SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og hus i 2 3 plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og hus i 2 3 plan"

Transkript

1 SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og hus i 2 3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest Efteråret 2014

2 Indhold Uddannelsens pædagogiske miljøer... 3 Generelt om semesteret... 3 Deltagerforudsætninger... 4 Studieaktivitet/Tilstedevær... 4 Semesterets evaluering og bedømmelser... 4 SEMESTERETS LÆRINGSMÅL (overført fra studieordningen)... 5 Semesterets indhold og form, herunder tværfaglige fokusområder... 6 Projektarbejdet... 7 Andre studieelementer... 7 Virksomhed og teknologi... 7 Internationalt projektarbejde... 7 Byggepladsrapport... 8 Den fagorienterede undervisning... 9 Husbygning (HUS)... 9 Statik og Design (STD)... 9 Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) Geografiske Informationssystemer (GIS) Kommunikation (KOM) Hovedemne: 2. semester - Husbygning (HUS) Arkitektur og Bygningsdesign (HUS/ABD) Bygningskonstruktion (HUS/BGK) Materialelære (HUS/MTR) IKT-området (HUS/IKT) Hovedemne: 2. semester - Statik og Design (STD) Statik og Design (STD) IKT-området (STD/IKT)) Hovedemne: 2. semester Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) IKT-området (TIN/IKT) Hovedemne: 2. semester Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) IKT-området (BPS/IKT) Hovedemne: 2. semester Geografiske Informationssystemer (GIS) Side 1 af 29

3 Geografiske Informationssystemer (GIS) Hovedemne: 2. semester Kommunikation (KOM) Kommunikation (KOM) Undervisningens tilrettelæggelse og organisering Tidsplan for semesteret Referencer og videngrundlag Tværfaglige referencer Tværfaglige referencer Side 2 af 29

4 Uddannelsens pædagogiske miljøer Generelt om semesteret Det overordnede tema for 2. semester er Grund og hus i 2-3 plan og sætter derved rammen for de projekter, du som studerende skal udføre. Projektarbejdet er som i 1. semester den dominerende arbejdsform og skal så vidt muligt gennemføres som gruppearbejde. 2. semester hører som første semester under Uddannelsens pædagogiske miljø, Lære at lære (se figur ovenfor). Heri ligger, at der er særlig fokus på tilegnelsen af arbejds- og studiemetoder på basis af relevante og spændende faglige emner som nu bearbejdes med en større faglig dybde end i 1.semester. Der er som udgangspunkt opstillet fælles overordnede læringsmål for alle studerende i semesteret. Disse er beskrevet under afsnittet Læringsmål. I takt med at projekterne tager form i en bestemt retning, formulerer du som studerende via din portfolio dine egne læringsmål, der udover de generelle mål bliver holdepunkter for den endelige bedømmelse i slutningen af semesteret. Side 3 af 29

5 Deltagerforudsætninger For optagelse på 2. semester skal du som studerende have gennemført uddannelsens 1. semester på, Erhvervsakademi Århus, Erhvervsakademi Midt Vest eller have gennemført uddannelsens 1. semester på én af bygningskonstruktørskolerne i Danmark. Alternativt kan du som studerende optages på dette uddannelsestrin gennem dokumentation eller demonstration af ækvivalente kompetencer. Studieaktivitet/Tilstedevær Som nævnt tidligere er studiets pædagogik overvejende baseret på projektorganiseret undervisning, hvor du som studerende både arbejder sammen med 2-3 andre studerende i grupper og individuelt. Din mulighed for optimal læring er derfor dybt afhængig af, at der i hver klasse skabes et lærende miljø og en lærende organisation. For at det kan etableres skal det understreges at du skal være studieaktiv og med studieaktiv menes, at du er til stede sammen med dine medstuderende både, når der er teoriundervisning, og når der er gruppearbejde. Semesterets evaluering og bedømmelser Generelt: Efter 2. semester afholdes ekstern prøve med deltagelse af eksterne censorer, hvor semesterets projektarbejde bedømmes. Andre studieelementer jf. nedenstående tabel skal afleveres og bedømmes før den afsluttende prøve som forudsætning for indstilling til denne. Nedenstående tabel er en oversigt over de forskellige studieelementer og deres bedømmelse før eller i forbindelse med prøven Studieelement Projektarbejdet vedr. Grund Afleveres og bedømmes før prøven og hus 2-3 plan Nej Ja Virksomhed og teknologi ja Nej Rapporter ja Nej Internationalt projektarbejde ja Nej Arkitektur delopgaver Ja Nej Portfolio Ja Ja Bedømmes ved afsluttende prøve Side 4 af 29

6 Projektarbejdet: Følgende bedømmelseskriterier lægges til grund: Metode og arbejdsproces (viden, færdighed, kompetence) a) Tekniske løsninger og dokumentation------(viden, færdighed, kompetence) b) Mundtlig præsentation og forsvar ((viden), færdighed, kompetence) Væsentlige dele af projektet skal præsenteres digitalt med opfølgende mundtlig eksamination fra lærere og censorer. SEMESTERETS LÆRINGSMÅL (overført fra studieordningen) Læringsmål: Viden: Ved udgangen af 2. semester skal den studerende: Have viden om og kunne reflektere over almindelige konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske principper og dokumentation for en bolig i 2-3 plan. Have viden om og forståelse for almindelige udførelsesmetoder i byggeprocessen. Have viden om almindelige kommunikationsmetoder, værktøjer og standarder i forbindelse med projekteringen af en bolig i 2-3 plan. Færdigheder: Ved udgangen af 2. semester skal den studerende, på begyndende niveau, kunne: anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til semesterets tema, vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger vedr. projektering af enfamiliehuse og begrunde de valgte handlinger og løsninger, anvende projekteringsfaglige metoder til boliger i 2 3 plan samt anvende metoder vedrørende tilrettelæggelse af dets udførelse, formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer: Ved udgangen af 2. semester skal den studerende, på grundlæggende niveau, kunne: Side 5 af 29

7 Tværfaglige fokusområder Bygningskonstruktøruddannelsen anvende den tilegnede viden og de færdigheder, der ligger under semesterets tema, til at udføre dokumenteret analyse af byggefaglige relevante problemstillinger med dertilhørende løsninger. I samarbejde med andre - gennemføre projektering af en bygning i relation til semesterets tema og redegøre for principperne i udførelsen Semesterets indhold og form, herunder tværfaglige fokusområder VIA`s Bygningskonstruktøruddannelse er et dynamisk læringsmiljø der til stadighed tilpasser sig omverdenens behov og krav. I den sammenhæng er der udpeget 3 aktuelle fokusområder, som tillægges særlig vægt. Energieffektivt bæredygtigt byggeri Industrialiseret Byggeri Ledelse og Kommunikation/Det Digitale Byggeri BIM Den tværfaglige undervisning i uddannelsens fokusområder består i en sammenkædning af flere fagområder, og behandler regler, teorier, metoder og tekniker indenfor disse. Arbejdet med fokusområderne skal være en integreret del af projektopgaven, og er nogenlunde jævnt fordelt gennem hele semesteret. Undervisningen indenfor de tværfaglige fokusområder tager udgangspunkt i de læringsmål som er udarbejdet for hvert fagområde. Fokusområdernes forslag til læringsmål er under udviklingen særskilt beskrevet, og kan tilgås på studienet og på følgende link tværfaglige fokusområder Fokusområdernes faglige input, placering og prioritering vil fremgå specifikt af teamets egne undervisningsplaner og case-beskrivelsen under punktet Undervisningens tilrettelæggelse og organisering sidst i semesterorienteringen. Energieffektivt Bæredygtigt Byggeri Ledelse & Kommunikation / Det Digitale Byggeri - BIM Industrialiseret Byggeri HUS BGK BPS TIN STD KOM Fagområder Side 6 af 29

8 Projektarbejdet Under projektarbejdet hører arbejdet med at analysere byggetekniske problemstillinger og fremstille det nødvendige dokumentationsmateriale som grundlag for myndighedsbehandling af et enfamiliehus i 3 planer. Projektet projekteres som BIM-model i Revit. Herunder indgår Semesterets tværfaglige fokusområder, Der arbejdes faseopdelt i dispositionsforslagsfasen, projektforslagsfasen og forprojektfasen. Andre studieelementer Virksomhed og teknologi Læringsmål Grundlæggende viden om principper for virksomhedsdrift Grundlæggende viden om tilbudsloven, licitationsformer og entrepriseformer Grundlæggende færdigheder i kalkulation af byggeomkostninger Grundlæggende færdigheder i tilbudsgivning Indhold Kalkulation og mængdeudtagning Virksomhedsbudgetter Virksomhedsdrift Undervisning og organisering Undervisningen tager sit udgangspunkt i en case, som bearbejdes ved gruppearbejde. Der suppleres med faglige oplæg og forelæsninger om grundlæggende aspekter og problemstillinger. Internationalt projektarbejde Gennemføres som forberedelse til byggepladsrapport, se nedenfor Mål At danske og internationale studerende arbejder sammen om et fælles byggepladsprojekt, med engelsk som kommunikationssprog. At alle studerende lærer at samarbejde tæt med andre kommende professionelle med en anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund. At de studerende får erfaringer med en selvstyret dataindsamlingsproces med henblik på at opnå en overordnet forståelse af forholdet mellem teori og praksis i byggeriet. Side 7 af 29

9 At de studerende opøver evne til at reflektere over et selvstyret internationalt projekt. At de studerende i fællesskab forbereder deres byggepladsrapporter ved sammen at foretage observationer, registreringer og informationssøgning. At de studerende dokumenterer deres samarbejde. Indhold Forberedende arbejde til udarbejdelsen af eget teams byggepladsrapport. Projektarbejdet Hvert team besøger den selvvalgte byggeplads sammen med sit internationale partnerteam og udfører her registreringer til brug for teamets byggepladsrapport. De to partnerteams samarbejder på engelsk om efterbehandlingen af de indsamlede data og samarbejder om forberedelse af den nærmere analyse i deres rapporter. De to partnerteams samarbejder om at lave billedtekster til deres egen rapport på partnerteamets sprog. De to partnerteams samarbejder om at føre logbog, eksempelvis gennem Skype eller Facebook. Logbogen vedlægges rapporterne som bilag. Den enkelte studerende dokumenterer sine refleksioner over det internationale samarbejde i sit portfolio. Varighed Varigheden af byggepladsrapportopgaven se semesterplanlægningen. Evaluering Evalueres gennem byggepladsrapport evalueringen. Byggepladsrapport Det forberedende arbejde udføres som internationalt projektsamarbejde Læringsmål Færdigheder i at skrive rapport som gruppe At få indsigt i byggeprocesser på en eksisterende byggeplads Grundlæggende færdigheder i dokumentation af registreringer At kunne sammenholde teori med praksis og på dette grundlag foretage en faglig kvalitetsvurdering Tilpasning af skriftsproget til genren teknisk rapport Grundlæggende færdigheder i at benytte Harvard Anglia reference system Side 8 af 29

10 Indhold Underviseroplæg om faglig vurdering, rapportens opbygning, sprogbrug i tekniske rapporter og brug af Harvard Anglia i kildelisten Teamsamarbejde omkring undersøgelse og registrering af den håndværksmæssige udførelse og de generelle forhold på en selvvalgt byggeplads Teamsamarbejde omkring rapport skrivning : valg af fokuspunkter, ligelig fordeling af afrapporteringen af fokuspunkterne Teamsamarbejde omkring rapportens øvrige tekst, illustrationer og opsætning Undervisning og organisering Undervisningen tager udgangspunkt i diskussion om begreberne faglig vurdering, saglighed og objektivitet. Byggepladsrapportens formelle struktur gennemgås, sprog i tekniske rapporter diskuteres og Harvard Anglia referencesystemet introduceres. Evaluering : Rapporten rettes og kommenteres skriftligt og mundtligt af KOM-lærer og af HUS-lærer. Den fagorienterede undervisning Den enkeltfaglige undervisning behandler regler, teorier, metoder og tekniker indenfor hver sit specifikke faglige felt. De faglige oplæg vil i reglen være nogenlunde jævnt fordelt gennem hele semesteret. De enkelte emners tidsmæssige placering vil dog fremgå nærmere af teamets egne undervisningsplaner, der bliver tilgængelige i Studienet. De enkelte fagområder beskrives særskilt i det følgende. Husbygning (HUS) 2. semester - Husbygning (HUS) er opdelt i følgende områder: Arkitektur og bygningsdesign (HUS/ABD) Bygningskonstruktion (HUS/BGK) Materialelære (HUS/MTR) IKT-området (HUS/IKT) Statik og Design (STD) 2. semester Statik og Design (STD) er opdelt i følgende områder: Statik og Design (STD) IKT-området (STD/IKT) Side 9 af 29

11 Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) 2. semester Tekniske installationer (TIN) er opdelt i følgende områder: Tekniske installationer (TIN) IKT-området (TIN/IKT) Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) 2. semester Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) er opdelt i følgende områder: Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) IKT-området (BPS/IKT) Geografiske Informationssystemer (GIS) 2. semester Geografiske Informationssystemer (GIS) er opdelt i følgende områder: Geografiske Informationssystemer (GIS) Kommunikation (KOM) 2. semester Kommunikation(KOM) er opdelt i følgende områder: Kommunikation (KOM) Side 10 af 29

12 Hovedemne: 2. semester - Husbygning (HUS) Arkitektur og Bygningsdesign (HUS/ABD) Varighed: 1 ECTS Læringsmål Viden Du skal have viden om: fagområdets videngrundlag, metoder og praksis, med særlig vægt på uddannelsens fokusområder (Energieffektivt bæredygtigt byggeri, Industrialiseret byggeri samt Ledelse og kommunikation). enfamiliehusets historie og udvikling, herunder at præsentere større udenlandske arkitekter, samt disses anvendte byggematerialer og metoder og forstå de mere generelle/overordnede arkitektoniske retningslinjer for husets æstetiske disponering. Bæredygtighed i arkitektonisk perspektiv på et overordnet niveau. Færdigheder (enkeltfaglige mål) Du skal kunne: foretage disponering af enfamiliehuset, gennem informationssøgning og funktionsanalyse. beherske tegneteknik på et begyndende professionelt niveau Indhold: Semesterets overordnede tema enfamiliehuset (udvidet). Enfamiliehusets historie samfund indflydelse udefra inspiration fra huse af kendte internationale Arkitekter. Beskrivelse af et hus, med skitsering og modellering, af en kendt arkitekt. Hvad er arkitektur? Beskrives gennem plancher, pp show, modeller m.v. Tegneteknik / perspektiv tegning / frihånds- og digital tegning / modelbygning Side 11 af 29

13 Hovedemne: 2. semester - Husbygning (HUS) Bygningskonstruktion (HUS/BGK) Varighed: 7 ECTS Lærings mål Viden Du skal have viden om: om fagområdets vidensgrundlag, metoder og praksis i forbindelse med enfamiliehusbyggeri med særlig vægt på uddannelsens fokusområder (Energieffektivt bæredygtigt byggeri, Industrialiseret byggeri samt Ledelse og kommunikation) på et begyndende professionelt niveau. Herunder: funktions og udfaldskrav for bygningskonstruktioner. viden om lovgrundlag for opførelse af enfamiliehuse i et til tre planer. viden om analoge og digitale værktøjer ved projektering og formidling af byggeri. viden om bæredygtige og miljøvenlige konstruktioner viden om konstruktionstegning og formidling Færdigheder (enkeltfaglige mål) Du skal kunne: videreudvikle færdigheder til analyse og valg af bygningskonstruktioner, herunder bæredygtige og miljøvenlige konstruktioner. videreudvikle tegnings og konstruktionsforståelse. Bl.a. gennem 2D og 3D modellering. udføre analyser, problemløsninger og dokumentation fra dispositionsforslags til myndighedsprojekt. Indhold: Projekterings teknik og problemløsning Konstruktive forhold. Formidling og præsentation Konvertere registreret analogt/digitalt materiale til digital model Side 12 af 29

14 Hovedemne: 2. semester - Husbygning (HUS) Materialelære (HUS/MTR) Varighed: 2 ECTS Læringsmål Viden Du skal have viden om: om fagområdets vidensgrundlag, metoder og praksis, med særlig vægt på uddannelsens fokusområder (Energieffektivt bæredygtigt byggeri, Industrialiseret byggeri samt Ledelse og kommunikation) på et begyndende professionelt niveau. om byggematerialerne: - Træ - Murværk - Beton - Stål/metal - Tage (tagmaterialer) - Glas - Pladematerialer - Varmeisoleringsmaterialer ovennævnte byggematerialers anvendelse i enfamiliehusbyggeriet, herunder materialernes opbygning, egenskaber, bearbejdning, normkrav, miljøforhold, beskyttelse, handelsformer, konstruktive forhold, kemi m.v. i henhold til vejledende lektionsplan for faget MTR. Færdigheder (enkeltfaglige mål) Du skal kunne: analysere, udvælge samt indbygge ovennævnte byggematerialer. begrunde og dokumentere dit materialevalg Færdigheder (enkeltfaglige mål) Du skal kunne: analysere, udvælge samt indbygge ovennævnte byggematerialer. begrunde og dokumentere dit materialevalg. Indhold: Side 13 af 29

15 Udarbejdelse af bygningsdelsjournal/-beskrivelse. Udarbejdelse af materialebeskrivelse på tegninger. Udarbejdelse af materialeanalyse for udvalgt(e) materiale(r). Udarbejdelse af en rapport med flg. indhold: - I samarbejde med lærerteamet finder du et passende byggeri under opførelse og definere byggetekniske områder/problemstillinger man ønsker undersøgt. - I det omfang der findes beskrivelser og tegninger om projektet, granskes disse. - Relevant teori og lovgivning vedr. de valgte delemner studeres. - Byggeriet følges og der observeres og registreres byggeteknik, metode og udførelse for udvalgte dele. Herunder kvalitetskrav indbygget i projektet -Du sammenholder og vurder empirien med teori og lovgivning. Side 14 af 29

16 Hovedemne: 2. semester - Husbygning (HUS) IKT-området (HUS/IKT) Varighed: 5 ECTS Læringsmål Viden Du skal have viden om: BIM modellering i forhold til bygningskonstruktion og design. de grundlæggende principper for formidlingsværktøjer, der gør sig gældende inden for Det Digitale Byggeri og IKT bekendtgørelsen, herunder orientering om informationsniveauer Færdigheder (enkeltfaglige mål) Du skal kunne: udvikle skitseringsevner - og formidlingsfærdigheder, ved anvendelse af IKT. foretage udtræk af tegningsmateriale til brug for formidling af relevante skitser og tegningsmateriale incl. tegningsmateriale til myndighedsbehandling. Indhold: Delemner på IKT-området (HUS/IKT) Bips Dokumenthåndtering A104 introduceres og anvendes på alle digitale dokumenter filhåndtering, stifinder kort intro af byggeweb intro Bips Tegnestandarder IKT-CAD manual Revit kontra Sketch Up - hvilket program anvendes fornuftigt hvor og hvornår. Revit Architecture fortsat: Worksharing og andre avancerede værktøjsfunktioner terræn modellering incl. project North/True North renoveringsfunktioner repetition vedr. snit- og detailtegning med Revits - Drafting værktøj på ANNOTATE TAB - incl. repetition af koter angivelser Side 15 af 29

17 Hovedemne: 2. semester - Statik og Design (STD) Statik og Design (STD) Varighed: 4 ECTS Lærings mål Viden Du skal have viden om: forskellige typer bærende konstruktioner og materialer samt deres funktioner i 2-3 etagers småhusbyggeri. det statiske system og kunne identificere det i semesterprojektet. kraftoverførende samlinger og kunne udpege dem i semesterprojektet. Færdigheder (enkeltfaglige mål) Du skal kunne: redegøre for det statiske system for en bolig i 2 3 planer opstille laster i henhold til gældende Eurocode 0 og 1 for semesterprojektet. udarbejde statisk dokumentation A1 samt kendskab til dele af A2 til A4 i henhold til i BR, for semesterprojektet overslagsdimensionere søjler, og beregne simpelt understøttede bjælker i træ og stål overslagsdimensionere dækkonstruktioner ved tabelopslag Indhold: snitkraftkurver beregningsforudsætninger, konstruktionsvalg og dimensionering laster og sikkerhed i h.t. Eurocode 0 og 1 - DS-EN 1990 og 1991 statisk dokumentation i henhold til BR og (vejledning i h.t. Sbi 223 A1+ dele af A2 til A4) lastnedføring til fundament bærende og afstivende system afstivninger og forankringer kraftoverførende samlinger Side 16 af 29

18 Hovedemne: 2. semester - Statik og Design (STD) IKT-området (STD/IKT)) Varighed: Integreret i den øvrige undervisning Læringsmål Viden Du skal have viden om: BIM medellering i forhold til primære statiske bygningsdele Færdigheder Du skal kunne: Kunne lave udtræk af tegninger til brug for illustrationer af statiske systemer / konstruktioner på primære bygningsdele Indhold: BIM i statik og design Side 17 af 29

19 Hovedemne: 2. semester Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) Varighed: 4 ECTS Lærings mål Viden Du skal have viden om: grundoplysninger vedr. forsynings- og afløbsledninge. forskellige former for installationer og føringsveje og skakte alternative former for energi og opvarmning naturlig og mekanisk ventilation energiberegningsprogrammet Be10 eller andre beregningsprogrammer og deres anvendelse Færdigheder (enkeltfaglige mål): Du skal kunne: redegøre for alle typiske installationer og føringsveje i en bolig i 2 3 planer redegøre for alternative former for produktion af energi og varmt brugsvand redegøre for naturlig og mekanisk ventilation beregne alle former for U-værdier i henhold til DS 418 redegøre for linie- og punkttab beregne ventilationstabet redegøre for forskellige energiklasser i henhold til BR, og som minimum kunne indsætte data vedr. klimaskærmen inkl. linie-, punkt- og ventilationstab i energiberegningsprogrammet Indhold: Udarbejdelse af plan tegninger for indvendige installationer og for dræn-, regn- og spildevand. Udarbejdelse af afløbs-, kloak og regnvandsplaner til myndigheder. Alternativ Energi og opvarmning Indføring af forsyningsledninger i huset Analyser af vand- og varmeplaner for alle etager Naturlig og mekanisk ventilation i henhold til BR Transmissionsarealer og længder af kuldebroer i h.h.t. DS 418 Beregning af U-værdier manuelt og/eller ved hjælp af IT-programmer Indsætte data vedr. klimaskærmen og ventilationstab i Be10 energirammeberegningsprogrammet Side 18 af 29

20 Hovedemne: 2. semester Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) IKT-området (TIN/IKT) Varighed: Integreret i den øvrige undervisning Læringsmål Viden Du skal have viden om: energianalyse ved brug af data fra arkitektmodel Færdigheder: Du skal kunne: anvende BIM grundlaget til energianalyse og belysning af valgte konstruktioner Indhold: BIM anvendt i TIN Side 19 af 29

21 Hovedemne: 2. semester Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) Varighed: 3 ECTS Lærings mål Viden Du skal have viden om: metoder til effektiv studieplanlægning planlægning og styring af projekteringsarbejde pris og tidsstyring gennem projekteringsfaserne organisation i forhold til de forskellige entreprise- og udbudsformer organisationsteori indenfor klassiske/nye modeller kalkulation af byggeomkostninger med inddragelse af betragtninger omkring totaløkonomi herunder drift og vedligehold byggeriets udførelse grundprincipper i Plan for Sikkerhed og Sundhed grundlæggende kvalitetssikring (kvalitetsforståelse) Færdigheder Den skal kunne: planlægge studieforløbet på hensigtsmæssig måde anvende gængse metoder til planlægning og styring af projekteringsarbejdet på semesterets tema analysere og vurdere byggeaktiviteters udførelse og detaljerede sammenhænge ved hjælp af net- og Gannt diagram, herunder de udførendes sikkerhed og vejrligets påvirkning kommunikere projekterings- og udførelsesplanlægning til relevante parter agere internt i egen organisation i forhold til en given entreprise- og udbudsform indlejre beslutninger i projektets dokumenter på systematisk vis, så videndeling er mulig udtage mængder og kalkulere prisoverslag anvende simple totaløkonomiske betragtninger i forbindelse med materialevalg På systematisk vis kunne budgettere gennem faserne på grundlag af trufne valg samt kunne formidle disse på behørig vis til bygherren anvende egnet digital dokumentstruktur i eget projektarbejde på gruppebasis udarbejde byggepladsplan med dokumenterede valg Side 20 af 29

22 Indhold: Studieplanlægning Virksomhed teknologi og økonomi Entreprise- og udbudsformer Bygningsdelsjournal Tværfaglig projektplanlægning og styring Kalkulation og mængdeudtagning Totaløkonomi Bygningsdelsjournal Kvalitetssikring Byggepladsindretning Plan for Sikkerhed og Sundhed checkliste Værktøjer (MS Project og Excel) Side 21 af 29

23 Hovedemne: 2. semester Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) IKT-området (BPS/IKT) Varighed: 1 ECTS Læringsmål Viden Du skal have viden om: BIM modellering som grundlag for udtræk af materialemængder Færdigheder Du skal kunne: udtrække materialemængder og importere dem til prisberegning i Excel. Indhold: BIM anvendt i BPS Side 22 af 29

24 Hovedemne: 2. semester Geografiske Informationssystemer (GIS) Geografiske Informationssystemer (GIS) Varighed: 0,5 ECTS Lærings mål Viden Du skal have viden om: Geografiske Informationssystemer (GIS) Geokodning analyser i GIS GIS anvendt til Computer Aided Facilities Management (CAFM) de offentlige geografiske databaser anvendt ved CAFM Færdigheder (enkeltfaglige mål) Du skal kunne: indhente informationer via WEB-GIS løsninger Indhold: registreringsopgave Geokodning WEBGIS GIS i CAMF analyser i GIS Side 23 af 29

25 Hovedemne: 2. semester Kommunikation (KOM) Kommunikation (KOM) Varighed: 2,5 ECTS Lærings mål Viden Du skal have viden om: og større forståelse for anvendelsen af mundtlig og skriftlig kommunikation indenfor BK-faget metoder til samarbejde og læring og hvad der kan hindre et godt samarbejde referaters struktur og betydning omkring beslutninger indenfor byggebranchen. journalføring som kommunikation mellem projektdeltagere for vedtagne beslutninger organisering af møder, betydningen af at have en dagsorden, samt referatets juridiske betydning i den videre del af byggeprocessen grundlæggende byggerelaterede ord og udtryk på engelsk BK-uddannelsens mål for 2. semester Færdigheder (enkeltfaglige mål) Du skal kunne: opnå større færdigheder i mundtlig formidling af faglige emner elementær færdighed i mundtlig præsentation på engelsk opnå større færdighed i dataindsamling og kildeangivelse i forbindelse med rapportskrivning skrive en grupperapport i samarbejde med andre skrive referat fra interne møder som dokumentation for beslutninger nuanceret, mundtligt og skriftligt kunne reflektere over egen læring, herunder samarbejdet med andre gennemføre indkaldelse, afvikling og ledelse af møde anvende relevante studieteknikker på et begyndende professionelt niveau samarbejde på engelsk med BK-studerende, der har en anden sproglig og kulturel baggrund end dansk Indhold: Samarbejde og læring: portfolio teamkontrakt Side 24 af 29

26 projektmøder vejledningsmøder semesterorienteringen Formidling: Rapportskrivning, herunder: kildeliste (Harvard) godt sprog i tekniske rapporter grupperapport henholdsvis individuel rapport registrering og formidling af egne observationer referatskrivning mundtlig præsentationsteknik SPR: engelsk aims for Profession Bachelor degrees (Ministry of Education) common building related expressions specialized building related expressions teamwork with constructing architect students from different cultural and language backgrounds oral presentation in English Side 25 af 29

27 Undervisningens tilrettelæggelse og organisering Projektforløbet eller Casen i 2. semester er af lærerteamet tilrettelagt i henhold til efterfølgende model: Forestil jer, at I er ansat på en arkitekttegnestue. Tegnestuen har fået til opgave at tegne et enfamiliehus i 2 plan med kælder til en ung familie bestående af 2 voksne og to børn(bygherren). På tegnestuen har arkitekten haft gang i den bløde blyant. Dette arbejde har resulteret i et skitseforslag, hvor husets hovedanslag, i store træk, er lagt fast. Det gælder disponering af husets planer og facader, ca. hovedmål og arkitektur. Tegnestuechefen beder nu jer i gruppen - sammen med bygherren- at bearbejde arkitektens skitser frem til et færdigt projekt, hvorpå der kan ansøges om byggetilladelse. Foretages der ændringer i.h.t. arkitektens skitser, skal disse begrundes. Ændringer foretages kun hvis det kan relateres til myndighedskrav eller væsentlig forbedret funktion i boligen. Tidsplan for semesteret BASISMODEL FOR SEMESTERET (vejledende) Tidsplan for 2. semester E2014 Uge Undervisningsuge Dispositionsforslag Virksomhed og teknologi Projektforslag GIS Forprojekt Evaluering Eksamen Byggepladsrapport P R O J E K T U G E JULE LE- FE- RIE Vejledningsmøder Semestertrinsmøder Side 26 af 29

28 Referencer og videngrundlag Tværfaglige referencer Tværfaglige referencer BIM Building Information Modelling: Implementering af BIM på VIA, Campus Horsens Fag-faglige referencer (HUS) (HUS/ABD) (HUS/BGK) BR 10, Bygningsreglement DBI Brandsikring af småhuse Eksempelsamling brand April 2012 Byggeriets materialer, Lasse Bengtsson & Preben Selck By og Byg Anvisning 200, Vådrum By og Byg Anvisning 207, anvendelse af alternative isoleringsmaterialer. BVB 3 gode vådrum Publikationer fra MURO (Tegl 36 Oplægning af tegltage, Murerhåndbogen, Lægning af klinker/fliser, Fugtspærre i murværk) SBI181, Fundering af mindre bygninger SBI189, småhuse, med tillæg 1 (ældre dato) SBI 192 Glas i byggeriet SBI 224, Fugt i bygninger SBI 230, Anvisning til bygningsreglementet SBI 232, Radon SBI 233, Radon TOP Lægning af trægulve Publikationer fra TRÆ Information (TRÆ 51 Taglægter, TRÆ 59 Træspær 1, TRÆ 58 Træspær 2, TRÆ 34 Valg af træ, TRÆ 38 Træ og brand, TRÆ 53 Træ i vådrum, TRÆ 55 Træfacader) Div. links Skolebibliotekets net adgang - gør det lettere at gøre det selv / samt Cement & Beton. (arbejdstilsynet) (branchearbejdsmiljørådet for Bygge & anlæg) Valg af undertage Side 27 af 29

29 (HUS/MTR) Se HUS/BGK (HUS/IKT) Det digitale byggeri - BIM-guide - COBIM - Diverse Revit vejledninger og Tips og Trix på Studienet. (STD) Teknisk Ståbi Udg. 22. BR10, bilag 4, A1. Projektgrundlag og delvist A2. Statiske beregninger. Eurocode 0 Projekteringsgrundlag (DS/EN 1990), uddrag. Afsnit 4 (side ) Teknisk Ståbi. Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner (DS/EN 1991), uddrag. Afsnit 4 (side ) Teknisk Ståbi. Eurocode 2 Betonkonstruktioner (DS/EN 1992), uddrag. Afsnit 5 betonkonstruktioner i Teknisk Ståbi. Eurocode 3 Stålkonstruktioner (DS/EN 1993), uddrag. Afsnit 6 Stålkonstruktioner i Teknisk Ståbi. Eurocode 5 Trækonstruktioner (DS/EN 1995), uddrag. Afsnit 7 Trækonstruktioner i Teknisk Ståbi. Eurocode 6 Murværkskonstruktioner (DS/EN 1996), uddrag. Afsnit 8 Murværkskonstruktioner i Teknisk Ståbi. (STD/IKT) Tenplaid for statisk analyse, udarbejdes og indarbejdes i REVIT(BIM-model). Murværksprogram-beregning. (TIN) BR2010; kapitel 6, 7, 8; Byggeloven. Kloak og Afløb, gældende projekteringsregler; VIA Ventilation og indeklima; VIA 2013-JPP Installationer i etageejendomme, VIA 2003-JPP Er der plads nok, Teknologisk institut, 2009 SBI-anvisning 213, Bygningers energibehov; SBI feb DS 418, beregning af bygningers varmetab; 7. udgave DS 447, Ventilation i bygninger; 2013 DS 432, norm for afløbsinstallationer; 4. udgave (TIN/IKT) BE 10 / SBI 213, Bygningers energibehov; SBI feb Side 28 af 29

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og Hus i 2-3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN Et eksempel til inspiration Grith Bech-Nielsen, arkitekt MAA, PhD, specialkonsulent VIA University College, Horsens DISPOSITION Bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER. Industrialiseret byggeri. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER. Industrialiseret byggeri. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER Industrialiseret byggeri Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Semesterorientering for. 1. semester. Grund og hus i 1-2 plan

Semesterorientering for. 1. semester. Grund og hus i 1-2 plan Semesterorientering for 1. semester Grund og hus i 1-2 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør, erhvervsakademiuddannelserne til byggetekniker AK og kort- og landmålingstekniker

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01.

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01. Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 VALGFAGSKATALOG Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK Revision 20.01.2014 VALGFAGSPLAN Valgfrie emner er studieaktiviteter, som

Læs mere

Semesterbeskrivelse 4. BK

Semesterbeskrivelse 4. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2013 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision 10-01-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 5. BK

Semesterbeskrivelse 5. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 5. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2013 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 10-01-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 4. BK

Semesterbeskrivelse 4. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Rekvisit og linkliste Efterår 2015

Rekvisit og linkliste Efterår 2015 Rekvisit og linkliste Efterår 2015 for uddannelsen til bygningskonstruktør og byggetekniker AK Nedenfor finder du vores rekvisit- og linkliste. Listen giver et overblik over relevante links samt computer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 1. BK

Semesterbeskrivelse 1. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 1. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Byggeri

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER. Renovering og ombygning Projektering

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER. Renovering og ombygning Projektering SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Renovering og ombygning Projektering Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør Holstebro INDHOLD UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE MILJØER... 3 GENERELT OM

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER. Renovering og ombygning Udførelsesprojektering

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER. Renovering og ombygning Udførelsesprojektering SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Renovering og ombygning Udførelsesprojektering Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør Horsens INDHOLD UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE MILJØER... 3 GENERELT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 09 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri og Energi (A)

Læs mere

Semesterbeskrivelse 1. BK

Semesterbeskrivelse 1. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt August 2013 Semesterbeskrivelse 1. BK Gældende fra januar 2012 Revision 01-08-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7 1. Indledning... 2 2. Faglige mål... 2 3. Kernestof... 4 4. Undervisningsmaterialer... 5 5. Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I... 12 D. Alternativ energi (SO2)...

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 4. SEMESTER Etageboligbyggeri med bolig og erhverv

SEMESTERORIENTERING 4. SEMESTER Etageboligbyggeri med bolig og erhverv . SEMESTERORIENTERING 4. SEMESTER Etageboligbyggeri med bolig og erhverv Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør Aarhus Efteråret 2014 Indhold Uddannelsens pædagogiske miljøer...2 Generelt

Læs mere

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016.

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Termin August 2015 juni 2016 Institution HANSENBERG GYMNASIUM Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Byggeri og energi A, (280 timer) Kim Ulrich og Svend Hansen 15hx3bbyg Oversigt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 1. BK gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 1. BK gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 1. BK gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt August 2013 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende fra januar 2012 Revision 01-08-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Byggeri

Læs mere

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015 STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktørr PBA Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved Gældende for studiestart januar 2015 Formål med studieordningen Fra

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Semesterbeskrivelse 5. BK

Semesterbeskrivelse 5. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt August 2013 Semesterbeskrivelse 5. BK Gældende fra januar 2012 Revision 01-08-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER. Industrialiseret byggeri

SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER. Industrialiseret byggeri SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER Industrialiseret byggeri Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og Erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN)

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN) STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA University College Nordjylland (UCN) Gældende for studiestart august 2014 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund

7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund 7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund Case Granskning Analyser Tegninger Rådgiveraftale Case Granskning Analyser Tegninger Korrespondence Tilbud/ydelse

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Htx Byggeri

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER. Renovering og ombygning Projektering

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER. Renovering og ombygning Projektering SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Renovering og ombygning Projektering Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør Aarhus INDHOLD UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE MILJØER... 3 GENERELT OM SEMESTRET...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 1 Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld har

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret videregående

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For Ramme for studieordninger For BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Uddannelsesplan lærerstuderende

Uddannelsesplan lærerstuderende Uddannelsesplan lærerstuderende Vejgaard Østre Skole Grundoplysninger: Navn: Vejgaard Østre Skole Adresse: Chr. Koldsvej 1, 9000 Aalborg Telefon: 9631 6700 Webadresse: Vejgaardoestreskole.dk Kultur og

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Københavns tekniske skole, afd. Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA TUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA Institution VIA University College Gældende fra studiestart august 2015 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Teknologi B. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Teknologi B. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Teknologi B Svend Hansen og

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Københavns tekniske skole, afd. Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan Undervisningsbeskrivelse Generelt Som valgfag er valgt Bygningskonstruktioner og Vvs-konstruktioner Som fordybelsesområde er valgt Projektering. Målet er at eleven bliver i stand til

Læs mere