Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING"

Transkript

1 Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

2 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver og -form side 12 Konkurrenceopgave side 12 Konkurrenceperiode side 12 Indbudte deltagere side 12 Dommerkomité side 13 Fagdommere side 13 Rådgivere side 13 Konkurrencesekretærer side 13 Bedømmelseskriterier side 13 Bedømmelsesperiode side 14 Vederlag side 14 Konkurrenceresultat side 14

3 3/14 Indledning Baggrunden for projektkonkurrencen er Udviklingsplan 2020, som skal styrke det faglige og økonomiske fundament for Diakonissestiftelsens fortsatte eksistens og fornyelse. Det skal blandt andet ske ved at skabe fysiske rammer, der gør det muligt at modernisere de eksisterende funktioner og at tilføre nye tilbud, som matcher fremtidens behov. De fremtidige fysiske rammer er beskrevet i en helhedsplan, der i 2012 blev udarbejdet af Diakonissestiftelsen i tæt dialog med Frederiksberg Kommune. I marts 2013 blev helhedsplanen godkendt af en enig kommunalbestyrelse som grundlag for lokalplan. For to af projekterne i helhedsplanen ønskede Frederiksberg Kommune, at der blev udarbejdet mere konkrete bud på den arkitektoniske udformning, og Diakonissestiftelsen udskrev derfor i juni 2013 to arkitektkonkurrencer, hvoraf den ene er parallelopdraget om Søster Sophies Minde. Opgaven for de to indbudte teams var at Forene den eksisterende bygning og en ny tilbygning i en arkitektonisk helhed, der giver karakter til Søndre Fasanvej og det nye byrum på hjørnet, men samtidig underordner sig de historiske bygninger langs Peter Bangs Vej Energirenovere den eksisterende bygning og tilføje nye funktioner og dermed øge både brugsværdien og den miljømæssige bæredygtighed. Efter en dialogbaseret proces modtog vi den 11. oktober 2013 de to forslag. I det tekniske og funktionelle hovedgreb var der mange lighedspunkter mellem dem, mens de to teams arkitektonisk havde valgt mere forskellige tilgange. Ingen af de foreslåede løsninger levede efter dommerkomiteens opfattelse helt op til forventningerne om, at huset både skal opleves som en arkitektonisk helhed og indgå i et konstruktivt samspil med den omgivende by. Herudover blev der i dommerkomiteen rejst tvivl om det hensigtsmæssige i de udvendige, åbne adgangssystemer til seniorboligerne, som begge hold havde foreslået. I slutningen af november blev de to hold derfor inviteret til en supplerende dialog og anmodet om at bearbejde deres forslag frem til 3. december. Efter bearbejdningen har begge forslag fået tilført nye kvaliteter. Det gælder særligt forslaget fra Arkitema, som i udgangspunktet havde et stærkt hovedgreb, og som i bearbejdningen har fået løftet det arkitektoniske udtryk væsentligt og skabt et hus, der efter dommerkomiteens vurdering vil tilføre nye kvaliteter både til Diakonissestiftelsen og til byen. Dommerkomiteen har derfor enstemmigt valgt at udpege forslaget fra Arkitema Architects som vinder af konkurrencen. Efter et resume af den forudgående dialogproces gennemgås og vurderes de to projekter enkeltvis, og for vinderforslagets vedkommende peges der på en række emner, som dommerkomiteen anbefaler, at man tager med i det videre arbejde. På vegne af dommerkomiteen Mogens Madsen, formand Frederiksberg, den 10. december 2013

4 4/14 Dialogprocessen Efter udsendelse af konkurrenceprogrammet den 6. juni blev der den 18. juni afholdt et fælles informationsmøde og en rundvisning for de to hold, og den 27. juni var der individuelle rundvisninger for hvert hold. I august og september blev der holdt to runder med dialogmøder mellem holdene og repræsentanter for bygherren samt dennes rådgivere. På dialogmøderne blev holdene opfordret til at præsentere de dilemmaer og overvejelser, som lå til grund for deres foreløbige løsningsforslag. Et af de emner, der blev bragt frem på dialogmøderne, var principperne for den udvendige facadeisolering, hvor begge hold ud fra overvejelser om energiøkonomi og lysforhold anbefalede efterisolering direkte på den eksisterende facade og tilføjelse af en ny ydermur i tegl som den bedste løsning frem for den idé, som var skitseret i helhedsplanen med en form for glasinddækning af facaden. Et andet emne, som fyldte en del på dialogmøderne, var konceptet for seniorboliger, herunder ønsket om, at boligen ved indflytning ikke skal have præg af ældre- eller plejebolig, men at det skal være nemt over tid at ændre indretningen i takt med eventuel nedsat mobilitet, samt ønsket om forskellige typer af fællesarealer og mødesteder i tilknytning til boligerne. Herudover var funktionsfordelingen og behovet for henholdsvis samspil eller adskillelse mellem de forskellige funktioner i huset et tema. Prioriteringen af arealer blev aktualiseret af, at byggefeltet til tilbygningen viste sig at kunne indeholde et lidt mindre etageareal end oprindelig antaget. Efter aflevering den 11. oktober og en indledende teknisk vurdering blev forslagene bedømt af en dommerkomité med repræsentanter for Diakonissestiftelsen og Frederiksberg Kommune samt to eksterne fagdommere. I bedømmelsesperioden blev de to hold inviteret til en supplerende dialogrunde, hvori indgik et møde med den samlede dommerkomite og to møder med et dialogudvalg nedsat af dommerkomiteen. Dommerkomiteens bemærkninger i det følgende relaterer sig primært til de endeligt afleverede projektforslag og refererer derigennem tilbage til den kritik, der foranledigede en yderligere bearbejdning. Projektgrundlaget håndterede på langt de fleste områder det givne program og løste de funktionelle forventninger tilfredsstilende. Der opstod i selve bedømmelsesprocessen tvivl om særligt to forhold, der knytter sig til begge de konkurrerende projekter. Dommerkomiteen har rejst tvivl om kvaliteten af det udvendige altangangssystem som adgangsprincip for ældrevenlige boliger, der er placeret på etage 5 og 6, og har udfordret de to hold på alternative løsningsmodeller, der kunne skabe en brugbar vejrligssikring. Samtidig gav den arkitektoniske løsningsmodel i begge projekter anledning til bekymring, både i forhold til projekternes skala og monumentalitet og deres samspil med byen. Særligt det markante hjørne ved Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej har været i fokus i forhold til den bymæssige kontekst, både som markør og som den bygning, der skal byde velkommen til den 'nye' Diakonissestiftelse og dermed signalere stor åbenhed og transparens i facaden. Begge forslagsstillere har efterfølgende bearbejdet disse forhold til et langt mere tilfredsstillende niveau.

5 5/14 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder Arkitema K/S Totalrådgiver Dorthe Keis, Louise Haugsted Kongsted, Merete Brun Ejlers, Rune Bundgaard Jørgensen, Lars Weilgaard Christensen, Theis Bjerrum Reechmann, Kasper Lorentzen, Birgitte Villadsen, Julie Linke Bank Rambøll A/S Underrådgiver Simon Jensen, Niels Henrik Radich, Mathias Bruhnimon Jensen, Henrik Monefeldt Tommerup, Pawel Krawczyk Arkitektonisk helhedsgreb Det oprindelige forslag fremstod med et konsekvent muret tema som det bærende. Forslagsstillerne argumenterede med indpasningen og relationen til det klassiske formog materialeudtryk i de eksisterende bygningsvoluminer, men savnede disses detaljerigdom. Som følge heraf havde bygningen efter dommerkomiteens opfattelse et meget monumentalt præg. På de punkter, som dommerkomiteen indledningsvis var betænkelig ved, fremstår det endelige forslag væsentligt mere overbevisende. Forslagsstillerne har introduceret en delvist glasinddækket altangang på østsiden mod Søndre Fasanvej og placeret de private udeopholdsarealer på bygningens vestside og mod haverummet. Det er lykkedes at fastholde en række kvaliteter fra første runde i form af små nicher ved indgangene til boligerne og få indført en bevægelse i facadeflugten i form af en 'udposning', der kan bruges som mødested og til begrønning af altangangen. Visuelt fremstår bygningen nu let opadtil og tilfører samtidig et lag af bevægelse mod bysiden, der understøtter et opstået ønske om at gøre bygningen mere bymæssig, end den fremstår i dag. Grundlæggende vurderer dommerkomiteen, at ambitionerne om at skabe rum til de 'tilfældige' møder og det ønskede fællesskab fint kan opfyldes i det endelige forslag. Forslagsstillerne har valgt at videreføre udtrykket fra tagetagen ved at føre det rundt om og ned over hjørnet, der i den reviderede udgave fremstår væsentligt mere trans-

6 6/14 parent og åbent end det oprindelige. Indtrykket af det samlede bygningskompleks fremstår afstemt, og man får en tydelig markering af nyt og gammelt. Bygningen er aftrappet i begge ender, viger mod syd og skaleres i forhold til den lave nabobygning. Bygningen aftrappes lidt mere storladent mod nord og dermed hjørnet mod byen og refererer geometrisk til de karakteristiske og kamtakkede gavle på de gamle bygninger uden at kopiere dem. I boligerne er der anvist adgangsmulighed til baderum fra det tilstødende værelse og ikke som tidligere direkte fra køkken/stue. Som følge af den klimasikrede adgang til boligen er vindfanget tillige taget ud af boligen, hvilket har medført en både enklere og smukkere planløsning. Dommerkomiteen anser det for en kvalitet, at altanerne mod vest er forskudt og har fået en mere privat karakter, samtidig med at der fortsat er mulighed for kontakt mellem etagerne. Det bør i det videre arbejde overvejes, om ikke altanerne på etage 5 skal udvides på 'bekostning' af boligarealet. Stueetagen i tilbygningen er bearbejdet, så Loppeshoppen får lokale i stueetagen i en kobling med caféen. Hjørnet fremstår åbent og inviterende og vil med den nuværende udformning medvirke til at skabe liv på dette stærkt eksponerede punkt i byen. Teknisk helhedsgreb Forslaget fremstår som et sundt og troværdigt forslag, der ikke indeholder væsentlige, funktionsmæssige risikoelementer. Det virker sandsynligt, at de opstillede krav til energiforbrug vil kunne efterleves. Det virker også sandsynligt, at der vil kunne sikres et godt termisk indeklima, især hvis de udvendige lamelskodder, der er beskrevet som option, etableres. Forslaget virker gennemarbejdet i forhold til energi, indeklima og konstruktioner. Dog mangler der en del dokumentation, specielt vedrørende dagslys, solafskærmning og akustik. Der mangler endvidere en analyse af risikoen for overtemperaturer på undervisningsdelen. Det er ikke beskrevet specifikt, at de i vedligeholdelsesplanen oplistede tiltag er indeholdt i forslaget. Mange af tiltagene vil dog naturligt være en del af renoveringen. Det er beskrevet, at der ikke foretages udskiftning af faldstammer, og udgiften hertil (knap 4 mio. kr.) må derfor formodes ikke at være indeholdt i forslaget. Det er ligeledes uklart, om udsugning fra de eksisterende badeværelser i lejeboligerne er indeholdt i forslaget. Seniorboligerne er baseret på et system med fleksible lejlighedsskel, som giver mulighed for at variere sammensætningen af lejlighedstyper under den videre projektering. Boligerne tænkes udført i et system af præfabrikerede dele, hvilket erfaringsmæssigt betyder, at der opstår færre byggetekniske fejl, ligesom byggeperioden forkortes. Samtidig fordrer metoden dog en høj grad af opmærksomhed i projekteringen med henblik på at opnå den ønskede fleksibilitet i bygningsstrukturen. Boligerne kan indrettes med forskellige køkkenløsninger, og der er mulighed for at justere indretningen af bad mv. i takt med beboernes ændrede behov.

7 7/14 Stueetagen af tilbygningen foreslås udformet med et fælles ankomst- og opholdsareal, der kan anvendes af skiftende brugere hen over dagen og ugen: studerende, cafégæster, kunder til Loppeshoppen og beboere. Undervisningslokaler i tilbygningen består af store rum, der i fremtiden kan opdeles i mindre enheder eller konverteres til andre formål, hvis behovet opstår. Realiserbarhed Forslaget indeholder overordnet set de ønskede funktioner og arealer med visse justeringer foranlediget af den dialog, der har været under forslagets udarbejdelse. Der er foreslået en lidt anderledes fordeling af funktioner, end programmet lagde op til. Der er flere seniorboliger (ca. 30, hvor programmet sagde ca. 24), lidt mindre areal til undervisning end forudsat i programmet (1.682 m², hvor programmet foreslog ca m²) og 18 boenheder til de psykiatriske bofællesskaber, hvor ønsket i programmet var 24. Der er anvist en alternativ løsning, hvor der kan indrettes 6 ekstra boenheder i etage 1 (stueetagen) mod tilsvarende reduktion af areal til undervisning. Den foreslåede fordeling af funktioner virker som en hensigtsmæssig udnyttelse af stedets og bygningens potentiale, både i forhold til de interne sammenhænge og afgræsninger mellem funktionerne og ud fra en totaløkonomisk betragtning. Forslagets anlægsøkonomi vurderes at kunne bringes til at overholde den budgetterede anlægsøkonomi, uanset at forslagets estimat ifølge forslagsstillerne er lidt større end anlægsbudgettet. Vurderingen gælder for den oprindelige version af forslaget, der blev afleveret den 11. oktober Der er ikke beregnet anlægsøkonomi for de supplerende løsninger, der er udarbejdet efter ønske fra dommerkomiteen (herunder vejrligsbeskyttelse af adgangssystemet til nye boliger på etage 5 og 6). Forslaget indeholder ikke en egentlig beskrivelse af totaløkonomien, men totaløkonomiske betragtninger har indgået ved valg af løsninger i forslaget. Det vurderes, at forslagets design og intentioner kan videreudvikles, så projektet får en god totaløkonomi. Forslagets fase- og procesplan er god, dækkende og overbevisende med rigtig gode intentioner om at nå det bedste resultat ved et tæt samarbejde mellem alle byggesagens parter. Der er gode beskrivelser og illustrationer vedrørende brugerinddragelse. Forslaget indeholder en god, anvendelig og dækkende værktøjskasse med styringsprincipper og metoder. Tidsplanens helt indledende faser er urealistisk korte, mens det efterfølgende projekteringsforløb er kort, men opnåeligt. Selve udførelsesperioden er noget komprimeret, men vurderes tilstrækkelig set i forhold til byggesagens kompleksitet. Samlet vurdering Dommerkomiteen finder, at forslagsstillerne har løst den stillede opgave på en overbevisende måde. Det er endvidere dommerkomiteens vurdering, at forslagsstillerne efter bearbejdningen har bibragt projektet helt nye og uforudsete kvaliteter, uden at hovedideen er gået tabt undervejs.

8 8/14 I det videre arbejde med projektet bør der fokuseres på detaljeringen af det nye murværk, både i forbindelse med valg af stentype og i selve detaljeringen. Det samme gælder detaljering og materialevalg i forbindelse med de lette tagbygninger og glasinddækningen samt hjørnebygningen, hvor det er vigtigt at fastholde forslagets intention om åbenhed og transparens mod byen. Den foreslåede glasinddækning af adgangssystemet og den indre facade til seniorboligerne må undersøges og beskrives mere detaljeret, både med hensyn til konstruktion, drift, indeklima (især dagslys), energi og økonomi, ligesom undervisningsdelen må belyses nærmere for så vidt angår energi og indeklima. Planløsningerne i boligerne forudsættes ligeledes videreudviklet i dialog med bygherren og de kommende brugere, og det bør overvejes at skabe direkte adgang fra havesiden til de to store fællesrum i stueetagen, som også skal være tilgængelige for brugere udefra. Endelig vil der være behov for at uddybe anlægsøkonomien, herunder på hvilke punkter det reviderede forslag medfører henholdsvis øgede og reducerede anlægsudgifter.

9 9/14 Forslag fra JJW Arkitekter JJW Arkitekter Totalrådgiver Christina N. E. Pedersen, Lise Birgens Kristensen, David Botofte Henriksen, Michael Estimo, Wiebke Neymeyr, Henny Hafsteinsdottir, Ole Hornbek, David Ploug Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører Underrådgiver Jens Gandrup Jørgensen, Jonas Bønnelykke, Preben Schou PK3 Landskab Underrådgiver Malene Krüger, Ida Cecilie Lynggaard Arkitektonisk helhedsgreb Det oprindelige forslag introducerede som tema en oversættelse af de gamle og stejle tage på Diakonissestiftelsen. En toetages høj, skråtstillet tagflade afsluttede bygningen mod himlen; en tagflade, der tænktes beklædt med tegl svarende til facaden. En række nedskårede balkoner brød fladen og signalerede efter dommerkomiteens opfattelse en typologi, der mere kendes fra forstaden end fra byen. Hjørnebygningen fremstod som et markant arkitektonisk og materialemæssigt modstykke til det murede hus, med rundede hjørner og indklædt i kobberskærme. Det lykkedes ikke forslagsstillerne at overbevise dommerkomiteen om den basale kvalitet i dette greb. Det reviderede forslag er bearbejdet på en række af de punkter, som dommerkomiteen var betænkelig ved under den første del af bedømmelsen. Der er som foreslået af dommerkomiteen indarbejdet et østvendt altangangssystem i to etager mod Søndre Fasanvej, og de private altaner er placeret mod vest og haven. Altangangen inddækkes af en skråtstillet glasfacade, der formmæssigt læner sig stærkt op ad det oprindelige forslag og forekommer en anelse trang og klemt i snittet. Det er dommerkomiteens vurdering, at løsningen ikke er rumligt optimal, og at skiftet fra tegl til glas med fastholdelse af formmotivet ikke forekommer overbevisende i bybilledet på trods af de positive kvaliteter, der kan opstå, hvis adgangssystemet udvikles som væksthus. Dommerkomiteen anerkender dog forslagsstillernes ambitioner om at fastholde de fælles-

10 10/14 skabstanker, der lå i det oprindelige forslag. Sydgavlen er bearbejdet med henblik på at skabe en nedtrapning mod den mindre nabovilla, hvilket ses som positivt. Funktionelt løser forslagsstillerne generelt det stillede program, men formår ikke optimalt at iscenesætte undervisningsfaciliteterne som driver for aktivitet og liv i bygningen. Bearbejdningen af boligerne med altanerne mod vest og placeret forskudt vurderes positivt, og det er dommerkomiteens vurdering, at forslaget indeholder både funktionelt indlevede og rumligt rigtig fine boligkvaliteter. Forslaget fastholder grundlæggende sit arkitektoniske afsæt og konceptuelle udgangspunkt ved at opfatte bygningsanlægget som tredelt. Forslagsstillerne taler om grundhuset, tilbygningen og de øverste etager og ønsker tydeligvis at skabe en klar differentiering i udtrykket. Det er prisværdigt og respekteres, men findes ikke visualiseret overbevisende. Det er således dommerkomiteens opfattelse, at forslaget ikke formår at kombinere de meget forskelligartede former, materialer og arkitektoniske udtryk på en måde, så vi tror på, at det med en mindre viderebearbejdning vil kunne løses tilfredsstilende. Den meget udtalte forskel på tagetagernes udtryk virker ikke overbevisende, og det meget markante og stærkt udkragede hjørne kommer netop til at virke som en tilbygning og ikke som en integreret del af et arkitektonisk helhedsgreb. Dommerkomiteen vil omvendt gerne kreditere forslagsstilleren for de gode overvejelser om grundfacaden og det arkitektoniske udspil til at bearbejde de to bygningslag og derved udnytte den dobbelthed, der kan opstå ved at lægge nye lag til det eksisterende. Det udløser en række fine motiver til løsninger omkring vinduer og er et fint bud på en historiefortælling. Teknisk helhedsgreb Forslaget virker generelt gennemarbejdet. Der er givet en grundig installationsbeskrivelse, som består af sunde og veldokumenterede løsninger. Forslaget fremstår således som et sundt og troværdigt forslag, der ikke indeholder væsentlige, funktionsmæssige risikoelementer. Der er foreslået en ny, innovativ ventilationsløsning til de eksisterende boliger med føring af friskluft og afkast i en ny, højisoleret facade, der bevirker, at omfanget af nedhængte lofter reduceres kraftigt. Det virker sandsynligt, at de opstillede krav til energiforbrug og indeklima vil kunne efterleves. Dog savnes der på visse punkter dokumentation og beregninger, blandt andet for solafskærmning og for dagslys i arbejds- og undervisningsrum. De beskrevne tiltag for både klimaskærm og installationer vil implicit omfatte de i vedligeholdelsesplanen beskrevne tiltag. Nogle tiltag er illustreret i tegninger (fx kraftig isolering af eksisterende ydervægge), men er i anlægsøkonomien beskrevet som optioner. Adgangen til undervisningslokaler sker udelukkende fra Søndre Fasanvej, og der er således ikke megen anledning til kontakt mellem brugerne af de nye lokaler og bruger-

11 11/14 ne af eksisterende undervisningslokaler i bygning 1 og 3, ligesom der heller ikke lægges op til møder og koblinger mellem undervisningsdelen og de øvrige funktioner og brugere i huset. For undervisningslokalerne er det vist, hvordan lokalerne eventuelt kan konverteres til kontorformål. For seniorboligerne er køkkener vist med fleksibel indretning i form af et flexmøbel, der er justerbart i højden og flytbart. Realiserbarhed Forslaget indeholder overordnet set de ønskede funktioner og arealer med visse justeringer foranlediget af den dialog, der har været under forslagets udarbejdelse. Den gennemsnitlige boligstørrelse på seniorboligerne er noget større end foreslået i programmet. Areal til undervisning udgør 998 m², hvor programmet lagde op til ca m². Forslagets anlægsestimat, som er lavere end programmets, vurderes at være sat for lavt. Forslaget vurderes at kunne overholde den budgetterede anlægsøkonomi. Vurderingen gælder for den oprindelige version af forslaget, der blev afleveret den 11. oktober Der er ikke beregnet anlægsøkonomi for de supplerende løsninger, der er udarbejdet efter ønske fra dommerkomiteen (herunder vejrligsbeskyttelse af adgangssystemet til nye boliger på etage 5 og 6). Forslaget indeholder kun overordnede betragtninger om totaløkonomi, men det vurderes, at forslagets design og intentioner kan videreudvikles, så projektet får en god totaløkonomi. Forslagets fase- og procesplan er noget kort beskrevet og fokuserer primært på samarbejdet i de indledende faser. Samarbejdet med hovedentreprenøren om blandt andet projektoptimering er ikke beskrevet. Beskrivelsen af styringsprincipper og styringsværktøjer vurderes som anvendelig og mulig at viderebearbejde. Samlet vurdering Samlet set vurderes forslaget at rumme en lang række boligkvaliteter og fine detailløsninger samt gode bud på de tekniske udfordringer omkring energi og indeklima, men vurderes ikke at indeholde et tilstrækkeligt arkitektonisk robust hovedgreb til at håndtere det specifikke og stedligt krævende udgangspunkt.

12 12/14 Konkurrencefakta Konkurrenceudskriver og -form Konkurrencen er udskrevet af den selvejende institution Diakonissestiftelsen som et indbudt parallelopdrag på baggrund af prækvalifikation. Konkurrenceopgave Søster Sophies Minde er opført i Energimæssigt og på andre måder er bygningen utidssvarende, men den ønskes ikke nedrevet, fordi den indeholder gode, billige lejeboliger, der stadig danner ramme om et fællesskab af pensionerede diakonisser. Det indgår i Udviklingsplan 2020, at Søster Sophies Minde skal gennemgå en omfattende energirenovering. Samtidig tilføjes nye funktioner i en tilbygning hen mod hjørnet af Peter Bangs Vej, og den nuværende tagetage erstattes af to nye tagetager med moderne seniorboliger. De nye boliger henvender sig til seniorer, der har lyst til at bo et sted, hvor man kan holde sig aktiv og sund og have et godt netværk. Der vil være plads til fællesskab både 'det lille fællesskab', hvor seniorerne hjælper hinanden og organiserer aktiviteter sammen, og 'det store fællesskab', hvor man bliver en del af livet på Diakonissestiftelsen og fx kan bidrage med frivilligt arbejde. Søster Sophies Minde er et godt eksempel på den sociale bæredygtighed, der er tænkt ind i helhedsplanen for Diakonissestiftelsen. Det bliver et hus, som både rummer dyre og billige boliger, bofællesskaber for psykisk syge, undervisningsfaciliteter for sygeplejestuderende og SOSU-elever, butik og take away-restaurant. Og de smukke fællesrum, der i dag fungerer som dagligstue og spisestue for beboerne, bliver til fællesrum for nuværende og nye beboere på hele Diakonissestiftelsen. Opgaven, som de to indbudte teams skulle løse, bestod overordnet i at Forene den eksisterende bygning og en ny tilbygning i en arkitektonisk helhed, der giver karakter til Søndre Fasanvej og det nye byrum på hjørnet, men samtidig underordner sig de historiske bygninger langs Peter Bangs Vej Vise, hvordan man på en økonomisk rentabel måde kan optimere bygningens samlede energiøkonomi, ressourceforbrug, indeklima og regnvandshåndtering Vise, hvordan man byggeteknisk kan koble eksisterende og nye bygningsdele på en elegant og funktionel måde Vise, hvordan de nye dele af bygningskomplekset kan konstrueres, så de nemt kan ændre anvendelse og tilpasses nye brugerbehov over tid Konkurrenceperiode 6. juni oktober Indbudte deltagere Arkitema Architects JJW Arkitekter med med underrådgivere.

13 13/14 Dommerkomité Mogens Madsen, bestyrelsesformand, Diakonissestiftelsen (formand for dommerkomiteen) Finn Vejlgaard, næstformand for bestyrelsen, Diakonissestiftelsen Finn Junge-Jensen, bestyrelsesmedlem, Diakonissestiftelsen Harald Pless, bestyrelsesmedlem, Diakonissestiftelsen Jørgen Nue Møller, formand for Diakonissestiftelsens ejendomsudvalg Knud Erik Busk, Diakonissestiftelsens ejendomsudvalg Lars Ole Hansen, Diakonissestiftelsens ejendomsudvalg Anne Mette Fugleholm, administrerende direktør, Diakonissestiftelsen Claus Pedersen, finansdirektør, Diakonissestiftelsen Claus Sivager, stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune Fagdommere Jan Søndergaard, professor, arkitekt MAA (udpeget af bygherre) Jan Albrechtsen, arkitekt MAA (udpeget af Akademisk Arkitektforening) Rådgivere Carsten Torrild, ejendomsdirektør, Diakonissestiftelsen Hanne Moe, projektchef, Diakonissestiftelsen Pernille Weiss Terkildsen, indehaver, ArchiMed A/S Camilla Heering, ass. partner, ArchiMed A/S Jesper Andreasen, arkitekt MAA, ArchiMed A/S Olaf Bruun Jørgensen, fagchef, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Niels Anker Jørgensen, bygherrerådgiver, Emcon A/S Konkurrencesekretærer Berith Mavromatis, arkitekt MAA, BM Arkitekter ApS (medvirken i tilrettelæggelse og afvikling af konkurrencen, besvarelse af spørgsmål i konkurrenceperioden, kontrol af forslagenes konditionsmæssighed) Jesper Kock, arkitekt MAA, Arkitektforeningen (afvikling af bedømmelsesmøder og bistand til udarbejdelse af dommerbetænkning) Bedømmelseskriterier Forslagene er bedømt på det arkitektoniske helhedsgreb, det tekniske helhedsgreb herunder energimæssig optimering og fleksibilitet samt realiserbarhed. DET ARKITEKTONISKE HELHEDSGREB Samspil med omgivelserne, herunder mødet mellem bygningen, den nye tilbygning og det nye byrum på hjørnet af Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej og samspil med eksisterende bebyggelse og haverum Facaderytme, materialitet og proportionering og samspil mellem nyt og gammelt DET TEKNISKE HELHEDSGREB Tilbygning kan opfylde krav til energiklasse 2020 Eksisterende bygning er energimæssigt optimeret i forhold til de konkrete muligheder på stedet (teknisk muligt og økonomisk rentabelt) Godt indeklima i alle rum, herunder særligt fokus på dagslys og akustik

14 14/14 God konstruktiv og funktionel sammenhæng mellem eksisterende og nye bygningsdele Løsninger er brugervenlige og øger bygningens brugsværdi Materialer er slidstærke, nemme at vedligeholde og ældes med ynde Løsninger, der muliggør, at ændringer i anvendelse nemt kan ske PROJEKTET ER REALISERBART INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME Overholde projektets økonomiske ramme Etablere de ønskede funktioner og arealer Fornuftig balance mellem investering og resultat Tidsplan, organisation og proces er overbevisende og veldokumenteret Det samlede rådgiverhonorar er konkurrencedygtigt Realiserbart Bedømmelsesperiode 15. oktober 10. december 2013 Vederlag kr. ekskl. moms til hver deltager (inkl. supplerende dialogproces). Der forventes indgået kontrakt med vinderen om gennemførelse af projektet. Konkurrenceresultat Forslag fra Arkitema Architects er udpeget som vinder.

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Tilpasning mellem 85 og 125

Tilpasning mellem 85 og 125 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE...

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Erfaringer med pilotprojekt i AL2boligs afdeling 111 Langkærparken vedrørende en omfattende lavenergi renovering af en standard boligblok. December

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

ÅBEN IDÉKONKURRENCE udskrevet af Statens Kunstfond 12 FILM OM AT BO TÆT SAMMEN

ÅBEN IDÉKONKURRENCE udskrevet af Statens Kunstfond 12 FILM OM AT BO TÆT SAMMEN BO VIS OS HVORDAN VI SKAL TÆT ÅBEN IDÉKONKURRENCE udskrevet af Statens Kunstfond 12 FILM OM AT BO TÆT SAMMEN Arkitekturudvalget FRA PROGRAMFILMEN FORORD Vis os hvordan vi skal bo tæt er titlen på konkurrencen

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt Velfærdsministeriet Evaluering af støttede private ungdomsboliger Endelig rapport Juli 2008 Indhold Rapportens overordnede kapitler Forord

Læs mere

industrielle byggesystemer

industrielle byggesystemer rkitekton sk kvalite Arkitektonisk kvalitet & industrielle byggesystemer industriel gesystem cinark forskning t isk k Om CINARK CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under Institut for

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere