Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på rehabiliteringscenteret den 29. juni Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på rehabiliteringscenteret den 29. juni Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten."

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Bo- og rehabiliteringscenter Fogedvænget, tlf Bocenteret Fogedvænget 25, 8722 Hedensted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. januar 2011 Indledning og formalia Fogedvænget er et bo- og rehabiliteringscenter for voksne mellem 18 og 60 år, der har en senhjerneskade. Tilbuddet består af et rehabiliteringscenter med et dagafsnit til 16 brugere (Lov om Social Service 104) og et døgnafsnit til 7 brugere (Lov om Social Service 107) samt et bocenter til 8 brugere (visitering til ydelsen efter Lov om Social Service 83-86). Endvidere er der knyttet et enkeltmandsprojekt til bocenteret (Lov om Social Service 108). Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Forinden tilsynsbesøget forberedte tilsynet sig ved hjælp af rapporten fra det seneste anmeldte tilsyn, rapporten fra det seneste uanmeldte tilsyn og den udarbejdede handleplan, samt hjemmesiden. Under tilsynsbesøget blev der udleveret lokale tilføjelser til retningsgivende dokumenter vedrørende individuelle planer og kommunikation, samt en enkelt side af instruks og procedure for ordination og håndtering af lægemidler. Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på rehabiliteringscenteret den 29. juni Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten. Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside og på Region Midtjyllands hjemmeside. Dette uanmeldte tilsyn var på bocenteret og havde fokus på: - Opfølgning på relevante opmærksomhedspunkter fra tidligere tilsyn samt - Implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet i forhold til individuelle planer, kommunikation og brugerinddragelse. - Forhold vedrørende magtanvendelse og medicinhåndtering. Deltagere i tilsynet Ledelsen: Centerleder Heinz Jacob Medarbejdere: Social- og sundhedsassistent

2 Navnet er kendt af tilsynskonsulenterne, men udelades i rapporten. Gennemgang af individuel plan Beboer: Født i 1977, boet i tilbuddet siden 2006 Program Tilsynet gennemførte et interview med centerlederen og en medarbejder. Der blev gennemgået en individuel plan i Bosted System med henblik på at undersøge implementeringen af de regionale retningslinjer i Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet og de lokale tilføjelser til de retningsgivende dokumenter. Planen blev tilfældigt udvalgt af tilsynskonsulenterne som en stikprøve kontrol. Tilsynets samlede vurdering Bocenteret har lavet lokale tilføjelser til de retningsgivende dokumenter vedrørende Individuelle planer og kommunikation, og lokale tilføjelser til de retningsgivende dokumenter vedrørende brugerinddragelse er under udarbejdelse. De lokale tilføjelser er endnu ikke implementeret i praksis, idet retningslinjerne og tilføjelserne gælder fra januar 2011, mens dokumenterne omkring den enkelte beboer er udarbejdet før december 2010 og derfor ikke er udarbejdet efter de nye retningslinjer. Implementeringen vil således foregå i løbet af Individuelle planer er udarbejdet omkring alle beboere, dog er ikke alle tilgængelige i Bosted System. Det fremstår uklart, om den overordnede og koordinerende kommunale handleplan er tilgængelig for medarbejderne, og oplysninger omkring beboeren søges ligeledes gennem ressourcepersoner uden nærmere kildeangivelse. Beboeren deltager i udarbejdelsen af egen plan, og hvor og hvordan beboeren har deltaget fremgår tydeligt. Ønsker og mål på lang og på kort sigt er først og fremmest beboerens, men de konkretiseres af medarbejderne, så de bliver anvendelige i den pædagogiske indsats i hverdagen, og så evaluering bliver mulig. Der afholdes intern opfølgning og status- og handleplansmøde årligt. Kommunikation fremstår som et væsentligt tema i praksis, men fremgår ikke af dokumenter omkring den enkelte beboer. De kommunikative ressourcer og begrænsninger er centrale i forhold til beboerens inddragelse i udarbejdelsen af individuelle planer og andre dokumenter omkring egen person, og eftersom dokumenterne afspejler beboerens aktive inddragelse, fungerer samspillet mellem beboer og kontaktpersoner, om end dokumenterne ikke konkret indeholder forhold omkring kommunikation. Brugerinddragelse er endnu ikke defineret i lokale tilføjelser, men der er iværksat en proces om beboerens inddragelse i forhold til sit eget liv og indflydelse i forhold til bocenterets drift samt dokumentationen af brugerinddragelsen. Tilsynskonsulenterne vurderer, at processen bør fremskyndes med henblik på implementering i løbet af Bocentret har ingen ansøgte eller indberettede magtanvendelser, og interne retningslinjer er under udarbejdelse. Magtanvendelse drøftes jævnligt, og der arbejdes med konfliktløsning, lige som dilemmaerne omkring omsorgsforpligtigelse og selvbestemmelse italesættes. Side 2

3 Medicinhåndteringen fungerer i praksis, og der er udarbejdet en instruks og procedure for ordination og håndtering af lægemidler, som er fyldestgørende i henhold til gældende vejledning. Afsnittet om håndkøbsmedicin og naturlægemidler skal præciseres, så ansvarsfordelingen mellem lægen og plejepersonalet bliver tydeligere. Tilsynskonsulenterne anbefaler følgende: Individuelle planer: Dokumentationen i de individuelle planer kan med fordel præciseres i forhold til flere områder, blandt andet omkring sammenhængen med den kommunale handleplan og ansvarsfordelingen blandt medarbejderne. Kommunikation: Beboerens kommunikative ressourcer og begrænsninger kan med fordel dokumenteres, og ligeledes kan anvendelse af forskellige kommunikationsformer og beskrivelse af forhold, der påvirker kommunikationen, beskrives. Brugerinddragelse: Udarbejdelsen af lokale tilføjelser til de regionale retningslinjer i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet bør afsluttes og implementeres. Fogedvængets takster bør ajourføres på Tilbudsportalen. Tilsynskonsulenterne ser følgende opmærksomhedspunkt Medicinhåndtering: Det skal indføjes i instruks og procedure for ordination og håndtering af lægemidler, at alle lægemidler godkendt af Lægemiddelstyrelsen skal ordineres af en læge. Den generelle faglige indsats Aktuelt tilbyder Fogedvænget rehabilitering til én bruger, der modtager både et dag- og et døgntilbud. Rehabiliteringscenteret har således ledige pladser og er lukningstruet. Bocenteret tilbyder ophold til otte beboere samt én beboer i et enkeltmandsprojekt. Det overordnede formål er, at beboerne skal gives mulighed for at skabe en tilværelse ud fra deres egne ønsker med henblik på at klare sig bedst muligt i hverdagen og opleve størst mulig livskvalitet. Beboerne er to kvinder og syv mænd mellem 22 og 40 år. Individuelle planer Omkring individuelle planer har bocenteret udarbejdet lokale tilføjelser til de regionale retningslinjer i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. Retningslinjerne og tilføjelserne er trådt i kraft i 2011, mens de individuelle planer er udarbejdet i 2010, hvilket kan forklare, hvorfor forhold, der skal dokumenteres, i nogle tilfælde fremstår implicitte og uskrevne. Sidste indflytning var i 2008, og centerlederen oplyser, at alle beboere har en individuel plan. De overordnede og koordinerende kommunale handleplaner, jf. Lov om Social Service 141, anses generelt for ikke at være fyldestgørende og heller ikke nødvendigvis tilgængelige for tilbuddet. De individuelle planer laves dels ud fra oplysninger, der anmodes om fra for eksempel pårørende og sygehus, og dels via en afdækning af beboerens ressourcer og behov. Medarbejderne har arbejdet med Bosted System siden 2009, og det forventes, at alle individuelle planer Side 3

4 er i systemet. Kontaktpersonerne udarbejder den individuelle plan, og beboeren inddrages efter lyst og evne. Eventuelle ressourcepersoner kontaktes, og dagbogssiderne for det sidste år læses. Beboerens dagtilbud skriver et notat, der vedhæftes som bilag. Faglige begrundelser for indsatsen fremgår, hvis ønsker og mål ikke kan imødekommes, og i de tilfælde, hvor en beboer ikke ønsker en individuel plan, udarbejdes denne uden beboerens inddragelse. Tilsynskonsulenterne oplevede, at en beboers individuelle plan, som var udvalgt tilfældigt, ikke kunne findes i systemet. Der blev derfor tilfældigt udvalgt en anden beboers individuelle plan, som er udarbejdet i april 2010 og gældende fra dette tidspunkt. I den udvalgte beboers plan fremgår det ikke, om der foreligger en kommunal handleplan, og det er ikke konkretiseret, hvordan de forskellige oplysninger fremkommer. Beboerens inddragelse i den individuelle plan fremgår tydeligt. Den pågældende beboer har dels deltaget i udarbejdelsen af sin personbeskrivelse og er dels interviewet omkring visioner og ønsker. Målene på lang og på kort sigt fremgår, og de er formuleret af beboeren, men konkretiseret af kontaktpersonerne sammen med beboeren. Kontaktpersonerne har forholdt sig til, om målene er realistiske, og til succeskriterierne for opfyldelsen af målene, så de er anvendelige i den pædagogiske praksis. Det fremgår ikke, hvem der har ansvaret for hvilken ydelse. Der er afholdt intern opfølgning og status- og handleplansmøde årligt, men der er ikke fastsat nye datoer, idet det aftales løbende, lige som beboeren inddrages i forhold til hvert møde med henblik på at invitere ønskede deltagere. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse, som er det dokument, der indeholder opsummeringen af viden og erfaring omkring beboeren indtil dato. Kommunikation Omkring kommunikation har bocenteret udarbejdet lokale tilføjelser til de regionale retningslinjer i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. Der er ikke udarbejdet et særligt dokument i forhold til den enkelte beboer omkring kommunikation. Afdækningen af beboerens evne til kommunikation tænkes at indgå i den individuelle plan og i funktionsbeskrivelsen. Der pågår en drøftelse af, hvor hvilke oplysninger og beskrivelser skal fremgå, idet materialet skal være overskueligt for at blive anvendt i den pædagogiske indsats i hverdagen. I den udvalgte beboers plan og funktionsbeskrivelse fremgår kommunikation ikke som et tema. Der er ikke dokumentation for, at der er foretaget en afdækning af beboerens ressourcer og begrænsninger, lige som anvendelse af forskellige kommunikationsformer og beskrivelse af forhold, der påvirker kommunikationen, ikke berøres. Brugerinddragelse Omkring brugerinddragelse er bocenteret i gang med at udarbejde lokale tilføjelser til de regionale retningslinjer i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. Arbejdet er ikke færdigt, og implementeringen er således ikke påbegyndt i praksis. Der er iværksat en proces, hvor det drøftes, hvordan den enkelte beboers inddragelse i forhold til sit eget liv og indflydelse i forhold til bocenterets drift skal være frem over, og ligeledes hvordan inddragelse og indflydelse dokumenteres. Side 4

5 I den udvalgte beboers individuelle plan er det tydeligt, hvad der er beboerens ønsker og mål, lige som det fremgår, hvilke dokumenter eller dele af dokumenter beboeren har været inddraget i udarbejdelsen af, og således fungerer brugerinddragelse i et vist omfang i praksis. Magtanvendelse Bocenteret har ingen ansøgte eller indberettede magtanvendelser, og interne retningslinjer er under udarbejdelse. Magtanvendelse er jævnlig til drøftelse, og i praksis arbejdes der målrettet med konflikthåndtering, lige som der har været afholdt en temadag i selvbeskyttelse og konflikthåndtering i Når der opstår en voldsom situation, gøres der en dyd ud af at finde årsagssammenhængen i beboerens hjerneskade og ikke i beboerens personlige egenskaber, hvilket er med til at sikre, at medarbejderen fortsat kan møde beboeren med åbent sind i fremtiden. I forbindelse med et neuropædagogisk grundkursus har temaer som omsorgsforpligtigelse og selvbestemmelse været drøftet, og dilemmaerne omkring disse temaer fylder i hverdagen som medarbejdernes pligt til vejledning og beboerens ret til selvbestemmelse, for eksempel omkring kost og motion. De sundhedsmæssige rammer Medicinhåndtering Der er udarbejdet en instruks og procedure for ordination og håndtering af lægemidler, som er fyldestgørende i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af den 30. juni Afsnittet om håndkøbsmedicin og naturlægemidler skal dog præciseres, så ansvarsfordelingen mellem lægen og plejepersonalet bliver tydeligere. Tilsynskonsulenterne gør opmærksom på, at alle lægemidler godkendt af Lægemiddelstyrelsen skal ordineres af en læge, uanset om det er håndkøbsmedicin eller naturlægemidler. Der er ansat social- og sundhedsassistenter i tilbuddet, og en afdelingsleder er uddannet sygeplejerske og overordnet medicinansvarlig. Nogle beboere varetager selv deres medicinske behandling, mens andre får støtte og hjælp til medicinhåndteringen. Medicinen opbevares i den enkelte beboers lejlighed, hvor der forefindes kurv til opbevaring, medicinskema og doseringsæsker. Der er klare forholdsregler ved fejlmedicinering og andre utilsigtede hændelser. Andre forhold Hjemmesiden fremtræder med relevante og opdaterede oplysninger. Ifølge centerlederen er døgntaksten 3518 kr. for bocenteret og 4148 kr. for enkeltmandsprojektet. Taksten stemmer ikke overens med oplysningerne på Tilbudsportalen. Side 5

Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, på Region Midtjyllands hjemmeside, og på Tilbudsportalen.

Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, på Region Midtjyllands hjemmeside, og på Tilbudsportalen. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Hinnerup Kollegiet, tlf. 86 91 10 55 Bag Værket Markedsgade og Vestervold Markedsgade 16 F, 8900 Randers Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Koglen, tlf , Koglely Grønbjergvej 26, 6971 Spjald.

Uanmeldt tilsyn ved Koglen, tlf , Koglely Grønbjergvej 26, 6971 Spjald. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Koglen, tlf. 96 99 29 29, Koglely Grønbjergvej 26, 6971 Spjald. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Høskoven Trænings- Bo- og Aktivitetshus, tlf Damagervej 26, 8260 Viby J. Boenhederne - Hus 9

Uanmeldt tilsyn ved Høskoven Trænings- Bo- og Aktivitetshus, tlf Damagervej 26, 8260 Viby J. Boenhederne - Hus 9 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Høskoven Trænings- Bo- og Aktivitetshus, tlf. 87 33 89 00 Damagervej 26, 8260 Viby J. Boenhederne - Hus 9 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gårdhaven, tlf Stokrosevej 3, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 14.

Uanmeldt tilsyn ved Gårdhaven, tlf Stokrosevej 3, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 14. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gårdhaven, tlf. 86 61 46 66 Stokrosevej 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Bo-Hedensted tlf Bygmarken 25, 8722 Hedensted Hus 23

Uanmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Bo-Hedensted tlf Bygmarken 25, 8722 Hedensted Hus 23 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Bo-Hedensted tlf. 78 47 61 00 Bygmarken 25, 8722 Hedensted Hus 23 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Kildebjerget, tlf , Sanatorievej 1, 7140 Stouby. Kostskolen

Uanmeldt tilsyn ved Kildebjerget, tlf , Sanatorievej 1, 7140 Stouby. Kostskolen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Kildebjerget, tlf. 75 89 74 55, Sanatorievej 1, 7140 Stouby. Kostskolen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf Dalstrupvej 30, 8500 Grenaa. Dalstrup Kronen

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf Dalstrupvej 30, 8500 Grenaa. Dalstrup Kronen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Dalstrupvej 30, 8500 Grenaa. Dalstrup Kronen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Bo- og dagtilbuddet Stormly tlf Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Uanmeldt tilsyn ved Bo- og dagtilbuddet Stormly tlf Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Bo- og dagtilbuddet Stormly tlf. 78 47 69 50 Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mosetoft, tlf , Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg. Afdeling Møgelkjærvej

Uanmeldt tilsyn ved Mosetoft, tlf , Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg. Afdeling Møgelkjærvej Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mosetoft, tlf. 78 47 71 00, Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg. Afdeling Møgelkjærvej Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf. 87 88 20 80 Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf. 87 70 20 20 Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Nørholm Kollegiet, tlf Afdeling A4 Hvidkildevej 12-14, 7400 Herning

Uanmeldt tilsyn ved Nørholm Kollegiet, tlf Afdeling A4 Hvidkildevej 12-14, 7400 Herning Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Nørholm Kollegiet, tlf. 78 47 68 00 Afdeling A4 Hvidkildevej 12-14, 7400 Herning Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf Afdeling Gården Nedergaardsvej 8, 8960 Randers SØ.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf Afdeling Gården Nedergaardsvej 8, 8960 Randers SØ. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 50 Afdeling Gården Nedergaardsvej 8, 8960 Randers SØ. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13.

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf. 7847 6750 Afdeling Gl. Saustrup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på afdeling Vest den 11. marts Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten.

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på afdeling Vest den 11. marts Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Pilebakken, tlf. 87 28 84 00 Pilevej 4, Salten, 8651 Them Afdeling Vest Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup. Afdeling Lindehuset

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup. Afdeling Lindehuset Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf. 87 70 20 20 Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup. Afdeling Lindehuset Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf , Engvej 5, 7130 Juelsminde. Afdeling Solsiden

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf , Engvej 5, 7130 Juelsminde. Afdeling Solsiden Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75 69 51 22, Engvej 5, 7130 Juelsminde. Afdeling Solsiden Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg

Læs mere

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Boligerne Lene Bredahls Gade den 11. maj Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten.

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Boligerne Lene Bredahls Gade den 11. maj Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Svalevej, tlf. 87 95 15 00, Svalevej 5, 8960 Randers SØ. Team 1 og 2 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Afdelingen Standet Hovedgård beliggende i Skive Kommune er overdraget til et andet regionalt botilbud den 1. september 2010.

Afdelingen Standet Hovedgård beliggende i Skive Kommune er overdraget til et andet regionalt botilbud den 1. september 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Blåkærgård, tlf. 87 28 87 20 Røddingvej 11A, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf. 86 24 04 11, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Tagdækkervej, tlf , Tagdækkervej 10, 8450 Hammel Rehabiliteringstilbuddet

Uanmeldt tilsyn ved Tagdækkervej, tlf , Tagdækkervej 10, 8450 Hammel Rehabiliteringstilbuddet Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Tagdækkervej, tlf. 87 61 31 90, Tagdækkervej 10, 8450 Hammel Rehabiliteringstilbuddet Stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Møllebækken, tlf.nr Afdeling Regensen, Dalstrup

Uanmeldt tilsyn ved Møllebækken, tlf.nr Afdeling Regensen, Dalstrup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Møllebækken, tlf.nr. 7847 8200 Afdeling Regensen, Dalstrup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret.

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fogedvænget, tlf: 7674 1290 Fogedvænget 25, 8722 Hedensted Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Blåkærgård, tlf Afdeling Suset. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 29.

Uanmeldt tilsyn på Blåkærgård, tlf Afdeling Suset. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 29. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Blåkærgård, tlf. 7847 6600 Afdeling Suset Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus Udført den 16. april 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 06-05-2013

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Høskoven Udført den 22. maj 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 02-07-2012

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Stormly Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Dato 13-02-2013 Camilla Rebekka Rask Tel. +45 7841 0191 Camilla.Rask@stab.rm.dk 1-51-73-28-07 Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 21.2.2013 Side 1 Stormly Vejlevej

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Tagdækkervej Tagdækkervej 10 8450 Hammel Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tagdækkervej

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Afdelingsleder Tove Andersen Stræde

Afdelingsleder Tove Andersen Stræde Regionshuset Viborg Tagdækkervej Tagdækkervej 10-58 8450 Hammel Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Afdeling

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund Døgnafdelingerne Tilsynet er udført den 24. september 2013 af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Boenhederne, Høskoven. Udført den 28. februar Boenhederne, Høskoven

Uanmeldt tilsyn på Boenhederne, Høskoven. Udført den 28. februar Boenhederne, Høskoven Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Boenhederne, Høskoven Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 28. februar 2013

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tlf.: Bo-Hedensted har to målgrupper på henholdsvis Bækketoften og Bygmarken:

Tlf.: Bo-Hedensted har to målgrupper på henholdsvis Bækketoften og Bygmarken: Regionshuset Viborg Bo-Hedensted Bygmarken 25 8722 Hedensted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Koglen, tlf Timlundvej 44, 7270 Stakroge Afdeling Granhuset

Uanmeldt tilsyn ved Koglen, tlf Timlundvej 44, 7270 Stakroge Afdeling Granhuset Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Koglen, tlf. 96 99 29 29 Timlundvej 44, 7270 Stakroge Afdeling Granhuset Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, på Region Midtjyllands hjemmeside, og på Tilbudsportalen.

Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, på Region Midtjyllands hjemmeside, og på Tilbudsportalen. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Hald Ege, tlf. 87 25 76 76, Videbechs Allé 11, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Dette uanmeldte tilsyn var på Bomiljø HC og havde fokus på: Handleplaner, brugerindflydelse, magtanvendelse, medicinhåndtering og arbejdsmiljø.

Dette uanmeldte tilsyn var på Bomiljø HC og havde fokus på: Handleplaner, brugerindflydelse, magtanvendelse, medicinhåndtering og arbejdsmiljø. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Tangkær, tlf. 87867793 Bomiljø HC Sygehusvej 31, 8950 Ørsted Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Psykiatri og Social Administrationen. Kvalitet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel

Psykiatri og Social Administrationen. Kvalitet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Oplæg til drøftelse af sundhedsopgaven på det sociale område På

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Oustruplund Oustrupvej 14 8620 Kjellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Oustruplund

Læs mere

Tilsynsrapporter et overblik

Tilsynsrapporter et overblik De enkelte institutioner Palleshave Tilsynsrapporter et overblik o At den pædagogiske tilgang bygger på individualitet. o At der arbejdes målrettet med kommunikation og udvikles videosupervision. o At

Læs mere

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboer/brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Toftehaven Adresse: Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup Kommune: Ballerup Leder: Plejehjemsleder Torben Østergård Nielsen Telefon: 44 77 31 35 E-post: fra@balk.dk Dato

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Udført den 6. oktober 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 25-10-2011

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Herbergscentret, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Herbergscentret, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Herbergscentret, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Herbergscentret. Formålet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Gudenåkollegiet Skolevænget 5 7160 Tørring Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Kollegiet

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Indflydelse på eget liv Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.:

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Sønderparken Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 9. januar 2013 Dato 06-02-2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg. Udført den 2. maj 2013

Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg. Udført den 2. maj 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens standarder for plejehjemstilsyn

Sundhedsstyrelsens standarder for plejehjemstilsyn Sundhedsstyrelsens standarder for plejehjemstilsyn Formålet med embedslægernes tilsyn med plejehjem er at medvirke til at sikre den sundhedsfaglige indsats over for de svage ældre i plejehjem. For at opnå

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Side 1/7 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Fælles kommunal retningslinje for standarden 1.2 Indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel i Socialafdelingen Med udgangspunkt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Skovbakken, Sødisbakke. Godkendt af: Ledelsen

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Skovbakken, Sødisbakke. Godkendt af: Ledelsen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker,

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Bryghuset - demens. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185. Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg. Kommune: Svendborg.

Tilsynsrapport 2010. Bryghuset - demens. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185. Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg. Kommune: Svendborg. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185 Tilsynsrapport 2010 Bryghuset - demens Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Rita Stuhr Dato for tilsynet: 1. oktober 2010 Telefon: 6223 3400 /6223

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole

Læs mere

Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud 2010

Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud 2010 Regionshuset Viborg Direktions- og Rådssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Midgården

Tilsynsrapport 2011 Midgården Tilsynsrapport 2011 Midgården Opfølgende tilsyn Den 19. december 2011 j.nr. 4-1214-22/1 ALW/mat Embedslægerne Hovedstaden Borups alle 174, 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 4-17-238/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2010 Tilsynene i Bornholms Regionskommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 11 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på L-Husene 2 (Radisevej 2 1. sal samt sal) Københavns Kommune. Lørdag den 9. februar 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på L-Husene 2 (Radisevej 2 1. sal samt sal) Københavns Kommune. Lørdag den 9. februar 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på L-Husene 2 (Radisevej 2 1. sal samt 4-6 2.sal) Københavns Kommune Lørdag den 9. februar 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Bo

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

CVR-nr Tilsyn i Ringsted Kommune Årsrapport 2012

CVR-nr Tilsyn i Ringsted Kommune Årsrapport 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsyn i Ringsted Kommune Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bunk & Elkjær... 3 Teori og metode...3 Tilsynenes gennemførelse... 4 Planlægning...4

Læs mere

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Center for Omsorg og Sundhed Februar 2017 1 Generelt om tilsynet Tilsynet består af to besøg. Et besøg, hvor der foretages et generelt

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Smørhullet Vestergade 104 A 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Og Inger Marie Haukrogh. Tilsynsrapport

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Stormly Udført den 10. september 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 21-10-2013

Læs mere