Helhedsplan. Forslag til. med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan. Forslag til. med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling"

Transkript

1 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Forslag til Helhedsplan med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling

2 2 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE INDHOLD Sammenfatning - kort resumé side 3 Indledning side 4 Analyse, stærke og svage sider side 4 Aktivitetskort, igangværende projekter / udstykninger side 5 Aktuelle projekter, Ryomlund side 6 Byfornyelse Vestergade - Nygade, til seniorboliger side 8 Seniorboliger i byfornyelsen - principskitser side 12 Centerområdet side 14 Byfornyelse Markedsgade - Slotsgade, til nyt bycenter side 16 Udbygning af erhvervsområdet side 18 Skulpturpark side 19

3 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE SAMMENFATNING / RESUMÉ Dette materiale er udarbejdet som oplæg til den nye kommuneplan Forslagene skal naturligvis bearbejdes før den endelige indarbejdelse i den nye kommuneplan, men emnerne findes alle væsentlige for den fortsatte udvikling af Ryomgård i den nye Syddjurs Kommune. Ryomgård er i disse år præget af mange positive tiltag i og omkring byen. Nye flotte og attraktive boligbebyggelser skyder op, og private investerer store summer og godt håndværk i den by, de har valgt som ramme om deres fremtid. For at skabe social balance og fortsat fremgang i området ønsker borgerne i Ryomgård imidlertid medvirken fra kommunen i en række opgaver, der ikke kan løses af borgerne alene. Det er først og fremmest en påtrængende byfornyelse, der skal forhindre forslumning i to konkrete områder i den tidligere bykerne. Det drejer sig om områder, der i dag er præget af butiksdød og nedslidning incl. dårlig bygningsvedligeholdelse. Emner til Kommuneplan 2009 er: En byfornyelsesindsats i det ene af disse områder, der kan bane vejen for gode og centralt beliggende seniorboliger og attraktive boliger for unge, der overvejer at slå sig ned i byen, og som venter på at finde en attraktiv grund at bygge drømmehuset på. Et andet område ved Slotsgade lige bag stationen kan udvikles til byens eentydige bycenter med store og små forretninger omkring et fælles torveområde. Her kan også placeres offentlige servicefunktioner som kommunal "info" og rådgivning mv. En udbygning af byens erhvervsområde syd for jernbanen med en vejforbindelse over jernbanen og vejforbindelse til landevejen vest for byen hører også med på ønskelisten. Et nye boligområde, "Ryomlund" baseret på bæredygtighed og økologiske principper vil både kunne medvirke til at vise nye veje på boligområdet og tiltrække ressourcestærke og innovative borgere til kommunen. En skulpturpark på de eksisterende friarealer syd for Nordre Ringvej som en fornyelse og opfriskning af lidt "støvede" friarealer i de eksisterende boligområder. Indholdet skabes sammen med lokale kunstnere. Til styrkelse af foreningslivet og de kulturelle tilbud i byen arbejdes der på en udbygning af Fritidsaktiviteterne ved IF Midtdjurs til et idræts- og kulturcenter for byen og egnen, et center og samlingssted for alle aldersgrupper. En uddybende gennemgang af ovenstående emner findes på de følgende sider...

4 4 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE INDLEDNING De kommende års opgave i Ryomgård bliver at matche de mange gode initiativer på bygge - og boligområdet med et tidssvarende bycenter, der kan samle byen og skabe et eentydigt, stationsnært omdrejningspunkt for handel og kulturliv i området. Stedet, hvor man kan handle, koble fra, møde andre borgere, deltage i kulturelle arrangementer og fritidsaktiviteter mv. Stedet, hvor man tager hen for at se, hvad der mon rør sig i byen og evt. få sig en smootie, medens man betragter det pulserende liv i byen. Stedet, hvor "Ryomgård Jernbaneorkester" kan øve i underetagen og give koncert i borgersalen hver anden måned. Stedet, hvor unge kan samles nogle aftener om ugen for at udvikle nye tanker om lyd og billeder mv., eller hvor man kan spille mod hinanden på storskærm med surroundlyd. Stedet, hvor "Ryomgård Slægtsforskning" holder møder en gang om måneden for at søge i fortiden på bibliotekets computere. Stedet, hvor man kan få sin cykel opbevaret under lås og tag, når man skal med bussen/toget. Og stedet, hvor man så naturligt handler ind på vejen hjem igen. Tætbyen skal endvidere udbygges med seniorboliger med kort afstand til service og til banen og den kollektive trafik. Et sådant tiltag vil også kunne bidrage til mere "liv" i bymidten. Det skal være muligt at sælge sit enfamiliehus i Ryomgård og blive i området i en bekvem og overkommelig bolig. De nye seniorboliger bør ligge centralt i byen og vil være et oplagt emne i byfornyelsen eller revitaliseringen af bymidten. Bykernen er præget af stagnation og forfald. Ud fra en samlet vurdering foreslås, at rive store dele af bykernen ned for at skabe fremtidens Ryomgård i en bæredygtig og fremtidsorienteret udgave. Set fremadrettet og i lyset af energiforbruget og CO 2 - udledningen er det en bedre løsning at rive de gamle og utidssvarende huse ned og bygge noget fremtidssikret i en passende afstand fra Vestergade. Erhvervsområdet syd for jernbanen bør udvikles og forbindes til landevejene med en ny forbindelse over jernbanen til Vestergade. Dette vil kunne aflaste Vestergade for en del af den gennemkørende, tunge trafik. I de efterfølgende afsnit gennemgås og uddybes en række initiativer, som vil kunne styrke Ryomgård som hovedby, samt en række forslag til samling af byfunktionerne, som anses for meget væsentlige for byens fremtid. ANALYSE i korte træk Stærke sider Det positive ved Ryomgård Stationsby er de mange initiativer og nye projekter, der syder og bobler i kanten af byen. Flotte nye og velplanlagte boligområder skyder op, og nye tanker om bæredygtige boliger i bæredygtige og energineutrale udstykninger er under planlægning i den nordlige del af byen. Der er spændende planer omkring Hallen og idrætsforeningerne, for at styrke sammenholdet og indsatsen over for de unge i byen og for idrætslivet. Fra byen er der let adgang til smukke rekreative områder og flotte landskaber. Med sin centrale beliggenhed som Djurslands midtpunkt og landsdelens trafikknudepunkt, har byen en god infrastruktur og et stort og godt opland. Til de nære attraktioner hører således Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort. Som stationsby er Ryomgård attraktiv for familier med tilknytning til Århusområdet og for familier og personer, der ønsker en central placering på Djursland. Svage sider... Samfundsudviklingen har medført, at den tidligere hovedgade Vestergade har mistet sine småbutikker og er endt som en befærdet landevej gennem byen med symbolske fortove og en tilsvarende smal cykelsti. Vejoperationen er lykkedes, men bymiljøet er desværre afgået ved døden. Dagligvarehandelen ligger i dag spredt i byen og er ikke i stand til at holde sammen på en bymidte eller definere et bycenter. De tidligere butikshuse er i dag uattraktive på grund af støj og dårlige adgangsforhold. Flere huse er uforstandigt renoveret med dårligt proportionerede vinduer og har mistet deres sjæl.

5 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Rekreativ sti Aktiviteteskort over Ryomgård Løsninger fremadrettet Ser man på de emner, som Miljøministeriet de senere år har haft focus på, er der oplagte muligheder for at opnå en synergieffekt i Ryomgård ved at kombinere og bruge følgende planemner: Helhedsorienteret byfornyelse - område til seniorboliger Styrkelse af bymidterne og samling af handel og service i bymidten (Detailhandelsplanlægningen). Samling af offentlige og private servicefunktioner i nærheden af stationen (Detailhandelsplanlægningen). Lavenergihuse til afløsning af gamle butikshuse i bykernen (Kommune- og energiplanlægningen).

6 6 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE AKTUELLE PROJEKTER RYOMLUND Natur, miljø, økologi og bæredygtighed i højsædet Som det fremgår af kortet på den foregående side er der en stor interesse for bosætning i Ryomgård. Mange flotte og spændene boligområder er som nævnt indledningsvis under udbygning. Nord for den nuværende bygrænse er et meget spændende boligprojekt kaldet "Ryomlund" under udvikling under ledelse af ejerne af Ny Ryomgård. Det er et projekt, der vil kunne tiltrække borgere, der er meget bevidste omkring ressourceforbrug og økologi i dagligdagen. Erhvervsforeningen anser det for meget vigtigt, at sådanne idéer og tanker kan udvikles i Ryomgård. Samtidig åbner projektet mulighed for at tiltrække innovative og ressourcestærke personer til kommunen. Se projektet på

7 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE

8 8 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BYOMDANNELSE I Ryomgård findes langs hovedgaden Vestergade rester af et handels- og butiksmiljø fra stationsbyens blomstringstid. Desværre er trafikken steget samtidig med, at handelen er forsvundet som følge af udviklingen i økonomi og samfund. Området kan siges at rumme kulturhistoriske værdier, da sporene efter den tidligere glansperiode stadig er synlige en del steder. Dette kunne føre til en beslutning om, at bygningerne skal bevares og sættes i stand og bringes op til moderne isoleringsstandard mv. Området vurderes imidlertid at være så nedslidt og utidssvarende, at en løbende totalsanering anbefales. Hvis bygningerne skal føres op til fremtidens isoleringskrav vil de ganske enkelt smuldre, fordi disse huse er opført i en teknologi, der kræver, at ydermurene til stadighed får opvarmning indefra. Nå denne opvarmning ophører, starter nedbrydningen ubønhørligt, og om 10 år vil husene atter se forfaldne ud. Samtidig er der fare for, at de til den tid så også er fulde af skimmelsvampe og andet forfald. Miljøbevidsthed er også genbrug af eksisterende byområder, ikke blot projekter på bar mark. I løbet af får år vil der etapevis kunne skabes et attraktivt kvarter med velbeliggende seniorboliger tæt på centerfunktioner og kollektiv trafik. De nye huse trækkes så tilbage fra gadelinien, så der kan skabes en ordentlig hovedgade og nogle tidssvarende støjforhold inde i husene. Vejadgangen vendes til sydsiden af boligerne, og de nye boliger laves med en kælder eller underetage, der kan optage terrænspringet på grundene. Det foreslås, at Syddjurs Kommune inddrager området mellem Vestergade og Nygade i et projekt for helhedsorienteret byfornyelse, så både nedrivning af bygninger og etablering af nye udenomsarealer kan få offentlig støtte. Hvis man vælger som start at rive de dårligste huse ned og erstatte dem med fremtidssikrede lav-energihuse eller nul-energihuse, vil man i de kommende år få et område, der udstråler fremsyn og fremtidsvilje. Det vil kunne blive endnu en attraktion for Ryomgård og for Syddjurs Kommune. På næste side: Vestergadeområdet i dag

9 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Potentielle områder for byomdannelse og byfornyelse

10 10 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Vestergade i dag Trafiksaneret og med stopforbud, så parkering foregår på fortovet mv.. Herunder vision for et bedre bymiljø med mere luft og grønt.

11 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Principiel skitse til fremtidig disponering af området syd for Vestergade. Principper Den nuværende husrække langs den sydlige side af Vestergade erstattes løbende med nye, tidssvarende, velisolerede boliger. De nye huse opføres i større afstand fra skel mod Vestergade, så der med tiden bliver plads til både vej, cykelsti og et ordentligt fortov. En yderligere afstandszone på ca. 5 m fra det nye vejskel sikrer, at de nye huse får acceptable støjforhold inde og ude. Vejen afgrænses i fremtiden af en trærække og tætte hække ind mod de nye boliger. Der bliver ikke vejadgang til de nye boliger fra Vestergade. Vejadgangen lægges som i dag om på sydsiden af husrækken fra Nygade. Det nye adgangsområde skal udformes efter en samlet plan med ordentlige belægninger og passende belysning. Det tilstræbes, at de nye boliger opføres med parkering under husene eller inde i disse, så der ikke opstår et skurlignede miljø eller en gold parkeringsplads langs Nygade. De nuværende bygninger opkøbes og nedrives i den rækkefølge, som de nuværende ejere ønsker at deltage. De nuværende ejere kan også selv deltage i fornyelsesprocessen som bygherrer. Husene må gerne blive forskellige som i dag, men underlagt visse fællestræk, styret ved bestemmelser i en lokalplan. Det offentlige kan deltage ved at købe areal til udvidelse af Vestergade og ved at etablere Nygade i den nye udformning.

12 12 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE SENIORBOLIGER I BYFORNYELSEN En fremtidssikret seniorbolig skal kunne tilbyde følgende: Kompakt bolig på lille grund med et begrænset haveareal. Laveste energiklasse - lave driftsomkostninger. Godt indeklima og god varme. God skabsplads, gode opbevaringsmuligheder. Velafskærmet udeareal eller privat balkon. Bilen med ind i boligen. (Fremtid: Elbil). 2 ligeværdige soverum. Ekstra værelse til børnebørn eller gæst/hobby. Mulighed for personelevator ved trappe. Eksempel 1: Dobbelthus i 2 etager Dette hus kan opføres efterhånden som der opstår ledige grunde ved nedrivning af nuværende bebyggelse. Ideen i huset er at give god plads til alt det, man får samlet i løbet af en langt liv. Samtidig skal de basale funktioner være overkommelige og tilstrækkelige. Brugen af trapper holder mennesker igang og i vigør. Så sparer man tid i motionscentret og hos lægen. Bliver man kørestolsbruger skal der være plads til en personlift ved trappen. Bilen skal med ind i boligen. Fremtidens biler kører på el, og de vil indgå i boligens energisystem, der medvirker til at oplagre el fra vindmøller om natten. Det er også beghageligt at have bilen tæt på entreen, når man skal pakke ind og ud efter ferier mv. Så undgår man også, at forarealerne ved boligerne kommer til at ligne en "barakby" med carporte og skure over hele arealet.

13 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Eksempel 2: Dobbelthus eller rækkehus i 3 etager Seniorbolig med egen garage og tagterrasse. Med denne bolig satses på udsigten over ådalen fra stuen, der ligger i øverste etage. samtidig skabes et byhus med et vist volumen, der kan bidrage til et varieret bybillede.

14 14 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE CENTEROMRÅDET Med Lokalplan nr. 101 Midtdjurs Kommune er der skabt mulighed for udvikling af et butiksområde ved Slotsgade - Markedsgade - Jernbanegade. Omdrejningspunktet i denne lokalplan er en større dagligvarebutik, der sammen med KIWI syd for kan tiltrække kunder i så stort antal, at mindre specialbutikker også kan eksistere i Ryomgård. Det drejer sig om at skabe den berømte "Tivolieffekt" hvor attraktionerne (kun) kan overleve, fordi de ligger tæt sammen. Lokalplan nr. 101 åbner mulighed for en hurtig start, da planen er vedtaget og området hurtigt vil kunne ændres til de nye formål. Men spørgsmålet er, om planen er "for lille" og ikke er fremtidssikret nok i forhold til de vækstmuligheder, der potentielt ligger omkring Ryomgård med bl.a. det nye, store golfcenter tæt på byen? Der er i planen regnet med en dagligvareenhed på ca. 800 m 2, men denne størrelse er måske allerede ved at være uaktuel for butikker, der skal overleve på langt sigt i et område som Ryomgård. Derfor bør det ovevejes at lave en overbygning til Lokalplan nr. 101, hvis en passende dagligvarekæde byder ind på området. En ny plan skal sikre, at en dagligvareenhed kan vokse til det maksimum, som detailhandelsbestemmelserne tillader i dag.

15 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Ideen i den nuværende centerplan er at skabe et blandet byområde med butikker og boliger i et bymæssigt miljø. Den store butiksbygning må gerne laves med parkeringskælder for at frigøre så meget areal som muligt til ophold og bebyggelse. Billederne viser området set fra Slotsgade i nordvestlig retning som det ser ud i dag og som det kan komme til at se ud efter udbygning iht. lokalplanbestemmelserne. Slotsgade 2007 Visualisering af byggemuligheder i Lokalplan nr. 101 set fra samme side af gaden

16 16 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE NY BYMIDTE I RYOMGAARD Planlægningen bag Lokalplan nr. 101 bør styrkes gennem udbygning af centerfunktionerne i de nye kommuneplanrammer i Syddjurs Kommune. Her skal byens dagligvarehandel og udvalgshandel kunne samles med offentlig og privat service. Helst i et fremtidssikret, overdækket center. Området skal så vidt muligt også have "liv" efter lukketid. Hertil kan et selvbetjeningebibliotek og en kommunal ungdomsklub være et godt bidrag. Hvad kan handelslivet bidrage med? Det ville være optimalt at kunne flytte BRUGSEN, da denne fortsat er den største dagligvarebutik i Ryomgård. BRUGSENs nuværende lokaler kan blive en udmærket ramme om en ny autoforhandler i byen. Det ubestridte bycenter skal også have plads til små udvalgsvarebutikker, så private, der vil binde an med en butik, kan få den bedst mulige placering. Samspillet mellem dagligvarehandel og udvalgsvarehandel er alfa og omega for et bredt vareudbud i en by af Ryomgaards størrelse. På ønskesedlen er også et moderne apotek indrettet efter de nyeste principper. Hvad kan kommunen bidrage med? Det offentliges opgaver i en by som Ryomgaard er primært at spænde et sikkerhedsnet ud under den opvoksende generation og følge udviklingen i ungdomsmiljøet i området. De unge, der ikke tiltrækkes af sport og idræt, bør have tilbud om andre aktiviteter og samvær. I lokaler i tilknytning til en ny type selvbetjeningsbibliotek i bymidten kan der laves netcaféer eller studie- og interessegrupper om forskellige emner. Dette forslag skal naturligvis afvejes med tankerne om en udbygning af tilbudene ved idrætshallen, men det er også væsentligt at skabe steder, hvor mange aldersgrupper kan mødes uformelt. Samlet set... På denne baggrund tegner der sig et billede af et projekt med offentlig - privat deltagelse. Det vil være oplagt at søge en privat investor, der kan basere sin investering på huslejekontrakter. Kommunen kan bidrage med lokalplan, vejanlæg (evt. ekspropriation) og fremskaffelse af en del af jorden. Da, der nedrives en række nedslidte bygninger og anlæg, vil det være oplagt at søge statslige midler til byfornyelse og byomdannelse som en del af projektet. TAGPLAN AF OVERDÆKKET CENTER NYE SENIORBOLIGER

17 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE NYE SENIORBOLIGER ØVERSTE ETAGE I OVERDÆKKET CENTER MED STOR DAGLIGVAREENHED UNDERETAGE MED PARKERING OG BIRUM (lager & affald) TIL BUTIKKER MV.

18 18 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE ERHVERVSOMRÅDET Ønsker til udvikling af byens største erhvervsområde: Forlængelse af Industrivej og ny overskæring ved jernbanen Forbindelse til Vestergade vest om byen Udlægning af nye erhvervsgrunde En vigtig opgave er at kunne lede tung trafik mod nordvest uden om midtbyen. En ny tilslutning til Vestergade kan udføres som en trebenet rundkørsel. Herved vil man kunne markere skiftet fra landevej til tætbyområde og få nedsat hastigheden på biltrafikken gennem byen. Det nye afsnit skal indeholde "facadegrunde", som kan være attraktive for eks. autoforhandlere og virksomheder med behov for udstillingsvinduer.

19 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE SKULPTURPARK På det grønne område på hjørnet af Nordlyvej og Nordre Ringvej kaldet "gryden" samt friarealet ved Posthuset og Børnehaven foreslås etableret en Skulpturpark. Følgende idéer tænkes indeholdt: Indhentning af forslag til plan og udformning via udskrivning af konkurrence Spændende park og stiforløb Etablering af "miniskulpturpark" via invitation til egnens mange kunstnere Vedligeholdelsesfrit Afholdelse af udendørs koncerter, egnsteater mv.

20

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere