TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: DATO: JOURNALNUMMER K TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54 Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den Forrige tilsyn udført den Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Anmeldt Deltagere ved tilsynet Carsten Hornshøj Poulsen, Charlotte Germundsson, Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk. Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Carsten Hornshøj Poulsen, / Formålet med tilsynet At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler for virksomheden At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan tilsynsansvarlig kontaktes. Der er udarbejdet en kortfatte vejledning til denne tilsynsrapport. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 43

2 Tilsynets overvejelser og bemærkninger generelt i forbindelse med tilsynet: Tilsynet har indtryk af et veldrevet tilbud med tilfredse medarbejdere og brugere. Under drøftelsen af flere konkrete situationer har tilsynet fået indtryk af, at ledelsen handler hurtigt, når der er behov for det både i forhold til konkrete borgere og deres pårørende, og når der er personalespørgsmål, der kræver afklaring. Tilsynet har indtryk af, at ledelsen træffer relevante afgørelser og inddrager personale og borgere så vidt muligt. Tilsynsrapporterne for Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54 er lagt sammen til én rapport, idet mange forhold er fælles for de to områder. Hvor det ikke er tilfældet, vil det blive præciseret, hvilke afsnit der handler om nr. 50 henholdsvis nr. 54. Hvor der er nyt/ændringer siden sidste tilsyn er der markeret med fed. Henstillinger Påbud Der er ikke givet henstillinger på dette tilsyn. Der er ingen henstillinger på sidste tilsyn at følge op på. Der er ikke givet påbud på dette tilsyn. Der er ingen påbud på sidste tilsyn at følge op på. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 43

3 Tema Lovgrundlag, økonomi, belægning og politikker Mulige emner Efter hvilke regler visiteres til tilbuddet og hvor mange pladser er der? Formål Formålet er at vurdere lovgivne rammer og det økonomiske fundament Beskrivelse Tilbuddet i Bjerggade 50 hører under almenboliglovens 105, stk. 2 og 115, stk. 2 og 4, og servicelovens 85, lejlighederne i stueetagen er fortsat under servicelovens 108. Der er 6 lejligheder på første sal og 6 lejligheder i stuen. Tilbuddet i Bjerggade 54 hører under servicelovens 108. Der er 6 pladser på første sal og 6 pladser i stuen. Almenboliglovens 105, stk. 2, lyder: Regionerne eller kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Almenboliglovens 115, stk. 2 og 4 lyder: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne agtes etableret, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til kommunale almene ældreboliger og til selvejende institutioner til etablering af almene ældreboliger, herunder almene TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 43

4 ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der etableres ved 1) nybyggeri, 2) ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor et regionsråd på grundlag af den årlige rammeaftale med regionens kommuner skal etablere almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til disses etablering ved 1) nybyggeri, 2) ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende institutioner, som er etableret efter den tidligere bistandslovs 112, 92 i den tidligere lov om social service og 108 i lov om social service. Servicelovens 85 lyder: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Servicelovens 108, stk. 1, lyder: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 43

5 egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Giver tilbuddets budget og regnskab anledning til bemærkninger? Hvad er belægningsprocenten og er den i overensstemmelse med det budgetlagte? Efterleves kommunens kvalitetsstandarder og overordnede målsætning for området? (Gælder kun kommunens egne steder) Der er i alt 23 faste pladser og en aflastningsstue. Siden sidst: Der har gennem flere år været underskud. Sidste år havde Center Midtbyen et merforbrug på kr. En del langtidssygemeldinger har kostet. Men der arbejdes hårdt på at nedbringe underskuddet. Carsten har arbejdet med flere forskellige løsninger for vagtdækning. Bl.a. bliver der sat flere ressourcer på i gruppe 1, fordi der er mange kørestolsbrugere. De ansatte skal kunne rokere i resten af huset, når de har tid og efter behov. Det kommer til at betyde besparelser, at personalet kan arbejde i alle grupper Siden sidst: Der er 100 % belægning på de 23 pladser en af pladserne giver mere end taksten så det svarer til 23,5. Der er en borger i aflastning i grp 2. Denne borger skal indskrives fra 1. august. Knarbjerg Bakke lukker pr. 1. august. Nørregade bliver 85 opgangsbofællesskab. Værdierne hænger synligt. Carsten arbejder meget med værdier i forhold til den daglige omgangsform og tone. Ordentlighed er vigtig mellem både kollegaer og mellem borger og medarbejdere. På et personalemøde er der sat ord på dette, og der er fokus på samarbejdet og måden man taler sammen TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 43

6 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud på. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 43

7 Tema Tilbuddets fysiske rammer Mulige emner Fællesarealer (inden-og udendørs) Formål Formålet er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og brugernes trivsel Beskrivelse Forholdene er fine i Bjerggade 50. Arbejdsmiljøkravene er overholdt, og der er plads til loftslifte i alle lejligheder. Personalet savner et stort fællesrum til bl.a. personalemøder. Det store rum mellem nr. 50 og Ung ved Fjorden må hverken varmes op eller isoleres. Bjerggade 54 har de samme fysiske rammer som før ombygningen. De uopvarmede rum og de overdækkede arealer er en del af arbejdsvilkårene, og personalet er gjort opmærksomme på, at de lige så godt kunne have skullet gå fra lejlighed til lejlighed uden overdækning. Beboerne bor i egne lejligheder, som derfor kunne have befundet sig rundt omkring i byen med afstand og gadestrækninger at passere. Siden sidst: Der er lavet cafe miljø i mellemgangen. Det kan benyttes som samlingspunkt til f.eks. eftermiddagskaffe og fødselsdage. Der er vandautomat og kaffemaskine. Der er sat et spil bordfodbold op, og der er malet et træ på væggen. Der skal sættes fotos op af brugere og personale. En af beboerne har holdt fødselsdag i cafeen. Tilsynet bemærkede, at flere beboere benyttede området og så ud til at hygge sig. Kan sammenlignes TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 43

8 Bad og toiletforhold Hvordan er rengøringsstandarden bl.a. på beboernes værelser og på fællesarealer Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning med en overdækket terrasse, da det ikke er muligt at opvarme mellemgangen. I Bjerggade 50 er forholdene efter dagens standard. Alle i Bjerggade 54 har eget bad og toilet, men det er små badeværelser. Det er ikke noget problem, for de pågældende beboere er ikke kørestolsbrugere og har derfor ikke behov for så store badeværelser, som beboerne i Bjerggade 50 i stuen. Der har været indbrud i gruppe 3, hvor tyven tog pengeboksen med sig. Fremover skal borgerne have egne penge på eget værelse i egen boks. Så er der en fælles boks til større beløb mm. Personalet i hver gruppe har adgangen. Der kan enten bruges kode eller nøgle. Boksene boltes fast i skabene. På 1. sal i Bjerggade 50 betaler beboerne selv for rengøring hos hjemmeservice, i stueetagen er det husets egen rengøring, der tager badeværelserne og fællesarealerne. Borgeren og kontaktpersonen tager sig af stuen. Gangene og opgangene tages af pedellen. Det er samme rengøringspersonale som hidtil. Det er den faste rengøringsdame og en medarbejder i skånejob, der tager sig af Bjerggade 54 og stueetagen i Bjerggade 50. Pedellen tager gulvvasken. Herudover kan der tilkaldes hjælp ved behov på rengøringsdelen. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 43

9 Henstilling Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 43

10 Tema Regler om personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og magtanvendelse Mulige emner Opbevares personfølsomme oplysninger på papir og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Opbevares personfølsomme oplysninger på IT og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Alle skal have kendskab til Persondataloven, reglerne om magtanvendelse og reglerne om tavshedspligt, derfor skal reglerne udleveres, og der skal indhentes underskrift på kendskab. Opfølgning på tidligere tilsyn Formål Det skal tilses, at tilbuddet opbevarer personfølsomme oplysninger på hensigtsmæssig og lovmedholdelig måde Beskrivelse Der opbevares personfølsomme oplysninger på papir, f.eks. journaler med stamdata, kvitteringer, regnskaber mm. De opbevares i aflåste skabe. Resten er på it. I systemet er integreret sikkerhed, der er sikkerhedslog. Personalegruppen har skrevet under på alle tre regelsæt. Der er en proceduremappe og en intromappe for elever. Både elever og nyansatte kommer igennem mapperne og introduceres af forskellige faste fagpersoner. Der er udarbejdet en underskriftsblanket til både magtanvendelse, tavshedspligt og persondataloven. Siden sidst: Carsten gennemgår fortsat alt det skriftlige materiale, der skal sendes ud af huset. Dette for at sikre en ensartet og høj standard. De pårørende har ikke adgang til Bosted endnu. Carsten og et hold superbrugere har været på kursus i brugen af Bosted. Ingen TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 43

11 Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 43

12 Tema Brugerbetaling og administration Mulige emner Hvor stor er brugerbetalingen, og hvad omfatter den? Formål Formålet er at tilse eventuelle økonomiske administrationsordninger for brugerne Beskrivelse Siden sidst: Der er stadig en kostmedarbejder ansat. Varmebeløbet er sat ned for de 12 lejligheder i nr. 54, så der betales i forhold til foregående års forbrug og lidt ekstra til uforudset varmeforbrug. Carsten har efter tilsynet fremsendt oversigt over beboerbetaling for serviceydelser i Bjerggade 50 og 54 i Der er ikke sket stigning i nogen af priserne fra 2012 til Der betales månedligt kr. for kost. Ydelsen dækker morgenmad, middagsmad, aftensmad og mellemmåltider, og i ydelsen indgår råvarer og løn. Borgeren kan ikke fravælge dele af pakken, men køber enten hele pakken eller står selv for sine måltider i samarbejde med pårørende. Der er en obligatorisk fællesudgift på 400 kr. i måneden, som dækker en række ydelser som alle beboere har gavn af, f.eks. affaldsposer, køkkenrulle, serviceopvaskemiddel og busdrift. Der betales for sundhedsmæssige indkøb nemlig 162 kr. i måneden, som dækker alle personlige sundhedsindkøb f.eks. tandpasta, tandbørster, shampoo, creme osv. Ydelsen er valgfri, men vælges den ikke betales der obligatorisk 90 kr. i må- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 43

13 neden for de obligatoriske fælles indkøb som bl.a. er håndsprit, engangshandsker, medicinbægre, sårplejeprodukter osv. Der betales 320 kr. i måneden for fælles vask af tøj og linned med hjælp. Der kan vælges vask i egen lejlighed med hjælp til 225 kr. i måneden, det forudsætter, at der er installeret vaskemaskine og tørretumbler. Der er obligatorisk betaling til rengøring af fællesområder. Det koster 159 kr. i måneden at vælge rengøring i egen lejlighed og på fællesområder. Hvis man fravælger rengøring i egen lejlighed skal der betales 90 kr. til rengøring af fællesområder. Udbydes der servicepakker, hvad koster de, hvordan er de sammensat og kan de evt. vælges fra? Sker der administration af brugernes økonomi? Herudover betales der husleje, el og varme mm. Der er servicepakker som beskrevet ovenfor. I Bjerggade 50 på 1. salen sker der administration af brugernes økonomi. Det er meget forskelligt, hvilke behov beboerne har. Det er kontaktpersonen og beboeren, der arbejder sammen om økonomien. På hvert værelse er der et skab med lås til kontanter og værdigenstande. I Bjerggade 50, stuen og i Bjerggade 54 sker der også administration. Det foregår med regnskabskort, bilag gemmes, der skrives under. Kontaktpersonen har som hovedregel pligt til kontrol. Der er to, der underskriver. Nogle pårørende ønsker regnskaber, nogle har værger, der får det hele. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 43

14 Foreligger der en standard for administration og er den udleveret til brugerne? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Pensionsafdelingen styrer den overordnede økonomi. Hver gruppe har en boks, hvor beboernes punge og kontanter opbevares. Det er kun gruppens personale, der kender koden til boksen. Der findes også en fælleskasse til ture, gaver osv. der foreligger også regnskab for den. Beboergruppen handler ikke selv. Der foreligger en standard, og pårørende inddrages. Den er i proceduremappen. Alt personale har kendskab til standarden. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 43

15 Tema Inddragelse af pårørende i tilbuddet Mulige emner Hvordan fungerer samarbejdet med de pårørende? I hvilken grad er det formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende, og hvordan fungerer den? Er der er et pårørenderåd? Er der lavet tilfredshedsundersøgelser? Opfølgning på tidligere tilsyn Formål Formålet er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende Beskrivelse Siden sidst: Samarbejdet fungerer godt. Carsten deltager ikke længere, hver gang der er kontakt til pårørende men vurderer, hvornår der er behov. Drøftet konkrete udfordringer. Det er vigtigt at arbejde med og betragte de pårørende som en ressource ved at involvere dem mere. De pårørende kan bistå med rigtig mange ting og mange vil gerne. Det er vigtigt, at personale og ledelse forstår og accepterer, den viden der ligger i det forhold, at de pårørende kender borgeren gennem alle årene, hvor personalet kun er på gennemgang og udskiftes med jævne mellemrum. Carsten begyndte at skrive nyhedsbreve for ca. 3 måneder siden. Nyhedsbrevene kommer, når der er noget nyt at skrive om. Foreløbig dækker nyhedsbrevet nogle af de samme behov som pårørenderådet. Der er ikke genetableret et pårørenderåd endnu. De pårørende bliver indkaldt til handleplansmøder i både Bjerggade 50 og 54. Nej, det er nedlagt. Nej. Ingen TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 15 af 43

16 Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 16 af 43

17 Tema Klager Mulige emner Er der indgivet klager siden sidste tilsynsbesøg? Overholdes procedure for indgivelse, modtagelse og behandling af klager i henhold til lovgivning? Hvordan orienteres klager og pårørende om afgørelse? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Det skal tilses, at klager behandles i henhold til lovgivningen Beskrivelse Siden sidst: Nej. Der er pligt til skriftlighed og stor opmærksomhed på eventuelle klager. Det sker skriftligt. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 17 af 43

18 Tema Medicinadministration Mulige emner Hvordan håndteres medicin konkret i tilbuddet? Herunder hvordan opbevares, udleveres, optælles, bortskaffes og fordeles medicinen, og hvordan indtages den? Hvordan sikres det, at personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin? Herunder kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Foreligger der en standard for medicinudlevering? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Formål Formålet er at tilse, at bestemmelserne for medicinadministration følges og procedurer overholdes. Beskrivelse Siden sidst: Der skal arbejdes med ensretning af procedurerne i de forskellige grupper af hensyn til overskueligheden og for nyansatte, vikarer og medarbejdere, der skal arbejde på tværs af grupperne. Den medicinansvarlige skal med ud i hver gruppe og gennemgå systemerne. Charlotte Germundsson som netop er startet er sygeplejerske og skal involveres i medicinområdet. Der er kendskab til vejledningerne. Retningslinjerne følges. Ja, hver medarbejder kender til medicin, bivirkninger og tæller efter. Ja, det er der i grupperne. Medicinen er dosisdispenseret. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 18 af 43

19 Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 19 af 43

20 Tema Sundhedsmæssige foranstaltninger og hygiejne Mulige emner Kommer brugerne jævnligt til læge og tandlæge? Har brugerne mulighed for at pleje deres personlige hygiejne i form af frisør, tøjindkøb, badefaciliteter m.m. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Formålet er at tilse brugernes generelle hygiejneforhold og mulighed for at pleje personlig fremtoning Beskrivelse Brugerne kommer jævnligt til læge, nogle har egen læge og tandlæge, andre har omsorgstandlæge. De yngre går til egen tandlæge. Ingen bruger den regionale tandpleje. Ja, det foregår sammen med kontaktpersonen eller pårørende efter formåen og behov. De øvrige beboere går selv. Der kommer også en frisør i huset til en enkelt beboer. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 20 af 43

21 Tema Alkohol og stofmisbrug Mulige emner Er der formuleret en misbrugspolitik i tilbuddet? I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, hårde stoffer (heroin, kokain, speed), medicin (ketogan, stesolid m.m.)? Og hvad gøres der for at begrænse misbruget? Hjælper personalet med afgiftning, vedligeholdelse, afhjælpning af skadevirkninger. Gives der tilbud om behandling? Hvem koordinerer behandlingen? Formål Formålet er at vurdere omfanget af misbruget og indsatsen for at hjælpe brugere med misbrugsproblemer Beskrivelse Der er formuleret en alkohol og misbrugspolitik for hele personalet pr. september Ved sociale arrangementer må personalet godt nyde et glas sammen med beboere og pårørende, det er ikke tilladt i dagligdagen. Personale med problemer vil få hjælp. Der er ikke behov for en politik for beboerne aktuelt. Ledelsen følger med i, om der kan blive behov for retningslinjer, men beboerne bor i egne lejligheder og har lov til at drikke alkohol. Siden sidst: Der er en beboer, der gerne vil drikke. Der arbejdes pædagogisk med den pågældende. Det forbydes ikke, men han hjælpes og vejledes i forhold til at styre forbruget. Det fungerer fint. Der finder ikke misbrug sted. Hvis det bliver aktuelt, hjælper personalet og sørger for koordinering. Det er beskrevet i proceduremappen, hvordan personalet skal forholde sig, hvis der opstår problemer med misbrug blandt beboerne. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 21 af 43

22 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 22 af 43

23 Tema Tilbuddets målgruppe Formål Formålet er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets målgruppe og aktuelle brugere Mulige emner Målgruppe. Nuværende brugergruppe. Er der overensstemmelse mellem de to ovenstående? Hvordan er visitations- og revisitationsproceduren? Er brugerne velplacerede, og hører de fortsat ind under målgruppen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Beskrivelse I både Bjerggade 50 og 54 består målgruppen af fysisk og psykisk udviklingshæmmede, personer med autisme, hjerneskade og med tillægsdiagnoser. Der er både unge og ældre beboere. Siden sidst: Der er kommet to nye beboere siden sidst. De passer begge i målgruppen. Gruppe 2 er ved at blive til en autismegruppe. Man er meget opmærksomme på, at personalet har eller får kompetencer til at arbejde med denne gruppe borgeres handicap. Carsten arbejder med at fordele opgaverne. I gruppe 1 er der fortrinsvist plejefaglige opgaver, og der skal ikke ansættes en pædagog til denne gruppe selv om der er en ledig stilling nu. Ja. Visitation foregår i visitationsgruppen i Handicap og Psykiatri, Struer Kommune. Ved revisitation ser man på, om beboerne er velplacerede. Ja. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 23 af 43

24 Råd og vejledning Henstilling Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 24 af 43

25 Tema Tilbuddets pædagogik og metode Mulige emner Overordnet pædagogik. Formål Formålet er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugergruppe og tilbuddets pædagogik Beskrivelse Siden sidst: Pædagogikken er baseret på anerkendelse, etik, omsorgspligt og selvbestemmelse. Carsten har planer om, at nogle af medarbejderne skal igennem KRAP uddannelsen. Han samarbejder med flere af de andre kommunale tilbud om at få et kursus afholdt i Struer, fordi der er flere af de kommunale tilbud, der gerne vil sende medarbejdere med på kurserne. Der er kontakt til Psykologcentret i Viborg og Lene Metner. Carsten er også interesseret i at få et antal medarbejdere igennem en uddannelse til autismepilot. Det vil være relevant for medarbejdere fra gruppe 2, men også fra STU tilbuddet og ungegruppen. Uddannelsen foregår i Skive. Beboerne er fordelt sådan, at der er en del ældre med fysiske handicaps i gruppe1. I bofællesskabet er der også ældre men mere mobile beboere, her er pædagogikken i højsædet. I gruppe 3 er der også ældre beboere som er begyndt at få mange fysiske problemer med behov for løft. Her satses der meget på livskvalitet og vedligehold. Der arbejdes på at sætte oplevelser i system. Gruppe 2 - Ungegruppen adskiller sig meget to af beboerne i TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 25 af 43

26 Hvordan udmøntes den overordnede pædagogiske metode i dagligdagen med brugerne? Hvilke holdninger ligger der bag pædagogikken? Dækker pædagogikken brugergruppens behov? Arbejdes der med kvalitetsudvikling? Er der opstillet succeskriterier for kvalitetsudviklingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud gruppen er meget præget af autisme. Gruppen har behov for meget pædagogiske tilgange. Der er en pædagogstuderende i gruppen ligesom der er ansat flere pædagoger. Her arbejdes der med mål i livet, selvstændighed og sociale kompetencer. Der er ikke aktuelt en overordnet, koordineret metode. Der skal tages udgangspunkt i den enkelte. Man møder borgerne med et smil og er imødekommende og bevidst om sit kropssprog. Der skal være fælles strategi og enighed om handlinger i vanskelige sager. Ordentlighed. At man tager udgangspunkt i den enkelte med stor respekt for forskelligheden i beboergruppen. Ja. Siden sidst: Der arbejdes på at flytte fokus, så problemer bliver til udfordringer. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 26 af 43

27 Tema Magtanvendelse i tilbuddet Mulige emner Drøftelse af det foregående års magtanvendelser, herunder antal og art. Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? Hvilken indsats gøres der for at undgå/reducere brugen af magt? Hvordan sikres brugerens ret til at klage over magtanvendelsen, og hvordan inddrages pårørende eventuelt i processen? Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt, og hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelser og indberetning heraf? Bliver der udarbejdet handleplaner i forbindelse med magtanvendelse? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Hvordan håndteres vold og overgreb mellem brugere og brugere og personale? Formål Formålet er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind før problemerne udvikler sig. Beskrivelse Der har ikke været magtanvendelser i Siden sidst: Der har ikke været magtanvendelser i 2013 indtil nu. Der arbejdes med brugen af hjælpemidler i samarbejde med ergoterapeut, personalet læser kropssprog og respekterer brugernes ønsker. De pårørende inddrages, hvis det er aktuelt. De er informerede. Ja. Nej. Nej. Nej. Carsten kalder medarbejderne ind til en samtale om hændelsen og taler hændelsen igennem med henblik på forebyggelse. Indberetningerne skal TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 27 af 43

28 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud behandles i sikkerhedsgruppen. Carsten lægger vægt på at indberetningerne altid skal foretages, og at de bl.a. er en del af dokumentationen for den enkelte borgers behov. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 28 af 43

29 Tema Arbejdet med brugernes handleplaner Mulige emner Foreligger der handleplaner for hver enkelt bruger? Handleplaner gennemgås stikprøvevis. Er der i handleplanen taget udgangspunkt i en helhedsvurdering af brugerens samlede behov? Hvordan arbejdes der med handleplanerne og hvor hyppigt? Hvordan er samarbejdet med andre instanser? Fastsættes der succeskriterier for indsatsen på lang og på kort sigt? Hvordan forberedes modtagelsen af nye brugere, og hvordan planlægges indkøringsperioden? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Formål Formålet er at vurdere om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for brugeren Beskrivelse Siden sidst: Der er handleplaner for alle beboere. Tilsynet gennemgik to handleplaner. De var gode og med fyldestgørende dokumentation for metodevalg. Ja. Der afholdes handleplansmøde en gang årligt. Handleplanerne opdateres løbende i forhold til ændringer omkring den enkelte og i forhold til løbende evalueringer af indsatsen. Samarbejdet fungerer fint med de mange forskellige samarbejdsparter. Ja, disse kriterier er nu på plads i de nye handleplaner. Der er en fast kontaktperson for aflastningsstuen. Der er en indskrivningsprocedure, som den ansvarlige følger. En ny fast beboer får tildelt en kontaktperson, som står for indkøringen. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 29 af 43

30 Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 30 af 43

31 Tema Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet. Mulige emner Er der afholdt trivselssamtaler med brugerne? Hvordan afholdes disse? Hvordan er kontakten mellem brugere og personale? Eventuelle kommentarer fra socialkonsulenterne omkring generelle problemstillinger på brugerniveau. Eventuelle kommentarer fra pårørende. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Formål Formålet er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbuddet og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt Beskrivelse Siden sidst: Der er udarbejdet en trivselspolitik. Den nyindrettede cafe er en del af trivslen. I stedet for et koldt og trist rum er der blevet en flot oase der er et mødested. Der er respekt om borgerne, og de ses, hvor de er. Der afholdes trivselssamtaler i forbindelse med handleplansmøderne. De afholdes med kontaktpersonen. Pårørende involveres for de beboere der ikke kan udtrykke sig. Ellers bruges personale, der kender beboeren godt. Det er meget forskelligt, hvordan kontakten er. Det er personalets opgave og ansvar at skabe en god kontakt. Det er ordentlighed at sikre god kontakt til beboere og pårørende. Ingen. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 31 af 43

32 Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 32 af 43

33 Tema Brugerindflydelse i tilbuddet Mulige emner Hvilke områder har brugerne indflydelse på? Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på? Formål Formålet er at vurdere, om brugerne har indflydelse på deres tilværelse Beskrivelse Brugerne har indflydelse på mad, påklædning, valg ved bordet, mængden af mad, sengetider. Brugerne har også indflydelse på aktiviteter og arrangementer, og på om de vil deltage, og hvornår de vil hjem. Der arbejdes med medindflydelse og medbestemmelse i forhold til brugerne med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Det er vigtigt, at medarbejderne kan se, på hvilke niveauer beboerne har behov for og magter at få indflydelse. Der skal skabes rammer, som giver mulighed for indflydelse. Der skal ikke stilles for store forventninger. Det afpasses efter den enkelte borger. Borgerne har indflydelse og kan f.eks. holde fødselsdag og være med til hele forløbet. Der er udfordringer i forhold til nogle pårørende, som gerne vil bestemme mange ting, som beboeren selv med succes kunne arbejde med at vælge. Kontakten vinkles, så borgeren trives og får en god oplevelse. Brugerne kan ikke vælge at blive i sengen hele dagen, men de har indflydelse på senge- og stå op tider. Brugerne har heller ikke indflydelse på ansættelse og afskedigelse af personale, naboer, og TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 33 af 43

34 Hvordan har brugerne indflydelse? Er der brugerråd? Hvad er dets funktion, og hvordan fungerer det? Arbejdes der løbende med udvikling af brugerindflydelsen og hvordan? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud hvem der er på arbejde. Kontaktpersoner kan udskiftes ved ønske eller hvis man har været på for længe. I de daglige valg og på de ugentlige husmøder. På husmøderne drøftes mange forhold som omgangsform, madplan, aktiviteter osv. Nej, det er nedlagt efter enighed i gruppen. Ja, ud fra den enkeltes forudsætninger. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 34 af 43

35 Tema Hjælpemidler i tilbuddet Mulige emner Hvilke hjælpemidler benyttes i tilbuddet? Hvordan benyttes de? Hvordan sikres det at brugerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler f.eks. kommunikationshjælpemidler, IT, personlige hjælpemidler m.v.? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Formål Formålet er at vurdere om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for brugeren Beskrivelse Der benyttes forflytningsvejledning. Ved behov for yderligere hjælpemidler samarbejdes der med borgerens fysioterapeut om nødvendige redskaber. Der anvendes loftlifte, kørestole, en rollator, kalendere, tegn til tale, piktogrammer, billeder, ugeplaner. I ungegruppen benytter de unge i-pads i dagtilbuddet, og det skal nok også indgå i tilbuddet her. Efter forskrifterne. Der benyttes bl.a. piktogrammer og billeder. Herudover er en lang række sundhedspersoner tilknyttet Center Midtbyen, og de holder øje med brugernes behov. Der skal kun være lifte, hvor det er nødvendigt. Der kan derfor flyttes lifte mellem lejlighederne i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljømæssige behov. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 35 af 43

36 Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 36 af 43

37 Tema Ledelse og personale i tilbuddet Mulige emner Hvilke uddannelser/kompetencer har personalet? I hvilket omfang svarer disse til brugernes behov? Formål Formålet er at vurdere om personalets kompetencer svarer til brugernes behov, og om personalet trives herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø Beskrivelse Siden sidst: Charlotte Germundsson blev ansat som gruppekoordinator den 1. april, hun er uddannet sygeplejerske. Charlotte har 27 timer i gruppe 1 og resten af tiden er hun koordinator for grupperne 1-3 og bofællesskabet og skal være med til gruppemøder i alle grupper. Heino er gruppekoordinator for STU og ungegruppen. Der har derudover været en række rokader og udskiftninger i grupperne. Der er ansat pædagoger, social og sundhedshjælpere og sundhedsassistenter, en pedel, kontorassistenter og rengøringspersonale. Løsafløserne er både studerende og ufaglærte. Målgruppen på stedet er meget forskellig fra gruppe til gruppe. Derfor har Carsten meget fokus på, at personalet i de respektive grupper har uddannelse, der relaterer til beboergruppen. Eksempelvis er det vigtigt at der i gruppe 2 er primært pædagogisk uddannet personale. I gruppe 1 er der behov for meget sundhedsomsorgsuddannet personale, da dette efterhån- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 37 af 43

38 den er det primære behov hos de ældre borgere. Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetenceudvikling? Hvordan sikres implementering og fastholdelse af den opnåede viden i personalegruppen? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen, og hvad synes ledelse, medarbejdere og brugere om den? Carsten har tidligere tilkendegivet, at han ved stillingsledighed vil have mere pædagogisk personale ansat. Det er sket i forbindelse med en videreudvikling af autismegruppe på stedet. Tilsynet mener at personalets kompetencer og uddannelse i høj grad modsvarer beboernes behov. Siden sidst: Der er arbejdet med etik og Carsten eller Charlotte deltager i personalemøderne i grupperne. Nogle medarbejdere skal have uddannelse inden for KRAP og nogle som autismepiloter. Siden sidst: Når hele personalegruppen sendes af sted får alle det samme faglige løft og den samme uddannelse. Det er ofte givet godt ud. De påtænkte uddannelsesforløb udskydes til efter sommeren, så udgiften kan fordeles på to år. Siden sidst: Forud for hver ny vagtplan kan medarbejderne komme med ønsker, planen lægges i et regneark med ønskerne indarbejdet. Vagtplanen sendes i høring hos medarbejderne, som igen kan få indflydelse, derefter vedtages planen. I gruppe 1 skal der arbejdes med, at nogle af medarbejderne skal have en springerfunktion, som betyder, at de skal arbejde i flere grupper efter behov. Nogle medarbejdere vil hellere arbejde længere i weekendvagterne og så knap så hyppigt. Aflastningspladsen giver ekstra indtægt i tiden. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 38 af 43

39 Hvordan vurderes det generelle psykiske arbejdsmiljø af hhv. ledelsen og medarbejderne? Hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær? Hvordan sikres medarbejdernes viden om tilbuddets procedurer, retningslinjer og regler? Siden sidst: I 2013 har der været fokus på psykisk arbejdsmiljø. Der har været en foredragsholder om at gå glad hjem fra arbejde: Freddy Meyer, som et supplement til et fælles personalemøde. Hver gruppe skulle også fortælle om, hvilke opgaver og udfordringer der er i netop deres gruppe. Cafeen er også for personalet, som gerne må sidde derude. Der har været afholdt hippiefest for personalet og andre end Center Midtbyen var indbudt. Der var 38 deltagere. Alle skulle have mad med og udklædning. Der kunne købes øl og vand. Siden sidst: Der har været en enkelt langtidssygemelding. Sygdommen var ikke arbejdsrelateret. Carsten indkalder til trivselssamtale, hvis en medarbejder har mere end tre sygeperioder inden for 3 måneder eller mere end 15 sygedage inden for 3 måneder. Samtalerne kan give Carsten en forståelse for, hvorfor folk er sygemeldte. Der er interesse for den enkelte medarbejder. Samtalerne fører næppe til lavere sygefravær, men det er heller ikke formålet. Der er afholdt MUS samtaler. Carsten har lagt materiale til brug for samtalerne på Bosted, og så kan medarbejderne booke tid, når Carsten har ledige tider i den ophængte kalender. Det sker bl.a. via introduktionsmappen til nyansatte og en proceduremappe til alle. Og så er der en meddelelsesbog, som alle der møder ind kigger i, og så er der en opslagstavle med info. Meddelelsesbogen er på Bosted, som elever også kan gå TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 39 af 43

40 Tilbydes de ansatte supervision og hvor ofte? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud ind på. Siden sidst: MED udvalget har besluttet, at supervision er et redskab, der skal bruges. Efter sommerferien skal det i gang. En medarbejder er uddannet supervisor og skal bytte timer med supervisor uddannede medarbejdere i psykiatrien og Fønixgården, så der ikke bliver intern supervision men ekstern. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 40 af 43

41 Tema Særligt tema på tilsynsbesøget Mulige emner Konsekvenserne af, at tilsynet overgår til Silkeborg Kommune Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Formålet er, at der kan fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger inden for et givent område Beskrivelse Tilsynet med kommunale tilbud overgår til Socialtilsynet i Silkeborg Kommune fra 1. januar Der er usikkerhed om, hvornår Bjerggade overgår fordi nogle af afdelingerne er etableret efter almenboligloven, og her er overgangsdatoen udskudt, til der er foretaget en godkendelse af tilbuddet fra Silkeborg. Silkeborg har frist for godkendelse frem til Drøftet konsekvenser af overgangen til tilsyn ved Silkeborg. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 41 af 43

42 Tema Høringssvar og eventuelle ledelsesbemærkninger Afsender Der er ikke modtaget høringssvar. Formål Høringssvar fra pårørenderåd og eventuelle ledelsesbemærkninger til tilsynsrapporten Svar og bemærkninger TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 42 af 43

43 Tema Diverse materialer Type Forud for tilsynet blev der fremsendt en liste over ansatte ved Center Midtbyen. På tilsynet blev der udleveret: Formål Eventuelle bilag udleveret fra tilbuddet Beskrivelse Tre ark med værdier på Center Midtbyen. Arkene scannes til sagen. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 43 af 43

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-1-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 28.06.2012 Forrige tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Kollegiet Aalkjær Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen, Lise Jakobsen, Susanne Andersen og Anne Kirk Tilsynet udført den 03.05.2012

Læs mere

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 29-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-3-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012

TILSYNSRAPPORT Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012 STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012 Forrige

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.08 Forrige tilsyn udført den 20.11.07 Tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bakkebo SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bakkebo SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved Lemvig Kommune: Bakkebo ANMELDT TILSYN DEN: 09.12.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00 Sagsnummer: 041291-2011 2 Tilsynsrapport

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-10-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-13-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Vangevej SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Vangevej SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Vangevej ANMELDT TILSYN DEN: 21.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00 Sagsnummer:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Pensionatet Mette

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013 Uanmeldt tilsyn d.11.6. 2013 Moesgaard Tilbuddets navn og adresse Moesgaard, Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm.

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Tilsynsrapport. Alternative plejeboliger, Vesterled 5, Horsens 1 Velfærd og Sundhed

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD 21. juni 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Adresse: Auktionsvej 41, 7760 Hurup Leder: Lene Mouritsen Telefon: 99172666 E-mail: Limfjorden@thisted.dk Fax: 99172674 Indhold Hvad kan vi

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede Bilag 1, kravspecifikation Vedrørende: Botilbud til mennesker med autisme og/eller domsanbragte udviklingshæmmede 1. Indledning Leverancerne i rammeaftalen består i afhjælpning af alle former for behov,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere