HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series"

Transkript

1 Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på

2 2 DANSK Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine fra Philips med klassisk mælkeskummer! For at få maksimal fordel af Philips kundeservice, bedes du venligst registrere dit produkt på Maskinen er egnet til tilberedning af espressokaffe med hele kaffebønner, samt til udløb af damp og varmt vand. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine.

3 DANSK 3 INDHOLD VIGTIGT... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 6 Elektromagnetiske felter... 7 Bortskaffelse... 7 INSTALLATION... 8 Produktoversigt... 8 Generel beskrivelse... 9 KLARGØRING...10 Maskinens emballage Installation af maskinen FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG...12 Påfyldning af kredsløb Automatisk skylle-/selvrensningscyklus Manuel skyllecyklus MÅLING OG PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED...16 INSTALLATION AF "INTENZA+"-VANDFILTERET...17 INDSTILLINGER...19 Saeco Adapting System Justering af den keramiske kaffekværn Indstilling af kaffeudløbet Indstilling af kaffemængde BRYGNING AF ESPRESSO OG KAFFE...23 SKUMNING AF MÆLK/BRYGNING AF EN CAPPUCINO...24 Sådan skummer du mælk Brygning af Cappuccino UDLØB AF VARMT VAND...26 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...27 Daglig rengøring af maskinen Daglig rengøring af vandbeholderen Daglig rengøring af den klassiske mælkeskummer Ugentlig rengøring af maskinen Ugentlig rengøring af den klassiske mælkeskummer Ugentlig rengøring af kaffeenheden Månedlig smøring af kaffeenheden Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen AFKALKNING...36 AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN...42 BETJENINGSPANELETS ADVARSLER...45 FEJLFINDING...49 ENERGIBESPARELSE...51 Standby TEKNISKE SPECIFIKATIONER...52 GARANTI OG SERVICE...52 Garanti Service BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE...53

4 4 DANSK VIGTIGT Sikkerhedsanvisninger Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Du bør dog alligevel læse og følge sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt og kun bruge maskinen som beskrevet i denne vejledning for at undgå utilsigtede skader på personer eller genstande som følge af forkert brug af maskinen. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug. Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen. Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/ eller skader på maskinen. Advarsler Slut maskinen til en vægkontakt med en spænding, der svarer til maskinens tekniske specifikationer. Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse. Lad ikke strømkablet hænge ud over bordkanten, og undgå, at det kommer i kontakt med varme overflader. Maskinen, stikket eller strømkablet må aldrig nedsænkes i vand: Fare for elektrisk stød! Hæld ikke væsker på strømkablet. Ret aldrig varmtvandsstrålen mod kroppen: Fare for forbrænding! Undgå at røre ved varme overflader. Brug håndtag og greb.

5 DANSK 5 Tag stikket ud af stikkontakten, efter du har slukket maskinen ved at trykke på afbryderknappen bag på denne: - i tilfælde af fejlfunktion; - hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid; - inden rengøring af maskinen. Træk i stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Maskinen må ikke tages i brug, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget. Maskinen eller strømkablet må ikke ændres på nogen måde. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips-servicecenter for at undgå fare. Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år. Maskinen kan bruges af børn på 8 år og derover, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen. Hold maskinen og strømkablet uden for rækkevidde for børn under 8 år. Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og/eller kompetencer, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er gjort opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Stik aldrig fingrene eller andre genstande ind i kaffekværnen.

6 6 DANSK Forholdsregler Maskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug i miljøer såsom kantiner, personalekøkkener i butikker, på kontorer, på fabrikker eller på andre arbejdspladser. Stil altid maskinen på en plan og stabil overflade. Maskinen må ikke anbringes på varme overflader eller direkte op ad en varm ovn, et varmeapparat, enheder eller lignende varmekilder. Hæld kun ristede kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, rå kaffe eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner dele. Varmefladerne kan indeholde restvarme efter brugen. Brug aldrig lunkent eller varmt vand til at fylde vandbeholderen. Brug kun koldt drikkevand uden brus. Skurepulver eller skrappe rengøringsmidler må ikke bruges til rengøring af maskinen. En blød klud fugtet med vand er tilstrækkelig. Afkalk maskinen jævnligt. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien! Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 C. Restvand i opvarmningssystemet kan fryse til og beskadige maskinen. Lad ikke vand stå i vandbeholderen, hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode. Vandet kan blive forurenet. Brug frisk vand, hver gang du bruger maskinen.

7 DANSK 7 Elektromagnetiske felter Dette husholdningsapparat er i overensstemmelse med alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter. Bortskaffelse Dette symbol på et produkt angiver, at produktet er dækket af EU-direktiv 2012/19/EU. Indhent venligst information om det lokale, separate indsamlingssystem til elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale bestemmelser og bortskaf ikke produktet som husholdningsaffald. En korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper med at beskytte miljø og personer mod eventuelle negative påvirkninger.

8 8 INSTALLATION Produktoversigt

9 DANSK 9 Generel beskrivelse 1. Knap til indstilling af kaffekværn 2. Kaffebønnebeholder 3. Låg til kaffebønnebeholder 4. Betjeningspanel 5. Kaffeudløb 6. Indikator for fuld drypbakke 7. Kopbakke 8. Drypbakke 9. Vandbeholder + låg 10. Skuffe til kafferester 11. Kaffeenhed 12. Skuffe til opsamling af kaffe 13. Inspektionslåge 14. Smørefedt til kaffeenhed - (ekstraudstyr) 15. Strømkabel 16. Beskyttelse af udløbsrør 17. Klassisk mælkeskummer (til varmt vand/damp) 18. Nøgle til indstilling af kaffekværnen 19. Prøvestrimmel til test af vandets hårdhed 20. Pensel til rengøring - (ekstraudstyr) 21. Stik til strømkabel 22. Afbryderkontakt 23. Afkalkningsmiddel - sælges separat 24. Bryggeknap til espresso 25. ON/OFF-knap 26. Bryggeknap til kaffe 27. Dampknap 28. Knap for varmt vand 29. Knap til afkalkning 30. Kontrollampe for vandmangel 31. Kontrollampe for tømning af skuffen til kafferester 32. Kontrollampe for kaffemangel 33. Generel advarselslampe 34. Kontrollampe afkalkningscyklus 35. Kontrollampe skyllecyklus

10 10 DANSK KLARGØRING Maskinens emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen til eventuel fremtidig transport. Installation af maskinen 1 Fjern maskinen fra emballagen. 2 For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinens sider som vist i figuren. 3 Åbn låget til vandbeholderen. 4 Tag vandbeholderen ud ved hjælp af håndtaget

11 DANSK 11 5 Skyl vandbeholderen med frisk vand. 6 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er helt indsat. Vigtigt: Vandbeholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade vandbeholderen og maskinen. 7 Åbn låget til kaffebønnebeholderen. 8 Hæld langsomt kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen. Bemærk: Hæld ikke for mange kaffebønner i kaffebønnebeholderen, da det kan forringe maskinens kværningsevne. Vigtigt: Hæld altid og kun hele kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, karamelkaffe, rå kaffebønner eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. 9 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen. 11 Sæt stikket i den modsatte ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 2

12 12 DANSK 12 Stil afbryderkontakten på "I". Knappen " " blinker. 13 For at tænde maskinen skal man blot trykke på knappen " ". FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede: 1) det er nødvendigt at foretage en påfyldning af kredsløbet; 2) maskinen vil udføre en skylle-/selvrensningscyklus; 3) du skal udføre en manuel skyllecyklus. Påfyldning af kredsløb Under denne proces løber det friske vand i det indvendige kredsløb, og maskinen opvarmes. Denne operation tager et par minutter. 1 Stil en beholder under den klassiske mælkeskummer. 2 Kontrollamperne og " " blinker samtidigt, og derefter oplyses knappen. Tryk på knappen for foretage en påfyldning af kredsløbet.

13 DANSK 13 3 Derefter varmer maskinen op: Knapperne og blinker samtidigt. Automatisk skylle-/selvrensningscyklus Efter endt opvarmningsfase udfører maskinen en automatisk skylle-/selvrensningscyklus med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne proces tager mindre end ét minut. 1 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den vandmængde, som løber ud. 2 Knapperne " " og " " blinker samtidigt. Vent, til cyklussen afslutter automatisk. 3 Når de ovenstående procedurer er udført, lyser knapperne " ", " ", " " og " " uden at blinke. Nu kan den manuelle skyllecyklus udføres.

14 14 DANSK Manuel skyllecyklus Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og frisk vand løber gennem vandkredsløbet. Denne operation tager et par minutter. 1 Stil en beholder under kaffeudløbet. 2 Kontrollér, at knapperne " ", " ", " " og " " lyser uden at blinke. 3 Tryk på knappen " ". Maskinen begynder at brygge kaffe. Vent, til brygningen er færdig, og tøm derefter beholderen. 4 Stil en beholder under den klassiske mælkeskummer.

15 DANSK 15 5 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. Knappen blinker under udløbet. 6 Lad alt vandet løbe ud. Kontrollampen lyser uden at blinke. Bemærk: Hvis du vil stoppe den manuelle skyllecyklus, tryk på knappen at fortsætte igen på knappen., og tryk for 7 Fyld vandbeholderen igen til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at brygge kaffe. Bemærk: Den automatiske skylle-/selvrensningscyklus starter, når maskinen har været i standby-tilstand eller har været slukket i mere end 15 minutter. Hvis du ikke har brugt maskinen i 2 eller flere uger skal du udføre en manuel skyllecyklus. Når cyklussen er afsluttet, kan du brygge en kaffe.

16 16 DANSK MÅLING OG PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden og for installation af "INTENZA+"-vandfilteret (se næste kapitel for flere oplysninger om vandfilteret). Følg nedenstående trin for at måle vandets hårdhed: 1 Sænk prøvestrimlen til test af vandets hårdhed (medfølger maskinen) ned i vandet i 1 sekund. Bemærk: Prøvestrimlen kan kun anvendes til en enkelt måling. 2 Vent et minut. 3 Kontrollér antallet af firkanter, der bliver røde, og referer til tabellen. Intenza Aroma System A B C Indstilling af vandets hårdhed i maskinen Bemærk: Tallene på prøvestrimlen til test af vandets hårdhed svarer til vandets hårdhed. Mere præcist: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på INTEN- ZA+ -vandfilteret (se næste kapitel). 1

17 INSTALLATION AF "INTENZA+"-VANDFILTERET DANSK 17 Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din kaffe en mere intens aroma. INTENZA+ vandfilter sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger. Vand er et fundamentalt element i kaffetilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. INTENZA+ -vandfilteret er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer dermed vandkvaliteten. 1 Fjern det lille, hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted. 2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. 3 Sæt INTENZA+ -vandfilteret på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret: A = blødt vand svarer til 1 eller 2 på prøvestrimlen B = hårdt vand (standard) svarer til 3 på prøvestrimlen C = meget hårdt vand svarer til 4 på prøvestrimlen

18 18 DANSK 4 Sæt INTENZA+ -vandfilteret i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt. 5 Fyld vandbeholderen med frisk vand, og sæt den i maskinen igen. 6 Kontrollér, at knapperne " ", " ", " " og " " lyser uden at blinke. 7 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. Knappen blinker under udløbet. 8 Lad al vandet i beholderen løbe ud. Kontrollampen lyser uden at blinke. 9 Fyld igen vandbeholderen med frisk vand, og sæt den i maskinen igen. 10 Når de ovenstående procedurer er udført, lyser knapperne " ", " ", " " og " " uden at blinke. Bemærk: Vandfiltret INTENZA+ -vandfilteret skal udskiftes efter to måneders brug.

19 INDSTILLINGER DANSK 19 Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe brygges. Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt og dens egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Maskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der gør det muligt at bruge alle typer kaffebønner, som fås i handlen, undtagen rå, karamelliserede og aromatiserede kaffebønner. Maskinen regulerer automatisk sig selv efter brygning af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket. Justering af den keramiske kaffekværn Keramiske kaffekværne sikrer altid en korrekt og perfekt kværning og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet. Denne teknologi bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver enkelt kop. Advarsel: Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen til indstilling af den keramiske kaffekværn. De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffekværningen til din personlige smag. Advarsel: Du kan kun justere kaffekværningsgraden, når maskinen kværner kaffebønner. 1 Sæt en kop under kaffeudløbet. Tryk på knappen for at brygge en espresso.

20 20 DANSK 2 Mens maskinen kværner kaffe, skal du trykke på og dreje knappen til indstilling af kaffekværnen inde i kaffebønnebeholderen et klik ad gangen. Brug den særlige nøgle til indstilling af kaffekværnen, som følger med. Du vil smage forskellen efter brygning af 2-3 kopper kaffe Indikationerne inde i kaffebønnebeholderen angiver den indstillede kværningsgrad. Det er muligt at indstille 5 kværningsgrader fra position 1 ( ), der giver en grov kværning - mildere smag, til position 2 ( ), for en fin kværning - stærkere smag. Hvis kaffen er vandet eller brygges langsomt, skal du ændre kaffekværnens indstilling. Indstilling af kaffeudløbet Kaffeudløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, du bruger. Flyt kaffeudløbet op eller ned med dine fingre for at indstille højden som vist i figuren.

21 DANSK 21 De anbefalede positioner er: Til brugen af små kopper; Til brugen af store kopper. Man kan også stille to kopper under kaffeudløbet for at brygge to kopper kaffe eller to kopper espresso samtidigt.

22 22 DANSK Indstilling af kaffemængde Maskinen gør det muligt at indstille den mængde kaffe der brygges, så den passer til ens smag og størrelsen på kopperne. Hver gang man trykker på knappen eller brygger maskinen en forindstillet mængde kaffe. Hver knap kan programmeres enkeltvis til specifikke indstillinger for kaffebrygning. Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer, hvordan knappen programmeres. 1 Sæt en kop under kaffeudløbet. 2 Tryk og hold knappen nede, indtil den begynder at blinke hurtigt. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand. Knappen blinker, mens programmeringscyklussen er i gang. Maskinen begynder at brygge kaffe. 3 Tryk på knappen så snart den ønskede mængde kaffe er nået. Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk på knappen løber den samme programmerede mængde espresso ud. Bemærk: Følg samme fremgangsmåde til programmering af knappen. Tryk på knappen for at stoppe brygningen når den ønskede mængde kaffe er nået.

23 BRYGNING AF ESPRESSO OG KAFFE DANSK 23 Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er signaleringer på betjeningspanelet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fyldte. Knapperne " ", " ", og " " lyser uden at blinke. 1 Sæt 1 eller 2 kopper under kaffeudløbet. 2 Tryk på knappen for en espresso eller knappen for en kaffe. 3 Tryk kun på den ønskede knap én gang for at tilberede 1 espresso eller 1 kaffe. Den knap, der trykkes ned, blinker langsomt. 4 For at brygge 2 kopper espresso eller kaffe, skal du trykke på den ønskede knap to gange efter hinanden. Den knap, der trykkes ned, blinker hurtigt to gange. Bemærk: I denne tilstand vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Brygning af to kopper espresso eller to kopper kaffe kræver to kværningscyklusser og to brygningscyklusser, som udføres automatisk af maskinen. 5 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 6 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Du kan stoppe kaffeudløbet før tid ved at trykke på den samme knap som tidligere.

24 24 DANSK SKUMNING AF MÆLK/BRYGNING AF EN CAPPUCINO Sådan skummer du mælk Advarsel: Fare for forbrændinger! Inden udløbet kan der sprøjte små mængder varmt vand ud. Den klassiske mælkeskummer kan blive meget varm. Undgå at røre ved den med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb. 1 Fyld 1/3 af en beholder med kold mælk. Bemærk: Når du tilbereder din cappuccino skal du bruge kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at sikre det optimale resultat. Der kan anvendes sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. Bemærk: Hvis du ønsker at lade damp løbe ud, når maskinen tændes eller efter brygning af kaffe, kan det være nødvendigt at lade vandet i vandkredsløbet løbe ud, inden du fortsætter. For at gøre dette, skal du trykke på knappen for at lade damp løbe ud i nogle få sekunder. Tryk derefter på knappen for at standse udløbet. Gå derefter til punkt 2. 2 Inden du lader damp løbe ud, skal du kontrollere, at maskinen er klar til brug, og at vandbeholderen er fuld. Knapperne " ", " ", og " " lyser uden at blinke. 3 Nedsænk den klassiske mælkeskummer i mælken.

25 DANSK 25 4 Tryk på knappen for at starte udløbet af damp. Knappen blinker. 5 Knappen blinker i den foropvarmningstid, som er nødvendig for maskinen. Når opvarmningsfasen er færdig, begynder udløbet af damp, og knappen blinker. 6 Skum mælk ved at udføre lette cirkelbevægelser med mælkebeholderen i op- og nedadgående retning. 7 Tryk på knappen for at standse udløbet af damp. Bemærk: Efter tryk på knappen vil det tage nogle sekunder, før maskinen standser udløbet af damp helt. Bemærk: Udløbet af damp standser efter 3 minutter. Tryk igen på knappen du skal bruge mere., hvis Vigtigt: Efter skumning af mælk skal man lade en lille mængde varmt vand løbe ud i en beholder. Tag den udvendige del af den klassiske mælkeskummer af, og vask den i lunkent vand. Bemærk: Du kan brygge en espresso eller lade varmt vand løbe ud lige efter udløbet af damp. Brygning af Cappuccino Hvis du vil tilberede en cappuccino, skal du stille en kop med mælkeskummet under kaffeudløbet og brygge en espresso.

26 26 DANSK UDLØB AF VARMT VAND Advarsel: Fare for forbrændinger! Inden udløbet kan der sprøjte små mængder varmt vand ud. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb. Inden du lader varmt vand løbe ud, skal du kontrollere, at maskinen er klar til brug, og at vandbeholderen er fuld. Knapperne " ", " ", og " " lyser uden at blinke. 1 Stil en beholder under den klassiske mælkeskummer. 2 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand; knappen blinker igennem hele forberedelses- og udløbsfasen. 3 Knappen blinker i den foropvarmningstid, som er nødvendig for maskinen. Når opvarmningsfasen er færdig, begynder varmt vand at løbe ud, og knappen blinker. 4 Hæld den ønskede mængde varmt vand op. For at stoppe udløbet af varmt vand skal du trykke på knappen.

27 DANSK 27 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Daglig rengøring af maskinen Vigtigt: En regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er grundlæggende for at forlænge maskinens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk! Dette kapitel beskriver i detaljer, hvilke operationer du skal udføre og hvor hyppigt. Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. Denne type reparation er IKKE dækket af garantien Bemærk: - Brug en blød, fugtig klud til at rengøre maskinen. - Kun kopbakken kan vaskes i opvaskemaskinen. Evt. andre komponenter skal vaskes i lunkent vand. - Nedsænk aldrig maskinen i vand. - Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen. - Tør ikke maskinen og/eller de tilhørende komponenter i mikroovn og/ eller i almindelig ovn. 1 Skuffen til kafferester og drypbakken skal tømmes og rengøres hver dag, mens maskinen er tændt. Yderligere vedligeholdelse af maskinen må kun ske med slukket maskine, der er frakoblet strømforsyningen. 2 Fjern skuffen til kafferester, og tøm den. 3 Tøm og vask drypbakken.

28 28 DANSK 1 4 Sæt skuffen til kafferester ind i drypbakken igen, og sæt drypbakken på plads i maskinen. 2 3 Bemærk: Tøm og vask også drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Daglig rengøring af vandbeholderen 1 Fjern det lille, hvide filter eller "INTENZA+"-vandfilteret (hvis installeret) fra vandbeholderen og vask den med frisk vand. 2 Sæt det lille, hvide filter eller INTENZA+ -vandfilteret på plads igen (hvis installeret) ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule. 3 Fyld vandbeholderen med frisk vand.

29 Daglig rengøring af den klassiske mælkeskummer DANSK 29 Af hygiejnemæssige årsager og for at sikre tilberedning af mælkeskum med den perfekt konsistens, er det vigtigt, at du renser den klassiske mælkeskummer efter hver brug. Efter skumning af mælk skal man lade en lille mængde varmt vand løbe ud i en beholder. Tag den udvendige del af den klassiske mælkeskummer af, og vask den i lunkent vand. Ugentlig rengøring af maskinen 1 Vask drypbakkens holder. Ugentlig rengøring af den klassiske mælkeskummer Den ugentlige rengøring er grundigere, fordi alle den klassiske mælkeskummers komponenter skal afmonteres. Rengøringen skal udføres på følgende måde: 1 Fjern den udvendige del af den klassiske mælkeskummer. Vask den i lunkent vand.

30 30 DANSK 2 Fjern den øverste del af den klassiske mælkeskummer fra damp-/ varmtvandsrøret. 3 Vask den øverste del af den klassiske mælkeskummer i frisk vand. 4 Rengør damp-/varmtvandsrøret på den klassiske mælkeskummer med en fugtig klud for at fjerne mælkerester. 5 Sæt den øverste del på plads i damp-/varmtvandsrøret (sørg for, at den er sat korrekt i). 6 Genmonter den udvendige del af den klassiske mælkeskummer. Ugentlig rengøring af kaffeenheden Kaffeenheden skal rengøres hver gang kaffebønnebeholderen er fyldt eller mindst en gang om ugen. 1 Sluk maskinen ved at trykke på knappen. Vent indtil knappen blinker og tag strømkablets stik ud. 1 2 Fjern drypbakken og skuffen til kafferester Åbn inspektionslågen.

31 DANSK 31 4 Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget. Træk den ud vandret uden at dreje den. 5 Gør kaffeudløbskanalen grundigt ren med skaftet på en ske eller et andet køkkenredskab med afrundet spids. 6 Fjern skuffen til opsamling af kaffe, og vask den grundigt. 7 Vask kaffeenheden grundigt med frisk, lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt. Vigtigt: Brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden. 8 Lad kaffeenheden lufttørre helt. 9 Rengør maskinen grundigt indvendigt med en blød klud opblødt i vand.

32 32 DANSK 10 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte fremgangsmåden som beskrevet i trin (11). 11 Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og de to referencemærker på siden af kaffeenheden er ud for hinanden. 12 Tryk hårdt ned på knappen "PUSH". 13 Sørg for, at låseklemmen til kaffeenheden er i korrekt position. Hvis den stadig vender nedad, skal den skubbes opad, indtil den låser korrekt på plads.

33 DANSK Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads i rummet, og sørg for, at den er placeret korrekt. Bemærk: Hvis skuffen til opsamling af kaffe ikke placeres korrekt, kan kaffeenheden muligvis ikke sættes i maskinen. 15 Sæt kaffeenheden tilbage i rummet, indtil den klikker på plads uden at trykke på knappen PUSH. 16 Sæt skuffen til kafferester med drypbakken på plads indvendigt i maskinen, og luk inspektionslågen.

34 34 DANSK Månedlig smøring af kaffeenheden Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Smørefedtet til kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger. Vigtigt: Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand og tørre som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden". 1 Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner. 2 Smør også skaftet.

35 DANSK 35 3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden ). 4 Sæt skuffen til kafferester i drypbakken, sæt derefter dem begge på plads indvendigt i maskinen, og luk inspektionslågen. Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen Rengør kaffebønnebeholderen med en fugtig klud en gang om måneden, når den er tom, for at fjerne kaffens olieholdige stoffer. Fyld derefter kaffebønnebeholderen med kaffebønner igen.

36 36 DANSK AFKALKNING Når knappen "CALC CLEAN" lyser uden at blinke, skal maskinen afkalkes. Afkalkningscyklussen tager ca. 30. minutter. Vigtigt: Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Advarsel: Brug kun Saecos afkalkningsmiddel. Dets formel er designet til at sikre maskinen en bedre ydeevne. Brugen af andre produkter kan beskadige maskinen og efterlade aflejringer i vandet. Saecos afkalkningsmiddel sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger. Advarsel: Undgå at drikke afkalkningsmidlet eller det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Eddike må ikke bruges som afkalkningsmiddel. Bemærk: Fjern ikke kaffeenheden under afkalkningen. Følg nedenstående vejledning for at udføre afkalkningscyklussen: Før afkalkning: 1 1 Tøm drypbakken og skuffen til kafferester. 3 2

37 DANSK 37 2 Fjern den klassiske mælkeskummer fra damp-/varmtvandsrøret. 3 Fjern vandbeholderen og fjern INTENZA+ -vandfilteret (hvis installeret) fra vandbeholderen, og udskift det med det lille, hvide originale filter. 4 Hæld al afkalkningsmidlet i vandbeholderen. 5 Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet CALC CLEAN, og sæt den i maskinen igen. 6 Stil en rummelig beholder (1,5 l) under både damp-/varmtvandsrøret og kaffeudløbet. 7 Tryk og hold knappen " " nede i mindst 3 sekunder for at starte afkalkningscyklussen. Knappen lyser uden at blinke. Knappen " " blinker, mens cyklussen er i gang.

38 38 DANSK 8 Kontrollampen " " lyser uden at blinke. Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud ved regelmæssige intervaller i omkring 20 minutter. Bemærk: Afkalkningscyklussen kan afbrydes ved tryk på knappen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller efterlade maskinen uden opsyn i kort tid. Tryk igen på knappen for at genoptage cyklussen. Under pausen blinker knappen. Under afkalkningscyklussen er knappen tændt konstant. 9 Når kontrollampen lyser uden at blinke, er vandbeholderen tom. 10 Skyl vandbeholderen, og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen Tøm drypbakken, og sæt den på plads. 2 3

39 DANSK Tøm beholderen, og sæt den på plads. 13 Kontrollampen lyser uden at blinke. Når knappen " " blinker, skal du trykke på den for at starte skyllecyklussen. Bemærk: Skyllecyklussen kan afbrydes ved tryk på knappen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller efterlade maskinen uden opsyn i kort tid. Tryk igen på knappen for at genoptage cyklussen. Under pausen blinker knappen. Under afkalkningscyklussen er knappen tændt konstant. 14 Når skyllecyklussen er slut, slukker knappen " ". 15 Maskinen varmer op og udfører den automatiske skyllecyklus. Knapperne " " og " " blinker samtidigt. Nu er afkalkningscyklussen fuldført. Vigtigt: Hvis den røde kontrollampe lyser uden at blinke og kontrollampen ikke slukkes, er vandbeholderen ikke fyldt til niveauet MAX for skyllecyklussen. Fyld vandbeholderen med frisk vand, og gentag proceduren fra punkt 13.

40 40 DANSK 16 Tøm den anvendte beholder Tøm drypbakken, og sæt den på plads Fjern det lille hvide filter, og sæt "INTENZA+"-vandfilteret på plads i vandbeholderen, hvis det er installeret. Skyl vandbeholderen, og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 19 Indsæt den klassiske mælkeskummer igen.

41 DANSK Når afkalkningscyklussen er afsluttet, skal kaffeenheden vaskes. For yderligere oplysninger henvises til kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenheden. 21 Maskinen er klar til brug. Knapperne " ", " ", og lyser uden at blinke.

42 42 DANSK AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN Når du har startet afkalkningscyklussen, skal du gennemføre den helt til afslutningen uden at slukke for maskinen. Hvis du går i stå under afkalkningscyklussen, kan du afslutte ved at trykke på ON/OFF-knappen. Hvis det sker skal du følge nedenstående trin. 1 Tøm og skyl vandbeholderen omhyggeligt, og fyld den derefter med frisk vand til niveauet MAX. 2 Sørg for at afbryderkontakten står på "I". 3 Tryk på knappen for at tænde maskinen. 4 Vent, indtil knapperne " ", " ", og " " lyser uden at blinke.

43 DANSK Tøm drypbakken, og sæt den på plads Tøm beholderen, og sæt den på plads. 7 Tryk på knappen, og lad 500 ml vand løbe ud. Knappen blinker. 8 For at stoppe udløbet af vand skal du trykke på knappen. Tøm beholderen. 9 Sæt beholderen under kaffeudløbet.

44 44 DANSK 10 Tryk på knappen for at brygge en kaffe. 11 Gentag punkt 9-10, og fortsæt til punkt Tøm beholderen. Maskinen er klar til brug. Bemærk: Hvis den orange kontrollampe maskinen snarest muligt. ikke slukker, skal du stadig afkalke

45 DANSK 45 BETJENINGSPANELETS ADVARSLER Advarselssignaler Maskinen udfører en af følgende procedurer: - Opvarmning - Automatisk skylning. Blinker Maskinen har brug for en påfyldning af kredsløbet. Tryk på knappen " ". Knappens slukkes, når der trykkes på den. Kontrollamperne " " og " " blinker, mens påfyldningen af kredsløbet foregår, og slukker, når påfyldningen er færdig. tændt uden at blinke " " og " " blinker Maskinen er klar til at brygge kaffe. Tændt uden at blinke Maskinen er ved at brygge en kop espresso. Blinker langsomt Maskinen er ved at brygge en kop kaffe. Blinker langsomt Maskinen er ved at brygge to kopper espresso. Blinker hurtigt dobbelt

46 46 DANSK Advarselssignaler Maskinen er ved at brygge to kopper kaffe. Blinker hurtigt dobbelt Maskinen programmerer den mængde espresso, der skal brygges. Blinker hurtigt Maskinen programmerer mængden af kaffe, der skal brygges. Blinker hurtigt Maskinen er i fasen for udløb af damp. Blinker langsomt Maskinen er i fasen for udløb af varmt vand. Blinker langsomt Fyld vandbeholderen. Tændt uden at blinke

47 DANSK 47 Advarselssignaler Sæt drypbakken med skuffen til kafferester helt ind i maskinen, og luk inspektionslågen. Tændt uden at blinke Kaffeenheden klargøres efter en reset af maskinen. Blinker hurtigt Indsæt kaffeenheden. Blinker langsomt Tøm skuffen til kafferester. Tændt uden at blinke Skuffen til kafferester er ikke sat i maskinen. Vent nogle sekunder, indtil kontrollampen " " slukker, og kontrollampen " " lyser uden at blinke. Sæt derefter skuffen til kafferester i, og luk inspektionslågen. Blinker Fyld kaffebønnebeholderen med kaffebønner, og genstart udløbscyklussen. Når bryggeknappen til det valgte produkt trykkes ind, slukkes kontrollampen. Det er muligt at lade damp og varmt vand løbe ud, når advarselsmeddelelsen vises. Tændt uden at blinke

48 48 DANSK Advarselssignaler Du skal afkalke maskinen. Følg den beskrevne vejledning i kapitlet "Afkalkning" i denne brugsanvisning. Tændt uden at blinke Bemærk, at hvis din maskine ikke afkalkes, holder den i sidste ende op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Din maskine er ude af drift. Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Gentag proceduren 2 eller 3 gange. Hvis maskinen ikke starter, skal du kontakte Philips hotline i dit land (kontaktoplysningerne findes i garantibeviset) Alle kontrollamper blinker samtidigt

49 FEJLFINDING DANSK 49 Dette kapitel opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen eller kontakte Philips hotline i dit land. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Fejl Årsager Løsninger Maskinen tænder ikke. Drypbakken bliver fyldt, også selv om der ikke tappes vand af maskinen. Kontrollampen vises hele tiden på displayet. Kaffen er ikke tilstrækkelig varm. Kaffen er ikke cremet (se bemærkning). Det er ikke muligt at tage kaffeenheden ud. Kaffeenheden kan ikke indsættes. Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen, eller afbryderkontakten står på "O". Somme tider tapper maskinen automatisk vand af til drypbakken i forbindelse med skylning af kredsløbene og for at sikre en optimal funktion. Skuffen til kafferester er tømt, mens maskinen var slukket. Kopperne er kolde. Blandingen er ikke egnet eller kaffen er ikke friskmalet eller kværnet for groft. Kaffeenheden er forkert placeret. Skuffen til kafferester er indsat. Kaffeenheden er ikke i udgangspositionen. Gearmotoren er ikke i korrekt position. Slut maskinen til strømforsyningen og stil afbryderkontakten på "I". Dette er normal adfærd for maskinen. Skuffen til kafferester skal altid tømmes, mens maskinen er tændt. Foropvarm kopperne med varmt vand. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet Justering af den keramiske kaffekværn. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling. Tag skuffen til kafferester ud, inden kaffeenheden tages ud. Sørg for at kaffeenheden er i udgangsposition, som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden". Indsæt drypbakken og skuffen til kafferester. Luk inspektionslågen. Tænd maskinen uden at indsætte kaffeenheden. Gearmotoren flytter tilbage til korrekt position. Sluk maskinen og indsæt kaffeenheden igen som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".

50 50 DANSK Fejl Årsager Løsninger Maskinen kværner kaffebønnerne, men kaffen brygges ikke (se bemærkning). Kaffen er for tynd (se bemærkning). Kaffen løber langsomt ud (se bemærkning). Der lækker kaffe fra kaffeudløbet. Der løber hverken varmt vand eller damp ud. Afkalkningscyklussen kan ikke gennemføres. Kaffeenheden er snavset. Kredsløbet er ikke påfyldt. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Kaffeudløbet er snavset. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Den keramiske kaffekværn er indstillet til grov kværning. Kaffen er for fint malet. Kredsløbet er ikke påfyldt. Kaffeenheden er snavset. Kaffeudløbet er tilstoppet. Hullet i damp-/varmtvandsrøret er tilstoppet. Du har sandsynligvis ikke brugt nok vand til skylning. Rengør kaffeenheden (se kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenheden ). Påfyld kredsløbet (se kapitlet Første gang maskinen tages i brug ). Bryg nogle få kopper kaffe som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System. Rengør kaffeudløbet. Bryg nogle få kopper kaffe som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System. Juster den keramiske kaffekværn til en finere kværning (se kapitlet "Justering af den keramiske kaffekværn"). Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet Justering af den keramiske kaffekværn. Påfyld kredsløbet (se kapitlet Første gang maskinen tages i brug ). Rengør kaffeenheden (se kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenheden ). Rengør kaffeudløbet og hullerne. Rengør hullet i damprøret med en nål. Før dette indgreb skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned. Tryk på ON/OFF-knappen og følg instruktionerne som beskrives i kapitlet Afbrydelse af afkalkningscyklussen. Bemærk: Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen er nyinstalleret. I dette tilfælde skal du vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System.

51 ENERGIBESPARELSE Standby DANSK 51 Den superautomatiske espressokaffemaskine fra Philips er designet til energibesparelse, som det fremgår af Klasse A-energimærket. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet. Hvis der er brygget et produkt, udfører maskinen en skyllecyklus. I standbytilstand er energiforbruget under 1Wh. Kontrollér, for at tænde maskinen, om afbryderkontakten bag på maskinen er i position "I". Tryk derefter på knappen for at afbryde udløbet. Hvis kedlen er kold, udfører maskinen en skyllecyklus.

52 52 DANSK TEKNISKE SPECIFIKATIONER Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske specifikationer. Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning Legemets materiale Se typeskiltet på indersiden af inspektionslågen Termoplast Mål (b x h x d) 215 x 330 x 429 mm / 8.5 x 13 x 16.9 Vægt 7 kg / 16 pund Strømkabellængde mm / Betjeningspanel Frontpanel Kopstørrelse Op til 152 mm / 6 Vandbeholder 1,8 liter / 60.8 oz - Udtagelig type Kapacitet på kaffebønnebeholder 250 g / 1 kop Kapacitet for skuffe til 15 kafferester Pumpetryk 15 bar Kedel Rustfri ståltype Sikkerhedsfunktioner Termosikring GARANTI OG SERVICE Garanti Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat. Service Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine. Hvis du ikke allerede har gjort det, bedes du venligst registrere dit køb på adressen På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning. Hvis du har brug for service eller support, bedes du venligst besøge Philips hjemmeside på adressen eller kontakte Philips hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen

53 BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE DANSK 53 Brug kun Saeco produkter til vedligeholdelse for rengøring og afkalkning. Du kan købe disse produkter i Philips' onlinebutik (hvis den er tilgængelig i dit land) på adressen fra din lokale forhandler eller hos de autoriserede servicecentre. Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips hotline i dit land. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Oversigt over produkter til vedligeholdelse - Afkalkningsmiddel CA INTENZA+-vandfilterpatron CA Smørefedt HD5061

54 54 DANSK - Vedligeholdelsessæt CA Pensel til rengørring HD5084

55

56 11 11 Rev.01 del DA Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere