Helhedsplan. Forslag til. med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan. Forslag til. med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling"

Transkript

1 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Forslag til Helhedsplan med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling

2 2 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE INDHOLD Sammenfatning - kort resumé side 3 Indledning side 4 Analyse, stærke og svage sider side 4 Aktivitetskort, igangværende projekter / udstykninger side 5 Aktuelle projekter, Ryomlund side 6 Byfornyelse Vestergade - Nygade, til seniorboliger side 8 Seniorboliger i byfornyelsen - principskitser side 12 Centerområdet side 14 Byfornyelse Markedsgade - Slotsgade, til nyt bycenter side 16 Udbygning af erhvervsområdet side 18 Skulpturpark side 19

3 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE SAMMENFATNING / RESUMÉ Dette materiale er udarbejdet som oplæg til den nye kommuneplan Forslagene skal naturligvis bearbejdes før den endelige indarbejdelse i den nye kommuneplan, men emnerne findes alle væsentlige for den fortsatte udvikling af Ryomgård i den nye Syddjurs Kommune. Ryomgård er i disse år præget af mange positive tiltag i og omkring byen. Nye flotte og attraktive boligbebyggelser skyder op, og private investerer store summer og godt håndværk i den by, de har valgt som ramme om deres fremtid. For at skabe social balance og fortsat fremgang i området ønsker borgerne i Ryomgård imidlertid medvirken fra kommunen i en række opgaver, der ikke kan løses af borgerne alene. Det er først og fremmest en påtrængende byfornyelse, der skal forhindre forslumning i to konkrete områder i den tidligere bykerne. Det drejer sig om områder, der i dag er præget af butiksdød og nedslidning incl. dårlig bygningsvedligeholdelse. Emner til Kommuneplan 2009 er: En byfornyelsesindsats i det ene af disse områder, der kan bane vejen for gode og centralt beliggende seniorboliger og attraktive boliger for unge, der overvejer at slå sig ned i byen, og som venter på at finde en attraktiv grund at bygge drømmehuset på. Et andet område ved Slotsgade lige bag stationen kan udvikles til byens eentydige bycenter med store og små forretninger omkring et fælles torveområde. Her kan også placeres offentlige servicefunktioner som kommunal "info" og rådgivning mv. En udbygning af byens erhvervsområde syd for jernbanen med en vejforbindelse over jernbanen og vejforbindelse til landevejen vest for byen hører også med på ønskelisten. Et nye boligområde, "Ryomlund" baseret på bæredygtighed og økologiske principper vil både kunne medvirke til at vise nye veje på boligområdet og tiltrække ressourcestærke og innovative borgere til kommunen. En skulpturpark på de eksisterende friarealer syd for Nordre Ringvej som en fornyelse og opfriskning af lidt "støvede" friarealer i de eksisterende boligområder. Indholdet skabes sammen med lokale kunstnere. Til styrkelse af foreningslivet og de kulturelle tilbud i byen arbejdes der på en udbygning af Fritidsaktiviteterne ved IF Midtdjurs til et idræts- og kulturcenter for byen og egnen, et center og samlingssted for alle aldersgrupper. En uddybende gennemgang af ovenstående emner findes på de følgende sider...

4 4 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE INDLEDNING De kommende års opgave i Ryomgård bliver at matche de mange gode initiativer på bygge - og boligområdet med et tidssvarende bycenter, der kan samle byen og skabe et eentydigt, stationsnært omdrejningspunkt for handel og kulturliv i området. Stedet, hvor man kan handle, koble fra, møde andre borgere, deltage i kulturelle arrangementer og fritidsaktiviteter mv. Stedet, hvor man tager hen for at se, hvad der mon rør sig i byen og evt. få sig en smootie, medens man betragter det pulserende liv i byen. Stedet, hvor "Ryomgård Jernbaneorkester" kan øve i underetagen og give koncert i borgersalen hver anden måned. Stedet, hvor unge kan samles nogle aftener om ugen for at udvikle nye tanker om lyd og billeder mv., eller hvor man kan spille mod hinanden på storskærm med surroundlyd. Stedet, hvor "Ryomgård Slægtsforskning" holder møder en gang om måneden for at søge i fortiden på bibliotekets computere. Stedet, hvor man kan få sin cykel opbevaret under lås og tag, når man skal med bussen/toget. Og stedet, hvor man så naturligt handler ind på vejen hjem igen. Tætbyen skal endvidere udbygges med seniorboliger med kort afstand til service og til banen og den kollektive trafik. Et sådant tiltag vil også kunne bidrage til mere "liv" i bymidten. Det skal være muligt at sælge sit enfamiliehus i Ryomgård og blive i området i en bekvem og overkommelig bolig. De nye seniorboliger bør ligge centralt i byen og vil være et oplagt emne i byfornyelsen eller revitaliseringen af bymidten. Bykernen er præget af stagnation og forfald. Ud fra en samlet vurdering foreslås, at rive store dele af bykernen ned for at skabe fremtidens Ryomgård i en bæredygtig og fremtidsorienteret udgave. Set fremadrettet og i lyset af energiforbruget og CO 2 - udledningen er det en bedre løsning at rive de gamle og utidssvarende huse ned og bygge noget fremtidssikret i en passende afstand fra Vestergade. Erhvervsområdet syd for jernbanen bør udvikles og forbindes til landevejene med en ny forbindelse over jernbanen til Vestergade. Dette vil kunne aflaste Vestergade for en del af den gennemkørende, tunge trafik. I de efterfølgende afsnit gennemgås og uddybes en række initiativer, som vil kunne styrke Ryomgård som hovedby, samt en række forslag til samling af byfunktionerne, som anses for meget væsentlige for byens fremtid. ANALYSE i korte træk Stærke sider Det positive ved Ryomgård Stationsby er de mange initiativer og nye projekter, der syder og bobler i kanten af byen. Flotte nye og velplanlagte boligområder skyder op, og nye tanker om bæredygtige boliger i bæredygtige og energineutrale udstykninger er under planlægning i den nordlige del af byen. Der er spændende planer omkring Hallen og idrætsforeningerne, for at styrke sammenholdet og indsatsen over for de unge i byen og for idrætslivet. Fra byen er der let adgang til smukke rekreative områder og flotte landskaber. Med sin centrale beliggenhed som Djurslands midtpunkt og landsdelens trafikknudepunkt, har byen en god infrastruktur og et stort og godt opland. Til de nære attraktioner hører således Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort. Som stationsby er Ryomgård attraktiv for familier med tilknytning til Århusområdet og for familier og personer, der ønsker en central placering på Djursland. Svage sider... Samfundsudviklingen har medført, at den tidligere hovedgade Vestergade har mistet sine småbutikker og er endt som en befærdet landevej gennem byen med symbolske fortove og en tilsvarende smal cykelsti. Vejoperationen er lykkedes, men bymiljøet er desværre afgået ved døden. Dagligvarehandelen ligger i dag spredt i byen og er ikke i stand til at holde sammen på en bymidte eller definere et bycenter. De tidligere butikshuse er i dag uattraktive på grund af støj og dårlige adgangsforhold. Flere huse er uforstandigt renoveret med dårligt proportionerede vinduer og har mistet deres sjæl.

5 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Rekreativ sti Aktiviteteskort over Ryomgård Løsninger fremadrettet Ser man på de emner, som Miljøministeriet de senere år har haft focus på, er der oplagte muligheder for at opnå en synergieffekt i Ryomgård ved at kombinere og bruge følgende planemner: Helhedsorienteret byfornyelse - område til seniorboliger Styrkelse af bymidterne og samling af handel og service i bymidten (Detailhandelsplanlægningen). Samling af offentlige og private servicefunktioner i nærheden af stationen (Detailhandelsplanlægningen). Lavenergihuse til afløsning af gamle butikshuse i bykernen (Kommune- og energiplanlægningen).

6 6 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE AKTUELLE PROJEKTER RYOMLUND Natur, miljø, økologi og bæredygtighed i højsædet Som det fremgår af kortet på den foregående side er der en stor interesse for bosætning i Ryomgård. Mange flotte og spændene boligområder er som nævnt indledningsvis under udbygning. Nord for den nuværende bygrænse er et meget spændende boligprojekt kaldet "Ryomlund" under udvikling under ledelse af ejerne af Ny Ryomgård. Det er et projekt, der vil kunne tiltrække borgere, der er meget bevidste omkring ressourceforbrug og økologi i dagligdagen. Erhvervsforeningen anser det for meget vigtigt, at sådanne idéer og tanker kan udvikles i Ryomgård. Samtidig åbner projektet mulighed for at tiltrække innovative og ressourcestærke personer til kommunen. Se projektet på

7 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE

8 8 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BYOMDANNELSE I Ryomgård findes langs hovedgaden Vestergade rester af et handels- og butiksmiljø fra stationsbyens blomstringstid. Desværre er trafikken steget samtidig med, at handelen er forsvundet som følge af udviklingen i økonomi og samfund. Området kan siges at rumme kulturhistoriske værdier, da sporene efter den tidligere glansperiode stadig er synlige en del steder. Dette kunne føre til en beslutning om, at bygningerne skal bevares og sættes i stand og bringes op til moderne isoleringsstandard mv. Området vurderes imidlertid at være så nedslidt og utidssvarende, at en løbende totalsanering anbefales. Hvis bygningerne skal føres op til fremtidens isoleringskrav vil de ganske enkelt smuldre, fordi disse huse er opført i en teknologi, der kræver, at ydermurene til stadighed får opvarmning indefra. Nå denne opvarmning ophører, starter nedbrydningen ubønhørligt, og om 10 år vil husene atter se forfaldne ud. Samtidig er der fare for, at de til den tid så også er fulde af skimmelsvampe og andet forfald. Miljøbevidsthed er også genbrug af eksisterende byområder, ikke blot projekter på bar mark. I løbet af får år vil der etapevis kunne skabes et attraktivt kvarter med velbeliggende seniorboliger tæt på centerfunktioner og kollektiv trafik. De nye huse trækkes så tilbage fra gadelinien, så der kan skabes en ordentlig hovedgade og nogle tidssvarende støjforhold inde i husene. Vejadgangen vendes til sydsiden af boligerne, og de nye boliger laves med en kælder eller underetage, der kan optage terrænspringet på grundene. Det foreslås, at Syddjurs Kommune inddrager området mellem Vestergade og Nygade i et projekt for helhedsorienteret byfornyelse, så både nedrivning af bygninger og etablering af nye udenomsarealer kan få offentlig støtte. Hvis man vælger som start at rive de dårligste huse ned og erstatte dem med fremtidssikrede lav-energihuse eller nul-energihuse, vil man i de kommende år få et område, der udstråler fremsyn og fremtidsvilje. Det vil kunne blive endnu en attraktion for Ryomgård og for Syddjurs Kommune. På næste side: Vestergadeområdet i dag

9 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Potentielle områder for byomdannelse og byfornyelse

10 10 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Vestergade i dag Trafiksaneret og med stopforbud, så parkering foregår på fortovet mv.. Herunder vision for et bedre bymiljø med mere luft og grønt.

11 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Principiel skitse til fremtidig disponering af området syd for Vestergade. Principper Den nuværende husrække langs den sydlige side af Vestergade erstattes løbende med nye, tidssvarende, velisolerede boliger. De nye huse opføres i større afstand fra skel mod Vestergade, så der med tiden bliver plads til både vej, cykelsti og et ordentligt fortov. En yderligere afstandszone på ca. 5 m fra det nye vejskel sikrer, at de nye huse får acceptable støjforhold inde og ude. Vejen afgrænses i fremtiden af en trærække og tætte hække ind mod de nye boliger. Der bliver ikke vejadgang til de nye boliger fra Vestergade. Vejadgangen lægges som i dag om på sydsiden af husrækken fra Nygade. Det nye adgangsområde skal udformes efter en samlet plan med ordentlige belægninger og passende belysning. Det tilstræbes, at de nye boliger opføres med parkering under husene eller inde i disse, så der ikke opstår et skurlignede miljø eller en gold parkeringsplads langs Nygade. De nuværende bygninger opkøbes og nedrives i den rækkefølge, som de nuværende ejere ønsker at deltage. De nuværende ejere kan også selv deltage i fornyelsesprocessen som bygherrer. Husene må gerne blive forskellige som i dag, men underlagt visse fællestræk, styret ved bestemmelser i en lokalplan. Det offentlige kan deltage ved at købe areal til udvidelse af Vestergade og ved at etablere Nygade i den nye udformning.

12 12 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE SENIORBOLIGER I BYFORNYELSEN En fremtidssikret seniorbolig skal kunne tilbyde følgende: Kompakt bolig på lille grund med et begrænset haveareal. Laveste energiklasse - lave driftsomkostninger. Godt indeklima og god varme. God skabsplads, gode opbevaringsmuligheder. Velafskærmet udeareal eller privat balkon. Bilen med ind i boligen. (Fremtid: Elbil). 2 ligeværdige soverum. Ekstra værelse til børnebørn eller gæst/hobby. Mulighed for personelevator ved trappe. Eksempel 1: Dobbelthus i 2 etager Dette hus kan opføres efterhånden som der opstår ledige grunde ved nedrivning af nuværende bebyggelse. Ideen i huset er at give god plads til alt det, man får samlet i løbet af en langt liv. Samtidig skal de basale funktioner være overkommelige og tilstrækkelige. Brugen af trapper holder mennesker igang og i vigør. Så sparer man tid i motionscentret og hos lægen. Bliver man kørestolsbruger skal der være plads til en personlift ved trappen. Bilen skal med ind i boligen. Fremtidens biler kører på el, og de vil indgå i boligens energisystem, der medvirker til at oplagre el fra vindmøller om natten. Det er også beghageligt at have bilen tæt på entreen, når man skal pakke ind og ud efter ferier mv. Så undgår man også, at forarealerne ved boligerne kommer til at ligne en "barakby" med carporte og skure over hele arealet.

13 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Eksempel 2: Dobbelthus eller rækkehus i 3 etager Seniorbolig med egen garage og tagterrasse. Med denne bolig satses på udsigten over ådalen fra stuen, der ligger i øverste etage. samtidig skabes et byhus med et vist volumen, der kan bidrage til et varieret bybillede.

14 14 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE CENTEROMRÅDET Med Lokalplan nr. 101 Midtdjurs Kommune er der skabt mulighed for udvikling af et butiksområde ved Slotsgade - Markedsgade - Jernbanegade. Omdrejningspunktet i denne lokalplan er en større dagligvarebutik, der sammen med KIWI syd for kan tiltrække kunder i så stort antal, at mindre specialbutikker også kan eksistere i Ryomgård. Det drejer sig om at skabe den berømte "Tivolieffekt" hvor attraktionerne (kun) kan overleve, fordi de ligger tæt sammen. Lokalplan nr. 101 åbner mulighed for en hurtig start, da planen er vedtaget og området hurtigt vil kunne ændres til de nye formål. Men spørgsmålet er, om planen er "for lille" og ikke er fremtidssikret nok i forhold til de vækstmuligheder, der potentielt ligger omkring Ryomgård med bl.a. det nye, store golfcenter tæt på byen? Der er i planen regnet med en dagligvareenhed på ca. 800 m 2, men denne størrelse er måske allerede ved at være uaktuel for butikker, der skal overleve på langt sigt i et område som Ryomgård. Derfor bør det ovevejes at lave en overbygning til Lokalplan nr. 101, hvis en passende dagligvarekæde byder ind på området. En ny plan skal sikre, at en dagligvareenhed kan vokse til det maksimum, som detailhandelsbestemmelserne tillader i dag.

15 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE Ideen i den nuværende centerplan er at skabe et blandet byområde med butikker og boliger i et bymæssigt miljø. Den store butiksbygning må gerne laves med parkeringskælder for at frigøre så meget areal som muligt til ophold og bebyggelse. Billederne viser området set fra Slotsgade i nordvestlig retning som det ser ud i dag og som det kan komme til at se ud efter udbygning iht. lokalplanbestemmelserne. Slotsgade 2007 Visualisering af byggemuligheder i Lokalplan nr. 101 set fra samme side af gaden

16 16 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE NY BYMIDTE I RYOMGAARD Planlægningen bag Lokalplan nr. 101 bør styrkes gennem udbygning af centerfunktionerne i de nye kommuneplanrammer i Syddjurs Kommune. Her skal byens dagligvarehandel og udvalgshandel kunne samles med offentlig og privat service. Helst i et fremtidssikret, overdækket center. Området skal så vidt muligt også have "liv" efter lukketid. Hertil kan et selvbetjeningebibliotek og en kommunal ungdomsklub være et godt bidrag. Hvad kan handelslivet bidrage med? Det ville være optimalt at kunne flytte BRUGSEN, da denne fortsat er den største dagligvarebutik i Ryomgård. BRUGSENs nuværende lokaler kan blive en udmærket ramme om en ny autoforhandler i byen. Det ubestridte bycenter skal også have plads til små udvalgsvarebutikker, så private, der vil binde an med en butik, kan få den bedst mulige placering. Samspillet mellem dagligvarehandel og udvalgsvarehandel er alfa og omega for et bredt vareudbud i en by af Ryomgaards størrelse. På ønskesedlen er også et moderne apotek indrettet efter de nyeste principper. Hvad kan kommunen bidrage med? Det offentliges opgaver i en by som Ryomgaard er primært at spænde et sikkerhedsnet ud under den opvoksende generation og følge udviklingen i ungdomsmiljøet i området. De unge, der ikke tiltrækkes af sport og idræt, bør have tilbud om andre aktiviteter og samvær. I lokaler i tilknytning til en ny type selvbetjeningsbibliotek i bymidten kan der laves netcaféer eller studie- og interessegrupper om forskellige emner. Dette forslag skal naturligvis afvejes med tankerne om en udbygning af tilbudene ved idrætshallen, men det er også væsentligt at skabe steder, hvor mange aldersgrupper kan mødes uformelt. Samlet set... På denne baggrund tegner der sig et billede af et projekt med offentlig - privat deltagelse. Det vil være oplagt at søge en privat investor, der kan basere sin investering på huslejekontrakter. Kommunen kan bidrage med lokalplan, vejanlæg (evt. ekspropriation) og fremskaffelse af en del af jorden. Da, der nedrives en række nedslidte bygninger og anlæg, vil det være oplagt at søge statslige midler til byfornyelse og byomdannelse som en del af projektet. TAGPLAN AF OVERDÆKKET CENTER NYE SENIORBOLIGER

17 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE NYE SENIORBOLIGER ØVERSTE ETAGE I OVERDÆKKET CENTER MED STOR DAGLIGVAREENHED UNDERETAGE MED PARKERING OG BIRUM (lager & affald) TIL BUTIKKER MV.

18 18 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE ERHVERVSOMRÅDET Ønsker til udvikling af byens største erhvervsområde: Forlængelse af Industrivej og ny overskæring ved jernbanen Forbindelse til Vestergade vest om byen Udlægning af nye erhvervsgrunde En vigtig opgave er at kunne lede tung trafik mod nordvest uden om midtbyen. En ny tilslutning til Vestergade kan udføres som en trebenet rundkørsel. Herved vil man kunne markere skiftet fra landevej til tætbyområde og få nedsat hastigheden på biltrafikken gennem byen. Det nye afsnit skal indeholde "facadegrunde", som kan være attraktive for eks. autoforhandlere og virksomheder med behov for udstillingsvinduer.

19 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE SKULPTURPARK På det grønne område på hjørnet af Nordlyvej og Nordre Ringvej kaldet "gryden" samt friarealet ved Posthuset og Børnehaven foreslås etableret en Skulpturpark. Følgende idéer tænkes indeholdt: Indhentning af forslag til plan og udformning via udskrivning af konkurrence Spændende park og stiforløb Etablering af "miniskulpturpark" via invitation til egnens mange kunstnere Vedligeholdelsesfrit Afholdelse af udendørs koncerter, egnsteater mv.

20

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer Seniorbofællesskaber Gruppemøder februar 2014 Vedrørende arealer Furesø nord Furesø syd Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter HusCompagniet 52 rækkehuse

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015

Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015 1 of 5 Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015 Distriktsrådene lokalsamfundets talerør I Syddjurs kommune er de 13 distriktsråd, hver på sin måde,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. januar 2009 Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsendte forslag til kommuneplan 2009

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere