Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads"

Transkript

1 Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger på Christianshavn. Offentlig høringsperiode fra den 21. februar 2012 til den 20. april 2012 Grønlandske Handels Plads Krøyers Plads Wilders Plads

2 Lokalplanplanforslag 'Strandgade Nord - Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads' med tilhørende kommuneplantillæg Indholdsfortegnelse I. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget Baggrund...3 Lokalplanområdet og kvarteret...4 Byggeønsker i tal...6 Projekt Krøyers Plads... 8 Placering af de tre nye bygninger på Krøyers Plads i forhold til omgivelserne...10 Skitseprojekt til ny bebyggelse Seks byrum Skyggediagrammer Lokalplanens indhold II. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Regionale udviklingsplaner...18 Kommuneplan Bæredygtighed Miljøvurdering Varmeplanlægning Trafikstøj...20 Lokalplan for Wilders Ø...20 Lokalplaner i kvarteret...20 Miljø i byggeri og anlæg...20 Virksomheder...20 Regnvand III. Tilladelser efter anden lovgivning Affald Jord- og grundvandsforurening Grundvandssænkning Museumsloven Anlæg på søterritoriet Fredningsdeklaration om kanalerne Kystnærhedszonen Fredninger Lokalplan nr..til lokalplan nr.. Strandgade Nord - Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads 1. Formål Området Anvendelse Vej-, sti- og pladsforhold m.fl., Vandarealer, bolværker og zonestatus Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Byrum, ubebyggede arealer og parkering Ledningsforhold og tekniske anlæg, Foranstaltninger mod forureningsgener Bæredygtighed og regnvand Retsvirkninger Ophævelse af lokalplan nr Kommentar af generel karakter Tegning nr. 1 / Lokalplanområdet Tegning nr. 2 / Anvendelse Tegning nr. 3 / Vej- og stiforhold...36 Tegning nr. 4 / Byggefelter Tegning nr. 5 / Byrum og friarealer...38 Tegning nr. 6 / Bygningshøjder og afstande...39 Forslag til tillæg til Københavns Kommuneplan 2011 vedrørende 'Strandgade Nord - Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads' Forslag til tillæg til Kommuneplan Hvad er en lokalplan og et kommuneplantillæg Lokalplan Lokalplanforslagets retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger Kommuneplantillæg Praktiske oplysninger Forsideillustration: Lokalplanområdet set mod nord (JW Luftfoto, sept. 2011) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 2 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

3 Luftfoto af lokalplanområdet og omgivelser. Foto er taget i 2011, før DR Aftenshowet blev flyttet fra Nyhavn til Krøyers Plads og før bygningen på Grønlandske Handels Plads blev revet ned. I. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget Baggrund Den eksisterende lokalplan nr. 308 'Wilders Plads' foreslås erstattet af en ny lokalplan, idet der er projektønsker fra NCC Property Development om at bygge primært erhverv samt boliger på Krøyers Plads samt ønske fra flere ejere på Wilders Ø om byggemuligheder på deres ejendomme. Kommuneplan 2011 fastlægger en bebyggelsesprocent på 150 for hele øen. Den nye lokalplan muliggør, at der kan bebygges med varierende tætheder på de forskellige matrikler afhængig af deres beliggenhed og relation til konteksten. Der findes f.eks. mange fredede og bevaringsværdige bygninger, der giver begrænsninger for nybyggeri. En mindre del af den kommende bebyggelse på Krøyers Plads er på sit højeste sted 28 m. Dette muliggøres med et tillæg til Kommuneplan De konkrete byggeønsker for området er med til at skabe gode muligheder for varieret byliv med en blanding af boliger, erhverv og publikumsorienterede serviceerhverv samt nye varierede byrum. Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 3

4 Wilders Ø med omgivelser. JW Luftfoto, sept Lokalplanområdet og kvarteret Wilders Ø Lokalplanområdet er afgrænset af Inderhavnen, Trangraven, Christianshavns Kanal og Wilders Kanal. Kendetegnende for øen er lange kig, som skabes af de langs- og tværgående gavlbygninger, promenader langs kajkanten samt kig på tværs af øen mellem havnen og kanalerne. Hovedsageligt består bygningerne af gavlhuse i 3-5 etager. Husene står vinkelret mod Inderhavnen og mod Christianshavns Kanal. Gavlmotivet er således et gennemgående karaktertræk. Mod syd er bebyggelsen mere tilfældigt sammensat med mindre bygninger mod Christianshavns Kanal. Grønlandske Handels Plads, for enden af Strandgade, har for nuværende kun adgang fra Strandgade. Der er således ikke en naturlig gennemstrømning af mennesker, og stedet besøges generelt kun af folk, der enten bor, arbejder eller har andet ærinde i området. Med etableringen af sti- og cykelbroerne over Inderhavnen, Trangraven og Christianshavns Kanal ændres dette, og der vil blive en gennemstrømning i området mellem Indre By og Christianshavn. Krøyers Plads afgrænses mod øst af Kriminalforsorgens store bygning, Standgade 100, som skiller sig Nordatlantens Brygge Kriminalforsorgen Krøyers Plads Krøyers Plads med omgivelser set fra hjørnet af Nordatlantens Brygge 4 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

5 markant ud mellem kanalen og havnebassinet. Havnebassinet på Krøyers Plads danner sammen med de ældre pakhuse et særligt miljø. Den var der i alt 270 boliger og ca. 940 arbejdspladser på øen. Den midlertidige anvendelse af Krøyers Plads til DR's Aftenshowet m.fl. ophører, når området bebygges eller senest efter to år. Væsentlige dele af Krøyers Plads anvendes i dag til privat parkering m.v. for brugere af de omkringliggende bebyggelser. Kanalerne benyttes som det fremgår af billederne til marina og husbåde. I kommunens SAVE registrering af bevaringsværdige bygninger er otte bygninger udpeget med middel bevaringsværdi (SAVE karakter 4-6) og fem bygninger har høj bevaringsværdi (SAVE karakter 1-3). På tegning nr. 1 i lokalplanen s. 34 vises, hvilke bygninger der er fastlagt som bevaringsværdige. Kig fra Ovengaden Oven Vandet til Krøyers Plads og Nyhavn Kort fra Bydelsatlas Indre By / Christianshavn, bevaringsværdier i bygninger, 1996 Kig fra Strandgade mod Krøyers Plads Nyhavn Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 5

6 Byggeønsker i tal Grundarealet inden for lokalplanområdet udgør ca m² fordelt på 10 ejendomme. Fem ejendomme forbliver uændrede og fem ejendomme får nye byggemuligheder. Nedenfor redegøres for dette på baggrund af etagearealer opgjort i BBR m² Øens eksisterende forhold Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 96 % Øens fremtidige forhold Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 140 % m² Tagboliger i alt m² m² m² m² m² Kort der viser byggefelter og byggemuligheder i kvadratmeter Fem ejendomme med uændrede forhold Matr.nr.: 626 / Nordatlantens Brygge Matrikulært grundareal: m² Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 218 % Lokalplanområde Byggelinje Eksisterende bygninger xxx / xxx Byggemulighed / matrikelnummer Mulighed for udnyttelse af tagetage placeres i 2. sals højde. Nye byggefelter Fem ejendomme med nye byggemuligheder Brofæste / Styrehus I dette byggefelt kan en gangbro på max 4 m i bredden Porte Matr.nr.: 659 / Strandgade Matrikulært grundareal: m² Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 111 % Matr.nr.: 33 / Kriminalforsorgen Matrikulært grundareal: m² Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 141 % Matr.nr.: 559 / Pakhuset Strandgade Matrikulært grundareal: m² Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 148 % Matr.nr.: 655 / Strandgade 98 Matrikulært grundareal: m² Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 103 % Matr.nr.: 658 / Den Grønlandske Handels Plads / Staten Matrikulært grundareal: m² Eksisterende etageareal: 0 m² Eksisterende bebyggelsespct.: 0 % Byggemulighed i nyt byggefelt: m² Fremtidig bebyggelsespct.: 80 % Nyt byggeri på pladsen kræver tilvejebringelse af supplerende lokalplan. 6 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

7 Matr.nr.: 625 / Krøyers Plads / NCC Matrikulært grundareal: m² Eksisterende etageareal / DR Aftenshowet (midlertidig bygning): 330 m² Eksisterende bebyggelsespct.: 3 % Byggemulighed i nyt byggefelt: m² Fremtidig bebyggelsespct.: 200 % Bebyggelsens udformning og anvendelse er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider. Matr.nr.: 562 / 'Den gule misundelse' / Lejerbo Matrikulært grundareal: m² Eksisterende etageareal: m² Eksisterende bebyggelsespct.: 116 % Byggemulighed i nyt byggefelt: 250 m² Fremtidigt etageareal i alt: m² Fremtidig bebyggelsespct.: 119 % Forvaltningen vurderer, at en mindre bygning vil være rumdannende og samtidig give liv ud til kanalen med sin funktion som beboerhus i 1-2 etager. Matr.nr.: 555 / 'Det Hvide Snit' / Lejerbo Matrikulært grundareal: m² Eksisterende etageareal: m² Eksisterende bebyggelsespct.: 125 % Byggemulighed i nyt byggefelt: 700 m² Udnyttelse af eksisterende tagetage: m² Byggemulighed i alt: m² Fremtidigt etageareal: m² Fremtidig bebyggelsespct.: 146 % Forvaltningen vurderer, at udnyttelse af eksisterende tagetage vil være foreneligt med områdets arkitektur. En mindre ny bygning ind mod Inderhavnen skal tilpasses den øvrige bebyggelses rytme mod Inderhavnen. Matr.nr.: 32 / Wilders Plads Ejendomme A/S Matrikulært grundareal: m² Eksisterende etageareal: m² Eksisterende bebyggelsespct.: 109 % Byggemulighed i nye byggefelter: m² Fremtidigt etageareal: m² Fremtidig bebyggelsespct.: 121 % Forvaltningen vurderer, at de to eksisterende bygninger mod Christianshavns Kanal og Wilders Kanal kan erstattes af to nye bygninger. Bygningerne skal forholde sig til de lavere bygninger i dette område med en gennemsnitlig gesimshøjde på henholdsvis 8 og 10 m. Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 7

8 Projekt Krøyers Plads Strandgade 85, Krøyers Plads NCC Property Development ønsker at opføre et byggeri på Krøyers Plads på ejendommen Strandgade 85-87, matr. nr. 625 Christianshavns Kvarter, København. at arkitekturen skal dimensioneres, så den passer til det omkringliggende bybillede at skabe adgang til og udnytte vandet bl.a. til badning, kajområder mv. Kommunen har haft et samarbejde med NCC om borgerinddragelse for udviklingen af det nye projekt og lokalplan. I den forbindelse har NCC i fællesskab med Lokaludvalget for Christianshavn gennemført tre workshops med fokus på henholdsvis byliv, byrum og byggeri. GHB Landskabsarkitekter, Vilhelm Lauritzen Arkitekter (VLA) og COBE arkitekter har som rådgivere for NCC udviklet projektet. Samtidig har NCC oprettet en ekstern følgegruppe med borgere og repræsentanter fra lokaludvalget, som skal følge realiseringen. Information og referat fra møderne kan læses på hjemmesiden: Projektets visioner at byggeriet skal være af høj kvalitet med bæredygtige løsninger på bl.a. klimaområdet at projektet skal være med til at løfte udviklingen af København og Christianshavn at udvikle projektet i tæt dialog med borgerne Projekt til Krøyers Plads tilbyder både erhvervsarealer og boliger og vil på den måde skabe aktiviteter i løbet af hele dagen. De to af bygningerne, som ligger parallelt med de eksisterende pakhuse, indeholder erhverv, publikumsorienteret serviceerhverv samt parkering under terræn. Den tredje bygning ligger for enden af havnebassinet med front ud mod Inderhavnen og med gavl mod Strandgade, hvor den nye Krøyers Plads er placeret. I bygningen kommer der boliger, som med en åben glasfacade får udsigt til vandet. Bygningen har dele af stueetagen publikumsorienteret serviceerhverv, som skal være med til at skabe liv på Krøyers Plads. Der skabes seks nye byrum, der med forskellighed vil kunne rumme mange mennesker, som vil opholde sig i og omkring den nye bebyggelse og som vil passere stedet, når de nye stibroer bliver etableret. 8 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

9 Nyt byggeri på Krøyers Plads set fra Nyhavn som det kan se ud en augustaften kl De åbne stueetager og passager i bebyggelsen vil skabe et lidt labyrintisk miljø, som kendetegner Christianshavn. Bygningernes tage vil tilpasse sig de omkringliggende bygningers højde. Mod Strandgade rejser det ene tag sig og markerer slutningen af Strandgade, som i den anden ende afsluttes af Christians Kirke. Bygningen bliver maksimalt 28 m høj på sit højeste punkt. Tagene vil med deres former være skulpturelle og på samme tid vil de ligne de store tage, der kendetegner flere pakhuse langs havnen. Bæredygtighed Der fokuseres på kompakthed, energioptimering og gode dagslysforhold. Der er ligeledes mulighed for at supplere med solpaneler, der integreres i tagkonstruktionens arkitektur. Grønne tiltag som beplantning på facader og tage integreres ligeledes i bygningsarkitekturen. Energikonceptet for bygningerne tager udgangspunkt i enkle og velafprøvede løsninger. Der arbejdes eksempelvis med havvand til køling, varmegenvinding, en højisoleret klimaskærm, samt naturlig ventilation. Bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Det moderne pakhus Det kommende byggeri på Krøyers Plads har pakhuset som forbillede og inspiration. De tre nye bygningers arkitektur er en moderne fortolkning af de historiske pakhuse, som præger området ved Krøyers Plads. Projektet er på en og samme tid både et projekt, der tilpasser sig området og samtidig et moderne byggeri, der er sin centrale placering bevidst. Nyt byggeri på Krøyers Plads set fra Havnegade, som det kan se ud en majnat Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 9

10 Placering af de tre nye bygninger på Krøyers Plads i forhold til omgivelserne Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en analyse af bebyggelsesprincipper mod Inderhavnen. I korte træk viser den, hvordan pakhusene ligger parallelt med hinanden og vinkelret på kajkanten. Tegnestuen VLA og COBE har brugt denne bystruktur til placering af deres tre bebyggelser, som nedenstående diagrammer viser. Pakhuse Christianshavns havnefront er i dag præget af en serie pakhuse, der alle ligger vinkelret på kajkanten med meget karakteristiske gavle i varierende højder ud mod havnen. De udgør en stærk egenart, hvis karakter videreføres i den nye bebyggelse på Krøyers Plads. De første to bygningers (markeret med rødt) placering tager afsæt i havnefrontens karakteristiske pakhustypologi og sikrer projektets forankring i stedet. Denne typologi viderefører desuden den stærke visuelle forbindelse mellem Strandgade og Havnen. Strandgade Strandgadekarreerne og de større bygninger danner tilsammen et sammenhængende gadeforløb fra Christians Kirke til Krøyers Plads. Med placering af den tredie bygning på langs af Strandgade og for enden af bassinet, dannes Krøyers Plads på ny sammen med de to nye bygninger og de omkringliggende bygningers gavle. 10 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

11 B - B C - C Skitseprojekt til ny bebyggelse A - A Oversigtskortet over ny bebyggelse, der viser, hvor opstalterne neden for er set fra 500 m² m² A - A tilpasning tilpasning Nordatlantens Brygge Træbryggen Træterrasse Lokalplanområde Eksisterende bygninger Mulighed for udnyttelse af tagetage I dette byggefelt kan en gangbro på max 4 m i bred placeres i 2. sals højde. Nye byggefelter På facadeopstalten ses boligbebyggelsen, gavlene på de to erhvervsbygninger ud mod vandet samt byrummene. De Brofæste / Styrehus Porte nye bebyggelser tilpasser sig de omkringliggende pakhuse i gavlhøjden ud mod vandet Have xxx / xxx Byggelinje Byggemulighed / matrikelnummer 28 m B - B Kriminalforsorgen Allé Træbryggen Træterrasse På facadeopstalten ses snit i boligbebyggelsen samt nordøstfacaden af erhvervsbebyggelsen mod havnebassinet 28 m C - C 'Krøyers Plads' Kriminalforsorgen På facadeopstalten ses sydvestfacaden på erhvervsbygningen og boligbebyggelsens grønne gavl mod den nye Krøyers Plads Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 11

12 ALLÈ BRYGGE PLADS HAVE UDSIGTSPUNKT BRYGGE PROMENADE Fugleperspektiv af hovedgrebet for de seks byrum Seks byrum På baggrund af den gennemførte borgerinddragelsesproces, der har været holdt i forbindelse med udviklingen af projektet, er borgerne kommet med idéer til byrum med forskellig karakter, rolige aktiviteter for alle aldre og liv omkring vandet. Der blev lagt vægt på adgangen til vandet som en vigtig del af stedets historiske maritime miljø. Udsigter og kig på tværs af øen og til den modsatte side af havnen er vigtige at bevare og understrege i indretning af bebyggelse og byrum. Allé, plads, have, udsigtspunkt, promenade og brygge. Byrummene ligger i forhold til de tre nye bygninger samt de omkringliggende bygningers placering og varierer i størrelse, oplevelse, karakter og stemning. Byrummene er tænkt i sammenhæng med de offentlige funktioner i stueetagen, inviterende stueetagefacader, overgangene mellem ude og inde og de forskellige byrum samt private og offentlige zoner. På den baggrund har GHB Landskabsarkitekter udarbejdet seks forskellige byrum: kanal allé plads have brygge promenade udsigtspunkt Principsnit for hovedgreb af de seks byrum 12 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

13 Alléen er den grønne gade, der binder nyt og gammelt sammen. Et gaderum, som en del af Strandgades forlængelse mod Trangraven. Alléen er med opstammede træer, der danner et grønt tag mellem husene. Pladsen er ankomsten og mødestedet for enden af Strandgade. Fra pladsen er der kontakt til både Christianshavns Kanal og Inderhavnen. Pladsen er Christianshavns nye plads, og bydelens plads for bevægelse og ophold, med åbenhed, sol og læ og mulighed for f.eks. vandkunst. Eksempel på et grønt byrum Haven er det frodige åndehul, hvor planter myldrer frem af sprækker. Haven er rolig og intim. Den kan rumme en stor variation mellem høje og lave planter, stedsegrønne og blomstrende, og skiftende farver gennem årstiderne. Havens bede danner et labyrintisk rum med mulighed for ophold i læ for vinden fra vest. Promenaden danner sammenhængen langs havnen med de lange, lige kig langs kajkanten. Promenaden defineres af den præcise kajkant på den ene side og bygningen på den anden side. Promenaden er til spadsereturen og cykeltur langs kajen. Eksempel på aktiv plads Bryggen er den nære kontakt til vandet og skibene. Bryggen er en del af det store havnerum, hvor man kan komme tættere på vandet med mulighed for at sidde op ad bolværket eller med fødderne i vandet med udsigt til Nyhavn. Udsigtspunktet er stævnen, som ligger i forlængelse af promenaden ud mod Inderhavnen og det indre havnebassin og som giver mulighed for at få udsigt over havnen og byen. På udsigtspunktet kan man få vind i håret og overskue Inderhavnen. Eksempel på intime og tætte haverum Eksempel på en kombineret promenade og brygge med direkte adgang til vandet Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 13

14 Skyggediagrammer Den 21. marts kl. 09 Der er delvist skygge omkring bassinet. Promenaden mod Inderhavnen har morgensol punktvis igennem de tværgående byrum. Den 21. marts kl. 12 Der er skygge på bryggen langs bunden af bassinet. Der er sol på pladsen for enden af Strandgade. Haven har delvis sol. Den 21. juni kl. 09 Promenaden og bryggen i bunden af bassinet er i skygge. Der er kun få steder, der ikke har sol. Den 21. juni kl. 12 Den sydlige bassinkant og promenade i bassinbunden er i skygge. Midt på dagen står solen i syd og højt på himlen, så næsten alle byrum har sol. Kun få områder får sol på dette tidspunkt. Den 21. december kl. 10 Den 21. december kl. 12 Der er skygge på promenaden mod Inderhavnen og omkring bassinet. 'Krøyers Plads' får lidt sol. 14 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

15 Den 21. marts kl. 17 Haven og det meste af promenaden omkring bassinet er i skygge. Promenaden mod Inderhavnen har sol. Den 21. juni kl. 17 Haven og det meste af promenaden omkring bassinet er i skygge. Promenaden og havnebassinet har sol. Den 21. juni kl. 19 Den sydlige bassinpromenade, 'Krøyers Plads' og dele af haven er i skygge, mens promenaden og havnebadet får sol. Den 21. december kl. 14 Der er lav sol på promenaden mod Christianshavns Kanal og skygge i områdets andre byrum. Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 15

16 Lokalplanens indhold Lokalplanforslaget fastlægger området herunder eventuelle husbåde med en anvendelse til blandet boliger og serviceerhverv. På den nordlige del af øen er stueetagerne både i ny og eksisterende bebyggelse overvejende fastlagt til publikumsorienteret anvendelse. I lokalplanen fastlægges maksimale byggemuligheder på den enkelte ejendom. De varierede bebyggelsesprocenter for ejendommene er begrundet i, at de forskellige ejendomme har individuelle byggemuligheder. Dette er bl.a. begrundet i mange fredede og bevaringsværdige bygninger og deres særlige placeringer. Bebyggelserne skal respektere den struktur, der er med gavle mod Inderhavnen og Christianshavns Kanal og bebyggelse beliggende med facade mod Strandgade. Det er forvaltningens vurdering, at projekterne på Krøyers Plads m.fl. er med til at give mulighed for nye interessante byrum af forskellig karakter, som kan invitere til et varieret byliv på øen. B ebyggelsesprocent, juni eller mere 150 til til til 59 Under 0,5 Wilders Ø Der muliggøres bebyggelse i op til 28 m i højden. Bebyggelsen skal opføres inden for fastlagte byggefelter med fastlagte bygningshøjder og de individuelle byggemuligheder. På Krøyers Plads skal bebyggelsen opføres inden for et fastlagt volumen. Væsentlige ændringer af de fastlagte bebyggelsesforhold kræver udarbejdelse af supplerende lokalplanbestemmelser. På Grønlandske Handels Plads vil de muliggjorte byggemuligheder kun kunne gennemføres efter gennemførelse af ny lokalplan. Der muliggøres brygger, terrasser og udsigtpunkt mod Inderhavnen og i havnebassinet ved Krøyers Plads. Der åbnes op for badning og marina i havnebassinet. Forvaltningen vil i den nye lokalplan sikre, at nyt byggeri og nye udearealer bliver af høj kvalitet med bæredygtige løsninger, byrumsmæssigt og på klimaområdet. Der stilles krav om lavenergibebyggelse. Grønne tiltag som beplantning på facader og tage integreres ligeledes i bygningsarkitekturen. Strandgade kan anlægges med bredder op til 15 m med træbeplantninger og vendeplads ved Grønlandske Handels Plads og stiforbindelse til stibroerne. Der fastlægges en 7,5 m bred havnepromenade hele vejen rundt om øen, der således også har forbindelse til stibroerne. Der stilles krav om etablering af parkeringspladser svarende til én plads pr. 200 m² etageareal, dog op til en plads pr. 100 m² butiksetageareal. Parkering skal på Krøyers Plads indrettes i konstruktion. Der stilles desuden krav om etablering af cykelparkering. Den muliggjorte nye bebyggelse på Krøyers Plads udføres med ca. 110 parkeringspladser i kælder, der evt. kan udføres som fælles anlæg til at dække andre bebyggelsers parkeringskrav med op til yderligere 40 parkeringspladser. Dermed kan der skabes bedre sammenhængende opholdsarealer. Det forventes at den muliggjorte bebyggelse forøger trafikken med bilture i døgnet. Kortet viser bebyggelsesprocenter i I lokalplanområdet kan den fremtidige bebyggelsesprocent for de enkelte ejendomme blive mellem 80 og 218 pct. Bebyggelsesprocenten for Wilders Ø vil med lokalplanen ikke overstige et gennemsnit på 140 pct. beregnet for øen som helhed, hvilket ligger i den lave ende i forhold til den øvrige del af det indre Christianshavn 16 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

17 Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 17

18 II. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Regionale udviklingsplaner Regional Udviklingsplan 2008 Regionsrådet vedtog den 24. juni 2008 den regionale udviklingsplan Danmarks Hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst. Visionen for hovedstadsregionen er, at regionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og fritidsliv samt internationalt udsyn en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd. Den behandler temaerne: Hovedstadsregionens infrastruktur, uddannelse, natur og miljø, erhvervsudvikling, kultur- og fritidstilbud og oplevelser samt internationalt samarbejde. Af afsnittet om infrastruktur fremgår, at en af forudsætningerne for, at regionen også i de kommende år kan være konkurrencedygtig er, at trængslen særligt i og omkring København begrænses, bl.a. gennem udbygning af den kollektive trafik og mulighed for anvendelse af adfærdsregulerende virkemidler, såsom f.eks. Intelligente Transport Systemer (ITS) og miljøzoner. Udnyttelse af lokalplanområdets stationsnære beliggenhed til boliger og serviceerhverv med mulighed for et øget antal arbejdspladser inden for serviceerhverv er i overensstemmelse med den regionale udviklingsplans mål om at fremme brugen af kollektiv trafik ved lokalisering af kontorerhverv. Fingerplan 2007 Ifølge Fingerplan 2007, der er Miljøministeriets Landsplandirektiv for planlægning i Hovedstadsområdet, skal stationsnære kerneområder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og god tilgængelighed. Stationsnære områder er afgrænset af en afstand på højst meter fra en station, mens kerneområderne afgrænses med udgangspunkt i gangafstande på op til 600 meters gangafstand fra stationen. Byggeri på Krøyers Plads ligger ca. 550 meter fra Christianshavns Metro. Kommuneplan 2011 I Kommuneplan 2011, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2011, er området udlagt til et C2*-område for bolig og serviceerhverv. Den særlige *-bemærkning giver mulighed for, at bebyggelsesprocenten kan beregnes for hele Wilders Ø samlet. Bebyggelsesprocenten for Wilders Ø er på 150. Hele lokalplanområdet er udlagt til et C2*-område i Kommuneplan 2011 Boligandelen skal ifølge Kommuneplan 2011 være mindst 25 procent i området. Lokalplanforslaget angiver en boligandel på 30 procent og er således i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan Kommuneplantillæg Lokalplanen muliggør at dele af bebyggelsen på Krøyers Plads kan opføres i indtil 28 meters højde. Kommuneplan 2011 fastlægger en maksimal bygningshøjde på 24 m. Der er derfor samtidig med lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til kommuneplanlægtillæg der muliggør dette. Se s. 40. Kommuneplanens rammer for detailhandel Lokalcentrene skal sikre en nær dagligvareforsyning i alle dele af kommunen. Det samlede butiksareal må ikke overstige m². Det maksimale butiksareal i dagligvare- og udvalgsvarebutikker er normalt fastlagt til 1000 m² og 500 m². Den nordlige halvdel af lokalplanområdet er fastlagt til lokalcenter. Kommuneplanens rammer for husbåde Husbåde langs kajen må højst være 7 meter høje, men der kan også placeres enkelte større fartøjer med publikumsorienterede funktioner. Boliger på husbåde må højst være 150 m² bruttoetageareal pr. bolig. Boliger indrettet ved ombygning af 18 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

19 Projektøkonomi fartøjer, der oprindeligt er bygget til sejlads, er ikke omfattet af bestemmelserne om boligers mindste størrelse. Hjemmesiden for Kommuneplan 2011 Kommuneplanens indhold kan ses via hjemmeside: Bæredygtighed København vil blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i Det handler blandt andet om at begrænse energiforbruget og CO2-udslip, skabe en tæt storby, der bruger mindre energi på transport og energiforsyning. Byen skal udvikle bæredygtige bykvarterer. København arbejder for fortsat at være en maritim by, der udnytter sin unikke placering ved vandet. Der skal skabes flere boliger og flere havnebade langs havnen. Det maritime element skal udnyttes til at skabe spændende bykvarterer og flere rekreative muligheder lige fra pulserende byliv til promenader med fred og ro. Bæredygtighedsværktøjet Bæredygtighedsværktøjet er udviklet af Københavns Kommune og har til formål at sikre, at den fremtidige byudvikling lever op til kommunens ønsker om en bæredygtig byudvikling. Ifølge bæredygtighedsværktøjet vurderes nye udviklingsprojekter og planer over m². Selvom NCCs projekt kun er på ca m², har forvaltningen valgt at gennemføre en bæredygtighedsvurdering. Projektet vurderes ud fra følgende 14 punkter: 1. Arealanvendelse, 2. Transport, 3. Energi, 4. Vand, 5. Materialekredsløb, 6. Grønne og blå områder, 7. Social mangfoldighed, 8. Byens rum, 9. Byens liv, 10. Identitet, 11. Erhverv og service, 12. Kommunal økonomi, 13. Projektøkonomi og 14. Langtidsholdbarhed. SOCIALT Erhverv og service Social mangfoldighed Byens rum Byens liv Identitet Kommmunal økonomi Grønne og blå områder Materiale kredsløb Vand Energi Transport Arealanvendelse Langtidsholdbarhed ØKONOMISK MILJØ Foreløbig vurdering af bæredygtigheden på det foreliggende skitseprojekt til ny bebyggelse på Krøyers Plads Der afgives point fra et til fem for hvert hensyn, hvor fem er bedst. Karakteren tre gives, hvis planen understøtter kommunens krav og målsætninger for det pågældende bæredygtighedshensyn. Formålet med bæredygtighedsværktøjet er at gøre bæredygtighed til et vigtigt tema i dialogen med projektudviklere fra første idé til projektet står færdigt. Bæredygtighedsvurderingen af projektet på Krøyers Plads er derfor foretaget på et meget tidligt tidspunkt i projektudviklingen og vil kunne ændre sig, efterhånden som projektet konkretiseres. Rosetten viser, at projektet, som det foreligger nu, lever op til eller er bedre end kommunens standarder på alle 14 hensyn. Tallet 3 støtter den almindelig forudsætning for området. Realisering af byggeriet i lokalplanområdet vil derfor betyde forbedringer af miljøet over en bred kam i forhold til den eksisterende situation. Miljøvurdering Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes miljørapport efter 'Lov om miljøvurdering af planer og programmer' i tilknytning til lokalplanen. Der er ikke kendskab til særlig forurening på ejendommene i lokalplanområdet. Varmeplanlægning Nybyggeri udlægges til lavenergiklasse i gældende bygningsreglement. Byggeriet er således ikke underlagt krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, men der forventes aftale herom med Københavns Energi, da det ligger i et område, der allerede er dækket af fjernvarmenettet. Selvom der således kan vælges andre energiformer, er fjernvarmen stadig den miljømæssig bedste og også den økonomisk mest rentable, medmindre der bliver tale om passivt energibyggeri. Varmeledninger Københavns Energi (KE) har varmeledninger i området, som skal respekteres. Derudover er KE interesseret i at påbegynde dialog med bygherrer så tidligt så muligt, såfremt lavenergibyggeri ønskes forsynet med fjernvarme. Lavenergi Lokalplanområdet er udpeget som lavenergiområde i henhold til gældende bygningsreglement - dvs. minimum lavenergiklasse Frem til 2015 kan det tillades at anvende lavenergiklasse 2015 i stedet for laveste energiklasse (lavenergiklasse 2020). Herved gives byggebranchen tid til at omstille byggeprocesser og byggeprogrammer for at kunne leve op til lavenergiklasse Tilladelse til fravigelse kan ske efter en konkret miljømæssig og økonomisk vurdering. Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 19

20 Forsyningen til de nye lavenergiområder kan være en kombination af central fjernvarmeforsyning og anlæg til vedvarende energi. I bekendtgørelsen om tilslutningen m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 31 af 29. januar 2008, står der, at kommunalbestyrelsen skal meddele dispensation for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse. Københavns Energi skal i så fald på anmodning eller kan på eget initiativ udarbejde et projektforslag for tilslutning til den kollektive varmeforsyning, idet fjernvarmen stadig anses for at være et bæredygtigt element i bystrukturen. dette lokalplan område ligger i det akutelle lokalplan område på Grønlandske Handels Plads. De konkrete bestemmelser kan ses på hjemmesiden: kk.dk/politikogindflydelse/byudvikling/byplanlaegning/ Lokalplaner.aspx & 2 Trafikstøj Trafikstøjniveauet i Strandgade på db, hvilket er indenfor normalområdet i et eksisterende byområde & 2 Lokalplan for Wilders Ø Lokalplan nr. 308 'Wilders Plads' I den nugældende lokalplan nr. 308 'Wilders Plads' er en del af de aktuelle ejendomme beliggende i underområde II, der ligesom hele den ca m² store ø er fastlagt til blandet boliger og serviceerhverv. Mindst 30 pct. af etagearealet skal anvendes til beboelse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150. Opførelse af ny bebyggelse forudsætter i underområde II, at der ved supplerende lokalplan fastlægges en bebyggelsesplan. Den aktuelle lokalplan erstatter lokalplan nr Aktuelt lokalplanområde Gældende lokalplaner Gældende byplaner Gældende reguleringsplaner Lokalplaner i området Miljø i byggeri og anlæg Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne Miljø i byggeri og anlæg Heri berøres emnerne miljørigtig projektering, energi og CO2, materialer og kemikalier, vand og afløb, byens rum, liv og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Kravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Lokalplanområde nr. 308 er opdelt i to underområder Lokalplaner i kvarteret Lokalplan nr. 446 'Stibroer over Inderhavnen og kanaler på Christianshavn' Lokalplanen opretholdes. Den muliggør sti- og cykelforbindelse mellem Nyhavn og Grønlandske Handels Plads til det øvrige Christianshavn. En del af Miljø i byggeri og anlæg 2010 oplyser i øvrigt om love, regulativer og publikationer om emnet, samt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger om miljøorienteret byggeri. Miljø i byggeri og anlæg kan hentes på mba2010 Virksomheder Teknik- og miljøforvaltningen er ikke bekendt med, at der skulle være væsentlige gener fra virksomheder i området. 20 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Jenagade. Forslag til lokalplan. Offentlig høringsperiode fra den 27. marts til den 27. maj 2012

Jenagade. Forslag til lokalplan. Offentlig høringsperiode fra den 27. marts til den 27. maj 2012 Jenagade Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 8. marts 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Jenagade'. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst Offentlig høringsperiode fra den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere