En vej til flere og billigere energibesparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vej til flere og billigere energibesparelser"

Transkript

1 En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M4: Rundspørge blandt købere af tørretumblere December 008

2 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse, NIRAS, RUC og 4-Fact Kontakt: Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 0 København K, Danmark December 008

3 Teknisk bilag Forord Dette dokument er en af flere tekniske bilagsrapporter til en evaluering er udført for Energistyrelsen med baggrund i aftalen mellem regeringen og S, DF, R og SF af 0. juni 005 om den fremtidige energispareindsats og aftalen af. februar 008 mellem regeringen og S, DF, SF, R og NA om den danske energipolitik i årene I 005-aftalen blev det fastlagt, at der i 008 skal gennemføres en samlet vurdering af den danske energispareindsats og de opnåde resultater med henblik på at sikre, at virkemidlerne er tilstrækkelige og organiseringen af indsatsen er effektiv i forhold til de aftalte mål. Og i energiaftalen fra februar 008 blev det præciseret, at den samlede evaluering af energibesparelsesindsatsen skal gennemføres inden udgangen af 008 og forelægges til drøftelse mellem parterne i aftalen senest. februar 009. Energistyrelsen udbød den 3. marts 008 evalueringsprojektet, og et konsortium bestående af Ea Energianalyse, Niras, Institut for Samfund og Globalisering (RUC) og 4-fact blev valgt til at gennemføre opgaven. Det konkrete grundlag for projektet er konsortiets projektbeskrivelse af. april 008. Arbejdet har været forankret i en styregruppe og endvidere har Koordinationsudvalget for energibesparelser og en række øvrige interessenter bidraget med information og kommentarer. I styregruppen deltog Peder Andersen, Økonomisk institut, Københavns Universitet, Lars J Nilsson, Environmental and Energy s Studies, Lund University, Olaf Rieper, AKF samt Peter Bach og Renato Ezban, Energistyrelsen. Ud over nærværende tekniske bilagsrapport forligger der en række af andre tekniske bilag, som tilsammen dokumenterer de gennemførte analyser, som ligger til grund for evalueringens hovedrapport og bilagsrapport. Den foreliggende rapport er forfattet på engelsk af hensyn til arbejdsprocessen, da hovedforfatteren er udenlandsk.

4 Teknisk bilag Indhold Undersøgelsens formål og fokus... 5 Dataindsamling... 5 Stikprøve... 5 Spørgeramme... 6 Betydningsfulde parametre Resultater... 7 Udbuddet... 7 Efterspørgslen... 8 Brugen af informationskilder... 0 Prioritering af energibesparelser... Bilag Råliste til stikprøve Bilag Spørgeramme og frekvenstabeller En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

5 Teknisk bilag Undersøgelsens formål og fokus Det overordnede formål med denne empiriindsamling har været at belyse i hvor høj grad energibesparelser indgår i private forbrugeres overvejelser omkring køb af tørretumblere og hvor disse i denne forbindelse søger information omkring energirigtig adfærd og indkøb. Energimærkning af apparater er ikke en ny spareaktivitet og f.eks. markedet for kolde hvidevarer har udviklet sig således at energirigtige produkter udgør en meget stor andel af udbuddet og forbrugerne vælger i høj grad energirigtige produkter, hvis muligt. Men der er andre grupper af husholdningsapparater, hvor markedet endnu ikke har samme udbud og efterspørgsel af energirigtige produkter, heriblandt tørretumblere. Energimærkning af tørretumblere lev indført i 00. Elsparefonden har eksisteret siden 996 og g har til formål at fremme elbesparelser i husholdninger og den offentlige sektor i overensstemmelse med samfundsøkonomiske og miljømæssige målsætninger. Elsparefonden har forholdsvis vide rammer til at vælge aktiviteter. Elsparefonden udfører en række af aktiviteter, der tilsammen søger aktivt at påvirke både udbuds- og efterspørgselsside. Den første aktivitet indenfor hvidevarer fandt sted i 999 og var rettet mod både kolde hvidevarer (køl/frys) og tørretumblere. Aktiviteten omfattede en informationskampagne, tilskud til kick-start af aktiviteter (500 kr. pr produkt) og aftaler med forhandlere om prissikring af omfattede hvidevarer. Elsparefondens produktlister på deres hjemmeside (tidligere hjemmesiden ) omfatter således også tørretumblere, omend udvalget kun består af 6 produkter. Til illustration af nogle af de problematikker, man står overfor i forbindelse med apparatmærkning, har vi derfor valg at fokusere på salget af tørretumblere. Dataindsamling Stikprøve Hvidevarekæden Punkt har leveret en liste deres seneste salg af tørretumblere, hvorfra vi har udtaget en stikprøve på ca. 75, således at der indgår en passende mængde af kunder, der har valgt et energirigtigt produkt (energimærke A) og et mere almindeligt produkt (energimærke B, C eller D). Elgiganten blev også kontaktet dog uden resultat. Præmissen er, at disse to store kæder repræsenteret tilsammen en meget stor del af det samlede tørretumbler salg i Danmark og deres kunder er repræsentative for en gennemsnitsdansker. Punkt er en Danmarks største butikskæde med 0 butikker fordelt over hele landet plus webbaseret produktsalg. Eftersom Elsparefondens produktlister blandt andet er egnet som middel til profilering af små leverandører, kan den måde, som stikprøven er udvalgt på, have en let bias til ulempe for Elsparefonden. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

6 Teknisk bilag En oversigt over udvælgelsesprocessen er givet i tabellen nedenunder. Der er i bearbejdningen af de indhentede svar ikke taget højde for en eventuel skævvridning som følge af frafaldet. Tabel : Udvælgelsesprocessen. A- mærke B- mærke C- mærke Råliste D- mærke Kommentar Nægtere/ingen kontakt Respondent udtaler at de ikke har købt tørretumbler Gennemførte interviews Der er gennemført telefoninterviews over en to-ugers periode, nemlig uge (slut november - start december) 008. Spørgeramme Spørgerammen indeholder 33 lukkede og åbne spørgsmål og kan findes i Bilag. Der er spurgt til den nye anskaffelse, den gamle tørretumbler, anvendelsen, kendskab til information om og hjælp til at finde energirigtige tørretumblere (herunder også Elsparefondens Klub000) og baggrundsdata. Betydningsfulde parametre Vi havde inden interviewene en formodning om, at visse parametre måske ville kunne have en betydning for svarudfaldet. Vi har derfor i interviewrunden og den efterfølgende databehandling undersøgt følgende parametre: Respondentens alder Formodningen er at ældre måske ikke anvender internet så aktivt som yngre, men til gengæld aktivt bruger tørresnoren. Elsparefondens Klub000 Udtryk for en særlig prioritering af bæredygtighed og/eller energieffektivitet. Hvorvidt der er børn i husstanden. Adgang til fælles tørretumblere eller andre tørre muligheder. Hvorvidt køber er køber for at erstatte et eksisterende apparat. Kendskab og brug af Elsparefondens Klub000. Niveauet i husstandens gennemsnitlige indtægt. Ganske kort er konklusionen, at vi ikke har kunnet påvise signifikante sammenhænge mellem de belyste emner og så disse udvalgte parametre, blandt andet på grund af det der i nogle 6 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

7 Teknisk bilag tilfælde er et meget begrænset antal observationer. Dette skal forstås således at der kan være sammenhænge men disse kan ikke påvise ud fra det foreliggende materiale. 3 Resultater Udbuddet Tørretumblere energimærkes efter en skala, der spænder fra A-G. Nedenstående Tabel Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser det tilladte energiforbrug indenfor de 7 mærkningsniveauer for hhv. aftrækstørretumblere og kondenserende tørretumblere. De to produkttyper er forskellige teknisk set i og med at der ikke er behov for luftaftræk til de kondenserende tørretumblere. Kondenstørretumblere forbruger således typisk mere strøm per kg tøj end aftrækstørretumblere. Det kan undre, at man har valgt at definere to forskellige sæt af mærkningsniveauer i stedet for et samlet sæt for begge typer af tørretumblere, når hensigten med mærkningen er at informere kunderne om energiforbruget, og de to produkter egentlig opfylder samme behov nemlig tørring af tøj. Tabel : Energiforbrugsintervaller for hvert af de syv mærkningsniveauer a. Energiforbrug (kwh/kg tøj) Niveau Aftræks Kondens A Mindre end eller lig 0,5 Mindre end eller lig 0,55 B ]0,5-0,59] ]0,55-04] C ]0,59-07] ]04-0,73] D ]07-0,75] ]0,73-0,8] E ]0,75-0,83] ]0,8-0,9] F ]0,83-0,9] ]0,9-,00] G Større end 0,9 Større end,00 Brancheorganisationen FEHA registrerer ikke salget opgjort på energimærke modsat tilfældet med de kolde hårde hvidevarer. Som nævnt indeholder Elsparefondens produktliste over tørretumblere kun indeholder af 6 produkter. Ser man på udbuddet i butikker og på nettet, findes der typisk ikke produkter under niveau D og antallet af A-mærkede modeller er ret begrænset. Set fra et forbrugersynspunkt lader det således til, at der kun er energimæssigt gode produkter at vælge imellem. a Bekendtgørelse nr. 39 af 7. maj 00 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende tørretumblere til husholdningsbrug. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 7

8 Teknisk bilag Noget tyder på, at det for tørretumbleres vedkommende kunne være relevant at øge kravene for de enkelte mærkningsniveauer, således at markedsudbuddet fremstår mere differentieret. Ideelt set bør mærkningen strammes på EU niveau, men går det for langsomt må nationale alternativer tage midlertidigt over som fx Elsparefondens sparemærke. Punkt tilbyder. december 008 på deres hjemmeside aftræksprodukter til kr. (alle C) og 7 kondensprodukter til kr. ( A, 9 B, 7 C). Typisk tilbyder forhandlerne desuden midlertidige rabatter på kr. Elsparefondens liste indeholder 6 A- produkter og til kr. Prisforskellen på et A-produkt og så de øvrige tilgængelige produkter kan altså let udgøre en faktor. Efterspørgslen Årsagerne angivet til købet er typisk, at det eksisterende apparat er brudt sammen eller udtjent (53), at respondenten er træt af at bruge tørresnor (4), manglende plads til lufttørring (0) eller at respondenten er flyttet eller blevet skilt (3). En stor andel af de gamle tumblere bliver smidt ud (50%), mens 6% bliver genbrugt (og forbruget forsvinder således ikke) og % afhentet af leverandøren af den nye maskine. Rundspørgen viser interessant nok, at kunderne tilsyneladende overvurderer, hvilket energimærke deres nykøbte produkt har (se Figur nedenfor). Blandt de respondenter, som ifølge butiksoplysningerne har købt et B-mærket produkt, tror 36%, at de har købt et A-mærket produkt. Dog er det sådan, at jo mere energirigtigt kunden har valgt, jo mere bevidste er de om det købte produkts energimærke. Figur : Tørretumbler købernes indtryk af energimærket på deres apparat sammenholdt med det faktiske energimærke. 70% 60% 50% 40% 30% 0% A B C D 0% 0% A-butik B-butik C-butik D-butik 8 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

9 Teknisk bilag En rundspørge blandt 73 købere af tørretumblere hos Punkt viser, at ca. halvdelen af køberne ser på energiforbruget, når de skal vælge produkt, men selv de, der prioriterer energibesparelse og energimærke højt, vælger ikke mere energirigtige produkter end de øvrige købere. Det lader altså til, at en eventuel interesse i energibesparelser er i hård konkurrence med den store prisforskel. Desuden vurderes det, at den kendsgerning, at alle tilgængelige produkter findes i den bedre halvdel af energimærkeskalaen, forleder køberne til at tro, at de har handlet energirigtigt. Dette er betænkeligt, eftersom bestanden er voksende, på trods af at størstedelen af køberne har adgang til andre former for tørring af deres vasketøj. Vores rundspørge antyder, at ca. halvdelen af de adspurgte købere er førstegangskøbere og at 6% af de gamle tørretumblere forbliver i anvendelse, idet de bliver genbrugt. Statistiske data for udviklingen i salget er sammenholdt med udviklingen i tørretumblerbestanden i Figur. Beregningen er baseret på tal fra FEHA, Danmarks Statistik og Elmodel Bolig. Figur : Indekseret udvikling i salg og bestand af tørretumblere. 50% 40% 30% 0% 0% 00% 90% Salg,.000 stk, indeks 00 Bestand,.000 stk, indeks 00 Desuden er der både ifølge rundspørgen og salgsstatistik fra FEHA en tendens til, at flere og flere vælger kondenstumblere (se nedenstående Figur 3). Dette er uheldigt, da kondenstumblere forbruger mere per kg tøj end aftrækstumblere. Dog viser et hurtigt kig på det webbaserede udbud, at de mest energirigtige modeller (A) primært udvikles blandt de kondenserende og dette vil kunne begrænse forbrugsstigningen noget. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 9

10 Teknisk bilag Figur 3: Udviklingen i salget af tørretumblere Salg i.000 stk, aftræks, FEHA Salg i.000 stk, kondenserende, FEHA Her er altså et relativt nyt og voksende slutforbrug, som kunne helt undgås ved brug af andre tørremuligheder og som kunne have gavn af en bedre promovering af de mest energirigtige produkter. Brugen af informationskilder Kun 8% har søgt information eller hjælp i forbindelse med købet. Blandt disse angiver, 60% butikkerne som informationskilde og 44% internettet. Svaret Internettet kan vel omfatte bl.a. Elsparefondens hjemmeside. Adspurgt direkte om, hvorvidt de har anvendt Elsparefondens hjemmeside (tidligere hvidevarepriser.dk) i forbindelse med det aktuelle køb, svarer % ja (svarende til respondenter). Tretten af disse fandt informationen på hjemmesiden ret nyttig eller meget nyttig. På spørgsmålet om på hvilken måde oplysningerne påvirkede de brugeres valg af tørretumbler berettede 6, at det hjalp dem til at beslutte præcist, hvilken model de skulle vælge. Adspurgt hvor man kan få information og hjælp til at finde energirigtige tørretumblere (og ikke hvad de faktisk har benyttet i forbindelse med det aktuelle køb) svarer 9% elselskaberne og 5% Energitjenesten. Blandt de adspurgte kender 7 Elsparefondens Klub000, svarende til 6%. Dog er kun en enkelt medlem og mener ikke at det har betydet ændret adfærd. 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

11 Teknisk bilag Kunderne søger efter oplysninger om energiforbrug og -mærke på lige fod med kvalitet/funktion og pris. Prioritering af energibesparelser Rundspørgen viser, at energiforbruget for omkring halvdelen af kundernes vedkommende indgår blandt valgkriterierne. På en skala fra -5, hvor 5 er meget vigtigt, finder 63% af de adspurgte det meget vigtigt (skalatrin 5) at spare på energien og 87% svarer 4-5. Der er ingen signifikant forskel imellem de forskellige trin af vigtighed og så frekvensen for brug af tørretumbler og frekvensen for brug af tørresnor (se Tabel 3), men noget kunne dog tyde på, at de energibevidste bruger begge dele lidt mindre. Tabel 3: Fordeling af svarene på spørgsmålet om hvor mange gange om måneden bruger du/i tørretumbler / andre tørringsmuligheder. Tørretumbler Tørresnor eller lignende 5% fraktil 4 50% fraktil % fraktil 4 5 Der er 39%, der kan huske at have set en TV-reklame for brug af tørresnor i stedet for tørretumbler. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

12 Teknisk bilag Bilag Råliste til stikprøve A-mærke produkt findes på Elsparefondens hjemmeside Energimærke Hits Hits per mærke A B C D Varenummer Produktmodel AEG35800 AEG TUMBLER C AEG37840 AEG TUMBLER C C AEG56640 AEG TUMBLER C C AEG65470 AEG TUMBLER C C AEG73470 AEG TUMBLER C C AEG73570 AEG TUMBLER C C AEG75470 AEG TUMBLER B AEGTN95470 AEG TUMBLER ENERGI A A SNEAEG59840 AEG T RRETUMBLER A T7 ASKO-V LUND T7 TUMBLER HV C T7C ASKO-V LUND T7C TUMBLER HV C T793 ASKO-V LUND T793C TUMBLER RF B T793W ASKO-V LUND T793W TUMBLER B TRKE9097 BAUKN.KOND.TUMBL TRKE9097 B SNETRKK7870 BAUKNECHT T RRETUMBLER TRKK787 C TRAK633 BAUKNECHT TRAK633 TUMBLER C C TRAK6447 BAUKNECHT TRAK6447 TUMBLER C TRAS605 BAUKNECHT TRAS605 TUMBLER C C TRAS606 BAUKNECHT TRAS606 TUMBLER C TRK6468 BAUKNECHT TRK6468 TUMBLER C TRKK7737 BAUKNECHT TRKK7737 TUMBLER B TRKK7858EX BAUKNECHT TRKK7858EX TUMBLER C TRKK7867 BAUKNECHT TRKK7867EX TUMBLER B WTE8400SK BOSCH WTE8400SK TUMBLER C WTE8630 BOSCH WTE8630SN TUMBLER B WTV7400DN BOSCH WTV7400DN TUMBLER C EDC350 ELECTROLUX EDC350 TUMBLER D EDC6650 ELECTROLUX EDC6650 TUMBLER C D7335 GORENJE D7335 TUMBLER B WT74 *GORENJE WT74 TUMBLER C HNC480 HOOVER HNC480 TUMBLER KL.C C HNC780BT HOOVER HNC780BT TUMBLER B VHC79XT HOOVER VHC79XT HV TUMBLER B VHV380 HOOVER VHV380 TUMBLER C IS60 INDESIT IS60VSK TUMBLER C IS6CSK INDESIT IS6CSK TUMBLER C IS70C INDESIT IS70CSK TUMBLER C ISL70CSK INDESIT ISL70CSK TUMBLER C C XXLIS6CSK INDESIT T R IS6CSK C T84 MIELE T84 TUMBLER LOTUSHVID C T94C MIELE T94C TUMBLER LOTUSHVID B T4805CMEDIC MIELE T4805C TUMBLER SKR T B T7634 MIELE T7634 TUMBLER HV C T7644C MIELE T7644C TUMBLER HV B T7734 MIELE T7734 TUMBLER C T7744C MIELE T7744C TUMBLER SOFTC. HV B T8303 MIELE T8303 TUMBLER SOFTCARE C T840 MIELE T840C TUMBLER LIGE SOFT B T8403C MIELE T8403C TUMBLER SKR SOFT C T84 MIELE T84C TUMBLER LIGE B T863C MIELE T863C TUMBLER SKR T B T8685C MIELE T8685C TUMBLER B WT34V00DN SIEMENS WT34V00DN TUMBLER C WT44E0SNP SIEMENS WT44E0SN TUMBLER C WT46E30DN SIEMENS WT46E30DN TUMBLER B WT46E370SN SIEMENS WT46E370SN TUMBLER B B WT46W570DN SIEMENS WT46W570DN TUMBLER A ZTB70 ZANUSSI ZTB70 TUMBLER C C ZTE70 ZANUSSI ZTE70 TUMBLER C % 33% 6% 0% En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

13 Teknisk bilag Bilag Spørgeramme og frekvenstabeller SPØRGESKEMA TØRRETUMBLERUNDERSØGELSE En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 3

14 Teknisk bilag November En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

15 Teknisk bilag. Vi har fået oplyst, at I/du har anskaffet en tørretumbler indenfor det sidste år. Er det korrekt? Sæt et kryds. Hvis der svares 'nej', afsluttes interviewet. Spring til slut. Havde I/du også tørretumbler før dette køb? Sæt et kryds. Inkluder 0-3. Hvorfor købte I/du en tørretumbler? Sæt et kryds. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Har ikke plads nok til at tørre tøj Var træt af at bruge tørresnor Den gamle tørretumbler var brudt sammen Den gamle tørretumbler var udtjent Den gamle tørretumbler støjede for meget Den gamle tørretumbler havde for stort energiforbrug 6 Som led i renovering af rum Andet, uddyb: 7 8 Ved ikke 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

16 Teknisk bilag 4. Hvilket mærke har den tørretumbler, du har købt? (LÆS IKKE HØJT! Ifølge vores oplysninger har respondenten købt en tørretumbler af mærket [[bg_db_tekst]]. Hvis ikke det er korrekt, så noter ændringerne) Hvis det er korrekt, så lad feltet være tomt. Er det ikke korrekt, så skriv information om producent, type og størrelse i feltet. 5. Hvilke kriterier tog I/du i betragtning i forbindelse med købet af den nye tørretumbler? Sæt gerne flere krydser. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Der kan dog gives eksempler fra listen. Design Kvalitet og funktioner (fx tørretumblers levetid, timer-ur) Kondenstumbler vs aftrækstumbler Kapacitet / størrelse Lydniveau Energiforbrug Energimærke Prisen Andet Ved ikke 6 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

17 Teknisk bilag 6. Hvilket energimærke har tørretumbleren? Sæt kun et kryds. Uhjulpet - svarkategorierne skal ikke læses op. A B C D E F G Andet Ved ikke 0 7. På en skala fra til 5, hvor er slet ikke vigtigt og 5 er meget vigtigt,hvor vigtigt finder du, det er at spare på energien? Sæt et kryds. (Slet ikke vigtigt) (Meget vigtigt) 5 Ved ikke 0 8. Kan du huske at have set en TV-reklame for brug af tørresnor i stedet for tørretumbler? Sæt et kryds. inkluder spm 9 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 7

18 Teknisk bilag 9. Kan du nævne, hvad TV-reklamen ellers handlede om fx afsender eller særlige råd? 0. Hvilket mærke, model og størrelse var den gamle tørretumbler? Hvis respondenten ikke ved det, så lad felterne stå tomme. Mærke (producentnavn): Model (kondenstumbler eller aftrækstumbler): Kapacitiet/størrelse (antal liter):. Hvad har I gjort med den gamle tørretumbler? Uhjulpet - svarkategorierne læses ikke højt. Har givet/solgt den videre til andre Har smidt den ud Andet, hvilket: 3 Ved ikke 0. Cirka hvor gammel var den gamle tørretumbler? Hvis respondenten ikke vil komme med et bud, så lad feltet stå tomt. Antal år: 8 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

19 Teknisk bilag 3. Hvor mange gange per måned anvender du den nye tørretumbler? Hvis respondenten ikke er startet med at anvende tørretumbleren, så angiv hvor mange gange, de forventer at anvende tørretumbleren. Antal gange pr. måned 4. Hvor mange gange per måned tørrer I tøj på tørresnor (eller på anden måde tørrer tøj uden brug af tørretumbler)? Hvis respondenten ikke er startet med at anvende tørretumbleren, så angiv hvor ofte respondenten forventer at hænge tøj til tørre på tørresnor (eller på anden måde tørre tøj uden brug af tørretumbler)? Antal gange pr. måned 5. Søgte I/du hjælp eller information om mulighederne i forbindelse med købet af jeres nye tørretumbler? Sæt et kryds. Inkluder 6-8 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 9

20 Teknisk bilag 6. Hvor søgte du/i information om tørretumblere i forbindelse med det køb, vi taler om? Sæt gerne flere krydser. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskaber Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Energirådgiver, uddyb hvorfra: Familie og bekendte Internettet Andet, hvilket: Ved ikke 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

21 Teknisk bilag 7. Indenfor hvilke områder eftersøgte I/du information? Sæt gerne flere krydser. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Der kan dog gives eksempler fra listen. Design Kvalitet og funktioner (fx tørretumblers levetid eller timer-ur) Kondenstumbler /Aftrækstumbler Kapacitet / størrelse Lydniveau Energiforbrug Energimærke Prisen Andet Ved ikke 8. Hvor tilfreds var du med den information og hjælp, I/du fik? Sæt et kryds. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

22 Teknisk bilag 9. Har I/du brugt Elsparefondens hjemmeside (tidligere hvidevarepriser.dk) i forbindelse med dette køb? Sæt et kryds. Inkluder 0- Ved ikke 0 0. Hvilke oplysninger fandt I/du på hjemmesiden? Frit svar:. På en skala fra til 5, hvor er slet ikke nyttige og 5 er meget nyttige, hvor nyttige var oplysningerne? Sæt et kryds. (Slet ikke nyttige) (Meget nyttige) 5 Ved ikke 0. Påvirkede oplysningerne jeres/dit valg?, på hvilken måde? Ved ikke 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

23 Teknisk bilag 3. Hvor, mener du, man kan få information om og hjælp til at finde energirigtige tørretumblere? Sæt gerne flere krydser. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskaber Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Energirådgiver, uddyb hvorfra: Familie og bekendte Internettet Andet, hvilket: Ved ikke 4. Kender du Elsparefondens Klub000? Sæt et kryds. Ved ikke 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 3

24 Teknisk bilag 5. Er du medlem af Elsparefondens Klub000? Sæt et kryds. inkluder 6 Ved ikke 0 6. Har medlemskabet betydet, at du har ændret adfærd?, på hvilken måde? Ved ikke 0 7. Har du/i adgang til have, altan, baggård, kælder eller loft, hvor der er mulighed for at tørre tøj? Sæt et kryds. 8. Har du/i adgang til fælles tørretumblere? Sæt et kryds. 9. Hvor gammel er du? Angiv alder: 30. Hvor mange voksne og hvor mange børn (under 8 år) er der i husholdningen? Antal voksne (8 år og derover): Antal børn (under 8 år): 4 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

25 Teknisk bilag 3. Hvad er husstandens årlige indkomst før skat? Sæt et kryds. Under om året kr. om året kr. om året kr. om året kr. om året kr. eller mere om året 6 Ønsker ikke at oplyse Ved ikke 99 0 Du er nu igennem alle spørgsmål. Mange tak for din hjælp! En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

26 Table calls ,3 9, 9,0 7,0 00,0 66,7 3,4,0 00,0 66,7 98,0 00,0 comment Jævnt utilfredse med maskinens kvalitet. De blev lovet en holdbar og god kvalitetsmaskine, men den har ikke fungeret i måneder, selvom montøren har været der 3 gange. Montøren er nu bestilt igen. kunne ikke besvare hvor mange gange de brugte tøretumleren da de ikke har sat den op endnu. optaget x Respondenten giver udtryk for ikke at kunne finde oplysninger om hvad forskellen er på A, A+ og A++ på ElspareFondens hjemmeside. Desuden vil respondenten gerne hvis man kunne finde ud af hvor meget energi det koster at fremstille maskinen mere miljøvenli ældre dame, hun havde fået sin søn til at finde en tørretumbler for sig, så det var lidt begrænset hvad hun vidste , 00,0 comment Jævnt utilfredse med maskinens kvalitet. De blev lovet en holdbar og god kvalitetsmaskine, men den har ikke fungeret i måneder, selvom montøren har været der 3 gange. Montøren er nu bestilt igen. kunne ikke besvare hvor mange gange de brugte tøretumleren da de ikke har sat den op endnu. optaget x Respondenten giver udtryk for ikke at kunne finde oplysninger om hvad forskellen er på A, A+ og A++ på ElspareFondens hjemmeside. Desuden vil respondenten gerne hvis man kunne finde ud af hvor meget energi det koster at fremstille maskinen mere miljøvenli ældre dame, hun havde fået sin søn til at finde en tørretumbler for sig, så det var lidt begrænset hvad hun vidste. 97, 00,0 Page

27 Jævnt utilfredse med maskinens kvalitet. De blev lovet en holdbar og god kvalitetsmaskine, men den har ikke fungeret i måneder, selvom montøren har været der 3 gange. Montøren er nu bestilt igen. kunne ikke besvare hvor mange gange de brugte tøretumleren da de ikke har sat den op endnu. optaget x comment Respondenten giver udtryk for ikke at kunne finde oplysninger om hvad forskellen er på A, A+ og A++ på ElspareFondens hjemmeside. Desuden vil respondenten gerne hvis man kunne finde ud af hvor meget energi det koster at fremstille maskinen mere miljøvenli ældre dame, hun havde fået sin søn til at finde en tørretumbler for sig, så det var lidt begrænset hvad hun vidste. 97, 97,7 98,3 98,9 99,4 00,0 Vnr AEG37840 AEG56640 AEG65470 AEG73570 AEG75470 AEGTN95470 EDC350 HNC480 IS60 IS6CSK IS70C ISL70CSK SNEAEG59840 SNETRKK7870 T94C T4805CMEDIC T7 T7C T7634 T7644C T7734 T8303 T840 T8403C T84 TRAK633 TRAK6447 TRAS605 TRAS ,,7,7, 4,5 8,0 9,7,7 3,4 3,4,,,,,, 4,5 4,0,,,7,7, 4,5 8,0 9,7,7 3,4 3,4,,,,,, 4,5 4,0,,7,3 4,0 5,7 6,8 7,4,9 9,9 9,5 30, 3,8 35, 35,8 39, 39,8 40,3 40,9 4,0 43, 44,3 45, ,7 48,3 5,8 56,8 57,4 58,5 Page

28 Vnr TRK6468 TRKE9097 TRKK7737 TRKK7858EX TRKK7867 VHC79XT VHV380 WT34V00DN WT44E0SNP WT46E30DN WT46W570DN WT74 WTE8630 WTV7400DN ZTE ,,8,5,3 4,0,7 4,5 4,5,3,8 00,0,,8,5,3 4,0,7 4,5 4,5,3,8 00,0 59,7 6,5 75,0 77,3 8,3 83,0 83,5 88, 9 94,9 97,7 98,3 98,9 99,4 00,0 Tekst *GORENJE WT74 TUMBLER AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER AEG TUMBLER ENERGI A AEG TRRETUMBLER ASKO-VLUND T7 TUMBLER HV ASKO-VLUND T7C TUMBLER HV BAUKN.KOND.TUMBL TRKE9097 BAUKNECHT TRAK633 TUMBLER C BAUKNECHT TRAK6447 TUMBLER BAUKNECHT TRAS605 TUMBLER C BAUKNECHT TRAS606 TUMBLER BAUKNECHT TRK6468 TUMBLER BAUKNECHT TRKK7737 TUMBLER BAUKNECHT TRKK7858EX TUMBLER BAUKNECHT TRKK7867EX TUMBLER BAUKNECHT TRRETUMBLER TRKK787 BOSCH WTE8630SN TUMBLER BOSCH WTV7400DN TUMBLER ELECTROLUX EDC350 TUMBLER HOOVER HNC480 TUMBLER KL.C ,,7,7, 3,4,8 4,5 4,0,,,5,3 4,0 4,5 Page 3

29 Tekst *GORENJE WT74 TUMBLER AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER AEG TUMBLER ENERGI A AEG TRRETUMBLER ASKO-VLUND T7 TUMBLER HV ASKO-VLUND T7C TUMBLER HV BAUKN.KOND.TUMBL TRKE9097 BAUKNECHT TRAK633 TUMBLER C BAUKNECHT TRAK6447 TUMBLER BAUKNECHT TRAS605 TUMBLER C BAUKNECHT TRAS606 TUMBLER BAUKNECHT TRK6468 TUMBLER BAUKNECHT TRKK7737 TUMBLER BAUKNECHT TRKK7858EX TUMBLER BAUKNECHT TRKK7867EX TUMBLER BAUKNECHT TRRETUMBLER TRKK787 BOSCH WTE8630SN TUMBLER BOSCH WTV7400DN TUMBLER ELECTROLUX EDC350 TUMBLER HOOVER HNC480 TUMBLER KL.C,,7,7, 3,4,8 4,5 4,0,,,5,3 4,0 4,5,,3,8 4,5 6,3 7,4 0,8,4,9 4,8 9,3 3,3 3,9 5,0 6, 38 40,9 44,9 45,5 46, , 5,7 Page 4

30 Tekst HOOVER VHC79XT HV TUMBLER HOOVER VHV380 TUMBLER INDESIT IS60VSK TUMBLER INDESIT IS6CSK TUMBLER INDESIT IS70CSK TUMBLER INDESIT ISL70CSK TUMBLER C MIELE T94C TUMBLER LOTUSHVID MIELE T4805C TUMBLER SKRT MIELE T7634 TUMBLER HV MIELE T7644C TUMBLER HV MIELE T7734 TUMBLER MIELE T8303 TUMBLER SOFTCARE MIELE T840C TUMBLER LIGE SOFT MIELE T8403C TUMBLER SKR SOFT MIELE T84C TUMBLER LIGE SIEMENS WT34V00DN TUMBLER SIEMENS WT44E0SN TUMBLER SIEMENS WT46E30DN TUMBLER SIEMENS WT46W570DN TUMBLER ZANUSSI ZTE70 TUMBLER ,7 8,0 9,7,7 3,4,,,,,, 4,5 4,5,3,8 00,0 Page 5

31 Tekst HOOVER VHC79XT HV TUMBLER HOOVER VHV380 TUMBLER INDESIT IS60VSK TUMBLER INDESIT IS6CSK TUMBLER INDESIT IS70CSK TUMBLER INDESIT ISL70CSK TUMBLER C MIELE T94C TUMBLER LOTUSHVID MIELE T4805C TUMBLER SKRT MIELE T7634 TUMBLER HV MIELE T7644C TUMBLER HV MIELE T7734 TUMBLER MIELE T8303 TUMBLER SOFTCARE MIELE T840C TUMBLER LIGE SOFT MIELE T8403C TUMBLER SKR SOFT MIELE T84C TUMBLER LIGE SIEMENS WT34V00DN TUMBLER SIEMENS WT44E0SN TUMBLER SIEMENS WT46E30DN TUMBLER SIEMENS WT46W570DN TUMBLER ZANUSSI ZTE70 TUMBLER,7 8,0 9,7,7 3,4,,,,,, 4,5 4,5,3,8 00,0 53,4 54,0 6,9 7 7, 73,9 77,3 77,8 79,0 80, 8,3 8,4 83,5 84,7 85, 89,8 94, ,4 00,0 Energimærke A B C D Ukendt ,4 3,4 59, 00,0 7,4 3,4 59, 00,0 7,4 39,8 98,9 99,4 00,0 Findes på hjemmeside , 6,9 00,0 38, 6,9 00,0 38, 00,0 Vi har fået oplyst, at I/du har anskaffet en tørretumbler indenfor det sidste år_ Er det korrekt? ,3,7 00,0 98,3,7 00,0 98,3 00,0 Page 6

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats Energiselskabernes energispareindsats BAGGRUNDSRAPPORTER 14-05-2012 2 Energiselskabernes energispareindsats, Baggrundsrapporter - 14-05-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th.

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2013 se af 21 grønne mærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere