Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads"

Transkript

1 Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger på Christianshavn. Offentlig høringsperiode fra den 21. februar 2012 til den 20. april 2012 Grønlandske Handels Plads Krøyers Plads Wilders Plads

2 Lokalplanplanforslag 'Strandgade Nord - Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads' med tilhørende kommuneplantillæg Indholdsfortegnelse I. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget Baggrund...3 Lokalplanområdet og kvarteret...4 Byggeønsker i tal...6 Projekt Krøyers Plads... 8 Placering af de tre nye bygninger på Krøyers Plads i forhold til omgivelserne...10 Skitseprojekt til ny bebyggelse Seks byrum Skyggediagrammer Lokalplanens indhold II. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Regionale udviklingsplaner...18 Kommuneplan Bæredygtighed Miljøvurdering Varmeplanlægning Trafikstøj...20 Lokalplan for Wilders Ø...20 Lokalplaner i kvarteret...20 Miljø i byggeri og anlæg...20 Virksomheder...20 Regnvand III. Tilladelser efter anden lovgivning Affald Jord- og grundvandsforurening Grundvandssænkning Museumsloven Anlæg på søterritoriet Fredningsdeklaration om kanalerne Kystnærhedszonen Fredninger Lokalplan nr..til lokalplan nr.. Strandgade Nord - Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads 1. Formål Området Anvendelse Vej-, sti- og pladsforhold m.fl., Vandarealer, bolværker og zonestatus Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Byrum, ubebyggede arealer og parkering Ledningsforhold og tekniske anlæg, Foranstaltninger mod forureningsgener Bæredygtighed og regnvand Retsvirkninger Ophævelse af lokalplan nr Kommentar af generel karakter Tegning nr. 1 / Lokalplanområdet Tegning nr. 2 / Anvendelse Tegning nr. 3 / Vej- og stiforhold...36 Tegning nr. 4 / Byggefelter Tegning nr. 5 / Byrum og friarealer...38 Tegning nr. 6 / Bygningshøjder og afstande...39 Forslag til tillæg til Københavns Kommuneplan 2011 vedrørende 'Strandgade Nord - Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads' Forslag til tillæg til Kommuneplan Hvad er en lokalplan og et kommuneplantillæg Lokalplan Lokalplanforslagets retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger Kommuneplantillæg Praktiske oplysninger Forsideillustration: Lokalplanområdet set mod nord (JW Luftfoto, sept. 2011) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 2 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

3 Luftfoto af lokalplanområdet og omgivelser. Foto er taget i 2011, før DR Aftenshowet blev flyttet fra Nyhavn til Krøyers Plads og før bygningen på Grønlandske Handels Plads blev revet ned. I. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget Baggrund Den eksisterende lokalplan nr. 308 'Wilders Plads' foreslås erstattet af en ny lokalplan, idet der er projektønsker fra NCC Property Development om at bygge primært erhverv samt boliger på Krøyers Plads samt ønske fra flere ejere på Wilders Ø om byggemuligheder på deres ejendomme. Kommuneplan 2011 fastlægger en bebyggelsesprocent på 150 for hele øen. Den nye lokalplan muliggør, at der kan bebygges med varierende tætheder på de forskellige matrikler afhængig af deres beliggenhed og relation til konteksten. Der findes f.eks. mange fredede og bevaringsværdige bygninger, der giver begrænsninger for nybyggeri. En mindre del af den kommende bebyggelse på Krøyers Plads er på sit højeste sted 28 m. Dette muliggøres med et tillæg til Kommuneplan De konkrete byggeønsker for området er med til at skabe gode muligheder for varieret byliv med en blanding af boliger, erhverv og publikumsorienterede serviceerhverv samt nye varierede byrum. Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 3

4 Wilders Ø med omgivelser. JW Luftfoto, sept Lokalplanområdet og kvarteret Wilders Ø Lokalplanområdet er afgrænset af Inderhavnen, Trangraven, Christianshavns Kanal og Wilders Kanal. Kendetegnende for øen er lange kig, som skabes af de langs- og tværgående gavlbygninger, promenader langs kajkanten samt kig på tværs af øen mellem havnen og kanalerne. Hovedsageligt består bygningerne af gavlhuse i 3-5 etager. Husene står vinkelret mod Inderhavnen og mod Christianshavns Kanal. Gavlmotivet er således et gennemgående karaktertræk. Mod syd er bebyggelsen mere tilfældigt sammensat med mindre bygninger mod Christianshavns Kanal. Grønlandske Handels Plads, for enden af Strandgade, har for nuværende kun adgang fra Strandgade. Der er således ikke en naturlig gennemstrømning af mennesker, og stedet besøges generelt kun af folk, der enten bor, arbejder eller har andet ærinde i området. Med etableringen af sti- og cykelbroerne over Inderhavnen, Trangraven og Christianshavns Kanal ændres dette, og der vil blive en gennemstrømning i området mellem Indre By og Christianshavn. Krøyers Plads afgrænses mod øst af Kriminalforsorgens store bygning, Standgade 100, som skiller sig Nordatlantens Brygge Kriminalforsorgen Krøyers Plads Krøyers Plads med omgivelser set fra hjørnet af Nordatlantens Brygge 4 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

5 markant ud mellem kanalen og havnebassinet. Havnebassinet på Krøyers Plads danner sammen med de ældre pakhuse et særligt miljø. Den var der i alt 270 boliger og ca. 940 arbejdspladser på øen. Den midlertidige anvendelse af Krøyers Plads til DR's Aftenshowet m.fl. ophører, når området bebygges eller senest efter to år. Væsentlige dele af Krøyers Plads anvendes i dag til privat parkering m.v. for brugere af de omkringliggende bebyggelser. Kanalerne benyttes som det fremgår af billederne til marina og husbåde. I kommunens SAVE registrering af bevaringsværdige bygninger er otte bygninger udpeget med middel bevaringsværdi (SAVE karakter 4-6) og fem bygninger har høj bevaringsværdi (SAVE karakter 1-3). På tegning nr. 1 i lokalplanen s. 34 vises, hvilke bygninger der er fastlagt som bevaringsværdige. Kig fra Ovengaden Oven Vandet til Krøyers Plads og Nyhavn Kort fra Bydelsatlas Indre By / Christianshavn, bevaringsværdier i bygninger, 1996 Kig fra Strandgade mod Krøyers Plads Nyhavn Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 5

6 Byggeønsker i tal Grundarealet inden for lokalplanområdet udgør ca m² fordelt på 10 ejendomme. Fem ejendomme forbliver uændrede og fem ejendomme får nye byggemuligheder. Nedenfor redegøres for dette på baggrund af etagearealer opgjort i BBR m² Øens eksisterende forhold Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 96 % Øens fremtidige forhold Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 140 % m² Tagboliger i alt m² m² m² m² m² Kort der viser byggefelter og byggemuligheder i kvadratmeter Fem ejendomme med uændrede forhold Matr.nr.: 626 / Nordatlantens Brygge Matrikulært grundareal: m² Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 218 % Lokalplanområde Byggelinje Eksisterende bygninger xxx / xxx Byggemulighed / matrikelnummer Mulighed for udnyttelse af tagetage placeres i 2. sals højde. Nye byggefelter Fem ejendomme med nye byggemuligheder Brofæste / Styrehus I dette byggefelt kan en gangbro på max 4 m i bredden Porte Matr.nr.: 659 / Strandgade Matrikulært grundareal: m² Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 111 % Matr.nr.: 33 / Kriminalforsorgen Matrikulært grundareal: m² Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 141 % Matr.nr.: 559 / Pakhuset Strandgade Matrikulært grundareal: m² Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 148 % Matr.nr.: 655 / Strandgade 98 Matrikulært grundareal: m² Etageareal: m² Bebyggelsespct.: 103 % Matr.nr.: 658 / Den Grønlandske Handels Plads / Staten Matrikulært grundareal: m² Eksisterende etageareal: 0 m² Eksisterende bebyggelsespct.: 0 % Byggemulighed i nyt byggefelt: m² Fremtidig bebyggelsespct.: 80 % Nyt byggeri på pladsen kræver tilvejebringelse af supplerende lokalplan. 6 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

7 Matr.nr.: 625 / Krøyers Plads / NCC Matrikulært grundareal: m² Eksisterende etageareal / DR Aftenshowet (midlertidig bygning): 330 m² Eksisterende bebyggelsespct.: 3 % Byggemulighed i nyt byggefelt: m² Fremtidig bebyggelsespct.: 200 % Bebyggelsens udformning og anvendelse er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider. Matr.nr.: 562 / 'Den gule misundelse' / Lejerbo Matrikulært grundareal: m² Eksisterende etageareal: m² Eksisterende bebyggelsespct.: 116 % Byggemulighed i nyt byggefelt: 250 m² Fremtidigt etageareal i alt: m² Fremtidig bebyggelsespct.: 119 % Forvaltningen vurderer, at en mindre bygning vil være rumdannende og samtidig give liv ud til kanalen med sin funktion som beboerhus i 1-2 etager. Matr.nr.: 555 / 'Det Hvide Snit' / Lejerbo Matrikulært grundareal: m² Eksisterende etageareal: m² Eksisterende bebyggelsespct.: 125 % Byggemulighed i nyt byggefelt: 700 m² Udnyttelse af eksisterende tagetage: m² Byggemulighed i alt: m² Fremtidigt etageareal: m² Fremtidig bebyggelsespct.: 146 % Forvaltningen vurderer, at udnyttelse af eksisterende tagetage vil være foreneligt med områdets arkitektur. En mindre ny bygning ind mod Inderhavnen skal tilpasses den øvrige bebyggelses rytme mod Inderhavnen. Matr.nr.: 32 / Wilders Plads Ejendomme A/S Matrikulært grundareal: m² Eksisterende etageareal: m² Eksisterende bebyggelsespct.: 109 % Byggemulighed i nye byggefelter: m² Fremtidigt etageareal: m² Fremtidig bebyggelsespct.: 121 % Forvaltningen vurderer, at de to eksisterende bygninger mod Christianshavns Kanal og Wilders Kanal kan erstattes af to nye bygninger. Bygningerne skal forholde sig til de lavere bygninger i dette område med en gennemsnitlig gesimshøjde på henholdsvis 8 og 10 m. Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 7

8 Projekt Krøyers Plads Strandgade 85, Krøyers Plads NCC Property Development ønsker at opføre et byggeri på Krøyers Plads på ejendommen Strandgade 85-87, matr. nr. 625 Christianshavns Kvarter, København. at arkitekturen skal dimensioneres, så den passer til det omkringliggende bybillede at skabe adgang til og udnytte vandet bl.a. til badning, kajområder mv. Kommunen har haft et samarbejde med NCC om borgerinddragelse for udviklingen af det nye projekt og lokalplan. I den forbindelse har NCC i fællesskab med Lokaludvalget for Christianshavn gennemført tre workshops med fokus på henholdsvis byliv, byrum og byggeri. GHB Landskabsarkitekter, Vilhelm Lauritzen Arkitekter (VLA) og COBE arkitekter har som rådgivere for NCC udviklet projektet. Samtidig har NCC oprettet en ekstern følgegruppe med borgere og repræsentanter fra lokaludvalget, som skal følge realiseringen. Information og referat fra møderne kan læses på hjemmesiden: Projektets visioner at byggeriet skal være af høj kvalitet med bæredygtige løsninger på bl.a. klimaområdet at projektet skal være med til at løfte udviklingen af København og Christianshavn at udvikle projektet i tæt dialog med borgerne Projekt til Krøyers Plads tilbyder både erhvervsarealer og boliger og vil på den måde skabe aktiviteter i løbet af hele dagen. De to af bygningerne, som ligger parallelt med de eksisterende pakhuse, indeholder erhverv, publikumsorienteret serviceerhverv samt parkering under terræn. Den tredje bygning ligger for enden af havnebassinet med front ud mod Inderhavnen og med gavl mod Strandgade, hvor den nye Krøyers Plads er placeret. I bygningen kommer der boliger, som med en åben glasfacade får udsigt til vandet. Bygningen har dele af stueetagen publikumsorienteret serviceerhverv, som skal være med til at skabe liv på Krøyers Plads. Der skabes seks nye byrum, der med forskellighed vil kunne rumme mange mennesker, som vil opholde sig i og omkring den nye bebyggelse og som vil passere stedet, når de nye stibroer bliver etableret. 8 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

9 Nyt byggeri på Krøyers Plads set fra Nyhavn som det kan se ud en augustaften kl De åbne stueetager og passager i bebyggelsen vil skabe et lidt labyrintisk miljø, som kendetegner Christianshavn. Bygningernes tage vil tilpasse sig de omkringliggende bygningers højde. Mod Strandgade rejser det ene tag sig og markerer slutningen af Strandgade, som i den anden ende afsluttes af Christians Kirke. Bygningen bliver maksimalt 28 m høj på sit højeste punkt. Tagene vil med deres former være skulpturelle og på samme tid vil de ligne de store tage, der kendetegner flere pakhuse langs havnen. Bæredygtighed Der fokuseres på kompakthed, energioptimering og gode dagslysforhold. Der er ligeledes mulighed for at supplere med solpaneler, der integreres i tagkonstruktionens arkitektur. Grønne tiltag som beplantning på facader og tage integreres ligeledes i bygningsarkitekturen. Energikonceptet for bygningerne tager udgangspunkt i enkle og velafprøvede løsninger. Der arbejdes eksempelvis med havvand til køling, varmegenvinding, en højisoleret klimaskærm, samt naturlig ventilation. Bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Det moderne pakhus Det kommende byggeri på Krøyers Plads har pakhuset som forbillede og inspiration. De tre nye bygningers arkitektur er en moderne fortolkning af de historiske pakhuse, som præger området ved Krøyers Plads. Projektet er på en og samme tid både et projekt, der tilpasser sig området og samtidig et moderne byggeri, der er sin centrale placering bevidst. Nyt byggeri på Krøyers Plads set fra Havnegade, som det kan se ud en majnat Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 9

10 Placering af de tre nye bygninger på Krøyers Plads i forhold til omgivelserne Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en analyse af bebyggelsesprincipper mod Inderhavnen. I korte træk viser den, hvordan pakhusene ligger parallelt med hinanden og vinkelret på kajkanten. Tegnestuen VLA og COBE har brugt denne bystruktur til placering af deres tre bebyggelser, som nedenstående diagrammer viser. Pakhuse Christianshavns havnefront er i dag præget af en serie pakhuse, der alle ligger vinkelret på kajkanten med meget karakteristiske gavle i varierende højder ud mod havnen. De udgør en stærk egenart, hvis karakter videreføres i den nye bebyggelse på Krøyers Plads. De første to bygningers (markeret med rødt) placering tager afsæt i havnefrontens karakteristiske pakhustypologi og sikrer projektets forankring i stedet. Denne typologi viderefører desuden den stærke visuelle forbindelse mellem Strandgade og Havnen. Strandgade Strandgadekarreerne og de større bygninger danner tilsammen et sammenhængende gadeforløb fra Christians Kirke til Krøyers Plads. Med placering af den tredie bygning på langs af Strandgade og for enden af bassinet, dannes Krøyers Plads på ny sammen med de to nye bygninger og de omkringliggende bygningers gavle. 10 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

11 B - B C - C Skitseprojekt til ny bebyggelse A - A Oversigtskortet over ny bebyggelse, der viser, hvor opstalterne neden for er set fra 500 m² m² A - A tilpasning tilpasning Nordatlantens Brygge Træbryggen Træterrasse Lokalplanområde Eksisterende bygninger Mulighed for udnyttelse af tagetage I dette byggefelt kan en gangbro på max 4 m i bred placeres i 2. sals højde. Nye byggefelter På facadeopstalten ses boligbebyggelsen, gavlene på de to erhvervsbygninger ud mod vandet samt byrummene. De Brofæste / Styrehus Porte nye bebyggelser tilpasser sig de omkringliggende pakhuse i gavlhøjden ud mod vandet Have xxx / xxx Byggelinje Byggemulighed / matrikelnummer 28 m B - B Kriminalforsorgen Allé Træbryggen Træterrasse På facadeopstalten ses snit i boligbebyggelsen samt nordøstfacaden af erhvervsbebyggelsen mod havnebassinet 28 m C - C 'Krøyers Plads' Kriminalforsorgen På facadeopstalten ses sydvestfacaden på erhvervsbygningen og boligbebyggelsens grønne gavl mod den nye Krøyers Plads Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 11

12 ALLÈ BRYGGE PLADS HAVE UDSIGTSPUNKT BRYGGE PROMENADE Fugleperspektiv af hovedgrebet for de seks byrum Seks byrum På baggrund af den gennemførte borgerinddragelsesproces, der har været holdt i forbindelse med udviklingen af projektet, er borgerne kommet med idéer til byrum med forskellig karakter, rolige aktiviteter for alle aldre og liv omkring vandet. Der blev lagt vægt på adgangen til vandet som en vigtig del af stedets historiske maritime miljø. Udsigter og kig på tværs af øen og til den modsatte side af havnen er vigtige at bevare og understrege i indretning af bebyggelse og byrum. Allé, plads, have, udsigtspunkt, promenade og brygge. Byrummene ligger i forhold til de tre nye bygninger samt de omkringliggende bygningers placering og varierer i størrelse, oplevelse, karakter og stemning. Byrummene er tænkt i sammenhæng med de offentlige funktioner i stueetagen, inviterende stueetagefacader, overgangene mellem ude og inde og de forskellige byrum samt private og offentlige zoner. På den baggrund har GHB Landskabsarkitekter udarbejdet seks forskellige byrum: kanal allé plads have brygge promenade udsigtspunkt Principsnit for hovedgreb af de seks byrum 12 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

13 Alléen er den grønne gade, der binder nyt og gammelt sammen. Et gaderum, som en del af Strandgades forlængelse mod Trangraven. Alléen er med opstammede træer, der danner et grønt tag mellem husene. Pladsen er ankomsten og mødestedet for enden af Strandgade. Fra pladsen er der kontakt til både Christianshavns Kanal og Inderhavnen. Pladsen er Christianshavns nye plads, og bydelens plads for bevægelse og ophold, med åbenhed, sol og læ og mulighed for f.eks. vandkunst. Eksempel på et grønt byrum Haven er det frodige åndehul, hvor planter myldrer frem af sprækker. Haven er rolig og intim. Den kan rumme en stor variation mellem høje og lave planter, stedsegrønne og blomstrende, og skiftende farver gennem årstiderne. Havens bede danner et labyrintisk rum med mulighed for ophold i læ for vinden fra vest. Promenaden danner sammenhængen langs havnen med de lange, lige kig langs kajkanten. Promenaden defineres af den præcise kajkant på den ene side og bygningen på den anden side. Promenaden er til spadsereturen og cykeltur langs kajen. Eksempel på aktiv plads Bryggen er den nære kontakt til vandet og skibene. Bryggen er en del af det store havnerum, hvor man kan komme tættere på vandet med mulighed for at sidde op ad bolværket eller med fødderne i vandet med udsigt til Nyhavn. Udsigtspunktet er stævnen, som ligger i forlængelse af promenaden ud mod Inderhavnen og det indre havnebassin og som giver mulighed for at få udsigt over havnen og byen. På udsigtspunktet kan man få vind i håret og overskue Inderhavnen. Eksempel på intime og tætte haverum Eksempel på en kombineret promenade og brygge med direkte adgang til vandet Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 13

14 Skyggediagrammer Den 21. marts kl. 09 Der er delvist skygge omkring bassinet. Promenaden mod Inderhavnen har morgensol punktvis igennem de tværgående byrum. Den 21. marts kl. 12 Der er skygge på bryggen langs bunden af bassinet. Der er sol på pladsen for enden af Strandgade. Haven har delvis sol. Den 21. juni kl. 09 Promenaden og bryggen i bunden af bassinet er i skygge. Der er kun få steder, der ikke har sol. Den 21. juni kl. 12 Den sydlige bassinkant og promenade i bassinbunden er i skygge. Midt på dagen står solen i syd og højt på himlen, så næsten alle byrum har sol. Kun få områder får sol på dette tidspunkt. Den 21. december kl. 10 Den 21. december kl. 12 Der er skygge på promenaden mod Inderhavnen og omkring bassinet. 'Krøyers Plads' får lidt sol. 14 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

15 Den 21. marts kl. 17 Haven og det meste af promenaden omkring bassinet er i skygge. Promenaden mod Inderhavnen har sol. Den 21. juni kl. 17 Haven og det meste af promenaden omkring bassinet er i skygge. Promenaden og havnebassinet har sol. Den 21. juni kl. 19 Den sydlige bassinpromenade, 'Krøyers Plads' og dele af haven er i skygge, mens promenaden og havnebadet får sol. Den 21. december kl. 14 Der er lav sol på promenaden mod Christianshavns Kanal og skygge i områdets andre byrum. Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 15

16 Lokalplanens indhold Lokalplanforslaget fastlægger området herunder eventuelle husbåde med en anvendelse til blandet boliger og serviceerhverv. På den nordlige del af øen er stueetagerne både i ny og eksisterende bebyggelse overvejende fastlagt til publikumsorienteret anvendelse. I lokalplanen fastlægges maksimale byggemuligheder på den enkelte ejendom. De varierede bebyggelsesprocenter for ejendommene er begrundet i, at de forskellige ejendomme har individuelle byggemuligheder. Dette er bl.a. begrundet i mange fredede og bevaringsværdige bygninger og deres særlige placeringer. Bebyggelserne skal respektere den struktur, der er med gavle mod Inderhavnen og Christianshavns Kanal og bebyggelse beliggende med facade mod Strandgade. Det er forvaltningens vurdering, at projekterne på Krøyers Plads m.fl. er med til at give mulighed for nye interessante byrum af forskellig karakter, som kan invitere til et varieret byliv på øen. B ebyggelsesprocent, juni eller mere 150 til til til 59 Under 0,5 Wilders Ø Der muliggøres bebyggelse i op til 28 m i højden. Bebyggelsen skal opføres inden for fastlagte byggefelter med fastlagte bygningshøjder og de individuelle byggemuligheder. På Krøyers Plads skal bebyggelsen opføres inden for et fastlagt volumen. Væsentlige ændringer af de fastlagte bebyggelsesforhold kræver udarbejdelse af supplerende lokalplanbestemmelser. På Grønlandske Handels Plads vil de muliggjorte byggemuligheder kun kunne gennemføres efter gennemførelse af ny lokalplan. Der muliggøres brygger, terrasser og udsigtpunkt mod Inderhavnen og i havnebassinet ved Krøyers Plads. Der åbnes op for badning og marina i havnebassinet. Forvaltningen vil i den nye lokalplan sikre, at nyt byggeri og nye udearealer bliver af høj kvalitet med bæredygtige løsninger, byrumsmæssigt og på klimaområdet. Der stilles krav om lavenergibebyggelse. Grønne tiltag som beplantning på facader og tage integreres ligeledes i bygningsarkitekturen. Strandgade kan anlægges med bredder op til 15 m med træbeplantninger og vendeplads ved Grønlandske Handels Plads og stiforbindelse til stibroerne. Der fastlægges en 7,5 m bred havnepromenade hele vejen rundt om øen, der således også har forbindelse til stibroerne. Der stilles krav om etablering af parkeringspladser svarende til én plads pr. 200 m² etageareal, dog op til en plads pr. 100 m² butiksetageareal. Parkering skal på Krøyers Plads indrettes i konstruktion. Der stilles desuden krav om etablering af cykelparkering. Den muliggjorte nye bebyggelse på Krøyers Plads udføres med ca. 110 parkeringspladser i kælder, der evt. kan udføres som fælles anlæg til at dække andre bebyggelsers parkeringskrav med op til yderligere 40 parkeringspladser. Dermed kan der skabes bedre sammenhængende opholdsarealer. Det forventes at den muliggjorte bebyggelse forøger trafikken med bilture i døgnet. Kortet viser bebyggelsesprocenter i I lokalplanområdet kan den fremtidige bebyggelsesprocent for de enkelte ejendomme blive mellem 80 og 218 pct. Bebyggelsesprocenten for Wilders Ø vil med lokalplanen ikke overstige et gennemsnit på 140 pct. beregnet for øen som helhed, hvilket ligger i den lave ende i forhold til den øvrige del af det indre Christianshavn 16 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

17 Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 17

18 II. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Regionale udviklingsplaner Regional Udviklingsplan 2008 Regionsrådet vedtog den 24. juni 2008 den regionale udviklingsplan Danmarks Hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst. Visionen for hovedstadsregionen er, at regionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og fritidsliv samt internationalt udsyn en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd. Den behandler temaerne: Hovedstadsregionens infrastruktur, uddannelse, natur og miljø, erhvervsudvikling, kultur- og fritidstilbud og oplevelser samt internationalt samarbejde. Af afsnittet om infrastruktur fremgår, at en af forudsætningerne for, at regionen også i de kommende år kan være konkurrencedygtig er, at trængslen særligt i og omkring København begrænses, bl.a. gennem udbygning af den kollektive trafik og mulighed for anvendelse af adfærdsregulerende virkemidler, såsom f.eks. Intelligente Transport Systemer (ITS) og miljøzoner. Udnyttelse af lokalplanområdets stationsnære beliggenhed til boliger og serviceerhverv med mulighed for et øget antal arbejdspladser inden for serviceerhverv er i overensstemmelse med den regionale udviklingsplans mål om at fremme brugen af kollektiv trafik ved lokalisering af kontorerhverv. Fingerplan 2007 Ifølge Fingerplan 2007, der er Miljøministeriets Landsplandirektiv for planlægning i Hovedstadsområdet, skal stationsnære kerneområder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og god tilgængelighed. Stationsnære områder er afgrænset af en afstand på højst meter fra en station, mens kerneområderne afgrænses med udgangspunkt i gangafstande på op til 600 meters gangafstand fra stationen. Byggeri på Krøyers Plads ligger ca. 550 meter fra Christianshavns Metro. Kommuneplan 2011 I Kommuneplan 2011, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2011, er området udlagt til et C2*-område for bolig og serviceerhverv. Den særlige *-bemærkning giver mulighed for, at bebyggelsesprocenten kan beregnes for hele Wilders Ø samlet. Bebyggelsesprocenten for Wilders Ø er på 150. Hele lokalplanområdet er udlagt til et C2*-område i Kommuneplan 2011 Boligandelen skal ifølge Kommuneplan 2011 være mindst 25 procent i området. Lokalplanforslaget angiver en boligandel på 30 procent og er således i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan Kommuneplantillæg Lokalplanen muliggør at dele af bebyggelsen på Krøyers Plads kan opføres i indtil 28 meters højde. Kommuneplan 2011 fastlægger en maksimal bygningshøjde på 24 m. Der er derfor samtidig med lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til kommuneplanlægtillæg der muliggør dette. Se s. 40. Kommuneplanens rammer for detailhandel Lokalcentrene skal sikre en nær dagligvareforsyning i alle dele af kommunen. Det samlede butiksareal må ikke overstige m². Det maksimale butiksareal i dagligvare- og udvalgsvarebutikker er normalt fastlagt til 1000 m² og 500 m². Den nordlige halvdel af lokalplanområdet er fastlagt til lokalcenter. Kommuneplanens rammer for husbåde Husbåde langs kajen må højst være 7 meter høje, men der kan også placeres enkelte større fartøjer med publikumsorienterede funktioner. Boliger på husbåde må højst være 150 m² bruttoetageareal pr. bolig. Boliger indrettet ved ombygning af 18 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

19 Projektøkonomi fartøjer, der oprindeligt er bygget til sejlads, er ikke omfattet af bestemmelserne om boligers mindste størrelse. Hjemmesiden for Kommuneplan 2011 Kommuneplanens indhold kan ses via hjemmeside: Bæredygtighed København vil blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i Det handler blandt andet om at begrænse energiforbruget og CO2-udslip, skabe en tæt storby, der bruger mindre energi på transport og energiforsyning. Byen skal udvikle bæredygtige bykvarterer. København arbejder for fortsat at være en maritim by, der udnytter sin unikke placering ved vandet. Der skal skabes flere boliger og flere havnebade langs havnen. Det maritime element skal udnyttes til at skabe spændende bykvarterer og flere rekreative muligheder lige fra pulserende byliv til promenader med fred og ro. Bæredygtighedsværktøjet Bæredygtighedsværktøjet er udviklet af Københavns Kommune og har til formål at sikre, at den fremtidige byudvikling lever op til kommunens ønsker om en bæredygtig byudvikling. Ifølge bæredygtighedsværktøjet vurderes nye udviklingsprojekter og planer over m². Selvom NCCs projekt kun er på ca m², har forvaltningen valgt at gennemføre en bæredygtighedsvurdering. Projektet vurderes ud fra følgende 14 punkter: 1. Arealanvendelse, 2. Transport, 3. Energi, 4. Vand, 5. Materialekredsløb, 6. Grønne og blå områder, 7. Social mangfoldighed, 8. Byens rum, 9. Byens liv, 10. Identitet, 11. Erhverv og service, 12. Kommunal økonomi, 13. Projektøkonomi og 14. Langtidsholdbarhed. SOCIALT Erhverv og service Social mangfoldighed Byens rum Byens liv Identitet Kommmunal økonomi Grønne og blå områder Materiale kredsløb Vand Energi Transport Arealanvendelse Langtidsholdbarhed ØKONOMISK MILJØ Foreløbig vurdering af bæredygtigheden på det foreliggende skitseprojekt til ny bebyggelse på Krøyers Plads Der afgives point fra et til fem for hvert hensyn, hvor fem er bedst. Karakteren tre gives, hvis planen understøtter kommunens krav og målsætninger for det pågældende bæredygtighedshensyn. Formålet med bæredygtighedsværktøjet er at gøre bæredygtighed til et vigtigt tema i dialogen med projektudviklere fra første idé til projektet står færdigt. Bæredygtighedsvurderingen af projektet på Krøyers Plads er derfor foretaget på et meget tidligt tidspunkt i projektudviklingen og vil kunne ændre sig, efterhånden som projektet konkretiseres. Rosetten viser, at projektet, som det foreligger nu, lever op til eller er bedre end kommunens standarder på alle 14 hensyn. Tallet 3 støtter den almindelig forudsætning for området. Realisering af byggeriet i lokalplanområdet vil derfor betyde forbedringer af miljøet over en bred kam i forhold til den eksisterende situation. Miljøvurdering Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes miljørapport efter 'Lov om miljøvurdering af planer og programmer' i tilknytning til lokalplanen. Der er ikke kendskab til særlig forurening på ejendommene i lokalplanområdet. Varmeplanlægning Nybyggeri udlægges til lavenergiklasse i gældende bygningsreglement. Byggeriet er således ikke underlagt krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, men der forventes aftale herom med Københavns Energi, da det ligger i et område, der allerede er dækket af fjernvarmenettet. Selvom der således kan vælges andre energiformer, er fjernvarmen stadig den miljømæssig bedste og også den økonomisk mest rentable, medmindre der bliver tale om passivt energibyggeri. Varmeledninger Københavns Energi (KE) har varmeledninger i området, som skal respekteres. Derudover er KE interesseret i at påbegynde dialog med bygherrer så tidligt så muligt, såfremt lavenergibyggeri ønskes forsynet med fjernvarme. Lavenergi Lokalplanområdet er udpeget som lavenergiområde i henhold til gældende bygningsreglement - dvs. minimum lavenergiklasse Frem til 2015 kan det tillades at anvende lavenergiklasse 2015 i stedet for laveste energiklasse (lavenergiklasse 2020). Herved gives byggebranchen tid til at omstille byggeprocesser og byggeprogrammer for at kunne leve op til lavenergiklasse Tilladelse til fravigelse kan ske efter en konkret miljømæssig og økonomisk vurdering. Lokalplanforslag 'Strandgade Nord' Københavns Kommune 19

20 Forsyningen til de nye lavenergiområder kan være en kombination af central fjernvarmeforsyning og anlæg til vedvarende energi. I bekendtgørelsen om tilslutningen m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 31 af 29. januar 2008, står der, at kommunalbestyrelsen skal meddele dispensation for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse. Københavns Energi skal i så fald på anmodning eller kan på eget initiativ udarbejde et projektforslag for tilslutning til den kollektive varmeforsyning, idet fjernvarmen stadig anses for at være et bæredygtigt element i bystrukturen. dette lokalplan område ligger i det akutelle lokalplan område på Grønlandske Handels Plads. De konkrete bestemmelser kan ses på hjemmesiden: kk.dk/politikogindflydelse/byudvikling/byplanlaegning/ Lokalplaner.aspx & 2 Trafikstøj Trafikstøjniveauet i Strandgade på db, hvilket er indenfor normalområdet i et eksisterende byområde & 2 Lokalplan for Wilders Ø Lokalplan nr. 308 'Wilders Plads' I den nugældende lokalplan nr. 308 'Wilders Plads' er en del af de aktuelle ejendomme beliggende i underområde II, der ligesom hele den ca m² store ø er fastlagt til blandet boliger og serviceerhverv. Mindst 30 pct. af etagearealet skal anvendes til beboelse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150. Opførelse af ny bebyggelse forudsætter i underområde II, at der ved supplerende lokalplan fastlægges en bebyggelsesplan. Den aktuelle lokalplan erstatter lokalplan nr Aktuelt lokalplanområde Gældende lokalplaner Gældende byplaner Gældende reguleringsplaner Lokalplaner i området Miljø i byggeri og anlæg Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne Miljø i byggeri og anlæg Heri berøres emnerne miljørigtig projektering, energi og CO2, materialer og kemikalier, vand og afløb, byens rum, liv og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Kravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Lokalplanområde nr. 308 er opdelt i to underområder Lokalplaner i kvarteret Lokalplan nr. 446 'Stibroer over Inderhavnen og kanaler på Christianshavn' Lokalplanen opretholdes. Den muliggør sti- og cykelforbindelse mellem Nyhavn og Grønlandske Handels Plads til det øvrige Christianshavn. En del af Miljø i byggeri og anlæg 2010 oplyser i øvrigt om love, regulativer og publikationer om emnet, samt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger om miljøorienteret byggeri. Miljø i byggeri og anlæg kan hentes på mba2010 Virksomheder Teknik- og miljøforvaltningen er ikke bekendt med, at der skulle være væsentlige gener fra virksomheder i området. 20 Københavns Kommune Lokalplanforslag 'Strandgade Nord '

Strandgade Nord. Startredegørelse. Krøyers, Wilders og Grønlandske Handels Plads. Bilag 1

Strandgade Nord. Startredegørelse. Krøyers, Wilders og Grønlandske Handels Plads. Bilag 1 Bilag 1 Strandgade Nord Krøyers, Wilders og Grønlandske Handels Plads Startredegørelse Bilag til indstilling om redegørelse for igangsætning af ny lokalplan for Strandgade Nord med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Strandgade Nord. Lokalplanforslag. Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads. Bilag 1

Strandgade Nord. Lokalplanforslag. Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads. Bilag 1 Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den xx. xxxxxx 2012 vedtaget forslag til lokalplan "Strandgade Nord" med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

B&W-Området ved Christianskirken

B&W-Området ved Christianskirken B&W-Området ved Christianskirken Lokalplan nr. 183 med tillæg 1 og 2 Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 1990 lokalplan 183. Lokalplanen er bekendtgjort den 4. marts 1991. Borgerrepræsentationen

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Center for Byggeri har modtaget en ansøgning om tilladelse til at ombygge den tidligere

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

"landskronagade II" Forslag til lokalplan

landskronagade II Forslag til lokalplan "landskronagade II" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 28. maj 2009 vedtaget forslag til lokalplan "Landskronagade II". Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro. Offentlig høring fra

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Borgerrepræsentationen har den 8. maj 2014 vedtaget forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej. Lokalplanområdet

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2007 J.nr.: NKN-261-00024 macos Afgørelse i sagen om miljøvurdering af København

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere