Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk"

Transkript

1 Dok.nr.: Revideret den Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Jupiter ID: Næste inspektion af rentvandstank: Ikke relevant Produceret/distribueret i 2017: / m 3 178/183 m 3 /dag Kvalitetssikring indført på vandværk (> m 3 /år): Vandbehandling: Rentvandstank: Analyselaboratorium: Eurofins Miljø Kontrol: Gruppe A-parametre (antal A prøver) + kontrol på ledningsnettet (antal F-prøver) Gruppe B-parametre (antal B-prøver) Kontrol på vandværket (antal E-prøver) Prøvetagningsadresser Udtagningssted: Forbrugers taphane Forbrugers taphane Afgang vandværk Prøvetagningsadresserne skal ændres År / Kvartal 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt over tid, således at det sikres, at hele forsyningsområdet er dækket ind inden for en årrække Prøvetagningsadresser med potentielt ringere vandkvalitet (fx yderst i ledningsnettet og i sommerhusområder) skal indgå i kontrolprogrammet Andre parametre: Strontium og aggressivt kuldioxid. Parametre der kan undlades: Side 1 af 8

2 Dok.nr.: Revideret den Kontrol: År / DGU nr.: 2018 Boringskontrol (antal C prøver) DGU nr Boringskontrol (antal C prøver) DGU nr Boringskontrol (antal C prøver) DGU nr X 2020 X 2021 X 2022 Andre parametre: Parametre der kan undlades: Strontium. Nitrat hvert 2. år med start i Dichlorprop hver år. Strontium. Strontium. Kontrol ved brud/renoveringsarbejde (som F-prøve) Ledningsnettet efter renoveringsarbejde, brud, mv. Efter behov Kontrolprøver A Gruppe A parametre B Gruppe B parametre C Boringskontrol D Radioaktivitetsindikatorer E Kontrol ved afgang vandværk F Kontrol på ledningsnettet Side 2 af 8

3 Bilag 2 Kontrolprøver og prøvetagningssteder Drikkevandsbekendtgørelsen indeholder lister med de parametre, som indgår i de første fire typer kontrolprøver (A, B, C og D). Miljøstyrelsens vejledning indeholder lister over de parametre, som bør indgår i kontrol ved afgang vandværk (E) og kontrol på ledningsnettet (F). Prøver hos forbrugerne (kontrolprøve A og B) Hovedparten af prøverne skal fremover udtages ved forbrugernes taphane, f.eks. inde i køkkenet på en privat adresse eller hos en virksomhed. Disse prøver må ikke udtages i brønde på ledningsnettet. Prøverne skal udtages som First flush, dvs. at vandet kun har løbet kortvarigt, inden prøven udtages. Formålet er, at prøven derved viser kvaliteten af det vand, som forbrugerne anvender. Prøvetagningsstederne hos forbrugerne skal fordeles, så de er repræsentative for hele ledningsnettet, herunder også de yderste forbrugere. A Gruppe A parametre Af nedenstående liste fremgår de parametre, der skal kontrolleres. Parametrene er fastsat ud fra bekendtgørelsens bilag 5 1. De skal kontrolleres i overensstemmelse med den Prøven skal udtages ved forbrugernes taphane, før vandet har løbet i længere tid (uden flush). Prøvetagningen er beskrevet nærmere i Miljøstyrelsens manual for prøvetagning af drikkevand 2. Hovedbestanddele Medtages Bemærkninger Farve, Turbiditet, Lugt, Smag, ph, Ledningsevne Jern (Fe) total Nitrit (NO - 2 ) Medtages kun under gruppe A-parametre, hvis ammonium i sidste prøve overstiger 0,05 mg/l. Mikrobiologiske parametre Medtages Bemærkninger Coliforme bakterier Escherichia coli (E. coli) Kimtal ved 22 C 1 Bekendtgørelse 1147 af 24. oktober 2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 2 Miljøstyrelsens manual for prøvetagning fra oktober /8

4 B Gruppe B parametre Af nedenstående liste fremgår de parametre, der skal kontrolleres. Parametrene er fastsat ud fra bekendtgørelsens bilag 5. De skal kontrolleres i overensstemmelse med den Prøven skal udtages ved forbrugernes taphane, før vandet har løbet i længere tid (uden flush). Prøvetagningen er beskrevet nærmere i Miljøstyrelsens manual for prøvetagning af drikkevand. *Kontrollen af pesticider og nedbrydningsprodukter kan flyttes fra forbrugerens taphane til afgang vandværk, idet der for pesticider og nedbrydningsprodukter ikke vil ske nogen negativ ændring af den målte værdi af de pågældende parametre frem til og med forbrugerens taphane. Hovedbestanddele Medtages Bemærkninger Temperatur, NVOC (C), Natrium (Na), total, Ammonium (NH4+), Mangan (Mn), total, Chlorid (Cl-), Sulfat (SO42-), Nitrat (NO3-), Nitrit (NO2- ), Fluorid (F-) Mikrobiologiske parametre Medtages Bemærkninger Enterokokker Clostridium perfringens, herunder sporer Der indvindes ikke fra overfladevand. Uorganiske sporstoffer Medtages Bemærkninger Aluminium (Al), Antimon (Sb), Arsen (As), Bly (Pb), Bor (B), Cadmium (Cd), Cobolt (Co), Chrom (Cr), Cyanid (CN - ), Kobber (Cu) Kviksølv (Hg), Nikkel (Ni), Selen (Se), Zink (Zn) Sølv (Ag) Kvalitetsparameter gælder inden for de forsyningsområder, hvor vand produceres eller distribueres fra anlæg, hvor der anvendes sølv til desinfektion. Organiske mikroforureninger Medtages Bemærkninger Halogenholdige omdannelsesprodukter (Chlorit, Chlorat, Sum af Chlorit og Chlorat, Bromat) Chlorphenoler (Pentachlorphenol) Materiale Monomerer Kvalitetsparameter gælder inden for de forsyningsområder, hvor vand produceres eller distribueres fra anlæg, der desinficerer vandet med chlor, ozon eller lignende stærkt iltende stoffer. 4/8

5 (Acrylamid, Epichlorhydrin, Vinylchlorid) Opløsningsmidler - chlorholdige (Flygtige organiske chlorforbindelser, Sum af organiske chlorforbindelser) Trihalomethaner, Sum Olieprodukter (Benzen) PAH-forbindelser (Benz(a)pyren, Fluoranthen, Sum af benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren) Perfluorerede alkylsyreforbindelser (PFASforbindelser) Alle pesticider og nedbrydningsprodukter jf. gældende drikkevandsbekendtgørelse* Kvalitetskrav gælder kun inden for de forsyningsområder, hvor vand produceres eller distribueres fra anlæg, der desinficerer vandet med chlorforbindelser. C Boringskontrol Vandværker, som indvinder mindst m 3 /år, skal have foretaget boringskontrol på deres boringer. Formålet er at kende kvaliteten af råvandet og en evt. udvikling i denne, så der kan foretages den korrekte vandbehandling på vandværket. Af nedenstående liste fremgår de parametre, der skal kontrolleres ved boringskontrol. Parametrene er fastsat ud fra bekendtgørelsens bilag 8. De skal kontrolleres i overensstemmelse med den Prøven skal udtages som beskrevet i Miljøstyrelsens manual for prøvetagning af drikkevand. Hovedbestanddele Medtages Bemærkninger Temperatur, ph, Ledningsevne, NVOC (C), Natrium (Na), total, Ammonium (NH 4+ ), Jern (Fe), total Mangan (Mn), total Chlorid (Cl - ), Sulfat (SO4 2- ), Nitrat (NO 3- ), Nitrit (NO 2- ), Fluorid (F - ), Calcium, Magnesium Kalium, Bicarbonat, Ilt, Aggresivt kuldioxid, Phosphor, Total Svovlbrinte Kontrolleres kun når der er mistanke om tilstedeværelse af svovlbrinte eller hvis 5/8

6 Methan nitratindholdet er under 3 mg/l. Kontrolleres kun når der er mistanke om tilstedeværelse af methan eller hvis nitratindholdet er under 3 mg/l. Uorganiske sporstoffer Medtages Bemærkninger Aluminium (Al) Medtages kun, hvis ph under 6. Arsen (As), Bor (B), Cobolt (Co), Nikkel (Ni), Barium, Total Strontium, Total Kontrolleres kun ved indvinding i områder med skrivekridt. Organiske mikroforureninger Medtages Bemærkninger Alle pesticider og nedbrydningsprodukter jf. gældende drikkevandsbekendtgørelse D Radioaktivitetsindikatorer Af nedenstående liste fremgår de parametre, der skal kontrolleres. Parametrene er fastsat ud fra bekendtgørelsens bilag 1 b. De skal kontrolleres i overensstemmelse med den Radioaktivitetsparametre skal ikke kontrolleres, hvis indvindingen er mindre end 100 m 3 /dag, eller hvis der ikke er risiko for radioaktivitet. Prøven skal udtages ved forbrugernes taphane, før vandet har løbet i længere tid (uden flush). Prøvetagningen er beskrevet nærmere i Miljøstyrelsens manual for prøvetagning af drikkevand. Radioaktivitetsindikatorer Medtages Bemærkninger Radon, Tritium, Total indikativ dosis Der er ikke mistanke om tilstedeværelse af radioaktive stoffer. E Kontrol ved afgang vandværk Der skal udtages prøver fra afgang vandværk. Formålet er at kontrollere, om driften på vandværket fungerer korrekt, f.eks. beluftning og filtre, men også den hygiejniske tilstand af anlægget og rentvandstanke. Af nedenstående liste fremgår de parametre, der skal kontrolleres. Parametrene er udvalgt ud fra Vejledningens bilag E 3. De skal kontrolleres i overensstemmelse med den 3 Miljøstyrelsens vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Udkast ) 6/8

7 Prøven skal udtages fra afgang vandværk efter, at vandet har løbet i længere tid (med flush). Prøvetagningen er beskrevet nærmere i Miljøstyrelsens manual for prøvetagning af drikkevand. Hovedbestanddele Medtages Bemærkninger Temperatur, ph, Ledningsevne, Hårdhed, NVOC (C) Ammonium (NH 4+ ), Jern (Fe), total, Mangan (Mn), total, Nitrat (NO 3- ), Nitrit (NO 2 - ), Ilt Aggressivt kuldioxid Svovlbrinte Methan Kontrolleres kun, hvis det er fundet i boringskontrol Kontrolleres kun, hvis det er fundet i boringskontrol Kontrolleres kun, hvis det er fundet i boringskontrol Mikrobiologiske parametre Medtages Bemærkninger Coliforme bakterier, Escherichia coli (E. coli), Kimtal ved 22 C, Enterokokker Clostridium perfringens, herunder sporer Der indvindes ikke fra overfladevand. Uorganiske sporstoffer Medtages Bemærkninger Arsen (As), Nikkel (Ni) Strontium, Total Kontrolleres kun, hvis det er fundet i boringskontrol F Kontrol på ledningsnettet Der skal tages prøver på ledningsnettet for at sikre, at der ikke sker forurening af vandet undervejs til forbrugerne. Prøverne kan udtages ved f.eks. en kontrolhane på ledningsnettet, men det anbefales at prøven udtages som såkaldte Flush prøver hos forbrugerne. Dvs. at prøverne udtages, når vandet har løbet i minutter og må antages ikke at være påvirket af forbrugerens jordledning. Vandværket kan derved bruge disse prøver til sammenligning i tilfælde af en evt. overskridelse i en prøve udtaget hos en forbruger og kan således fastlægge, om forsyningen har ansvaret for en evt. forurening. Herved er det muligt med det samme at vurdere, om kilden til forureningen skal findes hos forbrugeren eller på ledningsnettet. Af nedenstående liste fremgår de parametre, der skal kontrolleres. Parametrene er udvalgt ud fra Vejledningen, se i øvrigt bilag 3. De skal kontrolleres i overensstemmelse med den 7/8

8 Prøven skal udtages på ledningsnettet ved forbrugernes taphane efter, at vandet har løbet i længere tid (med flush). Prøvetagningen er beskrevet nærmere i Miljøstyrelsens manual for prøvetagning af drikkevand. Mikrobiologiske parametre Medtages Bemærkninger Coliforme bakterier Escherichia coli (E. coli) Kimtal ved 22 C Kontrol ved brud, renoveringsarbejder m.v. Kontrol af vandets mikrobiologiske kvalitet i forbindelse med gennemførelse af et renoveringsarbejde på indvindingsanlægget, i ledningsnettet eller ved brud på rør og anlæg og lignende er ikke muligt i et kontrolprogram at angive med et konkret tidspunkt, prøvetagningssted eller kontrolhyppighed på forhånd, men vandværket har pligt til at dokumentere vandkvaliteten ved at udføre kontrolmålinger i disse situationer. Kontrolmålinger skal som minimum udføres som F-prøver. 8/8

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk Kontrolprogram Ryegaard Vandværk 208-2022 Ryegaard Vandværk Jupiter nr. 04220 Produceret m³ 207: 5.063 Produceret m³ pr. dag: 4 Prøvested Analysepakke 208 209 2020 202 2022 Taphane hos forbruger Gruppe

Læs mere

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk Kontrolprogram 208-2022 Jupiter nr. 04684 Produceret m³ 207: 4.336 Produceret m³ pr. dag: 39 Prøvested Analysepakke 208 208 209 209 Taphane hos forbruger Gruppe A maj-juni Sept-nov maj-juni Sept-nov Taphane

Læs mere

Kontrolplan 2018 til 2022 for Lille Næstved vandværk

Kontrolplan 2018 til 2022 for Lille Næstved vandværk Kontrolplan 2018 til 2022 for Lille Næstved vandværk Prøvetagningsplanen beskriver den regelmæssige kontrol med vandets kvalitet, som udføres i henhold til Miljøog Energiministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Sdr. Saltum Vandværk A.M.B.A. Kontrolprogram

Sdr. Saltum Vandværk A.M.B.A. Kontrolprogram Sdr. Saltum Vandværk A.M.B.A. Kontrolprogram 2019-2022 Indhold GENERELLE MÅL...3 KONTROLPROGRAM...4 Analysepakker...4 Indberetningsforpligtigelse...4 Analysekalender...5 Analyseadresser og kontaktinfo...6

Læs mere

Forslag til nyt kontrolprogram

Forslag til nyt kontrolprogram Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg joo@viborg.dk Vandværk med daglig Indvindingsmængde Mellem 100-1000 m3 Forslag til nyt kontrolprogram for mellemstore vandværker - gennemsnitligt produktion mellem

Læs mere

Kontrolprogram. Eriksborg Vandværk Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker

Kontrolprogram. Eriksborg Vandværk Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker Eriksborg Vandværk Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål... 3

Læs mere

Kontrolprogram. Gjerlev Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Gjerlev Vandværk A.m.b.a Gjerlev Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål...

Læs mere

Kontrolprogram. Sødring - Udbyhøj Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Sødring - Udbyhøj Vandværk A.m.b.a Sødring - Udbyhøj Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle

Læs mere

Kousted Vandværk. Kontrolprogram Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1]

Kousted Vandværk. Kontrolprogram Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] Kousted Vandværk Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål... 3 3

Læs mere

Kontrolprogram. Slyngborg Vandværk Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker

Kontrolprogram. Slyngborg Vandværk Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker Slyngborg Vandværk Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål... 3

Læs mere

Arentsminde Vandværk a.m.b.a. Kontrolprogram

Arentsminde Vandværk a.m.b.a. Kontrolprogram Arentsminde Vandværk a.m.b.a. Kontrolprogram 2019-2022 - 1 - Indhold GENERELLE MÅL...3 KONTROLPROGRAM...4 Indberetningsforpligtigelse...4 Analysekalender...5 Analyseadresser og kontaktinfo...6 RISIKOVURDERING...7-2

Læs mere

Kontrolprogram. Hvidsten Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Hvidsten Vandværk A.m.b.a Hvidsten Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål...

Læs mere

Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Indhold VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 3 GENERELLE MÅL... 3 KONTROLPROGRAM... 4 Analysepakker... 4 Indberetningsforpligtigelse... 4 Analysekalender...

Læs mere

Torup Vandværk. Kontrolprogram Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1]

Torup Vandværk. Kontrolprogram Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] Torup Vandværk Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål... 3 3 Kontrolprogram...

Læs mere

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Virksomhedsoplysninger Møllehøj Vandværk A.m.b.a. Egernvænget 7 4070 Kr. Hyllinge Telefon: 25686596 Hjemmeside: www.moellehoejvandvaerk.dk E-mail: formand.vand@gmail.com

Læs mere

Drastrup Mark Vandværk Kontrolprogram

Drastrup Mark Vandværk Kontrolprogram Drastrup Mark Vandværk Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål...

Læs mere

Kontrolprogram. Udbyneder Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Udbyneder Vandværk A.m.b.a Udbyneder Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle

Læs mere

Virring Vandværk. Kontrolprogram Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1]

Virring Vandværk. Kontrolprogram Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] Virring Vandværk Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål... 3 3

Læs mere

Kontrolprogram. Sønderbæk Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Sønderbæk Vandværk A.m.b.a Sønderbæk Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle

Læs mere

Drikkevandskontrol Hvordan har vi grebet det an i Roskilde? Glennie Olsen Miljø & Byggesag, By, Kultur & Miljø

Drikkevandskontrol Hvordan har vi grebet det an i Roskilde? Glennie Olsen Miljø & Byggesag, By, Kultur & Miljø Drikkevandskontrol Hvordan har vi grebet det an i Roskilde? Glennie Olsen Miljø & Byggesag, By, Kultur & Miljø Disposition Step 1: Realistisk målsætning Step 2: involvering af vandværkerne Step 3: Udarbejdelse

Læs mere

Kontrolprogram. Stolsbjerg Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Stolsbjerg Vandværk A.m.b.a Stolsbjerg Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] Indhold Indhold... 2 1 Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Kontrolprogram. Albæk Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Albæk Vandværk A.m.b.a Albæk Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål...

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Hvorslev Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Hvorslev Vandværk for perioden 30. maj 208 Hvorslev Vandværk v/ Oluf Schaltz Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 70-2007-807 Dokument nr. 70-208-0678 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Hvorslev Vandværk for perioden

Læs mere

Kontrolprogram. Fløjstrup Vandværk A.M.B.A

Kontrolprogram. Fløjstrup Vandværk A.M.B.A Fløjstrup Vandværk A.M.B.A Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål...

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Vitten Vandværk amba for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Vitten Vandværk amba for perioden Vitten Vandværk amba V/ Klaus H. Pedersen 25. maj 2018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-2000 Dokument nr. 710-2018-103360 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Vitten Vandværk

Læs mere

Væth Vandværk. Kontrolprogram Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1]

Væth Vandværk. Kontrolprogram Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] Væth Vandværk Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål... 3 3 Kontrolprogram...

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Bøstrup Vandværk - Bøstrupvej for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Bøstrup Vandværk - Bøstrupvej for perioden Bøstrup Vandværk - Bøstrupvej v/ John Nielsen 30. maj 2018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-43054 Dokument nr. 710-2018-110628 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Bøstrup

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Rigtrup Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Rigtrup Vandværk for perioden 18. maj 2018 Rigtrup Vandværk v/ Egon Rolle Sørensen Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-2442 Dokument nr. 710-2018-97857 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Rigtrup Vandværk

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Lading Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Lading Vandværk for perioden 8. maj 208 Lading Vandværk v/ Olav Basse Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 70-2007-755 Dokument nr. 70-208-97700 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Lading Vandværk for perioden 208-2023.

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Markvang Vandværk AMBA for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Markvang Vandværk AMBA for perioden Markvang Vandværk AMBA v/ Anders Sørensen 3. maj 208 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 70-2007-2974 Dokument nr. 70-208-9783 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Markvang Vandværk AMBA

Læs mere

Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker

Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker Vorup Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker Sætninger med rød skrift er noget vandværkerne skal

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Aptrup Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Aptrup Vandværk for perioden Aptrup Vandværk V/ Erik Jakobsen 30. april 2018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2008-193 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Aptrup Vandværk for perioden 2018-2023. Dokument nr.

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Farre By Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Farre By Vandværk for perioden Farre By Vandværk v/bo Lindhard Kamronn 30. maj 2018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-14414 Dokument nr. 710-2018-111067 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Farre By Vandværk

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Enslev Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Enslev Vandværk for perioden Enslev Vandværk v/ Jesper Marienlund Winther 30. maj 2018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-1802 Dokument nr. 710-2018-110936 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Enslev Vandværk

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Lyngå Vestre Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Lyngå Vestre Vandværk for perioden Lyngå Vestre Vandværk V/Troels Lindgren 18. maj 2018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-12127 Dokument nr. 710-2018-97821 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Lyngå Vestre Vandværk

Læs mere

Strandlund Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Strandlund Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Strandlund Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Indhold VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 3 GENERELLE MÅL... 4 KONTROLPROGRAM... 5 Analysepakker... 5 Indberetningsforpligtigelse... 5 Analysekalender... 6

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Toustrup St. Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Toustrup St. Vandværk for perioden Toustrup St. Vandværk V/ Bent Fjord 30. maj 2018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-14392 Kontrolplan Dokument nr. 710-2018-110577 Hermed fremsendes kontrolplan for Toustrup St. Vandværk

Læs mere

I er selv ansvarlige for at oplysninger om analysehyppighed og analyseparametre i de enkelte pakker videregives til jeres analysefirma.

I er selv ansvarlige for at oplysninger om analysehyppighed og analyseparametre i de enkelte pakker videregives til jeres analysefirma. Bøstrup Vandværk - Hammelvej 268A v/ John Nielsen 30. maj 2018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-43054 Dokument nr. 710-2018-110646 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Bøstrup

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Voldum Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Voldum Vandværk for perioden Voldum Vandværk v/ Jesper Lystlund 25. maj 208 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 70-2007-2455 Kontrolplan Dokument nr. 70-208-03406 Hermed fremsendes kontrolplan for Voldum Vandværk for perioden

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Gerning Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Gerning Vandværk for perioden 1. juni 2018 Gerning Vandværk v/ Hans Erik Sørensen Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-1950 Kontrolplan Dokument nr. 710-2018-97295 Hermed fremsendes kontrolplan for Gerning Vandværk

Læs mere

CENTER NATUR OG MILJØ

CENTER NATUR OG MILJØ 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for ikke-almene vandforsyningsanlæg (administrationsgrundlag). 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Foldby Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Foldby Vandværk for perioden Foldby Vandværk v/ Søren Pedersen 3. maj 2018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Foldby Vandværk for perioden 2018-2023. Sagsnr. 710-2007-12085 Dokument nr.

Læs mere

Kastbjerg Vandværk I/S. Kontrolprogram

Kastbjerg Vandværk I/S. Kontrolprogram Kastbjerg Vandværk I/S. Kontrolprogram 2018-2023 [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål... 3 3 Kontrolprogram... 4 3.1 Analysepakker... 4 3.2 Analysekalender... 4 3.3 Analyseadresser og kontaktinformation...

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for I/S Vellev Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for I/S Vellev Vandværk for perioden 25. maj 208 I/S Vellev Vandværk v/ Hans Peter Andersen Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 70-2007-297 Kontrolplan Dokument nr. 70-208-97649 Hermed fremsendes kontrolplan for I/S Vellev Vandværk

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Ulstrup Vandværk A.M.B.A for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Ulstrup Vandværk A.M.B.A for perioden Ulstrup Vandværk A.M.B.A v/ Tom Larsen 25. maj 208 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 70-2007-057 Dokument nr. 70-208-03265 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Ulstrup Vandværk A.M.B.A

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Hadsten Vandværk - Lyngå Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Hadsten Vandværk - Lyngå Vandværk for perioden 30. maj 2018 Hadsten Vandværk - Lyngå Vandværk Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-34702 Dokument nr. 710-2018-111089 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Hadsten Vandværk - Lyngå

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Grundfør Vandværk I/S for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Grundfør Vandværk I/S for perioden Grundfør Vandværk I/S v/ Buller Jelsgaard 18. maj 2018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-1967 Dokument nr. 710-2018-97404 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Grundfør Vandværk

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk a.m.b.a. for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk a.m.b.a. for perioden Thorsø Vandværk a.m.b.a. for Kildeplads Tungelundsvej og Kildeplads Elmevej og Møllevej V/ Svend Thestrup 30. maj 208 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 70-2007-0656 Dokument nr. 70-208-0772 Kontrolplan

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Hammel Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Hammel Vandværk for perioden Hammel Vandværk 18. maj 018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-007-433 Kontrolplan Dokument nr. 710-018-10895 Hermed fremsendes kontrolplan for Hammel Vandværk for perioden 018-03. I er selv

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Sandby Vandværk I/S for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Sandby Vandværk I/S for perioden Sandby Vandværk I/S v/ Jørn Petersen Postadresse: Favrskov Kommune Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 18. maj 2018 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Voldby Vandværk AMBA for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Voldby Vandværk AMBA for perioden 25. maj 2018 Voldby Vandværk AMBA v/ Lars Søgaard Andersen Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-2437 Kontrolplan Dokument nr. 710-2018-103381 Hermed fremsendes kontrolplan for Voldby Vandværk

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Hinnerup Vandværk amba for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Hinnerup Vandværk amba for perioden Hinnerup Vandværk amba V/Bjarne Wiese 1. juni 018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-007-1809 Dokument nr. 710-018-108944 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Hinnerup Vandværk amba

Læs mere

Ejby Strand Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram. Version 3.0, marts

Ejby Strand Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram. Version 3.0, marts Ejby Strand Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Version 3.0, marts 2018 2018-2022 Indhold VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 3 GENERELLE MÅL... 3 KONTROLPROGRAM... 5 Analysepakker... 5 Indberetningsforpligtigelse...

Læs mere

Temaaften i SDV I sa I ma m rbejde me m d Van Va d n r d å r d å e d t e 1

Temaaften i SDV I sa I ma m rbejde me m d Van Va d n r d å r d å e d t e 1 Temaaften i SDV 21.08.18 I samarbejde med Vandrådet 1 Program Værktøjer til at opnå et godt fagligt samarbejde i bestyrelsen og grundlaget for lokalt samarbejde - mest mulig indflydelse på vandværkets

Læs mere

Kontrolprogram. Sdr. Borup Vandværk I/S

Kontrolprogram. Sdr. Borup Vandværk I/S Sdr. Borup Vandværk I/S Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål...

Læs mere

Vinstrup Vandværk. Kontrolprogram Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1]

Vinstrup Vandværk. Kontrolprogram Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] Vinstrup Vandværk Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål... 3 3

Læs mere

Kontrolprogram. Langå Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Langå Vandværk A.m.b.a Langå Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål...

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Hadsten Vandværk - kildeplads Granvej, Bavnehøjvej og Selling for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Hadsten Vandværk - kildeplads Granvej, Bavnehøjvej og Selling for perioden Hadsten Vandværk - kildeplads Granvej, Bavnehøjvej og Selling 30. maj 208 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 70-2007-2 Kontrolplan Dokument nr. 70-208-49 Hermed fremsendes kontrolplan for Hadsten

Læs mere

Kontrolprogram. Dalbyneder Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Dalbyneder Vandværk A.m.b.a Dalbyneder Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: AR-18-CA-00704770-01 EUDKVE-00704770 Prøvested: Verup Vandværk - DGU 204.293 - / 4303000401 DGU-nr: 204.293 Råvand - Kontrol org. mikroforureninger Prøveudtagning: kl. 09:30 Analyseperiode: - 25.08.2018

Læs mere

Attrup Vandværk. Kontrolprogram

Attrup Vandværk. Kontrolprogram Attrup Vandværk Kontrolprogram 2018-2022 Indhold GENERELLE MÅL...3 KONTROLPROGRAM...4 Analysepakker...4 Indberetningsforpligtigelse...4 Analysekalender...5 Analyseadresser og kontaktinfo...5 Analysepakkeparametre...7

Læs mere

Kontrolprogram. Stevnstrup Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Stevnstrup Vandværk A.m.b.a Stevnstrup Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle

Læs mere

Forslag til Kontrolprogram

Forslag til Kontrolprogram Asferg Vandværk A.m.b.a. Forslag til Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker 1 Virksomhedsoplysninger... 2 2 Generelle

Læs mere

Kontrolprogram. Råsted Centralvandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Råsted Centralvandværk A.m.b.a Råsted Centralvandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle

Læs mere

Skovsgaard Vandværk A.M.B.A. Kontrolprogram

Skovsgaard Vandværk A.M.B.A. Kontrolprogram Skovsgaard Vandværk A.M.B.A Kontrolprogram 2018-2022 Indhold GENERELLE MÅL...2 KONTROLPROGRAM...3 Analysepakker...3 Indberetningsforpligtigelse...3 Analysekalender...4 Analyseparametre som jf. risikovurderingen

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

Kontrolprogram. Dronningborg Vandværk f.m.b.a

Kontrolprogram. Dronningborg Vandværk f.m.b.a Dronningborg Vandværk f.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle

Læs mere

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (03+08+09) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20170202/005 22. april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag,

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Borgmester Andersens Vej 26-28, Sønderborg Erhvervsskole, Prøve ID: Hane i køkken Udtaget: 26.03.2019 kl. 8.50 Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1068: 2018, Gruppe A Kunde:,, Prøvenr.: 30342/19 FELTMÅLINGER:

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Kontrolprogram. Dalbyover Vandværk Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker

Kontrolprogram. Dalbyover Vandværk Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker Dalbyover Vandværk Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål... 3

Læs mere

Biersted Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Biersted Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Biersted Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Indhold GENERELLE MÅL...3 KONTROLPROGRAM...4 Analysepakker...4 Indberetningsforpligtigelse...4 Analysekalender...5 Analyseparametre som jf. risikovurderingen

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20160205/012 16. februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet

Læs mere

Sandmosens Ny Vandværk amba. Kontrolprogram

Sandmosens Ny Vandværk amba. Kontrolprogram Sandmosens Ny Vandværk amba Kontrolprogram 2018-2022 Indhold GENERELLE MÅL...2 KONTROLPROGRAM...3 Analysepakker...3 Indberetningsforpligtigelse...3 Analysekalender...4 Analyseparametre som jf. risikovurderingen

Læs mere

Aabybro Vand A.m.b.a. Kærvejværket. Kontrolprogram

Aabybro Vand A.m.b.a. Kærvejværket. Kontrolprogram Aabybro Vand A.m.b.a. Kærvejværket Kontrolprogram 2018-2022 Indhold GENERELLE MÅL...3 KONTROLPROGRAM...4 Analysepakker...4 Indberetningsforpligtigelse...4 Analysekalender...5 Analyseadresser og kontaktinfo...6

Læs mere

Svinkløv Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Svinkløv Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Svinkløv Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Indhold GENERELLE MÅL...2 KONTROLPROGRAM...3 Analysepakker...3 Indberetningsforpligtigelse...3 Analysekalender...4 Analyseparametre som jf. risikovurderingen

Læs mere

Parameter Omfanget af boringskontrollen, A- og B-parametre skal altid følge den gældende bekendtgørelse.

Parameter Omfanget af boringskontrollen, A- og B-parametre skal altid følge den gældende bekendtgørelse. ØRRITSLEV VANDVÆRK CVR: 53808018 v/ Leif Bo Christensen Teknik, Erhverv og Kultur Natur og Miljø 22. januar 2019 Sagsnummer S2019-36 Afgørelse om nyt kontrolprogram for Ørritslev Vandværk Med hjemmel i

Læs mere

Kontrolprogram. IS Mellerup Vandværk Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker

Kontrolprogram. IS Mellerup Vandværk Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker IS Mellerup Vandværk Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål...

Læs mere

DATO Version Udarbejdet af ACCEPT VV Godkendt Tilsyn DATO Note Odsherred iflg. BEK og udkast vejl.

DATO Version Udarbejdet af ACCEPT VV Godkendt Tilsyn DATO Note Odsherred iflg. BEK og udkast vejl. DATO Version Udarbejdet af ACCEPT VV Godkendt Tilsyn DATO Note 08-11-18 1 Odsherred iflg. BEK. 1147 og udkast vejl. Forbrugers Taphane januar februar marts april maj juni juli august september oktober

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon:

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: Prøvested: Parkvej 1, Prøve ID: Personalestue, køkkenhane Udtaget: 22.03.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Prøvenr.: 21413/13 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang

Læs mere

Hyppighedsberegning Minimum Vandværkets egenkontrol

Hyppighedsberegning Minimum Vandværkets egenkontrol Stamoplysninger Anlæg: Asserbo By Vandværk Jupiter-ID: 83227 anlægsnummer: - beliggenhedsadresse: Elverdalen 3, 3300 Frederiksværk kontaktperson: Kim Snekkerup adresse: Elverdalen 3, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Blokhus Vand A.m.b.a. Kontrolprogram

Blokhus Vand A.m.b.a. Kontrolprogram Blokhus Vand A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Indhold GENERELLE MÅL...4 KONTROLPROGRAM...5 Analysepakker...5 Indberetningsforpligtigelse...5 Analysekalender...6 Analyseadresser og kontaktinfo...7 Analyseparametre

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden Godthåb Vandværk v/ Erik Brøndum 1. juni 2018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-49957 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden 2018-2023. Dokument

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Helge Christensen Slåenvej 11 4735 Mern Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Kontrolprogram. Kristrup Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Kristrup Vandværk A.m.b.a Kristrup Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål...

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Coliforme bakterier Kimtal ved 22 C

Coliforme bakterier Kimtal ved 22 C Gruppe A-parametre Mikrobiologiske parametre Escherichia coli (E. coli) Tilstandsparametre Hovedbestanddele Coliforme bakterier Kimtal ved 22 C Smag Lugt Farve Turbiditet ph Ledningsevne Jern (Fe), total

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 2 VANDKVALITET 2.1 Procesidentifikation Vand bruges under forskellige forhold i bryggerier til forskellige formål. Dette dokument beskriver, hvilke krav der (med hensyn til lovgivning og proces) bør stilles

Læs mere

Gøttrup Klim Enges Vandværk. Kontrolprogram

Gøttrup Klim Enges Vandværk. Kontrolprogram Gøttrup Klim Enges Vandværk Kontrolprogram 2018-2022 Indhold GENERELLE MÅL...2 KONTROLPROGRAM...3 Analysepakker...3 Indberetningsforpligtigelse...3 Analysekalender...4 Analyseparametre som jf. risikovurderingen

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Forsyning Helsingør-Vand A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Att.: Jørgen Winkel Svendsen Udskrevet: 29-01-2019 Version: 1 Modtaget: 15-01-2019 Påbegyndt: 15-01-2019 Ordrenr.: 484336 Sagsnavn Espergærde

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Herslev Vandværk I/S. Kontrolprogram

Herslev Vandværk I/S. Kontrolprogram Herslev Vandværk I/S Kontrolprogram 2018-2022 Indhold VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...3 GENERELLE MÅL...4 KONTROLPROGRAM...5 Analysepakker... 5 Indberetningsforpligtigelse...5 Analysekalender...6 Prøveudtagningsadresser...6

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Farvetal, Pt.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.2 σ) Escherichia

Læs mere

Parameter Omfanget af boringskontrollen, A- og B-parametre skal altid følge den gældende bekendtgørelse.

Parameter Omfanget af boringskontrollen, A- og B-parametre skal altid følge den gældende bekendtgørelse. Nr. Nærå- Ringe Vandværk CVR: 37057851 v/ Kaj Lund Teknik, Erhverv og Kultur Natur og Miljø 18. marts 2019 Sagsnummer S2018-24672 Afgørelse om nyt kontrolprogram for Nr. Nærå- Ringe Vandværk Med hjemmel

Læs mere

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbruger, taphane - 78473 - / 4713000499T Krogsvej 27, Prøveudtagning: kl. 12:20 Analyseperiode: - 30.09.2019 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.12 FNU 1 0.0 DS/EN

Læs mere

Kontrolprogram. Gassum Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Gassum Vandværk A.m.b.a Gassum Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2023 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål...

Læs mere