Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering"

Transkript

1 Den grønne skole kom godt i gang med energirenovering

2 Lad skolen køre længere på literen og giv indeklimaet et løft Antallet af folkeskoler falder fortsat som følge af lukninger og sammenlægninger*. Det har sat skub i renovering af de folkeskoler, der fortsat skal benyttes. Så godt som alle landets kommuner forventer således i 2014 at igangsætte endnu mere energirenovering af deres bygningsmasse**, hvoraf skolerne udgør 40 % af det samlede areal. Det er især kostbare renoveringer af klimaskærmen i form af efterisolering, udskiftning af tag, vinduer mv., der nu har kommunernes bevågenhed i forsøget på at komme et støt stigende energi- og vedligeholdelsesefterslæb til livs. Disse tiltag kan med fordel ske som led i et ESCO-projekt, hvor der stilles garanti for varige økonomiske driftsfordele bl.a. ved at renovere skolens nedslidte tekniske anlæg og sætte ind med præcis driftsstyring af varme, ventilation og belysning. Det giver overblik, gavner indeklimaet og gør, at skolen år for år kører længere på literen, siger Thomas Greniman, Schneider Electric. ENERGI: Over halvdelen af skolerne ligger i de laveste energiklasser Ca bygninger til undervisningsformål er i dag energimærket. De kommunale folkeskoler og institutioner udgør halvdelen med en klar overvægt i de laveste energiklasser E-G. MILJØ OG INDEKLIMA: Hver syvende skole får påbud fra Arbejdstilsynet 32 røde og 133 gule Smiley er står folkeskolerne noteret for på grund af dårligt arbejdsmiljø. Det viser et udtræk fra Arbejdstilsynets database. I løbet af 2012 besøgte Arbejdstilsynet over grundskoler, og godt 15 % af dem fik besked på at forbedre arbejdsmiljøet på et eller flere områder. Tallet kommer dog ikke kommer bag på Per Sand Pedersen, formand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening, men han mener ikke, at det er til at leve med. KIlde:www.folkeskolen.dk ( ). Energiklasse: Bygninger til uddannelsesformål * Mere end hver tredje kommune er klar til at indføre færre og større enheder på skoleområdet, viser en gennemgang af 2014-budgetterne, som kommunernes forening, KL, har foretaget. ** Undersøgelse foretaget af KL, december 2013 Som energipartner kan Schneider Electric sikre, at skolerenoveringen kommer godt fra start, styres i havn og følges op, så de garanterede energibesparelser og indeklimaforbedringer fastholdes år efter år Folkeskolen er udfordret på flere fronter: > Højt energiforbrug på grund af nedslidte tekniske anlæg, utilstrækkelig styring af CTS-anlæg og utætte klimaskærme > Kommunerne er økonomisk pressede og ramt af anlægsloft > Mange års efterslæb i vedligeholdelse af klimaskærmen med stigende udgifter til akutte reparationer > Dårligt indeklima påvirker indlæringen negativt A-B C D E F G Kilde: Sekretariatet for energieffektive bygninger, Energimærkning i sig selv ikke nogen garanti for at man samtidig tilgodeser komfort og indeklima. Isolerede og spredte energitiltag vil som regel kun kunne løfte en ældre bygning fra klasse F eller G men sjældent til de højere D og C klasser. A-B svarer til krav for nybyggeri. Kommuneandel

3 De offentlige bygninger forsømmes Energi- og vedligeholdelsesefterslæbet er steget med 30 % i perioden 2008 til Det betyder, at værdien af de offentlige bygninger forfalder dag for dag, siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, der i februar 2014 udsendte rapporten State of The Nation, som tager temperaturen på den offentlige bygningsmasse. Anbefalingen i rapporten er klar: For at være rentabelt skal renovering og energirenovering tænkes i sammenhæng. Gevinsterne hentes ved at fokusere på helheden: Omkostninger, drift, energi og renovering. Samtidig skabes et godt indeklima, der er godt for indlæring og arbejdsmiljø. SUNDHEDSSTYRELSEN: Danske skoler halter efter Norge og Sverige Danske folkeskoler har fortsat store problemer med dårlig luft, trækgener og andre problemer med indeklimaet. Det placerer de danske skoler på en dumpeplads i Skandinavien. Det er baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen i 2013 udsendte en vejledning til kommunerne*, som skal hjælpe dem til at forebygge indeklimaproblemer i skolerne. Foreløbig har ca. 5 % af kommunerne fulgt styrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen håber imidlertid, at langt flere af landets kommuner med vejledningen i hånden tager højde for indeklimaet, når de sætter ind med renovering af skolerne. * Forebyggelsespakke, Indeklima i skoler. Sundhedsstyrelsen

4 Flere udfordringer én løsning Schneider Electric har mange års erfaring med bl.a. skolerenovering for en lang række kommuner med fokus på energioptimering. Garanterede energibesparelser gør det således muligt at tackle en lang række af de ovennævnte udfordringer i én og samme løsning, der forbedrer undervisningsmiljøet og samtidig finansierer en tiltrængt renovering af skolens klimaskærm og tekniske anlæg. Renovering på skoleskemaet Schneider Electric har foreløbig energirenoveret 90 skoler i følgende kommuner: > Middelfart > Kalundborg > Kerteminde > Gribskov > Sorø > Høje-Taastrup > Frederiksberg > Herlev > ANALYSE OG PROJEKTERING: Afdækning af indeklimaproblemer luft, lys, støj. Gennemgang af klimaskærm, tekniske installationer, belysning, CTS-anlæg samt fysisk indretning. Kortlægning af energiforbrug og beregning af besparelsespotentiale og tilbagebetalingstid > IMPLEMENTERING OG IBRUGTAGNING: Schneider Electric påtager sig ansvaret for alle involverede fagentrepriser og sikrer rettidig implementering og ibrugtagning herunder instruktion og eventuel undervisning af servicemedarbejdere > OPFØLGNING: Når renoveringen er på plads, står Schneider Electric til rådighed for at sikre at projektet også lever op til de forbedringer der er blevet garanteret. Dette sker via løbende kompetenceoverførsel til driftspersonalet samt kontinuerlig overvågning og afrapportering af resultaterne Energirenovering punkt for punkt Højt energiforbrug Presset økonomi Energi- og vedligeholdelses projekt I samarbejde med Schneider Electric Dårlig luft i undervisningslokaler * Som led i ESCO-aftaler, hvor Schneider Electric i et tæt samarbejde med kommunen analyserer ejendommene og gennemfører systematisk energirenovering, som typisk også kan medfinansiere renovering af klimaskærmen via garanterede energibesparelser. Stort efterslæb på klimaskærmen Ujævn temperaturstyring og træk

5 Sæt turbo på skolerenovering med ESCO Stort set alle landets 98 kommuner går med planer om energirenovering af deres skoler, plejehjem, kontorer, idrætsanlæg mv. Ca. 28 kommuner har valgt at løse opgaven i et ESCO-samarbejde med en privat energipartner som Schneider Electric. Yderligere 30 ESCO-projekter til en samlet værdi af ca. 2,5 mia. er i støbeskeen hos andre kommuner. Der er mange grunde til, at ESCO-modellen vinder større og større indpas ikke mindst ved renovering af folkeskolerne, der udgør 40 % af den samlende kommunale bygningsmasse svarende til 12,4 mio. m 2. Garanti for lønsom løsning Typisk vil kommunen vælge at lade reduktionen i de årlige energiomkostninger gå til at tilbagebetale et energilån. Hvis projektet ikke nedbringer energiforbruget med den aftalte sum, vil det medføre, at Schneider Electric skal udbetale et beløb svarende til forskellen mellem det garanterede forbrug og det faktiske nedbragte forbrug. Dermed er man sikret et afkast i projektperioden, til at tilbagebetale energilånet. Garantien sikrer dermed, at projektet er selvfinansieret. ESCO: Sikkerhed for hurtig effekt med fuld styrke > Kontante fordele og afledte effekter ved energirenovering > Garanterede energibesparelser finansierer projektet > Hurtig effekt med fuld styrke fra start* > Nedbringer den kommunale klimabelastning > Forbedrer indeklima og reducerer sygefraværet blandt lærere og elever > Bedre indlæring i klasselokaler med frisk luft og lave temperaturudsving > Skaber lokale arbejdspladser > Opfølgning og uddannelse af servicemedarbejdere sikrer varige driftsfordele. Garanteret økonomi med bonuseffekter Lavere sygefravær blandt lærere Lavere fravær på grund af børns sygdom Reduktion i el-, vand- og varmeforbrug ESCO-projekt på skole Forbedret indlæringsevne hos eleverne * En rundspørge blandt landets kommuner viser, at ESCO-modellen typisk udløser dobbelt så store besparelser i forhold til de kommuner, der på egen hånd påtager sig at energirenovere deres bygningsmasse. Desuden slår besparelserne langt hurtigere igennem med fuld styrke. Kilde: Energirenovering af kommunale bygninger, Udbudsrådet, Reduceret CO 2 -udslip Øget bekæftigelse i implementeringsperioden Vidensopbygning

6 To skoleeksempler Gribskov i mål med ambitiøs skolerenovering Energioptimering på skoleskemaet En række kommuner har valgt at bruge skolesammenlægningen til gennemgribende energirenovering af de fortsættende skoleenheder som led i samlede ESCO-projekter. Det gælder bl.a. Gribskov Kommune, der er fælles om at foretage systematisk energirenovering af 90 kommunale ejendomme i samarbejde med Schneider Electric. Projektet til 35 mio. kr. er tilbagebetalt på 8 år to år før beregnet, via årlige energibesparelser på 20 %. Skole opnår besparelser på over 20 % I Gribskov er fem skoler omfattet af energirenovering. Herunder Bjørnehøjskolen med 466 elever og 67 ansatte. Skolens samlede forbrug af el og varme er faldet med mere end 20 %. Frisk luft til alle på skolen Udover at bidrage til de kommunale energibesparelser og CO 2 -reduktion kan Bjørnehøjskolens elever og ansatte glæde sig over et bedre fysisk undervisningsmiljø. Vi oplever, at luften i klasseværelserne er blevet bedre på grund af en mere effektiv ventilation, ligesom belysningen på skolebordene nu lever op til de nyeste krav og samtidig giver besparelser på elregningen, siger skoleleder Ole Petersen. Det forpligter at være flagskib i landets hidtil største energirenoveringsprojekt. Den rolle har Søndermarkskolen fået tildelt blandt de i alt 80 bygninger i Frederiksberg Kommune, der frem til 2015 energirenoveres for et samlet beløb på 150 mio. kr. i et ESCO-samarbejde med Schneider Electric. Energirenoveringen af Søndermarkskolen omfatter 16 konkrete tiltag. Det gælder renovering af ventilations- og varmeanlæg, efterisolering, solceller, belysning samt en langt mere præcis overvågning og styring af skolens energiforbrug. Projektet indgår samtidig i den daglige undervisning, hvor elevernes eget bidrag til sænke kommunens samlede CO 2 -udslip med en tredjedel sættes i perspektiv. Alt i alt bliver der investeret ca. 12,3 mio. kr. i Søndermarkskolen, og foreløbig har man allerede reduceret det årlige energiforbrug 779 MWH svarende til en kontant besparelse på ca kr. Det giver en tilbagebetalingstid på ca. 16 år. Det er lidt længere end de ca. 12 år, der gælder ESCO-projektet på Frederiksberg som helhed. Til gengæld er Søndermarkskolen fra 1934 blevet bygningsmæssigt opdateret, ligesom skolens ca. 830 elever kan eksperimentere sig frem til ny viden om energi og miljø i et nybygget E- hus. Desuden står deres cykler nu i tørvejr under et solcelleanlæg, der bidrager til at holde skolens elmålere i kort snor.

7 DTU: Høj indlæring og godt indeklima går hånd i hånd Hvis man ventilerer klasselokalet med en luftmængde, som opfylder kravene for kontorer, kan man forvente en forbedring af præstationer på mindst 15 %, siger lektor Pawel Wargocki, DTU. Luftkvalitet og lufttemperatur er vigtige faktorer for indlæring og helbred. Dårlig ventilation med forhøjet CO 2 -koncentration til følge er et udbredt problem i danske skoler. Dertil kommer kemisk afdampning fra byggematerialer og inventar, fra computere og printere og afsondring af sved og dufte fra mennesker, siger lektor Pawel Wargocki fra DTU, Center for Indeklima og Energi. Han henviser til en række videnskabelige undersøgelser af danske folkeskoler, der dokumenterer sammenhæng mellem luftkvalitet, lufttemperatur og skoleelevers evne til at lære. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT: Renovering kan forringe indeklima Energirenoveringer har altid indflydelse på indeklimaet, men det kræver opmærksomhed at sikre sig, at det bliver bedre, siger seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Kirsten Engelund Thomsen. Hun har blandt andet stået for en SBianvisning om energirenovering af skoler*. Når vi taler energirenovering, skal vi huske indeklimaet. I skoler bør enhver ombygning basere sig på et helhedssyn, som inddrager såvel hensynet til en energieffektiv drift, et godt og sundt indeklima med god luftkvalitet, lavt støjniveau og god udnyttelse af dagslyset. * SBi anvisning 212: Energieffektive skoler, 2006.

8 Læs flere referencer og se hvordan Schneider Electric hjælper skoler og uddannelsesinstitutioner med at optimere energieffektiviteten og forbedre indeklimaet. SE1080DK_v1 Schneider Electric - All rights reserved Schneider Electric Buildings Danmark Hørkær 12B 2730 Herlev Tlf.: Da standarder og produkter er under kontinuerlige ændringer, kan oplysninger i denne brochure ændres og er derfor ikke bindende, før rigtigheden er bekræftet af os

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Miljømagasinet er lukket - men artiklerne lever videre

Miljømagasinet er lukket - men artiklerne lever videre EKSTRA SERVICE - DET AKTUELLE MAGASIN OM KLIMA, MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG CSR Foto: Susanne Rübner En plads i solen Spildevandsbranchen har fået en plads i solen, for efter sol kommer regn, og aldrig tidligere

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere