Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING"

Transkript

1 Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

2 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver og -form side 12 Konkurrenceopgave side 12 Konkurrenceperiode side 12 Indbudte deltagere side 12 Dommerkomité side 13 Fagdommere side 13 Rådgivere side 13 Konkurrencesekretærer side 13 Bedømmelseskriterier side 13 Bedømmelsesperiode side 14 Vederlag side 14 Konkurrenceresultat side 14

3 3/14 Indledning Baggrunden for projektkonkurrencen er Udviklingsplan 2020, som skal styrke det faglige og økonomiske fundament for Diakonissestiftelsens fortsatte eksistens og fornyelse. Det skal blandt andet ske ved at skabe fysiske rammer, der gør det muligt at modernisere de eksisterende funktioner og at tilføre nye tilbud, som matcher fremtidens behov. De fremtidige fysiske rammer er beskrevet i en helhedsplan, der i 2012 blev udarbejdet af Diakonissestiftelsen i tæt dialog med Frederiksberg Kommune. I marts 2013 blev helhedsplanen godkendt af en enig kommunalbestyrelse som grundlag for lokalplan. For to af projekterne i helhedsplanen ønskede Frederiksberg Kommune, at der blev udarbejdet mere konkrete bud på den arkitektoniske udformning, og Diakonissestiftelsen udskrev derfor i juni 2013 to arkitektkonkurrencer, hvoraf den ene er parallelopdraget om Søster Sophies Minde. Opgaven for de to indbudte teams var at Forene den eksisterende bygning og en ny tilbygning i en arkitektonisk helhed, der giver karakter til Søndre Fasanvej og det nye byrum på hjørnet, men samtidig underordner sig de historiske bygninger langs Peter Bangs Vej Energirenovere den eksisterende bygning og tilføje nye funktioner og dermed øge både brugsværdien og den miljømæssige bæredygtighed. Efter en dialogbaseret proces modtog vi den 11. oktober 2013 de to forslag. I det tekniske og funktionelle hovedgreb var der mange lighedspunkter mellem dem, mens de to teams arkitektonisk havde valgt mere forskellige tilgange. Ingen af de foreslåede løsninger levede efter dommerkomiteens opfattelse helt op til forventningerne om, at huset både skal opleves som en arkitektonisk helhed og indgå i et konstruktivt samspil med den omgivende by. Herudover blev der i dommerkomiteen rejst tvivl om det hensigtsmæssige i de udvendige, åbne adgangssystemer til seniorboligerne, som begge hold havde foreslået. I slutningen af november blev de to hold derfor inviteret til en supplerende dialog og anmodet om at bearbejde deres forslag frem til 3. december. Efter bearbejdningen har begge forslag fået tilført nye kvaliteter. Det gælder særligt forslaget fra Arkitema, som i udgangspunktet havde et stærkt hovedgreb, og som i bearbejdningen har fået løftet det arkitektoniske udtryk væsentligt og skabt et hus, der efter dommerkomiteens vurdering vil tilføre nye kvaliteter både til Diakonissestiftelsen og til byen. Dommerkomiteen har derfor enstemmigt valgt at udpege forslaget fra Arkitema Architects som vinder af konkurrencen. Efter et resume af den forudgående dialogproces gennemgås og vurderes de to projekter enkeltvis, og for vinderforslagets vedkommende peges der på en række emner, som dommerkomiteen anbefaler, at man tager med i det videre arbejde. På vegne af dommerkomiteen Mogens Madsen, formand Frederiksberg, den 10. december 2013

4 4/14 Dialogprocessen Efter udsendelse af konkurrenceprogrammet den 6. juni blev der den 18. juni afholdt et fælles informationsmøde og en rundvisning for de to hold, og den 27. juni var der individuelle rundvisninger for hvert hold. I august og september blev der holdt to runder med dialogmøder mellem holdene og repræsentanter for bygherren samt dennes rådgivere. På dialogmøderne blev holdene opfordret til at præsentere de dilemmaer og overvejelser, som lå til grund for deres foreløbige løsningsforslag. Et af de emner, der blev bragt frem på dialogmøderne, var principperne for den udvendige facadeisolering, hvor begge hold ud fra overvejelser om energiøkonomi og lysforhold anbefalede efterisolering direkte på den eksisterende facade og tilføjelse af en ny ydermur i tegl som den bedste løsning frem for den idé, som var skitseret i helhedsplanen med en form for glasinddækning af facaden. Et andet emne, som fyldte en del på dialogmøderne, var konceptet for seniorboliger, herunder ønsket om, at boligen ved indflytning ikke skal have præg af ældre- eller plejebolig, men at det skal være nemt over tid at ændre indretningen i takt med eventuel nedsat mobilitet, samt ønsket om forskellige typer af fællesarealer og mødesteder i tilknytning til boligerne. Herudover var funktionsfordelingen og behovet for henholdsvis samspil eller adskillelse mellem de forskellige funktioner i huset et tema. Prioriteringen af arealer blev aktualiseret af, at byggefeltet til tilbygningen viste sig at kunne indeholde et lidt mindre etageareal end oprindelig antaget. Efter aflevering den 11. oktober og en indledende teknisk vurdering blev forslagene bedømt af en dommerkomité med repræsentanter for Diakonissestiftelsen og Frederiksberg Kommune samt to eksterne fagdommere. I bedømmelsesperioden blev de to hold inviteret til en supplerende dialogrunde, hvori indgik et møde med den samlede dommerkomite og to møder med et dialogudvalg nedsat af dommerkomiteen. Dommerkomiteens bemærkninger i det følgende relaterer sig primært til de endeligt afleverede projektforslag og refererer derigennem tilbage til den kritik, der foranledigede en yderligere bearbejdning. Projektgrundlaget håndterede på langt de fleste områder det givne program og løste de funktionelle forventninger tilfredsstilende. Der opstod i selve bedømmelsesprocessen tvivl om særligt to forhold, der knytter sig til begge de konkurrerende projekter. Dommerkomiteen har rejst tvivl om kvaliteten af det udvendige altangangssystem som adgangsprincip for ældrevenlige boliger, der er placeret på etage 5 og 6, og har udfordret de to hold på alternative løsningsmodeller, der kunne skabe en brugbar vejrligssikring. Samtidig gav den arkitektoniske løsningsmodel i begge projekter anledning til bekymring, både i forhold til projekternes skala og monumentalitet og deres samspil med byen. Særligt det markante hjørne ved Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej har været i fokus i forhold til den bymæssige kontekst, både som markør og som den bygning, der skal byde velkommen til den 'nye' Diakonissestiftelse og dermed signalere stor åbenhed og transparens i facaden. Begge forslagsstillere har efterfølgende bearbejdet disse forhold til et langt mere tilfredsstillende niveau.

5 5/14 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder Arkitema K/S Totalrådgiver Dorthe Keis, Louise Haugsted Kongsted, Merete Brun Ejlers, Rune Bundgaard Jørgensen, Lars Weilgaard Christensen, Theis Bjerrum Reechmann, Kasper Lorentzen, Birgitte Villadsen, Julie Linke Bank Rambøll A/S Underrådgiver Simon Jensen, Niels Henrik Radich, Mathias Bruhnimon Jensen, Henrik Monefeldt Tommerup, Pawel Krawczyk Arkitektonisk helhedsgreb Det oprindelige forslag fremstod med et konsekvent muret tema som det bærende. Forslagsstillerne argumenterede med indpasningen og relationen til det klassiske formog materialeudtryk i de eksisterende bygningsvoluminer, men savnede disses detaljerigdom. Som følge heraf havde bygningen efter dommerkomiteens opfattelse et meget monumentalt præg. På de punkter, som dommerkomiteen indledningsvis var betænkelig ved, fremstår det endelige forslag væsentligt mere overbevisende. Forslagsstillerne har introduceret en delvist glasinddækket altangang på østsiden mod Søndre Fasanvej og placeret de private udeopholdsarealer på bygningens vestside og mod haverummet. Det er lykkedes at fastholde en række kvaliteter fra første runde i form af små nicher ved indgangene til boligerne og få indført en bevægelse i facadeflugten i form af en 'udposning', der kan bruges som mødested og til begrønning af altangangen. Visuelt fremstår bygningen nu let opadtil og tilfører samtidig et lag af bevægelse mod bysiden, der understøtter et opstået ønske om at gøre bygningen mere bymæssig, end den fremstår i dag. Grundlæggende vurderer dommerkomiteen, at ambitionerne om at skabe rum til de 'tilfældige' møder og det ønskede fællesskab fint kan opfyldes i det endelige forslag. Forslagsstillerne har valgt at videreføre udtrykket fra tagetagen ved at føre det rundt om og ned over hjørnet, der i den reviderede udgave fremstår væsentligt mere trans-

6 6/14 parent og åbent end det oprindelige. Indtrykket af det samlede bygningskompleks fremstår afstemt, og man får en tydelig markering af nyt og gammelt. Bygningen er aftrappet i begge ender, viger mod syd og skaleres i forhold til den lave nabobygning. Bygningen aftrappes lidt mere storladent mod nord og dermed hjørnet mod byen og refererer geometrisk til de karakteristiske og kamtakkede gavle på de gamle bygninger uden at kopiere dem. I boligerne er der anvist adgangsmulighed til baderum fra det tilstødende værelse og ikke som tidligere direkte fra køkken/stue. Som følge af den klimasikrede adgang til boligen er vindfanget tillige taget ud af boligen, hvilket har medført en både enklere og smukkere planløsning. Dommerkomiteen anser det for en kvalitet, at altanerne mod vest er forskudt og har fået en mere privat karakter, samtidig med at der fortsat er mulighed for kontakt mellem etagerne. Det bør i det videre arbejde overvejes, om ikke altanerne på etage 5 skal udvides på 'bekostning' af boligarealet. Stueetagen i tilbygningen er bearbejdet, så Loppeshoppen får lokale i stueetagen i en kobling med caféen. Hjørnet fremstår åbent og inviterende og vil med den nuværende udformning medvirke til at skabe liv på dette stærkt eksponerede punkt i byen. Teknisk helhedsgreb Forslaget fremstår som et sundt og troværdigt forslag, der ikke indeholder væsentlige, funktionsmæssige risikoelementer. Det virker sandsynligt, at de opstillede krav til energiforbrug vil kunne efterleves. Det virker også sandsynligt, at der vil kunne sikres et godt termisk indeklima, især hvis de udvendige lamelskodder, der er beskrevet som option, etableres. Forslaget virker gennemarbejdet i forhold til energi, indeklima og konstruktioner. Dog mangler der en del dokumentation, specielt vedrørende dagslys, solafskærmning og akustik. Der mangler endvidere en analyse af risikoen for overtemperaturer på undervisningsdelen. Det er ikke beskrevet specifikt, at de i vedligeholdelsesplanen oplistede tiltag er indeholdt i forslaget. Mange af tiltagene vil dog naturligt være en del af renoveringen. Det er beskrevet, at der ikke foretages udskiftning af faldstammer, og udgiften hertil (knap 4 mio. kr.) må derfor formodes ikke at være indeholdt i forslaget. Det er ligeledes uklart, om udsugning fra de eksisterende badeværelser i lejeboligerne er indeholdt i forslaget. Seniorboligerne er baseret på et system med fleksible lejlighedsskel, som giver mulighed for at variere sammensætningen af lejlighedstyper under den videre projektering. Boligerne tænkes udført i et system af præfabrikerede dele, hvilket erfaringsmæssigt betyder, at der opstår færre byggetekniske fejl, ligesom byggeperioden forkortes. Samtidig fordrer metoden dog en høj grad af opmærksomhed i projekteringen med henblik på at opnå den ønskede fleksibilitet i bygningsstrukturen. Boligerne kan indrettes med forskellige køkkenløsninger, og der er mulighed for at justere indretningen af bad mv. i takt med beboernes ændrede behov.

7 7/14 Stueetagen af tilbygningen foreslås udformet med et fælles ankomst- og opholdsareal, der kan anvendes af skiftende brugere hen over dagen og ugen: studerende, cafégæster, kunder til Loppeshoppen og beboere. Undervisningslokaler i tilbygningen består af store rum, der i fremtiden kan opdeles i mindre enheder eller konverteres til andre formål, hvis behovet opstår. Realiserbarhed Forslaget indeholder overordnet set de ønskede funktioner og arealer med visse justeringer foranlediget af den dialog, der har været under forslagets udarbejdelse. Der er foreslået en lidt anderledes fordeling af funktioner, end programmet lagde op til. Der er flere seniorboliger (ca. 30, hvor programmet sagde ca. 24), lidt mindre areal til undervisning end forudsat i programmet (1.682 m², hvor programmet foreslog ca m²) og 18 boenheder til de psykiatriske bofællesskaber, hvor ønsket i programmet var 24. Der er anvist en alternativ løsning, hvor der kan indrettes 6 ekstra boenheder i etage 1 (stueetagen) mod tilsvarende reduktion af areal til undervisning. Den foreslåede fordeling af funktioner virker som en hensigtsmæssig udnyttelse af stedets og bygningens potentiale, både i forhold til de interne sammenhænge og afgræsninger mellem funktionerne og ud fra en totaløkonomisk betragtning. Forslagets anlægsøkonomi vurderes at kunne bringes til at overholde den budgetterede anlægsøkonomi, uanset at forslagets estimat ifølge forslagsstillerne er lidt større end anlægsbudgettet. Vurderingen gælder for den oprindelige version af forslaget, der blev afleveret den 11. oktober Der er ikke beregnet anlægsøkonomi for de supplerende løsninger, der er udarbejdet efter ønske fra dommerkomiteen (herunder vejrligsbeskyttelse af adgangssystemet til nye boliger på etage 5 og 6). Forslaget indeholder ikke en egentlig beskrivelse af totaløkonomien, men totaløkonomiske betragtninger har indgået ved valg af løsninger i forslaget. Det vurderes, at forslagets design og intentioner kan videreudvikles, så projektet får en god totaløkonomi. Forslagets fase- og procesplan er god, dækkende og overbevisende med rigtig gode intentioner om at nå det bedste resultat ved et tæt samarbejde mellem alle byggesagens parter. Der er gode beskrivelser og illustrationer vedrørende brugerinddragelse. Forslaget indeholder en god, anvendelig og dækkende værktøjskasse med styringsprincipper og metoder. Tidsplanens helt indledende faser er urealistisk korte, mens det efterfølgende projekteringsforløb er kort, men opnåeligt. Selve udførelsesperioden er noget komprimeret, men vurderes tilstrækkelig set i forhold til byggesagens kompleksitet. Samlet vurdering Dommerkomiteen finder, at forslagsstillerne har løst den stillede opgave på en overbevisende måde. Det er endvidere dommerkomiteens vurdering, at forslagsstillerne efter bearbejdningen har bibragt projektet helt nye og uforudsete kvaliteter, uden at hovedideen er gået tabt undervejs.

8 8/14 I det videre arbejde med projektet bør der fokuseres på detaljeringen af det nye murværk, både i forbindelse med valg af stentype og i selve detaljeringen. Det samme gælder detaljering og materialevalg i forbindelse med de lette tagbygninger og glasinddækningen samt hjørnebygningen, hvor det er vigtigt at fastholde forslagets intention om åbenhed og transparens mod byen. Den foreslåede glasinddækning af adgangssystemet og den indre facade til seniorboligerne må undersøges og beskrives mere detaljeret, både med hensyn til konstruktion, drift, indeklima (især dagslys), energi og økonomi, ligesom undervisningsdelen må belyses nærmere for så vidt angår energi og indeklima. Planløsningerne i boligerne forudsættes ligeledes videreudviklet i dialog med bygherren og de kommende brugere, og det bør overvejes at skabe direkte adgang fra havesiden til de to store fællesrum i stueetagen, som også skal være tilgængelige for brugere udefra. Endelig vil der være behov for at uddybe anlægsøkonomien, herunder på hvilke punkter det reviderede forslag medfører henholdsvis øgede og reducerede anlægsudgifter.

9 9/14 Forslag fra JJW Arkitekter JJW Arkitekter Totalrådgiver Christina N. E. Pedersen, Lise Birgens Kristensen, David Botofte Henriksen, Michael Estimo, Wiebke Neymeyr, Henny Hafsteinsdottir, Ole Hornbek, David Ploug Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører Underrådgiver Jens Gandrup Jørgensen, Jonas Bønnelykke, Preben Schou PK3 Landskab Underrådgiver Malene Krüger, Ida Cecilie Lynggaard Arkitektonisk helhedsgreb Det oprindelige forslag introducerede som tema en oversættelse af de gamle og stejle tage på Diakonissestiftelsen. En toetages høj, skråtstillet tagflade afsluttede bygningen mod himlen; en tagflade, der tænktes beklædt med tegl svarende til facaden. En række nedskårede balkoner brød fladen og signalerede efter dommerkomiteens opfattelse en typologi, der mere kendes fra forstaden end fra byen. Hjørnebygningen fremstod som et markant arkitektonisk og materialemæssigt modstykke til det murede hus, med rundede hjørner og indklædt i kobberskærme. Det lykkedes ikke forslagsstillerne at overbevise dommerkomiteen om den basale kvalitet i dette greb. Det reviderede forslag er bearbejdet på en række af de punkter, som dommerkomiteen var betænkelig ved under den første del af bedømmelsen. Der er som foreslået af dommerkomiteen indarbejdet et østvendt altangangssystem i to etager mod Søndre Fasanvej, og de private altaner er placeret mod vest og haven. Altangangen inddækkes af en skråtstillet glasfacade, der formmæssigt læner sig stærkt op ad det oprindelige forslag og forekommer en anelse trang og klemt i snittet. Det er dommerkomiteens vurdering, at løsningen ikke er rumligt optimal, og at skiftet fra tegl til glas med fastholdelse af formmotivet ikke forekommer overbevisende i bybilledet på trods af de positive kvaliteter, der kan opstå, hvis adgangssystemet udvikles som væksthus. Dommerkomiteen anerkender dog forslagsstillernes ambitioner om at fastholde de fælles-

10 10/14 skabstanker, der lå i det oprindelige forslag. Sydgavlen er bearbejdet med henblik på at skabe en nedtrapning mod den mindre nabovilla, hvilket ses som positivt. Funktionelt løser forslagsstillerne generelt det stillede program, men formår ikke optimalt at iscenesætte undervisningsfaciliteterne som driver for aktivitet og liv i bygningen. Bearbejdningen af boligerne med altanerne mod vest og placeret forskudt vurderes positivt, og det er dommerkomiteens vurdering, at forslaget indeholder både funktionelt indlevede og rumligt rigtig fine boligkvaliteter. Forslaget fastholder grundlæggende sit arkitektoniske afsæt og konceptuelle udgangspunkt ved at opfatte bygningsanlægget som tredelt. Forslagsstillerne taler om grundhuset, tilbygningen og de øverste etager og ønsker tydeligvis at skabe en klar differentiering i udtrykket. Det er prisværdigt og respekteres, men findes ikke visualiseret overbevisende. Det er således dommerkomiteens opfattelse, at forslaget ikke formår at kombinere de meget forskelligartede former, materialer og arkitektoniske udtryk på en måde, så vi tror på, at det med en mindre viderebearbejdning vil kunne løses tilfredsstilende. Den meget udtalte forskel på tagetagernes udtryk virker ikke overbevisende, og det meget markante og stærkt udkragede hjørne kommer netop til at virke som en tilbygning og ikke som en integreret del af et arkitektonisk helhedsgreb. Dommerkomiteen vil omvendt gerne kreditere forslagsstilleren for de gode overvejelser om grundfacaden og det arkitektoniske udspil til at bearbejde de to bygningslag og derved udnytte den dobbelthed, der kan opstå ved at lægge nye lag til det eksisterende. Det udløser en række fine motiver til løsninger omkring vinduer og er et fint bud på en historiefortælling. Teknisk helhedsgreb Forslaget virker generelt gennemarbejdet. Der er givet en grundig installationsbeskrivelse, som består af sunde og veldokumenterede løsninger. Forslaget fremstår således som et sundt og troværdigt forslag, der ikke indeholder væsentlige, funktionsmæssige risikoelementer. Der er foreslået en ny, innovativ ventilationsløsning til de eksisterende boliger med føring af friskluft og afkast i en ny, højisoleret facade, der bevirker, at omfanget af nedhængte lofter reduceres kraftigt. Det virker sandsynligt, at de opstillede krav til energiforbrug og indeklima vil kunne efterleves. Dog savnes der på visse punkter dokumentation og beregninger, blandt andet for solafskærmning og for dagslys i arbejds- og undervisningsrum. De beskrevne tiltag for både klimaskærm og installationer vil implicit omfatte de i vedligeholdelsesplanen beskrevne tiltag. Nogle tiltag er illustreret i tegninger (fx kraftig isolering af eksisterende ydervægge), men er i anlægsøkonomien beskrevet som optioner. Adgangen til undervisningslokaler sker udelukkende fra Søndre Fasanvej, og der er således ikke megen anledning til kontakt mellem brugerne af de nye lokaler og bruger-

11 11/14 ne af eksisterende undervisningslokaler i bygning 1 og 3, ligesom der heller ikke lægges op til møder og koblinger mellem undervisningsdelen og de øvrige funktioner og brugere i huset. For undervisningslokalerne er det vist, hvordan lokalerne eventuelt kan konverteres til kontorformål. For seniorboligerne er køkkener vist med fleksibel indretning i form af et flexmøbel, der er justerbart i højden og flytbart. Realiserbarhed Forslaget indeholder overordnet set de ønskede funktioner og arealer med visse justeringer foranlediget af den dialog, der har været under forslagets udarbejdelse. Den gennemsnitlige boligstørrelse på seniorboligerne er noget større end foreslået i programmet. Areal til undervisning udgør 998 m², hvor programmet lagde op til ca m². Forslagets anlægsestimat, som er lavere end programmets, vurderes at være sat for lavt. Forslaget vurderes at kunne overholde den budgetterede anlægsøkonomi. Vurderingen gælder for den oprindelige version af forslaget, der blev afleveret den 11. oktober Der er ikke beregnet anlægsøkonomi for de supplerende løsninger, der er udarbejdet efter ønske fra dommerkomiteen (herunder vejrligsbeskyttelse af adgangssystemet til nye boliger på etage 5 og 6). Forslaget indeholder kun overordnede betragtninger om totaløkonomi, men det vurderes, at forslagets design og intentioner kan videreudvikles, så projektet får en god totaløkonomi. Forslagets fase- og procesplan er noget kort beskrevet og fokuserer primært på samarbejdet i de indledende faser. Samarbejdet med hovedentreprenøren om blandt andet projektoptimering er ikke beskrevet. Beskrivelsen af styringsprincipper og styringsværktøjer vurderes som anvendelig og mulig at viderebearbejde. Samlet vurdering Samlet set vurderes forslaget at rumme en lang række boligkvaliteter og fine detailløsninger samt gode bud på de tekniske udfordringer omkring energi og indeklima, men vurderes ikke at indeholde et tilstrækkeligt arkitektonisk robust hovedgreb til at håndtere det specifikke og stedligt krævende udgangspunkt.

12 12/14 Konkurrencefakta Konkurrenceudskriver og -form Konkurrencen er udskrevet af den selvejende institution Diakonissestiftelsen som et indbudt parallelopdrag på baggrund af prækvalifikation. Konkurrenceopgave Søster Sophies Minde er opført i Energimæssigt og på andre måder er bygningen utidssvarende, men den ønskes ikke nedrevet, fordi den indeholder gode, billige lejeboliger, der stadig danner ramme om et fællesskab af pensionerede diakonisser. Det indgår i Udviklingsplan 2020, at Søster Sophies Minde skal gennemgå en omfattende energirenovering. Samtidig tilføjes nye funktioner i en tilbygning hen mod hjørnet af Peter Bangs Vej, og den nuværende tagetage erstattes af to nye tagetager med moderne seniorboliger. De nye boliger henvender sig til seniorer, der har lyst til at bo et sted, hvor man kan holde sig aktiv og sund og have et godt netværk. Der vil være plads til fællesskab både 'det lille fællesskab', hvor seniorerne hjælper hinanden og organiserer aktiviteter sammen, og 'det store fællesskab', hvor man bliver en del af livet på Diakonissestiftelsen og fx kan bidrage med frivilligt arbejde. Søster Sophies Minde er et godt eksempel på den sociale bæredygtighed, der er tænkt ind i helhedsplanen for Diakonissestiftelsen. Det bliver et hus, som både rummer dyre og billige boliger, bofællesskaber for psykisk syge, undervisningsfaciliteter for sygeplejestuderende og SOSU-elever, butik og take away-restaurant. Og de smukke fællesrum, der i dag fungerer som dagligstue og spisestue for beboerne, bliver til fællesrum for nuværende og nye beboere på hele Diakonissestiftelsen. Opgaven, som de to indbudte teams skulle løse, bestod overordnet i at Forene den eksisterende bygning og en ny tilbygning i en arkitektonisk helhed, der giver karakter til Søndre Fasanvej og det nye byrum på hjørnet, men samtidig underordner sig de historiske bygninger langs Peter Bangs Vej Vise, hvordan man på en økonomisk rentabel måde kan optimere bygningens samlede energiøkonomi, ressourceforbrug, indeklima og regnvandshåndtering Vise, hvordan man byggeteknisk kan koble eksisterende og nye bygningsdele på en elegant og funktionel måde Vise, hvordan de nye dele af bygningskomplekset kan konstrueres, så de nemt kan ændre anvendelse og tilpasses nye brugerbehov over tid Konkurrenceperiode 6. juni oktober Indbudte deltagere Arkitema Architects JJW Arkitekter med med underrådgivere.

13 13/14 Dommerkomité Mogens Madsen, bestyrelsesformand, Diakonissestiftelsen (formand for dommerkomiteen) Finn Vejlgaard, næstformand for bestyrelsen, Diakonissestiftelsen Finn Junge-Jensen, bestyrelsesmedlem, Diakonissestiftelsen Harald Pless, bestyrelsesmedlem, Diakonissestiftelsen Jørgen Nue Møller, formand for Diakonissestiftelsens ejendomsudvalg Knud Erik Busk, Diakonissestiftelsens ejendomsudvalg Lars Ole Hansen, Diakonissestiftelsens ejendomsudvalg Anne Mette Fugleholm, administrerende direktør, Diakonissestiftelsen Claus Pedersen, finansdirektør, Diakonissestiftelsen Claus Sivager, stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune Fagdommere Jan Søndergaard, professor, arkitekt MAA (udpeget af bygherre) Jan Albrechtsen, arkitekt MAA (udpeget af Akademisk Arkitektforening) Rådgivere Carsten Torrild, ejendomsdirektør, Diakonissestiftelsen Hanne Moe, projektchef, Diakonissestiftelsen Pernille Weiss Terkildsen, indehaver, ArchiMed A/S Camilla Heering, ass. partner, ArchiMed A/S Jesper Andreasen, arkitekt MAA, ArchiMed A/S Olaf Bruun Jørgensen, fagchef, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Niels Anker Jørgensen, bygherrerådgiver, Emcon A/S Konkurrencesekretærer Berith Mavromatis, arkitekt MAA, BM Arkitekter ApS (medvirken i tilrettelæggelse og afvikling af konkurrencen, besvarelse af spørgsmål i konkurrenceperioden, kontrol af forslagenes konditionsmæssighed) Jesper Kock, arkitekt MAA, Arkitektforeningen (afvikling af bedømmelsesmøder og bistand til udarbejdelse af dommerbetænkning) Bedømmelseskriterier Forslagene er bedømt på det arkitektoniske helhedsgreb, det tekniske helhedsgreb herunder energimæssig optimering og fleksibilitet samt realiserbarhed. DET ARKITEKTONISKE HELHEDSGREB Samspil med omgivelserne, herunder mødet mellem bygningen, den nye tilbygning og det nye byrum på hjørnet af Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej og samspil med eksisterende bebyggelse og haverum Facaderytme, materialitet og proportionering og samspil mellem nyt og gammelt DET TEKNISKE HELHEDSGREB Tilbygning kan opfylde krav til energiklasse 2020 Eksisterende bygning er energimæssigt optimeret i forhold til de konkrete muligheder på stedet (teknisk muligt og økonomisk rentabelt) Godt indeklima i alle rum, herunder særligt fokus på dagslys og akustik

14 14/14 God konstruktiv og funktionel sammenhæng mellem eksisterende og nye bygningsdele Løsninger er brugervenlige og øger bygningens brugsværdi Materialer er slidstærke, nemme at vedligeholde og ældes med ynde Løsninger, der muliggør, at ændringer i anvendelse nemt kan ske PROJEKTET ER REALISERBART INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME Overholde projektets økonomiske ramme Etablere de ønskede funktioner og arealer Fornuftig balance mellem investering og resultat Tidsplan, organisation og proces er overbevisende og veldokumenteret Det samlede rådgiverhonorar er konkurrencedygtigt Realiserbart Bedømmelsesperiode 15. oktober 10. december 2013 Vederlag kr. ekskl. moms til hver deltager (inkl. supplerende dialogproces). Der forventes indgået kontrakt med vinderen om gennemførelse af projektet. Konkurrenceresultat Forslag fra Arkitema Architects er udpeget som vinder.

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Højstrupparken minikonkurrence Notat vedrørende bedømmelsen i minikonkurrence

Højstrupparken minikonkurrence Notat vedrørende bedømmelsen i minikonkurrence Højstrupparken minikonkurrence Notat vedrørende bedømmelsen i minikonkurrence Indledning Hvordan kan 1940 ernes og 1950 ernes murede boligbyggeri sikres for fremtiden? Dette er overskriften for den kampagne

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Nyt liv i gamle haller

Nyt liv i gamle haller Lokale og Anlægsfonden Nyt liv i gamle haller Dommerbetænkning Onsdag den 15. oktober 2008 Nyt liv i gamle haller Dommerkomitéens generelle bemærkninger De ni indbudte projekter har i et rigt illustreret

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10 Samvirkende Boligselskab Følgegruppemøde 10 Dato: 28. januar 2014, kl. 16.30-18.30 Sted: Bellahøj, beboerlokalet Ved Bellahøj syd 21. 11. februar 2014 Rev KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 350-450 MIO KR. finansieret ufinansieret (tilkøb) KLIMASKÆRM BAD OG INSTALLATION UDEAREALER SÆRLIGE OPGAVER KLIMASKÆRM / FINANSIEREDE POSTER Tag og facader Efterisolering

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere