EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj (KOM(2008)0009 C6-0039/ /0018(COD)) Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Ordfører: Marianne Thyssen PR\ doc PE v01-00

2 PR_COD_1am Tegnforklaring * Høringsprocedure flertal af de afgivne stemmer **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning *** Samstemmende udtalelse flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EUtraktatens artikel 7 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer ***II ***III Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast (Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag) til en lovgivningsmæssig tekst I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. PE v /68 PR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE...65 PR\ doc 3/68 PE v01-00

4 PE v /68 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj (KOM(2008)0009 C6-0039/ /0018(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, der henviser til til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0009), der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0039/2008), der henviser til forretningsordenens artikel 51, der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6 0000/2008), 1. godkender som ændret; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 Betragtning 21 (21) CE-mærkningen er et udtryk for legetøjets overensstemmelse med kravene og det synlige resultat af en omfattende proces med overensstemmelsesvurdering i bred forstand. Der bør derfor i dette direktiv fastsættes generelle principper for anvendelsen af CE-mærkningen og for anbringelsen af den. (21) CE-mærkningen er et udtryk for legetøjets overensstemmelse med kravene og det synlige resultat af en omfattende proces med overensstemmelsesvurdering i bred forstand. Der bør derfor i dette direktiv fastsættes regler for anbringelsen af den på legetøj. PR\ doc 5/68 PE v01-00

6 2 Artikel 2 nr. 3 (3) "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som konstruerer eller fremstiller legetøj eller får sådant legetøj konstrueret eller fremstillet under sit navn eller varemærke (3) "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller legetøj eller får legetøj konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette legetøj under sit navn eller varemærke 3 Artikel 2 nr. 3 a (nyt) (3a) "bemyndiget repræsentant": enhver i Fællesskabet etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget et skriftligt mandat fra fabrikanten til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver PE v /68 PR\ doc

7 4 Artikel 2 nr. 4 (4) "distributør": enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, som gør legetøj tilgængeligt på markedet (4) "distributør": enhver anden fysisk eller juridisk person i forsyningskæden end fabrikanten eller importøren, som gør et produkt tilgængeligt 5 Artikel 2 nr. 7 (7) "harmoniseret standard": en standard vedtaget af et af de europæiske standardiseringsorganer, der er anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF i henhold til artikel 6 i direktiv 98/34/EF (7) "harmoniseret standard": en standard vedtaget af et af de europæiske standardiseringsorganer, der er anført i bilag I til direktiv 98/34/EF, på grundlag af en indstilling fra Kommissionen i henhold til artikel 6 i dette direktiv 6 Artikel 2 nr. 7 a (nyt) (7a) "Fællesskabets PR\ doc 7/68 PE v01-00

8 harmoniseringsforskrifter": enhver fællesskabsretsakt om harmonisering af vilkårene for markedsføring af produkter 7 Artikel 2 nr. 10 a (nyt) (10a) "overensstemmelsesvurderingsorgan": et organ, der udfører overensstemmelsesaktiviteter, herunder kalibrering, afprøvning, godkendelse og inspektion 8 Artikel 2 nr. 10 b (nyt) (10b) "nationalt akkrediteringsorgan": nationalt akkrediteringsorgan som defineret i forordning (EF) nr. PE v /68 PR\ doc

9 9 Artikel 3 stk Fabrikanten skal sikre, at hans legetøj konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II. 1. Fabrikanten skal, når han bringer legetøj i omsætning, sikre, at det konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II 10 Artikel 3 stk. 2 afsnit 2 Når legetøjets overensstemmelse med de gældende krav er blevet dokumenteret ved en sådan procedure, skal fabrikanten udarbejde en EFoverensstemmelseserklæring, jf. artikel 14, og anbringe overensstemmelsesmærkningen som anført i artikel 16, stk. 1. Når legetøjets overensstemmelse med de gældende krav er blevet dokumenteret ved denne procedure, skal fabrikanten udarbejde en EFoverensstemmelseserklæring, jf. artikel 14, og anbringe overensstemmelsesmærkningen i overensstemmelse med artikel 15 og 16. PR\ doc 9/68 PE v01-00

10 11 Artikel 3 stk Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer, hvorved produktionsseriers fortsatte overensstemmelse garanteres. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i produktets konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder, som der er henvist til for at dokumentere legetøjets overensstemmelse med de gældende krav. Fabrikanten skal i alle tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, foretage stikprøvekontrol af markedsført legetøj, undersøge og om nødvendigt føre register over klager og holde distributørerne orienteret om denne overvågning. 4. Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i produktets konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder, som der er henvist til for at dokumentere legetøjets overensstemmelse med de gældende krav. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med et legetøjsprodukt forbundne risici, skal fabrikanten med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed foretage stikprøvekontrol af markedsført legetøj, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, legetøj, der ikke opfylder kravene, og legetøjstilbagekaldelser og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning. 12 Artikel 3 stk Fabrikantens navn og kontaktadresse skal fremgå af legetøjet, eller hvis dette på grund af legetøjets størrelse eller art ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager legetøjet. 6. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af legetøjet, eller hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der PE v /68 PR\ doc

11 ledsager produktet. Adressen skal være adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten altid kan kontaktes. 13 Artikel 3 stk. 6 a (nyt) 6a. Fabrikanten skal sikre, at legetøjet ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et for forbrugere og andre slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat. 14 Artikel 3 stk Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra 7. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med Fællesskabets gældende harmoniseringsforskrifter, skal han omgående træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage eller PR\ doc 11/68 PE v01-00

12 slutbrugerne. Han skal straks orientere de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet. kalde det tilbage. Endvidere skal han, hvis produktet udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og enhver foranstaltning, han har truffet. 15 Artikel 3 stk Fabrikanten skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør. 8. Fabrikanten skal efter en begrundet anmodning fra en kompetent national myndighed give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør. PE v /68 PR\ doc

13 16 Artikel 4 stk Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet ("den bemyndigede repræsentant"), til at handle på sine vegne i forbindelse med specifikke opgaver vedrørende de forpligtelser, fabrikanten har i henhold til dette direktiv. 1. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant. 17 Artikel 4 stk Forpligtelserne i henhold til artikel 3, stk. 1, og udarbejdelsen af teknisk dokumentation kan ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt. Vedrører ikke den danske tekst 18 Artikel 4 stk Hvis fabrikanten har udpeget en bemyndiget repræsentant, skal denne som minimum: 3. En bemyndiget repræsentant skal udføre de opgaver, der er fastsat i det mandat, som denne har modtaget fra PR\ doc 13/68 PE v01-00

14 (a) sørge for, at EFoverensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder i 10 år (b) på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen (c) samarbejde med de kompetente myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som det legetøj, der er omfattet af hans fuldmagt, udgør. fabrikanten. Mandatet skal sætte den bemyndigede repræsentant i stand til som minimum at: (a) sørge for, at EFoverensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder i 10 år (b) efter en begrundet anmodning fra en kompetent national myndighed give denne myndighed al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere et legetøjsprodukts overensstemmelse med lovgivningen (c) samarbejde med de kompetente nationale myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at fjerne risici, som det legetøj, der er omfattet af hans fuldmagt, udgør 19 Artikel 5 stk Importøren skal, når han bringer legetøj i omsætning, handle med fornøden omhu over for de gældende krav. 1. Importøren skal kun bringe legetøj, der opfylder kravene, i omsætning på fællesskabsmarkedet. PE v /68 PR\ doc

15 20 Artikel 5 stk Importøren skal, før han bringer legetøj i omsætning, kontrollere, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. Han skal kontrollere, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at legetøjet er forsynet med den krævede overensstemmelsesmærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6. Hvis en importør konstaterer, at legetøjet ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må han først bringe legetøjet i omsætning, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de pågældende krav. 2. Importøren skal, før han bringer legetøj i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. Han skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at legetøjet er forsynet med den eller de krævede overensstemmelsesmærkning(er) og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et legetøjsprodukt ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må han ikke bringe legetøjet i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de pågældende krav. Endvidere skal importøren, hvis legetøjet udgør en risiko, straks orientere fabrikanten og markedstilsynsmyndighederne herom. 21 Artikel 5 stk Importørens navn og kontaktadresse skal fremgå af legetøjet, eller hvis dette på grund af legetøjets størrelse eller art ikke er muligt, af emballagen eller af et 3. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af legetøjet, eller hvis dette ikke er muligt, af PR\ doc 15/68 PE v01-00

16 dokument, der ledsager legetøjet. emballagen eller af et dokument, der ledsager produktet. 22 Artikel 5 stk. 3 a (nyt) 3a. Importøren skal sikre, at legetøjet ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et for forbrugere og andre slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat. 23 Artikel 5 stk. 4 a (nyt) 4a. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med et legetøjsprodukt forbundne risici, skal importøren med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed foretage stikprøvekontrol af markedsførte produkter, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, legetøj, der ikke opfylder kravene, og legetøjstilbagekaldelser og holde PE v /68 PR\ doc

17 distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning. 24 Artikel 5 stk Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks orientere de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet. 5. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med Fællesskabets gældende harmoniseringsforskrifter, skal han omgående træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage eller kalde det tilbage. Endvidere skal han, hvis legetøjet udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og enhver foranstaltning, han har truffet. PR\ doc 17/68 PE v01-00

18 25 Artikel 5 stk Importøren skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør. 7. Importøren skal efter en begrundet anmodning fra en kompetent national myndighed give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere et legetøjsprodukts overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør. 26 Artikel 6 stk Distributøren skal, før han gør legetøj tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er forsynet med den krævede overensstemmelsesmærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6, og artikel 5, stk. 3. Hvis en distributør konstaterer, at legetøjet 2. Distributøren skal, før han gør legetøj tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er forsynet med den eller de krævede overensstemmelsesmærkning(er), at det er ledsaget af den krævede dokumentation og af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et sprog, der er let forståeligt for forbrugere og andre slutbrugere i den medlemsstat, hvor produktet gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6, og artikel 5, stk. 3. Hvis en distributør finder eller har grund PE v /68 PR\ doc

19 ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må han først gøre legetøjet tilgængeligt på markedet, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de pågældende krav. Distributøren skal underrette fabrikanten eller importøren herom. til at tro, at legetøjet ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må han ikke gøre legetøjet tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de pågældende krav. Endvidere skal distributøren, hvis produktet udgør en risiko, underrette fabrikanten eller importøren herom såvel som markedstilsynsmyndighederne. 27 Artikel 6 stk Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks orientere de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet. 4. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med Fællesskabets gældende harmoniseringsforskrifter, skal han sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage eller kalde det tilbage. Endvidere skal han, hvis legetøjet udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og enhver foranstaltning, han har truffet. PR\ doc 19/68 PE v01-00

20 28 Artikel 6 stk Distributøren skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har gjort tilgængeligt på markedet, udgør. 5. Distributørens skal efter en begrundet anmodning fra en kompetent national myndighed give denne myndighed al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere et legetøjsprodukts overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør. 29 Artikel 7 En importør eller distributør, der bringer legetøj i omsætning under sit navn eller varemærke, er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 3. En importør eller distributør anses i dette direktiv for at være fabrikanten og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 3, når han bringer legetøj i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer legetøj, der allerede er bragt i omsætning på en sådan måde, at det kan berøre overholdelsen af de gældende krav. PE v /68 PR\ doc

21 En importør eller distributør, som ændrer et legetøjsprodukt på en sådan måde, at det kan påvirke overensstemmelsen med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, er med hensyn til disse ændringer underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel Artikel 8 Erhvervsdrivende skal kunne identificere: (a) enhver erhvervsdrivende, som har leveret dem legetøj (b) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret legetøj til. De skal have egnede systemer og procedurer, som gør det muligt efter anmodning at stille disse oplysninger til rådighed for markedstilsynsmyndighederne i 10 år. Erhvervsdrivende skal på markedstilsynsmyndighedernes anmodning og i en periode på 10 år identificere: (a) enhver erhvervsdrivende, som har leveret dem legetøj (b) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret legetøj til. PR\ doc 21/68 PE v01-00

22 31 Artikel 13 stk Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at en harmoniseret standard ikke fuldt ud dækker de krav, som den vedrører, og som er fastsat i artikel 9 og bilag II, forelægger Kommissionen eller den pågældende medlemsstat sagen for det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, i det følgende benævnt "udvalget", med angivelse af argumenterne herfor. Udvalget afgiver straks udtalelse. 1. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at en harmoniseret standard ikke fuldt ud dækker de krav, som den vedrører, og som er fastsat i artikel 9 og bilag II, forelægger Kommissionen eller den pågældende medlemsstat sagen for det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, med angivelse af argumenterne herfor. Efter at have hørt de relevante europæiske standardiseringsorganer afgiver udvalget straks udtalelse. 32 Artikel 14 stk EF-overensstemmelseserklæringen skal som minimum indeholde de elementer, der er anført i bilag III, og skal løbende ajourføres. EFoverensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag III. 2. EF-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr..../2008/ef om fælles rammer for markedsføring af produkter 1, skal indeholde de elementer, der er anført i de relevante moduler i bilag II til den nævnte afgørelse og skal løbende ajourføres. Den skal oversættes til det eller de officielle sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor produktet bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet. PE v /68 PR\ doc

23 1 EUT L Artikel 15 overskrift Generelle principper for CE-mærkning CE-mærkning 34 Artikel 15 stk CE-mærkning må kun anbringes af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant. Ved at anbringe eller få anbragt CEmærkningen står fabrikanten inde for, at produktet opfylder kravene i dette direktiv. 2. CE-mærkning er underkastet de generelle principper i artikel 30 i forordning (EF) nr... PR\ doc 23/68 PE v01-00

24 35 Artikel 15 stk CE-mærkningen er den eneste mærkning, ved hvilken legetøjets overensstemmelse med de gældende krav attesteres. udgår 36 Artikel 15 stk Medlemsstaterne indfører ikke i deres nationale bestemmelser henvisninger til anden overensstemmelsesmærkning end CE-mærkningen i forbindelse med overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, og de fjerner sådanne eventuelle eksisterende henvisninger. udgår PE v /68 PR\ doc

25 37 Artikel 15 stk Der må ikke på legetøj anbringes mærker, tegn og angivelser, som kan vildlede tredjepart om CE-mærkningens betydning og/eller form. Der kan på legetøjet anbringes andre mærkninger, forudsat at det ikke herved går ud over synligheden, læsbarheden og betydningen af CE-mærkningen. udgår 38 Artikel 16 overskrift Regler og betingelser for anbringelse af CE-mærkningen Regler og vilkår for anbringelsen af CEmærkningen på legetøj PR\ doc 25/68 PE v01-00

26 39 Artikel 16 stk CE-mærkningen består af bogstaverne "CE" i følgende udformning: udgår 40 Artikel 16 stk Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal størrelsesforholdene i modellen i stk. 1 overholdes. udgår PE v /68 PR\ doc

27 41 Artikel 16 stk Hvis den specifikke retsakt ikke fastsætter særlige dimensioner, skal CEmærkningen være mindst 5 mm høj. udgår 42 Artikel 22 stk Medlemsstaterne kan bestemme, at den i stk. 1 omhandlede vurdering og overvågning skal foretages af deres nationale akkrediteringsorganer som defineret i og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. [ ]. 2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den i stk. 1 omhandlede vurdering og overvågning skal foretages af et nationalt akkrediteringsorgan som defineret i og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. [ ]. 43 Artikel 22 stk Hvis den bemyndigende myndighed 3. Hvis den bemyndigende myndighed PR\ doc 27/68 PE v01-00

28 uddelegerer, giver i underentreprise eller på anden måde overlader vurderingen, notifikationen eller overvågningen som omhandlet i stk. 1 til et organ, som ikke er en del af en myndighed, skal det organ, til hvilket disse opgaver uddelegeres, gives i underentreprise eller på anden måde overlades, være en juridisk enhed og have truffet foranstaltninger til dækning af erstatningsansvar i forbindelse med sine aktiviteter. uddelegerer eller på anden måde overlader vurderingen, notifikationen eller overvågningen som omhandlet i stk. 1 til et organ, som ikke er en del af en myndighed, skal dette organ være en juridisk enhed og med de fornødne ændringer overholde kravene i artikel 23, stk Desuden skal et sådant organ have truffet foranstaltninger til dækning af erstatningsansvar i forbindelse med sine aktiviteter. 44 Artikel 22 stk. 3 a (nyt) 3a. Den bemyndigende myndighed skal påtage sig det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af det organ, der er nævnt i stk Artikel 23 stk Den bemyndigende myndighed skal opfylde kravene i stk. 2 til 7. udgår PE v /68 PR\ doc

29 46 Artikel 23 stk Den bemyndigende myndighed må ikke tilbyde eller yde aktiviteter, som udføres af overensstemmelsesvurderingsorganer, eller rådgivningsvirksomhed. 5. Den bemyndigende myndighed må ikke tilbyde eller yde aktiviteter, som udføres af overensstemmelsesvurderingsorganer, eller rådgivningsservice på kommercielt eller konkurrencemæssigt grundlag. 47 Artikel 23 stk Den bemyndigende myndighed skal sikre, at de indhentede oplysninger behandles fortroligt. 6. Den bemyndigende myndighed skal sikre, at de oplysninger, den indhenter, behandles fortroligt. PR\ doc 29/68 PE v01-00

30 48 Artikel 24 stk. 1 Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om deres nationale procedurer for vurdering og notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågning af bemyndigede organer og om eventuelle ændringer af disse oplysninger. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om deres procedurer for vurdering og notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågning af bemyndigede organer og om eventuelle ændringer heraf. 49 Artikel 25 stk Overensstemmelsesvurderingsorganet skal være et eksternt organ, der er uafhængigt af den organisation eller det produkt, det vurderer. 3. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal være et eksternt organ, der er uafhængigt af den organisation eller det produkt, det vurderer. Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation og/eller brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der er involveret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse, sammensætning, brug eller vedligeholdelse af legetøj, som det vurderer, kan, forudsat at det er påvist, at det er uafhængigt, og at der ikke er tale om interessekonflikter, anses for at være et sådant organ. PE v /68 PR\ doc

31 50 Artikel 25 stk Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller vedligeholdelsesorgan for de produkter, som de vurderer, eller bemyndiget repræsentant for nogle af disse parter. De må ikke være direkte involveret i konstruktion, fremstilling, markedsføring, installering, anvendelse eller vedligeholdelse af disse produkter eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. 4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller vedligeholdelsesorgan for det legetøj, som de vurderer, eller bemyndiget repræsentant for nogle af disse parter. Dette skal ikke forhindre anvendelse af vurderet legetøj, der er nødvendige for overensstemmelsesvurderingsorganets aktiviteter, eller anvendelse af sådanne produkter i personligt øjemed. De må ikke yde konsulentvirksomhed i tilknytning til overensstemmelses vurderingsaktiviteter, for hvilke de er bemyndiget, og vedrørende produkter, der Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være direkte involveret i konstruktion, fremstilling, markedsføring, installering, anvendelse eller vedligeholdelse af dette legetøj eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. De må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forbindelse med de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, for hvilke de er bemyndiget. Dette gælder navnlig rådgivningsservice. PR\ doc 31/68 PE v01-00

32 skal bringes i omsætning på Fællesskabets marked. Dette udelukker ikke muligheden for udveksling af teknisk information mellem fabrikanten og overens stemmelsesvurderingsorganet og anvendelsen af vurderede produkter, der er nødvendige for overensstemmelses vurderingsorganets arbejde. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal sikre, at dets dattervirksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker fortroligheden, objektiviteten og uvildigheden af dets overensstemmelsesvurderingsaktiviteter. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal sikre, at dets dattervirksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker fortroligheden, objektiviteten eller uvildigheden af dets overensstemmelsesvurderingsaktiviteter. 51 Artikel 25 stk Overensstemmelsesvurderingsorganet skal kunne gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver, som pålægges et sådant organ ved bestemmelserne i artikel 19, og for hvilke det er blevet bemyndiget, uanset om disse opgaver udføres af overensstemmelses vurderingsorganet selv eller på dets vegne og på dets ansvar. Til enhver tid og for hver overens stemmelsesvurderingsprocedure og type eller kategori af produkter, som det er blevet notificeret for, skal overensstemmelsesvurderingsorganet have det nødvendige personale til rådighed med teknisk viden og tilstrækkelig og relevant erfaring til at udføre overens 6. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal kunne gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver, som pålægges det i artikel 19, og i relation til hvilke det er blevet bemyndiget, uanset om disse opgaver udføres af overensstemmelses vurderingsorganet selv eller på dets vegne og på dets ansvar. Til enhver tid og for hver overensstemmelsesvurderingsprocedure og type eller kategori af produkt, i relation til hvilket det er blevet bemyndiget, skal overensstemmelsesvurderingsorganet have følgende til rådighed: PE v /68 PR\ doc

33 stemmelsesvurderingsopgaverne. Det skal have de fornødne midler til at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med overensstemmelses vurderingsaktiviteterne på en egnet måde og skal have adgang til alt nødvendigt udstyr og alle nødvendige faciliteter. a) det nødvendige personale med teknisk viden og tilstrækkelig og relevant erfaring til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne b) beskrivelser af de procedurer, i henhold til hvilke overensstemmelsesvurderingen foretages, således at gennemsigtigheden og muligheden for at reproducere sådanne procedurer sikres; det skal råde over hensigtsmæssige politikker og procedurer, som sikrer sondringen mellem de opgaver, det udfører i sin egenskab af bemyndiget organ, og andre aktiviteter c) procedurer for udførelse af aktiviteter, der tager det fornødne hensyn til et foretagendes størrelse, den sektor, det opererer i, dets struktur, graden af kompleksitet af den pågældende produktteknologi og til processens karakter af masse- eller serieproduktion. Det skal have de fornødne midler til at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med overens stemmelsesvurderingsaktiviteterne på en egnet måde og skal have adgang til alt nødvendigt udstyr og alle nødvendige faciliteter. PR\ doc 33/68 PE v01-00

34 52 Artikel 25 stk. 7 litra c (c) et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de væsentlige krav, de relevante harmoniserede standarder og de relevante bestemmelser i den relevante fællesskabslovgivning og de relevante gennemførelsesbestemmelser c) et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de væsentlige krav, de relevante harmoniserede standarder og de relevante bestemmelser i Fællesskabets harmoniseringslovgivning og gennemførelsesbestemmelserne hertil. 53 Artikel 25 stk Overensstemmelsesvurderingsorganet skal deltage i eller sikre, at dets vurderingspersonale er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er nedsat i henhold til artikel 36, og som generelle retningslinjer anvende de administrative afgørelser og dokumenter, som er resultatet af den nævnte gruppes arbejde. 11. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal deltage i eller sikre, at dets vurderingspersonale er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er nedsat i henhold til den relevante fællesskabs lovgivning, og som generelle retningslinjer anvende de administrative afgørelser og dokumenter, som er resultatet af den nævnte gruppes arbejde. PE v /68 PR\ doc

35 54 Artikel 26 Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan kan dokumentere, at det opfylder kriterierne i de harmoniserede standarder, hvortil der er offentliggjort en henvisning i Den Europæiske Unions Tidende, formodes det at opfylde kravene i artikel 25. Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan dokumenterer, at det opfylder kriterierne i de relevante harmoniserede standarder eller dele heraf, hvortil der er offentliggjort en henvisning i Den Europæiske Unions Tidende, formodes det at opfylde kravene i artikel 25, for så vidt som de gældende harmoniserede standarder dækker disse krav. 55 Artikel 26 a (ny) Artikel 26a Formel indsigelse mod en harmoniseret standard Hvis en medlemsstat eller Kommissionen ønsker at indgive en formel indsigelse mod de i artikel 26 nævnte harmoniserede standarder, finder bestemmelserne i artikel 13 anvendelse. PR\ doc 35/68 PE v01-00

36 56 Artikel 27 stk Hvis overensstemmelses vurderingsorganet giver bestemte opgaver i forbindelse med overensstemmelses vurderingen i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed, skal det sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel Hvis det bemyndigede organ giver bestemte opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed, skal det sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel 25, og underrette den bemyndigende myndighed. 57 Artikel 27 stk Overensstemmelsesvurderingsorganet har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af underentreprenører eller dattervirksomheder, uanset hvor disse er etableret. 2. Det bemyndigede organ har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af underentreprenører eller dattervirksomheder, uanset hvor disse er etableret. PE v /68 PR\ doc

37 58 Artikel 27 stk Overensstemmelsesvurderingsorganet skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, som underentreprenøren eller dattervirksomheden har udført i henhold til artikel 19, til rådighed for de nationale myndigheder. 4. Det bemyndigede organ skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, som de har udført i henhold til artikel 19, til rådighed for den bemyndigende myndighed. 59 Artikel 29 stk Hvis en notifikation ikke er baseret på en akkrediteringsattest som omhandlet i artikel 28, stk. 2, skal den bemyndigende myndighed forelægge Kommissionen og de øvrige medlemsstater al den dokumentation, der er nødvendig for at kontrollere overensstemmelses vurderingsorganets kompetence. 4. Hvis en notifikation ikke er baseret på en akkrediteringsattest som omhandlet i artikel 26, stk. 2, skal den bemyndigende myndighed forelægge Kommissionen og de øvrige medlemsstater den dokumentation, der attesterer overensstemmelsesvurderingsorganets kompetence, og oplysninger om de ordninger, der er indført til sikring af, at organet regelmæssigt kontrolleres og også fremover vil opfylde de i artikel 25 fastsatte krav. PR\ doc 37/68 PE v01-00

38 60 Artikel 29 stk Det pågældende organ må kun udføre aktiviteter som bemyndiget organ, hvis Kommissionen og de øvrige medlemsstater ikke har gjort indsigelse inden for 2 måneder efter notifikationen. Kun et sådant organ anses for at være et bemyndiget organ i dette direktivs forstand. 5. Det pågældende organ må kun udføre aktiviteter som bemyndiget organ, hvis Kommissionen og de øvrige medlemsstater ikke gør indsigelse inden for 2 uger efter en notifikation baseret på en akkrediteringsattest og inden for 2 måneder efter en notifikation, der ikke er baseret på en akkrediteringsattest. Kun et sådant organ anses for at være et bemyndiget organ i dette direktivs forstand. 61 Artikel 31 stk Hvis en bemyndigende myndighed har konstateret eller er blevet orienteret om, at et bemyndiget organ ikke længere opfylder kravene i artikel 25, eller at det ikke opfylder sine forpligtelser, skal den bemyndigende myndighed begrænse, suspendere eller inddrage notifikationen, 1. Hvis en bemyndigende myndighed har konstateret eller er blevet orienteret om, at et bemyndiget organ ikke længere opfylder kravene i artikel 25, eller at det ikke opfylder sine forpligtelser, skal den bemyndigende myndighed begrænse, suspendere eller inddrage notifikationen, PE v /68 PR\ doc

39 alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. Den skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom. alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, og afhængigt af i hvor høj grad kravene eller forpligtelserne ikke er blevet opfyldt. Den underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom. 62 Artikel 32 stk Kommissionen skal sikre, at alle oplysninger, den indhenter som led i sine undersøgelser, behandles fortroligt. 3. Kommissionen skal sikre, at alle følsomme oplysninger, den indhenter som led i sine undersøgelser, behandles fortroligt. 63 Artikel 33 stk Overensstemmelsesvurderingerne skal foretages i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, således at de erhvervsdrivende ikke pålægges unødige byrder, særlig under hensyn til virksomhedernes størrelse og til, hvor 2. Overensstemmelsesvurderingerne skal foretages i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, således at de erhvervsdrivende ikke pålægges unødige byrder. Overensstemmelsesvurderingsorganerne skal under udførelsen af deres aktiviteter PR\ doc 39/68 PE v01-00

40 kompleks legetøjets teknologi er. tage det fornødne hensyn til et foretagendes størrelse, den sektor, det opererer i, dets struktur, graden af kompleksitet af den pågældende produktteknologi og til processens karakter af masse- eller serieproduktion. I denne forbindelse skal de dog respektere den rigorøsitet og det beskyttelsesniveau, der kræves for legetøjets overholdelse af bestemmelserne i dette direktiv. 64 Artikel 34 stk. 1 litra c (c) anmodninger om information, som de har modtaget fra markedstilsynsmyndighederne (c) anmodninger om information, som de har modtaget fra markedstilsynsmyndighederne vedrørende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 65 Artikel 36 stk. 2 Medlemsstaterne sørger for, at de organer, Medlemsstaterne sørger for, at de organer, PE v /68 PR\ doc

41 de har notificeret, deltager i arbejdet i denne gruppe. de har notificeret, enten direkte eller gennem udpegede repræsentanter deltager i arbejdet i denne gruppe/sådanne grupper. 66 Artikel 37 Medlemsstaterne organiserer og fører i overensstemmelse med artikel 6, 8 og 9 i direktiv 2001/95/EF tilsyn med legetøj, der bringes i omsætning. Herudover finder artikel 38, 39 og 40 i nærværende direktiv anvendelse. Medlemsstaterne organiserer og fører i overensstemmelse med artikel i forordning (EF) nr.... tilsyn med legetøj, der bringes i omsætning Herudover finder artikel 39 i nærværende direktiv anvendelse. 67 Artikel 38 Artikel 38 Markedstilsynsmyndighedernes beføjelser 1. Markedstilsynsmyndighederne kan af de berørte erhvervsdrivende kræve alle de oplysninger, der anses for nødvendige for et effektivt markedstilsyn, herunder den i udgår PR\ doc 41/68 PE v01-00

42 artikel 20 omhandlede tekniske dokumentation. 2. Markedstilsynsmyndighederne kan anmode et bemyndiget organ om at fremlægge oplysninger om enhver EFtypeafprøvningsattest, som det pågældende organ har udstedt eller trukket tilbage, eller om tilfælde, hvor udstedelse af en sådan attest er blevet nægtet, herunder afprøvningsrapporterne og den tekniske dokumentation. 3. Markedstilsynsmyndighederne har ret til at få adgang til de pågældende erhvervsdrivendes virksomhedslokaler, hvis de anser det for nødvendigt for at føre tilsyn med legetøj i henhold til artikel Artikel 39 stk. -1 a (nyt) -1a. Markedstilsynsmyndighederne kan anmode et bemyndiget organ om at fremlægge oplysninger om enhver EFtypeafprøvningsattest, som det pågældende organ har udstedt eller trukket tilbage, eller om tilfælde, hvor udstedelse af en sådan attest er blevet nægtet, herunder afprøvningsrapporterne og den tekniske dokumentation. PE v /68 PR\ doc

43 69 Artikel 40 Artikel 40 Samarbejde om markedstilsyn 1. Medlemsstaterne skal sørge for effektivt samarbejde og udveksling af oplysninger i alle spørgsmål vedrørende legetøj, der udgør en risiko, mellem deres egne og andre medlemsstaters markedstilsynsmyndigheder og mellem deres egne myndigheder og Kommissionen og de relevante fællesskabsagenturer. 2. Med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i stk. 1 skal markedstilsynsmyndighederne i medlemsstaterne på anmodning yde bistand til markedstilsynsmyndigheder i andre medlemsstater i form af oplysninger eller dokumentation eller ved at udføre undersøgelser eller træffe eventuelle andre foranstaltninger eller ved at deltage i undersøgelser indledt i en anden medlemsstat. udgår PR\ doc 43/68 PE v01-00

44 70 Artikel 41 stk Hvis markedstilsynsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 12 i direktiv 2001/95/EF, eller hvis de har tilstrækkelig grund til at antage, at legetøj, der er omfattet af dette direktiv, udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed, skal de i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende foretage en evaluering af det pågældende legetøj omfattende alle de krav, der er fastlagt i dette direktiv. Hvis markedstilsynsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering konstaterer, at legetøjet ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med disse krav eller for at trække legetøjet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art. 1. Hvis markedstilsynsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr., eller hvis de har tilstrækkelig grund til at antage, at et produkt, der er omfattet af dette direktiv, udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for andre almene samfundshensyn, der er omfattet af dette direktiv, skal de foretage en evaluering af det pågældende produkt omfattende alle de krav, der er fastlagt i dette direktiv. De relevante erhvervsdrivende skal i nødvendigt omfang samarbejde med markedstilsynsmyndighederne. Hvis markedstilsynsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering konstaterer, at legetøjet ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de straks anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med disse krav, trække legetøjet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art. Markedstilsynsmyndighederne skal underrette det relevante bemyndigede organ herom. Artikel 21 i forordning (EF) nr. finder anvendelse på de i andet afsnit nævnte foranstaltninger. PE v /68 PR\ doc

45 71 Artikel 41 stk Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes foranstaltninger over for alt det pågældende legetøj, som han har gjort tilgængeligt på Fællesskabets marked. 3. Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle fornødne foranstaltninger over for alt det pågældende legetøj, som vedkommende har gjort tilgængelig på Fællesskabets marked. 72 Artikel 41 stk. 5 indledning 5. Den i stk. 4 omhandlede information skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det legetøj, der ikke opfylder kravene, legetøjets oprindelse, arten af den pågældende risiko og arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger. Markedstilsynsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes: 5. Den i stk. 4 omhandlede information skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de data, der er nødvendige for identifikation af det produkt, der ikke opfylder kravene, produktets oprindelse, arten af den påståede manglende opfyldelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som den pågældende erhvervsdrivende har fremsat. Markedstilsynsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes: PR\ doc 45/68 PE v01-00

46 73 Artikel 41 stk. 7 a (nyt) 7a. Medlemsstaterne skal sikre, at der straks træffes de fornødne restriktive foranstaltninger med hensyn til det pågældende legetøj, f.eks. tilbagetrækning af legetøjet fra deres marked. 74 Artikel 42 stk Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis legetøjets manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i artikel 41, stk. 5, litra b), skal Kommissionen eller medlemsstaten indbringe sagen for det stående udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 5 i direktiv 98/34/EF. 3. Hvis den nationale foranstaltning anses for berettiget, og hvis legetøjets manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i artikel 41, stk. 5, litra b), skal Kommissionen underrette de relevante europæiske standardiseringsorganer og indbringe sagen for det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 5 i direktiv 98/34/EF. Udvalget skal rådføre sig med de relevante europæiske standardiseringsorganer og straks afgive PE v /68 PR\ doc

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1)

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1) 2009L0048 DA 20.07.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/48/EF af 18. juni 2009 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet UDKAST Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 4 i bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORBEREDENDE 1992/0449(COD) 17. juli 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.11.2014 2014/0107(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0810(CNS) 4.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om tilpasning af direktiv 77/388/EØF på baggrund af Den

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/107 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014 23. november 2015. 3 Nr. 1304. Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning. om elektronisk godstransportinformation

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning. om elektronisk godstransportinformation Ref. Ares(2018)2893854-04/06/2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2018 COM(2018) 279 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og forordning om elektronisk godstransportinformation

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0356(COD) 8.5.2012 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer 1) BEK nr 1221 af 29/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. september 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5002-0030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF 02014L0090 DA 17.09.2014 000.005 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/45 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1)

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) 12. august 2015 UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 6, stk. 3, 7, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 11, 13, 17, stk. 4, 20, 21, stk. 1, og

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2013/0080(COD) 3.9.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger for

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2013/0185(COD) 3.10.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU. af 26. februar 2014

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU. af 26. februar 2014 Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer. Direktivet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

A8-0063/ Betænkning Antonio López-Istúriz White Tovbaneanlæg. Forslag til forordning (COM(2014)0187 C7-0111/ /0107(COD))

A8-0063/ Betænkning Antonio López-Istúriz White Tovbaneanlæg. Forslag til forordning (COM(2014)0187 C7-0111/ /0107(COD)) 15.1.2016 A8-0063/ 001-147 ÆNDRINGSFORSLAG 001-147 af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Antonio López-Istúriz White Tovbaneanlæg A8-0063/2015 (COM(2014)0187 C7-0111/2014 2014/0107(COD))

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF 31.3.2016 L 81/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.10.2009 2009/0806(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om initiativ fra Kongeriget Sverige og Kongeriget Spanien

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere