Helhedsplan. Forslag til. med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan. Forslag til. med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling"

Transkript

1 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Forslag til Helhedsplan med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling

2 2 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE INDHOLD Sammenfatning - kort resumé side 3 Indledning side 4 Analyse, stærke og svage sider side 4 Aktivitetskort, igangværende projekter / udstykninger side 5 Aktuelle projekter, Ryomlund side 6 Byfornyelse Vestergade - Nygade, til seniorboliger side 8 Seniorboliger i byfornyelsen - principskitser side 12 Centerområdet side 14 Byfornyelse Markedsgade - Slotsgade, til nyt bycenter side 16 Udbygning af erhvervsområdet side 18 Skulpturpark side 19

3 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE SAMMENFATNING / RESUMÉ Dette materiale er udarbejdet som oplæg til den nye kommuneplan Forslagene skal naturligvis bearbejdes før den endelige indarbejdelse i den nye kommuneplan, men emnerne findes alle væsentlige for den fortsatte udvikling af Ryomgård i den nye Syddjurs Kommune. Ryomgård er i disse år præget af mange positive tiltag i og omkring byen. Nye flotte og attraktive boligbebyggelser skyder op, og private investerer store summer og godt håndværk i den by, de har valgt som ramme om deres fremtid. For at skabe social balance og fortsat fremgang i området ønsker borgerne i Ryomgård imidlertid medvirken fra kommunen i en række opgaver, der ikke kan løses af borgerne alene. Det er først og fremmest en påtrængende byfornyelse, der skal forhindre forslumning i to konkrete områder i den tidligere bykerne. Det drejer sig om områder, der i dag er præget af butiksdød og nedslidning incl. dårlig bygningsvedligeholdelse. Emner til Kommuneplan 2009 er: En byfornyelsesindsats i det ene af disse områder, der kan bane vejen for gode og centralt beliggende seniorboliger og attraktive boliger for unge, der overvejer at slå sig ned i byen, og som venter på at finde en attraktiv grund at bygge drømmehuset på. Et andet område ved Slotsgade lige bag stationen kan udvikles til byens eentydige bycenter med store og små forretninger omkring et fælles torveområde. Her kan også placeres offentlige servicefunktioner som kommunal "info" og rådgivning mv. En udbygning af byens erhvervsområde syd for jernbanen med en vejforbindelse over jernbanen og vejforbindelse til landevejen vest for byen hører også med på ønskelisten. Et nye boligområde, "Ryomlund" baseret på bæredygtighed og økologiske principper vil både kunne medvirke til at vise nye veje på boligområdet og tiltrække ressourcestærke og innovative borgere til kommunen. En skulpturpark på de eksisterende friarealer syd for Nordre Ringvej som en fornyelse og opfriskning af lidt "støvede" friarealer i de eksisterende boligområder. Indholdet skabes sammen med lokale kunstnere. Til styrkelse af foreningslivet og de kulturelle tilbud i byen arbejdes der på en udbygning af Fritidsaktiviteterne ved IF Midtdjurs til et idræts- og kulturcenter for byen og egnen, et center og samlingssted for alle aldersgrupper. En uddybende gennemgang af ovenstående emner findes på de følgende sider...

4 4 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE INDLEDNING De kommende års opgave i Ryomgård bliver at matche de mange gode initiativer på bygge - og boligområdet med et tidssvarende bycenter, der kan samle byen og skabe et eentydigt, stationsnært omdrejningspunkt for handel og kulturliv i området. Stedet, hvor man kan handle, koble fra, møde andre borgere, deltage i kulturelle arrangementer og fritidsaktiviteter mv. Stedet, hvor man tager hen for at se, hvad der mon rør sig i byen og evt. få sig en smootie, medens man betragter det pulserende liv i byen. Stedet, hvor "Ryomgård Jernbaneorkester" kan øve i underetagen og give koncert i borgersalen hver anden måned. Stedet, hvor unge kan samles nogle aftener om ugen for at udvikle nye tanker om lyd og billeder mv., eller hvor man kan spille mod hinanden på storskærm med surroundlyd. Stedet, hvor "Ryomgård Slægtsforskning" holder møder en gang om måneden for at søge i fortiden på bibliotekets computere. Stedet, hvor man kan få sin cykel opbevaret under lås og tag, når man skal med bussen/toget. Og stedet, hvor man så naturligt handler ind på vejen hjem igen. Tætbyen skal endvidere udbygges med seniorboliger med kort afstand til service og til banen og den kollektive trafik. Et sådant tiltag vil også kunne bidrage til mere "liv" i bymidten. Det skal være muligt at sælge sit enfamiliehus i Ryomgård og blive i området i en bekvem og overkommelig bolig. De nye seniorboliger bør ligge centralt i byen og vil være et oplagt emne i byfornyelsen eller revitaliseringen af bymidten. Bykernen er præget af stagnation og forfald. Ud fra en samlet vurdering foreslås, at rive store dele af bykernen ned for at skabe fremtidens Ryomgård i en bæredygtig og fremtidsorienteret udgave. Set fremadrettet og i lyset af energiforbruget og CO 2 - udledningen er det en bedre løsning at rive de gamle og utidssvarende huse ned og bygge noget fremtidssikret i en passende afstand fra Vestergade. Erhvervsområdet syd for jernbanen bør udvikles og forbindes til landevejene med en ny forbindelse over jernbanen til Vestergade. Dette vil kunne aflaste Vestergade for en del af den gennemkørende, tunge trafik. I de efterfølgende afsnit gennemgås og uddybes en række initiativer, som vil kunne styrke Ryomgård som hovedby, samt en række forslag til samling af byfunktionerne, som anses for meget væsentlige for byens fremtid. ANALYSE i korte træk Stærke sider Det positive ved Ryomgård Stationsby er de mange initiativer og nye projekter, der syder og bobler i kanten af byen. Flotte nye og velplanlagte boligområder skyder op, og nye tanker om bæredygtige boliger i bæredygtige og energineutrale udstykninger er under planlægning i den nordlige del af byen. Der er spændende planer omkring Hallen og idrætsforeningerne, for at styrke sammenholdet og indsatsen over for de unge i byen og for idrætslivet. Fra byen er der let adgang til smukke rekreative områder og flotte landskaber. Med sin centrale beliggenhed som Djurslands midtpunkt og landsdelens trafikknudepunkt, har byen en god infrastruktur og et stort og godt opland. Til de nære attraktioner hører således Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort. Som stationsby er Ryomgård attraktiv for familier med tilknytning til Århusområdet og for familier og personer, der ønsker en central placering på Djursland. Svage sider... Samfundsudviklingen har medført, at den tidligere hovedgade Vestergade har mistet sine småbutikker og er endt som en befærdet landevej gennem byen med symbolske fortove og en tilsvarende smal cykelsti. Vejoperationen er lykkedes, men bymiljøet er desværre afgået ved døden. Dagligvarehandelen ligger i dag spredt i byen og er ikke i stand til at holde sammen på en bymidte eller definere et bycenter. De tidligere butikshuse er i dag uattraktive på grund af støj og dårlige adgangsforhold. Flere huse er uforstandigt renoveret med dårligt proportionerede vinduer og har mistet deres sjæl.

5 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Rekreativ sti Aktiviteteskort over Ryomgård Løsninger fremadrettet Ser man på de emner, som Miljøministeriet de senere år har haft focus på, er der oplagte muligheder for at opnå en synergieffekt i Ryomgård ved at kombinere og bruge følgende planemner: Helhedsorienteret byfornyelse - område til seniorboliger Styrkelse af bymidterne og samling af handel og service i bymidten (Detailhandelsplanlægningen). Samling af offentlige og private servicefunktioner i nærheden af stationen (Detailhandelsplanlægningen). Lavenergihuse til afløsning af gamle butikshuse i bykernen (Kommune- og energiplanlægningen).

6 6 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE AKTUELLE PROJEKTER RYOMLUND Natur, miljø, økologi og bæredygtighed i højsædet Som det fremgår af kortet på den foregående side er der en stor interesse for bosætning i Ryomgård. Mange flotte og spændene boligområder er som nævnt indledningsvis under udbygning. Nord for den nuværende bygrænse er et meget spændende boligprojekt kaldet "Ryomlund" under udvikling under ledelse af ejerne af Ny Ryomgård. Det er et projekt, der vil kunne tiltrække borgere, der er meget bevidste omkring ressourceforbrug og økologi i dagligdagen. Erhvervsforeningen anser det for meget vigtigt, at sådanne idéer og tanker kan udvikles i Ryomgård. Samtidig åbner projektet mulighed for at tiltrække innovative og ressourcestærke personer til kommunen. Se projektet på

7 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE

8 8 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BYOMDANNELSE I Ryomgård findes langs hovedgaden Vestergade rester af et handels- og butiksmiljø fra stationsbyens blomstringstid. Desværre er trafikken steget samtidig med, at handelen er forsvundet som følge af udviklingen i økonomi og samfund. Området kan siges at rumme kulturhistoriske værdier, da sporene efter den tidligere glansperiode stadig er synlige en del steder. Dette kunne føre til en beslutning om, at bygningerne skal bevares og sættes i stand og bringes op til moderne isoleringsstandard mv. Området vurderes imidlertid at være så nedslidt og utidssvarende, at en løbende totalsanering anbefales. Hvis bygningerne skal føres op til fremtidens isoleringskrav vil de ganske enkelt smuldre, fordi disse huse er opført i en teknologi, der kræver, at ydermurene til stadighed får opvarmning indefra. Nå denne opvarmning ophører, starter nedbrydningen ubønhørligt, og om 10 år vil husene atter se forfaldne ud. Samtidig er der fare for, at de til den tid så også er fulde af skimmelsvampe og andet forfald. Miljøbevidsthed er også genbrug af eksisterende byområder, ikke blot projekter på bar mark. I løbet af får år vil der etapevis kunne skabes et attraktivt kvarter med velbeliggende seniorboliger tæt på centerfunktioner og kollektiv trafik. De nye huse trækkes så tilbage fra gadelinien, så der kan skabes en ordentlig hovedgade og nogle tidssvarende støjforhold inde i husene. Vejadgangen vendes til sydsiden af boligerne, og de nye boliger laves med en kælder eller underetage, der kan optage terrænspringet på grundene. Det foreslås, at Syddjurs Kommune inddrager området mellem Vestergade og Nygade i et projekt for helhedsorienteret byfornyelse, så både nedrivning af bygninger og etablering af nye udenomsarealer kan få offentlig støtte. Hvis man vælger som start at rive de dårligste huse ned og erstatte dem med fremtidssikrede lav-energihuse eller nul-energihuse, vil man i de kommende år få et område, der udstråler fremsyn og fremtidsvilje. Det vil kunne blive endnu en attraktion for Ryomgård og for Syddjurs Kommune. På næste side: Vestergadeområdet i dag

9 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Potentielle områder for byomdannelse og byfornyelse

10 10 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Vestergade i dag Trafiksaneret og med stopforbud, så parkering foregår på fortovet mv.. Herunder vision for et bedre bymiljø med mere luft og grønt.

11 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Principiel skitse til fremtidig disponering af området syd for Vestergade. Principper Den nuværende husrække langs den sydlige side af Vestergade erstattes løbende med nye, tidssvarende, velisolerede boliger. De nye huse opføres i større afstand fra skel mod Vestergade, så der med tiden bliver plads til både vej, cykelsti og et ordentligt fortov. En yderligere afstandszone på ca. 5 m fra det nye vejskel sikrer, at de nye huse får acceptable støjforhold inde og ude. Vejen afgrænses i fremtiden af en trærække og tætte hække ind mod de nye boliger. Der bliver ikke vejadgang til de nye boliger fra Vestergade. Vejadgangen lægges som i dag om på sydsiden af husrækken fra Nygade. Det nye adgangsområde skal udformes efter en samlet plan med ordentlige belægninger og passende belysning. Det tilstræbes, at de nye boliger opføres med parkering under husene eller inde i disse, så der ikke opstår et skurlignede miljø eller en gold parkeringsplads langs Nygade. De nuværende bygninger opkøbes og nedrives i den rækkefølge, som de nuværende ejere ønsker at deltage. De nuværende ejere kan også selv deltage i fornyelsesprocessen som bygherrer. Husene må gerne blive forskellige som i dag, men underlagt visse fællestræk, styret ved bestemmelser i en lokalplan. Det offentlige kan deltage ved at købe areal til udvidelse af Vestergade og ved at etablere Nygade i den nye udformning.

12 12 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE SENIORBOLIGER I BYFORNYELSEN En fremtidssikret seniorbolig skal kunne tilbyde følgende: Kompakt bolig på lille grund med et begrænset haveareal. Laveste energiklasse - lave driftsomkostninger. Godt indeklima og god varme. God skabsplads, gode opbevaringsmuligheder. Velafskærmet udeareal eller privat balkon. Bilen med ind i boligen. (Fremtid: Elbil). 2 ligeværdige soverum. Ekstra værelse til børnebørn eller gæst/hobby. Mulighed for personelevator ved trappe. Eksempel 1: Dobbelthus i 2 etager Dette hus kan opføres efterhånden som der opstår ledige grunde ved nedrivning af nuværende bebyggelse. Ideen i huset er at give god plads til alt det, man får samlet i løbet af en langt liv. Samtidig skal de basale funktioner være overkommelige og tilstrækkelige. Brugen af trapper holder mennesker igang og i vigør. Så sparer man tid i motionscentret og hos lægen. Bliver man kørestolsbruger skal der være plads til en personlift ved trappen. Bilen skal med ind i boligen. Fremtidens biler kører på el, og de vil indgå i boligens energisystem, der medvirker til at oplagre el fra vindmøller om natten. Det er også beghageligt at have bilen tæt på entreen, når man skal pakke ind og ud efter ferier mv. Så undgår man også, at forarealerne ved boligerne kommer til at ligne en "barakby" med carporte og skure over hele arealet.

13 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Eksempel 2: Dobbelthus eller rækkehus i 3 etager Seniorbolig med egen garage og tagterrasse. Med denne bolig satses på udsigten over ådalen fra stuen, der ligger i øverste etage. samtidig skabes et byhus med et vist volumen, der kan bidrage til et varieret bybillede.

14 14 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE CENTEROMRÅDET Med Lokalplan nr. 101 Midtdjurs Kommune er der skabt mulighed for udvikling af et butiksområde ved Slotsgade - Markedsgade - Jernbanegade. Omdrejningspunktet i denne lokalplan er en større dagligvarebutik, der sammen med KIWI syd for kan tiltrække kunder i så stort antal, at mindre specialbutikker også kan eksistere i Ryomgård. Det drejer sig om at skabe den berømte "Tivolieffekt" hvor attraktionerne (kun) kan overleve, fordi de ligger tæt sammen. Lokalplan nr. 101 åbner mulighed for en hurtig start, da planen er vedtaget og området hurtigt vil kunne ændres til de nye formål. Men spørgsmålet er, om planen er "for lille" og ikke er fremtidssikret nok i forhold til de vækstmuligheder, der potentielt ligger omkring Ryomgård med bl.a. det nye, store golfcenter tæt på byen? Der er i planen regnet med en dagligvareenhed på ca. 800 m 2, men denne størrelse er måske allerede ved at være uaktuel for butikker, der skal overleve på langt sigt i et område som Ryomgård. Derfor bør det ovevejes at lave en overbygning til Lokalplan nr. 101, hvis en passende dagligvarekæde byder ind på området. En ny plan skal sikre, at en dagligvareenhed kan vokse til det maksimum, som detailhandelsbestemmelserne tillader i dag.

15 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Ideen i den nuværende centerplan er at skabe et blandet byområde med butikker og boliger i et bymæssigt miljø. Den store butiksbygning må gerne laves med parkeringskælder for at frigøre så meget areal som muligt til ophold og bebyggelse. Billederne viser området set fra Slotsgade i nordvestlig retning som det ser ud i dag og som det kan komme til at se ud efter udbygning iht. lokalplanbestemmelserne. Slotsgade 2007 Visualisering af byggemuligheder i Lokalplan nr. 101 set fra samme side af gaden

16 16 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE NY BYMIDTE I RYOMGAARD Planlægningen bag Lokalplan nr. 101 bør styrkes gennem udbygning af centerfunktionerne i de nye kommuneplanrammer i Syddjurs Kommune. Her skal byens dagligvarehandel og udvalgshandel kunne samles med offentlig og privat service. Helst i et fremtidssikret, overdækket center. Området skal så vidt muligt også have "liv" efter lukketid. Hertil kan et selvbetjeningebibliotek og en kommunal ungdomsklub være et godt bidrag. Hvad kan handelslivet bidrage med? Det ville være optimalt at kunne flytte BRUGSEN, da denne fortsat er den største dagligvarebutik i Ryomgård. BRUGSENs nuværende lokaler kan blive en udmærket ramme om en ny autoforhandler i byen. Det ubestridte bycenter skal også have plads til små udvalgsvarebutikker, så private, der vil binde an med en butik, kan få den bedst mulige placering. Samspillet mellem dagligvarehandel og udvalgsvarehandel er alfa og omega for et bredt vareudbud i en by af Ryomgaards størrelse. På ønskesedlen er også et moderne apotek indrettet efter de nyeste principper. Hvad kan kommunen bidrage med? Det offentliges opgaver i en by som Ryomgaard er primært at spænde et sikkerhedsnet ud under den opvoksende generation og følge udviklingen i ungdomsmiljøet i området. De unge, der ikke tiltrækkes af sport og idræt, bør have tilbud om andre aktiviteter og samvær. I lokaler i tilknytning til en ny type selvbetjeningsbibliotek i bymidten kan der laves netcaféer eller studie- og interessegrupper om forskellige emner. Dette forslag skal naturligvis afvejes med tankerne om en udbygning af tilbudene ved idrætshallen, men det er også væsentligt at skabe steder, hvor mange aldersgrupper kan mødes uformelt. Samlet set... På denne baggrund tegner der sig et billede af et projekt med offentlig - privat deltagelse. Det vil være oplagt at søge en privat investor, der kan basere sin investering på huslejekontrakter. Kommunen kan bidrage med lokalplan, vejanlæg (evt. ekspropriation) og fremskaffelse af en del af jorden. Da, der nedrives en række nedslidte bygninger og anlæg, vil det være oplagt at søge statslige midler til byfornyelse og byomdannelse som en del af projektet. TAGPLAN AF OVERDÆKKET CENTER NYE SENIORBOLIGER

17 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE NYE SENIORBOLIGER ØVERSTE ETAGE I OVERDÆKKET CENTER MED STOR DAGLIGVAREENHED UNDERETAGE MED PARKERING OG BIRUM (lager & affald) TIL BUTIKKER MV.

18 18 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE ERHVERVSOMRÅDET Ønsker til udvikling af byens største erhvervsområde: Forlængelse af Industrivej og ny overskæring ved jernbanen Forbindelse til Vestergade vest om byen Udlægning af nye erhvervsgrunde En vigtig opgave er at kunne lede tung trafik mod nordvest uden om midtbyen. En ny tilslutning til Vestergade kan udføres som en trebenet rundkørsel. Herved vil man kunne markere skiftet fra landevej til tætbyområde og få nedsat hastigheden på biltrafikken gennem byen. Det nye afsnit skal indeholde "facadegrunde", som kan være attraktive for eks. autoforhandlere og virksomheder med behov for udstillingsvinduer.

19 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE SKULPTURPARK På det grønne område på hjørnet af Nordlyvej og Nordre Ringvej kaldet "gryden" samt friarealet ved Posthuset og Børnehaven foreslås etableret en Skulpturpark. Følgende idéer tænkes indeholdt: Indhentning af forslag til plan og udformning via udskrivning af konkurrence Spændende park og stiforløb Etablering af "miniskulpturpark" via invitation til egnens mange kunstnere Vedligeholdelsesfrit Afholdelse af udendørs koncerter, egnsteater mv.

20

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Byfornyelse/Byforskønnelse i Ryomgård

Byfornyelse/Byforskønnelse i Ryomgård Byfornyelse/Byforskønnelse i Ryomgård Oplæg til opstart af en områdefornyelsessag i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer Ryomgård Distriktsråd og Erhvervsforening Side 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr.29 til Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 10-C-15 Karré

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Notat vedr. anvendelse af delområder

Notat vedr. anvendelse af delområder Sporbyen Scandia Notat vedr. anvendelse af delområder Notatet er udarbejdet med det formål at synliggøre den ønskede anvendelse på delområdeniveau. Den endelige afklaring af de forskellige funktioner i

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for 3. april 2012 idéoplæg Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til den videre

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

By-og boligudvikling. Skitser til arealudlæg. Indhold. 1. Overordnede principper. Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper

By-og boligudvikling. Skitser til arealudlæg. Indhold. 1. Overordnede principper. Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper By-og boligudvikling Skitser til arealudlæg Indhold 1. Overordnede principper Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper Model 2 Søbåndet - med bykant Fordele og ulemper Model 3 Nordbyen - med

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse.

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse. Teknik- og Miljø Anne-Mette Lade 11.11.2014/18.11.2014 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på hjørnet af Sølystvej/Borgergade Områdets bebyggelse skal fremtræde som en parkbebyggelse i et åbent grønt

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Amager Øst Lokaludvalg Kvarterhuset lok. 417 Jemtelandsgade 3 2300 København S E-mail ssn@okf.kk.dk Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

notat Lågegyde og ny rundkørsel emne: Vurdering af placeringsmuligheder dato:

notat Lågegyde og ny rundkørsel emne: Vurdering af placeringsmuligheder dato: notat sag: Lågegyde og ny rundkørsel emne: Vurdering af placeringsmuligheder dato: 24.11. 2009 Baggrund I forbindelse med drøftelserne af Lågegydebroen og de tilstødende vejanlægs udformning, besluttede

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: JYDERUP STATIONSBY Historie Jyderup stationsby opstod på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874,

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

Lindeparken, Ny Nørup

Lindeparken, Ny Nørup Parcelhusudstykning Lindeparken, Ny Nørup 7182 Bredsten Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE Adr.: Grønnegade 6, 7100 Vejle - Tlf.: 75 72 33 33 - Mail. vejle@mailreal.dk - web: www.bent-hbnielsen.dk

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere