Åbent møde for Handicapråds møde den 17. september 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Handicapråds møde den 17. september 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1"

Transkript

1 Åbent møde for Handicapråds møde den 17. september 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

2 Indholdsfortegnelse 061. Meddelelser til Handicaprådets møde den 17. september Budget Samlet budget Budget Fagudvalgenes prioriteringskataloger Udbud af befordring af pensionister til læge og speciallæge tilslutning til NT s samordnede kørsel Udbud tandproteser forslag til høring Handicapråd i Vesthimmerlands Kommune Mulighed for medlemmer af handicapråd for at fraskrive sig diæter Orientering om revalideringstilbud Borgerbetalinger Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Bofællesskabet Solkrogen, 20. april

3 Medlemmer Jan Emil Jørgensen Ella Holm Hansen Inger Houmøller Lisbeth Nielsen Martin Glerup Kurt Friis Jørgensen Dorthe Jende Hanne Madsen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 061. Meddelelser til Handicaprådets møde den 17. september 2009 Sagsnr.: 09/3026 Fraværende: Bilag: 77776/09Åben cias rapport for 2. kvartal 2009 Sagsfremstilling a) CIAS-rapport b) Overgang fra børn/ungetilbud til voksentilbud Status ved forvaltningschef Hanne Madsen c) De uges forsørgelsesgrund ved modtagelse af STU-tilbud Status ved forvaltningschef Hanne Madsen Beslutning i Handicapråd den Ad.a Ad.b Ad.c Taget til efterretning Forvaltningen kan ikke fremlægget noget endelig endnu, idet arbejdet kvalificeres yderligere Lovens hensigt er principiel i orden. Men de unges forsørgelsesgrundlag er ikke stringent. Nogle unge vil modtage førtidspension og andre kontanthjælp som forrevalident. Problemstillingen kan forventes til afklaring mellem ressort ministerierne 4

5 062. Budget Samlet budget Sagsnr.: 09/24374 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2009 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2010 tillige med forslag til budget for overslagsårene Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag, herunder om fristen også gælder ændringsforslag fra Økonomiudvalget. Efter 3, stk. 1 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Årsbudget 2010 Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2009 (pkt. 217). Udvalgene har arbejdet videre med budgettet siden det administrative budgetoplæg blev dannet, og disse ændringer er indarbejdet i budgetmaterialet. Fra 1. januar 2010 udskilles forsyningsvirksomhederne (kloak og vandforsyning) af det kommunale budget. De direkte udgifter og indtægter er i nedenstående talmateriale udtaget. Der mangler p.t. en beregning af de administrative udgifter (personale ansat under konto 6 administration - Økonomiudvalgets område - samt andel af de øvrige administrationsomkostninger), der skal udtages af kommunens budget sammenholdt med det administrationsgebyr, der indtil nu har været opkrævet. Disse udgifter og indtægter forventes at være neutrale i forhold til den samlede balance. Der vil i overslagsårene skulle tages stilling til under hvilken form kommunens skyldige mellemværende med forsyningsvirksomhederne skal forrentes og afdrages. Der afventes en endelig opgørelse over hvilke aktiver og passiver der skal overføres til forsyningsselskabet. I budgettet er forudsat, at det bloktilskud som kommunerne modtager fra staten til dækning af nettoudgiften ved overtagelse af opgaven med udbetaling af støtte til forsikrede ledige balancerer med de reelle udgifter, som kommunen måtte få i 5

6 forbindelse hermed. De samlede ændringer i forhold til det oprindelige budgetoplæg er indregnet i følgende budgetforslag, der herefter viser en ubalance på 132,944 mill. kr. før evt. besparelser samt indregning af drifts- og anlægsønsker fra de enkelte udvalg kr. Indtægter Skatter og tilskud Jobcenterreformen Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Drift og refusion Beskæftigelsesudvalget Jobcenterreformen (Beskæftigelsesudvalget) Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Renter og afdrag Anlæg Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Anlæg i alt Forsyningsvirksomhed (renovation) Netto drift -885 Netto anlæg 0 Forsyningsvirksomhed netto -885 Låneoptagelse 0 Balanceforskydninger Kassehenlæggelse Ubalance

7 Udvalgene har i forhold til det fremskrevne budget for 2009 opskrevet driftsbudgettet med i alt kr. fordelt som følger: Driftsbudget / kr. Fremskrevet Revideret pr. Ændring budget / Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Jobcenterreformen Ændringerne er nærmere beskrevet i bilaget vedr. de enkelte udvalgs basisbudgetter. I basisbudgettet er der foretaget følgende korrektioner på anlæg, idet der alene afsættes anlægsmidler til asfaltarbejde og indvendig vedligeholdelse under Teknisk Udvalg og Børne- og Skoleudvalget. De afsatte midler til indkøb af nyt radioudstyr til Beredskabet er ligeledes opretholdt. Driftsbudget / kr. Fremskrevet Revideret pr. Ændring budget / Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Budgetforudsætningerne er som følger: Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Der er indregnet 20,004 mio. kr. i tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner svarende til det beløb, som er udmeldt fra Indenrigs- og Socialministeriet den 28. august 2009 Skatteprocenter og udskrivningsgrundlag 7

8 Skatteprocent Udskrivningsgrundlag Kommune 26,9 % Statsgaranteret kr. Kirke 1,18% kr. Det er forudsat, at skatteprocenten i 2010 er uændret i forhold til 2009, samt at kommunen vælger statsgaranti. Bemærk dog pkt. 239 i Økonomiudvalgets dagsorden den 4. september 2009, hvor der skal tages stilling til evt. ansøgning om forhøjelse af udskrivningsprocenten. KL har udsendt følgende meddelelse til kommunerne: Finansministeriet udsendte den 25. august den seneste version af Økonomisk Redegørelse, august Ministeriet har i redegørelsen foretaget en nedjustering af det statslige skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i perioden 2007 til 2010 med 0,5 procentpoint. KL er på baggrund af de nye oplysninger i redegørelsen i færd med at analysere og opdatere KL s skøn for væksten i kommunernes skattegrundlag. De nye skøn forventes at være på plads i KL s tilskudsmodel senest primo uge 37. KL vil informere nærmere om tidspunktet for opdateringen af tilskudsmodellen samt om tidspunktet for udsendelsen af de nye skøn i Budgetvejledningen medio næste uge. Det forventes, at de nye skøn vil få flere kommuner til at overveje at basere budgetlægningen for 2010 på statsgarantigrundlaget. Det betyder, at der er behov for en kritisk vurdering af, om kommunen skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Denne vurdering vil blive præsenteret på prioriteringsseminaret. Provstiet har frist indtil den 16. september 2009 med at fremsende forslag til kirkeskat. Ultimo 2008 er der et mellemværende med provstiet på ca. 1,5 mill. kr. i provstiets favør. Såfremt dette mellemværende skal udlignes i 2010, vil kirkeskatten kunne reduceres med 0,03% Grundskyld og afgiftspligtige grundværdier grundskyldspromille Afgiftspligtig grundværdi Landbrug m.v. 12, Øvrige ejendomme 22, Der er forudsat uændret grundskyldspromille i Det bemærkes, at grundskyldspromillen for landbrug maximalt må fastsættes til 12,30 promille. For øvrige ejendomme er den maximale grundskyldspromille på 34,00. 8

9 Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag med oversigt over provenu ved forskellige skatteprocenter og grundskyldspromiller. Dækningsafgift Der er ikke indregnet dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Servicerammen De samlede driftsudgifter udgør i 2010 jfr. ovenfor Heraf overførselsudgifter Serviceudgifterne andrager før evt besparelser Servicerammen er for 2010 fastsat til Overskridelse af servicerammen En overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktion fra Indenrigs- og Socialministeriet. Dispensation for lån Indenrigs- og Socialministeriet har ved skrivelser af 28. august 2009 meddelt, at Vesthimmerlands Kommune tildeles følgende dispensationer: Mill. kr. Lånepuljen målrettet skoleinvesteringer 12,700 Særlige lånepulje vedr. kvalitetsfondsområderne 14,300 Ordinære lånepulje 4,400 Dispensationer i alt 31,400 Automatisk låneadgang (bloktilskudsfordelt 6,982 lånepulje) Låneramme i alt 38,382 Der er til Vesthimmerlands Kommune i 2010 stillet 27,750 mill. kr. til rådighed i kvalitetsfondsmidler. Modtagelse af dette beløber kræver en tilsvarende kommunal medfinansiering. Kvalitetsfondsmidlerne er p.t. ikke indregnet i de kommunal indtægter jfr. ovenfor. Der vil derfor i 2010 være mulighed for at øge anlægsbudgettet med 66,132 mill. kr. 9 Mill. kr. Øget anlægsbudget 66,132 Der finansieres således: Optagelse af nye lån -38,382

10 Tilskud fra kvalitetsfondsmidlerne -27,750 Kommunal finansiering ved kasseforbrug 0 Der henvises til punkt 240 på Økonomiudvalgets dagsorden den 4. september 2009 vedr. dispensationer fra lånerammen m.v. Såfremt kommunen vælger at optage det fulde lånebeløb, vil der kunne påregnes en merudgift til renter på ca. 1,2 mill. kr. i Dette beløb indgår ikke p.t. i budgetforslaget. Budgetalternativer Det er besluttet, at de enkelte udvalg skal opgøre deres respektive budgetter i kan/skal opgaver. Oversigter vedlægges sagen. Endvidere et det besluttet, at de enkelte udvalg forholder sig til evt. muligheder for at reducere deres respektive budgetter. Der foreligger følgende indstillinger fra forvaltningerne og udvalgene: Budgetalternativer besparelse på drift Udvalg kr. Økonomiudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget prissat -380 Kultur- og Fritidsudvalget ikke prissat? Teknisk Udvalg -35 Plan- og Miljøudvalget Afventer I alt prissat Sundhedsudvalget (ikke prioriteret i udvalget) Budgetalternativer i alt Ingen af budgetalternativerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Anlæg Udvalgene har fremsat anlægsønsker for i alt 126,614 mill. kr. Anlægsønskerne fordeler sig på de enkelte udvalg således: Udvalg kr. Økonomiudvalget (+ ikke prissatte) -455 Socialudvalget 0 10

11 Sundhedsudvalget (ikke prioriteret i udvalget) Beskæftigelsesudvalget 0 Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget 0 I alt Ingen af anlægsønskerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Der henvises i øvrigt til afsnittet om dispensation for lån. Det skal herunder bemærkes, at der i låneansøgningerne er medtaget 12 mill. kr. som forventet anlæg til Lanterne-projektet (se ØK-011 i budgetalternativerne under Økonomiudvalget). Ønsker til driften De enkelte udvalg har udarbejdet ønsker til driften på i alt 46,286 mill. kr. Beløbet fordeler sig som følger: Udvalg kr. Økonomiudvalget 645 Hoved Med Socialudvalget 0 Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget 796 Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget 0 I alt Ingen af ønskerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Kassehenlæggelse Der er i det foreløbige budgetforslag indregnet en konsolidering på 12,3 mill. kr. Af hensyn til overholdelse af kassekreditreglen skal Vesthimmerlands Kommune over de 3 næste år konsolidere sig betydeligt. Takstoversigt På Økonomiudvalgets møde den 30. september 2009 vil takstoversigten på basis af budgetforslaget blive fremlagt. Takstoversigten vil derfor indgå i Byrådets 2. behandling af budgettet. Budgetoverslagsårene for

12 Budgetoverslagsårene vil på baggrund af den nuværende økonomiske budgetsituation, og henset til en forventet sparerunde med afledt drift i 2011 og fremover først kunne udarbejdes og forelægges på Prioriteringsseminaret ultimo september Der må dog forventes stort pres på overslagsårene, idet de kommunale indtægter forventes at være vigende. Specielt forventes der i 2011 og 2012 at være stort fald i provenuet fra selskabsskat. Høringssvar Høringssvar for de forskellige interessenter er endnu ikke endelig klar. De vil blive fremlagt på prioriteringsseminaret. LOVGRUNDLAG Styrelseslovens 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. BILAG Basisbudget Budgetalternativer for udvalgene: - Besparelser fra udvalgene - Anlægsønsker fra udvalgene - Driftsønsker fra udvalgene Oversigt over kan/skal opgaver i udvalgene Oversigt over provenu ved ændret skatteprocent og grundskyldspromille Beslutninger fra de enkelte udvalg i forbindelse med behandling af budget 2010 Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at der på baggrund af Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. september 2009 udarbejdes et forslag til et budget i balance - at det udarbejdede budget i balance oversendes til byrådets 1. behandling den 17. september at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til fredag den 2. oktober 2009, kl Fristen er fastsat, så der bliver mulighed for administrativt at gennemgå ændringsforslagene. Fristen gælder dog ikke for Økonomiudvalget, der kan fremsætte ændringsforslag frem til 2. behandling af budgettet. Ændringsforslagene skal indsendes til Borgmesterkontoret - at der på baggrund af prognoserne primo september måned

13 vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Spørgsmålet om selvbudgettering eller statsgaranti vil blive revurderet i forbindelse med prioriteringsseminaret. - at Økonomiudvalget på mødet den 30. september 2009 vil udarbejde et ændringsforslag til budgettet på baggrund af de politiske udmeldinger fra prioriteringsseminaret - at takstoversigten behandles af Økonomiudvalget på mødet den 30. september 2009 og efterfølgende fremlægges i forbindelse med budgettets 2. behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der pålægges de enkelte fagudvalg at opnå besparelser/forøgede indtægter for 2010 udgørende følgende beløb: Økonomiudvalget 15,1 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget 13,1 mio. kr. Socialudvalget 11,4 mio. kr. Sundhedsudvalget 46,0 mio. kr. Plan- og Miljøudvalget 0,8 mio. kr. Teknisk Udvalg 12,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 5,7 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget 17,5 mio. kr. Derudover indlægges der en skattestigning på 0,5%. Endelig indføres der indkøbs- og ansættelsesstop med øjeblikkelig virkning undtaget er dog strengt nødvendige indkøb. Ansættelser kan herefter kun ske efter forudgående godkendelse i direktionen. I forhold til takster undersøges det, hvorvidt det er muligt at udsætte godkendelsen af disse indtil novembermødet, da konsekvenserne af besparelserne samt vedtagne ændringsforslag herefter vil være kendte. Palle Jensen og Bjarne Jensen tilkendegiver, at de ønsker en fornyet henvendelse om at få en forøget skattestigning på i alt 1,0%, da kommunen ikke har kunnet opnå en udviklingsaftale. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Dorthe Jende orienterer om budget

14 Beslutning i Ældreråd den Orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicapråd den Taget til orientering. 14

15 063. Budget Fagudvalgenes prioriteringskataloger Sagsnr.: 09/17328 Fraværende: Bilag: 63781/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af Gundersted Købmandsgård 64434/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af Vilsted Søgård 63854/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af kulturbutikken/klubben 63787/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af beskyttet værksted i Aars /09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af kommunens Væresteder i socialpsykiatrien 63722/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Nedlæggelse af rutebilkiosken Aalestrup 63792/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Besparelse på hjemmevejledning 63796/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Besparelse på hjælpertimer 64388/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Besparelse på medhjælpertimer 88534/09Åben Budgetalternativ - drift -budget % besparelse på mellemkommunale betalinger på psykiatriområdet 88672/09Åben Budgetalternativ - drift - budget % besparelse på kommunale handicaptilbud 89343/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Besparelse på egne kommunale psykiatri-tilbud 89345/09Åben Budgetalternativ - drift - budget % besparelse på tilbud omfattet af den sociale rammeaftale 87839/09Åben Budgetalternativer Børne- og skoleområdet til høring i Handicaprådet.pdf 87837/09Åben Budgetalternativer - Socialudvalget til høring /09Åben i Handicaprådet.pdf Yderligere budgetalternativer Kultur- og fritid til høring i Handicaprådet.pdf 79464/09Åben Forside med budgetalternativer drift - besparelsesforslag

16 Sagsfremstilling I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle prioriteringskataloger med budgetalternativer og fremsende sine prioriteringer inden 18. september Prioriteringskatalogerne med budgetalternativer skal fremsendes til høringsberettigede parter herunder Ældreråd og Handicapråd med fremsendelse af høringssvar inden 18. september Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Rådet udtaler sine høringssvar for hver enkelt budgetalternativ og fremsender disse til Byrådet. Beslutning i Ældreråd den På mødet blev udleveret følgende budgetalternativer drift besparelser: SUND-024 Nedlæggelse af gruppelederfunktion på demensområdet SUND-041 Fjernelse af sundhedspuljen SUND-042 Reduktion af servicen i sygeplejen SUND- 043 Reduktion i service i forebyggelsestilbud Der henvises til bilag Sundhedsudvalget - budgetalternativer drift - besparelser hvor Ældrerådets bemærkninger er påført. SUND-026 SUND Fælles ledelse af plejecentrene Gedsted og Åglimt Fælles ledelse af plejecentrene Kærbo og Ulstruplund Et flertal kan anbefales forslaget, mens et mindretal bestående af Minna Sørensen, Dan Stisen, Jørgen Carlsen, Egon Andersen og Gudrun Pedersen ikke kan gå ind for forslaget. Et flertal kan anbefales forslaget, mens et mindretal bestående af Minna Sørensen, Dan Stisen, Jørgen Carlsen, Egon Andersen og Gudrun

17 SUND-043 Reduktion i service i forebyggelsestilbud Pedersen ikke kan gå ind for forslaget Kan ikke anbefales, idet det skal ses i sammenhæng med Region Nordjyllands sygehusplan og dennes planer for Farsø sygehus. SUND-065 Udlicitering af hjemmeplejen Kan anbefales, er usikker på om det efterfølgende kan gennemføres SUND-068 Udbud af den kommunale madservice til hjemmeboende Kan anbefales, idet er der en stor reduktion af ældre der modtager mad fra det kommunale køkken KF-300 Driftsudgifter på ejendomme Kan ikke anbefales KF-315 Medborgerhuse/forsamlingshus Kan ikke anbefales e bortfald af det kommunale driftstilskud KF-319 Lokaletilskud Kan ikke anbefales KF-203 Lokaletilskud Kan ikke anbefales KF-204 Lokaletilskud, egenbetaling/gebyr Kan ikke anbefales Beslutning i Handicapråd den SOC-005 Aflastning af handicappede børn Kan anbefales SOC-012 Sociale forhold Kan anbefales SOC-015 Døgninstitutioner handicap - ingen Kan anbefales fremskrivning SOC-006 Udlån af cykler til handicappede børn Kan anbefales BS 7 Reduktion i skolenormering: Nedlæggelse af særlig tildelte motoriktimer i skoler i Vesthimmerlands Kommune Den motoriske træning til handicappede er meget vigtig BS-11 BS Reduktion i specialundervisningstildelingen Reduktion i heldagsklassetilbud til AKT-klasser, så der fremover kun er heldagsklasser fra klasse Det er vigtigt at man støtter de svage elever Kan ikke anbefales, idet udgiften flyttes, idet behovet vil være der

18 BS-16 Nedlæggelse af støttepædagogkorpset Kan ikke anbefales BS-15 Nedlæggelse af special-sfo ved Aars skole og Ranum skole Kan ikke anbefales, idet den afledte effekt ikke kendes BS-17 Nedlæggelse af BIB Kan ikke udtale sig. Der anmodes om at serviceniveauet fastsættes. KF-317 Folkeoplysende voksenundervisning Kan ikke anbefales KF-318 Ændring af regler for medlemstilskud Kan ikke anbefales Der henvises til bilag Sundhedsudvalget - budgetalternativer drift - besparelser hvor Handicaprådets bemærkninger er påført. 18

19 064. Udbud af befordring af pensionister til læge og speciallæge tilslutning til NT s samordnede kørsel Sagsnr.: 09/21219 Fraværende: Bilag: 76125/09Åben Nordjyllands Trafikselskab, notat vedrørende serviceniveau 76128/09Åben 76136/09Åben Nordjyllands Trafikselskab, projektaftale Redegørelse vedrørende eget udbud versus tilslutning til NT`s udbud Sagsfremstilling I forbindelse med budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område på møde d. 11. februar 2009 besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningen skulle igangsætte et udbud af befordringen af pensionister til læge og speciallæge som en del af Nordjyllands Trafikselskabs(NT)udbud af samordnede kørsel i december Indkøbskontoret havde i den forbindelse udarbejdet en beskrivelse af konsekvenser, fordele, ulemper og erfaringer fra andre kommuner. I 2008 blev der forbrugt kr til befordring af pensionister til læge og speciallæge og ca. 700 borgere anvender ordningen. Kørslen er at et sådant omfang, at der skal foretages offentlig udbud. NT har i den forbindelse vurderet, at der ved tilslutning til NT s samordnede kørsel, kan være en årlig besparelse på ca % -svarende til kr kr. Fra besparelsen går udgifter til den administrative ordning med den daglige bestilling af kørslen ca kr. Ved eget udbud vurderes det, at den årlige besparelse vil udgøre ca. 15%, men der vil være en følgeudgift i form af IT ved kørselsplanlægningen, samt et større administrationsforbrug, end ved anvendelse af NT s samordnede kørsel. I dag foretages visitation af kørsel til læge og speciallæge for pensionister af Sundhedsforvaltningen. Den økonomiske del er i Borgerservice. Ved visitation til kørsel udstedes bevilling til pensionisten. Efterfølgende bestiller pensionisten selv kørsel til læge og speciallæge direkte hos vognmand. Der sker således ingen koordinering af samkørsel, medmindre vognmændene selv koordinerer kørslen. Det vil være NT s opgave at varetage den overordnede driftsovervågning af kørslen. En opgave der bl.a. indebærer, at vognene forsøges udnyttet, når de kører tomme til og fra læger og speciallæger. Dette vil reducere de kommunale omkostninger til ordningen. 19

20 En væsentlig del af besparelsen vil fremkomme ved samkørsel og dermed ændret serviceniveau. Serviceniveauet har betydning for pensionistens vente- og køretid. NT har udarbejdet et standard serviceniveau. Kommunen har mulighed for at kunne regulere de serviceparametre som bruges til planlægning af samkørsel. Parametrene afstikker rammerne for kørsel, herunder maksimale ventetider og kørselstider for borgerne. I NT s oplæg til serviceniveau kan kørslen f eks. maksimalt forøges med 100% i forhold til direkte køretid for turen. Der er ligeledes parametre for ventetider før og efter behandling. Der henvises i øvrigt til notatet om oplæg til aftalt serviceniveau. Ved tilslutning til NT s samordnede kørsel, kan samkørslen koordineres med andre NT kørselsordninger, herunder handicap- og sygehuskørsel mv. For pensionister vil kørselsordningen ud over ændret serviceniveau betyde, at de ikke selv skal bestille kørsel direkte hos vognmand. Fremover vil pensionister skulle bestille kørsel direkte hos Kommunen. Efterfølgende er det Kommunen der, via indberetning til NT s booking system, rekvirerer kørslen. Der vil være en administrativ udgift forbundet hermed svarende til ca kr. Der er ikke taget stilling til, hvor opgaven organisatorisk placeres, idet opgaven kan ligge i såvel Borgerservice, der i dag administrerer den økonomiske del af ordningen, som hos Sundhedsforvaltningen, der visiterer og kundeservicerer til ordningen. Næste udbudsrunde hos NT er i efteråret 2009, med kørsels ikrafttrædelse den 1. marts Lovgrundlag Sundhedslovens 170. Sagen sendes til høring i: Ældrerådet: 18. august 2009 Handicaprådet:17. september 2009 Sundhedsudvalget: 12. august 2009 Høringssvar fremsendes direkte til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling. Økonomi Besparelsen på kørsel af pensionister til læge og speciallæge, er anslået til 15 30% ved tilslutning til NT s samordnede kørselsordning. Til implementering af system / uddannelse af 2 medarbejdere, anslår NT maksimalt 50 mandetimer á 500 kr. i alt kr. Årligt administrationsgebyr kr. 15 pr. tur / pr. passager til NT for brug af 20

21 systemer samt support. Eget bestillingskontor ca kr. Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig NT s udbud af samordnet kørsel i december at med udgangspunkt i NT s standard serviceniveau, - at der oprettes et kørselskontor, der varetager visitation, bestilling og betaling af kørsler - at opstartsdato for ordningen 1. marts Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget anbefaler forslaget, idet ønskes en evaluering af ordningen foranlediget efter 1 år. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Albert V. Andersen mødte kl og deltog ikke behandlingen af punktet. Beslutning i Ældreråd den Kan anbefales. Beslutning i Handicapråd den Kan anbefales. Martin Glerup forlod mødet kl , og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 21

22 065. Udbud tandproteser forslag til høring Sagsnr.: 09/25298 Fraværende: Bilag: 89940/09Åben Annoncering af udbud af tandproteser.pdf Sagsfremstilling Indkøbsafdelingen i Vesthimmerlands Kommune fremsender udkast til Annoncering af udbud på tandproteser i henhold til udvidet helbredstillæg i Lov om social pension. Forslaget fremsendes til rådets høring, idet der særlig gøres opmærksom på teksten i afsnittene 1.3, 1.4, og 4.4. Administrationen indstiller - at rådet anbefaler det fremsendte forslag. Beslutning i Ældreråd den Kan anbefales. Beslutning i Handicapråd den Kan anbefales. Fremover sorterer forvaltningen de indkomne forslag fra indkøbskontoret og fremsætter de relevante sagsfremstillinger for Handicaprådet. Martin Glerup forlod mødet kl og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 22

23 066. Handicapråd i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 09/25150 Fraværende: Bilag: 89779/09Åben Vedtægter for handicapråd - Vesthimmerlands Kommune Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttede den 6. januar 2006 Handicaprådets sammensætning og udpegede de kommunale repræsentanter hertil. Forinden ny valgperiode for Handicaprådet samme som Byrådets valgperiode genvurderes: Handicaprådets medlemsantal og Handicaprådets sammensætning ift. Interessegrupperinger Handicaprådets vedtægter Reglerne omkring Handicaprådet forefindes i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 9. Administrationen indstiller - at Sagen drøftes i Handicaprådet forinden forelæggelse for Byrådet. Beslutning i Handicapråd den Det indstilles, at de nuværende vedtægter fortsætter. Martin Glerup forlod mødet kl og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 23

24 067. Mulighed for medlemmer af handicapråd for at fraskrive sig diæter Sagsnr.: 09/25101 Fraværende: Bilag: 89829/09Åben Orientering om ændring af bekendtgørelse om mulighed for medlemmer af handicapråd og ældreråd at frasige sig diæter.pdf Sagsfremstilling Indenrigs- og socialministeriet meddeler, at der nu er mulighed for at medlemmer af handicapråd i kommunerne kan fraskrive sig modtagelse af diæter. Ændringen har virkning for møder der afholdes efter1.juli Administrationen indstiller - at Bekendtgørelsen tages til efterretning. De relevante medlemmer af handicaprådet bedes meddele deres beslutning til sekretariatet i Sundhedsforvaltningen. Beslutning i Handicapråd den Taget til efterretning. Martin Glerup forlod mødet kl og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 24

25 068. Orientering om revalideringstilbud Sagsnr.: 09/20725 Fraværende: Bilag: 79771/09Åben Redegørelse for den specialiserede revalideringsindsats.pdf Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har som følge af kommunalreformen i lighed med andre kommuner overtaget ansvaret for den specialiserede revalideringsindsats. Beskæftigelsesregion Nord har anmodet om, en redegørelse for kommunens behov og forventede forbrug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil årsskiftet har drevet. Redegørelsen skal styrke grundlaget for, at Beskæftigelsesregionen kan overvåge, om der er de fornødne tilbud til revalidender. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 59 af 2. februar 2006, at den årlige redegørelse til beskæftigelsesregionerne skal indeholde: En beskrivelse af, hvordan kommunen i det forudgående kalenderår (2008) har benyttet revalideringstilbuddene. Det skal beskrives, hvilke tilbud der er blevet anvendt, hvilke behov det enkelte tilbud har opfyldt og hvor mange personer, der har benyttet det enkelte tilbud. Personer ønskes opgjort i både antal hoveder og årsværk. Konstaterede udækkede behov skal beskrives. En beskrivelse af de revalideringstilbud, kommunen har benyttet i det indeværende kalenderår (2009), og tilbud som er planlagt og budgetteret i den resterende del af indeværende kalenderår. Det skal beskrives, hvilke tilbud der er blevet anvendt/forventes anvendt, hvilke behov det enkelte tilbud har opfyldt/forventes at opfylde og hvor mange personer, der har benyttet det enkelte tilbud. Personer ønskes opgjort i både antal hoveder og årsværk. Konstaterede og forventede udækkede behov skal beskrives. En beskrivelse af, hvordan behovet for revalideringstilbuddene i det følgende kalenderår forventes opfyldt, herunder om behovet forventes opfyldt gennem egne tilbud, andre kommuners tilbud eller private tilbud. Forventede udækkede behov skal beskrives. En beskrivelse af samarbejdet om revalidender med særlige behov med andre sektorer, herunder samarbejdet med social- og sundhedssektoren. På baggrund af ovenstående resume af retningslinjerne fra bekendtgørelsen er der udarbejdet en redegørelse til Beskæftigelsesregion Nord. Sagen drøftes i Handicaprådet og i LBR. 25

26 Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Administrationen indstiller: - At orienteringen vedrørende redegørelsen om den specialiserede revalideringsindsats tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den På side 4 rettes Vest Wood til Jeldwen. Orienteringen tages til efterretning. Ella Holm Hansen, Heine Pedersen og Mikael Toft var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Handicapråd den Tages til efterretning. Martin Glerup forlod mødet kl og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 26

27 069. Borgerbetalinger Sagsnr.: 09/13290 Fraværende: Bilag: 86916/09Åben Notat vedrørende borgerbetalinger 86919/09Åben Oversigt over borgerbetalinger på handicapog psykiatri på psykiatri- og handicapområdet Sagsfremstilling Handicaprådet har ønsket en registrering af borgernes betalinger for personalets udgifter i samtlige botilbud på psykiatri- og handicapområdet. Denne registrering er nu udarbejdet og viser, at der er praksisforskelle tilbuddene imellem. Administrationen indstiller - at der arbejdes videre med spørgsmålet med henblik på udarbejdelse af en kvalitetsstandard. Beslutning i Handicapråd den Indstillingen tiltrædes. Martin Glerup forlod mødet kl og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Lisbeth Nielsen forlod mødet kl og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 27

28 070. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Bofællesskabet Solkrogen, 20. april 2009 Sagsnr.: 09/12538 Fraværende: Bilag: 46347/09Åben VS: Tilsynsrapport- Boformen Solkrogen Solkrogen, Vesthimmerlands Kommune,anmeldt tilsyn.pdf Sagsfremstilling Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg på bofællesskabet Solkrogen med følgende konklusioner: Efter samtale med beboerne, medarbejderne og leder er det vores vurdering, at beboerne fortsat er sikret den hjælp og støtte, de er lovet. Samlet set er det beboernes opfattelse, at de mødes med respekt, og at de får den støtte og behandling, de har brug for. Beboerne kan kommunikere via talesproget. For at understøtte den sproglige kommunikation og som støtte til at holde den daglige struktur anvendes strukturtavler. Det er vores indtryk, at den daglige organisering af opgaverne er veltilrettelagt og giver oplevelsen af kontinuitet samtidig med, at brugernes egne ønsker for og medinddragelse i dagligdagen er tillagt stor betydning. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med de muligheder de har for at løse deres opgaver på fagligt forsvarlig vis og med kommunikation og samarbejde med kollegaer. Det er vores vurdering at personalets faglige forudsætninger kombineres og bruges på en måde, så brugernes behov tilgodeses bedst muligt. Som opfølgning kan vi konstatere, at der arbejdes målrettet på at sikre, at den skriftlige dokumentation bliver retgivende for indsatsen og en støtte i sikringen af en målrettet indsats. Her leves generelt op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. 28

29 Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Handicaprådet samt Brugerog pårørenderådet. - at Tilsynsrapporten godkendes Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Martin Glerup var fraværende, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Handicapråd den Taget til efterretning. Martin Glerup forlod mødet kl og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Lisbeth Nielsen forlod mødet kl og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 29

30 Underskrifter Jan Emil Jørgensen Ella Holm Hansen Inger Houmøller Lisbeth Nielsen Martin Glerup Kurt Friis Jørgensen Dorthe Jende Hanne Madsen 30

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 18. august 2009 kl. 08:30 i Plejecenter Højgården, Højgårdsvej 10, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 18. august 2009 kl. 08:30 i Plejecenter Højgården, Højgårdsvej 10, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 18. august 2009 kl. 08:30 i Plejecenter Højgården, Højgårdsvej 10, Farsø Indholdsfortegnelse 055. Meddelelser til Ældrerådets møde den 18. august 2009 113 056. Orientering

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 23. september 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 23. september 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 23. september 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 108. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 23. september

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 023. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 22. april 2010 43 024. Orientering

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 16. november 2010 kl. 10:00 i mødelokale "Søen", Aalestrup, Aagade 25, Aalestrup

Åbent møde for Handicapråds møde den 16. november 2010 kl. 10:00 i mødelokale Søen, Aalestrup, Aagade 25, Aalestrup Åbent møde for Handicapråds møde den 16. november 2010 kl. 10:00 i mødelokale "Søen", Aalestrup, Aagade 25, Aalestrup Indholdsfortegnelse 034. Orienteringspunkt 79 035. Meddelelser - Handicaprådets møde

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ændringsforslag, drift

Ændringsforslag, drift Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den 05.10.2009 i Mødelokale 2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Høring om Beskæftigelsesplan 2010 - Teknik & Miljø....

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Drøftelse af forskellige generelle spørgsmål henhørende under teknisk Forvaltning 3 2. Evaluering

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 15. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 15. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 15. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 1. Orientering fra Ældrerådets formand 3 2. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006 KL. 15.00 BESKYTTET VÆRKSTED, LØGSTØR Indholdsfortegnelse 16. Meddelelser

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 10. december 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 10. december 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 10. december 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse 035. Meddelelser til Handicaprådets møde den 10. december 2008 79 036. Børnehaven Sneglehuset

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere