagade II". Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro. Offentlig høring fra

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Østerbrogade Kaserne. Bilag 1. Offentlig høringsperiode fra den xx.xx til den xx.xx Forslag til lokalplantillæg

Østerbrogade Kaserne. Bilag 1. Offentlig høringsperiode fra den xx.xx til den xx.xx Forslag til lokalplantillæg Bilag Østerbrogade Kaserne Forslag til lokalplantillæg Borgerrepræsentationen har den XX.XX vedtaget forslag til tillæg nr. til lokalplan nr. Østerbrogade Kaserne Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3 Bilag 3 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR INDRE NORDHAVN Borgerrepræsentationen har den xx. xxxxx 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring i 2 måneder. Offentlig

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 355 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lundehusskolen Emdrup Nybyggeri, bevaring m.v. Offentlige formål September 2002 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Centerområde ved Laurids Skaus Gade 18 2013 Centerområde ved Laurids Skaus Gade Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Forslag 18 2013 Centerområde ved Laurids

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 330 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Reventlowsgade Vesterbro Byfornyelse Boliger og serviceerhverv Oktober 2000 1 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

København H Metrostationsplads

København H Metrostationsplads København H Metrostationsplads Lokalplan nr. 466 Borgerrepræsentationen har den 8. marts 2012 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 2. maj 2012 Indhold Redegørelse for lokalplanen Formål...

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere