Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING"

Transkript

1 Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

2 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver og -form side 12 Konkurrenceopgave side 12 Konkurrenceperiode side 12 Indbudte deltagere side 12 Dommerkomité side 13 Fagdommere side 13 Rådgivere side 13 Konkurrencesekretærer side 13 Bedømmelseskriterier side 13 Bedømmelsesperiode side 14 Vederlag side 14 Konkurrenceresultat side 14

3 3/14 Indledning Baggrunden for projektkonkurrencen er Udviklingsplan 2020, som skal styrke det faglige og økonomiske fundament for Diakonissestiftelsens fortsatte eksistens og fornyelse. Det skal blandt andet ske ved at skabe fysiske rammer, der gør det muligt at modernisere de eksisterende funktioner og at tilføre nye tilbud, som matcher fremtidens behov. De fremtidige fysiske rammer er beskrevet i en helhedsplan, der i 2012 blev udarbejdet af Diakonissestiftelsen i tæt dialog med Frederiksberg Kommune. I marts 2013 blev helhedsplanen godkendt af en enig kommunalbestyrelse som grundlag for lokalplan. For to af projekterne i helhedsplanen ønskede Frederiksberg Kommune, at der blev udarbejdet mere konkrete bud på den arkitektoniske udformning, og Diakonissestiftelsen udskrev derfor i juni 2013 to arkitektkonkurrencer, hvoraf den ene er parallelopdraget om Søster Sophies Minde. Opgaven for de to indbudte teams var at Forene den eksisterende bygning og en ny tilbygning i en arkitektonisk helhed, der giver karakter til Søndre Fasanvej og det nye byrum på hjørnet, men samtidig underordner sig de historiske bygninger langs Peter Bangs Vej Energirenovere den eksisterende bygning og tilføje nye funktioner og dermed øge både brugsværdien og den miljømæssige bæredygtighed. Efter en dialogbaseret proces modtog vi den 11. oktober 2013 de to forslag. I det tekniske og funktionelle hovedgreb var der mange lighedspunkter mellem dem, mens de to teams arkitektonisk havde valgt mere forskellige tilgange. Ingen af de foreslåede løsninger levede efter dommerkomiteens opfattelse helt op til forventningerne om, at huset både skal opleves som en arkitektonisk helhed og indgå i et konstruktivt samspil med den omgivende by. Herudover blev der i dommerkomiteen rejst tvivl om det hensigtsmæssige i de udvendige, åbne adgangssystemer til seniorboligerne, som begge hold havde foreslået. I slutningen af november blev de to hold derfor inviteret til en supplerende dialog og anmodet om at bearbejde deres forslag frem til 3. december. Efter bearbejdningen har begge forslag fået tilført nye kvaliteter. Det gælder særligt forslaget fra Arkitema, som i udgangspunktet havde et stærkt hovedgreb, og som i bearbejdningen har fået løftet det arkitektoniske udtryk væsentligt og skabt et hus, der efter dommerkomiteens vurdering vil tilføre nye kvaliteter både til Diakonissestiftelsen og til byen. Dommerkomiteen har derfor enstemmigt valgt at udpege forslaget fra Arkitema Architects som vinder af konkurrencen. Efter et resume af den forudgående dialogproces gennemgås og vurderes de to projekter enkeltvis, og for vinderforslagets vedkommende peges der på en række emner, som dommerkomiteen anbefaler, at man tager med i det videre arbejde. På vegne af dommerkomiteen Mogens Madsen, formand Frederiksberg, den 10. december 2013

4 4/14 Dialogprocessen Efter udsendelse af konkurrenceprogrammet den 6. juni blev der den 18. juni afholdt et fælles informationsmøde og en rundvisning for de to hold, og den 27. juni var der individuelle rundvisninger for hvert hold. I august og september blev der holdt to runder med dialogmøder mellem holdene og repræsentanter for bygherren samt dennes rådgivere. På dialogmøderne blev holdene opfordret til at præsentere de dilemmaer og overvejelser, som lå til grund for deres foreløbige løsningsforslag. Et af de emner, der blev bragt frem på dialogmøderne, var principperne for den udvendige facadeisolering, hvor begge hold ud fra overvejelser om energiøkonomi og lysforhold anbefalede efterisolering direkte på den eksisterende facade og tilføjelse af en ny ydermur i tegl som den bedste løsning frem for den idé, som var skitseret i helhedsplanen med en form for glasinddækning af facaden. Et andet emne, som fyldte en del på dialogmøderne, var konceptet for seniorboliger, herunder ønsket om, at boligen ved indflytning ikke skal have præg af ældre- eller plejebolig, men at det skal være nemt over tid at ændre indretningen i takt med eventuel nedsat mobilitet, samt ønsket om forskellige typer af fællesarealer og mødesteder i tilknytning til boligerne. Herudover var funktionsfordelingen og behovet for henholdsvis samspil eller adskillelse mellem de forskellige funktioner i huset et tema. Prioriteringen af arealer blev aktualiseret af, at byggefeltet til tilbygningen viste sig at kunne indeholde et lidt mindre etageareal end oprindelig antaget. Efter aflevering den 11. oktober og en indledende teknisk vurdering blev forslagene bedømt af en dommerkomité med repræsentanter for Diakonissestiftelsen og Frederiksberg Kommune samt to eksterne fagdommere. I bedømmelsesperioden blev de to hold inviteret til en supplerende dialogrunde, hvori indgik et møde med den samlede dommerkomite og to møder med et dialogudvalg nedsat af dommerkomiteen. Dommerkomiteens bemærkninger i det følgende relaterer sig primært til de endeligt afleverede projektforslag og refererer derigennem tilbage til den kritik, der foranledigede en yderligere bearbejdning. Projektgrundlaget håndterede på langt de fleste områder det givne program og løste de funktionelle forventninger tilfredsstilende. Der opstod i selve bedømmelsesprocessen tvivl om særligt to forhold, der knytter sig til begge de konkurrerende projekter. Dommerkomiteen har rejst tvivl om kvaliteten af det udvendige altangangssystem som adgangsprincip for ældrevenlige boliger, der er placeret på etage 5 og 6, og har udfordret de to hold på alternative løsningsmodeller, der kunne skabe en brugbar vejrligssikring. Samtidig gav den arkitektoniske løsningsmodel i begge projekter anledning til bekymring, både i forhold til projekternes skala og monumentalitet og deres samspil med byen. Særligt det markante hjørne ved Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej har været i fokus i forhold til den bymæssige kontekst, både som markør og som den bygning, der skal byde velkommen til den 'nye' Diakonissestiftelse og dermed signalere stor åbenhed og transparens i facaden. Begge forslagsstillere har efterfølgende bearbejdet disse forhold til et langt mere tilfredsstillende niveau.

5 5/14 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder Arkitema K/S Totalrådgiver Dorthe Keis, Louise Haugsted Kongsted, Merete Brun Ejlers, Rune Bundgaard Jørgensen, Lars Weilgaard Christensen, Theis Bjerrum Reechmann, Kasper Lorentzen, Birgitte Villadsen, Julie Linke Bank Rambøll A/S Underrådgiver Simon Jensen, Niels Henrik Radich, Mathias Bruhnimon Jensen, Henrik Monefeldt Tommerup, Pawel Krawczyk Arkitektonisk helhedsgreb Det oprindelige forslag fremstod med et konsekvent muret tema som det bærende. Forslagsstillerne argumenterede med indpasningen og relationen til det klassiske formog materialeudtryk i de eksisterende bygningsvoluminer, men savnede disses detaljerigdom. Som følge heraf havde bygningen efter dommerkomiteens opfattelse et meget monumentalt præg. På de punkter, som dommerkomiteen indledningsvis var betænkelig ved, fremstår det endelige forslag væsentligt mere overbevisende. Forslagsstillerne har introduceret en delvist glasinddækket altangang på østsiden mod Søndre Fasanvej og placeret de private udeopholdsarealer på bygningens vestside og mod haverummet. Det er lykkedes at fastholde en række kvaliteter fra første runde i form af små nicher ved indgangene til boligerne og få indført en bevægelse i facadeflugten i form af en 'udposning', der kan bruges som mødested og til begrønning af altangangen. Visuelt fremstår bygningen nu let opadtil og tilfører samtidig et lag af bevægelse mod bysiden, der understøtter et opstået ønske om at gøre bygningen mere bymæssig, end den fremstår i dag. Grundlæggende vurderer dommerkomiteen, at ambitionerne om at skabe rum til de 'tilfældige' møder og det ønskede fællesskab fint kan opfyldes i det endelige forslag. Forslagsstillerne har valgt at videreføre udtrykket fra tagetagen ved at føre det rundt om og ned over hjørnet, der i den reviderede udgave fremstår væsentligt mere trans-

6 6/14 parent og åbent end det oprindelige. Indtrykket af det samlede bygningskompleks fremstår afstemt, og man får en tydelig markering af nyt og gammelt. Bygningen er aftrappet i begge ender, viger mod syd og skaleres i forhold til den lave nabobygning. Bygningen aftrappes lidt mere storladent mod nord og dermed hjørnet mod byen og refererer geometrisk til de karakteristiske og kamtakkede gavle på de gamle bygninger uden at kopiere dem. I boligerne er der anvist adgangsmulighed til baderum fra det tilstødende værelse og ikke som tidligere direkte fra køkken/stue. Som følge af den klimasikrede adgang til boligen er vindfanget tillige taget ud af boligen, hvilket har medført en både enklere og smukkere planløsning. Dommerkomiteen anser det for en kvalitet, at altanerne mod vest er forskudt og har fået en mere privat karakter, samtidig med at der fortsat er mulighed for kontakt mellem etagerne. Det bør i det videre arbejde overvejes, om ikke altanerne på etage 5 skal udvides på 'bekostning' af boligarealet. Stueetagen i tilbygningen er bearbejdet, så Loppeshoppen får lokale i stueetagen i en kobling med caféen. Hjørnet fremstår åbent og inviterende og vil med den nuværende udformning medvirke til at skabe liv på dette stærkt eksponerede punkt i byen. Teknisk helhedsgreb Forslaget fremstår som et sundt og troværdigt forslag, der ikke indeholder væsentlige, funktionsmæssige risikoelementer. Det virker sandsynligt, at de opstillede krav til energiforbrug vil kunne efterleves. Det virker også sandsynligt, at der vil kunne sikres et godt termisk indeklima, især hvis de udvendige lamelskodder, der er beskrevet som option, etableres. Forslaget virker gennemarbejdet i forhold til energi, indeklima og konstruktioner. Dog mangler der en del dokumentation, specielt vedrørende dagslys, solafskærmning og akustik. Der mangler endvidere en analyse af risikoen for overtemperaturer på undervisningsdelen. Det er ikke beskrevet specifikt, at de i vedligeholdelsesplanen oplistede tiltag er indeholdt i forslaget. Mange af tiltagene vil dog naturligt være en del af renoveringen. Det er beskrevet, at der ikke foretages udskiftning af faldstammer, og udgiften hertil (knap 4 mio. kr.) må derfor formodes ikke at være indeholdt i forslaget. Det er ligeledes uklart, om udsugning fra de eksisterende badeværelser i lejeboligerne er indeholdt i forslaget. Seniorboligerne er baseret på et system med fleksible lejlighedsskel, som giver mulighed for at variere sammensætningen af lejlighedstyper under den videre projektering. Boligerne tænkes udført i et system af præfabrikerede dele, hvilket erfaringsmæssigt betyder, at der opstår færre byggetekniske fejl, ligesom byggeperioden forkortes. Samtidig fordrer metoden dog en høj grad af opmærksomhed i projekteringen med henblik på at opnå den ønskede fleksibilitet i bygningsstrukturen. Boligerne kan indrettes med forskellige køkkenløsninger, og der er mulighed for at justere indretningen af bad mv. i takt med beboernes ændrede behov.

7 7/14 Stueetagen af tilbygningen foreslås udformet med et fælles ankomst- og opholdsareal, der kan anvendes af skiftende brugere hen over dagen og ugen: studerende, cafégæster, kunder til Loppeshoppen og beboere. Undervisningslokaler i tilbygningen består af store rum, der i fremtiden kan opdeles i mindre enheder eller konverteres til andre formål, hvis behovet opstår. Realiserbarhed Forslaget indeholder overordnet set de ønskede funktioner og arealer med visse justeringer foranlediget af den dialog, der har været under forslagets udarbejdelse. Der er foreslået en lidt anderledes fordeling af funktioner, end programmet lagde op til. Der er flere seniorboliger (ca. 30, hvor programmet sagde ca. 24), lidt mindre areal til undervisning end forudsat i programmet (1.682 m², hvor programmet foreslog ca m²) og 18 boenheder til de psykiatriske bofællesskaber, hvor ønsket i programmet var 24. Der er anvist en alternativ løsning, hvor der kan indrettes 6 ekstra boenheder i etage 1 (stueetagen) mod tilsvarende reduktion af areal til undervisning. Den foreslåede fordeling af funktioner virker som en hensigtsmæssig udnyttelse af stedets og bygningens potentiale, både i forhold til de interne sammenhænge og afgræsninger mellem funktionerne og ud fra en totaløkonomisk betragtning. Forslagets anlægsøkonomi vurderes at kunne bringes til at overholde den budgetterede anlægsøkonomi, uanset at forslagets estimat ifølge forslagsstillerne er lidt større end anlægsbudgettet. Vurderingen gælder for den oprindelige version af forslaget, der blev afleveret den 11. oktober Der er ikke beregnet anlægsøkonomi for de supplerende løsninger, der er udarbejdet efter ønske fra dommerkomiteen (herunder vejrligsbeskyttelse af adgangssystemet til nye boliger på etage 5 og 6). Forslaget indeholder ikke en egentlig beskrivelse af totaløkonomien, men totaløkonomiske betragtninger har indgået ved valg af løsninger i forslaget. Det vurderes, at forslagets design og intentioner kan videreudvikles, så projektet får en god totaløkonomi. Forslagets fase- og procesplan er god, dækkende og overbevisende med rigtig gode intentioner om at nå det bedste resultat ved et tæt samarbejde mellem alle byggesagens parter. Der er gode beskrivelser og illustrationer vedrørende brugerinddragelse. Forslaget indeholder en god, anvendelig og dækkende værktøjskasse med styringsprincipper og metoder. Tidsplanens helt indledende faser er urealistisk korte, mens det efterfølgende projekteringsforløb er kort, men opnåeligt. Selve udførelsesperioden er noget komprimeret, men vurderes tilstrækkelig set i forhold til byggesagens kompleksitet. Samlet vurdering Dommerkomiteen finder, at forslagsstillerne har løst den stillede opgave på en overbevisende måde. Det er endvidere dommerkomiteens vurdering, at forslagsstillerne efter bearbejdningen har bibragt projektet helt nye og uforudsete kvaliteter, uden at hovedideen er gået tabt undervejs.

8 8/14 I det videre arbejde med projektet bør der fokuseres på detaljeringen af det nye murværk, både i forbindelse med valg af stentype og i selve detaljeringen. Det samme gælder detaljering og materialevalg i forbindelse med de lette tagbygninger og glasinddækningen samt hjørnebygningen, hvor det er vigtigt at fastholde forslagets intention om åbenhed og transparens mod byen. Den foreslåede glasinddækning af adgangssystemet og den indre facade til seniorboligerne må undersøges og beskrives mere detaljeret, både med hensyn til konstruktion, drift, indeklima (især dagslys), energi og økonomi, ligesom undervisningsdelen må belyses nærmere for så vidt angår energi og indeklima. Planløsningerne i boligerne forudsættes ligeledes videreudviklet i dialog med bygherren og de kommende brugere, og det bør overvejes at skabe direkte adgang fra havesiden til de to store fællesrum i stueetagen, som også skal være tilgængelige for brugere udefra. Endelig vil der være behov for at uddybe anlægsøkonomien, herunder på hvilke punkter det reviderede forslag medfører henholdsvis øgede og reducerede anlægsudgifter.

9 9/14 Forslag fra JJW Arkitekter JJW Arkitekter Totalrådgiver Christina N. E. Pedersen, Lise Birgens Kristensen, David Botofte Henriksen, Michael Estimo, Wiebke Neymeyr, Henny Hafsteinsdottir, Ole Hornbek, David Ploug Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører Underrådgiver Jens Gandrup Jørgensen, Jonas Bønnelykke, Preben Schou PK3 Landskab Underrådgiver Malene Krüger, Ida Cecilie Lynggaard Arkitektonisk helhedsgreb Det oprindelige forslag introducerede som tema en oversættelse af de gamle og stejle tage på Diakonissestiftelsen. En toetages høj, skråtstillet tagflade afsluttede bygningen mod himlen; en tagflade, der tænktes beklædt med tegl svarende til facaden. En række nedskårede balkoner brød fladen og signalerede efter dommerkomiteens opfattelse en typologi, der mere kendes fra forstaden end fra byen. Hjørnebygningen fremstod som et markant arkitektonisk og materialemæssigt modstykke til det murede hus, med rundede hjørner og indklædt i kobberskærme. Det lykkedes ikke forslagsstillerne at overbevise dommerkomiteen om den basale kvalitet i dette greb. Det reviderede forslag er bearbejdet på en række af de punkter, som dommerkomiteen var betænkelig ved under den første del af bedømmelsen. Der er som foreslået af dommerkomiteen indarbejdet et østvendt altangangssystem i to etager mod Søndre Fasanvej, og de private altaner er placeret mod vest og haven. Altangangen inddækkes af en skråtstillet glasfacade, der formmæssigt læner sig stærkt op ad det oprindelige forslag og forekommer en anelse trang og klemt i snittet. Det er dommerkomiteens vurdering, at løsningen ikke er rumligt optimal, og at skiftet fra tegl til glas med fastholdelse af formmotivet ikke forekommer overbevisende i bybilledet på trods af de positive kvaliteter, der kan opstå, hvis adgangssystemet udvikles som væksthus. Dommerkomiteen anerkender dog forslagsstillernes ambitioner om at fastholde de fælles-

10 10/14 skabstanker, der lå i det oprindelige forslag. Sydgavlen er bearbejdet med henblik på at skabe en nedtrapning mod den mindre nabovilla, hvilket ses som positivt. Funktionelt løser forslagsstillerne generelt det stillede program, men formår ikke optimalt at iscenesætte undervisningsfaciliteterne som driver for aktivitet og liv i bygningen. Bearbejdningen af boligerne med altanerne mod vest og placeret forskudt vurderes positivt, og det er dommerkomiteens vurdering, at forslaget indeholder både funktionelt indlevede og rumligt rigtig fine boligkvaliteter. Forslaget fastholder grundlæggende sit arkitektoniske afsæt og konceptuelle udgangspunkt ved at opfatte bygningsanlægget som tredelt. Forslagsstillerne taler om grundhuset, tilbygningen og de øverste etager og ønsker tydeligvis at skabe en klar differentiering i udtrykket. Det er prisværdigt og respekteres, men findes ikke visualiseret overbevisende. Det er således dommerkomiteens opfattelse, at forslaget ikke formår at kombinere de meget forskelligartede former, materialer og arkitektoniske udtryk på en måde, så vi tror på, at det med en mindre viderebearbejdning vil kunne løses tilfredsstilende. Den meget udtalte forskel på tagetagernes udtryk virker ikke overbevisende, og det meget markante og stærkt udkragede hjørne kommer netop til at virke som en tilbygning og ikke som en integreret del af et arkitektonisk helhedsgreb. Dommerkomiteen vil omvendt gerne kreditere forslagsstilleren for de gode overvejelser om grundfacaden og det arkitektoniske udspil til at bearbejde de to bygningslag og derved udnytte den dobbelthed, der kan opstå ved at lægge nye lag til det eksisterende. Det udløser en række fine motiver til løsninger omkring vinduer og er et fint bud på en historiefortælling. Teknisk helhedsgreb Forslaget virker generelt gennemarbejdet. Der er givet en grundig installationsbeskrivelse, som består af sunde og veldokumenterede løsninger. Forslaget fremstår således som et sundt og troværdigt forslag, der ikke indeholder væsentlige, funktionsmæssige risikoelementer. Der er foreslået en ny, innovativ ventilationsløsning til de eksisterende boliger med føring af friskluft og afkast i en ny, højisoleret facade, der bevirker, at omfanget af nedhængte lofter reduceres kraftigt. Det virker sandsynligt, at de opstillede krav til energiforbrug og indeklima vil kunne efterleves. Dog savnes der på visse punkter dokumentation og beregninger, blandt andet for solafskærmning og for dagslys i arbejds- og undervisningsrum. De beskrevne tiltag for både klimaskærm og installationer vil implicit omfatte de i vedligeholdelsesplanen beskrevne tiltag. Nogle tiltag er illustreret i tegninger (fx kraftig isolering af eksisterende ydervægge), men er i anlægsøkonomien beskrevet som optioner. Adgangen til undervisningslokaler sker udelukkende fra Søndre Fasanvej, og der er således ikke megen anledning til kontakt mellem brugerne af de nye lokaler og bruger-

11 11/14 ne af eksisterende undervisningslokaler i bygning 1 og 3, ligesom der heller ikke lægges op til møder og koblinger mellem undervisningsdelen og de øvrige funktioner og brugere i huset. For undervisningslokalerne er det vist, hvordan lokalerne eventuelt kan konverteres til kontorformål. For seniorboligerne er køkkener vist med fleksibel indretning i form af et flexmøbel, der er justerbart i højden og flytbart. Realiserbarhed Forslaget indeholder overordnet set de ønskede funktioner og arealer med visse justeringer foranlediget af den dialog, der har været under forslagets udarbejdelse. Den gennemsnitlige boligstørrelse på seniorboligerne er noget større end foreslået i programmet. Areal til undervisning udgør 998 m², hvor programmet lagde op til ca m². Forslagets anlægsestimat, som er lavere end programmets, vurderes at være sat for lavt. Forslaget vurderes at kunne overholde den budgetterede anlægsøkonomi. Vurderingen gælder for den oprindelige version af forslaget, der blev afleveret den 11. oktober Der er ikke beregnet anlægsøkonomi for de supplerende løsninger, der er udarbejdet efter ønske fra dommerkomiteen (herunder vejrligsbeskyttelse af adgangssystemet til nye boliger på etage 5 og 6). Forslaget indeholder kun overordnede betragtninger om totaløkonomi, men det vurderes, at forslagets design og intentioner kan videreudvikles, så projektet får en god totaløkonomi. Forslagets fase- og procesplan er noget kort beskrevet og fokuserer primært på samarbejdet i de indledende faser. Samarbejdet med hovedentreprenøren om blandt andet projektoptimering er ikke beskrevet. Beskrivelsen af styringsprincipper og styringsværktøjer vurderes som anvendelig og mulig at viderebearbejde. Samlet vurdering Samlet set vurderes forslaget at rumme en lang række boligkvaliteter og fine detailløsninger samt gode bud på de tekniske udfordringer omkring energi og indeklima, men vurderes ikke at indeholde et tilstrækkeligt arkitektonisk robust hovedgreb til at håndtere det specifikke og stedligt krævende udgangspunkt.

12 12/14 Konkurrencefakta Konkurrenceudskriver og -form Konkurrencen er udskrevet af den selvejende institution Diakonissestiftelsen som et indbudt parallelopdrag på baggrund af prækvalifikation. Konkurrenceopgave Søster Sophies Minde er opført i Energimæssigt og på andre måder er bygningen utidssvarende, men den ønskes ikke nedrevet, fordi den indeholder gode, billige lejeboliger, der stadig danner ramme om et fællesskab af pensionerede diakonisser. Det indgår i Udviklingsplan 2020, at Søster Sophies Minde skal gennemgå en omfattende energirenovering. Samtidig tilføjes nye funktioner i en tilbygning hen mod hjørnet af Peter Bangs Vej, og den nuværende tagetage erstattes af to nye tagetager med moderne seniorboliger. De nye boliger henvender sig til seniorer, der har lyst til at bo et sted, hvor man kan holde sig aktiv og sund og have et godt netværk. Der vil være plads til fællesskab både 'det lille fællesskab', hvor seniorerne hjælper hinanden og organiserer aktiviteter sammen, og 'det store fællesskab', hvor man bliver en del af livet på Diakonissestiftelsen og fx kan bidrage med frivilligt arbejde. Søster Sophies Minde er et godt eksempel på den sociale bæredygtighed, der er tænkt ind i helhedsplanen for Diakonissestiftelsen. Det bliver et hus, som både rummer dyre og billige boliger, bofællesskaber for psykisk syge, undervisningsfaciliteter for sygeplejestuderende og SOSU-elever, butik og take away-restaurant. Og de smukke fællesrum, der i dag fungerer som dagligstue og spisestue for beboerne, bliver til fællesrum for nuværende og nye beboere på hele Diakonissestiftelsen. Opgaven, som de to indbudte teams skulle løse, bestod overordnet i at Forene den eksisterende bygning og en ny tilbygning i en arkitektonisk helhed, der giver karakter til Søndre Fasanvej og det nye byrum på hjørnet, men samtidig underordner sig de historiske bygninger langs Peter Bangs Vej Vise, hvordan man på en økonomisk rentabel måde kan optimere bygningens samlede energiøkonomi, ressourceforbrug, indeklima og regnvandshåndtering Vise, hvordan man byggeteknisk kan koble eksisterende og nye bygningsdele på en elegant og funktionel måde Vise, hvordan de nye dele af bygningskomplekset kan konstrueres, så de nemt kan ændre anvendelse og tilpasses nye brugerbehov over tid Konkurrenceperiode 6. juni oktober Indbudte deltagere Arkitema Architects JJW Arkitekter med med underrådgivere.

13 13/14 Dommerkomité Mogens Madsen, bestyrelsesformand, Diakonissestiftelsen (formand for dommerkomiteen) Finn Vejlgaard, næstformand for bestyrelsen, Diakonissestiftelsen Finn Junge-Jensen, bestyrelsesmedlem, Diakonissestiftelsen Harald Pless, bestyrelsesmedlem, Diakonissestiftelsen Jørgen Nue Møller, formand for Diakonissestiftelsens ejendomsudvalg Knud Erik Busk, Diakonissestiftelsens ejendomsudvalg Lars Ole Hansen, Diakonissestiftelsens ejendomsudvalg Anne Mette Fugleholm, administrerende direktør, Diakonissestiftelsen Claus Pedersen, finansdirektør, Diakonissestiftelsen Claus Sivager, stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune Fagdommere Jan Søndergaard, professor, arkitekt MAA (udpeget af bygherre) Jan Albrechtsen, arkitekt MAA (udpeget af Akademisk Arkitektforening) Rådgivere Carsten Torrild, ejendomsdirektør, Diakonissestiftelsen Hanne Moe, projektchef, Diakonissestiftelsen Pernille Weiss Terkildsen, indehaver, ArchiMed A/S Camilla Heering, ass. partner, ArchiMed A/S Jesper Andreasen, arkitekt MAA, ArchiMed A/S Olaf Bruun Jørgensen, fagchef, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Niels Anker Jørgensen, bygherrerådgiver, Emcon A/S Konkurrencesekretærer Berith Mavromatis, arkitekt MAA, BM Arkitekter ApS (medvirken i tilrettelæggelse og afvikling af konkurrencen, besvarelse af spørgsmål i konkurrenceperioden, kontrol af forslagenes konditionsmæssighed) Jesper Kock, arkitekt MAA, Arkitektforeningen (afvikling af bedømmelsesmøder og bistand til udarbejdelse af dommerbetænkning) Bedømmelseskriterier Forslagene er bedømt på det arkitektoniske helhedsgreb, det tekniske helhedsgreb herunder energimæssig optimering og fleksibilitet samt realiserbarhed. DET ARKITEKTONISKE HELHEDSGREB Samspil med omgivelserne, herunder mødet mellem bygningen, den nye tilbygning og det nye byrum på hjørnet af Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej og samspil med eksisterende bebyggelse og haverum Facaderytme, materialitet og proportionering og samspil mellem nyt og gammelt DET TEKNISKE HELHEDSGREB Tilbygning kan opfylde krav til energiklasse 2020 Eksisterende bygning er energimæssigt optimeret i forhold til de konkrete muligheder på stedet (teknisk muligt og økonomisk rentabelt) Godt indeklima i alle rum, herunder særligt fokus på dagslys og akustik

14 14/14 God konstruktiv og funktionel sammenhæng mellem eksisterende og nye bygningsdele Løsninger er brugervenlige og øger bygningens brugsværdi Materialer er slidstærke, nemme at vedligeholde og ældes med ynde Løsninger, der muliggør, at ændringer i anvendelse nemt kan ske PROJEKTET ER REALISERBART INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME Overholde projektets økonomiske ramme Etablere de ønskede funktioner og arealer Fornuftig balance mellem investering og resultat Tidsplan, organisation og proces er overbevisende og veldokumenteret Det samlede rådgiverhonorar er konkurrencedygtigt Realiserbart Bedømmelsesperiode 15. oktober 10. december 2013 Vederlag kr. ekskl. moms til hver deltager (inkl. supplerende dialogproces). Der forventes indgået kontrakt med vinderen om gennemførelse af projektet. Konkurrenceresultat Forslag fra Arkitema Architects er udpeget som vinder.

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg.

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. Nærværende redegørelse skal belyse og begrunde projekt Treleddet det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg, der i hovedtræk

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

BILAG 1: SKYTTEHUSENE

BILAG 1: SKYTTEHUSENE BILAG 1: SKYTTEHUSENE ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMS- BOLIGER I KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG 17 INDHOLD: OVERSIGT s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. december 2010 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 899 Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Århus

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006.

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice Den 24.april 2006 Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum 1. Resume ARoS-Aarhus Kunstmuseum har via fonden Realdania skaffet finansiering

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014 Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde Aabenraa 19. februar 2014 Oplæg - Resultaterne fra workshopforløbet - Projektkonkurrencens elementer - Funktionerne - Pause - Debat Brugerinddragelse via 3 workshops

Læs mere

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen fase 1, efteråret 2012 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE 6. JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1 Projektkonkurrence... 4 1.1 Uddrag fra dommerbetænkningen... 4 1.2 Resultat af projektkonkurrencen...

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

bilag 1 nybyggeri af almene boliger

bilag 1 nybyggeri af almene boliger bilag 1 nybyggeri af almene boliger marts 2017 Indhold: OVERSIGT s. 2 baggrund OG ØKonomi s. 3 vestre teglgade s. 4 Ungdomsboliger og små familieboliger AKB v/ KAB Arkitema Architects oversigt Vestre teglgade

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Projektkonkurrencer medfører milliontab for både offentlige myndigheder og deltagere Ny analyse dokumenterer stort spild af tid og penge

Projektkonkurrencer medfører milliontab for både offentlige myndigheder og deltagere Ny analyse dokumenterer stort spild af tid og penge Projektkonkurrencer medfører milliontab for både offentlige myndigheder og deltagere Ny analyse dokumenterer stort spild af tid og penge Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening 1 Dette

Læs mere

Målet for parallelkonkurrencen er at skabe grundlag for en samlet udviklingsplan for området.

Målet for parallelkonkurrencen er at skabe grundlag for en samlet udviklingsplan for området. DIAKONISSESTIFTELSEN PÅ FREDERIKSBERG INVITERER TIL PRÆKVALIFIKATION Parallelkonkurrence Diakonissestiftelsen gennemfører nu en prækvalifikation af op til fire tværfaglige hold til en parallelkonkurrence

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. ændringsforslag fremsat af Minaltan.dk, Kontechaltaner og Altan.dk Forud for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg alm. ungdomsboliger - Skema A+B.

Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg alm. ungdomsboliger - Skema A+B. Punkt 9. Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg - 171 alm. ungdomsboliger - Skema A+B. 2013-46884. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere