En vej til flere og billigere energibesparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vej til flere og billigere energibesparelser"

Transkript

1 En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M4: Rundspørge blandt købere af tørretumblere December 008

2 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse, NIRAS, RUC og 4-Fact Kontakt: Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 0 København K, Danmark December 008

3 Teknisk bilag Forord Dette dokument er en af flere tekniske bilagsrapporter til en evaluering er udført for Energistyrelsen med baggrund i aftalen mellem regeringen og S, DF, R og SF af 0. juni 005 om den fremtidige energispareindsats og aftalen af. februar 008 mellem regeringen og S, DF, SF, R og NA om den danske energipolitik i årene I 005-aftalen blev det fastlagt, at der i 008 skal gennemføres en samlet vurdering af den danske energispareindsats og de opnåde resultater med henblik på at sikre, at virkemidlerne er tilstrækkelige og organiseringen af indsatsen er effektiv i forhold til de aftalte mål. Og i energiaftalen fra februar 008 blev det præciseret, at den samlede evaluering af energibesparelsesindsatsen skal gennemføres inden udgangen af 008 og forelægges til drøftelse mellem parterne i aftalen senest. februar 009. Energistyrelsen udbød den 3. marts 008 evalueringsprojektet, og et konsortium bestående af Ea Energianalyse, Niras, Institut for Samfund og Globalisering (RUC) og 4-fact blev valgt til at gennemføre opgaven. Det konkrete grundlag for projektet er konsortiets projektbeskrivelse af. april 008. Arbejdet har været forankret i en styregruppe og endvidere har Koordinationsudvalget for energibesparelser og en række øvrige interessenter bidraget med information og kommentarer. I styregruppen deltog Peder Andersen, Økonomisk institut, Københavns Universitet, Lars J Nilsson, Environmental and Energy s Studies, Lund University, Olaf Rieper, AKF samt Peter Bach og Renato Ezban, Energistyrelsen. Ud over nærværende tekniske bilagsrapport forligger der en række af andre tekniske bilag, som tilsammen dokumenterer de gennemførte analyser, som ligger til grund for evalueringens hovedrapport og bilagsrapport. Den foreliggende rapport er forfattet på engelsk af hensyn til arbejdsprocessen, da hovedforfatteren er udenlandsk.

4 Teknisk bilag Indhold Undersøgelsens formål og fokus... 5 Dataindsamling... 5 Stikprøve... 5 Spørgeramme... 6 Betydningsfulde parametre Resultater... 7 Udbuddet... 7 Efterspørgslen... 8 Brugen af informationskilder... 0 Prioritering af energibesparelser... Bilag Råliste til stikprøve Bilag Spørgeramme og frekvenstabeller En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

5 Teknisk bilag Undersøgelsens formål og fokus Det overordnede formål med denne empiriindsamling har været at belyse i hvor høj grad energibesparelser indgår i private forbrugeres overvejelser omkring køb af tørretumblere og hvor disse i denne forbindelse søger information omkring energirigtig adfærd og indkøb. Energimærkning af apparater er ikke en ny spareaktivitet og f.eks. markedet for kolde hvidevarer har udviklet sig således at energirigtige produkter udgør en meget stor andel af udbuddet og forbrugerne vælger i høj grad energirigtige produkter, hvis muligt. Men der er andre grupper af husholdningsapparater, hvor markedet endnu ikke har samme udbud og efterspørgsel af energirigtige produkter, heriblandt tørretumblere. Energimærkning af tørretumblere lev indført i 00. Elsparefonden har eksisteret siden 996 og g har til formål at fremme elbesparelser i husholdninger og den offentlige sektor i overensstemmelse med samfundsøkonomiske og miljømæssige målsætninger. Elsparefonden har forholdsvis vide rammer til at vælge aktiviteter. Elsparefonden udfører en række af aktiviteter, der tilsammen søger aktivt at påvirke både udbuds- og efterspørgselsside. Den første aktivitet indenfor hvidevarer fandt sted i 999 og var rettet mod både kolde hvidevarer (køl/frys) og tørretumblere. Aktiviteten omfattede en informationskampagne, tilskud til kick-start af aktiviteter (500 kr. pr produkt) og aftaler med forhandlere om prissikring af omfattede hvidevarer. Elsparefondens produktlister på deres hjemmeside (tidligere hjemmesiden ) omfatter således også tørretumblere, omend udvalget kun består af 6 produkter. Til illustration af nogle af de problematikker, man står overfor i forbindelse med apparatmærkning, har vi derfor valg at fokusere på salget af tørretumblere. Dataindsamling Stikprøve Hvidevarekæden Punkt har leveret en liste deres seneste salg af tørretumblere, hvorfra vi har udtaget en stikprøve på ca. 75, således at der indgår en passende mængde af kunder, der har valgt et energirigtigt produkt (energimærke A) og et mere almindeligt produkt (energimærke B, C eller D). Elgiganten blev også kontaktet dog uden resultat. Præmissen er, at disse to store kæder repræsenteret tilsammen en meget stor del af det samlede tørretumbler salg i Danmark og deres kunder er repræsentative for en gennemsnitsdansker. Punkt er en Danmarks største butikskæde med 0 butikker fordelt over hele landet plus webbaseret produktsalg. Eftersom Elsparefondens produktlister blandt andet er egnet som middel til profilering af små leverandører, kan den måde, som stikprøven er udvalgt på, have en let bias til ulempe for Elsparefonden. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

6 Teknisk bilag En oversigt over udvælgelsesprocessen er givet i tabellen nedenunder. Der er i bearbejdningen af de indhentede svar ikke taget højde for en eventuel skævvridning som følge af frafaldet. Tabel : Udvælgelsesprocessen. A- mærke B- mærke C- mærke Råliste D- mærke Kommentar Nægtere/ingen kontakt Respondent udtaler at de ikke har købt tørretumbler Gennemførte interviews Der er gennemført telefoninterviews over en to-ugers periode, nemlig uge (slut november - start december) 008. Spørgeramme Spørgerammen indeholder 33 lukkede og åbne spørgsmål og kan findes i Bilag. Der er spurgt til den nye anskaffelse, den gamle tørretumbler, anvendelsen, kendskab til information om og hjælp til at finde energirigtige tørretumblere (herunder også Elsparefondens Klub000) og baggrundsdata. Betydningsfulde parametre Vi havde inden interviewene en formodning om, at visse parametre måske ville kunne have en betydning for svarudfaldet. Vi har derfor i interviewrunden og den efterfølgende databehandling undersøgt følgende parametre: Respondentens alder Formodningen er at ældre måske ikke anvender internet så aktivt som yngre, men til gengæld aktivt bruger tørresnoren. Elsparefondens Klub000 Udtryk for en særlig prioritering af bæredygtighed og/eller energieffektivitet. Hvorvidt der er børn i husstanden. Adgang til fælles tørretumblere eller andre tørre muligheder. Hvorvidt køber er køber for at erstatte et eksisterende apparat. Kendskab og brug af Elsparefondens Klub000. Niveauet i husstandens gennemsnitlige indtægt. Ganske kort er konklusionen, at vi ikke har kunnet påvise signifikante sammenhænge mellem de belyste emner og så disse udvalgte parametre, blandt andet på grund af det der i nogle 6 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

7 Teknisk bilag tilfælde er et meget begrænset antal observationer. Dette skal forstås således at der kan være sammenhænge men disse kan ikke påvise ud fra det foreliggende materiale. 3 Resultater Udbuddet Tørretumblere energimærkes efter en skala, der spænder fra A-G. Nedenstående Tabel Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser det tilladte energiforbrug indenfor de 7 mærkningsniveauer for hhv. aftrækstørretumblere og kondenserende tørretumblere. De to produkttyper er forskellige teknisk set i og med at der ikke er behov for luftaftræk til de kondenserende tørretumblere. Kondenstørretumblere forbruger således typisk mere strøm per kg tøj end aftrækstørretumblere. Det kan undre, at man har valgt at definere to forskellige sæt af mærkningsniveauer i stedet for et samlet sæt for begge typer af tørretumblere, når hensigten med mærkningen er at informere kunderne om energiforbruget, og de to produkter egentlig opfylder samme behov nemlig tørring af tøj. Tabel : Energiforbrugsintervaller for hvert af de syv mærkningsniveauer a. Energiforbrug (kwh/kg tøj) Niveau Aftræks Kondens A Mindre end eller lig 0,5 Mindre end eller lig 0,55 B ]0,5-0,59] ]0,55-04] C ]0,59-07] ]04-0,73] D ]07-0,75] ]0,73-0,8] E ]0,75-0,83] ]0,8-0,9] F ]0,83-0,9] ]0,9-,00] G Større end 0,9 Større end,00 Brancheorganisationen FEHA registrerer ikke salget opgjort på energimærke modsat tilfældet med de kolde hårde hvidevarer. Som nævnt indeholder Elsparefondens produktliste over tørretumblere kun indeholder af 6 produkter. Ser man på udbuddet i butikker og på nettet, findes der typisk ikke produkter under niveau D og antallet af A-mærkede modeller er ret begrænset. Set fra et forbrugersynspunkt lader det således til, at der kun er energimæssigt gode produkter at vælge imellem. a Bekendtgørelse nr. 39 af 7. maj 00 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende tørretumblere til husholdningsbrug. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 7

8 Teknisk bilag Noget tyder på, at det for tørretumbleres vedkommende kunne være relevant at øge kravene for de enkelte mærkningsniveauer, således at markedsudbuddet fremstår mere differentieret. Ideelt set bør mærkningen strammes på EU niveau, men går det for langsomt må nationale alternativer tage midlertidigt over som fx Elsparefondens sparemærke. Punkt tilbyder. december 008 på deres hjemmeside aftræksprodukter til kr. (alle C) og 7 kondensprodukter til kr. ( A, 9 B, 7 C). Typisk tilbyder forhandlerne desuden midlertidige rabatter på kr. Elsparefondens liste indeholder 6 A- produkter og til kr. Prisforskellen på et A-produkt og så de øvrige tilgængelige produkter kan altså let udgøre en faktor. Efterspørgslen Årsagerne angivet til købet er typisk, at det eksisterende apparat er brudt sammen eller udtjent (53), at respondenten er træt af at bruge tørresnor (4), manglende plads til lufttørring (0) eller at respondenten er flyttet eller blevet skilt (3). En stor andel af de gamle tumblere bliver smidt ud (50%), mens 6% bliver genbrugt (og forbruget forsvinder således ikke) og % afhentet af leverandøren af den nye maskine. Rundspørgen viser interessant nok, at kunderne tilsyneladende overvurderer, hvilket energimærke deres nykøbte produkt har (se Figur nedenfor). Blandt de respondenter, som ifølge butiksoplysningerne har købt et B-mærket produkt, tror 36%, at de har købt et A-mærket produkt. Dog er det sådan, at jo mere energirigtigt kunden har valgt, jo mere bevidste er de om det købte produkts energimærke. Figur : Tørretumbler købernes indtryk af energimærket på deres apparat sammenholdt med det faktiske energimærke. 70% 60% 50% 40% 30% 0% A B C D 0% 0% A-butik B-butik C-butik D-butik 8 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

9 Teknisk bilag En rundspørge blandt 73 købere af tørretumblere hos Punkt viser, at ca. halvdelen af køberne ser på energiforbruget, når de skal vælge produkt, men selv de, der prioriterer energibesparelse og energimærke højt, vælger ikke mere energirigtige produkter end de øvrige købere. Det lader altså til, at en eventuel interesse i energibesparelser er i hård konkurrence med den store prisforskel. Desuden vurderes det, at den kendsgerning, at alle tilgængelige produkter findes i den bedre halvdel af energimærkeskalaen, forleder køberne til at tro, at de har handlet energirigtigt. Dette er betænkeligt, eftersom bestanden er voksende, på trods af at størstedelen af køberne har adgang til andre former for tørring af deres vasketøj. Vores rundspørge antyder, at ca. halvdelen af de adspurgte købere er førstegangskøbere og at 6% af de gamle tørretumblere forbliver i anvendelse, idet de bliver genbrugt. Statistiske data for udviklingen i salget er sammenholdt med udviklingen i tørretumblerbestanden i Figur. Beregningen er baseret på tal fra FEHA, Danmarks Statistik og Elmodel Bolig. Figur : Indekseret udvikling i salg og bestand af tørretumblere. 50% 40% 30% 0% 0% 00% 90% Salg,.000 stk, indeks 00 Bestand,.000 stk, indeks 00 Desuden er der både ifølge rundspørgen og salgsstatistik fra FEHA en tendens til, at flere og flere vælger kondenstumblere (se nedenstående Figur 3). Dette er uheldigt, da kondenstumblere forbruger mere per kg tøj end aftrækstumblere. Dog viser et hurtigt kig på det webbaserede udbud, at de mest energirigtige modeller (A) primært udvikles blandt de kondenserende og dette vil kunne begrænse forbrugsstigningen noget. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 9

10 Teknisk bilag Figur 3: Udviklingen i salget af tørretumblere Salg i.000 stk, aftræks, FEHA Salg i.000 stk, kondenserende, FEHA Her er altså et relativt nyt og voksende slutforbrug, som kunne helt undgås ved brug af andre tørremuligheder og som kunne have gavn af en bedre promovering af de mest energirigtige produkter. Brugen af informationskilder Kun 8% har søgt information eller hjælp i forbindelse med købet. Blandt disse angiver, 60% butikkerne som informationskilde og 44% internettet. Svaret Internettet kan vel omfatte bl.a. Elsparefondens hjemmeside. Adspurgt direkte om, hvorvidt de har anvendt Elsparefondens hjemmeside (tidligere hvidevarepriser.dk) i forbindelse med det aktuelle køb, svarer % ja (svarende til respondenter). Tretten af disse fandt informationen på hjemmesiden ret nyttig eller meget nyttig. På spørgsmålet om på hvilken måde oplysningerne påvirkede de brugeres valg af tørretumbler berettede 6, at det hjalp dem til at beslutte præcist, hvilken model de skulle vælge. Adspurgt hvor man kan få information og hjælp til at finde energirigtige tørretumblere (og ikke hvad de faktisk har benyttet i forbindelse med det aktuelle køb) svarer 9% elselskaberne og 5% Energitjenesten. Blandt de adspurgte kender 7 Elsparefondens Klub000, svarende til 6%. Dog er kun en enkelt medlem og mener ikke at det har betydet ændret adfærd. 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

11 Teknisk bilag Kunderne søger efter oplysninger om energiforbrug og -mærke på lige fod med kvalitet/funktion og pris. Prioritering af energibesparelser Rundspørgen viser, at energiforbruget for omkring halvdelen af kundernes vedkommende indgår blandt valgkriterierne. På en skala fra -5, hvor 5 er meget vigtigt, finder 63% af de adspurgte det meget vigtigt (skalatrin 5) at spare på energien og 87% svarer 4-5. Der er ingen signifikant forskel imellem de forskellige trin af vigtighed og så frekvensen for brug af tørretumbler og frekvensen for brug af tørresnor (se Tabel 3), men noget kunne dog tyde på, at de energibevidste bruger begge dele lidt mindre. Tabel 3: Fordeling af svarene på spørgsmålet om hvor mange gange om måneden bruger du/i tørretumbler / andre tørringsmuligheder. Tørretumbler Tørresnor eller lignende 5% fraktil 4 50% fraktil % fraktil 4 5 Der er 39%, der kan huske at have set en TV-reklame for brug af tørresnor i stedet for tørretumbler. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

12 Teknisk bilag Bilag Råliste til stikprøve A-mærke produkt findes på Elsparefondens hjemmeside Energimærke Hits Hits per mærke A B C D Varenummer Produktmodel AEG35800 AEG TUMBLER C AEG37840 AEG TUMBLER C C AEG56640 AEG TUMBLER C C AEG65470 AEG TUMBLER C C AEG73470 AEG TUMBLER C C AEG73570 AEG TUMBLER C C AEG75470 AEG TUMBLER B AEGTN95470 AEG TUMBLER ENERGI A A SNEAEG59840 AEG T RRETUMBLER A T7 ASKO-V LUND T7 TUMBLER HV C T7C ASKO-V LUND T7C TUMBLER HV C T793 ASKO-V LUND T793C TUMBLER RF B T793W ASKO-V LUND T793W TUMBLER B TRKE9097 BAUKN.KOND.TUMBL TRKE9097 B SNETRKK7870 BAUKNECHT T RRETUMBLER TRKK787 C TRAK633 BAUKNECHT TRAK633 TUMBLER C C TRAK6447 BAUKNECHT TRAK6447 TUMBLER C TRAS605 BAUKNECHT TRAS605 TUMBLER C C TRAS606 BAUKNECHT TRAS606 TUMBLER C TRK6468 BAUKNECHT TRK6468 TUMBLER C TRKK7737 BAUKNECHT TRKK7737 TUMBLER B TRKK7858EX BAUKNECHT TRKK7858EX TUMBLER C TRKK7867 BAUKNECHT TRKK7867EX TUMBLER B WTE8400SK BOSCH WTE8400SK TUMBLER C WTE8630 BOSCH WTE8630SN TUMBLER B WTV7400DN BOSCH WTV7400DN TUMBLER C EDC350 ELECTROLUX EDC350 TUMBLER D EDC6650 ELECTROLUX EDC6650 TUMBLER C D7335 GORENJE D7335 TUMBLER B WT74 *GORENJE WT74 TUMBLER C HNC480 HOOVER HNC480 TUMBLER KL.C C HNC780BT HOOVER HNC780BT TUMBLER B VHC79XT HOOVER VHC79XT HV TUMBLER B VHV380 HOOVER VHV380 TUMBLER C IS60 INDESIT IS60VSK TUMBLER C IS6CSK INDESIT IS6CSK TUMBLER C IS70C INDESIT IS70CSK TUMBLER C ISL70CSK INDESIT ISL70CSK TUMBLER C C XXLIS6CSK INDESIT T R IS6CSK C T84 MIELE T84 TUMBLER LOTUSHVID C T94C MIELE T94C TUMBLER LOTUSHVID B T4805CMEDIC MIELE T4805C TUMBLER SKR T B T7634 MIELE T7634 TUMBLER HV C T7644C MIELE T7644C TUMBLER HV B T7734 MIELE T7734 TUMBLER C T7744C MIELE T7744C TUMBLER SOFTC. HV B T8303 MIELE T8303 TUMBLER SOFTCARE C T840 MIELE T840C TUMBLER LIGE SOFT B T8403C MIELE T8403C TUMBLER SKR SOFT C T84 MIELE T84C TUMBLER LIGE B T863C MIELE T863C TUMBLER SKR T B T8685C MIELE T8685C TUMBLER B WT34V00DN SIEMENS WT34V00DN TUMBLER C WT44E0SNP SIEMENS WT44E0SN TUMBLER C WT46E30DN SIEMENS WT46E30DN TUMBLER B WT46E370SN SIEMENS WT46E370SN TUMBLER B B WT46W570DN SIEMENS WT46W570DN TUMBLER A ZTB70 ZANUSSI ZTB70 TUMBLER C C ZTE70 ZANUSSI ZTE70 TUMBLER C % 33% 6% 0% En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

13 Teknisk bilag Bilag Spørgeramme og frekvenstabeller SPØRGESKEMA TØRRETUMBLERUNDERSØGELSE En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 3

14 Teknisk bilag November En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

15 Teknisk bilag. Vi har fået oplyst, at I/du har anskaffet en tørretumbler indenfor det sidste år. Er det korrekt? Sæt et kryds. Hvis der svares 'nej', afsluttes interviewet. Spring til slut. Havde I/du også tørretumbler før dette køb? Sæt et kryds. Inkluder 0-3. Hvorfor købte I/du en tørretumbler? Sæt et kryds. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Har ikke plads nok til at tørre tøj Var træt af at bruge tørresnor Den gamle tørretumbler var brudt sammen Den gamle tørretumbler var udtjent Den gamle tørretumbler støjede for meget Den gamle tørretumbler havde for stort energiforbrug 6 Som led i renovering af rum Andet, uddyb: 7 8 Ved ikke 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

16 Teknisk bilag 4. Hvilket mærke har den tørretumbler, du har købt? (LÆS IKKE HØJT! Ifølge vores oplysninger har respondenten købt en tørretumbler af mærket [[bg_db_tekst]]. Hvis ikke det er korrekt, så noter ændringerne) Hvis det er korrekt, så lad feltet være tomt. Er det ikke korrekt, så skriv information om producent, type og størrelse i feltet. 5. Hvilke kriterier tog I/du i betragtning i forbindelse med købet af den nye tørretumbler? Sæt gerne flere krydser. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Der kan dog gives eksempler fra listen. Design Kvalitet og funktioner (fx tørretumblers levetid, timer-ur) Kondenstumbler vs aftrækstumbler Kapacitet / størrelse Lydniveau Energiforbrug Energimærke Prisen Andet Ved ikke 6 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

17 Teknisk bilag 6. Hvilket energimærke har tørretumbleren? Sæt kun et kryds. Uhjulpet - svarkategorierne skal ikke læses op. A B C D E F G Andet Ved ikke 0 7. På en skala fra til 5, hvor er slet ikke vigtigt og 5 er meget vigtigt,hvor vigtigt finder du, det er at spare på energien? Sæt et kryds. (Slet ikke vigtigt) (Meget vigtigt) 5 Ved ikke 0 8. Kan du huske at have set en TV-reklame for brug af tørresnor i stedet for tørretumbler? Sæt et kryds. inkluder spm 9 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 7

18 Teknisk bilag 9. Kan du nævne, hvad TV-reklamen ellers handlede om fx afsender eller særlige råd? 0. Hvilket mærke, model og størrelse var den gamle tørretumbler? Hvis respondenten ikke ved det, så lad felterne stå tomme. Mærke (producentnavn): Model (kondenstumbler eller aftrækstumbler): Kapacitiet/størrelse (antal liter):. Hvad har I gjort med den gamle tørretumbler? Uhjulpet - svarkategorierne læses ikke højt. Har givet/solgt den videre til andre Har smidt den ud Andet, hvilket: 3 Ved ikke 0. Cirka hvor gammel var den gamle tørretumbler? Hvis respondenten ikke vil komme med et bud, så lad feltet stå tomt. Antal år: 8 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

19 Teknisk bilag 3. Hvor mange gange per måned anvender du den nye tørretumbler? Hvis respondenten ikke er startet med at anvende tørretumbleren, så angiv hvor mange gange, de forventer at anvende tørretumbleren. Antal gange pr. måned 4. Hvor mange gange per måned tørrer I tøj på tørresnor (eller på anden måde tørrer tøj uden brug af tørretumbler)? Hvis respondenten ikke er startet med at anvende tørretumbleren, så angiv hvor ofte respondenten forventer at hænge tøj til tørre på tørresnor (eller på anden måde tørre tøj uden brug af tørretumbler)? Antal gange pr. måned 5. Søgte I/du hjælp eller information om mulighederne i forbindelse med købet af jeres nye tørretumbler? Sæt et kryds. Inkluder 6-8 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 9

20 Teknisk bilag 6. Hvor søgte du/i information om tørretumblere i forbindelse med det køb, vi taler om? Sæt gerne flere krydser. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskaber Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Energirådgiver, uddyb hvorfra: Familie og bekendte Internettet Andet, hvilket: Ved ikke 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

21 Teknisk bilag 7. Indenfor hvilke områder eftersøgte I/du information? Sæt gerne flere krydser. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Der kan dog gives eksempler fra listen. Design Kvalitet og funktioner (fx tørretumblers levetid eller timer-ur) Kondenstumbler /Aftrækstumbler Kapacitet / størrelse Lydniveau Energiforbrug Energimærke Prisen Andet Ved ikke 8. Hvor tilfreds var du med den information og hjælp, I/du fik? Sæt et kryds. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

22 Teknisk bilag 9. Har I/du brugt Elsparefondens hjemmeside (tidligere hvidevarepriser.dk) i forbindelse med dette køb? Sæt et kryds. Inkluder 0- Ved ikke 0 0. Hvilke oplysninger fandt I/du på hjemmesiden? Frit svar:. På en skala fra til 5, hvor er slet ikke nyttige og 5 er meget nyttige, hvor nyttige var oplysningerne? Sæt et kryds. (Slet ikke nyttige) (Meget nyttige) 5 Ved ikke 0. Påvirkede oplysningerne jeres/dit valg?, på hvilken måde? Ved ikke 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

23 Teknisk bilag 3. Hvor, mener du, man kan få information om og hjælp til at finde energirigtige tørretumblere? Sæt gerne flere krydser. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskaber Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Energirådgiver, uddyb hvorfra: Familie og bekendte Internettet Andet, hvilket: Ved ikke 4. Kender du Elsparefondens Klub000? Sæt et kryds. Ved ikke 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 3

24 Teknisk bilag 5. Er du medlem af Elsparefondens Klub000? Sæt et kryds. inkluder 6 Ved ikke 0 6. Har medlemskabet betydet, at du har ændret adfærd?, på hvilken måde? Ved ikke 0 7. Har du/i adgang til have, altan, baggård, kælder eller loft, hvor der er mulighed for at tørre tøj? Sæt et kryds. 8. Har du/i adgang til fælles tørretumblere? Sæt et kryds. 9. Hvor gammel er du? Angiv alder: 30. Hvor mange voksne og hvor mange børn (under 8 år) er der i husholdningen? Antal voksne (8 år og derover): Antal børn (under 8 år): 4 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

25 Teknisk bilag 3. Hvad er husstandens årlige indkomst før skat? Sæt et kryds. Under om året kr. om året kr. om året kr. om året kr. om året kr. eller mere om året 6 Ønsker ikke at oplyse Ved ikke 99 0 Du er nu igennem alle spørgsmål. Mange tak for din hjælp! En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

26 Table calls ,3 9, 9,0 7,0 00,0 66,7 3,4,0 00,0 66,7 98,0 00,0 comment Jævnt utilfredse med maskinens kvalitet. De blev lovet en holdbar og god kvalitetsmaskine, men den har ikke fungeret i måneder, selvom montøren har været der 3 gange. Montøren er nu bestilt igen. kunne ikke besvare hvor mange gange de brugte tøretumleren da de ikke har sat den op endnu. optaget x Respondenten giver udtryk for ikke at kunne finde oplysninger om hvad forskellen er på A, A+ og A++ på ElspareFondens hjemmeside. Desuden vil respondenten gerne hvis man kunne finde ud af hvor meget energi det koster at fremstille maskinen mere miljøvenli ældre dame, hun havde fået sin søn til at finde en tørretumbler for sig, så det var lidt begrænset hvad hun vidste , 00,0 comment Jævnt utilfredse med maskinens kvalitet. De blev lovet en holdbar og god kvalitetsmaskine, men den har ikke fungeret i måneder, selvom montøren har været der 3 gange. Montøren er nu bestilt igen. kunne ikke besvare hvor mange gange de brugte tøretumleren da de ikke har sat den op endnu. optaget x Respondenten giver udtryk for ikke at kunne finde oplysninger om hvad forskellen er på A, A+ og A++ på ElspareFondens hjemmeside. Desuden vil respondenten gerne hvis man kunne finde ud af hvor meget energi det koster at fremstille maskinen mere miljøvenli ældre dame, hun havde fået sin søn til at finde en tørretumbler for sig, så det var lidt begrænset hvad hun vidste. 97, 00,0 Page

27 Jævnt utilfredse med maskinens kvalitet. De blev lovet en holdbar og god kvalitetsmaskine, men den har ikke fungeret i måneder, selvom montøren har været der 3 gange. Montøren er nu bestilt igen. kunne ikke besvare hvor mange gange de brugte tøretumleren da de ikke har sat den op endnu. optaget x comment Respondenten giver udtryk for ikke at kunne finde oplysninger om hvad forskellen er på A, A+ og A++ på ElspareFondens hjemmeside. Desuden vil respondenten gerne hvis man kunne finde ud af hvor meget energi det koster at fremstille maskinen mere miljøvenli ældre dame, hun havde fået sin søn til at finde en tørretumbler for sig, så det var lidt begrænset hvad hun vidste. 97, 97,7 98,3 98,9 99,4 00,0 Vnr AEG37840 AEG56640 AEG65470 AEG73570 AEG75470 AEGTN95470 EDC350 HNC480 IS60 IS6CSK IS70C ISL70CSK SNEAEG59840 SNETRKK7870 T94C T4805CMEDIC T7 T7C T7634 T7644C T7734 T8303 T840 T8403C T84 TRAK633 TRAK6447 TRAS605 TRAS ,,7,7, 4,5 8,0 9,7,7 3,4 3,4,,,,,, 4,5 4,0,,,7,7, 4,5 8,0 9,7,7 3,4 3,4,,,,,, 4,5 4,0,,7,3 4,0 5,7 6,8 7,4,9 9,9 9,5 30, 3,8 35, 35,8 39, 39,8 40,3 40,9 4,0 43, 44,3 45, ,7 48,3 5,8 56,8 57,4 58,5 Page

28 Vnr TRK6468 TRKE9097 TRKK7737 TRKK7858EX TRKK7867 VHC79XT VHV380 WT34V00DN WT44E0SNP WT46E30DN WT46W570DN WT74 WTE8630 WTV7400DN ZTE ,,8,5,3 4,0,7 4,5 4,5,3,8 00,0,,8,5,3 4,0,7 4,5 4,5,3,8 00,0 59,7 6,5 75,0 77,3 8,3 83,0 83,5 88, 9 94,9 97,7 98,3 98,9 99,4 00,0 Tekst *GORENJE WT74 TUMBLER AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER AEG TUMBLER ENERGI A AEG TRRETUMBLER ASKO-VLUND T7 TUMBLER HV ASKO-VLUND T7C TUMBLER HV BAUKN.KOND.TUMBL TRKE9097 BAUKNECHT TRAK633 TUMBLER C BAUKNECHT TRAK6447 TUMBLER BAUKNECHT TRAS605 TUMBLER C BAUKNECHT TRAS606 TUMBLER BAUKNECHT TRK6468 TUMBLER BAUKNECHT TRKK7737 TUMBLER BAUKNECHT TRKK7858EX TUMBLER BAUKNECHT TRKK7867EX TUMBLER BAUKNECHT TRRETUMBLER TRKK787 BOSCH WTE8630SN TUMBLER BOSCH WTV7400DN TUMBLER ELECTROLUX EDC350 TUMBLER HOOVER HNC480 TUMBLER KL.C ,,7,7, 3,4,8 4,5 4,0,,,5,3 4,0 4,5 Page 3

29 Tekst *GORENJE WT74 TUMBLER AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER AEG TUMBLER ENERGI A AEG TRRETUMBLER ASKO-VLUND T7 TUMBLER HV ASKO-VLUND T7C TUMBLER HV BAUKN.KOND.TUMBL TRKE9097 BAUKNECHT TRAK633 TUMBLER C BAUKNECHT TRAK6447 TUMBLER BAUKNECHT TRAS605 TUMBLER C BAUKNECHT TRAS606 TUMBLER BAUKNECHT TRK6468 TUMBLER BAUKNECHT TRKK7737 TUMBLER BAUKNECHT TRKK7858EX TUMBLER BAUKNECHT TRKK7867EX TUMBLER BAUKNECHT TRRETUMBLER TRKK787 BOSCH WTE8630SN TUMBLER BOSCH WTV7400DN TUMBLER ELECTROLUX EDC350 TUMBLER HOOVER HNC480 TUMBLER KL.C,,7,7, 3,4,8 4,5 4,0,,,5,3 4,0 4,5,,3,8 4,5 6,3 7,4 0,8,4,9 4,8 9,3 3,3 3,9 5,0 6, 38 40,9 44,9 45,5 46, , 5,7 Page 4

30 Tekst HOOVER VHC79XT HV TUMBLER HOOVER VHV380 TUMBLER INDESIT IS60VSK TUMBLER INDESIT IS6CSK TUMBLER INDESIT IS70CSK TUMBLER INDESIT ISL70CSK TUMBLER C MIELE T94C TUMBLER LOTUSHVID MIELE T4805C TUMBLER SKRT MIELE T7634 TUMBLER HV MIELE T7644C TUMBLER HV MIELE T7734 TUMBLER MIELE T8303 TUMBLER SOFTCARE MIELE T840C TUMBLER LIGE SOFT MIELE T8403C TUMBLER SKR SOFT MIELE T84C TUMBLER LIGE SIEMENS WT34V00DN TUMBLER SIEMENS WT44E0SN TUMBLER SIEMENS WT46E30DN TUMBLER SIEMENS WT46W570DN TUMBLER ZANUSSI ZTE70 TUMBLER ,7 8,0 9,7,7 3,4,,,,,, 4,5 4,5,3,8 00,0 Page 5

31 Tekst HOOVER VHC79XT HV TUMBLER HOOVER VHV380 TUMBLER INDESIT IS60VSK TUMBLER INDESIT IS6CSK TUMBLER INDESIT IS70CSK TUMBLER INDESIT ISL70CSK TUMBLER C MIELE T94C TUMBLER LOTUSHVID MIELE T4805C TUMBLER SKRT MIELE T7634 TUMBLER HV MIELE T7644C TUMBLER HV MIELE T7734 TUMBLER MIELE T8303 TUMBLER SOFTCARE MIELE T840C TUMBLER LIGE SOFT MIELE T8403C TUMBLER SKR SOFT MIELE T84C TUMBLER LIGE SIEMENS WT34V00DN TUMBLER SIEMENS WT44E0SN TUMBLER SIEMENS WT46E30DN TUMBLER SIEMENS WT46W570DN TUMBLER ZANUSSI ZTE70 TUMBLER,7 8,0 9,7,7 3,4,,,,,, 4,5 4,5,3,8 00,0 53,4 54,0 6,9 7 7, 73,9 77,3 77,8 79,0 80, 8,3 8,4 83,5 84,7 85, 89,8 94, ,4 00,0 Energimærke A B C D Ukendt ,4 3,4 59, 00,0 7,4 3,4 59, 00,0 7,4 39,8 98,9 99,4 00,0 Findes på hjemmeside , 6,9 00,0 38, 6,9 00,0 38, 00,0 Vi har fået oplyst, at I/du har anskaffet en tørretumbler indenfor det sidste år_ Er det korrekt? ,3,7 00,0 98,3,7 00,0 98,3 00,0 Page 6

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M: Rundspørge blandt jere December 8 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse,

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B7: Apparatmærkning og -normer December 2008 Udarbejdet af konsortiet bestående af

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V5: Empiriske undersøgelser af energimærkning af bygninger og vurderinger omkring bygningsreglement

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B4: Bygningsreglementet December 2008 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse,

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B6: Krav om energibesparelser i det offentlige December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Bosch/Siemens de to bedste mærker De identiske modeller fra Bosch og Siemens klarer sig næsten altid bedre end gennemsnittet for opvaskemaskiner. De vasker og tørrer godt med lavt forbrug af vand og strøm.

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Råd til mere med gode råd om elbesparelser

Råd til mere med gode råd om elbesparelser KOM GODT I GANG GODE RÅD Råd til mere med gode råd om elbesparelser På elspareportalen.bl.dk findes en masse gode råd og værktøjer til hvordan man kommer i gang med elbesparelser. Dette dokument samler

Læs mere

Brug energien på mærkerne det betaler sig

Brug energien på mærkerne det betaler sig rug energien på mærkerne det betaler sig lovne rysere Køle-fryseskabe Køleskabe Opvaskemaskiner Tørretumblere Vaskemaskiner Vaske-/tørremaskiner Klimaanlæg Mærke Model Højt forbrug Nettovolumen Størrelse:

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Genanvender den varme luft Reducerer energiforbruget op til 60% Hurtig tilbagebetalingstid Varmepumpe-tørretumblere BOLIGVASKERIER DAGINSTITUTIONER PLEJEHJEM

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis God energirådgivning Hvordan Teknologisk Institut, Århus - 30. oktober 2007 Overvejelser ved rådgiver Hvad er god energirådgivning? Hvad er målet? Udskiftning af

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere